VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Kamila Bubelíni Produktové balíčky pro handicapované návštěvníky destinace Diplomová práce 2014

2 Produktové balíčky pro handicapované návštěvníky destinace Diplomová práce Kamila Bubelíni Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2014

3 Product packages for handicapped visitors of destination Master s Dissertation Kamila Bubelíni The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hotel Management Thesis Advisor: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Produktové balíčky pro handicapované návštěvníky destinace zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů, a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne jméno a příjmení autora

5 Touto cestou bych ráda poděkovala své vedoucí diplomové práce doc. Ing. Dagmar Jakubíkové, Ph.D za ochotu, vstřícnost, cenné a velmi užitečné odborné rady, které mi byly poskytnuty během zpracování této práce.

6 ABSTRAKT BUBELÍNI Kamila: Produktové balíčky pro handicapované návštěvníky destinace [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: s. Jedním z hlavních cílů diplomové práce je zjistit a porovnat jaké jsou v současnosti možnosti cestování osob s hendikepem. Zjistit jaké jsou největší bariéry v cestování, zejména po turistických atraktivitách dané destinace a prozkoumat, jaké jsou služby z hlediska ubytování a stravování pro tento segment. Druhým cílem je navrhnout řešení pro zlepšení bezbariérových přístupů, aby se stalo cestování pro postižené osoby jednodušším a mohli cestovat sami, bez odkázání na druhé, jejich rodiny a blízké. V teoretické části se práce zabývá problematikou hendikepovaných, kde jsou uvedeny důležité pojmy k tomuto tématu. Existuje mnoho druhů a rozdělení. V primárním případě práce informuje čtenáře o typech a druzích postižení. Dále o pojmech jako jsou bariéra, bezbariérový přístup, legislativa bezbariérové přístupnosti atd. Práce se dále zabývá kategorií cestovního ruchu, cestovního ruchu pro hendikepované o projekty a organizace, které se tímto segmentem lidí zabývají. Cílem analytické části je prozkoumat a zhodnotit díky terénnímu výzkumu, dotazníkovému šetření a v neposlední řadě řízeným rozhovorům, zda je Karlovarsko vhodnou destinací pro cestování osob s tělesným postižením. V průběhu této kapitoly diplomantka popisuje vlastní terénní analýzu, kde je práce zaměřena na mapování terénu a bezbariérové přístupnosti v Karlových Varech. Dále se práce zabývá zkoumáním bezbariérovou přístupnosti nejvýznamnějších památek, zejména kolonád, pramenu a museí. V návrhové části práce je práce věnována návrhům a doporučením vztahujícím se k výsledkům analýzy. Řízení se těmito doporučeními by mělo vést ke zlepšení aktuálního stavu bezbariérových tras, bezbariérové dopravy a turistiky hendikepovaných v Karlových Varech. Klíčová slova: bariéra, bezbariérový, destinace, hendikep, Karlovy Vary, vozíčkáři

7 ABSTRACT Bubelini Kamila: Product packets for handicapped visitors of destination (Thesis) Vysoká škola hotelová, Praha s. One of the main aims of the thesis is to find and compare current possibilities of handicapped individuals. It focuses on the biggest barriers in travelling, mainly at tourist attractions of particular destinations and surveys the services from the point of view of accommodation and catering for this segment. Another aim is to offer a solution for barrier-free zones improvement to simplify travelling for the disabled so that they can travel on their own, without depending on others, their families and relatives. In the theoretical part, the thesis looks into the issues of the handicapped, where important concepts of this topic are mentioned. There are many categories and divisions. In the primal case the thesis informs the readers about types and classes of disability. It also describes the terms such as barrier, barrier-free zones/access, barrier-free accessibility legislative etc. The thesis inquires into the category of tourism, the tourism for the handicapped and the projects and organisations which deal with this segment of people. Through field research, quiestionnaire survey and controlled interviews, the analytic part aims at examination and evaluation of Karlovy Vary region as a suitable destination of handicapped tourists In this chapter the diplomat describes her own field research analysis which concentrates on mapping the area and its barrier-free zones and access in Karlovy Vary. It also studies the barrier-free zones and accessibility at the most significant historic sights, especially colonnades, springs and museums. In the proposal part the thesis is dedicated to suggestions and recommendations related to the analysis results. Following the recommendations should lead to improvement of the present conditions of barrier-free routes, barrier-free transport and tourism of the handicapped in Karlovy Vary. The key words: barrier, barrier-free, destination, handicap, Karlovy Vary, wheelchair users

8 Obsah 1 TEORETICKÁ ČÁST Problematika hendikepovaných Cestovní ruch pro hendikepované Vymezení pojmu cestovní ruch Hendikepovaní účastníci CR Legislativa Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích umožňující Bezbariérové prostředí v cestovním ruchu Základní podmínky přístupnosti vnitřního i vnějšího prostředí pro osoby s omezenou schopností samostatného pohybu a orientace Specifika pro hendikepované klienty služeb cestovního ruchu Projekty CR zaměřené na hendikepované ANALYTICKÁ ČÁST Destinace Karlovarsko - Charakteristika Turistické atraktivity Dopravní dostupnost Řízené rozhovory První rozhovor Druhý rozhovor Dotazníkové šetření Analýza bezbariérové přístupnosti na turisticky nejvýznamnějších místech Kulturně sportovní využití pro hendikepované v Karlových Varech Návrhová část Návrhy na zlepšení aktuálního stavu v Karlových Varech Návrh zájezdu Závěr Literatura... 73

9 ÚVOD V současnosti se cestovní ruch stal velmi žádaným a mnoho lidí tráví svůj volný čas právě cestováním. Hranice do celého světa jsou otevřené a možnost podívat se do jiných zemí je poněkud jednodušší než v minulosti. Jelikož se fond volného času u lidí čím dál tím více zvětšuje, zvyšuje se i cestovní ruch. Lidé cestují za poznáváním jiných kultur, nových míst, vzděláváním a v neposlední řadě za odpočinkem. Cestování a dovolené v zahraničí se staly životním stylem a trendem u mnoha lidí. V některých zemích představuje cestovní ruch velkou část příjmů do národního hospodářství. Avšak dle ČSÚ od roku příjem v ČR z cestovního ruchu klesá. V dnešní moderní a vyspělé době existuje skupina lidí, pro které cestování není tak jednoduché. Jde o skupinu lidí, kteří trpí nějakým hendikepem. Tito lidé nemohou bezstarostně cestovat jako zdraví lidé a během cestování na ně čeká mnoho překážek, které musí překonávat. Lidé trpící nějakým hendikepem se chtějí začlenit do společnosti stejným způsobem jako zdraví lidé. Chtějí pracovat, cestovat a žít naplno. Existuje řada organizací, které podporují cestování lidí s hendikepem. Cestování postižených lidí patří do odvětví sociálního ruchu, který připravuje větší či menší projekty pro snadnější cestování těchto osob. Snaží se odstranit překážky v destinacích, které jsou pro hendikepované osoby dosud velkým problémem. Diplomantka si toto téma vybrala z několika důvodů. Tím prvním důvodem byla zvědavost, jak je v současnosti cestovní ruch nakloněn lidem, kteří trpí nějakým druhem postižení, a druhým důvodem bylo prozkoumání Karlovarska, zdali je vhodná destinace pro hendikepované turisty. Práce je zaměřena se pouze na jednu skupinu postižených a to na vozíčkáře. V dnešní, moderní době se toto téma dostává do popředí a mluví se o něm stále více, protože se tento segment lidí stále více začleňuje do společnosti. Ovšem jsou lidé, kteří ve své blízkosti hendikepované osoby nemají a jejich povědomí o jejich životě a o začlenění do společnosti je často velmi zkreslené. Je názoru, že o této problematice, by každý jedinec měl mít nějaké povědomí. Cílem diplomové práce je na základě dotazníkového šetření, rozhovorů s hendikepovanými osobami a v neposlední řadě pomocí analýzy zmapovat a porovnat současné možnosti cestování osob s hendikepem. Zjistit jaké jsou největší bariéry v cestování, zejména po turistických atraktivitách dané destinace a zjistit, jaké jsou služby z hlediska ubytování a 9

10 stravování pro tento segment. Druhým cílem bude navrhnout řešení pro zlepšení bezbariérových přístupů, aby se stalo cestování pro postižené osoby jednodušším a mohli cestovat sami, bez odkázání na druhé, jejich rodiny a blízké. Jako metodologii budou zvoleny řízené rozhovory, dotazníkové šetření a dále terénní í analýzu kdy mapovala výběr nejznámějších turistických atraktivit v Karlových Varech v doprovodu vozíčkáře. Hypotéza č. 1 : Karlovy Vary jsou vhodná destinace pro cestování vozíčkářů. Hypotéza č. 2 : V Karlových Varech existuje velké množství bezbariérových přístupů. V zájmu naplnění cílů diplomové práce je práce rozdělena celkem do tří částí. Jedná se o část teoretickou, analytickou a v poslední řadě návrhovou. Teoretická část je věnována především základním charakteristikám pojmů týkajících se oblasti cestovního ruchu, produktu, produktovým balíčkům, problematiku hendikepovaných, kde jsou uvedeny důležité pojmy k tomuto tématu. Dále o pojmech jako jsou bariéra, bezbariérový přístup, legislativa bezbariérové přístupnosti a projektům a organizacím podporující tento typ cestovního ruchu. V analytické části diplomové práce je práce zaměřena na představení Karlových Var jako turisticky atraktivní destinaci, dále informace o rozloze, dostupnosti, kulturních a společenských akcí. V průběhu této kapitoly se dostaneme k samému jádru a to k vlastní analýze, kde jsme se zaměřily na mapování terénu a bezbariérové přístupnosti v Karlových Varech. Dále diplomantka zkoumá bezbariérovou přístupnost nejvýznamnějších památek, zejména kolonád, pramenu a museí. V práci jsou zaznamenávány řízené rozhovory a výsledky dotazníkového šetření, kterými je výzkum prováděn. Během výzkumu se také potvrdí nebo vyvrátí hypotézy, které stanovila již na začátku v úvodu. Návrhová část diplomové práce je věnována návrhům a doporučením vtahujícím se k jednotlivým prvkům analýzy bezbariérové přístupnosti. Doporučení se týkají především zlepšení bezbariérové přístupnosti v Karlových Varech, možných dotacích a sponzorování. Řízení se těmito doporučeními by mělo vést ke zlepšení aktuálního stavu v Karlových Varech. 10

11 Mezi nejdůležitější informační zdroje, které jsou v diplomové práci použity, patří především elektronické zdroje a tištěné publikace. Teoretická část se opírá především o tištěné publikace z oblasti cestovního ruchu, sociálního cestovního ruchu, psychologie, zdravotnictví, marketingu, a organizacích pro tělesně postižené. Mezi tyto publikace patří, například kniha Marketing v cestovním ruchu autorky Doc. Ing. Dagmar Jakubíkové, CSc. Dále sem můžeme zařadit publikaci autora doc. PhDr. Borise Titzla a jeho dílo Postižený člověk ve společnosti. Publikace autorky Daniely Filipové, mezi které patří Život bez bariér, Tvorba bezbariérového prostředí a Projektujeme bez bariér. Analytická část vychází z vlastní analýzy bezbariérové přístupnosti v Kalových Varech, dotazníkového šetření formou otevřených i uzavřených odpovědí a dále z analýzy dvou řízených rozhovorů s hendikepovanými osobami. 11

12 1 TEORETICKÁ ČÁST V teoretické části se práce zabývá problematikou hendikepovaných, kde jsou uvedeny důležité pojmy k tomuto tématu. Existuje mnoho druhů a rozdělení. V primárním případě práce informuje čtenáře o typech a druzích postižení. Dále o pojmech jako jsou bariéra, bezbariérový přístup, legislativa bezbariérové přístupnosti atd. Také nesmíme opomenout kategorii cestovního ruchu, cestovního ruchu pro hendikepované a projekty a organizace, které se tímto segmentem lidí zabývají. 1.1 Problematika hendikepovaných Již od samého počátku lidstva se společnost stýká s postiženými lidmi. Již období starověkého Řecka a Říma se zmiňuje o existenci postiženého člověka. Společnost té doby nebyla postiženým lidem příliš nakloněna. Postupem času a vývojem člověka se jejich přístup měnil. Dříve byly osoby s tělesným postižením označovány jako mrzáci a dnes je někdy velmi nepřesně označujeme jako invalidy. V současnosti je společnost postiženým lidem nakloněna a snaží se integrovat tuto skupinu mezi sebe, ale stále existují předsudky proti této skupině, které by se měli odstranit. Stále nabýváme toho názoru, že lidé na invalidním vozíku, obvykle nemají vysoké společenské postavení, vzdělání a prestiž a tento stereotypní přístup může poškodit jejich psychický stav a jejich sebevědomí. Naplnění práva na svobodu pohybu je jedna ze základních podmínek pro plnohodnotný život člověka. Tato práva jsou lidem se zdravotním znevýhodněním často odpírána díky architektonickým, orientačním i komunikačním bariérám. Odstranění těchto překážek vede ke zlepšení životních podmínek pro celou lidskou společnost. Pro úvod je nutné rozlišit skupiny hendikepovaných osob z hlediska postižení, protože nelze tyto osoby vnímat jako jednotnou skupinu. U zdravotně postižených osob dochází ke ztrátě nebo poškození určitého orgánu či nervového systému. Tato ztráta zapříčiňuje narušení a omezení v jejich běžném životě a v častých případech chybí některé standardní funkce a člověk je odkázán na pomoc druhého. U postiženého jedince platí, že jakékoliv postižení ovlivňuje rozvoj celé osobnosti a podílí se na vytvoření sociální situace, která určuje jeho společenské postavení. 12

13 Osoba, která je postižená určitým hendikepem, trpí nejen určitým omezením nebo postižením, ale i mírou jeho subjektivního chápání a pozicí jedince ve společnosti. Postižený člověk vnímá svět jinak než zdravý. Jeho představa o životě je chudší a okolní svět se mu může zdát i hůře srozumitelný. Velmi složitý je i jeho omezený sociální kontakt a to, že ho okolí nepřijímá stejně jako zdravého. V dnešní době se vyskytuje značné množství různě postižených lidí. Postižení dělíme na vrozené, to které získal jedinec již ve fázi vývoje, nebo na jiná, která se projeví až v průběhu dalšího vývoje či vznikem jako důsledek nehody, úrazu či onemocnění v kterémkoli období života. Příčiny vzniku smyslových, komunikačních či pohybových postižení se liší. Za vznik mohou genetických poruchy, následky onemocnění nebo úrazu. Z hlediska jejich důsledků můžeme rozlišovat kategorii vrozených a později získaných postižení. 1. Vrozené postižení ovlivňuje vývoj dítěte, které v důsledku toho nemůže získat určité zkušenosti. Na druhé straně není tak traumatizující, protože jedinec s vrozeným postižením neví, jaké je to být zdravý a svůj hendikep již akceptoval. Postupem času by si přál dělat věci jako zdravý člověk, ale mnohdy si nedokáže představit, jaké by mu to přineslo subjektivní uspokojení. 2. Později získané postižení představuje větší psychické trauma, člověk může srovnávat, uvědomuje si, co ztratil, a svůj nynější stav považuje za jednoznačně horší, ne-li nepřijatelný. Z objektivního hlediska má výhodu zachování dřívějších. Nějakou dobu žil jako zdravý člověk a získal zkušenosti, které pak může využít. Např.: lidé se zrakovým postižením mají lepší orientaci v prostoru, mají lepší koordinaci atd. Hendikepovaná osoba, nejčastěji je tímto termínem označována osoba s pohybovým, zrakovým nebo sluchovým postižením. Postižení může být dočasné nebo trvalé a viditelné nebo skryté. Světová zdravotnická organizace schválila dokument Mezinárodní klasifikace poruch, postižení a handicapů, ve kterém vymezila tři základní pojmy: - vada- je definována jako abnormálnost psychologické, fyziologické nebo anatomické struktury nebo funkce, - postižení- přestavuje ztrátu schopnosti člověka jednat a provádět činnosti způsobem nebo v mezích, které se pro lidskou bytost považují za normální, 13

14 - znevýhodnění- je pak omezení sociálního charakteru, vyplývající z vady nebo postižení, která člověka omezuje nebo mu znemožňuje, aby naplnil roli, která je pro něho normální. 1 Z hlediska postiženého orgánu, systému či místa postižení rozlišujeme postižení pohybového aparátu, smyslového ústrojí, o mentální postižení Nejčastější příčiny postižení a jejich rozdělení: - děti a dorost - osoby produktivního věku - seniory V dětském věku: Nejčastějším typem onemocnění v ranném věku dítěte je tzv. dětská mozková obrna (DMO). Dítě postižené touto nemocí je nejen pohybově postižené, ale v horších případech i mentálně postižené. K tomuto postižení se často vyskytují i přidružená postižení jako jsou epilepsie či smyslové poruchy. Dále v této skupině vidíme řadu vrozených vad a syndromů. Mezi velmi vážná onemocnění patří i smyslové poruchy (slepota, hluchota, němota a jejich kombinace. V dospělosti, v produktivním věku: V dospělosti se jedná v největších případech o onemocnění, které přetrvává z dětství. V dalších případech vzniká postižení při úrazu nebo psychiatrické. K úrazu dochází zejména při autonehodách, vykonávání nebezpečné práce nebo při sportu. Mezi psychiatrické postižení řadíme např.: schizofrenii, psychózu, depresi, mentální anorexii. U seniorů a lidí v postproduktivním věku U starších lidí a zejména ve stáří dochází k cévnímu onemocnění. V dnešní době se bohužel stále více vyskytuje i u nižších věkových kategorií. Nejčastější postižení vzniká při cévní mozkové příhodě a s níž spojenými následky. Dále dnes stále častěji vidíme už v relativně mladším věku onemocnění, způsobující demenci jako jsou např.: Alzheimer či ateroskleróza. Je velmi těžké zařadit postižené osoby do jedné skupiny, jelikož jde o velmi různorodou skupinu a proto je dělíme na tyto následující podskupiny: 1 Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví: MKF. 1. české vyd. Překlad Jan Pfeiffer, Olga Švestková. Praha: Grada, 2008, 280 s. ;. ISBN

15 Osoba s postižením pohybového ústrojí Pojem tělesného postižení chápeme jako vadu pohybového aparátu tj. kostí, kloubů, svalů a poruchy či poškození nervového ústrojí. Jsou to osoby, které jsou nuceny používat invalidní vozík, berle či další jiné pomůcky, ale v nejvyšší míře jsou odkázáni na pomoc druhých osob buď z řady rodinných příslušníků či přidělených sociálních pracovníků. Osoba s postižením sluchu Především osoby, které trpí lehkým postižením sluchu. Jsou schopny se zařadit do společnosti a nejsou velkou mírou indisponovány orientací v prostoru. Často používají sluchadla, která zesilují okolní zvuky na sílu registrovatelnou postiženým. Sluchové vady dle Pipenkové dělíme na tyto kategorie. Nedoslýchavost lehká člověk nevnímá zvuky do 40 db, neslyší tedy šepot nebo tichý hovor, střední postižený není schopen zaregistrovat ani zvuk v rozsahu db, nevnímá tedy běžný hovor či pouliční ruch, těžká osoba je schopna vnímat zvuky až od síly 90 db, slyší tedy například klakson. Hluchota je vadou vrozenou, může být buď totální, tedy s naprostou ztrátou sluchu nebo praktická, kdy se vyskytují pouze tzv. zbytky sluchu. Jedná se o nejtěžší sluchovou vadu, kdy je vnímání prostoru výrazně pozměněno a zpomaleno. Ohluchlost je stav, kdy ke ztrátě sluchu dochází až v průběhu života. Pokud ke ztrátě sluchu dojde až po ukončení 7. roku života, nedochází již ke ztrátě řeči a komunikace s okolím není tedy tak výrazně omezena. Osoba se zrakovým postižením Tímto termínem označujeme osoby s různými druhy a stupni snížených zrakových schopností. Podle výsledků vyšetření je možné zrakově postiženého člověka zařadit do některé z pěti kategorií zrakového postižení: 2 - kategorie 1: střední slabozrakost, - kategorie 2: silná slabozrakost, - kategorie 3: těžce slabý zrak, - kategorie 4: praktická nevidomost, 2 Praha: SONS ČR - Kdo je zrakově postižený? 2012 [cit ]. Dostupné na internetu:http://www.sons.cz/kdojezp.php 15

16 - kategorie 5: úplná nevidomost. Osoby s mentálním postižením Jsou osoby s poruchou intelektu - retardací (vrozené změny, narušení mentálního vývoje) Lidé postižení tímto hendikepem trpí vážným opožděním a poruchou vývoje duševních funkcí, většinou i vývojem řeči. Další podskupina mentálně postižených trpí projevy demence- postižení vzniká během vývoje života, nemocný ztrácí již získané dovednosti. Osoby s duševním onemocněním Velká část duševních onemocnění vzniká na podkladě nějakých předpokladů. Některé nemoci mají genetický základ, protože se vyskytují v některých rodinách a postižené osoba ji zdědí po rodinném příslušníkovi. Velkou roli zde hraje způsob výchovy, události, které se vyskytují v průběhu života, potíže v mezilidských vztazích, pracovní a existenční starosti. Během života se jedinec potýká s psychicky náročnými a obtížnými situacemi a některé tyto momenty mohou fungovat jak spouštěč tohoto onemocnění. Jedná se zejména o úzkostnou neurózu, různé druhy fobií a poruchy příjmu potravy. Vrozené faktory neuróz mají své kořeny v dětství, často plynou z nejistoty. Dle Českého statistického úřadu k roku 2007 v České Republice žije přibližně osob se zdravotním postižením. Vyšší podíl mají ženy nad 75 let, což je logické vzhledem ke kratší délce života mužů. Viz tabulka uvedené níže. Tabulka č. 1 Zdroj: ČSÚ, Výsledky výběrového šetření zdravotně postižených osob za rok

17 1.2 Cestovní ruch pro hendikepované Vymezení pojmu cestovní ruch Cestovní ruch představuje rozsáhlý trh, který vyžaduje uspokojení různorodých potřeb, a tím vzbuzuje pozornost podnikatelů, veřejné i státní správy, i velmi dynamicky se rozvíjející segment ekonomiky. Je označován jako pohyb lidí mimo jejich vlastní prostředí do míst, která jsou vzdálená od místa jejich bydliště, za různými účely, vyjma migrace a výkonu normální denní práce. 3 V cestovním ruchu je velká konkurence a každý subjekt se snaží o co největší uspokojení potřeb zákazníků, kteří mají zájem o cestování. Potřeby lidí jsou odlišné, a proto je nutné sledovat všechny aspekty a nabídnout tu nejlepší kombinaci produktu a služeb. Cestovní ruch se stal v průběhu vývoje společnosti neodmyslitelnou součástí života lidí a významným faktorem rozvoje ekonomik většiny států. Dopady cestovního ruchu dělíme na ekonomické: positivní příjmy podnikatelských subjektů, příjmy do státní pokladny, vytváření nových pracovních příležitostí, zlepšení infrastruktury, : negativní růst ceny a zboží zisky z cestovního ruchu jsou často exportovány do jiných regionů sezónní charakter cestovního ruchu podporuje zvýšenou míru nezaměstnanosti v mimosezóně socio-kulturní: positivní podporují přátelství mezi lidmi různých států a jejich lepší vzájemné porozumění, zvyšují toleranci různých sociálních a kulturních skupin, ochraňují kulturní identity cílové destinace a místí populace, vytváří podnikatelské příležitosti a zvyšuje zaměstnanost v dané oblasti, ovlivňuje růst životní úrovně obyvatelstva a zlepšuje využívání volného času, : negativní drogy, kriminalita, prostituce 3 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. 1. české vyd. Praha: Grada, 2009, 19 s. ;. ISBN

18 stěhování obyvatel snižování autenticity místa environmentální: positivní ochrana přírodních lokalit podpora krajinotvorby ochrana environmentálních zdrojů v destinacích : negativní znečištění vody, vzduchu ztráta přírodních zdrojů a zemědělské půdy kvůli rozvoji cestovního ruchu narušení biodiverzity zvýšení produkce odpadu Služby cestovního ruchu Vzácnost statků a služeb vede k tomu, že jsme nuceni se rozhodovat, jakými výroby a službami uspokojíme své potřeby. Služby v cestovním ruchu jsou službami komplexními (např.: balíček služeb). V cestovním ruchu mají služby své specifické rysy, jako jsou: nehmotnost, pomíjivost, proměnlivost, neskladovatelnost, mnohočetnost poskytovatelů. Produkt Produkt je cokoli hmotného či nehmotného, co prostřednictvím procesu směny uspokojí potřeby spotřebitele nebo firemního zákazníka. Produkt je všechno, jak výhodné tak nevýhodné, co získáváme nějakou výměnou. Je to složitá kombinace hmotných a nehmotných prvků, včetně funkčních, sociálních a psychologických užitných hodnot. Produktem může být myšlenka, služba, nebo zboží nebo jakákoliv kombinace těchto tří kategorií. 4 Produktové balíčky Balíček obsahuje dvě nebo více služeb podle přání zákazníka zakoupených za jednu cenu, při uplatnění principu výhodné transakce pro kupujícího, tzv. package deal. Jádrem balíčků v destinaci cestovního ruchu bývá ubytování, ke kterému se mohou přidružovat další 4 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. 1. české vyd. Praha: Grada, 2009, 188 s. ;. ISBN

19 služby, jakými jsou např. výlety, vstupy do kulturních zařízení, cesty do destinace a zpět, přeprava v rámci destinace a speciální události. 5 Programování a tvorbu balíčků lze charakterizovat jako specifický způsob tvorby produktu, která stimuluje poptávku po destinaci zejména v mimosezónních obdobích. Jedná se o marketingovou příležitost k podpoře prodeje, která klientovi poskytuje nové zážitky a rozšiřuje služby o nové nápady a animace a zároveň slouží k dosažení dokonalejšího souladu mezi potřebami zákazníků a nabízenými službami. Jedná se o významný způsob ovlivnění nabídky v destinaci. 6 Destinace cestovního ruchu Destinaci cestovního ruchu lze pokládat za jeden komplexní produkt, který je složen z mnoha produktů nebo za kolektivního výrobce. Destinace jako výrobce musí být řízena stejně jako jakýkoliv podnik či organizace. Řízení spočívá v koordinaci a kooperaci činností jednotlivých podnikatelských a nepodnikatelských subjektů Hendikepovaní účastníci CR Strategie profesionálního přístupu k hendikepovaným účastníkům s tělesným postižením je založena na identifikaci jejich potřeb. Jejich potřeby se budou velmi lišit od skupiny zdravých účastníku, jelikož tato skupina je velmi různorodá. Na počátku úvah o potřebách tělesně postižených klientů je třeba mít na paměti, že tito klienti budou vyžadovat velmi specifické služby. Největší problémy představují pro zdravotně postižené osoby kromě financí také fyzické bariéry v ubytovacích a stravovacích zařízeních, kulturních a historických objektech, a v neposlední řadě také v dopravě. 1.3 Legislativa 5 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. 1. české vyd. Praha: Grada, 2009, 267 s. ;. ISBN PALATKOVÁ, Monika. Mezinárodní cestovní ruch: analýza pozice turismu ve světové ekonomice : význam turismu v mezinárodních ekonomických vztazích : evropská integrace a mezinárodní turismus. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 134 s. ISBN JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. 1. české vyd. Praha: Grada, 2009, 37 s. ;. ISBN

20 V legislativě jsou problémy bezbariérových přístupů upraveny následujícími právními normami a předpisy. Tyto právní předpisy upravují především podmínky pro výstavbu objektů, infrastruktury a jejich bezbariérové užívání Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Zákon č. 183/2006 Sb. upravuje cíle a úkoly územního plánování, orgány a nástroje územního plánování, podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury. Dále zákon upravuje povolování staveb a jejich změn, terénních úprav, užívaní a odstraňování staveb, dohled a pravomoci stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, vstupy na pozemky a do staveb a ochranu veřejných zájmů. 8 Nejdůležitější částí tohoto zákona pro oblast bezbariérové přístupnosti je 2 odst. 2 písm. e), kde jsou definovány požadavky na bezbariérové užívání staveb jako: obecné požadavky na výstavbu, obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace stanovené prováděcím právním předpisem. Důležitý je také 169 tohoto zákona, který umožňuje v odůvodněných případech povolit výjimku z technických požadavků na bezbariérové užívání stavby Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích umožňující bezbariérové používání staveb Vyhláška č. 398/2009 upravuje technické požadavky pro bezbariérové používání staveb a odkazuje na ní 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. Týká se staveb občanské vybavenosti, bytových domů, staveb pro výkon práce, pozemních komunikací a veřejného prostranství. Zásadní je její přílohová část, která je složena z následujících čtyř příloh. 9 Příloha č. 1: Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb 8 Praha: TzBinfo, 2006, Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu [cit ] Dostupné na internetu: 9 Sbírka zákonů České republiky. 2009, částka 129, s ) 20

21 Příloha č. 2: Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství Příloha č. 3: Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, společných prostor a domovního vybavení bytových domů, upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení a staveb pro výkon práce Příloha č. 4: Symboly Rozhodnutí komise č. 2008/164/ES, o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se osob se sníženou schopností pohybu a orientace v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému. Cílem TSI je harmonizovat ustanovení, která se mají přijmout pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v konvenčním a vysokorychlostním železničním systému. Vlaky, stanice a součásti infrastruktury, které jsou v souladu s opatřeními popsanými v TSI, umožní poskytnout podobnou úroveň dostupnosti osobám s omezenou schopností pohybu a orientace po celé transevropské síti. TSI nebrání členským státům v zavádění doplňujících opatření pro zlepšení dostupnosti, pokud to neztěžuje interoperabilitu a neuvaluje nepřiměřené náklady na železniční podniky. 10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006, o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě stanovuje pravidla pro ochranu a poskytování pomoci osobám se zdravotním postižením v letecké dopravě s cílem zabránit jejich diskriminaci v přístupu k letecké dopravě a zajistit na letištích a na palubách letadel pomoc, která odpovídá jejich zvláštním potřebám. Pomoc je poskytována bez dodatečných poplatků ze strany osob se zdravotním postižením. Článek 4 stanovuje podmínky, kdy lze ze strany leteckého dopravce odmítnout přepravu dané osoby. 1.4 Bezbariérové prostředí v cestovním ruchu Postižení lidé se sníženou mobilitou jsou při svém pohybu limitovány velkým množstvím bariér, které jsou pro ně často velkou překážkou. V oblasti cestovního ruchu mnohdy tyto bariéry snižují kvalitu služeb poskytovaných tělesně postiženým klientům. Mohou to být 10 Úřední věstník Evropské unie, 2008, s

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU Část 5, Díl 2, Kapitola 3, str. 1 5/2.3 POZEMNÍ STAVBY I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ Těžce pohybově Všechny vchody pro veřejnost musí být bezbariérově přístupné. U změn staveb,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY

BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY ING.ARCH. IRENA ŠESTÁKOVÁ ČVUT PRAHA, FAKULTA ARCHITEKTURY Právním předpisem platným při navrhování objektů zhlediska bezbariérovosti je vyhláška 369/2001Sb. a její

Více

STARS TŘINEC. Tyršova 275, Třinec GPS: 49.670340, 18.668016 (49 40'13.224"N 18 40'4.858"E) Přístup k objektu Parkoviště/ možnost parkování

STARS TŘINEC. Tyršova 275, Třinec GPS: 49.670340, 18.668016 (49 40'13.224N 18 40'4.858E) Přístup k objektu Parkoviště/ možnost parkování cile.jedemetaky.cz STARS TŘINEC Adresa Tyršova 275, Třinec GPS: 49.670340, 18.668016 (49 40'13.224"N 18 40'4.858"E) PŘÍSTUPNOST CÍLE Přístup k objektu Parkoviště/ možnost parkování Přístupový chodník Parkoviště

Více

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM -

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - Mgr. Milan JANČO student / památkář-archeolog Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno Národní

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Cestovní ruch Podklady do školy

Cestovní ruch Podklady do školy Cestovní ruch Podklady do školy 1 Politika cestovního ruchu v České republice 1.1 Přístupy k vymezení cestovního ruchu Lidé v průběhu celé své existence stále cestovali, hledali místa, která jim umožní

Více

Jiří Veselý 17.9.2013

Jiří Veselý 17.9.2013 Jiří Veselý 17.9.2013 O projektu Mapy bezbariérovosti v statutárních městech Výzkum Výzkum výsledky Mapy bezbariérovosti - rozdílnost Varianty udržitelnosti Návrh označení bezbariérových map Udržitelnost

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ 1. Všeobecné požadavky, pojmy a definice Zastávky a stanice MHD musí mít vyřešenu návaznost na pěší trasy. Přechody pro chodce se umístí do vhodného místa umožňujícího

Více

základní principy / rozdělení

základní principy / rozdělení Ing. Vlasta Hábová základní principy / rozdělení Většina návštěvníků oceňuje vizuální hodnotu zahrad, přesto sílí tendence vytvářet prostor vybízející k zapojení i ostatních smyslů Pojem zážitkové zahrady,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Autorka publikace doc. Ing. arch. Irena Šestáková je pedagogem na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě architektury. Autor publikace

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace: Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Název projektu: Hořice - město bez bariér

Název projektu: Hořice - město bez bariér Název projektu: Hořice - město bez bariér Důvodem realizace projektu byla pomoc řadě handicapovaných spoluobčanů žijících v našem městě. Instituce působící ve městě: Ústav sociální péče Hořice Sociální

Více

téma: Dostupnost turistických cílů Královéhradeckého kraje a Labská cyklotrasa pro všechny úterý 17. 9. 2013 / blok I. / 8.30 12.

téma: Dostupnost turistických cílů Královéhradeckého kraje a Labská cyklotrasa pro všechny úterý 17. 9. 2013 / blok I. / 8.30 12. V.. ročníík Konfference na podporu regiionállníího cesttovníího ruchu Krállovéhradeckého krajje téma: Dostupnost turistických cílů Královéhradeckého kraje a Labská cyklotrasa pro všechny místo konání:

Více

Bakalářská práce: Cestovní ruch vozíčkářů v národních parcích Česka

Bakalářská práce: Cestovní ruch vozíčkářů v národních parcích Česka UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Vypracovala: Pavlína Dobruská Vedoucí práce: RNDr. Dana Fialová, Ph.D. Bakalářská práce: Cestovní ruch vozíčkářů v národních parcích Česka _ Praha, 2012

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Informace pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace navštěvující kulturní památky

Informace pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace navštěvující kulturní památky Informace pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace navštěvující kulturní památky Návrh náplně internetové stránky Na konci prosince 2007 vydal Národní památkový ústav (NPÚ) publikaci, průvodce

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

téma: Dostupnost turistických cílů Královéhradeckého kraje a Labská cyklotrasa pro všechny úterý 17. 9. 2013 / blok I. / 8.30 12.

téma: Dostupnost turistických cílů Královéhradeckého kraje a Labská cyklotrasa pro všechny úterý 17. 9. 2013 / blok I. / 8.30 12. V.. ročníík Konfference na podporu regiionállníího cesttovníího ruchu Krállovéhradeckého krajje téma: Dostupnost turistických cílů Královéhradeckého kraje a Labská cyklotrasa pro všechny místo konání:

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY A VÝHLEDY Mgr. Milan Jančo, NPÚ ÚP Praha PAMÁTKOVÉ OBJEKTY VE SPRÁVĚ NPÚ 114 památek; hradů, zámků, klášterů,

Více

Hradec Králové bez bariér

Hradec Králové bez bariér Konference na podporu regionálního cestovního ruchu Královéhradeckého kraje Hradec Králové bez bariér PhDr. Marek Šimůnek vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové

Více

Záznam z databáze objektů na www.jedemetaky.cz. HOTEL STEEL, Třinec PLNĚNÍ KRITÉRIÍ BEZBARIÉROVOSTI - 84 % DOSAŽENÝ POČET BODŮ

Záznam z databáze objektů na www.jedemetaky.cz. HOTEL STEEL, Třinec PLNĚNÍ KRITÉRIÍ BEZBARIÉROVOSTI - 84 % DOSAŽENÝ POČET BODŮ Záznam z databáze objektů na www.jedemetaky.cz HOTEL STEEL, Třinec PLNĚNÍ KRITÉRIÍ BEZBARIÉROVOSTI - 84 % SKUPINA KRITÉRIÍ MIN. POČET PRO ZÍSKÁNÍ ZNAČKY BEZ BARIÉR DOSAŽENÝ POČET BODŮ A.1. Parkování 6

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

2 BEZBAZBARIÉROVÉ UŢÍVÁNÍ STAVEB A PŘÍSTUPNÉ PROSTŘEDÍ

2 BEZBAZBARIÉROVÉ UŢÍVÁNÍ STAVEB A PŘÍSTUPNÉ PROSTŘEDÍ Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební Renata ZDAŘILOVÁ 1 PŘÍSTUPNÉ PROSTŘEDÍ JAKO ZÁKLADNÍ PRINCIP BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu

Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2015 Obsah Podpora horských oblastí v roce 2007 2015 Národní program

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

r e g i o n á l n í p o r a d e n s k á

r e g i o n á l n í p o r a d e n s k á Národní program podpory cestovního ruchu pro rok 2015 Podprogram Cestování dostupné všem Správce programu: Příjem žádostí o dotaci: Ministerstvo pro místní rozvoj 5. 1. 2015 12. 2. 2015, elektronicky na

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

Dagmar Jakubíková. v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci

Dagmar Jakubíková. v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci Dagmar Jakubíková v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Dagmar Jakubíková Marketing v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

METODIKA KATEGORIZACE PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ

METODIKA KATEGORIZACE PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ METODIKA KATEGORIZACE PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ Úvod Přístupnost prostředí a architektonické bariéry se stávají stále více diskutovanou oblastí. Je zřejmé, že přístupné prostředí není potřebou jen skupiny lidí

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Smyslem tohoto formuláře je upřesnit a logickou cestou definovat Váš individuální projektový záměr. Rovněž si klade za cíl reálně definovat šance na úspěch při případné žádosti o dotaci

Více

PRAŽSKÉ KOSTELY Přehled přístupnosti veřejných míst Prahy z hlediska bezbariérovosti

PRAŽSKÉ KOSTELY Přehled přístupnosti veřejných míst Prahy z hlediska bezbariérovosti PRAŽSKÉ KOSTELY Přehled přístupnosti veřejných míst Prahy z hlediska bezbariérovosti Autor (editor): Jan Tomandl, Marie Málková, Kateřina Novotná, Tereza Novotná a kolektiv studentů 1. ročníku FA ČVUT

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje Poradenství, agenturní činnosti a informační služby na podporu regionálního a municipálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby Kritéria komunitní sociální služby aktivita 5.01 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a metodiky jejich naplňování Úvod

Více

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami Charakteristika jednotlivých typů ubytovacích zařízení Charakteristiky jednotlivých typů mají za cíl přesněji definovat rozsah služeb pro jednotlivé typy ubytovacích zařízení. Charakteristika vychází z

Více

SPOLEČNĚ PROTI BARIÉRÁM V NOVÉ PACE JITKA FUČÍKOVÁ ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S.

SPOLEČNĚ PROTI BARIÉRÁM V NOVÉ PACE JITKA FUČÍKOVÁ ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. SPOLEČNĚ PROTI BARIÉRÁM V NOVÉ PACE JITKA FUČÍKOVÁ ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. VZNIK PROJEKTU Josef Fučík upoután na invalidní vozík 1998 Kritická zkušenost z návštěvy Kom. banky 2001 Jak upozornit na bariéry,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR.

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR. Název projektu: Učení pro život Reg.číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony: III / 2 Název sady A: Autor: Název DUM: Číslo DUM: Anotace: Cestovní ruch a kartografie Mgr. Jana Míková Cestovní

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1. Identifikace projektu Název projektu: Regionální centra pomoci a mobility Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Číslo priority: 3.1 Aktivní politika zaměstnanosti Území dopadu: CZ05 NUTS

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

rýmařovsko kouzlo přírody a historie

rýmařovsko kouzlo přírody a historie rýmařovsko kouzlo přírody a historie prezentace komplexní marketingové studie Tato studie je financována Evropskou unií a Moravskoslezským krajem v rámci opatření Společného regionálního operačního programu

Více

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D.

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. Základní legislativní rámec Zákon o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon) č. 455/1991 Sb.

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Królová Klára Definice základních pojmů Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní Organizační pokyny pro účastníky konference Aktuální otázky vězeňství Ubytování: V případě zájmu je možné pro Vás zajistit ubytování

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Informace k programu Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) Plánované výzvy 2013 pro obce

Informace k programu Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) Plánované výzvy 2013 pro obce Informace k programu Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) Plánované výzvy 2013 pro obce Zpracoval Ing. Jana Szczuková KAZUIST, spol. s r.o. Třinec V Třinci dne 18.7.2013 KAZUIST, spol. s r.o.

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více