Zkušenosti s provozním využíváním modelu směsných oblastí na ZPO č. 2 v Třineckých železárnách, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkušenosti s provozním využíváním modelu směsných oblastí na ZPO č. 2 v Třineckých železárnách, a.s."

Transkript

1 Hutnické listy č.1/2008 Výroba oceli Zkušenosti s provozním využíváním modelu směsných oblastí na ZPO č. 2 v Třineckých železárnách, a.s. Prof. Ing. Karel Michalek, CSc., Ing. Karel Gryc, Katedra metalurgie, VŠB-Technická univerzita Ostrava Ing. Jan Morávka, Ph.D., Ing. Vladislav Mrajca, CSc., Třinecký inženýring, a. s., Třinec Ing. Jan Klapsia, Ing. Miroslav Szymanik, Ing. Petr Walek, Třinecké železárny, a. s., Třinec Příspěvek je věnován řízení rozsahu směsné oblasti na ZPO č. 2 v Třineckých železárnách, a.s. na základě využití moderních experimentálních a matematicko-statistických metod. Prvního června 2007 uplynuly dva roky od doby, kdy byla na ZPO č. 2 zcela zprovozněna SW aplikace tzv. modelu směsných oblastí (MSO). V předkládaném příspěvku je nejprve provedeno vyhodnocení přínosu řízení směsné oblasti původní, vytvořenou SW aplikací MSO. Druhá část je věnována stručné rekapitulaci rozsáhlé interdisciplinární vědecko-výzkumné činnosti řešitelského kolektivu, která umožnila precizní funkčnost celého systému řízení směsných oblastí. Jsou shrnuty postupy provozní verifikace, matematického modelování pomocí CFD programu FLUENT, fyzikálních simulací na vodním modelu mezipánve, aproximačních a matematicko-statistických metod vedoucích k vytvoření vlastního modelu řízení směsné oblasti. 1. Úvod Jedním ze základních předpokladů zvyšování produktivity plynulého odlévání oceli je zvětšování počtu taveb odlévaných v jedné sekvenci pokud možno bez přerušení lití a následných restartů. Praktická realizace tohoto požadavku však zákonitě vede k nutnosti odlévání různých značek oceli v jediné sekvenci. V průběhu změny značky oceli dochází v mezipánvi a rovněž i v tekutém jádře tuhnoucího předlitku ke vzájemnému smíchávání těchto ocelí, což vede ke vzniku takové oceli, která svým složením neodpovídá ani předchozí značce a ani následně odlévané značce. V plynule odlévaném předlitku tak vzniká tzv. směsná oblast, jejíž chemické složení je mimo tolerance chemického složení odlévaných značek ocelí (obrázek 1). Snahou provozovatelů ZPO je minimalizovat rozsah této oblasti, resp. verifikovat její skutečný rozsah s cílem implementovat tyto výsledky do automatického systému řízení ZPO a sledování kvality předlitku. Na rozsah směsné oblasti v případě sekvenčního odlévání má zásadní vliv stupeň odlišnosti chemického složení [1] obou odlévaných ocelí a jeho povolená tolerance. V oblasti výzkumu směsných oblastí bylo dosaženo řady významných poznatků a to především díky využívání možností, které nabízí fyzikální a numerické modelování v kombinaci s provozním měřením. 2. Model řízení směsné oblasti v provozní praxi Po přípravných pracích a off-line ověřování SW aplikace MSO byla tato dne na základě rozhodnutí technologů, spuštěna v on-line režimu, tzn. byla zahájena běžná výroba s tímto modelem (do té doby byl používán původní model firmy CONCAST). MSO je od té doby plně funkční a pracuje automaticky ve třech základních režimech, a to v režimu tzv. ostrého rozhraní (bez směsných oblastí v TŽ, a.s. se nepoužívá), v režimu klasické směsné oblasti a v režimu pro odlévání kordové jakosti oceli (modifikovaný klasický režim se změnou u první a poslední tavby v sekvenci). 2.1 Provozní verifikace Obr. 1 Směsná oblast v plynule litém předlitku Fig. 1 Transition zone in the continuously cast billet V průběhu provozování nového modelu MSO se naskytla možnost vzájemného porovnání rozsahu směsných oblastí (sochorů) stanovených modelem MSO s výsledky stanovení chemického složení oceli po délce odlitých sochorů. K tomu účelu bylo využito tří taveb T1 až T3, u kterých se lišil obsah hliníku viz obrázek 2. Spektrální analýza zaměřena na obsah Al byla provedena u 7 vybraných sochorů (S1 až S7) odlitých na licím proudu č. 8. Tento licí proud byl vybrán z důvodu jeho největší vzdálenosti od ústí stínicí trubice do mezipánve. 21

2 Výroba oceli Hutnické listy č.1/2008 hm. obsah Al [0.001 %] Měřené hodnoty obsahu Al v sochorech S1 až S7 H10 A1 A2 A1 A H10 tavba tavba 54 T2 678 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Obr. 2 Průběh měřených hodnot obsahu hliníku v následných sochorech Fig. 2 Course of measured Al concentrations in sequential billets Sochor S1 náležel k tavbě T1 (provozní označení H10 směsná oblast konce tavby, 10. předlitek tavby). Sochory S2 a S3 představovaly první a druhý předlitek tavby T2 (provozní značka A směsná oblast na začátku tavby). Experimentální označení S4 přísluší 3. předlitku odlitému na licím proudu č. 8 v tavbě T2. Systém MSO jej již, zcela korektně, identifikoval jako plně odpovídající chemickému složení této tavby. Na 4. až 9. předlitku z daného proudu nebyly analýzy prováděny. Byl analyzován až 10. předlitek tavby T2 (H10) a následující první dva předlitky z tavby T3. Z uvedeného obrázku je patrné, že provozovaná aplikace MSO velmi dobře a s rezervou určila nejen počet směsných sochorů, ale i rozhraní jednotlivých taveb. Nejvýraznější změny chemického složení byly detekovány právě na tomto stanoveném rozhraní, tzn. v rámci sochorů H10 a A1. Ze současného pohledu je provozovaný model směsných oblastí hodnocen jako robustní, stabilní, přitom poměrně jednoduchý a dostatečně přesný. 2.2 Hodnocení přínosu Vyhodnocení výskytu a parametrů všech čistých i směsných předlitků v průběhu provozování modelu bylo uskutečněno vícekrát. Porovnával se podíl směsných oblastí při používání původního modelu firmy CONCAST a nově vytvořeného modelu MSO [2]. Za první rok provozu modelu MSO (od do ) bylo na ZPO č. 2 vyrobeno 6450 taveb, z toho u 968 taveb byla jedna nebo obě směsné oblasti přeřazeny na jinou jakost, což činí asi 15 %. Z dostupných údajů cen za sledované období bylo zjištěno, že ocel z přeřazené směsné oblasti je průměrně o 6 % levnější oproti oceli z čisté oblasti. Lze odhadnout, že samotné snížení počtu směsných sochorů asi o 46 % může ročně přinést velmi výrazné úspory. Pokud bude komplexněji a dlouhodoběji hodnocen ekonomický přínos MSO, pak lze předpokládat [3], že dojde ke: zvýšení podílu krytí jednotlivých zakázek z jedné tavby, snížení nákladů na realizaci zakázek, snížení nákladů spojených s nutností přeřadit směsné předlitky na jinou značku oceli a na zakázku, ke které byla tavba odlita, snížení nároků na skladovací prostor, manipulaci a důkladnější chemické analýzy, zvýšení produktivity práce. Nezanedbatelným přínosem MSO je zvýšení komfortu práce obsluhy na velínu pálicích strojů pracovníci a technologové dnes mají na inovovaných moderních monitorech a díky inovovanému SW velmi dobrý přehled o počtech a číslech předlitků na jednotlivých licích proudech, jako i o stavu jejich ložení, odsunu a chlazení včetně velmi propracované grafické vizualizace jejich pohybu. Bez výhrad lze tedy konstatovat, že používaný model MSO v technologické praxi ZPO č. 2 je významným inovativním krokem v modernizaci a optimalizaci části procesu plynulého dolévání sochorů. 3. Historie vývoje modelu směsné oblasti Vlastnímu zprovoznění MSO předcházel dlouhodobý a náročný výzkum v oblasti fyzikálního a numerického modelování pochodů při vzájemném směšování dvou tavenin v podmínkách mezipánve plynulého odlévání. Výsledky z těchto simulací bylo nutné vhodným způsobem pomocí matematicko-statistických metod dále zpracovat, tzn. provést tzv. identifikaci procesu. Získané matematické vztahy pak byly použity pro algoritmizaci celé úlohy a sestavení SW aplikace. Celý komplex prací kolem řešení směsných oblastí byl doplněn a v podstatě zahájen cíleným provozním pokusem, který byl zaměřen i na provozní verifikaci skutečného rozsahu směsných oblastí v odlévaných předlitcích. Průběh hlavních vývojových a implementačních operací je znázorněn na obrázku 3 a bude detailněji diskutován v následujících kapitolách. Fyzikální a numerické modelování Aproximace a regrese DOE Algoritmus SW aplikace MSO Provozní ověřování Obr. 3 Schéma tvorby a ověřování MSO na ZPO 2 v TŽ, a.s. Fig. 3 Schema of CCM No. 2 MSO developing and verifying in TŽ, a.s. 3.1 Provozní ověření rozsahu směsné oblasti Provozní experiment byl proveden již v březnu roku 2002 a jeho podstata spočívala v křížovém nalegování dvou po sobě odlévaných taveb přísadou niklu a mědi [4]. Na odlitých sochorech pak byly pomocí mobilního spektrometru stanoveny obsahy uvedených prvků, a to nejen po jejich délce v rozestupu cca 50 cm, ale i na vybraných příčných řezech viz obrázek 4. Výsledky získané z tohoto provozního experimentu byly po zpracování použity k verifikaci výsledků fyzikálního a numerického modelování. 22

3 Hutnické listy č.1/2008 Výroba oceli Obr. 4 Vybrané sochory a detail na příčnou spektrální analýzu provozního experimentu Fig. 4 Selected billets and cross spectral analysis detail of plant experiment 3.2 Fyzikální a numerické modelování vzniku a rozsahu směsné oblasti Stěžejní části řešení problematiky směsných oblastí bylo provedení fyzikálního a numerického modelování pochodů v mezipánvi při vzájemném směšování dvou různých tavenin. Pro modelový výzkum byl použit fyzikální model v délkovém měřítku 1:3, na kterém bylo provedeno více než 110 samostatných experimentů, které byly zaměřeny na posouzení základních modelových variant a vlivu změn okrajových podmínek (licí rychlosti, hmotnosti oceli v mezipánvi, rozdílu teplot oceli, vlivu zastavení licích proudů ad.). Pro vybrané varianty byly rovněž provedeny numerické simulace pomocí CFD programu Fluent. Obr. 6 Teplotní pole a detail výpočetní sítě z numerického modelování v prostředí CFD programu FLUENT Fig. 6 Temperature field and computational mash from numerical modeling in the CFD program FLUENT Na obrázku 7 je pak provedeno porovnání výsledků fyzikálního modelování (křivka) a již zmiňovaného provozního experimentu (body). Z grafu je patrná poměrně dobrá shoda obou trendů. Mírné odlišnosti jsou způsobeny nižší rychlostí doplňování mezipánve při fyzikálním modelování a taktéž vyšším rozdílem mezi výchozí (8 t) a nominální (15 t) hmotností lázně. Čas dosažení nominální hladiny lázně v případě fyzikálního modelu je 368 s, v provozním případě pak 250 s. bezrozměrná koncentrace; 1 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 LP 6 ST Ni čas; s Obr. 7 Porovnání výsledků provozního experimentu s výstupy fyzikálního modelování u předlitků licího proudu č. 6 Fig. 7 Comparison of plant experiment and physical modeling results of No. 6 casting strand Obr. 5 Vizualizace fyzikálního modelování rozsahu směsné oblasti Fig. 5 Physical modeling visualization of transition zone extent Na obrázku 5 je zachycena vizualizace jednoho z prováděných pokusů na fyzikálním vodním modelu včetně celkového pohledu na vlastní model mezipánve B ZPO č. 2. Obrázek 6 pak nabízí pohled na výsledky numerické simulace, konkrétně se zde jedná o výsledky rozložení teplotního pole a výřez výpočetní sítě v oblasti licího proudu č. 5. Porovnání průběhů přechodových křivek z numerického a fyzikálního modelování pro podmínky 15 t oceli v mezipánvi a neizotermický charakter proudění je uvedeno na obrázku 8, a to pro licí proudy č.6 a č.7. Z obrázků je patrná nejen poměrně dobrá shoda časových relací, ale i shoda průběhu křivek, která vypovídá i o dosažení analogického charakteru proudění ve fyzikálním modelu a v prostředí numerické simulace. Obdobné shody bylo dosaženo i pro další licí proudy a rovněž pro izotermické podmínky proudění. Výsledky získané z fyzikálního modelování sloužily ke zpřesnění a verifikaci výsledků numerického modelování. 23

4 Výroba oceli Hutnické listy č.1/2008 dimensionless concentration; numerical time; s physical Obr. 8 Porovnání průběhů přechodových křivek z numerického a fyzikálního modelování pro podmínky 15 t oceli v mezipánvi a neizotermický charakter proudění u licího proudu č.6 a č.7 Fig. 8 Transition curves comparison of numerical and physical modeling for non-isothermal flow character, 15 tons of steel in the tundish, casting strands No. 6 and 7 conditions 3.3 Matematicko-statistické zpracování dat V další části řešení byly výsledky z modelového studia zpracovány pomocí aproximačních metod s cílem nalézt vyhovující způsob implementace výsledků do provozní praxe. Byl navržen a s úspěchem ověřen původní tzv. překryvný aproximační model, vycházející z Laplaceovy transformace a umožňující výstižnou aproximaci přechodových dějů také při neizotermických podmínkách a u krajních výtoků z mezipánve (licích proudů). Uvedený aproximační model je originální, nestandardní, tzv. dvoustupňový, kombinovaný, paralelně sériový, nespojitý (v derivaci, ale ne v samotné přechodové funkci) typu NSp2dz (nespojitý model typu soustava proporcionální nekmitavá 2.řádu s dopravním zpožděním), umožňující popsat: dopravní zpoždění (prodlevu) v počáteční fázi přechodového děje, rychlý počáteční nárůst koncentrace, či teploty po odeznění dopravního zpoždění, další navazující pozvolný nárůst (obou) veličin. Představa vychází z hypotetického modelu MP podle [1], obsahujícího tři části: kde po odeznění dopravního zpoždění T d (způsobeného pístovým tokem oceli), dochází na krátkou dobu ke strmému nárůstu koncentrace (způsobeného mrtvým objemem oceli, resp. zmenšením celkového objemu MP o mrtvý objem, malá časová konstanta T 1 čím větší je mrtvý objem, tím menší je časová konstanta), který je posléze překryt zkratovým prouděním (působícím od počátku změny koncentrace jako úplné promíchávání celého objemu MP, velká časová konstanta T 2 ). Dalším a jiným vysvětlením fungování modelu by mohla být interakce přímého a od stěny odraženého zpětného, reverzního toku, či toku spodního a horního (zvláště v případě neizotermického proudění). Matematický tvar modelu vychází z průběhu přechodové funkce (tj. z přechodové charakteristiky) znázorněné na obrázku 9: 1 h p h(t) T 1 A B C T d t p P Obr. 9 Přechodová křivka překryvného aproximačního modelu Fig. 9 The transition curve of the original non-standard approximate model Matematický model přechodové funkce obsahuje 3 časové konstanty T d, T 1, T 2 a má tři na sebe navazující části A, B, C (časově oddělené dopravním zpožděním T d a dobou přepnutí, či překrytí t p ), ve kterých platí následující dílčí podmínky a vztahy: A : t T d ha( t) = 0 B : Td < t t p hb ( t) = 1 exp( ( t Td ) / T1 ) (1) C : t > t p hc ( t) = 1 exp( t / T2 ) Aproximované přechodové charakteristiky získané z jednotlivých pokusů byly dále podrobeny matematicko-statistické analýze spojené s využitím metody plánovaného experimentu (DOE Design Of Experiment). 4. Algoritmizace a provozní aplikace modelu verifikace a řízení směsných oblastí V poslední fázi řešení byl ze statisticko-matematicky zpracovaných výsledků fyzikálního a numerického modelování vytvořen model verifikace a řízení směsných oblastí (obrázek 10). VSTUPY: čísla taveb staré (old) a nové (new) délky předlitků v tavbách DTP ocelí taveb (min/max, 12 prvků) chemická analýza taveb teploty ocelí v tavbách čas otevření licí pánve (LP) váha oceli v mezipánvi (MP) počet otevřených licích proudů (LPr) časy otevření licích proudù rychlosti výtoků oceli licích proudù T 2 Model stanovení směsných oblastí (MSO) Obr. 10 Schéma modelu směsných oblastí (MSO) Fig. 10 Diagram of transition zone model t s VÝSTUPY pro každý aktivní licí proud: časové charakteristiky směsné oblasti délky a hmotnosti směsné oblasti předlitky patřící do směsné oblasti vizualizace směsné oblasti (předlitky) ukládání výstupů to tabulek databáze t 24

5 Hutnické listy č.1/2008 Výroba oceli MSO pracuje jako kombinovaný staticko-dynamický rekurentní výpočtový model. Znamená to, že v 1. verzi modelu bez uvažování chemického složení ocelí: statická část vychází z počátečních podmínek v období po otevření licí pánve (LP), ze kterých se uskuteční jednorázově výpočet směsných oblastí pro dvojici navazujících taveb, dynamická část v období od otevření LP do konce směsné oblasti počítá rekurentně (s periodou 5 s) tyto oblasti na základě změn počtu aktivních licích proudů a výtokové rychlosti oceli z jednotlivých výlevek mezipánve. Dalším výstupem této části je stanovení tzv. rozhraní taveb umožňující určit rozdělení vypočtené směsné oblasti do předchozí a následující tavby. MSO byl a je ověřován simulačně (v off-line režimu) v tabulkovém procesoru Excel, kde jsou jednotlivé parametry modelu nastavovány a verifikovány. Při simulacích se také zkoušejí extrémní provozní situace. Po jeho testování a ladění, byl model řízení směsné oblasti (MSO) naprogramován a implementován do systému řízení ZPO č. 2 v TŽ, a.s. Jak již bylo uvedeno výše, je softwarová aplikace modelu směsných oblastí v plném provozu od 1. června Otestovaný algoritmus modelu směsných oblastí (MSO) byl naprogramován v jazyce Visual Basic a implementován jako SW aplikace ZPO2 Licí stroj do tzv. systému V.I.S. výrobního informačního systému Třineckých železáren, a.s. Aplikace obsahuje 4 obrazovky: Stojan, Oblouk, Oblouk cross a Cross transfer. Na obrázku 11 jsou znázorněny příklady uvedených on-line obrazovek, dostupných obsluze při monitoringu výroby na licím stroji. Obr. 11 Pohled na grafický výstup MSO dostupný obsluze ZPO č. 2 Fig. 11 View on the monitor display of transition zone model for CCM No. 2 operators Obrazovka Stojan prezentuje situaci na licím stojanu a v obou mezipánvích ZPO č. 2. Světlejší odstín (žluté barvy) lázně představuje čistou ocel předchozí (světlejší část v mezi-pánvích) s uvedením zbývající tonáže předchozí tavby. V licí pánvi je následující tavba, která vtéká oběma stínícími trubicemi uvedeným hmotnostním průtokem do mezipánví. Tmavější část (zelené barvy) taveniny v mezipánvích představuje, velice zjednodušeně, podíl směsné oceli. Na obrazovce Oblouk může obsluha ZPO č. 2 sledovat posun jednotlivých předlitků (dělených příčnou čarou) z úrovně krystalizátorů až po pálicí stroj. Ve středech jednotlivých předlitků jsou uvedena jejich čísla příslušející k tavbě a licímu proudu. Tmavější předlitky (fialové barvy pro počáteční směsné předlitky v tavbě, tzv. směsné A, hnědé barvy pro koncové směsné předlitky v tavbě, tzv. směsné H) opět představují sochory s nevyhovujícím chemickým složením směsnou oblast. Světlá (žlutá) barva představuje tzv. čistou jakost. Situaci za paličkami je možno monitorovat v on-line režimu prostřednictvím obrazovky Cross transfer. V dolní části obrazovky lze sledovat vertikální pohyb upálených sochorů na pozicích zarážka, ražení a cross. V pravé části obrazovky je viditelný horizontální posun sochorů na odsunovacím roštu chladicího lože. Podrobnější popis principů, přístupů a metod tvorby MSO je uveden v publikovaných materiálech [5], [6], [7], [8]. 5. Závěr Z dvouletého bezproblémového provozování SW aplikace Modelu směsných oblastí MSO na ZPO č. 2 v Třineckých železárnách, a. s. lze vyzdvihnout zejména následující skutečnosti: zavedením MSO do řízení výroby došlo k rapidnímu snížení podílu směsných předlitků ke všem předlitkům z 51 % na 27 %, což znamená pokles relativního výskytu směsných předlitků asi o 46 % (na základě analýzy prvního roku provozu), výrazné snížení rozsahu směsných oblastí bylo predikováno již výsledky z provozního experimentu a dat postupně získávaných z fyzikálního i numerického modelování, verifikace, čili ověření správnosti výpočtu délek směsných oblastí byla provedena na tavbě s vyšším výskytem obsahu hliníku v oceli. SW aplikace bezpečně stanovila směsné sochory, stávající model MSO v provozované SW aplikaci se jeví jako robustní, stabilní, jednoduchý a dostatečně přesný. Umožňuje s rezervou stanovovat směsné předlitky. MSO je výsledkem dlouhodobé a výborné interdisciplinární spolupráce několika teoretických i provozních pracovišť. Ukázkově dokumentuje proklamované spojení teorie s praxí a může být příkladem pro další oblasti řešení problému technologie. V současnosti jsou díky úspěšnému řešení MSO na ZPO č. 2 získané zkušenosti a prověřené postupy řešení problematiky řízení rozsahu směsné oblasti v maximální míře využívány a dále rozšiřovány a prohlubovány při 25

6 Výroba oceli Hutnické listy č.1/2008 vývoji modifikované a složitější varianty MSO na pracovišti ZPO č. 1 v TŽ, a.s. Literatura [1] Michalek, K. Využití fyzikálního a numerického modelování pro optimalizaci metalurgických procesů. VŠB-TU Ostrava, 2001, 125 s. ISBN [2] Klapsia, J., Morávka, J., Mrajca, V. aj. Provozní ověřování modelu směsných oblastí na ZPO 2 v TŽ, a.s. Třinec. In Sborník přednášek 22. celostátní konference s mezinárodní účastí Teorie a praxe výroby a zpracování oceli, Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Tanger, , s ISBN [3] Gryc, K. Problematika vzniku přechodových jakostí u plynule odlévaných předlitků. Diplomová práce. Ostrava: KM FMMI VŠB-TU Ostrava, , 120 s. [4] Michalek, K., Pindor, J., Sawová M., Gryc K., Pieprzyca, J. Plant observation s results of the transition zones in blanks mm continuously cast at CC-machine No. 2 in Třinecké železárny, a.s. In XIII. International Scientific Conference "Iron and Steelmaking", Szczyrk, 2003, s ISBN [5] Michalek, K., Morávka, J., Mrajca, V. aj. Modelování vzniku směsné oblasti a možnosti implementace výsledků do systému řízení ZPO. In Sborník přednášek 20. celostátní konference s mezinárodní účastí Teorie a praxe výroby a zpracování oceli, Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Tanger, , s ISBN [6] Klapsia, J., Mrajca, V., Morávka, J. aj. SW aplikace modelu minimalizace směsných oblastí na ZPO Č. 2 v Třineckých železárnách, a.s. In Sborník přednášek XV. International Scientific Conference Iron and Steelmaking, sekce II Technologie výroby oceli, Malenovice. 1.vyd. Ostrava: VŠB-TU, listopad 2005, s ISBN [7] Michalek, K., Sawová M., Gryc, K. aj. Modelling of transition phenomena in tundish during grade change of CC-steel. In Sborník přednášek 1.mezinárodní konference SteelSim 2005 Simulation and modelling of metalurgical processes in steelmaking, Brno, October. Třinec: T-print, říjen 2005, s ISBN [8] Morávka, J., Mrajca, V., Michalek, K. aj. Possible ways of processing results of transition phenomena occuring in the tundish using approximation methods and their implementation in field practice. In Sborník přednášek 1. mezinárodní konference SteelSim 2005 Simulation and modelling of metalurgical processes in steelmaking, Brno, October. Třinec: T-print, říjen 2005, s ISBN Recenze: Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D. International Conference on CLEAN TECHNOLOGIES IN THE STEEL INDUSTRY September 2008 Ostrava, Czech Republic FIRST ANNOUNCEMENT CALL FOR PAPERS... CLEAN TECHNOLOGIES IN THE STEEL INDUSTRY organised by the Czech Metallurgical Society (CMS), Technical University (TU) Ostrava Czech Republic 26

NÁVRH A REALIZACE MODELU SMĚSNÝCH KUSŮ PRO BRAMOVÉ ZPO V PODMÍNKÁCH ArcelorMittal Ostrava a.s. Ladislav VÁLEK, Pavel JAGLA, Aleš MAREK

NÁVRH A REALIZACE MODELU SMĚSNÝCH KUSŮ PRO BRAMOVÉ ZPO V PODMÍNKÁCH ArcelorMittal Ostrava a.s. Ladislav VÁLEK, Pavel JAGLA, Aleš MAREK NÁVRH A REALIZACE MODELU SMĚSNÝCH KUSŮ PRO BRAMOVÉ ZPO V PODMÍNKÁCH ArcelorMittal Ostrava a.s. Ladislav VÁLEK, Pavel JAGLA, Aleš MAREK ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689, 707 02 Ostrava Kunčice,

Více

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech

Více

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b a) TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Prumyslová 1000, 739 70 Trinec Staré Mesto,

Více

MODEL PREDIKCE KVALITY PLYNULE LITÝCH KRUHOVÝCH PŘEDLITKŮ NA ZPO 1 V TŽ, A.S.

MODEL PREDIKCE KVALITY PLYNULE LITÝCH KRUHOVÝCH PŘEDLITKŮ NA ZPO 1 V TŽ, A.S. MODEL PREDIKCE KVALITY PLYNULE LITÝCH KRUHOVÝCH PŘEDLITKŮ NA ZPO 1 V TŽ, A.S. Ing. Jan Morávka, Ph.D., Ing. Vladislav Mrajca, CSc. a Ing. Michal Adamik b Ing. Lubomír Lacina c a Třinecký inženýring, a.

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE Autoři: Ing. Michal KŮS, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni - Výzkumné centrum Nové technologie, e-mail: mks@ntc.zcu.cz Anotace: V článku je uvedeno porovnání

Více

Stanovení délky tekutého jádra na sochorovém ZPO č. 1 Liquid core determination on billet CCM 1

Stanovení délky tekutého jádra na sochorovém ZPO č. 1 Liquid core determination on billet CCM 1 Stanovení délky tekutého jádra na sochorovém ZPO č. 1 Liquid core determination on billet CCM 1 Rudolf Moravec 1 Jiří Pyš 1 Petr Horký 1 František Rosypal 2 Michael Lowry 3 1) Mittal Steel Ostrava a.s.,

Více

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE Autoři: Ing. David LÁVIČKA, Ph.D., Katedra eneegetických strojů a zařízení, Západočeská univerzita v Plzni, e-mail:

Více

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE Doc. Václav Votava, CSc. (a), Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D. (b), Ing. Milan Edl,

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

MATEMATICKÉ MODELY PŘENOSOVÝCH DĚJŮ PŘI PRODMÝCHÁVÁNÍ OCELI V LICÍ PÁNVI INERTNÍM PLYNEM

MATEMATICKÉ MODELY PŘENOSOVÝCH DĚJŮ PŘI PRODMÝCHÁVÁNÍ OCELI V LICÍ PÁNVI INERTNÍM PLYNEM METAL 007.-4.5.007, Hradec nad Moravicí MATEMATICKÉ MODELY PŘENOSOVÝCH DĚJŮ PŘI PRODMÝCHÁVÁNÍ OCELI V LICÍ PÁNVI INERTNÍM PLYNEM MATHEMATICAL MODELS OF TRANSITION PHENOMENA AT GAS BLOWING INTO LADLE Jan

Více

0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 VÝVOJ PROSTŘEDKŮ VÝPOČTOVÉ INTELIGENCE PRO MONITOROVÁNÍ A ŘÍZENÍ OCELÁŘSKÝCH VÝROBNÍCH PROCESŮ Miroslav Pokorný¹ Václav Kafka² Zdeněk Bůžek³ 1) VŠB TU Ostrava, FEI, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, ČR,

Více

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Abstrakt Při tváření ingotů volným kováním docházelo ke vzniku

Více

Modelování ustáleného a neustáleného proudění v okolí plynových sond. Mgr. Hana Baarová

Modelování ustáleného a neustáleného proudění v okolí plynových sond. Mgr. Hana Baarová Modelování ustáleného a neustáleného proudění v okolí plynových sond Mgr. Hana Baarová Prezentace výsledků Říjen 2010, mezinárodní konference Permon 2010, SR Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy

Více

chemického modulu programu Flow123d

chemického modulu programu Flow123d Testovací úlohy pro ověření funkčnosti chemického modulu programu Flow123d Lukáš Zedek, Jan Šembera 20. prosinec 2010 Abstrakt Předkládaná zpráva představuje přehled funkcionalit a výsledky provedených

Více

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10 MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE Číslo projektu: Název projektu: Jméno a adresa firmy: Jméno a příjmení, tituly studenta: Modul projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

MODELOVÁNÍ POTRUBNÍCH SÍTÍ. Vladimír Hanta. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav počítačové a řídicí techniky

MODELOVÁNÍ POTRUBNÍCH SÍTÍ. Vladimír Hanta. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav počítačové a řídicí techniky MODELOVÁNÍ POTRUBNÍCH SÍTÍ Vladimír Hanta Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav počítačové a řídicí techniky Klíčová slova: distribuční logistika, potrubní sítě, optimální potrubní cesta,

Více

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva)

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Byl sestaven zjednodušený matematický model pro dvojrozměrné (2D) simulace

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Metoda oddělených elementů (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů Martin Hájek VŠB - TU Ostrava Březen 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. Řízení dopravy při modernizaci D1 výstupy centra Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

BR 52 Proudění v systémech říčních koryt

BR 52 Proudění v systémech říčních koryt BR 52 Proudění v systémech říčních koryt Přednášející: Ing. Hana Uhmannová, CSc., doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb 1 Přednáška Úvod do problematiky Obsah: 1.

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

9 Charakter proudění v zařízeních

9 Charakter proudění v zařízeních 9 Charakter proudění v zařízeních Egon Eckert, Miloš Marek, Lubomír Neužil, Jiří Vlček A Výpočtové vztahy Jedním ze způsobů, který nám v praxi umožňuje získat alespoň omezené informace o charakteru proudění

Více

SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY ZAVÁDĚNÍ METODY PRŮBĚŽNÉHO SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ V NAŠICH OCELÁRNÁCH

SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY ZAVÁDĚNÍ METODY PRŮBĚŽNÉHO SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ V NAŠICH OCELÁRNÁCH SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY ZAVÁDĚNÍ METODY PRŮBĚŽNÉHO SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ V NAŠICH OCELÁRNÁCH CURRENT STATE AND PERSPECTIVES OF IMPLEMENTATION THE METHOD OF CONTINUOUS FOLLOWING OF THE COSTS IN CZECH STEELWORKS

Více

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ DAT PŘI ŘÍZENÍ PROCESU PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ OCELI

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ DAT PŘI ŘÍZENÍ PROCESU PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ OCELI ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ DAT PŘI ŘÍZENÍ PROCESU PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ OCELI Zdeněk FRANĚK 1), Miloš MASARIK 2), René PYSZKO 3), Miroslav PROKEL 4) 1) Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, Univerzitní

Více

STANOVENÍ SOUČINITELŮ MÍSTNÍCH ZTRÁT S VYUŽITÍM CFD

STANOVENÍ SOUČINITELŮ MÍSTNÍCH ZTRÁT S VYUŽITÍM CFD 19. Konference Klimatizace a větrání 010 OS 01 Klimatizace a větrání STP 010 STANOVENÍ SOUČINITELŮ MÍSTNÍCH ZTRÁT S VYUŽITÍM CFD Jan Schwarzer, Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Obsah. Vybraná témata z Excelu pro techniky 13. Obsah. Úvod 11 Komu je kniha určena 11 Uspořádání knihy 11. Typografická konvence použitá v knize 12

Obsah. Vybraná témata z Excelu pro techniky 13. Obsah. Úvod 11 Komu je kniha určena 11 Uspořádání knihy 11. Typografická konvence použitá v knize 12 Obsah Úvod 11 Komu je kniha určena 11 Uspořádání knihy 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Vybraná témata z Excelu pro techniky 13 Vzorce a funkce pro techniky 14 Vytvoření jednoduchého vzorce

Více

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem Komplexní zkouška požárně bezpečnostních zařízení tunelu na Dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření 31.10.2007 X32MKO - Mobilní komunikace projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření měřící skupina č.3 středa 14:30-16:00 Zadání: 1. Vybudování DECT sítě Vybudujte síť DECT podle

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY Roman Malo Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky, malo@pef.mendelu.cz Abstrakt Problematika

Více

9 Prostorová grafika a modelování těles

9 Prostorová grafika a modelování těles 9 Prostorová grafika a modelování těles Studijní cíl Tento blok je věnován základům 3D grafiky. Jedná se především o vysvětlení principů vytváření modelů 3D objektů, jejich reprezentace v paměti počítače.

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie Úvod do předmětu obecné informace Základní pojmy ze statistiky / ekonometrie Úvod do programu EViews, Gretl Některé užitečné funkce v MS Excel Cvičení 1 Zuzana Dlouhá Úvod do

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky Tematické okruhy pro Obor: Název SZZ: Ekonomika podniku Logistika a management Vypracoval: Ing. Josef Maroušek, Ph.D., Ing. Ladislav Šolc, Ph.D., Ing. Julie Tužová, doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. Podpis:

Více

Význam vody pro globální chlazení. Globe Processes Model. Verze pro účastníky semináře Cloud 3.12.2009

Význam vody pro globální chlazení. Globe Processes Model. Verze pro účastníky semináře Cloud 3.12.2009 Význam vody pro globální chlazení Globe Processes Model Verze pro účastníky semináře Cloud 3.12.2009 Jaromír Horák, jaromir.horak@equica.cz, 2009 Role vody v globálních (klimatických) změnách Dík vodě

Více

Institute of Computer Science

Institute of Computer Science Institute of Computer Science Academy of Sciences of the Czech Republic Aplikace Filtry Petra Šeflová Technical report No. 1056 February 2010 Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Prague 8, phone: +420 266 051

Více

Návrh systému řízení

Návrh systému řízení Návrh systému řízení Jelikož popisované ostrovní systémy využívají zdroje elektrické energie s nestabilní dodávkou elektrické energie, jsou kladeny vysoké nároky na řídicí systém celého ostrovního systému.

Více

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Jaroslav Janalík Tituly prof., Ing., CSc. E-mail jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost ČR Zařazení: Profesor Místnost: A 748 Telefon: +420 59732 4383 Vzdělání,

Více

APLIKACE METOD UMĚLÉ INTELIGENCE PŘI PREDIKCI CHEMICKÉHO SLOŽENÍ RAFINAČNÍCH STRUSEK

APLIKACE METOD UMĚLÉ INTELIGENCE PŘI PREDIKCI CHEMICKÉHO SLOŽENÍ RAFINAČNÍCH STRUSEK APLIKACE METOD UMĚLÉ INTELIGENCE PŘI PREDIKCI CHEMICKÉHO SLOŽENÍ RAFINAČNÍCH STRUSEK APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS FOR PREDICTION OF CHEMICAL COMPOSITION OF REFINING SLAG Zora Jančíková

Více

Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi

Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské prai Naďa Rapantová VŠB-Technická univerzita Ostrava APLIKACE MATEMATICKÉHO MODELOVÁNÍ V HYDROGEOLOGII řešení environmentálních

Více

Plánování výroby. Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu

Plánování výroby. Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu Plánování výroby Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu Popis systému Funkce systému Tento ucelený systém nabízí kompletní systematizaci práce plánovače výroby v masném průmyslu v prostředí

Více

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová Počítačová chemie výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů Zora Střelcová Národní centrum pro výzkum biomolekul, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká Republika

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí 8. - 9. září 21 Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 21-21 Iveta

Více

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav)

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav) Základy technologií a odpadového hospodářství - Počítačovásimulace podzemního proudění a transportu rozpuštěných látek část 2 Jan Šembera, Jaroslav Nosek Technickáuniverzita v Liberci / Technische Universität

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

VYUŽITÍ EXPERTNÍHO SYSTÉMU PRO OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY UTILIZATION OF EXPERT SYSTEM FOR OPERATIVE PRODUCTION MANAGEMENT

VYUŽITÍ EXPERTNÍHO SYSTÉMU PRO OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY UTILIZATION OF EXPERT SYSTEM FOR OPERATIVE PRODUCTION MANAGEMENT VYUŽITÍ EXPERTNÍHO SYSTÉMU PRO OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY UTILIZATION OF EXPERT SYSTEM FOR OPERATIVE PRODUCTION MANAGEMENT Petr Tvardek a, Dušan Bauko a, Martin Mira b, Jaroslav Dvořák b a) NOVÁ HUŤ, a.s.,

Více

Dyson s Coulomb gas on a circle and intermediate eigenvalue statistics

Dyson s Coulomb gas on a circle and intermediate eigenvalue statistics Dyson s Coulomb gas on a circle and intermediate eigenvalue statistics Rainer Scharf, Félix M. Izrailev, 1990 rešerše: Pavla Cimrová, 28. 2. 2012 1 Náhodné matice Náhodné matice v současnosti nacházejí

Více

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI Jaromír Škuta a Lubomír Smutný b a) VŠB-Technická Univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba, ČR, jaromir.skuta@vsb.cz b) VŠB-Technická

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení Název práce: 2D a 3D analýza proudění a přenosu tepla přes vlnovce automobilového chladiče Autor práce:

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Experimentální systém pro WEB IR

Experimentální systém pro WEB IR Experimentální systém pro WEB IR Jiří Vraný Školitel: Doc. RNDr. Pavel Satrapa PhD. Problematika disertační práce velmi stručný úvod WEB IR information retrieval from WWW, vyhledávání na webu Vzhledem

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE Citace Němcová V., Kožíšek F., Kantorová J., Vraspír P., Pomykačová I.: Výskyt mědi v pitné vodě v České republice. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 373-378. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8

Více

Teorie síťových modelů a síťové plánování

Teorie síťových modelů a síťové plánování KSI PEF ČZU Teorie síťových modelů a síťové plánování Část přednášky doc. Jaroslava Švasty z předmětu systémové analýzy a modelování. Zápis obsahuje základní vymezení projektu, časového plánování a popis

Více

NOVÉ POZNATKY V EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI NA SVISLÝCH SKLADOVACÍCH SYSTÉMECH SYPKÝCH HMOT. Robert Brázda 1

NOVÉ POZNATKY V EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI NA SVISLÝCH SKLADOVACÍCH SYSTÉMECH SYPKÝCH HMOT. Robert Brázda 1 The International Journal of TRANSPORT & LOGISTICS Medzinárodný časopis DOPRAVA A LOGISTIKA NOVÉ POZNATKY V EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI NA SVISLÝCH SKLADOVACÍCH SYSTÉMECH SYPKÝCH HMOT ISSN 1451-107X Robert

Více

NABÍDKOVÝ LIST. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební K1134

NABÍDKOVÝ LIST. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební K1134 NABÍDKOVÝ LIST Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební K1134. Odborné zaměření: 1) Požární návrh stavebních ocelových konstrukcí 2) Návrh stavebních ocelobetonových konstrukcí 3) Vývoj

Více

IQ - SixSigma. IQ SixSigma Software pro analýzu a sledování procesů

IQ - SixSigma. IQ SixSigma Software pro analýzu a sledování procesů IQ - SixSigma IQ SixSigma Popis: IQ-SixSigma je software vyvinutý pro analýzu a sledování procesů. Slouží ke statistickému řízení procesů (SPC Statistical Process Control). Může se jednat o technologické,

Více

Řešení vnější aerodynamiky kolejových vozidel

Řešení vnější aerodynamiky kolejových vozidel Řešení vnější aerodynamiky kolejových vozidel Milan Schuster Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., Tylova 46, 301 00 Plzeň, e-mail: schuster@vzuplzen.cz Abstract: This paper deals with numerical simulations

Více

Úvod. Struktura respondentů

Úvod. Struktura respondentů Výsledky pilotního průzkumu postojů studentů Policejní akademie ČR v Praze k problematice zálohování dat Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. The results of the pilot survey of students

Více

SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ FORMĚ

SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ FORMĚ 61/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ

Více

Klíčová slova centrifugal compressor; CFD; diffuser; efficiency; impeller; pressure ratio; return channel

Klíčová slova centrifugal compressor; CFD; diffuser; efficiency; impeller; pressure ratio; return channel Výzkum a vývoj průtočné části radiálních turbokompresorů FI-IM3/195 18.1.2006 21.5.2009 U - Ukončený projekt Cílem projektu je nalézt, pomocí CFD metod, vzájemnou závislost mezi tvarem detailů průtočné

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Úloha informačního systému při plánování a řízení nákladů v období celosvětové ekonomické a finanční krize. ORACLE Czech s..r.o. RGU CZ s.r.o.

Úloha informačního systému při plánování a řízení nákladů v období celosvětové ekonomické a finanční krize. ORACLE Czech s..r.o. RGU CZ s.r.o. Úloha informačního systému při plánování a řízení nákladů v období celosvětové ekonomické a finanční krize ORACLE Czech s..r.o. RGU CZ s.r.o. Představení společnosti RGU CZ s.r.o. Pod společným logem RGU

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

Systémy pro podporu rozhodování. Modelování a analýza

Systémy pro podporu rozhodování. Modelování a analýza Systémy pro podporu rozhodování Modelování a analýza 1 Připomenutí obsahu minulé přednášky Datové sklady, přístup, analýza a vizualizace Povaha a zdroje dat (data, informace, znalosti a interní, externí,

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

LFLC 2000 + MATLAB/SIMULINK - SYSTÉM PRO UNIVERSÁLNTÍ APLIKACE FUZZY LOGIKY. Antonín Dvořák, Hashim Habiballa, Vilém Novák a Vikátor Pavliska

LFLC 2000 + MATLAB/SIMULINK - SYSTÉM PRO UNIVERSÁLNTÍ APLIKACE FUZZY LOGIKY. Antonín Dvořák, Hashim Habiballa, Vilém Novák a Vikátor Pavliska LFLC 2000 + MATLAB/SIMULINK - SYSTÉM PRO UNIVERSÁLNTÍ APLIKACE FUZZY LOGIKY Antonín Dvořák, Hashim Habiballa, Vilém Novák a Vikátor Pavliska Abstrakt. Softwarový balík LFLC 2000 je komplexním nástrojem

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Vliv města na interakce mezi klimatem a kvalitou ovzduší

Vliv města na interakce mezi klimatem a kvalitou ovzduší Vliv města na interakce mezi klimatem a kvalitou ovzduší, Tomáš Halenka, Michal Belda, Kateřina Šindelářová Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze Katedra meteorologie a ochrany prostředí Projekt TEPELNÝ

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix Procesní řízení Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix 1 Obsah prezentace Teoretická část (menšího objemu) orientace na zákazníka hodnocení procesu podmínky procesního řízení cyklus zlepšování procesu

Více

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Ročníkový projekt Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Cíle předmětů Vytvoření fungující aplikace, která splňuje definované požadavky Vyzkoušet si celý životní cyklus projektu - specifikace zadání, formování

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie. doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. a kolektiv. Autorský kolektiv:

Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie. doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. a kolektiv. Autorský kolektiv: Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. a kolektiv Autorský kolektiv: doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. Mgr. Pavel Berka doc. RNDr. Milan Dittrich,

Více

EXPERIMENTÁLNÍ POUŽITÍ LASEROVÉ TRIANGULÁČNÍ METODY V TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, A.S.

EXPERIMENTÁLNÍ POUŽITÍ LASEROVÉ TRIANGULÁČNÍ METODY V TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, A.S. Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2012 October 30 - November 1, 2012 - Seč u Chrudimi - Czech Republic EXPERIMENTÁLNÍ POUŽITÍ LASEROVÉ TRIANGULÁČNÍ METODY V TŘINECKÝCH

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved PST Ostrava Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved Aktualizace 29.2.2008 PST Ostrava profil 1991 Založení PST Ostrava současným majitelem 2000 Získání Certifikátu ISO 9002/2001 na poskytování

Více

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Profil společnosti Historie Založeno v roce 1876 jako TONINDUSTRIE Prüftechnik

Více

Instrukce pro autory přednášek a posterů

Instrukce pro autory přednášek a posterů 19. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů 18. - 20. května 2010 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika, EU Instrukce pro autory přednášek a posterů Vážené dámy, vážení pánové, Sborník se

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Tvorba počítačových clusterů pomocí Linuxu. Vedoucí práce: Mgr. Jiří Pech, Ph.D. Katedra informatiky

Tvorba počítačových clusterů pomocí Linuxu. Vedoucí práce: Mgr. Jiří Pech, Ph.D. Katedra informatiky Tvorba počítačových clusterů pomocí Linuxu Řešitel: Petr Ciml Vedoucí práce: Mgr. Jiří Pech, Ph.D. Katedra informatiky ik Zásady pro vypracování Pod pojmem počítačový cluster zde rozumíme skupinu více

Více

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic DTO CZ, s.r.o. držitel certifikátu držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 9001:2009 KVALITA QUALITY 2011 17. 18. května 2011, Ostrava May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic ročník konference

Více

Realizace sběru dat z nízkotlakých lisů systémem MASA

Realizace sběru dat z nízkotlakých lisů systémem MASA Realizace sběru dat z nízkotlakých lisů systémem MASA V tomto článku je popsán postup připojení dvou nízkotlakých licích strojů k informačnímu systému MASA pro monitorování a vyhodnocení strojů a linek

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více