R o z h o d n u t í. t a k t o : I. Podle 19 odst. 1 zákona č. 7/2000 Sb. se kárně stíhaný soudce JUDr. XY. u z n á v á vinným, že

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R o z h o d n u t í. t a k t o : I. Podle 19 odst. 1 zákona č. 7/2000 Sb. se kárně stíhaný soudce JUDr. XY. u z n á v á vinným, že"

Transkript

1 VRCHNÍ SOUD V PRAZE jako soud kárný R o z h o d n u t í Vrchní soud v Praze jako soud kárný projednal v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Švantnera a soudců JUDr. Ludmily Říhové, JUDr. Milady Lukáčové, Mgr. Viktora Macha a JUDr. Michala Kubína v ústním jednání dne 5.října 2007 návrh předsedkyně Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 15.května 2007 sp.zn. 100 Spr. 653/2007 na zahájení kárného řízení podle zákona č. 7/2002 Sb. proti JUDr. XY, soudci Okresního soudu v Mladé Boleslavi, a rozhodl t a k t o : I. Podle 19 odst. 1 zákona č. 7/2000 Sb. se kárně stíhaný soudce JUDr. XY u z n á v á vinným, že - ve věci 25 Nc 2514/2007 nezletilé S.H. způsobil průtah v řízení od do , když na místo nařízení výkonu rozhodnutí, v němž výzvu podle 272 o.s.ř. vydal k návrhu otce dne Okresní soud Nymburk, pracoval tak, že po měsíci od napadení věci Okresnímu soudu v Mladé Boleslavi ustanovil dne nezletilé opatrovníka a matce nezletilé nechal doručit vzor 111 o.s.ř. o dotazu zaměstnavateli na výdělek, spolu s výzvou, aby k návrhu otce na pokračování ve výkonu rozhodnutí se vyjádřila, když matka dítěte výzvu soudu nerespektovala, učinil dne do spisu úřední záznam o telefonickém sdělení matky dítěte, že bude na výzvu reagovat do , dne soudce znovu zaslal matce dítěte vzor 111 o.s.ř., přičemž Okresnímu soudu v Mladé Boleslavi byla dne v této věci doručena stížnost otce na průtahy v řízení, - ve věci 12 C 29/2005 nebyl na pracovišti, lhal, falšoval protokol z jednání, zmeškal ústní jednání nařízené na den v hod. v jednací místnosti č.206, přičemž nebyl v budově soudu nalezen. Když se v hod. dostavil do civilní kanceláře, lhal, že se protáhlo opatrovnické jednání, nereagoval na žádost předsedkyně soudu o vysvětlení, následně telefonoval do advokátní kanceláře R. a P. a advokátní koncipientce sdělil stejnou lež jako pracovnicím civilní kanceláře, po té do vz. 035 o.s.ř. zaprotokoloval vymyšlenou

2 závěrečnou řeč Mgr. E., ve věci vynesl rozsudek, jako by ve věci bylo jednáno, tedy zaviněně porušil povinnosti soudce, čímž ohrozil důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudu, tím se dopustil kárného provinění podle 87 zákona č. 6/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a u k l á d á se mu za to podle 88 odst. 1 písm. d) zákona č. 6/2002 Sb. kárné opatření odvolání z funkce soudce. II. Podle 19 odst. 2 zákona č. 7/2000 Sb. se kárně stíhaný soudce JUDr. XY z p r o š ť u j e návrhu předsedkyně Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 15.května 2007 č.j. 100 Spr. 653/2007 na zahájení kárného řízení, jímž mu bylo kladeno za vinu že: - ve věci 15 C 176/2006 způsobil průtahy v řízení v trvání 3 měsíců tím, že nejprve nesprávně vyslovil místní nepříslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi a po vrácení spisu ve věci neučinil v době od do žádný úkon, - ve věci 21 P 274/94 (v návrhu nesprávně označené 21 P 125/2006) se nesoustředil na práci a zmateně dne ustanovil nezletilému K. kolizního opatrovníka a kanceláři referoval zaslání spisu dožádanému soudu za účelem slyšení otce dítěte, současně referoval založení spisu na jednoměsíční lhůtu a téhož dne přikázal kanceláři, aby referát nevypravovala do doby rozhodnutí o přidělení věci soudci, - ve věci 21 P 27/2007 je nesoustředěný na práci, nezná procesní předpis, když nepostupoval v souladu s 177 odst.2 o.s.ř., když nepostoupil věc nadřízenému soudu s námitkou nesouhlasu Okresního soudu v Mladé Boleslavi s postoupením věci a ve věci vyslovil usnesením sp.zn. 21 P 27/2007, že přenáší příslušnost na Okresní soud v Českých Budějovicích, - ve věci 21 P 17/2007 znění výroku, jak byl dne vyhlášen, neodpovídá písemnému vyhotovení rozhodnutí, když soudce upravil text protokolu o jednání, - ve věci 21 P 425/2005 způsobil od března 2006 do února 2007

3 průtahy v řízení, když jednání ve věci nařídil na den , aniž by měl připraveny podklady pro rozhodnutí ve věci. Po té, co dne zjistil, že navrhovatel-otec nezletilého se zdržuje mimo území ČR, jednání ve věci odročil na neurčito, aniž by využil 128 o.s.ř. a ve věci činil formální dotazy na rodiče navrhovatele. Když v únoru 2007 navrhovatel soudci sdělil, že žije v Austrálii, soudce dne referoval zaslání dotazů navrhovateli: 1) zda bere návrh zpět, 2) kdy se vrátí a bude se zdržovat na území republiky s poučením o možnosti zvolit si zástupce, - ve věci 25 Nc 2536/2005 nesoustředěnou prací se spisem způsobil další průtahy v řízení nejméně od května 2006 do února 2007, přestože mu již průtahy v minulosti byly dne vytýkány. Průtahy po způsobil tím, že poté, co si obecný zmocněnec otce nezletilé opakovaně nevyzvedl předvolání k ústnímu jednání soudu, nevyužil institut předvedení, jednání ve věci nařídil na den , toto jednání, k němuž se účastníci řízení dostavili, muselo být odročeno, neboť v důsledku nedostatečné přípravy na jednání soudce neměl zjištěny majetkové poměry, výdělkové schopnosti a možnosti rodičů, - dne se bez omluvy nedostavil do zaměstnání, na pracovišti nebyl od 7.30 hod. do hod. a předsedkyni soudu sdělil, že měl problémy s autem, což doložil fakturou o opravě vozidla, - nekvalitně pracoval od ledna 2007 do dne podání návrhu v důsledku nesoustředěnosti ve věci 25 Nc 2858/2007, která napadla soudu , nařídil bez přípravy jednání na den , k žádosti otce nezletilých dětí jednání odročil na , pro nepřipravenost jednání pak věc na odročeném ústním jednání nemohl skončit a jednání musel znovu za účelem zjišťování výdělkových poměrů otce odročit na den , poté co mu byly předloženy listiny prokazující výdělky otce, odročil jednání bez uvedení jakéhokoliv důvodu na den Účastníky k jednání volal nesprávnými vzory a poté, co mu byl spis předložen kanceláří se zprávou na č.l. 26 opakovaně nařídil jednání na , - ve věci 21 P 108/2003 způsobil svoji nesoustředěnou a nekvalitní prací průtahy v řízení od nápadu věci do dne podání návrhu, když matka nezletilých dětí B. podala dne návrh na snížení výživného s odůvodněním, že její současná situace ji nedovoluje platit výživné v dosavadní výši. Dne vydal usnesení s výzvou navrhovatelce k odstranění vad podání, jež bylo navrhovatelce doručeno , přičemž toto usnesení neobsahuje doložku o nabytí právní moci. Dne vydal druhé usnesení s výzvou k odstranění vad podání, které bylo "přetaženo" z usnesení ze

4 dne , včetně data vydání, přičemž přikázal toto usnesení vypravit a doručit navrhovatelce, - ve věci 21 P 39/95 prováděl úkony nesoustředěně, zmateně a nekvalitně pracoval, když dne na č.l. 122 správně referoval doručit návrh na zahájení řízení, usnesení o ustanovení kolizního opatrovníka č.l. 115 a usnesení o zastavení řízení č. l.121 otci nezletilých dětí na adresu, kde byly uvedené listiny otci řádně doručeny, přičemž po předložení spisu soudci ten v důsledku nesoustředěnosti dne nesprávně referoval zaslání stejných listin otci nezletilých dětí na adresu do Slovenské republiky, pomocí dožádaného soudu, - ve věcech 12 C 46/2004, 12 C 23/2005 a 25 Nc 2747/2004 je spatřováno kárné provinění v tom, že soudce nepracuje soustředěně se spisy, přestože se jedná v případě spisu 12C 46/2004 o nedodělek. Po 3 roky v tomto spise soudce uvádí v úředních záznamech, že skutkový stav, jenž má být podkladem pro jeho rozhodnutí ve věci je zjišťován v řízení 25 Nc 2747/2004, přičemž když na den bylo nařízeno ústní jednání v opatrovnické věci, nenařídil ústní jednání ve věci 12C 46/2004 a v opatrovnickém řízení jednání odročil za účelem vyhlášení rozsudku, z čehož vyplývá, že i věc 12C 46/2004 mohla být projednána a rozhodnuta dne a nemusela být nadále vykazována jako nedodělek, - ve věci 25 Nc 3526/2006 se nesoustředil na práci, neboť v této věci nařídil jednání na den , na něhož soudce zapomněl obeslat opatrovníka posuzované osoby advokáta JUDr.B., znalecký posudek o zdravotním stavu posuzované osoby doručil na místo JUDr. B., nesprávně Mgr. K., - ve spise 25 Nc 2927/2006 se nesoustředil na práci, když zapomněl k jednání obeslat rodiče nezletilých dětí, po provedeném dokazování znaleckým posudkem referoval předvolání advokátů k jednání vzorem 017 o.s.ř., jenž však slouží k předvolání účastníků řízení k prvnímu jednání ve věci samé, - ve věci 10 C 18/2006 nesprávně formuloval výrok o nákladech řízení, ve znění opravného usnesení a v důsledku toho musel být zamítnut návrh na nařízení exekuce pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši ,- Kč a lze očekávat řízení o náhradu škody způsobené nesprávným rozhodnutím, neboť tyto skutky nejsou kárným proviněním. III. Podle 19 odst. 2 zákona č. 7/2000 Sb. se kárně stíhaný soudce JUDr. XY z p r o š ť u j e

5 návrhu předsedkyně Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 15.května 2007 č.j. 100 Spr. 653/2007 na zahájení kárného řízení, jímž mu bylo kladeno za vinu že: - ve věci 21 P 17/2007 se nesoustředil na práci, a nesprávně vyznačil doložku právní moci na č.l. 32, ačkoliv rozsudek nebyl doručen jednomu z účastníků řízení, neboť nebylo prokázáno, že se tento skutek stal. O d ů v o d n ě n í : Předsedkyně Okresního soudu v Mladé Boleslavi podala podle 8 odst.1, odst.2 zákona č.7/2002 Sb. o řízení ve věcech soudců a státních zástupců (dále jen ZŘSSZ) ve lhůtách podle 9 odst.1 téhož zákona u Vrchního soudu v Praze jako soudu kárného dne 15.května 2007 pod sp.zn. 100 Spr. 653/2007 návrh na zahájení kárného řízení proti soudci Okresnímu soudu v Mladé Boleslavi, JUDr. XY (dále též kárně stíhaný). V návrhu mu kladla za vinu skutky uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí, v nichž spatřovala kárné provinění podle 87 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích (dále jen ZSS) a navrhla mu proto uložit kárné opatření podle 88 odst. 1 ZSS. Kárně stíhaný soudce ve svém písemném vyjádření z , jakož i při ústním jednání dne uznal pochybení, jež jsou mu kladena za vinu. Na svoji obranu uvedl, že k těmto jednáním došlo v důsledku jeho špatného zdravotního stavu, spočívajícího ve spánkovém deficitu, zapříčiněném poruchami dýchání způsobenými těžkým syndromem spánkové apnoe. Poukázal na skutečnost, že příčinou jeho zdravotního stavu byl i neustálý stres, jemuž měl být vystavován ze strany navrhovatelky. K navrhovatelkou uváděnému jednání ve věci sp.zn. 12 C 29/2005, kdy měl falšovat protokol z jednání uvedl, že se toto jednání nestalo dne 26.března Podle kárně stíhaného se tak stalo podstatně dříve, a to dne 14.února K jednání dále uvedl, že je mu tohoto jednání velmi líto, avšak navrhovatelkou popsaným způsobem ve věci sp.zn. 12 C 29/2005 postupoval z důvodu, aby byla věc skončena, když žalovaní uznali nárok žalobce. Zdůraznil, že neměl žádný vztah k účastníkům řízení a nikdo v důsledku jeho jednání nebyl poškozen. Podle kárně stíhaného si na tento jeho postup nikdo nestěžoval; podnět k zahájení jeho kárného řízení vzešel toliko ze soudní kanceláře. Kárný senát Vrchního soudu v Praze (dále jen kárný senát), v průběhu dokazování vyslechl kárně stíhaného. Rovněž provedl dokazování čtením nebo sdělením obsahu spisů Okresního

6 soudu v Mladé Boleslavi, sp.zn. 21 P 125/2006, 21 P 17/2007, 12 C 29/2005, dále čtením nebo sdělením obsahu vyjádření kárně stíhaného z k návrhu, stížnosti JUDr. Z. na postup OS Mladá Boleslav v trestní věci sp.zn. 2 T 133/2004, přípisu JUDr. Z. Ministerstvu spravedlnosti ČR z k tvrzené podnikatelské činnosti navrhovatelky, přípisu navrhovatelky p. K. k jeho stížnosti na postup kárně stíhaného ve věci sp.zn. 25 Nc 2514/2007, záznam o kontrole spisu sp.zn. 25 Nc 2514/2007, odpovědi navrhovatelky na stížnost p.d. na postup kárně stíhaného, přípisu KS v Praze ohledně vyřizování věcí kárně stíhaným, vyjádření z kárně stíhaného k uvedenému přípisu KS v Praze, zápisu ze dne o prověrce spisů kárně stíhaného, výtky ze dne a ze dne , přehledu nepřítomnosti kárně stíhaného, pracovního posudku kárně stíhaného, přípisu zapisovatelky p. B. ve věci sp.zn. 12 C 29/2005 a přípisu advokátní koncipientky Mgr. E. v téže věci. Kárný senát rozhodl, že nebude provádět dokazování výslechy Mgr.R. a JUDr.Š. k prokázání skutečností ohledně tvrzeného šikanování a zesměšňování kárně stíhaného navrhovatelkou, což se podle kárně stíhaného mělo negativně podílet na zhoršení jeho shora uvedeného psychického stavu. V této souvislosti kárný senát nevyhověl návrhu kárně stíhaného na ustanovení znalce ke zkoumání jeho zdravotního stavu v době, kdy se měl dopustit jednání kladeného mu za vinu. Důvodem tohoto postupu byla skutečnost, že tvrzené šikanování zaměstnavatelem, a z toho důvodu tvrzená nesoustředěnost a zhoršení zdravotního stavu kárně stíhaného, nebylo zapotřebí zjišťovat ve vztahu k jednání, kde kárně stíhanému nesoustředěnost byla kladena za vinu, když ohledně těchto jednání byl v bodu II. výroku tohoto rozhodnutí zproštěn návrhu. Je nutno podotknout, že kárně stíhaný byl uznán vinným pouze z jednání, kdy se v jednom případě snažil za cenu uvádění nepravd a vypracování smyšleného protokolu z jednání skončit řízení a v druhém případě, že jeho rozhodování vykazovalo průtahy, avšak nikoliv z důvodu, že by mu nezbývalo času na vyřizování přidělených věcí pro zdravotní problémy, ale v důsledku toho, že v řízení prováděl méně významné úkony a nesnažil se svým postupem zajistit rychlou vymožitelnost pravomocného soudního rozhodnutí. Po provedeném dokazování kárný senát dospěl k následujícím zjištěním a závěrům. Pokud jde o skutek ve věci sp.zn. 25 Nc 2514/2007, jímž byl kárně stíhaný uznán vinným, má kárný senát za prokázané, že JUDr. XY zaviněnou nečinností ve věci 25 Nc 2514/2007 nezletilé S.H. způsobil průtah v řízení od do , když na místo nařízení výkonu rozhodnutí, prováděl úkony uvedené shora v popisu tohoto skutku. Důsledkem tohoto jeho

7 postupu bylo, že v přiměřené lhůtě nedošlo k vymožení pravomocného soudního rozhodnutí. Tříměsíční průtah v řízení o vykonatelnosti rozhodnutí ve věci péče o nezletilého je podle kárného senátu jednoznačným zaviněným porušením povinností soudce, majícím za následek ohrožení důvěry v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudu, což je zvláště citlivé ve věcech péče o nezletilé. Pokud jde o skutek ve věci sp.zn. 12 C 29/2005, jímž byl kárně stíhaný uznán vinným, má kárný senát za prokázané, že JUDr. XY shora uvedeným jednáním zaviněně porušil povinnosti soudce, čímž ohrozil důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudu. Nelze tak ničím omluvit skutečnost, že v době, kdy mělo proběhnout ústní jednání v uvedené věci, nebyl na pracovišti, přičemž svému nadřízenému, jakož i zástupci účastníka ohledně své neúčasti neuváděl pravdivé údaje, ve věci vyhotovil protokol o jednání, které se nekonalo, jehož obsah si vymyslel a následně účastníkům nechal doručit rozsudek, jenž v této věci nebyl vyhlášen. Změnu proti návrhu učinil kárný senát pouze ve vymezení skutku uvedeného pod sp.zn. 12 C 29/2005, když v průběhu dokazování vyšlo najevo, že tento skutek se udál nikoli dne 26.března 2007, ale dne 14.února V obou případech (sp.zn. 25 Nc 2514/2007 a sp.zn. 12 C 29/2005) kárně stíhaný porušil základní povinnosti soudce, uložené mu 79 odst. 1 ZSS, rozhodovat v přiměřených lhůtách bez průtahů, nestranně a spravedlivě a na základě skutečností zjištěných v souladu se zákonem. Zvlášť ve věci sp.zn. 12 C 29/2005 je podle kárného senátu závažné to, že se jednalo o jednání úmyslné. Uvedené jednání je nutno posuzovat jako jednání úmyslné a neomluvitelné, v rozporu s vysokými požadavky kladenými na osobu soudce. V obou případech kárně stíhaný naplnil všechny znaky kárného provinění podle 87 ZSS, neboť zaviněným porušením povinností ohrozil důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů. Při úvaze o druhu ukládaného kárného opatření dospěl kárný senát k závěru, že s ohledem na předchozí výtku ohledně průtahů ve věci péče o nezletilé (sp.zn.265/ výtka z ), jakož i s ohledem na úmyslné (přímý úmysl) a závažné jednání ve věci sp.zn. 12 C 29/2005, nebylo možno působit mírnějším opatřením např. finanční povahy, ale kárný senát musel přistoupit k uložení kárného opatření podle 88 odst. 1 písm. d) ZSS, a to k odvolání kárně stíhaného z funkce soudce. Kárný senát přitom vycházel z názoru, že soudce jako osoba garantující nestrannost a zákonnost úkonů soudu musí být vůči veřejnosti zárukou spravedlivého, čestného a férového jednání před soudem a současně musí být schopen ve vztahu k účastníkům řízení zabezpečit jim v přiměřených lhůtách průchod

8 práva v jím projednávaných věcech. Podle kárného senátu závažnost úmyslného kárného provinění kárně stíhaného soudce by nemohla snížit ani jeho obrana poukazující na skutečnost, že ve věci sp.zn 12 C 29/2005 šlo o bagatelní spor, když žalobcův nárok žalovaní uznali. Podle kárného senátu nelze v nárocích na soudce rozlišovat mezi řízeními o sporné vyšší částce a řízeními o bagatelní uznané nároky. Rovněž tak před kárným senátem nemůže obstát poukaz kárně stíhaného na tvrzené nedostatky u Okresního soudu v Mladé Boleslavi, zejména na úseku trestního soudnictví, přičemž se kárné odpovědnosti nemůže kárně stíhaný zprostit ani poukazem na údajnou podnikatelkou činnost kárné žalobkyně, jež je podle jeho názoru v rozporu se zákonem o soudech a soudcích. Vše uvedené by mohlo být pouze podnětem pro orgány státní správy soudnictví, což ostatně kárně stíhaný prostřednictvím svého obhájce učinil. Pokud jde o jednání ve věci 21 P 17/2007 (výrok III. tohoto rozhodnutí), kdy se měl kárně stíhaný podle názoru kárné navrhovatelky nesoustředit na práci, a nesprávně vyznačit doložku právní moci na č.l. 32, ačkoliv rozsudek nebyl doručen jednomu z účastníků řízení, kárný senát zjistil, že spisový materiál obsahuje potřebné doklady umožňující učinit závěr o právní moci rozhodnutí, přičemž doložka právní moci byla na namítaném rozhodnutí vyznačena v souladu s občanským soudním řádem, jakož i s kancelářským řádem. Proto uzavřel, že nebylo prokázáno, že se tento skutek stal a podle 19 odst. 2 ZŘSSZ kárně stíhaného soudce v tomto bodu zprostil návrhu. Ohledně jednání uvedených pod bodem II. výroku tohoto rozhodnutí, i zde kárný senát zprostil kárně stíhaného soudce návrhu na zahájení kárného řízení, neboť skutky zde uvedené nejsou kárným proviněním. Podle kárného senátu část z těchto jednání nelze pokládat za kárné provinění z toho důvodu, že nelze soudci vytýkat to, jak rozhodl poté, co zvolil některý z možných postupů v řízení, umožňujících bez průtahů rozhodnout. Ostatně ani kontrola Krajského soudu v Praze ze dne neshledala zásadní pochybení v postupu kárně stíhaného soudce, pokud ten ze tří sporů ve věci A. vyčkával ve věci sp.zn. 12 C 46/2004 a sp.zn. 12 C 23/2005 na rozhodnutí v řízení sp.zn 25 Nc 2747/2004. Kárně stíhanému soudci tak nelze vytýkat ani to, pokud např. ve věci sp.zn. 15 C 176/2006 a sp.zn. 21 P 27/2007 rozhodl nesprávně např. v otázce příslušnosti, neboť nesprávné rozhodnutí nezakládá podle platné právní úpravy kárné provinění soudce, přičemž k nápravě nesprávného rozhodnutí v tomto směru zákon stanoví postup pro nápravu nesprávného rozhodnutí cestou opravných prostředků. Ohledně zbylých jednání sice lze v některých případech procesní postup kárně stíhaného soudce považovat za nesoustředěný a ne zcela účelný, avšak navrhovatelkou uváděná zmatenost a pochybení soudce

9 nebyla natolik rozsáhlá a závažná, aby dosahovala intenzity kárného provinění a mohla narušit důvěru veřejnosti v nestranné a spravedlivé rozhodování soudu. Podle kárného senátu nelze považovat za kárné provinění zejména situaci, kdy kárně stíhaný opakovaně vyzýval navrhovatelku ve věci sp.zn. 21 P 108/2003 k opravě návrhu na zahájení řízení, neboť bylo nepochybně v zájmu ochrany jejích práv, když před rozhodnutím o odmítnutí jejího návrhu byla ze strany soudu opakovaně učiněna výzva k odstranění vad návrhu na zahájení řízení. Stejně tak např. ve věci sp.zn.21 P 39/95 nelze považovat za kárné provinění, pokud kárně stíhaný soudce, vedle doručování usnesení o zastavení řízení na adresu v České republice, učinil také pokus o doručení uvedeného usnesení účastníkovi řízení na adresu ve Slovenské republice. Rovněž nelze kvalifikovat jako kárné provinění postup soudu ve věci sp.zn. 21 P 425/ 2005, kdy v řízení o návrhu otce na snížení výživného otec odcestoval do Austrálie a zůstal ohledně svého návrhu pasivní, přičemž kárně stíhaný soudce nejprve komunikoval s jeho rodičem před tím, než s otcem dítěte cestou mezinárodní pomoci začal komunikovat přímo. Při pasivitě otce dítěte nebyla narušena práva dítěte případným rozhodnutím o snížení výživného, jež by bylo nedostatečně podloženo potřebnými důkazy. Podle právního názoru kárného senátu nelze spatřovat kárné provinění ani v případě věci sp.zn.10 C 18/2006, když pochybení spočívající v neuvedení konkrétního účastníka ve výrokové části zastavovacího usnesení, jenž by měl hradit náklady řízení, ač v odůvodnění rozhodnutí tento účastník již uveden je, představuje zjevnou nesprávnost napravitelnou postupem podle 167 odst.2, 164 o.s.ř. K tomuto postupu také žalobce učinil v dané věci podnět, aniž by utrpěl újmu např. zamítnutím návrhu na nařízení exekuce. Ze všech uvedených důvodů bylo rozhodnuto způsobem, stanoveným ve výrokové části tohoto rozhodnutí. P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, jež má odkladný účinek, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení ke kárnému senátu Nejvyššího soudu ČR, prostřednictvím kárného senátu Vrchního soudu v Praze, přičemž odvolání musí být v této lhůtě odůvodněno tak, aby bylo patrno, v jakých výrocích je rozhodnutí napadáno a jaké vady jsou rozhodnutí a jemu předcházejícímu řízení vytýkány. Odvolatel je povinen v odvolání rovněž uvést, zda je odvolání podáno, byť i z části, ve prospěch, nebo v neprospěch kárně stíhaného.

10 V Praze dne 5.října 2007 JUDr.František Švantner předseda kárného senátu

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Mgr. J. Š., narozená X, soudkyně Okresního soudu v Ostravě, s e u z n á v á v i n n o u, ž e.

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Mgr. J. Š., narozená X, soudkyně Okresního soudu v Ostravě, s e u z n á v á v i n n o u, ž e. 13 Kss 10/2011-82 R O Z H O D N U T Í Kárný senát Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců rozhodl dne 9. 11. 2011, v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr.

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : JUDr. F. N., soudce Okresního soudu v Olomouci

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : JUDr. F. N., soudce Okresního soudu v Olomouci 11 Kss 8/2011-36 R O Z H O D N U T Í Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně senátu Mgr. Daniely Zemanové a členů senátu: JUDr. Petra Gemmela, Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Aleny Mátlové,

Více

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 4 Ads 47/2004-45

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 4 Ads 47/2004-45 č. j. 4 Ads 47/2004-45 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně: M.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 70/2007-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 150/2013-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské soudní řízení III/2 VY_32_INOVACE_200 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 55/2012-21 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 *UOHSX003KBFV* UOHSX003KBFV PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 18.1.2011 (doručeného

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 45/2009-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Milady

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 7 (1) Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : U S N E S E N Í č.j.: 0 Nc 16573/2008-27 sp.zn. exekutora: 065 Ex 00797/08 Okresní soud v Ústí nad Orlicí rozhodl samosoudkyní Mgr. Stanislavou Kubištovou v exekuční věci oprávněného Česká spořitelna,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 21/2013-8 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr.

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Kárně obviněný soudní exekutor JUDr. J. P. j e v i n e n tím, že

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Kárně obviněný soudní exekutor JUDr. J. P. j e v i n e n tím, že 11 Kse 2/2009-90 R O Z H O D N U T Í Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně senátu Mgr. Daniely Zemanové a jeho členů: JUDr. Jana Huška, Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Aleny Mátlové,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 169/2013-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 37/2005-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům Vysoké školy ekonomie a managementu. Disciplinární

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 10/2006-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milady Haplové a JUDr.

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze,, IČ: Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. 13.4.2010 uvede den 16.4.2010". Žalobu o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru zdůvodnil

ČESKÁ REPUBLIKA. 13.4.2010 uvede den 16.4.2010. Žalobu o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru zdůvodnil Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 23.06.2015 Spisová značka: 21 Cdo 3663/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.3663.2014.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Skončení pracovního poměru Doručování Dotčené

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 202/2004-136 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 11/2013-30 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Ads 14/2014-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudců Daniely Zemanové a Miloslava Výborného v

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 94/2010-99 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 *UOHSX005Y416* UOHSX005Y416 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 5/2010-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Marie

Více

U S N E S E N Í. takto:

U S N E S E N Í. takto: Aprk 11/2012-65 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: Ing. arch.

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : Vrchní soud v Olomouci R o z h o d n u t í Kárný senát Vrchního soudu v Olomouci pro řízení ve věcech soudců rozhodl mimo ústní jednání dne 20. října 2008 v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. I. K.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 30/2007-60 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 45/2006-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007L4UW* UOHSX007L4UW ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0583/2015/VZ-32722/2015/513/IHl Brno: 8. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Jednotný rozhodčí a poplatkový řád

Jednotný rozhodčí a poplatkový řád Jednotný rozhodčí a poplatkový řád I. Preambule 1. Základním účelem rozhodčího řízení před podepsanými rozhodci je efektivní, nezávislé a nestranné řešení majetkového sporu mezi účastníky. Rozhodci postupují

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Azs 157/2005-47 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 83/2007-98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

Náklady trestního řízení a jejich náhrada

Náklady trestního řízení a jejich náhrada HLAVA XVI Náklady trestního řízení a jejich náhrada Příklad č. 48: Obviněný Pavel je stíhán pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle 196 odst. 1 tr. zákoníku, jehož se dopustil neplacením výživného

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 4 As 15/2012-35 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: Sampa

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Podle 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s e

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Podle 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s e 11 Kss 7/2012-64 R O Z H O D N U T Í Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně senátu Mgr. Daniely Zemanové a členů senátu: JUDr. Petra Gemmela, Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Aleny Mátlové,

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 18Ad 46/2014-39 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce J. I., zastoupeného Mgr. Kateřinou Štěpánovou, advokátkou

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Podle 19 odst. 2 zák. č. 7/2002 Sb., v platném znění, s e kárně obviněný soudní exekutor JUDr. V. P.

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Podle 19 odst. 2 zák. č. 7/2002 Sb., v platném znění, s e kárně obviněný soudní exekutor JUDr. V. P. 11 Kse 5/2009-149 R O Z H O D N U T Í Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně senátu Mgr. Daniely Zemanové a jeho členů: JUDr. Petra Gemmela, Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Marcely Kratochvílové,

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 č.j. 7967-14-701 V Praze dne 17. 12. 2014 spis.zn.: 12/730/0100/LKPM/05/14

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 č.j. 7967-14-701 V Praze dne 17. 12. 2014 spis.zn.: 12/730/0100/LKPM/05/14 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 č.j. 7967-14-701 V Praze dne 17. 12. 2014 spis.zn.: 12/730/0100/LKPM/05/14 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A V y r o z u m ě n í o p o k r a č o v á n í s

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 68/2009-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr. Radovana

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

Disciplinární řád České asociace sester

Disciplinární řád České asociace sester Disciplinární řád České asociace sester 1 Obecná ustanovení 1. Porušení povinností člena České asociace sester (dále jen ČAS) vyplývající ze stanovených předpisů ČAS, Stanov ČAS, z Etického kodexu ICN

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 36/2003-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové

Více

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.1.2007. Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2004 Sb., o veřejných

Více

Disciplinární řád. říjen 2006. Praha

Disciplinární řád. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 60/2009-160 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : 6 To 25/2014 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. dubna 2014 stížnost České advokátní komory proti usnesení státního zástupce Vrchního státního zastupitelství

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 5/2010-34 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Michala Mazance, JUDr. Romana

Více

U s n e s e n í. 39 ICm 3497/2013 12 VSOL 178/2014-27 (KSOS 39 INS 16289/2013)

U s n e s e n í. 39 ICm 3497/2013 12 VSOL 178/2014-27 (KSOS 39 INS 16289/2013) -27 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v právní věci žalobce Ing. Jiřího Hanáka, Erbenova

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 55/2009-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 12/2014-19 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Lenky

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 38- ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.Hany Veberové a soudců JUDr.Jitky Hroudové a Mgr.Marka Bedřicha v právní věci žalobce:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 89/2009-60 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

se sídlem Sokolovska 219, Praha 9 poštovní prihradka 02, 225 02 Praha 025

se sídlem Sokolovska 219, Praha 9 poštovní prihradka 02, 225 02 Praha 025 Ceský telekomunikacní se sídlem Sokolovska 219, Praha 9 poštovní prihradka 02, 225 02 Praha 025 urad Císlo jednací 69277/2010-606/X.vyr. ~~ Y~m01~ 15 10 010;0. ~'tj.~.7~j;'i ~~l TOTO MOCI ROZHODNUTI dne

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o :

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Spis 13 Kse 15/2009 byl spojen se spisem 13 Kse 14/2009 a pod touto spisovou značkou bylo rozhodnuto takto: 13 Kse 14/2009-133 R O Z H O D N U T Í Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl dne 9. 2.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Azs 415/2004-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 49/2006-96 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 33/2004-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 65/2013-14 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 21/2007-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 12/2011-183 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 44/2010-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 24/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 5 A 127/2002-42 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST JUDr. Jan Paraska, soudní exekutor Budovatelů 2957/108, Most, 434 01 www.exekucemost.cz e-mail: urad@exekucemost.cz IČ: 75066033 č.ú. 2273313001/5500 tel: 476700466 č.j. 130 EX 3738/12-45/E

Více

Mimosoudní vyrovnání sporů v oblasti platebních služeb

Mimosoudní vyrovnání sporů v oblasti platebních služeb v oblasti platebních služeb JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : 4 Ads 11/2011-118 USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobce: L. F., zast. Mgr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 6/2013-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar Nygrínové

Více

Odůvodnění: Dne 8. 11. 2011 podal navrhovatel k Českému telekomunikačnímu úřadu návrh na rozhodnutí sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění prostřednictvím systému a na elektronickém formuláři, který

Více

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA ZÁKLADY PRÁVA PRÁVO ZÁKON soubor platných právních norem (příkazů, zákazů nebo dovolení), které jsou stanovené státem a kterými se řídí pravidla lidského soužití a jsou státem vynucovány konkrétní právní

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 40/2013-27 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 22 A 21/2013 31 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Daniela Spratka, Ph.D. a JUDr. Miroslavy

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST JUDr. Jan Paraska, soudní exekutor Budovatelů 2957/108, Most, 434 01 www.exekucemost.cz e-mail: urad@exekucemost.cz IČ: 75066033 č.ú. 2273313001/5500 tel: 476700466 č.j. 130 EX 1327/12-82/E

Více