způsob jejich vypracování Diplomová práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "způsob jejich vypracování Diplomová práce"

Transkript

1 Postupy zdolávání požárů a způsob jejich vypracování Diplomová práce Adam Thomitzek Ostrava 2003

2 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva Postupy zdolávání požárů a způsob jejich vypracování Student: Adam Thomitzek Vedoucí diplomové práce: Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Studijní obor: Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Termín zadání diplomové práce: 12. listopadu 2002 Termín odevzdání diplomové práce: 30. dubna 2003

3 Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracoval samostatně. V Kobeřicích 30. dubna 2003 Adam Thomitzek

4 Anotace: THOMITZEK, A. Postupy zdolávání požárů a způsob jejich vypracování. Diplomová práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Klíčová slova: požární taktika, postupy zdolávání požárů, síly a prostředky, modelování požárů, hasiva Tato práce se zabývá zpracováním postupů zdolávání požárů. Popisuje legislativní podklady pro zpracování a použití postupů zdolávání požáru. Možnosti využití požární taktiky v jednotlivých fázích požáru a volbu vhodného režimu činnosti. V práci jsou uvedeny základní principy modelování požáru, metodiky pro stanovení potřebných sil a prostředků. Autor zde také vyhodnocuje hasicí schopnost nejpoužívanějších hasiv. Nakonec je předveden model vypracování postupu zdolávání požáru. Abstract: THOMITZEK, A. Pre-fire Plans Procedure and Design Mode. Diploma Thesis. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, Keywords: fire-fighting tactics, pre-fire plans, fire brigade resources, fire modeling, fire-fighting agents The diploma thesis is orientated at the pre-fire plans. It describes legislation for elaborating and using procedures in pre-fire plans and possibilities how to use fire tactics and ideal operation mode in particular fire phases. Basic possibilities of fire modelling, methods of the determination of forces and means resources are introduced in the thesis. The author evaluates extinguishing efficiency of fire-fighting agents, too. In the end there is shown a model for working-out a procedure of pre-fire plans.

5 Poděkování Děkuji panu Doc. Dr. Ing. Miloši Kvarčákovi za vedení diplomové práce, panu Ladislavu Steinhauserovi za zjištění cenných údajů, paní Mgr. Anně Pavliskové z Ústřední knihovny VŠB za vyhledání zahraničních materiálů a všem, kterých jsem se na něco zeptal a oni mi ochotně odpověděli.

6 MONICE

7 Obsah 1 Úvod 4 2 Rešerše literárních zdrojů 5 3 Postupy zdolávání požárů v zahraničí a ČR Řešení postupů zdolávání požárů v zahraničí Dokumentace zdolávání požárů Vnitřní havarijní plán podniku Grafická a obsahová úroveň postupů zdolávání požárů Požární taktika Cíle požárního zásahu Volba režimu činnosti na místě zásahu Dostupné síly a prostředky jednotek požární ochrany Analýza rizika a modelování průběhu požáru Možnosti modelování průběhu požáru Simulace požáru na počítačích Postupy stanovení sil a prostředků k hašení Metodiky určující průtok vody podle geometrických rozměrů požáru Metodiky založené na hodnocení tepelné bilance požáru Srovnání jednotlivých metodik Vyhodnocení potřeby hasebních látek Hašení vodou Voda s přísadami a hasicí pěny Hasicí prášky Model vypracování postupu zdolávání požáru 40 9 Závěr 45 1

8 Seznam jednotek Jednotka Rozměr Popis A m 2 plocha požáru A o m 2 plocha otvorů A T m 2 plocha zdí, stopů a podlahy kromě otvorů a - součinitel rychlosti odhořívání z hlediska hořlavin (ČSN ) C l - součinitel úniku pěny otvory C n - součinitel úbytku pěny D m průměr kaluže h m nejvyšší místo uskladnění hořlavin H o m výška otvorů v obvodových konstrukcích h k kw.m 1.K 1 součinitel prostupu tepla stěnou h c MJ.kg 1 spalné teplo k q s.mw 1 2 růstová konstanta kϑ m 1 koeficient závislosti rychlosti odhořívání na průměru nádrže kapaliny ṁ kg.s 1 rychlost hoření m kg.m 2.s 1 rychlost odhořívání m kg.m 2.s 1 rychlost odhořívání kapaliny v nádrži s nekonečným průměrem p kg.m 2 požární zatížení (ČSN ) p kg.m 2 průměrné požární zatížení (ČSN ) Q p l.min 1 potřebný průtok vody na hašení Q MW celkový tepelný výkon požáru Q w MJ.kg 1 teoretická chladicí kapacita vody Q h p l.min 1 potřebný průtok vody na hašení q p l.min 1 průtok proudnice Q proud MW chladicí výkon proudnice R m 3.min 1 celkový potřebný průtok pěny R g m 3.min 1 průtok pěny generátorem t 1 s doba iniciace požáru t 2 s doba rozvoje požáru v l m.s 1 lineární rychlost šíření požáru 2

9 Jednotka Rozměr Popis V m 3 objem prostoru požáru α kw.s 2 růstová konstanta η a - efektivita hašení χ A - efektivita spalování τ min doba plnění prostoru 3

10 1 Úvod Vypracování postupů zdolávání požárů je v mnoha zemích nedílnou součástí vybavení hasičských sborů. Zpracování je jak po obsahové, tak grafické stránce různorodé. Základní účel je však vždy stejný. Poskytnout veliteli zásahu dostatečné informace o objektu pro účinný požární zásah nebo záchranu ohrožených osob. V ČR se zpracovávají postupy zdolávání požárů ve formě dokumentace zdolávání požárů a vnitřního havarijního plánu. Účelem této práce je zhodnocení dosavadních způsobů vypracování postupů zdolávání požárů ČR, porovnání se zahraničím a návrh modelu pro vypracování postupu zdolávání požárů pro konkrétní příklad. Práce je rozdělena na několik částí. V první části je uveden způsob zpracování postupů zdolávání požárů v ČR a zahraničí. Dále je rozebírána požární taktika uplatňovaná na místě požárního zásahu. Možnosti využití požární obrany, útoku, a stavy kdy je vhodné nechat objekt vyhořet. V další části jsou uvedeny síly a prostředky jednotek požární ochrany dostupné v závislosti na čase. Následně jsou uvedeny způsoby modelování požárů, základní vztahy a metody. Součástí je pojednání o modelovaní požárů pomocí počítačové simulace, která prodělává v současné době intenzivní rozvoj. Důležitou částí práce je shromáždění rozšířených metodik pro stanovení potřebného průtoku vody ke zdolání požáru. Dále je uvedeno hodnocení schopnosti technických prostředků a hasiv pohltit tepelný výkon požáru. Na závěr je navržen příklad zpracování postupu zdolávání požáru pro konkrétní objekt, s využitím počítačové simulace požáru programem Fire Dynamics Simulator

11 2 Rešerše literárních zdrojů SÄRDQVIST, S. An Engineering Approach to Fire-Fighting Tactics. Výzkumná zpráva č Lund: Dept. of Fire Safety Engineering Lund University, s. Švédský student Stefan Särdqvist se ve své práci zabývá metodikou analýzy zdolávání požáru pro skladiště zemědělských postřiků na bázi pesticidů a herbicidů. Práce je součástí skandinávského projektu TOXFIRE, který hodnotí nebezpečí skladišt přípravků na ochranu rostlin. V práci je použito výsledků výzkumů věnovaných hoření pesticidů, hašení vodní mlhou a hašení velkých požárů. Rozvoj požáru je kalkulován pomocí počítačové simulace modelem HAZARD I a pomocí empirických vztahů. Výsledkem analýzy je návod pro požární jednotky, který uvádí jakou požární taktiku je vhodné zvolit v různých stadiích rozvoje požáru v objektu. HANUŠKA, Z. Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požárů. Praha: MV - Ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, s. Publikace je metodickým návodem pro vypracování dokumentace zdolávání požárů. Obsahuje postup provedení operativně taktické studie, ve které se stanoví, zda je dostupné množství sil a prostředků dostačující na zdolání požáru, způsob vypracování operativních plánů a operativních karet. Dále je zde pojednáno o grafické úpravě a vzhledu dokumentace zdolávání požárů. Obsahuje množství tabulek s různými takticko technickými údaji potřebnými k zpracování dokumentace zdolávání požárů. Součástí je vzorový příklad zpracování operativního plánu a operativní karty. 5

12 3 Postupy zdolávání požárů v zahraničí a ČR Postupy zdolávání požárů jsou určeny pro seznámení velitele zásahu s objektem, ve kterém je veden požární zásah. Skládají se zpravidla z textové a grafické části. Obsah je závislý na požadavcích legislativy a hasičských sborů, pro které jsou určeny. 3.1 Řešení postupů zdolávání požárů v zahraničí V USA se jako postup zdolávání požáru používá pre-fire plan. Tento může mít rozmanitou podobu. Pre-fire plany zpracovávají většinou sami hasiči při provádění tzv. požárních inspekcí. Má často formu jednoduchého formuláře formátu přibližně A4 (USletter), ve kterém jsou vypsány základní informace o objektu. Někdy bývá také součástí plánek budovy, fotka apod. Předpisy upravující vzhled, obsah nebo nutnost zpracování pre-fire planu nejsou vydávány na úrovni státu, ale pouze některá města je vydávají s místní působností. Pro mrakodrapy, velké výrobní komplexy a jiné složité objekty zpracovávají pre-fire plany specialisté na žádost požárního rady (Fire marshall) města nebo státu. Pre-fire plan obsahuje tyto základní informace: adresu, majitele, geometrické rozměry, stavební konstrukce, rozdělení do požárních úseků, vybavení objektu SHZ, hydranty a požárními vodovody, umístění požárních hydrantů, odhad potřebného množství sil a prostředků, a navrhovanou strategii. Odhad množství sil a prostředků se provádí obvykle metodikou ISU (viz. 6.1). Vzor listu pre-fire planu používaného v USA obsahuje příloha 1. Poslední dobou se začíná v USA a Velké Británii používat tzv. Emergency pre-plan, určený pro všechny záchranné složky. Tento je využitelný také při různých společných zásazích. Příklad je v příloze 3. Ve Švédsku zpracovává majitel objektu ve spolupráci s hasičským sborem dokumentaci obsahující základní informace o stavbě. Požadavky na síly a prostředky nejsou součástí postupů zdolávání požárů. Grafická část je tvořena půdorysem objektu v měřítku 1:350, který obsahuje důležité informace pro hasiče [20]. Příklad postupu zdolávání požáru používaného ve Švédsku je v příloze 2. Dnes je také moderní vypracovávat Pre-fire plany jako součást programů používaných při řízení zásahů. Bývají uloženy přímo na pevném disku přenosného počítače, nebo v databázi, do které se přistupuje pomocí datového přenostu na bázi GSM nebo privátních radiových sítí. Jedním z řešení je také vypracování Pre-fire planu ve formátu *.html, uložení a zobrazování na kapesních počítačích. 6

13 3.2 Dokumentace zdolávání požárů V ČR je dána povinnost zpracovat dokumentaci zdolávání požárů pro objekty se ztíženými podmínkami pro zásah [28], nebo u objektů s vysokým požárním nebezpečím [32]. Dokumentaci zpracovává odborně způsobilá osoba, nebo technik požární ochrany ve spolupráci s orgánem státního požárního dozoru [28]. Dokumentaci zdolávání požárů tvoří operativní plán zdolávání požár a operativní karta zdolávání požáru [28]. Operativní plán je tvořen a) základním textem, který obsahuje operativně taktickou studii, stanovení nejsložitější varianty požáru a výpočty pro stanovení sil a prostředků jednotek požární ochrany, popřípadě požadavky na speciální hasební látky a postupy, b) vyjímatelnou přílohou určenou pro jednotky požární ochrany při zdolávání požáru, která obsahuje 1. textovou část s operativně taktickými údaji o objektu, např základní charakteristiky požární bezpečnosti staveb a technologií, technických zařízení včetně požárně bezpečnostních zařízení, přístupových komunikací, únikových a zásahových cest, určení zdrojů vody pro hašení požárů, popřípadě speciálních hasebních látek a doporučení pro postup jednotek požární ochrany, 2. grafickou část s plánem objektu, včetně umístění okolních objektů, zdrojů vody pro hašení požárů, příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku. Operativní karta je zjednodušenou formou operativního plánu a zpracovává se zpravidla v případech, kdy se složité podmínky pro zásah vyskytují v jednom stavebním objektu. Operativní kartu tvoří a) textová část, která obsahuje základní charakteristiky požární bezpečnosti stavby a technologií, konstrukční zvláštnosti objektu, popis únikových cest, umístění zařízení pro zásobování požární vodou, umístění a způsob ovládání dalších PBZ, míst uzávěrů vody, plynu, způsob vypnutí el. proudu, popřípadě také stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy, b) grafická část, která obsahuje plán objektu a podle potřeby také umístění okolních objektů, zdroje vody pro hašení požárů, příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku. 7

14 Ze srovnání postupů zdolávání požárů zpracovávaných v zahraničí a v ČR plyne, že rámcový obsah je svým způsobem podobný. Největší odlišnost je ve stanovení množství sil a prostředků, které je v ČR prováděno poměrně podrobným způsobem. Tento postup je ale nutný, když akceptujeme fakt, že v ČR zpracovavaná dokumentace zdolávání požárů neslouží výhradně pro potřeby represivní činnosti hasičských sborů. Legislativní návaznosti na dokumentaci zdolávání požárů Dokumentace zdolávání požárů neslouží jen jako informační zdroj pro velitele zásahu, ale i jako podklad pro plnění legislativních požadavků na právnické a podnikající fyz. osoby a HZS ČR. Dokumentace zdolávání požárů slouží jako podklad k: určení, zda právnická a podnikající fyzická osoba bude zřizovat jednotku hasičského záchranného sboru podniku, nebo jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku [32] stanovení počtu zaměstnanců a vybavení HZS podniku, počtu členů a vybavení SDH podniku[32] určení, zda je právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna zřídit požární hlídku [32] zvýšení základního počtu příslušníků v jedné směně na stanici HZS kraje [29] určení nutnosti vybavení stanic HZS kraje speciální technikou (např. KHA, PHA atd.) [29] určení nutnosti vybavení jednotek SDH obcí speciální technikou (např. AZ, přetlakový ventilátor atd.) [29] 3.3 Vnitřní havarijní plán podniku Provozovatel, který zpracovává bezpečnostní zprávu, podle 8 a 9, zákona [34] je povinen zpracovat vnitřní havarijní plán. Vnitřní havarijní plán se podle [30] skládá z části informativní a operativní. Operativní část vnitřního havarijního plánu tvoří: a) scénáře havárií b) opatření vedoucí k zastavení rozvoje havárie c) síly a prostředky použitelné k řešení havárie d) vyrozumění o havárii a předání informací 8

15 e) řízení zásahu f) spojení g) monitoring h) havarijní informační systém i) způsob asanace daného typu havárie Dále jsou součástí vnitřního havarijního plánu ostatní plány pro řešení mimořádných událostí, např. dokumentace zdolávání požárů. Z výše uvedeného je zřejmé, že vnitřní havarijní plán, zpracovaný podle vyhlášky [30], je poměrně rozsáhlý při vlastním zásahu jen obtížně využitelný. Z hlediska pružného a efektivního řešení události se jeví vhodné zpracovat vnitřní havarijní plán ve formě operativních karet, které obsahují pouze údaje potřebné pro složku IZS nebo organizační útvar podniku, který bude kartu používat při havárii. Zpracování vnitřního havarijního plánu pro všechny scénáře havárií je obtížné. Rozpracování scénářů do velkých podrobností (časové údaje apod.) je zbytečné. Pro havárie, které předpokládáme na základě analýzy rizika jsou obvykle realizována preventivní opatření již ve fázi projektu technologie. Při dodržení projektových parametrů by na technologickém zařízení nemělo dojít k havárii, kterou lze analýzou rizika odhalit. Často dochází na technologiích k haváriím, které analýza rizika neodhalila. V praxi se také stává, že k havárii na zařízení dojde i při dodržení všech projektových bezpečnostních opatření. Vhodným řešením tohoto problému je zpracování vnitřního havarijního plánu pro několik základních havárií: a) požár b) výbuch c) únik toxického, nebo výbušného plynu do ovzduší d) únik nebezpečné látky do odpadních, nebo spodních vod e) povodňový plán Tímto způsobem mají také některé průmyslové podniky vnitřní havarijní plán zpracován. Legislativa [30] neupravuje vzhled a grafické zpracování vnitřního havarijního plánu. Při zpracování lze využít metodiky [12]. 9

16 3.4 Grafická a obsahová úroveň postupů zdolávání požárů Na základě srovnání již vypracovaných postupů zdolávání požárů s postupy používanými v zahraničí lze uvést některé poznatky: Při zpracování počítat s tím, že postupy zdolávání požárů nemusí sloužit výlučně jako informační zdroj pro případ požárů, ale i při jiných mimořádných událostech. Pro většinu objektů je nejvhodnější vypracování operativní karty. Karta musí být přehledná a jednoduchá. Pokud je zpracováván operativní plán, musí být maximálně stručný a přehledný, orientace v něm musí být jednoduchá. Je vhodné, aby si každý sbor vytvořil jednotnou šablonu a požadavky na obsah postupu, ke kterým by měl zpracovatel přihlédnou. Důležitá je spolupráce zpracovatele s veliteli jednotky PO, která bude postupy používat. V grafické části postupu je nutné vždy uvádět legendu použitých značek a nepoužívat zkratky, kromě všeobecně známých a nezaměnitelných. Při označování chemických látek neuvádět chemický vzorec, ale název (kromě složitých názvů), nejvhodnější je používat některý z identifikačních kódů, např. UN v kombinaci informačním kódem např. HAZCHEM. Důležité je uvést přibližné množství nebezpečné látky. Není vhodné, aby byly v operativní kartě zmiňovány údaje všeobecně známé, ale odlišné a neobvyklé. Při zpracování postupů je nejdůležitější logicky uvažovat a držet se tzv. při zemi. Při bezmyšlenkovém kopírování stanovené metodiky lze dospět k nesmyslným požadavkům. 10

17 4 Požární taktika Množství sil a prostředků potřebných ke zdolávání požáru je závislé na zvolené požární taktice. Velitel zásahu rozhoduje o způsobu nasazení sil a prostředků. Pro rozhodování musí mít dostatek informací o možnosti zdolat požár v daném objektu. 4.1 Cíle požárního zásahu Nastávají situace, kdy je jako efektivní vyhodnocen x-hodinový zásah, při kterém byly soustředěny desítky požárních jednotek a na požářišti zbyly doutnající trosky nehořlavých stavebních konstrukcí a hromada popela. Tato situace je ovšem vynucena obecnými zvyklostmi a tlakem veřejnosti. Je mnoho subjektivních důvodů pro zahájení zásahu, například veřejné mínění, že každý požár musí být hašen. Tato situace vyžaduje velkou sebedůvěru velitele zásahu, aby před médii obhájil, proč nechal stavbu shořet. [20] strana 13. Mnoho hasičů zastává názor, že některé objekty by bylo vhodnější v určité fázi požáru nechat shořet, ale obvykle ho vůbec veřejně nevysloví. Pokud by se velitel zásahu rozhodl nehasit hořící objekt a věnoval se pouze obraně okolí, mohl by například vlastník objektu iniciovat soudní proces pro náhradu škody. Pokud by k tomuto procesu došlo, muselo by se postupovat podle platné právní úpravy této problematiky. Cíle požárního zásahu jsou definovány takto: Cílem činnosti jednotek při zdolávání požáru je a) lokalizace požáru v případech, kdy bylo zásahem zamezeno dalšímu šíření požáru a síly a prostředky zasahujících jednotek jsou pro likvidaci požáru dostatečné, a poté b) likvidace požáru až do ukončení nežádoucího hoření. [29] 15 odst. 1. Z toho je zřejmé, že lokalizace a likvidace požáru nemůže být dosaženo, dokud na místě zásahu není soustředěno dostatečné množství sil a prostředků. Jestliže bychom uvažovali až do extrémů, tak lze vydedukovat následující názor. Pokud na místě požáru není soustředěno dostatečné množství sil a prostředků, nelze požár lokalizovat ani likvidovat. Obvyklým způsobem zdolávání velkého požáru je soustřed ovat síly a prostředky tak dlouho, dokud nevyhoří většina hořlavin, poté již dojde ke snížení intenzity hoření a síly a prostředky stačí k uhašení dohořívajícího ohně. 11

18 Platná právní úprava vymezuje situaci, kdy je vhodnější nechat objekt vyhořet následujícím způsobem. V případě, že by náklady na zdolání požáru osamoceně stojícího objektu, jako je například stoh nebo sklad píce, mohly být s ohledem na hodnotu takového objektu považovány za náklady vynaložené nehospodárně a průzkumem bylo potvrzeno, že nejsou ohroženy životy osob nebo zvířat anebo životní prostředí, je velitel zásahu povinen zvážit účelnost zásahu a případně jej ukončit, aniž by bylo dosaženo cíle činnosti jednotek při zdolávání požáru. [29] 15 odst. 3. Nicméně i při hašení cennějších objektů, než je stoh slámy, mohou náklady na zdolání požáru převýšit uchráněné hodnoty. Zohlednit je nutné například náklady na sanaci místa požáru a zachycení kontaminované požární vody v případě požáru chemických látek. Touto problematikou se musí předem zpracovávané postupy zdolávání požárů zabývat, protože, jak plyne ze zákona [32] a vyhlášky [29], musí jednotky při zásahu požívat dokumentaci zdolávání požárů a havarijní plány. Cílem činnosti integrovaného záchranného systému (dále IZS), jehož jsou jednotky požární ochrany součástí, je odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí [33]. Základní legislativní podklady pro represivní požární ochranu [32], [29] se přímo vlivem požárního zásahu na životní prostředí nezabývají. Vliv požárního zásahu na životní prostředí Vliv požáru na životní prostředí je takřka vždy negativní. Ohrožení životního prostředí vlivem požáru se může zhoršit také při nevhodném požárním zásahu. Například u objektů, ve kterých se skladují nebezpečné chemické látky. Požární voda může tyto látky vyplavit a způsobit jejich proniknutí do půdy, spodních vod a vodních toků. V tomto případě je nanejvýš nutné stanovit prioritní cíle požárního zásahu již v dokumentaci zdolávání požárů, která je také součástí havarijních plánů určených pro tyto objekty [34]. Vyhořením se obvykle sníží nebezpečnost látky pro životní prostředí, i když dokonalé spalování nelze za podmínek požáru předpokládat. Může se ovšem také stát, že nedokonalým spalováním budou teprve nebezpečné látky vznikat. Určit reálný dopad požárního zásahu na životní prostředí je velmi složité. Ve Velké Británii byly zpracovány studie [10], které srovnávaly náklady na odstranění ekologické zátěže vzniklé při úniku kontaminované požární vody a náklady vzniklé uvolněním toxických látek do ovzduší. Výsledkem byly obecné aplikovatelné podmínky uvedené v tabulce 1., které specifikují, kdy je vhodnější požár hasit a kdy nechat látky vyhořet. 12

19 Hašení požáru je nutné pokud: jsou požárem ohroženy životy jsou předpoklady pro rychlé uhašení bez dopadu na živ. prostředí existuje riziko významného rozšíření požáru jsou ohroženy důležité budovy je možné zachránit majetek a škody na životním prostředí nejsou proti hodnotě majetku důležité Vyhoření je vhodnější pokud: požár neohrožuje životy je malá pravděpodobnost uhašení požáru hašení požáru by bylo závažným rizikem pro zasahující hasiče již nelze zachránit majetek povětrností podmínky jsou příznivé (zplodiny hoření se nebudou šířit do obydlené oblasti) odtok požární vody může ohrozit zdroje pitné vody Tabulka 1: Podmínky použití taktiky kontrolovaného vyhoření [10] Otázkou pouze zůstává, jestli má v ČR životní prostředí stejnou hodnotu jako ve Velké Británii. Pokud se nebezpečná látka uvolní do ovzduší, způsobí zpravidla menší škody, než když kontaminuje půdu a spodní vody. 4.2 Volba režimu činnosti na místě zásahu Většina autorů literatury zabývající se požární taktikou obvykle dělí režim zásahové činnosti na požární útok a požární obranu. Podle [16] je požární útok organizované nasazení sil a prostředků v určitém směru na místě zásahu. Požární útok musí zajistit záchranu osob, zvířat, majetku, lokalizaci a likvidaci požáru, včetně ochrany okolí. Požární obrana se provádí, pokud je množství sil a prostředků nedostatečné pro provedení požárního útoku. Hlavním cílem požární obrany je záchrana osob, zvířat, majetku, ochrana okolí a lokalizace požáru. Volba režimu činnosti a vlastní požární taktiky je závislá na dostupných silách a prostředcích a taktických parametrech těchto prostředků. Soustředění sil a prostředků je závislé na čase a taktéž rozvoj požáru je závislý na čase. Stávající model stanovení sil a prostředků definuje nejsložitější variantu požáru [12] a na tuto variantu jsou vypočteny síly a prostředky. V literatuře [20] je vztah mezi aktuálně dostupnými silami a prostředky pro zdolávání požáru definován grafem uvedeným na obrázku 1. Vodorovná osa grafu představuje režim činnosti, kterým může být obrana nebo útok. Na svislé ose jsou zachyceny aktuálně dostupné síly a 13

20 Obrázek 1: Závislost režimu činnosti na dostupných silách a prostředcích prostředky. Pokud množství sil a prostředků těsně překoná potřebu, jedná se o kritické množství. V tomto případě není jisté, zda je vhodnější obrana nebo útok a režim je okrajový. Pokud je zásah zahájen nad chybovou hranicí, síly a prostředky budou účelně využity a operaci lze považovat za úspěšnou. Zásah provedený v situaci pod chybovou hranicí nebude úspěšný. Při zdolávání požárů mohou nastat čtyři situace, které jsou uvedeny v tabulce 2. Nároky na volbu správné požární taktiky jsou nejvyšší v situacích 2. a 4., v situaci 1. se lze snadno rozhodnout pro agresivní požární útok a při situaci 3. je jedinou rozumnou možností požární obrana. Vynesení těchto situací do grafu závislosti režimu činnosti na dostupných silách a prostředcích je na obrázku situace Ohraničený požár, síly a prostředky jsou dostatečné Příklad: požár osobního automobilu, požár bytu 2. situace Ohraničený požár, kritické množství sil a prostředků Příklad: rozšiřující se požár bytu 3. situace Ohraničený požár, nedostatek sil a prostředků Příklad: požár skladiště, stodoly 4. situace Neohraničený požár, nedostatek sil a prostředků Příklad: požární bouře, rozsáhlý lesní požár, výbuch plynu v chemické továrně přecházející v domino efekt Tabulka 2: Situace, které mohou nastat při zdolávání požáru [20] Potřebné množství sil a prostředků je závislé na způsobu hašení a potřebném množství hasiv 14

21 pro hašení požáru. Metodiky používané k určení potřebného průtoku vody se liší v různých státech, některé jsou uvedeny v kapitole 6. Výpočty k určení počtu hasičů a požární techniky jsou závislé na požární taktice a technických prostředcích použitých k zásahu. Obrázek 2: Příklady umístění základních situací v grafu 4.3 Dostupné síly a prostředky jednotek požární ochrany Dojezd jednotek požární ochrany na místo zásahu probíhá v souladu s plošným pokrytím jednotek na území ČR. Diagram na obrázku 3. zobrazuje obvyklou časovou posloupnost soustředění jednotek při zdolávání požáru. Odlišný postup při soustředění jednotek na místo zásahu lze očekávat pouze při mimořádně rozsáhlých požárech, nebo při požárech, kdy je ohroženo velké množství lidí a tyto jsou ohlášeny až ve vyšších fázích rozvoje požáru. Operační důstojník obvykle vysílá na místo události nejprve síly a prostředky předurčené plošným pokrytím. Dojezdové časy prvních tří jednotek požární ochrany jsou uvedeny v tzv. základní tabulce plošného pokrytí ze zákona [32]. Přesné určení jednotek pro danou lokalitu je v požárním poplachovém plánu kraje. Tento by měl být ve všech krajích přepracován do Nyní existující požární poplachové plány okresu pozbyly platnosti a vysílání požárních jednotek nemá legislativní podklad. Tento stav je ovšem pouze přechodný. Požární poplachový plán kraje bude většinou zpracováván na základě původních požárních poplachových plánů okresů. 1 Uvedeno v nařízení vlády č. 498/2002 Sb. 15

22 Operační a informační středisko Ohlášení požáru Vyslání jednotek předurčených pro zásah Příjezd na místo Stačí síly a prostředky? NE Požadavek na další jednotky ANO Vyslání posilových jednotek Lokalizace požáru Příjezd na místo Likvidace požáru Ukončení činnosti jednotek požární ochrany Lokalizace požáru Likvidace požáru Časová osa Obrázek 3: Diagram znázorňující průběh soustředění jednotek požární ochrany na místě zásahu Ze zkušeností lze říci, že operační důstojník se obvykle řídil požárním poplachovým plánem okresu, pokud byl vyhlášen maximálně II. stupeň poplachu. Při vyšších stupních poplachu již povolával jednotky dle vlastního uvážení v závislosti na jejich vybavení technikou. V tabulce 3. jsou vypsány dojezdové časy a technika jednotek požární ochrany pro jednotlivé kategorie nebezpečí. Platná právní úprava také stanovuje minimální taktické parametry požární techniky, která se na místo zásahu dostaví. Jedná se o techniku jednotek, zařazených v I. stupni poplachu pro danou kategorii plošného pokrytí. Taktické parametry jsou uvedeny v tabulce 4. Vozidlo CAS 24 sice zákon [32] nepožaduje, ale plošné pokrytí a požární poplachové plány jsou koncipovány tak, aby ke každému zásahu dojela alespoň jedna jednotka HZS kraje. Vyslání menšího vozidla než CAS 24 HZS kraje je málo pravděpodobné. Technika, která se na místo zásahu dostaví, může mít odlišné parametry. Záleží na vybavení jednotek požární ochrany. Uvedené taktické parametry techniky jsou minimální. Při výpočtech 16

23 můžeme použít parametry, které má technika, kterou jsou skutečně hasičské sbory vybaveny. V tomto případě, ale bude nutné dokumentaci častěji aktualizovat v souladu s obnovováním techniky. K silám a prostředkům, vycházejícím z plošného pokrytí (technice HZS ČR a JSDH obce) lze přičíst techniku, kterou vlastní JHZS nebo JSDH podniku, pokud se jedná o zásah v areálu podniku. 1. jednotka 2. jednotka 3. jednotka Kategorie Doba [min] Technika Doba [min] Technika Doba [min] Technika I. A 7 CAS 7 CAS 10 CAS B 7 CAS 10 CAS 10 CAS II. A 10 CAS 10 DA 15 CAS B 10 CAS 15 DA 15 CAS III. A 15 DA 15 CAS 20 CAS B 15 DA 20 CAS 20 CAS IV. A 20 DA 25 CAS 25 CAS Tabulka 3: Dojezdové časy a technika JPO pro danou kategorii území podle základní tabulky plošného pokrytí a [32] Průtok Nádrž Prášek Družstvo Technika [l.min 1 ] Voda [l] Pěnidlo [l] [kg] CAS x CAS x DA x Souhrnné taktické parametry základní dostupné techniky Kategorie Průtok Voda Pěnidlo Prášek Hasiči I x 6 12 II x 6 12 III.-IV x 6 12 Tabulka 4: Taktické parametry základní požární techniky dostupné dle plošného pokrytí, vycházející z požadavků vyhlášky [31] 17

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru požární

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra požární ochrany

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra požární ochrany Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra požární ochrany Experimentální měření změny teplotního pole při nasazení 3D vodní mlhy v kontejneru pro speciální

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání poţárů

Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání poţárů Ministerstvo vnitra Ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání poţárů Ing. Zdeněk Hanuška Praha 1996 1 Úvodem Tato publikace je druhým a současně upraveným

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

Ústav pro životní prostředí

Ústav pro životní prostředí UNIVERSITA KARLOVA v Praze Přírodovědecká fakulta Ústav pro životní prostředí Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. MODELOVÁNÍ ROZPTYLU TOXICKÝCH LÁTEK V ATMOSFÉŘE PŘI PRŮMYSLOVÝCH HAVÁRIÍCH P e t r

Více

Výchova dětí v oblasti požární ochrany

Výchova dětí v oblasti požární ochrany Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Výchova dětí v oblasti požární ochrany Příručka pro učitele základních a speciálních škol Praha 2003 Název: Výchova dětí v oblasti

Více

Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu.

Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu. diplomová práce Autor práce: Studijní program:

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství DIPLOMOVÁ PRÁCE Ostrava 2007 Roman Bravanský Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního

Více

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Následující dokument rozvíjí požadavek stanovený čl. 5.1.3 ČSN 73 0802, kdy u stavebních objektů, kde je soustředěn velký počet

Více

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 10 O B S A H : Část I. 10.

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12 Obsah Úvod............................................................. 11 Názvosloví a základní ustanovení....................................... 12 1 Rozbor požárů...................................................

Více

Štěpán Kavan, Jiří Baloun

Štěpán Kavan, Jiří Baloun Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Plošné pokrytí sil a prostředků jednotek požární ochrany v ČR

Plošné pokrytí sil a prostředků jednotek požární ochrany v ČR Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Plošné pokrytí sil a prostředků jednotek požární ochrany v ČR Dr. Ing. Zdeněk Hanuška Učební texty pro posluchače

Více

Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Diplomová práce

Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Diplomová práce Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Josef JANOŠEC, CSc. Bc. Hana Ryšavá 2010/2011 Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Integrovaný záchranný

Více

Optimalizace radiační geometrie světlých plynových zářičů

Optimalizace radiační geometrie světlých plynových zářičů České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Disertační práce Optimalizace radiační geometrie světlých plynových zářičů Technika prostředí Obor Doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. Školitel Prof. Dr. Ir.

Více

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ČÁST MODELOVÁNÍ EMISÍ, IMISÍ V DOPRAVĚ Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. Mgr. Ivo Dostál Ing. Jakub Tichý Ing. Jiří

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora.

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora Marek Velička Ostrava 2013 Recenzent: prof. Ing. Miroslav Příhoda,

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2010 V Praze dne: 26. 11. 2010 Číslo: 3 Metodický pokyn SH ČMS k získání odznaků odbornosti

Více

Matematické modelování biodegradačních procesů

Matematické modelování biodegradačních procesů MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Matematické modelování biodegradačních procesů Bc. Jiří Kalina DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí práce: prof. RNDr. Jiří

Více

Oceňování ve facility managementu

Oceňování ve facility managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Oceňování ve facility managementu Diplomová práce Autor: Bc. Lenka Dufková Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D. Praha Duben 2014 Prohlášení:

Více

energeticky soběstačné budovy

energeticky soběstačné budovy energeticky soběstačné budovy 12 0 1 2 První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností Téma: Uhlíková stopa ve stavebnictví BIM v architektonické praxi 79 Kč editorial

Více

5 Tepelná ochrana budov

5 Tepelná ochrana budov 5 5.1 Širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, jako součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PETR ŽÍŽALA Vedoucí bakalářské práce : Ing. Michal Kabrhel,

Více