Programovatelné automaty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programovatelné automaty"

Transkript

1 FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Programovatelné automaty Autoři textu: Doc. Ing. František Zezulka, CSc. Ing. Zdeněk Bradáč Ing. Petr Fiedler Ing. Pavel Kučera Ing. Radek Štohl Brno.. 23

2 2 FEKT Vysokého učení technického v Brně Obsah ÚVOD PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY CHA RAKTERISTIKY PLC Technické řešení (HW) programovatelných automatů (PLC) Vstupní/výstupní podsystém PLC Speciální moduly Silová část PLC Modul CPU PRO GRAMOVÁNÍ PLC Úvod do programového vybavení PLC Operační systém PLC Programovací jazyky OTÁZKY KE KAPITOLE ÚVOD DO GRAFCETU HISTOR IE GRAFCETU Požadavky na řízení GRAFCET: POPISNÝ NÁ STROJ Základní elementy Kroky Základní elementy Přechody Základní elementy Orientované hrany Základní elementy obecné poznámky VÝVO J STAVU Zapalitelný (Firable) přechod Pálení (Firing) přechodu Pravidla pálení přechodů AKCE A RECEPTIVITA Bereme v úvahu čas Detaily týkající se časové notace t / i / AKCE A VÝS TUPY Úrovňové akce Úrovňové akce rozšířené možnosti podmíněných akcí Úrovňová akce v nestabilní situaci Impulsní akce REC EPTIVITA Podmínky Události Událost s podmínkou Receptivity PŘÍKLADY POPISU GRAFCETEM SOUČASNÝ STAV A BUDOUCNOST PROGRAMOVATELNÝCH AUTOMATŮ33 4. KATEGORIE PLC KONK URENTI PROGRAMOVATELNÝCH AUTOMATŮ SLOT PLC A SOFT PLC PŘÍKLAD POUŽITÍ IPC OTÁZKY KE KAPITOLE KOMUNIKAČNÍ PODSYSTÉM PLC...4

3 Programovatelné automaty 3 5. SÉRIOVÉ KO MUNIKAČNÍ SBĚRNICE PLC Úvod do sériových komunikací ISO/OSI model Fyzický přenos Výměna dat mezi jednotlivými účastníky Synchronní a asynchronní přenos dat Přístupové metody v lokálních sítích PŘEHLED PRŮMYSLOVÝCH KOMUNIKAČNÍCH SBĚRNIC PROFI BUS FIP PROTOKOL CAN (CONTROLER AREA NET WORK) [ 7 ] Základní vlastnosti Fyzické médium a fyzická vrstva PROTOKOL DEVICENET Fyzická vrstva v síti DeviceNet Aplikační vrstva protokolu DeviceNet ETHER NET Průmyslové sítě a Ethernet Komunikační protokoly průmyslového Ethernetu Technologie známé z Internetu Ethernet z hardwarového hlediska Zhodnocení perspektiv MODBUS TCP VYSOCE BEZPEČNÉ A VYSOCE FUNKČNÍ PLC ŘÍZENÍ ÚVOD ZÁKLAD NÍ POJMY METODIKA FT NÁVRHU BOJ P ROTI CHYBÁM Předcházení chybám Maskování chyb Eliminování vlivu chyb Rekonfigurace UKAZATELE SPOLEHLIVOSTI Střední doba mezi poruchami Pravděpodobnost bezporuchového provozu R(t) Sériový spolehlivostní model Paralelní spolehlivostní model S YSTÉM TMR PŘÍKLAD FT PŘI PLC ŘÍZENÍ VYSOCE BEZPEČNÉ A VYSOCE FUNKČNÍ PLC ŘÍZENÍ STANDARDY DIN V IEC Vztah mezi DIN 925 a IEC DCS VYBUDOVANÉ NA BÁZI PLC Příklad PLC orientovaného DCS OTÁZKY KE KAPITOLE

4 4 FEKT Vysokého učení technického v Brně Seznam obrázků OBR. : BLOKOVÉ SCHÉM A VELMI MALÉHO PLC...9 OBR. 2: BLOKOVÉ SCHÉMA STAN DARDNÍHO MODULÁRNÍHO PLC... 9 OBR. 3: ČASOVÝ DIA GRAM ZÁKLADNÍ FUNKCE PLC... OBR. 4: DIGITÁLNÍ VSTUP... OBR. 5: UNIVERS ÁLNÍ DIGITÁLNÍ VSTUP... OBR. 6: ZAPOJENÍ DIGITÁLNÍHO VÝSTUPU... OBR. 7: ZAPOJENÍ SKUPINY VÝST UPŮ... OBR. 8: IDEA PR OVÁDĚNÍ ŘÍDICÍHO PROGRAMU PLC... 3 OBR. 9: CYKLICK Ý REŽIM PLC... 3 OBR. : TIME -DRIVING-MULTITASKING U PLC... 4 OBR. : CHOVÁNÍ CH ODCE NA ŘÍZENÉM PŘECHODU... 7 OBR. 2: ZÁKLADNÍ ELEM ENTY GRAFCETU KROKY... 8 OBR. 3: ZÁKLADNÍ ELEM ENTY GRAFCETU PŘECHODY... 8 OBR. 4: ZÁKLADNÍ ELEM ENTY GRAFCETU ORIENTOVANÉ HRANY... 9 OBR. 5: VÝVOJ STAV U... 2 OBR. 6: PÁLENÍ PŘECHODU... 2 OBR. 7: PŘÍKLADY PÁLENÍ PŘECHODU OBR. 8: ŘEŠENÍ KONFLIKTU OBR. 9: ILUSTRACE ČASOVÉ NOTACE T / I / OBR. 2: PŘÍKLADY ČASOVÝCH ZÁVISLOSTÍ OBR. 2: NEPOD MÍNĚNÁ A PODMÍNĚNÁ ÚROVŇOVÁ AKCE OBR. 22: DALŠÍ MOŽN OSTI PODMÍNĚNÝCH ÚROVŇOVÝCH AKCÍ OBR. 23: ÚROVŇOVÁ AKCE V NESTABILNÍ SITUACI OBR. 24: IMPUL SNÍ AKCE OBR. 25: PŘÍKLAD 3.3: NAKLÁDÁ NÍ VOZÍKU OBR. 26: PŘÍKLAD 3.5: DĚLIČKA DVĚMI... 3 OBR. 27: PŘÍKLAD 3.7: POHYBU JÍCÍ SE VŮZ... 3 OBR. 28: PŘÍKLAD 3.9: PLNĚNÍ NÁ DRŽÍ OBR. 29: PŘÍKLAD IPC PRO ŘÍZENÍ VÝROBNÍ BUŇKY OBR. 3: KONFIG URACE IPC PRO PLC A CNC ŘÍZENÍ VÝROBNÍ BUŇKY OBR. 3: SW VYBAVE NÍ IPC PRO ÚČELY ŘÍZENÍ VÝROBNÍ BUŇKY OBR. 32: PROUDOVÁ SMYČKA -2MA S GALVANICKÝ ODDĚLENÍM A NAPÁJENÍM ZE STRANY VYSÍLAČE... 4 OBR. 33: JINÉ ZAPOJENÍ PROUDOVÉ SMYČKY -2M A... 4 OBR. 34: ROZHRANÍ RS OBR. 35: ZAPOJENÍ RS OBR. 36: ZAPOJENÍ RS OBR. 37: SROVNÁ NÍ KOMUNIKAČNÍCH STANDARDŮ OBR. 38: ISO/OSI MODEL OBR. 39: PŘENOS ZPRÁVY MEZI VRSTVAMI OSI MODELU OBR. 4: FYZICKÁ TV ORBA PAKETU OBR. 4: PŘENOS V ZÁKLADNÍM PÁSMU OBR. 42: KÓDOVÁNÍ S IGNÁLU OBR. 43: SYNCHRONN Í A ASYNCHRONNÍ PŘENOS ZPRÁV OBR. 44: TDM A FDM OBR. 45: ZNAKOVĚ ORIENTOVAN Ý PŘENOS OBR. 46: R ÁMEC HDLC OBR. 47: BLOKOVĚ O RIENTOVANÝ PŘENOS OBR. 48: PŘEHLED SÉRIOVÝCH KOMUNIKACÍ... 49

5 Programovatelné automaty 5 OBR. 49: ROZDĚLENÍ PR ŮMYSLOVÝCH SÍTÍ...5 OBR. 5: ARCHITEKTURA PROTOKOLŮ PROFI BUS...5 OBR. 5: PRINCIP PŘÍSTUPU K SÍTI U SÍTĚ PROFIBUS...5 OBR. 52: METODA PŘÍSTUPU KE SBĚRNICI...52 OBR. 53: FYZICKÉ USP OŘÁDÁNÍ SÍTĚ CAN...53 OBR. 54: MODEL DEVICENET...54 OBR. 55: V ÝZNAM IDENTIFIKÁTORU ZPRÁVY...55 OBR. 56: PRINCIP VLOŽENÍ MODBUSOVÉ ZPRÁVY DO TCP PAKETU...59 OBR. 57: FT ŘETĚZEC...6 OBR. 58: METODIKA FT...63 OBR. 59: HRANICE PŮ SOBNOSTI JEDNOTLIVÝCH FT TECHNIK...64 OBR. 6: VANOVÁ K ŘIVKA...64 OBR. 6: SÉRIOVÝ SPOLEHLIVOSTNÍ M ODEL...66 OBR. 62: PARALELNÍ SPOLEHLIVOSTNÍ MODEL...67 OBR. 63: S YSTÉM TMR...67 OBR. 64: MODEL KOLEJ IŠTĚ...68 OBR. 65: ŘÍDICÍ STRUKTURA SE DVĚMI PLC...69 OBR. 66: ŘÍDICÍ STRUKTURA SE DVĚMI PLC A KOMUNIKAČNÍ SBĚRNICÍ...69 OBR. 67: PRINCIP V YHODNOCENÍ I/O CHYBY...7 OBR. 68: PRINCIP REKONFIGURACE...7 O BR. 69: RIZIKOVÝ MODEL DLE DIN OBR. 7: METODIKA URČENÍ ÚRO VNĚ SIL...73 OBR. 7: VZTAH MEZI DIN 925 A IEC OBR. 72: VZTAH M EZI IEC 95-, DIN 925 A IEC OBR. 73: PLC ORIENTOVAN Ý DCS...76 OBR. 74: BLOKOVÉ SCHÉMA SIMAT IC PCS

6 6 FEKT Vysokého učení technického v Brně Seznam tabulek T AB. : PŘEHLED PARAMETRŮ SLO T PLC A SOFT PLC T AB. 2: VARIANTY FYZICKÉHO MÉDIA T AB. 3: PŘEHLED REKONFIGUACE A DETEKCE CHYB... 7 T AB. 4: VZTAH M EZI PRAVDĚPODOBNOSTÍ PORUCHY A SIL ÚROVNÍ T AB. 5: STANOVENÍ POSTUPŮ PŘI VYTVÁŘENÍ BEZPEČNÉHO SYSTÉMU DLE SIL... 76

7 Programovatelné automaty 7 Úvod Programovatelné automaty (Programmable Logic Controlers PLC) se staly nejvýznamnějším řídicím prostředkem pro řízení technologických procesů, výrobních linek a strojů již během první poloviny 8. let. Byly odezvou na vývoj mikroelektronické technologie, který umožnil vytlačit centralizovaného řízení, reprezentované řídicími počítači a minipočítači distribuovanou řídicí technikou. Tato technika (PLC) sice zůstala na dlouhou dobu pozadu v programátorském komfortu za řídicími počítači a minipočítači, na druhé straně vykazovala nesporné výhody. Mezi ty patří spolehlivost, snazší rozdělení řídicí struktury na samostatné celky s jasně definovatelnými rozhraními, vysoká spolehlivost, nižší náklady na kabeláž. Z toho plyne rychlejší uvedení do chodu, snazší údržba, jednodušší ladění programů, modulární výstavba a tím optimalizace ceny HW, vysoká stabilita jednoduchého operačního systému, nižší nároky na kvalifikaci projekčních a inženýrských pracovníků, celkově nižší náklady na realizaci projektu, uvedení do chodu a závěrečné fáze projektu. 2 Programovatelné automaty Vzhledem k tomu, že PLC nenahradily jen řídicí počítače a minipočítače, ale i malou automatizaci, reprezentovanou průmyslovými regulátory, bezkontaktní logikou a reléovou logikou, bylo pochopitelné, že jedním z kategorických požadavků průmyslu (projektantů, elektroinženýrů a středních odborných pracovníků) byl především jednoduchý programovací jazyk, který by byl velmi podobný jazyku logických schémat, booleovským rovnicím, reléovým schématům, assembleru. Díky těmto jednoduchým programovacím "jazykům" bylo poměrně jednoduché klasickou techniku logického řízení nahradit programově orientovanými a tedy nesrovnatelně flexibilnějšími řídicími systémy - programovatelnými automaty. Programovatelný automat umožňuje logické rovnice naprogramovat, zatímco předcházející bezkontaktní nebo reléová logika (nebo v dnešní době programovatelná logická pole) řeší logické rovnice fyzickým propojením logických členů. Jakákoli změna logické struktury se snadno provede změnou programu programovatelného automatu, což je podstatně jednodušší, než přepojení reléového nebo logického schéma. Odhlédneme-li od počáteční nespolehlivosti prvních programovatelných automatů (způsobené především nespolehlivostí elektronických součástek), náhrada relé a bezkontaktní logiky programovatelnými automaty byla jednoduchá a úspěšná. V případě náhrady řídicího počítače programovatelným automatem nebyla situace pro novou technologii zdaleka tak příznivá. Pokročilejší programovatelné automaty sice vykazovaly již dostatečnou spolehlivost a rovněž organizace projekčních prací a jejich realizace byly výrazným zjednodušení oproti centralizovanému návrhu, sériovém ladění jednotlivých úloh a uvádění složitého systému do chodu, na druhé straně programátorský komfort minipočítačů se programovým prostředím PLC nahradil v plné míře až s příchodem SCADA systémů. Výhody a nevýhody programovatelných automatů: A. Výhody : rychlé přeprogramování úlohy malá varieta náhradních dílů

8 8 FEKT Vysokého učení technického v Brně možnost vystavění velké hierarchické struktury dle potřeby flexibila (naprojektování na míru) modularita (možnost rozšíření) hospodárnost (levné velmi malé a malé kompaktní automaty) vestavěná diagnostika vlastního PLC možnost tvorby diagnostiky vnější jednoduché programování možnost použití vyšších programovacích jazyků u nových automatů jednoduchý a tím spolehlivý OS reálného času velká nabídka kvalitních přístrojů různých výrobců B. Nevýhody: nižší programátorský komfort než u minipočítačů vyšší cena než IPC ekvivalentního výkonu při nižším programátorském komfortu PLC menší flexibilita ve srovnání s IPC užití nedostatečně standardizovaných sériových komunikačních sběrnic pro propojení automatů do sítí nezbytnost hierarchické architektury při propojování do větších celků 2. Charakteristiky PLC 2.. Technické řešení (HW) programovatelných automatů (PLC) V době svého vzniku (konec 6. let) si programovatelné automaty kladly za úkol nahradit efektivnějším způsobem reléovou a později i bezkontaktní logiku. Proto jejich architektura vycházela z toho, že budou zpracovávat binární informaci. Jako HW jádro používaly bitové procesory. To mělo za následek, že v době velmi pomalých procesorů s 8 nebo 6 bitovým slovem (v průběhu 7. let), se jevily bitové procesory jako velmi rychlé, kvaziparalelní řešení ve srovnání s 8 a 6bitovými procesory. Proto se na architekturu PLC kladly následující nároky: bitově orientovaná CPU bitově orientovaná paměť dat slovně orientovaná paměť programu rozhraní na programovací přístroj jednoduchý instrukční soubor na zpracování logických rovnic systém speciálních funkcí (časovače, čítače a další) Takto zkonstruovaný PLC se do dnešní doby nezachoval. Rychlost a příznivá cena výkonných mikroprocesorů umožňuje použití slovně orientovaných mikroprocesorů i u velmi

9 Programovatelné automaty 9 malých PLC. Přesto se blokové schéma velmi malých, kompaktních PLC liší od architektury středních a velkých automatů, jak je patrné z Obr. a Obr. 2. Obr. : Blokové schéma velmi malého PLC Řízení logické úrovně je nemyslitelné bez toho, aby byly k disposici v základním vybavení každého PLC časové funkce (časovače) a funkce čítání impulsů (čítače). Proto každý PLC má tyto dvě funkce v základním programovém vybavení. Obr. 2: Blokové schéma standardního modulárního PLC Je patrné, že blokové schéma standardního modulárního PLC je velmi podobné na architekturu mikropočítače. Základ tvoří vnitřní 6 nebo 32 bitová sběrnice, kolem které je modulárně vytvořen celý PLC. Zatímco u prvních PLC s bitově orientovanou CPU byla paměť programu oddělena od paměti dat nebo naopak a pro data se používala i jiná (bitová) organizace paměti, dnešní PLC mají jednu operační paměť, ve které jsou vyhrazeny prostory pro vstupní data, výstupní data, vnitřní proměnné a paměťový prostor na vlastní program. Kromě toho jsou v paměti uloženy i funkční bloky a funkce jak systémové, tak vytvořené uživatelem. Způsob práce, který od počátku charakterizuje PLC a odlišuje je od řídicích mikropočítačů, t.j. cyklický způsob vykonávání programu zůstal základním režimem prakticky všech PLC. Tento základní režim práce PLC je ukázán na Obr. 3.

10 FEKT Vysokého učení technického v Brně Obr. 3: Časový diagram základní funkce PLC 2..2 Vstupní/výstupní podsystém PLC Programovatelný automat má perfektně propracovaný podsystém vstupů a výstupů. Tato vlastnost (platí i pro velmi malé PLC), která charakterizuje tyto řídicí systémy, je jednou z příčin jejich trvalé popularity. Zatímco s nákupem programovatelného automatu uživatel přirozeně nakupuje perfektně vyřešený podsystém vstupů a výstupů v pevné konfiguraci (kompaktní PLC) nebo v jednotlivých V/V modulech. V případě, že se rozhodne pro některou jinou alternativu řídicího systému (jako mikropočítač, programovatelné hradlové pole apod.), musí podsystém vstupů a výstupů řešit. Na Obr. 4 je principiálně znázorněno řešení karet digitálních vstupů PLC. Obr. 4: Digitální vstup Digitální vstupy bývají i v universálním provedení (střídavé i stejnosměrné napětí viz Obr. 5). Kromě galvanického oddělení jsou vybaveny filtrem pro odfiltrování poruchových signálů (3 ms RC filtr na vstupu) a diodami pro ochranu proti přepólování a proti napěťovým špičkám (Obr. 4). Digitální výstupy jsou buď v nevýkonovém provedení do max. stovek ma (s tranzistorem Obr. 6) nebo výkonové (s tyristorem) nebo reléové pro spínání větších výkonů stejnosměrných i střídavých. Obr. 5: Universální digitální vstup

11 Programovatelné automaty Obr. 6: Zapojení digitálního výstupu Kromě digitálních (též binárních) vstupů a výstupů DI/DO poskytují uživateli jak mnohé kompaktní, tak především modulární PLC i analogové vstupy a výstupy. Analogové vstupy jsou napěťové pro stejnosměrné napětí s různou přesností A/D převodníků (typicky 2bitové), nebo proudové (4 2 ma), nebo proudové pro připojení Pt. Analogové výstupy jsou v různém provedení dle požadovaného výkonu. Často se analogový výstup realizuje formou šířkově modulovaných výstupních impulsů konstantní amplitudy. Obr. 7: Zapojení skupiny výstupů 2..3 Speciální moduly U modulárních PLC najdeme velkou nabídku speciálních modulů, které rozšiřují působnost programovatelného automatu daleko za původní hranice jeho určení. Jde např. o moduly realizující až 8 regulačních smyček s volitelnými parametry PID regulátorů. Dále o moduly pro řízení hydraulických servoventilů a proporcionálních ventilů, moduly diagnostiky, vizualizační moduly pro sledování procesu na připojených provozních obrazovkách (tyto velmi drahé moduly již ztratily na významu s příchodem prostředí Windows), moduly pro měření teploty, pro regulaci teploty, a další. Zvláštní místo mezi speciálními moduly zaujímají moduly komunikační. Pomocí těchto modulů jsou automaty propojovány navzájem mezi sebou a s vyššími i nižšími úrovněmi řízení po průmyslových sériových sběrnicích Silová část PLC Do této části zahrneme jak rám programovatelného automatu, tak napájecí zdroj. Kompaktní a velmi malé PLC jsou v jiném mechanickém provedení, než modulární PLC. Napájecí zdroj, CPU, podsystém I/O, speciální moduly (komunikační rozhraní) jsou provedeny v jednom kompaktním celku bez možnosti rozšíření (jedině připojením dalšího - rozšiřujícího kompaktního modulu, viz kupř. Telemecanique TSX). Naproti tomu mechanické provedení modulárních PLC umožňuje modulární výstavbu systému, volbu její minimální až maximální varianty, připojování rozšiřujících rámů, propojování automatů navzájem mezi

12 2 FEKT Vysokého učení technického v Brně sebou a se sousedními úrovněmi řízení pomocí sériových sběrnic. Rám se již zcela výjimečně konstruuje robustně, s vývojem mikroelektroniky se systémy zmenšily z velikosti odpovídající dvojitému evropskému formátu na jednoduchý. Jen nejvýkonnější automaty jsou pak stále ještě v provedení 2E. Moduly (karty) zaujímají v rámu jednu nebo 2 pozice. Provedení rámu zpravidla definuje i pozici karet. Výkonový zdroj (buď na 23V AC, nebo na 24V DC) má danou pozici, podobně jako CPU. Rovněž přídavná paměť a komunikační procesory mají přesné místo v rámu. Ostatní karty (někdy s výjimkou speciálních karet) mají polohu libovolnou. Rám je vybaven vnitřní paralelní systémovou sběrnicí pro signálové a elektrické propojení modulů s CPU a pamětí. Umístění karty v rámu však zpravidla určuje i její adresu a dle tohoto fyzického uspořádání karet je třeba systém zkonfigurovat. Mechanické upevnění modulů (karet) je v provedení" plug-and-play" a klade na obsluhu minimální nároky. U předcházející generace středních a velkých PLC byl v rámu umístěn i ventilátor. Rám se zpravidla montuje na montážní lištu do rozvaděče, neboť současná generace PLC již není v takovém IP krytí, aby se umisťovala přímo do procesu. Rám zpravidla obsahuje i modul s konektory pro propojení rozšiřujících rámů. Tak je možné rozšířit počet I/O, příslušejících k dané CPU, umístěné v základním rámu. Vzdálenost bývá buď krátká (do m, když se jedná o rozšíření v jednom rozvaděči) nebo do m Modul CPU Tento modul tvoří jádro PLC a je zpravidla k disposici v různém provedení dle výkonu procesoru. Modul CPU je také jediným modulem, ve kterém se během životnosti daného PLC dá pružně reagovat na vývoj mikroelektronické technologie. Moduly CPU mají též zabudováno některé programovací nebo komunikační rozhraní pro přenos programu do paměti programu. Moduly CPU modulárních PLC musí toto programovací rozhraní obsahovat z principu, u modulárních záleží na výrobci, zda rozhraní provede jako samostatným modul nebo zda jím vybaví modul CPU. Rozdíl v ceně modulu CPU s rozhraním kupř. Profibus a bez něj je značný. Modul CPU je zpravidla vybaven: procesorem s 6 nebo 32, výjimečně s 64 bitovým slovem může být doplněn bitovým procesorem pro rychlé řešení logických rovnic (jen u velkých a některých středních PLC a u starší generace PLC) bitovými registry (flags) pamětí EPROM pro operační systém pamětí RAM (zálohovanou) pro program pamětí RAM (zpravidla zálohovanou) pro V/V data programovacím rozhraním standardizovaným rozhraním s protokolem pro sériovou komunikaci s nižší i vyšší řídicí úrovní

13 Programovatelné automaty Programování PLC 2.2. Úvod do programového vybavení PLC Základní režim práce programovatelných automatů je cyklický režim provádění řídicího programu. Tím se zásadně liší od počítačů pro vědecko technické výpočty i od řídicích počítačů, minipočítačů a mikropočítačů. Je to dáno tím, že původním posláním PLC byla náhrada reléové a bezkontaktní logiky. Ta ovšem také pracuje jako paralelní řídicí systém, protože na danou kombinaci vstupních signálů (vstupní vektor) dává v libovolném okamžiku odpovídající reakci (výstupní vektor). Programovatelné automaty simulují tuto funkci rychlým sériovým zpracováním vzorku vstupního vektoru a vysláním výstupního vektoru opět v jednom okamžiku. To předpokládá, že řídicí program obsahuje všechny logické funkce mezi vstupními, vnitřními a výstupními signály, které jsou potřebné pro řízení daného technického zařízení v logickém sledu. Dále to předpokládá, že programy jsou řízeny jednoduchým operačním systémem reálného času, který zaručuje naskenování vstupního vektoru, výpočet všech logických rovnic, které popisují daný řídicí systém a vyslání výstupního vektoru na výstupní zařízení, která realizují výstupní signály. Kromě toho musí operační systém také zajistit spuštění a stop PLC a jeho vnitřní diagnostiku. Na Obr. 8 je ukázka principu řešení programového vybavení PLC. Obr. 8: Idea provádění řídicího programu PLC Operační systém PLC Operační systém je soubor programů, které spolu s dalšími vlastnosti výpočetního systému tvoří základ pro pracovní režimy výpočetního systému. Zejména vykoná řízení a dohled nad běžícími programy. Programovatelné automaty PLC jsou vybaveny zpravidla jednoduchým, spolehlivým operačním systémem reálného času. Jednoduchost a spolehlivost operačního systému (OS) programovatelných automatů hraje významnou roli v konkurenceschopnosti PLC oproti IPC a dalším prostředkům průmyslové automatizace. Obr. 9: Cyklický režim PLC Tento operační systém musí zajistit výše uvedené funkce pro provádění jak cyklického programu (Obr. 9), tak reagování PLC na vnitřní i vnější události mimo cyklický režim.

14 4 FEKT Vysokého učení technického v Brně Režim přerušení může být parametrizován, takže časově kritické akce mohou být obslouženy mimo cyklus PLC. Proto je v PLC implementována některá z forem mnohonásobného provádění úloh, tzv. multitasking. V současné době, kdy většina PLC má k disposici jen jednu CPU, nejde o skutečný paralelní běh úloh na multiprocesorovém systému, ale pouze o souběžné vykonávání několika úloh na jediném procesoru. V dalším uveďme princip jednoduchého multitaskingového systému, implementovaného často na stávajících PLC. Jedná se o jistou jednoduchou formu multitaskingu, kdy i zde lze rozlišovat přerušení od časovače (time-driving-multitasking) a přerušení od procesu (event- driving-multitasking). Na Obr. je znázorněna funkce PLC při time-driving-multitasking [ ]. Jednotlivým úlohám (task) jsou přiřazeny priority až 4. Čím vyšší číslo, tím vyšší priorita. Úlohy 4 a 2 se vykonávají v každém cyklu, protože jde o časově kritické úlohy, které nestačí ošetřovat s delší periodou. Naopak úlohy 3 a stačí ošetřovat jen každý druhý cyklus. Na Obr. je dále vidět, že dle priority jsou tasky vykonávány v pořadí a dále to, že doba cyklu není dostatečně dlouhá, takže task se nestačí vykonat v jednom cyklu. Zbytek úlohy (task) se proto musí vykonat v následujícím cyklu, ale s prioritou nižší, než mají úlohy 4 a 2. V tomto režimu může každý uživatel psát svoji úlohu nezávisle na ostatních úlohách. Každý task využívá samostatně "svoje vstupní veličiny". Funkce přerušení je podobná i v případě přerušení od procesu. Kupř. změna vstupní veličiny způsobí start příslušného tasku. Některé multitaskové systémy umožňují libovolnému tasku využívat libovolné proměnné (vstupní, vnitřní proměnné). Obr. : Time-driving-multitasking u PLC I při existenci přerušení zůstává ve většině případů cyklický režim funkce, znázorněný na Obr. 9, základním pracovním režimem. Doba cyklu PLC je zpravidla definována jako doba, kterou PLC potřebuje k načtení dat, vyslání dat na výstupy a zpracování k instrukcí (nikoli instrukce, neboť program o instrukci nedává smysl). Typická doba cyklu moderních PLC (k roku 2) je - 5 ms, přičemž PLC s rychlými CPU do ms jsou k disposici (Mitshubishi a další) Programovací jazyky Stávající programovací jazyky PLC jsou velmi jednoduché. Odpovídají stále ještě ve velké míře svému původnímu poslání, totiž umožnit projektantům logické úrovně řízení přejít z HW řešení boolovských rovnic (pomocí reléové nebo bezkontaktní logiky) na řešení Booleovských rovnic programem pro programovatelný automat. Proto převažují tyto programovací jazyky: A. Grafické jazyk reléových schémat - Ladder Diagram (LD)

15 Programovatelné automaty 5 jazyk logických schémat - Function Block Diagram (FBD) B. Algebraické mnemo kód (SL - Statement List) S vývojem HW programovatelných automatů docházelo i k vývoji programovacích jazyků. Přesto v Německu a střední Evropě se používá v největší míře mnemo kód (německy AWL- Anweisungsliste) kombinovaný s programováním pomocí funkčních bloků a jazyk reléových schémat LD. Ve Francii se prosadil moderní a velmi efektivní jazyk pro popis sekvenčního systému GRAFCET, kombinovaný s LD. Na severamerickém kontinentu se používá takřka výhradně Ladder Diagram. Před několika lety mezinárodní elektrotechnická komise IEC vydala normu, týkající se programovatelných systémů a systémů logického řízení jako takových. Tato norma bude popsána v dalším. Klade si za úkol maximální normalizaci HW a zejména způsobu programování PLC. Je celou řadou výrobců PLC akceptována, avšak má i celou řadu kritiků a její osud není znám s ohledem na rychlý vývoj mikroelektronické technologie. Přesto zůstává nejvýznamnější iniciativou v oblasti programování PLC od vzniku této techniky. Třetí část Normy IEC 3-3 se zabývá programováním a programovacími jazyky. Zahrnuje všechny nejobvyklejší programovací jazyky a doplňuje je na následující množinu: A. Grafické LD FBD SFC B. Algebraické IL ST (Structured Text), vyšší programovací jazyk, podobný PASCALu Sequential Function Chart (SFC) je grafický jazyk vycházející důsledně z GRAFCETu a prakticky totožný s jeho průmyslovou variantou. Kromě toho programovací model IEC 3-3 vychází z prvků strukturovaného programování a podporuje další programovací přístupy, které v oblasti PLC nebyly příliš používány jako povinná deklarace proměnných na počátku programu, jasně definované požadavky na funkce a funkční bloky ap., což v konečném důsledku spěje k systémově neutrálnímu programování PLC, umožňujícímu přenositelnost programu z jedné HW platformy (automatu) na druhou a to i jiného výrobce. U PLC byl vždy kladen velký důraz na spolehlivost a bezpečnost. V dnešní době se tyto požadavky kladou na všechny řídicí systémy ve zvýšené míře. Programovatelné automaty se vyznačují vysokou odolností proti rušení (potenciálové oddělení vstupů a výstupů), definovaným chováním v případě výpadku napájení (uvedení do bezpečného stavu, automatický restart, uložení programu v nedestruktivní paměti, diagnostika vnitřní i vnější). Podrobnější rozbor řešení vysoce bezpečných a vysoce spolehlivých PLC přesahuje rozsah těchto skript, avšak pro jeho důležitost mu bude věnována pozornost v přednáškách. 2.3 Otázky ke kapitole 2 ) Základní vlastnosti programovatelných automatů.

16 6 FEKT Vysokého učení technického v Brně 2) Blokové schéma modulárního PLC. 3) Které systémy konkurují PLC a s jakým výsledkem? 4) Časový diagram základní funkce PLC. 5) Princip obvodového řešení vstupních jednotek PLC. 6) Princip obvodového řešení výstupních jednotek PLC. 7) Vlastnosti operačního systému PLC. 8) Princip funkce PLC v cyklickém a v přerušovacím režimu. 9) Příklad programového vybavení moderních PLC. ) Programovací jazyky PLC, rozdělení, charakteristika, příklad jednotlivých jazyků. ) Cíle normy EN 63 ( IEC 3), SW model. 3 Úvod do GRAFCETu 3. Historie GRAFCETu Do roku 96 bylo logické řízení realizováno pomocí: o elektromagnetických relé o pneumatických relé o elektronických hradel a klopných obvodů V roce 969 byl představen první programovatelný logický automat Počátkem sedmdesátých let dvacátého století umožnily mikroprocesory realizovat složité logické řídicí struktury. PLC jsou používány zejména v následujících odvětvích: strojírenská výroba, hutnictví, chemický, papírenský, potravinářský průmysl, doprava a manipulace, atd. 3.. Požadavky na řízení Popsat sekvenci stavů systému řízeného diskrétními událostmi, přičemž systém může obsahovat obrovské množství stavů. Postihnout souběžné děje pro dosažení jednoduchosti a srozumitelnosti. Obecně, máme-li systém, tak v daném okamžiku pouze změna malého množství vstupů znamená změnu malého množství výstupů. Metodika popisu systému by měla operovat pouze s těmi vstupy/výstupy, které se v daném okamžiku mění. Zajistit snadné pochopení a porozumění vstup-výstupního chování řídicího automatu. Na základě těchto požadavků vznikl GRAFCET.

17 Programovatelné automaty 7 Franzouzský standard: 982 GRAFCET: GRAphe Fonctionnel de Commande Etapes Transitions Mezinárodní standard: 988 (IEC 848) Sequential Function Chart (SFC) 3.2 GRAFCET: Popisný nástroj Příklad 3.: Chování chodce při přechodu přes silnici se semaforem. t 2 r WALK t2 3 r2 RUN t4 r4 t3 r3 4 WALK Obr. : Chování chodce na řízeném přechodu Vstupy: r zelená r2 blikající varovné světlo r3 = r4 - dosažení chodníku Výstupy: WALK - chůze RUN - běh Příklad demonstruje chování chodce při přechodu vozovky na přechodu pro chodce řízeného světelným signalizačním zařízením. Vlastní GRAFCETový model popisuje rozhodovací mechanismus chodce, který řeší řídící úkol. Model se skládá z kroků (čtvereček označený číslem {, 2, 3, 4}) a přechodů (silná příčná čára {t, t2, t3, t4}), přičemž z jednoho kroku do druhého se přechází na základě splnění podmínky připojené k přechodu (podmínky jsou {r, r2, r3, r4}). Aktivní krok v daném okamžiku je označen tečkou. GRAFCETový model využívá pro vlastní rozhodování charakteristik popisující vstupy do rozhodovacího procesu chodce, což jsou informace o barvě svítícího světla (r, r2) na semaforu a informaci o dosažení okraje chodníku (r3, r4) na druhé straně vozovky. Dále výstupy GRAFCETového modelu popisují akční zásahy řídícího algoritmu (příkazy WALK, RUN). Vlastní logika GRAFCETového modelu popisuje rozhodovací mechanizmus odehrávající se v mozku chodce. Na počátku stojí chodec těsně před přechodem pro chodce (GRAFCET je aktivní v kroku krok obsahuje token=tečka). První rozhodnutí chodec prování, když identifikuje, zda svítí zelené světlo na semaforu (r=true). Jestliže je tato podmínka splněna, potom je aktivován krok 2 (GRAFCET je aktivní v kroku 2, krok je deaktovován) a je proveden příkaz WALK (příkaz pro chodce, aby šel volnou chůzí). Nyní může dojít ke dvou různým situacím: a) Chodec přešel přechod a dosáhnul druhé stany vozovky (je splněna podmínka r4=true). Potom GRAFCET přejde do kroku 4 (je aktivní krok 4, krok 2 je

18 8 FEKT Vysokého učení technického v Brně deaktovován) a je aktivován akční zásah WALK, tj. chodec pokračuje ve volné chůzi na chodníku za přechodem a rozhodovací mechanizmus končí. b) V průběhu přecházení přechodu začalo blikat varovné světlo (r2=true), což znamená, že se blíží konec doby svitu zeleného světla a bude následovat přepnutí na červenou. Potom GRAFCET přejde do kroku 3 (je aktivní krok 3, krok 2 je deaktovován) a je aktivován akční zásah RUN, tj. chodec začne utíkat tak, aby urychlil přecházení. Dále pokračuje rozhodovací mechanizmus stejně jako v první situaci, jen ukončení přecházení je dáno splněním podmínky r3=true Základní elementy Kroky. GRAFCET je graf, který obsahuje dva typy uzlů: KROKY a PŘECHODY 2. Orientované hrany spojují buď krok s přechodem, nebo přechod s krokem KROKY: Krok je reprezentován čtvercem: 2 3 Neaktivní Aktivní Počáteční Obr. 2: Základní elementy GRAFCETu Kroky Krok může nabývat dvou stavů: aktivní: Aktivní krok je reprezentován přítomností tokenu (tečky), viz krok 2 neaktivní: Viz krok Kroky, které mají být aktivní při startu systému mají dvojité orámování a říká se jim počáteční kroky (viz krok 3). Věta 3.: GRAFCETu. Akce jsou přiřazeny krokům, tyto akce representují výstupy Základní elementy Přechody PŘECHODY: Přechod je representován příčnou tlustou čarou: () R (2) R2 (3) R3 (4) R4 Jednoduchý Spojovací AND Rozdělující AND Spojovací a rozdělující AND Obr. 3: Základní elementy GRAFCETu Přechody Poznámky: Přechodový symbol je reprezentován příčnou tlustou čarou. V případě, že se jedná o přechod spojující dvě a více hran, musí být před tímto symbolem ještě navíc dvojitá příčná čára, viz přechod (2) a (4).

19 Programovatelné automaty 9 Jedná-li se o rozdělující přechod, ze kterého vychází dvě nebo více hran, musí být tento symbol následován dvojitou příčnou čarou, viz přechody (3) a (4). Věta 3.2: Receptivita (rozhodovací práh) Ri je přiřazená každému přechodu (i). Věta 3.3: Receptivita je funkcí vstupních proměnných a případných vnitřních stavů. Rozdělující AND funkce umožňuje spustit na základě jedné podmínky dva či více paralelních procesů. Přičemž jeden token v kroku bezprostředně předcházejícím přechod se rozpadne na tolik tokenů, kolik paralelních větví následuje za funkcí Rozdělující AND a všechny bezprostředně následující kroky budou aktivovány. Spojovací AND umožňuje na základě jedné podmínky ukončit dva či více paralelních procesů. Přičemž aby byly ukončeny všechny paralelní větve, musí být splněny dvě podmínky, a to všechny bezprostředně předcházející kroky musí obsahovat token a přechod musí být aktivní. V tomto případě se sloučí všechny tokeny v krocích bezprostředně předcházející přechod v jeden, který bude umístěn v kroku bezprostředně následujícím. Spojovací a rozdělující AND umožňuje synchronizovat paralelní procesy. Jedná se o obdobu semaforu v real-time systémech, kde běží více paralelních procesů, a v jednom okamžiku jsou tyto procesy časově synchronizovány. Proto, aby byly ukončeny paralelní procesy předcházející přechodu musí všechny bezprostředně předcházející kroky obsahovat token a přechod musí být aktivní. V tomto případě jsou tokeny sloučeny do jednoho, který přejde přes přechod a následně je rozdělen na tolik tokenů, kolik je spouštěných nových procesů a tyto tokeny jsou umístěny do bezprostředně následujících kroků Základní elementy Orientované hrany () (2) Obr. 4: ORIENTOVANÉ HRANY: Jsou reprezentovány jednoduchou linkou: R R2 (3) R3 2 (4) R4 (5) Spojovací OR Rozdělující OR Orientovaná hrana zdola nahoru Základní elementy GRAFCETu Orientované hrany Poznámky: Orientovaná hrana musí vždy spojovat krok s přechodem, nebo přechod s krokem. V grafické representaci musí obsahovat šipku pouze hrana jdoucí zdola nahoru. Rozdělovací OR funguje jako podmíněné spuštění procesů, přičemž zastává funkcí přepínače. Na základě platnosti podmínky v jedné větví pokračuje vývoj programu právě touto větví. Jedná se o ekvivalent příkazu IF R5 THEN ELSEIF R6 THEN Spojovací OR umožňuje sloučit více alternativních větví do jedné centrální, kterou pokračuje vývoj programu. R5 3 (6) R6

20 2 FEKT Vysokého učení technického v Brně Orientovaná hrana zdola nahoru umožňuje provést návrat v programu, a tudíž vytvářet smyčky v programu Základní elementy obecné poznámky V GRAFCETu nemusí mít krok žádný vstupní a/nebo žádný výstupní přechod. Podobně přechod nemusí mít žádný vstupní a/nebo výstupní krok. Přechod bez vstupního kroku se nazývá zdrojovým přechodem, přechod bez výstupního kroku se nazývá cílovým přechodem. Orientovaná hrana musí vždy mít výchozí uzel (přechod nebo krok) a musí mít i cílový uzel (přechod nebo krok). 3.3 Vývoj stavu () R 2 3 Action A (2) R2 4 Obr. 5: (3) R3 Vývoj stavu Aktivní krok obsahuje právě jeden token, neaktivní krok neobsahuje žádný token. Všechny aktivní kroky v daném okamžiku (např. viz obrázek) plně definují situaci (stav systému) v daném okamžiku. Následný vývoj situace je dán pálením (Firing) přechodů. Obr. 5 ukazuje systém popsaný GRAFCETem. Tento systém obsahuje 4 kroky a 3 přechody. Kroky 2 a 3 jsou aktivní. Daná situace je reprezentována množinou aktivních kroků, tedy v tomto případě {2, 3}. Akce A, související s krokem 3 je prováděna od okamžiku aktivace kroku 3. Věta 3.4: Proměnná Xi je Booleovskou proměnnou, která nabývá hodnoty, tehdy a pouze tehdy, když je krok i aktivní. Proměnná Xi se nazývá stavovou proměnnou kroku. V našem případě: X = X4 =, a X2 = X3 = Zapalitelný (Firable) přechod Přechod je zapalitelný (Firable) tehdy a jen tehdy, když jsou splněny obě následující podmínky:

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu.

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Řídící systémy hydraulických procesů Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Hydraulický systém Vysoký výkon a síla při malých rozměrech Robustní a levné lineární pohony Regulace

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF

Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF Přehled produktů ICP DAS Prostředky pro měřm ěření a sběr r dat Zásuvné karty pro ISA a PCI sběrnici Externí vstupy a výstupy pro sběrnici RS-485 s ASCII protokolem

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k základnímu popisu

Více

MIKROPOČÍTAČE -PLC ( PA ) SYSTÉMY 8-1

MIKROPOČÍTAČE -PLC ( PA ) SYSTÉMY 8-1 MIKROPOČÍTAČE -PLC ( PA ) SYSTÉMY 8-1 8 PLC ( PA ) SYSTÉMY Programovatelný automat je uživatelský programovatelný řídicí systém přizpůsobený pro řízení průmyslových a technologických procesů nebo strojů.

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Přenos informace Systémy pro sběr a přenos dat. centralizované a distribuované systémy pojem inteligentní senzor standard IEEE 1451

Přenos informace Systémy pro sběr a přenos dat. centralizované a distribuované systémy pojem inteligentní senzor standard IEEE 1451 Přenos informace Systémy pro sběr a přenos dat centralizované a distribuované systémy pojem inteligentní senzor standard IEEE 1451 Centralizované a distribuované systémy Centralizovaný systém Krokový motor

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 38 Téma: Programování systému v prostředí MOSAIC, 1. přednáška Lektor: Ing. Luboš Urban

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

Úvod do programovatelných automatů

Úvod do programovatelných automatů ídící systémy 12 1 z 6 Úvod do programovatelných automatů Programovatelné automaty (PA) jsou číslicová elektronická zařízení (počítače) určená pro řízení: strojů v průmyslu CNC, robotů, dopravní techniky

Více

1. Operátorská pracoviště, vizualizace, animace objektů, vizualizace přes Internet, propojení s manažerskou úrovní řízení.:

1. Operátorská pracoviště, vizualizace, animace objektů, vizualizace přes Internet, propojení s manažerskou úrovní řízení.: 8. okruh z bloku KM1 - řídicí technika Zpracoval: Ondřej Nývlt (o.nyvlt@post.cz) Zadání: Operátorská pracoviště, vizualizace, animace objektů, vizualizace přes Internet, propojení s manažerskou úrovní

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE DYALOX S p o l e h l i v ý p r ů m y s l o v ý d i a l o g

PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE DYALOX S p o l e h l i v ý p r ů m y s l o v ý d i a l o g PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE DYALOX S p o l e h l i v ý p r ů m y s l o v ý d i a l o g» Žádné pohyblivé součásti» 3letá záruka a servis po dobu 7 let» Průmyslové komponenty DyaloX spolehlivá volba Průmyslový počítač

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Příjmení: Hladěna Číslo úlohy: 10 Jméno: Jan Datum

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

Automatizace a pohony SIMATIC HMI. Charakteristika. WinCC flexible

Automatizace a pohony SIMATIC HMI. Charakteristika. WinCC flexible SIMATIC HMI Charakteristika Jednotné konfigurační prostředí Od Micro panelů až po vizualizaci na PC... Jednotné konfigurační prostředí Možnost použití projekčních dat pro různácílovázařízení (panely, PC)...

Více

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika Ústav automobilního a dopravního inženýrství Datové sběrnice CAN Brno, Česká republika Obsah Úvod Sběrnice CAN Historie sběrnice CAN Výhody Sběrnice CAN Přenos dat ve vozidle s automatickou převodovkou

Více

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o.

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o. Profesionální řešení Vaší regulace regulátor Eko-Logix Profesionální řešení Vaší regulace Přemýšlíte nad regulací vašeho topného systému? ( tepelné čerpadlo, solární panely, ohřev TV, vytápění bazénu včetně

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

3. Počítačové systémy

3. Počítačové systémy 3. Počítačové systémy 3.1. Spolupráce s počítačem a řešení úloh 1. přímý přístup uživatele - neekonomické. Interakce při odlaďování programů (spusť., zastav.,krok, diagnostika) 2. dávkové zpracování (batch

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Co je architektura obecně: souhrn znalostí o prvcích, ze kterých se skládá nebo dá složit nějaký celek o způsobech, kterými lze tyto prvky využít pro dosažení požadovaných vlastností

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI Jaromír Škuta a Lubomír Smutný b a) VŠB-Technická Univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba, ČR, jaromir.skuta@vsb.cz b) VŠB-Technická

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém Popis systému Popis systému Struktura a koncept Systém je založen na tenkých I/O modulech. Je to velmi kompaktní decentralizovaný modulární systém,

Více

Ovládací jednotky FED

Ovládací jednotky FED Ovládací jednotky FED Ovládací jednotky FED hlavní údaje Multifunkční při použití Rozhraní člověk-stroj FED slouží ke zjednodušení řízení úloh automatizace na úrovni strojů a udávají nové měřítko pro funkce

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 14 0:40 1.3. Vliv hardware počítače na programování Vliv

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

ZDROJE NAPAZ. I.Výrobní program firmy

ZDROJE NAPAZ. I.Výrobní program firmy 1 NAPAZ ZDROJE NAPAZ Firma NAPAZ spol. s r. o. se sídlem v Mostě se zabývá vývojem výrobou a servisem speciálních elektrotechnických výrobků a zařízení. Podstatnou část výrobního programu tvoří výkonové

Více

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř Jak do počítače aneb Co je vlastně uvnitř Po odkrytí svrchních desek uvidíme... Von Neumannovo schéma Řadič ALU Vstupně/výstupní zař. Operační paměť Počítač je zařízení, které vstupní údaje transformuje

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Prostředky průmyslové automatizace

Prostředky průmyslové automatizace FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Prostředky průmyslové automatizace Garant předmětu: Doc. Ing. František Zezulka, CSc. Autoři textu: Doc. Ing. František

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

Služba ve Windows. Služba (service) je program

Služba ve Windows. Služba (service) je program Služby Windows Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské

Více

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í TERMINÁLY NQ Tv o ř t e a o b s l u h u j t e»» Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j» R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í Výkonné, barevné terminály v kompaktním provedení Řada NQ,

Více

Bezpečnostní jednotka FS1A

Bezpečnostní jednotka FS1A jednotka FS1A Splňuje hlavní bezpečnostní standardy řídicí jednotka SafetyOne slouží k zajištění bezpečnosti obsluhy strojů, kde se jako ochranné prvky používají spínače, nouzová tlačítka, světelné závory

Více

Program. 13:00 13:05 Úvod. 13:05 14:15 Simatic - Přehled komunikace. 14:15 14:45 Přestávka I. 14:45 15:45 Profinet. 15:45 16:15 Přestávka II

Program. 13:00 13:05 Úvod. 13:05 14:15 Simatic - Přehled komunikace. 14:15 14:45 Přestávka I. 14:45 15:45 Profinet. 15:45 16:15 Přestávka II Program 13:00 13:05 Úvod 13:05 14:15 Simatic - Přehled komunikace 14:15 14:45 Přestávka I 14:45 15:45 Profinet 15:45 16:15 Přestávka II 16:15 17:10 Novinky Simatic, ET 200, 17:10 17:15 Diskuze, závěr Profinet

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Přístupové systémy Your Keeper

Přístupové systémy Your Keeper Přístupové systémy Your Keeper 1. Bez monitoringu průjezdu Vjezd a výjezd pomocí bezkontaktních karet SBC500/1000 (KP500) Řídící jednotka (KP500) Závora SBC007 (správa jednotky SBC) Paměťová jednotka SBC500/1000

Více

23.5.2012. RTU jednotky a Ethernetové I/O. Program. Distribuované I/O moduly iologik E1200. Přehled vstupně výstupních jednotek Moxa

23.5.2012. RTU jednotky a Ethernetové I/O. Program. Distribuované I/O moduly iologik E1200. Přehled vstupně výstupních jednotek Moxa Michal Kahánek ovatelné (C / C++) Distribuované aktivní (Click & Go) Distribuované pasivní Přehled vstupně výstupních jednotek Moxa iologik W5348-HSDPA-C programmable automation controller iologik W5300

Více

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry 18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami.

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Síťové karty Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Klíčové pojmy: Síťová karta, ethernet, UTP, MAC, RJ-45. Úvod Síťová karta (Network

Více

TIA Portal. Comfort panely. Siemens s.r.o. All Rights Reserved.

TIA Portal. Comfort panely. Siemens s.r.o. All Rights Reserved. TIA Portal Comfort panely Integrovaná funkčnost je stejná pro všechny Comfort Panely Širokoúhlý displej s LED podsvícením Vyšší zabezpečení dat z archivů a receptur Inovovaný servisní koncept Nejmodernější

Více

Vývojové diagramy 1/7

Vývojové diagramy 1/7 Vývojové diagramy 1/7 2 Vývojové diagramy Vývojový diagram je symbolický algoritmický jazyk, který se používá pro názorné zobrazení algoritmu zpracování informací a případnou stručnou publikaci programů.

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul Vytvořeno: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 28.1.2009 Počet stran: 19 ixport ETH I4O4 Inteligentní modul 4 galvanicky oddělené logické vstupy 4 výstupy s přepínacím kontaktem relé rozhraní pro připojení

Více

SCHMIDT PressControl. Strojní řídicí jednotky

SCHMIDT PressControl. Strojní řídicí jednotky PressControl Strojní řídicí jednotky Řídicí jednotky PressControl 75, 600 a 5000 umožňují koncipování moderních výrobních procesů od jednotlivého pracoviště až po plnou automatizaci. Profitujte z naší

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

1 Všeobecné. 1.1 Přehled NORDAC SK 700E

1 Všeobecné. 1.1 Přehled NORDAC SK 700E NORDAC SK 700E 1 Všeobecné Řada měničů NORDAC SK 700E je důsledným pokračováním dalšího vývoje osvědčené řady vector. Tyto přístroje se vyznačují vysokou modularitou při současně optimálních regulačních

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů

Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů Jaroslav Jarka Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod V oblasti průmyslové automatizace dochází k neustálému

Více

Moduly pro odměřování CPX-CMIX

Moduly pro odměřování CPX-CMIX Všeobecné údaje Polohovací úlohy a úlohy s odměřováním jako integrovaná součást ventilového terminálu CPX modulární systém periférií pro decentrální automatizační úlohy. Díky modulární konstrukci lze na

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

Řídicí systém pro každého

Řídicí systém pro každého Akce: Přednáška, KA 5 Téma: ŘÍDICÍ SYSTÉM PRO KAŽDÉHO Lektor: Ing. Balda Pavel, Ph.D. Třída/y: 3ME, 4ME Datum konání: 11. 3. 2014 Místo konání: malá aula Čas: 5. a 6. hodina; od 11:50 do 13:30 Řídicí systém

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

Inovativní Fieldbus řešení pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu. R. STAHL Schaltgeräte GmbH SPP André Fritsch ISbus 2010 Overview

Inovativní Fieldbus řešení pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu. R. STAHL Schaltgeräte GmbH SPP André Fritsch ISbus 2010 Overview Inovativní Fieldbus řešení pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu 11.2010 page 1 Fieldbus rozvíjející se technologie Instalace v prostředí s nebezpečím výbuchu Host Exi-Fieldbus < 4 zařízení FISCO-Fieldbus

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI Architektura městského telematického systému Architektura městského telematického systému Řízení dopravy ve městech Pro řízení dopravy ve městech v

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

řízení dopravy zpracování dopravních dat

řízení dopravy zpracování dopravních dat řízení dopravy zpracování dopravních dat Cross rs 4 Cross rs 4s Cross ptc ŘADIČE SVĚTELNÉ SIGNALIZACE SERVISNÍ A PROGRAMOVACÍ SOFTWARE DOPRAVNĚ ŘÍDÍCÍ ÚSTŘEDNA Systémy dopravy v městských oblastech Řízení

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE CP-7004. 1. vydání únor 2008 1 st edition - February 2008

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE CP-7004. 1. vydání únor 2008 1 st edition - February 2008 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE CP-7004 1. vydání únor 2008 1 st edition - February 2008 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě

Více

Knihovna SolarMonitorLib

Knihovna SolarMonitorLib Knihovna SolarMonitorLib TXV 003 84.01 první vydání listopad 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 84.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Listopad 2013 1 První vydání, popis odpovídá SolarMonitorLib_v10

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

Komunikační zařízení. s rozhraním ethernet. Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť.

Komunikační zařízení. s rozhraním ethernet. Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť. Komunikační zařízení s rozhraním ethernet Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť. Neustále se rozšiřující řada výrobků pro datovou komunikaci založenou na technologii Ethernet

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

mark320 mark220 DDC regulátory Shrnutí

mark320 mark220 DDC regulátory Shrnutí mark320 mark220 DDC regulátory Shrnutí DDC (Direct digital control) regulátory mark320 a mark220 jsou volně programovatelné podstanice s MPC5200 procesorem a OS Linux. Jsou vhodné pro řízení velkých aplikací

Více

Sada se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-EN-4

Sada se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-EN-4 připojení až 4 čtecích / zapisovacích hlav kabelem BLident kombinovaný provoz čtecích / zapisovacích hlav HF a UHF Napájení přístrojů / systému Typové označení Identifikační číslo 7030615 Počet kanálů

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

SPADC3KBOX verze 1.18

SPADC3KBOX verze 1.18 EA SPADC3KBOX verze 1.18 Změny oproti zařízení SPADC3 Verze 1.00 Copyright 2004 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved. SPADC3KBOX verze 1.18, Změny oproti zařízení SPADC3, verze 1.00

Více

Sada pro Profinet IO se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-PN-4

Sada pro Profinet IO se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-PN-4 připojení až 4 čtecích / zapisovacích hlav kabelem BLident kombinovaný provoz čtecích / zapisovacích hlav HF a UHF Napájení přístrojů / systému Typové označení Identifikační číslo 7030468 Počet kanálů

Více

Manuál pro SIMATIC konfigurátor

Manuál pro SIMATIC konfigurátor Siemens s.r.o. Elektronický katalog CA01 10/2004 1.12.2004 Manuál pro SIMATIC konfigurátor 1. Stručný popis... 1 2. Rychlý průvodce SIMATIC konfigurátorem... 3 2.1. Spuštění konfigurátoru... 3 2.2. Založení

Více

Vzorový příklad. Postup v prostředí ISE. Zadání: x 1 x 0 y. Rovnicí y = x 1. x 0. Přiřazení signálů: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Vzorový příklad. Postup v prostředí ISE. Zadání: x 1 x 0 y. Rovnicí y = x 1. x 0. Přiřazení signálů: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Vzorový příklad. Zadání: Na přípravku realizujte kombinační obvod představující funkci logického součinu dvou vstupů. Mající následující pravdivostní tabulku. x 1 x 0 y 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 Rovnicí

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 CU 240B 2 / CU240B 2 DP Jednotky obsahují základní výbavu I/O. 4xDI, 1xDO, 1xAI, 1xAO, 1xPTC/KTY CU 240E 2 / CU240E 2 DP / CU 240E 2 F / CU240E 2 DP F Jednotky

Více

Architektury počítačů a procesorů

Architektury počítačů a procesorů Kapitola 3 Architektury počítačů a procesorů 3.1 Von Neumannova (a harvardská) architektura Von Neumann 1. počítač se skládá z funkčních jednotek - paměť, řadič, aritmetická jednotka, vstupní a výstupní

Více

Management procesu I Mgr. Josef Horálek

Management procesu I Mgr. Josef Horálek Management procesu I Mgr. Josef Horálek Procesy = Starší počítače umožňovaly spouštět pouze jeden program. Tento program plně využíval OS i všechny systémové zdroje. Současné počítače umožňují běh více

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Wonderware Průmyslové počítače

Wonderware Průmyslové počítače Wonderware Průmyslové počítače Průmyslové počítače rozšíření nabídky od Wonderware Značka Wonderware (součást koncernu Schneider Electric) je známá zejména jako výrobce špičkového softwaru pro průmyslové

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více