PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ 2015"

Transkript

1 Evangelický a. v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ 2015 Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Ř: 15, 7

2 Máme tu nové heslo pro rok Jak vážně to bereme? A proč bychom to vůbec nějak vážně měli brát? 1) Tato výzva ke vzájemnému přijímání zjevně míří stejným směrem jako prosba z Ježíšovy velekněžské modlitby: J 17, 21 aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. Všimněme si, že vzájemná láska - tedy přijetí, je v Ježíšově pojetí spojeno s něčím pro nás opravdu podstatným - aby svět uvěřil. Jestli přiznáváme závažnost této modlitbě, která je pronášená jako poslední odkaz Pána Ježíše Krista před ukřižováním, pak slyšme stejně závažně i tuto výzvu: přijímejte jeden druhého! Jestliže Kristus přijal nás, ač jsme si to nezasloužili, bylo by ohavným znevážením jeho drahé milosti, kdybychom my nejednali se svými bližními, právě tak jak On jedná s námi. 2) Možná víte, že hesla JB svým původem patří k onomu požehnanému u moravských bratří v Ochranově, který se stal zlomovým bodem celosvětové misie. Středověk zatížil historii církve mnoha bolestnými ranami. Východní a západní církev se navzájem proklely, v našich zemích se vedly nelítostné války jedněch křesťanů proti jinak věřícím. Důsledkem těchto postojů bylo zablokování růstu křesťanských církví právě v Evropě na celá staletí. Ochranovští se místo škorpení chopili Kristova velikého poslání Mt 28, 17 a tím spustili lavinu požehnání a růstu církve na ostatních kontinentech. Na faře se schází modlitební hnutí 24/7, které má svůj vzor v modlitebním řetězu oné požehnané skupiny exulantů z Moravy. V požehnání, které z modlitebních hodin vychází, je pro mne Božím připomenutím: všimněte si konečně toho důležitého, co požehnání přitahuje a co mu naopak brání! Mohu toto slovo pochopit tak, že výběr těch, které přijmu za bratry, je jen má soukromá věc? Znamená to, že mám za své přijímat jen evangelické křesťany? (ale jen pokud ještě drží i moje pochopení stvoření světa, např.!!) Znamená to, že mám zaujmout pozitivní vztah k ži- 2 dům, ale Araby a Palestince mohu odsoudit do pekelného ohně? Bylo nám kdy dáno právo vybírat si sourozence? Jsem přesvědčen, že Kristovu lásku bolestně zranil jistý, nám známý reformátor, když vykládajíc podobenství o posledním soudu, tvrdil, že Turek může dělat kolik chce dobrých skutků a není mu to nic platno! Co by to bylo za přijetí, kdybych je omezil jen na ty sympatické? Což Kristus přišel spasit jen ty, kdo mají stejné pojetí víry jako on? Dokud nepřijmeme i ty druhé křesťany s jejich odlišnostmi jako doplnění našich darů (aby tak církev ve všem rostla v toho, kterýž jest hlava ), dokud nebudeme i my ochotni stolovat s hříšníky, jako to dělal Pán Ježíš Kristus, nebudeme moci zakoušet probuzení, o které prosíme. Protože nepřijetí a vzájemná neláska mezi bratřími je v duchovním světě vážným zablokováním Boží milosti. A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. - Tak bude jednat s vámi můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Mt 18,34-35 Zároveň však vidím v tomto slově veliké zaslíbení pro dnešní dobu. Společné modlitby (např. 24/7) už boří naše lidské ploty a hradby dělící na různo. A tam, kde se vzájemné přijímání a láska stanou skutečností, tam zcela jistě přijde i vylití Božího požehnání. Ž 133 Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous, na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha. Jak chermónská rosa, která kane na sijónské hory. Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky. Existují určitá pravidla pro život v rozličnosti znovuzrozených. Učme se od Ježíše. V Něm je plnost a On chce naplnit každého. Když budeme jednat podle jeho příkladu, budeme tuto plnost prožívat i dávat dál. Bůh nás chce uzdravovat, proměňovat a naplňovat naše potřeby. Chce nás naučit, jak od Něj brát bohatství Jeho dědictví- a zbohacovat tím svět. Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Mojmír Blažek

3 Den Neděle (svátek) Bohoslužby Sbírky Slouží Leden 1. Nový rok - čtvrtek pěvecký neděle po Vánocích po zjevení Páně po zjevení Páně 25. Poslední neděle po zjevení Páně 1. Septuagesimae 8. Sexagesimae 15. Estomihi s VP Únor s VP postní pátek 17:00 - v sále postní neděle Invocavit 11:00 Sborové shromáždění postní pátek 17:00 - v sále postní neděle Reminiscere Březen postní pátek 17:00 - v sále postní neděle Oculi s VP postní pátek 17:00 - v sále postní neděle Laetare postní pátek 17:00 - v sále postní neděle Judica s VP s VP postní pátek 17:00 - v sále postní neděle Květná, Palmarum tisk a publikační činnost kazatelé 3plus1 střední generace děti dorost, pěvecký biblického studia střední generace pěvecký 3

4 Den Neděle (svátek) Bohoslužby Sbírky Slouží Duben 2. Zelený čtvrtek 17:00 s VP 3. Velký pátek 5. Velikonoční neděle 8:00 16:00 17:00 s pašijemi veřejné čtení Bible s VP Hlavní dar lásky Jeronym. jedn. pěvecký pěvecký pěvecký, 3plus1 6. Velikonoční pondělí sl. Boží ml. generace mladá generace po Velikonocích Quasimodogeniti 2. po Velikonocích Misericordias Domini 3. po Velikonocích Jubilate 4. po Velikonocích Cantate 5. po Velikonocích Rogate s VP Květen starších s VP - den matek 14. Nanebevstoupení Páně 17:00 - v sále po Velikonocích Exaudi 24. Svatodušní neděle Koňakov (Rozvoj), konfirmační zk. 25. Svatodušní pondělí 17:00 - s vaječinou 29. Noc kostelů - pátek 18:00 noční program 31. Svatá Trojice po svaté Trojici po svaté Trojici po svaté Trojici Svátek tří bratří 4. po svaté Trojici Památka zal. chr. [89] s VP, konfirmace Červen společné bohoslužby - na náměstí ČSA s VP - zakončení školního roku diakonie biblického studia pěvecký děti střední generace pěvecký konfirmandé, pěvecký solidarita ů 3plus1 mladá generace děti, dorost 4

5 Den Neděle (svátek) Bohoslužby Sbírky Slouží Červenec po svaté Trojici po svaté Trojici s VP po svaté Trojici po svaté Trojici Srpen po svaté Trojici po svaté Trojici s VP po svaté Trojici po svaté Trojici po svaté Trojici zahájení školního roku děti, dorost Září po svaté Trojici křesťanská služba pěvecký po svaté Trojici s VP po svaté Trojici 3plus po svaté Trojici Říjen po svaté Trojici Poděkování za úrodu starších sociální a charitativní pomoc pěvecký po svaté Trojici s VP s VP - poděkování za úrodu po svaté Trojici Koncert vděčnosti a chv. biblického studia po svaté Trojici jubilejní toleranční dar 5

6 Den Neděle (svátek) Bohoslužby Sbírky Slouží po svaté Trojici Připomínka reformace po svaté Trojici po svaté Trojici 22. Poslední neděle církevního roku Listopad s VP adventní čtvrtek 17:00 - v sále Jediným Spasitelem a jediným Prostředníkem je Boží Syn Pán Ježíš Kristus. Reformační zásada solus Christus je plně respektována. 6 bohoslovci a vikariát pěvecký střední generace adventní neděle Posvěcení chrámu [88] pěvecký Prosinec adventní čtvrtek 17:00 - v sále adventní neděle adventní čtvrtek 17:00 - v sále adventní neděle s VP - vánoční besídka s VP adventní čtvrtek 17:00 - v sále adventní neděle 24. Štědrý večer svátek vánoční 20:00 21:00 5:00 7:00 s VP vánoční besídka dětí Zp. Lhota - vánoční boh. večerní zpívání koled Jitřní bhoslužby - Hlavní bohosl. - Hlavní bohosl. - kazatelé kazatelé hosté dorost pěvecký pěv., 3plus1 26. Svátek Štěpána sl. Boží ml. generace mladá generace po narození Páně 31. Posl. den roku :00 oví prac. pěvecký Duchovní základy u Jediným duchovním zdrojem učení, víry i života je Písmo svaté Bible. Reformační zásady - sola scriptura jedině Písmo, sola fide jedině vírou, sola gratia jedině z milosti - jsou základem zvěsti i učení. Duch svatý zjevil v Písmu svatém všechno, co potřebujeme k požehnanému životu na zemi i k poznání cesty do věčně blažené budoucnosti v Božím království. Ježíšova slova Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne jsou platná a nezrušitelná. Jan 14, 6. Jedinou cestou spásy pro každého člověka je přijetí Pána Ježíše Krista, jako osobního Spasitele a Pána života. V takových lidech dokonává Duch svatý nové narození. O těch platí Kristova slova: Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Jan 1, 12. S velikou vděčností přijímáme slova Písma: Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Efez 2, 8 9.

7 Program setkávání ve u Den Čas Místo Akce pondělí 18:00 ový sál pěvecký úterý 18:00 ové centrum schůze pracovních skupin 2. úterý v měsíci jednání staršovstva středa 18:00 ový sál setkání skupiny Biblického studia čtvrtek 17:00 ový sál biblická hodina (zimní čas 16:00) pátek 17:00 17:30 ové centrum ové centrum setkání dorostu a mládeže setkání střední generace 1. sobota 16:00 ové centrum setkání žen všech věkových kategorií neděle ové centrum během bohoslužeb probíhá nedělní besídka pro děti 2-3 krát ročně pořádáme ové dny Program setkávání mimo (biblické hodiny) Místo Domov důchodců, ul. Sokolovská Nemocnice Český Těšín Bývalý domov s pečovatel. službou - Svibice - škola - Za lesem Stanislavice škola Dolní Žukov (bývalá škola) Den a čas úterý v (střídají se y MS ČEA) úterý v 16:30 (střídají se y MS ČEA) 1. a 3. úterý SCEAV; 2., 3. a 5. úterý ČCE v 16 hod. 1. úterý ČCE a 3. úterý SCEAV v 16 hod. 2. středa SCEAV a 4. středa ČCE v 17 hod. (zimní čas 16 hod.) 2. středa v 16 hod. středa v 17 hod. Slovo o Církevní mateřské školce Loďka Církevní mateřská škola Loďka funguje od 1. září 2014, kapacita je 20 dětí. Školka je umístěna v budově přístavby, je v provozu od 6:30 do 16:00. Je otevřená všem dětem bez rozdílu. Jde o školu rodinného typu. Specifikem CMŠ Loďka je křesťanský základ, při vzdělávání dětí jsou uplatňovány křesťanské principy. Děti jsou vedeny k úctě k přírodě, lidem i Stvořiteli, učí se orientovat v životních hodnotách z hlediska morálních zásad 7 křesťanské etiky (tolerance, umět odpouštět, pomáhat slabším a potřebným, podřizovat se autoritám, atd.). Školka také usiluje o to, aby děti směřovaly k samostatnosti, tvořivosti a zdravému sebevědomí. Kontakt: tel.: bankovní spojení: /2010 Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takových je Boží království. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevstoupí. Efez 2, 8 9

8 Nezapomínejte také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí. Žid 13, 16 Celocírkevní sbírky ČCE Z 56. usnesení 33. synodu vyplývá, že ve farních ech ČCE budou v roce 2015 povinně vykonány: 1. Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost - podpora vydávání časopisů Český bratr, Bratrstvo a periodik 2. Sbírka HDL (Hlavní dar lásky) Jeronýmovy jednoty - příspěvek putuje na jednu významnou stavbu v církvi 3. Sbírka pro Diakonii - pomoc slabším a ohroženým 4. Sbírka solidarity ů - pomoc financování kazatelů ům, které nemají dostatek finančních prostředků na personální fond 5. Sbírka na křesťanskou službu - určená zaměstnancům církve na finanční výpomoc formou příspěvků, darů i půjček zejména v případě nemoci, neštěstí v rodině či nenadálých událostí 6. Sbírka pro sociální a charitativní pomoc - pomoc lidem v nouzi a na zmírnění škod při přírodních katastrofách 7. Sbírka Jubilejní toleranční dar - poskytování půjček ům na stavební práce 8. Sbírka pro bohoslovce a vikariát - podpora vzdělávání a výchovy nových kazatelů a kazatelek. Příjmy a obětavost Vlastní příjmy u jsou: salár, sbírky při shromážděních, účelové sbírky a dary. 1. Salár - pravidelný roční dar, který očekává od každého člena s vlastním příjmem v doporučené výši 1 % jeho celkových ročních čistých příjmů. 2. Sbírky při shromážděních a) pro ové účely b) pro mimoové účely 3. Účelové sbírky - slouží k financování mimořádných potřeb u (evangelizační a misijní akce, opravy budov a jejich zateplení, snížení energetické náročnosti, investice u do audovizuální a počítačové techniky, církevní mateřské školy, atd. ) 4. Dary - jsou poskytovány fyzickými a právnickými osobami při služebnostech, životních jubileích a jiných příležitostech. Způsob placení: a) Výše uvedené platby je možno realizovat v úředních hodinách ve ové kanceláři. b) Platby je možno posílat bankovním převodem na. účet č.: /0800 platba var. symbol spec. symbol salár 7 DDMMRRRR opravy a rekonst. budov 1 DDMMRRRR investice 2 DDMMRRRR dary 3 DDMMRRRR DDMMRRRR - datum narození dárce O celkové výši darů poskytnutých u na církevní účely ve zdaňovacím období vydá na žádost dárce (daňového poplatníka) potvrzení, ve smyslu zákona o dani z příjmu. Potvrzení lze vydat na základě příjmových dokladů zahrnutých do účetnictví u. 8

9 Misijní iniciativy, které chceme podporovat Misie mezi cizinci žijícími v ČR slovo od původce Nová příležitost, jak vyjít s Evangeliem k národům, ke kterým nás posílá Kristus: cizinci z řad přistěhovalců, kteří žijí kolem nás: dělníci, studenti, manažeři zahraničních firem, uprchlíci... Mnozí z těchto příchozích neměli možnost ve své vlasti doslechnout se zvěst Evangelia, či vůbec potkat křesťana. Rádi bychom jim toto právo od Boha zprostředkovali v naší zemi. V současné době je tímto misie dostupná každému z nás, v okolí, kde žijeme. Naše společnost si klade za cíl přiblížit tuto misijní šanci běžnému křesťanovi, tam, kde se nachází: ve svém městě, na pracovišti, ve škole. Činíme tak skrze přednášky, ale i osobní pomoc v tomto úkolu, zprostředkováváme evangelizační materiály v rozličných jazycích, poskytujeme poradenství či vzdělávací kurs. Paralelně k naší práci v ČR organizujeme též krátkodobé misijní výjezdy do zahraničí, ke kterým máte možnost se několikrát do roka připojit. O celé práci, co vše nabízíme, i způsob, jak se můžete konkrétně do této misie zapojit, nebo ji podpořit, se můžete více dozvědět na našich stránkách, které jsme podle Zjevení 15:3,4 nazvali Bůh národů: Ukrajina Král odpoví a řekne jim: Amen pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Matouš 25, 40. Finanční dary pro chudé lidi na Zakarpatské Ukrajině můžete předávat v kanceláři u, 9 nebo posílat na číslo účtu: /0300, var. symbol , s dopiskem ve zprávě pro příjemce Pomoc pro Ukrajinu + jméno. Jménem všech obdarovaných vám děkují služebníci, kteří vaše dary rozdělují dle konkrétních potřeb - manželé Jiří a Irena Nogovi. Kontakt: Jiří Noga, Komorní Lhotka čp. 146, mobil: , .cz, Wycliffovi překladatelé bible Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Marek 16, 15 Na světě žijí milióny lidí, kteří z různých příčin neumí číst a psát. Mezi nimi jsou i takoví, kteří i kdyby se to chtěli naučit, nemají šanci. Jejich jazyk totiž nemá abecedu. Lidé z těchto národů nemají téměř žádnou šanci získat vzdělání, ale to není všechno. V těchto jazycích není napsána žádná kniha, tedy ani BIB- LE. Tito lidé nevědí nic o Boží lásce, záchraně a naději v Ježíši Kristu. Cílem Wycliffových překladatelů je přinést nejen abecedu, ale Písmo, které bude světlem ve tmě. Tuto službu můžete podpořit složením finančního daru v kanceláři u, nebo bankovním převodem na účet v Komerční bance č.: /0100 Adresa kanceláře: náměstí Dr. M. Luthera 1, Český Těšín, mobil: , e- mail: www. wycliffe.cz. Dětská misie Ježíš si je zavolal k sobě a řekl: Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Lukáš 18, 16 Malá holčička v klubu dobré naděje přijala

10 Pána Ježíše skutečně do svého srdce. Jednou se jí vedoucí v klubu zeptal: Co uděláš, když Satan přijde ke dveřím tvého srdce a zaklepe? Dívka bez váhání bezelstně odpověděla: Pošlu Pána Ježíše otevřít dveře! Podpořte službu Dětské misie, aby takových odpovědí mohlo přibývat. Účet č /2010, variabilní symboly: 9999 obecný dar na potřeby DM, 8888 podpora korespondenčních kurzů, 7777 vydávání literatury. Kontakt: Dětská misie, Jičínská 549, Příbor, tel , detskamisie.cz, Slezská diakonie Někdo však řekne: Jeden má víru a druhý má skutky. Tomu odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích. Jakub 2, 18 Slezská diakonie je nezisková organizace, jejímž posláním je poskytování kvalitních sociálních a sociálně zdravotních služeb potřebným lidem na základě křesťanských hodnot. Číslo účtu u Komerční banky: /0100. Adresa centrály: Na Nivách 7, Český Těšín, tel.: , slezskadiakonie, Nadace Mezinárodní potřeby Je křesťanská mezidenominační (necírkevní = nespadá pod žádnou konkrétní církev) organizace, která přijímá Bibli jako základní pramen duchovního poznání a jako pravidlo své praxe. Posláním nadace je podpora neziskových projektů s křesťanskými kořeny, které usilují o všestrannou veřejně prospěšnou činnost v ČR i v zahraničí. Mezi úspěšné projekty patří dálková adopce PLUS - podpora dětí a mládeže v Nepálu, tzv. ADOPCE NA DÁLKU. Nadaci NMP můžete podpořit na č. ú.: /2700. Seznam konkrétních aktivit a variabilních symbolů naleznete na www stránkách. Kontakt: Nadace Mezinárodní potřeby, Vinohradská 909, Česká Třebová, tel , mezinarodni-potreby.cz, Co nabízí? Děti Setkání každou neděli v 9.00 hodin ve ovém centru během bohoslužeb. Předškolní děti scházejí se ve ovém centru v místnostech, které jsou k tomuto účelu vhodně vybaveny. V létě pro ně připravujeme týdenní příměstský tábor. Děti školního věku setkávají se rovněž ve ovém centru a jsou rozděleny do tří skupin (1.-3. třída, třída, třída). Děti se učí základní pravdy z Božího slova, zpívají, soutěží a občas něco vyrábí. Děti rovněž pravidelně slouží na bohoslužbách. V létě mají svůj letní 10 tábor. Ve školách se během týdne vyučuje křesťanská výchova, kde děti získávají moudrost pro budoucí životní úkoly a správný pohled na život v tomto světě. Konfirmandi Pro školní rok jsme se dohodli na termínu setkávání každý pátek v ve ové kanceláři. Náplní těchto setkání jsou tradičně katechismové základy křesťanské víry, konkrétně používáme katechismus Miroslava Hvožďary: Věřím a slibuji. V rozhovorech nad Biblí, desaterem, apoštolským vyznáním ale i promýšlení toho, co je církev a kde je v ní moje

11 místo, chceme v dospívajících mladých lidech připravit jasné porozumění toho, k čemu se má konfirmand slavnostně přiznat. Dorost a mládež Setkávají se společně každý pátek v hodin ve ovém centru. Jde tu o setkání mladých lidí od konfirmace. Hlavním smyslem těchto setkání je studium Bible, utváření a prohlubování křesťanského pohledu na život i na budoucnost, vytváření přátelství a budování osobní víry v Ježíše Krista. Tato také pravidelně navštěvuje stacionář Eben Ezer. Dále slouží zpěvem při bohoslužbách či misijních akcích. V zimě i v létě organizujeme společné pobyty v přírodě. Střední generace Jde o setkávání manželství a lidí střední generace, které se koná ve ovém centru každý pátek od hodin. Smyslem je studium Bible ve vazbě na různé situace, problémy a otázky, které přináší život. V přátelském prostředí je možné nacházet povzbuzení a sílu k budování osobní víry a hezkého rodinného života. Manželé mohou přicházet i s malými dětmi, které si mohou hrát ve vhodně vybavené přilehlé místnosti. Skupina biblického studia Schází se každou středu v hodin ve ovém sále. Jedná se o setkání lidí středního a staršího věku. Smyslem je studium Bible s aplikací na současnou dobu, sdílení se a povzbuzování se na cestě víry. Své místo má i zpěv společných písní. Biblické hodiny V našem u je široká síť biblických hodin, kde je probíráno Boží slovo s aplikací na současnou dobu a je povzbuzením pro ty, kteří touží následovat Ježíše Krista. Bohoslužby Hlavní ová setkání pro všechny generace, konají se každou neděli od 9 hodin v jazyce m (druhou neděli s Večeří Páně v rámci bohoslužeb) a každou 1. a 3. neděli od hodin v jazyce m. Třetí a čtvrtá neděle v měsíci je určená jako neděle křestní kdy v rámci bohoslužeb probíhají křty nebo požehnání. Modlitby a modlitební setkání Sbory rostou tam, kde se lidé společně vytrvale modlí. V suterénu farní budovy je pořádán modlitební řetězec modlitby 24/7. Každou první neděli v měsíci je na závěr bohoslužeb modlitební chvíle. Kdykoli během týdne je možné nahlásit faráři jakýkoliv modlitební námět (např. za nemocné, za zkoušky, za rodinné problémy, za misijní výjezdy, za mimořádné ové akce). Modlitba proběhne v rámci ohlášek, které jsou v programu každých bohoslužeb. Po dohodě s farářem je v kteroukoli neděli příležitost vystoupit před em s modlitbou v rámci bohoslužeb. Nedělní listy Noviny plné zajímavého čtení. Jsou k zakoupení u pravého východu z kostela. Každou první neděli v měsíci vychází nové číslo. Najdete zde zamyšlení, komentáře, reportáže, rozhovory, recepty, aktuální informace o připravovaných akcích, různé tipy a občas i krapet poezie. Kontakt na redakci NL: Potravinová banka Pomocí potravinové banky chceme zprostředkovat potraviny těm, kteří to nejvíce potřebují, lidem v hmotné nouzi, svobodným matkám nebo jiným potřebným. Vždy každou první neděli v měsíci probíhá sběr potravin. Lidé mohou darovat potraviny trvanlivé, zabalené a které nemusí být skladované v lednici, nebo také finanční obnos, za který jsou následně potraviny nakoupeny. Po sbírce dále v několika dnech v měsíci probíhá výdej potřebným. 11

12 Kontaktní údaje: Evangelický a. v. ČCE Na Rozvoji Nám. Dr. Martina Luthera Český Těšín Bankovní spojení: /0800 Tel: u: redakce Nedělních listů: Internetové stránky u: Stránky archívu Nedělních listů: Úřední hodiny: PO - ČT PÁ Mimo úřední hodiny: dle dohody s kazateli nebo pastoračním pracovníkem. Faráři u: Mgr. Marcin Pilch Akátová Český Těšín mobil: Mgr. Mojmír Blažek Akátová Český Těšín mobil: Pastorační pracovník: Ing. Milan Kantor mobil: Kurátor u: Ing. Karel Labaj mobil:

PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ V ROCE 2014

PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ V ROCE 2014 Evangelický a. v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ V ROCE 2014 Mně však v Boží blízkosti je dobře,... Ž 23:28 Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti,

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE 1. Návrhy na změnu Církevního zřízení CZ 23 Do CZ 23 se vkládá nový odst. 6

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ TISK č. 23 1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ A) Úvod Koncepční komise během své činnosti upozornila

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2012

Střešovický. evangelík. na říjen 2012 Střešovický evangelík na říjen 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2012 Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Marek 16, 15 Úvodní slovo ředitele DM Dětská misie (DM) je součástí mezidenominační, biblicky zaměřené světové

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Střešovický. evangelík. na duben 2012. Bohosluţby a setkání. Sborový program

Střešovický. evangelík. na duben 2012. Bohosluţby a setkání. Sborový program Střešovický evangelík na duben 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Abychom mohli vést a řídit práci Křesťanského sboru Pyšely (KSP) řádným a biblickým způsobem, stanovujeme a přijímáme jako domácí (viz. čl IV bod 1) následující články.

Více

1. třída - Jsem s tebou

1. třída - Jsem s tebou Vazba na klíčové kompetence: Kompetence k učení 1. třída - Jsem s tebou Žák poznává symboliku chleba a křížové cesty, dotýká se lidského utrpení a dostává základní vhled nutný pro chápání symbolů při slavení

Více

25.12.2015 Boží hod vánoční

25.12.2015 Boží hod vánoční 25.12.2015 Boží hod vánoční Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží, dar a přítomnost Ducha svatého se všemi námi! Neboť tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věří v něho,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Velikonoce 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ LIBIŠ

Velikonoce 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ LIBIŠ FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ LIBIŠ KAZATELSKÁ STANICE KOSTELEC NAD LABEM Velikonoce 2014 Když byl v Betanii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou

Více

TISK č. 17 (Komise D)

TISK č. 17 (Komise D) TISK č. 17 (Komise D) ROZPOČET 2014, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2015 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2014 Rozpočet Českobratrské církve evangelické je sestaven jako vyrovnaný bez odpisů a je členěn

Více

USTANOVUJÍCÍ LISTINA KŘESŤANSKÉ CÍRKVE CESTA ŽIVOTA

USTANOVUJÍCÍ LISTINA KŘESŤANSKÉ CÍRKVE CESTA ŽIVOTA USTANOVUJÍCÍ LISTINA KŘESŤANSKÉ CÍRKVE CESTA ŽIVOTA ČÁST PRVNÍ NÁZEV, CHARAKTERISTIKA A HISTORIE 1 název 1) název církve: KŘESŤANSKÁ CÍRKEV CESTA ŽIVOTA (dále jen KCCŽ) 2 charakteristika 1) KCCŽ je evangelikální

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Zde prosím nalepte Vaši fotografii. PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Prosíme o čitelné vyplnění formuláře Důležité: Přijetí na školu

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

5. 10. 2013 31/2013 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

5. 10. 2013 31/2013 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 5. 10. 2013 31/2013 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 5. října 2013 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Kubík Tomáš Společná píseň č.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo Leden 11. ČS (kancelář sdružení - nebo kazatelské oddělení) Společná pastorálka Praha - Smíchov 15.-17. oddělení mládeže 2. Vytax I. 18.

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více