Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE"

Transkript

1

2

3

4 Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, Praha 7 tel.: , fax: jako svou publikaci Odpovìdná redaktorka Jana Henžlíková Sazba a zlom Milan Vokál Poèet stran 112 Vydání 1., 2010 Vytiskly Tiskárny Havlíèkùv Brod, a. s. Husova ulice 1881, Havlíèkùv Brod Grada Publishing, a.s., 2010 Cover Photo fotobanka Allphoto ISBN

5 KDYŽ DÍTÌ LŽE Obsah ÚVOD PRAVDA A LEŽ...11 Rozdíl mezi pravdou a lží...11 Jak èasto bìžný èlovìk lže? V jakých situacích? Jeden den úplnì pravdomluvného èlovìka...14 Jak se pozná lež?...15 Dá se poznat, že nìkdo lže?...15 Zaruèené metody celníkù pøi odhalování lži Detektor lži...18 Jednoduchý detektor lži Jak se odhaluje lež v Èínì?...19 Shrnutí KDYŽ LŽE PØEDŠKOLÁK...21 Jakým zpùsobem mùžou pøedškoláci lhát? Pøíklady lhaní u pøedškolákù...21 Krátká charakteristika období pøedškoláka...22 Jak myslí pøedškolák?...23 Pøedškolák a rodièe...24 Hra, fantazie Od jakého vìku už se dá mluvit o lhaní?...26 Charakteristika lži u pøedškolákù...26 Lžou všechny pøedškolní dìti? Dovednost lhaní jako pozitivní moment vývoje aneb Kde je èokoláda?...27 Proè pøedškoláci lžou?...28 Nejèastìjší dùvody lhaní u pøedškolákù...29 Jak reagovat, když pøedškolák lže? Jak se chovat k pøedškolákovi, aby lží bylo co nejménì?

6 edice PRO RODIÈE Rady jiných rodièù, jak zacházet se lhaním u pøedškoláka Však my jsme taky lhali...43 Shrnutí KDYŽ LŽE ŠKOLÁK...47 Jakým zpùsobem mùžou školáci lhát? Pøíklady lhaní u školákù Krátká charakteristika období školáka...48 Jak myslí školák?...49 Školák a jeho rodièe...49 Školák a vrstevníci...50 Charakteristika lži u školákù...50 Lžou všichni školáci? Proè školáci lžou?...51 Proè školáci nejèastìji lžou?...51 Jak reagovat, když školák lže? Jak se chovat ke školákovi, aby lží bylo co nejménì?...57 Anketa mezi školáky o lhaní Magazín MF DNES...63 Shrnutí KDYŽ LŽE TEENAGER...67 Proè jsem zvolila pojem teenager?...67 Jakým zpùsobem mohou teenageøi lhát? Pøíklady lhaní u teenagerù...67 Krátká charakteristika období teenagera...68 Co je pro teenagera typické?...69 Teenager a rodièe...70 Teenager a vrstevníci...70 Charakteristika lží a lhaní teenagerù...71 Lžou všichni teenageøi?...71 Proè teenageøi lžou?...72 Teenager chce získat svobodu, vlastní prostor, nezávislost na rodièích...72 Strach...73 Pøedvídání zamítavé reakce rodièù...73 Nápodoba rodièù èi okolí...73 Ze zvyku

7 KDYŽ DÍTÌ LŽE Lenost...74 Lhaní jako indikátor nìèeho závažnìjšího...74 Jak reagovat, když teenager lže? Jak se chovat k teenagerovi, aby bylo lhaní co nejménì? Lhaní a internet...87 Proè je na internetu snazší lhát?...87 Typické on-line lži experimentování s identitou Mám to jako rodiè nìjak øešit, když zjistím, že si teenager na internetu vymýšlí?...89 Uète potomky pravidla bezpeènosti na internetu...90 Lež pubertální dcery...91 Shrnutí JAK DÍTÌ VYCHOVÁVAT, ABY BYLO LHANÍ CO NEJMÉNÌ?...93 Zlatá pravidla, která se osvìdèují pøi lhaní dìtí CO KDYŽ TO NEZABERE...97 Pokuste se najít nìkoho, kdo vám pomùže...97 Koho mám vlastnì hledat?...98 Kde takového odborníka hledat?...98 Jak poznám, že je to dobrý odborník? Že mi bude vyhovovat?...99 Kolik to bude stát?...99 Co od takového odborníka mùžete èekat? Co ne? Je potøeba dobøe formulovat zakázku tedy to, co od odborníka chcete Má cenu nechat dítìti pøedepsat nìjaké léky? ZÁVÌREM LITERATURA

8

9 KDYŽ DÍTÌ LŽE Úvod Milí ètenáøi, dostává se vám do ruky knížka, která by vám mìla pomoci ve chvíli, kdy vaše dítì lže. Se lhaním u svého dítìte se setkal snad každý rodiè. Lhaní dítìte je pro rodièe vždycky zátìžová situace. Dochází ke ztrátì dùvìry v dítì, kazí se vztah mezi dítìtem a rodièem. Každá lež nemusí být však tak strašná, jak to na první pohled mùže vypadat. Lhát zkoušejí prakticky všechny dìti. Nìkteré druhy lží jsou bìžné, nìkteré lži ani není potøeba nìjak víc øešit. Dìkuji všem rodièùm, kteøí mi vyprávìli postøehy, které se týkaly lhaní u jejich dìtí. Dìkuji svému manželovi Petrovi a synùm Ondrovi a Daneèkovi za všestrannou pomoc, sestøe Míše za trpìlivé korektury a rodinì a pøátelùm za pomoc a podporu. Tereza Beníšková V Kadani, listopad

10

11 KDYŽ DÍTÌ LŽE Pravda a lež 1 Cílem kapitoly je probrat rozdíl mezi pravdou a lží a rùzné druhy lží. Mìli bychom se podívat se na to, jak èasto bìžný èlovìk lže a v jakých situacích. Jak by to vypadalo, kdyby nìkdo mluvil stále pravdu? Dá se poznat, že nìkdo lže? A jak? Jak funguje detektor lži? Rozdíl mezi pravdou a lží Možná vám bude pøipadat nadpis absurdní. Vždyť rozdíl mezi pravdou a lží je pøece zøejmý. Pravda je pravda, lež je lež. Každému je to jasné. Pravda je správná, lež je špatná. Pravda je žádoucí, lež by se mìla potrestat. Chceme, aby naše dítì øíkalo jen pravdu, vždyť my sami také nelžeme. Ale tak jednoduché to není. Zkuste si sami pro sebe zformulovat svou definici pravdy a svou definici lži. Tak tedy: Co je to pravda a co je to lež? Napøíklad: Pravda je to, co odpovídá skuteènosti. Lež je všechno ostatní. Ale co když øíkám nìco, co neodpovídá skuteènosti, ale já to nevím a jsem pøesvìdèen o tom, že je to pravda? Pak pøece nelžu. Pøi lži musí být pøítomen zámìr druhého oklamat, pak se teprve jedná o skuteènou lež. Musíme chtít druhého zámìrnì uvést v omyl. U mnoha výrokù se dá tìžko rozeznat, zda jsou pravda nebo lež. Je v nich obsažena èást pravdy, ale i èást nepravdy, existuje hodnì polopravd. 11

12 edice PRO RODIÈE Definice lži z Wikipedie, otevøené encyklopedie: Lhát znamená tvrdit nìco, o èem mluvèí nebo pisatel ví, že je nepravdivé, nebo o èem nemá rozumný dùvod se domnívat, že je pravdivé, ale pøesto to vydává za pravdu. Vìtšinou se tak dìje s úmyslem získat nìjakou výhodu èi zakrýt chybu. Lží je také vložení vìdomé nepravdy do jinak pravdivé souvislosti. Nìkdy se lež pøipouští ze zdvoøilosti èi k ochranì druhých osob. Je každá lež špatná? Urèitì je spousta lží, které jsou zavrženíhodné, které druhému ublíží, které mu mají uškodit. Lži, které jsou zlé a podlé. Už v Bibli v Desateru pøikázání je uvedeno: Nepromluvíš køivého svìdectví. Odhalení lži se vìtšinou podvádìného dotkne, zraní ho. Podvádìný už nebude mít ke lháøi dùvìru. Ale pak existují drobnìjší lži, které používáme víceménì všichni, aniž bychom si to uvìdomovali. Napøíklad v obchodì u pokladny øekneme, že nemáme drobné, aèkoliv je máme, jen se nám je nechce lovit z penìženky. Kamarád nás zve veèer do kina nebo do hospody, ale nemáme chuť jít a nechceme mu to øíct pøímo, tak se radìji vymluvíme, že už nìco máme. Pochválíme kolegyni nový úèes, i když se nám nelíbí. Vlastnì jsme jí chtìli pouze povìdìt, že jsme si všimli, že je ostøíhaná. Pochválíme partnera, jak to dnes bylo perfektní, i když to vlastnì za moc nestálo. A co tzv. milosrdné lži? Když lžeme proto, abychom druhého potìšili, abychom mu dodali odvahu, abychom mu nesebrali nadìji Pak jsou ještì rùzné spoleèenské fráze a obraty, které jsou také vlastnì nepravdivé. Takové spoleèenské a zdvoøilostní lži. Napøíklad když se s nìkým louèíme a øíkáme, že to bylo moc fajn a že se tìšíme na shledání, ale pøitom jsme byli otrávení a další shledání si nepøejeme. Když dìkujeme neochotné prodavaèce za to, že nám podala zboží. Vždyť je to pøece její práce, neudìlala pro nás nic navíc. Ani tu svoji práci nedìlá dobøe, bylo tøeba ji urgovat, pøesto jí dìkujeme Nakonec i když zdravíme Dobrý den nìkoho, koho nemáme rádi a vlastnì mu tedy nepøejeme, aby mìl dobrý den 12

13 KDYŽ DÍTÌ LŽE A je lhaní to, když sice nelžeme, ale neøekneme druhému všechno, co víme? Když schválnì nìco zamlèíme? Jak èasto bìžný èlovìk lže? V jakých situacích? Zdá se, že lidé lžou opravdu èasto. Drobné lži se objevují každodennì. Kdo øíká, že nikdy nelhal, tak lže právì teï. Rùzní lidé mají rùznì vysokou toleranci ke lži. Nìkomu lhaní pøipadá jako celkem bìžná vìc, sám ho používá èasto, a je možná i tolerantnìjší k druhým, když u nich lhaní objeví. Jiný se naopak lhaní vyhýbá, snaží se nelhat. Ale i takový èlovìk nìkdy zalže. Lhaní nám pomáhá uchránit si naši intimitu a soukromí. Nechceme o sobì vše sdìlovat, tak se nìkdy radìji uchýlíme ke lži. Do kategorie lhaní patøí nejen lhaní druhým, ale i lhaní sám sobì. Nìco si nalháváme, sami pøed sebou si tvrdíme, že to bylo jinak, až tomu skuteènì zaèneme vìøit. Proè to lidé dìlají? Jsou to nevìdomé obranné mechanismy našeho ega, abychom si o sobì uchovali pøíznivý sebeobraz. Pomáhají nám pøekonat nepøíjemné situace, pokud se s nimi nejsme schopni vyrovnat pøímo. A co lež ve sportu? Napøíklad fingování zranìní pøi fotbalu èi pøi hokeji, pøedstírání faulu, aèkoliv se hráèe protihráè ani nedotkl V tenise nepøiznání autu, ve fotbale zahrání rukou Škoda, že trenéøi èasto uèí už malé sportovce, že vlastnì není špatná lež a pøedstírání, ale jen to, když se na nì pøijde. Napøíklad: Nevadí, že fauluješ, ale vadí, když to rozhodèí vidí. Tím do znaèné míry formují postoj ke lži u dítìte. 13

14 edice PRO RODIÈE Jeden den úplnì pravdomluvného èlovìka Pøedstavte si èlovìka, který je znechucen množstvím lží, s nimiž se dennì setkává. Rozhodne se, že lhaní bylo už dost a že od zítøka bude øíkat za všech okolností vždy jen pravdu. Nikdy se neuchýlí ani k drobné lži. Vše, co ho napadne, øekne nahlas. Nenechá si ani nic pro sebe, protože si myslí, že druzí mají právo to vìdìt. Tìší se, jak na svìtì bude krásnì, když bude mluvit jen pravdu, jak bude u druhých oblíben. Pojmenujeme ho napøíklad Michal. Michal se ráno svého prvního pravdomluvného dne probudí vedle manželky. Kromì ranního pozdravu jí ještì sdìlí, že bez nalíèení nevypadá nic moc a že jí smrdí z pusy, ale že ji pøesto rád vidí. Pøipomene si, že chce být zcela pravdomluvný a nic nezamlèovat, tak ženì ještì poví, že mìl erotický sen o sousedce. Pak vstane a vykonává ranní hygienu. Neopomene øíct dìtem, jak ho rozèilují svým køikem a že ho štvou tím, že jedí pomalu, i když vìdí, že on pospíchá do práce. Ranní promluvy skonèí tím, že má pocit, že ho rodina obtìžuje. Na schodech potká souseda, tak mu koneènì øekne pravdu o tom, co si myslí o jeho psovi a jeho protivném štìkání. V práci Michal pokraèuje v totální pravdomluvnosti a ve sdìlování všech svých myšlenek. Za jednu pracovní smìnu si dokáže znepøátelit šéfa, kolegy i podøízené. Klienti si na nìj stìžují. Když pøijde domù, diví se, že manželka se na nìj mraèí a dìti radìji odcházejí do pokojíèku. Ani soused se s ním na ulici nebavil. Takhle si tedy výsledek své pravdomluvnosti nepøedstavoval Místo aby ho všichni rádi vidìli, tak se ho straní. Michal si neuvìdomil, že ve snaze o pravdomluvnost se z nìj stal neomalený hulvát. Že se mu povedlo urazit snad všechny blízké lidi. Pokud by ve své pravdomluvnosti a sdìlování všech svých myšlenek pokraèoval, bylo by soužití s ním velmi obtížné. Nejspíš by brzy zùstal sám. 14

15 KDYŽ DÍTÌ LŽE Michal to nechápe. Jak to, že okolí neocení, že je charakterní upøímný èlovìk, že nikomu nezalhal? Proè si myslí, že je hulvát? Co z toho vyplývá? Kdyby nìkdo øíkal opravdu jen pravdu a navíc všechno, co mu pøijde na mysl, žilo by se mu mezi lidmi dost tìžko. Nìkdy jsou drobné lži èi zdvoøilostní lži potøeba. A už vùbec není nutné øíkat vše, na co èlovìk pomyslí. To není lež, když to neøekneme. Záleží na nás, co všechno se rozhodneme sdìlit o tom, na co myslíme, co se nám zdálo, o èem sníme Naše myšlenky jsou náš privátní prostor a nemusíme je nikomu odhalovat, pokud nechceme. Myšlenky jsou prchavé, pocity se èasto mìní. Znáte to, v jedné chvíli vás blízký èlovìk štve, ale za chvíli už je vám s ním zase dobøe. Kdybyste mu pokaždé, když vás napadne, že vás štve, že se vám na nìm nìco nelíbí apod., sdìlili, co si o nìm právì myslíte, tak ho jen zbyteènì rozladíte. Vždyť víte, že za pár minut mùže být všechno jinak. Ano, pokud se nìjaký pocit z druhého èasto opakuje, tak je asi dobré o nìm mluvit nebo se podle nìj chovat. Ale øíkat druhým všechny své nápady a pocity ohlednì nich je pøímo vztahovražedné. Jak se pozná lež? Dá se poznat, že nìkdo lže? Myslíte si, že poznáte, když vám druhý lže? Poznáte to u neznámého èlovìka? A u blízkého èlovìka? U kterého z nich snáze? Podle èeho to odhalíte? Nìkteøí lidé øíkají, že mají osvìdèené metody k rozpoznání lži u druhého èlovìka. Podezøení, že druhý lže, v nich vzbuzuje napøíklad nervozita druhého, uhýbání oèima, tøesoucí se ruce, poklepávání prsty nebo nohama, zvýšené pocení, rozklepaný hlas 15

16 edice PRO RODIÈE Zaruèené metody celníkù pøi odhalování lži Policejní psycholožka Ludmila Èírtková (2008) provedla výzkum ohlednì lhaní mezi zkušenými celníky. Profesi celníka vybrala proto, že celníci se se lhaním a pøedstíráním èasto setkávali. Výzkum zjišťoval schopnost celníkù rozpoznat, že jim nìkdo lže, že je klame. Jaké prvky chování uvádìli profesnì zdatní celníci jako vodítka pro odhalení lži u druhého èlovìka? Vyjmenované prvky používali celníci jako orientaèní vodítka pro rozpoznávání podezøelých osob na hranièních pøechodech. Vyhýbání se oènímu kontaktu. Èasté dotýkání se (napø. tøení nosu, škrábání se na èele, mnutí oka). Pohybový neklid (pøešlapování, poposedávání, sundávání a nandávání brýlí, rozepínání a zapínání øemínku od hodinek atp.). Nápadná snaha vyhnout se položené otázce ( okecávání tématu). Znaèné prodlevy mezi otázkou a odpovìdí. Krátké odpovìdi. Podle Èírtkové však žádný z tìchto zpùsobù chování sám o sobì nedokazuje, že se dotyèný pokouší klamat. V následném výzkumu policejních psychologù se ukázalo, že jde o kritéria, která nejsou pro praxi vhodná. Celníci se èasto mýlili v tom, kdo pašuje. Pøedpokládali pašované zboží spíš u spoøádaných cestujících, kteøí byli z nìjakého dùvodu nervózní (možná je stresovala sama situace pøechodu hranic a nutnost celní kontroly) než u profesionálních pašerákù. Profesionální podvodníci se vìtšinou umìli dobøe ovládat, pùsobit klidnì a bezúhonnì. Policejní psycholožka Èírtková (2008) dále uvádí dvì typické chyby posuzovatelù vìrohodnosti (tj. tìch, kteøí hodnotí, jestli daná osoba lže nebo mluví pravdu; mohou to být policisté, soudní znalci, detektivové, ale i bìžní lidé, kteøí zvažují, zda jim druhý øíká pravdu èi lže): Ne každý, na kom je patrna nervozita, právì lže. Ne každý lháø je pøi lhaní nervózní. Posuzovatel vìrohodnosti obvykle vychází z pøedpokladu, že lháøe prozradí jeho nervozita. Myslí si, že lháø se bojí, že bude usvìdèen ze lži, a proto je ner- 16

17 KDYŽ DÍTÌ LŽE vózní. Pøíznaky rozèilení, které na èlovìku zpozorujeme, jako napøíklad pocení, skvrny na oblièeji a krku, vlhké ruce, prudké dýchání, zrychlený puls, pohybový neklid rukou, èasté polykání, pøeøíkávání se, zajíkávání se atp., však zdaleka nemusejí být jenom pøíznaky lži. Mohou být také výrazem obavy z neznámé situace, strachu nevinného èlovìka z toho, že mu nebudou vìøit, že nebude schopen doložit své alibi apod. Naopak nìkteøí jedinci dokážou lhát velmi obratnì a pøesvìdèivì. Zdatní lháøi podle Èírtkové netrpí žádnými vnìjšími pøíznaky nervozity. Vystupují suverénnì, klamou s lehkostí a s radostí. U nich je urèitì tøeba používat k odhalení lži jiná vodítka než ta vázaná na nervozitu (napø. obsahové rozpory v jednotlivých výpovìdích). Psycholog Paul Ekman (2007), který se zabývá výzkumem lhaní, uvádí zajímavý paradox. Nazývá ho Othellova chyba. Podle nìj nevinný èlovìk, kterému velmi záleží na tom, aby nedùvìøující okolí pøesvìdèil o své nevinì, mùže pøi pøesvìdèování okolí o své bezúhonnosti pùsobit naopak dost nevìrohodnì a podivnì. Je to zpùsobeno tím, že jak se bojí, aby mu okolí uvìøilo, tak se ocitá ve znaèném stresu. Mohou se mu tøást ruce, chvìt hlas, mùže se potit apod. Tj. vykazuje takové projevy, že by na detektoru lži neobstál. Ukazuje se, že pod vlivem hrozící sankce je nejenom obtížné vìrohodnì lhát, ale je i obtížné pøesvìdèit druhé o pravdì. A možná je to ještì obtížnìjší než podvádìt. Souèástí Othellovy chyby je i pøedpøipravená mysl naslouchajícího, který je dopøedu pøesvìdèen, že dotyèný lže. Kvùli tomuto pøedsudku pak signály vypovídající o úzkosti a stresu dotyèného vyhodnocuje rovnou jako dùkazy lži. Psycholog Zbynìk Vybíral (2003) popisuje ve své knize Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci výsledky metaanalýzy rùzných výzkumù lži. Metaanalýza znamená analýza rùzných analýz, tj. byly zkoumány a porovnávány výsledky jednotlivých výzkumù o lži. Uvádím zde dva zajímavé závìry zmiòované metaanalýzy: Neexistuje zaruèený zpùsob, jak u druhého odhalit lež. Naše odhady pravdy èi lhaní u druhých jsou èasto mylné. Neexistuje typické neverbální chování, které by èlovìka prozrazovalo ve chvíli, kdy lže. Lháø se nevrtí, víc se neusmívá, nezakoktává se, neuhýbá oèima 17

18 * edice PRO RODIÈE Pro odhalení lži je nejspolehlivìjší poslouchat, co nám druhý èlovìk øíká. Lháøe prozradí spíš obsah jeho øeèi než jeho neverbální projevy. Detektor lži Lidé vždy toužili po prostøedku, který by jim pomohl poznat, jestli druhá osoba mluví pravdu, nebo jestli lže. Snažili se sestrojit pøístroj, který lež odhalí detektor lži. Detektor lži dnes existuje. Využívá jej policie jako pomocnou metodu a je také pøedvádìn v televizních soutìžích (napø. v souèasné dobì na TV Prima v poøadu Nic než pravda). Nefunguje však 100%. Jak uvádí Daniel Kaiser, analytik BBC, ve svém èlánku o detektoru lži v politice (Kaiser, 2004), vlastní èeská policie jeden detektor lži (tzv. polygraf). Roènì jej použije v nìkolika desítkách pøípadù. Jak je to ve svìtì? V USA se polygraf využívá, ale jen støídmì. Jeho výsledky nejsou pøi soudním øízení akceptovány jako jediný dùkaz. Musejí být podpoøeny dalšími pádnìjšími dùkazy. Ve Velké Británii detektor lži není povolen jako dùkazní prostøedek. Jeho vìrohodnost je experty zpochybòována (to, že se nìkomu po urèitých otázkách zrychlí tep nebo dech, nebo se zaène potit, ještì neznamená, že je to automaticky zloèinec). Naopak široké oblibì se detektor lži tìší v Izraeli. Na jakém principu detektor lži (polygraf) pracuje? Polygraf mìøí rùzné fyziologické reakce, které èlovìk mùže vìdomì jen tìžko ovlivòovat. Pomocí rùzných elektrod je monitorována dechová frekvence, tepová frekvence, zmìna krevního tlaku, zmìna galvanického odporu kùže (tj. množství potu, jestli se vyšetøovaný u dané otázky potí více nebo ménì než pøedtím) a dále zmìny v hlase vyšetøované osoby. Pøedpokládá se, že pøi položení otázek souvisejících se spáchaným zloèinem dojde k výrazné zmìnì tìchto ukazatelù. Podle pracovnice policejního prezidia Lucie Uhlíøové (in: Kaiser 2004): pokud se v nejménì tøech tìchto kategoriích projeví takzvaná kritická zmìna, potom mùžeme konstatovat, že tázaný èlovìk buï nemluví pravdu, nebo nìkterou vìc úmyslnì zamlèel. Je však na detektor lži skuteènì spolehnutí? Polygraf bohužel nemìøí lež jako takovou, ale jakoukoliv prudší emoci èlovìka. Samozøejmì je obtížné po- 18

19 KDYŽ DÍTÌ LŽE znat, zda se prudší emoce dostavila kvùli tomu, že zkoumaný èlovìk skuteènì chce klamat, nebo zda je to pro nìj bolavé téma nebo zda má strach Proto se nedá jen samo o sobì z výsledkù detektoru lži zjistit, zda èlovìk lže èi ne. Jednoduchý detektor lži Jak se odhaluje lež v Èínì? Principem detektoru lži je mìøení fyziologických reakcí, které èlovìk nemùže vùlí ovlivòovat. Dostál (2006) uvádí, že nìco takového objevili už pøed staletími v Èínì. Vycházeli z tamìjší staré moudrosti, že èlovìk, který nemluví pravdu, má pak málo slin. Místo nákladného zaøízení jim podobnou službu vykonala hrstka rýže. Tu si èlovìk, který byl obvinìn z nìjakého zloèinu, musel vložit do úst a žvýkat ji. Pøitom mu vyšetøovatel pokládal otázky, které souvisely s objasòovaným èinem. Pokud domnìlý viník èin skuteènì spáchal, po jisté dobì mu zaèaly pøi odpovìdích napìtím vysychat sliny v ústech. Po skonèení výslechu musel obvinìný pøed zraky svìdkù vyplivnout zrnka rýže na pøipravenou destièku. Pokud byla zrnka suchá, usvìdèilo ho to ze spáchání vyšetøovaného zloèinu. Tato metoda se prý používá na nìkterých místech Èíny dodnes, zejména k vyšetøování krádeží. Shrnutí Pravda a lež nejsou jasnì odlišené kategorie. Nìkdy nelze urèit, zda je dané vyjádøení jenom pravda nebo jenom lež. Jsou i polopravdy. Existují rùzné druhy lží. Ne každá lež musí být špatná. Drobné nepravdy jsou každodenní souèástí našeho života. Záleží na postoji rodiny, jaká míra lhaní a jaký druh lží se v ní toleruje. Kdyby nìkdo mluvil vždycky jen pravdu a øíkal druhým úplnì všechno, co ho ohlednì nich napadne, byl by nejspíš považován za neomaleného hulváta. 19

20 edice PRO RODIÈE Neexistuje zaruèený zpùsob rozpoznání lži u druhého. Není žádné typické neverbální chování, které by èlovìka prozrazovalo ve chvíli, kdy lže. Pro odhalení lži je nejspolehlivìjší poslouchat, co druhý èlovìk øíká. Lháøe pomùže odhalit spíš obsah jeho øeèi než jeho neverbální projevy. Detektor lži nemìøí lež jako takovou, ale zmìny ve fyziologických reakcích, které èlovìk vùlí nemùže ovlivòovat (zmìna tlaku, tepu, dechové frekvence, pocení, zmìny na hlase). Tyto ukazatele však souvisejí s jakoukoliv prudší emocí, nemusejí prokazovat lež. 20

Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová. GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání

Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová. GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání Petr molka NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící 2., roz íøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena

Více

Typy detektorů lži a jejich rozbor.

Typy detektorů lži a jejich rozbor. Téma: Typy detektorů lži a jejich rozbor. Předmět: Úvod do biomedicínského inženýrství Vypracoval: Dostál Petr Datum: 1.4.2006 Příčina existence detektorů lži: Snaha poznat z obdržených informací lež.

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 1 1 Tato práce byla podpoøena

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 2 7 3 5 Kniha vyšla díky laskavé

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vìnováno památce mých prarodièù, paní Antonie Švejnarové a pana Františka Švejnara, violoncellisty, po nìmž jsem zdìdila lásku k hudbì, která mì

Více

Elke Nürnberger Jak získat sebedůvěru Klíč k životu podle vlastních představ

Elke Nürnberger Jak získat sebedůvěru Klíč k životu podle vlastních představ Knihy edice Poradce pro praxi se věnují nejrůznějším tématům z oblastí vedení lidí a řízení firem, marketingu a prodeje, rozvoje pracovních, komunikačních a manažerských dovedností, vztahů v zaměstnání,

Více

Adam Hazdra Kateřina Jiřinová Lukáš Kypus Veronika Harazínová Vojtěch Lunga SLUŽBY. Jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou

Adam Hazdra Kateřina Jiřinová Lukáš Kypus Veronika Harazínová Vojtěch Lunga SLUŽBY. Jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou Adam Hazdra Kateřina Jiřinová Lukáš Kypus Veronika Harazínová Vojtěch Lunga SLUŽBY Jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou SLUŽBY Jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou Adam Hazdra Kateřina

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Doc. MUDr. Karel Pizinger, CSc. KO NÍ PIGMENTOVÉ PROJEVY. Recenze: Prof. MUDr. Franti ek Fakan, CSc. Prof. MUDr. Franti ek Vosmík, DrSc.

Doc. MUDr. Karel Pizinger, CSc. KO NÍ PIGMENTOVÉ PROJEVY. Recenze: Prof. MUDr. Franti ek Fakan, CSc. Prof. MUDr. Franti ek Vosmík, DrSc. Doc. MUDr. Karel Pizinger, CSc. KO NÍ PIGMENTOVÉ PROJEVY Recenze: Prof. MUDr. Franti ek Fakan, CSc. Prof. MUDr. Franti ek Vosmík, DrSc. Názvy produktù, firem apod. pou ité v knize mohou být ochrannými

Více

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine Bednáøský Dobble Bednáøský Dobble posloužil jako artefakt, provázející celou Bednu 2013. Na jeho vlastnostech bylo postaveno 6 šifer a tìžilo z nìj ještì nìkolik dalších vèetnì cílové aktivity. Byl inspirován

Více

Ráda bych tuto knihu vìnovala své dceøi Hance a také všem ženám, které touží zachovat si pùvab a svìžest na tìle i na duchu do pozdního vìku, a

Ráda bych tuto knihu vìnovala své dceøi Hance a také všem ženám, které touží zachovat si pùvab a svìžest na tìle i na duchu do pozdního vìku, a Ráda bych tuto knihu vìnovala své dceøi Hance a také všem ženám, které touží zachovat si pùvab a svìžest na tìle i na duchu do pozdního vìku, a vzpomínce na manžela, kterýje stále se mnou. Ráda bych podìkovala

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc. Jak zvládnout 10 nejobtížnìjších situací manažera Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU Pøíruèka, která se vám dostává do rukou, je pøeložena z finského originálu, vydaného v rámci finského projektu Efektivní rodina. V Èeské republice podobný projekt zatím neexistuje.

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ

100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA a kolektiv 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ Autorský kolektiv: MUDr. Pavel Andrš MUDr. Kamil Belej, FEBU prof. MUDr. Jaroslav Bouèek, CSc.

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

Odpovědná redaktorka Mgr. Ivana Podmolíková Sazba a zlom Karel Mikula Počet stran 80 1. vydání, Praha 2010 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Odpovědná redaktorka Mgr. Ivana Podmolíková Sazba a zlom Karel Mikula Počet stran 80 1. vydání, Praha 2010 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Ing. Bc. Irena Pejznochová LOKÁLNÍ OŠETŘOVÁNÍ RAN A DEFEKTŮ NA KŮŽI Recenzent: MUDr. Jozef Keller Grada Publishing, a.s., 2010 Autory fotografií jsou: Kazuistika 1 a 3 Věra Vokáčová Kazuistika 2 Pavla

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 4 5 (elektronická (tištěná

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám. Perchta Kazi Pátá MÉ DÍTÌ MÁ AUTISMUS PØÍBÌH POKRAÈUJE Vydala Grada

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Dovolte, abych se pøedstavil

Dovolte, abych se pøedstavil Dovolte, abych se pøedstavil... jmenuji se Haemophilus INFORMACE O PREVENCI ZÁKEØNÉ INFEKÈNÍ CHOROBY MILÍ ÈTENÁØI DOVOLTE MI, ABYCH SE VÁM PØEDSTAVIL: JMENUJI SE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B. MNOZÍ Z

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 1 5 PhDr. Ilona Špaòhelová

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Rukověť začínajícího prodejce Věra Bělohlávková (elektronická (tištěná SBN Grada 978-80-247-6543-3 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF)

Více

Adam Hazdra Kateřina Jiřinová Lukáš Kypus Veronika Harazínová Vojtěch Lunga SLUŽBY. Jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou

Adam Hazdra Kateřina Jiřinová Lukáš Kypus Veronika Harazínová Vojtěch Lunga SLUŽBY. Jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou Adam Hazdra Kateřina Jiřinová Lukáš Kypus Veronika Harazínová Vojtěch Lunga SLUŽBY Jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou SLUŽBY Jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou Adam Hazdra Kateřina

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

PØEDLÉKAØSKÁ PRVNÍ POMOC

PØEDLÉKAØSKÁ PRVNÍ POMOC Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena v papírové, elektronické èi jiné podobì bez pøedchozího

Více

pro neekonomy Ekonomické a finanční řízení 2., aktualizované a rozšířené vydání Hana Scholleová

pro neekonomy Ekonomické a finanční řízení 2., aktualizované a rozšířené vydání Hana Scholleová Hana Scholleová Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy 2., aktualizované a rozšířené vydání Účetní výkazy a co v nich najdeme Výnosy, náklady a zisk Způsoby financování podniku Řízení zásob, pohledávek,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám.

Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám. Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám. Perchta Kazi Pátá MÉ DÍTÌ MÁ AUTISMUS PØÍBÌH POKRAÈUJE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 3 7 PhDr. Daniela Sedláčková

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Podìkování. V úvodu bych ráda podìkovala všem, kteøí se jakýmkoliv zpùsobem podíleli na vzniku knihy Sportovní aktivity pro celou rodinu.

Podìkování. V úvodu bych ráda podìkovala všem, kteøí se jakýmkoliv zpùsobem podíleli na vzniku knihy Sportovní aktivity pro celou rodinu. Podìkování V úvodu bych ráda podìkovala všem, kteøí se jakýmkoliv zpùsobem podíleli na vzniku knihy Sportovní aktivity pro celou rodinu. Na prvním místì bych chtìla podìkovat všem mým pøátelùm, kamarádùm,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 4 0 Vydání odborné knihy

Více

lže Jak vám když někdo poznat, FBI Joe Navarro JAK POZNAT, KDYŽ VÁM NĚKDO LŽE agenta příručka Joe Navarro bývalého

lže Jak vám když někdo poznat, FBI Joe Navarro JAK POZNAT, KDYŽ VÁM NĚKDO LŽE agenta příručka Joe Navarro bývalého Díky rozdělení projevů jednotlivých částí těla od hlavy až k patě knížku využijete snadno a rychle. Je výborným pomocníkem pro všechny, kteří přicházejí do kontaktu s druhými lidmi, tedy opravdu pro každého.

Více

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer Poznáváme homeopatii Jak šetrně léčit psy a kočky Máme doma štěně, kotě Růst a dospívání Stáří Domácí homeopatická lékárna MVDr. Michaela Švaříčková,

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz MUDr. Erika Matìjková ØEŠÍME PARTNERSKÉ PROBLÉMY Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz PaedDr. et Mgr. Hana Žáèková, PaedDr. Drahomíra Jucovièová NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu

Více

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi.

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. PhDr. Ludìk Vajner VÝBÌR PRACOVNÍKÙ DO TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401,

Více

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Masáže. bolest. na vaši. Kamil Ramík. Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL

Masáže. bolest. na vaši. Kamil Ramík. Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL Masáže na vaši bolest Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci Kamil Ramík Poděkování: fotograf Rostislav Šimek, www.foto-simek.com grafik Georgi Stojkov, www.georgistojkov.com

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 6 7 MUDr. Václava Kunová

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Mgr. Yveta Rychtaøíková KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz 4 Problematické situace v péči o seniory PhDr. Martina Venglářová PROBLEMATICKÉ SITUACE V PÉČI O SENIORY Příručka pro zdravotnické a sociální pracovníky

Více

BULIMIE Jak bojovat s pøejídáním 3. doplnìné a pøepracované vydání

BULIMIE Jak bojovat s pøejídáním 3. doplnìné a pøepracované vydání PhDr. František David Krch, Ph.D. BULIMIE Jak bojovat s pøejídáním 3. doplnìné a pøepracované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Kreativní malování. s dětmi. Dana Cejpková

Kreativní malování. s dětmi. Dana Cejpková Kreativní malování s dětmi Dana Cejpková Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 4 6 8 Mgr. Marie Lišková VAØÍME

Více

Mgr. Zuzana Pospíšilová HRAJEME SI S BÁSNIÈKOU

Mgr. Zuzana Pospíšilová HRAJEME SI S BÁSNIÈKOU Mgr. Zuzana Pospíšilová HRAJEME SI S BÁSNIÈKOU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 2794. publikaci Odpovìdná

Více

Praktická komunikace na každý den osvit 1; 9 April 2009, oøíznout!

Praktická komunikace na každý den osvit 1; 9 April 2009, oøíznout! PhDr. Laura Janáèková, CSc. PRAKTICKÁ KOMUNIKACE PRO KAŽDÝ DEN Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3654. publikaci

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Nordic walking. Martin Škopek

Nordic walking. Martin Škopek Nordic Walking 3 Zvláštní poděkování patří Mgr. Marcelu Štofikovi, který mi trpělivě pomáhal při fotografování, a mé přítelkyni Elišce za podporu při psaní této knihy. Martin Škopek Nordic walking Vydala

Více

JAK EFEKTIVNÌ VÉST PORADY. Eva Kaòáková

JAK EFEKTIVNÌ VÉST PORADY. Eva Kaòáková Motto Jedinì tehdy, když si uvìdomíme své slabosti, nedostatky a chyby, mùžeme je pøekonat nebo odstranit. Teprve tehdy objevíme nové možnosti a posouváme se dál, kam bychom jinak ani nedohlédli. Eva Kaòáková

Více

Začínáme s počítačem 5., aktualizované a doplněné vydání

Začínáme s počítačem 5., aktualizované a doplněné vydání Nadpis kapitoly Josef Pecinovský Začínáme s počítačem 5., aktualizované a doplněné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4259. publikaci Odpovědný redaktor Petr Somogyi Sazba

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Z německého originálu Selbstcoaching für frauen, Wie sie sich in schlechten zeiten motivieren vydaného nakladatelstvím Kösel Verlag GmbH & Co, München

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Senzory a mìøení neelektrických velièin, usmìròovaèe a filtry, elektronické potenciometry, aktivní filtry, komparátory 3. díl Praha 2005 Jan Humlhans

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Univerzita medicínského práva

Univerzita medicínského práva Jan Mach, Aleš Buriánek, Dagmar Záleská, Dita Mlynářová, Ivana Kvapilová, Miloš Máca, Daniel Valášek Univerzita medicínského práva Kolektiv právní kanceláře České lékařské komory Právní tým České lékařské

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Tato práce byla podpoøena projektem MŠMT ÈR 1M0517. MUDr. Ján Praško, CSc. JAK VYBUDOVAT A POSÍLIT SEBEDÙVÌRU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU Podìkování Dìkuji všem, kteøí byli nápomocni pøi vzniku této knihy pacientùm za zvídavé dotazy, rodinì, že to se mnou vydržela, a dceøi Markétce, která pomohla pøevést doktorštinu do èeštiny. Autorka Kniha

Více

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ Ètrnáct pøíbìhù pro malé a velké Vypráví: Ursula Marcová Ilustroval: German Frank Pøíbìh první Když se Tom probudil, nevìøil svým oèím. Bylo to jako ve snu. Ležel na mìkké

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

Vážení ètenáøi, dovolujeme si vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

Daňová evidence podnikatelů

Daňová evidence podnikatelů Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček Daňová evidence podnikatelů 2016 minimum daňové optimalizace daňové příjmy a výdaje výdaje uplatněné paušálem oznámení o osvobozených příjmech uplatnění výdajů u spolupracujících

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 6 6 Mgr. Yveta Rychtaøíková

Více

Nakladatelství děkuje firmě ZENTIVA, a. s., generálnímu sponzorovi knihy, za finanční podporu, která umožnila vydání této publikace.

Nakladatelství děkuje firmě ZENTIVA, a. s., generálnímu sponzorovi knihy, za finanční podporu, která umožnila vydání této publikace. 2 Pochybení a sankce při poskytování lékařské péče Nakladatelství děkuje firmě ZENTIVA, a. s., generálnímu sponzorovi knihy, za finanční podporu, která umožnila vydání této publikace. 4 Pochybení a sankce

Více

Zuzana Pospíšilová ilustrovala Zdeňka Študlarová Policejní pohádky

Zuzana Pospíšilová ilustrovala Zdeňka Študlarová Policejní pohádky Zuzana Pospíšilová ilustrovala Zdeňka Študlarová Policejní pohádky Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Zuzana Pospíšilová ilustrovala Zdeňka Študlarová Policejní pohádky Upozornění

Více