ZPRAVODAJ. Pracovní poměr nevzniká nástupem zaměstnance do práce ( 36 ZP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. Pracovní poměr nevzniká nástupem zaměstnance do práce ( 36 ZP)"

Transkript

1 ZÁŘÍ 2011 ZPRAVODAJ p r o m a t e ř s k é š k o l y Vážené paní ředitelky a učitelky, tak jako každý rok v září rozzáří Vaše mateřské školy prázdninové zážitky dětí. Následně přijde každodenní realita legislativních nařízení a administrativních požadavků. Náš Zpravodaj se již třetím rokem snaží, a dou fáme, že úspěšně, pomoci zvládat úkoly spojené s Vaší náročnou prací. V rubrice Legislativa naleznete aktuální informace k problematice školního stravování a pracovněprávní oblasti (nejčastější pochybení a jejich řešení). Seriál s problematikou lhaní u předškolních dětí pokračuje částí věnovanou praktickým návodům na zvládání odhalené lži. Neméně zajímavou tematiku přináší nový seriál věnovaný problematice hospitace ředitelky mateřské školy. Na fotografii umístěné nad tímto editoriálem jsem si dovolil vizualizovat jeden z pěkných výstupů práce Vašich dětí. Jedná se o vítězný návrh z prvního kola soutěže k novému projektu našeho nakladatelství (pracovní sešity pro předškoláky Kuliferda). Srdečně jste zváni do dalších kol (více na Pevně doufám, že Vám naše náměty, tipy a rady pomohou při vstupu do nového školního roku. Z OBSAHU Mgr. Jan Fišar vedoucí projektu TÉMA Podceňuje ministerstvo školství situaci ve školním stravování? Na zhoršující se situaci ve školním stravování reagujeme příspěvkem zástupců Společnosti pro výživu, která svými aktivitami supluje práci MŠMT. Pevně doufáme, že úpadek zájmu o školního stravování v České republice bude v dohledné době zastaven a zdravý vývoj našich dětí nebude ohrožen. Dne 24. až pořádala Společnost pro výživu (SPV) v Pardubicích již 25. odbornou konferenci ke školnímu stravování. Školní stravování zajišťuje téměř pracovníků školních jídelen pro dětí a adolescentů, dále přibližně pro dospělých - zaměstnanců škol. Pravidelné konference v Pardubicích jsou místem setkávání pracovníků školních jídelen s cílem jejich dalšího vzdělávání, řešení odborných, ale i metodických problémů, které souvisí se stravováním dětí. ZDRAVÝ VÝVOJ DĚTSKÉHO ORGANISMU Je nutné si uvědomit, že školní stravování je vymožeností, která nejen umožňuje, aby děti měly po dobu výuky zajištěný Pokračování na straně 2. LEGISLATIVA Nejčastější chyby a omyly v personální práci škol a školských zařízení a jejich řešení Následující příspěvek by Vás měl upozornit na vybrané nejčastější chyby a omyly v personální práci škol a školských zařízení. Vybraná pochybení obsahují jak upozornění na konkrétní legislativu, tak praktická doporučení pro Vaši každodenní praxi. Nejčastější chyby a omyly v personální práci škol a školských zařízení a jejich řešení Hospitace ředitelky mateřské školy Jak řešit odhalenou lež? Legislativní poradna Pracovní poměr nevzniká nástupem zaměstnance do práce ( 36 ZP) Den nástupu do práce má význam pro vznik pracovního poměru. Může být označen v pracovní smlouvě nejen kalendářním dnem, ale jakýmkoli způsobem nevzbuzujícím pochybnost o tom, o který den se jedná. Může být např. ujednáno, že zaměstnanec nastoupí od dnešního dne za měsíc, dnem nástupu ženy na mateřskou dovolenou apod. Jako den vzniku pracovního poměru je možno sjednat v pracovní smlouvě i den pracovního klidu, například 1. leden. Pokračování na straně 4.

2 2 ZPRAVODAJ pro mateřské školy Podceňuje ministerstvo školství situaci ve školním stravování? TÉMA Pokračování ze strany 1. potřebný standard příjmu potravy, ale navíc aby strava odpovídala potřebám dítěte, aby byla nejen sytící složkou, ale aby napomáhala zdravému růstu a vývo - ji dětského organismu. Tento moment je velmi důležitý. Souvisí s tím, že přibližně % závažných civilizačních onemocnění dospělého věku je důsledkem nevhodného životního stylu člověka, kde kromě snižující se pohybové aktivity, tabáku a alkoholu má na těchto onemocněních největší podíl nesprávně aplikovaná výživa. Škola je místem výuky, školní jídelna je praktickou ukázkou její aplikace. ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ A MŠMT V posledních letech je nutné každoročně konstatovat, že péče ministerstva školství o problematiku školního stravování stále více klesá. Je to patrné již v tom, že v současné době není na ministerstvu školství žádný pracovník, který by se této problematice systematicky věnoval. Pracovník ministerstva školství pro oblast školního stravování by měl být v kontaktu s terénem, aby pomáhal řešit problémy, a to jednotně na celostátní úrovni. To totiž školní jídelny velmi postrádají, protože odbornou metodickou pomoc jim jejich zřizovatelé nejsou schopni poskytnout. Metodická pomoc V souvislosti se zrušením školských úřadů (r. 2000) začala zanikat metodická pomoc pro školní jídelny i na ostatních úrovních školního systému. Dále se ukazuje, že poslední vyhláška vydaná Ministerstvem školství ČR ke školnímu stravování č. 107/2005 již v některých aspektech nesplňuje potřeby současnosti. Iniciaci novelizace vyhlášky tak již neprovádí státní úředník, který by situaci sledoval a aktivoval potřebné kroky, ale občanská sdružení, mezi která patří i naše organizace. Ukazuje se, že školní stravování tak stále více zůstává na okraji státního zájmu. Zatím co v jiných státech se tento systém opožděně a usilovně vytváří, u nás se bortí a rozpadá. FINANCE V popředí tohoto úpadku je ekonomika, nedostatek finančních zdrojů pro lidské zdroje a především nevědomost a tím i krátkozrakost toho, co je a co není potřebné. V pozadí je totiž opět ekonomika, zvyšující se nemocnost naší populace, zvyšování finančních výdajů na léčbu nemocí i v souvislosti se zanedbáváním praktické výchovy našich dětí ke zdravému životnímu stylu. V rámci nekoncepčního přístupu naší společnosti je tak podceňován význam školního stravování, které je a mělo by být součástí zajištění nejen potřeb, ale především i edukace našich dětí. Protože Společnost pro výživu (SPV) tento problém pociťuje jako zásadní, obrátila se z pověření účastníků konference ke školnímu stravování přímo na ministra školství dopisem, ve kterém zdůraznila potřebu existence odborného pracovníka MŠMT pro oblast školního stravování a žádá o řešení situace. Z odpovědi pana náměstka ing. Ladislava Němce citujeme: Rád bych Vás ujistil, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si je vědomo výjimečnosti českého systému školního stravování a nepřipustí jeho rozpad. MŠMT se podobně jako ostatní ústřední orgány státní správy musí vypořádat se snižováním finančních prostředků na jeho činnost (také v letošním roce pokračují úsporná opatření, která vedou ke snižování počtu zaměstnanců ministerstva), takže bohužel nejsme schopni zajistit odborného referenta pro oblast školní stravování. Špatné finanční ohodnocení Problémů, se kterými se školní stravování v současnosti potýká, je hodně. Pracovníci školních jídelen musí používat znalosti různých oborů hygieny, výživy, gastronomie, účetnictví i psychologie. Neustále se měnící legislativa vyžaduje praktické aplikace, což je bez metodické pomoci obtížné. Vysoké nároky na znalosti i náročná fyzická práce ve školních jídelnách je v rozporu se špatným finančním ohodnocením. Jídelny se potýkají se snižováním pracovních úvazků, nedostatkem financí na provoz i na mzdy a dalšími problémy z toho vyplývajícími. Podle informací účastníků konference ke školnímu stravování je situace ve školním stravování na hranici udržitelnosti. SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU Společnost pro výživu, která působí v České republice již více než 65 let a stála u zrodu a vybudování systému školního stravování, se touto problematikou trvale zabývá. V jejích řadách působí řada odborných pracovníků, včetně bývalých zaměstnanců MŠMT, kteří mají bohaté zkušenosti v oboru. Působí zde řada odborníků, zvláště lékařů, kteří se zabývají komunální výživou i výživou dětí. Společnost pro výživu vyvíjí řadu iniciativ na podporu a popularizaci školního stravování tak, aby i nadále tento systém v naší republice fungoval. Vydává časopis Výživa a potraviny, jehož součástí je i Zpravodaj pro školní stravování. Zpravodaj je významný informační zdroj pro školní jídelny. Není to dáno jen jeho dlouholetou tradicí, ale také redakční radou, ve které pracují bývalé metodičky z ministerstva školství, dokonale znalé systému, některé krajské metodičky, pracovnice inspekce, hygienik, lékař, odborníci na složení potravin i zástupce MŠMT. Redakce Zpravodaje úzce spolupracuje s terénem, zjišťuje všechny jeho problémy a snaží se k nim hledat řešení u odborníků a kompetentních institucí. Pracovníci ze školních jídelen se mohou se svými dotazy obrátit i na webové stránky naší Společnosti kde lze nalézt aktivní poradnu pro školní stravování i informace o konferencích a novinkách v lidské výživě. Společnost pro výživu pořádá kurzy pro pracovníky školních jídelen, soutěž O nejlepší školní oběd i řadu dalších akcí, které nejsou primárně určené pro školní jídelny, ale mohou být pro ně zajímavé a důležité. SPV nepřetržitě pracuje na zlepšení školního stravování, například pořádá setkání

3 ZPRAVODAJ pro mateřské školy 3 krajských metodiček školního stravování (nahrazuje tak porady MŠMT), kde se mohou metodičky poradit o problémech v praxi a společně najít řešení. Výsledky těchto setkání jsou pak přenášeny do terénu. Jejich význam zvyšuje i účast zástupců MŠMT, ČŠI, MZd a dalších institucí, aby řešení problémů bylo smysluplné. Novela vyhlášky o školním stravování V letošním roce SPV iniciovala a aktivně se zapojila do tvorby novely vyhlášky o školním stravování. Ministerstvo školství zadalo jejím odborným pracovníkům tvorbu návrhu novely. Novela vyhlášky o školním stravování nesnese odkladu, nyní zejména její část určující finanční limity na nákup potravin, neboť jejich současná výše brzy nebude dostačovat a jídelny by doslova neměly za co vařit. Nicméně odborně je také co zlepšovat. Jak již bylo řečeno, SPV se podílí na řadě aktivit, které pomáhají školnímu stravování. Je to i v náplni její činnosti. Investice do budování a provozování adekvátního školního stravování se ve spolupráci školy a školní jídelny vrátí celé společnosti na úsporách našeho zdravotnictví a úrovni zdraví. Česká republika má proti mnohým zemím významný náskok v podobě sofistikovaně vybudovaného školního stravování. Nechat tento systém rozpadnout by byla politická chyba, s rozsáhlými následky nejen na zdraví našich dětí, ale také v oblasti rodinné politiky, zaměstnanosti, zásobování aj., která by se v důsledcích dotkla většiny obyvatel této země. Bc. Alena Strosserová, MUDr. P. Tláskal, CSc. Společnost pro výživu Chcete se na stránkách Zpravodaje pro mateřské školy dočíst o tématu, které Vás zajímá? Napište nám, Váš námět rádi zpracujeme. Své podněty posílejte na Pokračování ze strany 1. Podle 36 zákoníku práce se za den vzniku pracovního poměru považuje den, jenž byl účastníky, to je zaměstnavatelem a zaměstnancem, sjednán jako den nástupu do práce. Od tohoto dne jsou oba účastníci povinni plnit všechny povinnosti vyplývající z pracovního poměru a mohou uplatňovat příslušná práva. Znamená to, že pracovní poměr může vzniknout i v době pracovní neschopnosti. Jestliže však zaměstnanec ve sjednaný den nenastoupí do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo do týdne neuvědomí zaměstnavatele otéto překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit. PŘÍKLAD Jestliže by např. zaměstnanec sjednal pracovní smlouvu s datem nástupu do zaměstnání 1. ledna 2011 a od 23. prosince 2010 bude v pracovní neschopnosti, pracovní poměr tento den vznikne, protože v nástupu do zaměstnání bránila zaměstnanci důležitá překážka. Podmínkou je, že zaměstnanec o této překážce zaměstnavatele uvědomí do týdne. Zaměstnavatel nemá možnost od pracovní smlouvy odstoupit. Pokud by však zaměstnavatele o překážce neuvědomil, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit. LEGISLATIVA Nejčastější chyby a omyly v personální práci škol a školských zařízení a jejich řešení Ve zkušební době lze zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní nebo se zaměst nancem, který je v pracovní neschopnosti ( 35 ZP) Pracovní poměr může ve zkušební době zrušit jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. Není třeba uvádět důvody a požaduje se písemná forma. I když je pracovní poměr ve zkušební době zrušen ústně, má to za následek skončení pracovního poměru. Ten skončí, i kdyby zaměstnanec uvedl ve zkušební době, že zítra už do práce nepřijde. Rovněž se na tyto případy nevztahuje zákaz výpovědi. Je-li např. s těhotnou ženou zrušen pracovní poměr ve zkušební době, je toto skončení platné. Stejně je platné i zrušení v době pracovní neschopnosti zaměstnance. Teoreticky by mohla nastat situace, kdy by zaměstnanec měl zkušební dobu trvající celý kalendářní rok. Bylo by to v případě, že by byl po celou tuto dobu v pracovní neschopnosti a z toho důvodu by se zkušební doba prodlužovala. Pro oba účastníky pracovněprávního vzta hu zaměstnance i zaměstnavatele takové prodlužování nemá však žádný význam, neboť pracovní poměr mohou zrušit ve zkušební době, i když je zaměstnanec v pracovní neschopnosti. Tato možnost ve prospěch zaměstnavatele tedy v uvedeném případě existuje po celou dobu pracovní neschopnosti zaměstnance. Nesplnění ústního příkazu nebo pokynu vedoucího může být důvodem pro skončení pracovního poměru ( 52 ZP) V souvislosti se zrušením pojmu pracovní kázeň se zaměstnavatelé domnívají, že tím dochází i k zúžení jejich možností skončit pracovní poměr se zaměstnancem pro po-

4 4 ZPRAVODAJ pro mateřské školy rušení povinností, když např. zaměstnanec nesplní pokyn nadřízeného, poruší povinnosti sjednané v pracovní smlouvě apod. Pochybnosti odůvodňují tím, že to nejsou povinnostivyplývajícízprávních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, jak požaduje jako podmínky pro výpověď nový ZP v 52 písm. g). Obavy zaměstnavatelů nejsou opodstatněné, neboť nový ZP uvádí základní povinnosti zaměstnanců v ustanovení 301 a následujících. Zaměstnanci jsou např. povinni využívat pracovní dobu, plnit pokyny nadřízených, řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem apod. Porušení nebo nesplnění těchto povinností může mít za následek výpověď z pracovního poměru. Nesplnění povinnosti O porušení povinností jít nemůže jen tehdy, jestliže zaměstnanec nesplnil povinnosti, které nevyplývají ze sjednaného druhu práce (pracovní náplně) nebo jestliže nevykonal práci ohrožující život a zdraví jeho nebo jiných osob. V zájmu pravdy je tedy vždy rozumnější, když jsou vzájemná práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele potvrzeny a sjednány v pracovní smlouvě nebo v jiné dohodě. Porušení nelze spatřovat v nedodržení pracovním řádem požadovaných vyšších nároků na osobní vlastnosti zaměstnance a na úroveň jeho chování v mimopracovní době. Může se však jednat o nesplňování požadavků zaměstnavatele nezbytných pro řádný výkon sjednané práce. Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru má být doručeno druhé straně zpravidla alespoň tři dny předem, kdy má pracovní poměr skončit. Pracovní poměr však skončí i v případě, kdyby tato lhůta nebyla dodržena. Zaměstnavatel by se však vystavoval nebezpečí uložení pokuty inspektorátem práce pro porušování pracovněprávních předpisů. Zaměstnavatel může kontrolovat soukromou elektronickou ( ovou) poštu zaměstnance ( 316 ZP) Při právním posuzování této otázky je nutno vyjít z Listiny práv a svobod (čl. 13), která zaručuje ochranu listovního tajemství aztrestního zákona ( 239a, 257a). Listina základních práv a svobod stanoví, že nikdo nesmí porušit listovní tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem. Výjimkou jsou případy, které jsou uvedeny ve zvláštním právním předpise (např. vyšetřování trestného činu). Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným způsobem. Listina základních práv a svobod stanoví, že nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a zázna - mů, ať již uchovávaných v soukromí nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením. Toto právo je povinen dodržovat a chránit nejen konkrétní subjekt (např. úřad, instituce, vyšetřovací orgán apod.) v civilním životě občana, ale i zaměstnavatel, u něhož občan (zaměstnanec) podle jeho pokynů a v jeho prospěch pracuje v tzv. závislé činnosti (pracovní poměr nebo dohoda o práci konaná mimo pracovní poměr). Z uvedených zásad vychází nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb. V 182 je uvedena Naproti tomu za porušení povinností lze však považovat protiprávní jednání zaměstnance, na kterém se podílel i zaměstnavatel, např. tím, že porušil právní povinnosti, které má vůči zaměstnancům (např. nevytvořil vhodné pracovní podmínky). Jednání zaměstnavatele může mít v závislosti na jeho příčinném vztahu k porušení povinnosti zaměstnancem význam pouze z hlediska hodnocení jeho intenzity. skutková podstata trestného činu porušení tajemství dopravovaných zpráv. Dopustí se ho ten, kdo úmyslně poruší tajemství např. datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy posílané prostřednictvím sítě elektronických komunikací a přiřaditelné k identifikovanému účastníku nebo uživateli, který zprávu přijímá. Tohoto trestného činu se dopustí i osoba, která prozradí tajemství, o němž se dozvěděla z písemností, telegramu, telefonního hovoru nebo přenosu prostřednictvím sítě elektronických komunikací, který nebyl určen jí. Trestní zákoník č. 140/1961 Sb. sice měl podobné ustanovení, nepostihovalo však dostatečně protiprávní jednání zejména zaměstnavatelů při kontrole obsahu ových zpráv, které zasílali nebo přijímali zaměstnanci. Osobní Počítač včetně elektronické pošty se využívá zejména v administrativní práci, při vyřizování mzdové a platové agendy nebo v personální evidenci zaměstnanců apod. Přitom je ovšem nutné dodržovat příslušné právní předpisy, zejména zákoník práce (dále ZP). Pokud elektronická pošta přijde do osobní ové schránky zaměstnance, tak ji zaměstnavatel nemůže číst. Výjimka je v případech, které jsou stanoveny v 316 odstavec 2 ZP. Zaměstnavatel může kontrolovat elektronickou poštu zaměstnance, jestliže k tomu bude mít závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze své činnosti. Musí však informovat zaměstnance o rozsahu kontroly aozpůsobech jejího provádění. To platí i o dalších zásazích do soukromí zaměstnance, jako je např. zavádění kamerových systémů, sledování soukromých telefonických hovorů apod. Závažný důvod Závažným důvodem může být ochrana a zdraví zaměstnavatele, zaměstnance,

5 ZPRAVODAJ pro mateřské školy 5 spoluzaměstnanců a jiných osob, které se v kontrolovaném prostoru zdržují. Dalšími důvody jsou ochrana majetku zaměstnavatele, spoluzaměstnanců a jiných osob a kontrola pracovní výkonnosti zaměstnance. Počítačové firmy vyvíjejí různé programy, které by měly zaměstnavatelům usnadnit jejich postup při monitorování zaměstnanců. Např. společnost Cisco, která patří ke světovým lídrům v inovacích týkajících se dálkových datových přenosů, uvedla na trh novou softwarovou aplikaci pro vyhodnocování toho, jaké webové stránky navštěvují zaměstnanci a jaké k tomu zvolili vyhledávací cesty a klíčová slova. Tato vyhledávací forma automaticky zpracovává obsah procházející sítí v organizaci a označuje jej prostřednictvím klíčových slov. Lze pak vyhledávat i formace a témata, která vedení zaměstnavatele zajímají. I při takovém postupu musí však zaměstnavatel dodržovat zákonné předpisy. Nemůže se v důsledku přidělení služebního počítače zaměstnanci domnívat, že elektronická pošta je majetkem zaměstnavatele. K tomu, aby mohl kontrolovat elektronickou poštu zaměst - nance, musí nejen vymezit závažný důvod, který ho k tomu opravňuje, ale je rovněž povinen informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění ( 316 odstavec 3 ZP). Musí tedy uvést např. to, jaké údaje budou kontrolovány a shromažďovány, kde a po jakou dobu budou uschovány, kdo k nim má přístup, kdo bude provádět kontrolu, jaká jsou bezpečnostní opatření k neoprávněným zásahům apod. počítače ani jiné výrobní a pracovní prostředky. Zaměstnavatel může zneužívání zabránit tím, že bude kontrolovat, od koho a v jakém rozsahu zaměstnanec do firemního počítače maily dostává a komu píše. Pracovní doba Pokud by zjistil, že elektronická pošta zaměstnance je v takovém množství, pro které neplní povinnost spočívající v plném využívání pracovní doby, může se jednat o porušení pracovní kázně a následovat sankce ze strany zaměstnavatele. V závažných případech může zaměstnavatel se zaměstnancem skončit pracovní poměr. Toto porušení pracovních povinností musí však zaměstnavatel věrohodně a objektivně prokázat, např. z adres (nikoliv z obsahu sdělení) odesilatelů a příjemců elektronické pošty. Zaměstnavatel nemusí poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy vždy při vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení (nařízení vlády č. 590/2006 Sb.) PŘÍKLAD Zaměstnavatel musí poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy jen na dobu nezbytně nutnou. Jinak by se jednalo o bezdůvodné obohacení zaměstnance. Bezdůvodné obohacení přichází v úvahu zejména v podobě poskytnutí náhrady mzdy za pracovní volno. Jedná se o právní úkon zaměstnavatele, kterým poskytne náhradu mzdy při důležité osobní překážce v práci, na kterou zaměstnanci nárok nevznikl. PŘÍKLAD Jestliže například zaměstnance v pracovní době ošetří lékař, který nemá smlouvu se zdravotní po - jišťovnou, kterou si zaměstnanec zvolil, nebo není zdravotnickým zařízením nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance, posuzuje se tato doba jako omluvená, ale bez náhrady mzdy. Povinnost zaměstnavatele poskytnout neplacené pracovní volno vyplývá z přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Jde např. o vyšetření nebo ošetření zaměstnance, které bylo provedeno ve zdravotnickém zařízení nad rozsah nezbytně nutné doby. Přitom zaměstnanci neoprávněně požadují za toto volno náhradu mzdy. Jestliže by zaměstnanec neomluveně zameškal převážnou část směny v kalen - dářním měsíci, kdy mu bylo poskytnuto pracovní volno, nebo jestliže se po skončení pracovního volna bez vážného důvodu včas nevrátil do práce, nedostane za pracovní volno náhradu mzdy. Neplacené volno by dostal i tehdy, kdyby existenci překážky v práci z důležitých osobních důvodů zaměstnavateli řádně neprokázal nebo kdyby ji mohl absolvovat mimo pracovní dobu. Zaměstnanec absolvoval ošetření u smluvního lékaře, ale včas se nevrátil do práce. Dostane jen neplacené volno. Podobně by se posuzoval nárok zaměst - nance, který by existenci této překážky v práci neprokázal. Zapojte se do velké soutěže s Ku l if e rdou o atraktivní ceny! JUDr. Ladislav Jouza KuliFerda Pracovní sešit pro předškolní vzdělávání rozvíjí objevuje To je jedna stránka věci. Naproti tomu jsou však zaměstnanci povinni plně využívat pracovní dobu, nemohou si v pracovní době vyřizovat své soukromé záležitosti a nejsou oprávněni zneužívat služební Více informací naleznete na: podzim 2011 Jméno: baví

6 6 ZPRAVODAJ pro mateřské školy PERSONALISTIKA Hospitace ředitelky mateřské školy část I. Východiska hospitací Jaký je pravý účel hospitací? Co se skrývá pod pojmem profesní růst? Jak vést lidi k efektivnímu a kvalitnímu vzdělávání? Jakým způsobem využívat výsledky hospitační činnosti ředitelky mateřské školy? Na tyto a řadu dalších otázek by Vám měl dát odpověď náš seriál na téma Hospitace ředitelky MŠ. V úvodní části se věnujeme vlastnímu smyslu hospitace a jejím východiskům. Řízení mateřské školy jako samostatného právního subjektu je v posledních letech poznamenáno řadou změn. Jednou z nich je důraz kladený na humanizaci školy, která se týká nejen vzdělávacího procesu, ale také budování takového klimatu školy, jež je charakteristické partnerskými vztahy mezi všemi zaměstnanci školy, tedy i mezi ředitelkou a učitelkami. KLIMA MATEŘSKÉ ŠKOLY Právě partnerské vztahy a klima mateřské školy jsou pro rozvoj dětí předškolního věku velmi důležité. Jejich učení probíhá především nápodobou. Pokud tedy chce - me u dětí rozvíjet takové dovednosti, jako jsou ohleduplnost, tolerance, schopnost naslouchat druhým, být empatický, umět spolupracovat atd., měli by jimi být obdařeni také dospělí, v tomto případě učitelky mateřských škol. Hospitace jsou jedním z hlavních prostředků vedení lidí. V mateřské škole jde především o vedení k tomu, aby se učitelky stávaly dobrým příkladem pro děti a aby se jim dařilo měnit zaběhnuté způsoby práce a přístupy k dětem směrem ke skutečné humanizaci a k individualizaci vzdělávání. Hospitace mají také svébytné postave - ní v autoevaluačním systému mateřské školy. Jako jeden z nástrojů vlastního hodnocení školy pomáhají vyhodnocovat cíle vzdělávání, činnosti pedagogů, ale i podmínky vzdělávání. Provádění hospitací je vysoce kvalifikovanou činností. Pro jejich správný výkon je třeba mít odborné znalosti, systematický přístup a dobře zpracovaná pravidla. V tomto příspěvku se pokusíme podívat na hospitační činnost z pohledu pomoci pedagogům a odbourání pohledu přetrvávajícího z minulých let, kdy byly hospitace prováděny pouze formálně nebo s úmyslem trestat za chyby. SMYSL HOSPITAČNÍ ČINNOSTI Posun smyslu hospitační činnosti bychom mohli charakterizovat následovně (Hroník, 2006): registrace motivace známkování řešení problémů papírové hodnocení hodnocení od stolu tváří v tvář role učitele a žáka role porodníka a rodiče Znamená to zaměřit pozornost k budoucnosti prostřednictvím motivování lidí a řešením problémů a nesoustředit se na registrování toho, co se stalo v minulosti. Cílem by mělo být zlepšení výkonů, tedy vzdělávací práce v budoucnosti, čehož nelze dosáhnout cestou byrokracie. Je třeba s lidmi mluvit a motivovat je, aby oni sami byli autory některých cílů a způsobů jejich dosažení. Hodnocený se sám stá - vá aktivním subjektem hodnocení, nikoli jeho pasivním objektem. ÚČEL HOSPITACÍ Účelem hospitací je pomoci učitelkám překonávat problémy, se kterými se setkávají při své práci, a motivovat je ke zkvalitňování vlastní práce. Současně také dávají zpětnou vazbu jejich pokusům implementovat požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání do každodenního vzdělávání dětí předškolního věku. VÝCHODISKA HOSPITACÍ Povinnost provádět hospitační činnost není explicitně požadována v žádném ze zákonných dokumentů (školský zákon, zákoník práce apod.). Její význam a postavení v práci ředitelky mateřské školy můžeme pouze odvozovat, například z některých ustanovení těchto zákonů: LEGISLATIVA zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., 302 školský zákon zákon č. 561/2004 Sb., 164 odst. 1 písm. c) Hospitace v řídicí činnosti Lépe bychom mohli pochopit funkci a postavení hospitací v řídicí činnosti vedoucích pracovníků z hlediska managementu. Řízení neboli management školy plní pět základních funkcí plánování, organizování, vedení lidí, personalistiku a kontrolu. Tradiční pohled na hospitační činnost ji redukuje na pouhý prostředek kontroly. Tento přístup je patrný také z definice uvedené v pedagogickém slovníku. Za hospitaci považujeme každou návštěvu vyu - čovací hodiny, přednášky apod. s cílem poznání stavu a úrovně výchovně vzdělávací práce. Za účelem kontrolním ji vykonávají inspektoři a ředitelé škol, za účelem studijním a poznávacím učitelé, studující aj. Hospitace se však v současné době stále více stávají prostředkem k vedení lidí. Z hlediska managementu jsou hospitace systémovým prostředkem, který propojuje všechny funkce řízení. Hospitační činnost propojuje plánování (stanovení rozvojových cílů organizace) s kontrolou (zda je dosahováno plánovaných cílů) s odměňováním/personalistikou (prokazatelná vazba na osobní hodnocení), ale především s osobním růstem pedagogů/ vedením lidí (další vzdělávání, nákup odborné literatury apod.).

7 ZPRAVODAJ pro mateřské školy 7 PŘÍKLAD Jeden z rozvojových cílů mateřské školy v oblasti průběhu vzdělávání, tedy práce učitelky, může být: Rozvíjet dovednosti partnerské, empatické, naslouchající a podporující komunikace. Ředitelka proto zaměřuje hospitaci na sledování právě těchto dovedností. Pokud jsou závěry hospitační činnosti pozitivní, měly by se odrazit ve výši nenárokových složek, tzn. v osobním ohodnocení či odměně. Také další vzdělávání a samostudium by se mělo zaměřovat na rozvoj těchto dovedností, doporučujeme např. publikaci Respektovat a být respektován (Kopřiva a kol., 2005). Výsledky hospitační činnosti Jednotlivé funkce se vzájemně prolínají a doplňují. Výsledky hospitační činnosti by měly ředitelce přinést možnost komplexně vyhodnotit kvalitu práce učitelky za delší období: pozorovat její vývoj v kontextu s cíli organizace definovat očekávání a cíle stanovit cesty profesionálního rozvoje prohloubit vzájemnou komunikaci porovnat a poznat zaměstnance, jejich schopnosti a výkony VÝZNAM HOSPITACÍ Následující funkce dokládají šíři významu hospitací a jejich působení (podle Obst, 2005/2006, s. 8): 1. Hospitace jako prostředek kontroly úrovně přímé pedagogické práce učitele kontrola je nedílnou součástí řídicího procesu. Předpokladem efektivní kontroly je uvědomit si, čeho má být dosaženo formulace cíle. 2. Hospitace jako prostředek diagnostiky vzdělávacích potřeb učitelů jestliže chceme dosáhnout změny kvality pedagogické práce učitelů, musíme nejdříve výchozí kvalitu diagnostikovat. Hospitace je v případě zjišťování potřebných změn a ve sledování implementace změn do vzdělávacího procesu nezastupitelná. 3. Hospitace jako prostředek diagnostiky dalšího vzdělávání souvisí s předcházející funkcí. Ředitelka by měla sledovat, zda učitelé implementují získané poznatky ze seminářů do své práce. 4. Hospitace jako součást personální práce umožňují poznání pracovníků (nových, začínajících), poskytují podklady pro hodnocení pracovníků, dávají prostor pro osobní setkání vedoucího s podřízeným pracovníkem atd. 5. Hospitace jako nástroj sebereflexe a seberozvíjení učitele ujištění ředitele, že práce je akceptována a dobře hodnocena, je významným motivačním faktorem. získat zpětnou vazbu ke škole, k interpersonálním vztahům a spokojenosti všech zaměstnanců získat náměty pro tvorbu a doplňky motivačního systému získat motivy ke korekci vlastních přístupů a sebehodnocení, vlastních perspektiv, vzdělávání atd. Učitelce by hospitace měly přinést tyto informace a podněty: jak je na ni a její práci pohlíženo co od ní ředitelka v dalším období očekává, jaké má stanoveny cíle uvědomit si své silné a slabé stránky, svoje rezervy, na něž by se měla soustředit mít možnost zamyslet se nad svojí náplní práce, podmínkami pro její výkon a nad možnostmi profesního a osobnost ního rozvoje motivace systémem uznání, odměn, pochval PhDr. Zora Syslová, Ph.D., PdF Brno Český Honza TIPY PRO VÁS Milé děti, sedněte si na židličky, na molitanovou stavebnici nebo na sedací soupravu a poslechněte si povídání o Českém Honzovi, který se vydal nejdříve po středních, později po severních a východních Čechách a také do hlavního města Prahy, kde na své pouti dětem rozdával a stále rozdává radost z nových věcí v mateřských školách. I tak by mohl začít příběh nebo stručné hodnocení naší firmy NÁBYTEK HONZA s.r.o., Mnichovo Hradiště. Co všechno se za úspěšným vykročením ve prospěch škol a mateřských školek skrývá, bývá často mnohem prozaičtější. O tom byste mohly vyprávět právě vy, ředitelky mateřských škol. Abyste mohly dát svým dětem to nejlepší, teď nemáme na mysli nábytek nebo hračky, musíte se často doslova prokousat množstvím všelijakých norem a nařízení, což dnes asi platí o všech oborech činností. Děti a jejich výchova, to je však obor zcela specifický, přinášející radost a někdy i stres zároveň. Vaše práce v mateřských školách, to je v pravdě román pro ženy. Sice ne uzavřený, ale v jistém smyslu samostatný svět, ve kterém se ve prospěch svěřených dětí prolínají vztahy mezi učitelkami a pomocným personálem navzájem, vztahy s obecními zastupitelstvy, vztahy s rodiči i s prarodiči a také s dodavateli všeho možného, co taková školka potřebuje.

8 8 ZPRAVODAJ pro mateřské školy Vy ředitelky pak musíte být i hospodáři, hlídat finance. Učíte se rozumět nejrůznějším řemeslům. Jednáte s úřady, zvláště se zřizovatelem, ale také s rodiči. Býváte dosti často, ne-li trvale, kontrolovány. Hlavně však musíte rozumět dětem a svou činností pro ně vytvářet takřka rodinné prostředí. I pro nás je rodina prioritou a instituci mateřských škol obdivujeme. Ke školnímu prostředí jsme měli vždycky blízko, proto jednou z našich hlavních činností se již před lety stalo právě vybavování škol a těch mateřských zvlášť. Tím, že jsme nábytkáři, známe Vaše potřeby. To hlavní, co dodáváme, je nábytek do tříd a dalších provozů školy. V mateřských školách dle zaměřených prostor projektujeme optimální rozestavení nábytku tak, aby bylo možno uložit všechno, co uloženo být má a zároveň aby bylo místo na hraní, spaní, stravování a další činnosti denního režimu dětí. Dobře se nám daří vymýšlet uspořádání šaten, a to i v případě, že jsou šatničky malé nebo členité. Zrovna tak umývárny. Po dohodě s Vámi sestavujeme úložné skříně pro matrace a ložní prádlo. Náš katalog je také plný různého doplňkového nábytku a hraček. A co v něm není, to seženeme a nainstalujeme v cenách a termínech, na kterých se předem dohodneme. Materiál používáme jen té nejvyšší kvality, například tvrdé lamino o síle 18 mm opatřené 2 mm ABS hranou. Prioritou je jakost a zdravotní nezávadnost. Na přání zprostředkujeme i náhradní plnění. Projekty, PC návrhy, doprava do 150 km jízdy a montáž jsou již součástí ceny. Nad 150 km jízdy účtujeme 15,- Kč/km. Ceny jsou vždy uváděny vč. DPH. Mnozí z Vás jsou již mnoho let našimi stálými odběrateli, chcete-li, klienty. Velmi si toho vážíme a i napříště se budeme snažit vyřizovat Vaše objednávky tak, abyste byli co nejvíce spokojeni. Váš dodavatel NÁBYTEK HONZA s.r.o., Mnichovo Hradiště /www.nabytek-honza.cz/. Na Váš zájem o naše služby se těší jed - natelé Jan Nohýnek, Mgr. Jan Nohýnek a všichni zaměstnanci firmy. Jak řešit odhalenou lež? Jaké jsou jednotlivé důvody lhaní? Jak vhodně reagovat na dětské lhaní? Jak se konkrétně vyhnout snižování důstojnosti dítěte? Jaké přiměřené tresty v případě odhalené lži zvolit? Při odhalení lži u dítěte je výhodné nejprve si promyslet, kvůli čemu dítě lže, a pak teprve jednat. Různé důvody lhaní dětí zasluhují různé reakce dospělého. Většinu dětských lží není třeba příliš řešit. Při odhalení lhaní je užitečné nesnižovat důstojnost dítěte. Tresty za lhaní dobře zvážit, raději dítě nechat nést následky svého jednání. Lež by se dítěti neměla vyplatit. PŘI ŘEŠENÍ DĚTSKÉ LŽI SE OSVĚDČUJE: Zjistit důvod lhaní dítěte Jak jsme již prozkoumali, předškoláci lžou z různých důvodů a každý důvod lhaní je žádoucí řešit jiným způsobem. To, co pomůže u lži ze strachu, by uškodilo u lži vedené záměrem někomu ublížit atp. Některé důvody ke lži se mohou vyskytovat zároveň. Když odhalíte lež dítěte, zkuste nejprve najít důvod, proč dítě lhalo, co mu lež přináší. Je to skutečně záměrná lež? Co chce prostřednictvím lži získat? Má strach, a proto lže? Lže, aby někomu ublížilo? Pokaždé je vhodný jiný přístup dospělého. Pokud dítě lže, protože směšuje realitu a fantazii: V tomto případě není potřeba cokoli dělat. Nejedná se o skutečnou lež. Nejhezčí je zasnít se také a hrát si spolu s dítětem. Pokud máte potřebu uvést dítě do reality, nedělejte to násilně. Dítě prožívá své představy velmi intenzivně a bude se bránit. Jestli musíte, zkuste vyjádření dítěte trochu obrousit hrany (např. Ty si hraješ na to, PEDAGOGICKÝ PROCES že tu jsou koníci, viď. ). Učitelka z úvodního příkladu (Zpravodaj červen 2011) mohla zkusit Karolínce nebrat její svět a fantazii (koníci v rohu třídy), ale zároveň umožnit realizaci svého záměru, tj. hru na klavír a zpívání s dětmi. Mohla třeba spolu s Karolínkou převést koníky do jiného rohu třídy, kde se zrovna nic dít nebude, nebo se mohla s holčičkou domluvit, že koníci se budou dívat, jak děti zpívají, a určitě se jim to bude líbit. Pokud se lhaní kvůli nerozeznání skutečnosti a fantazie u dítěte často opakuje, může to být způsobeno přílišnými nároky na jeho osobu. Každé dítě se vyvíjí jiným tempem. Proto činnost, kterou zvládá prakticky celá třída, může být pro některé z dětí příliš nad jeho aktuální možnosti. Když je dítě přetěžováno a chce se po něm to, co ještě není schopno zvládnout, uniká do fantazie. Do směšování skutečnosti a fantazie u předškoláků patří také tzv. imaginární kamarád. Jedná se o vymyšleného kamaráda, se kterým si dítě povídá, sdílí spolu tajemství atd. Dítě se tváří, že kamarád existuje, je u něj např. právě na návštěvě, ale přitom je v pokojíčku samo. Některé děti chtějí, aby tuto hru s nimi hráli i rodiče či učitelky ve školce. Vyžadují, aby např. u jídla prostřeli i pro fantazijního kamaráda, aby imaginárního kamaráda před

9 ZPRAVODAJ pro mateřské školy 9 spaním také přikryli a dali mu pusu na dobrou noc atp. Imaginární kamarád je samozřejmě pro dítě důležitý. Někdy supluje nedostatek reálných kamarádů, jindy pomáhá dítěti snášet nepříjemné situace (např. vydržet něco, co je pro dítě těžké, překonat nějaké stresující podněty). Nebo pomáhá dítěti zvládnout nové situace (např. nástup do školky, narození sourozence atp.). Rozhodně nepomůže imaginárního kamaráda dítěti zakazovat a stále poukazovat na realitu ( Ale podívej, vždyť s tebou v pokojíčku nikdo není. ). Až dítě nebude imaginárního kamaráda potřebovat, tak si s ním přestane povídat. Vyplatí se popřemýšlet, jestli se dítě třeba necítí osamělé, jestli má skutečné kamarády, dostatek pozornosti od rodičů atp. Ke zbavení se imaginárního kamaráda pomáhá podporovat přátelské kontakty dítěte se skutečnými vrstevníky. Pokud dítě lže, protože přehání, zveličuje skutečnost: Přehánění a zveličování pomáhá udržet psychickou rovnováhu dítěte avněkterých případech není potřeba toto řešit. Například pokud dítě vykládá, jak jelo na kole nejmíň stovkou, chce jenom po učitelce, aby mu uvěřila, že jelo opravdu hodně rychle. Nemusí se s dítětem přít, že jet na kole stovkou dítě nedokáže a není to možné. Dítě si nevymýšlí, skutečně to tak cítí. Možná také výraz jet stovkou nechápe jako přesné určení rychlosti, ale jako popis velmi rychlé jízdy. Někdy je dobré vyjádření dítěte trochu korigovat, určitým způsobem upravit, uvést do reality. Je možné přeznačkovat sdělení dítě jako jeho přání: Ty by sis přál, aby to tak bylo, viď. Pokud dítě přehání, protože se něčeho bálo, zveličuje vlastní schopnosti. V tuto chvíli pomáhá podpořit u dítěte pocit síly, osobní účinnosti. Také je dobré přidat, že každý se někdy něčeho bojí a není to žádná ostuda. Učitelka může třeba dětem vyprávět, kdy měla ona strach a jak danou situaci vyřešila. Pokud dítě lže, protože sděluje jen některé informace: V tomto případě je vhodné pokusit se dopátrat chybějících informací v rozhovoru s dítětem a doplnit je do původního příběhu. Ukázat dítěti, jak chybějící informace změní smysl sdělení a druzí tomu rozumějí jinak, než dítě zamýšlelo. Při získání chybějících informací je dobré neobviňovat dítě z toho, že si vymýšlelo a věc se neodehrála tak, jak říkalo. Dítě vynecháním informace nechtělo uvést posluchače v omyl. Nemělo by cítit vinu za to, že lhalo. Mělo by však zároveň pochopit, jak může chybějící informace podstatně pozměnit smysl jeho vyprávění. Pokud dítě lže, protože má strach z trestu: U lhaní ze strachu je potřeba dítě netrestat, ale spíše podpořit. Zkuste zvážit, zda dítě netrestáte vzhledem k jeho osobnosti příliš. Některé děti jsou přehnaně citlivé. Např. to, co je pro většinu dětí běžný tón hlasu, ony vnímají jako křik atp. Za trest mohou považovat i to, že je učitelka smutná nebo s nimi není spokojená. Pomůže povídání si o následcích lhaní, o tom, že učitelku příště potěší přiznání se k prohřešku, bude mít radost z pravdomluvnosti dítěte. Lze dítě při nějaké příležitosti za pravdu i odměnit, aby zažilo, že se mu pravda vyplatila. Dále pomůže pracovat na posílení sebeúcty dítěte. Dávat mu takové úkoly, které je schopno zvládnout. Po jejich úspěšném dokončení dítě hodně pochválit, a to i před třídou, aby vidělo, že si všichni všimli, co se mu podařilo. Zařídit to tak, aby dítě při činnostech v mateřské škole pravidelně zažívalo úspěch. Pokud dítě lže, protože chce něco získat: V tomto případě by dítě žádanou věc v daný den (a možná ani ten další) určitě získat nemělo. Dítě by mělo zažít, že se mu lhaní nevyplatí a pomocí lži nejen nezíská výhodu, ale naopak získá nevýhodu. Např. Danek z úvodního příkladu (Zpravodaj červen 2011), který lhal proto, aby mohl hrát hry na počítači, by neměl mít dovoleno hrát na počítači ani následující den apod. Zároveň je dobré si s dítětem povídat o lži a pravdě, důvěře a o tom, jak snadno ji lze ztratit a těžko získat zpět, jak se člověk cítí, když mu druhý lže atp. Pokud dítě lže, protože chce někomu ublížit: Jedná se snad o jediný případ lhaní u předškoláků, kdy je třeba dítě potrestat. Ubližování druhým není žádoucí a ve školce by se trpět nemělo. Dítě musí pochopit, že tímto chováním překročilo přípustné hranice. Zvlášť když lže jen proto, aby druhému uškodilo, a není vedeno strachem z vlastního potrestání, kdy vinu jen přehazuje na druhého, protože se samo vlastně bojí. Jestliže se to stává často, vymyslete nějaké důsledky chování, které nastanou, když dítě znovu zalže a chce tím ublížit druhému. Mělo by se jednat o něco, kvůli čemu by dítěti stálo za to, aby si ubližující lež příště rozmyslelo. Zalže-li dítě, aby druhému ublížilo, je potřeba se zamyslet, co se vlastně ve třídě děje. Proč je pro dítě jednodušší shodit vše na druhého a způsobit mu nepříjemnosti? Proč chtělo dotyčné dítě druhému ublížit? Dělá to dítě opakovaně, proč? Nechovají se tak náhodou také ostatní děti, nejedná se o zárodek šikany vůči jinému dítěti, které bylo v roli oběti? Možná je potřeba více dohlédnout na třídní kolektiv, pokusit se děti stmelit a více začlenit ty, co stojí stranou. Pokud dítě lže, protože chce na sebe strhnout pozornost: Když se dítě snaží získat lhaním vaši pozornost, tak mu nejspíš připadá, že váš zájem jinak nepřipoutá. Tímto způsobem mohou jednat děti, které zažily nějakou velkou změnu. Třeba se jim narodil sourozenec a cítí se opomíjené, nebo se přestěhovaly a v novém bydlišti si ještě nezvykly, nenašly si kamarády. Maminka začala po rodičovské dovolené opět chodit do práce a doma je najednou všechno jinak, než bylo dřív atd. Kvůli těmto změnám se může dítě cítit opomíjené nebo nejisté. Potřebuje se přesvědčit, že o něj vychovatelé stojí. Lhaním chce dítě (možná podvědomě) provokovat. Ví, že pak se učitelky jeho osobou zabývají. Dítěti je potřeba vysvětlovat, že lhaní není to pravé, ostatní mohou být zklamaní, smutní atd. Rodiče, učitelé, vychovatelé by se měli dítěti více věnovat, někdy si udělat čas jen pro něj, pokud to půjde. Zajímat se o něj a o jeho záliby. Když se mu něco povede, vyzdvihnout ho, pochválit. Poskytnout mu pozornost, o kterou tolik stojí. Pokud dítě lže ze zvyku: V tomto případě je nezbytné dítěti ukazovat, že čelit nepříjemné situaci se dá i jinak než lhaním. Zkuste mluvit s dítětem o tom, že je lepší říkat pravdu, a dokazujte mu to i v praxi. Jen tak se dítě ujistí o výhodnosti nelhat. Následky lži by pro něj měly být nepříjemné a obtěžující. Dítě by mělo opakovaně zjišťovat, že je (alespoň ve školce) jednodušší říci pravdu.

10 10 ZPRAVODAJ pro mateřské školy Nesnižovat důstojnost dítěte Umožněte dítěti, aby při odhalení lži neztratilo tvář. Nezahanbujte ho tím, že mu budete říkat: Lžeš a jsi lhář. Spíš při zjištění lži použijte tzv. JÁ výrok tj. uvedení vlastního stanoviska či pocitu. To znamená ne TY jsi lhář, ale raději JÁ se zlobím, když děláš tohle. Osvědčuje se hodnotit jen čin dítěte ( Nelíbí se mi, že jsi neřekl pravdu. ), ne odsoudit celé dítě ( Jsi lhář. ). Zvláště když se jedná o příležitostnou nepravdu a ne o pravidelné lhaní. Není nutné a ani vhodné užívat často slovo lež. Prostě jen dítěti dejte najevo, že víte, jak to ve skutečnosti je. Např. dítě sedí u svačinky a vy se ho ptáte, jestli už svačinku dojedlo. Odpovídá ano. Vy se podíváte a zjistíte, že má na talíři ještě celý rohlík. Pak je vhodné konstatovat skutečnost: Ale podívej, vždyť ten rohlík tady ještě leží. S tresty opatrně U předškoláků je lhaní celkem běžnou věcí. Děti v tomto věku ještě často nerozumějí tomu, že je lhaní špatné a nepoctivé. Proto by předškoláci neměli být za lhaní trestáni (pokud se nejedná o záměrné lhaní, kdy je cílem někoho poškodit, někomu ublížit). Když dítě zalže, raději byste měli využít příležitost k učení dítěte, co je skutečnost a co už ne, a vysvětlovat, proč je lhaní nežádoucí. Netrestejte děti za lhaní příliš tvrdě, je to kontraproduktivní. Zkuste posuzovat zvlášť lež a zvlášť prohřešek. Lepší než trest je nechat dítě pocítit přirozené následky jeho jednání. Když dítě něco rozbije, mělo by pomoci s úklidem. Pokud někomu ublíží lhaním, mělo by se mu jít omluvit. Ukradenou věc by mělo jít vrátit. Lže-li dítě, aby něco získalo, nemělo by žádanou věc dostat. Lež by se neměla dítěti vyplatit Děti se nejvíc učí tím, co prožívají, ne tím, co jim říkáme. Proto by měly opakovaně zažívat, že je pro ně nějakým způsobem výhodnější říci pravdu než lež. Pravda by se měla dítěti nějak vyplatit. Zkuste oceňovat děti za pravdu. Pochvalte je, když se dokážou k něčemu přiznat. Odměňováním pravdy se vlastně dítě ujišťuje o smyslu říkání pravdy. Má cenu se přemoci, zatnout zuby a zkusit zvládnout těžkou situaci přiznáním se k nějakému prohřešku. Ale pozor! Pokud budete od dítěte vyžadovat konstatování pravdy, tak byste potom vyřčenou pravdu měli umět také unést. Nemělo by se stávat, že se dítě k něčemu přizná a vy se na něj zlobíte úplně stejně jako v případě, kdy dítě zalže a vy sami jeho prohřešek odhalíte. Důležité je pořádně dýchat, uklidnit se, brzdit vlastní emoce. Pochválit dítě za to, že dokázalo říci pravdu, i když je pro něj třeba nepříjemná. Pak je důležité rozmyslet, co dělat dál, a jít spolu s dítětem napravovat škody. Mgr. Tereza Beníšková Psycholožka, Pedagogicko-psychologická poradna Kadaň Zajistěte lepší bezpečnost dětí s chodítkem Walkodile Bezpečnostní chodítko Walkodile je neocenitelnou pomůckou při zajištění bezpečnosti dětí na procházce, která dětem zabrání vběhnout do vozovky či je ochrání před jiným nebezpečím. Každé dítě je připojeno k pružné páteři obousměrným klipem pro naprostou bezpečnost na procházce. Obzvláště cenný je tento pomocník u dětí nově příchozích do MŠ, které nemají zažitá pravidla, a u dětí hyperaktivních. TIPY PRO VÁS CÍL PROJEKTU Projekt Walkodile má primárně za úkol zvýšit pasivní bezpečnost dětí vmateřských školách a jiných zařízeních pečujících o děti předškolního věku. Má jim umožnit častější procvičování nabytých teoretických znalostí pravidel silničního provozu v praxi mimo areál MŠ, aniž by byly bezprostředně ohroženy. Sekundárně má pak pomoci pedagogickému personálu zvládat stresové situace, obzvláště v dnešní době, kdy jsou předškolní zařízení přeplněna. Mezi takové situace patří například procházky s liberálně vychovávanými dětmi ve stále houstnoucím silničním provozu a výlety na nová místa, jejichž dopravní situaci předem ne - znají a přirozeně se pak takovým situacím raději na úkor dětí vyhýbají. Statistiky za období v ČR hovoří jasně: úplně zbytečně zemřelo 141 dětí; z toho 42 chodců. PŘÍNOS PROJEKTU Přínosem projektu není pouze zvýšení viditelnosti dětí, zabránění vběhnutí do silnice a umožnění častější výuky bez stresu za branami MŠ, ale také eliminace syndromu vyhoření pedagogických pracovníků.

11 ZPRAVODAJ pro mateřské školy 11 Výhody pro Vás: Dělá Vaši práci méně stresující a procházky lépe zvladatelné. I za branami škol Vám umožňuje být stále učitelkami a ne pouze hlídačkami dětí. Vytváří uvolněnější prostředí, takže můžete učit efektivněji. Chrání Vás i Vaše zaměstnance před následky tragických nehod. Ukazuje rodičům, jak moc je pro Vás důležitá bezpečnost jejich dětí. Eliminuje příčiny syndromu vyhoření. Dává Vám unikátní možnost, jak se odlišit, a získat tak náskok před konkurencí. Výhody pro děti: Znemožňuje jejich vběhnutí na silnici. Dodává jim více nezávislosti na procházkách, přičemž je učí odpovědnosti za sebe při chůzi, aniž by se musely držet někoho za ruku. Povzbuzuje k týmové spolupráci, větší interakci mezi sebou navzájem a zaměstnanci. Přispívá k častějším procházkám a venkovním aktivitám, což vede k větší fyzické aktivitě a pevnému zdraví. Stávají se více viditelnými pro Vás a ostatní účastníky silničního provozu. Přináší jim spoustu zábavy a dobrodružství! Jak to funguje? Až šest dětí v jedné skupince, oblečených do nastavitelného reflexního postroje s vysokou viditelností, je připojeno k flexibilní páteři přes bezpečnostní obousměrný klip umístěný na postroji. Produkt se dá zmenšit například jen pro čtyři nebo dvě děti. V případě třídy s 22 dětmi se vytvoří 3 skupiny po 6 a jedna skupina po 4. Dozor pak reálně nedohlíží na 22 nepředvídatelných jedinců, ale na 4 jednotné celky. Mnohem jednodušší, že? Každé dítě drží rukojeť jednou rukou, dozor si oblékne své reflexní vesty a všichni jsou připraveni vyrazit. Při dosažení cíle jsou děti odepnuty z centrální páteře. Budou i nadále nosit reflexní postroje na svých lekcích nebo při hraní. Tak docílíme jejich snadné viditelnosti na velkém otevřeném prostranství, zastavěné ploše nebo za snížené viditelnosti. Po dokončení aktivit jsou děti opět připnuty do chodítka a připraveny na cestu zpět do školy nebo školky. Více informací o projektu naleznete na Studijní volno na samostudium LEGISLATIVNÍ PORADNA Má učitelka MŠ nárok čerpat studijní volno, když nestuduje? Mohu studijní volno umožnit učitelce v době, kdy se vzdělává dle výběru nabídky DVPP? Kolik dnů celkem studijního volna během školního roku mohu učitelce umožnit? Některé ředitelky MŠ umožňují svým učitelkám studijní volno, některé ne. Ráda bych věděla, jak je to správně. Právní předpisy upravující pracovněprávní záležitosti pedagogických pracovníků a pracovnic pojem studijního volna nepoužívají. V úvahu přicházejí dva podobné instituty: pracovní volno podle 232 zákoníku práce (studijní volno v užším slova smyslu), na který má osoba nárok, pokud je zvyšování kvalifikace v souladu s potřebou zaměstnavatele ( 231 zákoníku práce). Toto ustanovení platí obecně pro všechny zaměstnance v České republice. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, obsahuje v 24 odst. 7 ustanovení, podle kterého přísluší pedagogickým pracovníkům k dalšímu vzdělávání formou samostudia volno v rozsahu 12 dnů. O čerpání tohoto volna rozhoduje ředitel/ka školy a udělí ho, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody nebo účast dané osoby na jiném druhu dalšího vzdělávání. Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměst - nance škol a školských zařízeních zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, obsahuje 5 nazvaný Volno k samostudiu, kde blíže specifikuje, ve kterých dnech by se toto volno mělo především čerpat. V konkrétním případě se s největší pravděpodobností jedná o dotazy směřující k institutu popsanému na druhém místě, tedy volnu k samostudiu. Učitelka mateřské školy má právo čerpat volno k samostudiu i v případě, že nestuduje (myšleno je zřejmě institucionální studium). Vyplývá to mimo jiné i ze samotného pojmu samostudium. Paní učitelka může tento den strávit ve studovně knihovny, konzultacemi s odborníky i četbou odborné knihy vztahující se k její práci. Zaměstnavatelé nejsou oprávněni určovat obsah samostudia. Na druhou stranu mohou požadovat informaci, jak bylo volno k samostudiu využito. V rámci volna k samostudiu se může paní učitelka vzdělávat i v institucích, které poskytují programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ale pouze za podmínky, že si toto studium sama zvolí a bude si ho také sama hradit. V případě, že by toto studium hradil zaměstnavatel, jednalo by se o studium, které zaměstnavatel uložil zaměstnanci v rámci obecné povinnosti prohlubovat si kvalifikaci, a již by nešlo o samostudium. Paní učitelce můžete umožnit až 12 dní volna k samostudiu, přednostně by toto volno mělo být poskytováno v době tzv. vedlejších prázdnin, dále v době přerušení nebo omezení provozu školy, příp. v době, kdy se ve škole z mimořádných důvodů neuskutečňuje výchova a vzdělávání. PŘIPRAVUJEME V příštích číslech se dočtete: Mgr. Pavel Šimáček Lze lhaní u dětí předcházet? Aktuální legislativa Biopotraviny ve školním stravování Plánování a realizace hospitací

12 12 ZPRAVODAJ pro mateřské školy nově připravené podklady hodnocení individuálních pokroků dětí v jednotlivých oblastech: Výhody: usnadní vám vedení záznamů o dětech rychlý, jednoduchý a přehledný praktická kroužková vazba doobjednat aktuální listy Pedagogický záznamník 2011/2012 komplet: 350,- Kč Pedagogický záznamník náhradní listy na školní rok 2011/2012: 190,- Kč Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s. r. o. Rumunská 18/22, Praha 2 Tel.: , 941, 942 Fax: ZPRAVODAJ pro mateřské školy Vedoucí projektu: Mgr. Jan Fišar Registrace: MK ČR E Sazba: Agama poly-grafický ateliér, s. r. o. ISSN Copyright Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s. r. o., Praha 2011 Všechna práva, zejména právo na titul (název), licenční právo a průmyslová ochranná práva, jsou výhradním vlastnictvím Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s. r. o., a jsou chráněna autorským zákonem. Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na rozmnožování šíření a překlad. Objednávka předplatného ZPRAVODAJE pro mateřské školy Vychází 10krát ročně. Škola: Jméno a příjmení: Adresa: PSČ: Tel.: Podpis: IČO: Datum: Zaškrtněte zvolenou variantu: 10 čísel 1 090,- Kč 3 čísla 357,- Kč 1 číslo 129,- Kč Objednávky posílejte na fax: , nebo na adresu: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s. r. o., Rumunská 18/22, Praha 2.

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 5 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.2 Čerpání dovolené 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 6.8.2 Čerpání dovolené JUDr. Vladimíra

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Využívání telefonie a datového přenosu pro služební účely

Využívání telefonie a datového přenosu pro služební účely Využívání telefonie a datového přenosu pro služební účely Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. 194/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze:

Více

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě Za podpory Evropské komise 1. Informace o řidiči... 8 1.1 Jaká je Vaše národnost (povinné)?...

Více

Normativní instrukce č. 11/2013

Normativní instrukce č. 11/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 11/2013 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Státní fond životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, PSČ 148 00 IČ: 00020729 jednající Ing. Radkou Bučilovou, ředitelkou SFŽP ČR (dále jen zaměstnavatel

Více

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Motto: Neznám žádnou školu, nikde na světě, která by byla lepší než její učitelé. Ken Robinson, profesor University of Warwick UK Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Metodika další vzdělávání pedagogických

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 232/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi pořadatelem pobytu PhDr. Šárka Havelková, Konečná 315, Měchenice, IČ 02365626 (dále jen "provozovatel") a objednavatelem (dále jen "objednavatel")

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Dovolená a překážky v práci

Dovolená a překážky v práci ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích 2., aktualizované a rozšířené vydání Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vzor citace: CHLÁDKOVÁ A.,

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Section. Description

Section. Description lhaní Section Description Lež má krátké nohy,ale umí se na ně výborně postavit. unknown Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie. Jan Werich pravda / lež Lež vzniká tam, kde

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Organizační řád Základní školy Všeruby

Organizační řád Základní školy Všeruby Organizační řád Základní školy Všeruby školy. Organizační řád patří mezi základní dokumenty, které upravují organizaci, řízení a činnost Při zpracování organizačního řádu řed. školy respektuje: platné

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

STANDARDY ZŠ A MŠ REGIONU KARLOVARSKÝ VENKOV

STANDARDY ZŠ A MŠ REGIONU KARLOVARSKÝ VENKOV STANDARDY ZŠ A MŠ REGIONU KARLOVARSKÝ VENKOV Platné od 1.9.2012 Vize školy: Hodně nabízíme, hodně očekáváme. V rámci svých možností žijeme a pracujeme na maximum a společně. Jdeš do toho s námi? Vítej,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více