VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Ţivotice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Ţivotice Ředitel: Mgr. Blanka Helštýnová Statutární zástupce: Nebyl jmenován Zařazení do sítě škol: IČ: IZO: Součásti školy: Školní druţina Odloučená pracoviště: Mateřská škola U Kříţů 2 Kapacita školy: Mateřská škola 40 (dle druhu zařízení př. MŠ, ZŠ, ŠD,ŠJ) Adresa ová adresa: Základní škola 73 Školní druţina 40 Školní jídelna 100 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/

2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY str. Úvod... 3 Charakteristika školy a školských zařízení... 3 Rada školy... 4 Přehled oborů vzdělávání 4 Materiálně technické podmínky vybavení MŠ... 5 Materiálně technické podmínky vybavení ZŠ... 5 Přehled o počtu tříd, počtu dětí a ţáků MŠ a ZŠ Přehled o počtu oddělení a ţáků ŠD Přehled o počtu stravovaných dětí a ţáků... 7 Ostatní údaje o výuce, třídách, dětech a ţácích... 7 Integrace dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Jiný způsob plnění povinné školní docházky individuální vzdělávání... 8 Plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR... 8 Rámcové vzdělávací programy, vzdělávací programy, školní vzdělávací programy a výchovné vzdělávací projekty... 9 Škola v přírodě Předplavecký a plavecký výcvik Environmentální výchova 12 Výuka nepovinných předmětů Údaje o pracovnících školy Věková struktura zaměstnanců MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ Odborná a pedagogická způsobilost Zajištění výuky cizích jazyků Aprobovanost výuky Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí Údaje o vzdělávání ţáků Klasifikace chování Docházka ţáků Školní druţina 19 Úrazovost ve školském zařízení 21 Sociálně patologické jevy 21 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 23 Údaje o mimoškolních aktivitách Sportovní a mimosportovní krouţky Významné úspěchy školy, dětí a ţáků a prezentace na veřejnosti Údaje o výsledcích kontrol 26 Údaje o hospodaření školy 27 Účast v rozvojových programech MŠMT a ostatních programech Závěr V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/

3 ÚVOD Výroční zpráva o činnosti Základní školy Havířov Ţivotice za školní rok 2010/2011 je souhrnnou výroční zprávou. Výroční zpráva je zpracována za období školního roku 2010/2011 a rozpočtový rok 2010 a právě k tomuto období se vztahují kvantitativní a kvalitativní údaje. Výroční zpráva je koncipována jako zdroj informací pro uţivatele a jako zpětná vazba hodnocení. Výroční zpráva je zpracována na základě údajů poskytnutých školou z výkonových výkazů, výkazu P1-04 o pracovnících a mzdových prostředcích, z listin o zařazení do sítě, z inspekčních zpráv České školní inspekce a zápisů z pedagogických rad. Výroční zpráva za rok 2010/11 je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Mateřská škola se nachází v okrajové části Havířova, část Ţivotice. Je to jednopatrová budova s rozlehlou zahradou. Od byla k základní škole připojena mateřská škola jako odloučené pracoviště. Mateřská škola má dvě oddělení. Děti v MŠ učí 3 učitelky, úklid obstarává jedna školnice. Dle statistického výkazu o MŠ ve školním roce 2010/11 se vzdělávalo v MŠ celkem 40 dětí ve dvou třídách. Kapacita MŠ byla 100% naplněna. Základní škola - Základní škola Havířov - Ţivotice je malotřídní škola s čtyřmi třídami a má dvě oddělení školní druţiny. Poskytujeme ţákům ucelené vzdělání 1. stupně ZŠ. Ve školním roce 2010/11 na škole pracovalo šest učitelek a dvě asistentky pedagoga. O úklid ve škole se stará školnice. Dle statistického výkazu ve školním roce 2010/11 se ve 4 třídách vzdělávalo celkem 65 ţáků. Kapacita školy tak byla naplněna 86,6%. Průměrná naplněnost třídy činila 16,25 ţáků. Školní druţina je součástí základní školy, o volný čas ţáků se starají dvě vychovatelky. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/

4 Dle statistického výkazu školní druţinu ve školním roce 2010/11 navštěvovalo 40 ţáků. Kapacita školy tak byla naplněna 100% Průměrná naplněnost oddělení činila 20 ţáků. Školní výdejna je umístěna v MŠ i v ZŠ. Strava do MŠ a ZŠ je dováţena a zajišťována jiným subjektem. Dle statistického výkazu za školní rok 2010/11 se ve školní výdejně stravovalo celkem 63 ţáků. Tabulka - Přehled o škole a školském zařízení ve školním roce 2010/2011 Druh školy a školského zařízení Počet škol a zařízení MŠ jako součást odloučené pracoviště ZŠ 1 Základní škola jen s ročníky 1. stupně 1 Školní druţina součást ZŠ 1 Výdejna stravy MŠ 1 Výdejna stravy ZŠ 1 RADA ŠKOLY Školská rada se v průběhu školního roku scházela na svých pravidelných jednáních. Členové školské rady: Za MMH: Eva Radová Za rodiče: Ing. Silva Korbelová Za pedagogy: Mgr. Lenka Přikrylová PŘEHLED OBORU VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Mateřská škola pracovala ve školním roce 2010/2011 podle školního vzdělávacího programu Jede jede vláček. Vyučování ve školním roce 2010/2011 probíhalo na MŠ v českém jazyce. Základní škola Výuka ve školním roce 2010/2011 se uskutečňovala podle vzdělávacího programu : ročník -Školní vzdělávací program Otevřený svět 5. ročník - č.j /96-2, Základní škola,výuka probíhala v českém jazyce. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/

5 VYBAVENÍ ŠKOLY Materiálně technické podmínky vybavení MŠ Materiální zabezpečení školy je dobré. MŠ disponuje dvěma kmenovými učebnami a jednou loţnicí. Po přestavbě v srpnu 2006 došlo k zvětšení prostorů v MŠ a k navýšení kapacity dětí v MŠ. Bylo vybudováno nové sociální zařízení, které odpovídá hygienickým normám pro daný počet dětí. Zahrada pro pobyt a hry venku je dostatečně velká a je vybavena dětskými průlezkami, které jsou v odpovídajícím technickém stavu. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem. Všechny prostory školy jsou funkční. Vybavení učebními pomůckami a didaktickou technikou je přiměřené, podle finančních moţností se doplňuje. Finanční prostředky přidělené škole na hračky a pomůcky postačují pouze na částečnou obměnu. prostory tříd a heren v mateřské škole jsou vybaveny poměrně novým nábytkem tělocvična v MŠ není, dětí tráví volný čas na přilehlé zahradě nebo v nedaleké přírodě, navštěvují tělocvičnu ZŠ v roce 2009/10 se uskutečnila rekonstrukce 2.části chodníku v přízemí MŠ výměna oken v přízemí MŠ od je ţákům ZŠ a dětem MŠ jídlo dováţeno MŠ není bezbariérová V daném školním roce byly provedeny tyto opravy v MŠ: - Malování MŠ ,- Kč Investiční akce v roce 2010/11 hrazené z rozpočtu MMH nebyly ţádné. Veškeré náklady na opravy byly hrazeny z příspěvku MMH v celkové částce Materiálně technické podmínky vybavení ZŠ učebny a prostory Od ZŠ Ţivotice disponuje třemi kmenovými učebnami a jednou učebnou ŠD. V jedné místnosti byla zřízena počítačová učebna v rámci projektu Internet do škol. Školní knihovna s kniţním fondem je umístěna v ředitelně a ve třídách. Třídy jsou vybaveny V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/

6 nepoškozeným nábytkem. Všechny prostory školy ( třídy, sociální zařízení, chodby, ředitelna) jsou po funkční, psychohygienické a bezpečnostní stránce na velmi dobré úrovni.vybavení učebními pomůckami je průměrné. Finanční prostředky přidělené škole na učebnice a učební pomůcky postačují pouze na částečné doplnění (obměnu) nejnutnějšího sortimentu. Didaktická technika z ohledem na počet tříd vyhovuje, učitelé mají k dispozici kopírovací stroj. V kaţdé třídě je počítač. V roce 2009 byla zakoupena 1 interaktivní tabule. V rámci projektu EU peníze do škol byly ve školním roce 2010/11 další dvě učebny vybaveny interaktivními tabulemi. Budova základní školy je z roku 1935, coţ souvisí také s nutnými opravami budovy: jako oprava oken, která netěsní a způsobují velký únik tepla v zimních měsících oprava půdních prostor zhnilé nosné trámy, zatékání kolem komínu učebny výpočetní techniky V jedné místnosti byla zřízena počítačová učebna v rámci projektu Internet do škol. Dochází k postupné obnově výpočetní techniky. V rámci projektu EU peníze do škol, byla počítačová učebna zmodernizována a došlo k navýšení počtu PC pro ţáky z 6 na 12 Ţáci vyuţívají PC jak ve výuce tak při činnostech ve ŠD. Tělocvična ve škole není. V předcházejících letech byla vybudována v suterénních prostorech místnost, která slouţí k výuce TV za nepříznivého počasí. Ţáci vyuţívají k výuce TV víceúčelové sportoviště. Na školní zahradě ţáci vyuţívají přírodní učebnu altán, který slouţí k výuce i odpočinku během relaxačních přestávek a ve školní druţině při hrách. V daném školním roce byly provedeny tyto opravy v ZŠ: výměna oken PC učebna a kabinet malování tříd, olejové nátěry ,- Kč ,80 Kč Investiční akce v roce 2010/11hrazené z rozpočtu MMH nebyly ţádné. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/

7 PŘEHLED O POČTU TŘÍD, POČTU DĚTÍ A ŢÁKŮ MŠ, ZŠ Tabulka - Mateřská škola - počet tříd, dětí a průměrná naplněnosti ve třídě ve školním roce 2010/20111 Počet tříd Počet dětí Průměrná naplněnost Počet dětí v posledním roce celkem ve třídě před nástupem do ZŠ Tabulka - Základní škola - počet tříd, ţáků a průměrná naplněnost ve třídě ve školním roce 2010/2011 Počet tříd Počet ţáků Průměrná naplněnost ve třídě ,25 Ve školním roce 2010/2011 nebyla udělena výjimka z počtu dětí a ţáků ve třídě. PŘEHLED O POČTU ODDĚLENÍ A ŢÁKŮ ŠKOLNÍCH DRUŢIN Tabulka - Školní druţina - počet oddělení, ţáků a průměrná naplněnost v oddělení ve školním roce 2010/2011 Počet oddělení Počet ţáků Průměrná naplněnost ve třídě PŘEHLED O POČTU STRAVOVANÝCH DĚTÍ A ŢÁKŮ Tabulka - Školní jídelna-výdejny ZŠ - školní rok 2010/2011 v porovnání počet ţáků celkem na ZŠ počet stravovaných a nestravovaných ţáků na ZŠ a stravovaní ţáci SŠ Počet ţáků ZŠ Počet stravovaných Počet nestravovaných Počet stravovaných celkem ţáků na ZŠ ţáků na ZŠ ţáků SŠ na ZŠ Z celkového počtu ţáků ZŠ se stravovalo ve školním roce 2010/ ,92% ţáků. Tabulka - Školní jídelna-výdejny MŠ - školní rok 2010/2011 v porovnání počet dětí celkem na MŠ počet stravovaných a nestravovaných dětí na MŠ Počet dětí MŠ celkem Počet stravovaných dětí na MŠ Počet nestravovaných dětí na MŠ Z celkového počtu dětí MŠ se stravovalo ve školním roce 2010/ ,5% dětí. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/

8 OSTATNÍ ÚDAJE O VÝUCE, TŘÍDÁCH, DĚTECH A ŢÁCÍCH Integrace dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Tabulka - Přehled individuálně integrovaných dětí se zdravotním postiţením podle druhu postiţení na MŠ ve školním roce 2010/11 Mentální postiţení počet dětí Tělesné postiţení počet dětí Více vad počet dětí Celkem dětí se zdrav.postiţením Tabulka - Přehled individuálně integrovaných ţáků se zdravotním postiţením podle druhu postiţení na ZŠ ve školním roce 2010/2011 Mentální postiţení Sluchové postiţení Zrakové postiţení Vady řeči Tělesné postiţení Více vad Vývoj.poruchy učení a chování CELKEM ţáků se zdrav.postiţením Zabezpečení pedagogické asistence: ano - 1 AP k ţákyni s mentálním postiţením v 5. ročníku a 1 AP k ţákovi v 3. ročníku. Zabezpečení asistenční sluţby osobní asistence:ţádná Jiný způsob plnění povinné školní docházky individuální vzdělávání Na ZŠ nebylo individuální vzdělávání. Plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR Počet ţáků,kteří plnili povinnou školní docházku ve školním roce Ročník 2010/2011v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/

9 RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY Výuka v MŠ probíhala ve školním roce 2010/2011 dle RVP pro předškolní vzdělávání, z kterého byl vytvořen ŠVP. Školní vzdělávací program mateřské školy vychází z RVP pro předškolní vzdělávání. Obsah ŠVP byl pro tento školní rok motivován jízdou vláčkem. Kaţdý měsíc (zastávka) byl pojmenován příznačně pro obsah činností, které byly plánovány v daném období ( např. Človíčkov lidské tělo..). Jednotlivé cíle a úkoly byly s dětmi podle obtíţnosti plněny v rámci moţností individuálně, případně ve skupinách. Tímto se děti musely naučit samostatné práci nebo hře tak, aby nenarušovaly činnost ostatních dětí. Vzhledem k propojení mladších a starších dětí tak vzniklo mnoţství situací, kdy děti musely řešit problémy, které je lépe připraví na ţivot v heterogenní skupině lidí rozvíjel se u nich zcela přirozeně pocit zodpovědnosti, empatie, ohleduplnosti a spolupráce. Specifika MŠ blízkost Ţivotických sadů venkovský ráz MŠ malá budova nízký počet dětí rodinný typ MŠ komunitní kruhy Ve školním roce se zaměřila rozvoj sociálních vztahů mezi dětmi a dospělými, dětmi navzájem na rozvoj vztahu dítěte k přírodě ervinomentální výchova (časté vycházky do lesa, sběr přírodnin, výtvarné techniky)- posílení kladného vztahu k přírodě rozvoj manuální zručnosti při pracovních činnostech rozvoj vnímání rytmu, rozvíjení hrubé motoriky cvičení na zdravotních míčích rozvoj jemné motoriky smysl pro estetiku, tvoření z různých materiálů a výtvarných pomůcek V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/

10 Velmi kladně hodnotím i spolupráci s rodiči na podzim 2010 proběhla společná Drakiáda, Pochod strašidel, Vánoční pracovní dílny, rodiče se rovněţ podíleli na Mikulášském dopoledni. V roce 2011 to byl pak společný karneval v restauraci U Kocura, Velikonoční dílny, výlet s rodiči na Pašůvku (pro nepřízeň počasí v půlce zrušen), Radovánky se ZŠ. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech během celého dne, snaha o vyváţenost spontánních a řízených aktivit. Přednost mají skupinové práce, kde si děti mohou vzájemně doplňovat a pomáhat si. Nejpřirozenější formou pro vzdělávání dětí předškolního věku je hra. Vzdělávací program, kterého mateřská škola vyuţívala ve školním roce 2010/2011 k výuce: Název Počet zapojených dětí Jede, jede vláček 40 Výuka v ZŠ se ve školním roce 2010/2011 uskutečňovala podle vzdělávacího programu : ročník -Školní vzdělávací program Otevřený svět 5. ročník - č.j /96-2, Základní škola a probíhala v českém jazyce. Do výuky jsou zařazovány prvky projektového vyučování. Základním úkolem školy je: dát dětem dostatek moţností a podnětů, aby se samy učily a objevovaly svět kolem sebe učit formou projektů získat děti pro vzdělání, vyuţít jejich vrozenou zvídavost, vzbudit v nich chuť poznávat a umoţnit jim pocit uspokojení z odvedené práce škola klade důraz na šíření kladného vztahu k ţivotu v nejširším slova smyslu, na rozvoj individuálních schopností ţáků při respektování individuálního uplatnění učitele, jejich vyuţití k týmové spolupráci, rozvoji osobnosti a jejího uplatnění v celku klást důraz ve své vzdělávací práci klade škola na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/

11 Tabulka - Přehled vybraných výchovně vzdělávacích projektů na ZŠ Název projektu Vyhlašovatel Počet zapojených ţáků Zdravé zuby MSMT Ţáci 1.-5.roč. Podzim ZŠ Ţáci 1.-5.roč. Dýňáci ŠD Ţáci 1.-5.roč. Na nové adrese ZŠ Ţáci 1.-5.roč. Den Země - odpady ZŠ Ţáci 1.-5.roč. Velikonoční jarmark ZŠ Ţáci 1.-5.roč. ŠVP Pod pirátskou vlajkou ZŠ Ţáci 1.-5.roč. Dej přednost ţivotu MPH Ţáci 1.-5.roč. Adopce zvířete ZŠ Ţáci 1.-5.roč. ŠKOLA V PŘÍRODĚ Ve školním roce 2010/11 se uskutečnila škola v přírodě od do tj.5 dnů v hotelu Horská chata Bílá na Bílé. Školy v přírodě se zúčastnilo 55 ţáků základní školy a 12 dětí z mateřské školy. PŘEDPLAVECKÝ A PLAVECKÝ VÝCVIK Realizace předplaveckého a plaveckého výcviku ve školním roce 2010/2011 Výcvik Sjednaná dohoda s kým Plavecký MŠ Plavecká škola Delfínek Plavecký Správa sportovních a rekreačních zařízení Termín Třída-ročník Počet dětí-ţáků duben květen 2011 Leden květen 2011 MŠpředškoláci 15 0,- Kč 0,- Kč ZŠ 2.,3.roč. 31 0,- Kč Vyčleněný objem na plavání z ONIV v Kč 0,- Kč Komentář: Plavecký výcvik dětí z MŠ si hradili rodiče v plné výši. Základní plavecký výcvik ţáků druhého a třetího ročníku byl ve školním roce 2010/2011 hrazen v částce ,- Kč z prostředku MMH. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/

12 DOPRAVNÍ VÝCHOVA (zajišťovaná prostřednictvím komise BESIP) Dopravní výchova ţáků školy je součástí vzdělávacího programu ţáků školy. Ve školním roce 2010/11 byla dopravní výuka na ZŠ a MŠ zajišťována v rámci vyučování ve škole v předmětech Člověk a jeho svět, Přírodověda. Na její realizaci se také podílela komise BESIP. Proběhly teoretické lekce ve třídách 4.ročníku (11 ţáků) v celkovém rozsahu 10 hodin a výuka praktické části byla realizována na dopravním hřišti u MŠ Místní v Havířově pod vedením zkušeného lektora. V rozsahu 4 hodin. MmH a Městská policie Havířov, která v rámci preventivního programu Dej přednost ţivotu uskutečnila besedy pro ţáky ročníku školy. Mateřská škola - vyplní pouze školy, které mají MŠ jako součást-odloučené pracoviště Počet tříd Počet dětí Odučené hodiny teorie praxe CELKEM Vyuţívání dopravního hřiště na MŠ Místní 3: NE Hodinový rozsah ve školním roce 2010/2011: 0 Počet dětí: 0 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA V oblasti environmentální výchovy jsme se v letošním školním roce snaţili pracovat v souladu s vypracovaným plánem EVVO ( environmentální výchovy, vzdělání a osvěty). Pro jeho úspěšné zavedení bylo nutné, aby se jednotlivé realizované činnosti dotkly všech ţáků, zaměstnanců školy i rodičů. A to se podařilo. Prostřednictvím školních akcí, projektů, hodin Člověka a jeho světa, Přírodovědy jsme formovali kladný vztah ţáků k přírodě a ţivotnímu prostředí. Učitelé těchto předmětů připravili přehled témat, ve kterých bylo moţno vyuţít EV. V září byl ve spolupráci s vedením školy a na základě dlouhodobého plánu vypracován roční plán EVVO pro školní rok 2010/2011 a v souladu s Metodickým pokynem MŠMT ČR čj.: / Do měsíčních plánů byly zařazovány akce celoškolní, třídní a školní druţiny, které směřovaly k pozorování a poznávání okolní přírody. V průběhu kaţdé akce docházelo k formování kladného vztahu ţáků k přírodě, k vytváření pocitu sounáleţitosti a k ochraně V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/

13 ţivotního prostředí, ale i k prolínání učiva z různých předmětů i s ostatními průřezovými tématy. Po ukončení proběhlo vyhodnocení, prezentace výsledků a výrobků ve škole i na internetu, sebehodnocení ţáků, k mediálnímu zpracování, k vystavení fotodokumentace. Školní druţina také zařazovala do své odpolední činnosti akce s obsahem EV kvizy a soutěţe,vycházky do přírody, poznávání léčivých a jedovatých rostlin, vyuţívání netradičních technik z odpadového materiálu. Na podzim se děti zapojily do sběru kaštanů a ţaludů. Myslivcům jsme odevzdali celkem 200 kg. Pokračovali jsme v adopci pandy červené.v červnu ţáci školy navštívili ZOO Ostrava a kde předali vedení sponzorský dar pro pandu 6 700,- Kč. V rámci Dne Země jsme si připomněli své vědomosti v oblasti třídění odpadů. Pod vedením učitelek a vychovatelek plnili ţáci letos úkoly v těchto projektech a v integrovaném tématickém vyučování : Zdravé zuby, Podzim, Vánoční dílny, Velikonoční jarmark, Zdravá výţiva, Na nové adrese, vycházky ke krmelci, Ekoškola, Beseda se členem ČSOP. Beseda s členem včelařů., Co ţije v trávě - ŠVP. Zapojili jsme se do projektu MŠMT Ovoce do škol. V letošním roce jsme navázali spolupráci s ekologickou organizací VITA a ČSOP Havířov. V lednu jsme se přihlásili do mezinárodního programu EKOškola. Ve třídách fungují koutky ţivé přírody, běţně jsou uţívány příznivé učební pomůckyrecyklovatelné sešity, obaly, pastelky, barvy, atd., ekologické čistící, mycí a prací prostředky. Soustavně je zvelebováno vnější i vnitřní prostředí školy okrasnými květinami. VÝUKA NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ Ve školním roce 2010/11 na ZŠ nebyly vyučovány nepovinné předměty. Náboţenství bylo vyučováno formou krouţků. Název registrované církve Počet ţáků Katolická církev 3 Evangelická církev 4 Celkem ţáků 7 Z počtu celkem-ţáci docházející z jiné školy 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/

14 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ Tabulka - Věková struktura zaměstnanců Mateřské školy a ŠJ-výd. fyzický počet MŠ,ŠJ-výd. Pedagogičtí zaměst. Ostatní zaměst. Zaměstnanci celkem fyz. počet z toho muţi fyz. počet z toho muţi fyz. počet z toho muţi do 20 let let let let nad 50 let Celkem Z počtu celkem: - pracující důchodci zaměst.-nárok na důchod Tabulka - Věková struktura zaměstnanců základní školy a ŠJ-výd. fyzický počet ZŠ,ŠJ-výd. Pedagogičtí zaměst. Ostatní zaměst. Zaměstnanci celkem fyz. počet z toho muţi fyz. počet z toho muţi fyz. počet z toho muţi do 20 let let let let nad 50 let Celkem Z počtu celkem: pracující důchodci zaměst.-nárok na důchod Tabulka - Věková struktura zaměstnanců školní druţiny fyzický počet ŠD Pedagogičtí zaměst. fyz. počet z toho muţi do 20 let let let let 2 0 nad 50 let 0 0 Celkem 2 0 Z počtu celkem: - pracující důchodci 0 0 -zaměst.-nárok na důchod 0 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/

15 Tabulka - Počet fyzických zaměstnanců na MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ výd. ve školním roce 2010/2011 dle členění ţeny muţi a procentuální vyjádření Zaměstnanci celkem ŢENY MUŢI fyzický počet % fyzický počet % fyzický počet % MŠ ŠJ-výd.MŠ Celkem MŠ ZŠ ŠJ-výd.ZŠ ŠD Celkem ZŠ CELKEM Přepočtený počet zaměst. MŠ Celkem MŠ ZŠ ŠJvýd.MŠ ŠJvýd.ZŠ ŠD Celkem ZŠ CELKEM zaměst. 4,00 0,40 4,40 8,592 0,35 1,30 10,002 14,402 ODBORNÁ A PEDAGOGICKÁ ZPŮSOBILOST Tabulka - Mateřská škola dosaţené vzdělání pedagogických zaměstnanců Dosaţené vzdělání Pedagogičtí zaměstnanci přepočtený počet % VŠ vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku (Mgr.) VŠ vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku (Bc.) 2 66,6 VOŠ ukončené absolutoriem se zaměřením na předškol.pedagogiku pedagogické se zaměřením na předškol.pedagogiku 1 33,4 Středoškolské pedagogické nepedagogické Jiné (rozveďte v textu) Celkem 3,0 100 V MŠ jsou učitelky ze 100 % aprobované. Jedna učitelka MŠ má středoškolské vzdělání se zaměřením na předškolní pedagogiku. Dvě učitelky MŠ získaly kvalifikaci na VŠ. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/

16 Tabulka - Základní škola dosaţené vzdělání pedagogických zaměstnanců Pedagogičtí zaměstnanci Dosaţené vzdělání na 1. stupni na 2. stupni přepočtený počet % přepočtený počet % Učitelství pro 1.stupeň ZŠ 3, Učitelství pro 2.stupeň ZŠ Speciální pedagogika VŠ pedagogické pro jiný typ škol VŠ nepedagogické DPS bez DPS Středoškolské pedagogické 1, nepedagogické Celkem 5, ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Vyučované cizí jazyky ve školním roce 2010/2011: Učitelka vyučující na naší ZŠ anglický jazyk má ukončené bakalářské studium anglického jazyka.ve školním roce probíhala výuka AJ v 1. a 2. ročníku 1 hodinu týdně a ve třetím, čtvrtém a pátém ročníku 3 hodiny týdně. Tabulka - Přehled o počtu úvazků a dosaţeném vzdělání učitelů cizích jazyků na 1. stupni ZŠ Dosaţené vzdělání VŠ s aprobací cizího jazyka Bakalářské s aprobací cizího jazyka Vysokoškolské pedagogické Vysokoškolské nepedagogické Středoškolské CELKEM Učitelé cizích jazyků na 1. stupni ZŠ JA JN přepočtený počet % přepočtený počet státní jazyková zkouška 0,5 50 akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání státní jazyková zkouška akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání státní jazyková zkouška akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání 0,5 50 % V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/

17 APROBOVANOST VÝUKY Ve školním roce 2010/2011 byly odučeny plně aprobovaně tyto předměty: jazyk český,jazyk anglický, matematika, přírodověda, vlastivěda, prvouka, hudební výchova, pracovní činnosti, výtvarná výchova, tělesná výchova. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ Ve školním roce 2010/2011 proběhl zápis dětí do 1. ročníků základní školy pro školní rok 2011/2012: Počet zapsaných dětí pro šk.r. 2010/11 Počet přijatých dětí pro šk.r. 2010/ Počet dětí s odkladem povinné škol. docházky pro šk.r.2010/11 Počet zapsaných dětí Počet přijatých dětí Počet dětí, které ukončily ve k předškolnímu vzdělávání k předškolnímu vzdělávání školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 pro školní rok 2010/2011 předškolní vzdělávání Odchod ţáků na gymnázia z 5. ročníku (8-leté) 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/

18 Počet ţáků celkem velmi dobré uspokojivé neuspokojivé neklasifikováno celkem z počtu neklasifikovánoţáci plnící povinnou škol.doch. v zahraničí zahr. škole na území ČR pochvaly a jiná ocenění napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ ÚDAJE O VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ KLASIFIKACE CHOVÁNÍ Tabulka - Klasifikace chování ţáků za školní rok 2010/2011 Počet ţáků - klasifikace chování ZŠ stupeň ZŠ celkem % vyjádření za ZŠ celkem Komentář : V průběhu školního roku se dva ţáci odstěhovali. DOCHÁZKA ŢÁKŮ Tabulka - Docházka ţáků ve školním roce 2010/2011 omluvené hodiny Počet - škola celkem Základní škola omluvené průměr na ţáka hodiny 1. stupeň ,3 CELKEM ZŠ PROSPĚCH ŢÁKŮ Tabulka - Prospěch ţáků základní školy ve školním roce 2010/2011 Počet s vyznamenáním prospěli neprospěli neklasifikováno ţáků počet % počet % počet % počet % celkem ţáků ţáků ţáků ţáků Základní škola Tabulka - Komisionální přezkoušení Počet ţáků Ročník Předmět 2 2,3 jazyk český V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/

19 Ţákyně, které se vzdělávají v zahraničí, vykonaly zkoušku z JČ. Tabulka Opravné zkoušky Počet ţáků Ročník Předmět Tabulka Ţáci opakující ročník Počet ţáků Ročník Předmět Tabulka -Průměrný prospěch ţáků ve třídách třídy 1.třída 1,00 2.třída 1,15 3.třída 1,29 4.třída 1,54 5.třída 1,53 celkem 1,30 ŠKOLNÍ DRUŢINA Činnost školní druţiny vycházela z tematického plánu činnosti, kterého cílem je zabezpečit odpočinek, zájmové činnosti a hlavně rekreační činnost dětí v odpoledních hodinách bezprostředně po vyučování. Letos měla školní druţina opět 2 oddělení, v kterých bylo přihlášeno 40 dětí ročníku. Probíhala pestrá činnost z oblasti hudební, výtvarné, pracovní, tělesné, dopravní a také literárně dramatické. Program školní druţiny umoţňoval, aby vychovatelky s dětmi plánovaly a uskutečňovaly činnosti, které děti zaujaly a naplnily jejich potřeby a přání. Činnosti byly v průběhu odpoledne uskutečňovány tak, aby se střídaly klidné a pohybově náročnější činnosti, práce a odpočinek, řízené a spontánní činnosti. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/

20 Máme moţnost vyuţít i učebnu PC k výuce základů práce s počítačem, výukových programů, k hrám a taky k práci s internetem. Mezi nejoblíbenější činnost patří rekreačně tělovýchovná v tělocvičně a za příznivého počasí venku na školním hřišti. Po aktivním odpočinku následuje příprava na vyučování, která spočívá ve vypracování domácích úkolů, zopakování učiva formou didaktických her. Je určena hlavně pro děti z méně podnětného prostředí. Během celého roku se školní druţina průběţně podílela i na estetizaci školy chodby ŠD a nástěnky. Také se prezentovala i na městském kole ve vybíjené, kde jsme se umístili na 3.místě. Naší snahou bylo dbát : - na dodrţování bezpečnosti, hygieny a pořádku - na spolupráci s třídními učiteli a rodiči - na úpravu ŠD, pořádek v odděleních a chodbách ŠD - na kázeň dětí ve ŠD, jídelně a přilehlých prostorách - na péči o inventář ŠD - na nové metody práce v ŠD. Několik faktorů nám ovlivňuje hladký průběh všech činností, které ovšem nelze z organizačních důvodů odstranit, a proto vše tomu musíme přizpůsobit, aby se děti v ŠD cítily příjemně a v druţině byly rády. Jsou to: - časová rozdílnost nástupu dětí do ŠD po vyučování - zájmové krouţky ( odchody a příchody ) - nepravidelné odchody dětí domů a osobní předávaní dětí rodičům Další vzdělávání vychovatelky: Witásková Kamila : Zlobivé děti V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/

21 ÚRAZOVOST VE ŠKOLE A ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ Tabulka - Přehled počtu registrovaných úrazů ve školním roce 2010/2011 na MŠ Počet registrovaných úrazů Mateřská škola 0 Tabulka - Přehled počtu registrovaných úrazů ve školním roce 2010/2011 na ZŠ Počet registrovaných úrazů z toho ŠD Základní školy 0 0 Ve školním roce 2010/11 byly pouze evidované úrazy, ke kterým došlo při sportovní činnosti. Celkem bylo evidováno v ZŠ 8 úrazů. Z toho 2 úrazy na školní zahradě, 2 při hodinách TV, 3 o přestávce a 1 v ŠD. Ţáci byli vţdy poučení o chování a bezpečnosti v hodinách TV a o přestávkách. SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Ve školním roce 2010/2011 byla na základní škole věnována pracovníkem pro prevenci a vedením školy systematická pozornost neúspěšností ţáků a šikaně. Cíle Minimálního preventivního programu šk. rok 2010/2011: rozvoj osobnosti a sociálního chování dětí vytváření příznivého klimatu školy, tříd podporujících vzájemný respekt partnerské vztahy mezi učitelem a ţákem, týmovou spolupráci, sebeúctu, komunikační dovednosti pocit bezpečí a spoluproţívání, vést děti k toleranci vytvořit podmínky pro smysluplné vyuţívání volného času dětí spolupráce s rodiči, institucemi v oblasti prevence sociálně patologických jevů, vzdělávání pedagogů Aktivity pro ţáky - preventivní programy na škole ve výuce ( celoroční a jednorázové ) : v průběhu výchovy a vzdělávání během celého školního roku ve všech předmětech - všestranný rozvoj osobnosti ţáků, rozvoj emoční a sociální inteligence u dětí ( komunikace, spolupráce, empatie, tolerance, úcta, sebeúcta ), zdravý ţivotní styl V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Ţivotice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Ţivotice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 FRÝDECKÁ - ŠKOLA BAREV A POHODY CO O NÁS ŘEKLI JINÍ: akad. mal. Gabriel Filcík, ilustrátor dětských knížek V jubilejním roce

Více

Základní škola Aloise Klára Úštěk

Základní škola Aloise Klára Úštěk 1 Základní škola Aloise Klára Úštěk obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k 3. 0. 2009 Obsah:. Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 -

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014-2 - V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014-3

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Havířov Bludovice, ul.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj.

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-461/10B Název školy Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Adresa: Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor: 48510921 IČ: 600108007 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace 2009/2010 Hlučín 2010 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 4 3) CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2215/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1440/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 14 Ostravice 300 E-mail právnické osoby IČ 75 029 715 Identifikátor 600 134 458 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-411/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Sídlo 798 14 Olšany u Prostějova 3 E-mail právnické

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-226/08-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-226/08-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-226/08-09 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 Adresa: Lhotecká 39, 500 09

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová. 29.8.2013 Neubuz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová. 29.8.2013 Neubuz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová 29.8.2013 Neubuz 1 Výroční zpráva O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více