VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Michaela Vostrá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Michaela Vostrá"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Michaela Vostrá Pivo jako podnikatelský záměr Bakalářská práce 2015

2 Pivo jako podnikatelský záměr Bakalářská práce Michaela Vostrá Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Věra Levičková, Ph.D. Datum odevzdání bakalářské práce: Praha 2015

3 Bachelor s Dissertation The selling of beer as a business plan Michaela Vostrá The Institute of Hospitality management in Prague 8, Ltd. Department of economics Major: Hotel Management Thesis Advisor: Ing. Věra Levičková, Ph.D. Date of Submission: Prague 2015

4 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Pivo jako podnikatelský záměr zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o... Michaela Vostrá V Praze dne

5 Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu mé bakalářské práce Ing. Věře Levičkové, Ph.D. za cenné rady a připomínky, kterými přispěla k vypracování této práce. Dále bych ráda poděkovala Mgr. Martinu Bauerovi, majiteli hospody U Vystřelenýho oka, za spolupráci při tvorbě bakalářské práce.

6 Abstrakt VOSTRÁ M., Pivo jako podnikatelský záměr, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., v Praze dne , 65 stran. Tato bakalářská práce se zabývá postavením hospody U Vystřelenýho oka na trhu a novými trendy v oblasti gastronomických provozoven zaměřených na prodej piv z produkce minipivovarů. Cílem práce je zjistit, zda by změna ve struktuře nabízených piv ve zmíněném podniku, mohla přispět ke zvýšení zisku. V práci jsem použila hlavně analýzu, dle výsledků z těchto analýz jsem vyvodila závěry, že v tomto konkrétním podniku zákazníci nemají zájem o nové značky piv a že by se tím pádem zisk podniku nezvýšil. Důležité je, že i přes trendy v prodeji piva, tento podnik trendům nepodléhá a jeho zákazníci si nepřejí žádné změny. V teoretické části je zpracováno základní složení piva, jeho výroba a označování. Dále je zde zpracována část týkající se zásad pro tvorbu podnikatelského plánu, jeho základní body včetně teoretického vymezení použitých analýz (PEST, SWOT, Porterův model pěti konkurenčních sil). V závěru je uvedeno zhodnocení pivního trhu v České republice. V praktické části je představena hospoda U Vystřelenýho oka, její historie a cíle podniku. Následuje analýza vnějšího prostředí podniku pomocí PEST analýzy a Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Je zde zpracována i analýza spotřebitelů a dodavatelů. Následuje analýza vnitřního prostředí podniku pomocí SWOT analýzy, které nám odpoví na otázky, kde se podnik nachází a kam chceme, aby směřoval. V závěru je zpracována obchodní a marketingová strategie podniku a finanční analýza. Klíčová slova: minipivovary, PEST, pivo, podnikatelský plán, Porterův model pěti konkurenčních sil, SWOT

7 Abstract VOSTRÁ M., The selling of beer as a business plan, Bachelor s Dissertation, The Institute of Hospitality management in Prague 8, Ltd., in Prague , 65 pages. This thesis discusses the status of the pub U Vystřelenýho oka on the market and new trends in catering establishments focused on the sale of beer produced by microbreweries. The aim of the study is to determine whether the change in the structure of beers offered in that business could contribute to increasing profits. At work I use mostly the analysis, the results of these analyzes I have concluded that in this particular enterprise, customers are not interested in new brands of beer, and it would thus profit the company has not increased. Importantly, despite the trends in sales of beer, this company is not subject to trends and its customers do not want any changes. The theoretical part contains the basic composition of beer, its production and labeling. Then there is the processed part concerning principles for creating a business plan, its basic points, including theoretical definition used analysis (PEST, SWOT, Porter's five forces model). In conclusion stated appreciation of the beer market in the Czech Republic. In the practical part the pub U Vystřelenýho oka, its history and goals. Following analysis of the external environment using PEST analysis and Porter's five forces model. There is prepared an analysis of consumers and suppliers. Following analysis of internal SWOT analysis that answers the questions as to where the business is located and where we want to face. The conclusion is handled sales and marketing strategy and financial analysis. Key words: beer, business plan, microbreweries, PEST, Porter's five forces model, SWOT

8 Obsah Úvod... 1 I. Teoretická část Pivo Základní charakteristika Složení Výroba piva Označení piv Pivní trh v České republice Podnikatelský plán Zásady pro zpracování podnikatelského plánu Základní části podnikatelského plánu Titulní list Obsah Úvod, účel dokumentu Popis společnosti a podnikatelské příležitosti Cíle firmy Analýza trhu Analýza konkurence Obchodní a marketingová strategie Finanční analýza II. Praktická část Podnikatelský plán hospody U Vystřelenýho oka Popis podniku a jeho cíle Popis podniku Účel dokumentu a cíle podniku Analýza vnějšího prostředí PEST analýza Porterův model pěti konkurenčních sil Analýza spotřebitelů Analýza konkurence Analýza dodavatelů Analýza vnitřního prostředí... 48

9 SWOT analýza Obchodní a marketingová strategie Finanční analýza Přehled příjmů a výdajů Bod zvratu III. Návrhová část Závěr Literatura... 62

10 Seznam ilustrací, tabulek a grafů Obrázek 1 - Výstav piva v ČR celkem (v milionech hektolitrů) Obrázek 2 - Roční spotřeba piva na obyvatele (v litrech) Obrázek 3 - Vývoj podílu spotřeby piva podle druhů v ČR Obrázek 4 Trend prodeje piva: gastronomická zařízení (on-trade) vs. maloobchody (offtrade) Obrázek 5 Popis metody SMART Obrázek 6 PEST analýza Obrázek 7 Porterův model pěti sil Obrázek 8 Marketingový mix Obrázek 9 Logo hospody U Vystřelenýho oka Obrázek 10 Organizační struktura hospody U Vystřelenýho oka Obrázek 11 Zpracovaná metoda SMART Obrázek 12 Vývoj HDP v České republice v letech Obrázek 13 Porovnání vývoje HDP v EU a v České republice Obrázek 14 Vývoj obecné míry nezaměstnanosti v ČR v letech Obrázek 15 Vývoj míry inflace v ČR v % Obrázek 16 Vývoj sazeb DPH v ČR Obrázek 17 Jaké je vaše pohlaví? Obrázek 18 Věková struktura mužů. Obrázek 19 Jaký je váš věk? Obrázek 20 Jak často navštěvujete hospodu U Vystřelenýho oka? Obrázek 21 Rozdělení zákazníků, kteří podnik navštěvují 1x týdně a častěji, podle pohlaví. Obrázek 22 Rozdělení zákazníků, kteří podnik navštěvují 1x týdně a častěji, podle věku. Obrázek 23 Připadá vám nabídka piv dostatečná? Obrázek 24 Preferujete vždy svou nabídku piva? Obrázek 25 Ano preferuji vždy svou značku piva. Obrázek 26 Ochutnáváte rád/a nové značky piv? Obrázek 27 Je pro vás při výběru piva důležitá cena? Obrázek 28 Přál/a byste si, aby v hospodě U Vystřelenýho oka nabízeli i piva z minipivovarů? Obrázek 29 Rozdělení zákazníků, kteří si přejí piva z minipivovarů, dle pohlaví.

11 Obrázek 30 Je pro vás důležitý obsah alkoholu v pivu? Obrázek 31 Jaké pivo preferujete? Obrázek 32 Jaké pivo nejčastěji konzumujete? Obrázek 33 Kolik piv (0,5 l) vypijete během jedné návštěvy? Obrázek 34 Do jaké role byste se v pití piva zařadil/a? Obrázek 35 Jak byste ohodnotili kvalitu piva v hospodě U Vystřelenýho oka? Obrázek 36 SWOT analýza podniku Tabulka 1 Podíl cestovního ruchu na HDP v ČR Tabulka 2 Zaměstnanost a nezaměstnanost od 2004 do 2014 v ČR Tabulka 3 Nabídka piv v pivnici U Sadu Tabulka 4 Nabídka piv U Slovanské lípy Tabulka 5 Nabídka piv v hostinci U Vodoucha Tabulka 6 Ceník Měšťanského pivovaru v Poličce Tabulka 7 Ceník Únětického pivovaru Tabulka 8 Ceník Břevnovského klášterního pivovaru sv. Vojtěcha Tabulka 9 Shrnutí příjmů a výdajů za rok 2014 v Kč Tabulka 10 Data pro výpočet Bodu zvratu

12 Seznam zkratek, symbolů a vysvětlivek aj. a jiné a. s. akciová společnost BZ Bod zvratu cm centimetr č. číslo ČR Česká republika ČSPS Český svaz pivovarů a sladoven ČSÚ Český statistický úřad DPH daň z přidané hodnoty EPM extrakt v původní mladině EU Evropská unie g gram ha hektar HACCP Hazadr analysis and critical control point HDP hrubý domácí produkt hl hektolitr Intergram Ochranný svaz interpretů Kč Koruna česká km kilometr l litr Mgr. Magistr mil. Milion n. p. národní podnik OSA Ochranný svaz autorů OSVČ osoba samostatně výdělečně činná PEST analýza faktorů politických, ekonomických, sociálních a technických s. strana s. r. o. společnost s ručením omezením SMART zkratka pěti anglických slov specific, measurable, achievable, realistic, timed

13 Soustava SI zkratka z francouzského Le Système International d'unités mezinárodní soustava jednotek fyzikálních veličin SWOT analýza vnitřního prostředí, zkratka anglických slov strengths, weaknesses, opportunities, threats USA United states of America VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna WC označení toalety Wifi Wireless Ethernet Compatibility Aliance % procenta C stupně celsia ½ jedna polovina

14 Úvod Pivo je českým národním nápojem již dlouhé období. Poslední dobou se projevují změny v preferencích spotřebitelů a pivní trh se pomalu mění i v České republice. Již šestým rokem pracuji v hospodě U Vystřelenýho oka, která je zaměřena právě na prodej piva a zajímalo mě, jak se tyto změny projevují v konkrétním podniku a co vše podnik a prodej ovlivňuje. Z tohoto důvodu jsem si vybrala pro svou bakalářskou práci právě toto téma. Cílem práce je na základě analýzy rozhodnout, zda změna struktury nabízených piv v hospodě U Vystřelenýho oka může podniku zvýšit zisk. Hypotéza: Pokud se změní struktura nabízených piv v hospodě U Vystřelenýho oka, zvýší se zisk podniku. Práce je členěna do tří částí. I. část je zaměřena na teoretické vymezení pojmu pivo a je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola popisuje základní charakteristiku piva, jeho složení a výrobu. V závěru pak osahuje stručnou charakteristiku pivního trhu v České republice. Druhá kapitola popisuje obsah a strukturu podnikatelského plánu a zásady při jeho zpracování, podle kterých jsem postupovala v praktické části této práce a také teoretické vymezení použitých analýz. II. část se zabývá praktickým využitím poznatků z první části práce. Zaměřila jsem se zde na tvorbu podnikatelského plánu pro konkrétní podnik hospodu U Vystřelenýho oka. Nejdříve je představen podnik jako takový, jeho historie a cíle, které si stanovil. Následuje analýza vnějšího okolí podniku pomocí PEST analýzy, Porterova modelu pěti konkurenčních sil, analýzy spotřebitelů, dodavatelů a konkurence. Dále je zde zpracována analýza vnitřního prostředí podniku, obchodní a marketingová strategie a v neposlední řadě i finanční analýza podniku. Ve III. návrhové části jsou vyjádřeny souhrnně výsledky použitých analýz a popsány návrhy a závěry, které z práce vyplývají. 1

15 I. Teoretická část 1. Pivo Naše předky pivo zajímalo nejen z hlediska konzumace, ale také z hlediska jeho výroby, a stejně tak zajímá nyní i nás. Dle české i evropské legislativy je pivo potravinou, a proto se jeho výroba, označování, balení, distribuce a skladování řídí platnými právními předpisy, kterými jsou: Zákon č. 110/1997 Sb. (o potravinách a tabákových výrobcích), Vyhláška č. 335/1997 Sb. (prováděcí vyhláška k zákonu č. 110/1997 Sb.), Příloha č. 5 k vyhlášce č. 335/1997 Sb. (fyzikální a chemické požadavky na jakost piva), Příloha č. 6 k vyhlášce č. 335/1997 Sb. (smyslové požadavky na jakost piva), Vyhláška č. 113/2005 Sb. (o způsobu označování potravin a tabákových výrobků) Základní charakteristika Oficiální definice piva v České republice zní: Pivem se rozumí pěnivý nápoj vyrobený zkvašením mladiny, připravené ze sladu, vody, chmelových hlávek, upraveného chmele nebo chmelového extraktu, který vedle kvasným procesem vzniklého alkoholu (etanolu) a oxidu uhličitého obsahuje i určité množství neprokvašeného extraktu, slad lze do výše jedné třetiny nahradit cukrem nebo extraktem ječného šrotu, upraveného ječmene, rýže nebo kukuřice. (GastroProfesor. GastroProfesor [online] [cit ]. Dostupné z: Pivo vzniká řízeným kvašením cukerného roztoku, který se povaří s chmelem nebo chmelovým extraktem. Kvašený probíhá pomocí vybraného kmenu pivovarských kvasinek při technologicky určených teplotách a dobách hlavního kvašení a ležení. Po nalití do sklenice se vyznačuje tvorbou kompaktní pěny. 2

16 1.2. Složení Voda Voda je chemická sloučenina vodíku a kyslíku, která je základem výroby řady nápojů včetně piva. Základní vlastností vody je chemická a bakteriologická nezávadnost. Voda má zásadní vliv na kvalitu i chuť piva. Nerostné látky obsažené ve vodě jsou dány místem původu vody. V podstatě můžeme vodu rozdělit na dvě skupiny: vodu spodní a povrchovou. Pro posuzování kvality vody je důležitým kritériem její tvrdost, která je dána obsahem iontů kovů alkalických zemin, zejména hořčíku a vápníku. Voda, kterou chceme použít pro vaření piva, musí splňovat kvalitu pitné vody a všechny ostatní požadavky dle současné legislativy. Měkká voda, která má menší podíl hořčíku a přechodné tvrdosti, se hodí spíše pro výrobu světlých piv. Pro výrobu tmavých piv je možné použít i tvrdší vodu. Chmel (Humulus lupulus) Chmel je znám již od starověku jako planě rostoucí rostlina a za místo jeho původu je označována Mezopotámie, nížiny Kavkazu a jižní Sibiře. O konzervačních účincích chmelu a pozitivním vlivu piva na senzorické vlastnosti hovoří již spis Physica z 11. století, jehož autorkou byla abatyše Hildegarda z kláštera na hoře sv. Ruprechta u Bingenu. (Chládek, 2007, s. 74) Původně si pivovarníci pěstovali svůj vlastní chmel, až v 16. století se pěstování chmele centralizovalo a chmelnice se začaly zakládat na místech s optimálním klimatem a kvalitní půdou. Typickou hořkou chuť piva způsobují kyseliny obsažené v chmelu. Tyto kyseliny také přispívají k tvorbě charakteristického aroma, působí jako srážecí činidlo při vylučování vysokomolekulárních dusíkatých látek mladiny a mají baktericidní a konzervační účinek. Sklizený chmel obsahuje % vody, proto se suší při teplotě nejvýše 50 C proudem vzduchu tak, aby jeho konečná vlhkost nepřesahovala 8 %. (Chládek, 2007, s.77) Dále se skladuje takovým způsobem, aby mohl pojmout vzdušnou vlhkost a jeho obsah vody se tak zvýšil na přibližně 11 %, poté se třídí a lisuje. Odrůdy chmele můžeme rozdělit na jemné, čili aromatické, hlavním představitelem této odrůdy jsou odrůdy žatecké, a na vysokoobsažné, čili hořké odrůdy, které mají vysoký 3

17 obsah pryskyřic. Dále můžeme chmel rozlišovat podle barvy chmelové révy na červeňáky (žatecké odrůdy) a na zeleňáky (ty se pěstují převážně v zahraničí). Pro kvalitní chmel je rozhodující obsah polyfenolů, silic a pryskyřic, zejména pak obsah alfa-hořké kyseliny (humulony), beta-hořké kyseliny (lupulony) a speciální pryskyřice (resupony). Slad Slad se vyrábí převážně ze sladovnického ječmene (ječný slad) nebo z pšenice (pšeničný slad). Ječný slad: Sladovnický ječmen má mít následující parametry: výnos zrna přibližně 7 tun/ha, počet zrn v klasu 18 20, délku vegetační doby přibližně 100 dní, obsah škrobu %, obsah bílkovin %. Ječmen obsahuje % sušiny, zbytek je voda. (Chládek, 2007, s. 78) Největší část výroby sladu tvoří světlé slady plzeňského typu, kdy je teplota sušícího vzduchu do 85 C a světlé slady vídeňského a dortmundského typu. Pro výrobu tmavých piv jsou používány tmavé slady, například bavorské. Existují ještě speciální slady, ke kterým patří diastatický a karamelový, které můžeme rozdělit na světlé, polotmavé a tmavé. Tyto slady se vyrábí v pražičích, kde se praží za teploty C. Zajímavý je barvicí slad, který se praží při teplotě až 240 C. Pšeničný slad: Pšeničný slad se používá pro výrobu svrchně kvašených pšeničných piv. Pro výrobu tohoto sladu se používá pšenice s nižším obsahem lepku. Často se tento slad ještě míchá s ječným sladem. Pivovarské kvasinky V dobách dávno minulých se vyrobená mladina zakvašovala zákvasem získaným z předchozí várky. Původní kvasnice byly získány ze samovolného (spontánního) zkvašení. Toto spontánní kvašení se používá dodnes, zejména u belgických piv, například lambic nebo gueuze. V minulosti toho sládkové o procesu kvašení mnoho nevěděli Je zajímavým faktem, že nezastupitelná role kvasnic při výrobě piva byla objevena mnohem později, a to v druhé polovině 19. století, kdy německý vědec T. Schwann pozoroval kvasinky pod mikroskopem a nazval je Zuckerpilz (cukerná houba). (Chládek, 2007, s. 80) Od tohoto 4

18 názvu byl odvozen název Saccharomyces, jak ho známe dnes. Až francouzský mikrobiolog Louis Pasteur ( ) procesy kvašení definitivně objasnil. Mezi pivovarské kvasinky jsou řazeny dva druhy, Saccharomyces cerevisce Hansen (kvasinky svrchního kvašení) a Saccharomyces uvarum (kvasinky spodního kvašení). Tyto kvasinky se od sebe liší svými vlastnostmi. Kvasinky svrchního kvašení kvasí při vyšších teplotách (15 23 C) a kvašení ustává při teplotě 10 C, kdy jsou kvasnice vynášeny na hladinu vznikajícím oxidem uhličitým. Používají se především při výrobě pšeničných piv, u piv typu ale, porter a stout. Naproti tomu kvasinky spodního kvašení kvasí za podstatně nižších teplot (6 14 C) a při snížení teploty sedimentují na dně kvasných nádob. Používají se při výrobě piva plzeňského typu Výroba piva Výroba piva se skládá z následujících částí: šrotování, rmutování, scezování sladiny, výroba mladiny, separace horkých kalů, chlazení mladiny, provzdušňování mladiny, zakvašování mladiny, hlavní kvašení a ležení piva. Od začátku 20. století se navíc pivo po skončení ležení piva filtruje. V současné době se dále pasteruje a stabilizuje. (Chládek, 2007, s.59) Šrotování Slad se kvůli snížení vlhkosti zrn nechává 4 až 6 týdnů odležet. Čím menší vlhkost zrn, tím menší poškození pluch (obalů zrna) při šrotování. Tyto obaly je nutné zachovat, později totiž slouží jako přirozená filtrační vrstva při scezování. Ječný slad se rozemele na dvou či víceválcových šrotovnících. Takto vzniklý sladový šrot, odborně nazývaný sladová tluč, se dále zpracovává ve varně. Vystírání a rmutování Sladový šrot se smíchá s vodou ve rmutovystírací pánvi nebo ve vystírací kádi, vzniklé směsi říkáme dílo nebo vystírka. Směs se začne pomalu zahřívat (rmutovat). Při pomalém zahřívání začínají škrobová zrna bobtnat a při teplotě přibližně 52 C z nich vzniká škrobový maz. Při dalším zvýšení teploty, přibližně na 65 C (nižší cukrotvorná teplota) nám škrobový maz ztekucuje a při teplotě C (vyšší cukrotvorná teplota) zcukřuje. Tento základní způsob je možné provádět dvěma způsoby: dekokčním nebo infuzním 5

19 rmutováním. Liší se od sebe technologickým postupem i strojním vybavením varny. Zjednodušeně lze říci, že základní rozdíl je v tom, že při dekokčním rmutování část díla projde varem, na rozdíl od infuzního rmutování, kdy se dílo neprovařuje. České pivovary používají výhradně dekokční způsob rmutování a infuzní způsob se používá ve větší míře například ve Velké Británii nebo Německu. Scezování sladiny Na konci rmutování se musí vzniklé dílo rozdělit na dvě části. Na část kapalnou, tzv. sladinu, a část pevnou, tzv. mláto. Tato fáze se provádí ve scezovací kádi, do které se dílo přečerpá. Mláto, jakožto pevná složka, po určité době sedimentuje a vytvoří vrstvu přibližně 25 cm vysokou. Přes tuto vrstvu protéká a čistí se sladina. Tento postup se opakuje, dokud čirost a stupňovitost stékající sladiny nedosáhne požadovaných parametrů. Poté se tato čirá sladina přečerpá do mladinové pánve. Výroba mladiny Čirá sladina se smíchá s výstřelky v mladinové pánvi a začne se vařit. Takto povařená sladina s chmelem se nazývá mladina. Během varu se postupně přidává chmelový granulát či tento granulát v kombinaci s chmelovým extraktem. Používání přírodního chmele je výjimečné, protože je třeba dalšího přídavného zařízení. Tato fáze se nazývá chmelovar a trvá přibližně 90 minut. Při tomto procesu se převedou hořké látky z chmele a částečně se přemění, odstraní se nežádoucí těkavé látky, inaktivují se enzymy, steriluje se mladina a odpaří se přebytečná voda do takové míry, aby mladina dosáhla požadované stupňovitosti a mohly v ní nadále probíhat požadované procesy. V závěru tohoto procesu se sacharometrem změří její stupňovitost. Separace hrubých kalů a chlazení mladiny Jelikož mladina po chmelovaru obsahuje hrubé kaly, jež by mohly při kvašení působit problémy, musíme tyto kaly odstranit. Na jejich separaci se dnes používají vířivé či usazovací kádě, odstředivky, nebo dekantéry. Mladina se načerpá vysokou rychlostí do vířivé kádě, kde se roztočí a odstředivá síla vynáší těžší kaly ke středu nádoby, kde se ukládají. Vyčeřená mladina je v této fázi stále ještě horká (přibližně 95 C a takto vysoká teplota by usmrtila várečné kvasinky), odčerpává se tedy do chladiče, kde se zchlazuje na zákvasnou teplotu okolo 6 C a provzdušňuje, aby obsahovala dostatek kyslíku pro 6

20 kvašení. Pro zchlazení se používají uzavřené jednostupňové a dvoustupňové chladiče. Provzdušňuje se sterilním vzduchem či kyslíkem, což vytváří ideální prostředí pro množení různých mikroorganismů, proto je třeba mladinu zakvasit kulturními várečnými kvasnicemi co nejdříve. Hlavní kvašení mladiny Úkolem hlavního kvašení je převedení extraktu na alkohol a oxid uhličitý. Kvasnice v mladině začnou pracovat, množí se, a začíná proces lihového kvašení. Hlavní kvašení probíhá za teploty okolo C dle daného typu kvasnic. Za hodin se začne uvolňovat oxid uhličitý a na povrchu mladiny se začne vytvářet pěna. Při konci tohoto procesu se pěna stahuje směrem ke středu kvasné kádě. Po 36 hodinách od začátku hlavního kvašení se objevují nízké bílé kroužky. Toto druhé stádium trvá 2 3 dny. Třetí stádium se nazývá stádium vysokých nebo hnědých kroužků. Původně bílé kroužky se mění v hnědé a kvasnice v této fázi pracují nejintenzivněji. Nedostatek kyslíku a částečná přítomnost alkoholu a oxidu uhličitého zastavuje množení kvasnic. Tímto hlavní kvašení končí a na konci vzniká mladé pivo. Sudování a ležení piva Mladé pivo se přečerpává do ležáckých tanků, kde leží při teplotě 0 3 C. Toto pivo má nevyrovnanou chuť a pro dosažení požadované chuti a potřebného řízu se musí dostatečně nasytit oxidem uhličitým. Filtrace Pivo filtruje převážná většina středních a velkých pivovarů. Důvodem pro filtraci je jednak dosažení průzračnosti a jednak to, že pozdější pasterace je možná pouze u piva, které neobsahují kvasničné buňky. Těmito procesy se prodlužuje životnost piva Označení piv Protože podle platné soustavy SI je stupeň jednotka vyhrazená pro měření úhlů, není možné jej používat pro stupňovitost piva. Jako náhrada byl zaveden termín extrakt v původní mladině, tedy EPM. Tímto je definováno pivo, takže původní desítka je podle platné legislativy pivo s EPM 10. Staré i nové pojmenování označovalo stejné pivo, 7

21 vyrobené kvašením z mladiny, která obsahovala v jednom litru přibližně 100 g zkvasitelného extraktu a 900 g vody. (Chládek, 2007, s.58) 1.5. Pivní trh v České republice Česká republika i nadále zůstává na prvních místech ve spotřebě piva. Z informací Českého svazu pivovarů a sladoven (dále jen ČSPS) dosáhla produkce českého piva v roce ,3 milionu hektolitrů. Jak je vidět z následujícího obrázku 1, pivní trh se tak pomalu vzpamatovává z propadu v roce 2010, kdy byl výstav o 1,2 milionu hektolitrů menší (tedy 18,1 milionu hektolitrů). Obrázek 1 Výstav piva v ČR celkem (v milionech hektolitrů) Zdroj: Český svaz pivovarů a sladoven, 2015 Nejvýznamnějšími firmami, které se podílejí na celkové produkci v ČR zhruba %, jsou: Plzeňský prazdroj, a. s. (SABMiller) Pivovary Staropramen, s. r. o. (Anheuser-Busch InBev) Heineken CZ Budějovický Budvar, n. p. Podle ČSPS se na českém pivním trhu pohybuje přibližně 50 velkých či středních pivovarů a více než 200 minipivovarů, které mají roční produkci do 10 tisíc hektolitrů. Je zajímavé, že počet minipivovarů každým rokem stále stoupá, ale na celkové produkci se podílejí pouhým jedním procentem. 8

22 I přes to, že je trh velice proměnlivým prostředím, zdá se, že pivní trh v ČR se vyznačuje relativní stabilitou. Z následujícího obrázku 2, který srovnává roční spotřebu piva na obyvatele, vyplývá, že v letech byla spotřeba na obyvatele 160 litrů, pokles spotřeby přišel v roce 2010, kdy v důsledku ekonomické krize tato spotřeba klesla na 143 litrů piva. V posledních letech zaznamenáváme mírný vzestup, a to v roce 2012 na 146 litrů, avšak v roce 2013 byla spotřeba opět o něco nižší, a to 144 litrů. Obrázek 2 Roční spotřeba piva na obyvatele (v litrech) Zdroj: Český svaz pivovarů a sladoven, 2015 Spotřebitelé v ČR mají jednu zvláštnost jsou konzervativní při výběru i konzumaci piva. Český trh s pivem se převážně zaměřuje na prodej lehkých výčepních piv 1, která se u nás konzumují nejčastěji, a ležáků 2. V dnešní době ovšem v tomto trendu můžeme pozorovat změny. Jak je vidět na obrázku 3, podíl spotřeby výčepních piv rok od roku klesá, zatímco podíl ležáků a speciálních piv pomalu stoupá. Dle mého názoru je důvodem zvýšení podílu na spotřebě u ležáků a speciálních piv dán změnou v preferencích spotřebitelů, kteří stále častěji ochutnávají piva z produkce malých pivovarů a naučili se ochutnávat speciality, které přinášejí převážně menší pivovary. Pro velké pivovary není jednoduché každý rok přijít s novým výrobkem. V tomto směru naopak mají minipivovary velkou výhodu a pravidelně přicházejí s pivními novinkami, kterými se snaží spotřebitele zaujmout. 1 EPM 8-10,99 2 EPM 11-12,99 9

23 Obrázek 3 Vývoj podílu spotřeby piva podle druhů v ČR Zdroj: Český svaz pivovarů a sladoven, 2015 Dalším trendem, který můžeme v poslední době pozorovat, je, že spotřebitelé stále častěji nakupují pivo v maloobchodech a konzumují ho doma, než aby navštívili gastronomickou provozovnu. Na obrázku 4 vidíme, že od roku 2010, kdy probíhala ekonomická krize, začali spotřebitelé více nakupovat pivo v maloobchodech (off-trade). Ještě v roce 2009 spotřebitelé kupovali pivo v gastronomických zařízeních (on-trade) z 51 %, hned v následujícím roce byl pokles prodeje o 3 % a tato tendence se udržela až do současnosti, kdy spotřebitelé nakupují pivo v gastronomických provozovnách již jen ze 41 %. Je jasné, že Češi se nehodlají piva vzdát, ale je pro ně ekonomicky výhodnější nakoupit pivo v maloobchodě, protože cenový rozdíl oproti gastronomickým provozovnám je výrazný. 10

24 Obrázek 4 Trend prodeje piva: gastronomická zařízení (on-trade) vs. maloobchody (off-trade) Zdroj: Český svaz pivovarů a sladoven, Podnikatelský plán Podle J. Srpové zní definice podnikatelského plánu takto: Podnikatelský plán je písemný dokument, který popisuje všechny vnější i vnitřní okolnosti související s podnikatelským záměrem. Je to formální shrnutí podnikatelských cílů, důvodů jejich reálnosti a dosažitelnosti a shrnutí jednotlivých kroků vedoucích k dosažení těchto cílů. (2011, s. 14) 2.1. Zásady pro zpracování podnikatelského plánu Zásady pro zpracování podnikatelského plánu nejsou jasně stanoveny, ovšem existují některé obecně platné zásady, kterými bychom se měli řídit. Podnikatelský plán by měl být: Srozumitelný měli bychom se vyjadřovat jednoduše a srozumitelně, používat tabulky a grafy pro zjednodušení orientace. Logický myšlenky by na sebe měly navazovat a neodporovat si, měly by být podloženy fakty. 11

25 Stručný plán by měl obsahovat základní fakta, je na škodu, pokud je dokument až příliš obsáhlý. Reálný údaje uvedené v dokumentu by měly být pravdivé a části pracující s odhadem by měly být odhadovány realisticky. Proces sestavování plánu je velmi přínosný především pro podnikatele samotného, jelikož si ujasní postup v jednotlivých oblastech, kterých se podnikání týká: Například jak oslovit nové zákazníky a udržet ty stávající, na kterých trzích se bude pohybovat, jaké jsou informace o konkurenci, možnosti diferenciace, množství zaměstnanců a jiné. Takto zpracovaný dokument, jehož primární funkcí je opora, pak pomáhá při realizaci podnikatelské myšlenky. Plánování umožňuje lépe si uvědomovat realitu, vytváří prostor pro zamyšlení se nad současnými trendy, pro zhodnocení rizik, které trh přináší, pro určení cílů a prostředků, kterými těchto cílů dosáhnout. Podnikatelský plán je pouze prostředkem k dosažení cílů, nikoliv cílem samotným. Jak již byl řečeno, podnikatelský plán nemá jasně stanovenou strukturu, ale je samozřejmě vhodné přizpůsobit jej tomu subjektu, pro který je určen, v našem případě pro hospodu U Vystřelenýho oka. Pokud majitel shledá za vhodné investovat do podniku další finanční prostředky, bude záležet na tom, zda osloví banku, investora, či zda bude investovat z vlastních zdrojů, což jsou další parametry, které by měl podnikatelský plán zohledňovat Základní části podnikatelského plánu Titulní list Úvodní strana obsahuje základní informace o podnikatelském plánu. Titulní list by měl obsahovat název projektu, jméno a kontaktní údaje autora a dalších klíčových osob, informace o podniku, jako je sídlo, datum založení a logo (pokud existuje) apod Obsah Jde o formální, ale neméně důležitou část podnikatelského plánu. Obsah usnadňuje orientaci a vyhledávání konkrétních informací v dokumentu. 12

26 Úvod, účel dokumentu Úvod by měl umožnit představu o rozsahu plánu, jeho úplnosti, účelu a dalších podrobnostech. Je vhodné uvést, zda se jedná o finální verzi či částečně zpracovanou verzi, ke které budou postupně doplňovány další informace. Tato informace může být součástí titulního listu, aby čtenáři bylo zřejmé, o jakou verzi se jedná, hned v prvním okamžiku jeho čtení Popis společnosti a podnikatelské příležitosti Zde by měly být uvedeny základní informace o společnosti, druh podnikání a odvětví, ve kterém se společnost pohybuje, právní subjektivita, složení managementu a lokace podniku, majetek, kterým disponuje, a relevantní historie, která by neměla být až příliš rozsáhlá. Důležité je stanovit vizi společnosti, jež odpoví na otázky týkající se stylu směřování společnosti, komunikace s okolím o hodnotách a kultuře celého podniku. V následující části by mělo být objasněno, v čem spočívá podnikatelská příležitost, kdo výrobek či službu potřebuje a jakým způsobem bude plán převeden do reality. Popis příležitosti by se měl zaměřit zejména na: Popis produktu/služby Konkurenční výhodu Užitek pro spotřebitele Cíle firmy Cíle firmy se odvozují od stanovené vize a měly by odpovídat zkratce SMART, která je pro lepší pochopení znázorněna graficky v obrázku 5. Zkratka SMART je sestavena z počátečních písmen pěti anglických slov, která stručně popisují, jaké by stanovené cíle měly být: Specific specifické Measurable měřitelné Achievable dosažitelné (pro zachování zkratky se v češtině používá atraktivní) Realistic reálné Timed termínované 13

27 Obrázek 5 Popis metody SMART Zdroj: DEFINUJTE CÍL A POCHOPTE ZPŮSOB JEHO DOSAŽENÍ. Sovanet [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.sovanet.cz/definuj-cil-pochop-zpusob-dosazeni/ Kapitole, ve které popisujeme cíle vlastníků a dalších klíčových osob podniku, věnují velkou pozornost zejména investoři. Obecně známé pravidlo říká: Dobré vedení s průměrným produktem je lepší než průměrné vedení s prvotřídním produktem. (Srpová, 2011, s.18) Proto připisují investoři důležitou úlohu klíčovým osobnostem. Je vhodné uvést, jakou roli budou vlastníci a klíčové osobnosti hrát v podniku a jak se jejich role budou měnit v průběhu dalších období. Dále můžeme popsat organizační strukturu podniku, počty zaměstnanců, jejich kvalifikaci, případně věkové složení Analýza trhu Trh je místem, kde se setkává nabídka s poptávkou. V této části by měly být uvedeny informace o gastronomickém a restauračním trhu a jejich trendech, které se projevují v posledních letech. Vymezení a znalost cílového trhu mají velký význam, jelikož pomohou zjistit nákupní chování spotřebitelů a tím se může firma zákazníkům přizpůsobit a zajistit tak nejlépe jejich potřeby. Je důležité tento cílový trh segmentovat, protože každá skupina spotřebitelů preferuje něco jiného a má jiné nákupní motivy. Trh lze segmentovat například podle věku, pohlaví, regionu, nákupních motivů, nebo požadavků na cenu. Z těchto tržních segmentů je třeba podrobně definovat ten, který je pro podnik nejzajímavější, na který se zaměřit takzvaný hledaný cílový trh. 14

28 Pro potřeby podnikatelského plánu je též velmi důležité zjistit, jaké překážky mohou přijít z vnějšího okolí firmy, proto je vhodné provést PEST 3 analýzu, která se zabývá makrookolím. Analýza PEST vychází z bližší specifikace skutečností důležitých pro vývoj vnějšího prostředí organizace a posuzuje se při ní, jakým způsobem se tyto faktory mění v čase. Poté se odhaduje, do jaké míry se v důsledku těchto změn zvyšuje či snižuje jejich důležitost. (Veber, 2009, s. 537) Faktory, které se v rámci PEST analýzy zkoumají: politicko-právní faktory: zahrnuje zákony, vládní úřady a zájmové skupiny, které ovlivňují a omezují nejrůznější organizace a jednotlivce v každé společnosti (Kotler, 2007, s.154) ekonomické faktory: zde jsou popsány ekonomické podmínky na daném trhu a další ekonomické veličiny jako například HDP, cykly a fáze ekonomiky, mzdové náklady aj. sociální faktory: zde sledujeme především veličiny, jako jsou demografický vývoj, věková struktura, vzdělání a úroveň zdraví a zdravotní péče technické faktory: Faktory, které vytvářejí nové technologie, a tím nové produkty a nové příležitosti na trhu. (Kotler, 2007, s.152) Na obrázku 6 jsou výše uvedené faktory graficky znázorněny. Obrázek 6 PEST analýza Zdroj: STEP (PEST) analýza. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 3 PEST je to zkratka počátečních písmen anglických názvů jednotlivých skupin faktorů (Political, Economical, Social, Technological). 15

29 Analýza konkurence Je důležité mít stále aktuální informace o konkurenčním prostředí podniku, které se velmi rychle mění, jelikož konkurenční subjekty na trhu reagují na impulzy spotřebitelů a na změny v jejich chování a uspokojování potřeb. Důkladná analýza konkurence je proto stěžejní záležitostí. Měli by zde být v první řadě určeni hlavní konkurenti z hlediska poskytování totožných služeb, to jest ti, kteří provozují restauraci s rozšířenou nabídkou piv. U takto stanovených hlavních konkurentů je třeba definovat jejich silné a slabé stránky a této analýze pak přizpůsobit vlastní projekt. V rámci této práce by bylo vhodné zapojit Porterův model pěti sil (viz obrázek 7), který analyzuje konkurenční síly v okolí firmy. Obrázek 7 Porterův model pěti sil Zdroj: Tvorba komplexní analýzy v rámci marketingového řízení a plánování MSP. BusinessInfo [online] [cit ]. Dostupné z: Na trhu není pouze hlavní konkurence, ale i konkurence nepřímá, tedy firmy, které nabízejí v porovnání s analyzovaným produktem/službou substituční řešení. Jako příklad lze uvést třeba pivnici, která nabízí svým zákazníkům především pivo, ale tito zákazníci si mohou tentýž produkt koupit i v nedalekém supermarketu. Tento supermarket je tedy pro pivnici nepřímým konkurentem. 16

30 Neméně důležité je myslet i na potenciální konkurenty tedy na firmy, které v nynější době nekonkurují, ale budoucím rozvojem či rozšířením svého portfolia by se konkurencí mohli stát. Příkladem by mohl být Cocktail Bar, který nabízí jen jeden druh piva, ale následně se může rozhodnout nabídku piv rozšířit Obchodní a marketingová strategie Tvorba strategie vychází z vize společnosti a opírá se o informace z provedených výzkumů. Popisuje kroky, které firma podnikne na cestě k dosažení určených cílů. Měl by zde být detailně popsán způsob, jakým chce podnik zaujmout zákazníky a jakým způsobem je chce informovat o nových produktech, které bude nabízet. V tomto případě o způsobu propagace nových značek piv, které bude nabízet. Marketingová strategie vychází zejména z informací marketingového výzkumu. Čím detailněji je trh segmentován, tím lépe lze zaměřit marketingovou strategii a zvolit ty nejlepší prostředky pro komunikaci se zákazníky. Po zodpovězení otázky, čeho chce podnik marketingovou strategií dosáhnout, lze začít tvořit marketingový mix (obrázek 8). Marketingová strategie má obsahovat zejména cenovou strategii, komunikační politiku a realizaci marketingu. Obrázek 8 Marketingový mix Zdroj: Marketingový mix. Sun marketing [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.sunmarketing.cz/nastroje/slovnik/marketingovy-mix Dalším krokem je určení prodejní strategie. V podnikatelském plánu je nutné vysvětlit prodejní strategii a popsat použití jednotlivých distribučních cest. Jde v podstatě o odpovědi na následující otázky: 17

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Suroviny pro výrobu piva

Suroviny pro výrobu piva Suroviny pro výrobu piva obilný slad (naklíčené a usušené obilné zrno, převážně ječmenné. Výroba sladu se nazývá sladování a děje se ve sladovnách.v Čechách nejčastěji ječný) voda chmel (na území Čech

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Jak to vidí malé české pivovary?

Jak to vidí malé české pivovary? Jak to vidí malé české pivovary? Petr Božoň Group Brand Manager Marketing Management - Praha, 11.5.2011 1 Obsah prezentace 1. Představení společnosti 2. Vývoj českého trhu s pivem 3. Jak si udržet své

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Českého pivovarství Vladimír Balach Miliony Výstav piva celkem v mil. hl 20,5 113 tis. hl 20,0 19,9 19,5

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pivovarnictví a prodej piva

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pivovarnictví a prodej piva Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pivovarnictví a prodej piva V Praze, listopad 2015 Zpracovatel: Datank s.r.o. ČSOB Index očekávání firem strana 1 z 10 Resumé V rámci pravidelného reprezentativního

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Veřejná nabídka akcií Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Pivovary Lobkowicz Group, a.s., pana Zdeňka Radila: Pivo a Češi, to jsou dva pojmy, které

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva.

VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva. číslo katalogové číslo: VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva. Vratná cena celkem popis KEG specifikace zálohamnožství s DPH 21% 1 11407 STAROBRNO ležák 12, plochá 30L Tento symbol českého

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství

Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství Nepatogenní! mikroorganismus (virus, bakterie, kvasinka, plíseň) -kapacita produkovat žádaný produkt -relativně stabilní růstové charakteristiky Médium -substrát

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 12 žákovská verze Téma: Závislost rychlosti kvašení na teplotě. Mgr. Lenka Horutová

CHEMIE. Pracovní list č. 12 žákovská verze Téma: Závislost rychlosti kvašení na teplotě. Mgr. Lenka Horutová www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 12 žákovská verze Téma: Závislost rychlosti kvašení na teplotě Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Hodnocení kvality odrůd ječmene pro registraci a doporučování

Hodnocení kvality odrůd ječmene pro registraci a doporučování Hodnocení kvality odrůd ječmene pro registraci a doporučování Vratislav PSOTA Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s. (psota@brno.beerresearch.cz) 2 Co je to sladování? Sladování je komerční využití

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vnímání potravin spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vliv kultury a socioekonomického prostředí na vnímání potravin spotřebitelem Analýza marketingového prostředí (makroprostředí) Ekonomické vlivy Demografické

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 8. přednáška Systémy kvality ve výrobě potravin Doc. RNDr.

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Odvětvová struktura Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Odvětvová struktura Struktura odvětví Strukturální politika Struktura = prvky a vztahy mezi nimi Národohospodářská

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Marketingové prostředí

Marketingové prostředí Marketingové prostředí Anotace Seznámení s vnějším prostředím firmy, s mikroprostředím, makroprostředím a základními marketingovými analýzami. Prezentace je doplněna úkoly a aktivitami žáků k danému tématu.

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 7 LS, akad.rok 2014/2015 Strategtický management - VŽ 1 Analýza obecného (generálního) okolí podniku LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Analýza

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Management. Tvorba a struktura plánu

Management. Tvorba a struktura plánu Management Tvorba a struktura plánu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

VÝROBA PIVA TEXT PRO UČITELE

VÝROBA PIVA TEXT PRO UČITELE VÝROBA PIVA TEXT PRO UČITELE Mgr. Jana Prášilová prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc. Olomouc, 2013 Obsah 1. Téma v učebnicích používaných na gymnáziích 2. Teoretické poznatky k problematice 2.1. Základní

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Pití piva v české společnosti v roce 2006

Pití piva v české společnosti v roce 2006 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pití piva v české společnosti v roce 2006 Technické parametry

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více