MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ VÝBUCHU METANU V RODINNÉM DOMKU V KAMENNÉ POMOCÍ SW FLUENT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ VÝBUCHU METANU V RODINNÉM DOMKU V KAMENNÉ POMOCÍ SW FLUENT"

Transkript

1 PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ VÝBUCHU METANU V RODINNÉM DOMKU V KAMENNÉ POMOCÍ SW FLUENT MATHEMATICAL MODELLING EXPLOSION METHAN IN FAMILY HOUSE IN KAMENNA USING FLUENT SOFTWARE Milada KOZUBKOVÁ, Jaroslav KRUTIL, Marian BOJKO, Otto DVOŘÁK Došlo , přiato Dostpné na attachments/04_vol4n_kozbkova_krtil_boko_dvorak.pdf. Abstract This paper describes the isses of risks conditions associated with the eplosion of gaseos mitres. Method of mathematical modeling by ANSYS FLUENT software for solving is sed. The work contains two alternatives of soltion. Variant A not considering damage room, and variant B considering destrction room, in which the blast was initiated. Problem soltion cased by the generation of eplosion pressre waves is not easy. It shold be mentioned that it is very important to orient oneself on physical knowledge, related to flid flow, technical drawings, thermophysical properties and material knowledge. It is important to note that a maor impact on solving of similar tasks depends on correct determination of chemical reaction constants as activation energy and pre-eponential factor. These constants have significantly inflence on chemical reaction of gaseos fel with an oidizer. In the final smmary the comparison of calclated data with the reslts of both eperimental measrements and also with other problem oriented nmerical software (FLACS) is evalated. The essence of sch works is verification of mathematical models for the fire technical epertise. This work shold also contribte to better nderstanding of brning behavior of gaseos fel mitres in confined spaces and thereby significantly redce the risk of sch sitations or prevent them. Keywords ANSYS FLUENT, CFD, eplosion, methane, nmerical simlation. ÚVOD Tento článek podává informace o tvorbě matematického model a následné simlaci výbch rodinného domk. Matematický model se snaží co nevěrohodněi napodobit sktečno velkorozměrovo požární zkošk rodinného

2 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 PŘÍSPĚVKY dom v Kamenné Milína, která byla provedena dne společně institcemi MV GŘ HZS ČR, TÚPO a VŠB TUO, FBI []. Úkolem této práce e tvorba matematického model v program ANSYS FLUENT pro stanovení vývin/šíření tlakových vln a eich ničivých účinků. Cílem této práce e ověření těchto modelů s výsledky získanými prostřednictvím eperiment a výsledky simlace provedenými v program FLACS. Jádrem samotného matematického modelování e řešení hoření směsi plynného paliva a z toho vyplývaící generace tlakové vlny, přestp tepla, prodění plynů a zkomání teplotních polí v zasažené oblasti. Problematika modelování výbch e velmi složitá a v program ANSYS FLUENT eiste několik možných přístpů k eí realizaci (akstický model, řešení pomocí přetlakového signál, model vyžívaící chemických reakcí). V tomto případ, kdy dochází ke generaci tlakové vlny v důsledk hoření plynné směsi, přichází v úvah poze možnost s vyžitím obecného model prodění plynů s chemicko reakcí (species transport and chemical reaction model). Avšak tato varianta byla rozpracována do dvo dílčích bodů. V první části byla úloha řešena tak, že nebylo važováno poškození střechy, oken a dveří v důsledk vznik tlakové vlny (což bylo pozorováno v eperiment). V drhé variantě bylo toto poškození važováno pomocí tzv. porézní vrstvy. V této části řešení e také popsána teorie porézní vrstvy a vysvětleno eí požití. TEORIE. Matematický model prodění s přestpem tepla Při výpočtech trblentního prodění se praktických inženýrských úloh vyžívá časově středovaných veličin, ež so v následných odstavcích a rovnicích označeny prhem nad dano fyzikální veličino. Je to způsobeno faktem, že při vysokých hodnotách Reynoldsova čísla nelze s ohledem na ntný počet bněk sítě a možnosti výpočetní techniky požít metod DNS [].. Rovnice kontinity pro prodění stlačitelné tektiny Rovnice vyadřící zákon zachování hmotnosti se nazývá rovnicí kontinity. Pro nestálené, tedy časově závislé prodění stlačitelných tektin i lze v diferenciálním tvar vyádřit takto: ρ t kde ( ρ ) = 0, i e časově středovaná složka rychlosti prodění. ()

3 PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0. Pohybové rovnice pro prodění stlačitelné tektiny Rovnice vyadřící zákon zachování hybnosti se nazývaí Navier- Stokesovy rovnice. Pro výpočty trblentního prodění e však potřeba požít časově středovaných veličin. Po dosazení časově středovaných veličin do Navier- Stokesových rovnic nabývaí tyto rovnice tvar tzv. Reynoldsových rovnic. Rovnice pro přenos hybnosti stlačitelných tektin maí tedy tvar: ( ) ( ) i c i i t i i i f f g p t ρ ε ρ ρδ μ ρ ρ =, () což odpovídá diferenciálním tvar rovnice pro přenos hybnosti, kde 9,8 = s m g e gravitační zrychlení v případě účasti vztlakových sil. Rovnicemi pro vyádření trblentních veličin so myšleny rovnice pro trblentní kineticko energii k a rychlost disipace ε. Rovnici pro k lze odvodit z Navier-Stokesových rovnic a má tvar: l l l l l l l k p k t k ν ν ρ δ = () Trblentní kinetická energie k e vedená v rovnici () a e definována ako: ( ) k = = (4) Rovnici pro ε lze opět odvodit z Navier-Stokesových rovnic a má tvar: k C C t l l l t t. ε ν ε σ ν ε ε ε ε ε = (5) Vztah pro trblentní viskozit t ν e pak definován takto: ε ν ν k C t = (6).. Rovnice energie Rovnice energie vyadře zákon zachování energie, podle kterého e celková změna energie E tektiny v rčitém obem V dána změno

4 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 PŘÍSPĚVKY vnitřní energie a kinetické energie a tokem obo energií plocho S omezící obem V. Výsledná rovnice má tvar: t [ ρe ] [ ρ E ] = ρ f ( p ) ( τ ) l l q S.. Transportní rovnice pro přenos příměsí FLUENT počítá v model časově středované hodnoty lokálních hmotnostních zlomků příměsí Y i, které so popsány podobno bilanční rovnicí, ako e tom rovnice energie (7) zahrnící řešení konvektivní a difúzní složky přenos. Je vyžíváno vztah, který má v konzervativní formě tvar: ( ρ Yi ) ( ρ Yi ) = J, i Ri Si, (8) t i kde i e časově středovaná složka rychlosti prodění a na pravé straně e R i rychlost prodkce příměsí i vlivem chemické reakce a S i rychlost tvorby přírůstk z distribované příměsi. Výše vedená rovnice platí pro N příměsí, kde N e úplný počet komponent prezentovaných v matematickém model. Distribce příměsí může být realizována za různých podmínek, obecně lze rozlišovat distribci za laminárního nebo trblentního prodění. J, i představe difúzní tok i -té komponenty směsi. Při trblentním prodění FLUENT pro vyádření difúzního tok i -té složky platňe vztah: h (7) J i μt Y = Sc t i, (9) kde Sc t e Schmidtovo trblentní číslo (přednastaveno na hodnot 0,7)..4 Matematický model řešení chemických reakcí FLUENT požívá pro řešení rychlosti prodkce příměsí i vlivem chemické reakce několika modelů: laminární model (Laminar finite-rate model), trblentní model (Eddy-Dissipation model), kombinovaný model (Finiterate/Eddy-Dissipation model) a EDC trblentní model (Eddy-Dissipation- Concept). Každý z těchto modelů e vhodný pro rčité podmínky průběh chemické reakce [], [0]. 4

5 PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0.4. Laminar finite-rate model (laminární model) Model počítá chemické zdroové členy žitím Arrheniova vyádření, kdy trblentní flktace so zanedbatelné. Laminární model e dostatečně přesný pro spalování s relativně pomalo dobo vlastní chemické reakce a zanedbatelnými trblentními flktacemi ako e nadzvkové hoření. Zdroový člen R i z důvod chemické reakce v rovnici pro příměs i e počítán ako sočet N R reakčních zdroových členů příměsí, které se na reakci podíleí R Ek N N ( ) βk RT η, k ν ν A T e [ C ] k [ C ] NR η, k i = M i i, k i, k k b, k 44 k= = = k f, k, (0) i, k kde N e počet chemických příměsí, ν stechiometrický koeficient pro reaktant i v k -té reakci, ν i, k stechiometrický koeficient pro prodkt i v k -té reakci, M i e molární hmotnost příměsi i, k f, k rychlostní konstanta pro k -to přímo (dopředno) reakci, k b, k rychlostní konstanta pro k -to zpětno reakci, C látková koncentrace každého reaktant a prodkt příměsi v k -té reakci, η,k rychlostní eponent (řád reakce) pro reaktant a prodkt v k -té přímé reakci, η,k rychlostní eponent pro reaktant a prodkt v k -té zpětné reakci, A k preedeponenciání faktor Arrheniova výraz, β k e teplotní eponent, E k aktivační energie reakce, R niverzální plynová konstanta a T teplota. Reakce může probíhat v homogenní fázi, mezi fázemi ednotlivých příměsí, nebo na povrch, eíž výsledkem e sazování nebo vznik fáze [4], [0]..4. Eddy-Dissipation model (trblentní model) Probíhá-li chemická reakce rychle, tak celková rychlost reakce e řízená trblentním směšováním. Rozlišeme dva typy reakcí, s nepromíchanými a promíchanými reaktanty. FLUENT poskyte model chemické trblentní interakce založeného na Magnssen a Hertager (nazvaný eddy-dissipation model) [4]. Střední rychlost chemické reakce tvorby prodkt i -té příměsí v k -té reakci e dána menší hodnoto ze dvo vyádření R i = M N R i k= min ν i ε YR Aρ min k R ν M, k, R, k i, R ν i, k ε ABρ k N P ν Y, k P M, () 5

6 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 PŘÍSPĚVKY kde Y P e hmotnostní zlomek ednotlivých prodktů příměsí ( P ), Y R e hmotnostní zlomek konkrétních reaktantů (R ), A e empirická konstanta (rovna 4) a B e empirická konstanta (rovna 0,5). ρ e měrná hmotnost i -té příměsi. Rychlost chemické reakce e řízená časovým měřítkem k / ε směšování velkých vír na základě Spaldingova model eddy-breakp (rozpad vír). Proces chemické reakce probíhá, estliže e prodění trblentní ( ε / k < 0 ) [4], [0]..4. Finite-rate/Eddy-Dissipation model (kombinovaný model) Dále e možno važovat kombinovaný finite-rate/eddy-dissipation model, kdy se rychlost reakce rčí ak podle Arrhenia (0), tak podle Eddy-dissipation rovnice (). Lokální rychlost reakce e dávána ako minimální hodnota z těchto dvo rovnic [4]. Přestože FLUENT dovole několika stpňové reakční mechanismy pro eddy-dissipation a finite-rate/eddy-dissipation model, lze reakčních mechanizmů vyšších řádů očekávat ne příliš přesné řešení. Příčino e, že několika stpňové reakční mechanizmy so založeny na Arrheniových rychlostech, které so rozdílné pro každé reakce. V eddy-dissipation model maí všechny reakce steno rychlost, proto by měl být tento model požit poze pro ednokrokové (reaktant prodkt) nebo dvokrokové (reaktant přechodný prodkt prodkt) obecné rovnice. Model nemůže předpokládat kineticko kontrol příměsí, ako so radikály [4], [0]..4.4 Eddy-Dissipation-Concept (EDC) model (trblentní model) V tomto model e zahrnta kinetika několika krokového chemického mechanism v trblentním prodění. Předpokládá chemické reakce, eichž dě probíhá v malých trblentních strktrách, zvaných fine scaled. Zdroový člen R i vlivem chemické reakce pro příměs i e počítán podle (7), kde Y i e hmotnostní * Y i hmotnostní zlomek příměsi i pro fine scaled [4], C ξ e zlomek příměsi i, konstanta obemového zlomk (,77), (0,408), ν e kinematická viskozita [0]. C r e konstanta časového měřítka R * ( Y Y ) C ν ε ρcξ k ν ν ε Cξ ε k i = i i. 5 r,5 () Pokd so modelovány laminární reakční systémy žitím laminárního finite-rate model, bdeme pravděpodobně vyžívat řešič s názvem copled, 6

7 PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 pokd bde/nebde výpočet konvergovat. V EDC model e ntné nastavit: pravděpodobnost limitní rychlosti pro teplot (formle změn mezi teploto vypočteno a teploto z předchozího krok výpočt, implicitně nastaveno na 0,), časový krok teplotního redkčního faktor (limit pro lokální CFL číslo, pro případ, kdy e změna teploty příliš výrazná, přednastaveno na 0,5) a přípstné maimm poměr časové měřítko/chemické časové měřítko (limitní lokální hodnota CFL čísla, přednastaveno na 0,9). Implicitně nastavené hodnoty so vhodné pro velko škál modelů [4], [0]. V matematickém model bylo vyžito rovnice pro dokonalé spalování metan: CH4 O CO H O () Matematické modely řešící chemické reakce plynů so založeny na řešení transportních rovnic pro hmotnostní zlomky příměsi s definovaným reakčním mechanismem chemické reakce. Rychlosti reakce, která se obeví ako zdroové členy v rovnicích pro přenos příměsi, so počítány v případech laminárního prodění z Arrheniových výrazů pro rychlost, v případech trblentního prodění z model trblentní (eddy) disipace dle Magnssena Hertagera nebo z EDC (Eddy-dissipation-concept) model [5]. Proto maí zásadní vliv na správno realizaci výpočt konstanty aktivační energie a pre-eponenciálního faktor. V odborné literatře e mnoho variací těchto konstant např. Zambon Chelliah (ZC), Pri-Seshadri (PS), WD (Andersen-et-al), CM (Bibrzycki-Poinsot) atd V našem případě se nevíce osvědčily konstanty dle Zambon Chelliah, které nabývaí těchto hodnot: Pre-eponencial factor: J.kmol - Activation energy: cal.mol - Řešení matematických modelů e provedeno v program ANSYS FLUENT (CFD - Comptational Flid Dynamics). Tento program e založen na metodě konečných obemů a řešení základních rovnic možňící komplení řešení úloh z oblasti trblence, přenos tepla atd..5 Fyzikální vlastnosti U hstoty byl nastaven parametr ideal-gas. To znamená, že hstota plyn e počítána podle stavové rovnice. p V T r i = konst (4) Ostatní fyzikální veličiny se definí v závislosti na teplotě eperimentálně zištěnými závislostmi, ako polynom, tablka atd. Podle kinetické energie [6] ideálního plyn moho být definovány následící fyzikální vlastnosti ednotlivých plynů a parametry [7]: 7

8 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 PŘÍSPĚVKY viskozita, tepelná vodivost, měrná tepelná kapacita, koeficienty difúze hmoty (pro mlti-speciální drhy směsi). Definice dynamické viskozity μ i při žití kinetické teorie e následící: MT μi =.67e 6 σ Ω μ, i, (5) kde * ( ) Ω a μ, i = Ωμ T T * = T ( ε / ) k B. (6) Fnkce Ω μ, i e eperimentálně rčeno závislostí na bezrozměrné teplotě, např. [8]: Ω, = i.678 * * * ( T ) ep( 0.770T ) ep(.4787t ) μ (7) Vzorec pro měrno tepelno kapacit plynů polynomem n-tého řád: c p i 4 ( T ) A A T A T A T A c p, i, 4 5 T, e vyádřen ako fnkce teploty = (8) Tepelná vodivost λ i při žití kinetické teorie e vyádřena takto: 5 R 4 c, M = 4 p i M 5 R i μ i λ (9) Fyzikální vlastnosti směsi plynů se pak rčí podle směšovacích zákonů. NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ. Definice geometrie a výpočetní sítě oblasti Geometrie a výpočetní síť vychází z přiložené výkresové dokmentace, avšak není zcela totožná. Jelikož e z výsledků eperiment patrné, že v obývacím pokoi dochází en k velmi nepatrným změnám tlak v závislosti na čase, e tato 8

9 PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 místnost vynechána z matematického model. Výkresová dokmentace také podává detailní informace o místění tlakových senzorů. Umístění tlakových senzorů v matematickém model e shodné s požární zkoško. Z důvod lepší orientace a čitelnosti při srovnávání výsledků so tyto měřící body na model označeny steně ako tlakové senzory při eperiment. Výpočetní síť dom byla vytvořena v program Workbench.0 s celkovým počtem bněk 750. Jedná se o nestrktrovano síť vytvořeno pomocí prvků mnohostěn různorodých tvarů. Geometrie model byla zednodšena tím, že se nevaže nábytek, příslšenství a vybavení vnitř místností. Naproti tom byly pro variant važící poničení části místnosti vytvořeny specifické oblasti, které bdo definovány ako porézní zóny. Tyto oblasti so místěny podél oken, dveří a pod střecho a bdo v model simlovat vysklení oken, vyražení dveří a nadzdvižení spol s poškozením střechy komory. Geometrie matematického model domk e vyobrazena na obr.. Kde so zeleně vyznačeny porézní zóny. Varianta, které nevažeme poničení, pochopitelně tyto oblasti neobsahe. U této varianty so okna, dveře a část střechy važovány ako tlakové výstpy (pressre otlet). Obr. Geometrie a síť matematického model (vlevo) Detail řez sítě a zobrazení nečetněších tvarů bněk (vpravo). Okraové podmínky V podstatě byly veškeré důležité okraové podmínky pro obě varianty totožné a byly kompletně převzaty z dostpných podkladů o eperiment (tedy z přiložené výkresové dokmentace). Okraové podmínky pro všechny tři výstpy (okno, dveře venkovní, dveře do ložnice) so definovány ako tlakový výstp (pressre otlet) a so označeny červeně, viz obr.. Všechny další stěny so 9

10 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 PŘÍSPĚVKY definovány ako Wall tedy pevné stěny. Teplotní podmínky na výstpech a vnitř řešené oblasti byly definovány z dostpných informací o povětrnostních podmínkách ako T = 0 C. Prodícím médiem celé oblasti e plynná směs vzdch s metanem a e definována tímto složením N = 7,68 %, O = 9, % a CH 4 = 8 %. K nastavení plynné směsi do řešené oblasti bylo vyžito fnkce inicializace.. Definice porézní vrstvy Jak ž bylo vedeno výše, varianty važící i simlace vysklení oken, vyražení dveří a poničení střechy byla řešena za pomoci model prodění média přes porézní vrstv. Tato fnkce v program ANSYS FLUENT zahrne dvě možnosti definování oblasti, přes které se výpočet řeší. A so to tyto: plocha - e možné vyžít plochy dané geometrie a těmto plochám nastavit porézní koeficienty; obem - vyžie se v případech D těles, kde e nezbytné nastavit porézní vrstv o daných koeficientech v celém obem. V našem případě bylo vyžito obemového zadání porézní oblasti. V prostředí ANSYS FLUENT se D porézní zóna řeší v men Cells Zone, kde se vybraná oblast nastaví ako porézní (Poros Zone) [9]. Teorie porézního prostředí vychází z tzv. Darcyho zápis porézního prostředí. V rovnici průtoků pro porézní prostředí e přidaný člen S i složený ze dvo částí laminární a trblentní ztráty. V případě homogenního porézního prostředí má tento tvar [4]: S v α C i μ = ( vi C ρ v vi ) (0) α velikost rychlosti propstnost sočinitel odpor Laminární ztráty v porézním prostředí (Viscos resistence) V případě laminárního prodění skrz porézní vrstv e ztráta tlak úměrná rychlosti a konstanta C e nlová. Model porézního prostředí se poté redke na Darcyho zákon [4], [9]: μ p = v α () Ztráta tlak pro směry, y, z má pak následný tvar: 0

11 PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 Δp Δp Δp y z = = = = α = α y = α z μ v Δn μ v Δn μ v Δn z y () /α i položka v matici D složka rychlosti, y, z v n, y, z Δ tlošťky média v osách, y, z Trblentní ztráty v porézním prostředí (Inertial resistence) U případ např. děrovaného plát e možné eliminovat propstnost alfa a požít poze inertní ztráty pro směry, y, z [4], [9]: Δp Δp Δp y z = = = C C C ( ρv ( ρv ( ρv Δn v yδn y v zδnz v ) ) ) () V našem případě byly koeficienty viscos a inertial resistance faktor orientačně odvozeny na základě naměřených hodnot (měření bylo převzato z [9]) rychlosti a ztráty tlak pomocí následícího postp: A) Z naměřených dat rychlosti a tlak prodícího vzdch se vytvoří graf a proloží se rovnicí regrese. Tablka Tablka naměřených hodnot z eperiment v(m.s - ) p (Pa) 0 0,57 5,7 54, , ,6 94

12 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 PŘÍSPĚVKY Graf Závislost rychlosti na tlakové ztrátě B) Z následících vzorců se vypočítaí koeficienty / α a C : μ μ t 6,64 = t α = = m α 6,64 0,006 0,006 = C ρ t C = =, 6686 m ρ t.4 Definice materiálových vlastností V oblasti matematického model so važovány dva základní materiály. Jso to materiály prodícího média (flid) a materiál stěn (solid). Prodícím médiem e važována směs, která odpovídá fyzikálním parametrům o tomto složení N = 7,68 %, O = 9, % a CH 4 = 8 %. Tato směs e definována parametry, které so naznačeny v tab.. Jelikož se směs skládá z ednotlivých plynů, e také nezbytné nadefinovat fyzikální parametry samotných prvků směsi. Definování těchto parametrů e všech prvků směsi totožné a proto so naznačeny materiálové vlastnosti poze pro eden plyn (viz tab. ).

13 PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 Pevný materiál (solid), požitý v model, e cihla. Tento materiál e nastaven pro všechny pevné a nepohyblivé části v domě (strop, podlaha a ednotlivé stěny vnitř dom). Fyzikální parametry so detailně popsány v tab. 4. Tablka Fyzikální parametry zadávané do program FLUENT pro prodící směs Složení směsi (vzdch) na vstp obemová % dsík % 7,68 % kyslík % 9, % metan % 8 % Sma % 00 % Hstota směsi (ρ) kg.m - N ideal-gas Specifické teplo (Cp) J.kg -.K - miing-law Tepelná vodivost (λ) W.m -.K - ideal-gas-miing-law Viskozita (η) kg.m -.s - ideal-gas-miing-law Hmotnostní rozptyl (D) m.s - kinetic -theory Koeficient teplotní difúze (D I ) kg.m -.s - kinetic-theory Tablka Fyzikální parametry popisící eden plyn směsi (O kyslík) Specifické teplo (Cp) J.kg -.K - piecewise-polynomial Tepelná vodivost (λ) W.m -.K - kinetic-theory Viskozita (η) kg.m -.s - kinetic-theory Moleklová hmotnost (M r ) kg.kgmol Entalpie (H).kgmol - 0 Entropie (S).kgmol -.k ,9 Referenční teplota (T ref ) K 98,5 L - J charakteristická délka Angstrom,458 L - J energetický parametr K 07,4

14 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 PŘÍSPĚVKY Tablka 4 Fyzikální parametry popisící pevné materiály v model Hstota (ρ) kg.m - N 750 Specifické teplo (Cp) J.kg -.K Tepelná vodivost (λ) W.m -.K - 0,86 VYHODNOCENÍ MATEMATICKÉ SIMULACE VÝBUCHU ŘEŠENÍ ČASOVĚ ZÁVISLÉ ÚLOHY PROUDĚNÍ PLYNŮ S CHEMICKOU REAKCÍ Grafické zhodnocení e založeno na časové závislosti změny teplotních, rychlostních, tlakových atd. polí. Předmětem zám bylo především sledování změn tlakového pole. Byly provedeny dva základní způsoby vyhodnocení dosažených výsledků. V první fázi byly vyhodnoceny formo vyplněných kontr výsledky výpočt, iž výše zmiňovaných polí. Znázornění těchto tlakových polí e pro lepší viditelnost provedeno pomocí vhodně místěných řezů přes modelovano oblast. Byly přidány další veličiny, které označí úbytek hmotnostního zlomk metan vlivem hoření a teplo vznikaící z chemické reakce směsi (místo, kde dochází k hoření metan). Pro variant A e navíc provedeno srovnání průběh výbchového tlak v čase v programech ANSYS FLUENT a program FLACS. A ve variantě B e provedeno srovnání průběh výbchového tlak v program ANSYS FLUENT s eperimentem.. Varianta A nevažící poškození místnosti Na obrázcích až 6 so graficky zobrazeny výsledky varianty, která nevaže poničení oblasti. Porovnání e provedeno v časovém krok 0,5 s a 0,5 s, kdy e nelépe vidět vznik tlakové vlny. 4 Obr. Tlakové pole v čase 0,5 a 0,5 s [Pa]

15 PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 Obr. Rychlostní pole v čase 0,5 a 0,5 s [m.s - ] Obr. 4 Teplotní pole v čase 0,5 a 0,5 s [K] 5

16 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 PŘÍSPĚVKY Obr. 5 Úbytek hmotnostního zlomk metan vlivem hoření plynné směsi v čase 0,5 a 0,5 s Obr. 6 Místo hoření plynné směsi v čase 0,5 a 0,5 s (Heat of reaction [W]) 6

17 PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 Graf Srovnání průběh výbchového tlak (nahoře ANSYS FLUENT dole FLACS) 7

18 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 PŘÍSPĚVKY. Varianta B važící poškození místnosti Na obrázcích 7 až so znázorněny výsledky matematického model, který zahrne poškození místnosti. Z obrázk 7 e patrný vznik a šíření tlakové vlny v čase 0, s (vlevo) a v čase 0,4 s (obrázek vpravo). Tento průběh potvrzí také rychlostní pole, která so naznačena na obr 8. Rychlostní profily so opět naznačeny ve steném časovém interval. Je také patrné, že se tlaková vlna šíří všemi směry steně. Na snímcích 9, které popisí teplotní pole, e velmi dobře vidět vznik plamene v řešené oblasti. Šíření teploty postpe s mírným zpožděním, než postpe tlaková vlna. Další obrázky 0 a naznačí, ak dochází k úbytk metan v závislosti na hoření plynné směsi, respektive identifikí místo, kde dochází k hoření. Tyto poslední obrázky so zaznamenány v časovém krok 0,4 s a 0,5 s. Obr. 7 Tlakové pole v čase 0, a 0,4 s [Pa] 8

19 PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 Obr. 8 Rychlostní pole v čase 0, a 0,4 s [m.s - ] Obr. 9 Teplotní pole v čase 0, a 0,4 s [K] 9

20 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 PŘÍSPĚVKY Obr. 0 Úbytek hmotnostního zlomk metan vlivem hoření plynné směsi v čase 0,4 a 0,5 s Obr. Místo hoření plynné směsi v čase 0,4 a 0,5 s (Heat of reaction [W]) V této části byl vyhodnocen průběh změny tlak v závislosti na čase v místech místění tlakových senzorů. Jak ž bylo vedeno výše, místění tlakových senzorů v eperiment se shode s místěním v nmerickém model. Pro lepší orientaci ve výsledcích e označení tlakových senzorů v matematickém model totožné ako eperiment. Z graf e patrné, že bylo dosaženo velmi dobré shody eperiment s nmerickým modelem, a to neen maimálních hodnot tlak, ale také průběh 0

21 PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 tlakové vlny v závislosti na čase. Tlakový snímač s označením PS (zelená křivka) dosahe v matematickém model ve srovnání s eperimentem velmi dobrého maimálního výbchového tlak. V eperiment dosahe maimálních hodnot 800 Pa a v nmerickém model e dosaženo maimální hodnoty 84 Pa. Průběh tlakové vlny v závislosti na čase lze považovat také za zdařilý, neboť maimálních hodnot e v eperiment dosaženo v čase 5, s a v model byl tento čas 5,0 s. Velmi dobře byl zachycen neen začátek tlakové vlny, ale i eí prdký pokles vlivem vysklení oken, vyražení dveří a poničení střechy v závěr vlny. Je potřeba také zmínit, že vznikly mírné nesrovnalosti, které byly zištěny na špičce vlny, kdy v nmerickém model nastal neprve mírný pokles tlak a až posléze bylo dosaženo maimální hodnoty výbchového tlak. Posledního snímače PS (světle fialová křivka) nebylo v model važováno z důvod, že se tlak v závislosti na čase mění en velmi málo. Závěrem lze říci, že dosažené výsledky lze považovat za velmi spokoivé. Graf Srovnání tlakového průběh PS (vlevo nmerická simlace vpravo eperiment) 4 ZÁVĚR Článek řeší výbch směsi metan a vzdch a šíření takto vzniklé tlakové vlny v rodinném domk s vyžitím nmerické simlace. Matematický model domk byl vytvořen na základě eperiment týkaícího se výbch ve sktečném domě v Kamenné Milína. Bylo také vyžito technické dokmentace a meteorologických dat k definici okraových podmínek.

22 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 PŘÍSPĚVKY V první části této práce e rozpracován podrobný matematický model celé úlohy, kdy e popsán neprve matematický model prodění s přestpem tepla a ten e následně rozšířen o model řešící chemické reakce v plynech. V této kapitole so popsány základní rovnice, které so vyžity k řešení takového problém a popis fyzikálních vlastností obekt, vzdch a paliva. Následe oddíl zabývaící se geometrií a tvorbo sítě v program ANSYS FLUENT.0. Dále so specifikovány okraové podmínky. Následně so rčeny potřebné koeficienty k definici porézní vrstvy získané měřením. Závěr této sekce e zaměřen na definici materiálových vlastností. Při řešení této úlohy so važovány dvě varianty. Varianta A, která nevaže poničení dom a varianta B, která važe s částečným poničením dom. Pro variant A bylo provedeno vzáemné srovnání dvo softwarů (SW ANSYS FLUENT a SW FLACS). Bylo zištěno, že oba tyto softwary dosahí velmi výrazné shody výbchového tlak v závislosti na čase. Ovšem e ntno podotknot, že se takto řešená úloha výrazně liší od eperiment. Maimální hodnoty tlaků v obo simlacích so shodné s eperimentem, ale eich průběh e výrazně rychleší, než ak tom bylo ve sktečnosti (asi 4 rychleší). Naproti tom varianta s porézní vrstvo dosahe velmi dobré shody v průběh tlakové vlny a v maimálních hodnotách tlak v porovnání s eperimentem. Je potřeba říct, že mírné odchylky výsledků mezi nmerickými a eperimentálními daty byly zištěny. Jso důsledkem špatného odhad konstant porézní vrstvy, což má zásadní vliv na správno realizaci nmerické simlace. Hlavním přínosem práce e získání podrobných informací a dat o vývin/šíření tlakových vln a eich ničivých účinků v obytných obektech. Na základě porovnání vypočtených a naměřených hodnot sledovaných veličin v definovaných pozicích a čase lze takto získané informace dále vyžít a zobecnit pro potřeb technických epertiz, k záchraně lidských životů a zabránění škod na hmotném maetk. Résmé Article solves eplosion of methane and air mitre and spread the reslting pressre waves in a hose sing nmerical simlations. A mathematical model of hose was created based on eperiment concerning to the eplosion in a real hose in Kamenná in Milína. It was also sed technical docmentation and meteorological data to define the bondary conditions. In the first part of this thesis the detailed mathematical model of the entire ob was elaborated. At first the mathematical model of flow with heat transfer was described and then was etended to model solving chemical reactions in gases. This chapter the basic eqations are introdce sed for solving the problem and description of the physical properties of an obect, air and fel. The following section deals with the geometry and mesh generation in ANSYS FLUENT.0. Frther bondary conditions are specified. Sbseqently, the coefficients are needed to define the poros layer and are obtained from

23 PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /0 measrements. The conclsion of this section is focsed on the definition of material properties. In solving this task, two variants are considered. Variant A not considering damage of the hose and variant B, which is considering a partial damage of hose. For variant A the comparison between two software (ANSYS FLUENT software and FLACS) was done. It was fond that both of these softwares reach very strong consenss of eplosion pressre verss time. However, it shold be noted that this solved task significantly differs from the eperiment. Maimm vales of pressres in both simlations are consistent with eperiment, bt their progress is mch faster than it was in fact (abot 4 faster). In contrast, a variant with a poros layer has a very good agreement in the corse of pressre waves and maimm pressre vales in comparison with eperiment. It is necessary to say that a slight deviation between the nmerical reslts and eperimental data has been identified. They reslt from miscalclation of constants poros layer, which fndamentally affects the correct implementation of nmerical simlation. The main contribtion of this work is to obtain detailed information and data on the evoltion / spread of pressre waves and their destrctive effects in residential bildings. Based on the comparison of calclated and measred monitored variables depending on defined position and time ths obtained information can be sed for technical epertise, to save lives and prevent damage to property. Poděkování Tento článek vznikl v rámci výzkmného proekt č. VD00600A07 "Výzkm moderních metod pro ZPP a hodnocení nebezpečných účinků požárů na osoby, maetek a životní prostředí". Literatra [] DVOŘÁK, O., DUDÁČEK, A. Zpráva o výsledcích požární zkošky v rodinném domk v Kamenné Milína dne Praha, Ostrava: TÚPO MV GŘ HZS ČR a FBI VŠB TU Ostrava, s. [] KOZUBKOVÁ, M. Nmerické modelování prodění FLUENT I. [online]. Ostrava: VŠB TU Ostrava, c00.6 s. Poslední revize Dostpné z: <URL:http://www.8.vsb.cz/seznam.htm>. [] PLATOŠ, P. Aplikace model v oblasti ekologie. [Disertační práce]. Ostrava: Katedra hydromechaniky a hydralických zařízení, Faklta stroní VŠB Technická niverzita Ostrava, s. [4] Ansys, Inc. ANSYS FLUENT.0 - Theory Gide. 00. [5] BOJKO, M., KOZUBKOVÁ, M., MICHALEC, Z. Mathematical Model of the Low-Temperatre Oidation of Coal in Coal Stockpiles and Dmps. In Twenty Seventh Annal International Pittsbrgh Coal Conference. Istanbl (Trkey), 00.

MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ POŽÁRNÍ ZKOUŠKY V RODINNÉM DOMKU V BOHUMÍNĚ POMOCÍ SW FLUENT

MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ POŽÁRNÍ ZKOUŠKY V RODINNÉM DOMKU V BOHUMÍNĚ POMOCÍ SW FLUENT PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION /011 MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ POŽÁRNÍ ZKOUŠKY V RODINNÉM DOMKU V BOHUMÍNĚ POMOCÍ SW FLUENT MATHEMATICAL MODELLING OF FIRE EXPERIMENT IN FAMILY HOUSE IN BOHUMIN

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky Konference ANSYS 2009 Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky J. Štěch Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení jstech@kke.zcu.cz

Více

Turbulence Modelování proudění - CFX

Turbulence Modelování proudění - CFX Vysoká škola báňská Technická niverzita Ostrava Trblence Modelování prodění - CFX čební text Tomáš Blejchař Ostrava 2010 Recenze: Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Název: Trblence-Modelování prodění - CFX Ator:

Více

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky Konference ANSYS 011 CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky D. Lávička Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení,

Více

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE Autoři: Ing. Michal KŮS, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni - Výzkumné centrum Nové technologie, e-mail: mks@ntc.zcu.cz Anotace: V článku je uvedeno porovnání

Více

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Miloš Kalousek, Jiří Kala Anotace česky: Příspěvek se snaží srovnat vliv dvojité a jednoduché fasády na energetickou náročnost a vnitřní prostředí budovy.

Více

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE Autoři: Ing. David LÁVIČKA, Ph.D., Katedra eneegetických strojů a zařízení, Západočeská univerzita v Plzni, e-mail:

Více

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby Jiří Pospíšil, Miroslav Jícha pospisil.j@fme.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický

Více

PREDIKCE DÉLKY KOLONY V KŘIŽOVATCE PREDICTION OF THE LENGTH OF THE COLUMN IN THE INTERSECTION

PREDIKCE DÉLKY KOLONY V KŘIŽOVATCE PREDICTION OF THE LENGTH OF THE COLUMN IN THE INTERSECTION PREDIKCE DÉLKY KOLONY V KŘIŽOVATCE PREDICTION OF THE LENGTH OF THE COLUMN IN THE INTERSECTION Lucie Váňová 1 Anotace: Článek pojednává o předpovídání délky kolony v křižovatce. Tato úloha je řešena v programu

Více

Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla

Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla Konference ANSYS 2009 Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla M. Kůs Západočeská univerzita v Plzni, Výzkumné centrum Nové technologie, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Abstract: The article

Více

Charakteristika matematického modelování procesu spalování dřevní hmoty v aplikaci na model ohniště krbových kamen

Charakteristika matematického modelování procesu spalování dřevní hmoty v aplikaci na model ohniště krbových kamen Charakteristika matematického modelování procesu spalování dřevní hmoty v aplikaci na model ohniště krbových kamen Michal Branc, Marián Bojko Anotace Příspěvek se zabývá charakteristikou matematického

Více

chemického modulu programu Flow123d

chemického modulu programu Flow123d Testovací úlohy pro ověření funkčnosti chemického modulu programu Flow123d Lukáš Zedek, Jan Šembera 20. prosinec 2010 Abstrakt Předkládaná zpráva představuje přehled funkcionalit a výsledky provedených

Více

Ing. Pavel Staša, doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo, Vladimír Strakoš V 2

Ing. Pavel Staša, doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo, Vladimír Strakoš V 2 Ing. vel Staša, doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo, Vladimír Strakoš V 2 MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ METANU V PORÉZNÍM PROSTŘEDÍ S JEDNÍM AKTIVNÍM ODPLYŇOVACÍM VRTEM POMOCÍ CFD PROGRAMU FLUENT Abstrakt Článek reaguje

Více

Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce

Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce Článek se zabývá problematikou vlivu kondenzující vodní páry a jejího množství na stavební konstrukce, aplikací na střešní pláště,

Více

Ekonomické srovnání dodavatelů dřevodomků pro stanovený etalon rodinného domu

Ekonomické srovnání dodavatelů dřevodomků pro stanovený etalon rodinného domu Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 2011/2012 Ekonomické srovnání dodavatelů dřevodomků pro stanovený etalon rodinného domu Jméno a příjmení

Více

POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL

POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL Autor: Dr. Ing. Milan SCHUSTER, ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Tylova 1/57, 316 00 Plzeň, e-mail: milan.schuster@skodavyzkum.cz Anotace: V příspěvku

Více

Cvičení č. 2 NÁVRH TEPLOVODNÍHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

Cvičení č. 2 NÁVRH TEPLOVODNÍHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ SÁLAVÉ A PRŮMYSLOVÉ VYTÁPĚNÍ Cvičení č NÁVRH TEPLOVODNÍHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Ing Jindřich Boháč JindrichBohac@fscvtcz +40-435-488 ístnost B1 807 1 Sálavé vytápění = PŘEVÁŽNĚ sálavé vytápění ROZDĚLENÍ

Více

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika Úloha č. XIX Název: Pád koule ve viskózní kapalině Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 16 dne:

Více

CFD výpočtový model bazénu pro skladování použitého paliva na JE Temelín a jeho validace

CFD výpočtový model bazénu pro skladování použitého paliva na JE Temelín a jeho validace CFD výpočtový model bazénu pro skladování použitého paliva na JE Temelín a jeho validace Ondřej Burian Pavel Zácha Václav Železný ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky NUSIM 2013 Co je to CFD?

Více

Energie v chemických reakcích

Energie v chemických reakcích Energie v chemických reakcích Energetická bilance reakce CH 4 + Cl 2 = CH 3 Cl + HCl rozštěpení vazeb vznik nových vazeb V chemických reakcích dochází ke změně vazeb mezi atomy. Vazebná energie uvolnění

Více

- 3 NO X, bude nezbytně nutné sáhnout i k realizaci sekundárních opatření redukce NO X.

- 3 NO X, bude nezbytně nutné sáhnout i k realizaci sekundárních opatření redukce NO X. Název přednášky: Optimalizace primárních a sekundárních metod snižování emisí NO X pro dosažení limitu 200 mg/m 3 Autoři: Michal Stáňa, Ing., Ph.D.; Tomáš Blejchař, Ing., Ph.D., Bohumír Čech, Dr. Ing.;

Více

Zákony ideálního plynu

Zákony ideálního plynu 5.2Zákony ideálního plynu 5.1.1 Ideální plyn 5.1.2 Avogadrův zákon 5.1.3 Normální podmínky 5.1.4 Boyleův-Mariottův zákon Izoterma 5.1.5 Gay-Lussacův zákon 5.1.6 Charlesův zákon 5.1.7 Poissonův zákon 5.1.8

Více

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014 NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014 Miroslav Kabát, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT

Více

NUMERICKÝ VÝPOČET RADIÁLNÍHO VENTILÁTORU V KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE

NUMERICKÝ VÝPOČET RADIÁLNÍHO VENTILÁTORU V KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE NUMERICKÝ VÝPOČET RADIÁLNÍHO VENTILÁTORU V KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE Autoři: Ing. Petr ŠVARC, Technická univerzita v Liberci, petr.svarc@tul.cz Ing. Václav DVOŘÁK, Ph.D., Technická univerzita v Liberci, vaclav.dvorak@tul.cz

Více

THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT

THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT PREDIKCE FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÝCH POMĚRŮ PROUDÍCÍ KAPALINY V TECHNICKÉM ELEMENTU Kumbár V., Bartoň S., Křivánek

Více

Modelování proudění vzdušiny v elektroodlučovači ELUIII

Modelování proudění vzdušiny v elektroodlučovači ELUIII Konference ANSYS 2009 Modelování proudění vzdušiny v elektroodlučovači ELUIII Richard Matas, František Wegschmied Západočeská univerzita v Plzni, Výzkumné centrum Nové technologie, Univerzitní 8, 306 14

Více

Modelování magnetického pole v železobetonových konstrukcích

Modelování magnetického pole v železobetonových konstrukcích Modelování magnetického pole v železobetonových konstrukcích Petr Smékal Anotace: Článek pojednává o modelování magnetického pole uvnitř železobetonových stavebních konstrukcí. Pro vytvoření modelu byly

Více

CFD ANALÝZA CHLAZENÍ MOTORU

CFD ANALÝZA CHLAZENÍ MOTORU CFD ANALÝZA CHLAZENÍ MOTORU Ing. Zdeněk PORUBA, Ph.D., VŠB TU Ostrava, zdenek.poruba@vsb.cz Ing. Jan SZWEDA, Ph.D., VŠB TU Ostrava, jan.szweda@vsb.cz Anotace česky (slovensky) Předložený článek prezentuje

Více

3D CFD simulace proudění v turbinovém stupni

3D CFD simulace proudění v turbinovém stupni 3D CFD simulace proudění v turbinovém stupni Bc. Petr Toms Vedoucí práce: Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D. Abstrakt Tato studie se zabývá vlivem přesahu délky oběžné lopatky vůči rozváděcí na účinnost stupně. Přesahem

Více

Zachování hmoty Rovnice kontinuity. Ideální kapalina. Zachování energie Bernoulliho rovnice. Reálná kapalina - viskozita

Zachování hmoty Rovnice kontinuity. Ideální kapalina. Zachování energie Bernoulliho rovnice. Reálná kapalina - viskozita Tektiny ve farmacetickém průmysl Tektiny Charakteristika, prodění tektin» Kapaliny» rozpoštědla» kapalné API, lékové formy» disperze» Plyny» Vzdchotechnika» Sšení» Flidní operace Ideální kapalina» Ideální

Více

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1 ODVOZENÍ PŘEPOČTOVÝCH KOEFICIENTŮ SILNIČNÍCH VOZIDEL V DOPRAVNÍM PROUDU DLE JEJICH DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK DERIVATION OF COEFFICIENTS OF ROAD VEHICLES IN TRAFFIC FLOW ACCORDING TO ITS DYNAMIC CHARACTERISTICS

Více

FSI analýza brzdového kotouče tramvaje

FSI analýza brzdového kotouče tramvaje Konference ANSYS 2011 FSI analýza brzdového kotouče tramvaje Michal Moštěk TechSoft Engineering, s.r.o. Abstrakt: Tento příspěvek vznikl ze vzorového příkladu pro tepelný výpočet brzdových kotoučů tramvaje,

Více

Posuzování kouřových plynů v atriích s aplikací kouřového managementu

Posuzování kouřových plynů v atriích s aplikací kouřového managementu Posuzování kouřových plynů v atriích s aplikací kouřového managementu Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 9, 746 1 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz

Více

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE INFLUENCE OF GRINDING OF FLY-ASH ON ALKALI ACTIVATION PROCESS Rostislav Šulc 1 Abstract This paper describes influence of grinding of fly - ash

Více

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 1 ČHMÚ, pobočka Ústí n.l., PS 2, 400 11 Ústí n.l., novakm@chmi.cz 2 PřF UK Praha, KFGG, Albertov 6, 128

Více

Reaktory pro systém plyn-kapalina

Reaktory pro systém plyn-kapalina Reaktory pro systém plyn-kapalina Vypracoval : Jan Horáček FCHT, ústav 111 Prováděné reakce Rychlé : všechen absorbovaný plyn zreaguje již na fázovém rozhraní (př. : absorpce kyselých plynů : CO 2, H 2

Více

Kvantifikace operačního rizika v rámci Přistupu distribuce ztrát

Kvantifikace operačního rizika v rámci Přistupu distribuce ztrát Kvantifikace operačního rizika v rámci Přistupu distribuce ztrát Jiří Havlický 1 Abstrakt Článek je zaměřen na stanovení a zhodnocení citlivosti výše očekávané a neočekávané ztráty plynoucí z podstupovaného

Více

Colloquium FLUID DYNAMICS 2007 Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., Prague, October 24-26, 2007 p.1

Colloquium FLUID DYNAMICS 2007 Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., Prague, October 24-26, 2007 p.1 Colloquium LUID DYNAMICS 7 Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., Prague, October 4-6, 7 p.1 POHYB ZNAČKOVACÍCH ČÁSTIC V NESTACIONÁRNÍM PROUDOVÉM POLI Behavior of Seeding Particles in the Unsteady

Více

PROBLEMATIKA TAKTOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ THE PROBLEMS OF INTERVAL TIMETABLES

PROBLEMATIKA TAKTOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ THE PROBLEMS OF INTERVAL TIMETABLES PROBLEMATIKA TAKTOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ THE PROBLEMS OF INTERVAL TIMETABLES Zdeněk Píšek 1 Anotace: Příspěvek poednává o základních aspektech a prvcích plánování taktových ízdních řádů a metod, kterých se

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení Název práce: 2D a 3D analýza proudění a přenosu tepla přes vlnovce automobilového chladiče Autor práce:

Více

Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin

Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin (nově AllFusion Data Modeller a Process Modeller ) Doc. Ing. B. Miniberger,CSc. BIVŠ Praha 2009 Tvorba datového modelu Identifikace entit

Více

Univerzita obrany K-204. Laboratorní cvičení z předmětu AERODYNAMIKA. Měření rozložení součinitele tlaku c p na povrchu profilu Gö 398

Univerzita obrany K-204. Laboratorní cvičení z předmětu AERODYNAMIKA. Měření rozložení součinitele tlaku c p na povrchu profilu Gö 398 Univerzita obrany K-204 Laboratorní cvičení z předmětu AERODYNAMIKA Měření rozložení součinitele tlaku c p na povrchu profilu Gö 39 Protokol obsahuje 12 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina:

Více

MODELOVÁNÍ PŘESTUPU TEPLA VE VÝMĚNÍCÍCH - SBÍRKA PŘÍKLADŮ

MODELOVÁNÍ PŘESTUPU TEPLA VE VÝMĚNÍCÍCH - SBÍRKA PŘÍKLADŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní MODELOVÁNÍ PŘESTUPU TEPLA VE VÝMĚNÍCÍCH - SBÍRKA PŘÍKLADŮ Studijní opora Jaroslav Krutil Milada Kozubková Ostrava 2011 2 Tyto studijní materiály

Více

Co víme o nekatalytické redukci oxidů dusíku

Co víme o nekatalytické redukci oxidů dusíku Co víme o nekatalytické redukci oxidů dusíku Ing. Pavel Machač, CSc., email: pavel.machac@vscht.cz, tel.: (40) 0 444 46 Ing. Jana Vávrová, email: jana1.vavrova@vscht.cz, tel.: (40) 74 971 991 VŠCHT Praha,

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

Numerická simulace proudění stupněm s vyrovnávacími štěrbinami

Numerická simulace proudění stupněm s vyrovnávacími štěrbinami Konference ANSYS 2011 Numerická simulace proudění stupněm s vyrovnávacími štěrbinami Bartoloměj Rudas, Zdeněk Šimka, Petr Milčák, Ladislav Tajč, Michal Hoznedl ŠKODA POWER, A Doosan Copany bartolomej.rudas@doosan.com

Více

Stacionární vedení tepla bodové tepelné mosty

Stacionární vedení tepla bodové tepelné mosty Nestacionární vedení tepla a velikost tepelného mostu hmoždinkami ETICS Pavlína Charvátová 1, Roman Šubrt 2 1 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 2 sdružení Energy Consulting, Vysoká

Více

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Hněvkovského, č.p. 30, or. 65, 617 00 BRNO zapsaná v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3470 Aktivační energie rozkladu vápenců a její souvislost s ostatními

Více

Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., Ing. Danuše Čuprová, CSc. VUT Brno

Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., Ing. Danuše Čuprová, CSc. VUT Brno MODELOVÁNÍ TEPELNÝCH MOSTŮ Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., Ing. Danuše Čuprová, CSc. VUT Brno Anotace U objektů, projektovaných a realizovaných v současné době, bývá většinou podceněn význam konstrukčního

Více

Stabilita v procesním průmyslu

Stabilita v procesním průmyslu Konference ANSYS 2009 Stabilita v procesním průmyslu Tomáš Létal VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ, Adresa: Technická 2896/2, 616 69

Více

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU Eva Caldová 1), František Wald 1),2) 1) Univerzitní centrum

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

Analýza dynamické charakteristiky zkratové spouště jističe nn

Analýza dynamické charakteristiky zkratové spouště jističe nn Konference ANSYS 2009 Analýza dynamické charakteristiky zkratové spouště jističe nn Ing. Petr Kačor, Ph.D., Ing. Martin Marek, Ph.D. VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektrických

Více

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken VLASNOSI VLÁKEN 3. epelné vlastnosti vláken 3.. Úvod epelné vlastnosti vláken jsou velice důležité, neboť jsou rozhodující pro volbu vhodných parametrů zpracování i použití vláken. Závisí na chemickém

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17 Lenka LAUSOVÁ 1 OSOVĚ ZATÍŽEÉ SLOUPY ZA POŽÁRU AXIALLY LOADED COLUMS DURIG

Více

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Deformační analýza stojanu na kuželky

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Deformační analýza stojanu na kuželky VŠB- Technická univerzita Ostrava akulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti Úvod do KP Autor: ichal Šofer Verze Ostrava Úvod do KP Zadání: Určete horizontální a vertikální posun volného konce stojanu

Více

Martin Červenka, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

Martin Červenka, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika NUMERICKÉ ŘEŠENÍ BUDÍCÍCH SIL NA LOPATKY ROTORU ZA RŮZNÝCH OKRAJOVÝCH PODMÍNEK SVOČ FST 2008 ABSTRAKT Martin Červenka, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Úkolem

Více

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10 MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

GRAFICKÉ ŘEŠENÍ ROVNIC A JEJICH SOUSTAV

GRAFICKÉ ŘEŠENÍ ROVNIC A JEJICH SOUSTAV GRAFICKÉ ŘEŠENÍ ROVNIC A JEJICH SOUSTAV Mgr. Jitka Nováková SPŠ strojní a stavební Tábor Abstrakt: Grafické řešení rovnic a jejich soustav je účinná metoda, jak vysvětlit, kolik různých řešení může daný

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita

Více

Modelování magnetického pole v okolí podzemního vysokonapěťového kabelu

Modelování magnetického pole v okolí podzemního vysokonapěťového kabelu Modelování magnetického pole v okolí podzemního vysokonapěťového kabelu Jarmil Mička Anotace: V článku je prezentováno měření nízkofrekvenčního elektromagnetického pole - velikost magnetické indukce emitovaná

Více

SIMULACE PULZUJÍCÍHO PRŮTOKU V POTRUBÍ S HYDRAULICKÝM AKUMULÁTOREM Simulation of pulsating flow in pipe with hydraulic accumulator

SIMULACE PULZUJÍCÍHO PRŮTOKU V POTRUBÍ S HYDRAULICKÝM AKUMULÁTOREM Simulation of pulsating flow in pipe with hydraulic accumulator Colloquium FLUID DYNAMICS 2009 Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i., Prague, October 21-23, 2009 p.1 SIMULACE PULZUJÍCÍHO PRŮTOKU V POTRUBÍ S HYDRAULICKÝM AKUMULÁTOREM Simulation of pulsating flow

Více

1. Měřením na rotačním viskozimetru zjistěte, zda jsou kapaliny připravené pro měření newtonovské.

1. Měřením na rotačním viskozimetru zjistěte, zda jsou kapaliny připravené pro měření newtonovské. 1 Pracovní úkol 1. Měřením na rotačním viskozimetru zjistěte, zda jsou kapaliny připravené pro měření newtonovské. 2. Pomocí rotačního viskozimetru určete viskozitu newtonovské kapaliny. 3. Pro nenewtonovskou

Více

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz IPR v H2020 Matěj Myška myska@ctt.muni.cz Zdroje [1] KRATĚNOVÁ, J. a J. Kotouček. Duševní vlastnictví v projektech H2020. Technologické centrum AV ČR, Edice Vademecum H2020, 2015. Dostupné i online: http://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznampublikaci/dusevni-vlastnictvi-v-projektech-horizontu-2020

Více

Ing. Kamil Stárek, Ing. Libor Fiala, Prof. Ing. Pavel Kolat,DrSc., Dr. Ing. Bohumír Čech

Ing. Kamil Stárek, Ing. Libor Fiala, Prof. Ing. Pavel Kolat,DrSc., Dr. Ing. Bohumír Čech MATEMATICKÁ SIMULOVACE PROUDĚNÍ UHELNÉ AEROSMĚSI APLIKOVANÁ NA VÍŘIVÝ HOŘÁK č.2 KOTLE K3 EVO I STABILIZOVANÝ PLAZMOVOU TECHNOLOGIÍ (reg.číslo GAČR 101/05/0643) Ing. Kamil Stárek, Ing. Libor Fiala, Prof.

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

MODELOVÁNÍ V EPIDEMIOLOGII

MODELOVÁNÍ V EPIDEMIOLOGII MODELOVÁÍ V EPIDEMIOLOGII Radmila Stoklasová Klíčová slova: Epidemiologie, modelování, klasický epidemiologický model, analýza časových řad, sezónní dekompozice, Boxův Jenkinsovův model časové řady Key

Více

Bc. Tomáš Zelený 1 VÝPOČET ÚČINNOSTI KOTLE K3

Bc. Tomáš Zelený 1 VÝPOČET ÚČINNOSTI KOTLE K3 Bc. Tomáš Zelený 1 VÝPOČET ÚČINNOSTI KOTLE K3 Abstrakt Tato práce se zabývá výpočtem minimální hrubé účinnosti práškového kotle K3 v teplárně ČSM nepřímou metodou po částečné ekologizaci kotle. Jejím úkolem

Více

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA Měření součinitele tření potrubí Protokol obsahuje 14 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování:5.5.2011

Více

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY Roman Malo Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky, malo@pef.mendelu.cz Abstrakt Problematika

Více

PRŮCHOD POVODNĚ V ČERVNU 2013 VLTAVSKOU KASKÁDOU

PRŮCHOD POVODNĚ V ČERVNU 2013 VLTAVSKOU KASKÁDOU PRŮCHOD POVODNĚ V ČERVNU 2013 VLTAVSKOU KASKÁDOU VLTAVA RIVER CASCADE DURING THE FLOOD IN JUNE 2013 Tomáš Kendík, Karel Březina Abstrakt: Povodňová situace, kterou bylo zasaženo území povodí Vltavy na

Více

Praktické využití Mathematica CalcCenter. Ing. Petr Kubín, Ph.D. xkubin@fel.cvut.cz www.powerwiki.cz Katedra elektroenergetiky, ČVUT v Praze, FEL

Praktické využití Mathematica CalcCenter. Ing. Petr Kubín, Ph.D. xkubin@fel.cvut.cz www.powerwiki.cz Katedra elektroenergetiky, ČVUT v Praze, FEL Praktické využití Mathematica CalcCenter Ing. Petr Kubín, Ph.D. xkubin@fel.cvut.cz www.powerwiki.cz Katedra elektroenergetiky, ČVUT v Praze, FEL Obsah Popis Pojetí Vlastnosti Obecná charakteristika Ovladače

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF Zakázka číslo: 1 11 553 (Z210110263) POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ zkušební laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci,

Více

Kinetika chemických reakcí

Kinetika chemických reakcí Kinetika chemických reakcí Kinetika chemických reakcí se zabývá rychlostmi chemických reakcí, jejich závislosti na reakčních podmínkách a vysvětluje reakční mechanismus. Pro objasnění mechanismu přeměny

Více

Odborně-pedagogický koncept

Odborně-pedagogický koncept Odborně-pedagogický koncept Škola SPŠCH Brno (CZ) Oblast Odborné vzdělávání Odborná zaměření 1. Aplikovaná chemie Analytická chemie Farmaceutické substance Ochrana životního prostředí 2. Analýza potravin

Více

Opakování Napětí. Opakování Základní pojmy silového působení. Opakování Vztah napětí a deformace. Opakování Vztah napětí a deformace

Opakování Napětí. Opakování Základní pojmy silového působení. Opakování Vztah napětí a deformace. Opakování Vztah napětí a deformace Tektiny ve farmacetickém průmysl Tektiny Charakteristika, prodění tektin» Kapaliny» rozpoštědla» kapalné API, lékové formy» disperze» Plyny» Vzdchotechnika» Sšení» Flidní operace Opakování Základní pojmy

Více

Stanovení profilu tekutého jádra při plynulém odlévání oceli metodou radioaktivních indikátorů Mayer Jiří, Rosypal František VÚHŽ,a.s.

Stanovení profilu tekutého jádra při plynulém odlévání oceli metodou radioaktivních indikátorů Mayer Jiří, Rosypal František VÚHŽ,a.s. Stanovení profilu tekutého jádra při plynulém odlévání oceli metodou radioaktivních indikátorů Mayer Jiří, Rosypal František VÚHŽ,a.s.,739 51 Dobrá Technologie plynulého odlévání oceli je složitý ťyzikálně-ehemický

Více

2302R007 Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení Specializace: - Rok obhajoby: 2008. Anotace

2302R007 Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení Specializace: - Rok obhajoby: 2008. Anotace VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení Název práce: Měření místních ztrát vložených prvků na vzduchové trati, měření teploty vzduchu, regulace

Více

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA Měření na výměníku tepla Protokol obsahuje 13 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování: 7.5.2011

Více

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky V současnosti se u řady stávajících bytových objektů provádí zvyšování tepelných odporů obvodového pláště, neboli zateplování

Více

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté polynomy pro případ dvou uzlových bodů ξ 1 = 1 a ξ 2 = 4. Experimentální body jsou x = [0.2 0.4 0.6 1.5 2.0 3.0

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická

Více

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU Znázornění odporů způsobujících snižování průtoku permeátu nástřik porézní membrána Druhy odporů R p blokování pórů R p R a R m R a R m R g R cp adsorbce membrána

Více

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 47-51 ISSN 1335-0285 HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI Jana Jurčíková,

Více

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPAVY ÚVODNÍ STUDIE Josef Čejka 1 Abstract In spite of development of road transport, carriage by rail still keeps its significant position on traffic market. It assumes increases

Více

a)čvut Praha, stavební fakulta, katedra fyziky b)čvut Praha, stavební fakulta, katedra stavební mechaniky

a)čvut Praha, stavební fakulta, katedra fyziky b)čvut Praha, stavební fakulta, katedra stavební mechaniky MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI POŽÁRECH OCELOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH STAVEB The Materials Points at Issue in a Fire of Steel and Reinforced Concrete Structures Jan Toman a Robert Černý b a)čvut Praha, stavební

Více

Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Strana 1 (celkem 15)

Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Strana 1 (celkem 15) 2014 MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉHO Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav

Více

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II.

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II. KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II. (DIMENZOVÁNÍ VĚTRACÍHO ZAŘÍZENÍ BAZÉNU) Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší

Více

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY POURING LADLES IN ARCELORMITTAL OSTRAVA STEEL PLANT - UTILIZATION OF NEW INSULATION LAYER Dalibor Jančar a Petr Tvardek b Pavel

Více

Testování hypotéz. 1 Jednovýběrové testy. 90/2 odhad času

Testování hypotéz. 1 Jednovýběrové testy. 90/2 odhad času Testování hypotéz 1 Jednovýběrové testy 90/ odhad času V podmínkách naprostého odloučení má voák prokázat schopnost orientace v čase. Úkolem voáka e provést odhad časového intervalu 1 hodiny bez hodinek

Více

Kalibrace odporového teploměru a termočlánku

Kalibrace odporového teploměru a termočlánku Kalibrace odporového teploměru a termočlánku Jakub Michálek 10. dubna 2009 Teorie Pro označení veličin viz text [1] s výjimkou, že teplotní rozdíl značím T, protože značku t už mám vyhrazenu pro čas. Ze

Více

Řízení tepelné soustavy s dopravním zpožděním pomocí PLC

Řízení tepelné soustavy s dopravním zpožděním pomocí PLC Řízení tepelné soustavy s dopravním zpožděním pomocí PLC Jan Beran TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

Proč studovat hvězdy? 9. 1 Úvod 11 1.1 Energetické úvahy 11 1.2 Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů... 13 1.3 Model našeho Slunce 15

Proč studovat hvězdy? 9. 1 Úvod 11 1.1 Energetické úvahy 11 1.2 Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů... 13 1.3 Model našeho Slunce 15 Proč studovat hvězdy? 9 1 Úvod 11 1.1 Energetické úvahy 11 1.2 Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů.... 13 1.3 Model našeho Slunce 15 2 Záření a spektrum 21 2.1 Elektromagnetické záření

Více

Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem

Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem Problém A. Změření kapacity kalorimetru (tzv. vodní hodnota) pomocí elektrického ohřevu s měřeným příkonem. B. Změření měrné tepelné kapacity hliníku směšovací

Více

TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD

TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD Andrea Michaliková a Jiří Molínek a Miroslav Příhoda a a VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra tepelné techniky, 7. listopadu 5, 708 Ostrava-

Více