R o z h o d n u t í. t a k t o : I. Podle 19 odst. 1 zákona č. 7/2000 Sb. se kárně stíhaný soudce JUDr. XY. u z n á v á vinným, že

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R o z h o d n u t í. t a k t o : I. Podle 19 odst. 1 zákona č. 7/2000 Sb. se kárně stíhaný soudce JUDr. XY. u z n á v á vinným, že"

Transkript

1 VRCHNÍ SOUD V PRAZE jako soud kárný R o z h o d n u t í Vrchní soud v Praze jako soud kárný projednal v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Švantnera a soudců JUDr. Ludmily Říhové, JUDr. Milady Lukáčové, Mgr. Viktora Macha a JUDr. Michala Kubína v ústním jednání dne 5.října 2007 návrh předsedkyně Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 15.května 2007 sp.zn. 100 Spr. 653/2007 na zahájení kárného řízení podle zákona č. 7/2002 Sb. proti JUDr. XY, soudci Okresního soudu v Mladé Boleslavi, a rozhodl t a k t o : I. Podle 19 odst. 1 zákona č. 7/2000 Sb. se kárně stíhaný soudce JUDr. XY u z n á v á vinným, že - ve věci 25 Nc 2514/2007 nezletilé S.H. způsobil průtah v řízení od do , když na místo nařízení výkonu rozhodnutí, v němž výzvu podle 272 o.s.ř. vydal k návrhu otce dne Okresní soud Nymburk, pracoval tak, že po měsíci od napadení věci Okresnímu soudu v Mladé Boleslavi ustanovil dne nezletilé opatrovníka a matce nezletilé nechal doručit vzor 111 o.s.ř. o dotazu zaměstnavateli na výdělek, spolu s výzvou, aby k návrhu otce na pokračování ve výkonu rozhodnutí se vyjádřila, když matka dítěte výzvu soudu nerespektovala, učinil dne do spisu úřední záznam o telefonickém sdělení matky dítěte, že bude na výzvu reagovat do , dne soudce znovu zaslal matce dítěte vzor 111 o.s.ř., přičemž Okresnímu soudu v Mladé Boleslavi byla dne v této věci doručena stížnost otce na průtahy v řízení, - ve věci 12 C 29/2005 nebyl na pracovišti, lhal, falšoval protokol z jednání, zmeškal ústní jednání nařízené na den v hod. v jednací místnosti č.206, přičemž nebyl v budově soudu nalezen. Když se v hod. dostavil do civilní kanceláře, lhal, že se protáhlo opatrovnické jednání, nereagoval na žádost předsedkyně soudu o vysvětlení, následně telefonoval do advokátní kanceláře R. a P. a advokátní koncipientce sdělil stejnou lež jako pracovnicím civilní kanceláře, po té do vz. 035 o.s.ř. zaprotokoloval vymyšlenou

2 závěrečnou řeč Mgr. E., ve věci vynesl rozsudek, jako by ve věci bylo jednáno, tedy zaviněně porušil povinnosti soudce, čímž ohrozil důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudu, tím se dopustil kárného provinění podle 87 zákona č. 6/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a u k l á d á se mu za to podle 88 odst. 1 písm. d) zákona č. 6/2002 Sb. kárné opatření odvolání z funkce soudce. II. Podle 19 odst. 2 zákona č. 7/2000 Sb. se kárně stíhaný soudce JUDr. XY z p r o š ť u j e návrhu předsedkyně Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 15.května 2007 č.j. 100 Spr. 653/2007 na zahájení kárného řízení, jímž mu bylo kladeno za vinu že: - ve věci 15 C 176/2006 způsobil průtahy v řízení v trvání 3 měsíců tím, že nejprve nesprávně vyslovil místní nepříslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi a po vrácení spisu ve věci neučinil v době od do žádný úkon, - ve věci 21 P 274/94 (v návrhu nesprávně označené 21 P 125/2006) se nesoustředil na práci a zmateně dne ustanovil nezletilému K. kolizního opatrovníka a kanceláři referoval zaslání spisu dožádanému soudu za účelem slyšení otce dítěte, současně referoval založení spisu na jednoměsíční lhůtu a téhož dne přikázal kanceláři, aby referát nevypravovala do doby rozhodnutí o přidělení věci soudci, - ve věci 21 P 27/2007 je nesoustředěný na práci, nezná procesní předpis, když nepostupoval v souladu s 177 odst.2 o.s.ř., když nepostoupil věc nadřízenému soudu s námitkou nesouhlasu Okresního soudu v Mladé Boleslavi s postoupením věci a ve věci vyslovil usnesením sp.zn. 21 P 27/2007, že přenáší příslušnost na Okresní soud v Českých Budějovicích, - ve věci 21 P 17/2007 znění výroku, jak byl dne vyhlášen, neodpovídá písemnému vyhotovení rozhodnutí, když soudce upravil text protokolu o jednání, - ve věci 21 P 425/2005 způsobil od března 2006 do února 2007

3 průtahy v řízení, když jednání ve věci nařídil na den , aniž by měl připraveny podklady pro rozhodnutí ve věci. Po té, co dne zjistil, že navrhovatel-otec nezletilého se zdržuje mimo území ČR, jednání ve věci odročil na neurčito, aniž by využil 128 o.s.ř. a ve věci činil formální dotazy na rodiče navrhovatele. Když v únoru 2007 navrhovatel soudci sdělil, že žije v Austrálii, soudce dne referoval zaslání dotazů navrhovateli: 1) zda bere návrh zpět, 2) kdy se vrátí a bude se zdržovat na území republiky s poučením o možnosti zvolit si zástupce, - ve věci 25 Nc 2536/2005 nesoustředěnou prací se spisem způsobil další průtahy v řízení nejméně od května 2006 do února 2007, přestože mu již průtahy v minulosti byly dne vytýkány. Průtahy po způsobil tím, že poté, co si obecný zmocněnec otce nezletilé opakovaně nevyzvedl předvolání k ústnímu jednání soudu, nevyužil institut předvedení, jednání ve věci nařídil na den , toto jednání, k němuž se účastníci řízení dostavili, muselo být odročeno, neboť v důsledku nedostatečné přípravy na jednání soudce neměl zjištěny majetkové poměry, výdělkové schopnosti a možnosti rodičů, - dne se bez omluvy nedostavil do zaměstnání, na pracovišti nebyl od 7.30 hod. do hod. a předsedkyni soudu sdělil, že měl problémy s autem, což doložil fakturou o opravě vozidla, - nekvalitně pracoval od ledna 2007 do dne podání návrhu v důsledku nesoustředěnosti ve věci 25 Nc 2858/2007, která napadla soudu , nařídil bez přípravy jednání na den , k žádosti otce nezletilých dětí jednání odročil na , pro nepřipravenost jednání pak věc na odročeném ústním jednání nemohl skončit a jednání musel znovu za účelem zjišťování výdělkových poměrů otce odročit na den , poté co mu byly předloženy listiny prokazující výdělky otce, odročil jednání bez uvedení jakéhokoliv důvodu na den Účastníky k jednání volal nesprávnými vzory a poté, co mu byl spis předložen kanceláří se zprávou na č.l. 26 opakovaně nařídil jednání na , - ve věci 21 P 108/2003 způsobil svoji nesoustředěnou a nekvalitní prací průtahy v řízení od nápadu věci do dne podání návrhu, když matka nezletilých dětí B. podala dne návrh na snížení výživného s odůvodněním, že její současná situace ji nedovoluje platit výživné v dosavadní výši. Dne vydal usnesení s výzvou navrhovatelce k odstranění vad podání, jež bylo navrhovatelce doručeno , přičemž toto usnesení neobsahuje doložku o nabytí právní moci. Dne vydal druhé usnesení s výzvou k odstranění vad podání, které bylo "přetaženo" z usnesení ze

4 dne , včetně data vydání, přičemž přikázal toto usnesení vypravit a doručit navrhovatelce, - ve věci 21 P 39/95 prováděl úkony nesoustředěně, zmateně a nekvalitně pracoval, když dne na č.l. 122 správně referoval doručit návrh na zahájení řízení, usnesení o ustanovení kolizního opatrovníka č.l. 115 a usnesení o zastavení řízení č. l.121 otci nezletilých dětí na adresu, kde byly uvedené listiny otci řádně doručeny, přičemž po předložení spisu soudci ten v důsledku nesoustředěnosti dne nesprávně referoval zaslání stejných listin otci nezletilých dětí na adresu do Slovenské republiky, pomocí dožádaného soudu, - ve věcech 12 C 46/2004, 12 C 23/2005 a 25 Nc 2747/2004 je spatřováno kárné provinění v tom, že soudce nepracuje soustředěně se spisy, přestože se jedná v případě spisu 12C 46/2004 o nedodělek. Po 3 roky v tomto spise soudce uvádí v úředních záznamech, že skutkový stav, jenž má být podkladem pro jeho rozhodnutí ve věci je zjišťován v řízení 25 Nc 2747/2004, přičemž když na den bylo nařízeno ústní jednání v opatrovnické věci, nenařídil ústní jednání ve věci 12C 46/2004 a v opatrovnickém řízení jednání odročil za účelem vyhlášení rozsudku, z čehož vyplývá, že i věc 12C 46/2004 mohla být projednána a rozhodnuta dne a nemusela být nadále vykazována jako nedodělek, - ve věci 25 Nc 3526/2006 se nesoustředil na práci, neboť v této věci nařídil jednání na den , na něhož soudce zapomněl obeslat opatrovníka posuzované osoby advokáta JUDr.B., znalecký posudek o zdravotním stavu posuzované osoby doručil na místo JUDr. B., nesprávně Mgr. K., - ve spise 25 Nc 2927/2006 se nesoustředil na práci, když zapomněl k jednání obeslat rodiče nezletilých dětí, po provedeném dokazování znaleckým posudkem referoval předvolání advokátů k jednání vzorem 017 o.s.ř., jenž však slouží k předvolání účastníků řízení k prvnímu jednání ve věci samé, - ve věci 10 C 18/2006 nesprávně formuloval výrok o nákladech řízení, ve znění opravného usnesení a v důsledku toho musel být zamítnut návrh na nařízení exekuce pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši ,- Kč a lze očekávat řízení o náhradu škody způsobené nesprávným rozhodnutím, neboť tyto skutky nejsou kárným proviněním. III. Podle 19 odst. 2 zákona č. 7/2000 Sb. se kárně stíhaný soudce JUDr. XY z p r o š ť u j e

5 návrhu předsedkyně Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 15.května 2007 č.j. 100 Spr. 653/2007 na zahájení kárného řízení, jímž mu bylo kladeno za vinu že: - ve věci 21 P 17/2007 se nesoustředil na práci, a nesprávně vyznačil doložku právní moci na č.l. 32, ačkoliv rozsudek nebyl doručen jednomu z účastníků řízení, neboť nebylo prokázáno, že se tento skutek stal. O d ů v o d n ě n í : Předsedkyně Okresního soudu v Mladé Boleslavi podala podle 8 odst.1, odst.2 zákona č.7/2002 Sb. o řízení ve věcech soudců a státních zástupců (dále jen ZŘSSZ) ve lhůtách podle 9 odst.1 téhož zákona u Vrchního soudu v Praze jako soudu kárného dne 15.května 2007 pod sp.zn. 100 Spr. 653/2007 návrh na zahájení kárného řízení proti soudci Okresnímu soudu v Mladé Boleslavi, JUDr. XY (dále též kárně stíhaný). V návrhu mu kladla za vinu skutky uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí, v nichž spatřovala kárné provinění podle 87 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích (dále jen ZSS) a navrhla mu proto uložit kárné opatření podle 88 odst. 1 ZSS. Kárně stíhaný soudce ve svém písemném vyjádření z , jakož i při ústním jednání dne uznal pochybení, jež jsou mu kladena za vinu. Na svoji obranu uvedl, že k těmto jednáním došlo v důsledku jeho špatného zdravotního stavu, spočívajícího ve spánkovém deficitu, zapříčiněném poruchami dýchání způsobenými těžkým syndromem spánkové apnoe. Poukázal na skutečnost, že příčinou jeho zdravotního stavu byl i neustálý stres, jemuž měl být vystavován ze strany navrhovatelky. K navrhovatelkou uváděnému jednání ve věci sp.zn. 12 C 29/2005, kdy měl falšovat protokol z jednání uvedl, že se toto jednání nestalo dne 26.března Podle kárně stíhaného se tak stalo podstatně dříve, a to dne 14.února K jednání dále uvedl, že je mu tohoto jednání velmi líto, avšak navrhovatelkou popsaným způsobem ve věci sp.zn. 12 C 29/2005 postupoval z důvodu, aby byla věc skončena, když žalovaní uznali nárok žalobce. Zdůraznil, že neměl žádný vztah k účastníkům řízení a nikdo v důsledku jeho jednání nebyl poškozen. Podle kárně stíhaného si na tento jeho postup nikdo nestěžoval; podnět k zahájení jeho kárného řízení vzešel toliko ze soudní kanceláře. Kárný senát Vrchního soudu v Praze (dále jen kárný senát), v průběhu dokazování vyslechl kárně stíhaného. Rovněž provedl dokazování čtením nebo sdělením obsahu spisů Okresního

6 soudu v Mladé Boleslavi, sp.zn. 21 P 125/2006, 21 P 17/2007, 12 C 29/2005, dále čtením nebo sdělením obsahu vyjádření kárně stíhaného z k návrhu, stížnosti JUDr. Z. na postup OS Mladá Boleslav v trestní věci sp.zn. 2 T 133/2004, přípisu JUDr. Z. Ministerstvu spravedlnosti ČR z k tvrzené podnikatelské činnosti navrhovatelky, přípisu navrhovatelky p. K. k jeho stížnosti na postup kárně stíhaného ve věci sp.zn. 25 Nc 2514/2007, záznam o kontrole spisu sp.zn. 25 Nc 2514/2007, odpovědi navrhovatelky na stížnost p.d. na postup kárně stíhaného, přípisu KS v Praze ohledně vyřizování věcí kárně stíhaným, vyjádření z kárně stíhaného k uvedenému přípisu KS v Praze, zápisu ze dne o prověrce spisů kárně stíhaného, výtky ze dne a ze dne , přehledu nepřítomnosti kárně stíhaného, pracovního posudku kárně stíhaného, přípisu zapisovatelky p. B. ve věci sp.zn. 12 C 29/2005 a přípisu advokátní koncipientky Mgr. E. v téže věci. Kárný senát rozhodl, že nebude provádět dokazování výslechy Mgr.R. a JUDr.Š. k prokázání skutečností ohledně tvrzeného šikanování a zesměšňování kárně stíhaného navrhovatelkou, což se podle kárně stíhaného mělo negativně podílet na zhoršení jeho shora uvedeného psychického stavu. V této souvislosti kárný senát nevyhověl návrhu kárně stíhaného na ustanovení znalce ke zkoumání jeho zdravotního stavu v době, kdy se měl dopustit jednání kladeného mu za vinu. Důvodem tohoto postupu byla skutečnost, že tvrzené šikanování zaměstnavatelem, a z toho důvodu tvrzená nesoustředěnost a zhoršení zdravotního stavu kárně stíhaného, nebylo zapotřebí zjišťovat ve vztahu k jednání, kde kárně stíhanému nesoustředěnost byla kladena za vinu, když ohledně těchto jednání byl v bodu II. výroku tohoto rozhodnutí zproštěn návrhu. Je nutno podotknout, že kárně stíhaný byl uznán vinným pouze z jednání, kdy se v jednom případě snažil za cenu uvádění nepravd a vypracování smyšleného protokolu z jednání skončit řízení a v druhém případě, že jeho rozhodování vykazovalo průtahy, avšak nikoliv z důvodu, že by mu nezbývalo času na vyřizování přidělených věcí pro zdravotní problémy, ale v důsledku toho, že v řízení prováděl méně významné úkony a nesnažil se svým postupem zajistit rychlou vymožitelnost pravomocného soudního rozhodnutí. Po provedeném dokazování kárný senát dospěl k následujícím zjištěním a závěrům. Pokud jde o skutek ve věci sp.zn. 25 Nc 2514/2007, jímž byl kárně stíhaný uznán vinným, má kárný senát za prokázané, že JUDr. XY zaviněnou nečinností ve věci 25 Nc 2514/2007 nezletilé S.H. způsobil průtah v řízení od do , když na místo nařízení výkonu rozhodnutí, prováděl úkony uvedené shora v popisu tohoto skutku. Důsledkem tohoto jeho

7 postupu bylo, že v přiměřené lhůtě nedošlo k vymožení pravomocného soudního rozhodnutí. Tříměsíční průtah v řízení o vykonatelnosti rozhodnutí ve věci péče o nezletilého je podle kárného senátu jednoznačným zaviněným porušením povinností soudce, majícím za následek ohrožení důvěry v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudu, což je zvláště citlivé ve věcech péče o nezletilé. Pokud jde o skutek ve věci sp.zn. 12 C 29/2005, jímž byl kárně stíhaný uznán vinným, má kárný senát za prokázané, že JUDr. XY shora uvedeným jednáním zaviněně porušil povinnosti soudce, čímž ohrozil důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudu. Nelze tak ničím omluvit skutečnost, že v době, kdy mělo proběhnout ústní jednání v uvedené věci, nebyl na pracovišti, přičemž svému nadřízenému, jakož i zástupci účastníka ohledně své neúčasti neuváděl pravdivé údaje, ve věci vyhotovil protokol o jednání, které se nekonalo, jehož obsah si vymyslel a následně účastníkům nechal doručit rozsudek, jenž v této věci nebyl vyhlášen. Změnu proti návrhu učinil kárný senát pouze ve vymezení skutku uvedeného pod sp.zn. 12 C 29/2005, když v průběhu dokazování vyšlo najevo, že tento skutek se udál nikoli dne 26.března 2007, ale dne 14.února V obou případech (sp.zn. 25 Nc 2514/2007 a sp.zn. 12 C 29/2005) kárně stíhaný porušil základní povinnosti soudce, uložené mu 79 odst. 1 ZSS, rozhodovat v přiměřených lhůtách bez průtahů, nestranně a spravedlivě a na základě skutečností zjištěných v souladu se zákonem. Zvlášť ve věci sp.zn. 12 C 29/2005 je podle kárného senátu závažné to, že se jednalo o jednání úmyslné. Uvedené jednání je nutno posuzovat jako jednání úmyslné a neomluvitelné, v rozporu s vysokými požadavky kladenými na osobu soudce. V obou případech kárně stíhaný naplnil všechny znaky kárného provinění podle 87 ZSS, neboť zaviněným porušením povinností ohrozil důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů. Při úvaze o druhu ukládaného kárného opatření dospěl kárný senát k závěru, že s ohledem na předchozí výtku ohledně průtahů ve věci péče o nezletilé (sp.zn.265/ výtka z ), jakož i s ohledem na úmyslné (přímý úmysl) a závažné jednání ve věci sp.zn. 12 C 29/2005, nebylo možno působit mírnějším opatřením např. finanční povahy, ale kárný senát musel přistoupit k uložení kárného opatření podle 88 odst. 1 písm. d) ZSS, a to k odvolání kárně stíhaného z funkce soudce. Kárný senát přitom vycházel z názoru, že soudce jako osoba garantující nestrannost a zákonnost úkonů soudu musí být vůči veřejnosti zárukou spravedlivého, čestného a férového jednání před soudem a současně musí být schopen ve vztahu k účastníkům řízení zabezpečit jim v přiměřených lhůtách průchod

8 práva v jím projednávaných věcech. Podle kárného senátu závažnost úmyslného kárného provinění kárně stíhaného soudce by nemohla snížit ani jeho obrana poukazující na skutečnost, že ve věci sp.zn 12 C 29/2005 šlo o bagatelní spor, když žalobcův nárok žalovaní uznali. Podle kárného senátu nelze v nárocích na soudce rozlišovat mezi řízeními o sporné vyšší částce a řízeními o bagatelní uznané nároky. Rovněž tak před kárným senátem nemůže obstát poukaz kárně stíhaného na tvrzené nedostatky u Okresního soudu v Mladé Boleslavi, zejména na úseku trestního soudnictví, přičemž se kárné odpovědnosti nemůže kárně stíhaný zprostit ani poukazem na údajnou podnikatelkou činnost kárné žalobkyně, jež je podle jeho názoru v rozporu se zákonem o soudech a soudcích. Vše uvedené by mohlo být pouze podnětem pro orgány státní správy soudnictví, což ostatně kárně stíhaný prostřednictvím svého obhájce učinil. Pokud jde o jednání ve věci 21 P 17/2007 (výrok III. tohoto rozhodnutí), kdy se měl kárně stíhaný podle názoru kárné navrhovatelky nesoustředit na práci, a nesprávně vyznačit doložku právní moci na č.l. 32, ačkoliv rozsudek nebyl doručen jednomu z účastníků řízení, kárný senát zjistil, že spisový materiál obsahuje potřebné doklady umožňující učinit závěr o právní moci rozhodnutí, přičemž doložka právní moci byla na namítaném rozhodnutí vyznačena v souladu s občanským soudním řádem, jakož i s kancelářským řádem. Proto uzavřel, že nebylo prokázáno, že se tento skutek stal a podle 19 odst. 2 ZŘSSZ kárně stíhaného soudce v tomto bodu zprostil návrhu. Ohledně jednání uvedených pod bodem II. výroku tohoto rozhodnutí, i zde kárný senát zprostil kárně stíhaného soudce návrhu na zahájení kárného řízení, neboť skutky zde uvedené nejsou kárným proviněním. Podle kárného senátu část z těchto jednání nelze pokládat za kárné provinění z toho důvodu, že nelze soudci vytýkat to, jak rozhodl poté, co zvolil některý z možných postupů v řízení, umožňujících bez průtahů rozhodnout. Ostatně ani kontrola Krajského soudu v Praze ze dne neshledala zásadní pochybení v postupu kárně stíhaného soudce, pokud ten ze tří sporů ve věci A. vyčkával ve věci sp.zn. 12 C 46/2004 a sp.zn. 12 C 23/2005 na rozhodnutí v řízení sp.zn 25 Nc 2747/2004. Kárně stíhanému soudci tak nelze vytýkat ani to, pokud např. ve věci sp.zn. 15 C 176/2006 a sp.zn. 21 P 27/2007 rozhodl nesprávně např. v otázce příslušnosti, neboť nesprávné rozhodnutí nezakládá podle platné právní úpravy kárné provinění soudce, přičemž k nápravě nesprávného rozhodnutí v tomto směru zákon stanoví postup pro nápravu nesprávného rozhodnutí cestou opravných prostředků. Ohledně zbylých jednání sice lze v některých případech procesní postup kárně stíhaného soudce považovat za nesoustředěný a ne zcela účelný, avšak navrhovatelkou uváděná zmatenost a pochybení soudce

9 nebyla natolik rozsáhlá a závažná, aby dosahovala intenzity kárného provinění a mohla narušit důvěru veřejnosti v nestranné a spravedlivé rozhodování soudu. Podle kárného senátu nelze považovat za kárné provinění zejména situaci, kdy kárně stíhaný opakovaně vyzýval navrhovatelku ve věci sp.zn. 21 P 108/2003 k opravě návrhu na zahájení řízení, neboť bylo nepochybně v zájmu ochrany jejích práv, když před rozhodnutím o odmítnutí jejího návrhu byla ze strany soudu opakovaně učiněna výzva k odstranění vad návrhu na zahájení řízení. Stejně tak např. ve věci sp.zn.21 P 39/95 nelze považovat za kárné provinění, pokud kárně stíhaný soudce, vedle doručování usnesení o zastavení řízení na adresu v České republice, učinil také pokus o doručení uvedeného usnesení účastníkovi řízení na adresu ve Slovenské republice. Rovněž nelze kvalifikovat jako kárné provinění postup soudu ve věci sp.zn. 21 P 425/ 2005, kdy v řízení o návrhu otce na snížení výživného otec odcestoval do Austrálie a zůstal ohledně svého návrhu pasivní, přičemž kárně stíhaný soudce nejprve komunikoval s jeho rodičem před tím, než s otcem dítěte cestou mezinárodní pomoci začal komunikovat přímo. Při pasivitě otce dítěte nebyla narušena práva dítěte případným rozhodnutím o snížení výživného, jež by bylo nedostatečně podloženo potřebnými důkazy. Podle právního názoru kárného senátu nelze spatřovat kárné provinění ani v případě věci sp.zn.10 C 18/2006, když pochybení spočívající v neuvedení konkrétního účastníka ve výrokové části zastavovacího usnesení, jenž by měl hradit náklady řízení, ač v odůvodnění rozhodnutí tento účastník již uveden je, představuje zjevnou nesprávnost napravitelnou postupem podle 167 odst.2, 164 o.s.ř. K tomuto postupu také žalobce učinil v dané věci podnět, aniž by utrpěl újmu např. zamítnutím návrhu na nařízení exekuce. Ze všech uvedených důvodů bylo rozhodnuto způsobem, stanoveným ve výrokové části tohoto rozhodnutí. P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, jež má odkladný účinek, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení ke kárnému senátu Nejvyššího soudu ČR, prostřednictvím kárného senátu Vrchního soudu v Praze, přičemž odvolání musí být v této lhůtě odůvodněno tak, aby bylo patrno, v jakých výrocích je rozhodnutí napadáno a jaké vady jsou rozhodnutí a jemu předcházejícímu řízení vytýkány. Odvolatel je povinen v odvolání rovněž uvést, zda je odvolání podáno, byť i z části, ve prospěch, nebo v neprospěch kárně stíhaného.

10 V Praze dne 5.října 2007 JUDr.František Švantner předseda kárného senátu

R O Z H O D N U T Í. t a k t o :

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : 13 Kss 9/2012-51 R O Z H O D N U T Í Kárný senát Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců rozhodl dne 22. 5. 2013 v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr.

Více

ROZHODNUTÍ. s n í ž e n í p l a t u o 25 % n a d o b u 6 m ě s í c ů.

ROZHODNUTÍ. s n í ž e n í p l a t u o 25 % n a d o b u 6 m ě s í c ů. NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud České republiky v kárném senátě složeném z předsedy JUDr. J. P. a soudců JUDr. A. D., JUDr. K. P., JUDr. I. Z. a JUDr. M. M. projednal v ústním jednání

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Doručeno dne: 10. 12. 2010 Spisová značka: 17 C 9/2010 - ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Husákem ve věci žalobce: Tomáš Pecina, bytem

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Mgr. J. Š., narozená X, soudkyně Okresního soudu v Ostravě, s e u z n á v á v i n n o u, ž e.

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Mgr. J. Š., narozená X, soudkyně Okresního soudu v Ostravě, s e u z n á v á v i n n o u, ž e. 13 Kss 10/2011-82 R O Z H O D N U T Í Kárný senát Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců rozhodl dne 9. 11. 2011, v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr.

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Mgr. J. F., soudkyně Městského soudu v Brně, narozená X, j e v i n n a, ž e. t e d y

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Mgr. J. F., soudkyně Městského soudu v Brně, narozená X, j e v i n n a, ž e. t e d y 13 Kss 10/2009-67 R O Z H O D N U T Í Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl dne 10. 8. 2010 v senátu pro řízení ve věcech soudců složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 33/2013-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 35/2012-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 As 49/2015-42 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci

Více

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem www.iudictum.cz Exportováno: 7. 2. 2017, 09:46 3 Ads 102/2006 - Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem 28. 2. 2007, Nejvyšší

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : JUDr. F. N., soudce Okresního soudu v Olomouci

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : JUDr. F. N., soudce Okresního soudu v Olomouci 11 Kss 8/2011-36 R O Z H O D N U T Í Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně senátu Mgr. Daniely Zemanové a členů senátu: JUDr. Petra Gemmela, Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Aleny Mátlové,

Více

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 4 Ads 47/2004-45

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 4 Ads 47/2004-45 č. j. 4 Ads 47/2004-45 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně: M.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 23 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ing. Viery Horčicové a soudců Mgr. Jiřího Lifky a Mgr. Kamila Tojnera a ve věci žalobce:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 As 29/2006-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 70/2007-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 145/2016-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Miloslava Výborného a Mgr.

Více

ROZHODNUTÍ. NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 1 Skno 21/2008

ROZHODNUTÍ. NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 1 Skno 21/2008 NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 1 Skno 21/2008 ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud České republiky v kárném senátě složeném z předsedy JUDr. J. P. a soudců JUDr. A. D., JUDr. P. G., JUDr. K. H. a JUDr. K. P. projednal

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 A 111/2002-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Milana

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Azs 101/2006-85 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 17/2004-55 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr.

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2007 Rozhodnutí č. 49 účinná lítost, TČ zanedbání povinné výživy

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2007 Rozhodnutí č. 49 účinná lítost, TČ zanedbání povinné výživy Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2007 Rozhodnutí č. 49 účinná lítost, TČ zanedbání povinné výživy Neplnění zákonné vyživovací povinnosti nebo vyhýbání se takové povinnosti by podle judikatury

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 150/2013-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar

Více

II. ÚS 2924/13. Text judikátu. Exportováno: , 16: , Ústavní soud

II. ÚS 2924/13. Text judikátu.  Exportováno: , 16: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 17. 3. 2017, 16:43 II. ÚS 2924/13 7. 10. 2014, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 11/2006-33 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 34/2016-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Filipa Dienstbiera a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 32 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ing. Viery Horčicové a soudců Mgr. Kamila Tojnera a Mgr. Jiřího Lifky ve věci žalobce:

Více

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy Působnost Nejvyššího státního zastupitelství v Brně je v souladu s působností Nejvyššího soudu. Nejvyšší státní zastupitelství vykonává dohled nad činností vrchních státních zastupitelství, je činné při

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Azs 212/2016-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Filipa

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Azs 118/2014-24 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Lenky

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 134/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Kárně obviněný soudní exekutor JUDr. J. P. j e v i n e n tím, že

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Kárně obviněný soudní exekutor JUDr. J. P. j e v i n e n tím, že 11 Kse 2/2009-90 R O Z H O D N U T Í Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně senátu Mgr. Daniely Zemanové a jeho členů: JUDr. Jana Huška, Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Aleny Mátlové,

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 2. května 2016 Řádné opravné Přehled přednášky Řádné opravné Řádné opravné Druhy Řízení nalézací směřuje k vydání, kterým bude zjištěno

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 45/2009-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Milady

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 55/2012-21 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : 3 UL 21/2014 KSBR 38 INS 34673/2013 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudců JUDr. Ladislava Bognára a JUDr. Ivo Lajdy ve věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Podle 19 odst. 2 zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s e

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Podle 19 odst. 2 zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s e 13 Kss 9/2010-72 R O Z H O D N U T Í Kárný senát Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců rozhodl dne 18. 3. 2011, v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské soudní řízení III/2 VY_32_INOVACE_200 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 7 (1) Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. 1 Úvodní ustanovení

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. 1 Úvodní ustanovení Univerzita Karlova v Praze DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY PRÁVNICKÉ FAKULTY Akademický senát Právnické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 23/2004 73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Afs 132/2014-40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Michaely Bejčkové

Více

Vnitřní předpisy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní předpisy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 16. února 2009

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : JUDr. J. N., narozená X. soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1,

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : JUDr. J. N., narozená X. soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1, 13 Kss 5/2012-168 R O Z H O D N U T Í Kárný senát Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců rozhodl dne 16. 1. 2013 v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : U S N E S E N Í č.j.: 0 Nc 16573/2008-27 sp.zn. exekutora: 065 Ex 00797/08 Okresní soud v Ústí nad Orlicí rozhodl samosoudkyní Mgr. Stanislavou Kubištovou v exekuční věci oprávněného Česká spořitelna,

Více

Závěrečné stanovisko návrh opatření k nápravě

Závěrečné stanovisko návrh opatření k nápravě V Brně dne 28. dubna 2009 Sp. zn.: 2537/2008/VOP/HVZ Závěrečné stanovisko návrh opatření k nápravě ve věci Ing. Z. H. A Dne 18. 2. 2009 jsem vydal průběžnou zprávu o šetření zahájeného na základě podnětu

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Mgr. D. Š., nar. X státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Karviné, bytem Y, uznává vinným, že.

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Mgr. D. Š., nar. X státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Karviné, bytem Y, uznává vinným, že. 12 Ksz 5/2013-32 R O Z H O D N U T Í Nejvyšší správní soud jako soud kárný projednal v ústním jednání dne 15. 11. 2013 v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína, zástupce předsedy senátu JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 10/2006-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milady Haplové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 1 Ans 1/2005-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 37/2005-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

Judikatura. činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle 187 odst. 1 tr. zák., neboť je to

Judikatura. činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle 187 odst. 1 tr. zák., neboť je to Judikatura Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2006 Rozhodnutí č. 51 spolupachatelství 9 odst. 2 vs. účastenství ve formě pomoci podle 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. Spolupachatelství ve smyslu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, 181 00 PRAHA 8 DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Vysoká škola hotelová v Praze vydává v souladu s ustanovením 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 99/2013-133 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 11/2013-30 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 31/2005-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 169/2013-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

Žalobce: Statutární město Jihlava, se sídlem Magistrátu Masarykovo nám. 1, Jihlava, IČ , není zapsáno v obchodním rejstříku,

Žalobce: Statutární město Jihlava, se sídlem Magistrátu Masarykovo nám. 1, Jihlava, IČ , není zapsáno v obchodním rejstříku, Společníci JUDr. Radek Ondruš JUDr. Aleš Ondruš Advokátní koncipienti Mgr. Petr Vytopil JUDr. Marta Nedvědová Mgr. Miroslav Šianský Spolupracující advokáti Mgr. Marcela Štraitová Mgr. Martin Bílý Mgr.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Aprk 33/2012-520 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobkyně L. K., proti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 19/2005-105 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: 60 INS 25265/2016 A-9 U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Květoslavou Hovorkovou v insolvenční věci dlužníka Luboš Huml, nar. 26.7.1965, IČ 10258876, bytem 1. května 484, 267

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 21/2013-8 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

II. ÚS 129/03. Text judikátu. Exportováno: , 15: , Ústavní soud

II. ÚS 129/03. Text judikátu.  Exportováno: , 15: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 19. 3. 2017, 15:51 II. ÚS 129/03 8. 4. 2004, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl dne 8. dubna 2004 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném

Více

pokračování 2 7A 22/2011

pokračování 2 7A 22/2011 pokračování 2 7A 22/2011 -I 24.000,- Kč + sazba za pořízení kopií požadovaných spisll. Proti stanovení výše úhrady podala žalobkyně dne 29.8.2010 stížnost podle 16a odst. 1 písmo d) citovaného zákona.

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 *UOHSX003KBFV* UOHSX003KBFV PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 18.1.2011 (doručeného

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 86/2010-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 202/2004-136 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Ans 6/2011-171 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna

Více

I. Úplné znění Disciplinárního řádu pro studenty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a jejích fakult ze dne 4. června 2009

I. Úplné znění Disciplinárního řádu pro studenty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a jejích fakult ze dne 4. června 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 18. února

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013 TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Zvláštní způsoby řízení Obecné ustanovení a typy zvláštních způsobů řízení (Hlava XX., 290 314s) Obecné ustanovení - pokud v následujících ustanoveních není obsažena zvláštní úprava,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. 13.4.2010 uvede den 16.4.2010". Žalobu o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru zdůvodnil

ČESKÁ REPUBLIKA. 13.4.2010 uvede den 16.4.2010. Žalobu o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru zdůvodnil Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 23.06.2015 Spisová značka: 21 Cdo 3663/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.3663.2014.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Skončení pracovního poměru Doručování Dotčené

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 91/2012-27 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES I. soustředění Název tématického celku: ZÁKLADNÍ ZÁSADY OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÍZENÍ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

Disciplinární řád pro studenty Lékařské fakulty v Plzni

Disciplinární řád pro studenty Lékařské fakulty v Plzni Univerzita Karlova v Praze Disciplinární řád pro studenty Lékařské fakulty v Plzni Akademický senát Lékařské fakulty v Plzni se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 5/2010-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Marie

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Azs 90/2006-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta instituty, Základy práva, 9. května 2016 Přehled přednášky instituty, instituty, Důvody pro jejich psaní Informace druhé strany o jejích povinnostech

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R275/2015/VZ-00558/2016/322/EDy Brno 8. ledna 2016

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R275/2015/VZ-00558/2016/322/EDy Brno 8. ledna 2016 *UOHSX007Y9QS* UOHSX007Y9QS PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R275/2015/VZ-00558/2016/322/EDy Brno 8. ledna 2016 V řízení o rozkladu ze dne 19. 8. 2015 doručeném Úřadu

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

I. ÚS 230/08. Text judikátu. Exportováno: , 00: , Ústavní soud

I. ÚS 230/08. Text judikátu.  Exportováno: , 00: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 7. 3. 2017, 00:45 I. ÚS 230/08 9. 6. 2008, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Františka Duchoně a Vojena Güttlera

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 173/2016-29 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr.

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : Vrchní soud v Olomouci R o z h o d n u t í Kárný senát Vrchního soudu v Olomouci pro řízení ve věcech soudců rozhodl mimo ústní jednání dne 20. října 2008 v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. I. K.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 83/2007-98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 54/2005-46 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům Vysoké školy ekonomie a managementu. Disciplinární

Více

I. ÚS 152/10. Text judikátu. Exportováno: , 13: , Ústavní soud

I. ÚS 152/10. Text judikátu.  Exportováno: , 13: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 17. 3. 2017, 13:27 I. ÚS 152/10 20. 5. 2010, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vojena Güttlera a soudců Ivany Janů a Františka Duchoně

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Ads 14/2014-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudců Daniely Zemanové a Miloslava Výborného v

Více

ROZHODNUTÍ. takto: Podle 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, kárně obviněná

ROZHODNUTÍ. takto: Podle 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, kárně obviněná 12 Ksz 10/2014-33 ROZHODNUTÍ Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Pally, zástupce předsedy senátu JUDr. Stanislava Rizmana a přísedících JUDr.

Více