PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ 2015"

Transkript

1 Evangelický a. v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ 2015 Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Ř: 15, 7

2 Máme tu nové heslo pro rok Jak vážně to bereme? A proč bychom to vůbec nějak vážně měli brát? 1) Tato výzva ke vzájemnému přijímání zjevně míří stejným směrem jako prosba z Ježíšovy velekněžské modlitby: J 17, 21 aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. Všimněme si, že vzájemná láska - tedy přijetí, je v Ježíšově pojetí spojeno s něčím pro nás opravdu podstatným - aby svět uvěřil. Jestli přiznáváme závažnost této modlitbě, která je pronášená jako poslední odkaz Pána Ježíše Krista před ukřižováním, pak slyšme stejně závažně i tuto výzvu: přijímejte jeden druhého! Jestliže Kristus přijal nás, ač jsme si to nezasloužili, bylo by ohavným znevážením jeho drahé milosti, kdybychom my nejednali se svými bližními, právě tak jak On jedná s námi. 2) Možná víte, že hesla JB svým původem patří k onomu požehnanému u moravských bratří v Ochranově, který se stal zlomovým bodem celosvětové misie. Středověk zatížil historii církve mnoha bolestnými ranami. Východní a západní církev se navzájem proklely, v našich zemích se vedly nelítostné války jedněch křesťanů proti jinak věřícím. Důsledkem těchto postojů bylo zablokování růstu křesťanských církví právě v Evropě na celá staletí. Ochranovští se místo škorpení chopili Kristova velikého poslání Mt 28, 17 a tím spustili lavinu požehnání a růstu církve na ostatních kontinentech. Na faře se schází modlitební hnutí 24/7, které má svůj vzor v modlitebním řetězu oné požehnané skupiny exulantů z Moravy. V požehnání, které z modlitebních hodin vychází, je pro mne Božím připomenutím: všimněte si konečně toho důležitého, co požehnání přitahuje a co mu naopak brání! Mohu toto slovo pochopit tak, že výběr těch, které přijmu za bratry, je jen má soukromá věc? Znamená to, že mám za své přijímat jen evangelické křesťany? (ale jen pokud ještě drží i moje pochopení stvoření světa, např.!!) Znamená to, že mám zaujmout pozitivní vztah k ži- 2 dům, ale Araby a Palestince mohu odsoudit do pekelného ohně? Bylo nám kdy dáno právo vybírat si sourozence? Jsem přesvědčen, že Kristovu lásku bolestně zranil jistý, nám známý reformátor, když vykládajíc podobenství o posledním soudu, tvrdil, že Turek může dělat kolik chce dobrých skutků a není mu to nic platno! Co by to bylo za přijetí, kdybych je omezil jen na ty sympatické? Což Kristus přišel spasit jen ty, kdo mají stejné pojetí víry jako on? Dokud nepřijmeme i ty druhé křesťany s jejich odlišnostmi jako doplnění našich darů (aby tak církev ve všem rostla v toho, kterýž jest hlava ), dokud nebudeme i my ochotni stolovat s hříšníky, jako to dělal Pán Ježíš Kristus, nebudeme moci zakoušet probuzení, o které prosíme. Protože nepřijetí a vzájemná neláska mezi bratřími je v duchovním světě vážným zablokováním Boží milosti. A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. - Tak bude jednat s vámi můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Mt 18,34-35 Zároveň však vidím v tomto slově veliké zaslíbení pro dnešní dobu. Společné modlitby (např. 24/7) už boří naše lidské ploty a hradby dělící na různo. A tam, kde se vzájemné přijímání a láska stanou skutečností, tam zcela jistě přijde i vylití Božího požehnání. Ž 133 Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous, na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha. Jak chermónská rosa, která kane na sijónské hory. Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky. Existují určitá pravidla pro život v rozličnosti znovuzrozených. Učme se od Ježíše. V Něm je plnost a On chce naplnit každého. Když budeme jednat podle jeho příkladu, budeme tuto plnost prožívat i dávat dál. Bůh nás chce uzdravovat, proměňovat a naplňovat naše potřeby. Chce nás naučit, jak od Něj brát bohatství Jeho dědictví- a zbohacovat tím svět. Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Mojmír Blažek

3 Den Neděle (svátek) Bohoslužby Sbírky Slouží Leden 1. Nový rok - čtvrtek pěvecký neděle po Vánocích po zjevení Páně po zjevení Páně 25. Poslední neděle po zjevení Páně 1. Septuagesimae 8. Sexagesimae 15. Estomihi s VP Únor s VP postní pátek 17:00 - v sále postní neděle Invocavit 11:00 Sborové shromáždění postní pátek 17:00 - v sále postní neděle Reminiscere Březen postní pátek 17:00 - v sále postní neděle Oculi s VP postní pátek 17:00 - v sále postní neděle Laetare postní pátek 17:00 - v sále postní neděle Judica s VP s VP postní pátek 17:00 - v sále postní neděle Květná, Palmarum tisk a publikační činnost kazatelé 3plus1 střední generace děti dorost, pěvecký biblického studia střední generace pěvecký 3

4 Den Neděle (svátek) Bohoslužby Sbírky Slouží Duben 2. Zelený čtvrtek 17:00 s VP 3. Velký pátek 5. Velikonoční neděle 8:00 16:00 17:00 s pašijemi veřejné čtení Bible s VP Hlavní dar lásky Jeronym. jedn. pěvecký pěvecký pěvecký, 3plus1 6. Velikonoční pondělí sl. Boží ml. generace mladá generace po Velikonocích Quasimodogeniti 2. po Velikonocích Misericordias Domini 3. po Velikonocích Jubilate 4. po Velikonocích Cantate 5. po Velikonocích Rogate s VP Květen starších s VP - den matek 14. Nanebevstoupení Páně 17:00 - v sále po Velikonocích Exaudi 24. Svatodušní neděle Koňakov (Rozvoj), konfirmační zk. 25. Svatodušní pondělí 17:00 - s vaječinou 29. Noc kostelů - pátek 18:00 noční program 31. Svatá Trojice po svaté Trojici po svaté Trojici po svaté Trojici Svátek tří bratří 4. po svaté Trojici Památka zal. chr. [89] s VP, konfirmace Červen společné bohoslužby - na náměstí ČSA s VP - zakončení školního roku diakonie biblického studia pěvecký děti střední generace pěvecký konfirmandé, pěvecký solidarita ů 3plus1 mladá generace děti, dorost 4

5 Den Neděle (svátek) Bohoslužby Sbírky Slouží Červenec po svaté Trojici po svaté Trojici s VP po svaté Trojici po svaté Trojici Srpen po svaté Trojici po svaté Trojici s VP po svaté Trojici po svaté Trojici po svaté Trojici zahájení školního roku děti, dorost Září po svaté Trojici křesťanská služba pěvecký po svaté Trojici s VP po svaté Trojici 3plus po svaté Trojici Říjen po svaté Trojici Poděkování za úrodu starších sociální a charitativní pomoc pěvecký po svaté Trojici s VP s VP - poděkování za úrodu po svaté Trojici Koncert vděčnosti a chv. biblického studia po svaté Trojici jubilejní toleranční dar 5

6 Den Neděle (svátek) Bohoslužby Sbírky Slouží po svaté Trojici Připomínka reformace po svaté Trojici po svaté Trojici 22. Poslední neděle církevního roku Listopad s VP adventní čtvrtek 17:00 - v sále Jediným Spasitelem a jediným Prostředníkem je Boží Syn Pán Ježíš Kristus. Reformační zásada solus Christus je plně respektována. 6 bohoslovci a vikariát pěvecký střední generace adventní neděle Posvěcení chrámu [88] pěvecký Prosinec adventní čtvrtek 17:00 - v sále adventní neděle adventní čtvrtek 17:00 - v sále adventní neděle s VP - vánoční besídka s VP adventní čtvrtek 17:00 - v sále adventní neděle 24. Štědrý večer svátek vánoční 20:00 21:00 5:00 7:00 s VP vánoční besídka dětí Zp. Lhota - vánoční boh. večerní zpívání koled Jitřní bhoslužby - Hlavní bohosl. - Hlavní bohosl. - kazatelé kazatelé hosté dorost pěvecký pěv., 3plus1 26. Svátek Štěpána sl. Boží ml. generace mladá generace po narození Páně 31. Posl. den roku :00 oví prac. pěvecký Duchovní základy u Jediným duchovním zdrojem učení, víry i života je Písmo svaté Bible. Reformační zásady - sola scriptura jedině Písmo, sola fide jedině vírou, sola gratia jedině z milosti - jsou základem zvěsti i učení. Duch svatý zjevil v Písmu svatém všechno, co potřebujeme k požehnanému životu na zemi i k poznání cesty do věčně blažené budoucnosti v Božím království. Ježíšova slova Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne jsou platná a nezrušitelná. Jan 14, 6. Jedinou cestou spásy pro každého člověka je přijetí Pána Ježíše Krista, jako osobního Spasitele a Pána života. V takových lidech dokonává Duch svatý nové narození. O těch platí Kristova slova: Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Jan 1, 12. S velikou vděčností přijímáme slova Písma: Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Efez 2, 8 9.

7 Program setkávání ve u Den Čas Místo Akce pondělí 18:00 ový sál pěvecký úterý 18:00 ové centrum schůze pracovních skupin 2. úterý v měsíci jednání staršovstva středa 18:00 ový sál setkání skupiny Biblického studia čtvrtek 17:00 ový sál biblická hodina (zimní čas 16:00) pátek 17:00 17:30 ové centrum ové centrum setkání dorostu a mládeže setkání střední generace 1. sobota 16:00 ové centrum setkání žen všech věkových kategorií neděle ové centrum během bohoslužeb probíhá nedělní besídka pro děti 2-3 krát ročně pořádáme ové dny Program setkávání mimo (biblické hodiny) Místo Domov důchodců, ul. Sokolovská Nemocnice Český Těšín Bývalý domov s pečovatel. službou - Svibice - škola - Za lesem Stanislavice škola Dolní Žukov (bývalá škola) Den a čas úterý v (střídají se y MS ČEA) úterý v 16:30 (střídají se y MS ČEA) 1. a 3. úterý SCEAV; 2., 3. a 5. úterý ČCE v 16 hod. 1. úterý ČCE a 3. úterý SCEAV v 16 hod. 2. středa SCEAV a 4. středa ČCE v 17 hod. (zimní čas 16 hod.) 2. středa v 16 hod. středa v 17 hod. Slovo o Církevní mateřské školce Loďka Církevní mateřská škola Loďka funguje od 1. září 2014, kapacita je 20 dětí. Školka je umístěna v budově přístavby, je v provozu od 6:30 do 16:00. Je otevřená všem dětem bez rozdílu. Jde o školu rodinného typu. Specifikem CMŠ Loďka je křesťanský základ, při vzdělávání dětí jsou uplatňovány křesťanské principy. Děti jsou vedeny k úctě k přírodě, lidem i Stvořiteli, učí se orientovat v životních hodnotách z hlediska morálních zásad 7 křesťanské etiky (tolerance, umět odpouštět, pomáhat slabším a potřebným, podřizovat se autoritám, atd.). Školka také usiluje o to, aby děti směřovaly k samostatnosti, tvořivosti a zdravému sebevědomí. Kontakt: tel.: bankovní spojení: /2010 Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takových je Boží království. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevstoupí. Efez 2, 8 9

8 Nezapomínejte také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí. Žid 13, 16 Celocírkevní sbírky ČCE Z 56. usnesení 33. synodu vyplývá, že ve farních ech ČCE budou v roce 2015 povinně vykonány: 1. Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost - podpora vydávání časopisů Český bratr, Bratrstvo a periodik 2. Sbírka HDL (Hlavní dar lásky) Jeronýmovy jednoty - příspěvek putuje na jednu významnou stavbu v církvi 3. Sbírka pro Diakonii - pomoc slabším a ohroženým 4. Sbírka solidarity ů - pomoc financování kazatelů ům, které nemají dostatek finančních prostředků na personální fond 5. Sbírka na křesťanskou službu - určená zaměstnancům církve na finanční výpomoc formou příspěvků, darů i půjček zejména v případě nemoci, neštěstí v rodině či nenadálých událostí 6. Sbírka pro sociální a charitativní pomoc - pomoc lidem v nouzi a na zmírnění škod při přírodních katastrofách 7. Sbírka Jubilejní toleranční dar - poskytování půjček ům na stavební práce 8. Sbírka pro bohoslovce a vikariát - podpora vzdělávání a výchovy nových kazatelů a kazatelek. Příjmy a obětavost Vlastní příjmy u jsou: salár, sbírky při shromážděních, účelové sbírky a dary. 1. Salár - pravidelný roční dar, který očekává od každého člena s vlastním příjmem v doporučené výši 1 % jeho celkových ročních čistých příjmů. 2. Sbírky při shromážděních a) pro ové účely b) pro mimoové účely 3. Účelové sbírky - slouží k financování mimořádných potřeb u (evangelizační a misijní akce, opravy budov a jejich zateplení, snížení energetické náročnosti, investice u do audovizuální a počítačové techniky, církevní mateřské školy, atd. ) 4. Dary - jsou poskytovány fyzickými a právnickými osobami při služebnostech, životních jubileích a jiných příležitostech. Způsob placení: a) Výše uvedené platby je možno realizovat v úředních hodinách ve ové kanceláři. b) Platby je možno posílat bankovním převodem na. účet č.: /0800 platba var. symbol spec. symbol salár 7 DDMMRRRR opravy a rekonst. budov 1 DDMMRRRR investice 2 DDMMRRRR dary 3 DDMMRRRR DDMMRRRR - datum narození dárce O celkové výši darů poskytnutých u na církevní účely ve zdaňovacím období vydá na žádost dárce (daňového poplatníka) potvrzení, ve smyslu zákona o dani z příjmu. Potvrzení lze vydat na základě příjmových dokladů zahrnutých do účetnictví u. 8

9 Misijní iniciativy, které chceme podporovat Misie mezi cizinci žijícími v ČR slovo od původce Nová příležitost, jak vyjít s Evangeliem k národům, ke kterým nás posílá Kristus: cizinci z řad přistěhovalců, kteří žijí kolem nás: dělníci, studenti, manažeři zahraničních firem, uprchlíci... Mnozí z těchto příchozích neměli možnost ve své vlasti doslechnout se zvěst Evangelia, či vůbec potkat křesťana. Rádi bychom jim toto právo od Boha zprostředkovali v naší zemi. V současné době je tímto misie dostupná každému z nás, v okolí, kde žijeme. Naše společnost si klade za cíl přiblížit tuto misijní šanci běžnému křesťanovi, tam, kde se nachází: ve svém městě, na pracovišti, ve škole. Činíme tak skrze přednášky, ale i osobní pomoc v tomto úkolu, zprostředkováváme evangelizační materiály v rozličných jazycích, poskytujeme poradenství či vzdělávací kurs. Paralelně k naší práci v ČR organizujeme též krátkodobé misijní výjezdy do zahraničí, ke kterým máte možnost se několikrát do roka připojit. O celé práci, co vše nabízíme, i způsob, jak se můžete konkrétně do této misie zapojit, nebo ji podpořit, se můžete více dozvědět na našich stránkách, které jsme podle Zjevení 15:3,4 nazvali Bůh národů: Ukrajina Král odpoví a řekne jim: Amen pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Matouš 25, 40. Finanční dary pro chudé lidi na Zakarpatské Ukrajině můžete předávat v kanceláři u, 9 nebo posílat na číslo účtu: /0300, var. symbol , s dopiskem ve zprávě pro příjemce Pomoc pro Ukrajinu + jméno. Jménem všech obdarovaných vám děkují služebníci, kteří vaše dary rozdělují dle konkrétních potřeb - manželé Jiří a Irena Nogovi. Kontakt: Jiří Noga, Komorní Lhotka čp. 146, mobil: , .cz, Wycliffovi překladatelé bible Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Marek 16, 15 Na světě žijí milióny lidí, kteří z různých příčin neumí číst a psát. Mezi nimi jsou i takoví, kteří i kdyby se to chtěli naučit, nemají šanci. Jejich jazyk totiž nemá abecedu. Lidé z těchto národů nemají téměř žádnou šanci získat vzdělání, ale to není všechno. V těchto jazycích není napsána žádná kniha, tedy ani BIB- LE. Tito lidé nevědí nic o Boží lásce, záchraně a naději v Ježíši Kristu. Cílem Wycliffových překladatelů je přinést nejen abecedu, ale Písmo, které bude světlem ve tmě. Tuto službu můžete podpořit složením finančního daru v kanceláři u, nebo bankovním převodem na účet v Komerční bance č.: /0100 Adresa kanceláře: náměstí Dr. M. Luthera 1, Český Těšín, mobil: , e- mail: www. wycliffe.cz. Dětská misie Ježíš si je zavolal k sobě a řekl: Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Lukáš 18, 16 Malá holčička v klubu dobré naděje přijala

10 Pána Ježíše skutečně do svého srdce. Jednou se jí vedoucí v klubu zeptal: Co uděláš, když Satan přijde ke dveřím tvého srdce a zaklepe? Dívka bez váhání bezelstně odpověděla: Pošlu Pána Ježíše otevřít dveře! Podpořte službu Dětské misie, aby takových odpovědí mohlo přibývat. Účet č /2010, variabilní symboly: 9999 obecný dar na potřeby DM, 8888 podpora korespondenčních kurzů, 7777 vydávání literatury. Kontakt: Dětská misie, Jičínská 549, Příbor, tel , detskamisie.cz, Slezská diakonie Někdo však řekne: Jeden má víru a druhý má skutky. Tomu odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích. Jakub 2, 18 Slezská diakonie je nezisková organizace, jejímž posláním je poskytování kvalitních sociálních a sociálně zdravotních služeb potřebným lidem na základě křesťanských hodnot. Číslo účtu u Komerční banky: /0100. Adresa centrály: Na Nivách 7, Český Těšín, tel.: , slezskadiakonie, Nadace Mezinárodní potřeby Je křesťanská mezidenominační (necírkevní = nespadá pod žádnou konkrétní církev) organizace, která přijímá Bibli jako základní pramen duchovního poznání a jako pravidlo své praxe. Posláním nadace je podpora neziskových projektů s křesťanskými kořeny, které usilují o všestrannou veřejně prospěšnou činnost v ČR i v zahraničí. Mezi úspěšné projekty patří dálková adopce PLUS - podpora dětí a mládeže v Nepálu, tzv. ADOPCE NA DÁLKU. Nadaci NMP můžete podpořit na č. ú.: /2700. Seznam konkrétních aktivit a variabilních symbolů naleznete na www stránkách. Kontakt: Nadace Mezinárodní potřeby, Vinohradská 909, Česká Třebová, tel , mezinarodni-potreby.cz, Co nabízí? Děti Setkání každou neděli v 9.00 hodin ve ovém centru během bohoslužeb. Předškolní děti scházejí se ve ovém centru v místnostech, které jsou k tomuto účelu vhodně vybaveny. V létě pro ně připravujeme týdenní příměstský tábor. Děti školního věku setkávají se rovněž ve ovém centru a jsou rozděleny do tří skupin (1.-3. třída, třída, třída). Děti se učí základní pravdy z Božího slova, zpívají, soutěží a občas něco vyrábí. Děti rovněž pravidelně slouží na bohoslužbách. V létě mají svůj letní 10 tábor. Ve školách se během týdne vyučuje křesťanská výchova, kde děti získávají moudrost pro budoucí životní úkoly a správný pohled na život v tomto světě. Konfirmandi Pro školní rok jsme se dohodli na termínu setkávání každý pátek v ve ové kanceláři. Náplní těchto setkání jsou tradičně katechismové základy křesťanské víry, konkrétně používáme katechismus Miroslava Hvožďary: Věřím a slibuji. V rozhovorech nad Biblí, desaterem, apoštolským vyznáním ale i promýšlení toho, co je církev a kde je v ní moje

11 místo, chceme v dospívajících mladých lidech připravit jasné porozumění toho, k čemu se má konfirmand slavnostně přiznat. Dorost a mládež Setkávají se společně každý pátek v hodin ve ovém centru. Jde tu o setkání mladých lidí od konfirmace. Hlavním smyslem těchto setkání je studium Bible, utváření a prohlubování křesťanského pohledu na život i na budoucnost, vytváření přátelství a budování osobní víry v Ježíše Krista. Tato také pravidelně navštěvuje stacionář Eben Ezer. Dále slouží zpěvem při bohoslužbách či misijních akcích. V zimě i v létě organizujeme společné pobyty v přírodě. Střední generace Jde o setkávání manželství a lidí střední generace, které se koná ve ovém centru každý pátek od hodin. Smyslem je studium Bible ve vazbě na různé situace, problémy a otázky, které přináší život. V přátelském prostředí je možné nacházet povzbuzení a sílu k budování osobní víry a hezkého rodinného života. Manželé mohou přicházet i s malými dětmi, které si mohou hrát ve vhodně vybavené přilehlé místnosti. Skupina biblického studia Schází se každou středu v hodin ve ovém sále. Jedná se o setkání lidí středního a staršího věku. Smyslem je studium Bible s aplikací na současnou dobu, sdílení se a povzbuzování se na cestě víry. Své místo má i zpěv společných písní. Biblické hodiny V našem u je široká síť biblických hodin, kde je probíráno Boží slovo s aplikací na současnou dobu a je povzbuzením pro ty, kteří touží následovat Ježíše Krista. Bohoslužby Hlavní ová setkání pro všechny generace, konají se každou neděli od 9 hodin v jazyce m (druhou neděli s Večeří Páně v rámci bohoslužeb) a každou 1. a 3. neděli od hodin v jazyce m. Třetí a čtvrtá neděle v měsíci je určená jako neděle křestní kdy v rámci bohoslužeb probíhají křty nebo požehnání. Modlitby a modlitební setkání Sbory rostou tam, kde se lidé společně vytrvale modlí. V suterénu farní budovy je pořádán modlitební řetězec modlitby 24/7. Každou první neděli v měsíci je na závěr bohoslužeb modlitební chvíle. Kdykoli během týdne je možné nahlásit faráři jakýkoliv modlitební námět (např. za nemocné, za zkoušky, za rodinné problémy, za misijní výjezdy, za mimořádné ové akce). Modlitba proběhne v rámci ohlášek, které jsou v programu každých bohoslužeb. Po dohodě s farářem je v kteroukoli neděli příležitost vystoupit před em s modlitbou v rámci bohoslužeb. Nedělní listy Noviny plné zajímavého čtení. Jsou k zakoupení u pravého východu z kostela. Každou první neděli v měsíci vychází nové číslo. Najdete zde zamyšlení, komentáře, reportáže, rozhovory, recepty, aktuální informace o připravovaných akcích, různé tipy a občas i krapet poezie. Kontakt na redakci NL: Potravinová banka Pomocí potravinové banky chceme zprostředkovat potraviny těm, kteří to nejvíce potřebují, lidem v hmotné nouzi, svobodným matkám nebo jiným potřebným. Vždy každou první neděli v měsíci probíhá sběr potravin. Lidé mohou darovat potraviny trvanlivé, zabalené a které nemusí být skladované v lednici, nebo také finanční obnos, za který jsou následně potraviny nakoupeny. Po sbírce dále v několika dnech v měsíci probíhá výdej potřebným. 11

12 Kontaktní údaje: Evangelický a. v. ČCE Na Rozvoji Nám. Dr. Martina Luthera Český Těšín Bankovní spojení: /0800 Tel: u: redakce Nedělních listů: Internetové stránky u: Stránky archívu Nedělních listů: Úřední hodiny: PO - ČT PÁ Mimo úřední hodiny: dle dohody s kazateli nebo pastoračním pracovníkem. Faráři u: Mgr. Marcin Pilch Akátová Český Těšín mobil: Mgr. Mojmír Blažek Akátová Český Těšín mobil: Pastorační pracovník: Ing. Milan Kantor mobil: Kurátor u: Ing. Karel Labaj mobil:

PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ V ROCE 2014

PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ V ROCE 2014 Evangelický a. v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ V ROCE 2014 Mně však v Boží blízkosti je dobře,... Ž 23:28 Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti,

Více

TŘANOVICE. Přehled bohoslužeb Život sboru. Porządek nabożeństw Życie parafii. Mně v Boží blízkosti je dobře. Žalm 73,28

TŘANOVICE. Přehled bohoslužeb Život sboru. Porządek nabożeństw Życie parafii. Mně v Boží blízkosti je dobře. Žalm 73,28 TŘANOVICE 2014 Přehled bohoslužeb Život sboru Porządek nabożeństw Życie parafii Mně v Boží blízkosti je dobře. Žalm 73,28 Moim szczęściem być blisko Boga. Psalm 73, 28 PŘEHLED BOHOSLUŽEB - TŘANOVICE 2014

Více

www 1. února - septuagesimae 10. ročník 2/2015

www 1. února - septuagesimae 10. ročník 2/2015 www. Nedělní listy. 1. února - septuagesimae operace mobilizace OM Česká republika Kancelář: Kolářská 2176 /2, 370 07 České Budějovice IČ 14498634 E mail: info.cz@om.org Tel: 387 312 730 www.cz.om.org

Více

[ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU]

[ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU] 2015 Slezská církev evangelická a. v. farní sbor Návsí [ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU] Jsme společenstvím věřících v Ježíše Krista, kde se zvěstuje evangelium a vysluhují svátosti. Jako součást Božího

Více

ZPRÁVY A OHLASY Březen 2015

ZPRÁVY A OHLASY Březen 2015 ZPRÁVY A OHLASY Březen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Výroční sborové shromáždění 2015 se bude konat v neděli 22. března 2015 pro celý sbor v Novém Městě od 9.00. O konání v jednom místě

Více

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship )

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship ) 1/2012 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích světa. Svým působením je největší dětskou misijní organizací

Více

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA Milí farníci, prožíváme postní období naplněné ztišením,

Více

Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015

Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015 Jméno:... Evangelizační výzvy SBORNÍK Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015 18. 3. až 21. 3. 2015, Vranov u Brna Připravila Misijní skupina Křesťanských sborů v ČR Jednatelé a MR KřS Změna

Více

www 4. ledna - 2. neděle po vánocích 10. ročník 1/2015

www 4. ledna - 2. neděle po vánocích 10. ročník 1/2015 www. Nedělní listy. 4. ledna - 2. neděle po vánocích Slovo editora cz 10. ročník 1/2015 Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji čtení: jer 31,7-14; ž 147,12-20; ef 1,3-14; j 1,(1-9),10-18

Více

Bohoslužebná agenda. Církve bratrské

Bohoslužebná agenda. Církve bratrské Bohoslužebná agenda Církve bratrské Agenda Církve bratrské Bohoslužebný řád Předmluva Církev bratrská měla doposud malou bohoslužebnou agendu uvnitř svého Řádu. Tato agenda obsahovala několik stručných

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 1 ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 2012 (Zpráva bude prezentována w power-pointové formě na sborovém shromáždění 17.3. 2013) 1. Úvod Biblickým veršem,

Více

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Nedělní listy 2/2013 8. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Slovo editora Podvolujte se jeho

Více

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, opět po roce hodnotíme uplynulé období pomocí výroční zprávy

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád.

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Bohoslužba v Písmu svatém Pro náplň i pořad křesťanských shromáždění

Více

25 let v ČR. Srdce Bohu, ruce lidem. Armáda spásy 25 let v České republice

25 let v ČR. Srdce Bohu, ruce lidem. Armáda spásy 25 let v České republice 25 let v ČR Srdce Bohu, ruce lidem. Armáda spásy 25 let v České republice Prapor spásy 25. výročí Obsah Územní velitel Hans van Vliet 3 Slovo národního velitele 4 Jak nás vidí? 5 Národní velitelé za uplynulých

Více

úvodník o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 2015, zakončeno bude 20. listopadu

úvodník o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 2015, zakončeno bude 20. listopadu 4 duben A. D. 2015, ročník XIV, číslo 4 www.farnostvizovice.cz úvodník SVATÝ ROK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Papež František oznámil v pátek 13. března 2015 slavení nového mimořádného Svatého roku. Jubileum milosrdenství

Více

NEDĚLNÍ LISTY 4. číslo, 4. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 10. dubna 2009

NEDĚLNÍ LISTY 4. číslo, 4. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 10. dubna 2009 inzerce Milí sborovníci, setkání skupiny 25+ se poslední dobou účastní děti ve větším počtu než dospělí :-). Samozřejmě jde o naše vlastní děti, které přivádíme do společenství s sebou. Úvodní program

Více

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji sk 2,14a, 36-41; ž 116,1-4, 12-19; 1.pt 1,17-23; lk 24,13-35

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji sk 2,14a, 36-41; ž 116,1-4, 12-19; 1.pt 1,17-23; lk 24,13-35 www. Nedělní listy. 4. května 2014 - misericordias domini křesťanská misijní společnost Křesťanská misijní společnost Primátorská 41 180 00 Praha 8 IČ: 539 147 DIČ: CZ00539147 Telefon: 284 841 922 E-mail:

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 1/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. (List Židům 13, 4)

Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. (List Židům 13, 4) Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie misie č.120 č.119 Portál www.vira.cz Adopce nablízko Víkendy pro manžele Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť

Více

OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7

OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7 72012 OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7 OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO

Více

NEDĚLNÍ LISTY 12. číslo, 5. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 19. prosince 2010

NEDĚLNÍ LISTY 12. číslo, 5. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 19. prosince 2010 NEDĚLNÍ LISTY 12. číslo, 5. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 19. prosince 2010 Čtení: J 1,19-28; Fp 4,4-8; J 1,19-28 Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal

Více

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 DUBEN ČERVEN 2013 NEHEMIA INFO PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ

Více

25. ZÁŘÍ BYLA V ŘÍMĚ BLAHOŘEČENA CHIARA LUCE BADANO

25. ZÁŘÍ BYLA V ŘÍMĚ BLAHOŘEČENA CHIARA LUCE BADANO fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 11 /2010 Mladí jsou budoucnost. Já již nemohu běžet, a proto bych vám chtěla, jako na Olympiádě, předat pochodeň. Máte jen jeden život a stojí za to ho dobře

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship )

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship ) únor 2014 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve 185 zemích světa. Svým působením je největší dětskou misijní organizací

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně PROSINEC 2014 Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Úvodní slovo Prosincové Hejčínské oko, které držíte v ruce,

Více