Případ Desatera přikázání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Případ Desatera přikázání"

Transkript

1 Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo zachovává zákon. (Přísloví 29,18) Případ Desatera přikázání V březnu 2005 se dostal před nejvyšší soud USA případ, zdali má nebo nemá být vystaveno Desatero přikázání na pozemcích vlády USA. Lidé se shromažďovali před budovou soudu, aby podpořili Desatero přikázání. Od té doby se koná každý květen na počest božského Zákona Víkend Desatera přikázání. Celá věc však jde daleko hlouběji. Zatímco je vynaloženo velké úsilí vrátit Desatero přikázání do vládních budov, málo úsilí je věnováno návratu Desatera do našich životů. Yahushua řekl: Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání. (Jan 14,15) Přikázání jsou odrazem Yahuwahova charakteru: Spravedlivý: Yahuwah Římanům 3,26; Jeho Zákon Římanům 7,12 Věrný: Yahuwah Jan 3,33; Jeho Zákon Nehemiáš 9,13 Čistý: Yahuwah 1 Jana 3,3; Jeho Zákon Žalm 19,7.8 Světlo: Yahuwah 1 Jana 1,5; Jeho Zákon Přísloví 6,23 Věrný: Yahuwah 1. Korintským 1,9; Jeho Zákon Žalm 119,86 Dobrý: Yahuwah Nahum 1,7; Jeho Zákon Římanům 7,12.16 Duchovní: Yahuwah Jan 4,24; Jeho Zákon Římanům 7,14 Naše Meditace: Yahuwah Žalm 63,6; Jeho Zákon Žalm 1,2 Soudce: Yahuwah Žalm 50,6; Jeho Zákon Jakub 2,12 Osvícení: Yahuwah Žalm 18,27; Jeho Zákon Žalm 19,8 Láska: Yahuwah 1 Jana 4,7.8; Jeho Zákon Římanům 13,8-10 Čistý: Yahuwah Žalm 19,9; Jeho Zákon Ezechiel 22,26 Zalíbení: Yahuwah Žalm 37,4; Jeho Zákon Žalm 1,2 Svatý: Yahuwah Izaiáš 6,3; 1 Petra 1,15; Jeho Zákon Exodus 20,8; Římanům 7,12 Pravda: Yahuwah - Jan 14,6; Jeho Zákon - Žalm 119, Život: Yahuwah - Jan 14,6; Jeho Zákon - Matouš 19,17. Spravedlnost: Yahuwah - Jeremiáš 23,6; Jeho Zákon - Žalm 119,172.

2 Dokonalý: Yahuwah - Matouš 5,48; Jeho Zákon - Jakuba 1,25. Věčný: Yahuwah - Jan 8,35; Jeho Zákon - Žalm 111,7,8. Pokoj: Yahuwah - Izaiáš 9,6; Jeho Zákon - Žalm 119,165. Cesta: Yahushua - Jan 14,6; Jeho Zákon - Žalm 119, Pevný základ: Yahuwah - 2 Timoteovi 2,19; Jeho Zákon - Žalm 19,7; 111,7.8. Neměnný: Yahuwah - Malachiáš 3,6; Jeho Zákon - Žalm 111,7,8. Sladký: Yahuwah - Žalm 34,8; Jeho Zákon - Žalm 19:10, 119,103. Moudrý: Yahuwah - Žalm 111,10; Jeho Zákon - Žalm 19,7. Obdivuhodný: Yahuwah - Izaiáš 9,6; Jeho Zákon - Žalm 119,18. Svoboda: Yahuwah - Izaiáš 61,1; Jeho Zákon - Jakuba 1,25; Žalm 119,45. Útěcha: Yahuwah - Žalm 23,4; Jeho Zákon - Žalm 119,50. Naše Píseň: Yahuwah - Zjevení 15,3; Jeho Zákon - Žalm 119,54. Poznání: Yahuwah - Izaiáš 11,2; Jeho Zákon - Žalm 119,66. Naděj: Yahuwah - Žalm 130,7; Jeho Zákon - Žalm 119,74. Život: Yahuwah - Žalm 36,9; Jeho Zákon - Přísloví 3,1.2. Zvuk: Yahuwah - Přísloví 8,13.14; Jeho Zákon - Žalm 119,80. Porozumění: Yahuwah - Žalm 147:5; Jeho Zákon - Žalm 119:99. Štěstí: Yahuwah - Žalm 146:5; Jeho Zákon - Přísloví 29:18. Radost: Yahuwah - Žalm 16:11; Jeho Zákon - Žalm 119:162. Yahushua, jednorozený Syn Yahuwaha, byl dokonalý a čistý, bez hříchu. Ale co je to hřích? Každý, kdož činí hřích, činíť proti zákonu; neboť hřích jest přestoupení zákona. (1 Jana 3,4) Účelem Zákona je tedy ukázat nám nebo pomoci definovat hřích.... hříchu jsem nepoznal, než skrze zákon. (Římanům 7,7) A co je trestem za přestoupení tohoto Zákona (hřešení)? Neboť odplata za hřích jest smrt... (Římanům 6,23) Je však Zákon platný i v době po sepsání Nového Zákona? Když se bohatý mládenec ptal, co má dělat, aby měl věčný život, Yahushua mu jasně odpověděl:... Chceš-li vstoupit do života, zachovej přikázání! (Matouš 19,17) Vezmi v úvahu i následující texty zapsané apoštolem Janem mnoho let po Yahushuově vzkříšení:

3 Zde je vytrvalost svatých, zde jsou ti, kteří zachovávají Přikázání Yahuwahova. (viz Zjevení 14,12) Blahoslavení, kteříž zachovávají přikázaní Jeho, aby měli právo k dřevu života, a aby branami vešli do města. (Zjevení 22,14) Ale je vůbec možné zachovávat přikázání? Všecko mohu v Kristu, kterýž mne posiluje. (Filipským 4,13) Ten, který začal ve vás dílo dobré, jej dokoná až do dne Yahushui Pomazaného. (viz Filipským 1,6) Někteří lidé - dokonce i faráři - říkají, že Desatero přikázání už dnes pro nás neplatí. Takže Yahuwahova Přikázání, která dvakrát napsal Svým vlastním prstem na kamenné desky, už nejsou závažná? Přikázání #1: Nebudeš míti žádných jiných elohim přede mnou. (viz Exodus 20,3) Znamená to tedy, že uctívání Baala a obětování dětí bylo špatné jen ve Starém Zákoně? Přikázání #2: Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv zpodobení toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit... (viz Exodus 20,4.5) Bylo by tedy dnes přijatelné uctívat zlaté tele (Exodus 32)? Přikázání #3: Nebudeš brát jméno Yahuwaha, tvého Elohim, nadarmo... (viz Exodus 20,7) Faraonovo smělé rouhání proti Yahuwahovu jménu by dnes tedy nebylo označeno za hřích? Přikázání #4: Pamatuj na den Sabat, abys ho světil odděleně. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je Sabat patřící Yahuwahovi, tvému Elohim: v něm nebudeš dělat žádnou práci ty ani tvůj syn ani tvá dcera, tvůj sluha ani tvá služka, tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách, protože šest dní Yahuwah dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto Yahuwah požehnal den Sabat a posvětil ho. (viz Exodus 20,8-11) Izaiáš 66,22-23 říká, že vykoupení budou zachovávat Sabat i na Nové Zemi: Nebo jakož ta nebesa nová, a země ta nová, kterouž já učiním, stane přede mnou, praví Yahuwah, tak stane símě vaše a jméno vaše. I stane se, že od novměsíce do novměsíce, od

4 Sabatu do Sabatu přicházeti bude všeliké tělo, aby se klanělo přede mnou, praví Yahuwah. (viz Izaiáš 66,22-23) Přikázání o Sabatu tedy platí jen pro Starý Zákon a Novou Zemi (která přetrvá navěky)? Přikázání #5: Cti otce svého i matku svou, ať se prodlejí dnové tvoji na zemi, kterouž Yahuwah tvůj Elohim dá tobě. (viz Exodus 20,12) Absolonova neúcta ke svému otci Davidovi byla tedy špatná jen ve Starém Zákoně (2 Samuelova)? Bylo by dnes jeho chování považováno za chvályhodné v pohledu Nebes? Přikázání #6: Nezabiješ [nezavraždíš]. (viz Exodus 20,13) Dnes by tedy nebylo považováno za hřích, kdyby Kain zavraždil svého bratra Ábela? Přikázání #7: Nesesmilníš. (viz Exodus 20,14) Touha Davida po Betsabé, manželce jiného muže, by byla dnes tedy přijatelná z pohledu Nebes? Smilstvo už není hříchem? Přikázání #8: Nepokradeš. (viz Exodus 20,15) Když tedy Achan ukradl stříbro z Jericha a následně zničil životy nevinných lidí, bylo to hřích jen tehdy (Jozue 7)? Krást je dnes v pořádku? Přikázání #9: Nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví. (viz Exodus 20,16) Satanovo lhaní Adamovi a Evě v zahradě by dnes nemělo být považováno za hřích? Je dnes lhaní přijatelné před zraky Nebes? Přikázání #10: A nakonec hřích, který to všechno začal Hřích, který učinil z ďábla to, čím je: dychtícím po Yahuwahově trůnu.

5 Nepožádáš domu bližního svého, aniž požádáš manželky bližního svého, ani služebníka jeho, ani děvky jeho, ani vola jeho, ani osla jeho, ani cožkoli jest bližního tvého. (viz Exodus 20,17) Žádostivost z pohledu Nebes už dnes není hřích? Satanův žádostivý duch už není v rozporu s Yahuwahovou spravedlností a Nebeskými Přikázáními? Omyl ve všech případech! Jsou to nadále všechno hříchy. Díky Zákonu víme, že to jsou hříchy: Neboť skrze Zákon je poznání hříchu. (Římanům 3,20) Zákon nám nebyl dán proto, aby byl pro nás břemenem, ale aby nás učinil šťastné a dal nám pokoj. Žádná vláda, ať už na zemi nebo v Nebi, nemůže existovat bez zákona. Nebo toť je láska Yahuwahova, abychom Přikázaní Jeho zachovávali; a Přikázaní Jeho nejsou těžká. (viz 1 Jana 5,3) Šťastný je ten, kdo zachovává zákon. (Přísloví 29,18) Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj zákon; nic jim není překážkou. (Žalm 119,165) Nepotřebujeme pouhé vnější vystavení desatera Přikázání na pozemcích vlády Potřebujeme, aby Přikázání byla zapsána do našich srdcí. Dám jim své zákony do mysli a napíši jim je na srdce. (Židům 8,10) Poslechněme si závěr celé této věci: Elohima se boj a zachovávej Jeho přikázání, protože toto je veškerá povinnost člověka. (viz Kazatel 12,13) Pro ty, kdo by se domnívali, že všechna Přikázání jsou dnes zavazující s výjimkou čtvrtého (Přikázání o zachovávání Sabatu)... Neboť i kdyby někdo zachovával zákon jako celek, ale v jedné věci by pochybil, stává se vinným proti všem. Vždyť ten, kdo řekl: 'Necizolož!', řekl také: 'Nezabíjej!'. Když sice necizoložíš, ale vraždíš, stal jsi se přestupníkem Zákona. Mluvte a jednejte tak, jako lidé, kteří mají býti souzeni Zákonem svobody [Desaterem přikázání]. (Jakuba 2,10-12)

III. HLEDÁNÍ PRAVDY - 1. Je Ježíš Bůh? Výklad Bible, že Ježíš není Bůh, je nesprávný, protože odporuje Písmu.

III. HLEDÁNÍ PRAVDY - 1. Je Ježíš Bůh? Výklad Bible, že Ježíš není Bůh, je nesprávný, protože odporuje Písmu. III. HLEDÁNÍ PRAVDY - 1. Je Ježíš Bůh? Výklad Bible, že Ježíš není Bůh, je nesprávný, protože odporuje Písmu. Takový nesprávný výklad je například v případě Svědků Jehovových založen na zdůrazňování veršů

Více

Yahuwahovy Svátky: Trvale Závazné

Yahuwahovy Svátky: Trvale Závazné Yahuwahovy Svátky: Trvale Závazné Bible promlouvá s hlasitým voláním ke každému žijícímu na zemi. Bojte se Yahuwaha, a vzdejte jemu chválu, neboť přišla hodina soudu jeho; a klanějte se tomu, kterýž učinil

Více

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo?

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? 2.Přednáška - Je Bible věrohodná? Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? Představte si, že Vám někdo přinese nějakou knihu a řekne Vám, že její originál byl napsán různými jazyky různými lidmi,

Více

Boží odpověď na problém viny, pochybnosti a pokušení

Boží odpověď na problém viny, pochybnosti a pokušení Boží odpověď na problém viny, pochybnosti a pokušení Nový začátek Copyright 2002 Alan Cairns Překlad: M. Hýsek, D. Kohout, M. Šolc III., 2012 Všechna práva vyhrazena Let The Bible Speak Lifeline Publications

Více

Pravá Boží Církev Identifikována

Pravá Boží Církev Identifikována Pravá Boží Církev Identifikována Po tisíciletí se tu stále vynořuje otázka - kdo a co tvoří Boží církev? Ti kteří tuto otázku sami studovali pochopili důležitost této pravdy. Zatímco jiní pravdu o tomto

Více

Neděle. Sabat. Biblické učení o dni Božího odpočinku

Neděle. Sabat. Biblické učení o dni Božího odpočinku Neděle a Sabat Biblické učení o dni Božího odpočinku Neděle a Sabat Biblické učení o dni Božího odpočinku Úpadek víry, a zesvětšťování společnosti vedou k zesilujícímu se obchodně podnikatelskému tlaku

Více

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 Heslo roku: Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16,7 2002 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2002 Miroslav Matouš,

Více

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Z Malého katechismu Martina Luthera I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně Desatero přikázání Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Nezneužiješ jména Hospodina,

Více

místo aby byl sedmý den lidem k pomoci. Farizeové Pánu Ježíši dokonce bránili v sobotu pomáhat lidem, uzdravovat nemocné. Pro jim Pán Ježíš s hněvem

místo aby byl sedmý den lidem k pomoci. Farizeové Pánu Ježíši dokonce bránili v sobotu pomáhat lidem, uzdravovat nemocné. Pro jim Pán Ježíš s hněvem V dnešní relaci Světem Bible chceme otevřít text základního textu Božího Zákona, slova Desatera. Vernon McGee hned na začátku upozorňuje, že se Desatero skládá ze dvou základních částí. První z nich se

Více

Co bychom určitě měli vědět

Co bychom určitě měli vědět Co bychom určitě měli vědět 1 Existuje Bůh? Haló, je tam někdo? Proč až ve chvíli, kdy je ohrožen život náš nebo život někoho blízkého, voláme k Bohu i přesto, že nevěříme? Už jste někdy slyšeli větu:

Více

OBĚŽNÝ DOPIS Prosinec 2010

OBĚŽNÝ DOPIS Prosinec 2010 Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest i na věky. (Žid.13:8) OBĚŽNÝ DOPIS Prosinec 2010 Velice srdečně zdravím vás všechny, moji milovaní bratři a sestry v celém světě, slovem z 1.Tes.2:13: Proto i my

Více

CO MÁ VĚDĚT KATOLÍK O VÍŘE

CO MÁ VĚDĚT KATOLÍK O VÍŘE CO MÁ VĚDĚT KATOLÍK O VÍŘE Bez víry to nejde Víra to není pouhé uznání existence Boha. Kdyby byl Bůh pouhou neživou energií (třeba jako elektřina), stačilo by uznat její existenci a otočit vypínačem, aby

Více

On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli služebníky Nové smlouvy, ne litery, nýbrž Ducha; neboť litera zabíjí, ale Duch obživuje

On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli služebníky Nové smlouvy, ne litery, nýbrž Ducha; neboť litera zabíjí, ale Duch obživuje Litera a Duch Slova Podobně jako je tělo pouze schránkou pro neviditelného ducha, tak Ježíšova slova nesou hlubší, neviditelný, duchovní význam. Apoštol Pavel učil, že litera (tělo) Staré Smluvy, která

Více

06/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

06/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 06/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

Bakalářská práce na téma:

Bakalářská práce na téma: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra biblických věd Bakalářská práce na téma: Desatero a etika, srovnání Desatera u Židů a katolíků Vedoucí práce: ThLic. Adam Mackerle

Více

3 2. kniha Mojžíšova - Exodus

3 2. kniha Mojžíšova - Exodus 3 2. kniha Mojžíšova - Exodus NÁZEV: Kniha Exodus (z řeckého ἔξοδος exodos vyjití), hebrejsky שׁ מוֹת, šemot ( jména ), označovaná někdy též jako 2. kniha Mojžíšova, je druhá kniha Tóry neboli Pentateuchu

Více

Základy víry Církve československé husitské Předmluva

Základy víry Církve československé husitské Předmluva Základy víry Církve československé husitské Předmluva Evangelium, víra a jejich bohoslovecký výklad, dospěly do přítomnosti církve československé husitské dějinnou cestou předávání přes římský katolicismus,

Více

tak jak je napsá- no v Bibli Bibli slyšel-li by kdo slova má, a nevěřil by, já ho nesoudím

tak jak je napsá- no v Bibli Bibli slyšel-li by kdo slova má, a nevěřil by, já ho nesoudím Freie Volksmission Krefeld Postfach 100707 D-47707 Krefeld Svobodná lidová misie informační kancelář Doubecká 556 Jahodnice Praha 9 - Kyje CZ-198 00 tel. 281 931 729 úř. hodiny: pondělí a středa 9-12 hod.

Více

Modlitební stráž Jednoty bratrské

Modlitební stráž Jednoty bratrské Modlitební stráž Jednoty bratrské.... * USA jih.... Kostarika.... Guyana.... Česká misijní provincie.... Česká provincie.... Surinam.... * Tanzanie západ.... Aljaška.... * Evropská kontinentální provincie

Více

Ratzlaff - Stará a nová smlouva 1. D. Ratzlaff Překlad a výběr: Pavel Škoda

Ratzlaff - Stará a nová smlouva 1. D. Ratzlaff Překlad a výběr: Pavel Škoda Ratzlaff - Stará a nová smlouva 1 Stará a nová smlouva (vybráno z knihy Sobota v Kristu) D. Ratzlaff Překlad a výběr: Pavel Škoda Obsah: Stará smlouva... 2 Základ staré smlouvy = Desatero přikázání...

Více

Satan a jeho vojsko. strana 2. Kristova krev. strana 10. strana 20

Satan a jeho vojsko. strana 2. Kristova krev. strana 10. strana 20 Satan a jeho vojsko strana 2 Kristova krev strana 10 strana 20 1 Satan a jeho vojsko Seminář o duchovním boji Maria Ellen Růžička Tedy řekl Hospodin Bůh hadu: Že jsi to učinil, zlořečený budeš nade všecka

Více

Cesta k trůnu (The Path to the Throne)

Cesta k trůnu (The Path to the Throne) Cesta k trůnu (The Path to the Throne) David Wilkerson 2. srpna 2004 Podle Pavla jsme byli my, kdo věříme v Ježíše, vzkříšeni z duchovní smrti a jsme spolu s Ním posazeni na nebesích. Když jsme my ještě

Více

nový život Bible 1. studie Blok A Bible jako knihovna PřečTi si: Žalm 119,9-16 klíčový verš: Židům 1,1...kdysi mluvil Bůh k otcům v prorocích...

nový život Bible 1. studie Blok A Bible jako knihovna PřečTi si: Žalm 119,9-16 klíčový verš: Židům 1,1...kdysi mluvil Bůh k otcům v prorocích... BiBlický studijní kurz Tato studie patří: 1. studie PřečTi si: Žalm 119,9-1 Bible Blok A Bible jako knihovna dosaženého vzdělání. například Mojžíš byl vzdělán v moudrosti starověkých egypťanů, národa,

Více

Hesla Jednoty bratrské 2014

Hesla Jednoty bratrské 2014 Hesla Jednoty bratrské 2014 Copyright 2013 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2013 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2013 Miroslav Matouš Cover 2013 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce

Více

Značka Boží. A znamení šelmy Lidé jsou kontrolovány, pravdivost do kapitol a Bible verše.

Značka Boží. A znamení šelmy Lidé jsou kontrolovány, pravdivost do kapitol a Bible verše. Značka Boží. A znamení šelmy Lidé jsou kontrolovány, pravdivost do kapitol a Bible verše. O O povo povo está está sendo marcado, veracidade em em capítulos e e versículos bíblicos. Značka Boží. A znamení

Více

Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Naděje lidstva Ellen G. White 2008 Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free

Více

Čemu věříme. Odpouštějící a milosrdný nechce nás odsoudit, ale vyvádět z našich vin, když jich litujeme a odvracíme se od nich:

Čemu věříme. Odpouštějící a milosrdný nechce nás odsoudit, ale vyvádět z našich vin, když jich litujeme a odvracíme se od nich: Čemu věříme Chtěli bychom zde shrnout čemu věříme. Nejde o vyčerpávající vyznání víry, ale o první seznámení s námi. Jednotlivé body se liší stručností, způsobem vyjadřování, atd. Nenapsal je jeden, psali

Více

2017-500 Let po Lutherovi....co se nepodařilo od dob Martina Luthera?

2017-500 Let po Lutherovi....co se nepodařilo od dob Martina Luthera? 2017-500 Let po Lutherovi...co se nepodařilo od dob Martina Luthera? 2017-500 let po Lutherovi...co se nepodařilo od dob Martina Luthera? 31. října 2017 to bude 500 let ode dne, kdy Martin Luther přibil

Více

40 let misijní práce. Jděte do celého světa Žatva je veliká. Náhled s biblického hlediska od misionáře Ewalda Franka

40 let misijní práce. Jděte do celého světa Žatva je veliká. Náhled s biblického hlediska od misionáře Ewalda Franka 40 let misijní práce Jděte do celého světa Žatva je veliká Náhled s biblického hlediska od misionáře Ewalda Franka Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky. (Žid.13:8) OBĚŽNÝ DOPIS Prosinec 2005

Více