Hodnocení minimálního preventivního programu ve školním roce 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení minimálního preventivního programu ve školním roce 2011/2012"

Transkript

1 Hodnocení minimálního preventivního programu ve školním roce 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Klára Strmeňová školní metodik prevence

2 1.Základní údaje Název školy: Základní a mateřská škola Křešice Adresa školy: Bezručova 141, Křešice Telefon: Ředitelka školy: Mgr. Jitka Geburová Školní metodik prevence: Mgr. Klára Strmeňová

3 2. Realizace specifické prevence Prevence rizikového chování u žáků 1. a 2. ročníku Žáci se během celého šk. roku zúčastnili všech akcí pořádaných školou a velmi aktivně pracovali v zájmových útvarech. Heslo Po - Po - Po /pozdrav, popros, poděkuj/ - sociální klima třídy téměř každý den dalo příležitost k usměrňování dětí k rozvoji osobnosti s prosociálním chováním. V hodinách Čj převážně čtení: Celoroční práce s pohádkovou knihou Marty Pohnerové Pohádky od Labe a Orlice na příbězích postaviček /vodnických dětí, zvířátek a dalších/ debaty o kamarádství, spolupráci, hrdinství přenesení do situací dětského světa uvědomění si sebe sama Jak bych se zachoval/a v dané situaci? V čítankových textech /nakl. Alter/ - v průběhu celého školního roku: různé literární útvary či jejich úryvky převážně tematicky ze světa dětí, přírody objevování hodnot života vůbec, kamarádství, pomoci druhému, vzájemné spolupráce být vůdcem i pomoci slabšímu, umění ocenit druhého, projevit odvahu, smělost, vyjádřit svůj názor vhodnou formou, požádat druhého o pomoc v nesnázích. Projevovat vhodnou formou své emoce - na základě přečteného převést i do krátké scénky, dialogu. V některých textech je i problematika rodinného prostředí, šikany - /např. s. 26 Strach, s.64 Zklamání/ Spolupráce, kamarádství a pomoc druhému - např. s.8 Jak pejsek s kočičkou s.17 Nález s.18 Jak víla Amálka s.24 O řepě s. 39 Paleček a jeho kamarádi s. 44 Domeček s. 47 V kuchyni s. 93 Usmíření s. 103 V tramvaji s. 107 Tulačka Práce s hendikepem např. s. 41 Brýle s. 114 Kolečkové křeslo Uvědomění si hodnoty života, pocit bezpečí např. s. 48 Co umí kotě? s. 80 Já, Baryk a můj ježek s. 124 Smolíček a jeskyňky Vyjádření pocitů, empatie s. 31Vláďův drak s. 42 Sen s. 45 Jahodový knedlík s. 76 Jarní prázdniny s. 83 Kůň s. 86 Plavání V hodinách hudební výchovy a také v pěveckém sboru Sluníčko volím i záměrně písně, které ukazují hodnoty života v rozličných okolnostech - letos tematika řemesel, zpívali jsme i písně o kamarádství, lásce. V rámci letošního ověřování EU materiálů EU5 Lidé a čas byli žáci konfrontováni s časem jako veličinou ovlivňujících život hodnota, o které rozhoduji neustále až do smrti a uvědomuji si při tom sebe sama i v souvislosti s ostatními v různých prostředích / rodina, škola, kamarádi.../ Kvalitní využití volného času rozvoj osobnosti. Vypracovala tř. uč. 1. a 2. roč. Mgr. Jana Trojáčková

4 Prevence rizikového chování u žáků 1. a 2. roč. v předmětu Člověk a jeho svět 1. ročník: bezpečnost ve škole, chování při vyučování a o přestávce věci kolem nás naše zdraví, výživa a péče o tělo tísňová volání volný čas, hry a sporty dětí pozor na úrazy bezpečné chování o prázdninách 2. ročník: náš domov já a moje rodina já a moji kamarádi, odlišnosti různých etnik hrajeme si společně dopravní výchova, bezpečnost v dopravě a dopravních prostředcích lidský život a lidské tělo výživa a zdraví společenské chování a chování mezi lidmi volný čas děti a dospělí kolem nás (vhodné a nevhodné příklady chování) lidské vlastnosti, šikana tísňová volání bezpečné chování o prázdninách Vypracovala vyučující Mgr. K. Strmeňová Prevence rizikového chování u žáků 3. ročníku Na začátku školního roku vypracována společně Třídní dohoda pravidla pro soužití žáků ve třídě. Člověk a jeho svět: dopravní výchova, bezpečnost v dopravě člověk a lidé (odlišnosti lidí, lidské rasy, atd.) lidské tělo a zdraví zásady zdravého života člověk mezi lidmi (správné a nesprávné příklady chování apod.) Zdravé zuby bezpečné chování o prázdninách Český jazyk - literární výchova: - příběhy ze života dětí s tématy ubližování, lidské rasy, chování ke zvířatům, kontakt s cizím člověkem, chování o prázdninách, apod - I.Březinová Hurá, budou knedlíky!, - B.Macdonaldová Kruťák mezilidské vztahy, prevence šikany - K. Nový Dobrodružství, - A.Holmberg V Brusinkově se dějí nanejvýš podezřelé věci, - R.Goscinny Musíš být rozumný - Ch.Baradeauová a G.Finifterová Co ještě nevím: témata kouření, alkohol, ubližování jiným, nebezpečí internetu, kontakt s cizím člověkem, bezpečnost v dopravě, zdvořilost a ochrana vlastní osoby. Vypracovala tř.uč. Mgr. K. Strmeňová

5 Prevence rizikového chování u žáků 4. roč. - publikace Nenič své chytré tělo, Claire Raynerová (témata kouření, chemikálie, alkohol, drogy a výchova ke zdraví) - další prevence viz. níže, 4.a 5. roč. byl na některé předměty spojený v jednu třídu Prevence rizikového chování u žáků 4. a 5. ročníku Využití PET víček k výtvarné výchově - vysvětlení pojmů třídění a recyklace odpadu - rozvoj vztahu žáků k přírodě Poučení žáků o nebezpečí trestů při odcizení cizí věci v souvislosti s aktuálním děním ve škole za účasti policie Litoměřice ČJ sloh detektivní vypravování (téma: aktuální dění ve škole) - rozvoj vnímání bezprostředního okolí žáků a sociálních vztahů Návštěva ÚSP Na Pustaji - dlouholetá spolupráce v rozvoji snášenlivosti a úcty žáků ke klientům ústavu a všem duševně i zdravotně znevýhodněným lidem Tv rozvoj důvěry žáka k ostatním - cviky na rozvoj koordinačních a hlavně kooperačních schopností žáků Vv vycházka vnímání barev a vůně podzimní krajiny - rozvoj vnímání přírody okolí svého domova IKT hygiena práce u počítače - rozvoj správného držení těla, úhlu a vzdálenosti očí od monitoru počítače ČaSP recyklační vyrábění z kartonových roliček ČJ sloh líčení zážitků váže se k vycházce podzimní krajinou - rozvoj interpretace vlastních pocitů (vyjádření sebe sama) Přednáška příslušníků policie ČR s ukázkou - prevence šikany a kriminality mládeže ČaJS člověk v přírodě ekologicky zaměřené téma - rozvoj vztahu žáků k přírodě Dopravní hřiště rozvoj správného chování na pozemních komunikacích, aby neohrožovali sami sebe ani ostatní účastníky provozu (chodec, cyklista) ČaJS Evropská unie práva a povinnosti občanů unie - zejména práva dětí v EU - rozvoj vnímání politické a společenské situace naší země a jednotlivce žijící v EU ČaJS Člověk rozbor tabulky živin, obsah živin v různých potravinách - sestavení správného a vyváženého jídelníčku - debata o nesprávné výživě a následcích - rozvoj správné výživy, prevence nemocí způsobených nesprávným příjmem potravy (obezita, bulimie, ) 5.1. ČaSP ryba z PET lahve recyklační vyrábění ČaJS Člověk kůže program Záchranný kruh webová stránka pro rozvoj znalostí první pomoci - co dělat, když máme poraněnou kůži (popáleniny, řezné a bodné rány, poleptání,..) Vv návrh školního hřiště - zapojení žáků do plánování budoucího vzhledu svého bydliště ČaJS Člověk dýchací soustava - program Záchranný kruh rozvoj správných reakcí žáků v nebezpečných situacích rizika poškození dých. Soustavy první pomoc ČJ sloh rozvoj komunikačních dovedností žáků v různých životních situacích Vv zvířecí rodina jak žáci vidí charakterové vlastnosti členů své rodiny a jaké zvíře představuje jejich povahu

6 - rozvoj vnímání povahy lidí ČaJS Člověk trávicí soustava projekt Zdravé zuby - prevence nesprávných hygienických návyků dětí 2.3. Představení v tělocvičně školy prevence patologických jevů ČJ sloh vypravování seznámení přes internet - prevence kyberšikany shromáždění žáků, zhodnocení práce za uplynulý školní rok, reflexe výkonů a chování - rozvoj komplexní socializace a růstu osobnosti žáků Vypracovala tř.uč. 5. roč. Lenka Geburová Prevence rizikového chování ve školní družině: diskutována tato témata související s prevencí: šikana, rodina a její vztahy, já a jiní lidé Ostatní specifická prevence rizikového chování: Žáci všech ročníků na začátku školního roku poučeni podle školního řádu Divadlo ve Tři představení na téma Kontakt s cizím člověkem, nebezpečí internetu, zejména sociálních sítí zúčastnili se žáci ročníku, přípravná třída Beseda s příslušníky Policie ČR ukázky práce policie ČR, zúčastnili se žáci ročníku, přípravná třída Společná shromáždění všech žáků a učitelů školy dvakrát za šk.rok, řešeny případy vzkazů ze schránky důvěry. Učitelé obdrželi dotazník na téma klima třídy Jsem dobrým spolutvůrcem klimatu? Žáci pravidelně poučováni před prázdninami třídními učiteli o bezpečném chování během prázdnin viz. zápisy v třídních knihách. Školní metodik prevence se pravidelně zúčastňoval porad metodiků s metodikem prevence PPP ÚK. Informace z těchto porad předávány učitelům na pedagogických poradách. 3. Realizace nespecifické prevence 1. Kulturní akce: - návštěvy divadla K. H. Máchy v Litoměřicích, a to 22.9., 8.11., 8.3., návštěvy kina v Litoměřicích ve dnech a účast na festivalu pěveckých sborů v Litoměřicích festival Notička Školní výlety: Úštěk, skanzen v Zubrnicích, indiánské městečko, turistické výlety v rámci náhradního programu pro žáky, kteří se nezúčastnili ozdravného pobytu, turistický výlet do Litoměřic na konci školního roku 3. Sportovní akce: plavecké závody a plavecký výcvik, McDonalds Cup turnaj žáků ve fotbale 4. Soutěže: výtvarné, přírodovědná 5. Ozdravný pobyt: Kanina pro ročník, přípravnou třídu 6. Spolupráce s Domovem na Pustaji v Křešicích návštěva Domova na Pustaji v den otevřených dveří, společná vystoupení, vede žáky k toleranci vůči handicapovaným jedincům ve společnosti 7. Vánoční besídka vystoupení žáků školy pro rodiče, prarodiče i ostatní obyvatele Křešic 8. Společná shromáždění žáků a učitelů školy proběhly dvakrát za šk.rok, řešeny otázky společného soužití ve škole, chování a prospěch žáků, vzkazy ze schránky důvěry apod. 9. Akce pořádané školní družinou spaní ve škole s tématy Rozloučení s podzimem, Vánoční, Velikonoční, Hurá, prázdniny

7 10. Zájmová činnost v kroužcích na naší škole mohli žáci navštěvovat v tomto šk. roce tyto zájmové kroužky: Dovedné ruce, počítačový, sportovní, sborový zpěv, hra na flétnu, hra na kytaru, kroužek anglického jazyka, turistický kroužek 4. Spolupráce s rodiči Informace rodičům podávány na třídních schůzkách, na individuálních pohovorech s třídním učitelem, prostřednictvím zápisů v žákovské knížce, telefonicky. Některé řešené případy týkající se chování žáků byly řešeny s rodiči na individuálních pohovorech s ředitelkou školy, se zástupkyní ředitelky školy, se školním metodikem prevence. 5. Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi V tomto školním roce jsme spolupracovali s těmito zařízeními: PPP v Litoměřicích, Městský úřad v Litoměřicích odd. ochrany a péče o dítě, Policie ČR obvodní oddělení Litoměřice, Obecní úřad v Křešicích. 6. Případy související s rizikovým chováním 1. U žáka 3. roč. řešen případ krádeže cizí věci spolužačce, udělena důtka ředitelky školy. 2. U žáka 4. roč. řešeny problémy s jeho chováním, jeho problémy s otcem a jeho rodinná situace. Řešeno opakovaně. 3. Řešeny problémy v chování žáků ze sociálně slabého rodinného prostředí ohledně jejich hygieny, stravování, chování mimo školu, v místě jejich bydliště. 4. Řešena situace vzájemného chování dvou dívek ve 2. roč. 5. Řešen další případ krádeže peněz u téhož žáka viz. bod 1. Udělena 2 z chování ve 2. pololetí. Zaslána zpráva na Oddělení péče o dítě Městského úřadu v Litoměřicích. 6. Řešen případ lhaní žákyň 3. roč., bylo jim uděleno napomenutí tř. učitele. 7. Zhodnocení V tomto školním roce jsme pyšní na to, že jsme řešili jen malý počet případů rizikového chování našich žáků. V následujícím roce se zaměříme na ještě lepší komunikaci s rodiči v rámci dobré vzájemné spolupráce školy s rodiči a jejich žáky. V některých případech je nutno se zaměřit i na lepší komunikaci učitelů se žáky a také na vzájemnou komunikaci mezi učiteli.

Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice

Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice září 2012 Zpracovala: Mgr. Jitka Geburová, ředitelka školy - 1 - V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Více

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015 Základní škola U Stadionu, Uničov Minimální preventivní program 2014 2015 Zodpovědná osoba: Mgr. Milan Žůrek ředitel školy Vypracovala: Mgr. Milena Czabeová školní metodik prevence Základní škola U Stadionu

Více

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Hrbek Telefon na ředitele 384 490 020 E-mail na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Kratochvílová, školní metodička prevence V Mostě 9/2013

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Tečovice 112, 763 02 Zlín 4 školní rok 2012/2013 Obsah: I. Charakteristika a identifikační údaje II. Současný

Více

Minimální preventivní program šk. rok 2014/15

Minimální preventivní program šk. rok 2014/15 Masarykova ZŠ Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy IV.; : 376 312 154, fax: 376 326 089, e-mail: skola@maszskt.cz ; internet: www.maszskt.cz; IČO: 708 74 409 Minimální

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Hrbek Telefon na ředitele 384 490 020 E-mail na ředitele

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace ŠMP 2012/13 Minimální preventivní program Zpracovala: Mgr. Radka Dluhošová Zpracováno: 26. 9. 2012 Platí pro: Platnost od: 1.9.2012

Více

Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví. Úvod

Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví. Úvod Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ NUČICE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ NUČICE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ NUČICE pro školní rok 2014/2015 s účinností od 1. září 2014 adresa: Kubrova 136, Nučice, 252 16 ředitelka školy: Mgr. Jiřina Tafatová zástupkyně ředitelky: Markéta Hobzková

Více

Minimální program prevence rizikového chování

Minimální program prevence rizikového chování Školní rok: 2012/2013 Minimální program prevence rizikového chování Základní škola Palackého 1351, Moravská Třebová, okr. Svitavy Ředitel školy: Výchovný poradce: Metodik prevence: Mgr. Petr Vágner Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program Škola: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, Chabařovice Školní rok: 2012/2013 Zaměření minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015 Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015 Minimální preventivní program je zpracován podle metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže (č.j: 20 006/2007-51

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, přísp.organizace Školní náměstí 1, Rýmařov,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015 Vypracovala: Mgr. Radka Dvořáková Školní metodička prevence sociálně-patologických jevů ZŠ Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní 247 533 45

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014/2015 OBSAH

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok 2015/2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, Kosmonosy 293 06 Jméno a příjmení ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015 Název a adresa školy, pro Základní škola Litvínovská 500, Litvínovská 500, 190 00

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro šk. rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro šk. rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro šk. rok 2014/2015 Ředitelka školy:. Mgr. Věra Velísková Metodička prevence:. Mgr. Marcela

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA, GEN. PÍKY 13 A, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zpracovala: Mgr. Jitka Magincová metodik prevence Mgr. Jarmila Michalíková V Ostravě

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více

Základní škola Lukov, příspěvková organizace Pod Kaštany 32, 763 17 Lukov IČO 70990301

Základní škola Lukov, příspěvková organizace Pod Kaštany 32, 763 17 Lukov IČO 70990301 Preventivní program pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Veronika Ponížilová, Mgr. Marie Ponížilová Ředitel školy: PaedDr. Jolana Vlková Definice pojmu primární prevence a rizikového

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více