Veřejná správa veřejně a správně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejná správa veřejně a správně"

Transkript

1 Veřejná správa veřejně a správně Ministerstvo vnitra ČR Procesní modelování agend Josef Beneš Mikulov, 9/9/2014

2 Veřejná správa veřejně a správně OBSAH PREZENTACE Důvody realizace Program PMA Využití procesních modelů ve veřejné správě Příklady využití Závěr

3 Důvody realizace PMA Úroveň výkonu agend státní správy není jasně definována a financování probíhá formou příspěvku bez zohlednění skutečného rozsahu výkonu. Výkon, tj. způsob zajištění jednotlivých agend, není jednotný! Standardizace výkonu agendy Kvalita Stát není schopen garantovat poskytování stejné služby ve stejné kvalitě, čase a podmínkách napříč poskytujícími úřady. Legislativa je nejednoznačná, často obsahující zbytečná resp. protichůdná ustanovení. Zkvalitnění legislativy Změna v úhradě Úhrada za výkon neodpovídá množství, způsobu, ani kvalitě jejich zajištění. Poznámka: Výše uvedené důvody realizace PMA vychází mj. z popisu problematiky uvedené v dokumentu Koncepce dokončení reformy veřejné správy, Ministerstvo vnitra, 2012, zejména z popisu Opatření 2: Standardizace agend, který popisuje rovněž principy financování podle standardů agend a zohlednění výše odvedených výkonů.

4 1. Program PMA Smysl Procesní reformy veřejné správy Procesní model agendy jako nástroj pro dosažení maximální efektivity a transparentnosti výkonu agend veřejné správy Charakteristika procesního přístupu Úvod Iniciální analýza Různost v systému Hodnocení regulace Efektivita modelování Model současného stavu (AS-IS) Sběr dat o modelech Aplikace časové a nákladové analýzy Typy modelů Model budoucího stavu (To Be) Optimalizační hypotézy Optimalizace centrální a lokální Rekapitulace významu PMA pro města a obce Optimalizace agend na základě procesního přístupu Snížení nákladů na základě detailní znalosti nákladů výkonu agendy a přínosu pro jejího příjemce Dochází i k optimalizaci napříč institucemi a procesy veřejné správy a kromě snížení nákladů i ke zvýšení kvality a transparentnosti veřejných služeb

5 Program PMA Plán /2012 2/ /2013 Program PMA Standardy agend 6/2019 Financování Projekt 1 PMA I Metodika PMA 30 procesních modelů Školení PMA AIS RPP Modelovací Podmínky pro Metodické centrum PMA Podpora PMA (Metodické centrum PMA, AIS RPP Modelovací) Projekt 2 PMA II Příprava dalších procesních modelů agend Projekt 3 PMA III Příprava návrhů standardů agend Pilot ověření standardu a 4 financovaní vybrané agendy Návrh standardu na velkém vzorku OVM Návrh způsobu ověření financování Provedení pilotního financování podle standardu agendy Vyhodnocení pilotu Příprava 5 změny financ. Příprava návrhů úpravy financování Financování podle 6 standardů Navazující egovernment projekty Klíčové milníky: Dokončení implementace projektu PMA Rozhodnutí o variantě dokončení reformy veřejné správy Rozhodnutí o způsobu financování

6 Oblasti využití PMA PMA má široké využití nejen pro centrum (Gestora agendy), ale také pro zástupce území. Využití na centrální úrovni PMA vede ke zkvalitnění legislativy, umožňuje přesné zjištění zdrojů na výkon státní správy stejně jako zjištění nákladů a přínosů změn zákonů, poskytuje garanci jednotného způsobu výkonu veřejné správy (standardizaci agend) a potenciálně umožňuje změnu způsobu financování výkonu veřejné správy přenesené působnosti. v Využití pro zástupce území Plánování zdrojů Optimalizace Školení pracovníků Popis životních situací Procesní řízení, Plánování zdrojů Příprava na očekávané změny četností u vybraných procesů Posuzování lok. odchylek úřadu vůči centrálnímu modelu, např. vliv většího počtu cizinců Optimalizace Hledání oblastí s největším potenciálem úspor Posuzování přínosů a dopadů navrhovaných optimalizačních opatření

7 Různé typy procesních modelů spolu souvisí Typy procesních modelů agendy Způsob vzniku procesního modelu Centrální procesní model Instanční procesní model Centrální pohled Lokální pohled Postup tvorby procesního modelu AS-IS procesní model TO-BE procesní model Model publikovan ý do RPP Legenda Hlavní vztahy Vedlejší vztahy pevné Vedlejší vztahy volné

8 Co to je model a jak vzniká? Souvislosti výstavby procesního modelu klíčové pojmy Legislativní analýza Procesní oblasti a mapy Procesní dekompozice Procesní postup Data o nákladech Sběr dat o pracnosti procesů a typů případů Četnosti případů Pravděpodobnosti průchodu Časová a nákladová analýza Optimalizace Data o kvalitě Standardizace

9 Praktický příklad (1/3) Plánování zdrojů Příprava na očekávané změny četností u vybraných procesů Hypotetická situace: Vláda přijme opatření na podporu živnostenského podnikání s očekáváním 10% nárůstu počtu podnikatelů s ohlašovací živností v následujících 6 měsících Příklad je zjednodušený, proto předpokládá Rovnoměrný nárůst ohlašovacích živností v 6 měsících Pracnost procesu ohlášení živnosti bude v předpokládaném objemu stejná Dlouhodobá úprava počtu pracovníků je uvažována pouze v kontextu procesu Změny ohlášení živností Otázky úřadu Bude muset úřad krátkodobě upravit počet pracovníků registrace v důsledku nárazového zvýšení ohlašovacích živností? Bude muset úřad dlouhodobě upravit počet pracovníků registrace v důsledku zvýšení celkového počtu živnostenských oprávnění? Využití procesního modelu Časová a nákladová analýza procesu Ohlášení živnosti skokový nárůst četnosti v prvních šesti měsících o 10 % Časová a nákladová analýza ostatních procesů, např. Změna ohlašovací živnosti dlouhodobý nárůst četností o 10 %

10 Vstupy Předpoklady vlády: 10% nárůst počtu ohlašovacích živností za prvních 6 měsíců Situace úřadu Počet živnostníků (ohlašovací živnosti) ve správě úřadu je 5 000, tj. očekává se 500 nových ohlašovacích živností Za rok minulý bylo 750 změn ohlašovacích živností, tj. očekává se nárůst v dalších letech na 825 změn Centrální procesní model Zpracování jednoho nového ohlášení živnosti zabere úředníkovi 120 minut čistého času Zpracování jedné změny ohlášení živnosti zabere úředníkovi 92 minut čistého času Postup Založení instančního procesního modelu Hodnocení krátkodobého dopadu: Vygenerování časové a nákladové analýzy pro proces Ohlášení živnosti Úprava časového fondu na 6 měsíců Praktický příklad (1/3) Plánování zdrojů Příprava na očekávané změny četností u vybraných procesů (2/3) Úprava četnosti dle očekávaného nárůstu (500) Posouzení odhadovaných dopadů Hodnocení dlouhodobého dopadu: Vygenerování časové a nákladové analýzy pro proces Změna ohlášení živnosti Úprava časového fondu na 12 měsíců Úprava četnosti dle očekávaného nárůstu (75) Posouzení odhadovaných dopadů

11 Praktický příklad (1/3) Plánování zdrojů Příprava na očekávané změny četností u vybraných procesů (3/3) Postup 1 Založení instančního modelu a vygenerování časové a nákladové analýzy Krátkodobý pro dopad posuzované procesy Změna parametrů vygenerovaného reportu: 2 Časový fond 110 dní (6 měsíců) Očekávaný nárůst četnosti 500 Posouzení odhadovaného dopadu dle FTE 3 Dlouhodobý dopad Změna parametrů vygenerovaného reportu: Časový fond 215 dní (1 rok) Očekávaný nárůst četnosti 75 Posouzení odhadovaného dopadu dle FTE

12 Hypotetická situace: Vlivem zvýšeného počtu cizinců na daném úřadě je pravděpodobnost typu případu, kdy úřad vydává výpis z živnostenského rejstříku k řízení o povolení k pobytu o 30% vyšší, než uvádí centrální model. Otázky OVM Jaký je dopad lokálních specifik úřadu na celkovou pracnost procesů agendy ( Ohlášení živnosti )? Využití procesního modelu Vytvoření instančního procesního modelu Úprava pravděpodobnosti příslušného typu případu Vyhodnocení Časové a nákladové analýzy Praktický příklad (2/3) Plánování zdrojů Posuzování lokálních odchylek úřadu vůči centrálnímu modelu (1/2) Vstupy Centrální procesní model Zpracování jednoho nového ohlášení živnosti zabere úředníkovi 120 minut čistého času Pravděpodobnost větve typu případu, kdy úřad vydává výpis z živnostenského rejstříku k řízení o povolení k pobytu, je 5 % Situace úřadu Za rok minulý bylo 900 přijatých nových ohlášení živnosti Pravděpodobnost větve typu případu, kdy úřad vydává výpis z živnostenského rejstříku k řízení o povolení k pobytu, je vlivem zvýšeného počtu cizinců v území 35 %

13 Praktický příklad (2/3) Plánování zdrojů Posuzování lokálních odchylek úřadu vůči centrálnímu modelu (2/2) Postup 1 Založení instančního procesního modelu a vygenerování časové a nákladové analýzy pro proces Ohlášení živnosti (dle centrálních hodnot ukazatelů) 2 Úprava hodnot ukazatelů modelu dle lokálních specifik Změna pravděpodobnosti typu případu z 5 % na 35 % 3 Posouzení vlivu lokálních specifik na celkovou pracnost procesu Vygenerování časové a nákladové analýzy procesu Ohlášení živnosti (dle lokálních hodnot Posouzení ukazatelů) vlivu lokálních specifik na celkovou pracnost procesu dle lokální četnosti procesu (výsledky reportů) CENTRÁL. LOKÁL.

14 Hypotetická situace: Úřad chce zjistit, jaké procesy a jejich části mají z pohledu optimalizace nejvyšší potenciál úspor, tedy kde lze efektivně ušetřit Předpoklady Optimalizace je identifikována na základě pracností centrálního procesního modelu, pokud by se lokální hodnoty úřadu zásadně lišily, lze obdobně postupovat s lokálními pracnostmi procesním modelem. Otázky úřadu Jaké procesy agendy by měly být předmětem optimalizace? Na jaké aktivity procesu by měla být optimalizace zaměřena? Využití procesního modelu Praktický příklad (3/3) Optimalizace Hledání míst s největším potenciálem úspor (1/3) Report hodnot ukazatelů modelu a porovnání celkové pracnosti procesů, respektive jejich relativní podíl na výkonu celé agendy. Časová a nákladová analýza vybraného procesu výběr aktivit s největším relativním podílem na výkonu procesu

15 Praktický příklad (3/3) Optimalizace Hledání míst s největším potenciálem úspor (2/3) Vstupy Centrální procesní model dle PMA Četnosti procesů na úřadě Postup Výběr procesu: V reportu Hodnoty ukazatelů modelu doplníme porovnání celkové pracnosti (četnost x pracnost) Vybereme procesy s největším optimalizačním potenciálem Výběr aktivity procesu: Upravíme Časovou a nákladovou analýzu pro proces Ohlášení živnosti Úprava časového fondu na 12 měsíců Úprava četnosti nových ohlášení živností dle hodnot loňského roku (1 670) Výběr aktivit s největším relativním podílem na výkonu procesu

16 Praktický příklad (3/3) Optimalizace Hledání míst s největším potenciálem úspor (3/3) Postup 1 Založení instančního modelu a vygenerování souhrnného reportu hodnot ukazatelů modelu 2 Identifikace procesů dle optimalizačního potenciálu 3 Vytvoření vlastní analýzy úřadu dle vygenerovaného reportu (hodn. uk. mod.): Doplnění lokální četnosti procesů Sestavení Vytvoření grafu analytické zobrazujícím záložky relativní podíl zobrazující pracnosti objem procesu pracnosti a kumulativní procesu graf [(Pracnost nákladů procesu referent agendy + A121 Identifikace vedoucí)*četnost] aktivit procesů dle optimalizačního potenciálu Vygenerování časové a nákladové analýzy procesu Ohlášení živnosti doplnění lokální četnosti Analýza optimalizačního potenciálu aktivit zejména dle sloupce Relativní podíl v definovaném počtu opakování procesu

17 V případě zájmu o další informace neváhejte kontaktovat zástupce MVČR. Kontakty Petr Horák Lubomír Valenta Josef Beneš Jan Faltys Radka Blahoutová Jaroslav Neubauer Martin Forman

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

1. Základní informace o implementačním plánu

1. Základní informace o implementačním plánu Implementační plán Strategický cíl 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů egovernmentu a specifického cíle 3.1 Dobudování funkčního rámce egovernmentu OBSAH 1.

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ NÁRODNÍ AKADEMIE REGIONÁLNÍHO MANAGEMENTU, o.s. KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ PUBLIKACE PRO PŘEDSTAVITELE OBECNÍCH SAMOSPRÁV LISTOPAD 2011 Obsah 1. Úvod, východiska, situace v České republice...2 2.

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více