VUT FEKT OBJEKT T12, AREÁL PPV BRNO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VUT FEKT OBJEKT T12, AREÁL PPV BRNO"

Transkript

1 VUT FEKT OBJEKT T12, AREÁL PPV BRNO OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí květen 2009

2 AMEC s.r.o., Křenová 58, Brno, Czech Republic IČ: , DIČ: CZ ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu: Zakázka: Objednatel: VUT FEKT OBJEKT T12, AREÁL PPV BRNO OZNÁMENÍ ZÁMĚRU C Hexaplan International spol s.r.o., Šámalova 72, Brno Účel vydání: Stupeň utajení: Finální dokument Bez omezení Vydání Popis Zpracoval Kontroloval Schválil Datum 01 Finální dokument R. Požárová P. Mynář E. Ondráčková Předcházející vydání tohoto dokumentu musí být buď zničena nebo výrazně označena NAHRAZENO. Rozdělovník: 10 výtisků Hexaplan International spol. s.r.o. 1 výtisků archiv AMEC s.r.o. AMEC s.r.o, 2009 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí tohoto dokumentu nebo jakékoliv informace z tohoto dokumentu nesmí být nad rámec smluvního určení (tj. nad rámec použití v rámci daného procesu EIA) vyzrazeny, zveřejněny, reprodukovány, kopírovány, překládány, převáděny do jakékoliv elektronické formy nebo strojově zpracovávány bez výslovného souhlasu odpovědného zástupce zpracovatele, firmy AMEC s.r.o. FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 1 z 42

3 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracovatelé oznámení Oznámení zpracoval: Ing. Petr Mynář držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle 19 zákona č. 100/2001 Sb., MŽP č.j /ENV/06 ze dne Vedoucí zakázky: Ing. Radka Požárová Datum zpracování oznámení: Na zpracování oznámení se podíleli: Pracovní tým AMEC s.r.o., syntéza: Ing. Vlasta Pospíšilová Brno tel.: Ing. Eva Mandulová Vidče tel.: Ing. Pavel Koláček PhD. Brno tel.: Ing. Lucie Peková Brno tel.: Přílohové části: Hluková studie: RNDr. Zuzana Flegrová, Hodonín, tel.: Rozptylová studie: Ing. Pavel Cetl, Brno, tel.: Dokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. Grafické přílohy jsou zpracovány grafickým editorem CorelDRAW 9, registrovaným u společnosti Corel Corporation. FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 2 z 42

4 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Obsah Titulní list Záznam o vydání dokumentu Zpracovatelé oznámení...2 Obsah...3 Úvod...5 ČÁST A ÚDAJE O OZNAMOVATELI...6 A.1. Obchodní firma...6 A.2. IČ...6 A.3. Sídlo...6 A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele...6 ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU...7 B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...7 B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru...7 B.I.3. Umístění záměru...7 B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry...9 B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění...9 B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru...9 B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat B.II. ÚDAJE O VSTUPECH B.II.1. Půda B.II.2. Voda B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH B.III.1. Ovzduší B.III.2. Odpadní voda B.III.3. Odpady B.III.4. Ostatní B.III.5. Rizika vzniku havárií ČÁST C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ18 C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví C.II.2. Ovzduší a klima C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky C.II.4. Povrchová a podzemní voda C.II.5. Půda C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy C.II.8 Krajina C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí ČÁST D ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 3 z 42

5 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu D.I.5. Vlivy na půdu D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy D.I.8. Vlivy na krajinu D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu D.I.11. Jiné ekologické vlivy D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ ČÁST E POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU ČÁST F DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE F.I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE F.II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE ČÁST G VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU ČÁST H PŘÍLOHY Příloha 1 Situace záměru Příloha 2 Hluková studie Příloha 3 Rozptylová studie Příloha 4 Doklady: 4.1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu 4.2. Stanovisko orgánu ochrany přírody FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 4 z 42

6 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Úvod Oznámení záměru (dále jen oznámení) VUT FEKT OBJEKT T12, AREÁL PPV BRNO je vypracováno ve smyslu 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, a slouží jako základní podklad pro zjišťovací řízení podle 7 tohoto zákona. Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona, doplněné hlukovou a rozptylovou studií. Předmětem záměru je výstavba vysokoškolského areálu Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. V areálu budou prostory pro výuku a výzkum, areálová knihovna, stravování a parkoviště. Dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, může být zařazen jako: kategorie II, bod 10.6, sloupec B: Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad m 2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. Dle 4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno c) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle 7. Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje. Oznamovatelem záměru je společnost Hexaplan International spol. s.r.o. Oznámení je zhotoveno firmou AMEC s.r.o. na základě objednávky oznamovatele. Zpracování oznámení proběhlo v dubnu Byly použity podklady poskytnuté oznamovatelem. Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru a jednotlivých složkách životního prostředí v jeho okolí a možných vlivech záměru na tyto složky a veřejné zdraví. Širší veřejnosti doporučujeme k prostudování Část G oznámení, která stručně shrnuje podstatné informace o záměru a jeho možných vlivech na životní prostředí. Podrobnější informace jsou pak uvedeny v příslušných kapitolách oznámení. FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 5 z 42

7 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ČÁST A ÚDAJE O OZNAMOVATELI A.1. Obchodní firma Hexaplan International, spol. s.r.o. A.2. IČ A.3. A.4. Sídlo Šámalova Brno Oprávněný zástupce oznamovatele Ing.arch. Josef Pálka, zodpovědný projektant Hexaplan International, spol. s.r.o. Šámalova Brno Tel.: (+420) Fax: (+420) GSM: (+420) FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 6 z 42

8 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 Název záměru VUT FEKT OBJEKT T12, AREÁL PPV BRNO Zařazení záměru Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, je následující: kategorie: II bod: 10.6 název: Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad m 2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. sloupec: B Dle 4 uvedeného zákona patří záměr pod odstavec (1) písmeno c) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle 7. Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje. B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru Kapacita záměru: celková plocha záměru: cca m 2, z toho: zastavěná plocha objektu T m 2 zastavěná plocha komunikací m 2 zastavěná plocha chodníky a zpevněné plochy (náměstí) m 2 zastavěná plocha parkoviště m 2 Celkový počet parkovacích míst: 650 (z toho 33 handicapované) Počty osob: počet studentů počet pedagogů a zaměstnanců cca osob cca 276 osob B.I.3. Umístění záměru Záměr je umístěn následovně: kraj: FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Jihomoravský Zakázka/Dokument: C Strana: 7 z 42

9 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU obec: Brno městská část: Královo Pole katastrální území: Královo Pole (611484) Předmětem záměru je novostavba areálu VUT v Brně - Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií T12 (FEKT T12). Staveniště se nachází v k.ú. Brno-Královo Pole. Jedná se o území přímo navazující na stávající areál PPV (Pod Palackého vrchem) VUT v Brně a na realizovaný objekt FEKT T10, který bude oddělen od projektované části venkovním parkovištěm. Západně s řešeným územím sousedí sportovní areál VUT v Brně, z východu je území ohraničeno ulicí Kolejní. Staveniště je nezastavěné, jedná se o část bývalé zahrádkářské kolonie. Staveniště je podélné ve směru sever jih, je mírně svažité, výškový rozdíl západ východ je cca 6 m. Vedle záměru objektu Fakulty elektrotechniky a telekomunikačních technologií (FEKT T12) je plánovaná výstavba volnočasového a vzdělávacího centra 8D. Záměr výstavby tohoto centra je zohledněn v hlukové a rozptylové studii (viz příloha 2, 3). Areál bude sloužit pro výuku a výzkum, dále zde bude areálová knihovna, stravování studentů a parkoviště (venkovní i podzemní), které bude mít celkem 650 parkovacích stání. Celá zástavba je doplněna výraznou výsadbou vzrostlé zeleně včetně ozelenění střech. Navrhovaná výstavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Napojení na dopravní systém a napojení inženýrských sítí respektuje v plném rozsahu možnosti daného území a je zcela v souladu s platným územním plánem. Prostor a okolí záměru v katastrálním území Královo Pole jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány tzv. dotčeným územím. Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku: Obr.: Schéma umístění záměru Situace záměru je doložena v příloze 1 tohoto oznámení. FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 8 z 42

10 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry Charakter záměru Charakterem záměru je novostavba areálu Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií T12 (FEKT T12) VUT v Brně. Navrhovaná výstavba bude sloužit pro výuku a výzkum. Doplňujícími provozy budou knihovna a stravování. Výstavba navazuje na realizovanou budovu T10, realizací navrhované stavby dojde ke spojení s objekty T10 a T8. Dojde ke sloučení jednotlivých provozů fakulty a tím bude umožněna požadovaná komplexnost výuky i výzkumu. Možnost kumulace s jinými záměry Vedle navrhovaného záměru FEKT T12 je plánována výstavba volnočasového a vzdělávacího centra pro mládež 8D. Kumulace obou záměrů je nevýznamná, oba záměry mají společnou náplň - vzdělávání. V současné době dále dochází k celkovému rozvoji areálu VUT (objekty T12, D5, T10, CEITEC resp. další), všechny objekty jsou předmětem posouzení vlivů na životní prostředí, k významné kumulaci vlivů nedochází. Dále není známo, že by v dotčeném území byly připravovány další záměry, které by svým rozsahem vlivů mohly vést ke kumulaci s předkládaným záměrem. B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění Navrhovaná výstavba bude sloužit pro rozvoj vysokoškolské výuky. Výstavba zahrnuje prostory pro výuku a výzkum fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Navazuje na realizovanou budovu T10, kde je situován děkanát fakulty. Realizací navrhované výstavby dojde ke sloučení všech provozů fakulty a tím bude umožněna požadovaná komplexnost výuky i výzkumu. Realizací komunikačního systému a parkoviště se stává areál fakulty dostupným i komfortním vysokoškolským zařízením. Celý navrhovaný areál přímo navazuje na fakultu strojního inženýrství a sportovní zařízení VUT, které také počítá se svým dalším rozvojem. Záměr je uvažován pouze v jedné variantě, navazuje na stávající areál VUT v Brně. B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru Základní údaje stavby Záměrem je novostavba areálu Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Stavba je navržena jako funkční celek sloužící provozu fakulty. FEKT T12 je tvořen pěti konstrukčními částmi navrženými jako samostatné dilatační celky, které jsou spojeny dvoupodlažní zástavbou společných provozů a vstupních prostor. Podzemní parkoviště bude v rozsahu dvou podzemních podlaží. Stavebně architektonické řešení Jedná se o novostavbu navazující na stávající areál VUT v Brně a Technologický park. Základní objekty (pět samostatných konstrukčních částí) fakulty jsou navrženy v orientaci západ-východ. Všechny jsou spojeny dvoupodlažní zástavbou společných provozů a vstupních prostor. Prostor před objektem FEKT T12 tvoří náměstí s vodními prvky a zelení, navazuje na pěší trasu severojižní, spojující celý areál s jeho dalšími částmi až ke kolejím. Z tohoto pěšího tahu lze vstupovat do jednotlivých objektů. Východním směrem jsou v souladu s územně plánovací dokumentací navrženy parkoviště na pozemku i parkoviště podzemní. Pěší chodníky i zpevněné plochy jsou zásadně odděleny od zásobování i od automobilové dopravy. Záměr respektuje plánované umístění volnočasového a vzdělávacího centra 8D, které by mělo být umístěno jižně od areálu FEKT T12. FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 9 z 42

11 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 1.NP tvoří pouze část západní zástavby v severozápadní části, je zde technické zázemí pro zařízení budov (strojovna, VZT, sklady a pod.). Hlavní vstup do objektů FEKT je situován na východní straně, je navržen v centrální části do vstupní haly, odkud jsou přístupny všechny části pro výuku a výzkum. Z centrální části jsou přístupny prostory velké auly pro 300 posluchačů. Tato aula bude sloužit také pro promoce studentů. Do 2.NP je situována převážná část společných výukových prostor (seminární místnosti, počítačové učebny, posluchárny) s dostatečnou plochou komunikací a odpočinkových prostor. Je zde navržen hlavní prostor areálové knihovny, který bude částečně v 1. a 2.NP. V 3.NP jsou prostory využívané jednotlivými ústavy fakulty. Prostory lze rozdělit na vlastní laboratoře pro výuku a výzkum a pracovny pedagogů. 4.NP až 7.NP jsou určeny pro situování laboratoří, pracoven profesorů a pedagogů, počítačové učebny a speciální učebny. V 7.NP jsou prostory omezeny částí střech, které tvoří ozeleněné terasy. Všechny prostory jsou dostupné výtahy a schodišti a jsou bezbariérové. Dopravní řešení Dopravní napojení areálu na městskou komunikační síť bude provedeno výjezdem z areálu VUT na ulici Kolejní, cca 75 m od křižovatky s ulicí Podnikatelská. Na ulici Kolejní bude napojeno parkoviště osobních vozidel a podzemní garáže areálu. Další napojení dopravní obsluhy areálu bude na severní straně areálu na ulici Kolejní, cca 269 m vzdálené od křižovatky s ulicí Podnikatelská. Všechny komunikace jsou směrově přímé, vyjma rampy vjezdu do podzemních garáží. Předpokládá se pohyb pouze osobních automobilů kromě odvozu odpadků. Zeleň Stavba je plánována v místě bývalé zahrádkářské kolonie. Rozšíření areálu VUT o objekt fakulty je situováno na volné ploše v severní části areálu VUT. Území je volné nezastavěné. V rámci přípravy staveniště se provede odstranění křovin a dřevin z prostoru stavby a odstraní se případné oplocení zahrádek. Součástí záměru je provedení terénních a sadových úprav. Návrhu sadových úprav předcházela podrobná inventarizace a ocenění zeleně. Budou provedeny vegetační úpravy na terénu a na konstrukci (střešní zeleň). B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení Předpokládaný termín zahájení výstavby: duben 2011 Předpokládaný termín ukončení výstavby, uvedení do provozu: červen 2013 B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky: kraj: Jihomoravský Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/ Brno tel.: fax: obec: Statutární město Brno Magistrát města Brna Dominikánské nám. 196/ Brno tel.: fax: FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 10 z 42

12 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU městské části: Královo Pole Úřad městské části města Brna, Brno - Královo Pole Palackého třída 1365/ Brno tel.: fax B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat Územní rozhodnutí a stavební povolení Úřad městské části města Brna, Brno - Královo Pole Palackého třída 1365/ Brno tel.: fax FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 11 z 42

13 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU B.II. ÚDAJE O VSTUPECH B.II.1. Půda Zábor půdy: celková plocha staveniště: m 2 ZPF(trvalý zábor): PUPFL (trvalý zábor): cca 90% celkové plochy bez nároků Dotčené pozemky k.ú.královo Pole (611484): pozemky ZPF: p.č. 4792/1, 4793/1, 4793/2 4801/5, 4801/10, 4801/9, 4801/4, 4801/3, 4801/8, 4791, 4790/1, 4789/1, 4785, 4784/14784/2, 4783/1, 4782/1, 4781/1, 4780/1, 4779/1, 4779/6, 4780/3, 4792/3, 4792/7, 4792/2, 4801/1, 4801/2, 4801/6, 4801/7, 4801/8, 4781/4, 4782/4, 4802/1 Ostatní plocha: p.č. 4786/1, 4786/2, 5616/1, 5617/2, 4767/219, 4770/5, 4770/9, 4770/7, 4770/6, 4770/8, 5607/14, 4779/13, 4779/15, 4779/16 B.II.2. Voda Pitná voda Celková bilance potřeby vody pro oznamovaný záměr: denní spotřeba vody: roční celková potřeba vody: Tab.: Výpočet potřeby vody 79,12 m 3 /den ,80 m 3 /rok Jednotková spotřeba pitné vody Jednotková spotřeba teplé vody Počet osob Celkem pitné vody Celkem teplé vody l/os.den l/os.den l/den l/den posluchači a vyučující (koef. 0,7) údržba a úklid stravování - množství jídel denní spotřeba Denní spotřeba vody 79,12 m 3 /den Průměrné hodinové množství odběru pitné vody 4,95 m 3 Maximální hodinové množství odběru pitné vody 8,90 m 3 Průměrná vteřinová spotřeba vody vycházející z hodinového maxima 2,47 l/s Měsíční spotřeba vody ve dnech (20 dní) 1 582,40 m 3 Roční potřeba vody ,80 m 3 /rok Zdroj vody: Ostatní voda: Výstavba: Pro zásobování areálu bude prodloužen stávající vodovod z ulice Technická. Z vodovodu bude odpojena přípojka pro objekt T12. Vodovod bude připraven pro zásobováni prostorových rezerv na severu areálu. Vodovod bude z trub PE 160 mm v délce 395 m. Na vodovodu bude zřízen nadzemní hydrant před objektem T12. Rozvod vody od měření bude rozdělen na větve, které budou zásobovat jednotlivé budovy. Cirkulace teplé vody bude zajišťována z jednotlivých strojoven ohřevu vody. Rozvody požární vody budou vedeny odděleně od rozvodů pitné vody a budou pro celý objekt. bez nároků spotřeba vody nespecifikována (běžná), napojení na stávající areálové rozvody FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 12 z 42

14 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje Surovinové zdroje Provoz vysokoškolského zařízení nevyžaduje žádné významné surovinové zdroje. Předpokládají se běžné zdroje stavebního materiálu pro daný typ staveb. Zemní plyn Zemní plyn bude využíván pouze pro potřeby laboratoří. Bilance potřeby zemního plynu: denní spotřeba plynu cca 6 m 3 roční spotřeba plynu cca 1200 m 3 Teplo Teplo bude dodáváno z Tepláren Brno napojením na městský horkovod. potřeba tepla celkem cca kw Elektrická energie Zásobování elektrickou energií bude provedeno napojením z nové trafostanice v objektu. Energetická bilance: instalovaný příkon celkem 1811 kw B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu Osobní doprava Celkový počet parkovacích míst: 650 (z toho 33 pro handicapované) parkování na terénu 274 (z toho 33 pro handicapované) parkování v podzemních garážích 376 Celková předpokládaná intenzita osobní dopravy: Nákladní doprava Celková intenzita lehké nákladní (dodávkové) dopravy: Celková intenzita lehké nákladní (skříňové) dopravy Čas dopravy: do 2000 přijíždějících vozidel/den do 2000 odjíždějících vozidel/den cca 10 přijíždějících vozidel/den cca 10 odjíždějících vozidel/den cca 2 přijíždějících vozidel/den cca 2 odjíždějících vozidel/den téměř výhradně denní doba pracovních dní Dopravní trasy: 50% Hradecká Kolejní Podnikatelská 50% Technická Podnikatelská Výstavba: intenzita dopravy: variabilní (špičkově desítky vozidel za den) druh vozidel: převážně těžká nákladní FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 13 z 42

15 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH B.III.1. Ovzduší Bodové zdroje Jako bodové zdroje byly uvažovány výduchy z podzemních garáží. Jedná se o dvě podzemní podlaží umístěné pod částí venkovního parkoviště před objektem T12. Celková kapacita garáží je 376 parkovacích stání pro osobní automobily. Předpokládaná denní intenzita dopravy je cca 1130 příjezdů a stejný počet odjezdů osobních vozidel. Předpokládané množství emisí z odvětrání je uvedeno v následující tabulce 1 : tuhé látky SO 2 NO x CO org. látky kg/den kg/den kg/den kg/den kg/den 0,013 0,007 0,412 0,815 0,142 Liniové zdroje Jako liniový zdroj znečišťování byla ve výpočtu uvažována automobilová doprava vyvolaná provozem záměru, tedy osobní automobilová doprava zaměstnanců a studentů a nákladní doprava zajišťující zásobování areálu. Předpokládaná celková intenzita osobní dopravy je 4000 pohybů (příjezdů a odjezdů) denně, intenzity nákladní dopravy jsou 20 pohybů (příjezdů a odjezdů) lehkých a 4 pohyby těžkých (skříňových) nákladních vozidel za den. Osobní a nákladní doprava vyvolaná provozem záměru bude produkovat následující množství emisí 2 : tuhé látky SO 2 NO x CO org. látky kg/km.den kg/km.den kg/km.den kg/km.den kg/km.den 0,045 0,018 1,287 1,893 0,340 Plošné zdroje Jako plošný zdroj znečišťování budou působit 2 venkovní parkoviště osobních vozidel umístěná o celkové kapacitě 274 parkovacích míst (celková intenzita 850 příjezdů a stejný počet odjezdů za den). Venkovní parkoviště budou produkovat následující množství emisí 3 : tuhé látky SO 2 NO x CO org. látky kg/den kg/den kg/den kg/den kg/den 0,007 0,004 0,250 0,494 0,086 B.III.2. Odpadní voda Kanalizace Ze stávající jednotné stoky DN 800 provozované VUT bude vedena po východním okraji areálu severním směrem nová stoka, která bude dimenzována i na prostorovou rezervu na severu areálu. Do stoky budou napojeny přípojky z objektů T12 a z přilehlého parkoviště. Ze stávající šachty bude vedena základní stoka areálové jednotné kanalizace DN 500 mm v délce 100 m. Ukončena bude šachtou, ze které pokračují dvě větve kanalizace. Západní větev DN 300 o délce 255 m napojuje objekty T12 na splaškovou kanalizaci. Východní větev DN 400 o délce 340 m sbírá vody z parkoviště a zastřešení garáží přes retenční nádrž o 1 Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR. 2 Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR. 3 Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR. FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 14 z 42

16 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU objemu 50 m 3. Vody z parkovišť budou vedeny samostatně přes odlučovač ropných látek (dostatečné kapacity a účinnosti) a zaústěny do dešťové stoky areálové kanalizace před retencí. Splašková voda Celková bilance odtoku splaškových vod: minimální hodinový průtok 1,98 m 3 /h maximální hodinový průtok 7,25 m 3 /h roční množství splaškové vody m 3 Množství splaškových odpadních vod bude přibližně odpovídat množství spotřebované vody pitné. Splašky s tuky z provozu gastro budou vedeny přes odlučovač tuků. Hodnoty znečištění u vypouštěných splaškových vod budou odpovídat povoleným limitům kanalizačního řádu města. Výstavba: nespecifikováno (množství zanedbatelné) Dešťová voda roční odtok dešťové vody m 3 max. měsíční odtok dešťové vody 3 443,64 m 3 plocha střechy 0,602 ha (odtokový součinitel 0,8) intenzita deště 161 l/s.ha množství dešťových vod 77,56 l/s plocha zelené střechy 0,264 ha (odtokový součinitel 0,2) množství dešťových vod 8,48 l/s zpevněné plochy 0,860 ha (odtokový součinitel 0,6) množství dešťových vod 83,08 l/s zelené plochy 1,153 ha (odtokový součinitel 0,01) množství dešťových vod 1,86 l/s parkoviště 0,770 ha (odtokový součinitel 0,6) množství dešťových vod 74,42 l/s celkové množství dešťových vod 245,40 l/s V současné době je povolený průtok z odvodňované plochy 3,6487 ha 205,60 l/s. Rozdíl povoleného a skutečného průtoku bude po realizaci záměru činit 39,82 l/s. Retence dešťových vod bude řešena z voštinových bloků uložených v terénu pod parkovištěm. Retence bude vymezena rozdělovací a sběrnou šachtou, mezi nimiž bude soustava drenážních trub vedených pod voštinovými bloky k rozvedení a zdržení nárazových vod. Na výstupu budou dešťové vody na povolený průtok regulovány škrcením v šachtě. B.III.3. Odpady Odpady z výstavby S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Odpady vzniklé při demolicích i novostavbě budou tříděny a zneškodněny: - recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačním řízení - spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení ve spalovně komunálních odpadů - nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce Za odpady z výstavby budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady. Odpady z provozu budou tříděny ihned při jejich vzniku. FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 15 z 42

17 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Tab: Přehled odpadů vznikajících při výstavbě kód odpadu název odpadu kategorie odpadu beton O cihly O tašky a keramické výrobky O dřevo O sklo O plasty O železo a ocel O kabely neuvedené pod O zemina a kamení neuvedené pod číslem O izolační materiály neuvedené pod čísly a O směsný stavební odpad neuvedený pod čísly , a O papír a lepenka O barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem O směsný komunální odpad O objemný odpad O Odpady z provozu Během provozu budou vznikat komunální odpady, v převládajícím složení plasty, papír, sklo, biologický odpad, v menší míře bude vznikat i odpad kategorie nebezpečný zářivky, baterie, barvy, obaly znečištěné nebezpečnými látkami, vyřazená elektrická zařízení apod. Pro gastro provoz je počítáno s odlučovačem tuků, pro parkoviště a garáže v návrhu kanalizace je také počítáno s odlučovačem tuků a lehkých kapalin. Případný odpad z laboratoří bude likvidován v souladu s předpisy. Veškeré odpady budou shromažďovány a předávány odborným firmám k likvidaci. Tab: Přehled odpadů vznikajících během provozu kód kategorie název odpadu odpadu odpadu Kaly z odlučovačů oleje N Kaly z lapáků nečistot N Papírové a lepenkové obaly O Papír a lepenka O Sklo O Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O Oděvy O Textilní materiály O Rozpouštědla N Kyseliny N Alkálie N Fotochemická činidla N Zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť N Vyřazená zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky N Jedlý olej a tuk O Olej a tuk neuvedený pod kódem N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující N Detergenty obsahující nebezpečné látky N Baterie a akumulátory, zařazené pod kódy , nebo pod N kód a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie Baterie a akumulátory neuvedené pod kódem O Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezp. látky neuvedené pod kódy a ) Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického příslušenství mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené pod kódem a označené jako nebezpečné: rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd.) Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod kódy , a O Plasty O Kovy O Biologicky rozložitelný odpad O Směsný komunální odpad O N FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 16 z 42

18 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Uliční smetky O Komunální odpady blíže neurčené O S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Vytříděný odpadový materiál bude odvážen k likvidaci či recyklaci smluvními oprávněnými firmami v intervalech dle potřeby. S odpady z provozu bude nakládáno v souladu s odpadovým hospodářstvím města Brna. B.III.4. Ostatní Hluk akustický výkon technologických zdrojů hluku: - VZT, chlazení : do L A,w = 57 db umístění zdrojů: střechy budov záměru doprava: - maximální hladiny hluku z provozu na parkovišti a účelových komunikacích: výstavba: L Aeq,T < 50 db u nejbližší obytné zástavby (v denní době - v noci nebude v provozu) do 80 db/5 m Vibrace nebudou produkovány ve významné míře Záření ionizující záření: zdroje nebudou používány elektromagnetické záření: významné zdroje nebudou používány (pouze běžná komunikační zařízení) Další fyzikální nebo biologické faktory nebudou používány B.III.5. Rizika vzniku havárií Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými zařízeními. Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany. Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko. Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 17 z 42

19 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ČÁST C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ Záměr je umístěn na území města Brna, městská část Královo Pole. Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky znamená: V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky. Dotčené území se nedotýká žádného přírodního parku. Dotčené území není součástí lokality soustavy Natura V dotčeném území (v širším okolí záměru) se nachází významné krajinné prvky. Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného VKP. V dotčeném území se vyskytují prvky územního systému ekologické stability (viz kapitola C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy). Území působnosti stavebního úřadu Brno-Královo Pole patří dle Sdělení č.9 uveřejněném ve Věstníku MŽP č. 04 z dubna 2008 mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení je překračování hodnoty 24hodinového imisního limitu PM 10 na 47,7% území a průměrného ročního imisního limitu na 0,4% území. Na území posuzovaného záměru se nevyskytují povrchové vody, dotčené území neleží v záplavovém území a neleží v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje a rovněž není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Dotčené území neleží ve zranitelné oblasti dle NV č. 103/2003 Sb. 1 Na dotčeném území se nenacházejí kulturní ani historické památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost záměru. Bližší údaje viz následující kapitoly oznámení. 1 Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 18 z 42

20 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví Dotčené území se nachází v severní okrajové části areálu VUT v Brně v Králově Poli. Královo Pole se rozkládá na sever od městského centra Brna. Městská část Královo Pole má obyvatel (k ). V současné době je území posuzovaného staveniště nezastavěné. Nejbližší okolí záměru tvoří rozvíjející se Technologický park, stávající areál VUT v Brně. Nejbližší obytné budovy jsou od posuzovaného staveniště vzdáleny více jak 300 m a tedy zcela mimo dosah vlivů proponované stavby. Vedle areálu FEKT T12 je plánována výstavba volnočasového centra 8D. Tato plánovaná výstavba byla zohledněna v hlukové a rozptylové studii. Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány. C.II.2. Ovzduší a klima Kvalita ovzduší Území působnosti stavebního úřadu Brno-Královo Pole patří dle Sdělení č.9 uveřejněném ve Věstníku MŽP č. 04 z dubna 2008 mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení je překračování hodnoty 24hodinového imisního limitu PM 10 na 47,7% území a průměrného ročního imisního limitu na 0,4% území. Pro vyhodnocení stávající imisní zátěže využíváme údaje z nejbližší stanice imisního monitoringu Brno Dobrovského (ZÚ 533), vzdálené od hodnocené lokality cca 1,8 km jihovýchodním směrem a stanice imisního monitoringu Brno - Kroftova (ČHMÚ 135) vzdálené cca 1,3 km jihozápadním směrem. Uváděné údaje representují výsledky měření za rok 2007: Brno - Dobrovského Brno - Kroftova NO 2 PM 10 NO 2 PM 10 průměrná roční koncentrace (µg.m -3 ) 14,7 22,8 25,5 21,1 hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m -3 ) maximální naměřená denní koncentrace (µg.m -3 ) 61,0 122,0 (17x) 108,3 155,0 (14x) datum naměření maxima v daném roce hodnota denního imisního limitu IHd (µg.m -3 ) maximální naměřená hodinová koncentrace (µg.m -3 ) datum naměření maxima v daném roce hodnota hodinového imisního limitu IHh (µg.m -3 ) Oxid dusičitý (NO 2 ) Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v okolí stanice Dobrovského dosahovala úrovně do cca 37 % imisního limitu (LV r =40µg.m -3 ), v okolí stanice Kroftova dosahovala úrovně do 64% imisního limitu. Maximální denní koncentrace dosahovala na těchto stanicích cca 30%, resp. 54% imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV 1h =200µg.m -3 ). Dále uvádíme výsledky rozptylové studie města Brna (2004): V době zpracování studie dosahovala u NO 2 průměrná roční imisní zátěž v okolí hodnoceného záměru od 5 do 15 µg.m -3 (LV r =40µg.m -3 ). Maxima hodinových koncentrací v prostoru navrhovaného záměru dosahovaly rozmezí 100 až 140 µg.m -3 (LV 1h =200µg.m -3 ) viz následující obrázky: FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 19 z 42

OBCHODNÍ CENTRUM VYŠKOV

OBCHODNÍ CENTRUM VYŠKOV Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí leden 2008 AMEC s.r.o., Křenová 58, 602 00 Brno, Czech Republic IČ: 26211564, DIČ: CZ26211564 ZÁZNAM

Více

VELKOOBCHODNÍ PRODEJNA S ADMINISTRATIVOU KŠÍROVA - BRNO

VELKOOBCHODNÍ PRODEJNA S ADMINISTRATIVOU KŠÍROVA - BRNO VELKOOBCHODNÍ PRODEJNA S ADMINISTRATIVOU KŠÍROVA - BRNO OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí září 2006 INVESTprojekt NNC,

Více

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Oznámení záměru dle přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

PRODEJNA POTRAVIN - POHOŘELICE OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

PRODEJNA POTRAVIN - POHOŘELICE OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí únor 2010 AMEC s.r.o., Křenová 58, 602 00 Brno, Czech Republic IČ: 26211564, DIČ: CZ26211564

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

VÝSTAVBA VÝROBNÍ HALY ERKA METALTEC, ZNOJMO - OBLEKOVICE

VÝSTAVBA VÝROBNÍ HALY ERKA METALTEC, ZNOJMO - OBLEKOVICE VÝSTAVBA VÝROBNÍ HALY ERKA METALTEC, ZNOJMO - OBLEKOVICE Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí srpen 2007 INVESTprojekt NNC, s.r.o., Špitálka

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

CTPARK MODŘICE ZMĚNA UŽÍVÁNÍ HALY MO14 (FLEXI SPACE) OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

CTPARK MODŘICE ZMĚNA UŽÍVÁNÍ HALY MO14 (FLEXI SPACE) OZNÁMENÍ ZÁMĚRU CTPARK MODŘICE ZMĚNA UŽÍVÁNÍ HALY MO14 (FLEXI SPACE) OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí červen 2013 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

A. - Průvodní zpráva

A. - Průvodní zpráva A. - Obsah: A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.2. Údaje o stavebníkovi A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Seznam vstupních podkladů Údaje o území Údaje

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

VÝSTAVBA KOMPLEXU MORAVIA THERMAL

VÝSTAVBA KOMPLEXU MORAVIA THERMAL Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí listopad 2008 AMEC s.r.o., Křenová 58, 602 00 Brno, Czech Republic IČ: 26211564, DIČ: CZ26211564 ZÁZNAM

Více

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK 1 Předkladatel BUNT spol. s r. o. ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK Oznámení záměru zpracovaného dle 6 zákona 100/2001Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. S obsahem a rozsahem

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Paspol Brno, spol. s r.o. - rozšíření recyklační a granulovací linky na kabely

Paspol Brno, spol. s r.o. - rozšíření recyklační a granulovací linky na kabely Paspol Brno, spol. s r.o. - rozšíření recyklační a granulovací linky na kabely Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: PASPOL Brno, spol.

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

Zařízení na sběr a výkup odpadů na pozemcích p.č. 113, 133, 131/15, 131/20 a 131/21 v k.ú. Leština u Světlé nad Sázavou

Zařízení na sběr a výkup odpadů na pozemcích p.č. 113, 133, 131/15, 131/20 a 131/21 v k.ú. Leština u Světlé nad Sázavou Zařízení na sběr a výkup odpadů na pozemcích p.č. 113, 133, 131/15, 131/20 a 131/21 v k.ú. Leština u Světlé nad Sázavou OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU

ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU INVESTprojekt NNC, s.r.o., Špitálka 16, 602 00 Brno, Czech Republic IČ: 26211564, DIČ: CZ26211564 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu: JUSTIČNÍ AREÁL V BRNĚ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zakázka: C257-05 Objednatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD:

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: A Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: Město Modřice ulice Chrlická Účelová komunikace podél Mlýnského náhonu, lávka a chodník pro pěší ulice

Více

LESNÍ ŠKOLKA BUDKOV CHLADÍRNA SAZENIC PRŮVODNÍ ZPRÁVA INVESTOR : LČR -LZ VIMPERK ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

LESNÍ ŠKOLKA BUDKOV CHLADÍRNA SAZENIC PRŮVODNÍ ZPRÁVA INVESTOR : LČR -LZ VIMPERK ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: STUPEŇ: NÁZEV AKCE: Ing. V. Kubeš VLADIMÍR KUBEŠ Projekt pro DSP MĚŘÍTKO: DATUM: Září 2014 POČET A4: 9 INVESTOR : LČR -LZ VIMPERK OBSAH: LESNÍ ŠKOLKA BUDKOV CHLADÍRNA SAZENIC

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

S D Ě L E N Í. Výrobní a montážní závod automobilových dílů

S D Ě L E N Í. Výrobní a montážní závod automobilových dílů Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Ing. František Hanzlík Polesí 14 463 53 RYNOLTICE VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC /31. 7. 2015 KULK 55966/2015

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

VÝSTAVBA ŠIROKOSORTIMENTNÍ PRODEJNY, TIŠNOV, ul. ZA MLÝNEM

VÝSTAVBA ŠIROKOSORTIMENTNÍ PRODEJNY, TIŠNOV, ul. ZA MLÝNEM VÝSTAVBA ŠIROKOSORTIMENTNÍ PRODEJNY, TIŠNOV, ul. ZA MLÝNEM OZNÁMENÍ PODLIMITNÍHO ZÁMĚRU Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 a 3a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí září 2007

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

J DOBEŠ JAROSLAVICE 146, 760 01 ZLÍN TELEFON:

J DOBEŠ JAROSLAVICE 146, 760 01 ZLÍN TELEFON: METODĚJ DOBEŠ JAROSLAVICE 146, 760 01 ZLÍN TELEFON: 577902696 FAX: 577902696 E-MAIL: dobes@dobes.eu ------------------------------------------------------------------------------------------------- OZNÁMENÍ

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C

Ú J E Z D U B O S K O V I C Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO návrh Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 11/2010 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno,

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

VÝSTAVBA ŠIROKOSORTIMENTNÍ PRODEJNY POTRAVIN A PRŮMYSLOVÉHO ZBOŽÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE, ul. NOVOHRADSKÁ

VÝSTAVBA ŠIROKOSORTIMENTNÍ PRODEJNY POTRAVIN A PRŮMYSLOVÉHO ZBOŽÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE, ul. NOVOHRADSKÁ VÝSTAVBA ŠIROKOSORTIMENTNÍ PRODEJNY POTRAVIN A PRŮMYSLOVÉHO ZBOŽÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE, ul. NOVOHRADSKÁ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Bellevue residence Grafická, parc. č. 3097, 3098/1, 3098/2, k. ú. Smíchov

Bellevue residence Grafická, parc. č. 3097, 3098/1, 3098/2, k. ú. Smíchov HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AED project, a.s. Ing. Aleš Marek Pod Radnicí 1235/2A 150 00 Praha 5 Váš dopis ze dne SZn. Vyřizuje/linka Datum 03.09.2012 S-MHMP-1147610/2012/1/OZP/VI

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

HYDROLOGICKÁ STUDIE HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ

HYDROLOGICKÁ STUDIE HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Zápis v OR KS Ústí nad Labem, 8.4.1992, oddíl C, vložka 2096 Č. zak.: 244/14 Název akce: Průmyslový park Jirkov Stupeň: studie HYDROLOGICKÁ STUDIE HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí. RHM a.s. Ing. Pavel Malý. Kloboukova 2303/ Praha 4 - Chodov

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí. RHM a.s. Ing. Pavel Malý. Kloboukova 2303/ Praha 4 - Chodov HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí RHM a.s. Ing. Pavel Malý. Kloboukova 2303/23 148 00 Praha 4 - Chodov Váš dopis zn. Č. j. Vyřizuje / linka Datum 16-183 MHMP 1448662/2016/EIA/3347P/Mac

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály

Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály Případová

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 1009/ZP/2013-Čr 24.01.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚPM JÍLOVÉ U PRAHY 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ O pořízení změny č.1 ÚPM Jílové na úpravu a rozšíření zastavitelných ploch vymezených územním

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

DÍLNA PRO RUČNÍ DEMONTÁŽ VYŘAZENÝCH ELEKTRONICKÝCH A ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ, BRNO KOHOUTOVICE

DÍLNA PRO RUČNÍ DEMONTÁŽ VYŘAZENÝCH ELEKTRONICKÝCH A ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ, BRNO KOHOUTOVICE DÍLNA PRO RUČNÍ DEMONTÁŽ VYŘAZENÝCH ELEKTRONICKÝCH A ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ, Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí červenec 2006 ZÁZNAM O

Více

Právní předpisy v ochraně životního prostředí

Právní předpisy v ochraně životního prostředí Právní předpisy v ochraně životního prostředí zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě a) Název stavby: Moravské Bránice, Pod Starýma Dešťová kanalizace b) Místo stavby: k.ú Moravské B

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě a) Název stavby: Moravské Bránice, Pod Starýma Dešťová kanalizace b) Místo stavby: k.ú Moravské B OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY A.1/ Identifikační údaje stavby:... 1 A.2/ Seznam vstupních podkladů... 3 A.3/ Údaje o území... 3 A.4/ Údaje o stavbě... 5 A.5/ Členění stavby na objekty a technická a technologická

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

OZNÁMENÍ O VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 3. k citovanému zákonu.

OZNÁMENÍ O VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 3. k citovanému zákonu. Ing. Josef Konečný ENVIPROTEKO Šrámkova 481, 763 02 Zlín 4 tel.: +420 577103578, + 420 577938376 fax.:+420 577103578, e-mail: enviproteko @ avonet.cz OZNÁMENÍ O VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu

Více

Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách

Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách Zak. č. : 2700/DPS-2015 Arch. č. : 2700/01 Statutární město Ostrava Městský obvod Stará Bělá Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách Dokumentace pro provádění stavby A. Průvodní zpráva Hlavní

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

S-MHMP /2016 OCP

S-MHMP /2016 OCP HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Vivus Argentinská a.s. Ing. Jaroslav Kvapil Budějovická 64/5 140 00 Praha 4 Váš dopis zn. Č. j. Vyřizuje / linka Datum JK/241/2016

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Ing.Arch. Martin Ondráček Haškova 153/17, 638 00 Brno A. Průvodní zpráva Zakázkové číslo : 2014-01-05 Počet stran : 6 INVESTOR : Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky Hudcova 7, 621 00 Brno

Více

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Část ZPF byla zpracována pro potřeby ÚPO Svojanov v souladu se zákonem č. 334/1992 o ochraně ZPF a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 13/1994, kterou se upravují některé

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV Pořizovatel Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zpracoval

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM. k.ú. Raná u Hlinska 739260, parcelní číslo st. 130, 271, 269, 270

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM. k.ú. Raná u Hlinska 739260, parcelní číslo st. 130, 271, 269, 270 INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 8 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí. Ing. Martin Kvoch Orelská 611/ Praha 10 - Vršovice

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí. Ing. Martin Kvoch Orelská 611/ Praha 10 - Vršovice HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Ing. Martin Kvoch Orelská 611/16 101 00 Praha 10 - Vršovice Váš dopis zn. Č. j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 1304950/2016/EIA/3351P/Mac

Více

VÝROBNÍ HALA A4.2, AREÁL CTPark ČERNOVICKÁ TERASA BRNO

VÝROBNÍ HALA A4.2, AREÁL CTPark ČERNOVICKÁ TERASA BRNO VÝROBNÍ HALA A4.2, AREÁL CTPark ČERNOVICKÁ TERASA BRNO Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí září 2008 AMEC s.r.o., Křenová 58, 602 00 Brno,

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 DOLNÍ KRALOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE projekce a zajištění staveb, geodetické práce Riegrovo náměstí 138 767 01 Kroměříž ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE C. VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ZPF Kroměříž 11/2002 OBSAH Vyhodnocení předpokládaných

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY Pořizovatel: Městský úřad Čáslav Odbor výstavby a regionálního rozvoje Žižkovo náměstí 1, 286 01 Čáslav DATUM : LISTOPAD 2012 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací

Více

M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S.

M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S. M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S. / p.č. 1141/2 a 338, kat. území Příluky u Zlína / / Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

Výstavba vodní nádrže a revitalizace toku - u obce Věžnička

Výstavba vodní nádrže a revitalizace toku - u obce Věžnička Výstavba vodní nádrže a revitalizace toku - u obce Věžnička Oznámení podle přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. Obchodní firma (jméno

Více

A Průvodní zpráva. A. 1 Identifikační údaje. A. 1.1 Údaje o stavbě

A Průvodní zpráva. A. 1 Identifikační údaje. A. 1.1 Údaje o stavbě A Průvodní zpráva A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, Objekt: Veřejné osvětlení b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), Místo : k.ú.

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA VARIANTA A OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA VARIANTA A OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU A JEJÍ PROVOZ 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ, SOULAD STAVBY S NIMI 4. ZDŮVODNĚNÍ

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Charakteristika pozemku Projekt Revitalizaci sídelní zeleně v obci Lhotka bude probíhat v intravilánu obce, na katastrálním

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 06. 11. 2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 142282/2014/KUSK Spisová značka: SZ_ 142282/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů...2 A.3 Údaje o území... 2 A.3.a) Rozsah řešeného území...2 A.3.b)

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: ÚP ČR - Pardubice výstavba budovy a školicího střediska Sportovní hala a přilehlé zpevněné plochy Stupeň PD: Ohlášení odstranění stavby Datum: 04/2013 ArcDesign s.r.o.

Více