VUT FEKT OBJEKT T12, AREÁL PPV BRNO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VUT FEKT OBJEKT T12, AREÁL PPV BRNO"

Transkript

1 VUT FEKT OBJEKT T12, AREÁL PPV BRNO OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí květen 2009

2 AMEC s.r.o., Křenová 58, Brno, Czech Republic IČ: , DIČ: CZ ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu: Zakázka: Objednatel: VUT FEKT OBJEKT T12, AREÁL PPV BRNO OZNÁMENÍ ZÁMĚRU C Hexaplan International spol s.r.o., Šámalova 72, Brno Účel vydání: Stupeň utajení: Finální dokument Bez omezení Vydání Popis Zpracoval Kontroloval Schválil Datum 01 Finální dokument R. Požárová P. Mynář E. Ondráčková Předcházející vydání tohoto dokumentu musí být buď zničena nebo výrazně označena NAHRAZENO. Rozdělovník: 10 výtisků Hexaplan International spol. s.r.o. 1 výtisků archiv AMEC s.r.o. AMEC s.r.o, 2009 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí tohoto dokumentu nebo jakékoliv informace z tohoto dokumentu nesmí být nad rámec smluvního určení (tj. nad rámec použití v rámci daného procesu EIA) vyzrazeny, zveřejněny, reprodukovány, kopírovány, překládány, převáděny do jakékoliv elektronické formy nebo strojově zpracovávány bez výslovného souhlasu odpovědného zástupce zpracovatele, firmy AMEC s.r.o. FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 1 z 42

3 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracovatelé oznámení Oznámení zpracoval: Ing. Petr Mynář držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle 19 zákona č. 100/2001 Sb., MŽP č.j /ENV/06 ze dne Vedoucí zakázky: Ing. Radka Požárová Datum zpracování oznámení: Na zpracování oznámení se podíleli: Pracovní tým AMEC s.r.o., syntéza: Ing. Vlasta Pospíšilová Brno tel.: Ing. Eva Mandulová Vidče tel.: Ing. Pavel Koláček PhD. Brno tel.: Ing. Lucie Peková Brno tel.: Přílohové části: Hluková studie: RNDr. Zuzana Flegrová, Hodonín, tel.: Rozptylová studie: Ing. Pavel Cetl, Brno, tel.: Dokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. Grafické přílohy jsou zpracovány grafickým editorem CorelDRAW 9, registrovaným u společnosti Corel Corporation. FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 2 z 42

4 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Obsah Titulní list Záznam o vydání dokumentu Zpracovatelé oznámení...2 Obsah...3 Úvod...5 ČÁST A ÚDAJE O OZNAMOVATELI...6 A.1. Obchodní firma...6 A.2. IČ...6 A.3. Sídlo...6 A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele...6 ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU...7 B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...7 B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru...7 B.I.3. Umístění záměru...7 B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry...9 B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění...9 B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru...9 B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat B.II. ÚDAJE O VSTUPECH B.II.1. Půda B.II.2. Voda B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH B.III.1. Ovzduší B.III.2. Odpadní voda B.III.3. Odpady B.III.4. Ostatní B.III.5. Rizika vzniku havárií ČÁST C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ18 C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví C.II.2. Ovzduší a klima C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky C.II.4. Povrchová a podzemní voda C.II.5. Půda C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy C.II.8 Krajina C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí ČÁST D ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 3 z 42

5 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu D.I.5. Vlivy na půdu D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy D.I.8. Vlivy na krajinu D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu D.I.11. Jiné ekologické vlivy D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ ČÁST E POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU ČÁST F DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE F.I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE F.II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE ČÁST G VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU ČÁST H PŘÍLOHY Příloha 1 Situace záměru Příloha 2 Hluková studie Příloha 3 Rozptylová studie Příloha 4 Doklady: 4.1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu 4.2. Stanovisko orgánu ochrany přírody FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 4 z 42

6 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Úvod Oznámení záměru (dále jen oznámení) VUT FEKT OBJEKT T12, AREÁL PPV BRNO je vypracováno ve smyslu 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, a slouží jako základní podklad pro zjišťovací řízení podle 7 tohoto zákona. Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona, doplněné hlukovou a rozptylovou studií. Předmětem záměru je výstavba vysokoškolského areálu Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. V areálu budou prostory pro výuku a výzkum, areálová knihovna, stravování a parkoviště. Dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, může být zařazen jako: kategorie II, bod 10.6, sloupec B: Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad m 2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. Dle 4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno c) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle 7. Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje. Oznamovatelem záměru je společnost Hexaplan International spol. s.r.o. Oznámení je zhotoveno firmou AMEC s.r.o. na základě objednávky oznamovatele. Zpracování oznámení proběhlo v dubnu Byly použity podklady poskytnuté oznamovatelem. Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru a jednotlivých složkách životního prostředí v jeho okolí a možných vlivech záměru na tyto složky a veřejné zdraví. Širší veřejnosti doporučujeme k prostudování Část G oznámení, která stručně shrnuje podstatné informace o záměru a jeho možných vlivech na životní prostředí. Podrobnější informace jsou pak uvedeny v příslušných kapitolách oznámení. FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 5 z 42

7 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ČÁST A ÚDAJE O OZNAMOVATELI A.1. Obchodní firma Hexaplan International, spol. s.r.o. A.2. IČ A.3. A.4. Sídlo Šámalova Brno Oprávněný zástupce oznamovatele Ing.arch. Josef Pálka, zodpovědný projektant Hexaplan International, spol. s.r.o. Šámalova Brno Tel.: (+420) Fax: (+420) GSM: (+420) FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 6 z 42

8 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 Název záměru VUT FEKT OBJEKT T12, AREÁL PPV BRNO Zařazení záměru Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, je následující: kategorie: II bod: 10.6 název: Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad m 2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. sloupec: B Dle 4 uvedeného zákona patří záměr pod odstavec (1) písmeno c) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle 7. Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje. B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru Kapacita záměru: celková plocha záměru: cca m 2, z toho: zastavěná plocha objektu T m 2 zastavěná plocha komunikací m 2 zastavěná plocha chodníky a zpevněné plochy (náměstí) m 2 zastavěná plocha parkoviště m 2 Celkový počet parkovacích míst: 650 (z toho 33 handicapované) Počty osob: počet studentů počet pedagogů a zaměstnanců cca osob cca 276 osob B.I.3. Umístění záměru Záměr je umístěn následovně: kraj: FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Jihomoravský Zakázka/Dokument: C Strana: 7 z 42

9 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU obec: Brno městská část: Královo Pole katastrální území: Královo Pole (611484) Předmětem záměru je novostavba areálu VUT v Brně - Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií T12 (FEKT T12). Staveniště se nachází v k.ú. Brno-Královo Pole. Jedná se o území přímo navazující na stávající areál PPV (Pod Palackého vrchem) VUT v Brně a na realizovaný objekt FEKT T10, který bude oddělen od projektované části venkovním parkovištěm. Západně s řešeným územím sousedí sportovní areál VUT v Brně, z východu je území ohraničeno ulicí Kolejní. Staveniště je nezastavěné, jedná se o část bývalé zahrádkářské kolonie. Staveniště je podélné ve směru sever jih, je mírně svažité, výškový rozdíl západ východ je cca 6 m. Vedle záměru objektu Fakulty elektrotechniky a telekomunikačních technologií (FEKT T12) je plánovaná výstavba volnočasového a vzdělávacího centra 8D. Záměr výstavby tohoto centra je zohledněn v hlukové a rozptylové studii (viz příloha 2, 3). Areál bude sloužit pro výuku a výzkum, dále zde bude areálová knihovna, stravování studentů a parkoviště (venkovní i podzemní), které bude mít celkem 650 parkovacích stání. Celá zástavba je doplněna výraznou výsadbou vzrostlé zeleně včetně ozelenění střech. Navrhovaná výstavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Napojení na dopravní systém a napojení inženýrských sítí respektuje v plném rozsahu možnosti daného území a je zcela v souladu s platným územním plánem. Prostor a okolí záměru v katastrálním území Královo Pole jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány tzv. dotčeným územím. Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku: Obr.: Schéma umístění záměru Situace záměru je doložena v příloze 1 tohoto oznámení. FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 8 z 42

10 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry Charakter záměru Charakterem záměru je novostavba areálu Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií T12 (FEKT T12) VUT v Brně. Navrhovaná výstavba bude sloužit pro výuku a výzkum. Doplňujícími provozy budou knihovna a stravování. Výstavba navazuje na realizovanou budovu T10, realizací navrhované stavby dojde ke spojení s objekty T10 a T8. Dojde ke sloučení jednotlivých provozů fakulty a tím bude umožněna požadovaná komplexnost výuky i výzkumu. Možnost kumulace s jinými záměry Vedle navrhovaného záměru FEKT T12 je plánována výstavba volnočasového a vzdělávacího centra pro mládež 8D. Kumulace obou záměrů je nevýznamná, oba záměry mají společnou náplň - vzdělávání. V současné době dále dochází k celkovému rozvoji areálu VUT (objekty T12, D5, T10, CEITEC resp. další), všechny objekty jsou předmětem posouzení vlivů na životní prostředí, k významné kumulaci vlivů nedochází. Dále není známo, že by v dotčeném území byly připravovány další záměry, které by svým rozsahem vlivů mohly vést ke kumulaci s předkládaným záměrem. B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění Navrhovaná výstavba bude sloužit pro rozvoj vysokoškolské výuky. Výstavba zahrnuje prostory pro výuku a výzkum fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Navazuje na realizovanou budovu T10, kde je situován děkanát fakulty. Realizací navrhované výstavby dojde ke sloučení všech provozů fakulty a tím bude umožněna požadovaná komplexnost výuky i výzkumu. Realizací komunikačního systému a parkoviště se stává areál fakulty dostupným i komfortním vysokoškolským zařízením. Celý navrhovaný areál přímo navazuje na fakultu strojního inženýrství a sportovní zařízení VUT, které také počítá se svým dalším rozvojem. Záměr je uvažován pouze v jedné variantě, navazuje na stávající areál VUT v Brně. B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru Základní údaje stavby Záměrem je novostavba areálu Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Stavba je navržena jako funkční celek sloužící provozu fakulty. FEKT T12 je tvořen pěti konstrukčními částmi navrženými jako samostatné dilatační celky, které jsou spojeny dvoupodlažní zástavbou společných provozů a vstupních prostor. Podzemní parkoviště bude v rozsahu dvou podzemních podlaží. Stavebně architektonické řešení Jedná se o novostavbu navazující na stávající areál VUT v Brně a Technologický park. Základní objekty (pět samostatných konstrukčních částí) fakulty jsou navrženy v orientaci západ-východ. Všechny jsou spojeny dvoupodlažní zástavbou společných provozů a vstupních prostor. Prostor před objektem FEKT T12 tvoří náměstí s vodními prvky a zelení, navazuje na pěší trasu severojižní, spojující celý areál s jeho dalšími částmi až ke kolejím. Z tohoto pěšího tahu lze vstupovat do jednotlivých objektů. Východním směrem jsou v souladu s územně plánovací dokumentací navrženy parkoviště na pozemku i parkoviště podzemní. Pěší chodníky i zpevněné plochy jsou zásadně odděleny od zásobování i od automobilové dopravy. Záměr respektuje plánované umístění volnočasového a vzdělávacího centra 8D, které by mělo být umístěno jižně od areálu FEKT T12. FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 9 z 42

11 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 1.NP tvoří pouze část západní zástavby v severozápadní části, je zde technické zázemí pro zařízení budov (strojovna, VZT, sklady a pod.). Hlavní vstup do objektů FEKT je situován na východní straně, je navržen v centrální části do vstupní haly, odkud jsou přístupny všechny části pro výuku a výzkum. Z centrální části jsou přístupny prostory velké auly pro 300 posluchačů. Tato aula bude sloužit také pro promoce studentů. Do 2.NP je situována převážná část společných výukových prostor (seminární místnosti, počítačové učebny, posluchárny) s dostatečnou plochou komunikací a odpočinkových prostor. Je zde navržen hlavní prostor areálové knihovny, který bude částečně v 1. a 2.NP. V 3.NP jsou prostory využívané jednotlivými ústavy fakulty. Prostory lze rozdělit na vlastní laboratoře pro výuku a výzkum a pracovny pedagogů. 4.NP až 7.NP jsou určeny pro situování laboratoří, pracoven profesorů a pedagogů, počítačové učebny a speciální učebny. V 7.NP jsou prostory omezeny částí střech, které tvoří ozeleněné terasy. Všechny prostory jsou dostupné výtahy a schodišti a jsou bezbariérové. Dopravní řešení Dopravní napojení areálu na městskou komunikační síť bude provedeno výjezdem z areálu VUT na ulici Kolejní, cca 75 m od křižovatky s ulicí Podnikatelská. Na ulici Kolejní bude napojeno parkoviště osobních vozidel a podzemní garáže areálu. Další napojení dopravní obsluhy areálu bude na severní straně areálu na ulici Kolejní, cca 269 m vzdálené od křižovatky s ulicí Podnikatelská. Všechny komunikace jsou směrově přímé, vyjma rampy vjezdu do podzemních garáží. Předpokládá se pohyb pouze osobních automobilů kromě odvozu odpadků. Zeleň Stavba je plánována v místě bývalé zahrádkářské kolonie. Rozšíření areálu VUT o objekt fakulty je situováno na volné ploše v severní části areálu VUT. Území je volné nezastavěné. V rámci přípravy staveniště se provede odstranění křovin a dřevin z prostoru stavby a odstraní se případné oplocení zahrádek. Součástí záměru je provedení terénních a sadových úprav. Návrhu sadových úprav předcházela podrobná inventarizace a ocenění zeleně. Budou provedeny vegetační úpravy na terénu a na konstrukci (střešní zeleň). B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení Předpokládaný termín zahájení výstavby: duben 2011 Předpokládaný termín ukončení výstavby, uvedení do provozu: červen 2013 B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky: kraj: Jihomoravský Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/ Brno tel.: fax: obec: Statutární město Brno Magistrát města Brna Dominikánské nám. 196/ Brno tel.: fax: FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 10 z 42

12 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU městské části: Královo Pole Úřad městské části města Brna, Brno - Královo Pole Palackého třída 1365/ Brno tel.: fax B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat Územní rozhodnutí a stavební povolení Úřad městské části města Brna, Brno - Královo Pole Palackého třída 1365/ Brno tel.: fax FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 11 z 42

13 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU B.II. ÚDAJE O VSTUPECH B.II.1. Půda Zábor půdy: celková plocha staveniště: m 2 ZPF(trvalý zábor): PUPFL (trvalý zábor): cca 90% celkové plochy bez nároků Dotčené pozemky k.ú.královo Pole (611484): pozemky ZPF: p.č. 4792/1, 4793/1, 4793/2 4801/5, 4801/10, 4801/9, 4801/4, 4801/3, 4801/8, 4791, 4790/1, 4789/1, 4785, 4784/14784/2, 4783/1, 4782/1, 4781/1, 4780/1, 4779/1, 4779/6, 4780/3, 4792/3, 4792/7, 4792/2, 4801/1, 4801/2, 4801/6, 4801/7, 4801/8, 4781/4, 4782/4, 4802/1 Ostatní plocha: p.č. 4786/1, 4786/2, 5616/1, 5617/2, 4767/219, 4770/5, 4770/9, 4770/7, 4770/6, 4770/8, 5607/14, 4779/13, 4779/15, 4779/16 B.II.2. Voda Pitná voda Celková bilance potřeby vody pro oznamovaný záměr: denní spotřeba vody: roční celková potřeba vody: Tab.: Výpočet potřeby vody 79,12 m 3 /den ,80 m 3 /rok Jednotková spotřeba pitné vody Jednotková spotřeba teplé vody Počet osob Celkem pitné vody Celkem teplé vody l/os.den l/os.den l/den l/den posluchači a vyučující (koef. 0,7) údržba a úklid stravování - množství jídel denní spotřeba Denní spotřeba vody 79,12 m 3 /den Průměrné hodinové množství odběru pitné vody 4,95 m 3 Maximální hodinové množství odběru pitné vody 8,90 m 3 Průměrná vteřinová spotřeba vody vycházející z hodinového maxima 2,47 l/s Měsíční spotřeba vody ve dnech (20 dní) 1 582,40 m 3 Roční potřeba vody ,80 m 3 /rok Zdroj vody: Ostatní voda: Výstavba: Pro zásobování areálu bude prodloužen stávající vodovod z ulice Technická. Z vodovodu bude odpojena přípojka pro objekt T12. Vodovod bude připraven pro zásobováni prostorových rezerv na severu areálu. Vodovod bude z trub PE 160 mm v délce 395 m. Na vodovodu bude zřízen nadzemní hydrant před objektem T12. Rozvod vody od měření bude rozdělen na větve, které budou zásobovat jednotlivé budovy. Cirkulace teplé vody bude zajišťována z jednotlivých strojoven ohřevu vody. Rozvody požární vody budou vedeny odděleně od rozvodů pitné vody a budou pro celý objekt. bez nároků spotřeba vody nespecifikována (běžná), napojení na stávající areálové rozvody FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 12 z 42

14 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje Surovinové zdroje Provoz vysokoškolského zařízení nevyžaduje žádné významné surovinové zdroje. Předpokládají se běžné zdroje stavebního materiálu pro daný typ staveb. Zemní plyn Zemní plyn bude využíván pouze pro potřeby laboratoří. Bilance potřeby zemního plynu: denní spotřeba plynu cca 6 m 3 roční spotřeba plynu cca 1200 m 3 Teplo Teplo bude dodáváno z Tepláren Brno napojením na městský horkovod. potřeba tepla celkem cca kw Elektrická energie Zásobování elektrickou energií bude provedeno napojením z nové trafostanice v objektu. Energetická bilance: instalovaný příkon celkem 1811 kw B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu Osobní doprava Celkový počet parkovacích míst: 650 (z toho 33 pro handicapované) parkování na terénu 274 (z toho 33 pro handicapované) parkování v podzemních garážích 376 Celková předpokládaná intenzita osobní dopravy: Nákladní doprava Celková intenzita lehké nákladní (dodávkové) dopravy: Celková intenzita lehké nákladní (skříňové) dopravy Čas dopravy: do 2000 přijíždějících vozidel/den do 2000 odjíždějících vozidel/den cca 10 přijíždějících vozidel/den cca 10 odjíždějících vozidel/den cca 2 přijíždějících vozidel/den cca 2 odjíždějících vozidel/den téměř výhradně denní doba pracovních dní Dopravní trasy: 50% Hradecká Kolejní Podnikatelská 50% Technická Podnikatelská Výstavba: intenzita dopravy: variabilní (špičkově desítky vozidel za den) druh vozidel: převážně těžká nákladní FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 13 z 42

15 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH B.III.1. Ovzduší Bodové zdroje Jako bodové zdroje byly uvažovány výduchy z podzemních garáží. Jedná se o dvě podzemní podlaží umístěné pod částí venkovního parkoviště před objektem T12. Celková kapacita garáží je 376 parkovacích stání pro osobní automobily. Předpokládaná denní intenzita dopravy je cca 1130 příjezdů a stejný počet odjezdů osobních vozidel. Předpokládané množství emisí z odvětrání je uvedeno v následující tabulce 1 : tuhé látky SO 2 NO x CO org. látky kg/den kg/den kg/den kg/den kg/den 0,013 0,007 0,412 0,815 0,142 Liniové zdroje Jako liniový zdroj znečišťování byla ve výpočtu uvažována automobilová doprava vyvolaná provozem záměru, tedy osobní automobilová doprava zaměstnanců a studentů a nákladní doprava zajišťující zásobování areálu. Předpokládaná celková intenzita osobní dopravy je 4000 pohybů (příjezdů a odjezdů) denně, intenzity nákladní dopravy jsou 20 pohybů (příjezdů a odjezdů) lehkých a 4 pohyby těžkých (skříňových) nákladních vozidel za den. Osobní a nákladní doprava vyvolaná provozem záměru bude produkovat následující množství emisí 2 : tuhé látky SO 2 NO x CO org. látky kg/km.den kg/km.den kg/km.den kg/km.den kg/km.den 0,045 0,018 1,287 1,893 0,340 Plošné zdroje Jako plošný zdroj znečišťování budou působit 2 venkovní parkoviště osobních vozidel umístěná o celkové kapacitě 274 parkovacích míst (celková intenzita 850 příjezdů a stejný počet odjezdů za den). Venkovní parkoviště budou produkovat následující množství emisí 3 : tuhé látky SO 2 NO x CO org. látky kg/den kg/den kg/den kg/den kg/den 0,007 0,004 0,250 0,494 0,086 B.III.2. Odpadní voda Kanalizace Ze stávající jednotné stoky DN 800 provozované VUT bude vedena po východním okraji areálu severním směrem nová stoka, která bude dimenzována i na prostorovou rezervu na severu areálu. Do stoky budou napojeny přípojky z objektů T12 a z přilehlého parkoviště. Ze stávající šachty bude vedena základní stoka areálové jednotné kanalizace DN 500 mm v délce 100 m. Ukončena bude šachtou, ze které pokračují dvě větve kanalizace. Západní větev DN 300 o délce 255 m napojuje objekty T12 na splaškovou kanalizaci. Východní větev DN 400 o délce 340 m sbírá vody z parkoviště a zastřešení garáží přes retenční nádrž o 1 Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR. 2 Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR. 3 Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR. FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 14 z 42

16 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU objemu 50 m 3. Vody z parkovišť budou vedeny samostatně přes odlučovač ropných látek (dostatečné kapacity a účinnosti) a zaústěny do dešťové stoky areálové kanalizace před retencí. Splašková voda Celková bilance odtoku splaškových vod: minimální hodinový průtok 1,98 m 3 /h maximální hodinový průtok 7,25 m 3 /h roční množství splaškové vody m 3 Množství splaškových odpadních vod bude přibližně odpovídat množství spotřebované vody pitné. Splašky s tuky z provozu gastro budou vedeny přes odlučovač tuků. Hodnoty znečištění u vypouštěných splaškových vod budou odpovídat povoleným limitům kanalizačního řádu města. Výstavba: nespecifikováno (množství zanedbatelné) Dešťová voda roční odtok dešťové vody m 3 max. měsíční odtok dešťové vody 3 443,64 m 3 plocha střechy 0,602 ha (odtokový součinitel 0,8) intenzita deště 161 l/s.ha množství dešťových vod 77,56 l/s plocha zelené střechy 0,264 ha (odtokový součinitel 0,2) množství dešťových vod 8,48 l/s zpevněné plochy 0,860 ha (odtokový součinitel 0,6) množství dešťových vod 83,08 l/s zelené plochy 1,153 ha (odtokový součinitel 0,01) množství dešťových vod 1,86 l/s parkoviště 0,770 ha (odtokový součinitel 0,6) množství dešťových vod 74,42 l/s celkové množství dešťových vod 245,40 l/s V současné době je povolený průtok z odvodňované plochy 3,6487 ha 205,60 l/s. Rozdíl povoleného a skutečného průtoku bude po realizaci záměru činit 39,82 l/s. Retence dešťových vod bude řešena z voštinových bloků uložených v terénu pod parkovištěm. Retence bude vymezena rozdělovací a sběrnou šachtou, mezi nimiž bude soustava drenážních trub vedených pod voštinovými bloky k rozvedení a zdržení nárazových vod. Na výstupu budou dešťové vody na povolený průtok regulovány škrcením v šachtě. B.III.3. Odpady Odpady z výstavby S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Odpady vzniklé při demolicích i novostavbě budou tříděny a zneškodněny: - recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačním řízení - spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení ve spalovně komunálních odpadů - nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce Za odpady z výstavby budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady. Odpady z provozu budou tříděny ihned při jejich vzniku. FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 15 z 42

17 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Tab: Přehled odpadů vznikajících při výstavbě kód odpadu název odpadu kategorie odpadu beton O cihly O tašky a keramické výrobky O dřevo O sklo O plasty O železo a ocel O kabely neuvedené pod O zemina a kamení neuvedené pod číslem O izolační materiály neuvedené pod čísly a O směsný stavební odpad neuvedený pod čísly , a O papír a lepenka O barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem O směsný komunální odpad O objemný odpad O Odpady z provozu Během provozu budou vznikat komunální odpady, v převládajícím složení plasty, papír, sklo, biologický odpad, v menší míře bude vznikat i odpad kategorie nebezpečný zářivky, baterie, barvy, obaly znečištěné nebezpečnými látkami, vyřazená elektrická zařízení apod. Pro gastro provoz je počítáno s odlučovačem tuků, pro parkoviště a garáže v návrhu kanalizace je také počítáno s odlučovačem tuků a lehkých kapalin. Případný odpad z laboratoří bude likvidován v souladu s předpisy. Veškeré odpady budou shromažďovány a předávány odborným firmám k likvidaci. Tab: Přehled odpadů vznikajících během provozu kód kategorie název odpadu odpadu odpadu Kaly z odlučovačů oleje N Kaly z lapáků nečistot N Papírové a lepenkové obaly O Papír a lepenka O Sklo O Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O Oděvy O Textilní materiály O Rozpouštědla N Kyseliny N Alkálie N Fotochemická činidla N Zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť N Vyřazená zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky N Jedlý olej a tuk O Olej a tuk neuvedený pod kódem N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující N Detergenty obsahující nebezpečné látky N Baterie a akumulátory, zařazené pod kódy , nebo pod N kód a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie Baterie a akumulátory neuvedené pod kódem O Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezp. látky neuvedené pod kódy a ) Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického příslušenství mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené pod kódem a označené jako nebezpečné: rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd.) Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod kódy , a O Plasty O Kovy O Biologicky rozložitelný odpad O Směsný komunální odpad O N FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 16 z 42

18 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Uliční smetky O Komunální odpady blíže neurčené O S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Vytříděný odpadový materiál bude odvážen k likvidaci či recyklaci smluvními oprávněnými firmami v intervalech dle potřeby. S odpady z provozu bude nakládáno v souladu s odpadovým hospodářstvím města Brna. B.III.4. Ostatní Hluk akustický výkon technologických zdrojů hluku: - VZT, chlazení : do L A,w = 57 db umístění zdrojů: střechy budov záměru doprava: - maximální hladiny hluku z provozu na parkovišti a účelových komunikacích: výstavba: L Aeq,T < 50 db u nejbližší obytné zástavby (v denní době - v noci nebude v provozu) do 80 db/5 m Vibrace nebudou produkovány ve významné míře Záření ionizující záření: zdroje nebudou používány elektromagnetické záření: významné zdroje nebudou používány (pouze běžná komunikační zařízení) Další fyzikální nebo biologické faktory nebudou používány B.III.5. Rizika vzniku havárií Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými zařízeními. Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany. Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko. Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 17 z 42

19 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ČÁST C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ Záměr je umístěn na území města Brna, městská část Královo Pole. Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky znamená: V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky. Dotčené území se nedotýká žádného přírodního parku. Dotčené území není součástí lokality soustavy Natura V dotčeném území (v širším okolí záměru) se nachází významné krajinné prvky. Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného VKP. V dotčeném území se vyskytují prvky územního systému ekologické stability (viz kapitola C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy). Území působnosti stavebního úřadu Brno-Královo Pole patří dle Sdělení č.9 uveřejněném ve Věstníku MŽP č. 04 z dubna 2008 mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení je překračování hodnoty 24hodinového imisního limitu PM 10 na 47,7% území a průměrného ročního imisního limitu na 0,4% území. Na území posuzovaného záměru se nevyskytují povrchové vody, dotčené území neleží v záplavovém území a neleží v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje a rovněž není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Dotčené území neleží ve zranitelné oblasti dle NV č. 103/2003 Sb. 1 Na dotčeném území se nenacházejí kulturní ani historické památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost záměru. Bližší údaje viz následující kapitoly oznámení. 1 Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 18 z 42

20 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví Dotčené území se nachází v severní okrajové části areálu VUT v Brně v Králově Poli. Královo Pole se rozkládá na sever od městského centra Brna. Městská část Královo Pole má obyvatel (k ). V současné době je území posuzovaného staveniště nezastavěné. Nejbližší okolí záměru tvoří rozvíjející se Technologický park, stávající areál VUT v Brně. Nejbližší obytné budovy jsou od posuzovaného staveniště vzdáleny více jak 300 m a tedy zcela mimo dosah vlivů proponované stavby. Vedle areálu FEKT T12 je plánována výstavba volnočasového centra 8D. Tato plánovaná výstavba byla zohledněna v hlukové a rozptylové studii. Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány. C.II.2. Ovzduší a klima Kvalita ovzduší Území působnosti stavebního úřadu Brno-Královo Pole patří dle Sdělení č.9 uveřejněném ve Věstníku MŽP č. 04 z dubna 2008 mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení je překračování hodnoty 24hodinového imisního limitu PM 10 na 47,7% území a průměrného ročního imisního limitu na 0,4% území. Pro vyhodnocení stávající imisní zátěže využíváme údaje z nejbližší stanice imisního monitoringu Brno Dobrovského (ZÚ 533), vzdálené od hodnocené lokality cca 1,8 km jihovýchodním směrem a stanice imisního monitoringu Brno - Kroftova (ČHMÚ 135) vzdálené cca 1,3 km jihozápadním směrem. Uváděné údaje representují výsledky měření za rok 2007: Brno - Dobrovského Brno - Kroftova NO 2 PM 10 NO 2 PM 10 průměrná roční koncentrace (µg.m -3 ) 14,7 22,8 25,5 21,1 hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m -3 ) maximální naměřená denní koncentrace (µg.m -3 ) 61,0 122,0 (17x) 108,3 155,0 (14x) datum naměření maxima v daném roce hodnota denního imisního limitu IHd (µg.m -3 ) maximální naměřená hodinová koncentrace (µg.m -3 ) datum naměření maxima v daném roce hodnota hodinového imisního limitu IHh (µg.m -3 ) Oxid dusičitý (NO 2 ) Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v okolí stanice Dobrovského dosahovala úrovně do cca 37 % imisního limitu (LV r =40µg.m -3 ), v okolí stanice Kroftova dosahovala úrovně do 64% imisního limitu. Maximální denní koncentrace dosahovala na těchto stanicích cca 30%, resp. 54% imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV 1h =200µg.m -3 ). Dále uvádíme výsledky rozptylové studie města Brna (2004): V době zpracování studie dosahovala u NO 2 průměrná roční imisní zátěž v okolí hodnoceného záměru od 5 do 15 µg.m -3 (LV r =40µg.m -3 ). Maxima hodinových koncentrací v prostoru navrhovaného záměru dosahovaly rozmezí 100 až 140 µg.m -3 (LV 1h =200µg.m -3 ) viz následující obrázky: FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 19 z 42

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S.

M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S. M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S. / p.č. 1141/2 a 338, kat. území Příluky u Zlína / / Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona

Více

SONOCENTRUM - UBYTOVACÍ KAPACITA, POLYFUNKČNÍ SÁL, RESTAURACE A PARKING

SONOCENTRUM - UBYTOVACÍ KAPACITA, POLYFUNKČNÍ SÁL, RESTAURACE A PARKING SONOCENTRUM - UBYTOVACÍ KAPACITA, POLYFUNKČNÍ SÁL, RESTAURACE A PARKING OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí červenec 2009

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ADR s.r.o. Mgr. A. Petr Kolář Libínská 3127/1 15000 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GT44R* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 10403/2015 Sp. zn.: ŽPZ/2716/2015/Kra 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii

Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii Obsah Úvod Stávající skládka Porto Romano Požadavky zadavatele Přírodní charakteristiky svozové oblasti Metodika

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18.08.2015 22313/ZP/2015-Čr 31.08.2015

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18.08.2015 22313/ZP/2015-Čr 31.08.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje NOVOPOL a.s. Velký Třebešov 20 552 03 Česká Skalice Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18.08.2015 22313/ZP/2015-Čr 31.08.2015 Odbor

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014 Ing. Slavíková/583

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Šmolík Michal, Ing.arch. Slivenecká 28 15200 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1222910/2012/1/OZP/VI RNDr.

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr Krajsk" úřad Středočeského kraje I : I.,. 1-.---- Obecní úřad Březí 251 01 Říčany Došlo dne:..j.o."":...c..?.~!.~... č.j..7~f..4?!j počet příloh:. Praha: 20.6.2013 Číslo jednací: 071596120 131KUSK Spisová

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Č. j.: 1568/ZZ/15-13 Vyřizuje: Ing. Nixbauerová

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č. 1783/21, k.ú. Slivenec

Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č. 1783/21, k.ú. Slivenec HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VIA ALTA a.s. Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Okružní 963 67401 Třebíč Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1424882/2012/1/OZP/VI

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

REVITALIZACE AUGUSTINIÁNSKÉHO OPATSVÍ BRNO - II. ETAPA, UBYTOVÁNÍ HOTELOVÉHO TYPU A PARK

REVITALIZACE AUGUSTINIÁNSKÉHO OPATSVÍ BRNO - II. ETAPA, UBYTOVÁNÍ HOTELOVÉHO TYPU A PARK REVITALIZACE AUGUSTINIÁNSKÉHO OPATSVÍ BRNO - II. ETAPA, UBYTOVÁNÍ HOTELOVÉHO TYPU A PARK Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí únor 2009

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Metodický návod č. 3 Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady (vyjma údajů o technické a dopravní infrastruktuře, které jsou obsaženy v metodických návodech č. 1 a 2): Zpodrobněná příloha

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM VEŘEJNÁ DOBROVOLNÁ DRAŽBA souboru pozemků v k. ú. Libeň, obec Praha KONÁNÍ DRAŽBY 25. září 2012 se zahájením v 11:00 hodin v prostorách salonku č. 11 Národního domu na Vinohradech,

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

0 14 let na celkovém podrobnosti údaje za základní sídelní jednotky; pro sledování. trendu vývoje je obdobný údaj ze SLDB 1991.

0 14 let na celkovém podrobnosti údaje za základní sídelní jednotky; pro sledování. trendu vývoje je obdobný údaj ze SLDB 1991. Metodický návod č. 1 B Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady kraje metodický návod k příloze č. 1 části B vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více