Na rozdíl od chudého Liberce, byla některá bohatší města libereckého kraje podporovaná šlechtou nebo církví, chráněna hradbami jako např.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na rozdíl od chudého Liberce, byla některá bohatší města libereckého kraje podporovaná šlechtou nebo církví, chráněna hradbami jako např."

Transkript

1 Období gotiky: Od nepaměti vedly naší krajinou trasy obchodních cest, kudy kupci procházeli se svými náklady jen řídce osídlenou krajinou. Spojení mezi vnitrozemím a Horní Lužicí zajišťovala obchodní cesta nazývaná Žitavská, nebo také Záhvodská. Vedla od kláštera Hradiště přes Jablonné v P. do Žitavy. Pro osídlení Liberce však měla největší význam cesta vedoucí z Jičína přes Turnov, Hodkovice n. M. do Rochlice a Liberce, odkud směřovala dál na sever do Slezska. Na křižovatkách těchto cest, u brodů a na výhodných místech začaly vznikat zárodky osad. Ty poskytovaly, kromě vlastní zemědělské činnosti, i servis a ochranu obchodníkům a pocestným. Toto původní osídlení bylo majiteli panství v průběhu 12. století doplňováno novými osídlenci z vnitrozemí jako tzv. vnitřní kolonizace. Na tuto vnitřní kolonizaci navazovaly následně během 13. století další dvě vlny tak zvané vnější kolonizace, kdy panovník povolal do Čech obyvatele ze sousedních německých zemí. Zásadní rozdíl mezi starými a nově zakládanými osadami byl v tom, že původní České osady vznikly převážně rostlým způsobem podél cesty s vytvořením nepravidelného rynku, zatím co nové osídlení bylo zakládáno již plánovitě. Tak zvaní lokátoři, pověření králem, šlechtou nebo církví, vyměřili na pravidelném půdorysu okolo souměrného tržiště úzké gotické parcely o šířce většinou dílčího provazce (cca 25m). Domy byly obráceny svou štítovou stranou do náměstí. Zakládání těchto nových osad se uskutečnilo v mnoha případech nedaleko starší původní zástavby, kde již byly zajištěny základní potřeby. Obě osady pak později při jejich rozrůstání splynuly.

2 Liberec nevybočuje z tohoto modelu. Dolní osada A, vznikla při přechodu přes Harcovský potok někde v místě Malé Moskevské při dnešním domě U Zeleného stromu. Hoření osada B založená zřejmě ve druhé polovině 13. století vytvořila základní půdorys dnešního nám. Dr. E. Beneše. Hlavní spojení obou osad bylo na původní obchodní cestě v trase dnešní Moskevské ulice. Dnešní Pražská ulice vznikla jako Mlýnská ulice o něco později, směřující k městskému mlýnu v místě dnešní kavárny Nisa. Postupně, při rozrůstání města, se obě osady sloučily. První písemná zmínka o Liberci pochází však až z roku 1352 v záznamech o placení církevních poplatků z farního kostela sv. Antonína. Kostel byl nepochybně dřevěný, obklopený hřbitovem. 2

3 Na rozdíl od chudého Liberce, byla některá bohatší města libereckého kraje podporovaná šlechtou nebo církví, chráněna hradbami jako např. Frýdlant, Jablonné v P., Český Dub, Česká Lípa. Liberec v dobách ohrožení na hradby neměl peníze a později už hradby nebyly zapotřebí. Liberecká kotlina náležela do 13. století rodu Markvarticů až do podhůří Krkonoš. V roce 1278 však od krále Otakara II. získal Frýdlantsko a Liberecko rod Bibrštejnů. Po vymření jeho frýdlantské větve se stali v roce 1558 majiteli Redernové. Na rozdíl od některých okolních měst, nemá Liberec prakticky žádnou nadzemní stavbu spadající do období gotiky. S jejich dochovanými prvky se můžeme setkat například u Frýdlantu v Č., Českého Dubu, Krásného Lesa, Křížan, Jablonného v P. a jiných. Gotické fragmenty zde byly zjištěny vesměs v přestavovaných kostelech. 3

4 4

5 Období renesance ( ) Budovy v Liberci byly v té době stavěny ze dřeva, opatřené okolo tržiště loubím. Po rozdělení Frýdlantského panství na frýdlantskou a libereckou část se v Liberci začaly za působení Redernů budovat první zděné objekty. Nové renesanční tvary, které města postupně přejímala, se však mohly nejprve uplatnit jen v případech, kdy to úzké gotické parcely dovolily. Proto se většinou realizovaly první stavby na veřejných budovách. Za nejstarší budovu v Liberci lze považovat renesanční přestavbu původního dřevěného kostela sv. Antonína v roce s dostavbou příčné východní lodě v roce Dnešní novogotickou podobu, která sjednotila předcházející dostavby, získal až v roce

6 Dnešní podoba kostela sv. Antonína z druhé poloviny 20. století 6

7 Redernové se rozhodli přenést do Liberce své sídlo a v letech vybudovali nedaleko Panského domu renesanční zámek tzv. redernské křídlo obrácené směrem ke Spořitelně. Byla to jednoduchá dvoupatrová stavba se sedlovou střechou. Vstup byl orámován kamenným portálem, na obou štítových stranách byla střecha ukončena renesančními štíty. Kateřina z Redernu dala později v letech přistavět zámeckou kapli, na kterou pak v roce 1609 navázalo kolmé tzv. nosticovské křídlo obrácené k hotelu Zlatý lev. 7

8 8

9 Třetí kamennou budovou v Liberci byla stavba renesanční radnice, která nahradila starou rychtu stojící na začátku dnešní Pražské ulice. Stavbu umožnil rozvoj města podporovaný plátenickou a soukenickou výrobou a v roce 1599 bylo rozhodnuto o jejím vybudování. Nová radnice byla masivní stavba se sedlovou střechou a renesančním štítem. Dominantou stavby byla osmiboká věž ukončená zvonovou střechou s lucernou. Kopii věže můžeme vidět na budově muzea. Radnice byla dokončena v roce Období baroka ( ) Po bitvě na Bílé hoře a útěku Kryštofa z Redernu připadlo frýdlantské a liberecké panství roku 1622 Albrechtu z Valdštejna. S ním došlo k nebývalému hospodářskému rozvoji soukenické a plátenické výroby pro jeho armádu. Pro úplnost uvádím, že po zavraždění Valdštejna v roce 1634 připadlo liberecké panství Gallasům, později Clam-Gallasům. 9

10 V období baroka v průběhu 17. a začátku 18. století se zástavba domů v Liberci prakticky nezměnila. Stavby jsou dřevěné, štítově orientované, se zděnými sokly ve svažitém terénu a podloubím obráceným do ulic a náměstí. Největším počinem v té době bylo Valdštejnem iniciované založení Nového Města, dnešního Sokolovského náměstí. Domy postavené v letech okolo tří stran prostorného obdélného náměstí byly patrové, hrázděné s podloubím. Představu o tehdejší zástavbě nám umožňují štíty tří dochovaných domů ve Větrné uličce, které však byly postaveny později v letech

11 Po velkém moru v Liberci, kdy nestačil hřbitov okolo tehdejšího kostela sv. Antonína, byl na západ od Nového Města založen roku 1680 nový hřbitov s kostelíkem z roku zasvěceném sv. Kříži. Ten byl v roce přestavěn stavitelem Kunzem do dnešní, pozdně barokní podoby. Kostel sv. Kříže je jedinou kompaktně zachovanou pozdně barokní památkou v Liberci, u níž je ve výtvarném souladu vnějšek i vnitřek budovy. Svými charakteristickými věžemi vytváří dominantní ukončení panoramatu historického středu města na jeho západním okraji. Mimo Liberec vznikly v období baroka překrásné stavby jako jsou např. kostely v Jablonném v P. nebo v Hejnicích. Zajímavý je i barokní celodřevěný kostel sv. Kryštofa v Kryštofově údolí. 11

12 Ve svém založení je barokní i kostel sv. Jana Křtitele v Rochlicích, postavený na vyvýšeném místě po zboření dřevěného kostela v roce Stará dřevěná věž však zůstala až do roku 1680, nynější věž pochází z roku Kostel byl upravený do dnešní podoby přestavbami v roce 1692 a

13 Kostel sv. Kateřiny ve Stráži nad Nisou byl založený Kateřinou z Redernů v roce V letech byl kostel přestavěn a zvětšen do dnešní podoby. Je jednolodní s půlkruhovým kněžištěm. Vstup ze západní strany prochází hranolovou věží. Ta v horní části přechází do osmiboké a je krytá helmicí s osmibokou lucernou. V roce 1873 dostal přístavbu levého chóru pro hudbu. 13

14 Doznívající barokní stavitelství z poloviny 18. stol. v Liberci reprezentuje dřevěný měšťanský dům U Jezu čp. 96-IV, tzv. Šolcův. Přízemí je roubené s podstávkami nesoucími roubené patro. Izolovaně stojící budovu zakrývá mansardová valbová střecha krytá původně dřevěným šindelem, dnes břidlicí. Dům byl postaven v roce 1771 pro kupce plátna Jana Bedřicha Šolce (Scholze). Jeho dispozice odpovídá tradičnímu půdorysu s klenutou síní, ze které se přikládalo do pece v rohu hlavní obytné místnosti. Období klasicismu a empíru ( ) Nástupem klasicismu ve druhé polovině 18. století se zásadně začíná měnit vzhled města. Postupně dochází k přestavbě dřevěných domů na zděné. Tato doba se kryje s vládou císařovny Marie Terezie a Josefa II. a pro Liberec znamená rozvoj manufaktur. Příznivá ekonomická situace se promítá i do rozmachu ve výstavbě. 14

15 Původní dřevěné domy čp. 38-I, 37-I, 36-I v dnešní ulici 5. května na místě dnešního objektu klubu mládeže. 15

16 Ukázka původní dřevěné zástavby ve spodní části východní strany dnešní Pražské ulice, která postupně ustupuje zděným domům. 16

17 Sokolovské náměstí s řadou dřevěných domů s loubím, přiléhajících k Průmyslové škole stavební. V popředí je kašna později odstraněná. Pro přetváření Liberce ze stavebního hlediska mělo období klasicismu největší význam, neboť znamenal přechod od dřevěných obytných domů na zděné. Nákladnou přestavbu si však mohli nejprve dovolit jen bohatší měšťané. Stavitelé, s ohledem na úzké parcely, zpočátku zachovávali u zděných domů štítovou orientaci, která však záhy přechází na orientaci podélnou, u nově zakládaných čtvrtí již důsledně dodržovanou. Dispozice libereckých měšťanských klasicistních domů je v zásadě osová, se vstupem uprostřed hlavního průčelí. Průčelí je ozdobeno štíty barokních křivek. Velká pozornost byla věnována hlavním vstupům. Měly většinou pískovcové ostění s vyklenutým nadpražím s hlavním klenákem ve vrcholu. 17

18 Rytina Liberce z Rohnovy kroniky z roku 1763 zachycuje střed Liberce, většinou ještě s původní zástavbou. Označení na plánu: 1. Zámek, 2. Radnice, 3. Kostel sv. Antonína, 4. Kostel sv. Kříže, 5. Děkanství, 6. Škola, 7. Byty úředníků, 8. Pivovar, 9. Špitál, 10. Soukeník, 11. Ubytovna, 12. Barvírna, 13. Pláteník, 14. Punčochář, 15. Městský mlýn, 16. Obecní dům, 17. Střelnice, 18. Morový sloup Na mapě je chybný název Neis Flus, takto označená řeka je Harcovský potok, do kterého se vlévá náhon z Nisy napájející Mlýnský rybník. Zámek má ještě renesanční štíty a ohrazení. Také je zde zachycen hostinec s chmelovou šiškou, dnešní dům U Zeleného stromu. Mimořádně zajímavé je zobrazení dnešní Pražské ulice s lávkami spojujícími obě strany nad hlubokým úvozem. Do konce 18. století si vzmáhající se měšťané a majitelé manufaktur postavili několik desítek zděných domů a vznikly také dvě nové části: Filipovo město a Kristiánov. Nová výstavba se již řídila pokyny vydanými Kristiánem Filipem Clam-Gallasem. Podle nich se mělo dbát i na vzhled vznikajících ulic a vrchnostenský úřad měl dávat povolení ke stavbě. Město se do té doby rozšiřovalo celkem živelně. Nové stavby vznikaly nahodile zvláště kolem řeky Nisy a Harcovského potoka, kde se soustřeďovali řemeslníci potřebující vodu ke své živnosti. Prvním pokusem o regulovanou výstavbu bylo založení Filipova města. Pozemky byly rozděleny podle klasicistních zvyklostí kolmo vedenými ulicemi na přibližně stejné parcely. Uprostřed vzniklo obdélníkové, dnes Nerudovo (Hrnčířské) náměstí. Město stanovilo, že domy mají mít podobný 18

19 vzhled a při ulicích musí být zděné. Domy vznikly ve dvou etapách v letech 1799 a Většina domů okolo náměstí je dnes přestavěna, klasicistní tvar si podržela ještě restaurace Černý kůň. Druhou samostatnou klasicistní osadou byl Kristiánov, připojenou k Liberci až v roce Založil ji Kristián Filip Clam-Gallas na svých pozemcích nedaleko zámku. Chtěl tak vytvořit reprezentativní prostor při vjezdu do zámku od Prahy. Hlavní osy tvořily dnešní ulice 8. března (Panská) a ulice Boženy Němcové (Karlova). Střed nové osady tvořilo čtvercové náměstí dnes Českých bratří (Lipové, Liebiegovo). Výstavba započala roku Většinu budov projektoval Johann Josef Kunze. Fara čp. 35-V na náměstí Českých bratří je zdobný dům s bohatou štukatérskou výzdobou postavený roku Původní vstup z náměstí byl zazděn a přeložen do boční chodby. Střední rizalit je ukončen konkávně a konvexně prohýbaným štítem s plastikou ve vrcholu. Ve štítu jsou reliéfy dvou sfing, na parapetech oken v patře jsou reliéfy znázorňující pastýřské výjevy. V polích pod římsami rizalitu jsou vymodelovány věnce z květin s kartuší uprostřed střední osy. Dům je názornou ukázkou výstavnosti Kristiánova při jeho vzniku. 19

20 Dům čp. 25-V na náměstí Českých bratří z roku 1795 má štukatérsky zdobené průčelí. Na parapetech oken v patře jsou omítkové reliéfy čtyř ročních období. Na obou stranách průčelí přiléhají k domu zděné brány. Osově umístěný vstupní portál je po stranách orámován vázami s květinami, nad portálem je feston závěs z vavřínových listů 20

21 Náměstí Českých bratři čp. 30-V z roku U domu musel ustoupit vstupní portál novějšímu přístavku s balkonem. Kamenný portál byl přemístěn do zahrady. Průčelí má dnes jednoduchou štukovou výzdobu se stylizovanými květinami nad okny a okem Božím pod obloukovitě vyklenutou hoření římsou. Ve vrcholu štítu je kamenná váza. 21

22 Ulice 8. Března (Panská) - východní strana vybudovaná v letech jako součást založení Kristiánova. 22

23 Ulice 8. března čp. 16-V, postavený roku Dům je přízemní s mansardovou střechou se štíty. Z průčelí vystupuje střední rizalit ukončený vlnovitě tvarovaným štítem. Vstup je umístěn na střední ose s kamenným portálem. 23

24 Ulice 8. března čp. 16-V, postavený roku Vstup je orámován bohatě profilovaným kamenným portálem s festonem a hlavním klenákem protaženým do omítky. Na vstupu je patrné nastavení díky upravené niveletě terénu. 24

25 Ulice 8. března čp. 14-V, postavený roku Jeden z mála dochovaných vstupů s kamenným portálem s festonem a hlavním klenákem protaženým do omítky. Křídla dveří odpovídají době vzniku s charakteristickým nadsvětlíkem ve tvaru paprsků slunce. 25

26 Sokolovské náměstí čp. 305-II U Zlatého beránka, postavený v roce 1788 pro truhláře Jana Lamela. Loubí, které do té doby lemovalo celé náměstí, bylo tímto domem poprvé porušeno a další domy jej v zápětí následovaly. Dům má ještě štítovou orientaci s barokně tvarovaným štítem. Excentricky umístěný vstup, s kamenným segmentově ukončeným portálem, je nejspíše novějšího data. Domovní znamení nad dveřmi bývalo zřejmě součástí původního vstupu na střední ose průčelí. 26

27 Sokolovské náměstí čp. 305-II U Zlatého beránka, postavený v roce 1788 pro truhláře Jana Lamela. Domovní znamení v kartuši, které dalo domu jeho název. 27

28 Sokolvské náměstí čp. 264-II, tzv. Appeltův dům Průmyslová škola stavební, vybudovaný roku stavitelem Josefem Kunzem. Dům je již orientován podélně. Je třípodlažní s mansardovou střechou se štíty. Dům původně zachovával loubí lemující celé náměstí a teprve později bylo loubí zazděno s ponecháním pilířů kleneb na fasádě. Vstupní dveře do chodby domu však již zůstaly zasunuté o šířku bývalého loubí. 28

29 Malá Moskevská čp. 131-IV, dům U Zeleného stromu postavený v roce Průčelí je ozdobeno kartuší s domovním znamením, nad kterým je Panna Marie jako královna nebes stojící na zeměkouli. Štít je konkávně a konvexně vyklenutý a po obou stranách bývaly plastiky. Ve vrcholu byla umístěna plechová váza. Přední část domu k ulici Revoluční je vybudována na prastarých základech se staršími sklepy tesanými ve skále. Průčelí domu proto nerespektuje osy dnešních přiléhajících ulic, a dům je orientován ve směru, kde býval tehdejší rynek. 29

30 Malá Moskevská čp. 131-IV, dům U Zeleného stromu postavený v roce Vstupní kamenný portál je ozdoben vavřínovým festonem a ozdobně tvarovaným hlavním klenákem, nad kterým je kartuš s domovním znamením, podle kterého dostal dům svůj název. Ve vstupu jsou osazena původní, pozdně barokní (rokoková), křídla dveří s nadsvětlíkem. 30

31 Moskevská ulice čp. 13-IV, Plzeňská restaurace postavená v roce Z průčelí vystupuje střední rizalit ukončený tvarovaným štítem. Orientace domu je podélná s mansardovou střechou se štíty. Vstupní dveře jsou orámovány kamenným ostěním ozdobené festonem a hlavním klenákem. 31

32 Náměstí Dr. E. Beneše čp. 14-II, tak zvaný Krausův dům, postavený roku Dům vyniká nejen svou výškou, ale i bohatostí štukové fasády s mohutným barokně tvarovaným štítem. Pod parapety oken ve druhém patře jsou kazety s reliéfy čtvero ročních období. Plocha fasády je ozdobena rostlinnými motivy a festony. 32

33 V roce 1807 přiměla četnost požárů hraběte Clam-Gallase vydat nové požární nařízení, ve kterém nařídil zděný způsob stavění novostaveb. Stavební sloh období klasicismu ve svém závěru přechází do tzv. empíru, šířeném z Francie. Ten vycházel důsledně z antických vzorů a v Liberci se prakticky neuplatnil. Jeho prvky však můžeme najít na vstupní části restaurace Na Střelnici se sloupy nesoucími trojúhelný štít, nebo u Střední zdravotnické školy na Sokolovském náměstí z roku Z původních měšťanských klasicistních domů zbylo po bouřlivé přestavbě města z konce 19. a začátku 20. století již jen několik. Tyto památky je třeba důsledně chránit, neboť představují zásadní vývojový stupeň města a svou zdobností oživují městský interiér. 33

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 HISTORIE LIBERCE Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s historií Liberce Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

MOJE MĚSTO LIBEREC. 23. ročník. Liberec v průběhu staletí. Téma: Vypracoval: Škola: Třída: e-mail: Tel rodičů: e-mail rodičů:

MOJE MĚSTO LIBEREC. 23. ročník. Liberec v průběhu staletí. Téma: Vypracoval: Škola: Třída: e-mail: Tel rodičů: e-mail rodičů: MOJE MĚSTO LIBEREC 23. ročník Téma: Liberec v průběhu staletí Vypracoval: Škola: Třída: e-mail: Tel rodičů: e-mail rodičů: 1. GOTIKA OD HABERSDORFU K REICHENBERGU Nejstarší období existence Liberce spadá

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010

MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010 MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010 Schváleno zastupitelstvem města dne 22.12.2010 Usnesení číslo 139/2010

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Objekt bývalého soudu a zámeckého pivovaru v Opočně - č.p. 2 Strana 1 z 9 Objekt č.p. 2 - základní informace součástí objektu jsou bývalá budova soudu a bývalý zámecký pivovar, spolu s areálem opočenského

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu.

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 106. Přízemí, bývalé stáje č. A105, jihovýchodní stěna. 107. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k jihozápadu. 108. Přízemí, bývalé

Více

PODÉL JIZERY ZA LIDOVÝMI STAVBAMI. Z Turnova přes Malou Skálu a Železný Brod do Semil pěšky, na koloběžce, na kole, na lodi, nebo autem

PODÉL JIZERY ZA LIDOVÝMI STAVBAMI. Z Turnova přes Malou Skálu a Železný Brod do Semil pěšky, na koloběžce, na kole, na lodi, nebo autem PODÉL JIZERY ZA LIDOVÝMI STAVBAMI Z Turnova přes Malou Skálu a Železný Brod do Semil pěšky, na koloběžce, na kole, na lodi, nebo autem Pracovní list Pojďte s námi po stopách roubených staveb v Českém ráji!

Více

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ 8 NÁVRH ÚPRAV ULIC LÁZEŇSKÉ, PALACKÉHO,NA HRADBÁCH, VELVARSKÉ, HAVÍŘSKÉ, U BRODU (ARCHITEKTONICKÁ STUDIE) Sýkora a kolektiv únor 2008 REVITALIZACE HISTORICKÉHO

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 . TEXTOVÁ ČÁST.1. Identifikační údaje Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 Objednatel Jméno / název : Obec Starovice dresa

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Historický dům v Telči Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu dům

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny V roce 1690 byla na popud majitele mnichovohradišťského panství, hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna, při severním okraji zámeckého parku započata

Více

Národní kulturní památky v České republice

Národní kulturní památky v České republice Národní kulturní památky v České republice V Y P R A C O V A L M G R. D A V I D M I K O L Á Š 2 4. 1 1. 2009 ( A K T U A L I Z A C E 6. 9. 2 0 1 1 ) Osnova Kulturní památka Národní kulturní památka Památka

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice BAROKO A ROKOKO Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7.

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7 MODERNÍ

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku Název Popis Kusů Rozměry Datace fotografie obrázku 1 Dřevěná vnitřní stěna 1 viz.obrázek Období Foto 1 Vnitřní dřevěná stěna plně prosklená, č.1/1,1/2,1/3. s dveřmi dvoukřídlovými otevíravými a pevným

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY ARCHITEKTURA TYPICKÝ PRVEK = SLOUP DÓRSKÝ SLOUP MOHUTNÝ NEZDOBENÝ IÓNSKÝ SLOUP ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU KORINTSKÝ SLOUP ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY Štít (tympanon) kladí hlavice dřík MALÍŘSTVÍ

Více

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině grantový projekt SOVAMM / MK ČK 1999-2002: Litomyšlsko - Vysokomýtsko - soupis stávajích archit. a urbanist.

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14 Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů schválených k případnému poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek a památkově

Více

A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu

A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. Liberec XVII-Kateřinky Liberec XXXI-Krásná Studánka socha krucifix

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_478 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

Gotika nejvýznamnější památky u nás

Gotika nejvýznamnější památky u nás Gotika nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: únor 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010.

Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010. Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010. Městečko. Vpravo je socha sv. Jana Nepomuckého, v pozadí vpravo za lípou je č.p. 112. Foto Jiří Pokorný, 2010. 160 Severozápadní

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Chrast, Náměstí 1 Kostel Nejsvětější Trojice 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast, Podlažice Kostel sv. Markéty 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast,

Více

Veřejná zeleň ve městě Liberci

Veřejná zeleň ve městě Liberci Veřejná zeleň ve městě Liberci Město Liberec má, na rozdíl od jiných měst podobné velikosti, atypickou strukturu systému zeleně. Tato skutečnost je dána zejména urbanistickým členěním zástavby, kdy v jiných

Více

Zajímavosti v obci a okolí

Zajímavosti v obci a okolí Zajímavosti v obci a okolí Zámek Kolštejn Zámek se zbytky hradu - více najdete na stránkách www.icbranna.cz v historii obce. Zámek je v rekonstrukci a je možno po dohodě s kastelánem prohlídka hradu. Kastelán:

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim LEGENDA Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim 1 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 2 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 3 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 4 NÁROŽÍ MASARYKOVO NÁM.,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

Stav revitalizace brownfields 2014

Stav revitalizace brownfields 2014 DATABÁZE BROWNFIELDS Stav revitalizace brownfields 2014 Revitalizované nebo z větší části revitalizované objekty 40 Objekty ve fázi revitalizace 10 Objekty ve fázi přípravy na revitalizaci (zpracován projekt,

Více

(od r. 1492, od objevení Ameriky)

(od r. 1492, od objevení Ameriky) (od r. 1492, od objevení Ameriky) Feudální společenský řád ze středověku ještě přetrvával, ale rychlý rozkvět výroby a obchodu se stal základem kapitalistického výrobního hospodářství. Vznikaly manufaktury,

Více

město s historií průvodce památkami

město s historií průvodce památkami město s historií průvodce památkami Bazilika sv. Prokopa Se stavbou románské baziliky se začalo ve 30. letech 13. století a bazilika byla zasvěcena Panně Marii. Stavba byla během staletí několikrát poškozena,

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

2.2.Urbanistický vývoj

2.2.Urbanistický vývoj 2.2.Urbanistický vývoj Gotické založení města z poloviny 13.století představovalo okolo 100 domů postavených ze dřeva. Sakrální stavby byly již prováděny jako zděné. Do obvodu města byl zapojen městský

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

Pro potřeby výuky vytvořila Mgr. Lenka Hrubá ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Pro potřeby výuky vytvořila Mgr. Lenka Hrubá ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pro potřeby

Více

HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA

HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA Čermáková, Bohdálková, Březinová, Ziková, Valášková, Holcmannová ZNOJMO Město Znojmo vzniklo na skalnatém ostrově nad řekou Dyjí v podhradí slavného Břetislavova hradu.

Více

Pivovar Pivovar zabírá severozápadní křídlo bývalého ratibořského zámku. Byl založen díky úsilí markraběte Jiřího z Krnova pravděpodobně kolem roku

Pivovar Pivovar zabírá severozápadní křídlo bývalého ratibořského zámku. Byl založen díky úsilí markraběte Jiřího z Krnova pravděpodobně kolem roku Piastovský zámek Zámek se nachází na Ostrogu, na pravém břehu řeky Odry, a byl postaven na místě bývalého hradiště s dřevěnými a zemními příkopy, jehož vznik se datuje do 2. poloviny 10. století a které

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 SUŠICE Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 Sušice I 34658/4-3315 městský dům čp. 4/I, Klostermannova ul., nám. Svobody 1) rohový dům 2) pavlačový dům 3) dvorní dům 4) kočárovna 24945/4-3316 -

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 Snad nejtypičtějším symbolem Českého Krumlova je okrouhlá malovaná Zámecká věž. Foto Jaroslav Skalický ČeskýKrumlov V působivém prostředí meandrů řeky Vltavy

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey DĚJINY ARCHITEKTURY 12. Barokní architektura na území ČR 12.1 Úvod - v období 17. a 18. století hlavními stavebníky církev a šlechta, města byla po bitvě na Bílé hoře (1620) a po 30-tileté válce zchudlá

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY Obsah identifikační údaje stavby PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŮDORYS 1.NP... 1:100 PŮDORYS 2.NP... 1:100 PŘÍČNÝ ŘEZ DOMEM... 1:100 POHLEDY... 1:200 ZÁKRES DO FOTOGRAFIE

Více

ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Románský sloh. na Jindřichohradecku

ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Románský sloh. na Jindřichohradecku ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Románský sloh na Jindřichohradecku Projekt Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec reg. číslo CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Vzpomínka na další společné podniky Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Díky pozvání NPÚ územního odborného pracoviště pro střední Čechy jsme měli příležitost zúčastnit se uzavření letošní

Více

ING. MARKÉTA VELIČKOVÁ, ING. PETR VELIČKA, JAN CYRANY, MGR. JITKA CALABOVÁ

ING. MARKÉTA VELIČKOVÁ, ING. PETR VELIČKA, JAN CYRANY, MGR. JITKA CALABOVÁ REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ VE STŘÍBŘE - ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NÁVRH STUDIE Č. : 1 AUTOŘI STUDIE : ING. MARKÉTA VELIČKOVÁ, ING. PETR VELIČKA, JAN CYRANY, MGR. JITKA CALABOVÁ ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ V

Více

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha P1.1 Fotodokumentace hodnoty P1.2 PŘÍRODNÍ HODNOTY (HP) HP1 PŘÍRODA OBKLOPUJÍCÍ OBEC Nádherná cesta od Voděradských bučin, výjimečně krásné a hodnotné

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Otakar Oplatek, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 2. Brno, oddělení územního plánování v padesátých letech na Zemském národním výboře, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 3. Brno,

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

SCHODIŠTĚ JE SITUOVÁNO V SEVERNÍM KŘÍDLE PŘI DVORNÍM PRŮČELÍ TUBUS NOVÉHO VÝTAHU BYL UMÍSTĚN V PŘÍSTAVBĚ STYLOVĚ KORESPONDUJÍCÍ SE ZBYTKEM FASÁDY

SCHODIŠTĚ JE SITUOVÁNO V SEVERNÍM KŘÍDLE PŘI DVORNÍM PRŮČELÍ TUBUS NOVÉHO VÝTAHU BYL UMÍSTĚN V PŘÍSTAVBĚ STYLOVĚ KORESPONDUJÍCÍ SE ZBYTKEM FASÁDY SCHODIŠTĚ JE SITUOVÁNO V SEVERNÍM KŘÍDLE PŘI DVORNÍM PRŮČELÍ TUBUS NOVÉHO VÝTAHU BYL UMÍSTĚN V PŘÍSTAVBĚ STYLOVĚ KORESPONDUJÍCÍ SE ZBYTKEM FASÁDY čp. 440 v Sobotce.. čp. 440 v Sobotce. 4.2 barokní sýpka

Více

KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO V ŽELENICÍCH

KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO V ŽELENICÍCH KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO V ŽELENICÍCH Památky Slaného a Slánska ( ) Památky Slaného a Slánska (10) Želenice jsou osídleny od nejstarších fází pravěkého vývoje, jak dokládají významné archeologické nálezy

Více

SBORNÍK. Zahajovací konference k projektu Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu 7. dubna 2010, Městské kino Frýdlant

SBORNÍK. Zahajovací konference k projektu Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu 7. dubna 2010, Městské kino Frýdlant SBORNÍK Zahajovací konference k projektu Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu 7. dubna 2010, Městské kino Frýdlant FINANCOVÁNO Z REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD

Více

KLASIK 761. 158.7 m 2. 3 250 000 Kč 1 750 000 Kč 24 870 Kč EUROLINE 2007 CENA DOMU NA KLÍČ CENA ZA MATERIÁL CENA ZA PROJEKT

KLASIK 761. 158.7 m 2. 3 250 000 Kč 1 750 000 Kč 24 870 Kč EUROLINE 2007 CENA DOMU NA KLÍČ CENA ZA MATERIÁL CENA ZA PROJEKT 1587 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha 822 m 2 ] s garáží 3 250 000 Kč 5 1008 m 2 1235 m 2 665 m 3 157 m 2 803 m 2 715 m 2 dvoupodlažní dům s obytným podkrovím bez podsklepení dispozičně vhodně rozdělená denní

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST O B S AH: A A B PRŮVODNÍ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST B1 SITUACE - VARIANTA 1 1:500 B2 SITUACE - VARIANTA 2 1:500 B3 SITUACE - VARIANTA 3 / VÝSLADNÁ 1:500 NÁZ E V : Husovo náměstí ve Vamberku M Í

Více

Velikost: Hodnota: 80.0 mil. Kč * Termín realizace: Od: Léto 2012 Do: Podzim 2013. *) Odhad hodnoty

Velikost: Hodnota: 80.0 mil. Kč * Termín realizace: Od: Léto 2012 Do: Podzim 2013. *) Odhad hodnoty 228565 a rekonstrukce Valdštejnův vědecko-technický park Jičín Hodnota: 80.0 mil. Kč * Multifunkční Jičín Jičín Od: Léto 2012 Do: Podzim 2013 stavbení úpravy a změna užívání objektu bývalé jezuitské oleje,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více