PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ 2015"

Transkript

1 Evangelický a. v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ 2015 Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Ř: 15, 7

2 Máme tu nové heslo pro rok Jak vážně to bereme? A proč bychom to vůbec nějak vážně měli brát? 1) Tato výzva ke vzájemnému přijímání zjevně míří stejným směrem jako prosba z Ježíšovy velekněžské modlitby: J 17, 21 aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. Všimněme si, že vzájemná láska - tedy přijetí, je v Ježíšově pojetí spojeno s něčím pro nás opravdu podstatným - aby svět uvěřil. Jestli přiznáváme závažnost této modlitbě, která je pronášená jako poslední odkaz Pána Ježíše Krista před ukřižováním, pak slyšme stejně závažně i tuto výzvu: přijímejte jeden druhého! Jestliže Kristus přijal nás, ač jsme si to nezasloužili, bylo by ohavným znevážením jeho drahé milosti, kdybychom my nejednali se svými bližními, právě tak jak On jedná s námi. 2) Možná víte, že hesla JB svým původem patří k onomu požehnanému u moravských bratří v Ochranově, který se stal zlomovým bodem celosvětové misie. Středověk zatížil historii církve mnoha bolestnými ranami. Východní a západní církev se navzájem proklely, v našich zemích se vedly nelítostné války jedněch křesťanů proti jinak věřícím. Důsledkem těchto postojů bylo zablokování růstu křesťanských církví právě v Evropě na celá staletí. Ochranovští se místo škorpení chopili Kristova velikého poslání Mt 28, 17 a tím spustili lavinu požehnání a růstu církve na ostatních kontinentech. Na faře se schází modlitební hnutí 24/7, které má svůj vzor v modlitebním řetězu oné požehnané skupiny exulantů z Moravy. V požehnání, které z modlitebních hodin vychází, je pro mne Božím připomenutím: všimněte si konečně toho důležitého, co požehnání přitahuje a co mu naopak brání! Mohu toto slovo pochopit tak, že výběr těch, které přijmu za bratry, je jen má soukromá věc? Znamená to, že mám za své přijímat jen evangelické křesťany? (ale jen pokud ještě drží i moje pochopení stvoření světa, např.!!) Znamená to, že mám zaujmout pozitivní vztah k ži- 2 dům, ale Araby a Palestince mohu odsoudit do pekelného ohně? Bylo nám kdy dáno právo vybírat si sourozence? Jsem přesvědčen, že Kristovu lásku bolestně zranil jistý, nám známý reformátor, když vykládajíc podobenství o posledním soudu, tvrdil, že Turek může dělat kolik chce dobrých skutků a není mu to nic platno! Co by to bylo za přijetí, kdybych je omezil jen na ty sympatické? Což Kristus přišel spasit jen ty, kdo mají stejné pojetí víry jako on? Dokud nepřijmeme i ty druhé křesťany s jejich odlišnostmi jako doplnění našich darů (aby tak církev ve všem rostla v toho, kterýž jest hlava ), dokud nebudeme i my ochotni stolovat s hříšníky, jako to dělal Pán Ježíš Kristus, nebudeme moci zakoušet probuzení, o které prosíme. Protože nepřijetí a vzájemná neláska mezi bratřími je v duchovním světě vážným zablokováním Boží milosti. A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. - Tak bude jednat s vámi můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Mt 18,34-35 Zároveň však vidím v tomto slově veliké zaslíbení pro dnešní dobu. Společné modlitby (např. 24/7) už boří naše lidské ploty a hradby dělící na různo. A tam, kde se vzájemné přijímání a láska stanou skutečností, tam zcela jistě přijde i vylití Božího požehnání. Ž 133 Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous, na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha. Jak chermónská rosa, která kane na sijónské hory. Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky. Existují určitá pravidla pro život v rozličnosti znovuzrozených. Učme se od Ježíše. V Něm je plnost a On chce naplnit každého. Když budeme jednat podle jeho příkladu, budeme tuto plnost prožívat i dávat dál. Bůh nás chce uzdravovat, proměňovat a naplňovat naše potřeby. Chce nás naučit, jak od Něj brát bohatství Jeho dědictví- a zbohacovat tím svět. Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Mojmír Blažek

3 Den Neděle (svátek) Bohoslužby Sbírky Slouží Leden 1. Nový rok - čtvrtek pěvecký neděle po Vánocích po zjevení Páně po zjevení Páně 25. Poslední neděle po zjevení Páně 1. Septuagesimae 8. Sexagesimae 15. Estomihi s VP Únor s VP postní pátek 17:00 - v sále postní neděle Invocavit 11:00 Sborové shromáždění postní pátek 17:00 - v sále postní neděle Reminiscere Březen postní pátek 17:00 - v sále postní neděle Oculi s VP postní pátek 17:00 - v sále postní neděle Laetare postní pátek 17:00 - v sále postní neděle Judica s VP s VP postní pátek 17:00 - v sále postní neděle Květná, Palmarum tisk a publikační činnost kazatelé 3plus1 střední generace děti dorost, pěvecký biblického studia střední generace pěvecký 3

4 Den Neděle (svátek) Bohoslužby Sbírky Slouží Duben 2. Zelený čtvrtek 17:00 s VP 3. Velký pátek 5. Velikonoční neděle 8:00 16:00 17:00 s pašijemi veřejné čtení Bible s VP Hlavní dar lásky Jeronym. jedn. pěvecký pěvecký pěvecký, 3plus1 6. Velikonoční pondělí sl. Boží ml. generace mladá generace po Velikonocích Quasimodogeniti 2. po Velikonocích Misericordias Domini 3. po Velikonocích Jubilate 4. po Velikonocích Cantate 5. po Velikonocích Rogate s VP Květen starších s VP - den matek 14. Nanebevstoupení Páně 17:00 - v sále po Velikonocích Exaudi 24. Svatodušní neděle Koňakov (Rozvoj), konfirmační zk. 25. Svatodušní pondělí 17:00 - s vaječinou 29. Noc kostelů - pátek 18:00 noční program 31. Svatá Trojice po svaté Trojici po svaté Trojici po svaté Trojici Svátek tří bratří 4. po svaté Trojici Památka zal. chr. [89] s VP, konfirmace Červen společné bohoslužby - na náměstí ČSA s VP - zakončení školního roku diakonie biblického studia pěvecký děti střední generace pěvecký konfirmandé, pěvecký solidarita ů 3plus1 mladá generace děti, dorost 4

5 Den Neděle (svátek) Bohoslužby Sbírky Slouží Červenec po svaté Trojici po svaté Trojici s VP po svaté Trojici po svaté Trojici Srpen po svaté Trojici po svaté Trojici s VP po svaté Trojici po svaté Trojici po svaté Trojici zahájení školního roku děti, dorost Září po svaté Trojici křesťanská služba pěvecký po svaté Trojici s VP po svaté Trojici 3plus po svaté Trojici Říjen po svaté Trojici Poděkování za úrodu starších sociální a charitativní pomoc pěvecký po svaté Trojici s VP s VP - poděkování za úrodu po svaté Trojici Koncert vděčnosti a chv. biblického studia po svaté Trojici jubilejní toleranční dar 5

6 Den Neděle (svátek) Bohoslužby Sbírky Slouží po svaté Trojici Připomínka reformace po svaté Trojici po svaté Trojici 22. Poslední neděle církevního roku Listopad s VP adventní čtvrtek 17:00 - v sále Jediným Spasitelem a jediným Prostředníkem je Boží Syn Pán Ježíš Kristus. Reformační zásada solus Christus je plně respektována. 6 bohoslovci a vikariát pěvecký střední generace adventní neděle Posvěcení chrámu [88] pěvecký Prosinec adventní čtvrtek 17:00 - v sále adventní neděle adventní čtvrtek 17:00 - v sále adventní neděle s VP - vánoční besídka s VP adventní čtvrtek 17:00 - v sále adventní neděle 24. Štědrý večer svátek vánoční 20:00 21:00 5:00 7:00 s VP vánoční besídka dětí Zp. Lhota - vánoční boh. večerní zpívání koled Jitřní bhoslužby - Hlavní bohosl. - Hlavní bohosl. - kazatelé kazatelé hosté dorost pěvecký pěv., 3plus1 26. Svátek Štěpána sl. Boží ml. generace mladá generace po narození Páně 31. Posl. den roku :00 oví prac. pěvecký Duchovní základy u Jediným duchovním zdrojem učení, víry i života je Písmo svaté Bible. Reformační zásady - sola scriptura jedině Písmo, sola fide jedině vírou, sola gratia jedině z milosti - jsou základem zvěsti i učení. Duch svatý zjevil v Písmu svatém všechno, co potřebujeme k požehnanému životu na zemi i k poznání cesty do věčně blažené budoucnosti v Božím království. Ježíšova slova Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne jsou platná a nezrušitelná. Jan 14, 6. Jedinou cestou spásy pro každého člověka je přijetí Pána Ježíše Krista, jako osobního Spasitele a Pána života. V takových lidech dokonává Duch svatý nové narození. O těch platí Kristova slova: Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Jan 1, 12. S velikou vděčností přijímáme slova Písma: Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Efez 2, 8 9.

7 Program setkávání ve u Den Čas Místo Akce pondělí 18:00 ový sál pěvecký úterý 18:00 ové centrum schůze pracovních skupin 2. úterý v měsíci jednání staršovstva středa 18:00 ový sál setkání skupiny Biblického studia čtvrtek 17:00 ový sál biblická hodina (zimní čas 16:00) pátek 17:00 17:30 ové centrum ové centrum setkání dorostu a mládeže setkání střední generace 1. sobota 16:00 ové centrum setkání žen všech věkových kategorií neděle ové centrum během bohoslužeb probíhá nedělní besídka pro děti 2-3 krát ročně pořádáme ové dny Program setkávání mimo (biblické hodiny) Místo Domov důchodců, ul. Sokolovská Nemocnice Český Těšín Bývalý domov s pečovatel. službou - Svibice - škola - Za lesem Stanislavice škola Dolní Žukov (bývalá škola) Den a čas úterý v (střídají se y MS ČEA) úterý v 16:30 (střídají se y MS ČEA) 1. a 3. úterý SCEAV; 2., 3. a 5. úterý ČCE v 16 hod. 1. úterý ČCE a 3. úterý SCEAV v 16 hod. 2. středa SCEAV a 4. středa ČCE v 17 hod. (zimní čas 16 hod.) 2. středa v 16 hod. středa v 17 hod. Slovo o Církevní mateřské školce Loďka Církevní mateřská škola Loďka funguje od 1. září 2014, kapacita je 20 dětí. Školka je umístěna v budově přístavby, je v provozu od 6:30 do 16:00. Je otevřená všem dětem bez rozdílu. Jde o školu rodinného typu. Specifikem CMŠ Loďka je křesťanský základ, při vzdělávání dětí jsou uplatňovány křesťanské principy. Děti jsou vedeny k úctě k přírodě, lidem i Stvořiteli, učí se orientovat v životních hodnotách z hlediska morálních zásad 7 křesťanské etiky (tolerance, umět odpouštět, pomáhat slabším a potřebným, podřizovat se autoritám, atd.). Školka také usiluje o to, aby děti směřovaly k samostatnosti, tvořivosti a zdravému sebevědomí. Kontakt: tel.: bankovní spojení: /2010 Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takových je Boží království. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevstoupí. Efez 2, 8 9

8 Nezapomínejte také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí. Žid 13, 16 Celocírkevní sbírky ČCE Z 56. usnesení 33. synodu vyplývá, že ve farních ech ČCE budou v roce 2015 povinně vykonány: 1. Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost - podpora vydávání časopisů Český bratr, Bratrstvo a periodik 2. Sbírka HDL (Hlavní dar lásky) Jeronýmovy jednoty - příspěvek putuje na jednu významnou stavbu v církvi 3. Sbírka pro Diakonii - pomoc slabším a ohroženým 4. Sbírka solidarity ů - pomoc financování kazatelů ům, které nemají dostatek finančních prostředků na personální fond 5. Sbírka na křesťanskou službu - určená zaměstnancům církve na finanční výpomoc formou příspěvků, darů i půjček zejména v případě nemoci, neštěstí v rodině či nenadálých událostí 6. Sbírka pro sociální a charitativní pomoc - pomoc lidem v nouzi a na zmírnění škod při přírodních katastrofách 7. Sbírka Jubilejní toleranční dar - poskytování půjček ům na stavební práce 8. Sbírka pro bohoslovce a vikariát - podpora vzdělávání a výchovy nových kazatelů a kazatelek. Příjmy a obětavost Vlastní příjmy u jsou: salár, sbírky při shromážděních, účelové sbírky a dary. 1. Salár - pravidelný roční dar, který očekává od každého člena s vlastním příjmem v doporučené výši 1 % jeho celkových ročních čistých příjmů. 2. Sbírky při shromážděních a) pro ové účely b) pro mimoové účely 3. Účelové sbírky - slouží k financování mimořádných potřeb u (evangelizační a misijní akce, opravy budov a jejich zateplení, snížení energetické náročnosti, investice u do audovizuální a počítačové techniky, církevní mateřské školy, atd. ) 4. Dary - jsou poskytovány fyzickými a právnickými osobami při služebnostech, životních jubileích a jiných příležitostech. Způsob placení: a) Výše uvedené platby je možno realizovat v úředních hodinách ve ové kanceláři. b) Platby je možno posílat bankovním převodem na. účet č.: /0800 platba var. symbol spec. symbol salár 7 DDMMRRRR opravy a rekonst. budov 1 DDMMRRRR investice 2 DDMMRRRR dary 3 DDMMRRRR DDMMRRRR - datum narození dárce O celkové výši darů poskytnutých u na církevní účely ve zdaňovacím období vydá na žádost dárce (daňového poplatníka) potvrzení, ve smyslu zákona o dani z příjmu. Potvrzení lze vydat na základě příjmových dokladů zahrnutých do účetnictví u. 8

9 Misijní iniciativy, které chceme podporovat Misie mezi cizinci žijícími v ČR slovo od původce Nová příležitost, jak vyjít s Evangeliem k národům, ke kterým nás posílá Kristus: cizinci z řad přistěhovalců, kteří žijí kolem nás: dělníci, studenti, manažeři zahraničních firem, uprchlíci... Mnozí z těchto příchozích neměli možnost ve své vlasti doslechnout se zvěst Evangelia, či vůbec potkat křesťana. Rádi bychom jim toto právo od Boha zprostředkovali v naší zemi. V současné době je tímto misie dostupná každému z nás, v okolí, kde žijeme. Naše společnost si klade za cíl přiblížit tuto misijní šanci běžnému křesťanovi, tam, kde se nachází: ve svém městě, na pracovišti, ve škole. Činíme tak skrze přednášky, ale i osobní pomoc v tomto úkolu, zprostředkováváme evangelizační materiály v rozličných jazycích, poskytujeme poradenství či vzdělávací kurs. Paralelně k naší práci v ČR organizujeme též krátkodobé misijní výjezdy do zahraničí, ke kterým máte možnost se několikrát do roka připojit. O celé práci, co vše nabízíme, i způsob, jak se můžete konkrétně do této misie zapojit, nebo ji podpořit, se můžete více dozvědět na našich stránkách, které jsme podle Zjevení 15:3,4 nazvali Bůh národů: Ukrajina Král odpoví a řekne jim: Amen pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Matouš 25, 40. Finanční dary pro chudé lidi na Zakarpatské Ukrajině můžete předávat v kanceláři u, 9 nebo posílat na číslo účtu: /0300, var. symbol , s dopiskem ve zprávě pro příjemce Pomoc pro Ukrajinu + jméno. Jménem všech obdarovaných vám děkují služebníci, kteří vaše dary rozdělují dle konkrétních potřeb - manželé Jiří a Irena Nogovi. Kontakt: Jiří Noga, Komorní Lhotka čp. 146, mobil: , .cz, Wycliffovi překladatelé bible Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Marek 16, 15 Na světě žijí milióny lidí, kteří z různých příčin neumí číst a psát. Mezi nimi jsou i takoví, kteří i kdyby se to chtěli naučit, nemají šanci. Jejich jazyk totiž nemá abecedu. Lidé z těchto národů nemají téměř žádnou šanci získat vzdělání, ale to není všechno. V těchto jazycích není napsána žádná kniha, tedy ani BIB- LE. Tito lidé nevědí nic o Boží lásce, záchraně a naději v Ježíši Kristu. Cílem Wycliffových překladatelů je přinést nejen abecedu, ale Písmo, které bude světlem ve tmě. Tuto službu můžete podpořit složením finančního daru v kanceláři u, nebo bankovním převodem na účet v Komerční bance č.: /0100 Adresa kanceláře: náměstí Dr. M. Luthera 1, Český Těšín, mobil: , e- mail: www. wycliffe.cz. Dětská misie Ježíš si je zavolal k sobě a řekl: Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Lukáš 18, 16 Malá holčička v klubu dobré naděje přijala

10 Pána Ježíše skutečně do svého srdce. Jednou se jí vedoucí v klubu zeptal: Co uděláš, když Satan přijde ke dveřím tvého srdce a zaklepe? Dívka bez váhání bezelstně odpověděla: Pošlu Pána Ježíše otevřít dveře! Podpořte službu Dětské misie, aby takových odpovědí mohlo přibývat. Účet č /2010, variabilní symboly: 9999 obecný dar na potřeby DM, 8888 podpora korespondenčních kurzů, 7777 vydávání literatury. Kontakt: Dětská misie, Jičínská 549, Příbor, tel , detskamisie.cz, Slezská diakonie Někdo však řekne: Jeden má víru a druhý má skutky. Tomu odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích. Jakub 2, 18 Slezská diakonie je nezisková organizace, jejímž posláním je poskytování kvalitních sociálních a sociálně zdravotních služeb potřebným lidem na základě křesťanských hodnot. Číslo účtu u Komerční banky: /0100. Adresa centrály: Na Nivách 7, Český Těšín, tel.: , slezskadiakonie, Nadace Mezinárodní potřeby Je křesťanská mezidenominační (necírkevní = nespadá pod žádnou konkrétní církev) organizace, která přijímá Bibli jako základní pramen duchovního poznání a jako pravidlo své praxe. Posláním nadace je podpora neziskových projektů s křesťanskými kořeny, které usilují o všestrannou veřejně prospěšnou činnost v ČR i v zahraničí. Mezi úspěšné projekty patří dálková adopce PLUS - podpora dětí a mládeže v Nepálu, tzv. ADOPCE NA DÁLKU. Nadaci NMP můžete podpořit na č. ú.: /2700. Seznam konkrétních aktivit a variabilních symbolů naleznete na www stránkách. Kontakt: Nadace Mezinárodní potřeby, Vinohradská 909, Česká Třebová, tel , mezinarodni-potreby.cz, Co nabízí? Děti Setkání každou neděli v 9.00 hodin ve ovém centru během bohoslužeb. Předškolní děti scházejí se ve ovém centru v místnostech, které jsou k tomuto účelu vhodně vybaveny. V létě pro ně připravujeme týdenní příměstský tábor. Děti školního věku setkávají se rovněž ve ovém centru a jsou rozděleny do tří skupin (1.-3. třída, třída, třída). Děti se učí základní pravdy z Božího slova, zpívají, soutěží a občas něco vyrábí. Děti rovněž pravidelně slouží na bohoslužbách. V létě mají svůj letní 10 tábor. Ve školách se během týdne vyučuje křesťanská výchova, kde děti získávají moudrost pro budoucí životní úkoly a správný pohled na život v tomto světě. Konfirmandi Pro školní rok jsme se dohodli na termínu setkávání každý pátek v ve ové kanceláři. Náplní těchto setkání jsou tradičně katechismové základy křesťanské víry, konkrétně používáme katechismus Miroslava Hvožďary: Věřím a slibuji. V rozhovorech nad Biblí, desaterem, apoštolským vyznáním ale i promýšlení toho, co je církev a kde je v ní moje

11 místo, chceme v dospívajících mladých lidech připravit jasné porozumění toho, k čemu se má konfirmand slavnostně přiznat. Dorost a mládež Setkávají se společně každý pátek v hodin ve ovém centru. Jde tu o setkání mladých lidí od konfirmace. Hlavním smyslem těchto setkání je studium Bible, utváření a prohlubování křesťanského pohledu na život i na budoucnost, vytváření přátelství a budování osobní víry v Ježíše Krista. Tato také pravidelně navštěvuje stacionář Eben Ezer. Dále slouží zpěvem při bohoslužbách či misijních akcích. V zimě i v létě organizujeme společné pobyty v přírodě. Střední generace Jde o setkávání manželství a lidí střední generace, které se koná ve ovém centru každý pátek od hodin. Smyslem je studium Bible ve vazbě na různé situace, problémy a otázky, které přináší život. V přátelském prostředí je možné nacházet povzbuzení a sílu k budování osobní víry a hezkého rodinného života. Manželé mohou přicházet i s malými dětmi, které si mohou hrát ve vhodně vybavené přilehlé místnosti. Skupina biblického studia Schází se každou středu v hodin ve ovém sále. Jedná se o setkání lidí středního a staršího věku. Smyslem je studium Bible s aplikací na současnou dobu, sdílení se a povzbuzování se na cestě víry. Své místo má i zpěv společných písní. Biblické hodiny V našem u je široká síť biblických hodin, kde je probíráno Boží slovo s aplikací na současnou dobu a je povzbuzením pro ty, kteří touží následovat Ježíše Krista. Bohoslužby Hlavní ová setkání pro všechny generace, konají se každou neděli od 9 hodin v jazyce m (druhou neděli s Večeří Páně v rámci bohoslužeb) a každou 1. a 3. neděli od hodin v jazyce m. Třetí a čtvrtá neděle v měsíci je určená jako neděle křestní kdy v rámci bohoslužeb probíhají křty nebo požehnání. Modlitby a modlitební setkání Sbory rostou tam, kde se lidé společně vytrvale modlí. V suterénu farní budovy je pořádán modlitební řetězec modlitby 24/7. Každou první neděli v měsíci je na závěr bohoslužeb modlitební chvíle. Kdykoli během týdne je možné nahlásit faráři jakýkoliv modlitební námět (např. za nemocné, za zkoušky, za rodinné problémy, za misijní výjezdy, za mimořádné ové akce). Modlitba proběhne v rámci ohlášek, které jsou v programu každých bohoslužeb. Po dohodě s farářem je v kteroukoli neděli příležitost vystoupit před em s modlitbou v rámci bohoslužeb. Nedělní listy Noviny plné zajímavého čtení. Jsou k zakoupení u pravého východu z kostela. Každou první neděli v měsíci vychází nové číslo. Najdete zde zamyšlení, komentáře, reportáže, rozhovory, recepty, aktuální informace o připravovaných akcích, různé tipy a občas i krapet poezie. Kontakt na redakci NL: Potravinová banka Pomocí potravinové banky chceme zprostředkovat potraviny těm, kteří to nejvíce potřebují, lidem v hmotné nouzi, svobodným matkám nebo jiným potřebným. Vždy každou první neděli v měsíci probíhá sběr potravin. Lidé mohou darovat potraviny trvanlivé, zabalené a které nemusí být skladované v lednici, nebo také finanční obnos, za který jsou následně potraviny nakoupeny. Po sbírce dále v několika dnech v měsíci probíhá výdej potřebným. 11

12 Kontaktní údaje: Evangelický a. v. ČCE Na Rozvoji Nám. Dr. Martina Luthera Český Těšín Bankovní spojení: /0800 Tel: u: redakce Nedělních listů: Internetové stránky u: Stránky archívu Nedělních listů: Úřední hodiny: PO - ČT PÁ Mimo úřední hodiny: dle dohody s kazateli nebo pastoračním pracovníkem. Faráři u: Mgr. Marcin Pilch Akátová Český Těšín mobil: Mgr. Mojmír Blažek Akátová Český Těšín mobil: Pastorační pracovník: Ing. Milan Kantor mobil: Kurátor u: Ing. Karel Labaj mobil:

PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ V ROCE 2014

PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ V ROCE 2014 Evangelický a. v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ V ROCE 2014 Mně však v Boží blízkosti je dobře,... Ž 23:28 Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti,

Více

PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ 2016

PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ 2016 Evangelický sbor a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ 2016 Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. Izajáš 66:3 Slovo úvodem... Jako když někoho utěšuje matka,

Více

LEDEN 2016 STYCZEŃ 2016 ÚNOR LUTY

LEDEN 2016 STYCZEŃ 2016 ÚNOR LUTY LEDEN 2016 STYCZEŃ 2016 1. Nový rok 8.30 č 16.00 novoroční setkání Sbor 3. 2. n. po Narodzeniu P. 10.30 p Kosz. 8.30 p Zbór 6. Zjevení Páně - Epifanie Bohoslužba v rámci týdne modliteb 17.00 - Návsí 10.

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH Preambule 1. Bohoslužebná shromáždění 2. Katechetická shromáždění 3. Příležitostná shromáždění 4. Život sboru mimo shromáždění 5. Závěrečná ustanovení Preambule Věříme, že Kristova

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE 1. Návrhy na změnu Církevního zřízení CZ 23 Do CZ 23 se vkládá nový odst. 6

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY BRNO KOUNICOVA 14.11.2011 NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ, POSLEDNÍ NEDĚLE CÍRK.ROKU A Slavnost Ježíše Krista Krále PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY Vedení shromáždění: Petr Raus Text kázání: Matouš 25,31-46 Sobectví

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

TISK č. 17 (Komise D)

TISK č. 17 (Komise D) TISK č. 17 (Komise D) ROZPOČET 2012, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2013 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2012 Rozpočet Českobratrské církve evangelické je sestaven jako vyrovnaný bez odpisů a je členěn

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ TISK č. 23 1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ A) Úvod Koncepční komise během své činnosti upozornila

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2012

Střešovický. evangelík. na říjen 2012 Střešovický evangelík na říjen 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY

PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY O co jde? Obraz Svaté rodiny putuje během doby adventní až do Štědrého dne 24.12. po farnosti - od rodiny k rodině, od domu k domu. Může to být vyjádření naši ochoty nabídnout střechu

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2012 Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Marek 16, 15 Úvodní slovo ředitele DM Dětská misie (DM) je součástí mezidenominační, biblicky zaměřené světové

Více

Studentský farář. Fakultní bohoslužby - Středa 11:45. Rozpis bohoslužeb ZS 2016/2017

Studentský farář. Fakultní bohoslužby - Středa 11:45. Rozpis bohoslužeb ZS 2016/2017 Studentský farář Vítejte na stránkách studentského faráře! Studentský farář přeje všem dobré dny adventní a radostné dny vánoční. Všichni jste zváni na pravidelné bohoslužby ve studentské kapli, které

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více