Na rozdíl od chudého Liberce, byla některá bohatší města libereckého kraje podporovaná šlechtou nebo církví, chráněna hradbami jako např.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na rozdíl od chudého Liberce, byla některá bohatší města libereckého kraje podporovaná šlechtou nebo církví, chráněna hradbami jako např."

Transkript

1 Období gotiky: Od nepaměti vedly naší krajinou trasy obchodních cest, kudy kupci procházeli se svými náklady jen řídce osídlenou krajinou. Spojení mezi vnitrozemím a Horní Lužicí zajišťovala obchodní cesta nazývaná Žitavská, nebo také Záhvodská. Vedla od kláštera Hradiště přes Jablonné v P. do Žitavy. Pro osídlení Liberce však měla největší význam cesta vedoucí z Jičína přes Turnov, Hodkovice n. M. do Rochlice a Liberce, odkud směřovala dál na sever do Slezska. Na křižovatkách těchto cest, u brodů a na výhodných místech začaly vznikat zárodky osad. Ty poskytovaly, kromě vlastní zemědělské činnosti, i servis a ochranu obchodníkům a pocestným. Toto původní osídlení bylo majiteli panství v průběhu 12. století doplňováno novými osídlenci z vnitrozemí jako tzv. vnitřní kolonizace. Na tuto vnitřní kolonizaci navazovaly následně během 13. století další dvě vlny tak zvané vnější kolonizace, kdy panovník povolal do Čech obyvatele ze sousedních německých zemí. Zásadní rozdíl mezi starými a nově zakládanými osadami byl v tom, že původní České osady vznikly převážně rostlým způsobem podél cesty s vytvořením nepravidelného rynku, zatím co nové osídlení bylo zakládáno již plánovitě. Tak zvaní lokátoři, pověření králem, šlechtou nebo církví, vyměřili na pravidelném půdorysu okolo souměrného tržiště úzké gotické parcely o šířce většinou dílčího provazce (cca 25m). Domy byly obráceny svou štítovou stranou do náměstí. Zakládání těchto nových osad se uskutečnilo v mnoha případech nedaleko starší původní zástavby, kde již byly zajištěny základní potřeby. Obě osady pak později při jejich rozrůstání splynuly.

2 Liberec nevybočuje z tohoto modelu. Dolní osada A, vznikla při přechodu přes Harcovský potok někde v místě Malé Moskevské při dnešním domě U Zeleného stromu. Hoření osada B založená zřejmě ve druhé polovině 13. století vytvořila základní půdorys dnešního nám. Dr. E. Beneše. Hlavní spojení obou osad bylo na původní obchodní cestě v trase dnešní Moskevské ulice. Dnešní Pražská ulice vznikla jako Mlýnská ulice o něco později, směřující k městskému mlýnu v místě dnešní kavárny Nisa. Postupně, při rozrůstání města, se obě osady sloučily. První písemná zmínka o Liberci pochází však až z roku 1352 v záznamech o placení církevních poplatků z farního kostela sv. Antonína. Kostel byl nepochybně dřevěný, obklopený hřbitovem. 2

3 Na rozdíl od chudého Liberce, byla některá bohatší města libereckého kraje podporovaná šlechtou nebo církví, chráněna hradbami jako např. Frýdlant, Jablonné v P., Český Dub, Česká Lípa. Liberec v dobách ohrožení na hradby neměl peníze a později už hradby nebyly zapotřebí. Liberecká kotlina náležela do 13. století rodu Markvarticů až do podhůří Krkonoš. V roce 1278 však od krále Otakara II. získal Frýdlantsko a Liberecko rod Bibrštejnů. Po vymření jeho frýdlantské větve se stali v roce 1558 majiteli Redernové. Na rozdíl od některých okolních měst, nemá Liberec prakticky žádnou nadzemní stavbu spadající do období gotiky. S jejich dochovanými prvky se můžeme setkat například u Frýdlantu v Č., Českého Dubu, Krásného Lesa, Křížan, Jablonného v P. a jiných. Gotické fragmenty zde byly zjištěny vesměs v přestavovaných kostelech. 3

4 4

5 Období renesance ( ) Budovy v Liberci byly v té době stavěny ze dřeva, opatřené okolo tržiště loubím. Po rozdělení Frýdlantského panství na frýdlantskou a libereckou část se v Liberci začaly za působení Redernů budovat první zděné objekty. Nové renesanční tvary, které města postupně přejímala, se však mohly nejprve uplatnit jen v případech, kdy to úzké gotické parcely dovolily. Proto se většinou realizovaly první stavby na veřejných budovách. Za nejstarší budovu v Liberci lze považovat renesanční přestavbu původního dřevěného kostela sv. Antonína v roce s dostavbou příčné východní lodě v roce Dnešní novogotickou podobu, která sjednotila předcházející dostavby, získal až v roce

6 Dnešní podoba kostela sv. Antonína z druhé poloviny 20. století 6

7 Redernové se rozhodli přenést do Liberce své sídlo a v letech vybudovali nedaleko Panského domu renesanční zámek tzv. redernské křídlo obrácené směrem ke Spořitelně. Byla to jednoduchá dvoupatrová stavba se sedlovou střechou. Vstup byl orámován kamenným portálem, na obou štítových stranách byla střecha ukončena renesančními štíty. Kateřina z Redernu dala později v letech přistavět zámeckou kapli, na kterou pak v roce 1609 navázalo kolmé tzv. nosticovské křídlo obrácené k hotelu Zlatý lev. 7

8 8

9 Třetí kamennou budovou v Liberci byla stavba renesanční radnice, která nahradila starou rychtu stojící na začátku dnešní Pražské ulice. Stavbu umožnil rozvoj města podporovaný plátenickou a soukenickou výrobou a v roce 1599 bylo rozhodnuto o jejím vybudování. Nová radnice byla masivní stavba se sedlovou střechou a renesančním štítem. Dominantou stavby byla osmiboká věž ukončená zvonovou střechou s lucernou. Kopii věže můžeme vidět na budově muzea. Radnice byla dokončena v roce Období baroka ( ) Po bitvě na Bílé hoře a útěku Kryštofa z Redernu připadlo frýdlantské a liberecké panství roku 1622 Albrechtu z Valdštejna. S ním došlo k nebývalému hospodářskému rozvoji soukenické a plátenické výroby pro jeho armádu. Pro úplnost uvádím, že po zavraždění Valdštejna v roce 1634 připadlo liberecké panství Gallasům, později Clam-Gallasům. 9

10 V období baroka v průběhu 17. a začátku 18. století se zástavba domů v Liberci prakticky nezměnila. Stavby jsou dřevěné, štítově orientované, se zděnými sokly ve svažitém terénu a podloubím obráceným do ulic a náměstí. Největším počinem v té době bylo Valdštejnem iniciované založení Nového Města, dnešního Sokolovského náměstí. Domy postavené v letech okolo tří stran prostorného obdélného náměstí byly patrové, hrázděné s podloubím. Představu o tehdejší zástavbě nám umožňují štíty tří dochovaných domů ve Větrné uličce, které však byly postaveny později v letech

11 Po velkém moru v Liberci, kdy nestačil hřbitov okolo tehdejšího kostela sv. Antonína, byl na západ od Nového Města založen roku 1680 nový hřbitov s kostelíkem z roku zasvěceném sv. Kříži. Ten byl v roce přestavěn stavitelem Kunzem do dnešní, pozdně barokní podoby. Kostel sv. Kříže je jedinou kompaktně zachovanou pozdně barokní památkou v Liberci, u níž je ve výtvarném souladu vnějšek i vnitřek budovy. Svými charakteristickými věžemi vytváří dominantní ukončení panoramatu historického středu města na jeho západním okraji. Mimo Liberec vznikly v období baroka překrásné stavby jako jsou např. kostely v Jablonném v P. nebo v Hejnicích. Zajímavý je i barokní celodřevěný kostel sv. Kryštofa v Kryštofově údolí. 11

12 Ve svém založení je barokní i kostel sv. Jana Křtitele v Rochlicích, postavený na vyvýšeném místě po zboření dřevěného kostela v roce Stará dřevěná věž však zůstala až do roku 1680, nynější věž pochází z roku Kostel byl upravený do dnešní podoby přestavbami v roce 1692 a

13 Kostel sv. Kateřiny ve Stráži nad Nisou byl založený Kateřinou z Redernů v roce V letech byl kostel přestavěn a zvětšen do dnešní podoby. Je jednolodní s půlkruhovým kněžištěm. Vstup ze západní strany prochází hranolovou věží. Ta v horní části přechází do osmiboké a je krytá helmicí s osmibokou lucernou. V roce 1873 dostal přístavbu levého chóru pro hudbu. 13

14 Doznívající barokní stavitelství z poloviny 18. stol. v Liberci reprezentuje dřevěný měšťanský dům U Jezu čp. 96-IV, tzv. Šolcův. Přízemí je roubené s podstávkami nesoucími roubené patro. Izolovaně stojící budovu zakrývá mansardová valbová střecha krytá původně dřevěným šindelem, dnes břidlicí. Dům byl postaven v roce 1771 pro kupce plátna Jana Bedřicha Šolce (Scholze). Jeho dispozice odpovídá tradičnímu půdorysu s klenutou síní, ze které se přikládalo do pece v rohu hlavní obytné místnosti. Období klasicismu a empíru ( ) Nástupem klasicismu ve druhé polovině 18. století se zásadně začíná měnit vzhled města. Postupně dochází k přestavbě dřevěných domů na zděné. Tato doba se kryje s vládou císařovny Marie Terezie a Josefa II. a pro Liberec znamená rozvoj manufaktur. Příznivá ekonomická situace se promítá i do rozmachu ve výstavbě. 14

15 Původní dřevěné domy čp. 38-I, 37-I, 36-I v dnešní ulici 5. května na místě dnešního objektu klubu mládeže. 15

16 Ukázka původní dřevěné zástavby ve spodní části východní strany dnešní Pražské ulice, která postupně ustupuje zděným domům. 16

17 Sokolovské náměstí s řadou dřevěných domů s loubím, přiléhajících k Průmyslové škole stavební. V popředí je kašna později odstraněná. Pro přetváření Liberce ze stavebního hlediska mělo období klasicismu největší význam, neboť znamenal přechod od dřevěných obytných domů na zděné. Nákladnou přestavbu si však mohli nejprve dovolit jen bohatší měšťané. Stavitelé, s ohledem na úzké parcely, zpočátku zachovávali u zděných domů štítovou orientaci, která však záhy přechází na orientaci podélnou, u nově zakládaných čtvrtí již důsledně dodržovanou. Dispozice libereckých měšťanských klasicistních domů je v zásadě osová, se vstupem uprostřed hlavního průčelí. Průčelí je ozdobeno štíty barokních křivek. Velká pozornost byla věnována hlavním vstupům. Měly většinou pískovcové ostění s vyklenutým nadpražím s hlavním klenákem ve vrcholu. 17

18 Rytina Liberce z Rohnovy kroniky z roku 1763 zachycuje střed Liberce, většinou ještě s původní zástavbou. Označení na plánu: 1. Zámek, 2. Radnice, 3. Kostel sv. Antonína, 4. Kostel sv. Kříže, 5. Děkanství, 6. Škola, 7. Byty úředníků, 8. Pivovar, 9. Špitál, 10. Soukeník, 11. Ubytovna, 12. Barvírna, 13. Pláteník, 14. Punčochář, 15. Městský mlýn, 16. Obecní dům, 17. Střelnice, 18. Morový sloup Na mapě je chybný název Neis Flus, takto označená řeka je Harcovský potok, do kterého se vlévá náhon z Nisy napájející Mlýnský rybník. Zámek má ještě renesanční štíty a ohrazení. Také je zde zachycen hostinec s chmelovou šiškou, dnešní dům U Zeleného stromu. Mimořádně zajímavé je zobrazení dnešní Pražské ulice s lávkami spojujícími obě strany nad hlubokým úvozem. Do konce 18. století si vzmáhající se měšťané a majitelé manufaktur postavili několik desítek zděných domů a vznikly také dvě nové části: Filipovo město a Kristiánov. Nová výstavba se již řídila pokyny vydanými Kristiánem Filipem Clam-Gallasem. Podle nich se mělo dbát i na vzhled vznikajících ulic a vrchnostenský úřad měl dávat povolení ke stavbě. Město se do té doby rozšiřovalo celkem živelně. Nové stavby vznikaly nahodile zvláště kolem řeky Nisy a Harcovského potoka, kde se soustřeďovali řemeslníci potřebující vodu ke své živnosti. Prvním pokusem o regulovanou výstavbu bylo založení Filipova města. Pozemky byly rozděleny podle klasicistních zvyklostí kolmo vedenými ulicemi na přibližně stejné parcely. Uprostřed vzniklo obdélníkové, dnes Nerudovo (Hrnčířské) náměstí. Město stanovilo, že domy mají mít podobný 18

19 vzhled a při ulicích musí být zděné. Domy vznikly ve dvou etapách v letech 1799 a Většina domů okolo náměstí je dnes přestavěna, klasicistní tvar si podržela ještě restaurace Černý kůň. Druhou samostatnou klasicistní osadou byl Kristiánov, připojenou k Liberci až v roce Založil ji Kristián Filip Clam-Gallas na svých pozemcích nedaleko zámku. Chtěl tak vytvořit reprezentativní prostor při vjezdu do zámku od Prahy. Hlavní osy tvořily dnešní ulice 8. března (Panská) a ulice Boženy Němcové (Karlova). Střed nové osady tvořilo čtvercové náměstí dnes Českých bratří (Lipové, Liebiegovo). Výstavba započala roku Většinu budov projektoval Johann Josef Kunze. Fara čp. 35-V na náměstí Českých bratří je zdobný dům s bohatou štukatérskou výzdobou postavený roku Původní vstup z náměstí byl zazděn a přeložen do boční chodby. Střední rizalit je ukončen konkávně a konvexně prohýbaným štítem s plastikou ve vrcholu. Ve štítu jsou reliéfy dvou sfing, na parapetech oken v patře jsou reliéfy znázorňující pastýřské výjevy. V polích pod římsami rizalitu jsou vymodelovány věnce z květin s kartuší uprostřed střední osy. Dům je názornou ukázkou výstavnosti Kristiánova při jeho vzniku. 19

20 Dům čp. 25-V na náměstí Českých bratří z roku 1795 má štukatérsky zdobené průčelí. Na parapetech oken v patře jsou omítkové reliéfy čtyř ročních období. Na obou stranách průčelí přiléhají k domu zděné brány. Osově umístěný vstupní portál je po stranách orámován vázami s květinami, nad portálem je feston závěs z vavřínových listů 20

21 Náměstí Českých bratři čp. 30-V z roku U domu musel ustoupit vstupní portál novějšímu přístavku s balkonem. Kamenný portál byl přemístěn do zahrady. Průčelí má dnes jednoduchou štukovou výzdobu se stylizovanými květinami nad okny a okem Božím pod obloukovitě vyklenutou hoření římsou. Ve vrcholu štítu je kamenná váza. 21

22 Ulice 8. Března (Panská) - východní strana vybudovaná v letech jako součást založení Kristiánova. 22

23 Ulice 8. března čp. 16-V, postavený roku Dům je přízemní s mansardovou střechou se štíty. Z průčelí vystupuje střední rizalit ukončený vlnovitě tvarovaným štítem. Vstup je umístěn na střední ose s kamenným portálem. 23

24 Ulice 8. března čp. 16-V, postavený roku Vstup je orámován bohatě profilovaným kamenným portálem s festonem a hlavním klenákem protaženým do omítky. Na vstupu je patrné nastavení díky upravené niveletě terénu. 24

25 Ulice 8. března čp. 14-V, postavený roku Jeden z mála dochovaných vstupů s kamenným portálem s festonem a hlavním klenákem protaženým do omítky. Křídla dveří odpovídají době vzniku s charakteristickým nadsvětlíkem ve tvaru paprsků slunce. 25

26 Sokolovské náměstí čp. 305-II U Zlatého beránka, postavený v roce 1788 pro truhláře Jana Lamela. Loubí, které do té doby lemovalo celé náměstí, bylo tímto domem poprvé porušeno a další domy jej v zápětí následovaly. Dům má ještě štítovou orientaci s barokně tvarovaným štítem. Excentricky umístěný vstup, s kamenným segmentově ukončeným portálem, je nejspíše novějšího data. Domovní znamení nad dveřmi bývalo zřejmě součástí původního vstupu na střední ose průčelí. 26

27 Sokolovské náměstí čp. 305-II U Zlatého beránka, postavený v roce 1788 pro truhláře Jana Lamela. Domovní znamení v kartuši, které dalo domu jeho název. 27

28 Sokolvské náměstí čp. 264-II, tzv. Appeltův dům Průmyslová škola stavební, vybudovaný roku stavitelem Josefem Kunzem. Dům je již orientován podélně. Je třípodlažní s mansardovou střechou se štíty. Dům původně zachovával loubí lemující celé náměstí a teprve později bylo loubí zazděno s ponecháním pilířů kleneb na fasádě. Vstupní dveře do chodby domu však již zůstaly zasunuté o šířku bývalého loubí. 28

29 Malá Moskevská čp. 131-IV, dům U Zeleného stromu postavený v roce Průčelí je ozdobeno kartuší s domovním znamením, nad kterým je Panna Marie jako královna nebes stojící na zeměkouli. Štít je konkávně a konvexně vyklenutý a po obou stranách bývaly plastiky. Ve vrcholu byla umístěna plechová váza. Přední část domu k ulici Revoluční je vybudována na prastarých základech se staršími sklepy tesanými ve skále. Průčelí domu proto nerespektuje osy dnešních přiléhajících ulic, a dům je orientován ve směru, kde býval tehdejší rynek. 29

30 Malá Moskevská čp. 131-IV, dům U Zeleného stromu postavený v roce Vstupní kamenný portál je ozdoben vavřínovým festonem a ozdobně tvarovaným hlavním klenákem, nad kterým je kartuš s domovním znamením, podle kterého dostal dům svůj název. Ve vstupu jsou osazena původní, pozdně barokní (rokoková), křídla dveří s nadsvětlíkem. 30

31 Moskevská ulice čp. 13-IV, Plzeňská restaurace postavená v roce Z průčelí vystupuje střední rizalit ukončený tvarovaným štítem. Orientace domu je podélná s mansardovou střechou se štíty. Vstupní dveře jsou orámovány kamenným ostěním ozdobené festonem a hlavním klenákem. 31

32 Náměstí Dr. E. Beneše čp. 14-II, tak zvaný Krausův dům, postavený roku Dům vyniká nejen svou výškou, ale i bohatostí štukové fasády s mohutným barokně tvarovaným štítem. Pod parapety oken ve druhém patře jsou kazety s reliéfy čtvero ročních období. Plocha fasády je ozdobena rostlinnými motivy a festony. 32

33 V roce 1807 přiměla četnost požárů hraběte Clam-Gallase vydat nové požární nařízení, ve kterém nařídil zděný způsob stavění novostaveb. Stavební sloh období klasicismu ve svém závěru přechází do tzv. empíru, šířeném z Francie. Ten vycházel důsledně z antických vzorů a v Liberci se prakticky neuplatnil. Jeho prvky však můžeme najít na vstupní části restaurace Na Střelnici se sloupy nesoucími trojúhelný štít, nebo u Střední zdravotnické školy na Sokolovském náměstí z roku Z původních měšťanských klasicistních domů zbylo po bouřlivé přestavbě města z konce 19. a začátku 20. století již jen několik. Tyto památky je třeba důsledně chránit, neboť představují zásadní vývojový stupeň města a svou zdobností oživují městský interiér. 33

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 HISTORIE LIBERCE Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s historií Liberce Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

8 Přílohy Seznam příloh:

8 Přílohy Seznam příloh: 8 Přílohy Seznam příloh: 1) Fotodokumentace 2) Katastrální mapa 3) Stavební vývoj 4) Výkresová dokumentace 5) Park a drobná architektura 65 8.1 Fotodokumentace Veškerá fotodokumentace pochází z archivu

Více

Zámek Fryštát. Zámecký park

Zámek Fryštát. Zámecký park Zámek Fryštát Empírový zámek je unikátní historickou stavbou v jinak industriálním prostředí karvinského regionu. Původně původně středověká gotická tvrz ze 14. století. V hlavní a vedlejší zámecké budově

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

MOJE MĚSTO LIBEREC. 23. ročník. Liberec v průběhu staletí. Téma: Vypracoval: Škola: Třída: e-mail: Tel rodičů: e-mail rodičů:

MOJE MĚSTO LIBEREC. 23. ročník. Liberec v průběhu staletí. Téma: Vypracoval: Škola: Třída: e-mail: Tel rodičů: e-mail rodičů: MOJE MĚSTO LIBEREC 23. ročník Téma: Liberec v průběhu staletí Vypracoval: Škola: Třída: e-mail: Tel rodičů: e-mail rodičů: 1. GOTIKA OD HABERSDORFU K REICHENBERGU Nejstarší období existence Liberce spadá

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010

MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010 MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010 Schváleno zastupitelstvem města dne 22.12.2010 Usnesení číslo 139/2010

Více

FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU

FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU všechny fotografie autoři, 2016 exteriéry 1. Celkový pohled na vilu a bývalou továrnu od západu. 2. Celkový pohled na vilu od západu. 3. Severozápadní průčelí celkový pohled.

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Nové Město pod Smrkem 14

Nové Město pod Smrkem 14 Nové Město pod Smrkem 14 Název objektu Jubilejní lázně císaře Františka Josefa Adresa Ludvíkovská č.p. 38 Nové Město pod Smrkem K.ú./parcela č. Nové Město pod Smrkem/st.p.č. 354/1 Architekt Stavitel Projekt

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV.

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV. .Děčín - Podmokly 02 Název objektu Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly K.ú./parcela č. st. p. č. 753 v k. ú. Podmokly Architekt Karl Sänger Stavitel Projekt

Více

Urbanistický a stavební vývoj města Veselí nad Moravou

Urbanistický a stavební vývoj města Veselí nad Moravou Urbanistický a stavební vývoj města Veselí nad Moravou Předlokační podoba města Vznik města v poloze na ostrově v řece Moravě je nutno klást do období vrcholného středověku. V době předlokační existovala

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Objekt bývalého soudu a zámeckého pivovaru v Opočně - č.p. 2 Strana 1 z 9 Objekt č.p. 2 - základní informace součástí objektu jsou bývalá budova soudu a bývalý zámecký pivovar, spolu s areálem opočenského

Více

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Nálezová zpráva OPD č. 07/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 269, Betlémské náměstí 1. Zpracoval Ing. arch.

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ JANA ROTREKLOVÁ 2.ROČNÍK MSP FA ČVUT V PRAZE ATU ATELIÉR GIRSA ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ PRÁCE: PROF. ING. ARCH. AKAD. ARCH. VÁCLAV GIRSA ASISTENTI: ING, ARCH. TOMÁŠ

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM kulturní krajina areálu v proměnách času Miroslav Kroulík, listopad 2012 1. OBDOBÍ OD POČÁTKŮ STŘEDOVĚKÉHO OSÍDLENÍ DO R. 1560 (1142) 1352 první

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ 8 NÁVRH ÚPRAV ULIC LÁZEŇSKÉ, PALACKÉHO,NA HRADBÁCH, VELVARSKÉ, HAVÍŘSKÉ, U BRODU (ARCHITEKTONICKÁ STUDIE) Sýkora a kolektiv únor 2008 REVITALIZACE HISTORICKÉHO

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

.Ústí n. L. centrum 30

.Ústí n. L. centrum 30 .Ústí n. L. centrum 30 Název objektu Uhlozbyt Adresa Velká hradební 61 / 39 Ústí n. L. - centrum K.ú./parcela č. St. p. č. 2709 v k. ú. Ústí nad Labem 774871 Architekt Fellner u. Helmer Alwin Köhler &

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Baroko a Jindřichův Hradec

Baroko a Jindřichův Hradec Baroko a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je

Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je na tomto místě žulou vydlážděná plocha využívaná k parkování

Více

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu.

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 106. Přízemí, bývalé stáje č. A105, jihovýchodní stěna. 107. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k jihozápadu. 108. Přízemí, bývalé

Více

PODÉL JIZERY ZA LIDOVÝMI STAVBAMI. Z Turnova přes Malou Skálu a Železný Brod do Semil pěšky, na koloběžce, na kole, na lodi, nebo autem

PODÉL JIZERY ZA LIDOVÝMI STAVBAMI. Z Turnova přes Malou Skálu a Železný Brod do Semil pěšky, na koloběžce, na kole, na lodi, nebo autem PODÉL JIZERY ZA LIDOVÝMI STAVBAMI Z Turnova přes Malou Skálu a Železný Brod do Semil pěšky, na koloběžce, na kole, na lodi, nebo autem Pracovní list Pojďte s námi po stopách roubených staveb v Českém ráji!

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny V roce 1690 byla na popud majitele mnichovohradišťského panství, hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna, při severním okraji zámeckého parku započata

Více

V budově s hodinami na náměstí T. G. Masaryka bylo od roku 1850 c. k. okresní hejtmanství. V letech zde byl soud i s věznicí.

V budově s hodinami na náměstí T. G. Masaryka bylo od roku 1850 c. k. okresní hejtmanství. V letech zde byl soud i s věznicí. KRASLICE Památky Kraslic Dnešní náměstí T. G. Masaryka se v 19. stol. jmenovalo Tržní náměstí, pozdější název byl náměstí Řeckých hrdinů. Uprostřed náměstí stála v dávné historii kamenná osmiboká kašna

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice BAROKO A ROKOKO Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 . TEXTOVÁ ČÁST.1. Identifikační údaje Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 Objednatel Jméno / název : Obec Starovice dresa

Více

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7.

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7 MODERNÍ

Více

Národní kulturní památky v České republice

Národní kulturní památky v České republice Národní kulturní památky v České republice V Y P R A C O V A L M G R. D A V I D M I K O L Á Š 2 4. 1 1. 2009 ( A K T U A L I Z A C E 6. 9. 2 0 1 1 ) Osnova Kulturní památka Národní kulturní památka Památka

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Historický dům v Telči Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu dům

Více

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015).

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Jižní fasáda, spodní část, pohled od jihu. Praha,

Více

Urbanismus 1. Římalová Eliška Doubravský Marek

Urbanismus 1. Římalová Eliška Doubravský Marek Urbanismus 1 Římalová Eliška Doubravský Marek 26.4.2011 Josefov, Malá Strana, Letná Alšovo Nábřeží Katastr: Staré Město Číslo mapového listu: Zadaná lokalita Centrum Prahy- severovýchodní část Části čtvrtí:

Více

A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu

A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. Liberec XVII-Kateřinky Liberec XXXI-Krásná Studánka socha krucifix

Více

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp.

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. Karta ohrožené památky katastrální území Kraj Ústecký číslo k.ú. 687391 městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. 72 Umístění památky Hilbertova číslo popisné 72 orient. Schválení

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

. Teplice - Šanov 15. Bytový dům č. p Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš a syn

. Teplice - Šanov 15. Bytový dům č. p Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš a syn . Teplice - Šanov 15 Název objektu Bytový dům č. p. 1918 Adresa Teplice v Čechách 415 01, U zámku, č. p. 1918 K.ú./parcela č. k. ú. Teplice, p. č. 208/1, Architekt Stavitel Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš

Více

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY ARCHITEKTURA TYPICKÝ PRVEK = SLOUP DÓRSKÝ SLOUP MOHUTNÝ NEZDOBENÝ IÓNSKÝ SLOUP ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU KORINTSKÝ SLOUP ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY Štít (tympanon) kladí hlavice dřík MALÍŘSTVÍ

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA. Přehled stavebního vývoje. Zpracoval: Jiří Kučera

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA. Přehled stavebního vývoje. Zpracoval: Jiří Kučera HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Přehled stavebního vývoje Zpracoval: Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Přehled stavebního vývoje 2 Původní podoba Sokolovny Hostivickou Sokolovnu postavila Tělocvičná jednota Sokol

Více

B) Které další kláštery se nacházejí v západních Čechách? Vyjmenuj alespoň tři.

B) Které další kláštery se nacházejí v západních Čechách? Vyjmenuj alespoň tři. SPÁLENÉ POŘÍČÍ HISTORIE OBLASTI V SOUVISLOSTECH A) Doplň. První písemná zmínka pochází z roku (MCCXXXIX). V této době v Čechách panuje a užívá královský titul na základě listiny, kterou získal jeho otec

Více

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku Název Popis Kusů Rozměry Datace fotografie obrázku 1 Dřevěná vnitřní stěna 1 viz.obrázek Období Foto 1 Vnitřní dřevěná stěna plně prosklená, č.1/1,1/2,1/3. s dveřmi dvoukřídlovými otevíravými a pevným

Více

Přístup z Jiřího náměstí Detail hlavní brány Plastika Pieta Věž Hláska

Přístup z Jiřího náměstí Detail hlavní brány Plastika Pieta Věž Hláska Zámek Zámek Rejstříkové číslo : 35795/2-1924 Jiřího náměstí 1/I Pozemek : stp.č. 1/2, 1/3, p.č. 2, 3, 4 Univerzita Karlova Město Poděbrady (předzámčí severní a východní křídlo) Původní gotický přemyslovský

Více

Gotika nejvýznamnější památky u nás

Gotika nejvýznamnější památky u nás Gotika nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: únor 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

Sakrální architektura

Sakrální architektura Karta ohrožené památky katastrální území Větrov u Krásného číslo Lesa k.ú. 673978 Kraj Petrovice Ústí n.l. Ústecký Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo Umístění památky SZ od

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 24, BYSTRÉ ROČNÍK. Bysterská radnice. Petr Tušla

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 24, BYSTRÉ ROČNÍK. Bysterská radnice. Petr Tušla ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 24, BYSTRÉ 569 92 9. ROČNÍK Bysterská radnice Petr Tušla Školní rok 2011/2012-1- Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracoval samostatně a všechny použité

Více

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 VĚC Lokalita / Okres Bohumilice / Prachatice Areál / Část areálu Kostel Nejsvětější Trojice Adresa Objekt / Část objektu

Více

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14 Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů schválených k případnému poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek a památkově

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

Stav revitalizace brownfields 2014

Stav revitalizace brownfields 2014 DATABÁZE BROWNFIELDS Stav revitalizace brownfields 2014 Revitalizované nebo z větší části revitalizované objekty 40 Objekty ve fázi revitalizace 10 Objekty ve fázi přípravy na revitalizaci (zpracován projekt,

Více

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim LEGENDA Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim 1 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 2 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 3 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 4 NÁROŽÍ MASARYKOVO NÁM.,

Více

PRACOVNÍ LISTY DOKSY PRO ZEMĚPIS A DĚJEPIS. Mgr. Markéta Nolová. Autor

PRACOVNÍ LISTY DOKSY PRO ZEMĚPIS A DĚJEPIS. Mgr. Markéta Nolová. Autor PRACOVNÍ LISTY DOKSY PRO ZEMĚPIS A DĚJEPIS Projekt Historie a současnost našeho domova Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.09/03.0036 Autor Mgr. Markéta Nolová Gymnázium Mimoň PRACOVNÍ LISTY DOKSY Projekt

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_478 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině grantový projekt SOVAMM / MK ČK 1999-2002: Litomyšlsko - Vysokomýtsko - soupis stávajích archit. a urbanist.

Více

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Výlety na rok 2017 Zájezdy nabízené Klubem seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice n. Pop. jsou i pro širokou veřejnost. Vstupenky je možné

Více

MĚSTO NEPOMUK Komise památkové péče

MĚSTO NEPOMUK Komise památkové péče MĚSTO NEPOMUK Komise památkové péče Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371519743 e-mail: marie-rasinova@urad-nepomuk.cz Vážený pan akad. arch. Václav Šmolík B. Smetany 7

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA

HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA Čermáková, Bohdálková, Březinová, Ziková, Valášková, Holcmannová ZNOJMO Město Znojmo vzniklo na skalnatém ostrově nad řekou Dyjí v podhradí slavného Břetislavova hradu.

Více

Veřejná zeleň ve městě Liberci

Veřejná zeleň ve městě Liberci Veřejná zeleň ve městě Liberci Město Liberec má, na rozdíl od jiných měst podobné velikosti, atypickou strukturu systému zeleně. Tato skutečnost je dána zejména urbanistickým členěním zástavby, kdy v jiných

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ Břevnov a Hradčany ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné?

vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ Břevnov a Hradčany ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné? ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ vzduch ODPOVĚDI NA OTÁZKY Břevnov a Hradčany 1. 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné? 1b Nakreslete mlýn Na Větrníku nebo vyfotografujte. Vypracujte na samostatném

Více

Historie kostela a fary v Šanově

Historie kostela a fary v Šanově Historie kostela a fary v Šanově Šanovská fara V Rakovnickém děkanátu je šanovský kostel popsán již ve 12. století. V r. 1357 byl kostelem farním. Knězem v té době zde byl Kratinus, který v r.1379 o Rakovnické

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Zajímavosti v obci a okolí

Zajímavosti v obci a okolí Zajímavosti v obci a okolí Zámek Kolštejn Zámek se zbytky hradu - více najdete na stránkách www.icbranna.cz v historii obce. Zámek je v rekonstrukci a je možno po dohodě s kastelánem prohlídka hradu. Kastelán:

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

2.2.Urbanistický vývoj

2.2.Urbanistický vývoj 2.2.Urbanistický vývoj Gotické založení města z poloviny 13.století představovalo okolo 100 domů postavených ze dřeva. Sakrální stavby byly již prováděny jako zděné. Do obvodu města byl zapojen městský

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) metodika WWW:

Více

.Ústí n. L. centrum 16

.Ústí n. L. centrum 16 .Ústí n. L. centrum 16 Název objektu Tyršův dům Adresa Vaníčkova 9 / 835, (922 dům vlevo) Ústí n. L. - centrum K.ú./parcela č. St. p. č. 43/1 v k. ú. Ústí nad Labem 774871 Architekt Adolf Kögler? Stavitel

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Chrast, Náměstí 1 Kostel Nejsvětější Trojice 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast, Podlažice Kostel sv. Markéty 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast,

Více