MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ VÝBUCHU METANU V RODINNÉM DOMKU V KAMENNÉ POMOCÍ SW FLUENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ VÝBUCHU METANU V RODINNÉM DOMKU V KAMENNÉ POMOCÍ SW FLUENT"

Transkript

1 PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ VÝBUCHU METANU V RODINNÉM DOMKU V KAMENNÉ POMOCÍ SW FLUENT MATHEMATICAL MODELLING EXPLOSION METHAN IN FAMILY HOUSE IN KAMENNA USING FLUENT SOFTWARE Milada KOZUBKOVÁ, Jaroslav KRUTIL, Marian BOJKO, Otto DVOŘÁK Došlo , přiato Dostpné na attachments/04_vol4n_kozbkova_krtil_boko_dvorak.pdf. Abstract This paper describes the isses of risks conditions associated with the eplosion of gaseos mitres. Method of mathematical modeling by ANSYS FLUENT software for solving is sed. The work contains two alternatives of soltion. Variant A not considering damage room, and variant B considering destrction room, in which the blast was initiated. Problem soltion cased by the generation of eplosion pressre waves is not easy. It shold be mentioned that it is very important to orient oneself on physical knowledge, related to flid flow, technical drawings, thermophysical properties and material knowledge. It is important to note that a maor impact on solving of similar tasks depends on correct determination of chemical reaction constants as activation energy and pre-eponential factor. These constants have significantly inflence on chemical reaction of gaseos fel with an oidizer. In the final smmary the comparison of calclated data with the reslts of both eperimental measrements and also with other problem oriented nmerical software (FLACS) is evalated. The essence of sch works is verification of mathematical models for the fire technical epertise. This work shold also contribte to better nderstanding of brning behavior of gaseos fel mitres in confined spaces and thereby significantly redce the risk of sch sitations or prevent them. Keywords ANSYS FLUENT, CFD, eplosion, methane, nmerical simlation. ÚVOD Tento článek podává informace o tvorbě matematického model a následné simlaci výbch rodinného domk. Matematický model se snaží co nevěrohodněi napodobit sktečno velkorozměrovo požární zkošk rodinného

2 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 PŘÍSPĚVKY dom v Kamenné Milína, která byla provedena dne společně institcemi MV GŘ HZS ČR, TÚPO a VŠB TUO, FBI []. Úkolem této práce e tvorba matematického model v program ANSYS FLUENT pro stanovení vývin/šíření tlakových vln a eich ničivých účinků. Cílem této práce e ověření těchto modelů s výsledky získanými prostřednictvím eperiment a výsledky simlace provedenými v program FLACS. Jádrem samotného matematického modelování e řešení hoření směsi plynného paliva a z toho vyplývaící generace tlakové vlny, přestp tepla, prodění plynů a zkomání teplotních polí v zasažené oblasti. Problematika modelování výbch e velmi složitá a v program ANSYS FLUENT eiste několik možných přístpů k eí realizaci (akstický model, řešení pomocí přetlakového signál, model vyžívaící chemických reakcí). V tomto případ, kdy dochází ke generaci tlakové vlny v důsledk hoření plynné směsi, přichází v úvah poze možnost s vyžitím obecného model prodění plynů s chemicko reakcí (species transport and chemical reaction model). Avšak tato varianta byla rozpracována do dvo dílčích bodů. V první části byla úloha řešena tak, že nebylo važováno poškození střechy, oken a dveří v důsledk vznik tlakové vlny (což bylo pozorováno v eperiment). V drhé variantě bylo toto poškození važováno pomocí tzv. porézní vrstvy. V této části řešení e také popsána teorie porézní vrstvy a vysvětleno eí požití. TEORIE. Matematický model prodění s přestpem tepla Při výpočtech trblentního prodění se praktických inženýrských úloh vyžívá časově středovaných veličin, ež so v následných odstavcích a rovnicích označeny prhem nad dano fyzikální veličino. Je to způsobeno faktem, že při vysokých hodnotách Reynoldsova čísla nelze s ohledem na ntný počet bněk sítě a možnosti výpočetní techniky požít metod DNS [].. Rovnice kontinity pro prodění stlačitelné tektiny Rovnice vyadřící zákon zachování hmotnosti se nazývá rovnicí kontinity. Pro nestálené, tedy časově závislé prodění stlačitelných tektin i lze v diferenciálním tvar vyádřit takto: ρ t kde ( ρ ) = 0, i e časově středovaná složka rychlosti prodění. ()

3 PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0. Pohybové rovnice pro prodění stlačitelné tektiny Rovnice vyadřící zákon zachování hybnosti se nazývaí Navier- Stokesovy rovnice. Pro výpočty trblentního prodění e však potřeba požít časově středovaných veličin. Po dosazení časově středovaných veličin do Navier- Stokesových rovnic nabývaí tyto rovnice tvar tzv. Reynoldsových rovnic. Rovnice pro přenos hybnosti stlačitelných tektin maí tedy tvar: ( ) ( ) i c i i t i i i f f g p t ρ ε ρ ρδ μ ρ ρ =, () což odpovídá diferenciálním tvar rovnice pro přenos hybnosti, kde 9,8 = s m g e gravitační zrychlení v případě účasti vztlakových sil. Rovnicemi pro vyádření trblentních veličin so myšleny rovnice pro trblentní kineticko energii k a rychlost disipace ε. Rovnici pro k lze odvodit z Navier-Stokesových rovnic a má tvar: l l l l l l l k p k t k ν ν ρ δ = () Trblentní kinetická energie k e vedená v rovnici () a e definována ako: ( ) k = = (4) Rovnici pro ε lze opět odvodit z Navier-Stokesových rovnic a má tvar: k C C t l l l t t. ε ν ε σ ν ε ε ε ε ε = (5) Vztah pro trblentní viskozit t ν e pak definován takto: ε ν ν k C t = (6).. Rovnice energie Rovnice energie vyadře zákon zachování energie, podle kterého e celková změna energie E tektiny v rčitém obem V dána změno

4 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 PŘÍSPĚVKY vnitřní energie a kinetické energie a tokem obo energií plocho S omezící obem V. Výsledná rovnice má tvar: t [ ρe ] [ ρ E ] = ρ f ( p ) ( τ ) l l q S.. Transportní rovnice pro přenos příměsí FLUENT počítá v model časově středované hodnoty lokálních hmotnostních zlomků příměsí Y i, které so popsány podobno bilanční rovnicí, ako e tom rovnice energie (7) zahrnící řešení konvektivní a difúzní složky přenos. Je vyžíváno vztah, který má v konzervativní formě tvar: ( ρ Yi ) ( ρ Yi ) = J, i Ri Si, (8) t i kde i e časově středovaná složka rychlosti prodění a na pravé straně e R i rychlost prodkce příměsí i vlivem chemické reakce a S i rychlost tvorby přírůstk z distribované příměsi. Výše vedená rovnice platí pro N příměsí, kde N e úplný počet komponent prezentovaných v matematickém model. Distribce příměsí může být realizována za různých podmínek, obecně lze rozlišovat distribci za laminárního nebo trblentního prodění. J, i představe difúzní tok i -té komponenty směsi. Při trblentním prodění FLUENT pro vyádření difúzního tok i -té složky platňe vztah: h (7) J i μt Y = Sc t i, (9) kde Sc t e Schmidtovo trblentní číslo (přednastaveno na hodnot 0,7)..4 Matematický model řešení chemických reakcí FLUENT požívá pro řešení rychlosti prodkce příměsí i vlivem chemické reakce několika modelů: laminární model (Laminar finite-rate model), trblentní model (Eddy-Dissipation model), kombinovaný model (Finiterate/Eddy-Dissipation model) a EDC trblentní model (Eddy-Dissipation- Concept). Každý z těchto modelů e vhodný pro rčité podmínky průběh chemické reakce [], [0]. 4

5 PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0.4. Laminar finite-rate model (laminární model) Model počítá chemické zdroové členy žitím Arrheniova vyádření, kdy trblentní flktace so zanedbatelné. Laminární model e dostatečně přesný pro spalování s relativně pomalo dobo vlastní chemické reakce a zanedbatelnými trblentními flktacemi ako e nadzvkové hoření. Zdroový člen R i z důvod chemické reakce v rovnici pro příměs i e počítán ako sočet N R reakčních zdroových členů příměsí, které se na reakci podíleí R Ek N N ( ) βk RT η, k ν ν A T e [ C ] k [ C ] NR η, k i = M i i, k i, k k b, k 44 k= = = k f, k, (0) i, k kde N e počet chemických příměsí, ν stechiometrický koeficient pro reaktant i v k -té reakci, ν i, k stechiometrický koeficient pro prodkt i v k -té reakci, M i e molární hmotnost příměsi i, k f, k rychlostní konstanta pro k -to přímo (dopředno) reakci, k b, k rychlostní konstanta pro k -to zpětno reakci, C látková koncentrace každého reaktant a prodkt příměsi v k -té reakci, η,k rychlostní eponent (řád reakce) pro reaktant a prodkt v k -té přímé reakci, η,k rychlostní eponent pro reaktant a prodkt v k -té zpětné reakci, A k preedeponenciání faktor Arrheniova výraz, β k e teplotní eponent, E k aktivační energie reakce, R niverzální plynová konstanta a T teplota. Reakce může probíhat v homogenní fázi, mezi fázemi ednotlivých příměsí, nebo na povrch, eíž výsledkem e sazování nebo vznik fáze [4], [0]..4. Eddy-Dissipation model (trblentní model) Probíhá-li chemická reakce rychle, tak celková rychlost reakce e řízená trblentním směšováním. Rozlišeme dva typy reakcí, s nepromíchanými a promíchanými reaktanty. FLUENT poskyte model chemické trblentní interakce založeného na Magnssen a Hertager (nazvaný eddy-dissipation model) [4]. Střední rychlost chemické reakce tvorby prodkt i -té příměsí v k -té reakci e dána menší hodnoto ze dvo vyádření R i = M N R i k= min ν i ε YR Aρ min k R ν M, k, R, k i, R ν i, k ε ABρ k N P ν Y, k P M, () 5

6 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 PŘÍSPĚVKY kde Y P e hmotnostní zlomek ednotlivých prodktů příměsí ( P ), Y R e hmotnostní zlomek konkrétních reaktantů (R ), A e empirická konstanta (rovna 4) a B e empirická konstanta (rovna 0,5). ρ e měrná hmotnost i -té příměsi. Rychlost chemické reakce e řízená časovým měřítkem k / ε směšování velkých vír na základě Spaldingova model eddy-breakp (rozpad vír). Proces chemické reakce probíhá, estliže e prodění trblentní ( ε / k < 0 ) [4], [0]..4. Finite-rate/Eddy-Dissipation model (kombinovaný model) Dále e možno važovat kombinovaný finite-rate/eddy-dissipation model, kdy se rychlost reakce rčí ak podle Arrhenia (0), tak podle Eddy-dissipation rovnice (). Lokální rychlost reakce e dávána ako minimální hodnota z těchto dvo rovnic [4]. Přestože FLUENT dovole několika stpňové reakční mechanismy pro eddy-dissipation a finite-rate/eddy-dissipation model, lze reakčních mechanizmů vyšších řádů očekávat ne příliš přesné řešení. Příčino e, že několika stpňové reakční mechanizmy so založeny na Arrheniových rychlostech, které so rozdílné pro každé reakce. V eddy-dissipation model maí všechny reakce steno rychlost, proto by měl být tento model požit poze pro ednokrokové (reaktant prodkt) nebo dvokrokové (reaktant přechodný prodkt prodkt) obecné rovnice. Model nemůže předpokládat kineticko kontrol příměsí, ako so radikály [4], [0]..4.4 Eddy-Dissipation-Concept (EDC) model (trblentní model) V tomto model e zahrnta kinetika několika krokového chemického mechanism v trblentním prodění. Předpokládá chemické reakce, eichž dě probíhá v malých trblentních strktrách, zvaných fine scaled. Zdroový člen R i vlivem chemické reakce pro příměs i e počítán podle (7), kde Y i e hmotnostní * Y i hmotnostní zlomek příměsi i pro fine scaled [4], C ξ e zlomek příměsi i, konstanta obemového zlomk (,77), (0,408), ν e kinematická viskozita [0]. C r e konstanta časového měřítka R * ( Y Y ) C ν ε ρcξ k ν ν ε Cξ ε k i = i i. 5 r,5 () Pokd so modelovány laminární reakční systémy žitím laminárního finite-rate model, bdeme pravděpodobně vyžívat řešič s názvem copled, 6

7 PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 pokd bde/nebde výpočet konvergovat. V EDC model e ntné nastavit: pravděpodobnost limitní rychlosti pro teplot (formle změn mezi teploto vypočteno a teploto z předchozího krok výpočt, implicitně nastaveno na 0,), časový krok teplotního redkčního faktor (limit pro lokální CFL číslo, pro případ, kdy e změna teploty příliš výrazná, přednastaveno na 0,5) a přípstné maimm poměr časové měřítko/chemické časové měřítko (limitní lokální hodnota CFL čísla, přednastaveno na 0,9). Implicitně nastavené hodnoty so vhodné pro velko škál modelů [4], [0]. V matematickém model bylo vyžito rovnice pro dokonalé spalování metan: CH4 O CO H O () Matematické modely řešící chemické reakce plynů so založeny na řešení transportních rovnic pro hmotnostní zlomky příměsi s definovaným reakčním mechanismem chemické reakce. Rychlosti reakce, která se obeví ako zdroové členy v rovnicích pro přenos příměsi, so počítány v případech laminárního prodění z Arrheniových výrazů pro rychlost, v případech trblentního prodění z model trblentní (eddy) disipace dle Magnssena Hertagera nebo z EDC (Eddy-dissipation-concept) model [5]. Proto maí zásadní vliv na správno realizaci výpočt konstanty aktivační energie a pre-eponenciálního faktor. V odborné literatře e mnoho variací těchto konstant např. Zambon Chelliah (ZC), Pri-Seshadri (PS), WD (Andersen-et-al), CM (Bibrzycki-Poinsot) atd V našem případě se nevíce osvědčily konstanty dle Zambon Chelliah, které nabývaí těchto hodnot: Pre-eponencial factor: J.kmol - Activation energy: cal.mol - Řešení matematických modelů e provedeno v program ANSYS FLUENT (CFD - Comptational Flid Dynamics). Tento program e založen na metodě konečných obemů a řešení základních rovnic možňící komplení řešení úloh z oblasti trblence, přenos tepla atd..5 Fyzikální vlastnosti U hstoty byl nastaven parametr ideal-gas. To znamená, že hstota plyn e počítána podle stavové rovnice. p V T r i = konst (4) Ostatní fyzikální veličiny se definí v závislosti na teplotě eperimentálně zištěnými závislostmi, ako polynom, tablka atd. Podle kinetické energie [6] ideálního plyn moho být definovány následící fyzikální vlastnosti ednotlivých plynů a parametry [7]: 7

8 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 PŘÍSPĚVKY viskozita, tepelná vodivost, měrná tepelná kapacita, koeficienty difúze hmoty (pro mlti-speciální drhy směsi). Definice dynamické viskozity μ i při žití kinetické teorie e následící: MT μi =.67e 6 σ Ω μ, i, (5) kde * ( ) Ω a μ, i = Ωμ T T * = T ( ε / ) k B. (6) Fnkce Ω μ, i e eperimentálně rčeno závislostí na bezrozměrné teplotě, např. [8]: Ω, = i.678 * * * ( T ) ep( 0.770T ) ep(.4787t ) μ (7) Vzorec pro měrno tepelno kapacit plynů polynomem n-tého řád: c p i 4 ( T ) A A T A T A T A c p, i, 4 5 T, e vyádřen ako fnkce teploty = (8) Tepelná vodivost λ i při žití kinetické teorie e vyádřena takto: 5 R 4 c, M = 4 p i M 5 R i μ i λ (9) Fyzikální vlastnosti směsi plynů se pak rčí podle směšovacích zákonů. NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ. Definice geometrie a výpočetní sítě oblasti Geometrie a výpočetní síť vychází z přiložené výkresové dokmentace, avšak není zcela totožná. Jelikož e z výsledků eperiment patrné, že v obývacím pokoi dochází en k velmi nepatrným změnám tlak v závislosti na čase, e tato 8

9 PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 místnost vynechána z matematického model. Výkresová dokmentace také podává detailní informace o místění tlakových senzorů. Umístění tlakových senzorů v matematickém model e shodné s požární zkoško. Z důvod lepší orientace a čitelnosti při srovnávání výsledků so tyto měřící body na model označeny steně ako tlakové senzory při eperiment. Výpočetní síť dom byla vytvořena v program Workbench.0 s celkovým počtem bněk 750. Jedná se o nestrktrovano síť vytvořeno pomocí prvků mnohostěn různorodých tvarů. Geometrie model byla zednodšena tím, že se nevaže nábytek, příslšenství a vybavení vnitř místností. Naproti tom byly pro variant važící poničení části místnosti vytvořeny specifické oblasti, které bdo definovány ako porézní zóny. Tyto oblasti so místěny podél oken, dveří a pod střecho a bdo v model simlovat vysklení oken, vyražení dveří a nadzdvižení spol s poškozením střechy komory. Geometrie matematického model domk e vyobrazena na obr.. Kde so zeleně vyznačeny porézní zóny. Varianta, které nevažeme poničení, pochopitelně tyto oblasti neobsahe. U této varianty so okna, dveře a část střechy važovány ako tlakové výstpy (pressre otlet). Obr. Geometrie a síť matematického model (vlevo) Detail řez sítě a zobrazení nečetněších tvarů bněk (vpravo). Okraové podmínky V podstatě byly veškeré důležité okraové podmínky pro obě varianty totožné a byly kompletně převzaty z dostpných podkladů o eperiment (tedy z přiložené výkresové dokmentace). Okraové podmínky pro všechny tři výstpy (okno, dveře venkovní, dveře do ložnice) so definovány ako tlakový výstp (pressre otlet) a so označeny červeně, viz obr.. Všechny další stěny so 9

10 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 PŘÍSPĚVKY definovány ako Wall tedy pevné stěny. Teplotní podmínky na výstpech a vnitř řešené oblasti byly definovány z dostpných informací o povětrnostních podmínkách ako T = 0 C. Prodícím médiem celé oblasti e plynná směs vzdch s metanem a e definována tímto složením N = 7,68 %, O = 9, % a CH 4 = 8 %. K nastavení plynné směsi do řešené oblasti bylo vyžito fnkce inicializace.. Definice porézní vrstvy Jak ž bylo vedeno výše, varianty važící i simlace vysklení oken, vyražení dveří a poničení střechy byla řešena za pomoci model prodění média přes porézní vrstv. Tato fnkce v program ANSYS FLUENT zahrne dvě možnosti definování oblasti, přes které se výpočet řeší. A so to tyto: plocha - e možné vyžít plochy dané geometrie a těmto plochám nastavit porézní koeficienty; obem - vyžie se v případech D těles, kde e nezbytné nastavit porézní vrstv o daných koeficientech v celém obem. V našem případě bylo vyžito obemového zadání porézní oblasti. V prostředí ANSYS FLUENT se D porézní zóna řeší v men Cells Zone, kde se vybraná oblast nastaví ako porézní (Poros Zone) [9]. Teorie porézního prostředí vychází z tzv. Darcyho zápis porézního prostředí. V rovnici průtoků pro porézní prostředí e přidaný člen S i složený ze dvo částí laminární a trblentní ztráty. V případě homogenního porézního prostředí má tento tvar [4]: S v α C i μ = ( vi C ρ v vi ) (0) α velikost rychlosti propstnost sočinitel odpor Laminární ztráty v porézním prostředí (Viscos resistence) V případě laminárního prodění skrz porézní vrstv e ztráta tlak úměrná rychlosti a konstanta C e nlová. Model porézního prostředí se poté redke na Darcyho zákon [4], [9]: μ p = v α () Ztráta tlak pro směry, y, z má pak následný tvar: 0

11 PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 Δp Δp Δp y z = = = = α = α y = α z μ v Δn μ v Δn μ v Δn z y () /α i položka v matici D složka rychlosti, y, z v n, y, z Δ tlošťky média v osách, y, z Trblentní ztráty v porézním prostředí (Inertial resistence) U případ např. děrovaného plát e možné eliminovat propstnost alfa a požít poze inertní ztráty pro směry, y, z [4], [9]: Δp Δp Δp y z = = = C C C ( ρv ( ρv ( ρv Δn v yδn y v zδnz v ) ) ) () V našem případě byly koeficienty viscos a inertial resistance faktor orientačně odvozeny na základě naměřených hodnot (měření bylo převzato z [9]) rychlosti a ztráty tlak pomocí následícího postp: A) Z naměřených dat rychlosti a tlak prodícího vzdch se vytvoří graf a proloží se rovnicí regrese. Tablka Tablka naměřených hodnot z eperiment v(m.s - ) p (Pa) 0 0,57 5,7 54, , ,6 94

12 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 PŘÍSPĚVKY Graf Závislost rychlosti na tlakové ztrátě B) Z následících vzorců se vypočítaí koeficienty / α a C : μ μ t 6,64 = t α = = m α 6,64 0,006 0,006 = C ρ t C = =, 6686 m ρ t.4 Definice materiálových vlastností V oblasti matematického model so važovány dva základní materiály. Jso to materiály prodícího média (flid) a materiál stěn (solid). Prodícím médiem e važována směs, která odpovídá fyzikálním parametrům o tomto složení N = 7,68 %, O = 9, % a CH 4 = 8 %. Tato směs e definována parametry, které so naznačeny v tab.. Jelikož se směs skládá z ednotlivých plynů, e také nezbytné nadefinovat fyzikální parametry samotných prvků směsi. Definování těchto parametrů e všech prvků směsi totožné a proto so naznačeny materiálové vlastnosti poze pro eden plyn (viz tab. ).

13 PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 Pevný materiál (solid), požitý v model, e cihla. Tento materiál e nastaven pro všechny pevné a nepohyblivé části v domě (strop, podlaha a ednotlivé stěny vnitř dom). Fyzikální parametry so detailně popsány v tab. 4. Tablka Fyzikální parametry zadávané do program FLUENT pro prodící směs Složení směsi (vzdch) na vstp obemová % dsík % 7,68 % kyslík % 9, % metan % 8 % Sma % 00 % Hstota směsi (ρ) kg.m - N ideal-gas Specifické teplo (Cp) J.kg -.K - miing-law Tepelná vodivost (λ) W.m -.K - ideal-gas-miing-law Viskozita (η) kg.m -.s - ideal-gas-miing-law Hmotnostní rozptyl (D) m.s - kinetic -theory Koeficient teplotní difúze (D I ) kg.m -.s - kinetic-theory Tablka Fyzikální parametry popisící eden plyn směsi (O kyslík) Specifické teplo (Cp) J.kg -.K - piecewise-polynomial Tepelná vodivost (λ) W.m -.K - kinetic-theory Viskozita (η) kg.m -.s - kinetic-theory Moleklová hmotnost (M r ) kg.kgmol Entalpie (H).kgmol - 0 Entropie (S).kgmol -.k ,9 Referenční teplota (T ref ) K 98,5 L - J charakteristická délka Angstrom,458 L - J energetický parametr K 07,4

14 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 PŘÍSPĚVKY Tablka 4 Fyzikální parametry popisící pevné materiály v model Hstota (ρ) kg.m - N 750 Specifické teplo (Cp) J.kg -.K Tepelná vodivost (λ) W.m -.K - 0,86 VYHODNOCENÍ MATEMATICKÉ SIMULACE VÝBUCHU ŘEŠENÍ ČASOVĚ ZÁVISLÉ ÚLOHY PROUDĚNÍ PLYNŮ S CHEMICKOU REAKCÍ Grafické zhodnocení e založeno na časové závislosti změny teplotních, rychlostních, tlakových atd. polí. Předmětem zám bylo především sledování změn tlakového pole. Byly provedeny dva základní způsoby vyhodnocení dosažených výsledků. V první fázi byly vyhodnoceny formo vyplněných kontr výsledky výpočt, iž výše zmiňovaných polí. Znázornění těchto tlakových polí e pro lepší viditelnost provedeno pomocí vhodně místěných řezů přes modelovano oblast. Byly přidány další veličiny, které označí úbytek hmotnostního zlomk metan vlivem hoření a teplo vznikaící z chemické reakce směsi (místo, kde dochází k hoření metan). Pro variant A e navíc provedeno srovnání průběh výbchového tlak v čase v programech ANSYS FLUENT a program FLACS. A ve variantě B e provedeno srovnání průběh výbchového tlak v program ANSYS FLUENT s eperimentem.. Varianta A nevažící poškození místnosti Na obrázcích až 6 so graficky zobrazeny výsledky varianty, která nevaže poničení oblasti. Porovnání e provedeno v časovém krok 0,5 s a 0,5 s, kdy e nelépe vidět vznik tlakové vlny. 4 Obr. Tlakové pole v čase 0,5 a 0,5 s [Pa]

15 PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 Obr. Rychlostní pole v čase 0,5 a 0,5 s [m.s - ] Obr. 4 Teplotní pole v čase 0,5 a 0,5 s [K] 5

16 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 PŘÍSPĚVKY Obr. 5 Úbytek hmotnostního zlomk metan vlivem hoření plynné směsi v čase 0,5 a 0,5 s Obr. 6 Místo hoření plynné směsi v čase 0,5 a 0,5 s (Heat of reaction [W]) 6

17 PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 Graf Srovnání průběh výbchového tlak (nahoře ANSYS FLUENT dole FLACS) 7

18 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 PŘÍSPĚVKY. Varianta B važící poškození místnosti Na obrázcích 7 až so znázorněny výsledky matematického model, který zahrne poškození místnosti. Z obrázk 7 e patrný vznik a šíření tlakové vlny v čase 0, s (vlevo) a v čase 0,4 s (obrázek vpravo). Tento průběh potvrzí také rychlostní pole, která so naznačena na obr 8. Rychlostní profily so opět naznačeny ve steném časovém interval. Je také patrné, že se tlaková vlna šíří všemi směry steně. Na snímcích 9, které popisí teplotní pole, e velmi dobře vidět vznik plamene v řešené oblasti. Šíření teploty postpe s mírným zpožděním, než postpe tlaková vlna. Další obrázky 0 a naznačí, ak dochází k úbytk metan v závislosti na hoření plynné směsi, respektive identifikí místo, kde dochází k hoření. Tyto poslední obrázky so zaznamenány v časovém krok 0,4 s a 0,5 s. Obr. 7 Tlakové pole v čase 0, a 0,4 s [Pa] 8

19 PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 Obr. 8 Rychlostní pole v čase 0, a 0,4 s [m.s - ] Obr. 9 Teplotní pole v čase 0, a 0,4 s [K] 9

20 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 PŘÍSPĚVKY Obr. 0 Úbytek hmotnostního zlomk metan vlivem hoření plynné směsi v čase 0,4 a 0,5 s Obr. Místo hoření plynné směsi v čase 0,4 a 0,5 s (Heat of reaction [W]) V této části byl vyhodnocen průběh změny tlak v závislosti na čase v místech místění tlakových senzorů. Jak ž bylo vedeno výše, místění tlakových senzorů v eperiment se shode s místěním v nmerickém model. Pro lepší orientaci ve výsledcích e označení tlakových senzorů v matematickém model totožné ako eperiment. Z graf e patrné, že bylo dosaženo velmi dobré shody eperiment s nmerickým modelem, a to neen maimálních hodnot tlak, ale také průběh 0

21 PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 tlakové vlny v závislosti na čase. Tlakový snímač s označením PS (zelená křivka) dosahe v matematickém model ve srovnání s eperimentem velmi dobrého maimálního výbchového tlak. V eperiment dosahe maimálních hodnot 800 Pa a v nmerickém model e dosaženo maimální hodnoty 84 Pa. Průběh tlakové vlny v závislosti na čase lze považovat také za zdařilý, neboť maimálních hodnot e v eperiment dosaženo v čase 5, s a v model byl tento čas 5,0 s. Velmi dobře byl zachycen neen začátek tlakové vlny, ale i eí prdký pokles vlivem vysklení oken, vyražení dveří a poničení střechy v závěr vlny. Je potřeba také zmínit, že vznikly mírné nesrovnalosti, které byly zištěny na špičce vlny, kdy v nmerickém model nastal neprve mírný pokles tlak a až posléze bylo dosaženo maimální hodnoty výbchového tlak. Posledního snímače PS (světle fialová křivka) nebylo v model važováno z důvod, že se tlak v závislosti na čase mění en velmi málo. Závěrem lze říci, že dosažené výsledky lze považovat za velmi spokoivé. Graf Srovnání tlakového průběh PS (vlevo nmerická simlace vpravo eperiment) 4 ZÁVĚR Článek řeší výbch směsi metan a vzdch a šíření takto vzniklé tlakové vlny v rodinném domk s vyžitím nmerické simlace. Matematický model domk byl vytvořen na základě eperiment týkaícího se výbch ve sktečném domě v Kamenné Milína. Bylo také vyžito technické dokmentace a meteorologických dat k definici okraových podmínek.

22 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 PŘÍSPĚVKY V první části této práce e rozpracován podrobný matematický model celé úlohy, kdy e popsán neprve matematický model prodění s přestpem tepla a ten e následně rozšířen o model řešící chemické reakce v plynech. V této kapitole so popsány základní rovnice, které so vyžity k řešení takového problém a popis fyzikálních vlastností obekt, vzdch a paliva. Následe oddíl zabývaící se geometrií a tvorbo sítě v program ANSYS FLUENT.0. Dále so specifikovány okraové podmínky. Následně so rčeny potřebné koeficienty k definici porézní vrstvy získané měřením. Závěr této sekce e zaměřen na definici materiálových vlastností. Při řešení této úlohy so važovány dvě varianty. Varianta A, která nevaže poničení dom a varianta B, která važe s částečným poničením dom. Pro variant A bylo provedeno vzáemné srovnání dvo softwarů (SW ANSYS FLUENT a SW FLACS). Bylo zištěno, že oba tyto softwary dosahí velmi výrazné shody výbchového tlak v závislosti na čase. Ovšem e ntno podotknot, že se takto řešená úloha výrazně liší od eperiment. Maimální hodnoty tlaků v obo simlacích so shodné s eperimentem, ale eich průběh e výrazně rychleší, než ak tom bylo ve sktečnosti (asi 4 rychleší). Naproti tom varianta s porézní vrstvo dosahe velmi dobré shody v průběh tlakové vlny a v maimálních hodnotách tlak v porovnání s eperimentem. Je potřeba říct, že mírné odchylky výsledků mezi nmerickými a eperimentálními daty byly zištěny. Jso důsledkem špatného odhad konstant porézní vrstvy, což má zásadní vliv na správno realizaci nmerické simlace. Hlavním přínosem práce e získání podrobných informací a dat o vývin/šíření tlakových vln a eich ničivých účinků v obytných obektech. Na základě porovnání vypočtených a naměřených hodnot sledovaných veličin v definovaných pozicích a čase lze takto získané informace dále vyžít a zobecnit pro potřeb technických epertiz, k záchraně lidských životů a zabránění škod na hmotném maetk. Résmé Article solves eplosion of methane and air mitre and spread the reslting pressre waves in a hose sing nmerical simlations. A mathematical model of hose was created based on eperiment concerning to the eplosion in a real hose in Kamenná in Milína. It was also sed technical docmentation and meteorological data to define the bondary conditions. In the first part of this thesis the detailed mathematical model of the entire ob was elaborated. At first the mathematical model of flow with heat transfer was described and then was etended to model solving chemical reactions in gases. This chapter the basic eqations are introdce sed for solving the problem and description of the physical properties of an obect, air and fel. The following section deals with the geometry and mesh generation in ANSYS FLUENT.0. Frther bondary conditions are specified. Sbseqently, the coefficients are needed to define the poros layer and are obtained from

23 PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 measrements. The conclsion of this section is focsed on the definition of material properties. In solving this task, two variants are considered. Variant A not considering damage of the hose and variant B, which is considering a partial damage of hose. For variant A the comparison between two software (ANSYS FLUENT software and FLACS) was done. It was fond that both of these softwares reach very strong consenss of eplosion pressre verss time. However, it shold be noted that this solved task significantly differs from the eperiment. Maimm vales of pressres in both simlations are consistent with eperiment, bt their progress is mch faster than it was in fact (abot 4 faster). In contrast, a variant with a poros layer has a very good agreement in the corse of pressre waves and maimm pressre vales in comparison with eperiment. It is necessary to say that a slight deviation between the nmerical reslts and eperimental data has been identified. They reslt from miscalclation of constants poros layer, which fndamentally affects the correct implementation of nmerical simlation. The main contribtion of this work is to obtain detailed information and data on the evoltion / spread of pressre waves and their destrctive effects in residential bildings. Based on the comparison of calclated and measred monitored variables depending on defined position and time ths obtained information can be sed for technical epertise, to save lives and prevent damage to property. Poděkování Tento článek vznikl v rámci výzkmného proekt č. VD00600A07 "Výzkm moderních metod pro ZPP a hodnocení nebezpečných účinků požárů na osoby, maetek a životní prostředí". Literatra [] DVOŘÁK, O., DUDÁČEK, A. Zpráva o výsledcích požární zkošky v rodinném domk v Kamenné Milína dne Praha, Ostrava: TÚPO MV GŘ HZS ČR a FBI VŠB TU Ostrava, s. [] KOZUBKOVÁ, M. Nmerické modelování prodění FLUENT I. [online]. Ostrava: VŠB TU Ostrava, c00.6 s. Poslední revize Dostpné z: <URL:http://www.8.vsb.cz/seznam.htm>. [] PLATOŠ, P. Aplikace model v oblasti ekologie. [Disertační práce]. Ostrava: Katedra hydromechaniky a hydralických zařízení, Faklta stroní VŠB Technická niverzita Ostrava, s. [4] Ansys, Inc. ANSYS FLUENT.0 - Theory Gide. 00. [5] BOJKO, M., KOZUBKOVÁ, M., MICHALEC, Z. Mathematical Model of the Low-Temperatre Oidation of Coal in Coal Stockpiles and Dmps. In Twenty Seventh Annal International Pittsbrgh Coal Conference. Istanbl (Trkey), 00.

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE Autoři: Ing. Michal KŮS, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni - Výzkumné centrum Nové technologie, e-mail: mks@ntc.zcu.cz Anotace: V článku je uvedeno porovnání

Více

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE Autoři: Ing. David LÁVIČKA, Ph.D., Katedra eneegetických strojů a zařízení, Západočeská univerzita v Plzni, e-mail:

Více

chemického modulu programu Flow123d

chemického modulu programu Flow123d Testovací úlohy pro ověření funkčnosti chemického modulu programu Flow123d Lukáš Zedek, Jan Šembera 20. prosinec 2010 Abstrakt Předkládaná zpráva představuje přehled funkcionalit a výsledky provedených

Více

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10 MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

Zákony ideálního plynu

Zákony ideálního plynu 5.2Zákony ideálního plynu 5.1.1 Ideální plyn 5.1.2 Avogadrův zákon 5.1.3 Normální podmínky 5.1.4 Boyleův-Mariottův zákon Izoterma 5.1.5 Gay-Lussacův zákon 5.1.6 Charlesův zákon 5.1.7 Poissonův zákon 5.1.8

Více

Srovnání metod pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního

Srovnání metod pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního Srovnání metod pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 39, 746 01 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz

Více

Pavel Staša, Oldřich Kodym, Miroslav Štolba V 7. Vizualizace úniku metanu v důlních chodbách pomocí virtuální reality

Pavel Staša, Oldřich Kodym, Miroslav Štolba V 7. Vizualizace úniku metanu v důlních chodbách pomocí virtuální reality Pavel Staša, Oldřich Kodym, Miroslav Štolba V 7 Vizualizace úniku metanu v důlních chodbách pomocí virtuální reality Anotace: Sledování koncentrace metanu (CH 4 ) v ovzduší důlních děl je jedním z nejdůležitější

Více

OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM VE 2D

OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM VE 2D INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení Název práce: 2D a 3D analýza proudění a přenosu tepla přes vlnovce automobilového chladiče Autor práce:

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Hněvkovského, č.p. 30, or. 65, 617 00 BRNO zapsaná v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3470 Aktivační energie rozkladu vápenců a její souvislost s ostatními

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY Roman Malo Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky, malo@pef.mendelu.cz Abstrakt Problematika

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi

Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 39, 746 0 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz

Více

Bc. Michal Kloda 1 CFD STUDIE VLIVU KONDENZACE NA POLE RYCHLOSTI

Bc. Michal Kloda 1 CFD STUDIE VLIVU KONDENZACE NA POLE RYCHLOSTI Bc. Michal Kloda 1 CFD STUDIE VLIVU KONDENZACE NA POLE RYCHLOSTI Abstrakt Studie zabývající se vlivem kondenzace na rychlost proudění v mezitrubkovém prostoru pomocí zjednodušeného modelu v programu Fluent.

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH2

SADA VY_32_INOVACE_CH2 SADA VY_32_INOVACE_CH2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Zbyňkem Pyšem. Kontakt na tvůrce těchto DUM: pys@szesro.cz Výpočet empirického vzorce Název vzdělávacího

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Proč studovat hvězdy? 9. 1 Úvod 11 1.1 Energetické úvahy 11 1.2 Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů... 13 1.3 Model našeho Slunce 15

Proč studovat hvězdy? 9. 1 Úvod 11 1.1 Energetické úvahy 11 1.2 Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů... 13 1.3 Model našeho Slunce 15 Proč studovat hvězdy? 9 1 Úvod 11 1.1 Energetické úvahy 11 1.2 Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů.... 13 1.3 Model našeho Slunce 15 2 Záření a spektrum 21 2.1 Elektromagnetické záření

Více

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS Liška J., Filípek J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem Komplexní zkouška požárně bezpečnostních zařízení tunelu na Dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým

Více

TURBULENCE MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ - CFX

TURBULENCE MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ - CFX Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TURBULENCE MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ - CFX učební text Tomáš Blejchař Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. Název:

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav)

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav) Základy technologií a odpadového hospodářství - Počítačovásimulace podzemního proudění a transportu rozpuštěných látek část 2 Jan Šembera, Jaroslav Nosek Technickáuniverzita v Liberci / Technische Universität

Více

Chyby a nejistoty měření

Chyby a nejistoty měření Moderní technologie ve stdi aplikované fyziky CZ..07/..00/07.008 Chyby a nejistoty měření (doplňjící tet k laboratorním cvičení) Připravili: Petr Schovánek, Vítězslav Havránek Obsah Obsah... Seznam ilstrací...

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. Webové stránky ČHMÚ www.chmi.cz

Více

Modelování ustáleného a neustáleného proudění v okolí plynových sond. Mgr. Hana Baarová

Modelování ustáleného a neustáleného proudění v okolí plynových sond. Mgr. Hana Baarová Modelování ustáleného a neustáleného proudění v okolí plynových sond Mgr. Hana Baarová Prezentace výsledků Říjen 2010, mezinárodní konference Permon 2010, SR Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy

Více

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté polynomy pro případ dvou uzlových bodů ξ 1 = 1 a ξ 2 = 4. Experimentální body jsou x = [0.2 0.4 0.6 1.5 2.0 3.0

Více

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva)

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Byl sestaven zjednodušený matematický model pro dvojrozměrné (2D) simulace

Více

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Shrnutí Článek se zabývá vyhodnocením provozních měření traktorových dopravních souprav s cílem stanovit vliv svahu na energetické a

Více

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA Bakalářská práce SIRNÝ Lukáš Institut geoinformatiky VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E mail:

Více

Penetrační testování

Penetrační testování Penetrační testování Michal Zeman Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA Školní rok: 2008-09 Abstrakt Práce se zabývá testováním zranitelnosti informačních systémů. Tyto systémy se dnes velmi rozšiřují a často

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

APLIKACE ÚHOLY OBCHODNÍHO CESTUJÍCÍHO PRO VÝBĚR OPTIMÁLNÍHO POŘADÍ FÁZÍ SVĚTELNĚ ŘÍZENÝCH KŘIŽOVATEK

APLIKACE ÚHOLY OBCHODNÍHO CESTUJÍCÍHO PRO VÝBĚR OPTIMÁLNÍHO POŘADÍ FÁZÍ SVĚTELNĚ ŘÍZENÝCH KŘIŽOVATEK APLIKACE ÚHOLY OBCHODNÍHO CESTUJÍCÍHO PRO VÝBĚR OPTIMÁLNÍHO POŘADÍ FÁZÍ SVĚTELNĚ ŘÍZENÝCH KŘIŽOVATEK APPLICATION OF TRAVEL SALESMAN PROBLEM FOR OPTIMAL ORDER OF PHASES OF LIGHT CONTROLLED INTERSECTIONS

Více

Přesvědčivost výsledků výpočtu potřeby tepla na vytápění pasivních domů

Přesvědčivost výsledků výpočtu potřeby tepla na vytápění pasivních domů Přesvědčivost výsledků výpočtu potřeby tepla na vytápění pasivních domů Pavel Kopecký, Kamil Staněk, Jan Antonín, ČVUT, Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Tel.: +420 224 354 473, e-mail: pavel.kopecky@fsv.cvut.cz

Více

STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI. Pavel Praks, Zdeněk Boháč

STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI. Pavel Praks, Zdeněk Boháč STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI Pavel Praks, Zdeněk Boháč Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. listopadu

Více

Virtuální simulace se širokou řadou testovacích nástrojů pomáhají zlepšovat vývoj výrobků

Virtuální simulace se širokou řadou testovacích nástrojů pomáhají zlepšovat vývoj výrobků SOLIDWORKS Simlation Virtální simlace se široko řado testovacích nástrojů pomáhají zlepšovat vývoj výrobků SOLIDWORKS SIMULATION Nástroje SOLIDWORKS Simlation pomáhají konstrktérům posodit jejich fnkčnost

Více

Atypické řešení oddělení tunelových trub při požáru v místě systému provozního větrání

Atypické řešení oddělení tunelových trub při požáru v místě systému provozního větrání Atypické řešení oddělení tunelových trub při požáru v místě systému provozního větrání Požadavky na tunely Dopravní systém, zejména transevropská silniční síť, sehrává důležitou úlohu při podpoře evropské

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

POROVNÁNÍ NĚKTERÝCH SW PRO ZOBRAZENÍ GRAFU FUNKCE DVOU PROMĚNNÝCH

POROVNÁNÍ NĚKTERÝCH SW PRO ZOBRAZENÍ GRAFU FUNKCE DVOU PROMĚNNÝCH POROVNÁNÍ NĚKTERÝCH SW PRO ZOBRAZENÍ GRAFU FUNKCE DVOU PROMĚNNÝCH Martin Fajkus Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav matematiky, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká

Více

Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi

Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské prai Naďa Rapantová VŠB-Technická univerzita Ostrava APLIKACE MATEMATICKÉHO MODELOVÁNÍ V HYDROGEOLOGII řešení environmentálních

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6 3. SIMULTÁNNÍ REAKCE Úloha 3-1 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet přeměny... 2 Úloha 3-2 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet času... 2 Úloha 3-3 Protisměrné reakce oboustranně

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Přestup tepla a volná konvekce

Přestup tepla a volná konvekce Přestup tepla a volná konvekce Úvod Řešeno v programu COMSOL Multiphysics 4.2 Tento příklad popisuje proudění tekutiny spojené s přestupem tepla. Jedná se o sestavu ohřívacích trubek umístěných v nádrži,

Více

Číslicové řízení procesů

Číslicové řízení procesů Číslicové řízení procesů čební text VOŠ a SPŠ Ktná Hora Ing. Lděk Kohot Základní pojmy číslicového řízení Rozdělení řízení podle průběh signálů logické řízení binární signály (RUE, FALSE) analogové řízení

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Metoda oddělených elementů (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

LTC 8600 Modulární maticové přepínače a řídicí systémy Allegiant

LTC 8600 Modulární maticové přepínače a řídicí systémy Allegiant Video 86 Modlární maticové přepínače a řídicí systémy Allegiant 86 Modlární maticové přepínače a řídicí systémy Allegiant www.boschsecrity.cz Přepínání 8 kamer na 6 monitorech Modlární konstrkce Výkonné

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická

Více

Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz

Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz Konference ANSYS 2011 Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz Jakub Hromádka, Jindřich Kubák Techsoft Engineering spol. s.r.o., Na Pankráci

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

01MDS. http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html

01MDS. http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html 01MDS http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html 01MDS Modely dopravních systémů (úvodní přednáška) Milan Krbálek Katedra matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT v Praze http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

Aplikace multifraktální geometrie na finančních trzích

Aplikace multifraktální geometrie na finančních trzích Aplikace multifraktální geometrie na finančních trzích 5. studentské kolokvium a letní škola matematické fyziky Stará Lesná Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Praha 1. 9. 2011 Úvod náhodné procesy

Více

Abychom obdrželi všechna data za téměř konstantních podmínek, schopných opakování:

Abychom obdrželi všechna data za téměř konstantních podmínek, schopných opakování: 1.0 Vědecké přístupy a získávání dat Měření probíhalo v reálném čase ve snaze získat nejrelevantnější a pravdivá data impulzivní dynamické síly. Bylo rozhodnuto, že tato data budou zachycována přímo z

Více

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš KVANTOVÁNÍ ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ NÍZKÉ ÚROVNĚ Abstrakt Quantization of acoustic low level signals David Bursík, Miroslav Lukeš Při testování kvality A/D převodníků se používají nejrůznější testovací signály.

Více

Termochemie se zabývá tepelným zabarvením chemických reakcí Vychází z 1. termodynamického zákona. U změna vnitřní energie Q teplo W práce

Termochemie se zabývá tepelným zabarvením chemických reakcí Vychází z 1. termodynamického zákona. U změna vnitřní energie Q teplo W práce Termochemie Termochemie se zabývá tepelným zabarvením chemických reakcí Vychází z 1. termodynamického zákona U = Q + W U změna vnitřní energie Q teplo W práce Teplo a práce dodané soustavě zvyšují její

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2)

OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2) OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2) Měď je rozšířený kov používaný například do počítačů, jako elektrické kabely, okapy, instalatérské prvky a všemožný spojovací materiál. Po mědi je tedy velká poptávka a

Více

Řešení vnější aerodynamiky kolejových vozidel

Řešení vnější aerodynamiky kolejových vozidel Řešení vnější aerodynamiky kolejových vozidel Milan Schuster Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., Tylova 46, 301 00 Plzeň, e-mail: schuster@vzuplzen.cz Abstract: This paper deals with numerical simulations

Více

Hydromechanické procesy Počítačová dynamika tekutin (CFD) - úvod -

Hydromechanické procesy Počítačová dynamika tekutin (CFD) - úvod - Hydromechanické procesy Počítačová dynamika tekutin (CFD) - úvod - M. Jahoda Co je CFD? 2 Computational Fluid Dynamics (CFD) je moderní metoda jak získat představu o proudění tekutin, přenosu tepla a hmoty,

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6 STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 00Cr6 RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 00Cr6 Petr Dostál a Jana Dobrovská b Jaroslav Sojka b Hana Francová b a Profi am

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Aplikace lokálního požáru při navrhování stavebních konstrukcí Application of the Local Fire in Designing Building Structures

Aplikace lokálního požáru při navrhování stavebních konstrukcí Application of the Local Fire in Designing Building Structures Aplikace lokálního požáru při navrhování stavebních konstrukcí Application of the Local Fire in Designing Building Structures Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické Termodynamika termodynamická teplota: Stavy hmoty jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody (273,16 K = 0,01 o C). 0 o C = 273,15 K T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]=

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

STANOVENÍ SOUČINITELŮ MÍSTNÍCH ZTRÁT S VYUŽITÍM CFD

STANOVENÍ SOUČINITELŮ MÍSTNÍCH ZTRÁT S VYUŽITÍM CFD 19. Konference Klimatizace a větrání 010 OS 01 Klimatizace a větrání STP 010 STANOVENÍ SOUČINITELŮ MÍSTNÍCH ZTRÁT S VYUŽITÍM CFD Jan Schwarzer, Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky

Více

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví Ing. Petr Fischer Agenda 10:15 11:00 Úvod do problematiky Petr Fischer Technické informace a příklady Jiří Jirát Otázky a odpovědi Používané metody navrhování

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

Význam vody pro globální chlazení. Globe Processes Model. Verze pro účastníky semináře Cloud 3.12.2009

Význam vody pro globální chlazení. Globe Processes Model. Verze pro účastníky semináře Cloud 3.12.2009 Význam vody pro globální chlazení Globe Processes Model Verze pro účastníky semináře Cloud 3.12.2009 Jaromír Horák, jaromir.horak@equica.cz, 2009 Role vody v globálních (klimatických) změnách Dík vodě

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

BR 52 Proudění v systémech říčních koryt

BR 52 Proudění v systémech říčních koryt BR 52 Proudění v systémech říčních koryt Přednášející: Ing. Hana Uhmannová, CSc., doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb 1 Přednáška Úvod do problematiky Obsah: 1.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS

POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS Kateřina Pojkarová Anotace:Dopravu vužívají lidé za různým účelem, mimo jiné i ke svým cestám

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

NOVÉ POZNATKY V EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI NA SVISLÝCH SKLADOVACÍCH SYSTÉMECH SYPKÝCH HMOT. Robert Brázda 1

NOVÉ POZNATKY V EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI NA SVISLÝCH SKLADOVACÍCH SYSTÉMECH SYPKÝCH HMOT. Robert Brázda 1 The International Journal of TRANSPORT & LOGISTICS Medzinárodný časopis DOPRAVA A LOGISTIKA NOVÉ POZNATKY V EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI NA SVISLÝCH SKLADOVACÍCH SYSTÉMECH SYPKÝCH HMOT ISSN 1451-107X Robert

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Katedra informatiky Pedagogické fakulty Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více