Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012

2 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové organizace za školní rok 2011/2012 je zpracována v souladu s 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a v souladu s 7 vyhlášky MŠMT ČR č. 195/2012Sb., kterou se mění vyhlášky č.15/2005sb., a 225/2009Sb., a která stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv školy. Struktura výroční zprávy 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání v souladu se zápisem ve školském rejstříku 3) Personální zabezpečení činnosti školy 4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy, včetně výsledků přijímacího řízení na střední školy 6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10) Základní údaje o hospodaření školy 11) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14) Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 2

3 1) Údaje o škole Název školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace Sídlo: Základní škola, Komenského 13/ Ostrava-Poruba Právní forma: příspěvková organizace IČO Identifikace: Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení - poslední aktualizace č.j. 4273/ ze dne Zřizovatel školy: Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba, Klimkovická 28/ Ostrava-Poruba Ředitelka školy: Mgr. Jarmila Krejčířová statutární orgán právnické osoby Zástupkyně ředitelky: Mgr. Naděžda Čagalová zástupce statutárního orgánu právnické osoby Mgr. Dagmar Chvojková Ekonomka školy: Ludmila Bočková Tajemnice školy: Milena Imrišková Vedoucí školní družiny: Hana Dolbová Vedoucí školní jídelny: Irena Karmazinová Telefonní kontakt: , mobil: Fax: ová adresa: Adresa www stránek: 3

4 Charakteristika školy: Cílová kapacita školy uvedená v Rozhodnutí rejstříku škol a školských zařízení vydané MŠMT č.j. 1871/ ze dne je 600 žáků školy a 200 žáků školní družiny. Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydal dne rozhodnutí č.j. MSK 58286/2006 o zařazení školského zařízení školní jídelnu, jejíž činnost vykonává právnická osoba, Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace,cílová kapacita je 800 strávníků. Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace, je úplnou základní školou s ročníkem. Ve školním roce 2011/2012 se vzdělávali žáci v 17 třídách, z toho 10 tříd 1. stupně a 7 tříd 2. stupně. Žáci 1. stupně docházeli do 4 oddělení školní družiny. Počet žáků školy ve školním roce 2011/2012: 224 žáků 1.stupně v 10 třídách 153 žáků 2.stupně v 7 třídách celkem 377 žáků v 17 třídách 120 žáků docházelo do 4 oddělení školní družiny 248 žáků se stravovalo ve školní jídelně. Školská rada je 6-ti členná v zastoupení: 2 členové z řad zřizovatele 2 členové z řad pedagogů 2 členové z řad rodičovské veřejnosti Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel dětí školy. Rodiče zastupuje 17 členný výbor rodičů. 4

5 2) Přehled oborů vzdělávání v souladu se zápisem ve školském rejstříku Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou a vykonává činnost těchto škol a školských zařízení 1. Základní škola Obor vzdělávání podle klasifikace kmenových oborů vzdělání: C/01 Základní škola - od Studium denní, délka studia: 9 r. 0 měs. 2. Školní družina 3. Školní jídelna 3) Personální zabezpečení činnosti školy - počet pedagogů 28 z toho 3 ženy na MD - počet vychovatelek ŠD 4 - počet správních zaměstnanců 7 - počet zaměstnanců školní jídelny 5 - celkem zaměstnanců 44 Věkový průměr pedagogických pracovníků je 44 let. Věková skladba pedagogických pracovníků: let let let 7 nad 50 let 10 Věková skladba vychovatelek školní družiny je 50 let let let 2 nad 50 let 2 Pracující důchodci: 4 Počet absolventů, kteří nastoupili: 0 Odchod do důchodu: 0 5

6 Pracovní poměr na dobu určitou: Pracovní poměr ukončen dohodou: 1 1 zástup za MD Vliv na zaměstnanost: Na škole pracuje stabilizovaný pedagogický sbor. Aprobovanost: 1. stupeň Na 1.stupni vyučovalo žáky 16 pedagogů. Z toho 1 pedagog s bakalářským vzděláním speciální pedagogika a 1 pedagog s aprobací pro 2.stupeň. Celková aprobovanost na 1.stupni je 88%. 2.stupeň Na 2.stupni vyučovalo 14 pedagogů, z toho 1 pedagog s neukončeným VŠ vzděláním a 1 pedagog s aprobací pro 1.i 2.stupeň. 100% aprobovanost je v předmětech: Český jazyk Zeměpis Hudební výchova Matematika Přírodopis Výchova občana Chemie Dějepis Tělesná výchova - Aprobovaně jsou vyučovány volitelné předměty- německý jazyk, mediální výchova a ekologický seminář. - Neaprobovaně je vyučována výtvarná výchova a informatika. - Částečně je neaprobovaná výuka fyziky. Cizí jazyky: německý jazyk 2 aprobovaní pedagogové, 2 pedagogové státní jazyková škola se státní zkouškou. anglický jazyk 2 aprobovaní, 1 státní jazyková zkouška aprobovanost u anglického jazyka je 67%. aprobovanost v německém jazyce je 100%. Skladba zaměstnanců Vedení školy ředitelka 2 zástupkyně ředitelky školy 6

7 Širší vedení kolegium: výchovná a kariérová poradkyně absolvování specializačního studia metodik školní prevence absolvování specializačního studia koordinátor environmentální výchovy absolvování specializačního studia koordinátor školního vzdělávacího programu absolvování specializačního studia koordinátor autoevaluace (studium MEC při PdF) metodik informačních technologií studuje VŠ vedoucí metodických sdružení 1.stupeň vedoucí předmětových komisí 2.stupeň ekonomka školy tajemnice a personalistka vedoucí uklízečka školník údržbář vedoucí školní družiny vedoucí školní jídelny 4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a) zápis do 1.ročníku pro školní rok 2012/2013 proběhl ve dnech 17. a 18.ledna 2012 počet zapsaných žáků poprvé u zápisu 59 počet žáků nastupujících po odkladu 11 počet žáků po dodatečném odkladu 0 počet žáků, u kterých bylo řešeno pro školní rok 2012/2013 odložení povinné školní docházky 14 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy,včetně výsledků přijímacího řízení na střední školy Žáci všech ročníků jsou od školního roku 2011/2012 vzdělávání podle školního vzdělávacího programu s názvem S Komenským nově. 7

8 Ve školním roce 2011/2012 bylo integrováno do běžných tříd 20 žáků s diagnostikovanou specifickou vývojovou poruchou učení či ADHD. Tito žáci byli vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu, který byl zpracován třídním učitelem, učitelem daného předmětu a učitelem reedukační péče. Tento plán byl schválen a sledován školským poradenským zařízením. Individuální plány byly zpracovány pro všechny integrované žáky prvního a druhého stupně. Integrovaní žáci docházeli do čtyř skupin reedukační péče, kterou vedli pedagogové, kteří absolvovali odborné vzdělávání. Statistické údaje Školní Celkový počet Počet žáků na 1/ Počet tříd Ø počet žáků třídy rok žáků učitele 2010/ ,11 15, / ,40 15,24 Počet integrovaných žáků celkem: 20 z toho 1.stupeň 8 z toho 2.stupeň 12 Počet skupin reedukační péče 5 1 žákyně se vzdělává v zahraničí Švýcarsko 1 žákyně se vzdělává v zahraničí Anglie 1 žákyně se vzdělává v zahraničí - Turecko 2 žáci se vzdělávají v zahraničí - Polsko Počet žáků uvolněných z předmětů 4 Z toho 4 žáci z předmětu tělesná výchova, a to ze zdravotních důvodů. Péče o žáky talentované Talentovaní žáci se zapojovali do vyhlašovaných soutěží. Mnozí se umístili na předních místech. Žáci 2.stupně zpracovávali po celý školní rok ročníkové práce, které prezentovali před ostatními spolužáky. Po celý školní rok docházeli na 8

9 konzultace k vyučujícím a získávali tak informace potřebné pro zpracování své práce. Žáci školní družiny docházeli do zájmových kroužků, kde rozvíjeli svůj talent. V tomto školním roce se do 3 kroužků zapojilo 54 žáků. Prostorové podmínky vzdělávání 2 tělocvičny 1 žákovská knihovna odborná učebna fyziky a chemie odborná učebna hudební výchovy odborná učebna pro výuku cizích jazyků cvičná kuchyňka 2 internetové učebny poloodborná učebna přírodopisu poloodborná učebna dějepisu dílny dílna s keramickou pecí učebna pozemků školní pozemky Na každém podlaží je instalována výzdoba k výuce a jsou vyvěšovány závěry zpracovaných výukových projektů. Hojně je využíván prostor vstupní haly. Jednotlivá patra školy jsou vybavena tenisovými stoly pro přestávkový režim a oddychovými relaxačními kouty. Žáci hojně využívají multifunkční hřiště na pozemku školy a travnatou plochu pro mimoškolní činnost, jejíž součástí je přilehlý svah, který je využíván k pohybovým aktivitám. Zahradní altán sloužil k výuce mimo budovu školy letní učebna. V areálu školního hřiště je doskočiště. Škola nemá dobré zázemí pro výuku lehkoatletických disciplín běh, hod do dálky. Žáci školy využívají keramickou pec zakoupenou Občanským sdružením 2. ZŠ J.A.Komenského. Žáci využívají při práci také hrnčířský kruh. 9

10 Průběh vzdělávání a výchovy žáků Naplňování koncepčních záměrů rozvoje školy Koncepce vzdělávání pro školní rok 2011/2012 byla projednána a přijata na pedagogické radě dne Rovněž byly stanoveny základní úkoly, které vycházely ze schválené koncepce. Stanovená koncepce včetně stanovených úkolů na školní rok 2011/2012 byla průběžně hodnocena na pedagogických radách a provozních poradách. Souhrnné hodnocení práce bylo projednáno na závěrečné hodnotící poradě. Učební plán žáka 1.stupně 1) ŠVP S Komenským nově Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět Celkem Celkem oblast Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 8+1 D 8+1D 7+1D 6+1D 6+1D 35+5D 51 Anglický jazyk 1D 1D D Matematika a její aplikace Matematika 4 4+1D 4+1D 4+1D 4+1D 20+4D 24 Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Umění a kultura Prvouka D D Vlastivěda D 3+1D Přírodověda D 2 3+1D Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti celkem D

11 Učební plán žáka 2.stupně Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět 6.A 7.A,B 8.A,B 9.A,B,C celkem Celkem oblast Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk 4 3+1D D D 12+1D 29 Matematika a její aplikace Matematika D 15+2D 17 Informační a komunikační technika Informatika 1 1D 1D 1D 1+3D 4 Člověk a společnost Dějepis Výchova občana* 2 1+1D* 1+1D* 1+1D* 5+3D* 16* Fyzika 1+1D 2 1+1D 1+1D 5+3D Člověk a příroda Chemie Přírodopis 1+1D 1+1D D Zeměpis 2 1+1D D Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti D 3+1D 4 Německý jazyk Mediální výchova Volitelné předměty 1.volitelný předmět D 2D 2D 6D 7 2.volitelný předmět - - 1D - 1D celkem D 122 Poznámky: D- disponibilní hodina *předmět Výchova občana je integrací předmětů Výchova ke zdraví a Výchova k občanství v předmětu Praktické činnosti jsou naplňovány tyto tématické okruhy: 6.a 7.ročník Příprava pokrmů, /pěstitelské práce,chovatelství 8.ročník Svět práce, Provoz a údržba domácnosti 9.ročník Svět práce, Práce s technickými materiály Volitelné předměty: Jako 1.volitelný předmět v 7.ročníku je nabízen Německý jazyk nebo Mediální výchova. V 8.ročníku je vyučován ekologický seminář jako 2.volitelný předmět. 11

12 Zaměření disponibilních hodin Disponibilní hodiny byly pro školní rok 2011/2012 stanoveny jednak jako rozšířená výuka daného předmětu osnovami nebo jako nový volitelný předmět, v němž si žáci zvyšovali své kompetence. Disponibilní hodiny byly voleny dle podmínek školy a byly projednány pedagogickou radou. Se zaměřením byli seznámeni i zákonní zástupci žáků. Přehled zaměření: 1.stupeň: 1.ročník - 2 hodiny český jazyk anglický jazyk 2.ročník - 3 hodiny český jazyk anglický jazyk matematika 3.ročník - 3 hodiny český jazyk prvouka matematika 4.ročník - 3 hodiny český jazyk přírodověda matematika 5.ročník 3 hodiny český jazyk vlastivěda matematika 2.stupeň: 6.ročník - 3 hodiny 7.ročník - 6 hodin anglický jazyk, přírodopis, fyzika informatika,výchova občana, přírodopis, zeměpis, německý jazyk 8.ročník 6 hodin 9.ročník - 9 hodin Volitelné předměty informatika, výchova občana, fyzika, ekologický seminář, německý jazyk nebo mediální výchova český jazyk, matematika, informatika, výchova občana, fyzika, praktické činnosti, německý jazyk 7.ročník 8.ročník 9.ročník - německý jazyk, mediální výchova - německý jazyk, mediální výchova - ekologický seminář - německý jazyk - mediální výchova 12

13 V rámci volitelných předmětů si žáci prohlubovali získané vědomosti a dovednosti a zvyšovali své kompetence. Výuka německého jazyka v rámci volitelného předmětu probíhá od 7. do 9.ročníku, v 8.ročníku ekologický seminář, v 7-9.ročníku mediální výchova. Praktické činnosti 6.ročník - Pěstitelské práce, chovatelství - Příprava pokrmů 7.ročník - Pěstitelské práce, chovatelství - Příprava pokrmů 8.ročník - Svět práce - Provoz a údržba domácnosti 9.ročník - Svět práce - Práce s technickými materiály Mimoškolní aktivity žáků kroužky ve školní družině 54 žáků 1.stupně, kteří docházeli do školní družiny, se realizovali v 3 kroužcích. Výčet kroužků: 1x keramický, 2x sportovní. Mimoškolní aktivity kroužky na škole Ve školním roce 2011/2012 byly na škole realizovány tyto kroužky: logopedický, hudební, informatika, ruský jazyk, sportovní. 13

14 Přehled výchovných opatření, prospěchu žáků a absence za školní rok 2011/ Kázeňská a výchovná opatření 1. stupeň 2. stupeň Celkem oba stupně 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ stupeň z chování stupeň z chování Komentář k údajům: Při výchovné práci s žáky je nadále v hojné míře využívána kladná motivace. U většiny žáků jsou udělována výchovná opatření, která jsou účinná. Oproti loňskému roku došlo k mírnému snížení počtu udělených pochval třídních učitelů a pochval ředitelky školy. Rovněž byl snížen počet udělených napomenutí třídních učitelů a důtek třídních učitelů. U ředitelských důtek došlo k zvýšenému počtu udělení. Naopak došlo k snížení počtu udělených druhých a třetích stupňů z chování, v souladu se Školním řádem. 2. Přehled prospěchu žáků školy 1. stupeň 2. stupeň Celkem oba stupně 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. Hodnoceno Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nehodnoceni

15 Komentář k údajům: Ve 2.pololetí školního roku 2011/2012 neprospěla 1 žákyně 2.stupně, která bude opakovat ročník. Další 2 žáci 2.stupně, kteří neprospěli, úspěšně vykonali komisionální zkoušky a postoupí do vyššího ročníku. Výrazná převaha vyznamenání je u žáků 1.stupně. 3. Přehled absence žáků a) omluvená absence 1. stupeň 1. pololetí pololetí školní rok celkem stupeň 1. pololetí pololetí školní rok celkem Celkem absence oba stupně 1. pololetí pololetí školní rok celkem b) neomluvená absence 1. stupeň 1. pololetí 0 2. pololetí 0 školní rok celkem 0 15

16 2. stupeň 1. pololetí 1 2. pololetí 6 školní rok celkem 7 Komentář ke zjištěným údajům: - V porovnání s loňským školním rokem došlo k výraznému snížení počtu omluvené absence žáků obou stupňů. Neomluvená absence byla zaregistrována na 2.stupni a následně řešena s rodiči 2 žáků. Přehled umístění absolventů školy ve školním roce 2011/2012 Počet absolventů v tomto školním roce 43 Počet žáků na obory s maturitou 27 s výučním listem 16 Počet žáků Gymnázium 8 Obchodní akademie 3 Veřejnoprávní činnost 1 Aplikovaná chemie 1 Stavebnictví Zedník 1 Truhlář 2 Veřejnoprávní činnost 1 Hotelnictví a turismus,cest.ruch 3 Mechanik elektronik 2 Elektrotechnika 1 Strojírenství Strojní mechanik 1 Technické muzeum 1 Mechanik opravář motor.vozidel 1 Letecký mechanik 1 16

17 Společné stravování Kuchař číšník 7 Pekař 2 Služby Zdravotnický asistent 4 Kosmetické služby 1 Prodavač 1 Aranžér 1 Na soukromé školy bylo přijato 8 žáků, z toho 4 na Vítkovickou střední průmyslovou školu technické obory. Mimo Ostravu jdou studovat 4 žáci. Za největší úspěch považuji umístění našeho žáka na 1.místě v přijímacím řízení ke studiu na gymnáziu. 6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevenci sociálně patologických jevů zabezpečuje školní metodik prevence a výchovný poradce, kteří koordinují činnost na škole. Obě jmenované učitelky spolupracují s vedením, třídními učiteli a ostatními pedagogy. Obě splnily podmínku absolvování specializačního studia. Každoročně je zpracován plán činnosti vedoucí k prevenci sociálněpatologických jevů žáků školy, který navazuje na plán předešlého školního roku. Preventivní program je v závěru školního roku vyhodnocován, analyzován a jsou přijímána potřebná opatření. Aktivity školního roku 2011/2012: - Celoroční preventivní činnost školy se v tomto školním roce zaměřovala na prevenci všech negativních jevů, především však na patologické hráčství, na které byly zaměřeny i dvouměsíční preventivní otázky. Závěry analýzy byly následně projednány s žáky na třídnických hodinách i s rodiči na třídních schůzkách. - S rodiči a žáky byly realizovány za přítomnosti výchovné poradkyně, třídního učitele a školního metodika prevence, výchovné komise. - Pedagogové školy spolupracovali s členy žákovské samosprávy, kteří byli nápomocni při řešení problémů na škole. 17

18 - Žáci obou stupňů absolvovali po celý školní rok preventivní aktivity, které připravily ŠMP a VP, a to na úrovni školy, nebo z nabídky institucí Městská policie, PČR, PPP, KC Gama. Preventivní oblast je součástí vzdělávání, které je obsaženo v Školním vzdělávacím programu. 1.stupeň: - adaptace na školu, týmová práce, ztotožnění se s roli školáka - školní kolektiv a vztahy ve třídě - sebepoznání, vlastnosti, chování - volnočasové aktivity, navazování vztahů - postoje, krizové situace - reálný život, spolupráce, tolerance, vnímání - lidské kvality, konstruktivní modely chování 2.stupeň: - komunikace a vztahy ve třídě - šikana a její projevy, zdravý životní styl - drogy, účinky, odmítání - vztahy v kolektivu, sexualita - tolerance a akceptace menšin - počítačové hry, sledování televize - virtuální komunikace - nebezpečí sekt - poruchy příjmu potravy ve všech třídách proběhly besedy s pracovníky Městské policie v každé třídě byl realizován Panáčkův test řešení vztahů v kolektivu třídy žáci 8.ročníků se zúčastnili odborné lékařské přednášky na téma HIV/AIDS žáci 9.ročníků se zúčastnili soudního přelíčení v okresním soudě žáci 2.stupně využívali doporučené preventivní internetové adresy např. žáci 8.ročníků se zúčastnili přednášky Láska ano, děti ještě ne. 18

19 7) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vyhodnocení plánu DVPP pro školní rok 2011/2012 Plnění vytýčených priorit pro školní rok 2011/ Jazykové vzdělávání 2. Vzdělávání v oblasti řešení negativních jevů a výchovného poradenství 3. Vzdělávání pro oblast dopravní výchovy a zdravotní výchovy 4. Vzdělávání pro oblast environmentální výchovy 5. Vzdělávání v souvislosti s řízením školy 6. Vzdělávání v souvislosti se zvyšováním a prohlubováním kvalifikace 7. Vzdělávání v souvislosti s realizací ŠVP 8. Samostudium Ad1) Jazykové vzdělávání: 3 pedag.pracovnice absolvovaly kurz AJ a získaly osvědčení úrovně A1-A2 2 pedag.pracovnice účast na konferenci učitelů cizích jazyků sekce NJ 2 pedag.pracovnice účast na konferenci učitelů cizích jazyků sekce AJ 1 pedag.pracovnice účast na mezinárodní konferenci učitelů AJ, PdF MU 1 pedag.pracovnice - účast na semináři AJ Oxford university 2 pedag.pracovnice absolvování kurzu AJ na úrovni A1-A2 Ad2) Vzdělávání v oblasti řešení negativních jevů a výchovného poradenství: 2 pedagogické pracovnice se pravidelně účastnily odborných seminářů pořádaných PPP 1 pedag.pracovnice účast na semináři PČR preventivní skupiny 1 pedagog Renarkon kurz 10 lekcí 1 pedagog konference Kyberšikana - Nebuď oběť Ad3) Vzdělávání pro oblast dopravní a zdravotní výchovy 1 pedagog účast na 2 denním semináři k dopravní výchově 19

20 Ad4) Vzdělávání pro oblast environmentální výchovy 2 pedag.pracovnice účast na 2 denním semináři k Mezinárodnímu programu Globe, hnutí Tereza 1 pedag. pracovnice seminář V zdravém těle, zdravý duch 1 pedag.pracovnice seminář Les jako průřezové téma 1 pedag.pracovnice účast na konferenci Celokrajská konference EVVO 1 pedag.pracovnice účast ZOO konference Ad5) Vzdělávání v souvislosti s řízením školy 1 ZŘ účast na semináři funkčního studia (Paris) 1 ŘŠ Metodická poradna -KVIC 2 ŘŠ, ZŘ Krajská konference ICT Smart klub-av Media 1 ŘŠ Platy a platové předpisy 1 ZŘ Cesta ke kvalitě MŠMT 1 ZŘ seminář o školství, exkurze PORG 1 ZŘ regionální financování, seminář MŠMT 2 ŘŠ,ZŘ konference ICT ve škole 1 ŘŠ současnost a perspektiva vzdělávání 1 ŘŠ zákon o pedagogických pracovnících Ad6) Vzdělávání v souvislosti se zvyšováním a prohlubováním kvalifikace Zvyšování a prohlubování kvalifikace pedagogů vedlo k uplatňování nabytých vědomostí ve výuce a tím k zavádění nových výukových trendů do výuky a k zavádění nových metod a forem práce. Oblast ICT - všichni pedagogové absolvovali vzdělávání v oblasti využití interaktivních tabulí ve výuce Šablon z EU - 2 pedagogové školení Photoshop - VŠB - 2 pedagogové školení Práce s digitální fotografií VŠB - 3 pedagogové Kurz výpočetní techniky VŠB - 1 pedagog kurz ICT Power Point 2010 VŠB 20

21 Oblast přírodní vědy - 1 pedagog geologický seminář na VŠB - 1 pedagog geovědní kurz VŠB - 2 pedagogové Svět vědy VŠB - 2 pedagogové konference Přírodní vědy na ZŠ -VŠB Ad7) Vzdělávání v souvislosti s realizací ŠVP - 1 pedagog Moderní doba nově - Fraus - 1 pedagog romská kultura, dějiny Rómů - 1 pedagog Les jako průřezové téma klub EVVO Ad8) Samostudium Samostudium čerpalo 29 pedagogických pracovníků, 307 dny samostudia. Samostudium probíhalo v období vedlejších prázdnin. Obsah samostudia: Prohlubování vědomostí, získávání poznatků z oblasti pedagogiky, psychologie, metodiky, environmentálního vzdělávání a ICT. Nejčastější zdroje informací byly získávány z časopisů a z internetu. Zjištěné poznatky jsou zpracovány a vloženy do učitelských portfolií, které byly předloženy v rámci hodnocení zaměstnanců v červnu Celkové zhodnocení plánu DVPP V průběhu školního roku byla důsledně sledována nabídka vzdělávání. Důvodem bylo minimalizování finančních nákladů za DVPP, na které bylo oproti dřívějším létům minimum financí. Přesto lze konstatovat, že se v letošním školním roce všichni učitelé zúčastnili vzdělávací aktivity. Dalšího vzdělávání se nezúčastnily vychovatelky školní družiny. Jedna vychovatelka pokračuje v magisterském studiu obor vychovatelství. Závěr: Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků za školní rok 2011/2012 byl splněn. 21

22 8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti A) Výčet aktivit - soutěže Ve školním roce 2011/2012 se žáci školy zapojili do mnoha vyhlašovaných soutěží, ve kterých rozvinuli svůj talent, podpořili svůj zájem a rozšířili si své vědomosti. Žáci v mnoha oblastech úspěšně reprezentovali školu nebo svou třídu. Vyhlašované soutěže probíhaly na úrovních obvod město kraj. Vyučující tělesné výchovy spolu s ostatními vyučujícími zorganizovali pro žáky školy školní turnaje a sportovní aktivity, které jsou u žáků oblíbené. SPORT Žáci školy se zúčastňovali nejčastěji turnajů pořádaných pod hlavičkou Asociace školních sportovních klubů České republiky. Výčet soutěží, kterých se zúčastnili žáci školy: 1.Školní soutěže: Školní turnaj ve vybíjené Preventan Cup ročník Školní fotbalový turnaj žáků 2.stupně jarní a podzimní Školní turnaj ve vybíjené pro 6. a 7.ročníky 2.Obvodní soutěže: Obvodní kolo vybíjené Preventan cup chlapci třídy Obvodní turnaj ve volejbalu dívek tříd Obvodní turnaj v halové kopané chlapců tříd Obvodní kolo halové kopané dívek tříd Obvodní kolo Preventan cup vybíjená dívek tříd Velikonoční turnaj smíšených družstev 22

23 Výsledky lehkoatletické olympiády: 1.stupeň: 3.místo v hodu kriketovým míčkem 2 x 3.místo skok do dálky 3.místo v běhu na 400 m 2.místo hod kriketovým míčkem 1.místo skok do dálky 2.stupeň: 3.místo vrh koulí 3.místo hod kriketovým míčkem 2.místo skok do dálky 3.Městské soutěže - Městský turnaj ve futsalu na SŠ elektrotechnické 3.místo - Okresní kolo turnaje O pohár ministra školství ve florbale pro děvčata i chlapce 2.stupně 2 turnaje - Městský turnaj ve florbalu chlapců 6. až 9.tříd 4.Účast na projektech Celoroční zapojení žáků 4. ročníků do celostátního projektu S pohybem každý den. SOUTĚŽE S DOPRAVNÍ TÉMATIKOU - Testy s dopravní tématikou v rámci dopravní výchovy 1. stupeň a získání průkazu cyklisty - Účast vybraných žáků v soutěži Mladý cyklista (jízda zručnosti, zdravověda, dopravní situace) - Účast v městské soutěži Bezpečně do školy 23

24 HUDEBNÍ SOUTĚŽE - Celoškolní soutěž pro žáky 1. i 2.stupně Skřivánek - Účast v obvodní pěvecké soutěži Skřivánek 2011 VÝTVARNÉ SOUTĚŽE - Ocenění prací žáků u příležitosti Dne Země 1.místo v soutěži Motýli - Účast v městské soutěži Bezpečně do školy 1.stupeň RECITAČNÍ SOUTĚŽE - Školní recitační soutěž pro žáky 1. i 2. stupně Rolnička JAZYKOVÉ SOUTĚŽE - Školní kolo v soutěži anglického jazyka v konverzaci účast 27 žáků - Okresní kolo konverzační soutěže Angličtina účast 2 žáků 1.místo - Městská soutěž Globetrotter, zaměřená na reálie Anglie 2.místo - Olympiáda v JČ školní kolo - Účast v literární soutěži Radamok Vstávej semínko, holala PŘÍRODOPISNÉ SOUTĚŽE - Školní soutěže v rámci projektové výuky - Podzimní okresní soutěž v ZOO Mladý zoolog, téma Kytovci, účast 20 žáků tříd. V náročné soutěži získali žáci 7.A 8.místo - Účast v internetové soutěži Evropské srdce (náročná soutěž) zaměřena na znalosti přírodovědných oblastí-žáci 8.a 9.ročníků-umístění 8.místo v kraji - Jarní okresní soutěž v ZOO Velká cena ZOO, téma Kampaň pro Asiiúčast tříd - 2 x geologické kladívko organizované VŠB soutěž žáků 9.tříd umístění místo 24

25 ZEMĚPISNÉ SOUTĚŽ - Zeměpisná olympiáda pro žáky ročníků -školního kola se zúčastnilo 40 žáků - Účast žáka 9.ročníku v okresním kole zeměpisné olympiády, kde získal 1.místo z 27 žáků ZŠ a Gymnázií.Postoupil do krajského kola, kde se umístil mezi 10 nejlepšími v kraji. DĚJEPISNÉ SOUTĚŽE Školní kolo dějepisné olympiády účast 15 žáků Obvodní soutěže Poznej Porubu 2.místo Šumná Ostrava 2. a 4.místo postup do finále Okresní soutěže Šumná Ostrava Dějepisná olympiáda 4.místo ze 40 zúčastněných ZŠ a Gymnázií Keltičkův kahan ocenění odměnami Krajská soutěž Dějepisná olympiáda 8.místo z 28 účastníků ZŠ a Gymnázií MATEMATICKÉ SOUTĚŽE - Moravskoslezský matematický šampionát- účast 6 žáků 9.ročníku - Matematický klokan mezinárodní soutěž - zapojení do 4.kategorií Cvrček, Klokánek, Benjamin a Kadet - Přírodovědný klokan školní kolo-28 žáků - Matematická olympiáda školní kolo, postup do okresního kola - Matematická olympiáda okresní kolo účast 1 žákyně - Pythagoriáda školní kolo, postup do okresního kola 5-8.ročník - Pythagoriáda okresní kolo účast 12 žáků EKOLOGICKÉ SOUTĚŽE - Školní soutěž ve sběrové akci Zelený strom -Výtvarná soutěž Motýli oceněn žák 9.ročníku 25

26 - Účast všech žáků v soutěžích Den Země pořádaných střediskem volného času Korunka, získání mnoha ocenění - Účast v soutěži Ekopolis ocenění aktivity ze SCIO B) Aktivity školy jednotlivé oblasti - výčet Kulturní akce 1. stupeň - Divadlo loutek : Výlet na ostrov snů 1.ročníky Broučci 2.ročníky Ze starých pověstí českých 4.ročníky Tučňáci na arše - 5.ročníky - Dům dětí a mládeže: Čarovné Vánoce divadelní představení 2.ročníky Pračlovíček 3.ročník - Kulturní dům Poklad: Pyšná princezna 1. a 3.ročník Jak jsou lelci velcí - 2.ročníky - Kulturní dům Akord, Ostrava-Zábřeh: Hudební představení Dumping Drums- 4.ročník - Dům kultury Ostrava: Cestovatelská diashow Duhová Afrika 4.-5.ročník Pražské pověsti 5.ročníky - Kino Cinestar: Film Lorax ročníky Film Modrý tygr 5.ročníky - Školní akce: Divadelní představení Jak šel Honza na červenou ročníky Anglické divadlo 2. 5.ročníky Výchovný koncert Trubači 3.-5.ročník Hudební představení skupiny Abraka 1.-5.ročníky Hudební představení Réva ročník 26

27 Jiné aktivity 1. stupně: - projektová výuka Evropský den jazyků s tématem jídlo a stolování v Anglii - projektová výuka Ekopolis ekologické aktivity - projektová výuka Halloween (masky, disciplíny, tématická výuka, průvod, poutače, noc ve škole, lampiónový průvod) - vánoce na Valašské dědině (tradice řemesel a života předků) - dny otevřené výuky pro rodiče - návštěva knihovnických lekcí - návštěva dětí MŠ v 1.třídách - návštěva Mikuláše - příprava výrobků pro Vánoční jarmark a pro seniory v Domě seniorů a Velikonoční výstavu ve škole - účast na preventivních programech Městské policie - školní vánoční besídky - soutěž - správná holka, správný kluk - akce ke Dni Země (oceněna 4.B 1.místo v Ostravě) - školní pěvecká soutěž Skřivánek - školní výlety - oslava Dne dětí - účast na akcích pořádaných stanicí mladých přírodovědců - život dravců přírodovědná akce s ukázkami dravců - návštěva OZO, ZOO - exkurze Praha 4.ročníky - ozdravný 14 denní pobyt Karlova Studánka 4.ročníky Kulturní akce 2.stupně - Divadlo loutek: Dívka s pomeranči 7.ročníky Lebensraum 9.ročníky - KC Poruba: Planeta záhad- dr.arnošt Vašíček Manželka za 50 ovcí 9.ročníky 27

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 19. 9. 2012

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Autoři: Mgr. R. Pytlík, Zpracováno: 9. 10. 2014 Platí pro: Příspěvková organizace Mgr. D. Šubová, Mgr. M. Ott M. Kunová, M. Skybíková Platnost od: 22. 10. 2014 Počet

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2 0 14 I. Základní údaje o škole: Název: Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2013/2014 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10 OBSAH I. Úvod 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy . Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 č. j.: ZSG-330/2014 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti

Více