VUT FEKT OBJEKT T12, AREÁL PPV BRNO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VUT FEKT OBJEKT T12, AREÁL PPV BRNO"

Transkript

1 VUT FEKT OBJEKT T12, AREÁL PPV BRNO OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí květen 2009

2 AMEC s.r.o., Křenová 58, Brno, Czech Republic IČ: , DIČ: CZ ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu: Zakázka: Objednatel: VUT FEKT OBJEKT T12, AREÁL PPV BRNO OZNÁMENÍ ZÁMĚRU C Hexaplan International spol s.r.o., Šámalova 72, Brno Účel vydání: Stupeň utajení: Finální dokument Bez omezení Vydání Popis Zpracoval Kontroloval Schválil Datum 01 Finální dokument R. Požárová P. Mynář E. Ondráčková Předcházející vydání tohoto dokumentu musí být buď zničena nebo výrazně označena NAHRAZENO. Rozdělovník: 10 výtisků Hexaplan International spol. s.r.o. 1 výtisků archiv AMEC s.r.o. AMEC s.r.o, 2009 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí tohoto dokumentu nebo jakékoliv informace z tohoto dokumentu nesmí být nad rámec smluvního určení (tj. nad rámec použití v rámci daného procesu EIA) vyzrazeny, zveřejněny, reprodukovány, kopírovány, překládány, převáděny do jakékoliv elektronické formy nebo strojově zpracovávány bez výslovného souhlasu odpovědného zástupce zpracovatele, firmy AMEC s.r.o. FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 1 z 42

3 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracovatelé oznámení Oznámení zpracoval: Ing. Petr Mynář držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle 19 zákona č. 100/2001 Sb., MŽP č.j /ENV/06 ze dne Vedoucí zakázky: Ing. Radka Požárová Datum zpracování oznámení: Na zpracování oznámení se podíleli: Pracovní tým AMEC s.r.o., syntéza: Ing. Vlasta Pospíšilová Brno tel.: Ing. Eva Mandulová Vidče tel.: Ing. Pavel Koláček PhD. Brno tel.: Ing. Lucie Peková Brno tel.: Přílohové části: Hluková studie: RNDr. Zuzana Flegrová, Hodonín, tel.: Rozptylová studie: Ing. Pavel Cetl, Brno, tel.: Dokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. Grafické přílohy jsou zpracovány grafickým editorem CorelDRAW 9, registrovaným u společnosti Corel Corporation. FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 2 z 42

4 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Obsah Titulní list Záznam o vydání dokumentu Zpracovatelé oznámení...2 Obsah...3 Úvod...5 ČÁST A ÚDAJE O OZNAMOVATELI...6 A.1. Obchodní firma...6 A.2. IČ...6 A.3. Sídlo...6 A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele...6 ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU...7 B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...7 B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru...7 B.I.3. Umístění záměru...7 B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry...9 B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění...9 B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru...9 B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat B.II. ÚDAJE O VSTUPECH B.II.1. Půda B.II.2. Voda B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH B.III.1. Ovzduší B.III.2. Odpadní voda B.III.3. Odpady B.III.4. Ostatní B.III.5. Rizika vzniku havárií ČÁST C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ18 C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví C.II.2. Ovzduší a klima C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky C.II.4. Povrchová a podzemní voda C.II.5. Půda C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy C.II.8 Krajina C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí ČÁST D ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 3 z 42

5 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu D.I.5. Vlivy na půdu D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy D.I.8. Vlivy na krajinu D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu D.I.11. Jiné ekologické vlivy D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ ČÁST E POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU ČÁST F DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE F.I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE F.II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE ČÁST G VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU ČÁST H PŘÍLOHY Příloha 1 Situace záměru Příloha 2 Hluková studie Příloha 3 Rozptylová studie Příloha 4 Doklady: 4.1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu 4.2. Stanovisko orgánu ochrany přírody FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 4 z 42

6 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Úvod Oznámení záměru (dále jen oznámení) VUT FEKT OBJEKT T12, AREÁL PPV BRNO je vypracováno ve smyslu 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, a slouží jako základní podklad pro zjišťovací řízení podle 7 tohoto zákona. Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona, doplněné hlukovou a rozptylovou studií. Předmětem záměru je výstavba vysokoškolského areálu Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. V areálu budou prostory pro výuku a výzkum, areálová knihovna, stravování a parkoviště. Dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, může být zařazen jako: kategorie II, bod 10.6, sloupec B: Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad m 2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. Dle 4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno c) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle 7. Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje. Oznamovatelem záměru je společnost Hexaplan International spol. s.r.o. Oznámení je zhotoveno firmou AMEC s.r.o. na základě objednávky oznamovatele. Zpracování oznámení proběhlo v dubnu Byly použity podklady poskytnuté oznamovatelem. Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru a jednotlivých složkách životního prostředí v jeho okolí a možných vlivech záměru na tyto složky a veřejné zdraví. Širší veřejnosti doporučujeme k prostudování Část G oznámení, která stručně shrnuje podstatné informace o záměru a jeho možných vlivech na životní prostředí. Podrobnější informace jsou pak uvedeny v příslušných kapitolách oznámení. FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 5 z 42

7 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ČÁST A ÚDAJE O OZNAMOVATELI A.1. Obchodní firma Hexaplan International, spol. s.r.o. A.2. IČ A.3. A.4. Sídlo Šámalova Brno Oprávněný zástupce oznamovatele Ing.arch. Josef Pálka, zodpovědný projektant Hexaplan International, spol. s.r.o. Šámalova Brno Tel.: (+420) Fax: (+420) GSM: (+420) FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 6 z 42

8 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 Název záměru VUT FEKT OBJEKT T12, AREÁL PPV BRNO Zařazení záměru Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, je následující: kategorie: II bod: 10.6 název: Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad m 2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. sloupec: B Dle 4 uvedeného zákona patří záměr pod odstavec (1) písmeno c) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle 7. Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje. B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru Kapacita záměru: celková plocha záměru: cca m 2, z toho: zastavěná plocha objektu T m 2 zastavěná plocha komunikací m 2 zastavěná plocha chodníky a zpevněné plochy (náměstí) m 2 zastavěná plocha parkoviště m 2 Celkový počet parkovacích míst: 650 (z toho 33 handicapované) Počty osob: počet studentů počet pedagogů a zaměstnanců cca osob cca 276 osob B.I.3. Umístění záměru Záměr je umístěn následovně: kraj: FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Jihomoravský Zakázka/Dokument: C Strana: 7 z 42

9 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU obec: Brno městská část: Královo Pole katastrální území: Královo Pole (611484) Předmětem záměru je novostavba areálu VUT v Brně - Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií T12 (FEKT T12). Staveniště se nachází v k.ú. Brno-Královo Pole. Jedná se o území přímo navazující na stávající areál PPV (Pod Palackého vrchem) VUT v Brně a na realizovaný objekt FEKT T10, který bude oddělen od projektované části venkovním parkovištěm. Západně s řešeným územím sousedí sportovní areál VUT v Brně, z východu je území ohraničeno ulicí Kolejní. Staveniště je nezastavěné, jedná se o část bývalé zahrádkářské kolonie. Staveniště je podélné ve směru sever jih, je mírně svažité, výškový rozdíl západ východ je cca 6 m. Vedle záměru objektu Fakulty elektrotechniky a telekomunikačních technologií (FEKT T12) je plánovaná výstavba volnočasového a vzdělávacího centra 8D. Záměr výstavby tohoto centra je zohledněn v hlukové a rozptylové studii (viz příloha 2, 3). Areál bude sloužit pro výuku a výzkum, dále zde bude areálová knihovna, stravování studentů a parkoviště (venkovní i podzemní), které bude mít celkem 650 parkovacích stání. Celá zástavba je doplněna výraznou výsadbou vzrostlé zeleně včetně ozelenění střech. Navrhovaná výstavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Napojení na dopravní systém a napojení inženýrských sítí respektuje v plném rozsahu možnosti daného území a je zcela v souladu s platným územním plánem. Prostor a okolí záměru v katastrálním území Královo Pole jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány tzv. dotčeným územím. Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku: Obr.: Schéma umístění záměru Situace záměru je doložena v příloze 1 tohoto oznámení. FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 8 z 42

10 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry Charakter záměru Charakterem záměru je novostavba areálu Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií T12 (FEKT T12) VUT v Brně. Navrhovaná výstavba bude sloužit pro výuku a výzkum. Doplňujícími provozy budou knihovna a stravování. Výstavba navazuje na realizovanou budovu T10, realizací navrhované stavby dojde ke spojení s objekty T10 a T8. Dojde ke sloučení jednotlivých provozů fakulty a tím bude umožněna požadovaná komplexnost výuky i výzkumu. Možnost kumulace s jinými záměry Vedle navrhovaného záměru FEKT T12 je plánována výstavba volnočasového a vzdělávacího centra pro mládež 8D. Kumulace obou záměrů je nevýznamná, oba záměry mají společnou náplň - vzdělávání. V současné době dále dochází k celkovému rozvoji areálu VUT (objekty T12, D5, T10, CEITEC resp. další), všechny objekty jsou předmětem posouzení vlivů na životní prostředí, k významné kumulaci vlivů nedochází. Dále není známo, že by v dotčeném území byly připravovány další záměry, které by svým rozsahem vlivů mohly vést ke kumulaci s předkládaným záměrem. B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění Navrhovaná výstavba bude sloužit pro rozvoj vysokoškolské výuky. Výstavba zahrnuje prostory pro výuku a výzkum fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Navazuje na realizovanou budovu T10, kde je situován děkanát fakulty. Realizací navrhované výstavby dojde ke sloučení všech provozů fakulty a tím bude umožněna požadovaná komplexnost výuky i výzkumu. Realizací komunikačního systému a parkoviště se stává areál fakulty dostupným i komfortním vysokoškolským zařízením. Celý navrhovaný areál přímo navazuje na fakultu strojního inženýrství a sportovní zařízení VUT, které také počítá se svým dalším rozvojem. Záměr je uvažován pouze v jedné variantě, navazuje na stávající areál VUT v Brně. B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru Základní údaje stavby Záměrem je novostavba areálu Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Stavba je navržena jako funkční celek sloužící provozu fakulty. FEKT T12 je tvořen pěti konstrukčními částmi navrženými jako samostatné dilatační celky, které jsou spojeny dvoupodlažní zástavbou společných provozů a vstupních prostor. Podzemní parkoviště bude v rozsahu dvou podzemních podlaží. Stavebně architektonické řešení Jedná se o novostavbu navazující na stávající areál VUT v Brně a Technologický park. Základní objekty (pět samostatných konstrukčních částí) fakulty jsou navrženy v orientaci západ-východ. Všechny jsou spojeny dvoupodlažní zástavbou společných provozů a vstupních prostor. Prostor před objektem FEKT T12 tvoří náměstí s vodními prvky a zelení, navazuje na pěší trasu severojižní, spojující celý areál s jeho dalšími částmi až ke kolejím. Z tohoto pěšího tahu lze vstupovat do jednotlivých objektů. Východním směrem jsou v souladu s územně plánovací dokumentací navrženy parkoviště na pozemku i parkoviště podzemní. Pěší chodníky i zpevněné plochy jsou zásadně odděleny od zásobování i od automobilové dopravy. Záměr respektuje plánované umístění volnočasového a vzdělávacího centra 8D, které by mělo být umístěno jižně od areálu FEKT T12. FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 9 z 42

11 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 1.NP tvoří pouze část západní zástavby v severozápadní části, je zde technické zázemí pro zařízení budov (strojovna, VZT, sklady a pod.). Hlavní vstup do objektů FEKT je situován na východní straně, je navržen v centrální části do vstupní haly, odkud jsou přístupny všechny části pro výuku a výzkum. Z centrální části jsou přístupny prostory velké auly pro 300 posluchačů. Tato aula bude sloužit také pro promoce studentů. Do 2.NP je situována převážná část společných výukových prostor (seminární místnosti, počítačové učebny, posluchárny) s dostatečnou plochou komunikací a odpočinkových prostor. Je zde navržen hlavní prostor areálové knihovny, který bude částečně v 1. a 2.NP. V 3.NP jsou prostory využívané jednotlivými ústavy fakulty. Prostory lze rozdělit na vlastní laboratoře pro výuku a výzkum a pracovny pedagogů. 4.NP až 7.NP jsou určeny pro situování laboratoří, pracoven profesorů a pedagogů, počítačové učebny a speciální učebny. V 7.NP jsou prostory omezeny částí střech, které tvoří ozeleněné terasy. Všechny prostory jsou dostupné výtahy a schodišti a jsou bezbariérové. Dopravní řešení Dopravní napojení areálu na městskou komunikační síť bude provedeno výjezdem z areálu VUT na ulici Kolejní, cca 75 m od křižovatky s ulicí Podnikatelská. Na ulici Kolejní bude napojeno parkoviště osobních vozidel a podzemní garáže areálu. Další napojení dopravní obsluhy areálu bude na severní straně areálu na ulici Kolejní, cca 269 m vzdálené od křižovatky s ulicí Podnikatelská. Všechny komunikace jsou směrově přímé, vyjma rampy vjezdu do podzemních garáží. Předpokládá se pohyb pouze osobních automobilů kromě odvozu odpadků. Zeleň Stavba je plánována v místě bývalé zahrádkářské kolonie. Rozšíření areálu VUT o objekt fakulty je situováno na volné ploše v severní části areálu VUT. Území je volné nezastavěné. V rámci přípravy staveniště se provede odstranění křovin a dřevin z prostoru stavby a odstraní se případné oplocení zahrádek. Součástí záměru je provedení terénních a sadových úprav. Návrhu sadových úprav předcházela podrobná inventarizace a ocenění zeleně. Budou provedeny vegetační úpravy na terénu a na konstrukci (střešní zeleň). B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení Předpokládaný termín zahájení výstavby: duben 2011 Předpokládaný termín ukončení výstavby, uvedení do provozu: červen 2013 B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky: kraj: Jihomoravský Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/ Brno tel.: fax: obec: Statutární město Brno Magistrát města Brna Dominikánské nám. 196/ Brno tel.: fax: FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 10 z 42

12 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU městské části: Královo Pole Úřad městské části města Brna, Brno - Královo Pole Palackého třída 1365/ Brno tel.: fax B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat Územní rozhodnutí a stavební povolení Úřad městské části města Brna, Brno - Královo Pole Palackého třída 1365/ Brno tel.: fax FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 11 z 42

13 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU B.II. ÚDAJE O VSTUPECH B.II.1. Půda Zábor půdy: celková plocha staveniště: m 2 ZPF(trvalý zábor): PUPFL (trvalý zábor): cca 90% celkové plochy bez nároků Dotčené pozemky k.ú.královo Pole (611484): pozemky ZPF: p.č. 4792/1, 4793/1, 4793/2 4801/5, 4801/10, 4801/9, 4801/4, 4801/3, 4801/8, 4791, 4790/1, 4789/1, 4785, 4784/14784/2, 4783/1, 4782/1, 4781/1, 4780/1, 4779/1, 4779/6, 4780/3, 4792/3, 4792/7, 4792/2, 4801/1, 4801/2, 4801/6, 4801/7, 4801/8, 4781/4, 4782/4, 4802/1 Ostatní plocha: p.č. 4786/1, 4786/2, 5616/1, 5617/2, 4767/219, 4770/5, 4770/9, 4770/7, 4770/6, 4770/8, 5607/14, 4779/13, 4779/15, 4779/16 B.II.2. Voda Pitná voda Celková bilance potřeby vody pro oznamovaný záměr: denní spotřeba vody: roční celková potřeba vody: Tab.: Výpočet potřeby vody 79,12 m 3 /den ,80 m 3 /rok Jednotková spotřeba pitné vody Jednotková spotřeba teplé vody Počet osob Celkem pitné vody Celkem teplé vody l/os.den l/os.den l/den l/den posluchači a vyučující (koef. 0,7) údržba a úklid stravování - množství jídel denní spotřeba Denní spotřeba vody 79,12 m 3 /den Průměrné hodinové množství odběru pitné vody 4,95 m 3 Maximální hodinové množství odběru pitné vody 8,90 m 3 Průměrná vteřinová spotřeba vody vycházející z hodinového maxima 2,47 l/s Měsíční spotřeba vody ve dnech (20 dní) 1 582,40 m 3 Roční potřeba vody ,80 m 3 /rok Zdroj vody: Ostatní voda: Výstavba: Pro zásobování areálu bude prodloužen stávající vodovod z ulice Technická. Z vodovodu bude odpojena přípojka pro objekt T12. Vodovod bude připraven pro zásobováni prostorových rezerv na severu areálu. Vodovod bude z trub PE 160 mm v délce 395 m. Na vodovodu bude zřízen nadzemní hydrant před objektem T12. Rozvod vody od měření bude rozdělen na větve, které budou zásobovat jednotlivé budovy. Cirkulace teplé vody bude zajišťována z jednotlivých strojoven ohřevu vody. Rozvody požární vody budou vedeny odděleně od rozvodů pitné vody a budou pro celý objekt. bez nároků spotřeba vody nespecifikována (běžná), napojení na stávající areálové rozvody FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 12 z 42

14 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje Surovinové zdroje Provoz vysokoškolského zařízení nevyžaduje žádné významné surovinové zdroje. Předpokládají se běžné zdroje stavebního materiálu pro daný typ staveb. Zemní plyn Zemní plyn bude využíván pouze pro potřeby laboratoří. Bilance potřeby zemního plynu: denní spotřeba plynu cca 6 m 3 roční spotřeba plynu cca 1200 m 3 Teplo Teplo bude dodáváno z Tepláren Brno napojením na městský horkovod. potřeba tepla celkem cca kw Elektrická energie Zásobování elektrickou energií bude provedeno napojením z nové trafostanice v objektu. Energetická bilance: instalovaný příkon celkem 1811 kw B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu Osobní doprava Celkový počet parkovacích míst: 650 (z toho 33 pro handicapované) parkování na terénu 274 (z toho 33 pro handicapované) parkování v podzemních garážích 376 Celková předpokládaná intenzita osobní dopravy: Nákladní doprava Celková intenzita lehké nákladní (dodávkové) dopravy: Celková intenzita lehké nákladní (skříňové) dopravy Čas dopravy: do 2000 přijíždějících vozidel/den do 2000 odjíždějících vozidel/den cca 10 přijíždějících vozidel/den cca 10 odjíždějících vozidel/den cca 2 přijíždějících vozidel/den cca 2 odjíždějících vozidel/den téměř výhradně denní doba pracovních dní Dopravní trasy: 50% Hradecká Kolejní Podnikatelská 50% Technická Podnikatelská Výstavba: intenzita dopravy: variabilní (špičkově desítky vozidel za den) druh vozidel: převážně těžká nákladní FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 13 z 42

15 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH B.III.1. Ovzduší Bodové zdroje Jako bodové zdroje byly uvažovány výduchy z podzemních garáží. Jedná se o dvě podzemní podlaží umístěné pod částí venkovního parkoviště před objektem T12. Celková kapacita garáží je 376 parkovacích stání pro osobní automobily. Předpokládaná denní intenzita dopravy je cca 1130 příjezdů a stejný počet odjezdů osobních vozidel. Předpokládané množství emisí z odvětrání je uvedeno v následující tabulce 1 : tuhé látky SO 2 NO x CO org. látky kg/den kg/den kg/den kg/den kg/den 0,013 0,007 0,412 0,815 0,142 Liniové zdroje Jako liniový zdroj znečišťování byla ve výpočtu uvažována automobilová doprava vyvolaná provozem záměru, tedy osobní automobilová doprava zaměstnanců a studentů a nákladní doprava zajišťující zásobování areálu. Předpokládaná celková intenzita osobní dopravy je 4000 pohybů (příjezdů a odjezdů) denně, intenzity nákladní dopravy jsou 20 pohybů (příjezdů a odjezdů) lehkých a 4 pohyby těžkých (skříňových) nákladních vozidel za den. Osobní a nákladní doprava vyvolaná provozem záměru bude produkovat následující množství emisí 2 : tuhé látky SO 2 NO x CO org. látky kg/km.den kg/km.den kg/km.den kg/km.den kg/km.den 0,045 0,018 1,287 1,893 0,340 Plošné zdroje Jako plošný zdroj znečišťování budou působit 2 venkovní parkoviště osobních vozidel umístěná o celkové kapacitě 274 parkovacích míst (celková intenzita 850 příjezdů a stejný počet odjezdů za den). Venkovní parkoviště budou produkovat následující množství emisí 3 : tuhé látky SO 2 NO x CO org. látky kg/den kg/den kg/den kg/den kg/den 0,007 0,004 0,250 0,494 0,086 B.III.2. Odpadní voda Kanalizace Ze stávající jednotné stoky DN 800 provozované VUT bude vedena po východním okraji areálu severním směrem nová stoka, která bude dimenzována i na prostorovou rezervu na severu areálu. Do stoky budou napojeny přípojky z objektů T12 a z přilehlého parkoviště. Ze stávající šachty bude vedena základní stoka areálové jednotné kanalizace DN 500 mm v délce 100 m. Ukončena bude šachtou, ze které pokračují dvě větve kanalizace. Západní větev DN 300 o délce 255 m napojuje objekty T12 na splaškovou kanalizaci. Východní větev DN 400 o délce 340 m sbírá vody z parkoviště a zastřešení garáží přes retenční nádrž o 1 Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR. 2 Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR. 3 Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR. FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 14 z 42

16 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU objemu 50 m 3. Vody z parkovišť budou vedeny samostatně přes odlučovač ropných látek (dostatečné kapacity a účinnosti) a zaústěny do dešťové stoky areálové kanalizace před retencí. Splašková voda Celková bilance odtoku splaškových vod: minimální hodinový průtok 1,98 m 3 /h maximální hodinový průtok 7,25 m 3 /h roční množství splaškové vody m 3 Množství splaškových odpadních vod bude přibližně odpovídat množství spotřebované vody pitné. Splašky s tuky z provozu gastro budou vedeny přes odlučovač tuků. Hodnoty znečištění u vypouštěných splaškových vod budou odpovídat povoleným limitům kanalizačního řádu města. Výstavba: nespecifikováno (množství zanedbatelné) Dešťová voda roční odtok dešťové vody m 3 max. měsíční odtok dešťové vody 3 443,64 m 3 plocha střechy 0,602 ha (odtokový součinitel 0,8) intenzita deště 161 l/s.ha množství dešťových vod 77,56 l/s plocha zelené střechy 0,264 ha (odtokový součinitel 0,2) množství dešťových vod 8,48 l/s zpevněné plochy 0,860 ha (odtokový součinitel 0,6) množství dešťových vod 83,08 l/s zelené plochy 1,153 ha (odtokový součinitel 0,01) množství dešťových vod 1,86 l/s parkoviště 0,770 ha (odtokový součinitel 0,6) množství dešťových vod 74,42 l/s celkové množství dešťových vod 245,40 l/s V současné době je povolený průtok z odvodňované plochy 3,6487 ha 205,60 l/s. Rozdíl povoleného a skutečného průtoku bude po realizaci záměru činit 39,82 l/s. Retence dešťových vod bude řešena z voštinových bloků uložených v terénu pod parkovištěm. Retence bude vymezena rozdělovací a sběrnou šachtou, mezi nimiž bude soustava drenážních trub vedených pod voštinovými bloky k rozvedení a zdržení nárazových vod. Na výstupu budou dešťové vody na povolený průtok regulovány škrcením v šachtě. B.III.3. Odpady Odpady z výstavby S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Odpady vzniklé při demolicích i novostavbě budou tříděny a zneškodněny: - recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačním řízení - spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení ve spalovně komunálních odpadů - nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce Za odpady z výstavby budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady. Odpady z provozu budou tříděny ihned při jejich vzniku. FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 15 z 42

17 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Tab: Přehled odpadů vznikajících při výstavbě kód odpadu název odpadu kategorie odpadu beton O cihly O tašky a keramické výrobky O dřevo O sklo O plasty O železo a ocel O kabely neuvedené pod O zemina a kamení neuvedené pod číslem O izolační materiály neuvedené pod čísly a O směsný stavební odpad neuvedený pod čísly , a O papír a lepenka O barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem O směsný komunální odpad O objemný odpad O Odpady z provozu Během provozu budou vznikat komunální odpady, v převládajícím složení plasty, papír, sklo, biologický odpad, v menší míře bude vznikat i odpad kategorie nebezpečný zářivky, baterie, barvy, obaly znečištěné nebezpečnými látkami, vyřazená elektrická zařízení apod. Pro gastro provoz je počítáno s odlučovačem tuků, pro parkoviště a garáže v návrhu kanalizace je také počítáno s odlučovačem tuků a lehkých kapalin. Případný odpad z laboratoří bude likvidován v souladu s předpisy. Veškeré odpady budou shromažďovány a předávány odborným firmám k likvidaci. Tab: Přehled odpadů vznikajících během provozu kód kategorie název odpadu odpadu odpadu Kaly z odlučovačů oleje N Kaly z lapáků nečistot N Papírové a lepenkové obaly O Papír a lepenka O Sklo O Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O Oděvy O Textilní materiály O Rozpouštědla N Kyseliny N Alkálie N Fotochemická činidla N Zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť N Vyřazená zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky N Jedlý olej a tuk O Olej a tuk neuvedený pod kódem N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující N Detergenty obsahující nebezpečné látky N Baterie a akumulátory, zařazené pod kódy , nebo pod N kód a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie Baterie a akumulátory neuvedené pod kódem O Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezp. látky neuvedené pod kódy a ) Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického příslušenství mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené pod kódem a označené jako nebezpečné: rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd.) Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod kódy , a O Plasty O Kovy O Biologicky rozložitelný odpad O Směsný komunální odpad O N FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 16 z 42

18 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Uliční smetky O Komunální odpady blíže neurčené O S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Vytříděný odpadový materiál bude odvážen k likvidaci či recyklaci smluvními oprávněnými firmami v intervalech dle potřeby. S odpady z provozu bude nakládáno v souladu s odpadovým hospodářstvím města Brna. B.III.4. Ostatní Hluk akustický výkon technologických zdrojů hluku: - VZT, chlazení : do L A,w = 57 db umístění zdrojů: střechy budov záměru doprava: - maximální hladiny hluku z provozu na parkovišti a účelových komunikacích: výstavba: L Aeq,T < 50 db u nejbližší obytné zástavby (v denní době - v noci nebude v provozu) do 80 db/5 m Vibrace nebudou produkovány ve významné míře Záření ionizující záření: zdroje nebudou používány elektromagnetické záření: významné zdroje nebudou používány (pouze běžná komunikační zařízení) Další fyzikální nebo biologické faktory nebudou používány B.III.5. Rizika vzniku havárií Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými zařízeními. Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany. Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko. Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 17 z 42

19 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ČÁST C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ Záměr je umístěn na území města Brna, městská část Královo Pole. Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky znamená: V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky. Dotčené území se nedotýká žádného přírodního parku. Dotčené území není součástí lokality soustavy Natura V dotčeném území (v širším okolí záměru) se nachází významné krajinné prvky. Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného VKP. V dotčeném území se vyskytují prvky územního systému ekologické stability (viz kapitola C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy). Území působnosti stavebního úřadu Brno-Královo Pole patří dle Sdělení č.9 uveřejněném ve Věstníku MŽP č. 04 z dubna 2008 mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení je překračování hodnoty 24hodinového imisního limitu PM 10 na 47,7% území a průměrného ročního imisního limitu na 0,4% území. Na území posuzovaného záměru se nevyskytují povrchové vody, dotčené území neleží v záplavovém území a neleží v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje a rovněž není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Dotčené území neleží ve zranitelné oblasti dle NV č. 103/2003 Sb. 1 Na dotčeném území se nenacházejí kulturní ani historické památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost záměru. Bližší údaje viz následující kapitoly oznámení. 1 Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 18 z 42

20 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví Dotčené území se nachází v severní okrajové části areálu VUT v Brně v Králově Poli. Královo Pole se rozkládá na sever od městského centra Brna. Městská část Královo Pole má obyvatel (k ). V současné době je území posuzovaného staveniště nezastavěné. Nejbližší okolí záměru tvoří rozvíjející se Technologický park, stávající areál VUT v Brně. Nejbližší obytné budovy jsou od posuzovaného staveniště vzdáleny více jak 300 m a tedy zcela mimo dosah vlivů proponované stavby. Vedle areálu FEKT T12 je plánována výstavba volnočasového centra 8D. Tato plánovaná výstavba byla zohledněna v hlukové a rozptylové studii. Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány. C.II.2. Ovzduší a klima Kvalita ovzduší Území působnosti stavebního úřadu Brno-Královo Pole patří dle Sdělení č.9 uveřejněném ve Věstníku MŽP č. 04 z dubna 2008 mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení je překračování hodnoty 24hodinového imisního limitu PM 10 na 47,7% území a průměrného ročního imisního limitu na 0,4% území. Pro vyhodnocení stávající imisní zátěže využíváme údaje z nejbližší stanice imisního monitoringu Brno Dobrovského (ZÚ 533), vzdálené od hodnocené lokality cca 1,8 km jihovýchodním směrem a stanice imisního monitoringu Brno - Kroftova (ČHMÚ 135) vzdálené cca 1,3 km jihozápadním směrem. Uváděné údaje representují výsledky měření za rok 2007: Brno - Dobrovského Brno - Kroftova NO 2 PM 10 NO 2 PM 10 průměrná roční koncentrace (µg.m -3 ) 14,7 22,8 25,5 21,1 hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m -3 ) maximální naměřená denní koncentrace (µg.m -3 ) 61,0 122,0 (17x) 108,3 155,0 (14x) datum naměření maxima v daném roce hodnota denního imisního limitu IHd (µg.m -3 ) maximální naměřená hodinová koncentrace (µg.m -3 ) datum naměření maxima v daném roce hodnota hodinového imisního limitu IHh (µg.m -3 ) Oxid dusičitý (NO 2 ) Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v okolí stanice Dobrovského dosahovala úrovně do cca 37 % imisního limitu (LV r =40µg.m -3 ), v okolí stanice Kroftova dosahovala úrovně do 64% imisního limitu. Maximální denní koncentrace dosahovala na těchto stanicích cca 30%, resp. 54% imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV 1h =200µg.m -3 ). Dále uvádíme výsledky rozptylové studie města Brna (2004): V době zpracování studie dosahovala u NO 2 průměrná roční imisní zátěž v okolí hodnoceného záměru od 5 do 15 µg.m -3 (LV r =40µg.m -3 ). Maxima hodinových koncentrací v prostoru navrhovaného záměru dosahovaly rozmezí 100 až 140 µg.m -3 (LV 1h =200µg.m -3 ) viz následující obrázky: FileName: C VUT FEKT T12.doc SaveDate: Zakázka/Dokument: C Strana: 19 z 42

ÚŘAD PRÁCE BRNO-MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE BRNO-MĚSTO Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství ÚŘAD PRÁCE BRNO-MĚSTO OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Arch.Design,

Více

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa Výroba plastových oken Hodějice II. etapa OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí listopad 2006 INVESTprojekt NNC, s.r.o.,

Více

Technologie drcení pneumatik Šlapanice OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Technologie drcení pneumatik Šlapanice OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Technologie drcení pneumatik Šlapanice Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zpracoval: ing. Pavel Cetl a kol. Brno, červenec 2015 Seznam zpracovatelů

Více

DÁLNICE D1, STAVBA 01191 STARÝ LÍSKOVEC BRNO, JIH; MÚK BRNO, CENTRUM

DÁLNICE D1, STAVBA 01191 STARÝ LÍSKOVEC BRNO, JIH; MÚK BRNO, CENTRUM ČÍSLO ZAKÁZKY: 09/05/69 DÁLNICE D1, STAVBA 01191 STARÝ LÍSKOVEC BRNO, JIH; MÚK BRNO, CENTRUM OZNÁMENÍ DLE 6 ZÁKONA Č. 100/2001 SB. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Projektová kancelář pro dopravní

Více

THERMAL PASOHLÁVKY - ARCHEOLOGICKÝ PARK ŘÍMSKÝ VRCH

THERMAL PASOHLÁVKY - ARCHEOLOGICKÝ PARK ŘÍMSKÝ VRCH THERMAL PASOHLÁVKY - ARCHEOLOGICKÝ PARK ŘÍMSKÝ VRCH Zpracováno dle 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prostředí, v platném znění srpen 2010 INVEK s.r.o., provozovna:

Více

ING. JAROMÍR POKOJ posuzování vlivů na životní prostředí Kuršova 16 tel.: 723 637 450 635 00 Brno IČ: 681 03 255 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ING. JAROMÍR POKOJ posuzování vlivů na životní prostředí Kuršova 16 tel.: 723 637 450 635 00 Brno IČ: 681 03 255 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ING. JAROMÍR POKOJ posuzování vlivů na životní prostředí Kuršova 16 tel.: 723 637 450 635 00 Brno IČ: 681 03 255 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Oznámení záměru. areál pivovaru Velké Popovice

Oznámení záměru. areál pivovaru Velké Popovice Oznámení záměru Zaměstnanecké parkoviště areál pivovaru Velké Popovice podle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Objednatel: Plzeňský Prazdroj a.s. U Prazdroje 7,

Více

AUTOSERVIS A ZPEVNĚNÉ PLOCHY Cars Trade M & M, s.r.o. v obci Dyje

AUTOSERVIS A ZPEVNĚNÉ PLOCHY Cars Trade M & M, s.r.o. v obci Dyje OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 3 Znojmo, březen 2014 Obsah A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI... 4 A.1.

Více

III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí

III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí Obchvat Kralupy nad Vltavou včetně mostu, jako součást aglomeračního okruhu - I. etapa (DÚR) (Přeložka silnice II/101 varianta B v úseku km 11,86 15,14) III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb.

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

Provoz. Předpokládané odpady produkované v období provozu. Nová skladovací hala Oznámení záměru dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. Katalog.

Provoz. Předpokládané odpady produkované v období provozu. Nová skladovací hala Oznámení záměru dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. Katalog. Katalog. číslo Druh odpadu 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 20 03 Ostatní komunální odpady 20 03 01

Více

Vyhodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu obce Nehvizdy na životní prostředí

Vyhodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu obce Nehvizdy na životní prostředí Vyhodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu obce Nehvizdy na životní prostředí podle přílohy zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu březen 2010 U-24 s.r.o. Objednatel: Městys Nehvizdy

Více

Tematický areál pro volnočasové aktivity (Chvalovice Hatě)

Tematický areál pro volnočasové aktivity (Chvalovice Hatě) Tematický areál pro volnočasové aktivity (Chvalovice Hatě) Oznámení ve smyslu 6 odst. 1, zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zpracované dle Přílohy č. 3 k uvedenému zákonu IDENTIFIKAČNÍ

Více

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM Sídlo: Doudova 544/11, 147 00 Praha 4 Podolí Provozovna: Masarykova 62/109, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25423363, DIČ: CZ25423363 Název akce: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

Nová skladovací hala

Nová skladovací hala pohled na areál Coca-Cola HBC Česká republika od východu, (AS CHEMOPRAG, říjen 2011) Nová skladovací hala Oznámení záměru Zpracováno ve smyslu 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

Více

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM oznamovatel: My Box Příbram spol. s r.o. (únor 2007) SOM s.r.o. Středisko

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN OPAVA OZNÁMENÍ podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 Číslo zakázky Katastrální území

Více

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB.

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. VÝROBNÍ ZÁVOD SUNGWOO OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. zákazník Sungwoo Hitech Co. Ltd. stupeň STUDIE zakázkové číslo 5285-900-2 číslo dokumentu 5285-000-2/2-BX-01

Více

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6 OZNÁMENÍ ZÁMÌRU OBCHODNÍ CENTRUM PODBABA PRAHA 6 DEJVICE (Oznámení dle pøíl. è. 3 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí) Èervenec 2009 Oznámení záměru Obchodní centrum Podbaba

Více

VÝROBA TEKUTÝCH A SYPKÝCH PRÁŠKOVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN VE ŠTERNBERKU

VÝROBA TEKUTÝCH A SYPKÝCH PRÁŠKOVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN VE ŠTERNBERKU VÝROBA TEKUTÝCH A SYPKÝCH PRÁŠKOVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN VE ŠTERNBERKU OZNÁMENÍ záměru zpracované ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) Červenec 2012 XXXLutz + Möbelix, Kolbenova Praha 9 - Vysočany (Oznámení

Více

Oznámení pro zjišťovací řízení. Přístavba výrobní haly SAND Profile s.r.o. Nový Bor

Oznámení pro zjišťovací řízení. Přístavba výrobní haly SAND Profile s.r.o. Nový Bor Oznámení pro zjišťovací řízení dle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Přístavba výrobní haly SAND Profile s.r.o. Nový Bor leden - březen 2008 1 Zpracovatel oznámení: Ing.

Více

Multifunkční hala Litoměřice 2. etapa dostavba a modernizace

Multifunkční hala Litoměřice 2. etapa dostavba a modernizace OZNÁMENÍ ZÁMĚRU zpracované podle 6 zákona č. 100/2001Sb., ve znění zákonů č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., přílohy č. 3, o posuzování vlivů na životní prostředí Projekt Obec Katastrální území Kraj Investor

Více

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00 Oznámení pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování

Více

TSR Czech Republic s.r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8

TSR Czech Republic s.r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 Ing. Josef Vorel posuzování vlivů na životní prostředí EIA, odborné posudky ovzduší, chemické látky 383 01 Prachatice, Černohorská 611 Tel, fax: 388318340 Mobil: +420603263437 e.mail: vorel.josef@cbox.cz

Více

LOGISTICKÉ CENTRUM MPL LIPOVKA II.etapa KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKR. RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

LOGISTICKÉ CENTRUM MPL LIPOVKA II.etapa KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKR. RYCHNOV NAD KNĚŽNOU MPL, kom. spol. Řepov 174, 293 01 Mladá Boleslav OZNÁMENÍ PODLE PŘÍLOHY č. 3 ZÁK. č. 100/2001 Sb. LOGISTICKÉ CENTRUM MPL LIPOVKA II.etapa KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKR. RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Ing. Václav Konopásek,

Více

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam. RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Průmyslová hala a příjezdová komunikace tiskárny Finidr (Český Těšín)

Více

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA NA LIKVIDACI ODPADŮ METODOU VAKUOVÉ PYROLÝZY - OZNÁMENÍ ZÁMĚRU DLE PŘ.Č.3 ZÁK. Č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Název lokality : Okres : Kraj : Investor

Více