do strategií návrhu ekologických výrobků - EcoDesign - Proč, co, jak?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "do strategií návrhu ekologických výrobků - EcoDesign - Proč, co, jak?"

Transkript

1 Úvod do u & Strategie Úvod do strategií návrhu ekologických výrobků - - Proč, co, jak? Ivan Szendiuch, Jindřich Bulva Ústav mikroelektroniky, FEKT, Vysoké učení technické v Brně Brno, 17. května Karsten Schischke, Marcel Hagelüken Fraunhofer IZM Řízeno Financováno Evropskou komisí page 1

2 Úvod do u & Strategie Projekt na podporu malých a středních firem z oblasti elektrotechnických výrob Cíl semináře: Zvýšit vědomosti o ekologickém návrhu a konstrukci výrobků Poslání semináře: Proč? Co? Jak? 28 bezplatných workshopů -seminářů v celé Evropě (Duben-Září) Hlavní organizátor: Fraunhofer IZM, Berlín Financováno Evropskou komisí page 2

3 Úvod do u & Strategie Projekt Kampaň je vedena především k podpoře malých a středních firem, které se zabývají výrobou elektronických a elektrotechnických obvodů, přístrojů, zařízení a systémů, ale slouží i k rozšíření vědomostí této závažné oblasti mezi všechny pracovníky v elektrotechnice Výrobci dílčích elektrotechnických sestav CM Contract Manufacturer Finální výrobci OEM Original Equipment Manufacturer page 3

4 Úvod do u & Strategie Projekt Toto je naše nabídka pro vás: Představíme vám: různé úhly pohledu na ekologický návrh a konstrukci výrobků, legislativní požadavky, některé nástroje pro ekologický návrh. Podpoříme: - inspiraci a strategii směřující ke zlepšení vašich výrobků, - vytvoření účinného systému pro řešení a sledování této oblasti. page 4

5 Úvod do u & Strategie Cíle semináře Co se můžete dozvědět: Jak dosáhnout shody s legislativou i s požadavky trhu Jak rozvíjet myšlenky pro Eco-Design Jaké nástroje volit pro praktický přístup a řešení Jak posuzovat vaše výrobky a procesy z pohledu ekologických požadavků Jak využít ekologické výhody pro nové podnikatelské aktivity page 5

6 Úvod do u & Strategie Obsah 1. Co je předmětem zájmu o ekologické výrobky a proč? Jak je ovlivňováno prostředí a vliv elektroniky na životní prostředí ( 6 19 ) Zelené výrobky obchodní výhody Přizpůsobení se legislativě EU 2. Jak dělat Eco-Design? Presentace strategií, nástrojů a metod page 6

7 Úvod do u & Strategie - Definice = Ekologický návrh a konstrukce výrobků - základní filozofie z pohledu prostředí: omezení vlivu na životní prostředí během celého životního cyklu výrobku + návrh a konstrukce stále dokonalejších ekologických výrobků Konec XX. století - nástup manažerů jakosti (TQM) Začátek XXI. století nástup manažerů životního prostředí (EMAS) page 7

8 Úvod do u & Strategie Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklady vlivu na životní prostředí Snižování zásob surovin ve světě Spotřeba energií Spotřeba vody Globální oteplování Úbytek ozonu Smog Kyselé ovzduší Znečisťování ovzduší Vysušování vodních ploch Znečisťování vodních zdrojů Hluk 85 db Záření - EMC.celosvětový problém Vněkterých zemích došlo k tomu, že hlavní ekosystémy, které zabezpečují lidem přežití, jako jsou lesy, systémy pitné vody, pobřežní mořské vody, pastviny a zemědělská půda, stojí těsně před limitem svého vyčerpání. Neudržitelná spotřeba a produkce, krátkodobé ekonomické zájmy, důsledky dané nárůstem obyvatelstva a jeho chudobou, vytváří na tyto ekosystémy obrovský tlak. ze zprávy UN Department of Economic and Social Affairs page 8

9 Úvod do u & Strategie Jak je ovlivňováno životní prostředí? Cenia česká informační agentura životního prostředí UN Department of Economic and Social Affairs page 9

10 Úvod do u & Strategie Jak je ovlivňováno životní prostředí? Životní cyklus výrobku zahrnuje : Získávání surovin a materiálů Výroba dílů a součástek Montáž výrobků Distribuce a prodej Používání výrobků Servis a oprava výrobků Opakované užívání Konec životního cyklu plus: veškerá doprava!!! (logistika) Marketing Vývoj Výrobku Součástky Materiály DFM Procesy Zařízení Komplexní přístup k posuzování požadavků životního prostředí na výrobky a služby Výroba Jakost a ekologie ~ cena Prodej Trhy Servis Likvidace page 10

11 Úvod do u & Strategie Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklad vlivu na prostředí: Montáž a použití DPS 6 fází (1/6) 1. Fáze životního cyklu: těžba surovin Vliv na prostředí: získávání a současně úbytek surovin Prvotní vliv: těžba a zpracování surovin Cu, Au, získávání pryskyřic atd. Druhotný vliv na životní prostředí - nevhodné technologické postupy a manipulace (používání látek škodlivých lidskému zdraví olovo, benzen, kyanidy, chrom, kadmium, tetrachloridy, trichloretyleny atd.) page 11

12 Úvod do u & Strategie Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklad vlivu na prostředí: Montáž a použití DPS (2/6) 2. Fáze životního cyklu : výroba DPS Vliv na prostředí : zpracování materiálů a čistící procesy (v minulosti byly pro čištění užívány freony a různé škodlivé chemikálie) Zmenšování ozónové vrstvy a zhoršování ovzduší Vliv na zdraví vyjádřený zdravotními a ekologickými riziky hygiena práce! (leptání, odmašťování, dopování prvky atd.) page 12

13 Úvod do u & Strategie Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklad vlivu na prostředí: Montáž a použití DPS (3/6) 3. Fáze životního cyklu : montáž DPS Vliv na prostředí : znečištění ovzduší Kontrola povolené koncentrace znečistění na pracovišti (NPK) uvedené v Dokumentaci o bezpečnosti práce (hygiena práce) Bezolovnaté pájky, problém je řešen Ale při jaké energetické spotřebě? Co tavidla a čistění? Použití ochranné atmosféry a její spotřeba page 13

14 Úvod do u & Strategie Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklad vlivu na prostředí: Montáž a použití DPS (4/6) 4. Fáze životního cyklu : používání DPS I Vliv na prostředí: spotřeba energie a globální oteplování Spotřeba energie, vylučování CO 2 a spotřeba plynu, uhlí nebo olejů CO 2 způsobuje globální oteplování Kyotský protokol zavazuje všechny státy k redukci CO 2 page 14

15 Úvod do u & Strategie Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklad vlivu na prostředí : Montáž a použití DPS (5/6) 5.Fáze životního cyklu : používání DPS II Vliv na prostředí : elektromagnetické záření a elektromagnetická pole(emc) Nejsou známy skutečné účinky na lidské zdraví Zákazník to chápe jako hlavní problém ale neřeší to page 15

16 Úvod do u & Strategie Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklad vlivu na prostředí: Montáž a použití DPS (6/6) 6. Fáze životního cyklu : likvidace vyřazených DPS Vliv na prostředí : znečištění půdy a vodních zdrojů Únik nebezpečných látek, např. olova, laminátů a celé řady dalších materiálů do půdy a do spodních vod page 16

17 Úvod do u & Strategie Jak je ovlivňováno životní prostředí? Nejvíce energie se v dnešní době spotřebovává v budovách. Budovy se rovněž nejvíce podílejí na emisích CO 2. V celé Evropské unii lze renovací budov tak, aby odpovídaly moderním energetickým standardům, ušetřit ročně téměř 400 milionů tun CO 2. Pro srovnání: Evropská unie musí podle Kyotského protokolu snížit do roku 2012 emise CO 2 o 8 % (266 mil. tun) ve srovnání s rokem Kyotský protokol sám o sobě problém klimatických změn nevyřeší, ale je to důležitý první krok. Podle analýz, které si nechala vypracovat Evropská unie, mělo dojít v průmyslových zemích do roku 2002 ke snížení emisí CO 2 o 30 % ve srovnání s jejich množstvím v roce Do roku 2050 se počítá s dalším snížením o 60 až 80 %, pokud má průměrná teplota vzrůst o pouhé dva stupně Celsia. page 17

18 Úvod do u & Strategie Vlivy elektroniky na životní prostředí Typické kritické oblasti Energetická spotřeba domácích/kancelářských přístrojů: > 25% celkové elektrické spotřeby Domácí osvětlení: 17% celkové elektrické spotřeby Elektrická a elektronická zařízení využívají 75% z 1,2 mil. tun speciálního skla produkovaného ročně v EU Krátký životní cyklus výrobků a pomalá inovace Složité opravy a údržba Široká pestrost materiálů složitá recyklace a třídění Všudypřítomná elektronika: elektronika je dnes obsažena ve všech průmyslových oblastech, zejména v materiálově různorodých výrobcích page 18

19 Úvod do u & Strategie Vlivy elektroniky na životní prostředí Jedna z cest ke zlepšení - výhody které přináší zelené výrobky Zmenšování rozměrů a hmotnosti výrobků (od hardwaru k softwaru) Miniaturizace Koncentrace (informací a dat např. MP3 přehrávač) Digitalizace Přenosné provedení Integrace funkcí (zvyšuje cenu a složitost) Elektronický versus mechanický přenos informací Energeticky úsporná zařízení Zlepšení výrobních procesů pomocí Hodně funkcí za málo peněz inteligentního řízení a automatizované, Globalní sítě čisté výroby page 19

20 Úvod do u & Strategie Zelený výrobek 1. Co je předmětem zájmu a proč? Jak je ovlivňováno prostředí a vliv elektroniky na životní prostředí Zelené výrobky přináší obchodní výhody ( ) Přizpůsobení se legislativě EU 2. Jak dělat Eco-Design? Presentace strategií, nástrojů a metod page 20

21 Úvod do u & Strategie Zelený výrobek Podnikatelské aspekty Konkurence Tlak trhu Veřejné mínění Požadavky zákazníků Bezpečnost zákazníků Zelená se lépe prodává Inovace Úspora nákladů Omezení rizik Motivace zaměstnanců Programy pod záštitou ekologických značek Firemní odpovědnost Masová komunikace Spojení s distribučními řetězci Jakost výrobků Legislativní předpisy Osobní přístup page 21

22 Úvod do u & Strategie Zelený výrobek Příklad vstřícného podnikatelského přístupu: Zdokonalení energetických zdrojů Filozofie: Zlepšení vlastností nabíječky předním výrobcem mobilních výrobků zaměřené na vývoj a distribuci výrobku šetrného k životnímu prostředí. Během našeho vývoje se soustřeďme na vzdělávání uživatelů o funkcích a výhodách výrobků navržených s ohledem na životní prostředí. (Na rozdíl od často slýchaného argumentu: zákazníka zelený výrobek nezajímá ) page 22

23 Úvod do u & Strategie Obchodní příklad: Zlepšení energetického systému (Solio UK) page 23

24 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Podnikatelský přístup: Zlepšení energetických systémů Výrobek: Solio Solární nabíječka pro mobilní zařízení Kombinací estetického vzhledu se zaměřením na splnění požadavků zeleného výrobku - bezpečné a super Macworld Best of Show Award Solární nabíječka je perfektním výrobkem z pohledu životního prostředí Vzdělávání zákazníků probíhá prostřednictvím internetu na: page 24

25 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Podnikatelský přístup: Zlepšení energetických systémů Eco-Design aktivity: Analýza toxicity a energetické náročnosti byla provedena ve spolupráci s Fraunhofer IZM Byly zkoumány možnosti dalšího zlepšování vydává víc energie než spotřebuje, filozofie je zaměřena na: - životnost výrobku, Solio bude v ideálním případě produkovat více energie než bylo potřeba pro jeho výrobu. - vyváženost výroby, vznik CO 2 je kompenzován výsadbou nových stromů v rozvojových zemích (Future Forests) page 25

26 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Pohled z podnikatelského hlediska Strategie musí být podřízena zákazníkovi (soukromý sektor) Je typické, že: Informovanost globálně klesá Existuje rozmanitost názorů a priorit Cena, funkčnost, služby ovlivňují rozhodnutí kupujících Zelená" může být rozhodnutím na váhách, ale zelené výhody jsou často neurčité Jaká část zákazníků důvěřuje zákaznickým organizacím, případně organizacím propagujících ekologické produkty Mnoho zákazníků nedůvěřuje vládní ekologické politice a ekologickým požadavkům na průmysl page 26

27 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Povědomí zákazníků Výsledky studie v Německu (2004): Jste ochotni platit více za ekologicky šetrné produkty? ano 10 spíše ano 53 spíše ne 26 ne Poznámka: Obecně neplatí, že tyto produkty musí být dražší page 27

28 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Ekologické známky Německo Země Výrobkové skupiny Počet výrobků s udělenou ekologickou známkou v roce 2002 Firmy Výrobky Severské země Španělsko Rakousko Francie Nizozemí Ostatní země EU (reference: Rubik, 2004) page 28

29 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Agentura pro ekologicky šetrné výrobky Odpovědný a výkonný orgán Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků. Přijímá a vyřizuje přihlášky žadatelů o propůjčení ochranné známky "Ekologicky šetrný výrobek" konkrétním výrobkům a samozřejmě také kontroluje dodržování kritérií a podmínek u držitelů této známky. Je odpovědným a výkonným orgánem programu udělování ekoznačky EU. Poskytuje informace o kritériích ověřovaných pro ekoznačku EU a spolupracuje s European Ecolabelling Board. www: page 29

30 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Povědomí zákazníků: Ekologické známky Výsledky studie FI v Německu (2004): Znáte Blue Angel označení? 17%: ne 83%: ano z toho: 49% ano, Blue Angel je důležitá pro mé rozhodnutí o nákupu Znáte EU flower označení? 83%: ne 17%: ano z toho: 22% ano, EU flower je důležitá pro mé rozhodnutí o nákupu page 30

31 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Ekologické známky - Příklad: Blue Angel První oficiální národní ekologické označení vzniklé v roce 1978 Přibližně typů výrobků a služeb Přibližně 710 označení používaných v Německu a v cizině má povoleno využívat Blue Angel Oblast elektronické výroby: Mobilní telefony, osobní a přenosné počítače page 31

32 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek (Zelené) státní zakázky Státní zakázky představují v průměru 12% HDP EU Státní zakázky představují velký potenciál pro zlepšení využití ekologicky šetrného přístupu v průběhu celé doby životnosti výrobku Popis/označení výrobku jako kritéria a kritérium definované v kontraktu page 32

33 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Základní pohled z podnikatelského hlediska Snižování nákladů Výroba: používání vhodných výrobních pomůcek Výrobky: méně materiálů, minimalizace dopravy, vyloučení škodlivých látek Menší využívání (zázemí) příslušenství; menší rozmanitost příslušenství méně vnitřní logistiky Menší pouzdra, váha, objem (efektivnější logistika) Menší spotřeba látek důležitých pro životní prostředí je propojeno s náklady Kratší čas pro montáž a demontáž nižší montážní náklady Použití recyklovatelných materiálů page 33

34 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Základní pohled z podnikatelského hlediska Snižování nákladů: Kolik platíte vy a vaši dodavatelé za materiály, pomůcky, energie, vodu? 20, 30, 40% celkových výrobních nákladů? a kolik těchto materiálů, pomůcek, energií a vody končí jako výrobní odpad? tento nákup odpadů vás stojí ohromné finanční částky! Snižte náklady snížením spotřeby materiálů, energií a vody! page 34

35 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Pohled z podnikatelského hlediska Buď bystrý, vytvářej nové podnikatelské ideje! Příklad: Znovu použití počítačů Recyklační sítě, IT konzultanti, zajištění maloobchodu v Berlíně a Hamburku Společné úsilí vedoucí k pořízení použitých PC Standardizované postupy pro repasování, testovaní a zajištění kvality (záruka) Vývoj značky ReUse Computer page 35

36 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Pohled z podnikatelského hlediska Buď bystrý, vytvářej nové podnikatelské ideje! Příklad: Znovupoužití počítačů Vývoj nových obchodních strategií, tj. roll-out použitých PC Překonání překážek pro přijetí second-hand zboží: zajistit jakost a poskytnout servis V souladu s veřejnými zakázkami: Smlouva mezi TU v Berlíně a ReUse Network, cílem uspořit (-2007): ,- page 36

37 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Pohled z podnikatelského hlediska Příklad: Znovupoužití počítačů Přidané služby orientované na zvýšení povědomí zákazníků: Informační leták 12 eco-tipů pro počítače : U vašeho počítače používejte funkci power save. Pokud si koupíte použité PC, váš prodejce vám pomůže se správným nastavením. Nákup počítačů? Nejprve si rozmyslete, co potřebujete za funkce. Použité PC možná stále splní vaše požadavky. page 37

38 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Pohled z podnikatelského hlediska Důležitá oblast: Průmysloví zákazníci (B2B) Mnoho z nich má všeobecný zájem o zelené aktivity Mnoho z nich má seznam zelených požadavků mezi prioritami Chtějí přispět k úspěchu v této oblasti Jsou dobře informovaní v této oblasti page 38

39 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Podnikatelská aktivita: TWINflex Produkt vyvinul: Würth Elektronik PCB realizovaný MicroVia technologií v kombinaci s ohebným materiálem kterým je polyimid Flexibilní provedení a funkce: vhodné pro ohebné spoje s vysokou hustotou a 3D obvody Fólie může být umístěna na homogenní plastický nebo keramický substrát Würth Elektronik Tradiční vícevrstvá PCB TWINflex: oddělený pevný substrát a obvod page 39

40 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Podnikatelská aktivita: TWINflex Ohled na životní prostředí TWINflex odděluje mechanické a elektrické funkce běžného PCB Drahé materiály (jako ušlechtilé kovy) mohou být znovu získány Ostatní materiály mohou být lehce demontovány a použity bez další úpravy Snížení nákladů na třídění na konci životního cyklu (příprava pro zavedení WEEE) Použití škodlivých látek během výrobního procesu je výrazně omezeno díky technologii TWINflex page 40

41 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Pohled z podnikatelského hlediska Buďte ochotní! Příklad: Zábavné zařízení OEM V prosinci 2001 holandští kontroloři zastavili dovoz zábavných zařízení kvůli zvýšené úrovni kadmia v kabelech Důsledky: ztráty prodejců o vánocích 2001, Opatření: OEM vyměnili kabely u 1.3 milionu zařízení a zahájili znovu prodej Poučení: OEM spustili Green Partnership Initiative s přísnými požadavky na dodavatele aby takové situaci příště předešli být Green Partner je velkou obchodní výhodou Nepsaný zákon zní musíš! Je na vás uplatnit důsledně strategie v souladu s legislativou a současně s vytvářením podnikatelských výhod je to hra o čas page 41

42 Úvod do u & Strategie Obsah 1. Co je předmětem zájmu a proč? Jak je ovlivňováno prostředí a vliv elektroniky na životní prostředí Zelené výrobky obchodní výhody Přizpůsobení se legislativě EU (41 71 ) 2. Jak dělat Eco-Design? Presentace strategií, nástrojů a metod page 42

43 Úvod do u & Strategie Politika a legislativa EU zaměření: výroba Rámcové normy pro ovzduší Regulace látek poškozujících ozonovou vrstvu Normy týkající se vypouštění emisí... zaměření: výrobek EuP IPP(Integrated Product Policy) RoHS WEEE ELV ELD (Energy Labelling Directive)... zaměření: podnik EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) tradiční end-of-pipe přístup Integrovaný přístup Integrated Pollution Prevention & Control (IPPC) page 43

44 Úvod do u & Strategie Politika a legislativa EU zaměření: výrobek Integrovaná politika pro výrobky specifické předpisy zaměření: podnik EuP (draft) Směrnice týkající se energií Požadovaná nařízení Již existující směrnice energetické účinnosti El. odpad: WEEE Zakázané materiály: RoHS (automobilový průmysl: ELV) Management životního prostředí: EMAS page 44

45 Úvod do u & Strategie Integrovaná výrobková politika IPP Filozofie IPP se zaměřuje na jednotlivé fáze životního cyklu výrobku a klade důraz na zlepšení vlivu na životní prostředí Je výhodné, pokud IPP sdružuje lidi pracující na různých odděleních ovlivňujících životnost výrobku Zaměřuje pozornost v širokém pohledu IPP výrobku z pohledu povinností i požadavků page 45

46 Úvod do u & Strategie Směrnice EuP Souhrn "Energy using Products (EuP)" -směrnice se stane základem pro konstrukci nových výrobků budoucnosti V současnosti je ve formě návrhu Sjednocuje zákony EU v souladu s označením CE Výrobky v EU označované jako ekologické mají předpoklad splnit i požadavky EuP Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council On establishing a framework for the setting of Eco-design requirements for Energy-Using Products and amending Council Directive 92/42/EEC/* COM/2003/0453 final - COD 2003/0172 */ page 46

47 Úvod do u & Strategie Směrnice EuP Filozofie EuP v souladu s Integrated Product Policy Cíl: optimalizace životního cyklu celého výrobku Perspektiva: vyvážení účinků na životní prostředí v různých fázích životního cyklu page 47

48 Úvod do u & Strategie Směrnice EuP Shrnutí cílů Integrace otázek životního prostředí do návrhu a vývoje Nastavení požadavků na ekologii výrobků Povinnost vykazovat některý z následujících dokumentů: V systému managementu životního prostředí (EuP příloha V) V řízení interního auditu (EuP příloha IV) EMAS (EU Environmental Management Audit Scheme) ISO A další systémy řízení (vyhovující požadavkům v příloze V) Neovlivnit nepříznivě Výkon výrobku Bezpečnost používání Zájem a spokojenost spotřebitelů page 48

49 Úvod do u & Strategie Směrnice EuP Obecná ustanovení Stanovení vlivu výrobku na životní prostředí během jeho životního cyklu (Eco-Profile) Princip je založen na charakteristikách a parametrech výrobků významných pro životní prostředí Provedení analýzy, jejíž hloubka musí dostatečně vyjadřovat vlivy a velikosti dopadu na životní prostředí page 49

50 Úvod do u & Strategie Směrnice EuP Eco-design požadavky Obecné, cílené na zlepšení celkového přístupu k životnímu prostředí, zaměřeného na aspekty určené měřením a/nebo Specifické, ve formě mezních hodnot pro vybrané ekologické ukazatele, jež mají nepříznivý vliv na životní prostředí page 50

51 Úvod do u & Strategie Směrnice EuP EuP- hlediska u obecný pohled EuP výrobek Fáze životního cyklu analýza Hlediska životního prostředí hodnocení Parametry Eco-profil page 51

52 Úvod do u & Strategie Směrnice EuP Hlediska ekologického návrhu fáze životního cyklu Nákup materiálů a komponent Výrobní proces Balení, doprava a distribuce Instalace a údržba Používání Konec životnosti, likvidace page 52

53 Úvod do u & Strategie Směrnice EuP Hlediska ekologického návrhu otázky životního prostředí Spotřeba materiálů, energií a jiných zdrojů Emise produktů do vzduchu, vody nebo půdy Znečištění pomocí fyzikálních jevů jako je hluk, vibrace, záření, elektromagnetické pole Tvorba odpadů Možnosti znovu použití, recyklace a obnovení materiálů a/nebo energií page 53

54 Úvod do u & Strategie Směrnice EuP Hlediska ekologického návrhu parametry, např.: Hmotnost a objem výrobku Použití recyklovaných materiálů Spotřeba energií během životního cyklu Použití nebezpečných látek Množství a druhy spotřebních materiálů potřebných pro správné používání a údržbu Využití použitých součástí page 54

55 Úvod do u & Strategie Směrnice EuP v detailu Volba a způsob výběru parametrů Měření je vhodné provést u výrobků, které: Představuje významný objem prodeje a obchodu na domácím trhu Představuje významný vliv na životní prostředí Umožňuje dosažení dalšího zlepšení Ostatní hlediska (provedení výrobků, zdraví & bezpečnost, vliv na zákazníky, konkurence, náročnost výroby) musí být brány rovněž v úvahu page 55

56 Úvod do u & Strategie Směrnice EuP v detailu Konkrétní požadavky ekologického návrhu jsou implementované již v předchozí legislativě EU Směrnice požadované energetické účinnosti pro zátěž zářivkového osvětlení (2000/55/EC) Směrnice požadované energetické účinnosti pro domácí ledničky, mrazničky a jejich kombinace (96/57/EC) Směrnice požadované účinnosti pro plynové ohřívače vody (92/42/EEC) Hlavní obsah těchto směrnic: dodržení minimální požadované účinnosti, jež musí být splněna před uvedením výrobku na trh page 56

57 Úvod do u & Strategie Směrnice EuP v detailu Nástroje pro sledování životního prostředí Hodnocení životního cyklu pro klíčové kategorie/výrobky Souhrn vlivů na životní prostředí Identifikace stěžejních faktorů životního prostředí Třídící nástroje Zaměřit na klíčové oblasti životního prostředí Vybrat vhodné nástroje pro kvantitativní vyjádření statistické metody Odhadnout vliv navrhovaných opatření na klíčové oblasti životního prostředí Sledovat životní cyklus! EuP speciálně nevyžaduje LCA - ale eco-profil! page 57

58 Úvod do u & Strategie RoHS v detailu Členské státy musí zaručit, že od , že nebudou elektrické a elektronické společnosti uvádět na trh výrobky obsahující Olovo Rtuť Kadmium Šestimocný chróm Polybrombifenyl (PBB) Polybromdifenylether (PBDE)...a další vybrané látky s negativním dopadem na životní prostředí page 58

59 Úvod do u & Strategie RoHS v detailu RoHS čl. 2: Rozsah (Příloha I A WEEE) Velká a malá domácí zařízení IT a telekomunikační přístroje Spotřební elektronika Světelné zdroje Elektrické a elektronické nářadí Hračky, vybavení pro sport a volný čas Automatizovaná technika page 59

60 Úvod do u & Strategie RoHS v detailu RoHS čl. 2: Rozsah (Příloha I a WEEE) Vyjímky: Zdravotnická zařízení Monitorovací a řídící přístroje Rozměrné nepřenosné průmyslové zařízení Elektrické a elektronické výrobky uvedené na trh před Náhradní součástky pro opravu page 60

61 Úvod do u & Strategie RoHS v detailu Prolínání RoHS s Eco-design RoHS je zaměřena směrem k výběru povolených materiálů (Certificate of Conformity vs. Kompletní deklarace materiálů), materialy musí být dodávány z prověřených dodavatelských řetězců V obou případech: podstata kontroly je založena na znalosti výrobku z pohledu použitých materiálů RoHS povoluje výjimky, pokud neexistují alternativy příznivější k životnímu prostředí page 61

62 Úvod do u & Strategie WEEE Řeší kontrolu odpadů a likvidaci výrobků Stanovuje recyklační kvóty Skutečnosti a předpoklady Množství elektrotechnického odpadu: 6 milionů tun v EU za rok Trend: růst 3 až 5% ročně Míra sběru, zpracování a obnovení je doposud nízká Zpracování je často náročné WEEE zahrnuje především: Těžké kovy, problematické chemikálie Vzácné materiály jako drahé kovy, měď, cín page 62

63 Úvod do u & Strategie WEEE v detailu Příloha I A: Rozsah Velká a malá domácí zařízení IT a telekomunikační přístroje Spotřební elektronika Světelné zdroje Elektrické a elektronické nářadí Hračky, vybavení pro sport a volný čas Automatizační technika page 63

64 Úvod do u & Strategie WEEE v detailu Zapojené strany Pouze distributor nebo výrobce je zavázán dodržovat požadavky uvedené ve WEEE směrnicích Pravidla nejsou přímo závazná pro dílčí dodavatele ale dbejte požadavků, které budou vzneseny od dodavatelského řetězce a vašich zákazníků! page 64

65 Úvod do u & Strategie WEEE v detailu Vysvětlení Obnova (Příloha IIB nařízení 75/442/EEC) Znovu použití (Článek 3) Recyklace (článek 3): přepracování původních i jiných cílů, s vyloučením energetické obnovy (Materialová recyklace) Energetická obnova ( tepelné recyklace ) Užití WEEE nebo jejich části ke znovupoužití Procesy úprav jsou popsány v nařízení 75/442/ EEC page 65

66 Úvod do u & Strategie WEEE v detailu Míry pro sběr, obnovu a recyklaci Tříděný sběr 4 kg na obyvatele za rok Velké domácí zařízení, automatizační technika 80 hm.-% zpracovatelných 75 hm.-% znovu použití*, recyklace ICT, spotřební elektronika 75 hm.-% zpracovatelných 65 hm.-% znovu použití*, recyklace Ostatní Malé domácnosti, světelná zařízení, elektrické a elektronické přístroje (bez rozměrných nepřenosných průmyslových přístrojů), hračky, vybavení pro volný čas a sport, monitorovací a řídící technika 70 hm.-% zpracovatelných 50 hm.-% znovu použití*/recyklace *K nebudou započítávány znovu použité el. zařízení page 66

67 Úvod do u & Strategie WEEE v detailu Odpovědnost výrobců WEEE z pohledu domácností : Výrobci zdarma nainstalují systém pro sběr koncovým uživatelům, vytvoření veřejných sběrných bodů Výrobci přejímají náklady na znovu užití, recyklaci a likvidaci Je možný Individuální nebo hromadný systém sběru Distributoři mohou dobrovolně (zdarma) odebírat odložené zboží WEEE z pohledu ostatních : Výrobce musí zajistit vhodné řešení pro sběr výrobků od zákazníků z průmyslového sektoru po ukončení jejich funkce Výrobce odpovídá za sběr, znovu použití, recyklaci, likvidaci page 67

68 Úvod do u & Strategie WEEE v detailu Informace o výrobcích pro recyklátory Výrobci musí poskytnout informace o znovu použití a zpracování pro každý nový typ elektrotechnického výrobku uvedený na trh, a to nejpozději do jednoho roku od uvedení na trh Pokud je třeba provádět třídění, zpracování nebo recyklaci s pomocí zařízení, je třeba dále uvádět: rozdílné části a materiály pro třídění, umístění nebezpečných látek a přípravků page 68

69 Úvod do u & Strategie Management životního prostředí Standardy řízení životního prostředí ISO EU Environmental Management and Audit Scheme (EMAS), , Aktuální požadavky EuP page 69

70 Úvod do u & Strategie Management životního prostředí Existuje propojení systému řízení životního prostředí s ekologickým návrhem Z pohledu podniku na výrobky: Které klíčové faktory používáte k měření zlepšení ve vašem systému řízení životního prostředí? Ve spojení s výrobou energetická spotřeba spotřeba vody spotřeba speciálních chemikálií tvorba odpadů tvorba nebezpečných odpadů s odkazem na co? page 70

71 Úvod do u & Strategie Management životního prostředí Existuje propojení systému řízení životního prostředí s ekologickým návrhem Spotřeby s odkazem na počet výrobků (OEM, ale může to být velmi specifické) m² DPS (DPS vyrobených, nebo: m² DPS celkové plochy) m² křemíkového waferu (polovodičová výroba, zlepšení: m² křemíkového waferu na maskovací vrstvu) váhu (výrobci plastových součástí)... Nyní již máte váš výrobek připraven k testům! Nastavte cíl, zaveďte zdokonalení vaší výroby, ušetříte peníze a tak zlepšíte i váš výrobek! page 71

72 Úvod do u & Strategie Management životního prostředí Existuje propojení systému řízení životního prostředí s ekologickým návrhem Nákladová strategie Krok 1: Rozdělte vaše výrobní náklady, určete náklady živ. prostředí energie chemikálie voda ostatní zdroje Krok 2: - Definujte klíčové otázky -Určete řízení hlavních nákladů % nákladů na energie % nákladů na chemikálie % nákladů na vodu... Krok 3: Zlepšete výrobu, snižte výrobní náklady, řiďte klíčové otázky, (testujte) page 72

73 Úvod do u & Strategie Obsah 1. Co je předmětem zájmu a proč? Jak je ovlivňováno prostředí a vliv elektroniky na životní prostředí Zelené výrobky obchodní výhody Přizpůsobení se legislativě EU 2. Jak dělat Eco-Design? Presentace strategií, nástrojů a metod ( ) page 73

Legislativa a životní prostředí vod do strategií návrhu ekologických výrobků -EcoDesign a lidské zdraví - Proč, co, jak?

Legislativa a životní prostředí vod do strategií návrhu ekologických výrobků -EcoDesign a lidské zdraví - Proč, co, jak? Legislativa a životní prostředí vod do strategií návrhu ekologických výrobků -EcoDesign a lidské zdraví - Proč, co, jak? (10) www.ecodesignarc.info Obsah 1. Co je předmětem zájmu o ekologické výrobky a

Více

Úvod do strategie návrhu ekologických výrobků

Úvod do strategie návrhu ekologických výrobků Úvod do strategie návrhu ekologických výrobků Ivan Szendiuch, Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Microelectronics, CZ- 602 00 Brno, Udolni

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

TNI 01 0964. TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE ICS 01.120;13.020.01 Březen 2010. Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů

TNI 01 0964. TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE ICS 01.120;13.020.01 Březen 2010. Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE ICS 01.120;13.020.01 Březen 2010 Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů TNI 01 0964 idt CEN Guide 4:2008 idt ISO Guide 64:2008 Guide for addressing

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ZPRÁVA ZA 2. ETAPU ENVIROS, s.r.o. ÚNOR 2015 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU URČENÍ NÁSTROJŮ A KONKRÉTNÍCH ÚKOLŮ K ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE OPATŘENÍ A NAPLNĚNÍ CÍLŮ, VČETNĚ NÁVRHU JEJICH HODNOCENÍ, STANOVENÝCH

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

ze dne 6. července 2005

ze dne 6. července 2005 22.7.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 191/29 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Více

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce 2010 Audit v oblasti udržitelné energie Tato publikace byla vytvořena Pracovní skupinou INTOSAI pro audit v oblasti životního

Více

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Nečasová Brno, podzim 2007 Prohlášení: Prohlašuji, že tato práce je

Více

MANUÁL PRO ŠKOLENÍ VZDĚLAVATELŮ

MANUÁL PRO ŠKOLENÍ VZDĚLAVATELŮ MANUÁL PRO ŠKOLENÍ VZDĚLAVATELŮ 1 OBSAH 1. ÚVOD DO UDRŽITELNOSTI... 7 KONCEPT UDRŽITELNOSTI... 7 ZÁKLADNÍ PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE... 9 VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE... 10 2. MEZINÁRODNÍ

Více

BUY SMART+ Chytré nakupování: Úspora energie, nákladů a ochrana klimatu. Pokyny pro zelené nakupování úsporného osvětlení

BUY SMART+ Chytré nakupování: Úspora energie, nákladů a ochrana klimatu. Pokyny pro zelené nakupování úsporného osvětlení Guideline - efficient lighting BUY SMART+ Zelené nakupování je správná volba Chytré nakupování: Úspora energie, nákladů a ochrana klimatu Pokyny pro zelené nakupování úsporného osvětlení Supported by

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) L 197/38 Úřední věstník Evropské unie 24.7.2012 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (přepracované znění)

Více

Pracovní program Growth 2001-2002

Pracovní program Growth 2001-2002 Pracovní program pro akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje na podporu "konkurenceschopného a udržitelného růstu" 1998-2002 Podrobnosti o cílech a prioritách v oblasti výzkumu a technologického

Více

MANUÁL PRO PREVENCI A MINIMALIZACI ODPADU MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

MANUÁL PRO PREVENCI A MINIMALIZACI ODPADU MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY MANUÁL PRO PREVENCI A MINIMALIZACI ODPADU MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Manuál je jedním z výstupů grantového projektu VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zastřešeného

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU

Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU Metodická příručka pro zemědělské podniky Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU Aplikace metodiky čistší produkce v zemědělství Centrum čistší produkce Brno Úvod

Více

Část 4 - Směrná část

Část 4 - Směrná část P l á n o d p a d o v é h o h o s p o d á ˇr s t v í M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e Část 4 - Směrná část Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje Část 4 - Směrná část str.2 Obsah

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

VÝROBA PLOCHÉHO SKLA A KONKURENCESCHOPNÉ NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V EU. VÝKONEM, UDRŽITELNOSTÍ a SCHOPNOSTMI k nízkouhlíkové budoucnosti EU

VÝROBA PLOCHÉHO SKLA A KONKURENCESCHOPNÉ NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V EU. VÝKONEM, UDRŽITELNOSTÍ a SCHOPNOSTMI k nízkouhlíkové budoucnosti EU VÝROBA PLOCHÉHO SKLA A KONKURENCESCHOPNÉ NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V EU VÝKONEM, UDRŽITELNOSTÍ a SCHOPNOSTMI k nízkouhlíkové budoucnosti EU Překlad do češtiny zajistila Asociace sklářského a keramického

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

Kupujte zeleně! Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí

Kupujte zeleně! Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 18.8.2004 SEC(2004) 1050 PRACOVNÍ DOKUMENT PRACOVNÍKŮ KOMISE Kupujte zeleně! Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí EN EN Důležitá

Více

Návrh procesu stanovování podmínek na energetickou účinnost v rámci integrované prevence a omezování znečištění

Návrh procesu stanovování podmínek na energetickou účinnost v rámci integrované prevence a omezování znečištění Návrh procesu stanovování podmínek na energetickou účinnost v rámci integrované prevence a omezování znečištění Česká energetická agentura Praha, 2006 Název produktu: Zpracovatel produktu: Autoři produktu:

Více

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY 1 QMS pro malé a střední podniky Koncepce managementu kvality Historie a současné koncepce řízení kvality Historie

Více

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Vzhledem k tomu, že zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více