způsob jejich vypracování Diplomová práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "způsob jejich vypracování Diplomová práce"

Transkript

1 Postupy zdolávání požárů a způsob jejich vypracování Diplomová práce Adam Thomitzek Ostrava 2003

2 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva Postupy zdolávání požárů a způsob jejich vypracování Student: Adam Thomitzek Vedoucí diplomové práce: Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Studijní obor: Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Termín zadání diplomové práce: 12. listopadu 2002 Termín odevzdání diplomové práce: 30. dubna 2003

3 Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracoval samostatně. V Kobeřicích 30. dubna 2003 Adam Thomitzek

4 Anotace: THOMITZEK, A. Postupy zdolávání požárů a způsob jejich vypracování. Diplomová práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Klíčová slova: požární taktika, postupy zdolávání požárů, síly a prostředky, modelování požárů, hasiva Tato práce se zabývá zpracováním postupů zdolávání požárů. Popisuje legislativní podklady pro zpracování a použití postupů zdolávání požáru. Možnosti využití požární taktiky v jednotlivých fázích požáru a volbu vhodného režimu činnosti. V práci jsou uvedeny základní principy modelování požáru, metodiky pro stanovení potřebných sil a prostředků. Autor zde také vyhodnocuje hasicí schopnost nejpoužívanějších hasiv. Nakonec je předveden model vypracování postupu zdolávání požáru. Abstract: THOMITZEK, A. Pre-fire Plans Procedure and Design Mode. Diploma Thesis. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, Keywords: fire-fighting tactics, pre-fire plans, fire brigade resources, fire modeling, fire-fighting agents The diploma thesis is orientated at the pre-fire plans. It describes legislation for elaborating and using procedures in pre-fire plans and possibilities how to use fire tactics and ideal operation mode in particular fire phases. Basic possibilities of fire modelling, methods of the determination of forces and means resources are introduced in the thesis. The author evaluates extinguishing efficiency of fire-fighting agents, too. In the end there is shown a model for working-out a procedure of pre-fire plans.

5 Poděkování Děkuji panu Doc. Dr. Ing. Miloši Kvarčákovi za vedení diplomové práce, panu Ladislavu Steinhauserovi za zjištění cenných údajů, paní Mgr. Anně Pavliskové z Ústřední knihovny VŠB za vyhledání zahraničních materiálů a všem, kterých jsem se na něco zeptal a oni mi ochotně odpověděli.

6 MONICE

7 Obsah 1 Úvod 4 2 Rešerše literárních zdrojů 5 3 Postupy zdolávání požárů v zahraničí a ČR Řešení postupů zdolávání požárů v zahraničí Dokumentace zdolávání požárů Vnitřní havarijní plán podniku Grafická a obsahová úroveň postupů zdolávání požárů Požární taktika Cíle požárního zásahu Volba režimu činnosti na místě zásahu Dostupné síly a prostředky jednotek požární ochrany Analýza rizika a modelování průběhu požáru Možnosti modelování průběhu požáru Simulace požáru na počítačích Postupy stanovení sil a prostředků k hašení Metodiky určující průtok vody podle geometrických rozměrů požáru Metodiky založené na hodnocení tepelné bilance požáru Srovnání jednotlivých metodik Vyhodnocení potřeby hasebních látek Hašení vodou Voda s přísadami a hasicí pěny Hasicí prášky Model vypracování postupu zdolávání požáru 40 9 Závěr 45 1

8 Seznam jednotek Jednotka Rozměr Popis A m 2 plocha požáru A o m 2 plocha otvorů A T m 2 plocha zdí, stopů a podlahy kromě otvorů a - součinitel rychlosti odhořívání z hlediska hořlavin (ČSN ) C l - součinitel úniku pěny otvory C n - součinitel úbytku pěny D m průměr kaluže h m nejvyšší místo uskladnění hořlavin H o m výška otvorů v obvodových konstrukcích h k kw.m 1.K 1 součinitel prostupu tepla stěnou h c MJ.kg 1 spalné teplo k q s.mw 1 2 růstová konstanta kϑ m 1 koeficient závislosti rychlosti odhořívání na průměru nádrže kapaliny ṁ kg.s 1 rychlost hoření m kg.m 2.s 1 rychlost odhořívání m kg.m 2.s 1 rychlost odhořívání kapaliny v nádrži s nekonečným průměrem p kg.m 2 požární zatížení (ČSN ) p kg.m 2 průměrné požární zatížení (ČSN ) Q p l.min 1 potřebný průtok vody na hašení Q MW celkový tepelný výkon požáru Q w MJ.kg 1 teoretická chladicí kapacita vody Q h p l.min 1 potřebný průtok vody na hašení q p l.min 1 průtok proudnice Q proud MW chladicí výkon proudnice R m 3.min 1 celkový potřebný průtok pěny R g m 3.min 1 průtok pěny generátorem t 1 s doba iniciace požáru t 2 s doba rozvoje požáru v l m.s 1 lineární rychlost šíření požáru 2

9 Jednotka Rozměr Popis V m 3 objem prostoru požáru α kw.s 2 růstová konstanta η a - efektivita hašení χ A - efektivita spalování τ min doba plnění prostoru 3

10 1 Úvod Vypracování postupů zdolávání požárů je v mnoha zemích nedílnou součástí vybavení hasičských sborů. Zpracování je jak po obsahové, tak grafické stránce různorodé. Základní účel je však vždy stejný. Poskytnout veliteli zásahu dostatečné informace o objektu pro účinný požární zásah nebo záchranu ohrožených osob. V ČR se zpracovávají postupy zdolávání požárů ve formě dokumentace zdolávání požárů a vnitřního havarijního plánu. Účelem této práce je zhodnocení dosavadních způsobů vypracování postupů zdolávání požárů ČR, porovnání se zahraničím a návrh modelu pro vypracování postupu zdolávání požárů pro konkrétní příklad. Práce je rozdělena na několik částí. V první části je uveden způsob zpracování postupů zdolávání požárů v ČR a zahraničí. Dále je rozebírána požární taktika uplatňovaná na místě požárního zásahu. Možnosti využití požární obrany, útoku, a stavy kdy je vhodné nechat objekt vyhořet. V další části jsou uvedeny síly a prostředky jednotek požární ochrany dostupné v závislosti na čase. Následně jsou uvedeny způsoby modelování požárů, základní vztahy a metody. Součástí je pojednání o modelovaní požárů pomocí počítačové simulace, která prodělává v současné době intenzivní rozvoj. Důležitou částí práce je shromáždění rozšířených metodik pro stanovení potřebného průtoku vody ke zdolání požáru. Dále je uvedeno hodnocení schopnosti technických prostředků a hasiv pohltit tepelný výkon požáru. Na závěr je navržen příklad zpracování postupu zdolávání požáru pro konkrétní objekt, s využitím počítačové simulace požáru programem Fire Dynamics Simulator

11 2 Rešerše literárních zdrojů SÄRDQVIST, S. An Engineering Approach to Fire-Fighting Tactics. Výzkumná zpráva č Lund: Dept. of Fire Safety Engineering Lund University, s. Švédský student Stefan Särdqvist se ve své práci zabývá metodikou analýzy zdolávání požáru pro skladiště zemědělských postřiků na bázi pesticidů a herbicidů. Práce je součástí skandinávského projektu TOXFIRE, který hodnotí nebezpečí skladišt přípravků na ochranu rostlin. V práci je použito výsledků výzkumů věnovaných hoření pesticidů, hašení vodní mlhou a hašení velkých požárů. Rozvoj požáru je kalkulován pomocí počítačové simulace modelem HAZARD I a pomocí empirických vztahů. Výsledkem analýzy je návod pro požární jednotky, který uvádí jakou požární taktiku je vhodné zvolit v různých stadiích rozvoje požáru v objektu. HANUŠKA, Z. Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požárů. Praha: MV - Ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, s. Publikace je metodickým návodem pro vypracování dokumentace zdolávání požárů. Obsahuje postup provedení operativně taktické studie, ve které se stanoví, zda je dostupné množství sil a prostředků dostačující na zdolání požáru, způsob vypracování operativních plánů a operativních karet. Dále je zde pojednáno o grafické úpravě a vzhledu dokumentace zdolávání požárů. Obsahuje množství tabulek s různými takticko technickými údaji potřebnými k zpracování dokumentace zdolávání požárů. Součástí je vzorový příklad zpracování operativního plánu a operativní karty. 5

12 3 Postupy zdolávání požárů v zahraničí a ČR Postupy zdolávání požárů jsou určeny pro seznámení velitele zásahu s objektem, ve kterém je veden požární zásah. Skládají se zpravidla z textové a grafické části. Obsah je závislý na požadavcích legislativy a hasičských sborů, pro které jsou určeny. 3.1 Řešení postupů zdolávání požárů v zahraničí V USA se jako postup zdolávání požáru používá pre-fire plan. Tento může mít rozmanitou podobu. Pre-fire plany zpracovávají většinou sami hasiči při provádění tzv. požárních inspekcí. Má často formu jednoduchého formuláře formátu přibližně A4 (USletter), ve kterém jsou vypsány základní informace o objektu. Někdy bývá také součástí plánek budovy, fotka apod. Předpisy upravující vzhled, obsah nebo nutnost zpracování pre-fire planu nejsou vydávány na úrovni státu, ale pouze některá města je vydávají s místní působností. Pro mrakodrapy, velké výrobní komplexy a jiné složité objekty zpracovávají pre-fire plany specialisté na žádost požárního rady (Fire marshall) města nebo státu. Pre-fire plan obsahuje tyto základní informace: adresu, majitele, geometrické rozměry, stavební konstrukce, rozdělení do požárních úseků, vybavení objektu SHZ, hydranty a požárními vodovody, umístění požárních hydrantů, odhad potřebného množství sil a prostředků, a navrhovanou strategii. Odhad množství sil a prostředků se provádí obvykle metodikou ISU (viz. 6.1). Vzor listu pre-fire planu používaného v USA obsahuje příloha 1. Poslední dobou se začíná v USA a Velké Británii používat tzv. Emergency pre-plan, určený pro všechny záchranné složky. Tento je využitelný také při různých společných zásazích. Příklad je v příloze 3. Ve Švédsku zpracovává majitel objektu ve spolupráci s hasičským sborem dokumentaci obsahující základní informace o stavbě. Požadavky na síly a prostředky nejsou součástí postupů zdolávání požárů. Grafická část je tvořena půdorysem objektu v měřítku 1:350, který obsahuje důležité informace pro hasiče [20]. Příklad postupu zdolávání požáru používaného ve Švédsku je v příloze 2. Dnes je také moderní vypracovávat Pre-fire plany jako součást programů používaných při řízení zásahů. Bývají uloženy přímo na pevném disku přenosného počítače, nebo v databázi, do které se přistupuje pomocí datového přenostu na bázi GSM nebo privátních radiových sítí. Jedním z řešení je také vypracování Pre-fire planu ve formátu *.html, uložení a zobrazování na kapesních počítačích. 6

13 3.2 Dokumentace zdolávání požárů V ČR je dána povinnost zpracovat dokumentaci zdolávání požárů pro objekty se ztíženými podmínkami pro zásah [28], nebo u objektů s vysokým požárním nebezpečím [32]. Dokumentaci zpracovává odborně způsobilá osoba, nebo technik požární ochrany ve spolupráci s orgánem státního požárního dozoru [28]. Dokumentaci zdolávání požárů tvoří operativní plán zdolávání požár a operativní karta zdolávání požáru [28]. Operativní plán je tvořen a) základním textem, který obsahuje operativně taktickou studii, stanovení nejsložitější varianty požáru a výpočty pro stanovení sil a prostředků jednotek požární ochrany, popřípadě požadavky na speciální hasební látky a postupy, b) vyjímatelnou přílohou určenou pro jednotky požární ochrany při zdolávání požáru, která obsahuje 1. textovou část s operativně taktickými údaji o objektu, např základní charakteristiky požární bezpečnosti staveb a technologií, technických zařízení včetně požárně bezpečnostních zařízení, přístupových komunikací, únikových a zásahových cest, určení zdrojů vody pro hašení požárů, popřípadě speciálních hasebních látek a doporučení pro postup jednotek požární ochrany, 2. grafickou část s plánem objektu, včetně umístění okolních objektů, zdrojů vody pro hašení požárů, příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku. Operativní karta je zjednodušenou formou operativního plánu a zpracovává se zpravidla v případech, kdy se složité podmínky pro zásah vyskytují v jednom stavebním objektu. Operativní kartu tvoří a) textová část, která obsahuje základní charakteristiky požární bezpečnosti stavby a technologií, konstrukční zvláštnosti objektu, popis únikových cest, umístění zařízení pro zásobování požární vodou, umístění a způsob ovládání dalších PBZ, míst uzávěrů vody, plynu, způsob vypnutí el. proudu, popřípadě také stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy, b) grafická část, která obsahuje plán objektu a podle potřeby také umístění okolních objektů, zdroje vody pro hašení požárů, příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku. 7

14 Ze srovnání postupů zdolávání požárů zpracovávaných v zahraničí a v ČR plyne, že rámcový obsah je svým způsobem podobný. Největší odlišnost je ve stanovení množství sil a prostředků, které je v ČR prováděno poměrně podrobným způsobem. Tento postup je ale nutný, když akceptujeme fakt, že v ČR zpracovavaná dokumentace zdolávání požárů neslouží výhradně pro potřeby represivní činnosti hasičských sborů. Legislativní návaznosti na dokumentaci zdolávání požárů Dokumentace zdolávání požárů neslouží jen jako informační zdroj pro velitele zásahu, ale i jako podklad pro plnění legislativních požadavků na právnické a podnikající fyz. osoby a HZS ČR. Dokumentace zdolávání požárů slouží jako podklad k: určení, zda právnická a podnikající fyzická osoba bude zřizovat jednotku hasičského záchranného sboru podniku, nebo jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku [32] stanovení počtu zaměstnanců a vybavení HZS podniku, počtu členů a vybavení SDH podniku[32] určení, zda je právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna zřídit požární hlídku [32] zvýšení základního počtu příslušníků v jedné směně na stanici HZS kraje [29] určení nutnosti vybavení stanic HZS kraje speciální technikou (např. KHA, PHA atd.) [29] určení nutnosti vybavení jednotek SDH obcí speciální technikou (např. AZ, přetlakový ventilátor atd.) [29] 3.3 Vnitřní havarijní plán podniku Provozovatel, který zpracovává bezpečnostní zprávu, podle 8 a 9, zákona [34] je povinen zpracovat vnitřní havarijní plán. Vnitřní havarijní plán se podle [30] skládá z části informativní a operativní. Operativní část vnitřního havarijního plánu tvoří: a) scénáře havárií b) opatření vedoucí k zastavení rozvoje havárie c) síly a prostředky použitelné k řešení havárie d) vyrozumění o havárii a předání informací 8

15 e) řízení zásahu f) spojení g) monitoring h) havarijní informační systém i) způsob asanace daného typu havárie Dále jsou součástí vnitřního havarijního plánu ostatní plány pro řešení mimořádných událostí, např. dokumentace zdolávání požárů. Z výše uvedeného je zřejmé, že vnitřní havarijní plán, zpracovaný podle vyhlášky [30], je poměrně rozsáhlý při vlastním zásahu jen obtížně využitelný. Z hlediska pružného a efektivního řešení události se jeví vhodné zpracovat vnitřní havarijní plán ve formě operativních karet, které obsahují pouze údaje potřebné pro složku IZS nebo organizační útvar podniku, který bude kartu používat při havárii. Zpracování vnitřního havarijního plánu pro všechny scénáře havárií je obtížné. Rozpracování scénářů do velkých podrobností (časové údaje apod.) je zbytečné. Pro havárie, které předpokládáme na základě analýzy rizika jsou obvykle realizována preventivní opatření již ve fázi projektu technologie. Při dodržení projektových parametrů by na technologickém zařízení nemělo dojít k havárii, kterou lze analýzou rizika odhalit. Často dochází na technologiích k haváriím, které analýza rizika neodhalila. V praxi se také stává, že k havárii na zařízení dojde i při dodržení všech projektových bezpečnostních opatření. Vhodným řešením tohoto problému je zpracování vnitřního havarijního plánu pro několik základních havárií: a) požár b) výbuch c) únik toxického, nebo výbušného plynu do ovzduší d) únik nebezpečné látky do odpadních, nebo spodních vod e) povodňový plán Tímto způsobem mají také některé průmyslové podniky vnitřní havarijní plán zpracován. Legislativa [30] neupravuje vzhled a grafické zpracování vnitřního havarijního plánu. Při zpracování lze využít metodiky [12]. 9

16 3.4 Grafická a obsahová úroveň postupů zdolávání požárů Na základě srovnání již vypracovaných postupů zdolávání požárů s postupy používanými v zahraničí lze uvést některé poznatky: Při zpracování počítat s tím, že postupy zdolávání požárů nemusí sloužit výlučně jako informační zdroj pro případ požárů, ale i při jiných mimořádných událostech. Pro většinu objektů je nejvhodnější vypracování operativní karty. Karta musí být přehledná a jednoduchá. Pokud je zpracováván operativní plán, musí být maximálně stručný a přehledný, orientace v něm musí být jednoduchá. Je vhodné, aby si každý sbor vytvořil jednotnou šablonu a požadavky na obsah postupu, ke kterým by měl zpracovatel přihlédnou. Důležitá je spolupráce zpracovatele s veliteli jednotky PO, která bude postupy používat. V grafické části postupu je nutné vždy uvádět legendu použitých značek a nepoužívat zkratky, kromě všeobecně známých a nezaměnitelných. Při označování chemických látek neuvádět chemický vzorec, ale název (kromě složitých názvů), nejvhodnější je používat některý z identifikačních kódů, např. UN v kombinaci informačním kódem např. HAZCHEM. Důležité je uvést přibližné množství nebezpečné látky. Není vhodné, aby byly v operativní kartě zmiňovány údaje všeobecně známé, ale odlišné a neobvyklé. Při zpracování postupů je nejdůležitější logicky uvažovat a držet se tzv. při zemi. Při bezmyšlenkovém kopírování stanovené metodiky lze dospět k nesmyslným požadavkům. 10

17 4 Požární taktika Množství sil a prostředků potřebných ke zdolávání požáru je závislé na zvolené požární taktice. Velitel zásahu rozhoduje o způsobu nasazení sil a prostředků. Pro rozhodování musí mít dostatek informací o možnosti zdolat požár v daném objektu. 4.1 Cíle požárního zásahu Nastávají situace, kdy je jako efektivní vyhodnocen x-hodinový zásah, při kterém byly soustředěny desítky požárních jednotek a na požářišti zbyly doutnající trosky nehořlavých stavebních konstrukcí a hromada popela. Tato situace je ovšem vynucena obecnými zvyklostmi a tlakem veřejnosti. Je mnoho subjektivních důvodů pro zahájení zásahu, například veřejné mínění, že každý požár musí být hašen. Tato situace vyžaduje velkou sebedůvěru velitele zásahu, aby před médii obhájil, proč nechal stavbu shořet. [20] strana 13. Mnoho hasičů zastává názor, že některé objekty by bylo vhodnější v určité fázi požáru nechat shořet, ale obvykle ho vůbec veřejně nevysloví. Pokud by se velitel zásahu rozhodl nehasit hořící objekt a věnoval se pouze obraně okolí, mohl by například vlastník objektu iniciovat soudní proces pro náhradu škody. Pokud by k tomuto procesu došlo, muselo by se postupovat podle platné právní úpravy této problematiky. Cíle požárního zásahu jsou definovány takto: Cílem činnosti jednotek při zdolávání požáru je a) lokalizace požáru v případech, kdy bylo zásahem zamezeno dalšímu šíření požáru a síly a prostředky zasahujících jednotek jsou pro likvidaci požáru dostatečné, a poté b) likvidace požáru až do ukončení nežádoucího hoření. [29] 15 odst. 1. Z toho je zřejmé, že lokalizace a likvidace požáru nemůže být dosaženo, dokud na místě zásahu není soustředěno dostatečné množství sil a prostředků. Jestliže bychom uvažovali až do extrémů, tak lze vydedukovat následující názor. Pokud na místě požáru není soustředěno dostatečné množství sil a prostředků, nelze požár lokalizovat ani likvidovat. Obvyklým způsobem zdolávání velkého požáru je soustřed ovat síly a prostředky tak dlouho, dokud nevyhoří většina hořlavin, poté již dojde ke snížení intenzity hoření a síly a prostředky stačí k uhašení dohořívajícího ohně. 11

18 Platná právní úprava vymezuje situaci, kdy je vhodnější nechat objekt vyhořet následujícím způsobem. V případě, že by náklady na zdolání požáru osamoceně stojícího objektu, jako je například stoh nebo sklad píce, mohly být s ohledem na hodnotu takového objektu považovány za náklady vynaložené nehospodárně a průzkumem bylo potvrzeno, že nejsou ohroženy životy osob nebo zvířat anebo životní prostředí, je velitel zásahu povinen zvážit účelnost zásahu a případně jej ukončit, aniž by bylo dosaženo cíle činnosti jednotek při zdolávání požáru. [29] 15 odst. 3. Nicméně i při hašení cennějších objektů, než je stoh slámy, mohou náklady na zdolání požáru převýšit uchráněné hodnoty. Zohlednit je nutné například náklady na sanaci místa požáru a zachycení kontaminované požární vody v případě požáru chemických látek. Touto problematikou se musí předem zpracovávané postupy zdolávání požárů zabývat, protože, jak plyne ze zákona [32] a vyhlášky [29], musí jednotky při zásahu požívat dokumentaci zdolávání požárů a havarijní plány. Cílem činnosti integrovaného záchranného systému (dále IZS), jehož jsou jednotky požární ochrany součástí, je odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí [33]. Základní legislativní podklady pro represivní požární ochranu [32], [29] se přímo vlivem požárního zásahu na životní prostředí nezabývají. Vliv požárního zásahu na životní prostředí Vliv požáru na životní prostředí je takřka vždy negativní. Ohrožení životního prostředí vlivem požáru se může zhoršit také při nevhodném požárním zásahu. Například u objektů, ve kterých se skladují nebezpečné chemické látky. Požární voda může tyto látky vyplavit a způsobit jejich proniknutí do půdy, spodních vod a vodních toků. V tomto případě je nanejvýš nutné stanovit prioritní cíle požárního zásahu již v dokumentaci zdolávání požárů, která je také součástí havarijních plánů určených pro tyto objekty [34]. Vyhořením se obvykle sníží nebezpečnost látky pro životní prostředí, i když dokonalé spalování nelze za podmínek požáru předpokládat. Může se ovšem také stát, že nedokonalým spalováním budou teprve nebezpečné látky vznikat. Určit reálný dopad požárního zásahu na životní prostředí je velmi složité. Ve Velké Británii byly zpracovány studie [10], které srovnávaly náklady na odstranění ekologické zátěže vzniklé při úniku kontaminované požární vody a náklady vzniklé uvolněním toxických látek do ovzduší. Výsledkem byly obecné aplikovatelné podmínky uvedené v tabulce 1., které specifikují, kdy je vhodnější požár hasit a kdy nechat látky vyhořet. 12

19 Hašení požáru je nutné pokud: jsou požárem ohroženy životy jsou předpoklady pro rychlé uhašení bez dopadu na živ. prostředí existuje riziko významného rozšíření požáru jsou ohroženy důležité budovy je možné zachránit majetek a škody na životním prostředí nejsou proti hodnotě majetku důležité Vyhoření je vhodnější pokud: požár neohrožuje životy je malá pravděpodobnost uhašení požáru hašení požáru by bylo závažným rizikem pro zasahující hasiče již nelze zachránit majetek povětrností podmínky jsou příznivé (zplodiny hoření se nebudou šířit do obydlené oblasti) odtok požární vody může ohrozit zdroje pitné vody Tabulka 1: Podmínky použití taktiky kontrolovaného vyhoření [10] Otázkou pouze zůstává, jestli má v ČR životní prostředí stejnou hodnotu jako ve Velké Británii. Pokud se nebezpečná látka uvolní do ovzduší, způsobí zpravidla menší škody, než když kontaminuje půdu a spodní vody. 4.2 Volba režimu činnosti na místě zásahu Většina autorů literatury zabývající se požární taktikou obvykle dělí režim zásahové činnosti na požární útok a požární obranu. Podle [16] je požární útok organizované nasazení sil a prostředků v určitém směru na místě zásahu. Požární útok musí zajistit záchranu osob, zvířat, majetku, lokalizaci a likvidaci požáru, včetně ochrany okolí. Požární obrana se provádí, pokud je množství sil a prostředků nedostatečné pro provedení požárního útoku. Hlavním cílem požární obrany je záchrana osob, zvířat, majetku, ochrana okolí a lokalizace požáru. Volba režimu činnosti a vlastní požární taktiky je závislá na dostupných silách a prostředcích a taktických parametrech těchto prostředků. Soustředění sil a prostředků je závislé na čase a taktéž rozvoj požáru je závislý na čase. Stávající model stanovení sil a prostředků definuje nejsložitější variantu požáru [12] a na tuto variantu jsou vypočteny síly a prostředky. V literatuře [20] je vztah mezi aktuálně dostupnými silami a prostředky pro zdolávání požáru definován grafem uvedeným na obrázku 1. Vodorovná osa grafu představuje režim činnosti, kterým může být obrana nebo útok. Na svislé ose jsou zachyceny aktuálně dostupné síly a 13

20 Obrázek 1: Závislost režimu činnosti na dostupných silách a prostředcích prostředky. Pokud množství sil a prostředků těsně překoná potřebu, jedná se o kritické množství. V tomto případě není jisté, zda je vhodnější obrana nebo útok a režim je okrajový. Pokud je zásah zahájen nad chybovou hranicí, síly a prostředky budou účelně využity a operaci lze považovat za úspěšnou. Zásah provedený v situaci pod chybovou hranicí nebude úspěšný. Při zdolávání požárů mohou nastat čtyři situace, které jsou uvedeny v tabulce 2. Nároky na volbu správné požární taktiky jsou nejvyšší v situacích 2. a 4., v situaci 1. se lze snadno rozhodnout pro agresivní požární útok a při situaci 3. je jedinou rozumnou možností požární obrana. Vynesení těchto situací do grafu závislosti režimu činnosti na dostupných silách a prostředcích je na obrázku situace Ohraničený požár, síly a prostředky jsou dostatečné Příklad: požár osobního automobilu, požár bytu 2. situace Ohraničený požár, kritické množství sil a prostředků Příklad: rozšiřující se požár bytu 3. situace Ohraničený požár, nedostatek sil a prostředků Příklad: požár skladiště, stodoly 4. situace Neohraničený požár, nedostatek sil a prostředků Příklad: požární bouře, rozsáhlý lesní požár, výbuch plynu v chemické továrně přecházející v domino efekt Tabulka 2: Situace, které mohou nastat při zdolávání požáru [20] Potřebné množství sil a prostředků je závislé na způsobu hašení a potřebném množství hasiv 14

21 pro hašení požáru. Metodiky používané k určení potřebného průtoku vody se liší v různých státech, některé jsou uvedeny v kapitole 6. Výpočty k určení počtu hasičů a požární techniky jsou závislé na požární taktice a technických prostředcích použitých k zásahu. Obrázek 2: Příklady umístění základních situací v grafu 4.3 Dostupné síly a prostředky jednotek požární ochrany Dojezd jednotek požární ochrany na místo zásahu probíhá v souladu s plošným pokrytím jednotek na území ČR. Diagram na obrázku 3. zobrazuje obvyklou časovou posloupnost soustředění jednotek při zdolávání požáru. Odlišný postup při soustředění jednotek na místo zásahu lze očekávat pouze při mimořádně rozsáhlých požárech, nebo při požárech, kdy je ohroženo velké množství lidí a tyto jsou ohlášeny až ve vyšších fázích rozvoje požáru. Operační důstojník obvykle vysílá na místo události nejprve síly a prostředky předurčené plošným pokrytím. Dojezdové časy prvních tří jednotek požární ochrany jsou uvedeny v tzv. základní tabulce plošného pokrytí ze zákona [32]. Přesné určení jednotek pro danou lokalitu je v požárním poplachovém plánu kraje. Tento by měl být ve všech krajích přepracován do Nyní existující požární poplachové plány okresu pozbyly platnosti a vysílání požárních jednotek nemá legislativní podklad. Tento stav je ovšem pouze přechodný. Požární poplachový plán kraje bude většinou zpracováván na základě původních požárních poplachových plánů okresů. 1 Uvedeno v nařízení vlády č. 498/2002 Sb. 15

22 Operační a informační středisko Ohlášení požáru Vyslání jednotek předurčených pro zásah Příjezd na místo Stačí síly a prostředky? NE Požadavek na další jednotky ANO Vyslání posilových jednotek Lokalizace požáru Příjezd na místo Likvidace požáru Ukončení činnosti jednotek požární ochrany Lokalizace požáru Likvidace požáru Časová osa Obrázek 3: Diagram znázorňující průběh soustředění jednotek požární ochrany na místě zásahu Ze zkušeností lze říci, že operační důstojník se obvykle řídil požárním poplachovým plánem okresu, pokud byl vyhlášen maximálně II. stupeň poplachu. Při vyšších stupních poplachu již povolával jednotky dle vlastního uvážení v závislosti na jejich vybavení technikou. V tabulce 3. jsou vypsány dojezdové časy a technika jednotek požární ochrany pro jednotlivé kategorie nebezpečí. Platná právní úprava také stanovuje minimální taktické parametry požární techniky, která se na místo zásahu dostaví. Jedná se o techniku jednotek, zařazených v I. stupni poplachu pro danou kategorii plošného pokrytí. Taktické parametry jsou uvedeny v tabulce 4. Vozidlo CAS 24 sice zákon [32] nepožaduje, ale plošné pokrytí a požární poplachové plány jsou koncipovány tak, aby ke každému zásahu dojela alespoň jedna jednotka HZS kraje. Vyslání menšího vozidla než CAS 24 HZS kraje je málo pravděpodobné. Technika, která se na místo zásahu dostaví, může mít odlišné parametry. Záleží na vybavení jednotek požární ochrany. Uvedené taktické parametry techniky jsou minimální. Při výpočtech 16

23 můžeme použít parametry, které má technika, kterou jsou skutečně hasičské sbory vybaveny. V tomto případě, ale bude nutné dokumentaci častěji aktualizovat v souladu s obnovováním techniky. K silám a prostředkům, vycházejícím z plošného pokrytí (technice HZS ČR a JSDH obce) lze přičíst techniku, kterou vlastní JHZS nebo JSDH podniku, pokud se jedná o zásah v areálu podniku. 1. jednotka 2. jednotka 3. jednotka Kategorie Doba [min] Technika Doba [min] Technika Doba [min] Technika I. A 7 CAS 7 CAS 10 CAS B 7 CAS 10 CAS 10 CAS II. A 10 CAS 10 DA 15 CAS B 10 CAS 15 DA 15 CAS III. A 15 DA 15 CAS 20 CAS B 15 DA 20 CAS 20 CAS IV. A 20 DA 25 CAS 25 CAS Tabulka 3: Dojezdové časy a technika JPO pro danou kategorii území podle základní tabulky plošného pokrytí a [32] Průtok Nádrž Prášek Družstvo Technika [l.min 1 ] Voda [l] Pěnidlo [l] [kg] CAS x CAS x DA x Souhrnné taktické parametry základní dostupné techniky Kategorie Průtok Voda Pěnidlo Prášek Hasiči I x 6 12 II x 6 12 III.-IV x 6 12 Tabulka 4: Taktické parametry základní požární techniky dostupné dle plošného pokrytí, vycházející z požadavků vyhlášky [31] 17

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Odhad sil a technických prostředků jednotek PO pro zdolávání požáru. Základy požární taktiky KONSPEKT

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Odhad sil a technických prostředků jednotek PO pro zdolávání požáru. Základy požární taktiky KONSPEKT MV - Ř EDITELSTVÍ H ASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR O DBORNÁ PŘ ÍPRAVA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY KONSPEKT POŽÁRNÍ TAKTIKA 1-1-11 Základy požární taktiky Odhad sil a technických prostředků jednotek PO pro

Více

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotky PO 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči),

Více

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. VZOR základních znalostí členů jednotek SDH Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 1. - základní znalosti zákona a

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé Jednotky PO Jednotky požární ochrany Systém jednotek požární ochrany Jednotky požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-15/PO-OVL-2014 Praha 18. ledna 2014 Počet listů: 4 S c h v a l u j i : generální ředitel HZS ČR Teze (témata) ODBORNÉ

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-6/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 4 S c h v a l u j i :. generální ředitel HZS ČR NORMA ZNALOSTÍ PRO

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-5/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A: Právní předpisy Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A.1 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - 1 úvodní ustanovení: účel zákona, obecná povinnost

Více

Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů

Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Vypracoval mjr. Ing. Martin Řehák I. Druhy cvičení Dle platné legislativy (rok 2010) rozlišujeme tyto druhy cvičení: Prověřovací

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY

TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY A) Ochrana obyvatelstva a krizové řízení 1. Krizové řízení 1.1. Definice pojmu, základní právní předpisy 1.2. Možné členění krizových situací z hlediska jejich vzniku

Více

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností kpt. Ing. Jan Pecl MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 3/2011 1 Některé

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Posuzování kouřových plynů v atriích s aplikací kouřového managementu

Posuzování kouřových plynů v atriích s aplikací kouřového managementu Posuzování kouřových plynů v atriích s aplikací kouřového managementu Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 9, 746 1 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PRO ROK 2009 Preventista II. Test A 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do a) do čtyř tříd nebezpečnosti b) do tří kategorií c)

Více

Konstrukce a požárně bezpečnostní zařízení

Konstrukce a požárně bezpečnostní zařízení Konstrukce a požárně bezpečnostní zařízení Požární bezpečnost staveb zahrnuje technická, provozní a organizační opatření zajišťující ve sledovaném objektu ochranu osob, zvířat a materiálních hodnot před

Více

Obec Dubno. Obecně závazná vyhláška obce Dubno č. 1/2011, kterou se vydává Požární řád obce Dubno

Obec Dubno. Obecně závazná vyhláška obce Dubno č. 1/2011, kterou se vydává Požární řád obce Dubno Obec Dubno Obecně závazná vyhláška obce Dubno č. 1/2011, kterou se vydává Požární řád obce Dubno Zastupitelstvo obce Dubno schvaluje a vydává dne 21.2.2011 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2)

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

ORGANIZACE JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY V ČR

ORGANIZACE JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY V ČR Druhy jednotek PO - 65 zákona o PO jednotka hasičského záchranného sboru kraje jednotka hasičského záchranného sboru podniku jednotka sboru dobrovolných hasičů obce jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Legislativní předpoklady provozování vodárenských systémů a zajištění dodávek vody pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VÝZNAM

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 1/2015 ze dne 5. 2. 2015, kterým se vydává požární poplachový plán Jihočeského kraje Rada Jihočeského kraje v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002,

NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002, NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002, kterým se stanoví zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu Rada Jihočeského kraje vydává, podle 7 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011 NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje č. 8/2011 ze dne 20.července 2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje Rada Ústeckého kraje vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č.

Více

Plošné pokrytí. Radim Paloch

Plošné pokrytí. Radim Paloch Plošné pokrytí Radim Paloch Plošné pokrytí Prvním dokumentem k plošnému pokrytí v ČR bylo Usnesení vlády č. 646 z roku 1994 Zákonná úprava stávající podoby plošného pokrytí nabyla účinnosti 01.01.2001

Více

Požár. - snadno a rychle

Požár. - snadno a rychle Požár - snadno a rychle Hoření Jako hoření označujeme každou chemickou oxidačně-redukční reakci, při které látky rychle reagují s oxidačním prostředkem. Při této reakci vzniká teplo (jedná se tedy o exotermickou

Více

Systém prevence mimořádných událostí

Systém prevence mimořádných událostí Systém prevence mimořádných událostí plk. Ing. Jana Neškodná 29.-30.3.2011 Červený kohout 2011 Hluboká nad Vltavou Právní rámec Zákon č. 133/1985 S., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Legislativa a systém požární ochrany

Legislativa a systém požární ochrany 5.5.1. Legislativa a systém požární ochrany http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-po/legislativa-a-system-pozarniochrany Základní podmínky požární bezpečnosti a podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví

Více

PRO ROK 2011. Preventista II.

PRO ROK 2011. Preventista II. Preventista II. SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PRO ROK 2011 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do a) do tří kategorií b) do čtyř tříd nebezpečnosti c) do dvou

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Zdolávání mimořádných událostí

Zdolávání mimořádných událostí 6. Zdolávání mimořádných událostí 6 - Zdolávání mimořádných událostí Počet vyučovacích hodin předmětu 68 Počet vyučovacích hodin bloku: 6. Nasazení sil a prostředků 22 6.2 Zásahy na nebezpečné látky 6

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2012 Obec Úžice, Nádražní 200, 277 45 Úžice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Úžice, Nádražní 200, 277 45 Úžice schvaluje a vydává dne 9. 2. 2012 v souladu

Více

Srovnání metod pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního

Srovnání metod pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního Srovnání metod pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 39, 746 01 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz

Více

č. 1 /2007 kterou se vydává požární řád obce

č. 1 /2007 kterou se vydává požární řád obce Obec Dřínov, Dřínov č.p. 38, 277 45 Úžice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2007 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Dřínov schvaluje a vydává dne 26. 6. 2007 v souladu s ust. 10 písm. d),

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

2. P ř írodní v ě dy

2. P ř írodní v ě dy . Přírodní vědy - Přírodní vědy vyučovacích předmětu 48 vyučovacích bloku:. - Základy chemie 0. - Základy fyziky 0.3 - Základy meteorologie 4.4 - Požár a jeho rozvoj 8.5 - Hasební prostředky 8.6 - Ekologie

Více

Havarijní plánování. Přednáška (5/5) v rámci předmětu Havárie a životní prostředí

Havarijní plánování. Přednáška (5/5) v rámci předmětu Havárie a životní prostředí Havarijní plánování Přednáška (5/5) v rámci předmětu Havárie a životní prostředí Ing. Vilém Sluka Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Praha Přednáška

Více

Část A. Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku

Část A. Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku Příloha č. 1a k č. j. FM-24-3/2014 Počet listů: 9 OBECNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Část A Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Elektronický vzdělávací a informační systém Hasičského záchranného

Více

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Činnost jednotek požární ochrany při povodních plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 1 Bezpečnost komplexně Úkolem vlády ČR a orgánů všech územních samosprávných celků

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-3958/GŘ-VZ-2005 Praha 15. února 2006 listů: 6 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

ORLÍ PERO Prokaž znalost prevence a hašení požáru, hasící přístroje, telefon T - 55

ORLÍ PERO Prokaž znalost prevence a hašení požáru, hasící přístroje, telefon T - 55 ORLÍ PERO Prokaž znalost prevence a hašení požáru, hasící přístroje, telefon T - 55 Vítězslav Čermák Atana Při naší skautské činnosti se dostáváme velmi často do situace, kdy musíme použít otevřený oheň,

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 PRÁVNÍ RÁMEC ( požární kodex ) Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (ve znění 186/2006 Sb.)

Více

OBEC KŠELY. Obecně závazná vyhláška č.01/2013. Požární řád obce. Čl. 1. Účel. Čl. 2. Organizace požární ochrany v obci

OBEC KŠELY. Obecně závazná vyhláška č.01/2013. Požární řád obce. Čl. 1. Účel. Čl. 2. Organizace požární ochrany v obci OBEC KŠELY Obecně závazná vyhláška č.01/2013 Požární řád obce. Obecní zastupitelstvo obce Kšely se na svém zasedání dne 06.12. 2013 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb.,

Více

PRINCIPY PLOŠNÉHO POKRYTÍ JEDNOTKAMI PO

PRINCIPY PLOŠNÉHO POKRYTÍ JEDNOTKAMI PO PRINCIPY PLOŠNÉHO POKRYTÍ JEDNOTKAMI PO Základní princip plošného pokrytí Základním principem je rozmístění jednotek PO a stanovení jejich druhů a kategorií na území jednotlivých krajů ČR tak, aby každá

Více

Koncepce podpory vybraných projektů

Koncepce podpory vybraných projektů Koncepce podpory vybraných projektů v rámci čerpání dotačního fondu KÚ LK Program "Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji" Zpracoval: plk. Mgr. Jaromír Lebeda, HZS Libereckého kraje Strana

Více

Informační podpora. TRINS, Databáze nebezpečných látek. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR.

Informační podpora. TRINS, Databáze nebezpečných látek. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR www.medistyl.info Informační podpora TRINS, Databáze nebezpečných látek Vlastimil Svoboda www.medistyl.info TRINS Transportní a informační

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

Požáry v uzavřených prostorech

Požáry v uzavřených prostorech Požáry v uzavřených prostorech Flashover kontejner HAMRY, HZS Olomouckého kraje, ÚO Prostějov mjr. Ing. Ivo Jahn Výcvik Flashover kontejner TEORIE prezentace požárů v uzavřených prostorech prezentace 3D

Více

Testové otázky 2014. Správná odpověď je Á.

Testové otázky 2014. Správná odpověď je Á. Testové otázky 2014 Správná odpověď je Á. Požární taktika oblast a 1. Lokalizace požáru znamená, že: A) je zabráněno jeho dalšímu šíření a síly a prostředky postačují pro jeho likvidaci B) požár je uhašen

Více

Požární ochrana v obcích

Požární ochrana v obcích Požární ochrana v obcích Základní informace pro starosty obcí o povinnostech na úseku zajišťování úkolů požární ochrany 2011 prevence 1 JSDHO x SDH V obci zpravidla působí sbor dobrovolných hasičů (SDH),

Více

ODBORNÁ RADA REPRESE OSH Ústí nad Orlicí. Cvičení jednotek PO. Ing. Vladimír Makeš

ODBORNÁ RADA REPRESE OSH Ústí nad Orlicí. Cvičení jednotek PO. Ing. Vladimír Makeš ODBORNÁ RADA REPRESE OSH Ústí nad Orlicí Cvičení jednotek PO Ing. Vladimír Makeš Předpisy upravující činnost JPO Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti

Více

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P)

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P) MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84481-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TŘ-P Praha 14. srpna 2013 listů: 8 Schvaluji:. plk. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

Evropské pojetí zařízení pro odvod tepla a kouře

Evropské pojetí zařízení pro odvod tepla a kouře Evropské pojetí zařízení pro odvod tepla a kouře Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 39, 746 01 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz Klíčová

Více

Město Jemnice Vyhláška č. 2/2004. Požární řád města

Město Jemnice Vyhláška č. 2/2004. Požární řád města Město Jemnice Vyhláška č. 2/2004 Zastupitelstvo města Jemnice se na svém zasedání dne 16.12.2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 18. listopadu 2003 Částka: 48 O B S A H : Část I.

Více

VYUŽITELNOST PROVOZNÍCH VZDUCHOTECHNICKÝCH SYSTÉMŮ K REALIZACI OCHRANNÝCH CÍLŮ PŘI POŽÁRU

VYUŽITELNOST PROVOZNÍCH VZDUCHOTECHNICKÝCH SYSTÉMŮ K REALIZACI OCHRANNÝCH CÍLŮ PŘI POŽÁRU VYUŽITELNOST PROVOZNÍCH VZDUCHOTECHNICKÝCH SYSTÉMŮ K REALIZACI OCHRANNÝCH CÍLŮ PŘI POŽÁRU Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. 1 ABSTRAKT Příspěvek se zabývá popisem studie VDMA zaměřené na posouzení vlivu provozních

Více

Chování pyrotechnických výrobků v podmínkách požáru

Chování pyrotechnických výrobků v podmínkách požáru Chování pyrotechnických výrobků v podmínkách požáru mjr. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., mjr. Ing. Věra Žídková, mjr. Ing. Radim Bezděk HZS Moravskoslezského kraje, foto archiv HZS Moravskoslezského kraje Kulturní,

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY V ČR

ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY V ČR ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY V ČR Organizace požární ochrany je v ČR upravena základními legislativními předpisy: zákony prováděcími předpisy (např. prováděcími vyhláškami k zákonům) pokyny vydanými na úrovni

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Modul č. 8. Nebezpečné látky.

Modul č. 8. Nebezpečné látky. Modul č. 8. Nebezpečné látky. Čís. Otázka A 1 Co řeší mezinárodní dohoda ADR, kterou je také Přepravu nebezpečného zboží v silniční dopravě. Česká republika vázána? 2 Podle mezinárodní dohody o přepravě

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I OSNOVA 1. KAPITOLY 1. Základy měření Úvod do problematiky experimentální

Více

Hasební látky. Pěna. Radim Paloch

Hasební látky. Pěna. Radim Paloch Hasební látky Pěna Izolace (oddělení) izolace hořlavé látky od přístupu okysličovadla (vzdušného kyslíku) Ochlazování hořlavá látka se ochladí pod její teplotu hoření hasivo musí mít schopnost odebírat

Více

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku 480/01 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 0. prosince 01 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 Požární řádobce Dobrá Obec Dobrá vydává ve smyslu ustanovení 16, odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením 29 zákona

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Transport nebezpečných látek a odpadů Další zdroje informací o nebezpečných vlastnostech látek a předmětů Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Proč další informace? Dohoda

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD pro všechny budovy školy

POŽÁRNÍ ŘÁD pro všechny budovy školy Název procesu/ Číslo Vlastník POŽÁRNÍ ŘÁD pro všechny budovy školy a/ Popis vykonávané činnosti a charakteristika požárního nebezpečí. Školní objekty slouží k výuce žáků a vzdělávání dětí pod dozorem zaměstnanců

Více

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Dokumentace zdolávání požáru - všeobecně. Základy požární taktiky 1-1-06 KONSPEKT

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Dokumentace zdolávání požáru - všeobecně. Základy požární taktiky 1-1-06 KONSPEKT MV- Ř EDITELSTVÍ H ASIČ SKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR O DBORNÁ PŘ ÍPRAVA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY KONSPEKT POŽÁRNÍ TAKTIKA 1-1-06 Základy požární taktiky Dokumentace zdolávání požáru - všeobecně Zpracoval

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014. Požární řád obce Vavřinec

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014. Požární řád obce Vavřinec OBEC VAVŘINEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Požární řád obce Vavřinec Zastupitelstvo obce Vavřinec se dne 31. ledna 2014 usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

*MVCRX01FEPLR* MVCRX01FEPLR

*MVCRX01FEPLR* MVCRX01FEPLR MINISTERSTVO VNITRA *MVCRX01FEPLR* MVCRX01FEPLR generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 37873-1/PO-IZS-2013 Praha 4. dubna 2013 listů: 11 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

NAŘÍZENÍ Jihočeského kraje č. 3/2003 ze dne Požární poplachový plán kraje

NAŘÍZENÍ Jihočeského kraje č. 3/2003 ze dne Požární poplachový plán kraje NAŘÍZENÍ Jihočeského kraje č. 3/2003 ze dne 2.12.2003 Rada Jihočeského kraje vydává na základě 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D obcí Bratkovice a Dominikální Paseky

P O Ž Á R N Í Ř Á D obcí Bratkovice a Dominikální Paseky Obecní úřad Bratkovice obecně závazná vyhláška obce č.1/2008 Zastupitelstvo obce Bratkovice se sídlem v Dominikálních Pasekách schválilo dne 19.3.2008 svým usnesením č. 1/2008 v souladu s 29, odst. 1,

Více

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE MALÁ VÍSKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE MALÁ VÍSKA Obec Malá Víska OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Malá Víska Č. 5/2011 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE MALÁ VÍSKA Zastupitelstvo obce Malá Víska se na svém zasedání dne 11.7.2011 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm.

Více

Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů

Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů Nebezpečné látky doplňující materiály Hodina: 20. Značení tlakových

Více

Výkon státního požárního dozoru

Výkon státního požárního dozoru Výkon státního požárního dozoru a) kontrolní činnost Do plánu kontrolní činnosti bylo na územním odboru Tachov na rok 2009 zařazeno provedení 12 komplexních a 68 tematických požárních kontrol. 15 tematických

Více

Sprinklerová ochrana podle

Sprinklerová ochrana podle Sprinklerová ochrana podle ČSN EN 12848:2015 a ČSN 73 0810:2016 Červený kohout 2016 Ing. P.Rybář ČSN EN 12 845:2015 rozsah použití Návrh, montáž, údržba Ochrana majetku + osob Vybraná nebezpečí LH, OH,

Více

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA V PLAMENECH

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA V PLAMENECH FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA V PLAMENECH Demonstrační cvičení Bc Josef Kopačka Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Jiří Hladík Solartec s.r.o. 28. června 2012 Praha Obsah prezentace Úvod Pokusná měření

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV /PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 14

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV /PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 14 MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-78689-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 listů: 14 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR podepsáno

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.50; 91.040.20 Únor 2010 ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb Výrobní objekty Fire protection of buildings Industrial buildings Sécurité des bâtimens contre l,incendie

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Dokumentace zdolávání požáru - všeobecně

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Dokumentace zdolávání požáru - všeobecně MV GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ODBORNÁ PŘÍPRAVA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY Konspekt 1-1-06 POŽÁRNÍ TAKTIKA Základy požární taktiky Dokumentace zdolávání požáru - všeobecně Zpracoval:

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Č.j.: HSJI- 87-3/PE-2015 Počet listů: 2 Přílohy: 0

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Č.j.: HSJI- 87-3/PE-2015 Počet listů: 2 Přílohy: 0 Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov HZSJX0037UG2 HZSJX0037UG2 prvotní identifikátor DRESÁT: Městský úřad, Městys, Obecní úřad, DDL Lukavec, Nemocnice

Více

POZARNI RAD OBCE UHERCE

POZARNI RAD OBCE UHERCE \ Obecně závazná vyhláška obce Úherce v,, 'V r r POZARNI RAD OBCE UHERCE Zastupitelstvo obce vydává podle 10 a 84 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novel a v souladu s 29, odst. I, písmo

Více

OBEC STRUHAŘOV. Obecně závazná vyhláška obce Struhařov č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce Struhařov. Čl. 1 Účel

OBEC STRUHAŘOV. Obecně závazná vyhláška obce Struhařov č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce Struhařov. Čl. 1 Účel OBEC STRUHAŘOV Obecně závazná vyhláška obce Struhařov č. /009, kterou se vydává Požární řád obce Struhařov Zastupitelstvo obce Struhařov schvaluje a vydává dne 8.9.009 v souladu s ust. 0 písm. d), 5 a

Více

OBEC PÍSEČNÁ Zastupitelstvo obce Písečná Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 kterou se vydává požární řád obce

OBEC PÍSEČNÁ Zastupitelstvo obce Písečná Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 kterou se vydává požární řád obce OBEC PÍSEČNÁ Zastupitelstvo obce Písečná Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném dne 14. 11. 2016 usnesením č. 18/1.6

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Strana 738 Sbírka zákonů č. 78 / 2013 78 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,

Více

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 15. července 2005 Částka: 26 O B S A H : Část I.

Více

Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR. Rudolf Kaiser

Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR. Rudolf Kaiser Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR Rudolf Kaiser Úvod Požár může způsobit úplné zničení budovy a její obsah může shořet jen za pár hodin; oblasti, které nejsou přímo poškozeny plamenem

Více

MĚSTO VELKÉ HAMRY. Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2014,

MĚSTO VELKÉ HAMRY. Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2014, MĚSTO VELKÉ HAMRY Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2014, kterou se vydává Požární řád města Velké Hamry, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více