Jakub Podešva, Barbora K enková, Ji í Minar ík Lukáše Martináka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jakub Podešva, Barbora K enková, Ji í Minar ík Lukáše Martináka"

Transkript

1 Stejn jako v minulých letech se i letos konala v naší škole sout ž ve zp vu lidových písní nazvaná Sedmihlásek. Sout žící byli rozd leni do ty kategorií. P ihlásilo se hodn d tí, ale zvít zit nemohli všichni. Porota složená z p ti len stála p ed nelehkým úkolem. Nakonec rozhodla takto: V 1. kategorii ( t.) byl nejlepší Jakub Podešva, ve 2.kategorii ( t.) zvít zila Barbora K enková, ve 3.kategorii ( t.) nejlépe zpíval Ji í Minar ík a ve 4.kategorii ( t.) se porot nejvíce líbila píse Foto M.Žid v podání Lukáše Martináka. Vít zové jednotlivých kategorií nás v sobotu reprezentovali na sout ži Sedmihlásek v Hov zí. Ji í Minar ík zde vybojoval velmi hezké 3. místo. Gratulujeme! B.Dujková, B.Ze ová,,v šesté t íd jsem toho zatím moc nevypátral. Zjistil jsem jen pár nep ehlédnutelných v cí. Nap íklad spoluža ky Beata a Pavla byly tak nepo ádné, že m ly 7 týdn službu. Také jsem objevil, že v jejich t íd je poslední dobou ím dál víc nemocných, dlouho si na to st žovala i paní u itelka, která nakonec dosp la k názoru, že je to kv li radiátor m. A tak se opravovaly radiátory. Do t ídy p išel pan školník, vytáhl šroubovák a další pot ebné ná adí, trochu s n ím poto il, trošku to zasy elo a bylo hotovo. Pak také nesmím zapomenout na to, že když jsem šmejdil okolo t locvi ny, zjistil jsem, že kluci (šes áci) mají t locvik se sedmákama. Na první pohled se mi to nezdálo, ale pak jsem kdesi zaslechl, že je málo sedmák a proto jsou na t locvik spojení. Žáci: Sobota 8. íjna: FC VKK Slavia - Krom íž 3:0 Starší žáci nastoupili do utkání v nových dresech. Dostali se ke slovu už v 6. minut, kdy ze šestnáctky pálil Štuler. Následn se po standardní situaci poda ilo Pavlu Škrobákovi skórovat na 2:0. Zbytek zápasu se už odehrával v poklidn jším tempu a hra obou mužstev byla pom rn vyrovnaná. Ke konci ješt domácí skórovali, když Štuler kopal p ímý kop, který dorážel zase Škrobák a zvýšil na Foto J.Podešva 3:0. Po tomto utkání se starším žák m da ilo a ani jednou neprohráli. V tabulce se umístili na 5. míst. P ejeme si, aby i p íští rok byl pro naše žáky stejn úsp šný! Mladší žáci: Tato sezóna nepat ila k nejlepším. Z jedenácti zápas jsme 6 prohráli, 4 vyhráli a 1 remizovali. S po tem 13 bod jsme skon ili až na devátém míst tabulky. Další mistrovská utkání nás ekají až na ja e p íštího roku a v íme, že se našemu mužstvu bude da it lépe než letos. P ípravka: Sobota 8. íjna: Sokol Nový Hrozenkov - FC VKK A 0:3 První polo as se pro náš tým vyvíjel dob e. M li jsme hodn šancí, ale ani jednu jsme neum li zakon it. Na za átku druhého polo asu p išel do hry Jochec a dal vedoucí branku. Hned na to se poda ilo skórovat Martinákovi a vedli jsme 2 : 0. Hrozenkovští se po druhém gólu probudili a vytvo ili si zajímavé šance, ale ty zlikvidoval branká Ku era. Do konce zápasu se poda ilo skórovat ješt St eleckému. Nep íliš vyda enou podzimní sezónu jsme ješt zakon ili výhrou nad Rožnovem B 4 : 0. V tabulce jsme po podzimní ásti sout že skon ili na t etím míst. Vít zové okrskového turnaje v halové kopané Žáci naší školy z 8. a 9. t ídy se zú astnili okrskového turnaje v halové kopané. Sestava byla následující: v brán - K enek, v obran - Ku era, Štuler, v útoku - Vašut, Škrobák. Našim borc m se da ilo velmi dob e. Nejt žší zápas odehráli s Halenkovem, ale p esto ho porazili. Na turnaji skon ili první a postupují do okresního turnaje, který se bude konat v Zašové. Zprávy ze sportu p ináší J. Podešva, V.Martinák, F.Ku era a R.Ze Vydává Základní škola Velké Karlovice listopad 2005

2 2 2005/2006 V tomto školním roce pracují na naší škole kroužky peeru, aerobiku, matematiky, p vecký a noviná ský. V dnešním ísle se podrobn ji seznámíme s kroužkem noviná ským. Vymyslela ho paní u itelka Vašutová a p ihlásilo se do n j 25 žák z 5. až 9. t ídy. Zapojili jsme se do celostátní sout že nazvané Program literární gramotnosti, kterou vyhlásili redakto i asopisu Moje 1. noviny pro všechny d ti. Zatím jsme odeslali úlohy z prvního kola a ekáme na jejich vyhodnocení. Scházíme se u po íta každý pátek a prvním výsledkem naší práce je v tšina lánk a fotografií ve druhém ísle asopisu Šipka, které se vám dostalo do rukou. Baví nás, že p i všech reportážích si vzájemn pomáháme. I. Horáková, L. Zarembová a V. Va áková Doufáme, že se vám naše lánky a fotky budou líbit. Školní peer kroužek vedený paní u itelkou Kozokovou objevil na internetu program Adopce na dálku charitativní projekt zam ený na trvalou pomoc chudým d tem v Indii formou sponzorování jejich vzd lání a základní pé e. Zájemci o adopci si sami vyberou dít, které budou podporovat. Mohou se p ihlásit jednotlivci, rodiny i celé školy. Se svým adoptivním dít tem si m žou dopisovat v anglickém jazyce. Minimální ro ní ástka iní K. Napadlo nás, že i my v naší škole bychom si mohli jedno dít adoptovat a umožnit mu prost ednictvím vybrané ástky školní vzd lání. P ísp vek bude použit na školní pom cky, tašku, školné a uniformu, na stravu a zdravotní pé i. K. Va áková Na za átku školního roku dostala Pavlína, Veronika a Tereza ( 9. t ída) nápad obnovit vysílání školního rádia. Poušt t ve školním rozhlase op t písni ky jako devá áci v roce Po dohod s panem editelem, který svolil, si daly jméno Fofr rádio. Jenže ono to v bec nebylo jednoduché. P ibyly starosti. Hodn práce zabralo shán ní písni ek, co práv letí, vy erpávající jsou asné ranní p íchody do školy, mnohdy ani nezbyl as nachystat si v ci na následující vyu ovací hodinu. Proto to holky vzdaly. Vysílání se dostalo do rukou jiné skupiny, znova plné holek, s názvem Rádio Kontryhel. Kluci si ekli, že to také zvládnou, a na sv t je druhé (tentokrát jen klu i í rádio),,fichtl. Možná se to do konce roku ješt zm ní, nebo zm na je život a nic netrvá v n. Kontryhel a ky si pro celou školu p ipravily spoustu her a sout ží. Ty jsou spravedliv bodovány a na konci roku budou body se teny. T ída s nejv tším po tem bod bude odm n na p knými a hodnotnými cenami. Proto neváhejte a pe liv poslouchejte naše vysílání. Žák m školy jsme položily n kolik otázek. Tady jsou jejich odpov di. Co íkáte na vysílání školního rozhlasu? Líbí se nám, je to perfektní. V tšinou ano. Líbí se vám písn, které poušt jí? No jasn! Cht li byste, aby hrál rozhlas celý rok? Co íkáte na dv skupiny v rozhlase? Holky jsou lepší! Neruší vás rozhlas? Ne, vyhovuje nám. Kdyby vysílání skon ilo, vadilo by vám to? Vadilo, je to s ním veselejší. Budoucí devá áci, budete p íští rok vysílat? Ur it!! Foto M.Žid

3 K. Va áková, M. Dorotíková, J.Vávrová, V. Zetochová a R. Sola ová Kontryhel a Fichtl v akci. Od 1. zá í za ala na naší škole u it paní u itelka PaedDr. Božena Janá ová. Cht ly bychom vám ji p iblížit, a proto jsme s ní p ipravily krátký rozhovor. Kde jste u ila, než jste p išla na naši školu? U ila jsem na základní škole ve Vsetín, ve Francov Lhot i na st ední škole ve Vsetín. kamarád a známých. Jaký je váš oblíbený p edm t? eština a d jepis. Máte rad ji léto nebo zimu? Spíš krásný podzim (babí léto). Takový, jako je letos. U íte ráda na této škole? Za ten m síc, co jsem tady, se mi tu líbí a to myslím Cht la jste být vždycky u itelkou? up ímn, jste zatím milí i správní roš áci, ale p ij te se Ne, nikdy. m zeptat v pololetí. Líbí se vám školní výzdoba? Samoz ejm líbí, ale až bude škola hotová, tak to bude Jaká je vaše oblíbená t ída? Tak to je t žká otázka,každá t ída je n ím zvláštní a ješt lepší. zajímavá a skoro každou hodinu m dokážete mile i Sledujete n kterou z b žících reality show? Zpo átku ze zv davosti, zaujala mne Prima, ale te se nemile p ekvapit. už nedívám. Nevadí vám dojížd ní? Ne. Ve vlaku si p e tu noviny a také se ráda dívám P stujete kv tiny? Mám je ráda, ale mám malý byt, nedostatek prostoru, z okna a pozoruji, jak se m ní tvá p írody. tak si je musím pe liv vybírat.. Jaké zví e máte nejrad ji a máte n jaké doma? Nejrad ji mám ko ky, a proto mám doma perskou ko ku. Máte d ti? Ano, dv dosp lé a mají už vlastní rodinu. Je poslušná, milá, zkrátka takový domácí mazlí ek. Cht la byste bydlet v zahrani í? Co máte na Karlovicích nejrad ji? Ne, v žádném p ípad. Na Valašsku se mi opravdu líbí, Je tu krásná p íroda, škola a p íjemné d ti. zapustila jsem zde své ko eny, jsem tu zvyklá, mám tu Za rozhovor pod kovaly spoustu L.Hlavá ová, J.Kalusová a B.Dujková ************************************************* Už ve tvrté t íd nám paní u itelka Vašutová slíbila, že p espíme jednu noc ve škole. Letos v zá í slovo dodržela. Nejprve jsme byli rozd leni do skupin a každá dostala n jaký úkol. Jedni nakoupili jídlo, jiní se postarali o d íví na táborák, další vyrobili pruty na opékání. M li jsme také rozd leny služby na va ení aje, chystání snídan, umývání nádobí, úklid jídelny. Zkrátka každý se na n em podílel. Doma se ur it nikdo do práce moc nežene, ale ve škole se všichni snažili ze všech sil. Nejprve jsme si opekli na vzorn p ipraveném ohništi špeká ky, kluci tam dokonce vyrobili i lavi ky na sezení. Pak jsme v klubu hráli r zné hry a ve er vyvrcholil stezkou odvahy. Každý sám musel tém potm dojít z klubu do naší t ídy a tam se podepsat. I když zpo átku to moc p íjemný pocit nebyl, duši ka v nás byla malá, nakonec jsme všichni m li radost, že jsme to dokázali. Noc byla bou livá, po ád se n kdo bavil, chechtal nebo strašil souseda. Paní u itelky už z nás byly celé zmožené. Moc jsme toho nenaspali. Ráno jsme si ud lali výbornou snídani, uklidili a šli dom. Spaní ve škole se nám moc líbilo a klidn bychom si to zopakovali. L. Zarembová, I.Horáková, V.Va áková 5. t ída Náš d da má dv krávy. Jmenují se Líza a Malina. Dob e se o n stará, a proto si jednou všiml, že se jim špatn stojí. Prozkoumal to a zjistil, že jim zavazejí paznehty. Na páte ní odpoledne si pozval ková e.ten opravdu v pátek p ijel a p ivezl si s sebou všelijaké ná adí a klec.všichni jsme byli zv daví, co se bude dít. Na pomoc p išla babi ka, táta, teta i d cka. Po dlouhém p emlouvání se nám poda ilo vsunout krávu do klece. Zavázali jsme jí hlavu, b icho a táta jí sev el nohu do takových želez a d da to il kole kem. Pak vzal ková pilku a za al ezat. Teta mu na to svítila. Líze se to v bec nelíbilo, za ala sebou trhat a kopala, ím mohla. Babi ka s tátou drželi klec, aby se nevyvrátila, Jana svírala ocas. Já jsem utíkala pro n jakou ervenou vodi ku, protože ková musel ránu vydezinfikovat. Ta první noha nám dala nejvíc zabrat, jen st ží se nám da ilo udržet klec, ostatní už byly snadn jší. Došla ada na Malinu. Ta byla klidn jší a taky jsme už

4 všichni v d li, co máme d lat. Akce dopadla dob e, kravám se ulevilo a já jsme byla ráda, že jsem mohla taky trochu pomáhat. Monika Jochcová, 6. t ída 1.zá í jsme šli poprvé do školy a místo šaten jsme našli sice skv le barevn vymalovanou, ale prázdnou místnost, kde stálo jen pár lavi ek. Pak nám bylo vysv tleno, že firma, která má p ivést sk í ky, se zpozdila a že zítra by už snad m lo být všechno v po ádku. Další ráno jsme se sk ín k opravdu do kali. Všichni jsme se strašn t šili na okamžik, kdy dostaneme do ruky sv j vlastní klí ek. Po otev ení sk í ky si n kte í za ali st žovat, že se jim tam nic nevejde, jelikož pr m r sk ín k Foto J.Menšík je 20 centimetr. Je to pravda, ale pokud v batohu nejsou zbyte nosti a v ci jsou hezky uspo ádané, tak se tam vejde. Možná, že v tší problémy nastanou v zim, až budeme nosit zimní bundy a boty. Další nevýhodou je, že nesmíme zapomínat klí. Musíme se nau it nosit ho stále u sebe. Nikdo jiný, krom pana školníka, nám nem že sk í ku odemknout ani zamknout. Nejv tší výhodou je, že se už nikomu nem že nic ztratit. L.N me ek, M.Škor a, Foto J.Menšík ******************************************************************* Ve st edu 5. íjna prob hla Velkými Karlovicemi mezinárodní evropská štafeta,,world Harmony Run. Je to nesout žní štafetový b h, jehož cílem je posílit mezinárodní p átelství a vzájemné porozum ní. Štafeta vede p es více než 70 zemí a b žci si p edávají ho ící pochode. Drželi ji nap : Carl Lewis, n kolikanásobný vít z ve sprintu, Matka Tereza, zakladatelka ádu pe ujícího o chudé a nemocné, Muhammad Ali, trojnásobný vít z v boxu, nebo Jan Pavel II., bývalý papež a hlava katolické církve. W. H. R.založil v roce 1987 sportovní nadšenec, atlet, filozof, um lec a básník Sri Chinmoy, který služb ideál m v nuje sv j život. B žce p ivítal starosta, editel školy a všichni žáci i s u itelským sborem. Spole n jsme symbolicky ub hli kole ko v areálu školy a p edávali si ho ící pochode z ruky do ruky. Potom nás cizí b žci pozdravili ve svém rodném jazyce a my jsme m li hádat, z které zem pocházejí. Vytvo ila se mezi námi p átelská a p íjemná atmosféra. Na záv r se do štafety aktivn zapojili p edstavitelé všech t íd. Každou reprezentovali dva kluci a dv d v ata. B želi k horní škole, ale protože sil m li ješt dost, pokra ovali až ke kapli ce na rozcestí Pod até. M. Žid 8.t. *********************** Již od jara tohoto roku Divizna publikují d v ata a chlapci V. Pet kovská, 6. t ída z naší školy své menší Diví se d ti zv dav, literární práce a kresby jak divná kytka roste v tráv. v týdeníku Jalovec, ve kterém je stránka Jalove ek Krásná, dlouhá, samý kv t, v nována d tem. Práce d tí posílá do redakce paní u itelka Mikulcová. obdivuje ji celý sv t. Cílem jejího snažení je motivování žák ve výtvarné a literární výchov. Nikdy sama nep izná, Ve 43. ísle II. ro níku týdeníku že íkají ji divizna. U lesa a u vody Jalovec vyšly kresby A.Suré a P. Lucie Bortlová, 3.A Provázkové a t i básni ky V. V lese rostou stromy, Pet kovské. Uvádíme jednu na loukách se staví domy. z nich. ******************* U dom jsou zahrádky, a tam máme všelijaké dobr tky. Jednou v p írodov d jsme šli celá t ída na procházku do muzea. Sedli D ti se sm jí u vody, jsme si a paní u itelka Mikulcová nám vypráv la o podzimu, jak se ob as tam najdou jahody. krásn za ínají zbarvovat stromy a opadávat listí, dozrávají jablka, D ti si hrají o sto šest, není tam závist ani lest.

5 sklízejí se brambory a kukuice. Dále jsme se byli podívat v takovém zvláštním dom (bývalý obchod), kde byl zvonek starý 90 let. Na rozcestí vedle trafiky je na zdi deska Dobromila Kováe, který byl za války popraven, protože zásoboval partyzány jídlem. Byla to krásná procházka, na které jsme se dozvdli mnoho zajímavého o Velkých Karlovicích. B. Šilerová, 4. tída

Protože jsme dost zv daví, pan

Protože jsme dost zv daví, pan 5 2005/2006 Skon il školní rok 2005-2006. Již tradi n p evzali na obecním ú ad svá poslední vysv d ení devá áci. Ti se po prázdninách rozeb hnou na st ední školy v r zných místech našeho kraje. V íme,

Více

Zajímavos z Te ovic: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE SKÁ ŠKOLA TE OVICE, p ísp vková organizace

Zajímavos z Te ovic: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE SKÁ ŠKOLA TE OVICE, p ísp vková organizace Slovo starosty Vážení spoluob ané, dovolte mi, abych Vás na po átku adventního asu oslovil prost ednictvím našeho obecního zpravodaje, který je pro letošek posledním. I když tomu po así p íliš nenasv d

Více

Výstava z historie Sokola.

Výstava z historie Sokola. Vážené sestry, vážení brat i, není lehké psát optimistická slova v dob, kdy se Sokol potýká s nejistou budoucností financování celého hnutí. Jist sledujete zprávy z médií, kde se tak ka denn mluví o nejistém

Více

Základní škola Nové M sto na Morav Leandra echa 860 ALMANACH KE 40. VÝRO Í OTEV ENÍ ŠKOLY 1969 2009. sport daltonská výuka ekologie jazyky

Základní škola Nové M sto na Morav Leandra echa 860 ALMANACH KE 40. VÝRO Í OTEV ENÍ ŠKOLY 1969 2009. sport daltonská výuka ekologie jazyky Základní škola Nové M sto na Morav Leandra echa 860 ALMANACH KE 40. VÝRO Í OTEV ENÍ ŠKOLY 1969 2009 sport daltonská výuka ekologie jazyky ALMANACH KE 40. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ŠKOLY 1969 2009 Základní škola

Více

Bernard Halfar, starosta obce

Bernard Halfar, starosta obce 4 Vážení spoluob ané, Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte naší t ídu, tato slova platí už minimáln od minulého století a žáci všech škol tím cht jí íci, že na Vánoce je t eba se p ipravit nejen nákupem

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Praha 2006 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Škola je zařazena v programu SZ Škola podporující zdraví Školní vzdělávací program pro

Více

Tradi ní m sí ník 46. skautského st ediska SFINX

Tradi ní m sí ník 46. skautského st ediska SFINX Tradi ní m sí ník 46. skautského st ediska SFINX EDITORIAL OBSAH Mám radost. Z eho? Nejen z toho, že mohlo vyjít další íslo, ale p edevším z toho, že jeho nápl tvo í lánky o prob hlých akcích, p i kterých

Více

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL Narodil se v ervnu roku 1923 v malé malebné vesni ce Svébohov kousek za Záb ehem. Pocházel z p ti d tí, a když mu v jeho 9 letech tragicky zem el tatínek, musel velmi

Více

LISTY OBCE POHO Í. Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008

LISTY OBCE POHO Í. Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008 LISTY OBCE POHO Í Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008 1 Jedno z dvanácti apích hnízd máme v Poho í! Letos se na hnízd za místním kostelem op t usadili ápi. V lo ském roce p ilet l

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj 6/2013. Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová).

KUNRATICKÝ. zpravodaj 6/2013. Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová). KUNRATICKÝ zpravodaj 6/2013 Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová). Slovo starostky Vážení tená i, úvodem bych vás cht la požádat o prominutí v cných chyb v mém minulém p ísp vku a sice konkrétn v odstavcích

Více

Informace o volbách do poslanecké sn movny. Vážení spoluob ané, kování ps proti vzteklin

Informace o volbách do poslanecké sn movny. Vážení spoluob ané, kování ps proti vzteklin Informace o volbách do poslanecké sn movny Volby do PS se budou konat v pátek dne 2. ervna 2006 od 14 00 hodin do 22 00 hodin a v sobotu dne 3. ervna 2006 od 8 00 do 14 00 hodin. V Hrádku je ustanoven

Více

MATRIKA STATISTIKA ROK 2013

MATRIKA STATISTIKA ROK 2013 Březen - 2014 Vážení spoluob ané, letošní zima nezima nám všem ud lala radost tím, že platby za teplo budou velice nízké a ušet ené nance budeme moci investovat nap íklad do vým ny starého kotle za nový

Více

Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li!

Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li! Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li! Co m že d lat osvícená rodina v Praze v ned li? Jít do ZOO? Tam chodí každý a zví ata jsou v menšin. Do cukrárny na dortík? I v t ch baby-friendly je

Více

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC listopad 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 11 Vstupuješ-li do d jin, zajisti si, kde je nouzový východ. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte

Více

RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K

RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K DEN PAMÁTEK Probudila jsem se do uplakaného sobotního rána, které napovídalo, že den se bude vyvíjet podobn. Letmý pohled na venkovní teplom r mne utvrdil, že budu

Více

Zpravodaj m styse Krucemburk prosinec 2006

Zpravodaj m styse Krucemburk prosinec 2006 DOMOV Zpravodaj m styse Krucemburk prosinec 2006 Má to smysl! Druhé místo ve t íd ní odpadu. M stys Krucemburk získal druhé místo v sout ži obcí Vyso iny My t ídíme nejlépe za rok 2006. Papír, sklo, plast

Více

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším.

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším. Ročník 6 květen/červen 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Radovánky, skota iny, vylomeniny... vše dovoleno! DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 21 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2011 CENA 10,- Kč

čtěte uvnitř ROČNÍK 21 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2011 CENA 10,- Kč ROČNÍK 21 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2011 CENA 10,- Kč Den památek věnovaný varhanářům Mezinárodní den památek se u nás slaví již n kolik let a t ší se velké oblib. Ani v Rokytnici nez stáváme pozadu, Den památek

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

OLYMPIC. Poslední p íležitost! Velkomezi í sko oslavuje vychází už 90 let! (pokr. z. 10/2009)

OLYMPIC. Poslední p íležitost! Velkomezi í sko oslavuje vychází už 90 let! (pokr. z. 10/2009) 18. b ezna 2009 Ro ník XX. íslo 11 Cena: 9 K Dnes rozší ené vydání Program oslav k 90. výro í založení týdeníku Velkomezi í sko (První íslo vyšlo 1. 3. 1919.) Slavnostní setkání pro pozvané hosty Slavnostní

Více