ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV Veveří 95, Brno tel.: , fax.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV Veveří 95, 602 00 Brno tel.: 541147921, fax.: 541147922 e-mail: grundova.a@fce.vutbr."

Transkript

1 ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV Veveří 95, Brno tel.: , fax.: ODBORNÝ POSUDEK Posouzení provozu zdrojů, vybraných závad a poruch CPA Delfín Uherský Brod Objednatel posudku: MÚ Uherský Brod Vypracovali: Ing.Marcela Počinková Ing. Petr Horák, PhD. Ing. Olga Rubinová, PhD. Ing.Marcela Počinková Ing. Petr Horák, PhD. Ing. Olga Rubinová, PhD. V Brně dne

2 Obsah: 1 Zadání odborného posudku Podklady pro vypracování posudku Projektová dokumentace Energetické zdroje Odběry (spotřebiče) tepla ze zdrojů Měření tepla (výroby a spotřeb) dle projektové dokumentace Předpoklad spotřeb energií Místní šetření a předložená dokumentace Solární systém Tepelná čerpadla Tepelná čerpadla voda-voda (GEO) Tepelná čerpadla zimní stadión (ZS) Tepelná čerpadla z odpadní vody ze sprch Elektrokotelna Vybraný souhrn poznatků z místního šetření a předložené dokumentace Tepelná čerpadla a primární zdroje Primární zdroje pro tepelná čerpadla GEO Tepelná čerpadla zimní stadión (TČ ZS) Tepelné čerpadlo voda- voda pro odpadní vodu ze sprch Produkce tepla provozovaných zdrojů v období od konce března 2007 do konce března Posouzení Posouzení tepelných čerpadel voda - voda Posouzení kolektorových ploch Produkce tepla (energie) dané kolektorové plochy Posouzení potřeby teplé vody a skutečně odebrané tepelné energie vyrobené kolektorovou plochou Zhodnocení: Bilance spotřeb energií pro CPA Spotřeba tepla (roční) Maximální hodinová potřeba tepla (odhad) Energetický audit Posouzení jednotky vzduchotechniky pro větrání bazénové haly Posouzení projektu VZT Reálné možnosti provozu Závěr: Letní provoz je možný stávajícím zařízením Zabezpečení proti legionelle u zásobníků teplé vody Množství odpadní vody, využití TČ na odpadní vodu Možné varianty zdrojů Varianty nápravných opatření Varianta A Varianta B Varianta C Varianta D Varianta E Bilance spotřeb energií Ekonomické vyhodnocení Vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí Závěr posudku

3 1 Zadání odborného posudku Zadáním odborného posudku je: a. Posouzení předložené projektové dokumentace ve spojení se zdroji energií pro CPA Delfín a to: Ústřední vytápění + tepelná čerpadla ZTI, dílčí části spojené se zdroji tepla Vzduchotechnika, dílčí části spojené s letním provozem b. Posouzení provozu a vybraných závad a poruch dle dokumentu Rozbor a vyhodnocení provozu CPA Delfín, září 2003-září 2006 c. Analýza variant použití zdrojů tepla pro CPA Delfín a stanovení rizik 2 Podklady pro vypracování posudku Podkladem pro vypracování posudku byla předložená dokumentace: Energetický audit z , vypracovaný Doc.Ing.Karlem Brožem, CSc. Dokumentace skutečného provedení G.10 PS 10 Měření a regulace, z 07/2003, EGP Invest s.r.o., Centroprojekt Zlín a.s. Dokumentace skutečného provedení G.3 PS 3 Solární kolektory, z 07/2003, EGP Invest s.r.o., Centroprojekt Zlín a.s. Dokumentace skutečného provedení G.2 PS2 Tepelná čerpadla, z 07/2003, EGP Invest s.r.o., Centroprojekt Zlín a.s. Dokumentace skutečného provedení G.7 PS7 Vzduchotechnika, z 07/2003, EGP Invest s.r.o., Centroprojekt Zlín a.s. Dokumentace skutečného provedení E2.1 S0 07 Čerpací a vsakovací vrty, E2.7 SO13 Připojení čerpacích vrtů k předpravě vody, z 07/2003, EGP Invest s.r.o., Centroprojekt Zlín a.s. SO 07 Dokumentace vrtů, z 2/2002, Topgeo s.r.o. Rozbor a vyhodnocení provozu CPA Delfín září září 2006, Mgr. V. Šmíd, ředitel CPA Posouzení aktuálního provozu tepelného hospodářství CPA Delfín, Energetická agentura Zlínského kraje Posouzení stávajícího stavu systému zásobování teplem z geotermálních vrtů, qzp s.r.o., 11/2006 Studie vytápění CPA Delfín Uherský Brod, G-TERM, s.r.o., 6/2007 Čerpací zkouška, Závěrečná zpráva, Ing.Z.Vacek, AQUA-GEA Holešov, 11/2007 Grafika výběr systému M+R, Rudolf Divoký, CPA Delfín Přehled odběrů, platby, přehled vyrobeného tepla, Rudolf Divoký, CPA Delfín Místní šetření 1/ Projektová dokumentace 3.1 Energetické zdroje Podle projektové dokumentace byla jako zdroj tepelné energie navržena kombinace těchto zdrojů: Geotermální tepelná čerpadla voda voda, nízkopotenciálním zdrojem je spodní voda, v celkovém instalovaném výkonu 250 kw, 3ks Tepelná čerpadla voda voda, nízkopotenciálním zdrojem je chladící voda zimního stadiónu, celkový instalovaný výkon 320 kw, 3 ks Solární systém k předehřevu a ohřevu teplé vody, celkem 70 kw, (80 ks) 3

4 Tepelné čerpadlo voda voda, nízkopotenciálním zdrojem odpadní voda ze sprch, 50 kw, 1ks Elektrokotelna teoreticky záložní zdroj 2x 390 kw 3.2 Odběry (spotřebiče) tepla ze zdrojů Otopný systém vytápění 3 okruhy z R+S: 1. okruh otopných těles 2. okruh podlahového vytápění sauny 3. okruh podlahového vytápění bazénu Vzduchotechnika 1 okruh z R+S: vzt. 8 příprava jídel vzt. 7 restaurace vzt. 6 prostor suché aktivity vzt. 5 prostor sauny vzt. 4 šatny personálu vzt. 3 šatny a sprchy vzt. 2 zábavní bazén vzt. 1 plavecký bazén Ohřev bazénové vody 1 okruh z R+S: Výměník pro vířivku Výměník pro dětský bazén Výměník pro rekreační bazén Výměník pro plavecký bazén Ohřev (dohřev) teplé vody (2 okruhy) Okruh s výměníkem pro sprchy Okruh s výměníkem pro umývadla 3.3 Měření tepla (výroby a spotřeb) dle projektové dokumentace Výroba tepla zdroji Kalorimetrické měření tepla vyrobeného geotermálními tepelnými čerpadly voda-voda ze studní. Kalorimetrické měření tepla vyrobeného tepelnými čerpadly voda voda z odpadního tepla zimního stadiónu. Kalorimetrické měření tepla vyrobeného tepelným čerpadlem voda-voda z odpadní vody ze sprch. Kalorimetrické měření tepla vyrobeného solárním systémem. Spotřeba elektrické energie pro kotelnu - elektroměr elektrokotelna. Spotřeba elektrické energie pro provoz tepelných čerpadel. Odběry tepla ze zdrojů Jednotlivé odběry nejsou měřeny. Měření průtoku vody - spotřeby (dodávky) studené vody Vodoměr pro přívod studené vody pro technologii (ohřev teplé vody, doplňování do bazénů) 4

5 3.4 Předpoklad spotřeb energií nebyl předložen. 4 Místní šetření a předložená dokumentace Bylo provedeno v lednu 2008 a při jednání a místním šetření byly zjištěny tyto skutečnosti: K výrobě tepelné energie využívá CPA soustavu alternativních zdrojů ve spojení s přímotopnou elektrokotelnou. 4.1 Solární systém Solární systém s 80 ks kolektorů (124,8m 2 )je provozován bez zjevných technických závad solární soustavy. Dle předložené projektové dokumentace G.3 PS 03 Dokumentace skutečného provedení Solární kolektory 70 kw byly určen pouze k předehřevu teplé vody v zásobníkových ohřívačích. Dohřev vody je topnou vodou přes deskové výměníky. Solární plocha je tvořena kolektory Ekostar Therma, 80 ks, sklon 45 o, orientace jižní. V průběhu provozu byly problémy s přehříváním zásobníkových ohřívačů teplé vody (bojlerů). Systém byl upraven tak, že přebytek získaného tepla je ukládán akumulační nádrže s bazénovou vodou. Obr.1 Schéma solárního předehřevu a dohřevu teplé vody dle systému MaR 5

6 Tento způsob zapojení je odlišný od projektovaného. Odlišný způsob zapojení u zásobníku sprchy neumožní termickou úpravu proti legionelle. Zřejmé je nerovnoměrné ohřívání obou zásobníkových ohřívačů (odlišná tlaková ztráta mezi zásobníky) a dohřev i v letním období, kdy je venkovní teplota 28 o C. Přebytek energie je odváděn na straně teplé vody a nikoliv solárního okruhu. 4.2 Tepelná čerpadla Tepelná čerpadla voda-voda (GEO) Zdrojem energie je soustava čerpacích a vsakovacích vrtů na pozemku CPA. Instalována byla 3 tepelná čerpadla fy Secespol Cetus 90 R+, voda voda, výkon 83kW (9/55), příkon 38 kw, topný faktor 2,2. V době místního šetření bylo v provozu pouze jedno tepelné čerpadlo. Další dvě byla v havarijním stavu provozovatel je využívá jako zdroj náhradních dílů pro provozované tepelné čerpadlo. Obtékání výparníků bylo navrženo jako přímé. Dle sdělení provozovatele a předložené dokumentace bylo reklamováno za dobu provozu (od dubna 2004) 5 kompresorů, přičemž primární příčinou poruch je nedostatečný průtok a kvalita vody na primární straně. Obr. 2 Tepelná čerpadla voda voda (GEO) Tab. 1 Množství dodané tepelné energie v roce 2007/8 (v provozu jedno TČ GEO) Dodané teplo celkem (kwh) 4/ / / / / / / / / / / / Celkem

7 Průměrná měsíční produkce tepla TČ Geo (1 ks v provozu) bez zohlednění 2 měsíců, kdy bylo mimo provoz je kwh/měsíc. Předpoklad roční spotřeby elektrické energie pro TČ GEO v období dle tab.1 je kwh (není pro toto období doloženo). Dodané teplo tepelným čerpadlem (GEO1) 1 ks v roce 2005 bylo kwh, v roce 2006 to bylo kwh ( každém z těchto let bylo vždy několik měsíců mimo provoz). Spotřeba elektrické energie pro provoz tepelného čerpadla (GEO1) v roce 2005 byla kwh, v roce 2006 pak kwh. Tepelné čerpadlo pracovalo s průměrným ročním topným faktorem 1,8 až 2. Pozn. V předchozích letech bylo v určitých obdobích provozováno i více tepelných čerpadel, v současnosti je však v provozuschopném stavu pouze jedno, proto s ním takto bude uvažováno dále Tepelná čerpadla zimní stadión (ZS) Instalována a v provozu jsou tři tepelná čerpadla Cetus SC 90R Tepelná čerpadla z odpadní vody ze sprch Systém není v provozu Elektrokotelna Instalovány jsou dva elektrokotle, každý příkonu 390 kw, v přímotopném režimu. Obr.3 Budova s elektrokotelnou, štítek elektrokotle 5 Vybraný souhrn poznatků z místního šetření a předložené dokumentace 5.1 Tepelná čerpadla a primární zdroje Primární zdroje pro tepelná čerpadla GEO Dle projektové dokumentace bylo v roce 2002 zhotoveno 11 ks vrtů čerpací a vsakovací s hloubkou 9,2 až 10,5m s plnou výpažnicí PVC 200mm nad hladinou vody a perforovanou (1,2mm) výpažnicí PVC 200mm pod hladinou vody s filtračním obsypem 4-16mm štěrk. V dolní části vrtů opět s plnou výpažnicí PVC. 7

8 Předprojektová příprava provádění vrtů: V období dnů byl prováděn průzkumný vrt, z něhož mimo jiné vyplynuly závěry, že jeden vrt je schopen dodávat minimálně 2 l/s a v rozsahu plochy se počítalo s potřebnými 10 vrty, což bylo s předpokladem 20 l/s vody. Bylo doporučeno provést matematický model pro určení rozmístění vrtů (jímací a vsakovací). Bylo stanoveno, že spodní voda má zvýšený obsah Fe a Mn, což nedovolí využití pro tepelné čerpadlo (s přímým protékáním výparníku). Zároveň byl stanoven předpoklad, že při dlouhodobém čerpání se obsah těchto složek sníží. V roce 2000 byla provedena dle předložené dokumentace skupinová čerpací a vsakovací zkouška (na 3 vrtech, doba trvání nebyla doložena), která potvrdila předpoklad vyhloubení 10 čerpacích a 10 vsakovacích vrtů s vydatností každého (2-2,5 l/s, o teplotě 8,5 až 9 o C), s vracením vody do přírodního režimu. V závěru konstatuje nutnost úpravy železa a manganu. Požadovaný minimální trvalý průtok pro instalovaný výkon tepelných čerpadel: 249x0,05 = 12,45 l/s Předpokládaný návrh s úpravou vody byl z tohoto hlediska vyhovující. V roce 2001 byla jako reálná potvrzená matematickým modelem varianta 7 čerpacích a 7 vsakovacích vrtů, což by při předpokládané vydatnosti a použití pro tepelná čerpadla bylo stále dostatečným řešením. I v této fázi byla stanovena nutnost úpravy železa a manganu. V 07/2001 byla vypracována projektová dokumentace na 14 vrtaných studní. Z nichž H3, C41, C42, C43, H2, C44, C45 jsou studny čerpací, V41, V42, V43, V44, H1, V45 a V46 jsou vsakovací. Studny s označením H byly dle projektové dokumentace již zhotoveny (pro skupinovou zkoušku). V únoru 2002 bylo dle dokumentace vrtů zhotoveno dalších 5 čerpacích a 6 vsakovacích vrtů. Projektová dokumentace a návrh počtu nebyl předložen, předložena byla dokumentace vrtů SO O7 (Čerpací a vsakovací vrty) a dokumentace Skutečného provedení z 07/2003. Při předpokládané vydatnosti 2 l/s v této fázi nebyl průtok pro výkon čerpadel při provedeném počtu vrtů dostatečný. Studna H2 je navržena pro využití jako zdroj bazénové vody. Proč došlo ke snížení počtu vrtů pro tepelná čerpadla (na 6) oproti původním návrhům není z předložené dokumentace zřejmé. Z dokumentace z 8/2002 vyplývá, že následná skupinová čerpací zkouška prokázala jímatelé množství 10 l/s, s předpokladem 8 l/s pro tepelná čerpadla a 2 l/s pro odběr vody. Množství vody pro instalovaný výkon tepelných čerpadel (3x83 kw) byl v této fázi nedostatečný. Zdali byl v tomto období v projektové dokumentaci jiný předpokládaný výkon tepelných čerpadel mi není známo. Dle předložených schémat byl projektovaný stav firmou Centroprojekt Zlín řešen tak, že ze všech jímacích studní byla voda vedena přímo k výparníku tepelného čerpadla s parametry (9/4 o C) a odtud do studní vsakovacích s možností odvodu do kanalizace a to pomocí trojcestného přepínacího ventilu. S předpokládané kapacity 14 l/s mohlo být k tepelným čerpadlům dopravováno celé množství nebo méně. Pro přívod vody k úpravně pro doplňování bazénové vody byla po trase projektována odbočka s uzavírací armaturou. Skutečně provedený stav dle projektové dokumentace z 07/2003 byl takový, že pro předúpravu vody byla určena studna H2 se samostatným potrubním vedením. Pro tepelná čerpadla zůstalo k dispozici pouze 6 vrtů. Od počátku provozu se projevovaly problémy s průtokem vody na primární straně tepelných čerpadel a nedostatečnosti schopnosti vsakování jímacích vrtů. V říjnu 2005 byla zbudována nová vsakovací jímka, u které však po čase docházelo k úplnému zaplavení a znemožnění vsakování. Protože vydatnost H2 byla nedostatečná pro doplňování bazénové vody byla voda od TČ spolu s vodou z H2 byla přečerpávána do studny S1 a pak vedena k úpravně. Voda od tepelných čerpadel však byla ochlazena a po úpravě musela být dohřívaná, proto bylo od tohoto řešení v průběhu provozu upuštěno. V současnosti je využíváno jako zdroje pro jímání doplňovací vody několika původně vsakovacích vrtů. Voda od TČ je odváděna do horizontální vsakovací jímky a do kanalizace. Množství vody odvedené 8

9 do kanalizace je zřejmé ze stavu k , kdy množství odebrané vody pro TČ m 3 a množství vypuštěné do kanalizace bylo m 3. Do kanalizace je tedy odváděna přibližně jedna třetina z čerpané vody pro tepelná čerpadla, což je z z hlediska vodohospodářského dle našeho názoru nepřípustný stav. V každém z jímacích vrtů pro tepelná čerpadla je instalováno ponorné čerpadlo a to stejného typu dle projektové dokumentace S 100 B-7/5, s průtokem 2 l/s při dopravní výšce 22m. V průběhu provozu byla ještě v průběhu října 2007 provedena dlouhodobá čerpací zkouška, z jejichž závěrů vyplývá: Při ustáleném režimu proudění při skupinovém čerpání byly zjištěny tyto využitelné vydatnosti vrtů: H3 C41 C42 C43 H2 C44 C45 0,86 l/s 0,68 l/s 0,48 l/s 0,34 l/s 0,91 l/s 0,24 l/s 0,66 l/s Celkem tedy 4,17 l/s. Ke dni bylo odebráno dle vodoměrů pro TČ z jednotlivých studní níže uvedené množství vody: H3 C41 C42 C43 H2 C44 C m m m m m m 3 Poznámka: Z vrtu H2 pro úpravu vody m 3. V listopadu 2006 bylo provedeno taktéž kontrolní měření průtoku u jednotlivých vrtů a měření průtoku při provozu všech čerpadel. Čerpadla jsou zapojena paralelně, jsou stejného typu, návrh byl proveden na 2 l/s. Dopravní výška není stejná (se vzdáleností od TČ se liší tlakové ztráty v potrubí, mírně se liší minimální výška vodní hladiny ve studních). Z provedeného měření je zřejmé, že ani při samostatném provozu čerpadel nejsou průtoky stejné, ale neplatí zde závislost dle samostatné charakteristiky čerpadla větší tlaková ztráta, menší průtok. U všech samostatně provozovaných vrtů byl měřen průtok v rozmezí cca 0,7 až 1,1 l/s. U H3, což byl první z provedených vrtů není z projektové dokumentace známa hloubka a tento ač vzdálený vykazuje vyšší průtok (skoro 2 l/s). Při společném provozu všech čerpadel (mimo C45) byl naměřený celkový průtok okolo 5 l/s. Na primární straně je proměnný průtok přes výparník a to dle počtu čerpadel v provozu. Stávající současný společný průtok mezi 4 až 5 l/s odpovídá potřebám provozu pouze jednoho tepelného čerpadla a takto je nyní systém i provozován. Proměnný a nedostatečný průtok je jednou z příčin dřívějších poruch tepelných čerpadel voda voda. Vysoký obsah železa je primárním důvodem zanášení perforace vsakovacích vrtů a jejich nefunkčnosti. Obr.4 Studna pro tepelné čerpadlo 9

10 5.1.2 Tepelná čerpadla zimní stadión (TČ ZS) Byla instalována 3 tepelná čerpadla voda-voda Cetus SC 90 R, výkon 108 kw (21, 55 o C), příkon 34 kw. Topný faktor 3,2. Zdrojem tepla je voda k chlazení ZS. Využití je nejvyšší v přechodných obdobích. Tab. 2 Množství dodané tepelné energie v roce 2007/8 Dodané teplo celkem (kwh) 4/ / / / / / / / / / / / Celkem V porovnávaném roce je produkce tepelných čerpadel ZS o něco nižší než produkce tepla čerpadla ze spodní vody (vrtaných studní). Výkonově je systém tepelných čerpadel ZS předimenzován Tepelné čerpadlo voda- voda pro odpadní vodu ze sprch Systém nebyl uveden do provozu. Předložená projektová dokumentace nedokladuje, zda byl navržen systém čištění odpadní vody ze sprch tak, aby bylo vůbec možné použití pro tepelné čerpadlo. V předložené dokumentaci je zakreslen pouze filtr, který ovšem neodstraní z vody složky saponátů, apod. Z důvodu nečistot v odpadní vodě ze sprch a malé akumulační nádrži nebyl systém uveden do provozu. V tomto případě je nedostatkem již projektové řešení. 10

11 6 Produkce tepla provozovaných zdrojů v období od konce března 2007 do konce března 2008 Graf 1 Produkce tepla zdrojů ve vybraném roce (posledním) vyrobené teplo v GJ Solární kolektory Elektrokotelna TČ ZS TČ GEO IV.07 V.07 VI.07 VII.07 VIII.07 IX.07 X.07 XI.07 XII.07 I.08 II.08 III.08 měsíce Tab.3 ke grafu 1, produkce tepla zdrojů ve vybraném roce TČ GEO TČ ZS TČ OV El.kotel Sol.kol stav Vyr.teplo GJ stav Vyr.teplo GJ stav Vyr.teplo GJ stav Vyr.teplo GJ stav Vyr.teplo GJ Celkem

12 Závěr: Ve sledovaném období bylo v CPA vyrobeno (a spotřebováno) 4969 GJ (1380,4 MWh) tepelné energie, z čehož vyrobila tepelná čerpadla GEO ( v provozu 1ks) 288 MWh cca 21% tepelná čerpadla ZS 221 MWh cca 16 % solární systém 32 MWh cca 2,3% elektrokotelna 839 MWh cca 60,7% Procentuální podíl zařízení využívající EOZ a odpadní teplo byl v CPA v tomto období pouze necelých 40% (39,3%). Elektrokotelna je tedy z tohoto hlediska většinovým zdrojem tepla. Je provozována i v letním období, kdy by teoreticky měly být potřeby energií pokrývány zcela tepelnými čerpadly a solárním systémem. viz. graf. Velmi malý podíl na výrobě energie má solární systém, přičemž v létě vykazuje přebytky tepla a to je ukládáno do bazénové vody. Spotřeba elektrické energie ve vybrané části sledovaného období (duben) Elektrokotelna vyrobila kwh. Spotřeba elektrické energie v tomto období byla kwh. Elektrokotelna pracuje s účinností cca 94 %. Pomocné - Posouzení topných faktorů tepelných čerpadel (dle úvahy): V průběhu dubna vyrobilo tepelné čerpadlo GEO kwh a ZS kwh. Odebrané množství elektrické energie bylo v tomto měsíci pro CPA kwh, pro ZS kwh. U TČ GEO lze předpokládat odběr kwh, u TČ ZS 4350 kwh. Z celkového odběru elektrické energie v CPA (bez kotelny a ZS) připadá dle předpokladu na provoz TČ GEO a ZS cca 22%. Ve stejném období (duben) roku 2005 spotřebovala tepelná čerpadla kwh, v roce 2006 pak kwh. Spotřeba CPA v tomto období byla (4/2005) (4/2006). Na provoz TČ tak připadalo 21% (4/2005) a 23% (4/2006). Předpoklad 22% na základě topných faktorů je vyhovující a přibližně odpovídající skutečnosti. 7 Posouzení 7.1 Posouzení tepelných čerpadel voda - voda Projektová dokumentace nedostatečně řešila technické problémy ve spojení se složením podzemní vody, přestože již v prvních fázích zpracovávání dokumentace bylo zřejmé (a několikrát podložené a potvrzené), že voda obsahuje příliš mnoho železa a manganu a není vhodná pro přímé obtékání výparníků tepelných čerpadel. Její přímé použití bez úprav se projevilo i zanášením vsakovacích studní a jejich neschopností jímání. Dle předloženého má voda 8 mg/l železa. Pro aplikaci tepelných čerpadel je doporučována hodnota pod 0,5 mg/l, je-li eliminována difuze a vnikání kyslíku po trase, pak max. 1 mg/l. Skutečné množství je v tomto případě mnohem vyšší, při dopravě vody v posuzovaném případě k provzdušnění dochází. Nebyla prokazatelně provedena několikadenní čerpací zkouška (doporučuje se až 28 dní). Projekt byl vypracován na předpokladu stejného průtokového množství při společném provozu více vrtů, přičemž za vydatnost byla braná hodnota jednoho, tj. 2 l/s. Prokazatelně byl stanoven vysoký obsah železa, přesto toto hledisko nebylo při dalším projektování zásadním způsobem zohledněno. Dle našeho názoru mělo být v rané fázi projektu adekvátně přihlédnuto ke složení vody a navrženo jiné řešení, například použití tepelných čerpadel země-voda se svislými zemními výměníky (vrty) s vloženými potrubními smyčkami 12

13 s nemrznoucí směsí. Vysoká hladina spodní vody má pozitivní vliv na jímací výkony, systém není závislý na složení spodní vody. Provozovateli je v současné fázi navrhováno několik technických opatření při zachování provozu tepelných čerpadel voda-voda. Z hlediska hydrauliky zbudovat akumulační nádrž mezi studny a tepelnými čerpadly, což zajistí rovnoměrný průtok na primární straně. Jímka je dostatečné řešení z hlediska hydrauliky ale ne složení vody. Skutečná současná vydatnost zdrojů nyní dostačuje pro provoz jednoho tepelné čerpadlo. Dalším navrhovaným opatřením je realizace rozšíření jímacích vrtů a jejich doplnění směrem k jihu s tím, že provozní hladina nebude pod perforovanou částí. Sníží se tak provzdušňování čerpané vody, což sníží vznik hydroxidů železa. Vzhledem k technickému stavu dvou tepelných čerpadel (mimo provoz) je varianta teoreticky možná za předpokladu instalace nových nebo provedení generální opravy stávajících. To, že nebude dále docházet k technickým problémů spojených s vysokým obsahem železa, nemůže nikdo zaručit. 7.2 Posouzení kolektorových ploch Produkce tepla (energie) dané kolektorové plochy Maximální teoretická energetická produkce tepla solární plochy v jednotlivých měsících: Tab.4 Maximální teoretická produkce tepla solárního systému a skutečně vyrobená energie (v roce 2007/8)v kwh Měsíc Teoretická produkce 80 kolektorů pro výpočtový rok Skutečné množství vyrobení energie kolektorovou plochou (rok od do ) Celkem za rok

14 Graf 2. k tab.4 Maximální teoretické množství energie vyrobené kolektorovou plochou ve výpočtovém roce a skutečné množství vyrobené energie v roce 2007/ produkce (kwh) měsíc Posouzení potřeby teplé vody a skutečně odebrané tepelné energie vyrobené kolektorovou plochou Počty návštěvníků (dle předložené studie vytápění): Celkem za rok: osob Sprcha 25 l (55 o C), teplo v dávce 1,32 kwh (normová hodnota) Při předpokladu odběru teplé vody 25 l (40 o C), teplo v dávce 0,87 kwh (odhadovaná hodnota skutečnosti) Tab.5 Počty návštěvníků CPA jednotlivých měsících

15 Graf.3 Potřeba tepla pro ohřev teplé vody dle počtu návštěvníků a produkce tepla solárních kolektorů v jednotlivých měsících potřeba tepla (kwh) měsíce počet návštěvníků Skutečná produkce tepla kolektorové plochy 2007/8 Potřeba tepla pro ohřev teplé vody odhad maximální teoreticky možná produkce kolektorové plochy Potřeba tepla pro ohřev teplé vody dle ČSN Graf.4 Teoretická produkce tepelné energie skutečné solární plochy a potřeba pro ohřev teplé vody dle skutečné velikosti zásobníků , ,0 měsíční energetická bilance pro průměrný rok potřeba kwh pro litrů TUV zisk 80 kolektorového systému odklon od jižní orientace 0 sklon kolektorů ,0 energie [kwh] 6 000, , ,0 0,0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec měsíc Stávající objem nádrži je teoreticky schopen pojmout průměrně kwh měsíčně (rozdíly dle okrajových podmínek a počtu dní v měsíci). Tuto energii je kolektorová plocha teoreticky schopna dodávat od března do října. V letním období vykazuje vysoké přebytky energie, které není schopen daný objem zásobníků pojmout. Tato teoretická energetická rezerva je celkem 32 MWh/rok. Teoreticky s daným objemem zásobníků by byla kolektorová plocha schopna vyrobit 49 Mwh/rok. Ze skutečného měření produkce vyplývá, že systém má téměř nulovou produkci ve třech zimních měsících (nejspíše není provozován), což znamená ztrátu 7 MWh. Nižší produkce ve sledovaném období než teoreticky možná byla i v jarních a podzimních měsících, což může být dáno exteriérovými podmínkami daného roku. V letních 15

16 měsících je naopak produkce tepla solárním systémem vyšší než je schopno dané množství vody v zásobnících pojmout, což odpovídá ukládání energie do bazénové vody Zhodnocení: Z výše uvedeného vyplývá, že teoretická produkce energie kolektorové plochy je vyšší než skutečně vyrobené množství energie. To tvoří pouze cca 39 % teoreticky možného. Kolektorová plocha je dimenzována dostatečně, a pro letní měsíce se přibližuje odhadované potřebě tepla pro ohřev teplé vody. Poddimenzován je objem pro akumulaci této tepelné energie, což ve svém důsledku přinášelo i výše uvedené přehřívání zásobníků v tomto období. Zároveň je ale stálá potřeba dohřevu teplé vody pro sprchy (i v letním období), což zbytečně zvyšuje celkovou potřebu energie v areálu CPA. Pro celkový ohřev teplé vody je za rok předpoklad (dle počtu návštěvníků) spotřebovaného tepla 175 až 265 MWh/r. Skutečně vyrobené množství energie v sezóně 2007/8 je 32 MWh, přičemž ještě část této energie bývá uložena do ohřevu bazénové vody v AN. Velikosti bojlerů nejsou v předložené projektové dokumentaci uvedeny. Nejsou přístupně opatřeny štítky. Dopočtený objem podle rozměrů je 2,89m 3, což je vzhledem k ploše kolektorového pole nedostatečné. Tab.6 Potřeba teplé vody a bazénové vody v jednotlivých měsících (m3) TUV - spotřeba AKU Whirpool vody (2006) (bazény) Skutečná spotřeba teplé vody v 2006 Celkem za rok m3 Teoretické množství tepla při ohřevu na 50 C 296 MWh/rok na 40 C 222 MWh/rok Přibližně odpovídá teoretickým hodnotám dle počtu návštěvníků. Nejvyšší teplota teplé vody je v letních (prázdninových) měsících, kdy provoz CPA navštíví nejvíce návštěvníků. 16

17 7.3 Bilance spotřeb energií pro CPA Tab.7 Vybrané vstupní parametry Denní průměr spotřeby el. energie elektrokot elny Měsíční spotřeb a el. energie elektro kotelny Teplo vyrobe né elektro kotelno u za měsíc Účinno st (teoreti cky) Teplo vyrobené TČ(GEO) za měsíc (kwh) Teplo vyrobené TČ ZS za měsíc (kwh) Spotřeba elektrické energie CPA (kwh/mě síc) Spotřeba pro TČ (předpokl ad) (kwh/mě síc) Rozdíl spotřeba el.energ ie pro ostatní v CPA Dle předloženého vyrobila v roce 2005 elektrokotelna 57% energie, v roce 2006 pak 63 % energie, v posledním sledovaném období (2007/8) 61 % energie. Ve všech letech se tedy podíl výroby tepla elektrokotelnou pohybuje okolo 60 %. Tab.8 Spotřeba elektrické energie kwh Rok Elektrokotelna TČ (z CPA) CPA (celkem) CPA (bez TČ) (přepoklad) (odhad, dopočet 1,2,3) Spotřeba tepla (roční) Celková (ze sledování 2007/8) MWh z toho pro ohřev teplé vody 296 MWh pro ohřev a dohřev bazénové vody (dle objemu vyměněné vody, z hladiny, prostup), (78 (Whirpool) (ostatní)) ) x 1,05 = 530 MWh vytápění a vzduchotechnika 554 MWh Maximální hodinová potřeba tepla (odhad) Nejvyšší denní potřeba elektrokotelny 7900 kwh, z čehož odhad pro hodinu 330 kwh (cca 75 % potřeby v lednu). Celkem tedy cca 420 kw odhadovaný reálný potřebný výkon zdroje, dle analýzy současných potřeb. Maximální (špičkový) hodinový příkon elektrokotelny dle 17

18 měření v lednu byl 660 kw, v průběhu hodin během nejchladnějších dnů se pohyboval mezi 300 až 400 kw. Přípojný výkon zdroje za současného stavu je dostatečný v rozmezí kw. 7.4 Energetický audit Předpokládal roční potřebu tepla , 31 GJ = 3056 MWh/rok. Skutečná roční spotřeba tepla ze sledování roku 2007/8 je 45% předpokladu. Předpoklad spotřeby elektrické energie ostatních spotřebičů CPA (bez TČ, bez ZS, zdroje tepla) byl dle auditu cca 526 MWh/rok. Skutečná spotřeba dle let 2006 a 2007 je průměrně MWh/rok, čili přibližně dvounásobek předpokladu. Předpoklady auditu neodpovídají skutečnosti při provozu areálu CPA. Jaké bylo zadání auditu z hlediska potřeb energií není z předložené dokumentace zřejmé. Zdroje tepla pro daný areál byly oproti skutečným potřebám výkonově předimenzovány. I kdyby tepelná čerpadla jako zdroj tepla v CPA byla plně funkční a měla k dispozici primárné zdroj energie potřebných kapacit, nemohou vyrobit celkové auditem předpokládané množství tepla, protože teplo v tomto rozsahu (takového množství) není potřebné na straně uživatele. Předpoklady auditu varianty (D), která byla realizována se změnou záložního zdroje (místo plynové kotelny elektrokotelny): Roční produkce tepla auditem předpokládaná: skutečná 2007/8: TČ ZS 560 MWh 221 MWh TČ Geo 790 MWh 288 MWh TČ z odp. vod 293 MWh 0 MWh Solární systém 76 MWh 32 MWh ZZT (vzt) 602 MWh nelze ověřit (zahrnuto v teple pro vytápění a vzduchotechniku) Záložní zdroj 0 MWh 839 MWh Celkem 2321 MWh 1380 MWh Audit vycházel z instalovaných výkonů zdrojů, jejich trvalého provozu a produkce energie, nikoliv ze spotřeb energie na straně budovy jejich systémů. Toto množství energie není na straně odběru potřebné. Snížení skutečně vyrobené tepelné energie je charakterizováno v posudku, zde je uvedeno jen ve zkratce: TČ GEO nedostatek primárního zdroje (spodní vody) vzhledem k instalovanému výkonu, 2 tepelná čerpadla mimo provoz. TČ ZS menší množství primární energie na straně ZS než předpokládal audit, systém v provozu bez závad. TČ z odp. vod neuvedeno do provozu. Solární systém na straně spotřeby není teoreticky možné vyrobené množství energie odebráno a zužitkováno, jedním z důvodů je malý akumulační objem. ZZT - tuto hodnotu nelze provozně ověřit. 8 Posouzení jednotky vzduchotechniky pro větrání bazénové haly Vstupní parametry interiér vzduchu t a = 30 C 18

19 teplota vody t w = 28 C relativní vlhkost vzduchu φ i = 60 % exteriér vzduchu t a = 30 C relativní vlhkost vzduchu φ i = 40 % entalpie vzduchu h = 60 kj/kg odpar vody z hladiny bazénu plavecký bazén M p = 200 g/m 2 h rekreační bazén M r = 280 g/m 2 h z toho plyne průtok vzduchu nutný pro odvod vlhkosti výpočtový rozdíl měrných vlhkostí - pro letní období x ie = 5 g/kg plavecký bazén V p = 36 m 3 /h m 2 rekreační bazén V r = 50 m 3 /h m 2 plochy hladin bazénů plavecký bazén S = 313 m 2 rekreační bazén S = = 289 m 2 průtok vzduchu pro odvod vlhkosti větráním plavecký bazén V = V p.s = = m 3 /h > V p = m 3 /h rekreační bazén V = V r.s = = m 3 /h > V p = m 3 /h Posouzení projektu VZT TZ a SSZ uvádí nedostatené údaje o VZT jednotce, pouze průtok vzduchu, chybí externí tlak, chybí výkon kompresorového okruhu (odvlhčovací výkon), rekuperátor podle specifikace nemá obtok. TZ uvádí letní provoz obtokem deskového výměníku. Podle schématu MaR deskový výměník obtok nemá. Chybí funkční schéma zařízení. Chybí informace o instalovaném (dle schématu MaR) výměníku bazénové vody v kompresorovém okruhu. Závěr: PD neobsahuje dostatečné údaje pro správný provoz a funbkci zařízení Reálné možnosti provozu VZT jednotka obsahuje kompresorový okruh pro kondenzační odvlhčování vzduchu. Svou skladbou umožňuje celoroční odvlhčování vzduchu. V zimním období je kondenzační teplo využitelné plně pro ohřev vzduchu, v letním období, pokud je nižší požadovaná teplota přiváděného vzduchu, je nutné část kondenzačního tepla z kompresorového okruhu odvést do vody. V letním období je navržený průtok vzduchu dostatečný (za běžných venkovních 19

20 podmínek, tj. neprší apod.) dostatečný pro odvod vlhkostní zátěže prostoru. Obtok deskového výměníku není nutný ani teplotní podmínky nezlepší Závěr: Letní provoz je možný stávajícím zařízením 1/ ventilační bez tepelné úpravy 2/ s využitím TČ a podílem oběhového vzduchu, ale kondenzátor plně chladit vodou Obr.5 Letní provoz pozn. oranžová čárkovaná dokladuje stav, při němž není kondenzátor chlazen vodou, což je příčinou vysokých teplot přiváděného vzduchu do haly. 20

STUDIE VYTÁPĚNÍ CPA DELFÍN Uherský Brod

STUDIE VYTÁPĚNÍ CPA DELFÍN Uherský Brod STUDIE VYTÁPĚNÍ CPA DELFÍN Uherský Brod objednatel: CPA Delfín Uherský Brod zakázka číslo: 07/132 adresa: Uherský Brod objekt: CPA Delfín Uherský Brod zpracoval: ing. Karel Kodiš datum: 12.6. 2007 Obsah

Více

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU Martin Kny student Ph.D., ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra technických zařízení budov martin.kny@fsv.cvut.cz Konference

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních

Více

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín Energetický posudek str. 1 z 9 Energetický posudek Předmět energetického posudku Bytový dům Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Braník Datum 14.10.2014 Vypracovala Ing. Miluše Drmlová, PhD. Č. oprávnění

Více

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Pasivní domy (ČSN 73 0540-2) PHPP: měrná potřeba primární energie

Více

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. Posuzování OZE v rámci PENB 1 Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií.. 7 Snižování energetické náročnosti budov 7a Průkaz energetické náročnosti. Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Průkaz

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad Zjednodušená měsíční bilance solární tepelné soustavy BILANCE 2015/v2 Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad Úvod Pro návrh

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

Posouzení aktuálního provozu tepelného hospodářství Centra pohybových aktivit Delfín v Uherském Brodě

Posouzení aktuálního provozu tepelného hospodářství Centra pohybových aktivit Delfín v Uherském Brodě Posouzení aktuálního provozu tepelného hospodářství Centra pohybových aktivit Delfín v Uherském Brodě Posouzení je prováděno na základě požadavku vedení města Uherský Brod Zpracovatel zprávy: Energetická

Více

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s.

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Obsah 1. Přínos implementace standardu ISO 50 001... 3 2. Popis současného stavu používání energií... 3 2.1. Nakupované energie... 3 2.2.

Více

Praktická využitelnost energetických auditů, distribuce a dodávka energie

Praktická využitelnost energetických auditů, distribuce a dodávka energie Praktická využitelnost energetických auditů, distribuce a dodávka energie Konference průmyslových energetiků 25.-26.10.11, ŽILINA Michal Židek VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum Obsah Představení

Více

Alternativní zdroje v bytových domech

Alternativní zdroje v bytových domech WARMWASSER ERNEUERBARE ENERGIEN KLIMA RAUMHEIZUNG Alternativní zdroje v bytových domech Ing. Václav Helebrant Základní okruhy - Podmínky provozu pro tepelné čerpadlo - Dimenzování potrubí - Dimenzování

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

- řízení bazénové technologie- při nedostatečné teplotě bazénové vody. Vyhodnocení chodu bazénové technologie.

- řízení bazénové technologie- při nedostatečné teplotě bazénové vody. Vyhodnocení chodu bazénové technologie. Dobrý den. S potěšením a se schválením investora chci prezentovat realizovanou akci v Pardubickém kraji. Tato akce je zajímavá jak rozsahem dodávky, použitými komponenty a snahou o provázanost a pokud

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA analýza objektu rozdělení na funkční celky VZT, koncepční řešení celé budovy, vedoucí zadá 2 3 zařízení k dalšímu rozpracování tepelné bilance, průtoky vzduchu, tlakové

Více

Příloha č. 8 Energetický posudek

Příloha č. 8 Energetický posudek Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti

Více

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Energetická agentura Vysočiny Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava zpracoval: Jaroslav

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Instalace solárního systému

Instalace solárního systému Instalace solárního systému jako opatření ve všech podoblastech podpory NZÚ Kombinace solární soustavy a různých opatření v rámci programu NZÚ výzva RD 2 Podoblast A Úspory nejen na obálce budovy, ale

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 - Energetický audit - príklady riešenia enia úspor v podnikoch 10. medzinárodn rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Michal Židek VŠB - TU Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM - 1 - OSNOVA 1.

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros.

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros. Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet referenční spotřeby energie 19.9.2014 Vladimíra Henelová vladimira.henelova@enviros.cz Obsah prezentace

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

9.1 Okrajové podmínky a spotřeba energie na ohřev teplé vody

9.1 Okrajové podmínky a spotřeba energie na ohřev teplé vody 00+ příklad z techniky prostředí 9. Okrajové podmínky a spotřeba energie na ohřev teplé vody Úloha 9.. V úlohách 9, 0 a určíme spotřebu energie pro provoz zóny zadaného objektu. Zadaná zóna představuje

Více

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Energetické vzdělávání prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Kontrola klimatizačních systémů Podnikat v energetických odvětvích na území ČR lze na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. ENERGETICKY VĚDOMÁ MODERNIZACE PANELOVÉ BUDOVY CHABAŘOVICKÁ 1321 1321 --1326 Praha 8 BUDOV A BUDOV

ENERGETICKÝ AUDIT. ENERGETICKY VĚDOMÁ MODERNIZACE PANELOVÉ BUDOVY CHABAŘOVICKÁ 1321 1321 --1326 Praha 8 BUDOV A BUDOV ENERGETICKÝ AUDIT ENERGETICKY ENERGETICKY VĚDOMÁ VĚDOMÁ MODERNIZACE MODERNIZACE ENERGETICKÉHO ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BUDOV BUDOV ENERGETICKY VĚDOMÁ MODERNIZACE PANELOVÉ BUDOVY CHABAŘOVICKÁ

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŘADOVÉ DOMY 30 /25 P Hodnocení budovy IMOS Development, Králův Dvůr, 267 01 stávající stav po realizaci doporučení Celková podlahová plocha: 108 m 2 0 50 51 97 98 142

Více

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla Jméno majitele/správce Adresa kontrolovaného objektu Identifikace systému vytápění Celková podlahová plocha Za celý objekt neuvedeno. Kotelna vytápí jen

Více

Tepelná čerpadla Master Therm v průmyslovém podniku

Tepelná čerpadla Master Therm v průmyslovém podniku Tepelná čerpadla v průmyslovém podniku Ing. Jiří Svoboda Co je tepelné čerpadlo? Zařízení umožňující využít nízkoteplotní energii okolí 1 000 kwh/m2/rok země voda vzduch Princip funkce tepelného čerpadla

Více

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU Nová Větší nebo jiná změna dokončené budovy užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části

Více

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Vzdělávání energetického specialisty prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Nakládání s energií je výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod, spotřeba energie a uskladňování plynu, včetně souvisejících činností.

Více

Tepelná čerpadla. špičková kvalita a design... vzduch / voda země / voda voda / voda. www.kostecka.eu

Tepelná čerpadla. špičková kvalita a design... vzduch / voda země / voda voda / voda. www.kostecka.eu Tepelná čerpadla vzduch / voda země / voda voda / voda špičková kvalita a design... www.kostecka.eu VZDUCH-VODA Vzduch je nejdostupnější a neomezený zdroj tepla s celoročním využitím pro vytápění, ohřev

Více

Návod k obsluze a instalaci. Akumulační nádrže. NADO 500/200v7 NADO 750/200v7 NADO 1000/200v7

Návod k obsluze a instalaci. Akumulační nádrže. NADO 500/200v7 NADO 750/200v7 NADO 1000/200v7 Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže 500/200v7 750/200v7 1000/200v7 Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

Technická zpráva návrh tepelného čerpadla pro RD ve Zdětíně

Technická zpráva návrh tepelného čerpadla pro RD ve Zdětíně Technická zpráva návrh tepelného čerpadla pro RD ve Zdětíně vypraoval Filip Kňažko akademický rok 2005/06 Z uvedených vstupních údajů vyplývá, že optimální řešení vytápění rodinného domku pomocí tepelného

Více

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA PRO NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Robin Fišer Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, Valašské Meziříčí 1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla 2.1. Proč Tepelné čerpadlo 2.2. Princip

Více

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic. TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů

Více

Základní analýza energetického monitoru

Základní analýza energetického monitoru 1 Vážený pane Zákazníku, příloha obsahuje automaticky vygenerovanou základní analýzu zkoumané otopné soustavy provedenou měřící soupravou Energetický monitor Testo v kombinaci s manuálním sběrem dat. Součástí

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Technická a ekonomická analýza. Ing. Tibor Hrušovský

Technická a ekonomická analýza. Ing. Tibor Hrušovský Tepelná čerpadla a solární systémy pro bytové domy Technická a ekonomická analýza Ing. Tibor Hrušovský 1 Zadání Posouzení výhodnosti instalace TČ na dva bytové domy 44 a 48 bj. Posouzení výhodnosti instalace

Více

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty 1. Úvodní část 1.1 Identifikační údaje Zadavatel Obchodní jméno: Statutární zástupce: Identifikační číslo: Bankovní spojení: Číslo účtu: MěÚ Vejprty, Tylova 87/6, 431 91 Vejprty Gavdunová Jitka, starostka

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova

Více

NIBE TRAINING. NIBE ENERGY SYSTEMS Zásady instalace tepelných čerpadel NIBE

NIBE TRAINING. NIBE ENERGY SYSTEMS Zásady instalace tepelných čerpadel NIBE NIBE ENERGY SYSTEMS Zásady instalace tepelných čerpadel NIBE PPT GB 0809 NTR SERVICE F1330 NIBE TRAINING PPT GB 0809 NTR SERVICE F1330 NIBE TRAINING Tepelná čerpadla NIBE využívající tepelnou energii z

Více

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04 Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Větší změna dokončené budovy Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

Příl.2 VZOR Zpráva o jednorázové kontrole kotlů s návrhy na opatření

Příl.2 VZOR Zpráva o jednorázové kontrole kotlů s návrhy na opatření Příl.2 VZOR Zpráva o jednorázové kontrole kotlů s návrhy na opatření Identifikace systému vytápění Vlastník nebo provozovatel Adresa Celková podlahová plocha Vytápěná podlahová plocha Stáří budovy Nadmořská

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice tel. 234 054 284-5, fa 234 054 291 e-mail tereza.brettingerova@dek-cz.com http://www.atelier-dek.cz IČO: 276 42 411 DIČ: CZ 699 000 797 Komerční

Více

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ?

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ? Sluneční zařízení Energie slunce patří mezi obnovitelné zdroje energie (OZE) a můžeme ji využívat různými způsoby a pro rozdílné účely. Jedním ze způsobů využití energie slunce je výroba tepla na ohřev

Více

Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD

Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD Vypracoval: Jiří Špála Kruh: 5 Rok: 2006/07 Popis: Jedná se o rodinný domek, který se nachází v obci Krhanice, která leží 12km od Benešova u Prahy.

Více

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT Průkaz energetické náročnosti budovy Karel Srdečný EkoWATT www.prukazybudov.cz Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (plné znění č. 61/2008 Sb.) 6a zákona + prováděcí vyhl. 148/2007 Sb. Stavebník,

Více

Zdroje energie pro úsporné budovy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Zdroje energie pro úsporné budovy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Zdroje energie pro úsporné budovy Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY nízkoenergetické nízká potřeba energie

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže 300/20v6 500/25v6 750/35v6 1000/45v6 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc. č. PSČ, místo: kat. úz. Typ budovy: Novostavba RD Plocha obálky budovy:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK 2009

MALOOBCHODNÍ CENÍK 2009 MALOOBCHODNÍ CENÍK 2009 Š V É D S K Á T E P E L N Á ČERPADLA TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda, ventilační FIGHTER 100P Pro ohřev teplé vody, zásobník 225 litrů teplé vody. FIGHTER 410P Vytápění, ohřev teplé

Více

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2 Charakteristiky vybavení V základním vybavení regulátoru auromatic 620/2 lze regulovat: - kotel, pomocí rozšiřujících modulů VR 30, VR 3 a VR 32 až

Více

Možnosti využití TEPLA z BPS

Možnosti využití TEPLA z BPS Možnosti využití TEPLA z BPS Proč využívat TEPLO z bioplynové stanice Zlepšení ekonomické bilance BPS Výkupní ceny, dotace Tlak na max. využití TEPLA Možnosti využití TEPLA Vytápění objektů, příprava teplé

Více

Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění

Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění ǀ 1 Adresa: Současný stav vytápění a ohřevu vody Vytápěná bytová plocha Průměrná spotřeba tepla na vytápění v předchozím období Průměrná spotřeba tepla na ohřev

Více

P R O D E J N Í C E N Í K 2010

P R O D E J N Í C E N Í K 2010 P R O D E J N Í C E N Í K 2010 Š V É D S K Á T E P E L N Á Č E R P A D L A TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda NIBE F2025 Kompaktní venkovní jednotka se scroll kompresorem, automatický dvoustupňový regulátor

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko STAVBA : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F1. POZEMNÍ OBJEKTY 1. TECHNICKÁ

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 196 154 1 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Zákon 406/2000 Sb. v aktuálním znění

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK 2008 ČERPADLA

MALOOBCHODNÍ CENÍK 2008 ČERPADLA MALOOBCHODNÍ CENÍK 2008 Š V É D S K Á T E P E L N Á ČERPADLA TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda, ventilační FIGHTER 100P Pro ohřev teplé vody, zásobník 225 litrů TUV. FIGHTER 410P Vytápění, ohřev TUV a řízené

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro

Více

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK 2011 ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA NIBE F2025 Kompaktní venkovní jednotka se scroll kompresorem, automatický dvoustupňový regulátor

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07.

Více

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov prof.ing.karel Kabele,CSc. Globální oteplování Výchozí

Více

Termodynamické panely = úspora energie

Termodynamické panely = úspora energie Termodynamické panely = úspora energie EnergyPanel se zabývá vývojem a výrobou termodynamických a solárních systémů. Tvoří součást skupiny podniků Macral s podnikatelskou působností více než 20-ti let.

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK 2011 ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA NIBE F2025 Kompaktní venkovní jednotka se scroll kompresorem, automatický dvoustupňový regulátor

Více

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Návratnost investice energetického systému rodinného domu Ing. Milan Hošek autoriz. inž. a energet. auditor

Více

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ppč. 1751/12, k.ú. Ruprechtice PSČ, místo: Liberec 14, 416 14 Typ budovy:

Více

Technické normalizační informace TNI 73 0302 (revize 2014) solární soustavy TNI 73 0351 (nová 2014) tepelná čerpadla

Technické normalizační informace TNI 73 0302 (revize 2014) solární soustavy TNI 73 0351 (nová 2014) tepelná čerpadla Technické normalizační informace TNI 73 0302 (revize 2014) solární soustavy TNI 73 0351 (nová 2014) tepelná čerpadla Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních

Více

Zdroje tepla pro vytápění

Zdroje tepla pro vytápění UNIVERZITNÍ CENTRUM ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH BUDOV Zdroje tepla pro vytápění Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, FS ČVUT v Praze Stavíme rodinný pasivní dům, 24.1.2014,

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více