VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9."

Transkript

1 VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti cestujícího a společnosti Travel & Business Airticket s.r.o., se sídlem Na Příkopě 9-11, Praha 11000, IČO , zapsané v OR MS v Praze, odd. C, vložka (dále jen T&BA) při uzavírání smlouvy o letecké přepravě osob a poskytnutí souvisejících služeb (dále jen Smlouva ), kterou cestující uzavírá s dopravcem prostřednictvím T&BA Tyto obchodní podmínky neupravují práva a povinnosti cestujícího a dopravce při uskutečňování letecké přepravy osob (dále jen Přeprava )a poskytování souvisejících služeb. Uvedený vztah se řídí smlouvou a příslušnými podmínkami konkrétního Dopravce Cestující je kterákoli fyzická či právnická osoba, která projeví zájem uzavřít smlouvu s dopravcem, a to prostřednictvím T&BA Dopravce je společnost, která provozuje přepravu, poskytuje další související služby. Dopravcem může být i jiná společnosti než člen Mezinárodní asociace letecké přepravy (International Air Transport Association) se sídlem v Montrealu, Canada, pobočka v ČR: Praha 6, Vítězné nám. 2/577, PSČ: Smluvní vztah 2.1. Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Travel & Business Airticket s.r.o., se sídlem Na Příkopě 9-11, Praha 11000, IČO , zapsané v OR MS v Praze, odd. C, vložka (dále jen T&BA) a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká na základě objednávky zákazníka potvrzené T&BA.

2 2.2. T&BA zajišťuje pro zákazníka letenky a služby s leteckou dopravou a s cestovním ruchem související, podle potřeb a požadavků zákazníka Službami s leteckou dopravou a s cestovním ruchem souvisejícími se rozumí: - rezervace a vystavování IATA letenek, případně zajišťování charterových letenek a pojištění. - doručení letenek či voucherů na služby zákazníkovi na dohodnuté místo, konzultace a asistenční služba 2.4. T&BA se zavazuje postupovat při vyřizování objednávky zákazníka s odbornou péčí a uskutečňovat ji podle jeho pokynů a v souladu s jeho zájmy. 3. Finanční podmínky 3.1. Letenky budou rezervovány a vystavovány na základě požadavků zákazníka, při využití všech aplikovatelných slev a výhod, dle podmínek jednotlivých leteckých společností a při využití nejvýhodnějších tarifů jednotlivých dopravců T&BA se zavazuje zprostředkovat zákazníkovi všechny výhody dle možností jednotlivých leteckých společností T&BA má právo na zaplacení objednaných služeb před jejich poskytnutím (vystavením letenky resp. voucheru za služby) a požadovat zálohu v termínech a ve výši požadované poskytovatelem služeb. Zákazník má nárok na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny letenek a s tím souvisejících poplatků ve prospěch T&BA Poplatky za změny v knihování a odstoupení od smlouvy (storno poplatky) jsou splatné ihned V případě nedodržení termínu úhrady zákazníkem je T&BA oprávněna službu zrušit bez dalšího upozorňování. Zákazník resp. autorizovaný prodejce hradí náklady spojené se zrušením služby V případě nedodržení termínu splatnosti ze strany zákazníka je T&BA oprávněna účtovat úrok z prodlení z fakturované částky ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

3 3.7. Cestující bere na vědomí, že do okamžiku uhrazení ceny letenky, příp. dalších služeb, není potvrzení objednávky závazné a rezervace letenky, příp. dalších služeb, jakož i jejich cena může být změněna. Možné způsoby platby ceny letenky, příp. dalších služeb, závisí na době, do které je třeba u provedené rezervace vystavit letenku. Konkrétní lhůtu k zaplacení ceny letenky určuje ke konkrétnímu cenovému tarifu Dopravce. 4. Podmínky plnění 4.1. Zákazník může specifikovat všechny své požadavky na T&BA telefonicky, osobně, písemně (vyplněním objednávek, přihlášek) nebo em T&BA se zavazuje zajistit požadavek zákazníka na letenky a služby podle bodu 3.1. včas před plánovaným odletem. Volba spoje a letecké společnosti závisí na T&BA, pokud zákazník neprojeví konkrétní požadavek Pokud T&BA zajistí splnění požadavků zákazníka v jiném než v požadovaném termínu, je povinna tuto skutečnost sdělit zákazníkovi Pokud se T&BA i při vynaložení veškerého úsilí nepodaří zajistit letenky na požadovaný termín, je povinna o tom neprodleně informovat zákazníka T&BA odpovídá pouze za splnění svých povinností souvisejících s uzavřením smlouvy, tj. zejména za a) řádné a včasné oznámení dopravci, že byla učiněna objednávka a následně uzavřena smlouva, b) řádné a včasné zajištění potvrzení objednávky ze strany dopravce, pokud to vyžadují podmínky dopravce, c) řádné vystavení letenky či jiného cestovního dokladu, d) řádné předání potřebných dokladů dopravci, e) řádné oznámení změn, příp. zrušení smlouvy dopravci i cestujícímu, je-li o těchto změnách informována,

4 f) řádné a včasné poukázání ceny přepravy a ceny za související služby na účet dopravce Cestující odpovídá za věcnou i formální správnost své objednávky. Zejména za správné uvedení jména, příjmení, věku, včasné nárokování na slevu na základě věku již při rezervaci a předložit doklad o věku (doklad totožnosti a dalších údajů nutných k identifikaci osoby pro účely letecké přepravy, jakož i za uvedení správných údajů týkajících se přepravy, tj. zejména správné datum, kdy se má uskutečnit přeprava. Cestující je rovněž povinen sdělit T&BA svůj požadavek na přepravu nestandardních věcí, tj. zejména zvířat, zbraní, sportovních potřeb. Cestující bere na vědomí, že dopravci mohou v souladu s jejich přepravními podmínkami vyžadovat za dodatečnou změnu údajů či přepravu nestandardních věcí úhradu poplatků, případně mohou cestujícího vyloučit z přepravy bez nároku na vrácení ceny přepravy Cestující bere na vědomí, že T&BA není povinna zjišťovat případné změny v rezervaci před zakoupením letenky či změny podmínek přepravy po zakoupení letenky a tyto informace sdělovat Cestujícímu. V souladu s bodem 3.5.písm. e) je tyto informace povinna podat pouze v případě, když jsou ji tyto sděleny dopravcem Cestující odpovídá zejména za: a) dodržování vízových předpisů po celou dobu letu, tedy i vízové povinnosti při pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, b) správnost předaných údajů, c) ověření případných změn letu po zakoupení letenky (nutno ověřit u příslušného Dopravce), d) včasné dostavení se k odletu Cestující je povinen po zakoupení letenky, příp. souvisejících služeb, sdělit T&BA platné kontaktní údaje (jakož i změnu těchto údajů) pro případ zjištění změny letu či jeho podmínek. V případě neplatnosti sdělených kontaktních údajů T&BA neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé cestujícímu Cestující je povinen:

5 a) využít první úsek cesty dle rezervace a využít kupóny v pořadí určeném v letence, jinak nárok na přepravu bez náhrady zaniká b) ověřit si povolenou váhu zavazadel, c) zkontrolovat správnost údajů v rezervaci a následně v přepravním dokladu při jeho převzetí (zejména jméno, příjmení, data, trasu, datum narození je-li uvedeno), převzetím letenky či itineráře letu vyslovuje s uvedenými údaji souhlas. 5. Reklamační řízení 5.1. Reklamace týkající se zpoždění či zrušení letu, služeb v letadle, poškození či ztráty zavazadel se uplatňují přímo u dopravce, za podmínek stanovených příslušným přepravcem Reklamace týkající se rezervace letenek se uplatňují u T&BA, a to neprodleně poté, co bylo vadné poskytnutí služby zjištěno. T&BA je povinna informovat zákazníka o postupu při řešení reklamace a podat mu vyjádření nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace Smluvní strany se dohodly, že T&BA neodpovídá za přímé a nepřímé škody způsobené třetími stranami (letecká společnost, hotel apod.), přírodními katastrofami, válkou, stávkou a politickými nebo jinými obdobnými vlivy. Cestující bere na vědomí, že T&BA nezajišťuje přepravu ani poskytování souvisejících služeb, a z tohoto důvodu neodpovídá za řádné a včasné uskutečnění přepravy a poskytnutí souvisejících služeb či za způsobení úrazu, onemocnění, ztrátu ani poškození věcí či jiného majetku cestujícího. 6. Ostatní podmínky, stornovací podmínky 6.1. Storno již objednaných letenek nebo služeb ze strany zákazníka musí být vždy písemné a oznámené v souladu s tarifními podmínkami v pracovní době T&BA V případě storna již objednaných letenek nebo služeb se T&BA zavazuje vyvinout úsilí k tomu, aby zákazníkovi nevznikly zbytečné náklady V případě, že T&BA splní svoji povinnost podle bodu 5.2., uhradí zákazník stornovací poplatky uplatněné pro takový

6 případ leteckou společností nebo poskytovatelem služby, které budou prokazatelně účtovány T&BA Pokud T&BA svoji povinnost včas a řádně stornovat podle požadavků zákazníka nesplní, uhradí stornovací poplatky sama Cestující bere na vědomí, že: a) storno letenky a lhůta pro případnou refundaci se řídí podmínkami letecké společnosti u vybraného tarifu. b) v případě storna letenky je transakční poplatek za vystavení letenky nevratný a za provedení storna letenky si T&BA může účtovat odměnu c) poskytování ostatních služeb (cestovní pojištění, pojištění proti storno poplatkům atd.) se řídí podmínkami poskytovatele služby d) v případě, že má klient zájem o doplňkové služby (pojištění proti stornu, doprovod cestujícího, speciální jídlo), je povinen o tom informovat pracovníka T&BA e) v případě změny data odletu u vystavené letenky, umožňujíli její provedení podmínky tarifu, má dopravce právo na doplacení aktuální výše letištních a palivových poplatků ke dni změny, došlo-li k takovému navýšení od data vystavení letenky 7. Zpracování osobních údajů zákazníka 7.1. Zákazník souhlasí, aby T&BA zpracovala osobní údaje jeho osoby v souladu se zákonem. Zákazník tímto prohlašuje, že je zmocněn všemi spolucestujícími osobami, aby jejich jménem udělil souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona. Tento souhlas zákazník uděluje až do doby jeho písemného odvolání Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům T&BA a dále osobám, které jsou oprávněny služby poskytované T&BA nabízet a poskytovat. 8. Závěrečná ustanovení

7 8.1. T&BA má postavení zprostředkovatele, který zákazníkovi zajišťuje uzavření cestovní smlouvy o přepravě osob s konkrétní leteckou společností. Odpovídá tak zákazníkovi za řádné umožnění uzavření smlouvy o přepravě osob mezi leteckou přepravní společností a zákazníkem, tj. za řádné vystavení letenky 8.2. Zákazník prohlašuje, že si všeobecné podmínky přečetl a úhradou služeb souhlasí s jejich obsahem.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ORBIX s.r.o. platné ode dne 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ORBIX s.r.o. platné ode dne 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti ORBIX s.r.o. platné ode dne 1. 1. 2014 1. Společná ustanovení 2. Podmínky pro zprostředkování letecké přepravy osob 3. Podmínky pro zprostředkování uzavření smlouvy

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Čl. I Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a společnosti DCS Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, City Center Praha, Klimentská

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STUDENT AGENCY, k.s. platné ode dne 25. 10. 2013

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STUDENT AGENCY, k.s. platné ode dne 25. 10. 2013 Všeobecné obchodní podmínky společnosti STUDENT AGENCY, k.s. platné ode dne 25. 10. 2013 1. Společná ustanovení 1.1. Společnost STUDENT AGENCY, k.s., IČO: 253 17 075, sídlem v Brně, nám. Svobody 86/17,

Více

Obchodní podmínky společnosti Skyport s. r. o. pro zprostředkování prodeje služeb (dále jen Obchodní podmínky )

Obchodní podmínky společnosti Skyport s. r. o. pro zprostředkování prodeje služeb (dále jen Obchodní podmínky ) Obchodní podmínky společnosti Skyport s. r. o. pro zprostředkování prodeje služeb (dále jen Obchodní podmínky ) Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 2. 4. 2012 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto

Více

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 34759.

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 34759. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE LETENEK Air Service Brno, s.r.o. Letiště Brno-Tuřany 904/1, 627 00 Brno PRODEJ A REZERVACE LETENEK Phone: +420 545 521 175-6 E-mail: letenky@letenkybrno.info Web: http://www.letenkybrno.info

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 3, Vinohrady, Korunní 1961/109,

Více

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky PinkGo - ESO travel a.s., se sídlem Korunovační 22, 170 00 Praha 7, IČO 27957039 DIČ CZ27957039 jsou

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o zájezdu (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB

Více

Všeobecné obchodní a záruční podmínky CK NATUR TRAVEL s.r.o.

Všeobecné obchodní a záruční podmínky CK NATUR TRAVEL s.r.o. Všeobecné obchodní a záruční podmínky CK NATUR TRAVEL s.r.o. (dále jen Podmínky), vydané na základě zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a platné pro akce

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti Melissa Travel s.r.o. (dále jen Melissa

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

Zákazník uzavírá s cestovní kanceláří tuto cestovní smlouvu i ve prospěch následujících osob:

Zákazník uzavírá s cestovní kanceláří tuto cestovní smlouvu i ve prospěch následujících osob: SMLOUVA O ZÁJEZDU (PŘIHLÁŠKA) AJV Příbram s.r.o. cestovní kancelář AJV PŘÍBRAM s.r.o. cestovní kancelář (dále jen CK AJV) uzavírá podle 2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto smlouvu

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK ALEX, s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX 2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX 2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX 2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK ALEX, s.r.o. (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky Thai Tour cestovní agentura Bc. Jana Škodová, IČ: 713 82 216 platné od 10. září 2013

Všeobecné obchodní podmínky Thai Tour cestovní agentura Bc. Jana Škodová, IČ: 713 82 216 platné od 10. září 2013 Všeobecné obchodní podmínky Thai Tour cestovní agentura Bc. Jana Škodová, IČ: 713 82 216 platné od 10. září 2013 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky cestovní agentury Thai Tour, Bc. Jana Škodová,

Více

Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o.

Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o. Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb zahrnutých do cen zájezdů cestovní kanceláře ADRIATIC

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smlouva o obchodním zastoupení uzavřená v souladu s ustanovením 2483 a násl. z.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění, Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany CESTOVNÍ KANCELÁŘ (obchodní

Více

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o.

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. I. Základní ustanovení. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří Radynacestu,

Více

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká na základe zákazníkem

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře

Více

Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Orbis Link, s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jejichž pořadatelem je cestovní

Více

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o.

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky CK Travel Planet jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Studium v zahraničí Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE Účastníky smluvního vztahu (smluvní strany) jsou: I. Účastníci smluvního vztahu a) CK PRO, se sídlem Na Bučance 3, Praha 4, IČ: 61024511 (dále jen

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce jsou platné pro všechny zájezdy

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Účastníci zájezdu - smluvního vztahu

I. Úvodní ustanovení. II. Účastníci zájezdu - smluvního vztahu Všeobecné smluvní podmínky ARMITOUR - cestovní kancelář s.r.o. podle ustanovení zákona č. 159/99Sb. ----------------------------------------------------------------------- Tyto všeobecné podmínky vymezují

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více