MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra společenských věd ve sportu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra společenských věd ve sportu"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra společenských věd ve sportu Organizace sportovně - relaxačního pobytu u moře Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jan Mach Vypracovala: Martina Vilímková MAN (MCR) Brno, 2013

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a na základě literatury a pramenů uvedených v použitých zdrojích. V Brně dne 22. dubna 2013 podpis

3 Obsah Úvod Cestovní ruch Formy cestovního ruchu Druhy cestovního ruchu Management Prostředí managementu Vnitřní prostředí managementu Vnější prostředí management Marketing Marketing v cestovním ruchu Specifika marketingu cestovního ruchu Cestovní kancelář Marketingová strategie Strategie jednoho cílového trhu Koncentrovaná marketingová strategie Totální marketingová strategie Nerozlišovací marketingová strategie Marketingový mix Produkt Cena Propagace Distribuce Profil společnosti Marketingový mix cestovní kanceláře Cílka Produkt Cena Propagace Distribuce Závěr... 41

4 Seznam použitých zdrojů Přílohy Resumé... 49

5 Úvod Tématem mé bakalářské práce je Organizace sportovně relaxačního pobytu u moře. Už třetím rokem pracuji v cestovní kanceláři Cílka s.r.o., kde se kromě tvorby standardních zájezdů zabýváme i tvorbou zájezdů skupinových. Dalším důvodem k výběru tohoto tématu byl fakt, že studuji obor se zaměřením na management cestovního ruchu a byla by podle mě chyba, nevyužít zkušenosti z praxe. Skupinové pobyty s jakýmkoliv zaměřením organizuje cestovní kancelář už několik let. Nabídka služeb pobytů pro skupiny zahrnuje všechny služby, které firma nabízí i při standardních zájezdech. Skupinové zájezdy se od těch standardních liší především konečnou cenou. Důvodů, proč je konečná cena na osobu při skupinovém zájezdu výhodnější, je hned několik. Cestovní kancelář pořádá pobyty pro skupiny především před nebo po hlavní sezóně. Tedy v období, kdy nejsou prázdniny a zájem rodin s dětmi není ještě tak velký. Pro cestovní kancelář je skupina lidí v takovémto období velkým přínosem. Dalším důvodem nižší ceny zájezdu jsou nižší ceny pronájmu ubytovacích kapacit mimo hlavní sezónu. Samozřejmě čím víc se blíží termín pobytu k období hlavní sezóny, tím vyšší je cena zájezdu. Nabídky uspořádat pobyt pro více lidí za zvýhodněnou cenu využívá čím dál více populace. Pobyty pro skupiny nejčastěji vyhledávají školy, školky, tělovýchovné spolky a další organizace. Skupinový zájezd k moři je ideálním způsobem, jak propojit společné záliby s příjemnou relaxací u moře. V případě této bakalářské práce se bude jednat o zájezd vytvořený pro skupinu osob, které navštěvují taneční školu v Brně. Cvičení u moře bude zaměřeno především na moderní tanec Zumba. Cílem této bakalářské práce je zorganizovat, zajistit zájezd do Chorvatska pro skupinu lidí. V tomto případě pro nás zorganizování zájezdu znamená proces od zajištění služeb, přes vytvoření nabídky až po sepsání smlouvy s kupcem. Do praktické části bakalářské práce jsem zahrnula kapitoly cestovní ruch, management, marketing, cestovní kancelář. K jejichž sepsání jsem čerpala z několika 5

6 odborných publikací. Nejdříve jsem se zaměřila na cestovní ruch obecně a na jeho rozdělení. Následně jsem uvedla něco málo i k managementu, především prostředí managementu. Za hlavní část teorie jsem zvolila marketing, především marketing v cestovním ruchu. Dále jsem uvedla, jaké jsou složky marketingového mixu. Praktická část bakalářské práce zahrnuje profil společnosti a marketingový mix cestovní kanceláře, která zájezd pořádá. Pro sepsání této části jsem využila především vlastních zkušeností z praxe. Součástí práce jsou i některé dokumenty jako například letáček s nabídkou skupinového pobytu a vzor ukázky smlouvy o poskytnutí služeb. 6

7 1. Cestovní ruch Cestovní ruch můžeme definovat jako pohyb lidí mimo místo jejich běžného života, za různým účelem a na dobu kratší než jeden rok. Za cestovní ruch nemůžeme považovat migraci ani každodenní dojíždění za prací. Nedílnou součástí tohoto pohybu osob jsou služby, bez kterých by cestovní ruch nemohl existovat. (Sysel & Zurynek, 2009; Jakubíková, 2012) 1.1 Formy cestovního ruchu Na základě toho, co zákazníka motivuje k cestování, rozlišujeme 6 základních forem cestovního ruchu: Rekreační cestovní ruch Kulturní cestovní ruch Společensky orientovaný cestovní ruch Sportovní cestovní ruch Ekonomicky orientovaný cestovní ruch Specificky orientovaný cestovní ruch Rekreační cestovní ruch Tato forma patří z hlediska vývoje cestovního ruchu mezi nejstarší a v dnešní době mezi nejrozšířenější formy cestovního ruchu. Hlavním cílem rekreace je duševní a tělesná regenerace. Do rekreační formy cestovního ruchu můžeme zařadit jak zimní pobyty na horách, tak letní pobyty u moře, nebo jen příměstský cestovní ruch, neboť záleží jen na nás, co nám přinese očekávanou psychickou i fyzickou pohodu. 7

8 Kulturní cestovní ruch Cílem kulturního cestovního ruchu je seznámení se s tradicemi, zvyky a způsobem života jiných kultur. Do této formy patří náboženský cestovní ruch, vzdělávací cestovní ruch nebo také jedna z nejmladších forem agroturistika, ekoagroturistika. Náboženský (religiózní) cestovní ruch se vyznačuje poznáváním náboženských památek, jako jsou např. kostely, hřbitovy, poutní místa atd. (Vystoupil, Šauer, Holešinská & Metelková, 2006) Jednou z nejznámější poutních cest je Svatojakubská cesta, která končí ve městě Santiago de Compostela na severu Španělska. Do vzdělávacího cestovního ruchu patří například jazykové kurzy v zahraničí, které si účastník hradí sám nebo v některých případech jsou z části hrazeny vedením školy nebo firmy. Společensky orientovaný cestovní ruch Hlavní motivací ve společensky orientovaném cestovním ruchu je společenské setkání, nejčastěji návštěva rodina, kdy se tato skupinka lidí vydá například na koncert nebo na výstavu apod. Do této formy řadíme i klubový cestovní ruch. Typické pro klubový cestovní ruch je skupina osob, která spolu tráví svůj volný čas především kvůli společným zájmům a zálibám. Sportovní cestovní ruch Mezi sportovní cestovní ruch můžeme zařadit například odcestování na olympiádu nebo na jakékoliv jiné sportovní utkání jako divák. Obecně se tato forma nazývá pasivní. 8

9 Opačnou formu nazýváme aktivní. Náplní takového pobytu je sportování, kterým jedinec posiluje své zdraví a zlepšuje kondici, jak fyzickou tak psychickou. Jako příklad aktivně-sportovního cestovního ruchu můžeme uvést vysokohorskou turistiku, vodní turistiku, cykloturistiku apod. Ekonomicky orientovaný cestovní ruch Ekonomicky orientovaný cestovní ruch zohledňuje především profesní zaměření cestování. Typické pro tuto formu je, že se odehrává z větší části v pracovním čase osoby, ale zároveň je často spojována i s trávením volného času. (Vystoupil, Šauer, Holešinská & Metelková, 2006) Typickým příkladem může být cyklistický pobyt, který pořádá firma pro své obchodní partnery. Obchodní partneři sem přijedou sice s hlavním záměrem projednat v přátelském duchu případné další obchodní příležitosti, ale zároveň si zasportují tak, jako ve svém volném čase. Dalším příkladem profesně zaměřeného cestovního ruchu tzv. kongresový cestovní ruch. Při této formě dochází k účasti na různých kongresech nebo seminářích, které slouží k odborné výměně informací. V neposlední řadě sem můžeme také zařadit návštěvu a účast na veletrzích a výstavách, při kterých můžeme zaujmout účastníky svými produkty a získat tak do budoucna nové zákazníky nebo obchodní partnery. Specificky orientovaný cestovní ruch Mezi specificky orientovaný cestovní ruch patří například nákupní cestovní ruch, vojenský cestovní ruch, politický cestovní ruch apod. Tato kategorie cestovního ruchu je charakteristický specifickými motivy účastníka. 9

10 1.2 Druhy cestovního ruchu Pro určení druhu cestovního ruchu je pro nás rozhodující způsob realizace cestovního ruchu. Zajímá nás například počet účastníků, délka trvání, věk účastníků apod. Mezi druhy cestovního ruchu patří: Cestovní ruch dle původu účastníků Cestovní ruch dle počtu účastníků Cestovní ruch dle věku účastníků Cestovní ruch dle délky trvání Cestovní ruch dle převahy místa pobytu Cestovní ruch dle ročního období Cestovní ruch dle způsobu ubytování Cestovní ruch dle způsobu cestování (organizace) Cestovní ruch dle způsobu financování Cestovní ruch dle původu účastníků Původ účastníka nám určí, zda se jedná o cestovní ruch domácí nebo zahraniční. Za domácí cestovní ruch považujeme vycestování a pobyt osob mimo místo jejich trvalého bydliště na dobu ne delší než jeden rok. Podmínkou je cestování a pobyt pouze ve vlastním státě. Účelem domácího cestovního ruchu je např. profesní povinnost nebo trávení volného času. Typické pro zahraniční cestovní ruch je překročení státních hranic. Doba cestování ani pobytu opět nesmí překročit jeden rok. Toto překročení může být dvojího typu. Pokud do dané země přijíždí obyvatelé jiných zemí, dochází k tzv. příjezdovému cestovnímu ruchu tzv. incoming. Pokud obyvatelé daného státu vyjíždí do zahraničí, dochází k výjezdovému cestovnímu ruchu tzv. outcoming. 10

11 Cestovní ruch dle počtu účastníků Na základě počtu účastníků může zájezd probíhat jako individuální, kdy se jedná o cestování osob samotných nebo rodin. Podmínkou je, že tito jednotlivci nebo rodiny cestují sami, nikdo jim cestování neorganizuje. Pokud je cestování již organizováno a jedná se o cestování většího kolektivu, mluvíme o cestovním ruchu kolektivním. Posledním druhem je cestovní ruch masový. Cestovní ruch dle věku účastníků Z hlediska věku účastníků můžeme cestovní ruch rozdělit na mládežnický a seniorský. Podmínkou pro mládežnický cestovní ruch je věk v rozmezí let a cestování již neprobíhá za přítomnosti vlastních rodičů ale zatím ani s vlastní s rodinou. (Vystoupil, Šauer, Holešinská & Metelková, 2006) Seniorský cestovní ruch je jednoznačně vymezen věkem ukončení pracovní aktivity. Tento druh cestovního ruchu svým obsahem odpovídá potřebám, zájmům, fyzickým a ekonomickým možnostem starší generace (Vystoupil, Šauer, Holešinská & Metelková, 2006, p. 23) Pro většinu cestovních kanceláří nabízející seniorské pobyty je většinou rozhodující spíš věk účastníků než ukončení pracovní aktivity. Cestovní ruch dle délky trvání Rozhodujícím měřítkem pro určení délky trvání je počet přenocování na jednom místě. Pokud turista přenocuje na jednom místě max. 4 noci, hovoříme o 11

12 krátkodobém cestovním ruchu. Pokud osoba přenocuje na jednom místě více než 4krát, jedná se již o dlouhodobý cestovní ruch. Cestovní ruch dle převahy místa pobytu Na základě typologie středisek, ve kterých se může cestovní ruch odehrávat, mluvíme o horském cestovním ruchu, přímořském cestovním ruchu, lázeňském cestovním ruchu atd. Každé středisko zahrnuje určitý druh nabízených služeb typických pro danou oblast. Cestovní ruch dle ročního období Lyžařské areály provozují svoji činnost během zimy. Oproti tomu například v Chorvatsku probíhá hlavní sezóna v letních měsících. Z toho vyplývá, že cestovní ruch můžeme rozdělit i podle sezón. Podle návštěvnosti může probíhat cestovní ruch buď v hlavní sezóně, kdy se počat návštěvníků největší a cestovní ruch mimosezónní, kdy je návštěvnost nižší. Podle ročního období, kdy se cestovní ruch odehrává, pak můžeme hovořit o letním či zimním cestovním ruchu. Cestovní ruch dle způsobu ubytování Na základě toho, jaký typ ubytování si klient vybere, můžeme hovořit o hotelovém cestovním ruchu nebo parahotelovém cestovním ruchu. Pokud se jedná o hotelový cestovní ruch, je účastník ubytován v hromadném ubytovacím zařízení typu hotel. Vedení hotelů v dnešní době nabízí svým zákazníkům nejen ubytování včetně stravovaní ale také různá wellness či fitness zařízení atd. Tyto hotely ještě můžeme rozdělit do 5 tříd podle velikosti a vybavenosti pokojů a také podle rozsahu doplňkových služeb. Do parahotelového cestovního ruchu pak řadíme ubytování v apartmánech, 12

13 pod stanem, v chatce atd. Cestovní ruch dle způsobu cestování (organizace) Podle způsobu organizování rozlišujeme dva druhy cestovního ruchu: organizovaný a neorganizovaný. Pokud si zákazník koupí zájezd u cestovní kanceláře, znamená to, že si již kupuje balík služeb. V tomto případě se jedná o organizovaný cestovní ruch, neboť veškeré zařizování s poskytnutím služeb má na starosti cestovní kancelář. Pokud však účastník nevyužije služeb cestovní kanceláře a veškeré služby si zajišťuje sám, jedná se o cestovní ruch neorganizovaný. Cestovní ruch dle způsobu financování Na základě toho, kdo se na úhradě nákladů podílí, můžeme mluvit o cestovním ruchu komerčním nebo sociálním. U komerčního cestovního ruchu si veškeré náklady hradí účastník sám. Pokud dojde k částečné či plné spoluúčasti na financování výdajů, mluvíme o tzv. sociálním cestovním ruchu. (Vystoupil, Šauer, Holešinská & Metelková, 2006) Klasifikací cestovního ruchu se zabývají i další autoři odborné literatury. Pro přehlednost jsem uvedla tabulku č. 1, kterou ve své publikaci Marketing v cestovním ruchu použila Jakubíková. Tab. 1 Typologie cestovního ruchu dle různých klasifikačních hledisek Klasifikační hlediska Základní členění domácí zahraniční Motivace účasti (cíle cesty) rekreační kulturně poznávací vzdělávací společenský 13

14 sportovní náboženský zdravotní a léčebný motivy: svatba, oslava výročí, nákupy aj. Platební bilance státu zahraniční cestovní ruch aktivní zahraniční cestovní ruch pasivní Délka pobytu krátkodobý střednědobý dlouhodobý Způsob organizace organizovaný neorganizovaný Počet účastníků individuální (1 osoba, rodina) skupinový Věk účastníků mládež rodiny s dětmi, dospělí senioři Způsob financování komerční sociální Prostředí město venkov střediska cestovního ruchu lázně Intenzita turistických stálá proudů sezónní mimosezónní Způsob ubytování ubytovací zařízení (hotely, motely, penziony aj.) kempy chaty a chalupy ubytování v soukromí Dopravní prostředky silniční individuální automobil, motocykl, kolo autobusová, autokarová železniční lodní letecká kombinovaná vertikální městská hromadná doprava Stravování individuální společné intenzita: snídaně, polopenze, plná penze, all inklusive 14

15 2. Management Management je proces systematického plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování, který směřuje k dosažení cílů organizace. (Bělohlávek, Košťan & Šuleř, 2001, p. 24) Vzhledem k tomu, že se jedná o soustavu aktivit, které následují jedna za druhou a úkolů, které se vzájemně prolínají, můžeme o managementu hovořit jako o procesu. Tyto aktivity a úkoly jsou odvozovány z cílů podniku. Cíle určuje většinou vedení dané organizace. Mezi manažerské aktivity patří plánování, organizování, vedení, kontrolování. Plánováním rozumíme vytyčení úkolů a určení pořadí v jakém budou úkoly probíhat. Úkoly se určují na základě cílů organizace. Plány dále můžeme rozdělit na strategické nebo operativní, a krátkodobé nebo dlouhodobé. Za organizování považujeme rozdělování úkolů a přidělování zdrojů pracovníkům firmy tak, aby bylo dosaženo úspěšného vykonání daných úkolů. Každý pracovník má v organizace určité postavení a na základě toho dostává úkoly odpovídající jeho pozici. Vedení znamená motivování podřízených pracovníků. Úkolem každého vedoucího pracovníka je motivovat své podřízené tak, aby bylo dosaženo co největšího úsilí pro splnění úkolů. Kontrolování zahrnuje sběr dat a informací po splnění nějakého úkolu a následné porovnání těchto dat s plánovanými cíly. Díky tomuto porovnání zjistíme, zda jsou cíle organizace dodržovány a případně najít způsob, jak zlepšit fungování zaměstnanců firmy. (Bělohlávek, Košťan & Šuleř, 2001) 2.1 Prostředí managementu Prostředí managementu je vše, co manažery při vykonávání jejich práce obklopuje a ovlivňuje. Jde o systém, ve kterém jsou manažeři nejen aktivními 15

16 spolutvůrci ale i jeho součástí. Prostředí managementu můžeme rozdělit na vnitřní a vnější. (Veber a kol., 2009) Vnitřní prostředí managementu Za vnitřní prostředí považujeme množinu prvků, které vznikají uvnitř organizace a zde na sebe také vzájemně působí. Hlavími prvky vnitřního prostředí jsou lidé a věcné prostředky. Tyto prvky jsou propojené řídícími a komunikačními procesy. (Pošvář & Erbes, 2008) Faktory spadající do vnitřního prostředí podniku mohou manažeři firmy řídit a ovlivňovat přímo. Do vnitřního prostředí spadá i organizační struktura, která závisí především na rozsahu a typu aktivit a činností, které organizace vykonává. Na obrázcích č.1 a č.2 můžeme vidět, že organizační struktura cestovní kanceláře a cestovní agentury se liší především kvůli různým realizačním procesům. VRCHOLOVÝ MANAGEMENT Marketing Tvorba zájezdů Prodej zájezdů Řízení sítě poboček Ekonomika a finance Rezervační centrála Pobočky/ agentury Obr. 1 Organizační struktura cestovní kanceláře (Sysel & Zurynek, 2009) 16

17 MANAGEMENT Prodej letenek Prodej zájezdů Prodej dalších služeb a zboží CR Ekonomika a finance Obr. 2 Organizační struktura cestovní agentury (Sysel & Zurynek, 2009) Vnější prostředí management Faktory, které ovlivňují chod organizace, mohou vznikat mimo prostředí organizace. Těmto faktorům říkáme vnější prostředí. Vnější podmínky firmy tedy závisí na tom, v jakém prostředí se organizace nachází. Z vnějšího prostředí působí na firmu vlivy politické, ekonomické, sociální a technické. Analýza, která zpracovává tyto vlivy z vnějšího prostředí, se nazývá PEST analýza. Změny, které probíhají ve vnějším prostředí, mohou chod firmy ohrozit nebo naopak přinést pozitivní dopad na existenci organizace. (Veber a kol., 2009) 17

18 3. Marketing Abychom mohli na trh uvést nabídku, která bude v budoucnu úspěšná, potřebujeme dobře porozumět přáním poptávce a snažit se uspokojit její požadavky. Při tvorbě nabídky je potřeba odpovědět si na následující otázky: Co musíme nabídnout, abychom uspokojili poptávku? Kdy, kde a jak máme tento produkt vytvořit? Jak máme produkt nabídnout? Obrázek č. 3 znázorňuje marketingový směnný proces. Každý prvek přidává hodnotu prvku následujícímu. Potřeby, přání, poptávka Trhy Marketingová nabídka (produkty-služby) Směna, transakce, vztahy Hodnota a spokojenost Obr. 3 Marketingový směnný proces (Jakubíková, 2012) Pokud se podaří nabídce poskytnout to, co druhá strana poptává, může dojít ke směně. Můžeme říct, že hlavním cílem marketingu je směna, neboť obě strany, nabídka i poptávka, získají to, co požadovaly. 18

19 Aby mohlo ke směně dojít, je zapotřebí nejméně dvou stran. Každá ze stran musí mít co nabídnout straně druhé. Každá ze stran má právo nabídku druhé strany přijmout nebo odmítnout. Jestli nakonec ke směně opravdu dojde, záleží na tom, zda se strany mezi sebou domluví. Konečným aktem, který následuje po směně, je transakce. Transakce je obchodní vztah mezi smluvními partnery, ve kterém jsou stanoveny podmínky: předmět transakce, čas, cena a místo dodání. (Jakubíková, 2012, p. 52) 3.1 Marketing v cestovním ruchu V marketingu tykajícím se cestovního ruchu stojí na straně poptávky zákazník, který v tomto procesu hraje roli spotřebitele nabízených služeb. Na straně nabídky stojí organizace cestovního ruchu, které služby typické pro cestovní ruch nabízejí. (Jakubíková, 2012) Specifika marketingu cestovního ruchu Jak už bylo řečeno, objektem v cestovním ruchu jsou nabízené služby. Vlastnosti služeb se od vlastností hmotných statků (výrobků, zboží) liší v následujících bodech: Nehmotnost. Služby nemůžeme před jejich nákupem cítit, vidět, slyšet ani nahmatat neboť jsou nehmotné. Při výběru můžeme spoléhat pouze na různá doporučení a zkušenosti z předešlých nákupů služeb. Nedělitelnost. Jedná se zde o neoddělitelnost služeb od producenta služeb. Určitá služba je produkována v přítomnosti zákazníka, tudíž je sám součástí její produkce. Heterogenita (variabilita). Vzhledem k tomu, že daná služba je poskytována 19

20 různými lidmi, může se vykonaná služba trochu lišit. Nelze tedy služby standardizovat. Pomíjivost (zničitelnost). Z důvodu nehmotnosti nelze služby skladovat. Proto např. neobsazené sedadlo v autobuse nelze schovat na další zájezd a je pro daný okamžik zničené. Kromě těchto vlastností, kterými se obecně služby liší od zboží, je pro prodej služeb v cestovním ruchu důležitá ústní reklama, zvýšená potřeba kvalitních podpůrných materiálů, komunikační dovednosti poskytovatelů služeb (Vystoupil, Šauer, Holešinská & Metelková, 2006; Janečková, 1996). 20

21 4. Cestovní kancelář Cestovní kancelář je základní provozní jednotka cestovního ruchu, jejímž předmětem činnosti je zprostředkování, organizování a zabezpečování služeb souvisejících s cestovním ruchem (Jakubíková, 2012, p. 24) Cestovní kancelář hraje v celém procesu roli prostředníka. Od dopravců, poskytovatelů ubytování a dalších služby nakupuje. Tyto služby potom prodá konečnému zákazníkovi nebo provizním prodejcům, kteří produkt nabízí svým klientům. Veškerá rizika, která s prodejem souvisí, nese právě cestovní kancelář. (Jakubíková, 2012) Cestovní agentura, která prodej zájezdu pouze zprostředkovává, musí zanechat ceny i podmínky prodeje stejné. Proto se cena ani podmínky prodeje zájezdu nebudou lišit, pokud si klient zájezd koupí od provizních prodejců a ne přímo od cestovní kanceláře, která zájezd organizuje. Cestovní kancelář je povinna být pojištěna proti úpadku. Tato povinnost se cestovní agentury netýká. Při prodeji zájezdů je cestovní kancelář, případně cestovní agentura, povinna vystavit kupujícímu cestovní smlouvu. Prodejce zájezdu je povinen pravdivě a srozumitelně informovat o všem, co se zájezdu týče a o všem co by mohlo mít vliv na rozhodnutí o koupi zájezdu. Kupující musí být informován především o smluvních stranách, kterých se smlouva týká. Dále pak musí být uvedeno místo pobytu, termín konání zájezdu. Při využití autobusové dopravy se jedná tedy o den odjezdu a o den příjezdu autobusu zpět. V případě využití vlastní dopravy se jedná o den nástupu na ubytování a o den ukončení pobytu. Dalším důležitým bodem, který musí být ve smlouvě uveden, je cena zájezdu a časové rozvržení plateb. Celková cena zájezdu by měla být rozepsána podle dílčích služeb, tedy aby klient věděl, kolik platí za autobusovou dopravu, kolik platí za ubytování atd. V případě objednávky více služeb, musí být ve smlouvě uvedeny podrobnosti ke každé službě zvlášť. Pokud si klient objedná ubytování, musí být ve smlouvě uveden název ubytovací kapacity, kapacita objednaného pokoje/apartmánu. Při koupi dopravy musí být uvedeno, o jaký druh 21

22 dopravy se jedná a nesmí chybět nástupní a výstupní místo. Často se u dopravy uvádí i trasa plánované cesty. Při objednání stravování musí být uveden rozsah a způsob podávání jídla. V případě zakoupení cestovního pojištění musí prodávající do smlouvy uvést rozsah pojištění a časové období, po které bude pojištění platné. Kromě těchto základních informací, týkajících se konkrétního zájezdu, jsou vždy součástí každé cestovní smlouvy i všeobecné smluvní podmínky. Ve smluvních podmínkách cestovní kanceláře jsou mimo jiné uvedeny storno poplatky, dále pak jaká jsou práva a povinnosti prodejce ale i klienta v případě změny podmínek cestovní smlouvy atd. Podepsáním cestovní smlouvy vyjadřuje zákazník souhlas s Všeobecnými smluvními podmínkami (Ryglová, Burian & Vajčnerová, 2011). 4.1 Marketingová strategie Marketingovou strategii můžeme definovat jako soubor marketingových cílů a úkolů a měření, která společnost provede pro jejich dosažení. Marketingová strategie je nastíněna v marketingovém plánu společnosti. Strategie může být stanovena buď pro specifické výrobky, nebo pro celou společnost. (Clement, 2004) Strategie jednoho cílového trhu Při tomto druhu strategie se firma zaměřuje na jeden segment trhu, na který je následně vytvořen marketingový mix. Spotřebiteli většinou bývá malá specifická skupina. Cílem strategie jednoho cílového trhu je především vyloučení konkurence Koncentrovaná marketingová strategie Tato strategie se od předchozí liší pouze sledováním i dalších tržních segmentů. Firmy s koncentrovanou marketingovou strategií zdůrazňují především 22

23 osobní přístup Totální marketingová strategie Totální marketingová strategie tvoří specifický marketingový mix pro každý cílový trh, a proto patří mezi nejdražší používané strategie Nerozlišovací marketingová strategie Podstatou nerozlišovací marketingové strategie je vytvoření univerzálního marketingového mixu, který se dá použít na všechny trhy. 4.2 Marketingový mix Součástí každé marketingové strategie je marketingový mix, který definujeme jako čtyři kontrolovatelné proměnné, které společnost reguluje, aby efektivně prodávala výrobek. (Clement, 2004) Marketingový mix tvoří produkt, cena, propagace a distribuce Produkt Nejčastějším produktem, který cestovní kancelář nabízí je zájezd. Za zájezd můžeme považovat pouze nakoupení dvou nebo více služeb, které cestovní kancelář nabízí. Mezi tyto služby patří doprava, ubytování, stravování nebo jiné služby cestovního ruchu, které však nejsou službou doplňkovou. Cena každá služby tvořící zájezd, musí tvořit alespoň 20% ze souhrnné ceny zájezdu. Proto za zájezd nemůžeme považovat případ, kdy si klient zakoupí například ubytování a pojištění, 23

24 protože pojištění představuje pouze doplňkovou službu. Aby mohla cestovní kancelář takovéto zájezdy vytvořit a následně prodávat, musí uzavřít smlouvy s poskytovateli jednotlivých služeb. (Sysel & Zurynek, 2009; Ryglová, Burian & Vajčnerová, 2011) Cestovní kancelář v rámci své nabídky zprostředkovává a zajišťuje následující služby: Ubytování Pokud uzavíráme jako cestovní kancelář smlouvu s majitelem ubytovací kapacity v dané destinaci, můžeme si vybrat ze tří základních forem: Smluvenou kapacitu platíme celou bez ohledu na to, zda se nám ji podaří obsadit celou nebo zůstanou některé pokoje volné. Smluvená kapacita je k dispozici do určitého data a cestovní kancelář ji hradí pouze v upřesněném objemu. Ubytovací kapacitu si cestovní kancelář objedná na základě nově vyvstalých skutečností, například přikoupení dalšího pokoje, při doplnění dalšího účastníka. Při sepisování smlouvy o pronájmu ubytovací kapacity nesmíme zapomenout na body, které by měla tato smlouva obsahovat: přesná data, která vymezují období pronájmu ubytovací kapacity množství pokojů, které si budeme pronajímat podrobnosti o smluvených pokojích podrobnosti o stravování, pokud je součástí dohody informace ohledně příjezdu a odjezdu hostů cenu a způsob platby případné doplňkové informace například o možnosti ubytování psa, 24

25 bezbariérový přístup atd. Někdy však cestovní kancelář neuzavře smlouvu přímo s poskytovatelem ubytovací kapacity, ale nakoupí ubytovací služby od místních cestovních kanceláří nebo agentur. V tomto případě by měla být smlouva s místní cestovní kanceláří sepsána na stejném principu jako v případě sepsání smlouvy přímo s majitelem ubytovací kapacity. (Sysel & Zurynek, 2009) Ubytování sloužilo v minulosti především pouze k přenocování a případně k využití služeb stravovacích, které byly doplňkem služeb ubytovacích. Požadavky hostů ale stále rostou a proto jsou dnes již běžnou součásti hotelů různá fitcentra, wellness centra atd. Hotelové prostory se v dnešní době hojně využívají k pořádání různých konferencí, kongresů, svateb atd. Jak již bylo napsáno na začátku této práce (v rozdělení cestovního ruchu podle způsobu ubytování), ubytovací kapacity můžeme rozdělit do kategorií podle druhu a následně do tříd na základě vybavenosti, kvality a rozsahu služeb. Kategorie nám říká, zda se jedná o hotel, penzion, karavan atd. Počet hvězdiček pak určuje vybavenost a úroveň služeb v dané ubytovací kapacitě. Stravování Většina ubytovacích kapacit nabízí svým hostům i stravovací služby. Zákazník si může vybrat z několika forem. Názvy a rozsah těchto forem uvádí tabulka č. 2 Tab. 2 Formy stravování Název Rozsah B/B Stravování zahrnuje pouze snídani H/B polopenze Stravování zahrnuje snídani a jedno hlavní jídlo, většinou večeři F/B plná penze Stravování zahrnuje snídani, oběd i večeři 25

26 All inclusive Ultra all inclusive Tato forma zahrnuje neomezenou konzumaci jídla i nápojů. Nápoje jsou většinou podávány i u hotelových bazénů nebo na hotelových plážích. Kromě neomezené konzumace jídla i nápojů tato forma zahrnuje i další hotelové služby jako jsou například sauna, wellness, golf aj. Doprava Dalo by se říct, že cestovní ruch by bez dopravy nemohl existovat, především ten zahraniční. Turista se potřebuje na místo své dovolené nějakým způsobem přepravit. Dále pak potřebuje využívat služeb dopravy i na místě, např. při tzv. fakultativních výletech. Turisté samozřejmě vyžadují při dopravě bezpečnost a komfort a proto je pro cestovní kanceláře výběr spolehlivého a léty ověřeného dopravce důležitým bodem při tvoření nabídky. (Jakubíková, 2012) Cestovní kanceláře využívají především služeb dopravy letecké, autobusové, železniční a lodní. Letecká doprava Smlouvu s dopravci provozujícími leteckou dopravu můžeme uzavřít buď s dopravci, kteří provozují pravidelnou přepravu nebo s dopravci provozujícími dopravu nepravidelnou. Dopravci provozující pravidelnou přepravu Cestovní kancelář si zaplatí určitou kapacitu na pravidelné lince a nezáleží na tom, zda ji celou následně využije nebo ne. Tato smluvená kapacita je vyhrazena pouze pro danou cestovní kancelář. Dopravci provozující nepravidelnou přepravu V tomto případě si cestovní kancelář zakoupí celou kapacitu letadla a opět 26

27 nezáleží na tom, zda se cestovní kanceláři podaří následně všechna sedadla prodat. Kvůli tomu, že kapacity letadel jsou většinou dost velké, dochází k spolupronájmu letadla více cestovními kancelářemi. Autobusová Při autobusové dopravě si většinou cestovní kancelář zaplatí celou kapacitu autobusu. Autobusovou dopravu si cestovní kancelář většinou zamlouvá na celou sezónu. (Sysel & Zurynek, 2009) Lze ale samozřejmě objednat i pouze jednu cestu, například u jednodenních zájezdů. Železniční a lodní doprava Cestovní kancelář zpravidla objednává tuto dopravu jednorázově a na konkrétní akce. (Sysel & Zurynek, 2009, p.) Služby na místě Doplňkové služby na místě většinou zařizuje delegát během pobytu nebo může služby objednat i cestovní kancelář ještě před odjezdem klientů. Služby se nakupují buď od místních cestovních kanceláří, nebo přímo od poskytovatelů služeb. Mezi takovéto doplňkové služby patří např. fakultativní výlety, vstupenky na různé akce, transfery od hotelu do přístavu atd. Delegát Delegát neboli místní zástupce je hostům k dispozici v místě pobytu a hlavní jeho pracovní náplní je výpomoc při příjezdu a odjezdu klientů, zajišťování a organizování výletů a jiných akcí v místě pobytu. (Sysel & Zurynek, 2009) Především by však měl dohlížet na to, zda jsou veškeré služby, které si klient 27

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové možnosti malé cestovní kanceláře Marketing possibilities in a small travel agency Markéta Lupáčová Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odhad spotřebního chování v oblasti služeb cestovního ruchu u osob ve věku 50-65 let Estimation of consumer behavior in tourism services

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Hodnocení struktury cen zájezdů cestovních kanceláří

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Hodnocení struktury cen zájezdů cestovních kanceláří Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Hodnocení struktury cen zájezdů cestovních kanceláří Lenka Samková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autorka:

Více

Návrh produktu seniorského cestovního ruchu pro cestovní kancelář Rapant, s. r. o. Markéta Barcuchová

Návrh produktu seniorského cestovního ruchu pro cestovní kancelář Rapant, s. r. o. Markéta Barcuchová Návrh produktu seniorského cestovního ruchu pro cestovní kancelář Rapant, s. r. o. Markéta Barcuchová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je návrh vhodného produktu seniorského

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

Marketing v řízení firmy aplikace na hotel Sport

Marketing v řízení firmy aplikace na hotel Sport Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní management Marketing v řízení firmy aplikace na hotel Sport Bakalářská práce Jméno: Renata Plodíková Bankovní management, Bankovnictví Vedoucí práce: Ing.

Více

POHOSTINSTVÍ PRO CESTOVNÍ RUCH. Management Consulting Group, s.r.o. MCG MANAGEMENT CONSULTING

POHOSTINSTVÍ PRO CESTOVNÍ RUCH. Management Consulting Group, s.r.o. MCG MANAGEMENT CONSULTING POHOSTINSTVÍ PRO CESTOVNÍ RUCH Management Consulting Group, s.r.o. MCG MANAGEMENT CONSULTING GROUP, s.r.o. Praha 2008 Pohostinství pro cestovní ruch Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Zuzana Bílková Tvorba produktu cestovní kanceláře se sportovní motivací a zařazením nových trendů (Nordic Walking) Bakalářská práce 2014 Tvorba produktu cestovní

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Exotika 2011/2012

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Exotika 2011/2012 Podmínky pro cestující Cestovní Ceník kanceláře DestinaceFISCHER Exotika 2011/2012 str. 1 Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Exotika 2011/2012 1. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře

Více

Analýza produktu Eurovíkend

Analýza produktu Eurovíkend Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Analýza produktu Eurovíkend BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Lukáš TKANÝ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jitka KRULOVÁ Znojmo,

Více

PRŮVODCE PRO CESTY S CESTOVNÍMI KANCELÁŘEMI, AGENTURAMI A DALŠÍMI ORGANIZÁTORY

PRŮVODCE PRO CESTY S CESTOVNÍMI KANCELÁŘEMI, AGENTURAMI A DALŠÍMI ORGANIZÁTORY PRŮVODCE PRO CESTY S CESTOVNÍMI KANCELÁŘEMI, AGENTURAMI A DALŠÍMI ORGANIZÁTORY OBSAH Úvod 3 Jak se vyznat v pojmech 3 Zájezd 3 Lázeňské a wellness pobyty.. 6 Prodej zájezdů 9 Cestovní kancelář 9 Cestovní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Generace 55+ - spotřební chování v oblasti služeb cestovního ruchu a vývoj nových produktů pro tuto cílovou skupinu Generation 55+ - consumer

Více

Všeobecné podmínky prodeje

Všeobecné podmínky prodeje Všeobecné podmínky prodeje Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb zahrnutých do cen zájezdů cestovní kanceláře VÍTKOVICE TOURS s. r. o. - IČ 44743840 (dále jen Všeobecné podmínky

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zhodnocení marketingových aktivit vybrané cestovní kanceláře Evaluation of marketing strategie of a chosen travel agency Petra Šumlovová

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza činnosti vybraného poskytovatele služeb, návrhy zlepšení An analysis of a chosen service provider, suggestions for improvements

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 2, Vinohrady, Kunětická 2534/2,

Více

Event marketing MICE OBSAH OBSAH

Event marketing MICE OBSAH OBSAH OBSAH 1 OBSAH OBCHODNÍ SPECIFIKA, VÝHODY A RIZIKA INCENTIVNÍ TURISTIKY 8 1. ÚVOD A DEFINICE POJMŮ 8 1.1 Marketing 8 1.2 Incentiva jako součást marketingu 8 1.3 Motivace 8 1.4 Incentivní cesta jako motivační

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Aneta Suchá Aktuální trendy na trhu cestovních kanceláří a cestovních agentur v České republice Bakalářská práce 2014 Aktuální trendy na trhu cestovních kanceláří

Více

Projekt poznávacího zájezdu pro české turisty do Skotska. Bc. Petra Habartová

Projekt poznávacího zájezdu pro české turisty do Skotska. Bc. Petra Habartová Projekt poznávacího zájezdu pro české turisty do Skotska Bc. Petra Habartová Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je projekt poznávacího zájezdu pro české turisty do Skotska. Skotsko

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vážení klienti, dovolujeme si Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že jsme udělali vše potřebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaší dovolené. Pro Vaši příjemnou dovolenou

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

Podnikatelský plán, jeho tvorba a využití v praxi

Podnikatelský plán, jeho tvorba a využití v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Podnikatelský plán, jeho tvorba a využití v praxi Bakalářská práce Autor: Jan Vůjtěch bankovní management Vedoucí práce: Ing.

Více

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora 0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Přibyla, Ph.D. a v přehledu literatury jsem uvedla všechny použité literární a internetové zdroje. Ve

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Monika Amentová Cizojazyčná kompetence pracovníků cestovních kanceláří Bakalářská práce 2014 Cizojazyčná kompetence pracovníků v cestovních kancelářích Bakalářská

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER str. 126 Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER 1. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. (dále jen Podmínky pro cestující

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vážení klienti, dovolujeme si Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že jsme udělali vše potřebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaší dovolené. Pro Vaši příjemnou dovolenou

Více

Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch

Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch Bc. Šárka Břoušková Ing. David Humenčák Realizátor: LaROS profi s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno www.laros.cz Tento vzdělávací program je financován Evropským

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU V ZÁMECKÉM HOTELU VRANOV NAD DYJÍ.

VYUŽITÍ MARKETINGU V ZÁMECKÉM HOTELU VRANOV NAD DYJÍ. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU V ZÁMECKÉM HOTELU VRANOV NAD DYJÍ. BAKALÁŘSKÁ

Více