R o z h o d n u t í. t a k t o : I. Podle 19 odst. 1 zákona č. 7/2000 Sb. se kárně stíhaný soudce JUDr. XY. u z n á v á vinným, že

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R o z h o d n u t í. t a k t o : I. Podle 19 odst. 1 zákona č. 7/2000 Sb. se kárně stíhaný soudce JUDr. XY. u z n á v á vinným, že"

Transkript

1 VRCHNÍ SOUD V PRAZE jako soud kárný R o z h o d n u t í Vrchní soud v Praze jako soud kárný projednal v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Švantnera a soudců JUDr. Ludmily Říhové, JUDr. Milady Lukáčové, Mgr. Viktora Macha a JUDr. Michala Kubína v ústním jednání dne 5.října 2007 návrh předsedkyně Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 15.května 2007 sp.zn. 100 Spr. 653/2007 na zahájení kárného řízení podle zákona č. 7/2002 Sb. proti JUDr. XY, soudci Okresního soudu v Mladé Boleslavi, a rozhodl t a k t o : I. Podle 19 odst. 1 zákona č. 7/2000 Sb. se kárně stíhaný soudce JUDr. XY u z n á v á vinným, že - ve věci 25 Nc 2514/2007 nezletilé S.H. způsobil průtah v řízení od do , když na místo nařízení výkonu rozhodnutí, v němž výzvu podle 272 o.s.ř. vydal k návrhu otce dne Okresní soud Nymburk, pracoval tak, že po měsíci od napadení věci Okresnímu soudu v Mladé Boleslavi ustanovil dne nezletilé opatrovníka a matce nezletilé nechal doručit vzor 111 o.s.ř. o dotazu zaměstnavateli na výdělek, spolu s výzvou, aby k návrhu otce na pokračování ve výkonu rozhodnutí se vyjádřila, když matka dítěte výzvu soudu nerespektovala, učinil dne do spisu úřední záznam o telefonickém sdělení matky dítěte, že bude na výzvu reagovat do , dne soudce znovu zaslal matce dítěte vzor 111 o.s.ř., přičemž Okresnímu soudu v Mladé Boleslavi byla dne v této věci doručena stížnost otce na průtahy v řízení, - ve věci 12 C 29/2005 nebyl na pracovišti, lhal, falšoval protokol z jednání, zmeškal ústní jednání nařízené na den v hod. v jednací místnosti č.206, přičemž nebyl v budově soudu nalezen. Když se v hod. dostavil do civilní kanceláře, lhal, že se protáhlo opatrovnické jednání, nereagoval na žádost předsedkyně soudu o vysvětlení, následně telefonoval do advokátní kanceláře R. a P. a advokátní koncipientce sdělil stejnou lež jako pracovnicím civilní kanceláře, po té do vz. 035 o.s.ř. zaprotokoloval vymyšlenou

2 závěrečnou řeč Mgr. E., ve věci vynesl rozsudek, jako by ve věci bylo jednáno, tedy zaviněně porušil povinnosti soudce, čímž ohrozil důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudu, tím se dopustil kárného provinění podle 87 zákona č. 6/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a u k l á d á se mu za to podle 88 odst. 1 písm. d) zákona č. 6/2002 Sb. kárné opatření odvolání z funkce soudce. II. Podle 19 odst. 2 zákona č. 7/2000 Sb. se kárně stíhaný soudce JUDr. XY z p r o š ť u j e návrhu předsedkyně Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 15.května 2007 č.j. 100 Spr. 653/2007 na zahájení kárného řízení, jímž mu bylo kladeno za vinu že: - ve věci 15 C 176/2006 způsobil průtahy v řízení v trvání 3 měsíců tím, že nejprve nesprávně vyslovil místní nepříslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi a po vrácení spisu ve věci neučinil v době od do žádný úkon, - ve věci 21 P 274/94 (v návrhu nesprávně označené 21 P 125/2006) se nesoustředil na práci a zmateně dne ustanovil nezletilému K. kolizního opatrovníka a kanceláři referoval zaslání spisu dožádanému soudu za účelem slyšení otce dítěte, současně referoval založení spisu na jednoměsíční lhůtu a téhož dne přikázal kanceláři, aby referát nevypravovala do doby rozhodnutí o přidělení věci soudci, - ve věci 21 P 27/2007 je nesoustředěný na práci, nezná procesní předpis, když nepostupoval v souladu s 177 odst.2 o.s.ř., když nepostoupil věc nadřízenému soudu s námitkou nesouhlasu Okresního soudu v Mladé Boleslavi s postoupením věci a ve věci vyslovil usnesením sp.zn. 21 P 27/2007, že přenáší příslušnost na Okresní soud v Českých Budějovicích, - ve věci 21 P 17/2007 znění výroku, jak byl dne vyhlášen, neodpovídá písemnému vyhotovení rozhodnutí, když soudce upravil text protokolu o jednání, - ve věci 21 P 425/2005 způsobil od března 2006 do února 2007

3 průtahy v řízení, když jednání ve věci nařídil na den , aniž by měl připraveny podklady pro rozhodnutí ve věci. Po té, co dne zjistil, že navrhovatel-otec nezletilého se zdržuje mimo území ČR, jednání ve věci odročil na neurčito, aniž by využil 128 o.s.ř. a ve věci činil formální dotazy na rodiče navrhovatele. Když v únoru 2007 navrhovatel soudci sdělil, že žije v Austrálii, soudce dne referoval zaslání dotazů navrhovateli: 1) zda bere návrh zpět, 2) kdy se vrátí a bude se zdržovat na území republiky s poučením o možnosti zvolit si zástupce, - ve věci 25 Nc 2536/2005 nesoustředěnou prací se spisem způsobil další průtahy v řízení nejméně od května 2006 do února 2007, přestože mu již průtahy v minulosti byly dne vytýkány. Průtahy po způsobil tím, že poté, co si obecný zmocněnec otce nezletilé opakovaně nevyzvedl předvolání k ústnímu jednání soudu, nevyužil institut předvedení, jednání ve věci nařídil na den , toto jednání, k němuž se účastníci řízení dostavili, muselo být odročeno, neboť v důsledku nedostatečné přípravy na jednání soudce neměl zjištěny majetkové poměry, výdělkové schopnosti a možnosti rodičů, - dne se bez omluvy nedostavil do zaměstnání, na pracovišti nebyl od 7.30 hod. do hod. a předsedkyni soudu sdělil, že měl problémy s autem, což doložil fakturou o opravě vozidla, - nekvalitně pracoval od ledna 2007 do dne podání návrhu v důsledku nesoustředěnosti ve věci 25 Nc 2858/2007, která napadla soudu , nařídil bez přípravy jednání na den , k žádosti otce nezletilých dětí jednání odročil na , pro nepřipravenost jednání pak věc na odročeném ústním jednání nemohl skončit a jednání musel znovu za účelem zjišťování výdělkových poměrů otce odročit na den , poté co mu byly předloženy listiny prokazující výdělky otce, odročil jednání bez uvedení jakéhokoliv důvodu na den Účastníky k jednání volal nesprávnými vzory a poté, co mu byl spis předložen kanceláří se zprávou na č.l. 26 opakovaně nařídil jednání na , - ve věci 21 P 108/2003 způsobil svoji nesoustředěnou a nekvalitní prací průtahy v řízení od nápadu věci do dne podání návrhu, když matka nezletilých dětí B. podala dne návrh na snížení výživného s odůvodněním, že její současná situace ji nedovoluje platit výživné v dosavadní výši. Dne vydal usnesení s výzvou navrhovatelce k odstranění vad podání, jež bylo navrhovatelce doručeno , přičemž toto usnesení neobsahuje doložku o nabytí právní moci. Dne vydal druhé usnesení s výzvou k odstranění vad podání, které bylo "přetaženo" z usnesení ze

4 dne , včetně data vydání, přičemž přikázal toto usnesení vypravit a doručit navrhovatelce, - ve věci 21 P 39/95 prováděl úkony nesoustředěně, zmateně a nekvalitně pracoval, když dne na č.l. 122 správně referoval doručit návrh na zahájení řízení, usnesení o ustanovení kolizního opatrovníka č.l. 115 a usnesení o zastavení řízení č. l.121 otci nezletilých dětí na adresu, kde byly uvedené listiny otci řádně doručeny, přičemž po předložení spisu soudci ten v důsledku nesoustředěnosti dne nesprávně referoval zaslání stejných listin otci nezletilých dětí na adresu do Slovenské republiky, pomocí dožádaného soudu, - ve věcech 12 C 46/2004, 12 C 23/2005 a 25 Nc 2747/2004 je spatřováno kárné provinění v tom, že soudce nepracuje soustředěně se spisy, přestože se jedná v případě spisu 12C 46/2004 o nedodělek. Po 3 roky v tomto spise soudce uvádí v úředních záznamech, že skutkový stav, jenž má být podkladem pro jeho rozhodnutí ve věci je zjišťován v řízení 25 Nc 2747/2004, přičemž když na den bylo nařízeno ústní jednání v opatrovnické věci, nenařídil ústní jednání ve věci 12C 46/2004 a v opatrovnickém řízení jednání odročil za účelem vyhlášení rozsudku, z čehož vyplývá, že i věc 12C 46/2004 mohla být projednána a rozhodnuta dne a nemusela být nadále vykazována jako nedodělek, - ve věci 25 Nc 3526/2006 se nesoustředil na práci, neboť v této věci nařídil jednání na den , na něhož soudce zapomněl obeslat opatrovníka posuzované osoby advokáta JUDr.B., znalecký posudek o zdravotním stavu posuzované osoby doručil na místo JUDr. B., nesprávně Mgr. K., - ve spise 25 Nc 2927/2006 se nesoustředil na práci, když zapomněl k jednání obeslat rodiče nezletilých dětí, po provedeném dokazování znaleckým posudkem referoval předvolání advokátů k jednání vzorem 017 o.s.ř., jenž však slouží k předvolání účastníků řízení k prvnímu jednání ve věci samé, - ve věci 10 C 18/2006 nesprávně formuloval výrok o nákladech řízení, ve znění opravného usnesení a v důsledku toho musel být zamítnut návrh na nařízení exekuce pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši ,- Kč a lze očekávat řízení o náhradu škody způsobené nesprávným rozhodnutím, neboť tyto skutky nejsou kárným proviněním. III. Podle 19 odst. 2 zákona č. 7/2000 Sb. se kárně stíhaný soudce JUDr. XY z p r o š ť u j e

5 návrhu předsedkyně Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 15.května 2007 č.j. 100 Spr. 653/2007 na zahájení kárného řízení, jímž mu bylo kladeno za vinu že: - ve věci 21 P 17/2007 se nesoustředil na práci, a nesprávně vyznačil doložku právní moci na č.l. 32, ačkoliv rozsudek nebyl doručen jednomu z účastníků řízení, neboť nebylo prokázáno, že se tento skutek stal. O d ů v o d n ě n í : Předsedkyně Okresního soudu v Mladé Boleslavi podala podle 8 odst.1, odst.2 zákona č.7/2002 Sb. o řízení ve věcech soudců a státních zástupců (dále jen ZŘSSZ) ve lhůtách podle 9 odst.1 téhož zákona u Vrchního soudu v Praze jako soudu kárného dne 15.května 2007 pod sp.zn. 100 Spr. 653/2007 návrh na zahájení kárného řízení proti soudci Okresnímu soudu v Mladé Boleslavi, JUDr. XY (dále též kárně stíhaný). V návrhu mu kladla za vinu skutky uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí, v nichž spatřovala kárné provinění podle 87 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích (dále jen ZSS) a navrhla mu proto uložit kárné opatření podle 88 odst. 1 ZSS. Kárně stíhaný soudce ve svém písemném vyjádření z , jakož i při ústním jednání dne uznal pochybení, jež jsou mu kladena za vinu. Na svoji obranu uvedl, že k těmto jednáním došlo v důsledku jeho špatného zdravotního stavu, spočívajícího ve spánkovém deficitu, zapříčiněném poruchami dýchání způsobenými těžkým syndromem spánkové apnoe. Poukázal na skutečnost, že příčinou jeho zdravotního stavu byl i neustálý stres, jemuž měl být vystavován ze strany navrhovatelky. K navrhovatelkou uváděnému jednání ve věci sp.zn. 12 C 29/2005, kdy měl falšovat protokol z jednání uvedl, že se toto jednání nestalo dne 26.března Podle kárně stíhaného se tak stalo podstatně dříve, a to dne 14.února K jednání dále uvedl, že je mu tohoto jednání velmi líto, avšak navrhovatelkou popsaným způsobem ve věci sp.zn. 12 C 29/2005 postupoval z důvodu, aby byla věc skončena, když žalovaní uznali nárok žalobce. Zdůraznil, že neměl žádný vztah k účastníkům řízení a nikdo v důsledku jeho jednání nebyl poškozen. Podle kárně stíhaného si na tento jeho postup nikdo nestěžoval; podnět k zahájení jeho kárného řízení vzešel toliko ze soudní kanceláře. Kárný senát Vrchního soudu v Praze (dále jen kárný senát), v průběhu dokazování vyslechl kárně stíhaného. Rovněž provedl dokazování čtením nebo sdělením obsahu spisů Okresního

6 soudu v Mladé Boleslavi, sp.zn. 21 P 125/2006, 21 P 17/2007, 12 C 29/2005, dále čtením nebo sdělením obsahu vyjádření kárně stíhaného z k návrhu, stížnosti JUDr. Z. na postup OS Mladá Boleslav v trestní věci sp.zn. 2 T 133/2004, přípisu JUDr. Z. Ministerstvu spravedlnosti ČR z k tvrzené podnikatelské činnosti navrhovatelky, přípisu navrhovatelky p. K. k jeho stížnosti na postup kárně stíhaného ve věci sp.zn. 25 Nc 2514/2007, záznam o kontrole spisu sp.zn. 25 Nc 2514/2007, odpovědi navrhovatelky na stížnost p.d. na postup kárně stíhaného, přípisu KS v Praze ohledně vyřizování věcí kárně stíhaným, vyjádření z kárně stíhaného k uvedenému přípisu KS v Praze, zápisu ze dne o prověrce spisů kárně stíhaného, výtky ze dne a ze dne , přehledu nepřítomnosti kárně stíhaného, pracovního posudku kárně stíhaného, přípisu zapisovatelky p. B. ve věci sp.zn. 12 C 29/2005 a přípisu advokátní koncipientky Mgr. E. v téže věci. Kárný senát rozhodl, že nebude provádět dokazování výslechy Mgr.R. a JUDr.Š. k prokázání skutečností ohledně tvrzeného šikanování a zesměšňování kárně stíhaného navrhovatelkou, což se podle kárně stíhaného mělo negativně podílet na zhoršení jeho shora uvedeného psychického stavu. V této souvislosti kárný senát nevyhověl návrhu kárně stíhaného na ustanovení znalce ke zkoumání jeho zdravotního stavu v době, kdy se měl dopustit jednání kladeného mu za vinu. Důvodem tohoto postupu byla skutečnost, že tvrzené šikanování zaměstnavatelem, a z toho důvodu tvrzená nesoustředěnost a zhoršení zdravotního stavu kárně stíhaného, nebylo zapotřebí zjišťovat ve vztahu k jednání, kde kárně stíhanému nesoustředěnost byla kladena za vinu, když ohledně těchto jednání byl v bodu II. výroku tohoto rozhodnutí zproštěn návrhu. Je nutno podotknout, že kárně stíhaný byl uznán vinným pouze z jednání, kdy se v jednom případě snažil za cenu uvádění nepravd a vypracování smyšleného protokolu z jednání skončit řízení a v druhém případě, že jeho rozhodování vykazovalo průtahy, avšak nikoliv z důvodu, že by mu nezbývalo času na vyřizování přidělených věcí pro zdravotní problémy, ale v důsledku toho, že v řízení prováděl méně významné úkony a nesnažil se svým postupem zajistit rychlou vymožitelnost pravomocného soudního rozhodnutí. Po provedeném dokazování kárný senát dospěl k následujícím zjištěním a závěrům. Pokud jde o skutek ve věci sp.zn. 25 Nc 2514/2007, jímž byl kárně stíhaný uznán vinným, má kárný senát za prokázané, že JUDr. XY zaviněnou nečinností ve věci 25 Nc 2514/2007 nezletilé S.H. způsobil průtah v řízení od do , když na místo nařízení výkonu rozhodnutí, prováděl úkony uvedené shora v popisu tohoto skutku. Důsledkem tohoto jeho

7 postupu bylo, že v přiměřené lhůtě nedošlo k vymožení pravomocného soudního rozhodnutí. Tříměsíční průtah v řízení o vykonatelnosti rozhodnutí ve věci péče o nezletilého je podle kárného senátu jednoznačným zaviněným porušením povinností soudce, majícím za následek ohrožení důvěry v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudu, což je zvláště citlivé ve věcech péče o nezletilé. Pokud jde o skutek ve věci sp.zn. 12 C 29/2005, jímž byl kárně stíhaný uznán vinným, má kárný senát za prokázané, že JUDr. XY shora uvedeným jednáním zaviněně porušil povinnosti soudce, čímž ohrozil důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudu. Nelze tak ničím omluvit skutečnost, že v době, kdy mělo proběhnout ústní jednání v uvedené věci, nebyl na pracovišti, přičemž svému nadřízenému, jakož i zástupci účastníka ohledně své neúčasti neuváděl pravdivé údaje, ve věci vyhotovil protokol o jednání, které se nekonalo, jehož obsah si vymyslel a následně účastníkům nechal doručit rozsudek, jenž v této věci nebyl vyhlášen. Změnu proti návrhu učinil kárný senát pouze ve vymezení skutku uvedeného pod sp.zn. 12 C 29/2005, když v průběhu dokazování vyšlo najevo, že tento skutek se udál nikoli dne 26.března 2007, ale dne 14.února V obou případech (sp.zn. 25 Nc 2514/2007 a sp.zn. 12 C 29/2005) kárně stíhaný porušil základní povinnosti soudce, uložené mu 79 odst. 1 ZSS, rozhodovat v přiměřených lhůtách bez průtahů, nestranně a spravedlivě a na základě skutečností zjištěných v souladu se zákonem. Zvlášť ve věci sp.zn. 12 C 29/2005 je podle kárného senátu závažné to, že se jednalo o jednání úmyslné. Uvedené jednání je nutno posuzovat jako jednání úmyslné a neomluvitelné, v rozporu s vysokými požadavky kladenými na osobu soudce. V obou případech kárně stíhaný naplnil všechny znaky kárného provinění podle 87 ZSS, neboť zaviněným porušením povinností ohrozil důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů. Při úvaze o druhu ukládaného kárného opatření dospěl kárný senát k závěru, že s ohledem na předchozí výtku ohledně průtahů ve věci péče o nezletilé (sp.zn.265/ výtka z ), jakož i s ohledem na úmyslné (přímý úmysl) a závažné jednání ve věci sp.zn. 12 C 29/2005, nebylo možno působit mírnějším opatřením např. finanční povahy, ale kárný senát musel přistoupit k uložení kárného opatření podle 88 odst. 1 písm. d) ZSS, a to k odvolání kárně stíhaného z funkce soudce. Kárný senát přitom vycházel z názoru, že soudce jako osoba garantující nestrannost a zákonnost úkonů soudu musí být vůči veřejnosti zárukou spravedlivého, čestného a férového jednání před soudem a současně musí být schopen ve vztahu k účastníkům řízení zabezpečit jim v přiměřených lhůtách průchod

8 práva v jím projednávaných věcech. Podle kárného senátu závažnost úmyslného kárného provinění kárně stíhaného soudce by nemohla snížit ani jeho obrana poukazující na skutečnost, že ve věci sp.zn 12 C 29/2005 šlo o bagatelní spor, když žalobcův nárok žalovaní uznali. Podle kárného senátu nelze v nárocích na soudce rozlišovat mezi řízeními o sporné vyšší částce a řízeními o bagatelní uznané nároky. Rovněž tak před kárným senátem nemůže obstát poukaz kárně stíhaného na tvrzené nedostatky u Okresního soudu v Mladé Boleslavi, zejména na úseku trestního soudnictví, přičemž se kárné odpovědnosti nemůže kárně stíhaný zprostit ani poukazem na údajnou podnikatelkou činnost kárné žalobkyně, jež je podle jeho názoru v rozporu se zákonem o soudech a soudcích. Vše uvedené by mohlo být pouze podnětem pro orgány státní správy soudnictví, což ostatně kárně stíhaný prostřednictvím svého obhájce učinil. Pokud jde o jednání ve věci 21 P 17/2007 (výrok III. tohoto rozhodnutí), kdy se měl kárně stíhaný podle názoru kárné navrhovatelky nesoustředit na práci, a nesprávně vyznačit doložku právní moci na č.l. 32, ačkoliv rozsudek nebyl doručen jednomu z účastníků řízení, kárný senát zjistil, že spisový materiál obsahuje potřebné doklady umožňující učinit závěr o právní moci rozhodnutí, přičemž doložka právní moci byla na namítaném rozhodnutí vyznačena v souladu s občanským soudním řádem, jakož i s kancelářským řádem. Proto uzavřel, že nebylo prokázáno, že se tento skutek stal a podle 19 odst. 2 ZŘSSZ kárně stíhaného soudce v tomto bodu zprostil návrhu. Ohledně jednání uvedených pod bodem II. výroku tohoto rozhodnutí, i zde kárný senát zprostil kárně stíhaného soudce návrhu na zahájení kárného řízení, neboť skutky zde uvedené nejsou kárným proviněním. Podle kárného senátu část z těchto jednání nelze pokládat za kárné provinění z toho důvodu, že nelze soudci vytýkat to, jak rozhodl poté, co zvolil některý z možných postupů v řízení, umožňujících bez průtahů rozhodnout. Ostatně ani kontrola Krajského soudu v Praze ze dne neshledala zásadní pochybení v postupu kárně stíhaného soudce, pokud ten ze tří sporů ve věci A. vyčkával ve věci sp.zn. 12 C 46/2004 a sp.zn. 12 C 23/2005 na rozhodnutí v řízení sp.zn 25 Nc 2747/2004. Kárně stíhanému soudci tak nelze vytýkat ani to, pokud např. ve věci sp.zn. 15 C 176/2006 a sp.zn. 21 P 27/2007 rozhodl nesprávně např. v otázce příslušnosti, neboť nesprávné rozhodnutí nezakládá podle platné právní úpravy kárné provinění soudce, přičemž k nápravě nesprávného rozhodnutí v tomto směru zákon stanoví postup pro nápravu nesprávného rozhodnutí cestou opravných prostředků. Ohledně zbylých jednání sice lze v některých případech procesní postup kárně stíhaného soudce považovat za nesoustředěný a ne zcela účelný, avšak navrhovatelkou uváděná zmatenost a pochybení soudce

9 nebyla natolik rozsáhlá a závažná, aby dosahovala intenzity kárného provinění a mohla narušit důvěru veřejnosti v nestranné a spravedlivé rozhodování soudu. Podle kárného senátu nelze považovat za kárné provinění zejména situaci, kdy kárně stíhaný opakovaně vyzýval navrhovatelku ve věci sp.zn. 21 P 108/2003 k opravě návrhu na zahájení řízení, neboť bylo nepochybně v zájmu ochrany jejích práv, když před rozhodnutím o odmítnutí jejího návrhu byla ze strany soudu opakovaně učiněna výzva k odstranění vad návrhu na zahájení řízení. Stejně tak např. ve věci sp.zn.21 P 39/95 nelze považovat za kárné provinění, pokud kárně stíhaný soudce, vedle doručování usnesení o zastavení řízení na adresu v České republice, učinil také pokus o doručení uvedeného usnesení účastníkovi řízení na adresu ve Slovenské republice. Rovněž nelze kvalifikovat jako kárné provinění postup soudu ve věci sp.zn. 21 P 425/ 2005, kdy v řízení o návrhu otce na snížení výživného otec odcestoval do Austrálie a zůstal ohledně svého návrhu pasivní, přičemž kárně stíhaný soudce nejprve komunikoval s jeho rodičem před tím, než s otcem dítěte cestou mezinárodní pomoci začal komunikovat přímo. Při pasivitě otce dítěte nebyla narušena práva dítěte případným rozhodnutím o snížení výživného, jež by bylo nedostatečně podloženo potřebnými důkazy. Podle právního názoru kárného senátu nelze spatřovat kárné provinění ani v případě věci sp.zn.10 C 18/2006, když pochybení spočívající v neuvedení konkrétního účastníka ve výrokové části zastavovacího usnesení, jenž by měl hradit náklady řízení, ač v odůvodnění rozhodnutí tento účastník již uveden je, představuje zjevnou nesprávnost napravitelnou postupem podle 167 odst.2, 164 o.s.ř. K tomuto postupu také žalobce učinil v dané věci podnět, aniž by utrpěl újmu např. zamítnutím návrhu na nařízení exekuce. Ze všech uvedených důvodů bylo rozhodnuto způsobem, stanoveným ve výrokové části tohoto rozhodnutí. P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, jež má odkladný účinek, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení ke kárnému senátu Nejvyššího soudu ČR, prostřednictvím kárného senátu Vrchního soudu v Praze, přičemž odvolání musí být v této lhůtě odůvodněno tak, aby bylo patrno, v jakých výrocích je rozhodnutí napadáno a jaké vady jsou rozhodnutí a jemu předcházejícímu řízení vytýkány. Odvolatel je povinen v odvolání rovněž uvést, zda je odvolání podáno, byť i z části, ve prospěch, nebo v neprospěch kárně stíhaného.

10 V Praze dne 5.října 2007 JUDr.František Švantner předseda kárného senátu

R O Z H O D N U T Í. 11 Kse 8/2009-99

R O Z H O D N U T Í. 11 Kse 8/2009-99 11 Kse 8/2009-99 R O Z H O D N U T Í Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně senátu Mgr. Daniely Zemanové a jeho členů: JUDr. Petra Gemmela, Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Aleny Mátlové,

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : JUDr. S. P., nar. X, soudní exekutor Exekutorského úřadu Písek, se sídlem Prokopova 339/14, Písek,

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : JUDr. S. P., nar. X, soudní exekutor Exekutorského úřadu Písek, se sídlem Prokopova 339/14, Písek, 14 Kse 4/2011-79 R O Z H O D N U T Í Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a členů JUDr. Zdeňka Novotného, Mgr. Ing. Josefa Cingroše, Mgr. Stanislava

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o :

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : 16 Kss 1/2014-83 R O Z H O D N U T Í Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a členů JUDr. Milady Šámalové, JUDr. Ivany Doubkové, JUDr. Josefa Českého,

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o :

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : 15 Kse 1/2013-56 R O Z H O D N U T Í Kárný senát Nejvyššího správního soudu ve složení: JUDr. Lenka Matyášová, JUDr. Vladimír Veselý, JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Gabriela Vilímková, Mgr. Martina Douchová

Více

PŘÍKLADY Z KAUZ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Stížnost na průtahy v řízení, její vyřízení a šetření ochránce

PŘÍKLADY Z KAUZ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Stížnost na průtahy v řízení, její vyřízení a šetření ochránce PŘÍKLADY Z KAUZ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Stížnost na průtahy v řízení, její vyřízení a šetření ochránce Stížnost otce na nepostoupení jeho odvolání odvolacímu soudu Petr Bdělý Červená 17 Okresní soud ve

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 16/2011-106 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 86/2008 198 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA PÁTÁ SEKCE

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA PÁTÁ SEKCE RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA PÁTÁ SEKCE VĚC BERGMANN proti ČESKÉ REPUBLICE (stížnost č. 8857/08) ROZSUDEK ŠTRASBURK 27. října 2011 Tento rozsudek nabude právní moci za podmínek stanovených

Více

II.ÚS 671/09 ze dne 30. 6. 2010 N 131/57 SbNU 603 Rozhodování o výživném na základě celkových majetkových poměrů a životní úrovně rodiče

II.ÚS 671/09 ze dne 30. 6. 2010 N 131/57 SbNU 603 Rozhodování o výživném na základě celkových majetkových poměrů a životní úrovně rodiče II.ÚS 671/09 ze dne 30. 6. 2010 N 131/57 SbNU 603 Rozhodování o výživném na základě celkových majetkových poměrů a životní úrovně rodiče Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Nález Ústavního

Více

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA BÝVALÁ DRUHÁ SEKCE

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA BÝVALÁ DRUHÁ SEKCE RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA BÝVALÁ DRUHÁ SEKCE VĚC FIALA proti ČESKÉ REPUBLICE (stížnost č. 26141/03) ROZSUDEK ŠTRASBURK 18. července 2006 Tento rozsudek nabude právní moci za podmínek stanovených

Více

R O Z H O D N U T Í. 14 Kse 10/2011-117

R O Z H O D N U T Í. 14 Kse 10/2011-117 14 Kse 10/2011-117 R O Z H O D N U T Í Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a členů JUDr. Zdeňka Novotného, JUDr. Ivety Glogrové, Mgr. Stanislava

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Jiřího Zemánka, soudce Radovana Suchánka a soudce zpravodaje Jaroslava Fenyka ve věci ústavní

Více

Zastoupení judikáty NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY. 32 Odo 129/2004 U S N E S E N Í

Zastoupení judikáty NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY. 32 Odo 129/2004 U S N E S E N Í Zastoupení judikáty Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 28.04.2005 Typ rozhodnutí: Usnesení Heslo: Dotčené předpisy: čl. 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb. Kategorie rozhodnutí:e NEJVYŠŠÍ SOUD

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 4 Ads 124/2013-82 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše Roztočila v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 107/2012-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 26/2011-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D.

Více

Pro informaci členů vlády. Zpráva za rok 2010 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva.

Pro informaci členů vlády. Zpráva za rok 2010 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Č. j.: 11/2011-KVZ-SP/1 V Praze dne 21. dubna 2011 Výtisk č. Pro informaci členů vlády Věc: Zpráva za rok 2010 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému

Více

Město Česká Lípa, IČ 260428, se sídlem T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem

Město Česká Lípa, IČ 260428, se sídlem T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem Fráni Šrámka 1139/2 Hradec Králové 500 02 www.akhradec.cz tel.: +420 495 510 765 fax: +420 495 581 970 e-mail: sekretariat@akhradec.cz Zn. 275/11 Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci U Soudu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 134/2009-69 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 95/2009-99 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Karta záznamu. Ústavní soud České republiky. odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1

Karta záznamu. Ústavní soud České republiky. odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1 Identifikátor evropské judikatury Název soudu Karta záznamu Spisová značka I.ÚS 1665/13 Paralelní citace (Sbírka zákonů) Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení) Populární název Datum rozhodnutí 15.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky III.ÚS 562/12 ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 24. října 2013 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Vladimíra Kůrky a

Více

286/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 22. července 2009,

286/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 22. července 2009, 286/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Azs 211/2004-86 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Jiřího

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vladimíra Sládečka a ze soudkyň Vlasty Formánkové a Michaely Židlické o ústavní stížnosti stěžovatele

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 74/2011-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 16/2009-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Bohuslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 132/2012-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové a Mgr.

Více

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření I. Hlasový projev úřední osoby při osobním jednání v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí nelze považovat za projev osobní povahy, a z toho důvodu nelze podmiňovat pořízení zvukového záznamu souhlasem

Více