ZPRAVODAJ. Pracovní poměr nevzniká nástupem zaměstnance do práce ( 36 ZP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. Pracovní poměr nevzniká nástupem zaměstnance do práce ( 36 ZP)"

Transkript

1 ZÁŘÍ 2011 ZPRAVODAJ p r o m a t e ř s k é š k o l y Vážené paní ředitelky a učitelky, tak jako každý rok v září rozzáří Vaše mateřské školy prázdninové zážitky dětí. Následně přijde každodenní realita legislativních nařízení a administrativních požadavků. Náš Zpravodaj se již třetím rokem snaží, a dou fáme, že úspěšně, pomoci zvládat úkoly spojené s Vaší náročnou prací. V rubrice Legislativa naleznete aktuální informace k problematice školního stravování a pracovněprávní oblasti (nejčastější pochybení a jejich řešení). Seriál s problematikou lhaní u předškolních dětí pokračuje částí věnovanou praktickým návodům na zvládání odhalené lži. Neméně zajímavou tematiku přináší nový seriál věnovaný problematice hospitace ředitelky mateřské školy. Na fotografii umístěné nad tímto editoriálem jsem si dovolil vizualizovat jeden z pěkných výstupů práce Vašich dětí. Jedná se o vítězný návrh z prvního kola soutěže k novému projektu našeho nakladatelství (pracovní sešity pro předškoláky Kuliferda). Srdečně jste zváni do dalších kol (více na Pevně doufám, že Vám naše náměty, tipy a rady pomohou při vstupu do nového školního roku. Z OBSAHU Mgr. Jan Fišar vedoucí projektu TÉMA Podceňuje ministerstvo školství situaci ve školním stravování? Na zhoršující se situaci ve školním stravování reagujeme příspěvkem zástupců Společnosti pro výživu, která svými aktivitami supluje práci MŠMT. Pevně doufáme, že úpadek zájmu o školního stravování v České republice bude v dohledné době zastaven a zdravý vývoj našich dětí nebude ohrožen. Dne 24. až pořádala Společnost pro výživu (SPV) v Pardubicích již 25. odbornou konferenci ke školnímu stravování. Školní stravování zajišťuje téměř pracovníků školních jídelen pro dětí a adolescentů, dále přibližně pro dospělých - zaměstnanců škol. Pravidelné konference v Pardubicích jsou místem setkávání pracovníků školních jídelen s cílem jejich dalšího vzdělávání, řešení odborných, ale i metodických problémů, které souvisí se stravováním dětí. ZDRAVÝ VÝVOJ DĚTSKÉHO ORGANISMU Je nutné si uvědomit, že školní stravování je vymožeností, která nejen umožňuje, aby děti měly po dobu výuky zajištěný Pokračování na straně 2. LEGISLATIVA Nejčastější chyby a omyly v personální práci škol a školských zařízení a jejich řešení Následující příspěvek by Vás měl upozornit na vybrané nejčastější chyby a omyly v personální práci škol a školských zařízení. Vybraná pochybení obsahují jak upozornění na konkrétní legislativu, tak praktická doporučení pro Vaši každodenní praxi. Nejčastější chyby a omyly v personální práci škol a školských zařízení a jejich řešení Hospitace ředitelky mateřské školy Jak řešit odhalenou lež? Legislativní poradna Pracovní poměr nevzniká nástupem zaměstnance do práce ( 36 ZP) Den nástupu do práce má význam pro vznik pracovního poměru. Může být označen v pracovní smlouvě nejen kalendářním dnem, ale jakýmkoli způsobem nevzbuzujícím pochybnost o tom, o který den se jedná. Může být např. ujednáno, že zaměstnanec nastoupí od dnešního dne za měsíc, dnem nástupu ženy na mateřskou dovolenou apod. Jako den vzniku pracovního poměru je možno sjednat v pracovní smlouvě i den pracovního klidu, například 1. leden. Pokračování na straně 4.

2 2 ZPRAVODAJ pro mateřské školy Podceňuje ministerstvo školství situaci ve školním stravování? TÉMA Pokračování ze strany 1. potřebný standard příjmu potravy, ale navíc aby strava odpovídala potřebám dítěte, aby byla nejen sytící složkou, ale aby napomáhala zdravému růstu a vývo - ji dětského organismu. Tento moment je velmi důležitý. Souvisí s tím, že přibližně % závažných civilizačních onemocnění dospělého věku je důsledkem nevhodného životního stylu člověka, kde kromě snižující se pohybové aktivity, tabáku a alkoholu má na těchto onemocněních největší podíl nesprávně aplikovaná výživa. Škola je místem výuky, školní jídelna je praktickou ukázkou její aplikace. ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ A MŠMT V posledních letech je nutné každoročně konstatovat, že péče ministerstva školství o problematiku školního stravování stále více klesá. Je to patrné již v tom, že v současné době není na ministerstvu školství žádný pracovník, který by se této problematice systematicky věnoval. Pracovník ministerstva školství pro oblast školního stravování by měl být v kontaktu s terénem, aby pomáhal řešit problémy, a to jednotně na celostátní úrovni. To totiž školní jídelny velmi postrádají, protože odbornou metodickou pomoc jim jejich zřizovatelé nejsou schopni poskytnout. Metodická pomoc V souvislosti se zrušením školských úřadů (r. 2000) začala zanikat metodická pomoc pro školní jídelny i na ostatních úrovních školního systému. Dále se ukazuje, že poslední vyhláška vydaná Ministerstvem školství ČR ke školnímu stravování č. 107/2005 již v některých aspektech nesplňuje potřeby současnosti. Iniciaci novelizace vyhlášky tak již neprovádí státní úředník, který by situaci sledoval a aktivoval potřebné kroky, ale občanská sdružení, mezi která patří i naše organizace. Ukazuje se, že školní stravování tak stále více zůstává na okraji státního zájmu. Zatím co v jiných státech se tento systém opožděně a usilovně vytváří, u nás se bortí a rozpadá. FINANCE V popředí tohoto úpadku je ekonomika, nedostatek finančních zdrojů pro lidské zdroje a především nevědomost a tím i krátkozrakost toho, co je a co není potřebné. V pozadí je totiž opět ekonomika, zvyšující se nemocnost naší populace, zvyšování finančních výdajů na léčbu nemocí i v souvislosti se zanedbáváním praktické výchovy našich dětí ke zdravému životnímu stylu. V rámci nekoncepčního přístupu naší společnosti je tak podceňován význam školního stravování, které je a mělo by být součástí zajištění nejen potřeb, ale především i edukace našich dětí. Protože Společnost pro výživu (SPV) tento problém pociťuje jako zásadní, obrátila se z pověření účastníků konference ke školnímu stravování přímo na ministra školství dopisem, ve kterém zdůraznila potřebu existence odborného pracovníka MŠMT pro oblast školního stravování a žádá o řešení situace. Z odpovědi pana náměstka ing. Ladislava Němce citujeme: Rád bych Vás ujistil, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si je vědomo výjimečnosti českého systému školního stravování a nepřipustí jeho rozpad. MŠMT se podobně jako ostatní ústřední orgány státní správy musí vypořádat se snižováním finančních prostředků na jeho činnost (také v letošním roce pokračují úsporná opatření, která vedou ke snižování počtu zaměstnanců ministerstva), takže bohužel nejsme schopni zajistit odborného referenta pro oblast školní stravování. Špatné finanční ohodnocení Problémů, se kterými se školní stravování v současnosti potýká, je hodně. Pracovníci školních jídelen musí používat znalosti různých oborů hygieny, výživy, gastronomie, účetnictví i psychologie. Neustále se měnící legislativa vyžaduje praktické aplikace, což je bez metodické pomoci obtížné. Vysoké nároky na znalosti i náročná fyzická práce ve školních jídelnách je v rozporu se špatným finančním ohodnocením. Jídelny se potýkají se snižováním pracovních úvazků, nedostatkem financí na provoz i na mzdy a dalšími problémy z toho vyplývajícími. Podle informací účastníků konference ke školnímu stravování je situace ve školním stravování na hranici udržitelnosti. SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU Společnost pro výživu, která působí v České republice již více než 65 let a stála u zrodu a vybudování systému školního stravování, se touto problematikou trvale zabývá. V jejích řadách působí řada odborných pracovníků, včetně bývalých zaměstnanců MŠMT, kteří mají bohaté zkušenosti v oboru. Působí zde řada odborníků, zvláště lékařů, kteří se zabývají komunální výživou i výživou dětí. Společnost pro výživu vyvíjí řadu iniciativ na podporu a popularizaci školního stravování tak, aby i nadále tento systém v naší republice fungoval. Vydává časopis Výživa a potraviny, jehož součástí je i Zpravodaj pro školní stravování. Zpravodaj je významný informační zdroj pro školní jídelny. Není to dáno jen jeho dlouholetou tradicí, ale také redakční radou, ve které pracují bývalé metodičky z ministerstva školství, dokonale znalé systému, některé krajské metodičky, pracovnice inspekce, hygienik, lékař, odborníci na složení potravin i zástupce MŠMT. Redakce Zpravodaje úzce spolupracuje s terénem, zjišťuje všechny jeho problémy a snaží se k nim hledat řešení u odborníků a kompetentních institucí. Pracovníci ze školních jídelen se mohou se svými dotazy obrátit i na webové stránky naší Společnosti kde lze nalézt aktivní poradnu pro školní stravování i informace o konferencích a novinkách v lidské výživě. Společnost pro výživu pořádá kurzy pro pracovníky školních jídelen, soutěž O nejlepší školní oběd i řadu dalších akcí, které nejsou primárně určené pro školní jídelny, ale mohou být pro ně zajímavé a důležité. SPV nepřetržitě pracuje na zlepšení školního stravování, například pořádá setkání

3 ZPRAVODAJ pro mateřské školy 3 krajských metodiček školního stravování (nahrazuje tak porady MŠMT), kde se mohou metodičky poradit o problémech v praxi a společně najít řešení. Výsledky těchto setkání jsou pak přenášeny do terénu. Jejich význam zvyšuje i účast zástupců MŠMT, ČŠI, MZd a dalších institucí, aby řešení problémů bylo smysluplné. Novela vyhlášky o školním stravování V letošním roce SPV iniciovala a aktivně se zapojila do tvorby novely vyhlášky o školním stravování. Ministerstvo školství zadalo jejím odborným pracovníkům tvorbu návrhu novely. Novela vyhlášky o školním stravování nesnese odkladu, nyní zejména její část určující finanční limity na nákup potravin, neboť jejich současná výše brzy nebude dostačovat a jídelny by doslova neměly za co vařit. Nicméně odborně je také co zlepšovat. Jak již bylo řečeno, SPV se podílí na řadě aktivit, které pomáhají školnímu stravování. Je to i v náplni její činnosti. Investice do budování a provozování adekvátního školního stravování se ve spolupráci školy a školní jídelny vrátí celé společnosti na úsporách našeho zdravotnictví a úrovni zdraví. Česká republika má proti mnohým zemím významný náskok v podobě sofistikovaně vybudovaného školního stravování. Nechat tento systém rozpadnout by byla politická chyba, s rozsáhlými následky nejen na zdraví našich dětí, ale také v oblasti rodinné politiky, zaměstnanosti, zásobování aj., která by se v důsledcích dotkla většiny obyvatel této země. Bc. Alena Strosserová, MUDr. P. Tláskal, CSc. Společnost pro výživu Chcete se na stránkách Zpravodaje pro mateřské školy dočíst o tématu, které Vás zajímá? Napište nám, Váš námět rádi zpracujeme. Své podněty posílejte na Pokračování ze strany 1. Podle 36 zákoníku práce se za den vzniku pracovního poměru považuje den, jenž byl účastníky, to je zaměstnavatelem a zaměstnancem, sjednán jako den nástupu do práce. Od tohoto dne jsou oba účastníci povinni plnit všechny povinnosti vyplývající z pracovního poměru a mohou uplatňovat příslušná práva. Znamená to, že pracovní poměr může vzniknout i v době pracovní neschopnosti. Jestliže však zaměstnanec ve sjednaný den nenastoupí do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo do týdne neuvědomí zaměstnavatele otéto překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit. PŘÍKLAD Jestliže by např. zaměstnanec sjednal pracovní smlouvu s datem nástupu do zaměstnání 1. ledna 2011 a od 23. prosince 2010 bude v pracovní neschopnosti, pracovní poměr tento den vznikne, protože v nástupu do zaměstnání bránila zaměstnanci důležitá překážka. Podmínkou je, že zaměstnanec o této překážce zaměstnavatele uvědomí do týdne. Zaměstnavatel nemá možnost od pracovní smlouvy odstoupit. Pokud by však zaměstnavatele o překážce neuvědomil, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit. LEGISLATIVA Nejčastější chyby a omyly v personální práci škol a školských zařízení a jejich řešení Ve zkušební době lze zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní nebo se zaměst nancem, který je v pracovní neschopnosti ( 35 ZP) Pracovní poměr může ve zkušební době zrušit jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. Není třeba uvádět důvody a požaduje se písemná forma. I když je pracovní poměr ve zkušební době zrušen ústně, má to za následek skončení pracovního poměru. Ten skončí, i kdyby zaměstnanec uvedl ve zkušební době, že zítra už do práce nepřijde. Rovněž se na tyto případy nevztahuje zákaz výpovědi. Je-li např. s těhotnou ženou zrušen pracovní poměr ve zkušební době, je toto skončení platné. Stejně je platné i zrušení v době pracovní neschopnosti zaměstnance. Teoreticky by mohla nastat situace, kdy by zaměstnanec měl zkušební dobu trvající celý kalendářní rok. Bylo by to v případě, že by byl po celou tuto dobu v pracovní neschopnosti a z toho důvodu by se zkušební doba prodlužovala. Pro oba účastníky pracovněprávního vzta hu zaměstnance i zaměstnavatele takové prodlužování nemá však žádný význam, neboť pracovní poměr mohou zrušit ve zkušební době, i když je zaměstnanec v pracovní neschopnosti. Tato možnost ve prospěch zaměstnavatele tedy v uvedeném případě existuje po celou dobu pracovní neschopnosti zaměstnance. Nesplnění ústního příkazu nebo pokynu vedoucího může být důvodem pro skončení pracovního poměru ( 52 ZP) V souvislosti se zrušením pojmu pracovní kázeň se zaměstnavatelé domnívají, že tím dochází i k zúžení jejich možností skončit pracovní poměr se zaměstnancem pro po-

4 4 ZPRAVODAJ pro mateřské školy rušení povinností, když např. zaměstnanec nesplní pokyn nadřízeného, poruší povinnosti sjednané v pracovní smlouvě apod. Pochybnosti odůvodňují tím, že to nejsou povinnostivyplývajícízprávních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, jak požaduje jako podmínky pro výpověď nový ZP v 52 písm. g). Obavy zaměstnavatelů nejsou opodstatněné, neboť nový ZP uvádí základní povinnosti zaměstnanců v ustanovení 301 a následujících. Zaměstnanci jsou např. povinni využívat pracovní dobu, plnit pokyny nadřízených, řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem apod. Porušení nebo nesplnění těchto povinností může mít za následek výpověď z pracovního poměru. Nesplnění povinnosti O porušení povinností jít nemůže jen tehdy, jestliže zaměstnanec nesplnil povinnosti, které nevyplývají ze sjednaného druhu práce (pracovní náplně) nebo jestliže nevykonal práci ohrožující život a zdraví jeho nebo jiných osob. V zájmu pravdy je tedy vždy rozumnější, když jsou vzájemná práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele potvrzeny a sjednány v pracovní smlouvě nebo v jiné dohodě. Porušení nelze spatřovat v nedodržení pracovním řádem požadovaných vyšších nároků na osobní vlastnosti zaměstnance a na úroveň jeho chování v mimopracovní době. Může se však jednat o nesplňování požadavků zaměstnavatele nezbytných pro řádný výkon sjednané práce. Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru má být doručeno druhé straně zpravidla alespoň tři dny předem, kdy má pracovní poměr skončit. Pracovní poměr však skončí i v případě, kdyby tato lhůta nebyla dodržena. Zaměstnavatel by se však vystavoval nebezpečí uložení pokuty inspektorátem práce pro porušování pracovněprávních předpisů. Zaměstnavatel může kontrolovat soukromou elektronickou ( ovou) poštu zaměstnance ( 316 ZP) Při právním posuzování této otázky je nutno vyjít z Listiny práv a svobod (čl. 13), která zaručuje ochranu listovního tajemství aztrestního zákona ( 239a, 257a). Listina základních práv a svobod stanoví, že nikdo nesmí porušit listovní tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem. Výjimkou jsou případy, které jsou uvedeny ve zvláštním právním předpise (např. vyšetřování trestného činu). Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným způsobem. Listina základních práv a svobod stanoví, že nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a zázna - mů, ať již uchovávaných v soukromí nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením. Toto právo je povinen dodržovat a chránit nejen konkrétní subjekt (např. úřad, instituce, vyšetřovací orgán apod.) v civilním životě občana, ale i zaměstnavatel, u něhož občan (zaměstnanec) podle jeho pokynů a v jeho prospěch pracuje v tzv. závislé činnosti (pracovní poměr nebo dohoda o práci konaná mimo pracovní poměr). Z uvedených zásad vychází nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb. V 182 je uvedena Naproti tomu za porušení povinností lze však považovat protiprávní jednání zaměstnance, na kterém se podílel i zaměstnavatel, např. tím, že porušil právní povinnosti, které má vůči zaměstnancům (např. nevytvořil vhodné pracovní podmínky). Jednání zaměstnavatele může mít v závislosti na jeho příčinném vztahu k porušení povinnosti zaměstnancem význam pouze z hlediska hodnocení jeho intenzity. skutková podstata trestného činu porušení tajemství dopravovaných zpráv. Dopustí se ho ten, kdo úmyslně poruší tajemství např. datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy posílané prostřednictvím sítě elektronických komunikací a přiřaditelné k identifikovanému účastníku nebo uživateli, který zprávu přijímá. Tohoto trestného činu se dopustí i osoba, která prozradí tajemství, o němž se dozvěděla z písemností, telegramu, telefonního hovoru nebo přenosu prostřednictvím sítě elektronických komunikací, který nebyl určen jí. Trestní zákoník č. 140/1961 Sb. sice měl podobné ustanovení, nepostihovalo však dostatečně protiprávní jednání zejména zaměstnavatelů při kontrole obsahu ových zpráv, které zasílali nebo přijímali zaměstnanci. Osobní Počítač včetně elektronické pošty se využívá zejména v administrativní práci, při vyřizování mzdové a platové agendy nebo v personální evidenci zaměstnanců apod. Přitom je ovšem nutné dodržovat příslušné právní předpisy, zejména zákoník práce (dále ZP). Pokud elektronická pošta přijde do osobní ové schránky zaměstnance, tak ji zaměstnavatel nemůže číst. Výjimka je v případech, které jsou stanoveny v 316 odstavec 2 ZP. Zaměstnavatel může kontrolovat elektronickou poštu zaměstnance, jestliže k tomu bude mít závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze své činnosti. Musí však informovat zaměstnance o rozsahu kontroly aozpůsobech jejího provádění. To platí i o dalších zásazích do soukromí zaměstnance, jako je např. zavádění kamerových systémů, sledování soukromých telefonických hovorů apod. Závažný důvod Závažným důvodem může být ochrana a zdraví zaměstnavatele, zaměstnance,

5 ZPRAVODAJ pro mateřské školy 5 spoluzaměstnanců a jiných osob, které se v kontrolovaném prostoru zdržují. Dalšími důvody jsou ochrana majetku zaměstnavatele, spoluzaměstnanců a jiných osob a kontrola pracovní výkonnosti zaměstnance. Počítačové firmy vyvíjejí různé programy, které by měly zaměstnavatelům usnadnit jejich postup při monitorování zaměstnanců. Např. společnost Cisco, která patří ke světovým lídrům v inovacích týkajících se dálkových datových přenosů, uvedla na trh novou softwarovou aplikaci pro vyhodnocování toho, jaké webové stránky navštěvují zaměstnanci a jaké k tomu zvolili vyhledávací cesty a klíčová slova. Tato vyhledávací forma automaticky zpracovává obsah procházející sítí v organizaci a označuje jej prostřednictvím klíčových slov. Lze pak vyhledávat i formace a témata, která vedení zaměstnavatele zajímají. I při takovém postupu musí však zaměstnavatel dodržovat zákonné předpisy. Nemůže se v důsledku přidělení služebního počítače zaměstnanci domnívat, že elektronická pošta je majetkem zaměstnavatele. K tomu, aby mohl kontrolovat elektronickou poštu zaměst - nance, musí nejen vymezit závažný důvod, který ho k tomu opravňuje, ale je rovněž povinen informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění ( 316 odstavec 3 ZP). Musí tedy uvést např. to, jaké údaje budou kontrolovány a shromažďovány, kde a po jakou dobu budou uschovány, kdo k nim má přístup, kdo bude provádět kontrolu, jaká jsou bezpečnostní opatření k neoprávněným zásahům apod. počítače ani jiné výrobní a pracovní prostředky. Zaměstnavatel může zneužívání zabránit tím, že bude kontrolovat, od koho a v jakém rozsahu zaměstnanec do firemního počítače maily dostává a komu píše. Pracovní doba Pokud by zjistil, že elektronická pošta zaměstnance je v takovém množství, pro které neplní povinnost spočívající v plném využívání pracovní doby, může se jednat o porušení pracovní kázně a následovat sankce ze strany zaměstnavatele. V závažných případech může zaměstnavatel se zaměstnancem skončit pracovní poměr. Toto porušení pracovních povinností musí však zaměstnavatel věrohodně a objektivně prokázat, např. z adres (nikoliv z obsahu sdělení) odesilatelů a příjemců elektronické pošty. Zaměstnavatel nemusí poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy vždy při vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení (nařízení vlády č. 590/2006 Sb.) PŘÍKLAD Zaměstnavatel musí poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy jen na dobu nezbytně nutnou. Jinak by se jednalo o bezdůvodné obohacení zaměstnance. Bezdůvodné obohacení přichází v úvahu zejména v podobě poskytnutí náhrady mzdy za pracovní volno. Jedná se o právní úkon zaměstnavatele, kterým poskytne náhradu mzdy při důležité osobní překážce v práci, na kterou zaměstnanci nárok nevznikl. PŘÍKLAD Jestliže například zaměstnance v pracovní době ošetří lékař, který nemá smlouvu se zdravotní po - jišťovnou, kterou si zaměstnanec zvolil, nebo není zdravotnickým zařízením nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance, posuzuje se tato doba jako omluvená, ale bez náhrady mzdy. Povinnost zaměstnavatele poskytnout neplacené pracovní volno vyplývá z přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Jde např. o vyšetření nebo ošetření zaměstnance, které bylo provedeno ve zdravotnickém zařízení nad rozsah nezbytně nutné doby. Přitom zaměstnanci neoprávněně požadují za toto volno náhradu mzdy. Jestliže by zaměstnanec neomluveně zameškal převážnou část směny v kalen - dářním měsíci, kdy mu bylo poskytnuto pracovní volno, nebo jestliže se po skončení pracovního volna bez vážného důvodu včas nevrátil do práce, nedostane za pracovní volno náhradu mzdy. Neplacené volno by dostal i tehdy, kdyby existenci překážky v práci z důležitých osobních důvodů zaměstnavateli řádně neprokázal nebo kdyby ji mohl absolvovat mimo pracovní dobu. Zaměstnanec absolvoval ošetření u smluvního lékaře, ale včas se nevrátil do práce. Dostane jen neplacené volno. Podobně by se posuzoval nárok zaměst - nance, který by existenci této překážky v práci neprokázal. Zapojte se do velké soutěže s Ku l if e rdou o atraktivní ceny! JUDr. Ladislav Jouza KuliFerda Pracovní sešit pro předškolní vzdělávání rozvíjí objevuje To je jedna stránka věci. Naproti tomu jsou však zaměstnanci povinni plně využívat pracovní dobu, nemohou si v pracovní době vyřizovat své soukromé záležitosti a nejsou oprávněni zneužívat služební Více informací naleznete na: podzim 2011 Jméno: baví

6 6 ZPRAVODAJ pro mateřské školy PERSONALISTIKA Hospitace ředitelky mateřské školy část I. Východiska hospitací Jaký je pravý účel hospitací? Co se skrývá pod pojmem profesní růst? Jak vést lidi k efektivnímu a kvalitnímu vzdělávání? Jakým způsobem využívat výsledky hospitační činnosti ředitelky mateřské školy? Na tyto a řadu dalších otázek by Vám měl dát odpověď náš seriál na téma Hospitace ředitelky MŠ. V úvodní části se věnujeme vlastnímu smyslu hospitace a jejím východiskům. Řízení mateřské školy jako samostatného právního subjektu je v posledních letech poznamenáno řadou změn. Jednou z nich je důraz kladený na humanizaci školy, která se týká nejen vzdělávacího procesu, ale také budování takového klimatu školy, jež je charakteristické partnerskými vztahy mezi všemi zaměstnanci školy, tedy i mezi ředitelkou a učitelkami. KLIMA MATEŘSKÉ ŠKOLY Právě partnerské vztahy a klima mateřské školy jsou pro rozvoj dětí předškolního věku velmi důležité. Jejich učení probíhá především nápodobou. Pokud tedy chce - me u dětí rozvíjet takové dovednosti, jako jsou ohleduplnost, tolerance, schopnost naslouchat druhým, být empatický, umět spolupracovat atd., měli by jimi být obdařeni také dospělí, v tomto případě učitelky mateřských škol. Hospitace jsou jedním z hlavních prostředků vedení lidí. V mateřské škole jde především o vedení k tomu, aby se učitelky stávaly dobrým příkladem pro děti a aby se jim dařilo měnit zaběhnuté způsoby práce a přístupy k dětem směrem ke skutečné humanizaci a k individualizaci vzdělávání. Hospitace mají také svébytné postave - ní v autoevaluačním systému mateřské školy. Jako jeden z nástrojů vlastního hodnocení školy pomáhají vyhodnocovat cíle vzdělávání, činnosti pedagogů, ale i podmínky vzdělávání. Provádění hospitací je vysoce kvalifikovanou činností. Pro jejich správný výkon je třeba mít odborné znalosti, systematický přístup a dobře zpracovaná pravidla. V tomto příspěvku se pokusíme podívat na hospitační činnost z pohledu pomoci pedagogům a odbourání pohledu přetrvávajícího z minulých let, kdy byly hospitace prováděny pouze formálně nebo s úmyslem trestat za chyby. SMYSL HOSPITAČNÍ ČINNOSTI Posun smyslu hospitační činnosti bychom mohli charakterizovat následovně (Hroník, 2006): registrace motivace známkování řešení problémů papírové hodnocení hodnocení od stolu tváří v tvář role učitele a žáka role porodníka a rodiče Znamená to zaměřit pozornost k budoucnosti prostřednictvím motivování lidí a řešením problémů a nesoustředit se na registrování toho, co se stalo v minulosti. Cílem by mělo být zlepšení výkonů, tedy vzdělávací práce v budoucnosti, čehož nelze dosáhnout cestou byrokracie. Je třeba s lidmi mluvit a motivovat je, aby oni sami byli autory některých cílů a způsobů jejich dosažení. Hodnocený se sám stá - vá aktivním subjektem hodnocení, nikoli jeho pasivním objektem. ÚČEL HOSPITACÍ Účelem hospitací je pomoci učitelkám překonávat problémy, se kterými se setkávají při své práci, a motivovat je ke zkvalitňování vlastní práce. Současně také dávají zpětnou vazbu jejich pokusům implementovat požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání do každodenního vzdělávání dětí předškolního věku. VÝCHODISKA HOSPITACÍ Povinnost provádět hospitační činnost není explicitně požadována v žádném ze zákonných dokumentů (školský zákon, zákoník práce apod.). Její význam a postavení v práci ředitelky mateřské školy můžeme pouze odvozovat, například z některých ustanovení těchto zákonů: LEGISLATIVA zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., 302 školský zákon zákon č. 561/2004 Sb., 164 odst. 1 písm. c) Hospitace v řídicí činnosti Lépe bychom mohli pochopit funkci a postavení hospitací v řídicí činnosti vedoucích pracovníků z hlediska managementu. Řízení neboli management školy plní pět základních funkcí plánování, organizování, vedení lidí, personalistiku a kontrolu. Tradiční pohled na hospitační činnost ji redukuje na pouhý prostředek kontroly. Tento přístup je patrný také z definice uvedené v pedagogickém slovníku. Za hospitaci považujeme každou návštěvu vyu - čovací hodiny, přednášky apod. s cílem poznání stavu a úrovně výchovně vzdělávací práce. Za účelem kontrolním ji vykonávají inspektoři a ředitelé škol, za účelem studijním a poznávacím učitelé, studující aj. Hospitace se však v současné době stále více stávají prostředkem k vedení lidí. Z hlediska managementu jsou hospitace systémovým prostředkem, který propojuje všechny funkce řízení. Hospitační činnost propojuje plánování (stanovení rozvojových cílů organizace) s kontrolou (zda je dosahováno plánovaných cílů) s odměňováním/personalistikou (prokazatelná vazba na osobní hodnocení), ale především s osobním růstem pedagogů/ vedením lidí (další vzdělávání, nákup odborné literatury apod.).

7 ZPRAVODAJ pro mateřské školy 7 PŘÍKLAD Jeden z rozvojových cílů mateřské školy v oblasti průběhu vzdělávání, tedy práce učitelky, může být: Rozvíjet dovednosti partnerské, empatické, naslouchající a podporující komunikace. Ředitelka proto zaměřuje hospitaci na sledování právě těchto dovedností. Pokud jsou závěry hospitační činnosti pozitivní, měly by se odrazit ve výši nenárokových složek, tzn. v osobním ohodnocení či odměně. Také další vzdělávání a samostudium by se mělo zaměřovat na rozvoj těchto dovedností, doporučujeme např. publikaci Respektovat a být respektován (Kopřiva a kol., 2005). Výsledky hospitační činnosti Jednotlivé funkce se vzájemně prolínají a doplňují. Výsledky hospitační činnosti by měly ředitelce přinést možnost komplexně vyhodnotit kvalitu práce učitelky za delší období: pozorovat její vývoj v kontextu s cíli organizace definovat očekávání a cíle stanovit cesty profesionálního rozvoje prohloubit vzájemnou komunikaci porovnat a poznat zaměstnance, jejich schopnosti a výkony VÝZNAM HOSPITACÍ Následující funkce dokládají šíři významu hospitací a jejich působení (podle Obst, 2005/2006, s. 8): 1. Hospitace jako prostředek kontroly úrovně přímé pedagogické práce učitele kontrola je nedílnou součástí řídicího procesu. Předpokladem efektivní kontroly je uvědomit si, čeho má být dosaženo formulace cíle. 2. Hospitace jako prostředek diagnostiky vzdělávacích potřeb učitelů jestliže chceme dosáhnout změny kvality pedagogické práce učitelů, musíme nejdříve výchozí kvalitu diagnostikovat. Hospitace je v případě zjišťování potřebných změn a ve sledování implementace změn do vzdělávacího procesu nezastupitelná. 3. Hospitace jako prostředek diagnostiky dalšího vzdělávání souvisí s předcházející funkcí. Ředitelka by měla sledovat, zda učitelé implementují získané poznatky ze seminářů do své práce. 4. Hospitace jako součást personální práce umožňují poznání pracovníků (nových, začínajících), poskytují podklady pro hodnocení pracovníků, dávají prostor pro osobní setkání vedoucího s podřízeným pracovníkem atd. 5. Hospitace jako nástroj sebereflexe a seberozvíjení učitele ujištění ředitele, že práce je akceptována a dobře hodnocena, je významným motivačním faktorem. získat zpětnou vazbu ke škole, k interpersonálním vztahům a spokojenosti všech zaměstnanců získat náměty pro tvorbu a doplňky motivačního systému získat motivy ke korekci vlastních přístupů a sebehodnocení, vlastních perspektiv, vzdělávání atd. Učitelce by hospitace měly přinést tyto informace a podněty: jak je na ni a její práci pohlíženo co od ní ředitelka v dalším období očekává, jaké má stanoveny cíle uvědomit si své silné a slabé stránky, svoje rezervy, na něž by se měla soustředit mít možnost zamyslet se nad svojí náplní práce, podmínkami pro její výkon a nad možnostmi profesního a osobnost ního rozvoje motivace systémem uznání, odměn, pochval PhDr. Zora Syslová, Ph.D., PdF Brno Český Honza TIPY PRO VÁS Milé děti, sedněte si na židličky, na molitanovou stavebnici nebo na sedací soupravu a poslechněte si povídání o Českém Honzovi, který se vydal nejdříve po středních, později po severních a východních Čechách a také do hlavního města Prahy, kde na své pouti dětem rozdával a stále rozdává radost z nových věcí v mateřských školách. I tak by mohl začít příběh nebo stručné hodnocení naší firmy NÁBYTEK HONZA s.r.o., Mnichovo Hradiště. Co všechno se za úspěšným vykročením ve prospěch škol a mateřských školek skrývá, bývá často mnohem prozaičtější. O tom byste mohly vyprávět právě vy, ředitelky mateřských škol. Abyste mohly dát svým dětem to nejlepší, teď nemáme na mysli nábytek nebo hračky, musíte se často doslova prokousat množstvím všelijakých norem a nařízení, což dnes asi platí o všech oborech činností. Děti a jejich výchova, to je však obor zcela specifický, přinášející radost a někdy i stres zároveň. Vaše práce v mateřských školách, to je v pravdě román pro ženy. Sice ne uzavřený, ale v jistém smyslu samostatný svět, ve kterém se ve prospěch svěřených dětí prolínají vztahy mezi učitelkami a pomocným personálem navzájem, vztahy s obecními zastupitelstvy, vztahy s rodiči i s prarodiči a také s dodavateli všeho možného, co taková školka potřebuje.

8 8 ZPRAVODAJ pro mateřské školy Vy ředitelky pak musíte být i hospodáři, hlídat finance. Učíte se rozumět nejrůznějším řemeslům. Jednáte s úřady, zvláště se zřizovatelem, ale také s rodiči. Býváte dosti často, ne-li trvale, kontrolovány. Hlavně však musíte rozumět dětem a svou činností pro ně vytvářet takřka rodinné prostředí. I pro nás je rodina prioritou a instituci mateřských škol obdivujeme. Ke školnímu prostředí jsme měli vždycky blízko, proto jednou z našich hlavních činností se již před lety stalo právě vybavování škol a těch mateřských zvlášť. Tím, že jsme nábytkáři, známe Vaše potřeby. To hlavní, co dodáváme, je nábytek do tříd a dalších provozů školy. V mateřských školách dle zaměřených prostor projektujeme optimální rozestavení nábytku tak, aby bylo možno uložit všechno, co uloženo být má a zároveň aby bylo místo na hraní, spaní, stravování a další činnosti denního režimu dětí. Dobře se nám daří vymýšlet uspořádání šaten, a to i v případě, že jsou šatničky malé nebo členité. Zrovna tak umývárny. Po dohodě s Vámi sestavujeme úložné skříně pro matrace a ložní prádlo. Náš katalog je také plný různého doplňkového nábytku a hraček. A co v něm není, to seženeme a nainstalujeme v cenách a termínech, na kterých se předem dohodneme. Materiál používáme jen té nejvyšší kvality, například tvrdé lamino o síle 18 mm opatřené 2 mm ABS hranou. Prioritou je jakost a zdravotní nezávadnost. Na přání zprostředkujeme i náhradní plnění. Projekty, PC návrhy, doprava do 150 km jízdy a montáž jsou již součástí ceny. Nad 150 km jízdy účtujeme 15,- Kč/km. Ceny jsou vždy uváděny vč. DPH. Mnozí z Vás jsou již mnoho let našimi stálými odběrateli, chcete-li, klienty. Velmi si toho vážíme a i napříště se budeme snažit vyřizovat Vaše objednávky tak, abyste byli co nejvíce spokojeni. Váš dodavatel NÁBYTEK HONZA s.r.o., Mnichovo Hradiště /www.nabytek-honza.cz/. Na Váš zájem o naše služby se těší jed - natelé Jan Nohýnek, Mgr. Jan Nohýnek a všichni zaměstnanci firmy. Jak řešit odhalenou lež? Jaké jsou jednotlivé důvody lhaní? Jak vhodně reagovat na dětské lhaní? Jak se konkrétně vyhnout snižování důstojnosti dítěte? Jaké přiměřené tresty v případě odhalené lži zvolit? Při odhalení lži u dítěte je výhodné nejprve si promyslet, kvůli čemu dítě lže, a pak teprve jednat. Různé důvody lhaní dětí zasluhují různé reakce dospělého. Většinu dětských lží není třeba příliš řešit. Při odhalení lhaní je užitečné nesnižovat důstojnost dítěte. Tresty za lhaní dobře zvážit, raději dítě nechat nést následky svého jednání. Lež by se dítěti neměla vyplatit. PŘI ŘEŠENÍ DĚTSKÉ LŽI SE OSVĚDČUJE: Zjistit důvod lhaní dítěte Jak jsme již prozkoumali, předškoláci lžou z různých důvodů a každý důvod lhaní je žádoucí řešit jiným způsobem. To, co pomůže u lži ze strachu, by uškodilo u lži vedené záměrem někomu ublížit atp. Některé důvody ke lži se mohou vyskytovat zároveň. Když odhalíte lež dítěte, zkuste nejprve najít důvod, proč dítě lhalo, co mu lež přináší. Je to skutečně záměrná lež? Co chce prostřednictvím lži získat? Má strach, a proto lže? Lže, aby někomu ublížilo? Pokaždé je vhodný jiný přístup dospělého. Pokud dítě lže, protože směšuje realitu a fantazii: V tomto případě není potřeba cokoli dělat. Nejedná se o skutečnou lež. Nejhezčí je zasnít se také a hrát si spolu s dítětem. Pokud máte potřebu uvést dítě do reality, nedělejte to násilně. Dítě prožívá své představy velmi intenzivně a bude se bránit. Jestli musíte, zkuste vyjádření dítěte trochu obrousit hrany (např. Ty si hraješ na to, PEDAGOGICKÝ PROCES že tu jsou koníci, viď. ). Učitelka z úvodního příkladu (Zpravodaj červen 2011) mohla zkusit Karolínce nebrat její svět a fantazii (koníci v rohu třídy), ale zároveň umožnit realizaci svého záměru, tj. hru na klavír a zpívání s dětmi. Mohla třeba spolu s Karolínkou převést koníky do jiného rohu třídy, kde se zrovna nic dít nebude, nebo se mohla s holčičkou domluvit, že koníci se budou dívat, jak děti zpívají, a určitě se jim to bude líbit. Pokud se lhaní kvůli nerozeznání skutečnosti a fantazie u dítěte často opakuje, může to být způsobeno přílišnými nároky na jeho osobu. Každé dítě se vyvíjí jiným tempem. Proto činnost, kterou zvládá prakticky celá třída, může být pro některé z dětí příliš nad jeho aktuální možnosti. Když je dítě přetěžováno a chce se po něm to, co ještě není schopno zvládnout, uniká do fantazie. Do směšování skutečnosti a fantazie u předškoláků patří také tzv. imaginární kamarád. Jedná se o vymyšleného kamaráda, se kterým si dítě povídá, sdílí spolu tajemství atd. Dítě se tváří, že kamarád existuje, je u něj např. právě na návštěvě, ale přitom je v pokojíčku samo. Některé děti chtějí, aby tuto hru s nimi hráli i rodiče či učitelky ve školce. Vyžadují, aby např. u jídla prostřeli i pro fantazijního kamaráda, aby imaginárního kamaráda před

9 ZPRAVODAJ pro mateřské školy 9 spaním také přikryli a dali mu pusu na dobrou noc atp. Imaginární kamarád je samozřejmě pro dítě důležitý. Někdy supluje nedostatek reálných kamarádů, jindy pomáhá dítěti snášet nepříjemné situace (např. vydržet něco, co je pro dítě těžké, překonat nějaké stresující podněty). Nebo pomáhá dítěti zvládnout nové situace (např. nástup do školky, narození sourozence atp.). Rozhodně nepomůže imaginárního kamaráda dítěti zakazovat a stále poukazovat na realitu ( Ale podívej, vždyť s tebou v pokojíčku nikdo není. ). Až dítě nebude imaginárního kamaráda potřebovat, tak si s ním přestane povídat. Vyplatí se popřemýšlet, jestli se dítě třeba necítí osamělé, jestli má skutečné kamarády, dostatek pozornosti od rodičů atp. Ke zbavení se imaginárního kamaráda pomáhá podporovat přátelské kontakty dítěte se skutečnými vrstevníky. Pokud dítě lže, protože přehání, zveličuje skutečnost: Přehánění a zveličování pomáhá udržet psychickou rovnováhu dítěte avněkterých případech není potřeba toto řešit. Například pokud dítě vykládá, jak jelo na kole nejmíň stovkou, chce jenom po učitelce, aby mu uvěřila, že jelo opravdu hodně rychle. Nemusí se s dítětem přít, že jet na kole stovkou dítě nedokáže a není to možné. Dítě si nevymýšlí, skutečně to tak cítí. Možná také výraz jet stovkou nechápe jako přesné určení rychlosti, ale jako popis velmi rychlé jízdy. Někdy je dobré vyjádření dítěte trochu korigovat, určitým způsobem upravit, uvést do reality. Je možné přeznačkovat sdělení dítě jako jeho přání: Ty by sis přál, aby to tak bylo, viď. Pokud dítě přehání, protože se něčeho bálo, zveličuje vlastní schopnosti. V tuto chvíli pomáhá podpořit u dítěte pocit síly, osobní účinnosti. Také je dobré přidat, že každý se někdy něčeho bojí a není to žádná ostuda. Učitelka může třeba dětem vyprávět, kdy měla ona strach a jak danou situaci vyřešila. Pokud dítě lže, protože sděluje jen některé informace: V tomto případě je vhodné pokusit se dopátrat chybějících informací v rozhovoru s dítětem a doplnit je do původního příběhu. Ukázat dítěti, jak chybějící informace změní smysl sdělení a druzí tomu rozumějí jinak, než dítě zamýšlelo. Při získání chybějících informací je dobré neobviňovat dítě z toho, že si vymýšlelo a věc se neodehrála tak, jak říkalo. Dítě vynecháním informace nechtělo uvést posluchače v omyl. Nemělo by cítit vinu za to, že lhalo. Mělo by však zároveň pochopit, jak může chybějící informace podstatně pozměnit smysl jeho vyprávění. Pokud dítě lže, protože má strach z trestu: U lhaní ze strachu je potřeba dítě netrestat, ale spíše podpořit. Zkuste zvážit, zda dítě netrestáte vzhledem k jeho osobnosti příliš. Některé děti jsou přehnaně citlivé. Např. to, co je pro většinu dětí běžný tón hlasu, ony vnímají jako křik atp. Za trest mohou považovat i to, že je učitelka smutná nebo s nimi není spokojená. Pomůže povídání si o následcích lhaní, o tom, že učitelku příště potěší přiznání se k prohřešku, bude mít radost z pravdomluvnosti dítěte. Lze dítě při nějaké příležitosti za pravdu i odměnit, aby zažilo, že se mu pravda vyplatila. Dále pomůže pracovat na posílení sebeúcty dítěte. Dávat mu takové úkoly, které je schopno zvládnout. Po jejich úspěšném dokončení dítě hodně pochválit, a to i před třídou, aby vidělo, že si všichni všimli, co se mu podařilo. Zařídit to tak, aby dítě při činnostech v mateřské škole pravidelně zažívalo úspěch. Pokud dítě lže, protože chce něco získat: V tomto případě by dítě žádanou věc v daný den (a možná ani ten další) určitě získat nemělo. Dítě by mělo zažít, že se mu lhaní nevyplatí a pomocí lži nejen nezíská výhodu, ale naopak získá nevýhodu. Např. Danek z úvodního příkladu (Zpravodaj červen 2011), který lhal proto, aby mohl hrát hry na počítači, by neměl mít dovoleno hrát na počítači ani následující den apod. Zároveň je dobré si s dítětem povídat o lži a pravdě, důvěře a o tom, jak snadno ji lze ztratit a těžko získat zpět, jak se člověk cítí, když mu druhý lže atp. Pokud dítě lže, protože chce někomu ublížit: Jedná se snad o jediný případ lhaní u předškoláků, kdy je třeba dítě potrestat. Ubližování druhým není žádoucí a ve školce by se trpět nemělo. Dítě musí pochopit, že tímto chováním překročilo přípustné hranice. Zvlášť když lže jen proto, aby druhému uškodilo, a není vedeno strachem z vlastního potrestání, kdy vinu jen přehazuje na druhého, protože se samo vlastně bojí. Jestliže se to stává často, vymyslete nějaké důsledky chování, které nastanou, když dítě znovu zalže a chce tím ublížit druhému. Mělo by se jednat o něco, kvůli čemu by dítěti stálo za to, aby si ubližující lež příště rozmyslelo. Zalže-li dítě, aby druhému ublížilo, je potřeba se zamyslet, co se vlastně ve třídě děje. Proč je pro dítě jednodušší shodit vše na druhého a způsobit mu nepříjemnosti? Proč chtělo dotyčné dítě druhému ublížit? Dělá to dítě opakovaně, proč? Nechovají se tak náhodou také ostatní děti, nejedná se o zárodek šikany vůči jinému dítěti, které bylo v roli oběti? Možná je potřeba více dohlédnout na třídní kolektiv, pokusit se děti stmelit a více začlenit ty, co stojí stranou. Pokud dítě lže, protože chce na sebe strhnout pozornost: Když se dítě snaží získat lhaním vaši pozornost, tak mu nejspíš připadá, že váš zájem jinak nepřipoutá. Tímto způsobem mohou jednat děti, které zažily nějakou velkou změnu. Třeba se jim narodil sourozenec a cítí se opomíjené, nebo se přestěhovaly a v novém bydlišti si ještě nezvykly, nenašly si kamarády. Maminka začala po rodičovské dovolené opět chodit do práce a doma je najednou všechno jinak, než bylo dřív atd. Kvůli těmto změnám se může dítě cítit opomíjené nebo nejisté. Potřebuje se přesvědčit, že o něj vychovatelé stojí. Lhaním chce dítě (možná podvědomě) provokovat. Ví, že pak se učitelky jeho osobou zabývají. Dítěti je potřeba vysvětlovat, že lhaní není to pravé, ostatní mohou být zklamaní, smutní atd. Rodiče, učitelé, vychovatelé by se měli dítěti více věnovat, někdy si udělat čas jen pro něj, pokud to půjde. Zajímat se o něj a o jeho záliby. Když se mu něco povede, vyzdvihnout ho, pochválit. Poskytnout mu pozornost, o kterou tolik stojí. Pokud dítě lže ze zvyku: V tomto případě je nezbytné dítěti ukazovat, že čelit nepříjemné situaci se dá i jinak než lhaním. Zkuste mluvit s dítětem o tom, že je lepší říkat pravdu, a dokazujte mu to i v praxi. Jen tak se dítě ujistí o výhodnosti nelhat. Následky lži by pro něj měly být nepříjemné a obtěžující. Dítě by mělo opakovaně zjišťovat, že je (alespoň ve školce) jednodušší říci pravdu.

10 10 ZPRAVODAJ pro mateřské školy Nesnižovat důstojnost dítěte Umožněte dítěti, aby při odhalení lži neztratilo tvář. Nezahanbujte ho tím, že mu budete říkat: Lžeš a jsi lhář. Spíš při zjištění lži použijte tzv. JÁ výrok tj. uvedení vlastního stanoviska či pocitu. To znamená ne TY jsi lhář, ale raději JÁ se zlobím, když děláš tohle. Osvědčuje se hodnotit jen čin dítěte ( Nelíbí se mi, že jsi neřekl pravdu. ), ne odsoudit celé dítě ( Jsi lhář. ). Zvláště když se jedná o příležitostnou nepravdu a ne o pravidelné lhaní. Není nutné a ani vhodné užívat často slovo lež. Prostě jen dítěti dejte najevo, že víte, jak to ve skutečnosti je. Např. dítě sedí u svačinky a vy se ho ptáte, jestli už svačinku dojedlo. Odpovídá ano. Vy se podíváte a zjistíte, že má na talíři ještě celý rohlík. Pak je vhodné konstatovat skutečnost: Ale podívej, vždyť ten rohlík tady ještě leží. S tresty opatrně U předškoláků je lhaní celkem běžnou věcí. Děti v tomto věku ještě často nerozumějí tomu, že je lhaní špatné a nepoctivé. Proto by předškoláci neměli být za lhaní trestáni (pokud se nejedná o záměrné lhaní, kdy je cílem někoho poškodit, někomu ublížit). Když dítě zalže, raději byste měli využít příležitost k učení dítěte, co je skutečnost a co už ne, a vysvětlovat, proč je lhaní nežádoucí. Netrestejte děti za lhaní příliš tvrdě, je to kontraproduktivní. Zkuste posuzovat zvlášť lež a zvlášť prohřešek. Lepší než trest je nechat dítě pocítit přirozené následky jeho jednání. Když dítě něco rozbije, mělo by pomoci s úklidem. Pokud někomu ublíží lhaním, mělo by se mu jít omluvit. Ukradenou věc by mělo jít vrátit. Lže-li dítě, aby něco získalo, nemělo by žádanou věc dostat. Lež by se neměla dítěti vyplatit Děti se nejvíc učí tím, co prožívají, ne tím, co jim říkáme. Proto by měly opakovaně zažívat, že je pro ně nějakým způsobem výhodnější říci pravdu než lež. Pravda by se měla dítěti nějak vyplatit. Zkuste oceňovat děti za pravdu. Pochvalte je, když se dokážou k něčemu přiznat. Odměňováním pravdy se vlastně dítě ujišťuje o smyslu říkání pravdy. Má cenu se přemoci, zatnout zuby a zkusit zvládnout těžkou situaci přiznáním se k nějakému prohřešku. Ale pozor! Pokud budete od dítěte vyžadovat konstatování pravdy, tak byste potom vyřčenou pravdu měli umět také unést. Nemělo by se stávat, že se dítě k něčemu přizná a vy se na něj zlobíte úplně stejně jako v případě, kdy dítě zalže a vy sami jeho prohřešek odhalíte. Důležité je pořádně dýchat, uklidnit se, brzdit vlastní emoce. Pochválit dítě za to, že dokázalo říci pravdu, i když je pro něj třeba nepříjemná. Pak je důležité rozmyslet, co dělat dál, a jít spolu s dítětem napravovat škody. Mgr. Tereza Beníšková Psycholožka, Pedagogicko-psychologická poradna Kadaň Zajistěte lepší bezpečnost dětí s chodítkem Walkodile Bezpečnostní chodítko Walkodile je neocenitelnou pomůckou při zajištění bezpečnosti dětí na procházce, která dětem zabrání vběhnout do vozovky či je ochrání před jiným nebezpečím. Každé dítě je připojeno k pružné páteři obousměrným klipem pro naprostou bezpečnost na procházce. Obzvláště cenný je tento pomocník u dětí nově příchozích do MŠ, které nemají zažitá pravidla, a u dětí hyperaktivních. TIPY PRO VÁS CÍL PROJEKTU Projekt Walkodile má primárně za úkol zvýšit pasivní bezpečnost dětí vmateřských školách a jiných zařízeních pečujících o děti předškolního věku. Má jim umožnit častější procvičování nabytých teoretických znalostí pravidel silničního provozu v praxi mimo areál MŠ, aniž by byly bezprostředně ohroženy. Sekundárně má pak pomoci pedagogickému personálu zvládat stresové situace, obzvláště v dnešní době, kdy jsou předškolní zařízení přeplněna. Mezi takové situace patří například procházky s liberálně vychovávanými dětmi ve stále houstnoucím silničním provozu a výlety na nová místa, jejichž dopravní situaci předem ne - znají a přirozeně se pak takovým situacím raději na úkor dětí vyhýbají. Statistiky za období v ČR hovoří jasně: úplně zbytečně zemřelo 141 dětí; z toho 42 chodců. PŘÍNOS PROJEKTU Přínosem projektu není pouze zvýšení viditelnosti dětí, zabránění vběhnutí do silnice a umožnění častější výuky bez stresu za branami MŠ, ale také eliminace syndromu vyhoření pedagogických pracovníků.

11 ZPRAVODAJ pro mateřské školy 11 Výhody pro Vás: Dělá Vaši práci méně stresující a procházky lépe zvladatelné. I za branami škol Vám umožňuje být stále učitelkami a ne pouze hlídačkami dětí. Vytváří uvolněnější prostředí, takže můžete učit efektivněji. Chrání Vás i Vaše zaměstnance před následky tragických nehod. Ukazuje rodičům, jak moc je pro Vás důležitá bezpečnost jejich dětí. Eliminuje příčiny syndromu vyhoření. Dává Vám unikátní možnost, jak se odlišit, a získat tak náskok před konkurencí. Výhody pro děti: Znemožňuje jejich vběhnutí na silnici. Dodává jim více nezávislosti na procházkách, přičemž je učí odpovědnosti za sebe při chůzi, aniž by se musely držet někoho za ruku. Povzbuzuje k týmové spolupráci, větší interakci mezi sebou navzájem a zaměstnanci. Přispívá k častějším procházkám a venkovním aktivitám, což vede k větší fyzické aktivitě a pevnému zdraví. Stávají se více viditelnými pro Vás a ostatní účastníky silničního provozu. Přináší jim spoustu zábavy a dobrodružství! Jak to funguje? Až šest dětí v jedné skupince, oblečených do nastavitelného reflexního postroje s vysokou viditelností, je připojeno k flexibilní páteři přes bezpečnostní obousměrný klip umístěný na postroji. Produkt se dá zmenšit například jen pro čtyři nebo dvě děti. V případě třídy s 22 dětmi se vytvoří 3 skupiny po 6 a jedna skupina po 4. Dozor pak reálně nedohlíží na 22 nepředvídatelných jedinců, ale na 4 jednotné celky. Mnohem jednodušší, že? Každé dítě drží rukojeť jednou rukou, dozor si oblékne své reflexní vesty a všichni jsou připraveni vyrazit. Při dosažení cíle jsou děti odepnuty z centrální páteře. Budou i nadále nosit reflexní postroje na svých lekcích nebo při hraní. Tak docílíme jejich snadné viditelnosti na velkém otevřeném prostranství, zastavěné ploše nebo za snížené viditelnosti. Po dokončení aktivit jsou děti opět připnuty do chodítka a připraveny na cestu zpět do školy nebo školky. Více informací o projektu naleznete na Studijní volno na samostudium LEGISLATIVNÍ PORADNA Má učitelka MŠ nárok čerpat studijní volno, když nestuduje? Mohu studijní volno umožnit učitelce v době, kdy se vzdělává dle výběru nabídky DVPP? Kolik dnů celkem studijního volna během školního roku mohu učitelce umožnit? Některé ředitelky MŠ umožňují svým učitelkám studijní volno, některé ne. Ráda bych věděla, jak je to správně. Právní předpisy upravující pracovněprávní záležitosti pedagogických pracovníků a pracovnic pojem studijního volna nepoužívají. V úvahu přicházejí dva podobné instituty: pracovní volno podle 232 zákoníku práce (studijní volno v užším slova smyslu), na který má osoba nárok, pokud je zvyšování kvalifikace v souladu s potřebou zaměstnavatele ( 231 zákoníku práce). Toto ustanovení platí obecně pro všechny zaměstnance v České republice. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, obsahuje v 24 odst. 7 ustanovení, podle kterého přísluší pedagogickým pracovníkům k dalšímu vzdělávání formou samostudia volno v rozsahu 12 dnů. O čerpání tohoto volna rozhoduje ředitel/ka školy a udělí ho, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody nebo účast dané osoby na jiném druhu dalšího vzdělávání. Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměst - nance škol a školských zařízeních zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, obsahuje 5 nazvaný Volno k samostudiu, kde blíže specifikuje, ve kterých dnech by se toto volno mělo především čerpat. V konkrétním případě se s největší pravděpodobností jedná o dotazy směřující k institutu popsanému na druhém místě, tedy volnu k samostudiu. Učitelka mateřské školy má právo čerpat volno k samostudiu i v případě, že nestuduje (myšleno je zřejmě institucionální studium). Vyplývá to mimo jiné i ze samotného pojmu samostudium. Paní učitelka může tento den strávit ve studovně knihovny, konzultacemi s odborníky i četbou odborné knihy vztahující se k její práci. Zaměstnavatelé nejsou oprávněni určovat obsah samostudia. Na druhou stranu mohou požadovat informaci, jak bylo volno k samostudiu využito. V rámci volna k samostudiu se může paní učitelka vzdělávat i v institucích, které poskytují programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ale pouze za podmínky, že si toto studium sama zvolí a bude si ho také sama hradit. V případě, že by toto studium hradil zaměstnavatel, jednalo by se o studium, které zaměstnavatel uložil zaměstnanci v rámci obecné povinnosti prohlubovat si kvalifikaci, a již by nešlo o samostudium. Paní učitelce můžete umožnit až 12 dní volna k samostudiu, přednostně by toto volno mělo být poskytováno v době tzv. vedlejších prázdnin, dále v době přerušení nebo omezení provozu školy, příp. v době, kdy se ve škole z mimořádných důvodů neuskutečňuje výchova a vzdělávání. PŘIPRAVUJEME V příštích číslech se dočtete: Mgr. Pavel Šimáček Lze lhaní u dětí předcházet? Aktuální legislativa Biopotraviny ve školním stravování Plánování a realizace hospitací

12 12 ZPRAVODAJ pro mateřské školy nově připravené podklady hodnocení individuálních pokroků dětí v jednotlivých oblastech: Výhody: usnadní vám vedení záznamů o dětech rychlý, jednoduchý a přehledný praktická kroužková vazba doobjednat aktuální listy Pedagogický záznamník 2011/2012 komplet: 350,- Kč Pedagogický záznamník náhradní listy na školní rok 2011/2012: 190,- Kč Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s. r. o. Rumunská 18/22, Praha 2 Tel.: , 941, 942 Fax: ZPRAVODAJ pro mateřské školy Vedoucí projektu: Mgr. Jan Fišar Registrace: MK ČR E Sazba: Agama poly-grafický ateliér, s. r. o. ISSN Copyright Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s. r. o., Praha 2011 Všechna práva, zejména právo na titul (název), licenční právo a průmyslová ochranná práva, jsou výhradním vlastnictvím Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s. r. o., a jsou chráněna autorským zákonem. Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na rozmnožování šíření a překlad. Objednávka předplatného ZPRAVODAJE pro mateřské školy Vychází 10krát ročně. Škola: Jméno a příjmení: Adresa: PSČ: Tel.: Podpis: IČO: Datum: Zaškrtněte zvolenou variantu: 10 čísel 1 090,- Kč 3 čísla 357,- Kč 1 číslo 129,- Kč Objednávky posílejte na fax: , nebo na adresu: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s. r. o., Rumunská 18/22, Praha 2.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

Pracovní úrazy. Pojem pracovní úraz

Pracovní úrazy. Pojem pracovní úraz Pracovní úrazy Pojem pracovní úraz Pracovním úrazem je podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP) poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle

Více

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Motto: Neznám žádnou školu, nikde na světě, která by byla lepší než její učitelé. Ken Robinson, profesor University of Warwick UK Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Metodika další vzdělávání pedagogických

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Balance Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Blance Work-life balance (zkráceně WLB), či český ekvivalent slaďování práce a rodiny, případně kombinace (nebo dokonce konflikt) pracovního

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ pro období školních roku 2015/2016 až 2020/2021 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Žatec Komenského alej 749, okres Louny, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 083 012 Zřizovatel: Město Žatec, náměstí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

Doplnění poskytnutých informací Využití ITC prostředků ve škole Podle metodického pokynu č.j. 30799/2005-551 byly pro základní školy stanoveny parametry: počítačové učebny (žáci) 5 pracovních stanic na

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 5 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.2 Čerpání dovolené 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 6.8.2 Čerpání dovolené JUDr. Vladimíra

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN A MLADISTVÝCH

PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN A MLADISTVÝCH PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN A MLADISTVÝCH Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0113.docx Autor Ing.

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora 28. Školní psycholog Téma: systémová podpora Anotace Školní psycholog je poměrně nová profese, která se začala prosazovat a formovat v 90. letech minulého století. Postupně se čím dál více etabluje v praxi

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Konference Školského managementu 7. 8. června 2012 Manažerské inspirace

Konference Školského managementu 7. 8. června 2012 Manažerské inspirace Konference Školského managementu 7. 8. června 2012 Manažerské inspirace Rozdělení činností zástupce ředitele, jejich role v řízení školy jedna z možností Velké ideály nepotřebují jen křídla, ale i vhodný

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě CESTA KE KVALITĚ SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-549-02/08-15 Mateřská škola Morkovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace Adresa: 17. listopadu 720, 768 33 Morkovice-Slížany

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA SV. FRANTIŠKA

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA SV. FRANTIŠKA Mateřská škola Zahrádka sv. Františka Šlapanice - Budeničky 33, Zlonice 273 71 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA SV. FRANTIŠKA OŘ byl stanoven ředitelkou MŠ s účinností od 1. 9. 2015 V Budeničkách dne

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 681/19 Truhlářská 681/19, 360 17 Karlovy

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Představení Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Základní údaje Právní forma školy: příspěvková organizace samostatný právní subjekt Zřizovatel:

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více