způsob jejich vypracování Diplomová práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "způsob jejich vypracování Diplomová práce"

Transkript

1 Postupy zdolávání požárů a způsob jejich vypracování Diplomová práce Adam Thomitzek Ostrava 2003

2 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva Postupy zdolávání požárů a způsob jejich vypracování Student: Adam Thomitzek Vedoucí diplomové práce: Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Studijní obor: Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Termín zadání diplomové práce: 12. listopadu 2002 Termín odevzdání diplomové práce: 30. dubna 2003

3 Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracoval samostatně. V Kobeřicích 30. dubna 2003 Adam Thomitzek

4 Anotace: THOMITZEK, A. Postupy zdolávání požárů a způsob jejich vypracování. Diplomová práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Klíčová slova: požární taktika, postupy zdolávání požárů, síly a prostředky, modelování požárů, hasiva Tato práce se zabývá zpracováním postupů zdolávání požárů. Popisuje legislativní podklady pro zpracování a použití postupů zdolávání požáru. Možnosti využití požární taktiky v jednotlivých fázích požáru a volbu vhodného režimu činnosti. V práci jsou uvedeny základní principy modelování požáru, metodiky pro stanovení potřebných sil a prostředků. Autor zde také vyhodnocuje hasicí schopnost nejpoužívanějších hasiv. Nakonec je předveden model vypracování postupu zdolávání požáru. Abstract: THOMITZEK, A. Pre-fire Plans Procedure and Design Mode. Diploma Thesis. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, Keywords: fire-fighting tactics, pre-fire plans, fire brigade resources, fire modeling, fire-fighting agents The diploma thesis is orientated at the pre-fire plans. It describes legislation for elaborating and using procedures in pre-fire plans and possibilities how to use fire tactics and ideal operation mode in particular fire phases. Basic possibilities of fire modelling, methods of the determination of forces and means resources are introduced in the thesis. The author evaluates extinguishing efficiency of fire-fighting agents, too. In the end there is shown a model for working-out a procedure of pre-fire plans.

5 Poděkování Děkuji panu Doc. Dr. Ing. Miloši Kvarčákovi za vedení diplomové práce, panu Ladislavu Steinhauserovi za zjištění cenných údajů, paní Mgr. Anně Pavliskové z Ústřední knihovny VŠB za vyhledání zahraničních materiálů a všem, kterých jsem se na něco zeptal a oni mi ochotně odpověděli.

6 MONICE

7 Obsah 1 Úvod 4 2 Rešerše literárních zdrojů 5 3 Postupy zdolávání požárů v zahraničí a ČR Řešení postupů zdolávání požárů v zahraničí Dokumentace zdolávání požárů Vnitřní havarijní plán podniku Grafická a obsahová úroveň postupů zdolávání požárů Požární taktika Cíle požárního zásahu Volba režimu činnosti na místě zásahu Dostupné síly a prostředky jednotek požární ochrany Analýza rizika a modelování průběhu požáru Možnosti modelování průběhu požáru Simulace požáru na počítačích Postupy stanovení sil a prostředků k hašení Metodiky určující průtok vody podle geometrických rozměrů požáru Metodiky založené na hodnocení tepelné bilance požáru Srovnání jednotlivých metodik Vyhodnocení potřeby hasebních látek Hašení vodou Voda s přísadami a hasicí pěny Hasicí prášky Model vypracování postupu zdolávání požáru 40 9 Závěr 45 1

8 Seznam jednotek Jednotka Rozměr Popis A m 2 plocha požáru A o m 2 plocha otvorů A T m 2 plocha zdí, stopů a podlahy kromě otvorů a - součinitel rychlosti odhořívání z hlediska hořlavin (ČSN ) C l - součinitel úniku pěny otvory C n - součinitel úbytku pěny D m průměr kaluže h m nejvyšší místo uskladnění hořlavin H o m výška otvorů v obvodových konstrukcích h k kw.m 1.K 1 součinitel prostupu tepla stěnou h c MJ.kg 1 spalné teplo k q s.mw 1 2 růstová konstanta kϑ m 1 koeficient závislosti rychlosti odhořívání na průměru nádrže kapaliny ṁ kg.s 1 rychlost hoření m kg.m 2.s 1 rychlost odhořívání m kg.m 2.s 1 rychlost odhořívání kapaliny v nádrži s nekonečným průměrem p kg.m 2 požární zatížení (ČSN ) p kg.m 2 průměrné požární zatížení (ČSN ) Q p l.min 1 potřebný průtok vody na hašení Q MW celkový tepelný výkon požáru Q w MJ.kg 1 teoretická chladicí kapacita vody Q h p l.min 1 potřebný průtok vody na hašení q p l.min 1 průtok proudnice Q proud MW chladicí výkon proudnice R m 3.min 1 celkový potřebný průtok pěny R g m 3.min 1 průtok pěny generátorem t 1 s doba iniciace požáru t 2 s doba rozvoje požáru v l m.s 1 lineární rychlost šíření požáru 2

9 Jednotka Rozměr Popis V m 3 objem prostoru požáru α kw.s 2 růstová konstanta η a - efektivita hašení χ A - efektivita spalování τ min doba plnění prostoru 3

10 1 Úvod Vypracování postupů zdolávání požárů je v mnoha zemích nedílnou součástí vybavení hasičských sborů. Zpracování je jak po obsahové, tak grafické stránce různorodé. Základní účel je však vždy stejný. Poskytnout veliteli zásahu dostatečné informace o objektu pro účinný požární zásah nebo záchranu ohrožených osob. V ČR se zpracovávají postupy zdolávání požárů ve formě dokumentace zdolávání požárů a vnitřního havarijního plánu. Účelem této práce je zhodnocení dosavadních způsobů vypracování postupů zdolávání požárů ČR, porovnání se zahraničím a návrh modelu pro vypracování postupu zdolávání požárů pro konkrétní příklad. Práce je rozdělena na několik částí. V první části je uveden způsob zpracování postupů zdolávání požárů v ČR a zahraničí. Dále je rozebírána požární taktika uplatňovaná na místě požárního zásahu. Možnosti využití požární obrany, útoku, a stavy kdy je vhodné nechat objekt vyhořet. V další části jsou uvedeny síly a prostředky jednotek požární ochrany dostupné v závislosti na čase. Následně jsou uvedeny způsoby modelování požárů, základní vztahy a metody. Součástí je pojednání o modelovaní požárů pomocí počítačové simulace, která prodělává v současné době intenzivní rozvoj. Důležitou částí práce je shromáždění rozšířených metodik pro stanovení potřebného průtoku vody ke zdolání požáru. Dále je uvedeno hodnocení schopnosti technických prostředků a hasiv pohltit tepelný výkon požáru. Na závěr je navržen příklad zpracování postupu zdolávání požáru pro konkrétní objekt, s využitím počítačové simulace požáru programem Fire Dynamics Simulator

11 2 Rešerše literárních zdrojů SÄRDQVIST, S. An Engineering Approach to Fire-Fighting Tactics. Výzkumná zpráva č Lund: Dept. of Fire Safety Engineering Lund University, s. Švédský student Stefan Särdqvist se ve své práci zabývá metodikou analýzy zdolávání požáru pro skladiště zemědělských postřiků na bázi pesticidů a herbicidů. Práce je součástí skandinávského projektu TOXFIRE, který hodnotí nebezpečí skladišt přípravků na ochranu rostlin. V práci je použito výsledků výzkumů věnovaných hoření pesticidů, hašení vodní mlhou a hašení velkých požárů. Rozvoj požáru je kalkulován pomocí počítačové simulace modelem HAZARD I a pomocí empirických vztahů. Výsledkem analýzy je návod pro požární jednotky, který uvádí jakou požární taktiku je vhodné zvolit v různých stadiích rozvoje požáru v objektu. HANUŠKA, Z. Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požárů. Praha: MV - Ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, s. Publikace je metodickým návodem pro vypracování dokumentace zdolávání požárů. Obsahuje postup provedení operativně taktické studie, ve které se stanoví, zda je dostupné množství sil a prostředků dostačující na zdolání požáru, způsob vypracování operativních plánů a operativních karet. Dále je zde pojednáno o grafické úpravě a vzhledu dokumentace zdolávání požárů. Obsahuje množství tabulek s různými takticko technickými údaji potřebnými k zpracování dokumentace zdolávání požárů. Součástí je vzorový příklad zpracování operativního plánu a operativní karty. 5

12 3 Postupy zdolávání požárů v zahraničí a ČR Postupy zdolávání požárů jsou určeny pro seznámení velitele zásahu s objektem, ve kterém je veden požární zásah. Skládají se zpravidla z textové a grafické části. Obsah je závislý na požadavcích legislativy a hasičských sborů, pro které jsou určeny. 3.1 Řešení postupů zdolávání požárů v zahraničí V USA se jako postup zdolávání požáru používá pre-fire plan. Tento může mít rozmanitou podobu. Pre-fire plany zpracovávají většinou sami hasiči při provádění tzv. požárních inspekcí. Má často formu jednoduchého formuláře formátu přibližně A4 (USletter), ve kterém jsou vypsány základní informace o objektu. Někdy bývá také součástí plánek budovy, fotka apod. Předpisy upravující vzhled, obsah nebo nutnost zpracování pre-fire planu nejsou vydávány na úrovni státu, ale pouze některá města je vydávají s místní působností. Pro mrakodrapy, velké výrobní komplexy a jiné složité objekty zpracovávají pre-fire plany specialisté na žádost požárního rady (Fire marshall) města nebo státu. Pre-fire plan obsahuje tyto základní informace: adresu, majitele, geometrické rozměry, stavební konstrukce, rozdělení do požárních úseků, vybavení objektu SHZ, hydranty a požárními vodovody, umístění požárních hydrantů, odhad potřebného množství sil a prostředků, a navrhovanou strategii. Odhad množství sil a prostředků se provádí obvykle metodikou ISU (viz. 6.1). Vzor listu pre-fire planu používaného v USA obsahuje příloha 1. Poslední dobou se začíná v USA a Velké Británii používat tzv. Emergency pre-plan, určený pro všechny záchranné složky. Tento je využitelný také při různých společných zásazích. Příklad je v příloze 3. Ve Švédsku zpracovává majitel objektu ve spolupráci s hasičským sborem dokumentaci obsahující základní informace o stavbě. Požadavky na síly a prostředky nejsou součástí postupů zdolávání požárů. Grafická část je tvořena půdorysem objektu v měřítku 1:350, který obsahuje důležité informace pro hasiče [20]. Příklad postupu zdolávání požáru používaného ve Švédsku je v příloze 2. Dnes je také moderní vypracovávat Pre-fire plany jako součást programů používaných při řízení zásahů. Bývají uloženy přímo na pevném disku přenosného počítače, nebo v databázi, do které se přistupuje pomocí datového přenostu na bázi GSM nebo privátních radiových sítí. Jedním z řešení je také vypracování Pre-fire planu ve formátu *.html, uložení a zobrazování na kapesních počítačích. 6

13 3.2 Dokumentace zdolávání požárů V ČR je dána povinnost zpracovat dokumentaci zdolávání požárů pro objekty se ztíženými podmínkami pro zásah [28], nebo u objektů s vysokým požárním nebezpečím [32]. Dokumentaci zpracovává odborně způsobilá osoba, nebo technik požární ochrany ve spolupráci s orgánem státního požárního dozoru [28]. Dokumentaci zdolávání požárů tvoří operativní plán zdolávání požár a operativní karta zdolávání požáru [28]. Operativní plán je tvořen a) základním textem, který obsahuje operativně taktickou studii, stanovení nejsložitější varianty požáru a výpočty pro stanovení sil a prostředků jednotek požární ochrany, popřípadě požadavky na speciální hasební látky a postupy, b) vyjímatelnou přílohou určenou pro jednotky požární ochrany při zdolávání požáru, která obsahuje 1. textovou část s operativně taktickými údaji o objektu, např základní charakteristiky požární bezpečnosti staveb a technologií, technických zařízení včetně požárně bezpečnostních zařízení, přístupových komunikací, únikových a zásahových cest, určení zdrojů vody pro hašení požárů, popřípadě speciálních hasebních látek a doporučení pro postup jednotek požární ochrany, 2. grafickou část s plánem objektu, včetně umístění okolních objektů, zdrojů vody pro hašení požárů, příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku. Operativní karta je zjednodušenou formou operativního plánu a zpracovává se zpravidla v případech, kdy se složité podmínky pro zásah vyskytují v jednom stavebním objektu. Operativní kartu tvoří a) textová část, která obsahuje základní charakteristiky požární bezpečnosti stavby a technologií, konstrukční zvláštnosti objektu, popis únikových cest, umístění zařízení pro zásobování požární vodou, umístění a způsob ovládání dalších PBZ, míst uzávěrů vody, plynu, způsob vypnutí el. proudu, popřípadě také stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy, b) grafická část, která obsahuje plán objektu a podle potřeby také umístění okolních objektů, zdroje vody pro hašení požárů, příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku. 7

14 Ze srovnání postupů zdolávání požárů zpracovávaných v zahraničí a v ČR plyne, že rámcový obsah je svým způsobem podobný. Největší odlišnost je ve stanovení množství sil a prostředků, které je v ČR prováděno poměrně podrobným způsobem. Tento postup je ale nutný, když akceptujeme fakt, že v ČR zpracovavaná dokumentace zdolávání požárů neslouží výhradně pro potřeby represivní činnosti hasičských sborů. Legislativní návaznosti na dokumentaci zdolávání požárů Dokumentace zdolávání požárů neslouží jen jako informační zdroj pro velitele zásahu, ale i jako podklad pro plnění legislativních požadavků na právnické a podnikající fyz. osoby a HZS ČR. Dokumentace zdolávání požárů slouží jako podklad k: určení, zda právnická a podnikající fyzická osoba bude zřizovat jednotku hasičského záchranného sboru podniku, nebo jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku [32] stanovení počtu zaměstnanců a vybavení HZS podniku, počtu členů a vybavení SDH podniku[32] určení, zda je právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna zřídit požární hlídku [32] zvýšení základního počtu příslušníků v jedné směně na stanici HZS kraje [29] určení nutnosti vybavení stanic HZS kraje speciální technikou (např. KHA, PHA atd.) [29] určení nutnosti vybavení jednotek SDH obcí speciální technikou (např. AZ, přetlakový ventilátor atd.) [29] 3.3 Vnitřní havarijní plán podniku Provozovatel, který zpracovává bezpečnostní zprávu, podle 8 a 9, zákona [34] je povinen zpracovat vnitřní havarijní plán. Vnitřní havarijní plán se podle [30] skládá z části informativní a operativní. Operativní část vnitřního havarijního plánu tvoří: a) scénáře havárií b) opatření vedoucí k zastavení rozvoje havárie c) síly a prostředky použitelné k řešení havárie d) vyrozumění o havárii a předání informací 8

15 e) řízení zásahu f) spojení g) monitoring h) havarijní informační systém i) způsob asanace daného typu havárie Dále jsou součástí vnitřního havarijního plánu ostatní plány pro řešení mimořádných událostí, např. dokumentace zdolávání požárů. Z výše uvedeného je zřejmé, že vnitřní havarijní plán, zpracovaný podle vyhlášky [30], je poměrně rozsáhlý při vlastním zásahu jen obtížně využitelný. Z hlediska pružného a efektivního řešení události se jeví vhodné zpracovat vnitřní havarijní plán ve formě operativních karet, které obsahují pouze údaje potřebné pro složku IZS nebo organizační útvar podniku, který bude kartu používat při havárii. Zpracování vnitřního havarijního plánu pro všechny scénáře havárií je obtížné. Rozpracování scénářů do velkých podrobností (časové údaje apod.) je zbytečné. Pro havárie, které předpokládáme na základě analýzy rizika jsou obvykle realizována preventivní opatření již ve fázi projektu technologie. Při dodržení projektových parametrů by na technologickém zařízení nemělo dojít k havárii, kterou lze analýzou rizika odhalit. Často dochází na technologiích k haváriím, které analýza rizika neodhalila. V praxi se také stává, že k havárii na zařízení dojde i při dodržení všech projektových bezpečnostních opatření. Vhodným řešením tohoto problému je zpracování vnitřního havarijního plánu pro několik základních havárií: a) požár b) výbuch c) únik toxického, nebo výbušného plynu do ovzduší d) únik nebezpečné látky do odpadních, nebo spodních vod e) povodňový plán Tímto způsobem mají také některé průmyslové podniky vnitřní havarijní plán zpracován. Legislativa [30] neupravuje vzhled a grafické zpracování vnitřního havarijního plánu. Při zpracování lze využít metodiky [12]. 9

16 3.4 Grafická a obsahová úroveň postupů zdolávání požárů Na základě srovnání již vypracovaných postupů zdolávání požárů s postupy používanými v zahraničí lze uvést některé poznatky: Při zpracování počítat s tím, že postupy zdolávání požárů nemusí sloužit výlučně jako informační zdroj pro případ požárů, ale i při jiných mimořádných událostech. Pro většinu objektů je nejvhodnější vypracování operativní karty. Karta musí být přehledná a jednoduchá. Pokud je zpracováván operativní plán, musí být maximálně stručný a přehledný, orientace v něm musí být jednoduchá. Je vhodné, aby si každý sbor vytvořil jednotnou šablonu a požadavky na obsah postupu, ke kterým by měl zpracovatel přihlédnou. Důležitá je spolupráce zpracovatele s veliteli jednotky PO, která bude postupy používat. V grafické části postupu je nutné vždy uvádět legendu použitých značek a nepoužívat zkratky, kromě všeobecně známých a nezaměnitelných. Při označování chemických látek neuvádět chemický vzorec, ale název (kromě složitých názvů), nejvhodnější je používat některý z identifikačních kódů, např. UN v kombinaci informačním kódem např. HAZCHEM. Důležité je uvést přibližné množství nebezpečné látky. Není vhodné, aby byly v operativní kartě zmiňovány údaje všeobecně známé, ale odlišné a neobvyklé. Při zpracování postupů je nejdůležitější logicky uvažovat a držet se tzv. při zemi. Při bezmyšlenkovém kopírování stanovené metodiky lze dospět k nesmyslným požadavkům. 10

17 4 Požární taktika Množství sil a prostředků potřebných ke zdolávání požáru je závislé na zvolené požární taktice. Velitel zásahu rozhoduje o způsobu nasazení sil a prostředků. Pro rozhodování musí mít dostatek informací o možnosti zdolat požár v daném objektu. 4.1 Cíle požárního zásahu Nastávají situace, kdy je jako efektivní vyhodnocen x-hodinový zásah, při kterém byly soustředěny desítky požárních jednotek a na požářišti zbyly doutnající trosky nehořlavých stavebních konstrukcí a hromada popela. Tato situace je ovšem vynucena obecnými zvyklostmi a tlakem veřejnosti. Je mnoho subjektivních důvodů pro zahájení zásahu, například veřejné mínění, že každý požár musí být hašen. Tato situace vyžaduje velkou sebedůvěru velitele zásahu, aby před médii obhájil, proč nechal stavbu shořet. [20] strana 13. Mnoho hasičů zastává názor, že některé objekty by bylo vhodnější v určité fázi požáru nechat shořet, ale obvykle ho vůbec veřejně nevysloví. Pokud by se velitel zásahu rozhodl nehasit hořící objekt a věnoval se pouze obraně okolí, mohl by například vlastník objektu iniciovat soudní proces pro náhradu škody. Pokud by k tomuto procesu došlo, muselo by se postupovat podle platné právní úpravy této problematiky. Cíle požárního zásahu jsou definovány takto: Cílem činnosti jednotek při zdolávání požáru je a) lokalizace požáru v případech, kdy bylo zásahem zamezeno dalšímu šíření požáru a síly a prostředky zasahujících jednotek jsou pro likvidaci požáru dostatečné, a poté b) likvidace požáru až do ukončení nežádoucího hoření. [29] 15 odst. 1. Z toho je zřejmé, že lokalizace a likvidace požáru nemůže být dosaženo, dokud na místě zásahu není soustředěno dostatečné množství sil a prostředků. Jestliže bychom uvažovali až do extrémů, tak lze vydedukovat následující názor. Pokud na místě požáru není soustředěno dostatečné množství sil a prostředků, nelze požár lokalizovat ani likvidovat. Obvyklým způsobem zdolávání velkého požáru je soustřed ovat síly a prostředky tak dlouho, dokud nevyhoří většina hořlavin, poté již dojde ke snížení intenzity hoření a síly a prostředky stačí k uhašení dohořívajícího ohně. 11

18 Platná právní úprava vymezuje situaci, kdy je vhodnější nechat objekt vyhořet následujícím způsobem. V případě, že by náklady na zdolání požáru osamoceně stojícího objektu, jako je například stoh nebo sklad píce, mohly být s ohledem na hodnotu takového objektu považovány za náklady vynaložené nehospodárně a průzkumem bylo potvrzeno, že nejsou ohroženy životy osob nebo zvířat anebo životní prostředí, je velitel zásahu povinen zvážit účelnost zásahu a případně jej ukončit, aniž by bylo dosaženo cíle činnosti jednotek při zdolávání požáru. [29] 15 odst. 3. Nicméně i při hašení cennějších objektů, než je stoh slámy, mohou náklady na zdolání požáru převýšit uchráněné hodnoty. Zohlednit je nutné například náklady na sanaci místa požáru a zachycení kontaminované požární vody v případě požáru chemických látek. Touto problematikou se musí předem zpracovávané postupy zdolávání požárů zabývat, protože, jak plyne ze zákona [32] a vyhlášky [29], musí jednotky při zásahu požívat dokumentaci zdolávání požárů a havarijní plány. Cílem činnosti integrovaného záchranného systému (dále IZS), jehož jsou jednotky požární ochrany součástí, je odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí [33]. Základní legislativní podklady pro represivní požární ochranu [32], [29] se přímo vlivem požárního zásahu na životní prostředí nezabývají. Vliv požárního zásahu na životní prostředí Vliv požáru na životní prostředí je takřka vždy negativní. Ohrožení životního prostředí vlivem požáru se může zhoršit také při nevhodném požárním zásahu. Například u objektů, ve kterých se skladují nebezpečné chemické látky. Požární voda může tyto látky vyplavit a způsobit jejich proniknutí do půdy, spodních vod a vodních toků. V tomto případě je nanejvýš nutné stanovit prioritní cíle požárního zásahu již v dokumentaci zdolávání požárů, která je také součástí havarijních plánů určených pro tyto objekty [34]. Vyhořením se obvykle sníží nebezpečnost látky pro životní prostředí, i když dokonalé spalování nelze za podmínek požáru předpokládat. Může se ovšem také stát, že nedokonalým spalováním budou teprve nebezpečné látky vznikat. Určit reálný dopad požárního zásahu na životní prostředí je velmi složité. Ve Velké Británii byly zpracovány studie [10], které srovnávaly náklady na odstranění ekologické zátěže vzniklé při úniku kontaminované požární vody a náklady vzniklé uvolněním toxických látek do ovzduší. Výsledkem byly obecné aplikovatelné podmínky uvedené v tabulce 1., které specifikují, kdy je vhodnější požár hasit a kdy nechat látky vyhořet. 12

19 Hašení požáru je nutné pokud: jsou požárem ohroženy životy jsou předpoklady pro rychlé uhašení bez dopadu na živ. prostředí existuje riziko významného rozšíření požáru jsou ohroženy důležité budovy je možné zachránit majetek a škody na životním prostředí nejsou proti hodnotě majetku důležité Vyhoření je vhodnější pokud: požár neohrožuje životy je malá pravděpodobnost uhašení požáru hašení požáru by bylo závažným rizikem pro zasahující hasiče již nelze zachránit majetek povětrností podmínky jsou příznivé (zplodiny hoření se nebudou šířit do obydlené oblasti) odtok požární vody může ohrozit zdroje pitné vody Tabulka 1: Podmínky použití taktiky kontrolovaného vyhoření [10] Otázkou pouze zůstává, jestli má v ČR životní prostředí stejnou hodnotu jako ve Velké Británii. Pokud se nebezpečná látka uvolní do ovzduší, způsobí zpravidla menší škody, než když kontaminuje půdu a spodní vody. 4.2 Volba režimu činnosti na místě zásahu Většina autorů literatury zabývající se požární taktikou obvykle dělí režim zásahové činnosti na požární útok a požární obranu. Podle [16] je požární útok organizované nasazení sil a prostředků v určitém směru na místě zásahu. Požární útok musí zajistit záchranu osob, zvířat, majetku, lokalizaci a likvidaci požáru, včetně ochrany okolí. Požární obrana se provádí, pokud je množství sil a prostředků nedostatečné pro provedení požárního útoku. Hlavním cílem požární obrany je záchrana osob, zvířat, majetku, ochrana okolí a lokalizace požáru. Volba režimu činnosti a vlastní požární taktiky je závislá na dostupných silách a prostředcích a taktických parametrech těchto prostředků. Soustředění sil a prostředků je závislé na čase a taktéž rozvoj požáru je závislý na čase. Stávající model stanovení sil a prostředků definuje nejsložitější variantu požáru [12] a na tuto variantu jsou vypočteny síly a prostředky. V literatuře [20] je vztah mezi aktuálně dostupnými silami a prostředky pro zdolávání požáru definován grafem uvedeným na obrázku 1. Vodorovná osa grafu představuje režim činnosti, kterým může být obrana nebo útok. Na svislé ose jsou zachyceny aktuálně dostupné síly a 13

20 Obrázek 1: Závislost režimu činnosti na dostupných silách a prostředcích prostředky. Pokud množství sil a prostředků těsně překoná potřebu, jedná se o kritické množství. V tomto případě není jisté, zda je vhodnější obrana nebo útok a režim je okrajový. Pokud je zásah zahájen nad chybovou hranicí, síly a prostředky budou účelně využity a operaci lze považovat za úspěšnou. Zásah provedený v situaci pod chybovou hranicí nebude úspěšný. Při zdolávání požárů mohou nastat čtyři situace, které jsou uvedeny v tabulce 2. Nároky na volbu správné požární taktiky jsou nejvyšší v situacích 2. a 4., v situaci 1. se lze snadno rozhodnout pro agresivní požární útok a při situaci 3. je jedinou rozumnou možností požární obrana. Vynesení těchto situací do grafu závislosti režimu činnosti na dostupných silách a prostředcích je na obrázku situace Ohraničený požár, síly a prostředky jsou dostatečné Příklad: požár osobního automobilu, požár bytu 2. situace Ohraničený požár, kritické množství sil a prostředků Příklad: rozšiřující se požár bytu 3. situace Ohraničený požár, nedostatek sil a prostředků Příklad: požár skladiště, stodoly 4. situace Neohraničený požár, nedostatek sil a prostředků Příklad: požární bouře, rozsáhlý lesní požár, výbuch plynu v chemické továrně přecházející v domino efekt Tabulka 2: Situace, které mohou nastat při zdolávání požáru [20] Potřebné množství sil a prostředků je závislé na způsobu hašení a potřebném množství hasiv 14

21 pro hašení požáru. Metodiky používané k určení potřebného průtoku vody se liší v různých státech, některé jsou uvedeny v kapitole 6. Výpočty k určení počtu hasičů a požární techniky jsou závislé na požární taktice a technických prostředcích použitých k zásahu. Obrázek 2: Příklady umístění základních situací v grafu 4.3 Dostupné síly a prostředky jednotek požární ochrany Dojezd jednotek požární ochrany na místo zásahu probíhá v souladu s plošným pokrytím jednotek na území ČR. Diagram na obrázku 3. zobrazuje obvyklou časovou posloupnost soustředění jednotek při zdolávání požáru. Odlišný postup při soustředění jednotek na místo zásahu lze očekávat pouze při mimořádně rozsáhlých požárech, nebo při požárech, kdy je ohroženo velké množství lidí a tyto jsou ohlášeny až ve vyšších fázích rozvoje požáru. Operační důstojník obvykle vysílá na místo události nejprve síly a prostředky předurčené plošným pokrytím. Dojezdové časy prvních tří jednotek požární ochrany jsou uvedeny v tzv. základní tabulce plošného pokrytí ze zákona [32]. Přesné určení jednotek pro danou lokalitu je v požárním poplachovém plánu kraje. Tento by měl být ve všech krajích přepracován do Nyní existující požární poplachové plány okresu pozbyly platnosti a vysílání požárních jednotek nemá legislativní podklad. Tento stav je ovšem pouze přechodný. Požární poplachový plán kraje bude většinou zpracováván na základě původních požárních poplachových plánů okresů. 1 Uvedeno v nařízení vlády č. 498/2002 Sb. 15

22 Operační a informační středisko Ohlášení požáru Vyslání jednotek předurčených pro zásah Příjezd na místo Stačí síly a prostředky? NE Požadavek na další jednotky ANO Vyslání posilových jednotek Lokalizace požáru Příjezd na místo Likvidace požáru Ukončení činnosti jednotek požární ochrany Lokalizace požáru Likvidace požáru Časová osa Obrázek 3: Diagram znázorňující průběh soustředění jednotek požární ochrany na místě zásahu Ze zkušeností lze říci, že operační důstojník se obvykle řídil požárním poplachovým plánem okresu, pokud byl vyhlášen maximálně II. stupeň poplachu. Při vyšších stupních poplachu již povolával jednotky dle vlastního uvážení v závislosti na jejich vybavení technikou. V tabulce 3. jsou vypsány dojezdové časy a technika jednotek požární ochrany pro jednotlivé kategorie nebezpečí. Platná právní úprava také stanovuje minimální taktické parametry požární techniky, která se na místo zásahu dostaví. Jedná se o techniku jednotek, zařazených v I. stupni poplachu pro danou kategorii plošného pokrytí. Taktické parametry jsou uvedeny v tabulce 4. Vozidlo CAS 24 sice zákon [32] nepožaduje, ale plošné pokrytí a požární poplachové plány jsou koncipovány tak, aby ke každému zásahu dojela alespoň jedna jednotka HZS kraje. Vyslání menšího vozidla než CAS 24 HZS kraje je málo pravděpodobné. Technika, která se na místo zásahu dostaví, může mít odlišné parametry. Záleží na vybavení jednotek požární ochrany. Uvedené taktické parametry techniky jsou minimální. Při výpočtech 16

23 můžeme použít parametry, které má technika, kterou jsou skutečně hasičské sbory vybaveny. V tomto případě, ale bude nutné dokumentaci častěji aktualizovat v souladu s obnovováním techniky. K silám a prostředkům, vycházejícím z plošného pokrytí (technice HZS ČR a JSDH obce) lze přičíst techniku, kterou vlastní JHZS nebo JSDH podniku, pokud se jedná o zásah v areálu podniku. 1. jednotka 2. jednotka 3. jednotka Kategorie Doba [min] Technika Doba [min] Technika Doba [min] Technika I. A 7 CAS 7 CAS 10 CAS B 7 CAS 10 CAS 10 CAS II. A 10 CAS 10 DA 15 CAS B 10 CAS 15 DA 15 CAS III. A 15 DA 15 CAS 20 CAS B 15 DA 20 CAS 20 CAS IV. A 20 DA 25 CAS 25 CAS Tabulka 3: Dojezdové časy a technika JPO pro danou kategorii území podle základní tabulky plošného pokrytí a [32] Průtok Nádrž Prášek Družstvo Technika [l.min 1 ] Voda [l] Pěnidlo [l] [kg] CAS x CAS x DA x Souhrnné taktické parametry základní dostupné techniky Kategorie Průtok Voda Pěnidlo Prášek Hasiči I x 6 12 II x 6 12 III.-IV x 6 12 Tabulka 4: Taktické parametry základní požární techniky dostupné dle plošného pokrytí, vycházející z požadavků vyhlášky [31] 17

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-15/PO-OVL-2014 Praha 18. ledna 2014 Počet listů: 4 S c h v a l u j i : generální ředitel HZS ČR Teze (témata) ODBORNÉ

Více

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. VZOR základních znalostí členů jednotek SDH Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 1. - základní znalosti zákona a

Více

Srovnání metod pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního

Srovnání metod pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního Srovnání metod pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 39, 746 01 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

Testové otázky 2014. Správná odpověď je Á.

Testové otázky 2014. Správná odpověď je Á. Testové otázky 2014 Správná odpověď je Á. Požární taktika oblast a 1. Lokalizace požáru znamená, že: A) je zabráněno jeho dalšímu šíření a síly a prostředky postačují pro jeho likvidaci B) požár je uhašen

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Modul č. 8. Nebezpečné látky.

Modul č. 8. Nebezpečné látky. Modul č. 8. Nebezpečné látky. Čís. Otázka A 1 Co řeší mezinárodní dohoda ADR, kterou je také Přepravu nebezpečného zboží v silniční dopravě. Česká republika vázána? 2 Podle mezinárodní dohody o přepravě

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem Komplexní zkouška požárně bezpečnostních zařízení tunelu na Dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým

Více

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Strana 1 Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Níže uvedená dokumentace je metodickým návodem pro velitele jednotek požární ochrany,

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Plošné pokrytí sil a prostředků jednotek požární ochrany v ČR

Plošné pokrytí sil a prostředků jednotek požární ochrany v ČR Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Plošné pokrytí sil a prostředků jednotek požární ochrany v ČR Dr. Ing. Zdeněk Hanuška Učební texty pro posluchače

Více

Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi

Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 39, 746 0 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Ing. JAN KUMMEL Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Ing. JAN KUMMEL Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Ing. JAN KUMMEL Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._42 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Velitel zásahu při řízení požárního zásahu a

Více

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví Ing. Petr Fischer Agenda 10:15 11:00 Úvod do problematiky Petr Fischer Technické informace a příklady Jiří Jirát Otázky a odpovědi Používané metody navrhování

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Transport nebezpečných látek a odpadů Další zdroje informací o nebezpečných vlastnostech látek a předmětů Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Proč další informace? Dohoda

Více

Plán. odborné přípravy a výcviku JSDH Slatina na rok 2014

Plán. odborné přípravy a výcviku JSDH Slatina na rok 2014 Plán odborné přípravy a výcviku JDH latina na rok 04 Plán odborné přípravy pro rok 04 vychází ze bírky interních aktů řízení GŘ HZ ČR č. 3/00, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Nežádoucí hoření - požár

Nežádoucí hoření - požár MV GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ODBORNÁ PŘÍPRAVA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY Konspekt 1-1-03 POŽÁRNÍ TAKTIKA Základy požární taktiky Nežádoucí hoření - požár Zpracoval: Miroslav VILÍMEK

Více

Odchylné pojetí termínu evakuace osob v národních právních a technických předpisech

Odchylné pojetí termínu evakuace osob v národních právních a technických předpisech Odchylné pojetí termínu evakuace osob v národních právních a technických předpisech pplk. Ing. Libor Folwarczny, mjr. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Evakuace osob

Více

[ij j. Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů Značka Význam I. ZDROJE VODY. Nadzemní požární hydrant. Podzemní požární hydrant

[ij j. Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů Značka Význam I. ZDROJE VODY. Nadzemní požární hydrant. Podzemní požární hydrant Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů. ZDROJE VODY Č Nadzemní požární hydrant Podzemní požární hydrant Nástěnný požární hydrant e, Studna s možností použití pří zdolávání požáru (objem v m3)

Více

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3, kterou se

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Následující dokument rozvíjí požadavek stanovený čl. 5.1.3 ČSN 73 0802, kdy u stavebních objektů, kde je soustředěn velký počet

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Informační podpora. TRINS, Databáze nebezpečných látek. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR.

Informační podpora. TRINS, Databáze nebezpečných látek. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR www.medistyl.info Informační podpora TRINS, Databáze nebezpečných látek Vlastimil Svoboda www.medistyl.info TRINS Transportní a informační

Více

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE Autoři: Ing. Michal KŮS, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni - Výzkumné centrum Nové technologie, e-mail: mks@ntc.zcu.cz Anotace: V článku je uvedeno porovnání

Více

Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR. Rudolf Kaiser

Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR. Rudolf Kaiser Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR Rudolf Kaiser Úvod Požár může způsobit úplné zničení budovy a její obsah může shořet jen za pár hodin; oblasti, které nejsou přímo poškozeny plamenem

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

SBÍRKA. Interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Ročník: 2012 V Brně dne 17.1.2012 Částka : 10 OBSAH

SBÍRKA. Interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Ročník: 2012 V Brně dne 17.1.2012 Částka : 10 OBSAH SBÍRKA Interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Ročník: 2012 V Brně dne 17.1.2012 Částka : 10 OBSAH Část I. 9. Pokyn ředitele HZS Jihomoravského kraje, kterým se

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

Jaký hasicí přístroj na co použít

Jaký hasicí přístroj na co použít Jaký hasicí přístroj na co použít Nedejte ohni šanci zničit Váš majetek a zastavte ho hned na začátku! Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY ÚP SÚ Hvozdec Regulační plán pro lokalitu Na rovinách Čistopis KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno prosinec 2006 ÚP SÚ HVOZDEC REGULAČNÍ PLÁN PRO LOKALITU NA ROVINÁCH zadavatel:

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. prosince 2013 Částka: 54 O B S A H : Část I. Část II. 54. Pokyn generálního

Více

4. Ročník mezinárodního veletrhu nejnovějších trendů v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb

4. Ročník mezinárodního veletrhu nejnovějších trendů v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb 4. Ročník mezinárodního veletrhu nejnovějších trendů v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb Dvanáct let vás chráníme Z hlediska provedení Z hlediska charakteru zpracovávaných

Více

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci OBEC DIVEC, IČO 45978123. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Požární řád obce Divec. Obecní zastupitelstvo obce Divec na základě 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/85 Sb, (ve znění pozdějších předpisů

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém 3. zasedání konaném dne 9. 2. 2015 usnesením č.91/3/2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o

Více

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 42/2014 Strana 1 42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně

Obecně závazná vyhláška města Kadaně Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 4/2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D M Ě S T A Zastupitelstvo města Kadaně se dne 1. dubna 2004 usneslo usnesením č. 315/2004 v souladu s ustanoveními 10

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 obce L í b e z n i c e Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 obce L í b e z n i c e Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 obce L í b e z n i c e Požární řád obce Obec Líbeznice na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 14.09.2009 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb.,

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ Ing. Jindřich Mrlík O netěsnosti a průvzdušnosti stavebních výrobků ze zkušební laboratoře; klasifikační kriteria průvzdušnosti oken a dveří, vrat a lehkých obvodových plášťů;

Více

I. část. 1/ jak dlouhá je doba služby u příslušníků HZS ČR, kteří slouží ve směnách (tj. výjezdoví hasiči) a/ 24h 0 b/ 12h 1 c/ 8h 2

I. část. 1/ jak dlouhá je doba služby u příslušníků HZS ČR, kteří slouží ve směnách (tj. výjezdoví hasiči) a/ 24h 0 b/ 12h 1 c/ 8h 2 I. část 1/ jak dlouhá je doba služby u příslušníků HZS ČR, kteří slouží ve směnách (tj. výjezdoví hasiči) a/ 24h 0 b/ 12h 1 c/ 8h 2 2/ jak dlouhá je zkušební doba (poměr na dobu určitou) příslušníků HZS

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Havárie ohrožující vody Ropné havárie I. Charakteristika

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen. autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2014 Zastupitelstvo obce Praskačka se na svém zasedání dne 4. února 2014 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

Prezentace vysvětluje pojem tepelné ztráty a základním způsobem popisuje řešení

Prezentace vysvětluje pojem tepelné ztráty a základním způsobem popisuje řešení Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: zvládne Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: 1. Autor: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_09 Tepelné ztráty Vytápění 1. ročník

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Organizace a řízení zásahu

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Organizace a řízení zásahu MV ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ODBORNÁ PŘÍPRAVA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY Konspekt 1-1-08 POŽÁRNÍ TAKTIKA Základy požární taktiky Organizace a řízení zásahu Zpracoval: Miroslav VILÍMEK Doporučený

Více

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10 MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005 Vyhláška č. 1/2005 Obec Moravská Nová Ves na základě usnesení zastupitelstva ze dne 27.června 2005 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2002 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA TRUTNOVA Zastupitelstvo města Trutnova vydalo dne 30. 9. 2002 v souladu s ustanovením 10 písm. a), 35 odst.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b a) TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Prumyslová 1000, 739 70 Trinec Staré Mesto,

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2014 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

Věc: Stížnost na rozpor mezi českou a evropskou technickou normou dopis č.3. Vážený pane inženýre,

Věc: Stížnost na rozpor mezi českou a evropskou technickou normou dopis č.3. Vážený pane inženýre, Ing. Milan Holeček Předseda úřadu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a statní zkušebnictví Gorazdova 24 P.O. Box 49 128 01 Praha 2 V Praze dne 3.února 2012 Věc: Stížnost na rozpor mezi českou

Více

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Asseco Central Europe, a.s., říjen 2010 Asseco Central Europe, a.s. STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Mgr. Ing. Jan Majer odpovědný projektant

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s.

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s. Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách Michal Bareš Rescueinfo o.s. Chrudim, 21. listopadu 2012 Rescueinfo o.s. Vzniklo na jaře 2005 z podnětu uživatelů občanských radiostanic

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin.

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.301 BUDOVY PRO

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více