JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium"

Transkript

1 UNIVERZIT PLCKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie JITK KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium Obor: Pedagogika správní innost CHRKTERISTIK VÝVOJOVÉHO ODOÍ PUESCENCE Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Kamila Holásková, Ph.D. OLOMOUC 211

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatn a uvedla jsem veškerou použitou literaturu. Ve Šternberku dne Jitka Králíková 2

3 Pod kování: kuji PhDr. Kamile Holáskové, Ph.D., za odborné vedení diplomové práce. kuji svému manželovi PhDr. Tomášovi Králíkovi za nezm rnou trp livost a pomoc i statistickém zpracování výzkumné práce, také d kuji své dce i Veronice Králíkové za pomoc p i vyhodnocování dotazník. 3

4 OSH ÚVOD... I TEORETICKÁ ÁST Charakteristika období pubescence Obecná charakteristika Emoce v období pubescence Poznávací procesy v období pubescence Sociální vývoj v období pubescence Sebepojetí v období pubescence Socializace v období pubescence Osobnost pubescenta Specifické vývojové problémy v období pubescence Poruchy v období pubescence Postoje v období pubescence Sexualita v období pubescence Diference mezi chlapci a dívkami v pubescenci Postoje charakteristika, poznávání a zm ny u pubescent Obecné vymezení Funkce postoje P edm t postoj Utvá ení postoj Zm ny postoj M ení postoj...42 II PRKTICKÁ ÁST Cíl výzkumu Stanovení hypotéz Metody sb ru dat Charakteristika souboru Postup p i sb ru dat Statistické zpracování dat Výsledky k ov eným hypotézám Vyhodnocování výsledk DISKUSE...72 III ZÁV R...76 SEZNM POUŽITÉ LITERTURY...77 SEZNM P ÍLOH...8 4

5 ÚVOD Pro posuzování dít te v období pubescence je d ležité vzít v úvahu jak jeho vrozené vlastnosti, tak prost edí, ve kterém vyr stá. V této práci bych cht la p iblížit obtíže v chování dospívajících, které jsou podmín ny jak vn jšími, tak i vnit ními vlivy. K posuzování jsem si zvolila d ti ze speciálních a základních škol ve v ku od 11ti do 1ti let, které práv prochází obdobím puberty. Práci jsem rozd lila na dv ásti teoretickou a praktickou. V první, teoretické ásti budu popisovat charakteristické období pubescence, emoce, poznávací proces, sociální vývoj, sebepojetí, socializaci, osobnost pubescenta, sexualitu a postoje dospívajícího jedince. V praktické ásti využiji popsaných teoretických východisek k provedení šet ení mezi dospívající mládeží. M j výzkum je zam en k problematice volno asových aktivit, rodinného a školního prost edí, vztah mezi vrstevníky, sexuální problematiky a na vztahy k negativním sankcím. V sou asné dob se problematikou mládeže zabývají nejen pedagogové a psychologové, ale i sociologové, léka i, filozofové, politici aj. Období dospívání se proto ozna uje za nejkriti jší a nejobtížn jší stádium ve vývoji jedince.

6 I TEORETICKÁ ÁST 1 Charakteristika období pubescence Mám-li v pr hu práce hovo it o charakteristice vývojového období pubescenta, bylo by nejd íve vhodné si vysv tlit n které pojmy. Pubescent - jedná se o odborné ozna ení mladého jedince, která se nachází ve stádiu dospívání tzv. slangov pubert neboli pubescence. V tomto období jedinec dosahuje pohlavní a psychické zralosti. Pubescence - období pro vytvá ení vlastní identity Období pubescence je charakterizováno mnoha dramatickými zm nami, a to jak po stránce psychické, tak po stránce t lesné. Nejd ležit jší sou ástí t lesné prom ny je pohlavní dozrávání, které již samo o sob sta í pro vychýlení psychické rovnováhy. Slovo pubes pochází z latiny a znamená chmý í, vousy, p enesen ohanbí, vn jší pohlavní orgány. Období dospívání znamená také výraznou r stovou akceleraci. Na konci této vývojové fáze dochází k celkovému dokon ení t lesného r stu, dosažení pohlavní zralosti a reproduk ní schopnosti. Do jaké míry však lov k dosp je i psychicky a kdy m že být jedinec uznáván jako dosp lý, je otázka zcela jiná. 1.1 Obecná charakteristika Období dospívání je vymezováno jako životní úsek, který je ohrani ený z jedné strany prvními známkami pohlavního zrání a více i mén vyzna ovanou akcelerací r stu a ze strany druhé dovršením plné pohlavní zralosti a dokon ením t lesného r stu. (Langmeier, 1991) Dospívání je považováno za p echodnou dobu mezi d tstvím a dosp lostí, kdy je jeho první polovina pojmenována termínem pubescence. asov je lokalizována mezi 11. až 1. rokem života jedince. (Vágnerová, 1999) 6

7 Za átek tohoto období je u dívek vymezen mezi 11. až 14 rokem a u chlapc mezi 13. a 14. rokem. (Me, 1989) Pokusy jasn za adit období dopívání komplikuje zna ná intraindividuální variabilita a rovn ž variabilita interindividuální. Nejednotnost se objevuje v literatu e i v názorech na jev tzv. sekulární akcelerace. Urychlení celkové r stu a posun po átku puberty, který hledá iny ve spole enských a civiliza ních zm nách, potvrzují antropologické studie v období ed a po druhé sv tové válce. (Taxová, 1987, Langmeier, 1983) Literatura nov jší, však p edpokládá ur itou stabilizaci v urychlení doby biologického dospívání. (Vágnerová, 1999) Sekulární akcelerace p inesla rychlejší za átek t lesného a duševního dospívání, ale prodloužila dosažení psychické a sociální zralosti. Dospívání se tak rozlišuje ob ma sm ry. Zkracuje dobu d tství a oddaluje nástup dosp losti. (Langmeier, 1991) Nej ast jší zastoupení v literatu e je d lení období dospívání na fázi pubescence (11 až 1 let). U dívek tato fáze probíhá asi o 1 až 2 roky d íve než u chlapc. (Langmeier, 1991) Období dospívání je rozd lováno na období pubescence, které zahrnuje dv fáze, a to prepubescenci a pubescenci, a na období adolescence. Puberta je považována za nejdynami jší prom nu v život jedince, která zasahuje všechny složky osobnosti jedince. Významnou roli v tomto období hrají biologické a psychosociální faktory, které jsou ve vzájemné interakci. (Vágnerová, 1999) Puberta je p ednostn považována za biologický mezník. T lesné dospívání se svými sledky (zm na postavy, sekundární pohlavní znaky, funkce pohlavních orgán apod.) podmi uje zm ny, které pro pubescenta p inášejí zna nou zát ž. Tyto zm ny zvyšují pocity nejistoty, které zasahují oblast emocí a tím spojenou oblast kognitivní. Zm ny, které zp sobily ztrátu p vodních jistot, nutí pubescenta dosáhnout nové stabilizace. Nástup innosti pohlavních hormon zp sobuje nejbou liv jší p em nu dít te v dosp lého jedince. D ata mají 2 3 roky náskok p ed chlapci. Výrazný negativní vliv na motoriku mají disproporce v r stu (samá ruka, samá noha), projevuje se diskoordinací 7

8 pohyb, zhoršením obratnosti a silové schopnosti, p esnosti a plynulosti pohybu, motorickým neklidem. Vrchol negace je u d at ve 13 letech u chlapc ve 14 až 1 letech. Pravidelná lesná výchova v pubert tlumí negativní projevy v motorice. (Langmeier, Krej ová, 1999) 1.2 Emoce v období pubescence Projevy emocí jsou v tomto období charakterizovány labilitou, zm nami nálad, impulsivitou, nep edvídatelností postoj a reakcí. City i emoce se výrazn podílejí na utvá ení osobnosti pubescenta, a to v pozitivním i negativním sm ru a hrají významnou roli na utvá ení osobnosti jedince. V období prudkého citového rozvoje se emoce prohlubují, rozši ují a diferencují. Tento vývoj je nejednozna ný a není plynulý. Také se výrazn m ní intenzita a pr h reakcí. Pubescenti sami velmi obtížn identifikují své emoce. (Taxová, 1987) Emo ní nevyrovnanost p ináší další ztrátu bývalé jistoty a stability. S nejistotou a emo ní nevyrovnaností souvisí zm na v sebehodnocení pubescence. Nejistota a pochybnosti nad vlastní sebeúctou m ní interpretaci chování ostatních lidí. Ve fázi prom ny vlastní identity se stává pubescent vztahova ný a s tím souvisejí neadekvátní i nep átelské reakce. Nesrozumitelnost vlastních pocit spojených s úzkostí a nejistotou obt žují pubescenty a reagují na n podrážd i sociáln rušiv. Pubescent se m že stát i mén akceptovatelným. Negativní hodnocení a pocit odmítání zvyšují nejistotu pubescenta a zhoršují jeho prožívání. astým obranným mechanismem v období puberty je fantazie. Umož uje jedinci odpoutání od reality nebo prožití nedosažitelných rolí. (Vágnerová, 1999) Projevy citových konflikt, které jsou velmi nápadné, ozna ují toto období jako období bou í a krizí. Pubescenti mívají pocity opušt nosti a osam losti. Stávají se introvertn jšími a neradi své city projevují navenek. Usilují o svobodu a uvoln ní, což p ináší snahu po volném život. Protože osamostat ování vyvolá st ety s dosp lými, m že se u pubescenta objevit popudlivost, hrubost, výsm ch, zvýšená kriti nost apod. V tomto období dít usiluje p edevším o dobré postavení ve vrstevnické skupin, mén již o lepší prosp ch. Typický bývá i rozpor mezi konformitou a nonkonformitou. Pubescent je konformní k vrstevnické skupin, nap. zp sobem úpravy zevn jšku (ú es, oble ení, ch ze, hulákání 8

9 apod.) a siln nonkonformní v i spole nosti (kritika dosp lých za jejich úpravu zevn jšku, názory, chování, rozpory v myšlení apod.) tato negativní emocionalita typická pro období pubescence se n kdy nazývá fáze druhého vzdoru. Pubescenti astokrát sami nerozumí vlastním projev m, m že je ovliv ovat navíc únava, ztráta koncentrace, ochablost až apati nost s krátkými stavy p emršt né aktivity. (Langmeier, 1991) Emoce se objevují i v jednotlivých projevech. Pubescenti používají specifické verbální i nonverbální komunika ní styly, mají vlastní mimiku a pantomimu. Okázalost i hlu nost i další klackovité projevy mohou vyvolávat nespokojenost u n kterých dosp lých. Nevhodná výchovná opat ení u pubescent ovšem zvyšují jejich neklid a nap tí. (Taxová, 1987) Obecný názor o emo ní krizi pubescent nepotvrzují již tolik sou asné výzkumy. Jako konfliktní jsou považovány vztahy s rodi i, ale jsou za azovány do období první poloviny pubescence. (Macek, 1998) I když negativní emoce se u pubescent vyskytují asto, jejich emo ní instabilitu ovliv uje p edevším reakce okolí, a to hlavn výchovné styly. Pubescent získává z chování ostatních lidí zp tnou vazbu. Negativní informace o sob zvyšují nejistotu, pop. snižují ješt více pubescentovo sebehodnocení. Pozitivní informace pomáhají získat orientaci v sociálních vztazích a stanoví ur ité sociální normy ve smyslu akceptovatelnosti vhodného pozitivního chování. (Vágnerová, 1999) V období pubescence se m že objevit návrat k infantilnímu ešení situace. Vývojov nižší fáze umož uje pubescentovi, i když je krátkodobá, prožít chvilkový pocit jistoty a relaxovat. V p ípad, že je pubescent vystaven velké zát ži, používá jako obranu regresi na nižší vývojové stadium. (Vágnerová, 1999) Také emocionální vzrušivost, která je typická pro po átky období pubescence, je podmín na neuropsychickým typem osobnosti jedince. 9

10 1.3 Poznávací procesy v období pubescence Poznávací procesy v tomto období jsou charakteristická zkvalitn ním smyslového vnímání, v domé regulace vnímání, rozvojem sebepozorování, kolísavostí koncentrace, zlepšením kapacity pam ti a hlavn rozvojem myšlenkových proces a operací. J. Piaget nazval toto období stadiem formálních logických operací. (Pet íková, 1991) Stadium formálních operací se za íná u dít te vytvá et na po átku pubescence a svého vrcholu dosahuje zpravidla okolo 1 let. Nevzniká najednou a bez p ípravy a nevzniká pravideln. V n kterých p ípadech m že dosáhnout pubescent ve svém myšlení této kvality a v jiných ne. Existují rovn ž významné rozdíly mezi jednotlivými d tmi, které jsou dány vrozenými dispozicemi a p íležitostí k ešení r zných problém. (Langmeier, 1998) Kognitivní vývoj je tedy v této fázi výsledkem zrání a u ení. Teprve, když je dít zralé a má dostatek zkušeností, mohou se rozvíjet formální logické operace. (Vágnerová, 1999) Pubescenti si osvojují zp sob logického uvažování tak, že mohou uvažovat o r zných variantách situací, které mají reálnou i nereálnou podobu. Pubescentovi tato schopnost umož uje chápat r zné problémy a aplikovat rozlišné teorie. Myšlení pubescenta: 1. Klade d raz na uvažování a jiné možnosti než na poznání. Dít není již tolik vázáno na existující skute nost. Toto umož uje použít více úvah i imaginárních alternativ. 2. Pubescent uvažuje systematicky. Vytvá í hypotézu a systematickými kroky ji potvrzuje i vylou í. Dovede zvážit p iny i d sledky situace a uvažuje i o neexistujících variantách 3. Myšlenky dovede pubescent kombinovat a integrovat. P emýšlí na hypotetické a abstraktní úrovni. Nové dovednosti zm ní i vnímání okolí u pubescent i na sebe. Rovn ž zm na myšlení, které je flexibiln jší a komplexn jší, umož uje rozvoj fantazie. (Vágnerová, 1999) V období pubescence dochází také k rozvoji tvo ivosti. Vnímavost pubescent jim umož uje postihovat neobvyklé prvky a vztahy. Jsou inorodí, iniciativní, vynalézaví 1

11 a nápadití. Ne vždy jsou však chápáni, nebo jejich nápady bývají neuvážlivé i p ekotné. Snaha o originalitu se projevuje i v oblasti myšlení pubescent. I v jejich úvahách se objevují ne ekaná p irovnání, nové nápady, svérázná argumentace a originální myšlenky. (Taxová, 1987) Pubescenti jsou schopni volit neobvyklé a jedine né postupy, jejich fantazie je nápaditá a originální. P edstavivost, která je v tomto období bohatá, ovliv uje i denní sn ní, které obsahuje ideální p edstavy o sob samém. ( ížková, 1999) Sou asn p ináší zm na v myšlenkové oblasti další zdroje nejistoty. N kdy se u pubescent objevuje tendence p ece ování svého myšlení. Subjektivní pocit, že mají dostatek informací, vede u pubescent k vytvo ení iluze, že zvládnou v tšinu problém. Odtud pramení i kriti nost pubescent, kte í mohou být p esv ení, že je vše snazší, než se jeví. P iny kriti nosti lze najít ve vztahu pubescenta k celému sv tu a ostatním lidem. Pubescent si snadno vytvá í ideální sv t, jemuž se ten realistický velmi vzdaluje. Nástup formálních operací umož uje pubescentovi nový zp sob morálního hodnocení a asté používání mravních soud. D ležitým znakem pubescence je zam ení na sebe a na nové vnímání okolního sv ta. (Langmeier, 1991) Nový zp sob myšlení m ní vztah k asové dimenzi. Pubescenti, kte í dokáží uvažovat hypoteticky, mohou uvažovat i o budoucnosti. Vzhledem k sou asným zkušenostem pubescence dovoluje jedinci p edvídat i plánovat události. Zm na v hodnocení asové dimenze ovlivní celkový p ístup pubescent ke sv tu i k sob samým, nebo m ní základní psychické pot eby: 1. Pot eba jistoty a bezpe í je zm na anticipací budoucnosti, která m že být vnímána jako bezpe ná i jako nejistá. Pubescent je nucen usilovat o rozvíjení nové identity, která mu umožní v tší i menší pocit jistoty vlastní pozice. 2. Pot eba seberealizace získává v pubescenci nový obsah, nebo dít uvažuje o možnostech a perspektivách v budoucnosti. Seberealizace se tak posunuje z p ítomnosti na budoucnost. Pubescent m že odsunout aktuáln nerealizovanou pot ebu do budoucnosti a sou asn prožívá stavy nespokojenosti nad dobrými výkony, které m že vnímat jako do asné. 3. Pot eba otev ené budoucnosti, která pro menší dít nebyla možná, u pubescent dává otev enou perspektivu. 11

12 Pubescenti plni nov nabytých zkušeností a nového zp sobu uvažování, nejsou ješt dostate zralí na to, aby se vyrovnali egocentrickým tendencím v posuzování ehokoliv. (Vágnerová, 1999) Pubescent je hyperkritický, nebo jeho hledání ideálního ešení ulpívá na nedostate ných zkušenostech. Dosp lí se mu jeví jako pokryte tí a neschopní. P iny zvýšené kriti nosti jsou sou asn výrazem vlastní nejistoty. Pot eba procvi it si a potvrdit své intelektové kvality vede k oblib v polemikách. Pubescenti jsou p esv eni o jasnosti a p esv ivosti svých argument. Dosp lí n kdy považují omílání argument za obt žující a pubescenty za provokující. Pocity nejistoty a stimulace n kterých obranných mechanism vyvolává ur itá sociální dezorientace pubescenta, kdy není schopen správn reagovat na své okolí. Egocentrismus se objevuje v chování pubescent i pozd ji adolescent a pomáhá jim sou asn zvládat životní zm ny, nebo ve své sob st edné orientaci si neuv domuje, že není výjime ný, a že imunita i b žným ohrožením se na nikoho nevztahuje. Nezralé a nevyrovnané sebev domí pubescent vyvolává formou vztahova nosti, která vymizí v období adolescence. Pubescent je v rámci vlastní vztahova nosti schopen uvažovat o tom, co si myslí ostatní, a tím rozvíjí empatii a citlivost v i ostatním lidem. V období pubescence jedinec za íná chápat a sou asn akceptovat ur itý spole enský ád, ovšem akceptace je spojená s absolutním pln ním pravidel za všech okolností. Jeho rigorózní trvání na p evzatých pravidlech souvisí se zdrojem vlastní jistoty. Kompromisy a zm ny pubescenti odmítají, nebo je mohou vnímat jako ohrožující. Zvyšuje se tak kriti nost pubescent, bez ohledu na p iny a okolnosti nedodržení základních princip daného ádu. Obranou proti nejistot se stává pro pubescenta radikalismus. Pro pubescenta je snazší užít si pocit uspokojení z nov nabytých zkušeností, než riskovat nejistotu rozmanitých variant, které se nabízejí. Nezkušenost a zbrklost provázejí pubescentovy generalizace. Pubescenti, t ebaže jejich myšlení jim umož uje nové zp soby uvažování, nedokáží diferencovat jemné rozdíly reálných jev. Významnou roli v jejich zp sobu myšlení hraje i emotivní složka. Radikalismus v ešení a p ijímání záv je tak zna posilován. (Vágnerová, 1999) Kognitivní zm ny u pubescent kladou zna né nároky na chování dosp lých, kte í kdy zbyte p isuzují zp sob m myšlení pubescent nadm rnou závažnost. Ne však vždy berou dosp lí v úvahu, že pubescenti o ekávají v rohodné a jasné odpov di, a že mají 12

13 tendenci k zevšeobec ování vlastních postoj. Úsp šná komunikace s pubescentem m že prob hnout za p edpokladu, že dosp lý není p ekvapen radikalismem, racionalismem, vysokou kriti ností i naivitou. Kritika a nepochopení ze strany dosp lých vyvolává u pubescent pocity ned ry, odporu i ostražitosti. Velmi astou chybou dosp lých v komunikaci s pubescenty je zd raz ování sociální, institucionální i sociální nad azenosti nad d tmi. To ovšem platí pro všechny v kové kategorie. Produktivn jší metoda je vytvo ení partnerského vztahu a využití diskusních metod k p esv ování a formování žádoucích názor a postoj. Význam t chto metod, které vyhovuje myšlení pubescent, není ješt dostate docen n. 1.4 Sociální vývoj v období pubescence Období pubescence je charakteristické kvalitativními zm nami v oblasti sociálních vztah a aktivit. Tyto zm ny souvisejí s rozvojem a zm nami v oblasti kognitivní i emocionální (rozvoj abstraktního myšlení, diferenciace schopností, hodnocení a osvojování spole enských norem, samostatnost v rozhodování, vznik hodnotových orientací, dlouhodob jší perspektivy, atd.). U pubescent, tak jako i v jiných stupních vývoje lidského jedince, pozorujeme zna né individuální variace. Proces vývoje pubescenta se odvíjí rovn ž za aktivní ú asti každého jedince, proto výchovné formování je v tomto období velmi náro né a vyžaduje dostatek tolerance, kreativity a zkušenosti. Pubescentní zm ny mají vliv na sebehodnocení. Pubescenti v nují v tší pozornost svému zevn jšku. Viditelná prom na p ipoutává jejich pozornost a asto se objevuje odmítání subjektivn neakceptovatelného detailu. Sociální reakce na nový zevn jšek ovliv uje jeho identitu. I zde platí, že se sebehodnocení pubescenta zhoršuje p i setkání s negativním hodnocením okolí. P esto v úprav zevn jšku usilují pubescenti o odlišnost a up ednost ují nedbalé vzez ení. Protože puberta p ináší zvýšení pot eby v navazování vztah mezi vrstevníky, i v úprav zevn jšku zachovávají pubescenti zna nou konformitu. Uniformita ve vrstevnické skupin se neprojevuje pouze v oblékání a volb ú esu, ale také ve zp sobu verbálních i nonverbálních projev a v názorové jednosti. ( ížková, 1999) Vliv vrstevnické skupiny se projevuje u pubescent posilováním sebepojetí i sebev domí. Silný vztah k sociální skupin m že znamenat nebezpe í pro další vývoj 13

14 pubescenta, a to zejména v p ípad, že se rodi e, u itelé a vychovatelé soust ují na vytýkání nedostatk dít te a soustavn dít hodnotí negativn. V takovém p ípad m že nezkušený pubescent p imknout k part, dochází u n j k idealizaci partou uznávaných hodnot a norem. Velmi nebezpe né je i odmítání kontakt s dalšími sociálními skupinami, které by umožnily optimáln jší socializaci. Pro období pubescence je charakteristická snaha dít te o uvoln ní ze závislosti na rodi ích a navazování významn jších vztah k vrstevník m. Tento jev nazýváme emancipace od rodiny. Nar stá význam vztah s vrstevníky, ale d ležitost vztah s rodi i neklesá. M ní se tedy význam obou dvou vztah, které jsou rozdílné. Ve vztahu k vrstevník m pubescent usiluje p evážn o získání prestiže a sociální hodnoty a ve vtahu k rodi m usiluje více o uznání vlastní hodnoty. Celý proces emancipace je nezbytný pro osobní vývoj pubescence. Pro rodi e není uvol ování dít te snadné. Podmínky, které zajiš ují optimální osamostat ování dít te, jsou tvo eny p edevším z úrovn a kvality dosavadních vztah mezi rodi i a dít tem. Tam, kde vztahy mezi rodi i a dít tem byly dosud málo konfliktní a jist jší, je v tší pravd podobnost úsp šného zvládnutí tohoto období. Nov jší empirické výzkumy (Macek, 1998) nepotvrzují konfliktní vztahy mezi rodi i a pubescenty. Mezi eskou a zahrani ní populací nebyly zjišt ny ani pohlavní rozdíly a ani kové specifika. Konflikty a problémy s rodi i nejsou tedy typickou charakteristikou života pubescent. však existuje domn nka, že d ív jší mezigenera ní vztahy byly vyhrocené z d vodu obtížn jšího p ekonání závislosti na autoritách. V tšina sou asných dospívajících tí prochází pubescentním obdobím klidn. Tam, kde se objevují konflikty s rodi i, v tšinou navazují na p edcházející rodinné problémy a nevhodné výchovné styly. Pro pubescenta je velmi d ležité v t, co si o n m myslí dosp lí rodi e a usiluje o akceptaci, nikoliv o názor, jaký by m l být a jaký by se m l stát. V této souvislosti úsp šnost pubescenta souvisí s jeho komunika ními dovednostmi. Jestliže dokáže vyjád it sv j názor a naslouchat i názor m druhého lov ka, nemá problémy v sociálních vtazích a nedostává se do spor s autoritami. 1. Sebepojetí v období pubescence Puberta je považována za kvalitativní p ed l sebepojetí. Nejprve se pubescent zam uje na vzhled a tvary vlastního t la. P edevším je ovlivn n standardem atraktivity a velmi asto se objevuje nespokojenost a obtíže vyrovnání se s m nícími se t lesnými 14

15 proporcemi u chlapc a dívek. Tyto subjektivní potíže provázejí d ív jší i pozd jší nástup pubescence. Pubescent, který se nepovažuje za dostate atraktivního, usiluje intenzivn ji o osobnostní rozvoj, nebo pot ebuje vlastní nedostate nost n jakým zp sobem kompenzovat. raz na zevn jšek je v období pubescence d ležitou sou ástí vlastní identity. Paradoxn dosahují optimáln jšího osobnostního vývoje pubescenti mén konven atraktivní. (Vágnerová, 1999) Pubescent se postupn stává objektem sebeuv dom ní. Jeho obraz se m ní. Nejprve zahrnuje vlastní exteriér, ale postupn i schopnosti, názory, mravní a volní kvality. Pubescenti intenzivn prožívají, co se s nimi d je. V tomto období si za ínají uv domovat vlastní odlišnost od ostatních, tedy svou jedine nost. Mezi 14. a 1. rokem d ti vstupují do fáze zkoušení a experimentování (Macek, 1998/). Pubescenti mají pocit, že oni nejlépe sami v dí, co je pro n nejlepší. Sou asn se zvyšuje i jejich odpov dnost a závazky v i vrstevník m, se kterými se ve svých postojích podporují. S dosp lými, ale rádi soupe í a vyhledávají jakoukoli p íležitost, jak nad nimi mohou zvít zit. Všechny zm ny, které p ináší pubescence, mají sv j subjektivní význam, nebo prom na pubescenta ovlivní jeho identitu. Erickson ozna il období pubescence a adolescence jako fázi hledání a vytvá ení vlastní identity (viz ížková,1999; Vágnerová, 1999; Taxová, 1987; Langmeier, 1991). V pr hu procesu utvá ení identity jedinec rozvíjí svou p edstavu o tom, jaký by cht l být. Pubescent své sebepojetí boduje aktivn a samostatn, a na rozdíl od edcházejícího vývoje není již jen závislý na názorech jiných osob. Zm ny v prožívání a myšlení p edstavují sou asn pro pubescenta zp tnou vazbu, která ho nutí ke zm edstavy o sob. Prom na v období pubescence probíhá delší dobu, v níž se jedinec vyrovnává s nejistotou a nespokojeností s vlastní identitou. U n kterých pubescent se mohou objevit i problémy s akceptací vlastní identity. Výsledkem vývoje m že být zvýšená sebekriti nost a zam enost na sebepoznávání. Sou ástí sebepoznávání není jen pozorování lesné stránky, ale i introspekce, tj. zam ení na vlastní psychické procesy. Objevování vnit ního sv ta je ale pro pubescenta velmi obtížné. Je ovládáno emo ními výkyvy, nezkušeností a nejistotou. Pubescenti jsou znepokojeni vlastním prožíváním, považují ho za ojedin lé a domnívají se, že jim nikdo není chopen rozum t. V období pubescence usiluje jedinec o uspo ádání svých zkušeností a o jejich kategorizaci. Nejlépe se orientuje v pr hu 1

16 vlastních pocit ve vrstevnické skupin. Protože pubescent bývá málokdy se sebou spokojen a výsledky svého sebepoznávání akceptuje jen z ídka, používá r zné obranné mechanismy, nap. pop ení, únik do fantazie apod. (viz p edcházející kapitola). Objektivním kritériem pro sebehodnocení pubescentního jedince jsou výkony. T lesná i duševní výkonnost se rozvíjí, ale i diferencuje. Do sebehodnocení zasahují úsp chy, ale i neúsp chy. Jsou zvažovány vlastní schopnosti i nedostatky. Pubescent usiluje o potvrzení svých kompetencí v nejr zn jších oblastech. Také v tomto období se m ní hodnota školního prosp chu a stává se spíš p edpokladem pro další školní budoucnost. Ve školních t ídách se tvo í r zné podskupiny, které projevují odlišnou motivací ke škole, p ijímají odlišné hodnoty a mají jiné sebehodnocení, tudíž i jinou sociální identitu. (Vágnerová, 1999) Významnou sou ástí identity pubescenta je sebeúcta, avšak ta je v tomto období labilní a zranitelná. Sebeúctu pubescenta p edevším ovliv ují jeho dosavadní zkušenosti a pochybnosti o sob samém. Nejistý jedinec obtížn odlišuje reakce okolí, které mohou být i náhodné nebo vázány na osobnost druhého komunikátora, a je ovlivn n podez ívavostí a p ecitliv lostí. Sociální okolí dává informace pubescentovi, jak je p ijímá, což ovliv uje ijetí sebe sama, tj. sebeakceptaci. V tomto období je jedinec nejlépe p ijímán vrstevnickou skupinou, což podporuje významn jeho sebev domí. Pubescent se skupinou identifikuje, a to vede ke zvýšení konformity k normám i hodnotám skupiny. Vrstevnická skupina tedy m že být pozitivním, ale i negativním modelem pro imitaci a identifikaci. Vztah k rodin a identifikace s ní závisí na tom, zda jsou rodi e pro pubescenta akceptovatelní. Rodinné postoje zasahují významným zp sobem p edevším do profesní orientace pubescenta. N kdy se v prost edí rodiny objevují tendence, které jsou manipulativní, ale které jsou považovány dosp lými za dobro pro jejich dít. 1.6 Socializace v období pubescence Socializace dospívajících se kvalitativn liší od socializace ve školním d tství. Projevuje se tendence pubescenta odpoutávat se od rodiny, vznikají intimn spole enské 16

17 vztahy. Ty se p edevším vztahují k vrstevník m pubescenta. V tomto období ukon uje povinnou školní docházku a volí další vzd lávací varianty. (Kuric, 21) Socializace je p edevším ovlivn na prom nami osobnosti u pubescenta, a to ve více oblastech: 1. Sociální poznávání a s ním spojené hodnocení je ovlivn no rozumovými schopnostmi. Pubescent se zajímá p edevším o to, jací jsou a nikoliv jak se projevují. Toto posuzování vyžaduje zna né zkušenosti, které ovšem pubescent nemá. 2. Pubescent získává novou roli, která je ovlivn na jednak t lesnými zm nami a také osamostat ováním a emancipací od rodiny. Rodina poskytuje dít ti základní citovou jistotu, bezpe í ve všech událostech, úto išt, k n muž se m že upírat v situacích ohrožení a bolesti. ím hlubší, jist jší a mén konfliktní jsou vztahy, které dít k rodi m navázalo, tím snáze probíhá i celý proces emancipace nutný pro osobní zrání, jak popisuje P íhoda (1991). Pubescent neodmítá autoritu proto, aby autoritu odstranil, ale proto, aby se autoritou sám stal. Pokud se mu poda í úsp šn oponovat a logicky argumentovat, dosahuje pubescent pocitem jistoty. Pubescent trvá na dodržování pravidel pro všechny stejn. V p ípad, že dosp lí trvají na akceptaci n jakého ádu pouze pro d ti, pubescent jej odmítá, nebo by se dostal rovn ž do pod ízené role. Vztah k dosp lému a hlavn k rodi m je ovlivn n vrstevnickou skupinou. Zprvu p evažuje u d tí v období puberty sklon vytvá et skupiny složené z jedinc stejného pohlaví, ozna ován jako skupinová izosexuální fáze. Jedinci opa ného pohlaví jsou odmítání, chlapci zavrhují ata, protože jsou podle jejich mín ní uf ukaná, užalovaná a nesdílejí jejich chlapecké zájmy. Naopak dívky odmítají chlapce, protože jsou hrubí. Pot eba intimního párového p átelství, kterou styk ve skupin neuspokojuje. Nazývá se individuální izosexuální fáze. Rovn ž v období puberty se za íná ohlašovat zájem o druhé pohlaví, zprvu tápavý, bázlivý a nejistý, tzv. echodná etapa. Role, kterou hraje pubescent ve vrstevnické skupin, má velký význam pro dosažení identity. Zlepšení pozice dosahuje zvýšením konformity. Pubescent pomocí identifikace se skupinou vrstevník usiluje hlavn o uvoln ní vlastní závislosti k rodin. ím lépe se jedinec v období pubescence vyrovná s novými zm nami a získá novou jistotu, tím rychleji se upraví vztahy s dosp lými. 17

18 3. Komunikace mezi dosp lými a dospívajícími je v období pubescence poznamenána nižší kvalitou a menší srozumitelností. Jestliže pubescent nemá dost kaz, že je akceptován, ztrácí o vzájemnou komunikaci zájem, nebo se projevuje omíláním vlastních argument, kverulantstvím a neochotou k vyslyšení druhého. Pubescenti se astokrát chovají vztahova a p ecitliv le, a dosp lí reagují netrp liv i zvyšují autoritativnost. Vzájemná komunikace pak vede ke zhoršení negativismu u pubescenta. Dosp lí n kdy ztrácejí zbyte spoustu energie úsilím o zm nu vn jších znak dít te (nap. oble ení i volba ú esu), ztrácejí postupn vliv na zm nu postoj dít te k významn jším jev m. V komunikaci pubescent se objevují slangové výrazy, hrubost, huhlání i hulákání. Je také poznamenána specifickými vzorci nap íklad teatrálností, upoutáváním pozornosti, preferencí typických slov, užívání stejných obrat úsilím o originalitu v obsahu apod. Sou asným a b žným zp sobem velmi oblíbené komunikace mezi pubescenty je telefonování a chatování. Pubescenti se potvrzují vztah s komunikantem, aniž by pot ebovali sd lit n co konkrétního. le i komunikace s po íta em m že být zdrojem nebezpe í tam, kde pubescent není úsp šný v sociální komunikaci a nahrazuje si komunikaci s p ístrojem komunikaci mezilidskou. 4. Normy a pravidla chování v období pubescence jsou zvažovány a zpochyb ovány. inou t chto úvah u pubescent je jednak zm na v kognitivní oblasti a sou asné úsilí o emancipaci od rodiny, ili odpoutávání se od hodnotového systému rodiny a snaha o vytvo ení vlastního. Pubescenti chápou svou rodinu jako p ít ž a asto proklamují její ned ležitost. Pubescenti, i když nev dom, nadále z stávají siln emo k rodin poutáni a vazba mezi rodinou a pubescentním jedincem musí stat zachována, nebo je stále zdrojem jistoty bezpe í. I když emancipace od rodiny vede k odpoutávání se od hodnotového systému rodiny a k uznání norem vrstevnické skupiny, nachází pubescent v rámci rodiny uspokojení svých pot eb biologických i emo ních. Rodina je nezastupitelná pro dít všech v kových kategorií, i v období dospívání. Velké nebezpe í pro období pubescence m že znamenat neschopnost rodi dosáhnout pozitivní komunikaci, která vede i k rizikovému chování pubescenta. 18

19 1.7 Osobnost pubescenta Na pr hu dospívání závisí do velké míry další vývoj a utvá ení osobnosti jedince. Je to období p ed lu od d tství k dosp losti, od nesamostatnosti k samostatnosti, od závislosti na dosp lých k nezávislosti, od neodpov dnosti k morální odpov dnosti. Dospívající se pomalu odst ihuje od d tství, ale ve spole nosti ješt není p ijat jako rovnocenný partner. Období od dvanáctého do patnáctého roku je po období batolecím druhým nejkriti jším obdobím. Pro dospívající je také zpravidla obtížná adaptace na druhý stupe základní školy, kdy v jejím záv ru se objevují také obavy z ukon ení školní docházky a volby budoucí profese. Období dospívání je rozhodujícím p ípravným stadiem pro další uplatn ní v život. Na utvá ení osobnosti dospívajícího mají velký vliv ekonomické a sociokulturní faktory. Také spolup sobení výchovných osob, které dospívající považuje za významné hraje podstatnou roli. Výraznou psychosomatickou prom nu osobnosti pubescenta chápe E. Erikson jako období rozvoje jeho vlastní identity, což je vlastn vzr stající p esv ení o vlastním významu pro druhé. Pubescenta zajímá p edevším to, jak se jeví druhým ve srovnání s tím, co cítí a co si o sob sám myslí. (Kuric, 21) Sebehodnocení pubescenta je ovlivn no vrstevnickou skupinou, která tak ur uje jeho postavení. Velmi nep íjemn prožívá pubescent negativní hodnocení. Období pubescence je charakteristické touhou po pozitivním hodnocení. Postupn pak dochází k formování celkového postoje k vlastní osob, který je poznamenán prvky kognitivními, emociálními i vlastní seberegulací. Pubescent rozlišuje mezi reálným a ideálním já a tato rozporuplnost mu dodává neklid a nap tí. Pokud sebepojetí pubescenta obsahuje mnoho negativních hodnocení, kompenzuje své nedostatky denním sn ním a setkáním s realitou vnímá jako rušivé. Jedinec postupn za azuje do sebehodnocení konkrétní úsp chy i neúsp chy a vlastní schopnosti. Protože pro pubescenty je velmi významné hodnocení okolí, rádi upoutávají pozornost. Majíli pocit, že jsou p ehlíženi, usilují o sebeprosazení jakýmikoliv prost edky (nap. lhaním, provokacemi aj.). Seberealizace a sebeuplatn ní souvisí s rozvojem v le a volních vlastností. Vývoj v le souvisí s celkovým rozvojem osobnosti a s celkovou motiva ní sférou. Tak jako v tšina psychických vlastností navazuje i vývoj volních vlastností na p edchozí období. Pubescenti objevují nové formy seberealizace, nové zdroje zkušeností apod. V kombinaci s touhou po 19

20 nových a nevyzkoušených požitcích m že u pubescent docházet ke snížené korekci kognitivních schopností a volních vlastností. Impulsivita a zvýšená sugestibilita m že vést u pubescentních d tí k p ekotnému a neuváženému rozhodování. Vytrvalost a stálost u pubescent, které bývají podporovány dosp lými, astokrát st ídá vytrvalost, úspornost v lp ní na p áních a zám rech. Rozvíjení volních vlastností se vyskytuje u r zných jedinc odlišn. Vývojové disproporce a disharmonie, které jsou pro období puberty typické, oslabují volní vlastnosti u pubescentních dívek i chlapc. V tšinou narážejí na odmítání dosp lých a to vyvolává zvýšení negativismu pubescent. Komunikace se m že komplikovat afektivní reakcí nezralého dít te. Za normálních okolností p edstavuje negativismus pouze vývojovou fázi procesu osamostat ování. (Taxová, 1987) Pubescenti provád jí p ísnou selekci p i výb ru autoritativních jedinc. Každodenn a intenzivn provád jí tzv. sociální srovnávání, a to zejména ve vrstevnických skupinách. V nich hledají své vzory a ideály, které napodobují a s nimiž se identifikují. Funkci referen ních skupin mají ty vrstevnické skupiny, jejichž hodnoty pubescent uznává a které ijímá. Ve vrstevnické skupin se utvá í sociální zkušenost jedince a jeho sebehodnocení je obohacováno. Zapojování do spole enských vztah pomáhá pubescentovi vytvá et relativn stabilní sebev domí, které úzce souvisí s v domím vlastní psychofyzické i sociální totožnosti. Sebev domí pomáhá pubescentovi utvá et rovnováhu mezi vn jšími vlivy a jeho vnit ním stavem. (Taxová, 1987) V období dospívání se rozvíjí a strukturuje motiva ní sféra osobnosti. V této vývojové fázi se aktualizují pot eby, které motivují sebevýchovné a sebevzd lávací aktivity, pot ebu seberealizace a i sebeuplatn ní. (Pet íková, 1991) Protože pubescenti kolísají mezi nároky na vlastní osobnost a netrp livostí p i ekonávání vlastních nedostatk, je možné p stovat volní vlastnosti a trénovat v li. Se zam ením na cíl velmi úzce souvisí motiva ní procesy. Takovéto procesy pomáhají podn covat a zam ovat innost k dosahování dlouhodob jších cíl. Významnou motiva ní oblast tvo í mezilidské styky a interakce. Pubescenti sami aktivn do mezilidských vztah vstupují a hodn od nich o ekávají. P edevším pro vztahy rovnoprávnosti je d ležitá vrstevnická skupina, sou asn pot ebují mít pubescenti jistotu rodinného zázemí. Podobnou motivaci jako vztahy k vrstevnické skupin mají diferencovan jší vztahy k dosp lým mimo rámec rodiny. Vysoké požadavky pubescent na dosp lé, které jsou charakteristické 2

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

MANUÁL PRO ŽIVOT. pro pedagogy

MANUÁL PRO ŽIVOT. pro pedagogy MANUÁL PRO ŽIVOT pro pedagogy MANUÁL PRO ŽIVOT pro pedagogy 1. vydání, Most 2011 Publikace neprošla jazykovou korekturou. Zpracovatel publikace: Asistenční centrum, a.s. Sportovní 3302, 434 01 MOST Autoři:

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Vliv vybraných psychomotorických aktivit na pozornost dětí mladšího školního věku DISERTAČNÍ PRÁCE Vypracovala: Vedoucí disertační práce:

Více

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který

Více

VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI

VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI Bakalářská diplomová práce Autor: Barbora Burešová Vedoucí práce: Doc.

Více

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii Masarykova univerzita v Brn P írodov decká fakulta Bakalá ská práce Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Vypracovala: Martina R ži ková Vedoucí práce: MUDr. Lenka Forýtková, CSc. Brno, kv ten 2008 Prohlašuji,

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing.

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing. Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vypracovala: Ing. Kateřina Makovská

Více

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE Lukáš Novák 1. Úvod Tento lánek 1 je pokusem nastínit plausibilní sémantickou teorii vlastních jmen, která by byla slu itelná s jistou realistickou

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OBECNÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY Tomáš Šobáň OSTRAVA 2008 Nepublikováno text k vnitřnímu použití Šobáň: Obecná psychologie a psychologie

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta filozofická. Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta filozofická. Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská Diplomová práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Marie M. Vágnerová PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věnováno mému učiteli prof. PhDr. Zdeňkovi Matějčkovi, CSc. Marie M. Vágnerová Tato publikace

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Katedra psychologie Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální činnosti zdravotních sester v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let.

Více

Obsah. I. část teoretická

Obsah. I. část teoretická Obsah I. část teoretická 1. Lidské chování 1. 1. sociální vývoj člověka (dítěte) 1. 2. sociální prostředí a sociální styk vzhledem k dítěti předškolního věku 2. Citový vývoj člověka (dítěte) 2. 1. citový

Více

ONTOGENEZE DĚTSKÉ ŘEČI A PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA

ONTOGENEZE DĚTSKÉ ŘEČI A PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky ONTOGENEZE DĚTSKÉ ŘEČI A PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce : Vypracovala

Více

Potřeby dětí se zdravotním postižením

Potřeby dětí se zdravotním postižením Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Potřeby dětí se zdravotním

Více

Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež

Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež eská akademie zem d lských v d Komise výživy hospodá ských zví at Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež Recommended nutrient content in poultry diets and nutritive

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU - 2 - Obsah pro vyhledávání prvk Název prvku 1. Metrické prvky Umíst ní ukázky.cd/.stopy Umíst ní komentá e v p íru ce str. 1.1. Základní

Více