ZPRAVODAJ. Pracovní poměr nevzniká nástupem zaměstnance do práce ( 36 ZP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. Pracovní poměr nevzniká nástupem zaměstnance do práce ( 36 ZP)"

Transkript

1 ZÁŘÍ 2011 ZPRAVODAJ p r o m a t e ř s k é š k o l y Vážené paní ředitelky a učitelky, tak jako každý rok v září rozzáří Vaše mateřské školy prázdninové zážitky dětí. Následně přijde každodenní realita legislativních nařízení a administrativních požadavků. Náš Zpravodaj se již třetím rokem snaží, a dou fáme, že úspěšně, pomoci zvládat úkoly spojené s Vaší náročnou prací. V rubrice Legislativa naleznete aktuální informace k problematice školního stravování a pracovněprávní oblasti (nejčastější pochybení a jejich řešení). Seriál s problematikou lhaní u předškolních dětí pokračuje částí věnovanou praktickým návodům na zvládání odhalené lži. Neméně zajímavou tematiku přináší nový seriál věnovaný problematice hospitace ředitelky mateřské školy. Na fotografii umístěné nad tímto editoriálem jsem si dovolil vizualizovat jeden z pěkných výstupů práce Vašich dětí. Jedná se o vítězný návrh z prvního kola soutěže k novému projektu našeho nakladatelství (pracovní sešity pro předškoláky Kuliferda). Srdečně jste zváni do dalších kol (více na Pevně doufám, že Vám naše náměty, tipy a rady pomohou při vstupu do nového školního roku. Z OBSAHU Mgr. Jan Fišar vedoucí projektu TÉMA Podceňuje ministerstvo školství situaci ve školním stravování? Na zhoršující se situaci ve školním stravování reagujeme příspěvkem zástupců Společnosti pro výživu, která svými aktivitami supluje práci MŠMT. Pevně doufáme, že úpadek zájmu o školního stravování v České republice bude v dohledné době zastaven a zdravý vývoj našich dětí nebude ohrožen. Dne 24. až pořádala Společnost pro výživu (SPV) v Pardubicích již 25. odbornou konferenci ke školnímu stravování. Školní stravování zajišťuje téměř pracovníků školních jídelen pro dětí a adolescentů, dále přibližně pro dospělých - zaměstnanců škol. Pravidelné konference v Pardubicích jsou místem setkávání pracovníků školních jídelen s cílem jejich dalšího vzdělávání, řešení odborných, ale i metodických problémů, které souvisí se stravováním dětí. ZDRAVÝ VÝVOJ DĚTSKÉHO ORGANISMU Je nutné si uvědomit, že školní stravování je vymožeností, která nejen umožňuje, aby děti měly po dobu výuky zajištěný Pokračování na straně 2. LEGISLATIVA Nejčastější chyby a omyly v personální práci škol a školských zařízení a jejich řešení Následující příspěvek by Vás měl upozornit na vybrané nejčastější chyby a omyly v personální práci škol a školských zařízení. Vybraná pochybení obsahují jak upozornění na konkrétní legislativu, tak praktická doporučení pro Vaši každodenní praxi. Nejčastější chyby a omyly v personální práci škol a školských zařízení a jejich řešení Hospitace ředitelky mateřské školy Jak řešit odhalenou lež? Legislativní poradna Pracovní poměr nevzniká nástupem zaměstnance do práce ( 36 ZP) Den nástupu do práce má význam pro vznik pracovního poměru. Může být označen v pracovní smlouvě nejen kalendářním dnem, ale jakýmkoli způsobem nevzbuzujícím pochybnost o tom, o který den se jedná. Může být např. ujednáno, že zaměstnanec nastoupí od dnešního dne za měsíc, dnem nástupu ženy na mateřskou dovolenou apod. Jako den vzniku pracovního poměru je možno sjednat v pracovní smlouvě i den pracovního klidu, například 1. leden. Pokračování na straně 4.

2 2 ZPRAVODAJ pro mateřské školy Podceňuje ministerstvo školství situaci ve školním stravování? TÉMA Pokračování ze strany 1. potřebný standard příjmu potravy, ale navíc aby strava odpovídala potřebám dítěte, aby byla nejen sytící složkou, ale aby napomáhala zdravému růstu a vývo - ji dětského organismu. Tento moment je velmi důležitý. Souvisí s tím, že přibližně % závažných civilizačních onemocnění dospělého věku je důsledkem nevhodného životního stylu člověka, kde kromě snižující se pohybové aktivity, tabáku a alkoholu má na těchto onemocněních největší podíl nesprávně aplikovaná výživa. Škola je místem výuky, školní jídelna je praktickou ukázkou její aplikace. ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ A MŠMT V posledních letech je nutné každoročně konstatovat, že péče ministerstva školství o problematiku školního stravování stále více klesá. Je to patrné již v tom, že v současné době není na ministerstvu školství žádný pracovník, který by se této problematice systematicky věnoval. Pracovník ministerstva školství pro oblast školního stravování by měl být v kontaktu s terénem, aby pomáhal řešit problémy, a to jednotně na celostátní úrovni. To totiž školní jídelny velmi postrádají, protože odbornou metodickou pomoc jim jejich zřizovatelé nejsou schopni poskytnout. Metodická pomoc V souvislosti se zrušením školských úřadů (r. 2000) začala zanikat metodická pomoc pro školní jídelny i na ostatních úrovních školního systému. Dále se ukazuje, že poslední vyhláška vydaná Ministerstvem školství ČR ke školnímu stravování č. 107/2005 již v některých aspektech nesplňuje potřeby současnosti. Iniciaci novelizace vyhlášky tak již neprovádí státní úředník, který by situaci sledoval a aktivoval potřebné kroky, ale občanská sdružení, mezi která patří i naše organizace. Ukazuje se, že školní stravování tak stále více zůstává na okraji státního zájmu. Zatím co v jiných státech se tento systém opožděně a usilovně vytváří, u nás se bortí a rozpadá. FINANCE V popředí tohoto úpadku je ekonomika, nedostatek finančních zdrojů pro lidské zdroje a především nevědomost a tím i krátkozrakost toho, co je a co není potřebné. V pozadí je totiž opět ekonomika, zvyšující se nemocnost naší populace, zvyšování finančních výdajů na léčbu nemocí i v souvislosti se zanedbáváním praktické výchovy našich dětí ke zdravému životnímu stylu. V rámci nekoncepčního přístupu naší společnosti je tak podceňován význam školního stravování, které je a mělo by být součástí zajištění nejen potřeb, ale především i edukace našich dětí. Protože Společnost pro výživu (SPV) tento problém pociťuje jako zásadní, obrátila se z pověření účastníků konference ke školnímu stravování přímo na ministra školství dopisem, ve kterém zdůraznila potřebu existence odborného pracovníka MŠMT pro oblast školního stravování a žádá o řešení situace. Z odpovědi pana náměstka ing. Ladislava Němce citujeme: Rád bych Vás ujistil, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si je vědomo výjimečnosti českého systému školního stravování a nepřipustí jeho rozpad. MŠMT se podobně jako ostatní ústřední orgány státní správy musí vypořádat se snižováním finančních prostředků na jeho činnost (také v letošním roce pokračují úsporná opatření, která vedou ke snižování počtu zaměstnanců ministerstva), takže bohužel nejsme schopni zajistit odborného referenta pro oblast školní stravování. Špatné finanční ohodnocení Problémů, se kterými se školní stravování v současnosti potýká, je hodně. Pracovníci školních jídelen musí používat znalosti různých oborů hygieny, výživy, gastronomie, účetnictví i psychologie. Neustále se měnící legislativa vyžaduje praktické aplikace, což je bez metodické pomoci obtížné. Vysoké nároky na znalosti i náročná fyzická práce ve školních jídelnách je v rozporu se špatným finančním ohodnocením. Jídelny se potýkají se snižováním pracovních úvazků, nedostatkem financí na provoz i na mzdy a dalšími problémy z toho vyplývajícími. Podle informací účastníků konference ke školnímu stravování je situace ve školním stravování na hranici udržitelnosti. SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU Společnost pro výživu, která působí v České republice již více než 65 let a stála u zrodu a vybudování systému školního stravování, se touto problematikou trvale zabývá. V jejích řadách působí řada odborných pracovníků, včetně bývalých zaměstnanců MŠMT, kteří mají bohaté zkušenosti v oboru. Působí zde řada odborníků, zvláště lékařů, kteří se zabývají komunální výživou i výživou dětí. Společnost pro výživu vyvíjí řadu iniciativ na podporu a popularizaci školního stravování tak, aby i nadále tento systém v naší republice fungoval. Vydává časopis Výživa a potraviny, jehož součástí je i Zpravodaj pro školní stravování. Zpravodaj je významný informační zdroj pro školní jídelny. Není to dáno jen jeho dlouholetou tradicí, ale také redakční radou, ve které pracují bývalé metodičky z ministerstva školství, dokonale znalé systému, některé krajské metodičky, pracovnice inspekce, hygienik, lékař, odborníci na složení potravin i zástupce MŠMT. Redakce Zpravodaje úzce spolupracuje s terénem, zjišťuje všechny jeho problémy a snaží se k nim hledat řešení u odborníků a kompetentních institucí. Pracovníci ze školních jídelen se mohou se svými dotazy obrátit i na webové stránky naší Společnosti kde lze nalézt aktivní poradnu pro školní stravování i informace o konferencích a novinkách v lidské výživě. Společnost pro výživu pořádá kurzy pro pracovníky školních jídelen, soutěž O nejlepší školní oběd i řadu dalších akcí, které nejsou primárně určené pro školní jídelny, ale mohou být pro ně zajímavé a důležité. SPV nepřetržitě pracuje na zlepšení školního stravování, například pořádá setkání

3 ZPRAVODAJ pro mateřské školy 3 krajských metodiček školního stravování (nahrazuje tak porady MŠMT), kde se mohou metodičky poradit o problémech v praxi a společně najít řešení. Výsledky těchto setkání jsou pak přenášeny do terénu. Jejich význam zvyšuje i účast zástupců MŠMT, ČŠI, MZd a dalších institucí, aby řešení problémů bylo smysluplné. Novela vyhlášky o školním stravování V letošním roce SPV iniciovala a aktivně se zapojila do tvorby novely vyhlášky o školním stravování. Ministerstvo školství zadalo jejím odborným pracovníkům tvorbu návrhu novely. Novela vyhlášky o školním stravování nesnese odkladu, nyní zejména její část určující finanční limity na nákup potravin, neboť jejich současná výše brzy nebude dostačovat a jídelny by doslova neměly za co vařit. Nicméně odborně je také co zlepšovat. Jak již bylo řečeno, SPV se podílí na řadě aktivit, které pomáhají školnímu stravování. Je to i v náplni její činnosti. Investice do budování a provozování adekvátního školního stravování se ve spolupráci školy a školní jídelny vrátí celé společnosti na úsporách našeho zdravotnictví a úrovni zdraví. Česká republika má proti mnohým zemím významný náskok v podobě sofistikovaně vybudovaného školního stravování. Nechat tento systém rozpadnout by byla politická chyba, s rozsáhlými následky nejen na zdraví našich dětí, ale také v oblasti rodinné politiky, zaměstnanosti, zásobování aj., která by se v důsledcích dotkla většiny obyvatel této země. Bc. Alena Strosserová, MUDr. P. Tláskal, CSc. Společnost pro výživu Chcete se na stránkách Zpravodaje pro mateřské školy dočíst o tématu, které Vás zajímá? Napište nám, Váš námět rádi zpracujeme. Své podněty posílejte na Pokračování ze strany 1. Podle 36 zákoníku práce se za den vzniku pracovního poměru považuje den, jenž byl účastníky, to je zaměstnavatelem a zaměstnancem, sjednán jako den nástupu do práce. Od tohoto dne jsou oba účastníci povinni plnit všechny povinnosti vyplývající z pracovního poměru a mohou uplatňovat příslušná práva. Znamená to, že pracovní poměr může vzniknout i v době pracovní neschopnosti. Jestliže však zaměstnanec ve sjednaný den nenastoupí do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo do týdne neuvědomí zaměstnavatele otéto překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit. PŘÍKLAD Jestliže by např. zaměstnanec sjednal pracovní smlouvu s datem nástupu do zaměstnání 1. ledna 2011 a od 23. prosince 2010 bude v pracovní neschopnosti, pracovní poměr tento den vznikne, protože v nástupu do zaměstnání bránila zaměstnanci důležitá překážka. Podmínkou je, že zaměstnanec o této překážce zaměstnavatele uvědomí do týdne. Zaměstnavatel nemá možnost od pracovní smlouvy odstoupit. Pokud by však zaměstnavatele o překážce neuvědomil, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit. LEGISLATIVA Nejčastější chyby a omyly v personální práci škol a školských zařízení a jejich řešení Ve zkušební době lze zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní nebo se zaměst nancem, který je v pracovní neschopnosti ( 35 ZP) Pracovní poměr může ve zkušební době zrušit jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. Není třeba uvádět důvody a požaduje se písemná forma. I když je pracovní poměr ve zkušební době zrušen ústně, má to za následek skončení pracovního poměru. Ten skončí, i kdyby zaměstnanec uvedl ve zkušební době, že zítra už do práce nepřijde. Rovněž se na tyto případy nevztahuje zákaz výpovědi. Je-li např. s těhotnou ženou zrušen pracovní poměr ve zkušební době, je toto skončení platné. Stejně je platné i zrušení v době pracovní neschopnosti zaměstnance. Teoreticky by mohla nastat situace, kdy by zaměstnanec měl zkušební dobu trvající celý kalendářní rok. Bylo by to v případě, že by byl po celou tuto dobu v pracovní neschopnosti a z toho důvodu by se zkušební doba prodlužovala. Pro oba účastníky pracovněprávního vzta hu zaměstnance i zaměstnavatele takové prodlužování nemá však žádný význam, neboť pracovní poměr mohou zrušit ve zkušební době, i když je zaměstnanec v pracovní neschopnosti. Tato možnost ve prospěch zaměstnavatele tedy v uvedeném případě existuje po celou dobu pracovní neschopnosti zaměstnance. Nesplnění ústního příkazu nebo pokynu vedoucího může být důvodem pro skončení pracovního poměru ( 52 ZP) V souvislosti se zrušením pojmu pracovní kázeň se zaměstnavatelé domnívají, že tím dochází i k zúžení jejich možností skončit pracovní poměr se zaměstnancem pro po-

4 4 ZPRAVODAJ pro mateřské školy rušení povinností, když např. zaměstnanec nesplní pokyn nadřízeného, poruší povinnosti sjednané v pracovní smlouvě apod. Pochybnosti odůvodňují tím, že to nejsou povinnostivyplývajícízprávních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, jak požaduje jako podmínky pro výpověď nový ZP v 52 písm. g). Obavy zaměstnavatelů nejsou opodstatněné, neboť nový ZP uvádí základní povinnosti zaměstnanců v ustanovení 301 a následujících. Zaměstnanci jsou např. povinni využívat pracovní dobu, plnit pokyny nadřízených, řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem apod. Porušení nebo nesplnění těchto povinností může mít za následek výpověď z pracovního poměru. Nesplnění povinnosti O porušení povinností jít nemůže jen tehdy, jestliže zaměstnanec nesplnil povinnosti, které nevyplývají ze sjednaného druhu práce (pracovní náplně) nebo jestliže nevykonal práci ohrožující život a zdraví jeho nebo jiných osob. V zájmu pravdy je tedy vždy rozumnější, když jsou vzájemná práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele potvrzeny a sjednány v pracovní smlouvě nebo v jiné dohodě. Porušení nelze spatřovat v nedodržení pracovním řádem požadovaných vyšších nároků na osobní vlastnosti zaměstnance a na úroveň jeho chování v mimopracovní době. Může se však jednat o nesplňování požadavků zaměstnavatele nezbytných pro řádný výkon sjednané práce. Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru má být doručeno druhé straně zpravidla alespoň tři dny předem, kdy má pracovní poměr skončit. Pracovní poměr však skončí i v případě, kdyby tato lhůta nebyla dodržena. Zaměstnavatel by se však vystavoval nebezpečí uložení pokuty inspektorátem práce pro porušování pracovněprávních předpisů. Zaměstnavatel může kontrolovat soukromou elektronickou ( ovou) poštu zaměstnance ( 316 ZP) Při právním posuzování této otázky je nutno vyjít z Listiny práv a svobod (čl. 13), která zaručuje ochranu listovního tajemství aztrestního zákona ( 239a, 257a). Listina základních práv a svobod stanoví, že nikdo nesmí porušit listovní tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem. Výjimkou jsou případy, které jsou uvedeny ve zvláštním právním předpise (např. vyšetřování trestného činu). Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným způsobem. Listina základních práv a svobod stanoví, že nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a zázna - mů, ať již uchovávaných v soukromí nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením. Toto právo je povinen dodržovat a chránit nejen konkrétní subjekt (např. úřad, instituce, vyšetřovací orgán apod.) v civilním životě občana, ale i zaměstnavatel, u něhož občan (zaměstnanec) podle jeho pokynů a v jeho prospěch pracuje v tzv. závislé činnosti (pracovní poměr nebo dohoda o práci konaná mimo pracovní poměr). Z uvedených zásad vychází nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb. V 182 je uvedena Naproti tomu za porušení povinností lze však považovat protiprávní jednání zaměstnance, na kterém se podílel i zaměstnavatel, např. tím, že porušil právní povinnosti, které má vůči zaměstnancům (např. nevytvořil vhodné pracovní podmínky). Jednání zaměstnavatele může mít v závislosti na jeho příčinném vztahu k porušení povinnosti zaměstnancem význam pouze z hlediska hodnocení jeho intenzity. skutková podstata trestného činu porušení tajemství dopravovaných zpráv. Dopustí se ho ten, kdo úmyslně poruší tajemství např. datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy posílané prostřednictvím sítě elektronických komunikací a přiřaditelné k identifikovanému účastníku nebo uživateli, který zprávu přijímá. Tohoto trestného činu se dopustí i osoba, která prozradí tajemství, o němž se dozvěděla z písemností, telegramu, telefonního hovoru nebo přenosu prostřednictvím sítě elektronických komunikací, který nebyl určen jí. Trestní zákoník č. 140/1961 Sb. sice měl podobné ustanovení, nepostihovalo však dostatečně protiprávní jednání zejména zaměstnavatelů při kontrole obsahu ových zpráv, které zasílali nebo přijímali zaměstnanci. Osobní Počítač včetně elektronické pošty se využívá zejména v administrativní práci, při vyřizování mzdové a platové agendy nebo v personální evidenci zaměstnanců apod. Přitom je ovšem nutné dodržovat příslušné právní předpisy, zejména zákoník práce (dále ZP). Pokud elektronická pošta přijde do osobní ové schránky zaměstnance, tak ji zaměstnavatel nemůže číst. Výjimka je v případech, které jsou stanoveny v 316 odstavec 2 ZP. Zaměstnavatel může kontrolovat elektronickou poštu zaměstnance, jestliže k tomu bude mít závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze své činnosti. Musí však informovat zaměstnance o rozsahu kontroly aozpůsobech jejího provádění. To platí i o dalších zásazích do soukromí zaměstnance, jako je např. zavádění kamerových systémů, sledování soukromých telefonických hovorů apod. Závažný důvod Závažným důvodem může být ochrana a zdraví zaměstnavatele, zaměstnance,

5 ZPRAVODAJ pro mateřské školy 5 spoluzaměstnanců a jiných osob, které se v kontrolovaném prostoru zdržují. Dalšími důvody jsou ochrana majetku zaměstnavatele, spoluzaměstnanců a jiných osob a kontrola pracovní výkonnosti zaměstnance. Počítačové firmy vyvíjejí různé programy, které by měly zaměstnavatelům usnadnit jejich postup při monitorování zaměstnanců. Např. společnost Cisco, která patří ke světovým lídrům v inovacích týkajících se dálkových datových přenosů, uvedla na trh novou softwarovou aplikaci pro vyhodnocování toho, jaké webové stránky navštěvují zaměstnanci a jaké k tomu zvolili vyhledávací cesty a klíčová slova. Tato vyhledávací forma automaticky zpracovává obsah procházející sítí v organizaci a označuje jej prostřednictvím klíčových slov. Lze pak vyhledávat i formace a témata, která vedení zaměstnavatele zajímají. I při takovém postupu musí však zaměstnavatel dodržovat zákonné předpisy. Nemůže se v důsledku přidělení služebního počítače zaměstnanci domnívat, že elektronická pošta je majetkem zaměstnavatele. K tomu, aby mohl kontrolovat elektronickou poštu zaměst - nance, musí nejen vymezit závažný důvod, který ho k tomu opravňuje, ale je rovněž povinen informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění ( 316 odstavec 3 ZP). Musí tedy uvést např. to, jaké údaje budou kontrolovány a shromažďovány, kde a po jakou dobu budou uschovány, kdo k nim má přístup, kdo bude provádět kontrolu, jaká jsou bezpečnostní opatření k neoprávněným zásahům apod. počítače ani jiné výrobní a pracovní prostředky. Zaměstnavatel může zneužívání zabránit tím, že bude kontrolovat, od koho a v jakém rozsahu zaměstnanec do firemního počítače maily dostává a komu píše. Pracovní doba Pokud by zjistil, že elektronická pošta zaměstnance je v takovém množství, pro které neplní povinnost spočívající v plném využívání pracovní doby, může se jednat o porušení pracovní kázně a následovat sankce ze strany zaměstnavatele. V závažných případech může zaměstnavatel se zaměstnancem skončit pracovní poměr. Toto porušení pracovních povinností musí však zaměstnavatel věrohodně a objektivně prokázat, např. z adres (nikoliv z obsahu sdělení) odesilatelů a příjemců elektronické pošty. Zaměstnavatel nemusí poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy vždy při vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení (nařízení vlády č. 590/2006 Sb.) PŘÍKLAD Zaměstnavatel musí poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy jen na dobu nezbytně nutnou. Jinak by se jednalo o bezdůvodné obohacení zaměstnance. Bezdůvodné obohacení přichází v úvahu zejména v podobě poskytnutí náhrady mzdy za pracovní volno. Jedná se o právní úkon zaměstnavatele, kterým poskytne náhradu mzdy při důležité osobní překážce v práci, na kterou zaměstnanci nárok nevznikl. PŘÍKLAD Jestliže například zaměstnance v pracovní době ošetří lékař, který nemá smlouvu se zdravotní po - jišťovnou, kterou si zaměstnanec zvolil, nebo není zdravotnickým zařízením nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance, posuzuje se tato doba jako omluvená, ale bez náhrady mzdy. Povinnost zaměstnavatele poskytnout neplacené pracovní volno vyplývá z přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Jde např. o vyšetření nebo ošetření zaměstnance, které bylo provedeno ve zdravotnickém zařízení nad rozsah nezbytně nutné doby. Přitom zaměstnanci neoprávněně požadují za toto volno náhradu mzdy. Jestliže by zaměstnanec neomluveně zameškal převážnou část směny v kalen - dářním měsíci, kdy mu bylo poskytnuto pracovní volno, nebo jestliže se po skončení pracovního volna bez vážného důvodu včas nevrátil do práce, nedostane za pracovní volno náhradu mzdy. Neplacené volno by dostal i tehdy, kdyby existenci překážky v práci z důležitých osobních důvodů zaměstnavateli řádně neprokázal nebo kdyby ji mohl absolvovat mimo pracovní dobu. Zaměstnanec absolvoval ošetření u smluvního lékaře, ale včas se nevrátil do práce. Dostane jen neplacené volno. Podobně by se posuzoval nárok zaměst - nance, který by existenci této překážky v práci neprokázal. Zapojte se do velké soutěže s Ku l if e rdou o atraktivní ceny! JUDr. Ladislav Jouza KuliFerda Pracovní sešit pro předškolní vzdělávání rozvíjí objevuje To je jedna stránka věci. Naproti tomu jsou však zaměstnanci povinni plně využívat pracovní dobu, nemohou si v pracovní době vyřizovat své soukromé záležitosti a nejsou oprávněni zneužívat služební Více informací naleznete na: podzim 2011 Jméno: baví

6 6 ZPRAVODAJ pro mateřské školy PERSONALISTIKA Hospitace ředitelky mateřské školy část I. Východiska hospitací Jaký je pravý účel hospitací? Co se skrývá pod pojmem profesní růst? Jak vést lidi k efektivnímu a kvalitnímu vzdělávání? Jakým způsobem využívat výsledky hospitační činnosti ředitelky mateřské školy? Na tyto a řadu dalších otázek by Vám měl dát odpověď náš seriál na téma Hospitace ředitelky MŠ. V úvodní části se věnujeme vlastnímu smyslu hospitace a jejím východiskům. Řízení mateřské školy jako samostatného právního subjektu je v posledních letech poznamenáno řadou změn. Jednou z nich je důraz kladený na humanizaci školy, která se týká nejen vzdělávacího procesu, ale také budování takového klimatu školy, jež je charakteristické partnerskými vztahy mezi všemi zaměstnanci školy, tedy i mezi ředitelkou a učitelkami. KLIMA MATEŘSKÉ ŠKOLY Právě partnerské vztahy a klima mateřské školy jsou pro rozvoj dětí předškolního věku velmi důležité. Jejich učení probíhá především nápodobou. Pokud tedy chce - me u dětí rozvíjet takové dovednosti, jako jsou ohleduplnost, tolerance, schopnost naslouchat druhým, být empatický, umět spolupracovat atd., měli by jimi být obdařeni také dospělí, v tomto případě učitelky mateřských škol. Hospitace jsou jedním z hlavních prostředků vedení lidí. V mateřské škole jde především o vedení k tomu, aby se učitelky stávaly dobrým příkladem pro děti a aby se jim dařilo měnit zaběhnuté způsoby práce a přístupy k dětem směrem ke skutečné humanizaci a k individualizaci vzdělávání. Hospitace mají také svébytné postave - ní v autoevaluačním systému mateřské školy. Jako jeden z nástrojů vlastního hodnocení školy pomáhají vyhodnocovat cíle vzdělávání, činnosti pedagogů, ale i podmínky vzdělávání. Provádění hospitací je vysoce kvalifikovanou činností. Pro jejich správný výkon je třeba mít odborné znalosti, systematický přístup a dobře zpracovaná pravidla. V tomto příspěvku se pokusíme podívat na hospitační činnost z pohledu pomoci pedagogům a odbourání pohledu přetrvávajícího z minulých let, kdy byly hospitace prováděny pouze formálně nebo s úmyslem trestat za chyby. SMYSL HOSPITAČNÍ ČINNOSTI Posun smyslu hospitační činnosti bychom mohli charakterizovat následovně (Hroník, 2006): registrace motivace známkování řešení problémů papírové hodnocení hodnocení od stolu tváří v tvář role učitele a žáka role porodníka a rodiče Znamená to zaměřit pozornost k budoucnosti prostřednictvím motivování lidí a řešením problémů a nesoustředit se na registrování toho, co se stalo v minulosti. Cílem by mělo být zlepšení výkonů, tedy vzdělávací práce v budoucnosti, čehož nelze dosáhnout cestou byrokracie. Je třeba s lidmi mluvit a motivovat je, aby oni sami byli autory některých cílů a způsobů jejich dosažení. Hodnocený se sám stá - vá aktivním subjektem hodnocení, nikoli jeho pasivním objektem. ÚČEL HOSPITACÍ Účelem hospitací je pomoci učitelkám překonávat problémy, se kterými se setkávají při své práci, a motivovat je ke zkvalitňování vlastní práce. Současně také dávají zpětnou vazbu jejich pokusům implementovat požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání do každodenního vzdělávání dětí předškolního věku. VÝCHODISKA HOSPITACÍ Povinnost provádět hospitační činnost není explicitně požadována v žádném ze zákonných dokumentů (školský zákon, zákoník práce apod.). Její význam a postavení v práci ředitelky mateřské školy můžeme pouze odvozovat, například z některých ustanovení těchto zákonů: LEGISLATIVA zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., 302 školský zákon zákon č. 561/2004 Sb., 164 odst. 1 písm. c) Hospitace v řídicí činnosti Lépe bychom mohli pochopit funkci a postavení hospitací v řídicí činnosti vedoucích pracovníků z hlediska managementu. Řízení neboli management školy plní pět základních funkcí plánování, organizování, vedení lidí, personalistiku a kontrolu. Tradiční pohled na hospitační činnost ji redukuje na pouhý prostředek kontroly. Tento přístup je patrný také z definice uvedené v pedagogickém slovníku. Za hospitaci považujeme každou návštěvu vyu - čovací hodiny, přednášky apod. s cílem poznání stavu a úrovně výchovně vzdělávací práce. Za účelem kontrolním ji vykonávají inspektoři a ředitelé škol, za účelem studijním a poznávacím učitelé, studující aj. Hospitace se však v současné době stále více stávají prostředkem k vedení lidí. Z hlediska managementu jsou hospitace systémovým prostředkem, který propojuje všechny funkce řízení. Hospitační činnost propojuje plánování (stanovení rozvojových cílů organizace) s kontrolou (zda je dosahováno plánovaných cílů) s odměňováním/personalistikou (prokazatelná vazba na osobní hodnocení), ale především s osobním růstem pedagogů/ vedením lidí (další vzdělávání, nákup odborné literatury apod.).

7 ZPRAVODAJ pro mateřské školy 7 PŘÍKLAD Jeden z rozvojových cílů mateřské školy v oblasti průběhu vzdělávání, tedy práce učitelky, může být: Rozvíjet dovednosti partnerské, empatické, naslouchající a podporující komunikace. Ředitelka proto zaměřuje hospitaci na sledování právě těchto dovedností. Pokud jsou závěry hospitační činnosti pozitivní, měly by se odrazit ve výši nenárokových složek, tzn. v osobním ohodnocení či odměně. Také další vzdělávání a samostudium by se mělo zaměřovat na rozvoj těchto dovedností, doporučujeme např. publikaci Respektovat a být respektován (Kopřiva a kol., 2005). Výsledky hospitační činnosti Jednotlivé funkce se vzájemně prolínají a doplňují. Výsledky hospitační činnosti by měly ředitelce přinést možnost komplexně vyhodnotit kvalitu práce učitelky za delší období: pozorovat její vývoj v kontextu s cíli organizace definovat očekávání a cíle stanovit cesty profesionálního rozvoje prohloubit vzájemnou komunikaci porovnat a poznat zaměstnance, jejich schopnosti a výkony VÝZNAM HOSPITACÍ Následující funkce dokládají šíři významu hospitací a jejich působení (podle Obst, 2005/2006, s. 8): 1. Hospitace jako prostředek kontroly úrovně přímé pedagogické práce učitele kontrola je nedílnou součástí řídicího procesu. Předpokladem efektivní kontroly je uvědomit si, čeho má být dosaženo formulace cíle. 2. Hospitace jako prostředek diagnostiky vzdělávacích potřeb učitelů jestliže chceme dosáhnout změny kvality pedagogické práce učitelů, musíme nejdříve výchozí kvalitu diagnostikovat. Hospitace je v případě zjišťování potřebných změn a ve sledování implementace změn do vzdělávacího procesu nezastupitelná. 3. Hospitace jako prostředek diagnostiky dalšího vzdělávání souvisí s předcházející funkcí. Ředitelka by měla sledovat, zda učitelé implementují získané poznatky ze seminářů do své práce. 4. Hospitace jako součást personální práce umožňují poznání pracovníků (nových, začínajících), poskytují podklady pro hodnocení pracovníků, dávají prostor pro osobní setkání vedoucího s podřízeným pracovníkem atd. 5. Hospitace jako nástroj sebereflexe a seberozvíjení učitele ujištění ředitele, že práce je akceptována a dobře hodnocena, je významným motivačním faktorem. získat zpětnou vazbu ke škole, k interpersonálním vztahům a spokojenosti všech zaměstnanců získat náměty pro tvorbu a doplňky motivačního systému získat motivy ke korekci vlastních přístupů a sebehodnocení, vlastních perspektiv, vzdělávání atd. Učitelce by hospitace měly přinést tyto informace a podněty: jak je na ni a její práci pohlíženo co od ní ředitelka v dalším období očekává, jaké má stanoveny cíle uvědomit si své silné a slabé stránky, svoje rezervy, na něž by se měla soustředit mít možnost zamyslet se nad svojí náplní práce, podmínkami pro její výkon a nad možnostmi profesního a osobnost ního rozvoje motivace systémem uznání, odměn, pochval PhDr. Zora Syslová, Ph.D., PdF Brno Český Honza TIPY PRO VÁS Milé děti, sedněte si na židličky, na molitanovou stavebnici nebo na sedací soupravu a poslechněte si povídání o Českém Honzovi, který se vydal nejdříve po středních, později po severních a východních Čechách a také do hlavního města Prahy, kde na své pouti dětem rozdával a stále rozdává radost z nových věcí v mateřských školách. I tak by mohl začít příběh nebo stručné hodnocení naší firmy NÁBYTEK HONZA s.r.o., Mnichovo Hradiště. Co všechno se za úspěšným vykročením ve prospěch škol a mateřských školek skrývá, bývá často mnohem prozaičtější. O tom byste mohly vyprávět právě vy, ředitelky mateřských škol. Abyste mohly dát svým dětem to nejlepší, teď nemáme na mysli nábytek nebo hračky, musíte se často doslova prokousat množstvím všelijakých norem a nařízení, což dnes asi platí o všech oborech činností. Děti a jejich výchova, to je však obor zcela specifický, přinášející radost a někdy i stres zároveň. Vaše práce v mateřských školách, to je v pravdě román pro ženy. Sice ne uzavřený, ale v jistém smyslu samostatný svět, ve kterém se ve prospěch svěřených dětí prolínají vztahy mezi učitelkami a pomocným personálem navzájem, vztahy s obecními zastupitelstvy, vztahy s rodiči i s prarodiči a také s dodavateli všeho možného, co taková školka potřebuje.

Nesnadné neznamená nemožné

Nesnadné neznamená nemožné Nesnadné neznamená nemožné Specifické potřeby pečujících rodičů na trhu práce Informační brožura o flexibilních pracovních úvazcích a alternativních formách zaměstnávání OBSAH Editorial...2 Proč hledám

Více

ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR

ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR PRAHA 2007 Obsah 1. Úvodem... 2 2. Postavení žen na trhu práce... 4 3. Situace opuštěných dětí... 8 4. Práva seniorů...

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

Možnosti řešení. krizových situací. v prostředí základní školy. Sborník příspěvků pedagogických pracovníků

Možnosti řešení. krizových situací. v prostředí základní školy. Sborník příspěvků pedagogických pracovníků Možnosti řešení krizových situací v prostředí základní školy Sborník příspěvků pedagogických pracovníků Možnosti řešení krizových situací v prostředí základní školy Sborník příspěvků pedagogických pracovníků

Více

Editorial Co najdete v tomto čísle?

Editorial Co najdete v tomto čísle? 2010/12 3 1 Ve třetím čísle našeho bulletinu se zaměříme na volbu evaluačních nástrojů a jejich vhodnost pro zjištění, jak se vám daří plnit své aktuální cíle. Editorial Co najdete v tomto čísle? Obsah

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vzor citace: JANEČKOVÁ, E. Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 200 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Janečková, Eva Nejčastější

Více

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září Proč ministerstvo školství zrušilo metodické pokyny STRANA 3 Šikanu na školách lze léčit STRANA 7 Seznam vyhlášek platných v resortu školství STRANA 10 27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Nevím, co mám dělat,

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

Reminiscenční. terapie. Neobvyklá škola. Vojta Švejda hraje rád pro seniory. Přežily se příspěvkovky? Sonda do stavu transformace sociálních služeb

Reminiscenční. terapie. Neobvyklá škola. Vojta Švejda hraje rád pro seniory. Přežily se příspěvkovky? Sonda do stavu transformace sociálních služeb 1 březen 2008 4. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Albert Divadlo, které přijede za vámi Neobvyklá škola 1 14 15 se bojí Vojta Švejda hraje rád pro seniory Reminiscenční

Více

Otvíráme. Magazín nejen o českých dětech Vydání I/2013. Reforma? Mapujeme první zkušenosti

Otvíráme. Magazín nejen o českých dětech Vydání I/2013. Reforma? Mapujeme první zkušenosti Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání I/2013 Reforma? Mapujeme první zkušenosti Obsah TEnTO ČAsOPis je TišTěn na EKOlOgiCKéM PAPířE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Trpělivost.

Více

PREVENCE NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI

PREVENCE NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI projekt: Vzdělávání napříč KHK PREVENCE NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI autorka Mgr. Kateřina Hofmannová žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Projekt: Vzdělávání napříč KHK Prevence násilí na pracovišti Autorka:

Více

Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ. Metodika hledání práce pro ženy

Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ. Metodika hledání práce pro ženy Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ Metodika hledání práce pro ženy Romana Růžičková (ed.) Praha 2014 ESF OPPA Projekt Alma work & go Reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35053 Práce a já Metodika hledání práce pro ženy

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Úvod do terénní sociální práce. Úvod Roman Krištof...1. Sociální vyloučení Mgr. Štěpán Moravec...3. Chudoba - globální problém Ing. Karel Novák...

Úvod do terénní sociální práce. Úvod Roman Krištof...1. Sociální vyloučení Mgr. Štěpán Moravec...3. Chudoba - globální problém Ing. Karel Novák... Úvod do terénní sociální práce Úvod Roman Krištof...1 Sociální vyloučení Mgr. Štěpán Moravec...3 Chudoba - globální problém Ing. Karel Novák...7 Sídelní etnická segregace, její rizika a důsledky pro obce

Více

Vyberte si svého Ámose Sympaťáka 2009 SMS ve tvaru ÁMOS mezera 1 až 7 posílejte na číslo 900 11 04

Vyberte si svého Ámose Sympaťáka 2009 SMS ve tvaru ÁMOS mezera 1 až 7 posílejte na číslo 900 11 04 TÝDENÍK 11 18. BŘEZNA 2009 XVII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Fotogalerie finalistů Zlatého Ámose... 3 Změna pracovní smlouvy... 4 Vyhláška o požární ochraně školy nepoškozuje... 5 6 FOTO: Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Více

MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut pro podporu vzdělávání

Více

Profesní portfolio učitele Soubor metod k hodnocení a sebehodnocení

Profesní portfolio učitele Soubor metod k hodnocení a sebehodnocení Profesní portfolio učitele Soubor metod k hodnocení a sebehodnocení Jiří Trunda 9 Profesní portfolio učitele Soubor metod k hodnocení a sebehodnocení Jiří Trunda Profesní portfolio učitele. Soubor metod

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Katedra: Vedoucí práce: Studijní program: Studijní obor: Jana Vajsarová DiS.

Více

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 To je tvar SMS zprávy, kterou můžete rozhodnout o tom, kdo v letošním roce získá titul Ámos Sympaťák (například AMOS 1). Finalisty ankety Zlatý Ámos najdete na straně

Více

založeny založe zza 2013 ročník 116 1883 1883 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy

založeny založe zza 2013 ročník 116 1883 1883 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy založeny 1883 46/2013 ročník 116 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy LEADER ŠKOLY BY MOHL MÍT O 20 % VYŠŠÍ PLAT Jiří Kuhn komentuje návrh kariérního systému 4 12 14 20 PREVENCE

Více

METODICKÉ LISTY PRO PRÁCI S PŘÍPADOVOU STUDIÍ

METODICKÉ LISTY PRO PRÁCI S PŘÍPADOVOU STUDIÍ METODICKÉ LISTY PRO PRÁCI S PŘÍPADOVOU STUDIÍ Materiál vytvořila VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST EDOST, s. r. o. Chomutov, 2011 Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního

Více

33 1. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, Maruško - všechno jim to dokonale funguje... a vsadím se, že na to ani nepotřebují žádný

33 1. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, Maruško - všechno jim to dokonale funguje... a vsadím se, že na to ani nepotřebují žádný Plány MŠMT versus doba mandátu STRANA 3 Učitele ohrožuje a stresuje agresivita a vulgarita žáků STRANA 5 Radíte žákům při výběru střední školy? STRANA 9 33 1. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Ano, Maruško -

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU Vedoucí práce: Ing. Pavla Stejskalová Vypracovala: Monika Součková Brno 2006 Prohlašuji, že jsem

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Náklad ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz PORADNA Linka právní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Úvod... 3. 1. Základy pracovního práva... 4. 2. Pracovní smlouvy, dohody... 10. 3. Pracovní smlouva...

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Úvod... 3. 1. Základy pracovního práva... 4. 2. Pracovní smlouvy, dohody... 10. 3. Pracovní smlouva... Obsah Úvod... 3 1. Základy pracovního práva... 4 2. Pracovní smlouvy, dohody... 10 3. Pracovní smlouva... 13 4. Ukončení pracovního poměru... 18 5. Bezpečnost a ochrana a zdraví při práci... 23 6. Služby

Více