MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra společenských věd ve sportu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra společenských věd ve sportu"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra společenských věd ve sportu Organizace sportovně - relaxačního pobytu u moře Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jan Mach Vypracovala: Martina Vilímková MAN (MCR) Brno, 2013

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a na základě literatury a pramenů uvedených v použitých zdrojích. V Brně dne 22. dubna 2013 podpis

3 Obsah Úvod Cestovní ruch Formy cestovního ruchu Druhy cestovního ruchu Management Prostředí managementu Vnitřní prostředí managementu Vnější prostředí management Marketing Marketing v cestovním ruchu Specifika marketingu cestovního ruchu Cestovní kancelář Marketingová strategie Strategie jednoho cílového trhu Koncentrovaná marketingová strategie Totální marketingová strategie Nerozlišovací marketingová strategie Marketingový mix Produkt Cena Propagace Distribuce Profil společnosti Marketingový mix cestovní kanceláře Cílka Produkt Cena Propagace Distribuce Závěr... 41

4 Seznam použitých zdrojů Přílohy Resumé... 49

5 Úvod Tématem mé bakalářské práce je Organizace sportovně relaxačního pobytu u moře. Už třetím rokem pracuji v cestovní kanceláři Cílka s.r.o., kde se kromě tvorby standardních zájezdů zabýváme i tvorbou zájezdů skupinových. Dalším důvodem k výběru tohoto tématu byl fakt, že studuji obor se zaměřením na management cestovního ruchu a byla by podle mě chyba, nevyužít zkušenosti z praxe. Skupinové pobyty s jakýmkoliv zaměřením organizuje cestovní kancelář už několik let. Nabídka služeb pobytů pro skupiny zahrnuje všechny služby, které firma nabízí i při standardních zájezdech. Skupinové zájezdy se od těch standardních liší především konečnou cenou. Důvodů, proč je konečná cena na osobu při skupinovém zájezdu výhodnější, je hned několik. Cestovní kancelář pořádá pobyty pro skupiny především před nebo po hlavní sezóně. Tedy v období, kdy nejsou prázdniny a zájem rodin s dětmi není ještě tak velký. Pro cestovní kancelář je skupina lidí v takovémto období velkým přínosem. Dalším důvodem nižší ceny zájezdu jsou nižší ceny pronájmu ubytovacích kapacit mimo hlavní sezónu. Samozřejmě čím víc se blíží termín pobytu k období hlavní sezóny, tím vyšší je cena zájezdu. Nabídky uspořádat pobyt pro více lidí za zvýhodněnou cenu využívá čím dál více populace. Pobyty pro skupiny nejčastěji vyhledávají školy, školky, tělovýchovné spolky a další organizace. Skupinový zájezd k moři je ideálním způsobem, jak propojit společné záliby s příjemnou relaxací u moře. V případě této bakalářské práce se bude jednat o zájezd vytvořený pro skupinu osob, které navštěvují taneční školu v Brně. Cvičení u moře bude zaměřeno především na moderní tanec Zumba. Cílem této bakalářské práce je zorganizovat, zajistit zájezd do Chorvatska pro skupinu lidí. V tomto případě pro nás zorganizování zájezdu znamená proces od zajištění služeb, přes vytvoření nabídky až po sepsání smlouvy s kupcem. Do praktické části bakalářské práce jsem zahrnula kapitoly cestovní ruch, management, marketing, cestovní kancelář. K jejichž sepsání jsem čerpala z několika 5

6 odborných publikací. Nejdříve jsem se zaměřila na cestovní ruch obecně a na jeho rozdělení. Následně jsem uvedla něco málo i k managementu, především prostředí managementu. Za hlavní část teorie jsem zvolila marketing, především marketing v cestovním ruchu. Dále jsem uvedla, jaké jsou složky marketingového mixu. Praktická část bakalářské práce zahrnuje profil společnosti a marketingový mix cestovní kanceláře, která zájezd pořádá. Pro sepsání této části jsem využila především vlastních zkušeností z praxe. Součástí práce jsou i některé dokumenty jako například letáček s nabídkou skupinového pobytu a vzor ukázky smlouvy o poskytnutí služeb. 6

7 1. Cestovní ruch Cestovní ruch můžeme definovat jako pohyb lidí mimo místo jejich běžného života, za různým účelem a na dobu kratší než jeden rok. Za cestovní ruch nemůžeme považovat migraci ani každodenní dojíždění za prací. Nedílnou součástí tohoto pohybu osob jsou služby, bez kterých by cestovní ruch nemohl existovat. (Sysel & Zurynek, 2009; Jakubíková, 2012) 1.1 Formy cestovního ruchu Na základě toho, co zákazníka motivuje k cestování, rozlišujeme 6 základních forem cestovního ruchu: Rekreační cestovní ruch Kulturní cestovní ruch Společensky orientovaný cestovní ruch Sportovní cestovní ruch Ekonomicky orientovaný cestovní ruch Specificky orientovaný cestovní ruch Rekreační cestovní ruch Tato forma patří z hlediska vývoje cestovního ruchu mezi nejstarší a v dnešní době mezi nejrozšířenější formy cestovního ruchu. Hlavním cílem rekreace je duševní a tělesná regenerace. Do rekreační formy cestovního ruchu můžeme zařadit jak zimní pobyty na horách, tak letní pobyty u moře, nebo jen příměstský cestovní ruch, neboť záleží jen na nás, co nám přinese očekávanou psychickou i fyzickou pohodu. 7

8 Kulturní cestovní ruch Cílem kulturního cestovního ruchu je seznámení se s tradicemi, zvyky a způsobem života jiných kultur. Do této formy patří náboženský cestovní ruch, vzdělávací cestovní ruch nebo také jedna z nejmladších forem agroturistika, ekoagroturistika. Náboženský (religiózní) cestovní ruch se vyznačuje poznáváním náboženských památek, jako jsou např. kostely, hřbitovy, poutní místa atd. (Vystoupil, Šauer, Holešinská & Metelková, 2006) Jednou z nejznámější poutních cest je Svatojakubská cesta, která končí ve městě Santiago de Compostela na severu Španělska. Do vzdělávacího cestovního ruchu patří například jazykové kurzy v zahraničí, které si účastník hradí sám nebo v některých případech jsou z části hrazeny vedením školy nebo firmy. Společensky orientovaný cestovní ruch Hlavní motivací ve společensky orientovaném cestovním ruchu je společenské setkání, nejčastěji návštěva rodina, kdy se tato skupinka lidí vydá například na koncert nebo na výstavu apod. Do této formy řadíme i klubový cestovní ruch. Typické pro klubový cestovní ruch je skupina osob, která spolu tráví svůj volný čas především kvůli společným zájmům a zálibám. Sportovní cestovní ruch Mezi sportovní cestovní ruch můžeme zařadit například odcestování na olympiádu nebo na jakékoliv jiné sportovní utkání jako divák. Obecně se tato forma nazývá pasivní. 8

9 Opačnou formu nazýváme aktivní. Náplní takového pobytu je sportování, kterým jedinec posiluje své zdraví a zlepšuje kondici, jak fyzickou tak psychickou. Jako příklad aktivně-sportovního cestovního ruchu můžeme uvést vysokohorskou turistiku, vodní turistiku, cykloturistiku apod. Ekonomicky orientovaný cestovní ruch Ekonomicky orientovaný cestovní ruch zohledňuje především profesní zaměření cestování. Typické pro tuto formu je, že se odehrává z větší části v pracovním čase osoby, ale zároveň je často spojována i s trávením volného času. (Vystoupil, Šauer, Holešinská & Metelková, 2006) Typickým příkladem může být cyklistický pobyt, který pořádá firma pro své obchodní partnery. Obchodní partneři sem přijedou sice s hlavním záměrem projednat v přátelském duchu případné další obchodní příležitosti, ale zároveň si zasportují tak, jako ve svém volném čase. Dalším příkladem profesně zaměřeného cestovního ruchu tzv. kongresový cestovní ruch. Při této formě dochází k účasti na různých kongresech nebo seminářích, které slouží k odborné výměně informací. V neposlední řadě sem můžeme také zařadit návštěvu a účast na veletrzích a výstavách, při kterých můžeme zaujmout účastníky svými produkty a získat tak do budoucna nové zákazníky nebo obchodní partnery. Specificky orientovaný cestovní ruch Mezi specificky orientovaný cestovní ruch patří například nákupní cestovní ruch, vojenský cestovní ruch, politický cestovní ruch apod. Tato kategorie cestovního ruchu je charakteristický specifickými motivy účastníka. 9

10 1.2 Druhy cestovního ruchu Pro určení druhu cestovního ruchu je pro nás rozhodující způsob realizace cestovního ruchu. Zajímá nás například počet účastníků, délka trvání, věk účastníků apod. Mezi druhy cestovního ruchu patří: Cestovní ruch dle původu účastníků Cestovní ruch dle počtu účastníků Cestovní ruch dle věku účastníků Cestovní ruch dle délky trvání Cestovní ruch dle převahy místa pobytu Cestovní ruch dle ročního období Cestovní ruch dle způsobu ubytování Cestovní ruch dle způsobu cestování (organizace) Cestovní ruch dle způsobu financování Cestovní ruch dle původu účastníků Původ účastníka nám určí, zda se jedná o cestovní ruch domácí nebo zahraniční. Za domácí cestovní ruch považujeme vycestování a pobyt osob mimo místo jejich trvalého bydliště na dobu ne delší než jeden rok. Podmínkou je cestování a pobyt pouze ve vlastním státě. Účelem domácího cestovního ruchu je např. profesní povinnost nebo trávení volného času. Typické pro zahraniční cestovní ruch je překročení státních hranic. Doba cestování ani pobytu opět nesmí překročit jeden rok. Toto překročení může být dvojího typu. Pokud do dané země přijíždí obyvatelé jiných zemí, dochází k tzv. příjezdovému cestovnímu ruchu tzv. incoming. Pokud obyvatelé daného státu vyjíždí do zahraničí, dochází k výjezdovému cestovnímu ruchu tzv. outcoming. 10

11 Cestovní ruch dle počtu účastníků Na základě počtu účastníků může zájezd probíhat jako individuální, kdy se jedná o cestování osob samotných nebo rodin. Podmínkou je, že tito jednotlivci nebo rodiny cestují sami, nikdo jim cestování neorganizuje. Pokud je cestování již organizováno a jedná se o cestování většího kolektivu, mluvíme o cestovním ruchu kolektivním. Posledním druhem je cestovní ruch masový. Cestovní ruch dle věku účastníků Z hlediska věku účastníků můžeme cestovní ruch rozdělit na mládežnický a seniorský. Podmínkou pro mládežnický cestovní ruch je věk v rozmezí let a cestování již neprobíhá za přítomnosti vlastních rodičů ale zatím ani s vlastní s rodinou. (Vystoupil, Šauer, Holešinská & Metelková, 2006) Seniorský cestovní ruch je jednoznačně vymezen věkem ukončení pracovní aktivity. Tento druh cestovního ruchu svým obsahem odpovídá potřebám, zájmům, fyzickým a ekonomickým možnostem starší generace (Vystoupil, Šauer, Holešinská & Metelková, 2006, p. 23) Pro většinu cestovních kanceláří nabízející seniorské pobyty je většinou rozhodující spíš věk účastníků než ukončení pracovní aktivity. Cestovní ruch dle délky trvání Rozhodujícím měřítkem pro určení délky trvání je počet přenocování na jednom místě. Pokud turista přenocuje na jednom místě max. 4 noci, hovoříme o 11

12 krátkodobém cestovním ruchu. Pokud osoba přenocuje na jednom místě více než 4krát, jedná se již o dlouhodobý cestovní ruch. Cestovní ruch dle převahy místa pobytu Na základě typologie středisek, ve kterých se může cestovní ruch odehrávat, mluvíme o horském cestovním ruchu, přímořském cestovním ruchu, lázeňském cestovním ruchu atd. Každé středisko zahrnuje určitý druh nabízených služeb typických pro danou oblast. Cestovní ruch dle ročního období Lyžařské areály provozují svoji činnost během zimy. Oproti tomu například v Chorvatsku probíhá hlavní sezóna v letních měsících. Z toho vyplývá, že cestovní ruch můžeme rozdělit i podle sezón. Podle návštěvnosti může probíhat cestovní ruch buď v hlavní sezóně, kdy se počat návštěvníků největší a cestovní ruch mimosezónní, kdy je návštěvnost nižší. Podle ročního období, kdy se cestovní ruch odehrává, pak můžeme hovořit o letním či zimním cestovním ruchu. Cestovní ruch dle způsobu ubytování Na základě toho, jaký typ ubytování si klient vybere, můžeme hovořit o hotelovém cestovním ruchu nebo parahotelovém cestovním ruchu. Pokud se jedná o hotelový cestovní ruch, je účastník ubytován v hromadném ubytovacím zařízení typu hotel. Vedení hotelů v dnešní době nabízí svým zákazníkům nejen ubytování včetně stravovaní ale také různá wellness či fitness zařízení atd. Tyto hotely ještě můžeme rozdělit do 5 tříd podle velikosti a vybavenosti pokojů a také podle rozsahu doplňkových služeb. Do parahotelového cestovního ruchu pak řadíme ubytování v apartmánech, 12

13 pod stanem, v chatce atd. Cestovní ruch dle způsobu cestování (organizace) Podle způsobu organizování rozlišujeme dva druhy cestovního ruchu: organizovaný a neorganizovaný. Pokud si zákazník koupí zájezd u cestovní kanceláře, znamená to, že si již kupuje balík služeb. V tomto případě se jedná o organizovaný cestovní ruch, neboť veškeré zařizování s poskytnutím služeb má na starosti cestovní kancelář. Pokud však účastník nevyužije služeb cestovní kanceláře a veškeré služby si zajišťuje sám, jedná se o cestovní ruch neorganizovaný. Cestovní ruch dle způsobu financování Na základě toho, kdo se na úhradě nákladů podílí, můžeme mluvit o cestovním ruchu komerčním nebo sociálním. U komerčního cestovního ruchu si veškeré náklady hradí účastník sám. Pokud dojde k částečné či plné spoluúčasti na financování výdajů, mluvíme o tzv. sociálním cestovním ruchu. (Vystoupil, Šauer, Holešinská & Metelková, 2006) Klasifikací cestovního ruchu se zabývají i další autoři odborné literatury. Pro přehlednost jsem uvedla tabulku č. 1, kterou ve své publikaci Marketing v cestovním ruchu použila Jakubíková. Tab. 1 Typologie cestovního ruchu dle různých klasifikačních hledisek Klasifikační hlediska Základní členění domácí zahraniční Motivace účasti (cíle cesty) rekreační kulturně poznávací vzdělávací společenský 13

14 sportovní náboženský zdravotní a léčebný motivy: svatba, oslava výročí, nákupy aj. Platební bilance státu zahraniční cestovní ruch aktivní zahraniční cestovní ruch pasivní Délka pobytu krátkodobý střednědobý dlouhodobý Způsob organizace organizovaný neorganizovaný Počet účastníků individuální (1 osoba, rodina) skupinový Věk účastníků mládež rodiny s dětmi, dospělí senioři Způsob financování komerční sociální Prostředí město venkov střediska cestovního ruchu lázně Intenzita turistických stálá proudů sezónní mimosezónní Způsob ubytování ubytovací zařízení (hotely, motely, penziony aj.) kempy chaty a chalupy ubytování v soukromí Dopravní prostředky silniční individuální automobil, motocykl, kolo autobusová, autokarová železniční lodní letecká kombinovaná vertikální městská hromadná doprava Stravování individuální společné intenzita: snídaně, polopenze, plná penze, all inklusive 14

15 2. Management Management je proces systematického plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování, který směřuje k dosažení cílů organizace. (Bělohlávek, Košťan & Šuleř, 2001, p. 24) Vzhledem k tomu, že se jedná o soustavu aktivit, které následují jedna za druhou a úkolů, které se vzájemně prolínají, můžeme o managementu hovořit jako o procesu. Tyto aktivity a úkoly jsou odvozovány z cílů podniku. Cíle určuje většinou vedení dané organizace. Mezi manažerské aktivity patří plánování, organizování, vedení, kontrolování. Plánováním rozumíme vytyčení úkolů a určení pořadí v jakém budou úkoly probíhat. Úkoly se určují na základě cílů organizace. Plány dále můžeme rozdělit na strategické nebo operativní, a krátkodobé nebo dlouhodobé. Za organizování považujeme rozdělování úkolů a přidělování zdrojů pracovníkům firmy tak, aby bylo dosaženo úspěšného vykonání daných úkolů. Každý pracovník má v organizace určité postavení a na základě toho dostává úkoly odpovídající jeho pozici. Vedení znamená motivování podřízených pracovníků. Úkolem každého vedoucího pracovníka je motivovat své podřízené tak, aby bylo dosaženo co největšího úsilí pro splnění úkolů. Kontrolování zahrnuje sběr dat a informací po splnění nějakého úkolu a následné porovnání těchto dat s plánovanými cíly. Díky tomuto porovnání zjistíme, zda jsou cíle organizace dodržovány a případně najít způsob, jak zlepšit fungování zaměstnanců firmy. (Bělohlávek, Košťan & Šuleř, 2001) 2.1 Prostředí managementu Prostředí managementu je vše, co manažery při vykonávání jejich práce obklopuje a ovlivňuje. Jde o systém, ve kterém jsou manažeři nejen aktivními 15

16 spolutvůrci ale i jeho součástí. Prostředí managementu můžeme rozdělit na vnitřní a vnější. (Veber a kol., 2009) Vnitřní prostředí managementu Za vnitřní prostředí považujeme množinu prvků, které vznikají uvnitř organizace a zde na sebe také vzájemně působí. Hlavími prvky vnitřního prostředí jsou lidé a věcné prostředky. Tyto prvky jsou propojené řídícími a komunikačními procesy. (Pošvář & Erbes, 2008) Faktory spadající do vnitřního prostředí podniku mohou manažeři firmy řídit a ovlivňovat přímo. Do vnitřního prostředí spadá i organizační struktura, která závisí především na rozsahu a typu aktivit a činností, které organizace vykonává. Na obrázcích č.1 a č.2 můžeme vidět, že organizační struktura cestovní kanceláře a cestovní agentury se liší především kvůli různým realizačním procesům. VRCHOLOVÝ MANAGEMENT Marketing Tvorba zájezdů Prodej zájezdů Řízení sítě poboček Ekonomika a finance Rezervační centrála Pobočky/ agentury Obr. 1 Organizační struktura cestovní kanceláře (Sysel & Zurynek, 2009) 16

17 MANAGEMENT Prodej letenek Prodej zájezdů Prodej dalších služeb a zboží CR Ekonomika a finance Obr. 2 Organizační struktura cestovní agentury (Sysel & Zurynek, 2009) Vnější prostředí management Faktory, které ovlivňují chod organizace, mohou vznikat mimo prostředí organizace. Těmto faktorům říkáme vnější prostředí. Vnější podmínky firmy tedy závisí na tom, v jakém prostředí se organizace nachází. Z vnějšího prostředí působí na firmu vlivy politické, ekonomické, sociální a technické. Analýza, která zpracovává tyto vlivy z vnějšího prostředí, se nazývá PEST analýza. Změny, které probíhají ve vnějším prostředí, mohou chod firmy ohrozit nebo naopak přinést pozitivní dopad na existenci organizace. (Veber a kol., 2009) 17

18 3. Marketing Abychom mohli na trh uvést nabídku, která bude v budoucnu úspěšná, potřebujeme dobře porozumět přáním poptávce a snažit se uspokojit její požadavky. Při tvorbě nabídky je potřeba odpovědět si na následující otázky: Co musíme nabídnout, abychom uspokojili poptávku? Kdy, kde a jak máme tento produkt vytvořit? Jak máme produkt nabídnout? Obrázek č. 3 znázorňuje marketingový směnný proces. Každý prvek přidává hodnotu prvku následujícímu. Potřeby, přání, poptávka Trhy Marketingová nabídka (produkty-služby) Směna, transakce, vztahy Hodnota a spokojenost Obr. 3 Marketingový směnný proces (Jakubíková, 2012) Pokud se podaří nabídce poskytnout to, co druhá strana poptává, může dojít ke směně. Můžeme říct, že hlavním cílem marketingu je směna, neboť obě strany, nabídka i poptávka, získají to, co požadovaly. 18

19 Aby mohlo ke směně dojít, je zapotřebí nejméně dvou stran. Každá ze stran musí mít co nabídnout straně druhé. Každá ze stran má právo nabídku druhé strany přijmout nebo odmítnout. Jestli nakonec ke směně opravdu dojde, záleží na tom, zda se strany mezi sebou domluví. Konečným aktem, který následuje po směně, je transakce. Transakce je obchodní vztah mezi smluvními partnery, ve kterém jsou stanoveny podmínky: předmět transakce, čas, cena a místo dodání. (Jakubíková, 2012, p. 52) 3.1 Marketing v cestovním ruchu V marketingu tykajícím se cestovního ruchu stojí na straně poptávky zákazník, který v tomto procesu hraje roli spotřebitele nabízených služeb. Na straně nabídky stojí organizace cestovního ruchu, které služby typické pro cestovní ruch nabízejí. (Jakubíková, 2012) Specifika marketingu cestovního ruchu Jak už bylo řečeno, objektem v cestovním ruchu jsou nabízené služby. Vlastnosti služeb se od vlastností hmotných statků (výrobků, zboží) liší v následujících bodech: Nehmotnost. Služby nemůžeme před jejich nákupem cítit, vidět, slyšet ani nahmatat neboť jsou nehmotné. Při výběru můžeme spoléhat pouze na různá doporučení a zkušenosti z předešlých nákupů služeb. Nedělitelnost. Jedná se zde o neoddělitelnost služeb od producenta služeb. Určitá služba je produkována v přítomnosti zákazníka, tudíž je sám součástí její produkce. Heterogenita (variabilita). Vzhledem k tomu, že daná služba je poskytována 19

20 různými lidmi, může se vykonaná služba trochu lišit. Nelze tedy služby standardizovat. Pomíjivost (zničitelnost). Z důvodu nehmotnosti nelze služby skladovat. Proto např. neobsazené sedadlo v autobuse nelze schovat na další zájezd a je pro daný okamžik zničené. Kromě těchto vlastností, kterými se obecně služby liší od zboží, je pro prodej služeb v cestovním ruchu důležitá ústní reklama, zvýšená potřeba kvalitních podpůrných materiálů, komunikační dovednosti poskytovatelů služeb (Vystoupil, Šauer, Holešinská & Metelková, 2006; Janečková, 1996). 20

21 4. Cestovní kancelář Cestovní kancelář je základní provozní jednotka cestovního ruchu, jejímž předmětem činnosti je zprostředkování, organizování a zabezpečování služeb souvisejících s cestovním ruchem (Jakubíková, 2012, p. 24) Cestovní kancelář hraje v celém procesu roli prostředníka. Od dopravců, poskytovatelů ubytování a dalších služby nakupuje. Tyto služby potom prodá konečnému zákazníkovi nebo provizním prodejcům, kteří produkt nabízí svým klientům. Veškerá rizika, která s prodejem souvisí, nese právě cestovní kancelář. (Jakubíková, 2012) Cestovní agentura, která prodej zájezdu pouze zprostředkovává, musí zanechat ceny i podmínky prodeje stejné. Proto se cena ani podmínky prodeje zájezdu nebudou lišit, pokud si klient zájezd koupí od provizních prodejců a ne přímo od cestovní kanceláře, která zájezd organizuje. Cestovní kancelář je povinna být pojištěna proti úpadku. Tato povinnost se cestovní agentury netýká. Při prodeji zájezdů je cestovní kancelář, případně cestovní agentura, povinna vystavit kupujícímu cestovní smlouvu. Prodejce zájezdu je povinen pravdivě a srozumitelně informovat o všem, co se zájezdu týče a o všem co by mohlo mít vliv na rozhodnutí o koupi zájezdu. Kupující musí být informován především o smluvních stranách, kterých se smlouva týká. Dále pak musí být uvedeno místo pobytu, termín konání zájezdu. Při využití autobusové dopravy se jedná tedy o den odjezdu a o den příjezdu autobusu zpět. V případě využití vlastní dopravy se jedná o den nástupu na ubytování a o den ukončení pobytu. Dalším důležitým bodem, který musí být ve smlouvě uveden, je cena zájezdu a časové rozvržení plateb. Celková cena zájezdu by měla být rozepsána podle dílčích služeb, tedy aby klient věděl, kolik platí za autobusovou dopravu, kolik platí za ubytování atd. V případě objednávky více služeb, musí být ve smlouvě uvedeny podrobnosti ke každé službě zvlášť. Pokud si klient objedná ubytování, musí být ve smlouvě uveden název ubytovací kapacity, kapacita objednaného pokoje/apartmánu. Při koupi dopravy musí být uvedeno, o jaký druh 21

22 dopravy se jedná a nesmí chybět nástupní a výstupní místo. Často se u dopravy uvádí i trasa plánované cesty. Při objednání stravování musí být uveden rozsah a způsob podávání jídla. V případě zakoupení cestovního pojištění musí prodávající do smlouvy uvést rozsah pojištění a časové období, po které bude pojištění platné. Kromě těchto základních informací, týkajících se konkrétního zájezdu, jsou vždy součástí každé cestovní smlouvy i všeobecné smluvní podmínky. Ve smluvních podmínkách cestovní kanceláře jsou mimo jiné uvedeny storno poplatky, dále pak jaká jsou práva a povinnosti prodejce ale i klienta v případě změny podmínek cestovní smlouvy atd. Podepsáním cestovní smlouvy vyjadřuje zákazník souhlas s Všeobecnými smluvními podmínkami (Ryglová, Burian & Vajčnerová, 2011). 4.1 Marketingová strategie Marketingovou strategii můžeme definovat jako soubor marketingových cílů a úkolů a měření, která společnost provede pro jejich dosažení. Marketingová strategie je nastíněna v marketingovém plánu společnosti. Strategie může být stanovena buď pro specifické výrobky, nebo pro celou společnost. (Clement, 2004) Strategie jednoho cílového trhu Při tomto druhu strategie se firma zaměřuje na jeden segment trhu, na který je následně vytvořen marketingový mix. Spotřebiteli většinou bývá malá specifická skupina. Cílem strategie jednoho cílového trhu je především vyloučení konkurence Koncentrovaná marketingová strategie Tato strategie se od předchozí liší pouze sledováním i dalších tržních segmentů. Firmy s koncentrovanou marketingovou strategií zdůrazňují především 22

23 osobní přístup Totální marketingová strategie Totální marketingová strategie tvoří specifický marketingový mix pro každý cílový trh, a proto patří mezi nejdražší používané strategie Nerozlišovací marketingová strategie Podstatou nerozlišovací marketingové strategie je vytvoření univerzálního marketingového mixu, který se dá použít na všechny trhy. 4.2 Marketingový mix Součástí každé marketingové strategie je marketingový mix, který definujeme jako čtyři kontrolovatelné proměnné, které společnost reguluje, aby efektivně prodávala výrobek. (Clement, 2004) Marketingový mix tvoří produkt, cena, propagace a distribuce Produkt Nejčastějším produktem, který cestovní kancelář nabízí je zájezd. Za zájezd můžeme považovat pouze nakoupení dvou nebo více služeb, které cestovní kancelář nabízí. Mezi tyto služby patří doprava, ubytování, stravování nebo jiné služby cestovního ruchu, které však nejsou službou doplňkovou. Cena každá služby tvořící zájezd, musí tvořit alespoň 20% ze souhrnné ceny zájezdu. Proto za zájezd nemůžeme považovat případ, kdy si klient zakoupí například ubytování a pojištění, 23

24 protože pojištění představuje pouze doplňkovou službu. Aby mohla cestovní kancelář takovéto zájezdy vytvořit a následně prodávat, musí uzavřít smlouvy s poskytovateli jednotlivých služeb. (Sysel & Zurynek, 2009; Ryglová, Burian & Vajčnerová, 2011) Cestovní kancelář v rámci své nabídky zprostředkovává a zajišťuje následující služby: Ubytování Pokud uzavíráme jako cestovní kancelář smlouvu s majitelem ubytovací kapacity v dané destinaci, můžeme si vybrat ze tří základních forem: Smluvenou kapacitu platíme celou bez ohledu na to, zda se nám ji podaří obsadit celou nebo zůstanou některé pokoje volné. Smluvená kapacita je k dispozici do určitého data a cestovní kancelář ji hradí pouze v upřesněném objemu. Ubytovací kapacitu si cestovní kancelář objedná na základě nově vyvstalých skutečností, například přikoupení dalšího pokoje, při doplnění dalšího účastníka. Při sepisování smlouvy o pronájmu ubytovací kapacity nesmíme zapomenout na body, které by měla tato smlouva obsahovat: přesná data, která vymezují období pronájmu ubytovací kapacity množství pokojů, které si budeme pronajímat podrobnosti o smluvených pokojích podrobnosti o stravování, pokud je součástí dohody informace ohledně příjezdu a odjezdu hostů cenu a způsob platby případné doplňkové informace například o možnosti ubytování psa, 24

25 bezbariérový přístup atd. Někdy však cestovní kancelář neuzavře smlouvu přímo s poskytovatelem ubytovací kapacity, ale nakoupí ubytovací služby od místních cestovních kanceláří nebo agentur. V tomto případě by měla být smlouva s místní cestovní kanceláří sepsána na stejném principu jako v případě sepsání smlouvy přímo s majitelem ubytovací kapacity. (Sysel & Zurynek, 2009) Ubytování sloužilo v minulosti především pouze k přenocování a případně k využití služeb stravovacích, které byly doplňkem služeb ubytovacích. Požadavky hostů ale stále rostou a proto jsou dnes již běžnou součásti hotelů různá fitcentra, wellness centra atd. Hotelové prostory se v dnešní době hojně využívají k pořádání různých konferencí, kongresů, svateb atd. Jak již bylo napsáno na začátku této práce (v rozdělení cestovního ruchu podle způsobu ubytování), ubytovací kapacity můžeme rozdělit do kategorií podle druhu a následně do tříd na základě vybavenosti, kvality a rozsahu služeb. Kategorie nám říká, zda se jedná o hotel, penzion, karavan atd. Počet hvězdiček pak určuje vybavenost a úroveň služeb v dané ubytovací kapacitě. Stravování Většina ubytovacích kapacit nabízí svým hostům i stravovací služby. Zákazník si může vybrat z několika forem. Názvy a rozsah těchto forem uvádí tabulka č. 2 Tab. 2 Formy stravování Název Rozsah B/B Stravování zahrnuje pouze snídani H/B polopenze Stravování zahrnuje snídani a jedno hlavní jídlo, většinou večeři F/B plná penze Stravování zahrnuje snídani, oběd i večeři 25

26 All inclusive Ultra all inclusive Tato forma zahrnuje neomezenou konzumaci jídla i nápojů. Nápoje jsou většinou podávány i u hotelových bazénů nebo na hotelových plážích. Kromě neomezené konzumace jídla i nápojů tato forma zahrnuje i další hotelové služby jako jsou například sauna, wellness, golf aj. Doprava Dalo by se říct, že cestovní ruch by bez dopravy nemohl existovat, především ten zahraniční. Turista se potřebuje na místo své dovolené nějakým způsobem přepravit. Dále pak potřebuje využívat služeb dopravy i na místě, např. při tzv. fakultativních výletech. Turisté samozřejmě vyžadují při dopravě bezpečnost a komfort a proto je pro cestovní kanceláře výběr spolehlivého a léty ověřeného dopravce důležitým bodem při tvoření nabídky. (Jakubíková, 2012) Cestovní kanceláře využívají především služeb dopravy letecké, autobusové, železniční a lodní. Letecká doprava Smlouvu s dopravci provozujícími leteckou dopravu můžeme uzavřít buď s dopravci, kteří provozují pravidelnou přepravu nebo s dopravci provozujícími dopravu nepravidelnou. Dopravci provozující pravidelnou přepravu Cestovní kancelář si zaplatí určitou kapacitu na pravidelné lince a nezáleží na tom, zda ji celou následně využije nebo ne. Tato smluvená kapacita je vyhrazena pouze pro danou cestovní kancelář. Dopravci provozující nepravidelnou přepravu V tomto případě si cestovní kancelář zakoupí celou kapacitu letadla a opět 26

27 nezáleží na tom, zda se cestovní kanceláři podaří následně všechna sedadla prodat. Kvůli tomu, že kapacity letadel jsou většinou dost velké, dochází k spolupronájmu letadla více cestovními kancelářemi. Autobusová Při autobusové dopravě si většinou cestovní kancelář zaplatí celou kapacitu autobusu. Autobusovou dopravu si cestovní kancelář většinou zamlouvá na celou sezónu. (Sysel & Zurynek, 2009) Lze ale samozřejmě objednat i pouze jednu cestu, například u jednodenních zájezdů. Železniční a lodní doprava Cestovní kancelář zpravidla objednává tuto dopravu jednorázově a na konkrétní akce. (Sysel & Zurynek, 2009, p.) Služby na místě Doplňkové služby na místě většinou zařizuje delegát během pobytu nebo může služby objednat i cestovní kancelář ještě před odjezdem klientů. Služby se nakupují buď od místních cestovních kanceláří, nebo přímo od poskytovatelů služeb. Mezi takovéto doplňkové služby patří např. fakultativní výlety, vstupenky na různé akce, transfery od hotelu do přístavu atd. Delegát Delegát neboli místní zástupce je hostům k dispozici v místě pobytu a hlavní jeho pracovní náplní je výpomoc při příjezdu a odjezdu klientů, zajišťování a organizování výletů a jiných akcí v místě pobytu. (Sysel & Zurynek, 2009) Především by však měl dohlížet na to, zda jsou veškeré služby, které si klient 27

nabídku zahraniční dovolené na rok 2017

nabídku zahraniční dovolené na rok 2017 Výbor ZO OS KOVO připravil opět pro své členy nabídku zahraniční dovolené na rok 2017 V CK Diamant Club s.r.o. lze sjednat individuální rekreaci ušitou na míru každému z Vás zájemců. Dotace na tuto rekreaci

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování zájezdu Téma Ročník Autor Technika

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

Glykorissa Beach*** Novinka! ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel ,

Glykorissa Beach*** Novinka!  ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel , Glykorissa Beach*** ŘECKO Samos / Pythagorion Poloha: oblíbený hotel v klidném prostředí je zasazen do svahu nad mořem asi 2 km od městečka Pythagorionu, ve kterém je krásný přístav, spousta nákupních

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Specifikace předmětu veřejné zakázky pro část A

Specifikace předmětu veřejné zakázky pro část A Příloha č. 1 na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem Zajištění zahraničního jazykového kurzu pro učitele a jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky ZŠ Povážská Strakonice Specifikace předmětu

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CHORVATSKO CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Vyhodnocovací tabulky za celý soubor od r. 2001 výběrový soubor 3 598 respondentů: Kontingenční tabulky podle třídících

Více

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. Glikorisa Beach*** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Samos / Pythagorion www.cdtravel.cz Řecko Samos Poloha:oblíbený hotel ve velice klidném až osamoceném

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

Albánie. Hotel Vivas*** Novinka! www.cdtravel.cz. ALBÁNIE / Durres (Drač) Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.

Albánie. Hotel Vivas*** Novinka! www.cdtravel.cz. ALBÁNIE / Durres (Drač) Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel. Hotel Vivas*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz ALBÁNIE / Durres (Drač) www.cdtravel.cz Albánie / / / Poloha: hotel se nachází přímo na pláži a zároveň

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

CHORVATSKO - Tučepi HOTEL NEPTUN**** Depandance Maslinik. Až 3 děti do 14 let ZDARMA!!! 21.6. 5.7. Období typ ubytování LAST MINUTE CENA původní cena

CHORVATSKO - Tučepi HOTEL NEPTUN**** Depandance Maslinik. Až 3 děti do 14 let ZDARMA!!! 21.6. 5.7. Období typ ubytování LAST MINUTE CENA původní cena LAST MINUTE CHORVATSKO - Tučepi HOTEL NEPTUN**** Depandance Maslinik Až 3 děti do 14 let ZDARMA!!! 21.6. 5.7. Období typ ubytování LAST MINUTE CENA původní cena All inclusive 1/2+1 SWC BP KL 15 946 Kč

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

Resort a kemp Michael

Resort a kemp Michael Resort a kemp Michael Vytisknout PDF Zaostrog / Makarská Riviéra / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal.

Více

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny prodej zájezdů přes internet XML EXPORT ZÁJEZDŮ popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny Formát XML exportu Zajezdy Základní root element, který tvoří kolekce elementů Zajezd a obsahuje popisy

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

ŠPANĚLSKO COSTA BRAVA

ŠPANĚLSKO COSTA BRAVA POBYT PRO SENIORY 55+ Hotel SANTA MONICA*** Calella Hotel se nachází cca 100 m od písečné pláže. K vybavení hotelu patří recepce, výtah, TV místnost, bar, kavárna, bazén s dětským brouzdalištěm, zavazadlová

Více

BULHARSKO po slevě 7%

BULHARSKO po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 9.6. 17.6.2015 V ceně : 8. 361,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Doprava kombinovaná

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování služeb cestovního ruchu Téma Ročník

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb. ODPOVÍDAJÍCÍ PŘEDPIS EU Ustanovení. Obsah Celex č. Ustanovení Obsah

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb. ODPOVÍDAJÍCÍ PŘEDPIS EU Ustanovení. Obsah Celex č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky Trends & Events s.r.o., se sídlem Tobrucká 713/25, 160 00 Praha 6, IČO 289 52 481 DIČ CZ28952481 jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola,hornická 327, 261 01, Příbram II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2604 Název projektu: Zlepšení jazykových

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Zakynthos / Alykes www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos / / / Poloha: jednoduchý rodinný hotel se

Více

Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel , mob ,

Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel , mob , Hotel Vivas*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 97 22 43 053, mob. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz ALBÁNIE / Durres (Drač) www.cdtravel.cz Albánie / / / Poloha: hotel se nachází přímo

Více

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o.

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky CK Travel Planet jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015 NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015 POZNÁMKA: Pro uplatnění příslušné slevy předloží zaměstnanec DPP služební průkaz a Průkaz člena dané odborové organizace

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více

BS - Registrační formulář pro ubytovatele

BS - Registrační formulář pro ubytovatele BS - Registrační formulář pro ubytovatele 1. Sídlo firmy / provozovna Název firmy: Obec: Ulice: IČO: Č. orientační Č. popisné VAT ID (DIČ): Číslo účtu: PSČ: Regionální zatřídění: E-mail: Tel.: Fax: Poskytované

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. www.cdtravel.cz Řecko Lefkada Achilleas studia *** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Lefkada / Nidri Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska

Více

Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech.

Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech. Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech. Následující podmínky platí pro pronájem soukromých apartmánů v domě majitele, které zprostředkoval uvedený nájemce a objednaných služeb, které zajistil

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+

PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+ PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+ 8,11,12,15 - denní zájezd Poloha: Hotel se nachází v severní části letoviska a je vzdálen 100 m od centra, cca 300 m od jižní a cca 150 m od severní pláže.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka!  ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! ŘECKO Zakynthos / Alykes / / / 2 Poloha: jednoduchý rodinný hotel se nachází v blízkosti klidného letoviska Alykes přímo u pláže, v okolí hotelu je dostatek ochodů a taveren,

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

PŘIHLÁŠKA. zákonný zástupce se zúčastní pobytu: ANO NE

PŘIHLÁŠKA. zákonný zástupce se zúčastní pobytu: ANO NE PŘIHLÁŠKA zákonný zástupce dítěte I. dospělý: jméno a datum narození:... bydliště:... telefon, mail:... zákonný zástupce se zúčastní pobytu: ANO NE (Pokud se tábora nezúčastní zákonný zástupce, vyplňte,

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Cestovní kancelář a cestovní agentura Téma Ročník Autor

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Votrok 2015. www.votrok.cz. Cestovní kancelář. Kompletní ceny. Slevy za včasný nákup zájezdů

Votrok 2015. www.votrok.cz. Cestovní kancelář. Kompletní ceny. Slevy za včasný nákup zájezdů Votrok 2015 Cestovní kancelář Cestovní kancelář Votrok, Chelčického 967, Hradec Králové PSČ 500 02 Telefon: 495 534 066 Mobil: 725 848 429 E-mail: votrok@votrok.cz Kompletní ceny Slevy za včasný nákup

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Cestovní kancelář Votrok Chelčického 967 500 02 Hradec Králové Telefon: 495 534 066 Mobil: 725 848 429 E-mail: votrok@votrok.cz

Cestovní kancelář Votrok Chelčického 967 500 02 Hradec Králové Telefon: 495 534 066 Mobil: 725 848 429 E-mail: votrok@votrok.cz Cestovní kancelář Votrok 2016 Itálie Chorvatsko Kompletní ceny Cestovní kancelář Votrok Chelčického 967 500 02 Hradec Králové Telefon: 495 534 066 Mobil: 725 848 429 E-mail: votrok@votrok.cz www.votrok.cz

Více

Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Private Concierge s.r.o.

Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Private Concierge s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Private Concierge s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky pro služby poskytované Private Concierge s.r.o., se sídlem Bolzanova 1679/3, Praha, 110 00, zapsané v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. Tyto Smluvní podmínky pořadatele CK Aquarius Adriatic (dále CK nebo Aquarius Adriatic ) spolu s Důležitými informacemi uvedených na webových stránkách

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

Preambule k Přílohám č. 1A a č. 1B Specifikace předmětu zakázky

Preambule k Přílohám č. 1A a č. 1B Specifikace předmětu zakázky Preambule k Přílohám č. 1A a č. 1B Specifikace předmětu zakázky Popis zakázky Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb, které se týkají zahraničních jazykových kurzů pro učitele a zahraničního jazykově-vzdělávacího

Více

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201 CHALKIDIKI - letovisko NEA VRASNA 2015 letecké zájezdy ODLETY BRNO,OSTRAVA vily VASILIS, VOULA,CHRISTOS II., APOLLON kód zájezdu termín počet dní/nocí 1. a 2. os. STUDIO 1. až 3. os. APARTMÁN 3. a 4. os.

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis ŘECKO / Leptokarie 52 Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahram krbem, kde si můžete příjemně posedět s přáteli, se nachází v klidné části nedaleko hlavní turistické třídy

Více

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti Hotel Green Bay*** Kontakt: Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz Novinka! ŘECKO Thassos / Trypiti www.cdtravel.cz / / Poloha: menší rodinný hotel s přátelským přístupem majitelů

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o. I. Úvodní ustanovení: Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zájezdů předem

Více

Důležité rady a informace

Důležité rady a informace Důležité rady a informace Podmínky účasti na zájezdech a vzájemná práva a povinnosti vznikající mezi klientem a naší CK stanoví Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech, jejichž úplné znění naleznete

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Plzeňsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Smluvní vztah Podmínky, za kterých cestovní kancelář MEDITERAN travel s.r.o., poskytuje svým zákazníkům služby, jsou stanoveny podle

Více

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností:

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: Tenis program 2008 Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: TENIS CUP 1 : tenisový turnaj v kategoriích dvouhra muži, dvouhra ženy,

Více

GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099

GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099 GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099 KA 18 Vzdělávací pobyt (kurz) v anglicky mluvící zemi 4. 5. 10. 5. 2014 Specifikace programu, výuky AJ, ubytování, stravování,

Více

Všeobecné obchodní podmínky CK MOJELODE.CZ

Všeobecné obchodní podmínky CK MOJELODE.CZ tel: +420 602 483 242 e-mail: info@mojelode.cz web: www.mojelode.cz CK Mojelode.cz EKOSAN servis s.r.o. Fortenská 43 537 01 Chrudim Všeobecné obchodní podmínky CK MOJELODE.CZ 1. Vymezení pojmů CK MOJELODE.CZ

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytu upravují vzájemné smluvní vztahy mezi zákazníkem (fyzickou či právnickou osobou) a pronajímatelem v souladu s platnými

Více

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 Pozvánka na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013 ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 1 Vážené dámy a pánové, milovníci rybářského sportu a turistiky!! Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji ji pozvat

Více

Hotel Caprici 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 12 320 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Caprici 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 12 320 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Caprici 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Santa Susanna Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 9 150 Kč

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky v rámci projektu Podpora výuky jazyků na SPŠ a SOU Uničov, číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.2280 1. Zadavatel Název:

Více

2. Základní škola Holešov, příspěvková organizace Sídlo zadavatele: Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

2. Základní škola Holešov, příspěvková organizace Sídlo zadavatele: Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky.

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky. Olimp*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz BULHARSKO / Pomorie www.cdtravel.cz Bulharsko Poloha: nový pětipatrový hotel se nachází ve staré

Více

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 2016 Svátky Písní Olomouc 2016 NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 1 44. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní 2016 Pobytové balíčky Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor na

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ Provozovatelem slevového portálu www.bejkr.cz je společnost Jk Joblife s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka

Více

ZLATÉ PÍSKY - HOTEL MELIÁ GRAND HERMITAGE *****

ZLATÉ PÍSKY - HOTEL MELIÁ GRAND HERMITAGE ***** ZLATÉ PÍSKY - HOTEL MELIÁ GRAND HERMITAGE ***** 8, - denní zájezd Poloha: Hotel se nachází v centrální části letoviska Zlaté Písky. Je vzdálen cca 0 m od pláže a obklopen zelení. Pláž: Prostorná písčitá

Více

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. :

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : I. Úvod Cestovní kancelář INVIA.CZ, a.s., (dále jen CK) je řádně pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání

Více

a/ Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou CK Hello Tour potvrdí na Smlouvě o zájezdu.

a/ Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou CK Hello Tour potvrdí na Smlouvě o zájezdu. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Hello Tour, provozovatel FliCom Travel s.r.o., Praha 4 - Nusle, Křesomyslova 364/19, 114

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem Všeobecné obchodní podmínky 1. Smluvní strany Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem rekreačního střediska Stará Živohošť společností Stará Živohošť s.r.o. se

Více

Všeobecné podmínky MT-TOUR

Všeobecné podmínky MT-TOUR Všeobecné podmínky MT-TOUR 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK MT-TOUR, Ing. Michaela Červinková (dále jen CK MT-TOUR)

Více

PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB ****

PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB **** PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB **** 8,,, - denní zájezd Poloha: Nachází se v severní části Primorska, v bezprostře blízkosti severní pláže (cca 80 m). Je vzdálen cca 200 m od centra letoviska.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. www.cdtravel.cz Řecko Peloponés Hotel Ritsa** Novinka! Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Peloponés / Tolo / / / / / Poloha: malé, romantické městečko Tolo leží

Více

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Amaraigua 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Malgrat de Mar Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní all inclusive vlastní hotel 11

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 CK TURISTA Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 4,5,6,7 - denní zájezd Slovinské termální lázně Moravské Toplice se již staly mezi golfisty pojmem. Skvělé

Více

Cestovní kanceláře a agentury

Cestovní kanceláře a agentury Cestovní kanceláře a agentury 5. Přednáška Management cestovního ruchu Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D. CESTOVNÍ KANCELÁŘ -základní provozní jednotka CR Zprostředkování Organizování Zabezpečování sluţeb souvisejících

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI INVIA.CZ ( Podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI INVIA.CZ ( Podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI INVIA.CZ ( Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost INVIA.CZ, a.s., IČO: 267 02 924, se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 1463/5, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Balkanbus s.r.o. Smlouva o obchodním zastoupení při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Smluvní strany: CK STRAVA, Balkanbus s.r.o. (dále jen CK) Se sídlem: Havlíčkova 99, Blučina

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru Provozovatel MORRIS CL s. r. o. se sídlem: Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha 10 - Vinohrady zapsaným v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78895 IČO: 49097415 DIČ: cz 49097415 www.hotelmorris.cz

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 1 1. Vytvoření prováděcího dokumentu v souladu s marketingovou strategií a AP 2011/2012 2. Institucionalizace

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti Alex, cestovní

Více

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení Provádějte své hotelové rezervace bez napětí a s jistotou, že jste nakoupili výhodně. Díky naší garanci nejlepší ceny ušetříte při přímé rezervaci požadovaného Vienna International Hotelu kromě času také

Více