Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE"

Transkript

1

2

3

4 Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, Praha 7 tel.: , fax: jako svou publikaci Odpovìdná redaktorka Jana Henžlíková Sazba a zlom Milan Vokál Poèet stran 112 Vydání 1., 2010 Vytiskly Tiskárny Havlíèkùv Brod, a. s. Husova ulice 1881, Havlíèkùv Brod Grada Publishing, a.s., 2010 Cover Photo fotobanka Allphoto ISBN

5 KDYŽ DÍTÌ LŽE Obsah ÚVOD PRAVDA A LEŽ...11 Rozdíl mezi pravdou a lží...11 Jak èasto bìžný èlovìk lže? V jakých situacích? Jeden den úplnì pravdomluvného èlovìka...14 Jak se pozná lež?...15 Dá se poznat, že nìkdo lže?...15 Zaruèené metody celníkù pøi odhalování lži Detektor lži...18 Jednoduchý detektor lži Jak se odhaluje lež v Èínì?...19 Shrnutí KDYŽ LŽE PØEDŠKOLÁK...21 Jakým zpùsobem mùžou pøedškoláci lhát? Pøíklady lhaní u pøedškolákù...21 Krátká charakteristika období pøedškoláka...22 Jak myslí pøedškolák?...23 Pøedškolák a rodièe...24 Hra, fantazie Od jakého vìku už se dá mluvit o lhaní?...26 Charakteristika lži u pøedškolákù...26 Lžou všechny pøedškolní dìti? Dovednost lhaní jako pozitivní moment vývoje aneb Kde je èokoláda?...27 Proè pøedškoláci lžou?...28 Nejèastìjší dùvody lhaní u pøedškolákù...29 Jak reagovat, když pøedškolák lže? Jak se chovat k pøedškolákovi, aby lží bylo co nejménì?

6 edice PRO RODIÈE Rady jiných rodièù, jak zacházet se lhaním u pøedškoláka Však my jsme taky lhali...43 Shrnutí KDYŽ LŽE ŠKOLÁK...47 Jakým zpùsobem mùžou školáci lhát? Pøíklady lhaní u školákù Krátká charakteristika období školáka...48 Jak myslí školák?...49 Školák a jeho rodièe...49 Školák a vrstevníci...50 Charakteristika lži u školákù...50 Lžou všichni školáci? Proè školáci lžou?...51 Proè školáci nejèastìji lžou?...51 Jak reagovat, když školák lže? Jak se chovat ke školákovi, aby lží bylo co nejménì?...57 Anketa mezi školáky o lhaní Magazín MF DNES...63 Shrnutí KDYŽ LŽE TEENAGER...67 Proè jsem zvolila pojem teenager?...67 Jakým zpùsobem mohou teenageøi lhát? Pøíklady lhaní u teenagerù...67 Krátká charakteristika období teenagera...68 Co je pro teenagera typické?...69 Teenager a rodièe...70 Teenager a vrstevníci...70 Charakteristika lží a lhaní teenagerù...71 Lžou všichni teenageøi?...71 Proè teenageøi lžou?...72 Teenager chce získat svobodu, vlastní prostor, nezávislost na rodièích...72 Strach...73 Pøedvídání zamítavé reakce rodièù...73 Nápodoba rodièù èi okolí...73 Ze zvyku

7 KDYŽ DÍTÌ LŽE Lenost...74 Lhaní jako indikátor nìèeho závažnìjšího...74 Jak reagovat, když teenager lže? Jak se chovat k teenagerovi, aby bylo lhaní co nejménì? Lhaní a internet...87 Proè je na internetu snazší lhát?...87 Typické on-line lži experimentování s identitou Mám to jako rodiè nìjak øešit, když zjistím, že si teenager na internetu vymýšlí?...89 Uète potomky pravidla bezpeènosti na internetu...90 Lež pubertální dcery...91 Shrnutí JAK DÍTÌ VYCHOVÁVAT, ABY BYLO LHANÍ CO NEJMÉNÌ?...93 Zlatá pravidla, která se osvìdèují pøi lhaní dìtí CO KDYŽ TO NEZABERE...97 Pokuste se najít nìkoho, kdo vám pomùže...97 Koho mám vlastnì hledat?...98 Kde takového odborníka hledat?...98 Jak poznám, že je to dobrý odborník? Že mi bude vyhovovat?...99 Kolik to bude stát?...99 Co od takového odborníka mùžete èekat? Co ne? Je potøeba dobøe formulovat zakázku tedy to, co od odborníka chcete Má cenu nechat dítìti pøedepsat nìjaké léky? ZÁVÌREM LITERATURA

8

9 KDYŽ DÍTÌ LŽE Úvod Milí ètenáøi, dostává se vám do ruky knížka, která by vám mìla pomoci ve chvíli, kdy vaše dítì lže. Se lhaním u svého dítìte se setkal snad každý rodiè. Lhaní dítìte je pro rodièe vždycky zátìžová situace. Dochází ke ztrátì dùvìry v dítì, kazí se vztah mezi dítìtem a rodièem. Každá lež nemusí být však tak strašná, jak to na první pohled mùže vypadat. Lhát zkoušejí prakticky všechny dìti. Nìkteré druhy lží jsou bìžné, nìkteré lži ani není potøeba nìjak víc øešit. Dìkuji všem rodièùm, kteøí mi vyprávìli postøehy, které se týkaly lhaní u jejich dìtí. Dìkuji svému manželovi Petrovi a synùm Ondrovi a Daneèkovi za všestrannou pomoc, sestøe Míše za trpìlivé korektury a rodinì a pøátelùm za pomoc a podporu. Tereza Beníšková V Kadani, listopad

10

11 KDYŽ DÍTÌ LŽE Pravda a lež 1 Cílem kapitoly je probrat rozdíl mezi pravdou a lží a rùzné druhy lží. Mìli bychom se podívat se na to, jak èasto bìžný èlovìk lže a v jakých situacích. Jak by to vypadalo, kdyby nìkdo mluvil stále pravdu? Dá se poznat, že nìkdo lže? A jak? Jak funguje detektor lži? Rozdíl mezi pravdou a lží Možná vám bude pøipadat nadpis absurdní. Vždyť rozdíl mezi pravdou a lží je pøece zøejmý. Pravda je pravda, lež je lež. Každému je to jasné. Pravda je správná, lež je špatná. Pravda je žádoucí, lež by se mìla potrestat. Chceme, aby naše dítì øíkalo jen pravdu, vždyť my sami také nelžeme. Ale tak jednoduché to není. Zkuste si sami pro sebe zformulovat svou definici pravdy a svou definici lži. Tak tedy: Co je to pravda a co je to lež? Napøíklad: Pravda je to, co odpovídá skuteènosti. Lež je všechno ostatní. Ale co když øíkám nìco, co neodpovídá skuteènosti, ale já to nevím a jsem pøesvìdèen o tom, že je to pravda? Pak pøece nelžu. Pøi lži musí být pøítomen zámìr druhého oklamat, pak se teprve jedná o skuteènou lež. Musíme chtít druhého zámìrnì uvést v omyl. U mnoha výrokù se dá tìžko rozeznat, zda jsou pravda nebo lež. Je v nich obsažena èást pravdy, ale i èást nepravdy, existuje hodnì polopravd. 11

12 edice PRO RODIÈE Definice lži z Wikipedie, otevøené encyklopedie: Lhát znamená tvrdit nìco, o èem mluvèí nebo pisatel ví, že je nepravdivé, nebo o èem nemá rozumný dùvod se domnívat, že je pravdivé, ale pøesto to vydává za pravdu. Vìtšinou se tak dìje s úmyslem získat nìjakou výhodu èi zakrýt chybu. Lží je také vložení vìdomé nepravdy do jinak pravdivé souvislosti. Nìkdy se lež pøipouští ze zdvoøilosti èi k ochranì druhých osob. Je každá lež špatná? Urèitì je spousta lží, které jsou zavrženíhodné, které druhému ublíží, které mu mají uškodit. Lži, které jsou zlé a podlé. Už v Bibli v Desateru pøikázání je uvedeno: Nepromluvíš køivého svìdectví. Odhalení lži se vìtšinou podvádìného dotkne, zraní ho. Podvádìný už nebude mít ke lháøi dùvìru. Ale pak existují drobnìjší lži, které používáme víceménì všichni, aniž bychom si to uvìdomovali. Napøíklad v obchodì u pokladny øekneme, že nemáme drobné, aèkoliv je máme, jen se nám je nechce lovit z penìženky. Kamarád nás zve veèer do kina nebo do hospody, ale nemáme chuť jít a nechceme mu to øíct pøímo, tak se radìji vymluvíme, že už nìco máme. Pochválíme kolegyni nový úèes, i když se nám nelíbí. Vlastnì jsme jí chtìli pouze povìdìt, že jsme si všimli, že je ostøíhaná. Pochválíme partnera, jak to dnes bylo perfektní, i když to vlastnì za moc nestálo. A co tzv. milosrdné lži? Když lžeme proto, abychom druhého potìšili, abychom mu dodali odvahu, abychom mu nesebrali nadìji Pak jsou ještì rùzné spoleèenské fráze a obraty, které jsou také vlastnì nepravdivé. Takové spoleèenské a zdvoøilostní lži. Napøíklad když se s nìkým louèíme a øíkáme, že to bylo moc fajn a že se tìšíme na shledání, ale pøitom jsme byli otrávení a další shledání si nepøejeme. Když dìkujeme neochotné prodavaèce za to, že nám podala zboží. Vždyť je to pøece její práce, neudìlala pro nás nic navíc. Ani tu svoji práci nedìlá dobøe, bylo tøeba ji urgovat, pøesto jí dìkujeme Nakonec i když zdravíme Dobrý den nìkoho, koho nemáme rádi a vlastnì mu tedy nepøejeme, aby mìl dobrý den 12

13 KDYŽ DÍTÌ LŽE A je lhaní to, když sice nelžeme, ale neøekneme druhému všechno, co víme? Když schválnì nìco zamlèíme? Jak èasto bìžný èlovìk lže? V jakých situacích? Zdá se, že lidé lžou opravdu èasto. Drobné lži se objevují každodennì. Kdo øíká, že nikdy nelhal, tak lže právì teï. Rùzní lidé mají rùznì vysokou toleranci ke lži. Nìkomu lhaní pøipadá jako celkem bìžná vìc, sám ho používá èasto, a je možná i tolerantnìjší k druhým, když u nich lhaní objeví. Jiný se naopak lhaní vyhýbá, snaží se nelhat. Ale i takový èlovìk nìkdy zalže. Lhaní nám pomáhá uchránit si naši intimitu a soukromí. Nechceme o sobì vše sdìlovat, tak se nìkdy radìji uchýlíme ke lži. Do kategorie lhaní patøí nejen lhaní druhým, ale i lhaní sám sobì. Nìco si nalháváme, sami pøed sebou si tvrdíme, že to bylo jinak, až tomu skuteènì zaèneme vìøit. Proè to lidé dìlají? Jsou to nevìdomé obranné mechanismy našeho ega, abychom si o sobì uchovali pøíznivý sebeobraz. Pomáhají nám pøekonat nepøíjemné situace, pokud se s nimi nejsme schopni vyrovnat pøímo. A co lež ve sportu? Napøíklad fingování zranìní pøi fotbalu èi pøi hokeji, pøedstírání faulu, aèkoliv se hráèe protihráè ani nedotkl V tenise nepøiznání autu, ve fotbale zahrání rukou Škoda, že trenéøi èasto uèí už malé sportovce, že vlastnì není špatná lež a pøedstírání, ale jen to, když se na nì pøijde. Napøíklad: Nevadí, že fauluješ, ale vadí, když to rozhodèí vidí. Tím do znaèné míry formují postoj ke lži u dítìte. 13

14 edice PRO RODIÈE Jeden den úplnì pravdomluvného èlovìka Pøedstavte si èlovìka, který je znechucen množstvím lží, s nimiž se dennì setkává. Rozhodne se, že lhaní bylo už dost a že od zítøka bude øíkat za všech okolností vždy jen pravdu. Nikdy se neuchýlí ani k drobné lži. Vše, co ho napadne, øekne nahlas. Nenechá si ani nic pro sebe, protože si myslí, že druzí mají právo to vìdìt. Tìší se, jak na svìtì bude krásnì, když bude mluvit jen pravdu, jak bude u druhých oblíben. Pojmenujeme ho napøíklad Michal. Michal se ráno svého prvního pravdomluvného dne probudí vedle manželky. Kromì ranního pozdravu jí ještì sdìlí, že bez nalíèení nevypadá nic moc a že jí smrdí z pusy, ale že ji pøesto rád vidí. Pøipomene si, že chce být zcela pravdomluvný a nic nezamlèovat, tak ženì ještì poví, že mìl erotický sen o sousedce. Pak vstane a vykonává ranní hygienu. Neopomene øíct dìtem, jak ho rozèilují svým køikem a že ho štvou tím, že jedí pomalu, i když vìdí, že on pospíchá do práce. Ranní promluvy skonèí tím, že má pocit, že ho rodina obtìžuje. Na schodech potká souseda, tak mu koneènì øekne pravdu o tom, co si myslí o jeho psovi a jeho protivném štìkání. V práci Michal pokraèuje v totální pravdomluvnosti a ve sdìlování všech svých myšlenek. Za jednu pracovní smìnu si dokáže znepøátelit šéfa, kolegy i podøízené. Klienti si na nìj stìžují. Když pøijde domù, diví se, že manželka se na nìj mraèí a dìti radìji odcházejí do pokojíèku. Ani soused se s ním na ulici nebavil. Takhle si tedy výsledek své pravdomluvnosti nepøedstavoval Místo aby ho všichni rádi vidìli, tak se ho straní. Michal si neuvìdomil, že ve snaze o pravdomluvnost se z nìj stal neomalený hulvát. Že se mu povedlo urazit snad všechny blízké lidi. Pokud by ve své pravdomluvnosti a sdìlování všech svých myšlenek pokraèoval, bylo by soužití s ním velmi obtížné. Nejspíš by brzy zùstal sám. 14

15 KDYŽ DÍTÌ LŽE Michal to nechápe. Jak to, že okolí neocení, že je charakterní upøímný èlovìk, že nikomu nezalhal? Proè si myslí, že je hulvát? Co z toho vyplývá? Kdyby nìkdo øíkal opravdu jen pravdu a navíc všechno, co mu pøijde na mysl, žilo by se mu mezi lidmi dost tìžko. Nìkdy jsou drobné lži èi zdvoøilostní lži potøeba. A už vùbec není nutné øíkat vše, na co èlovìk pomyslí. To není lež, když to neøekneme. Záleží na nás, co všechno se rozhodneme sdìlit o tom, na co myslíme, co se nám zdálo, o èem sníme Naše myšlenky jsou náš privátní prostor a nemusíme je nikomu odhalovat, pokud nechceme. Myšlenky jsou prchavé, pocity se èasto mìní. Znáte to, v jedné chvíli vás blízký èlovìk štve, ale za chvíli už je vám s ním zase dobøe. Kdybyste mu pokaždé, když vás napadne, že vás štve, že se vám na nìm nìco nelíbí apod., sdìlili, co si o nìm právì myslíte, tak ho jen zbyteènì rozladíte. Vždyť víte, že za pár minut mùže být všechno jinak. Ano, pokud se nìjaký pocit z druhého èasto opakuje, tak je asi dobré o nìm mluvit nebo se podle nìj chovat. Ale øíkat druhým všechny své nápady a pocity ohlednì nich je pøímo vztahovražedné. Jak se pozná lež? Dá se poznat, že nìkdo lže? Myslíte si, že poznáte, když vám druhý lže? Poznáte to u neznámého èlovìka? A u blízkého èlovìka? U kterého z nich snáze? Podle èeho to odhalíte? Nìkteøí lidé øíkají, že mají osvìdèené metody k rozpoznání lži u druhého èlovìka. Podezøení, že druhý lže, v nich vzbuzuje napøíklad nervozita druhého, uhýbání oèima, tøesoucí se ruce, poklepávání prsty nebo nohama, zvýšené pocení, rozklepaný hlas 15

16 edice PRO RODIÈE Zaruèené metody celníkù pøi odhalování lži Policejní psycholožka Ludmila Èírtková (2008) provedla výzkum ohlednì lhaní mezi zkušenými celníky. Profesi celníka vybrala proto, že celníci se se lhaním a pøedstíráním èasto setkávali. Výzkum zjišťoval schopnost celníkù rozpoznat, že jim nìkdo lže, že je klame. Jaké prvky chování uvádìli profesnì zdatní celníci jako vodítka pro odhalení lži u druhého èlovìka? Vyjmenované prvky používali celníci jako orientaèní vodítka pro rozpoznávání podezøelých osob na hranièních pøechodech. Vyhýbání se oènímu kontaktu. Èasté dotýkání se (napø. tøení nosu, škrábání se na èele, mnutí oka). Pohybový neklid (pøešlapování, poposedávání, sundávání a nandávání brýlí, rozepínání a zapínání øemínku od hodinek atp.). Nápadná snaha vyhnout se položené otázce ( okecávání tématu). Znaèné prodlevy mezi otázkou a odpovìdí. Krátké odpovìdi. Podle Èírtkové však žádný z tìchto zpùsobù chování sám o sobì nedokazuje, že se dotyèný pokouší klamat. V následném výzkumu policejních psychologù se ukázalo, že jde o kritéria, která nejsou pro praxi vhodná. Celníci se èasto mýlili v tom, kdo pašuje. Pøedpokládali pašované zboží spíš u spoøádaných cestujících, kteøí byli z nìjakého dùvodu nervózní (možná je stresovala sama situace pøechodu hranic a nutnost celní kontroly) než u profesionálních pašerákù. Profesionální podvodníci se vìtšinou umìli dobøe ovládat, pùsobit klidnì a bezúhonnì. Policejní psycholožka Èírtková (2008) dále uvádí dvì typické chyby posuzovatelù vìrohodnosti (tj. tìch, kteøí hodnotí, jestli daná osoba lže nebo mluví pravdu; mohou to být policisté, soudní znalci, detektivové, ale i bìžní lidé, kteøí zvažují, zda jim druhý øíká pravdu èi lže): Ne každý, na kom je patrna nervozita, právì lže. Ne každý lháø je pøi lhaní nervózní. Posuzovatel vìrohodnosti obvykle vychází z pøedpokladu, že lháøe prozradí jeho nervozita. Myslí si, že lháø se bojí, že bude usvìdèen ze lži, a proto je ner- 16

17 KDYŽ DÍTÌ LŽE vózní. Pøíznaky rozèilení, které na èlovìku zpozorujeme, jako napøíklad pocení, skvrny na oblièeji a krku, vlhké ruce, prudké dýchání, zrychlený puls, pohybový neklid rukou, èasté polykání, pøeøíkávání se, zajíkávání se atp., však zdaleka nemusejí být jenom pøíznaky lži. Mohou být také výrazem obavy z neznámé situace, strachu nevinného èlovìka z toho, že mu nebudou vìøit, že nebude schopen doložit své alibi apod. Naopak nìkteøí jedinci dokážou lhát velmi obratnì a pøesvìdèivì. Zdatní lháøi podle Èírtkové netrpí žádnými vnìjšími pøíznaky nervozity. Vystupují suverénnì, klamou s lehkostí a s radostí. U nich je urèitì tøeba používat k odhalení lži jiná vodítka než ta vázaná na nervozitu (napø. obsahové rozpory v jednotlivých výpovìdích). Psycholog Paul Ekman (2007), který se zabývá výzkumem lhaní, uvádí zajímavý paradox. Nazývá ho Othellova chyba. Podle nìj nevinný èlovìk, kterému velmi záleží na tom, aby nedùvìøující okolí pøesvìdèil o své nevinì, mùže pøi pøesvìdèování okolí o své bezúhonnosti pùsobit naopak dost nevìrohodnì a podivnì. Je to zpùsobeno tím, že jak se bojí, aby mu okolí uvìøilo, tak se ocitá ve znaèném stresu. Mohou se mu tøást ruce, chvìt hlas, mùže se potit apod. Tj. vykazuje takové projevy, že by na detektoru lži neobstál. Ukazuje se, že pod vlivem hrozící sankce je nejenom obtížné vìrohodnì lhát, ale je i obtížné pøesvìdèit druhé o pravdì. A možná je to ještì obtížnìjší než podvádìt. Souèástí Othellovy chyby je i pøedpøipravená mysl naslouchajícího, který je dopøedu pøesvìdèen, že dotyèný lže. Kvùli tomuto pøedsudku pak signály vypovídající o úzkosti a stresu dotyèného vyhodnocuje rovnou jako dùkazy lži. Psycholog Zbynìk Vybíral (2003) popisuje ve své knize Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci výsledky metaanalýzy rùzných výzkumù lži. Metaanalýza znamená analýza rùzných analýz, tj. byly zkoumány a porovnávány výsledky jednotlivých výzkumù o lži. Uvádím zde dva zajímavé závìry zmiòované metaanalýzy: Neexistuje zaruèený zpùsob, jak u druhého odhalit lež. Naše odhady pravdy èi lhaní u druhých jsou èasto mylné. Neexistuje typické neverbální chování, které by èlovìka prozrazovalo ve chvíli, kdy lže. Lháø se nevrtí, víc se neusmívá, nezakoktává se, neuhýbá oèima 17

18 * edice PRO RODIÈE Pro odhalení lži je nejspolehlivìjší poslouchat, co nám druhý èlovìk øíká. Lháøe prozradí spíš obsah jeho øeèi než jeho neverbální projevy. Detektor lži Lidé vždy toužili po prostøedku, který by jim pomohl poznat, jestli druhá osoba mluví pravdu, nebo jestli lže. Snažili se sestrojit pøístroj, který lež odhalí detektor lži. Detektor lži dnes existuje. Využívá jej policie jako pomocnou metodu a je také pøedvádìn v televizních soutìžích (napø. v souèasné dobì na TV Prima v poøadu Nic než pravda). Nefunguje však 100%. Jak uvádí Daniel Kaiser, analytik BBC, ve svém èlánku o detektoru lži v politice (Kaiser, 2004), vlastní èeská policie jeden detektor lži (tzv. polygraf). Roènì jej použije v nìkolika desítkách pøípadù. Jak je to ve svìtì? V USA se polygraf využívá, ale jen støídmì. Jeho výsledky nejsou pøi soudním øízení akceptovány jako jediný dùkaz. Musejí být podpoøeny dalšími pádnìjšími dùkazy. Ve Velké Británii detektor lži není povolen jako dùkazní prostøedek. Jeho vìrohodnost je experty zpochybòována (to, že se nìkomu po urèitých otázkách zrychlí tep nebo dech, nebo se zaène potit, ještì neznamená, že je to automaticky zloèinec). Naopak široké oblibì se detektor lži tìší v Izraeli. Na jakém principu detektor lži (polygraf) pracuje? Polygraf mìøí rùzné fyziologické reakce, které èlovìk mùže vìdomì jen tìžko ovlivòovat. Pomocí rùzných elektrod je monitorována dechová frekvence, tepová frekvence, zmìna krevního tlaku, zmìna galvanického odporu kùže (tj. množství potu, jestli se vyšetøovaný u dané otázky potí více nebo ménì než pøedtím) a dále zmìny v hlase vyšetøované osoby. Pøedpokládá se, že pøi položení otázek souvisejících se spáchaným zloèinem dojde k výrazné zmìnì tìchto ukazatelù. Podle pracovnice policejního prezidia Lucie Uhlíøové (in: Kaiser 2004): pokud se v nejménì tøech tìchto kategoriích projeví takzvaná kritická zmìna, potom mùžeme konstatovat, že tázaný èlovìk buï nemluví pravdu, nebo nìkterou vìc úmyslnì zamlèel. Je však na detektor lži skuteènì spolehnutí? Polygraf bohužel nemìøí lež jako takovou, ale jakoukoliv prudší emoci èlovìka. Samozøejmì je obtížné po- 18

19 KDYŽ DÍTÌ LŽE znat, zda se prudší emoce dostavila kvùli tomu, že zkoumaný èlovìk skuteènì chce klamat, nebo zda je to pro nìj bolavé téma nebo zda má strach Proto se nedá jen samo o sobì z výsledkù detektoru lži zjistit, zda èlovìk lže èi ne. Jednoduchý detektor lži Jak se odhaluje lež v Èínì? Principem detektoru lži je mìøení fyziologických reakcí, které èlovìk nemùže vùlí ovlivòovat. Dostál (2006) uvádí, že nìco takového objevili už pøed staletími v Èínì. Vycházeli z tamìjší staré moudrosti, že èlovìk, který nemluví pravdu, má pak málo slin. Místo nákladného zaøízení jim podobnou službu vykonala hrstka rýže. Tu si èlovìk, který byl obvinìn z nìjakého zloèinu, musel vložit do úst a žvýkat ji. Pøitom mu vyšetøovatel pokládal otázky, které souvisely s objasòovaným èinem. Pokud domnìlý viník èin skuteènì spáchal, po jisté dobì mu zaèaly pøi odpovìdích napìtím vysychat sliny v ústech. Po skonèení výslechu musel obvinìný pøed zraky svìdkù vyplivnout zrnka rýže na pøipravenou destièku. Pokud byla zrnka suchá, usvìdèilo ho to ze spáchání vyšetøovaného zloèinu. Tato metoda se prý používá na nìkterých místech Èíny dodnes, zejména k vyšetøování krádeží. Shrnutí Pravda a lež nejsou jasnì odlišené kategorie. Nìkdy nelze urèit, zda je dané vyjádøení jenom pravda nebo jenom lež. Jsou i polopravdy. Existují rùzné druhy lží. Ne každá lež musí být špatná. Drobné nepravdy jsou každodenní souèástí našeho života. Záleží na postoji rodiny, jaká míra lhaní a jaký druh lží se v ní toleruje. Kdyby nìkdo mluvil vždycky jen pravdu a øíkal druhým úplnì všechno, co ho ohlednì nich napadne, byl by nejspíš považován za neomaleného hulváta. 19

20 edice PRO RODIÈE Neexistuje zaruèený zpùsob rozpoznání lži u druhého. Není žádné typické neverbální chování, které by èlovìka prozrazovalo ve chvíli, kdy lže. Pro odhalení lži je nejspolehlivìjší poslouchat, co druhý èlovìk øíká. Lháøe pomùže odhalit spíš obsah jeho øeèi než jeho neverbální projevy. Detektor lži nemìøí lež jako takovou, ale zmìny ve fyziologických reakcích, které èlovìk vùlí nemùže ovlivòovat (zmìna tlaku, tepu, dechové frekvence, pocení, zmìny na hlase). Tyto ukazatele však souvisejí s jakoukoliv prudší emocí, nemusejí prokazovat lež. 20

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání Petr molka NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící 2., roz íøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU Pøíruèka, která se vám dostává do rukou, je pøeložena z finského originálu, vydaného v rámci finského projektu Efektivní rodina. V Èeské republice podobný projekt zatím neexistuje.

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz PaedDr. et Mgr. Hana Žáèková, PaedDr. Drahomíra Jucovièová NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám.

Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám. Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám. Perchta Kazi Pátá MÉ DÍTÌ MÁ AUTISMUS PØÍBÌH POKRAÈUJE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

lže Jak vám když někdo poznat, FBI Joe Navarro JAK POZNAT, KDYŽ VÁM NĚKDO LŽE agenta příručka Joe Navarro bývalého

lže Jak vám když někdo poznat, FBI Joe Navarro JAK POZNAT, KDYŽ VÁM NĚKDO LŽE agenta příručka Joe Navarro bývalého Díky rozdělení projevů jednotlivých částí těla od hlavy až k patě knížku využijete snadno a rychle. Je výborným pomocníkem pro všechny, kteří přicházejí do kontaktu s druhými lidmi, tedy opravdu pro každého.

Více

PØEDLÉKAØSKÁ PRVNÍ POMOC

PØEDLÉKAØSKÁ PRVNÍ POMOC Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena v papírové, elektronické èi jiné podobì bez pøedchozího

Více

Praktická komunikace na každý den osvit 1; 9 April 2009, oøíznout!

Praktická komunikace na každý den osvit 1; 9 April 2009, oøíznout! PhDr. Laura Janáèková, CSc. PRAKTICKÁ KOMUNIKACE PRO KAŽDÝ DEN Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3654. publikaci

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi.

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. PhDr. Ludìk Vajner VÝBÌR PRACOVNÍKÙ DO TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401,

Více

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Mgr. Yveta Rychtaøíková KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì

NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì PaedDr. et Mgr. Hana Žáèková, PaedDr. Drahomíra Jucovièová NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

PhDr. Zdenìk Martínek

PhDr. Zdenìk Martínek Podìkování Dìkuji své manželce a svým dìtem za jejich trpìlivost, klid a pomoc pøi psaní této knihy. Podìkování patøí i kolegyním z Pedagogicko-psychologické poradny v Pelhøimovì za jejich podporu, toleranci

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

Staňte se lidským detektorem

Staňte se lidským detektorem David Craig Stalo se vám někdy, že vám někdo lhal? Lhali jste někdy i vy? Autor této čtivé a praktické knihy má za sebou více než dvacetiletou zkušenost v oboru kriminologie. Své bohaté znalosti vám předkládá

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

JAK ØEŠIT KONFLIKTY A PROBLÉMY V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH. MUDr. Erika Matìjková

JAK ØEŠIT KONFLIKTY A PROBLÉMY V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH. MUDr. Erika Matìjková MUDr. Erika Matìjková JAK ØEŠIT KONFLIKTY A PROBLÉMY V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 7 5 U (tištěná ISBN Grada

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 0 2 PhDr. Irena Wagnerová,

Více

PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek

PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek MANŽELSKÁ PORADNA Tam, kde vlastní síly nestaèí Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ 3. konference Èlovìk a média ETIKA A REGULACE MÉDIÍ sborník pøíspìvkù Centrum Mariapoli, Praha- Vinoø 23. 9. 2003 OBSAH ETIKA A REGULACE MÉDIÍ Josef Musil...3 Pøíspìvek Daniely Brùhové z náboženské redakce

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 aneb veselé bloudìní pevností Akce DD Krátké

Více

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer Poznáváme homeopatii Jak šetrně léčit psy a kočky Máme doma štěně, kotě Růst a dospívání Stáří Domácí homeopatická lékárna Ukázka knihy z internetového

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 2 MUDr. Stanislav Trèa,

Více

Vìnováno Elišce, Luise, Klárce a Jakubovi.

Vìnováno Elišce, Luise, Klárce a Jakubovi. Vìnováno Elišce, Luise, Klárce a Jakubovi. PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D. Mgr. Lucie Suchochlebová Ryntová VÝCHOVA K PSYCHICKÉ ODOLNOSTI DÍTÌTE Silní pro život Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Věnování: Tuto publikaci věnuji svým skvělým kolegům a výborným posluchačům. Oni jsou důvod, proč tuto práci dělám. Z každého školení odcházím bohatší

Více

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò Kari Fasting Nadìžda Knorre Norská sportovní univerzita a Èeský olympijský výbor Oslo a Praha 2005 Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

Jak se vyhnout chybám v účetnictví rady, řešení, praktické příklady. Ing. Jiří Dušek. Edice Účetnictví a daně

Jak se vyhnout chybám v účetnictví rady, řešení, praktické příklady. Ing. Jiří Dušek. Edice Účetnictví a daně :6pt;font-style:normal;color:grey;font-family:Verdana,Geneva,Kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-variant:no = = < p s t y l e = " p a d d i n g : 0 ; b o r d e r : 0 ; t e x

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Tibet Grada Publishing, a. s. Tibe

Tibet Grada Publishing, a. s. Tibe Uli Franz Tibet Komu patří Tibet? Je součástí Čínské lidové republiky, nebo suverénním státem? Žijí v Tibetu převážně Tibeťané, nebo se stal multikulturní zemí? Nepokoje ve Lhase a celosvětové protesty

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

PhDr. Tomáš Novák Mgr. Bohumila Prùchová PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ

PhDr. Tomáš Novák Mgr. Bohumila Prùchová PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ PhDr. Tomáš Novák Mgr. Bohumila Prùchová PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ Kompozitní obraz. Vyobrazené postavy lze najít na obrazech v rámci výstavy Osvobozování sentimentu v AJG. www.janpirgl.net Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ROMANTICKÁ

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Section. Description

Section. Description lhaní Section Description Lež má krátké nohy,ale umí se na ně výborně postavit. unknown Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie. Jan Werich pravda / lež Lež vzniká tam, kde

Více

AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE

AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE Urèeno pacientùm s mnohoèetným myelomem po relapsu Autor: PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA Praha, záøí 2010 Tato publikace byla vydána s laskavou podporou spoleènosti Celgene

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

TIBOR NOVOTNÝ TAJEMSTVÍ A ZÁHADY. aneb PROÈ ŽIJEME? Eko konzult

TIBOR NOVOTNÝ TAJEMSTVÍ A ZÁHADY. aneb PROÈ ŽIJEME? Eko konzult TIBOR NOVOTNÝ TAJEMSTVÍ A ZÁHADY aneb PROÈ ŽIJEME? Eko konzult Vážení ètenáøi! Obracím se na Vás s touto prosbou. Máte nìjakou zkušenost s paranormálními jevy? Zažili jste nìjakou pøíhodu, kterou si neumíte

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

PRÁCE S HROU Pro profesionály. PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

PRÁCE S HROU Pro profesionály. PhDr. Jan Èinèera, Ph.D. PhDr. Jan Èinèera, Ph.D. PRÁCE S HROU Pro profesionály Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 2967. publikaci Odpovìdná

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

prof. PhDr. Pavel Øíèan, CSc. doc. Pavlína Janošová, Ph.D. JAK NA ŠIKANU

prof. PhDr. Pavel Øíèan, CSc. doc. Pavlína Janošová, Ph.D. JAK NA ŠIKANU prof. PhDr. Pavel Øíèan, CSc. doc. Pavlína Janošová, Ph.D. JAK NA ŠIKANU Napsání této publikace bylo podpoøeno IAA 700250801 Grantovou agenturou Akademie vìd ÈR. Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

PhDr. Štìpán Vymìtal. KRIZOVÁ KOMUNIKACE a komunikace rizika

PhDr. Štìpán Vymìtal. KRIZOVÁ KOMUNIKACE a komunikace rizika Publikaci vìnuji své manželce Jevgeniji Vymìtalové s díky za podporu v mé práci a svému dìdovi Václavovi Berdychovi za inspirace v oblasti psychologie mimoøádných událostí. Zvláštní podìkování patøí australskému

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace II Střední průmyslová škola Ostrov DRUHY NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 1. haptika - dotyk 2. gestika - pohyby těla a rukou 3. mimika - pohyby obličeje 4. oční kontakt 5. posturika - postoj

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami Podìkování za spolupráci patøí firmì top vision s.r.o., poøádající odborná fóra, diskusní setkání, otevøené tréninky a semináøe i akce pøipravované pøímo na míru ve všech oborech øízení. www.topvision.cz

Více