PRÁVO PRO POSKYTOVATELE FINANČNÍCH SLUŽEB PRAVIDLA BEZŮHONNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVO PRO POSKYTOVATELE FINANČNÍCH SLUŽEB PRAVIDLA BEZŮHONNOSTI"

Transkript

1 PRÁVO PRO POSKYTOVATELE FINANČNÍCH SLUŽEB PRAVIDLA BEZŮHONNOSTI Druhy služeb cenných papírů 1. Investiční poradenství s testem způsobilosti Investiční poradenství zahrnuje individuální doporučení nebo tipy pro klienta. Doporučení nebo i jen tip můžou být vyslovené jen po pozitivním testu způsobilosti. 1. krok: Know your Customer profil klienta Z profilu klienta sa dá vyvodit, jak detailné má být následující poradenství. zaměstnání, věk, vzdělání rozsah poradenských povinností znalosti a zkušenosti v investiční oblasti rozsah poradenských povinností zkušenosti v oblasti s cennými papíry rozsah poradenských povinností finanční poměry finanční únosnost investiční cíle, investiční horizont a rizikové preference pro konkrétní investici cíle klienta 2. krok: Test způsobilosti 1. Shodují se investiční účel, investiční horizont a rizikové sklony klienta s produktem? 2. Finanční únosnost možných rizik pro klienta: může si klient dovolit scénář worst-case např. úplnou ztrátu investice bez ohrožení vlastního životního standardu? Taktéž v souvislosti s jinými investicemi. 3. Je klient schopný na základě svých poznatků a zkušeností správně ohodnotit rizika, spojené s investicí? jakmile jsou všechny 3 body zodpovězené odpovědí ANO: doporučení je možné jakmile je nejméně 1 bod zodpovězený odpovědí NE: doporučení a realizace nejsou povolené 1

2 Doporučení v praxi O investičním poradenství hovoříme tehdy, jakmile jste např. klientovi předložili na výběr rozličné produkty se slovy, že tento by mohl být vhodný. Jakmile jsou 2 příkazci, musí být vypracovaný profil obou příkazců a test způsobilosti musí být pozitivní v obou případech. Jakmile by měli sloužit uložené peníze za 15 let na studium dítěte, musí být sestaven rizikový profil přiměřeně tomuto účelu a ne podle vlastního hodnocení klienta, které by umožňovalo jen vysoké rendity. Klient, který celý svůj nevázaný majetek (všechny úspory) investuje do cenných papírů, si toto riziko bez ohrožení vlastního životního standardu nebude moci dovolit. 2. Obchod bez poradenství s testem přiměřenosti Představení produktu a zprostředkování příkazu klienta bance bez poradenství = bez individuálního doporučení nebo tipu. 1.krok: Know your Customer Profil investora (viz nahoře) 2.krok: Test přiměřenosti 1. Investiční účel, investiční horizont a rizikové sklony klienta? 2. Finanční únosnost možných rizik pro klienta: může si klient dovolit scénář worst-case např. úplnou ztrátu investice bez ohrožení vlastního životního standardu? Taktéž v souvislosti s jinými investicemi. 3. Je klient schopný na základě svojich poznatků a zkušeností správně ohodnotit rizika, spojené s investicí? jestliže NE: VAROVÁNÍ klienta jakmile klient i přes toto (podpisem) souhlasí, je provedení příkazu možné 3. Execution Only = podnět výlučně od klienta Tento postup je vyhrazený poskytovatelům služeb, kteří nabízejí provedení příkazů klienta bez zapojených poradců. Průběh poradenského pohovoru 1. Navázání kontaktu Zákaz přístupu cold calling : Předpokladem na zaslání reklamy je souhlas majitele telefonické přípojky před telefonátem. Zaslání ů, faxů, SMS je možné 2

3 jen po předcházejícím souhlasu přijemce. 2. Zařazení klienta V normálním případě soukromný klient: úplná ochrana pravidel bezúhonnosti 3. Profil investora 4. Povinnost informace a objasnění podle 40 ods. 1 WAG (Zákona o dozoru nad cennými papíry) Minimální informace o bance, poskytovately finančních služeb a cenných papírů: název a adresa banky, komunikační spojení a kontaktní údaje jazyk, v kterém může klient s bankou komunikovat PFS (poskytovatel finančních služeb) jako zprostředkovatel: Musí být jasně stanovené, pro které příkazce má být PFS činný a také skutečnost, že PFS je samostatně činný. druh, čas odevzdání a četnost zpráv o vykonaných službách ( výpisy z depozitu a jiné zprávy) odškodnění investora a zajištění vkladů (na základě brožúry Informace pro klienta ) přehled o obsahu brožúry Informace pro klietna (VOP, politika konfliktů zájmů, zajištění vkladů, politika realizace...) druh služeb cenných papírů Minimální informace o produktu: detailní objasnění charakteristiky produktu: druh cenných papírů, vyhlídky na úspěch, rizika, složení a fungování správy portfólia ( produkty majetkové správy ) přiměřené hodnotící a porovnávací metody (benchmark) při správě portfólií ( produkty majetkové správy ) investiční strategie a výstražné upozornění k rizikům, s nimi spojenými obsáhlé objasnění k vyhlídkám na úspěch a k rizikům jednotlivých produktů (na základě informace o produktu, faktografických tabulek, dokumentu o informacích klienta) všeobecný popis druhů a rizik finančních nástrojů (je třeba brát ohled na stav poznatků klienta) smluvní podmínky při kapitálových a výnosových zárukách (např. dodržení doby trvání, mezičasové výkyvy kurzu) při správě portfólií ( správa majetku ): strategie, cíle, benchmark (porovnávací veličina), riziková hladina, druh obdržených finančních nástrojů (tyto informace vyplývají z informací o produktu a ze smlouvy) při pravidelných investováních: rozdíl mezi příkazem na kusy a příkazem s protihodnotou Minimální informace o realizaci/průběhu náklady a vedlejší náklady investice (celkové náklady, Podmínkový list, provize) místa vykonání příkazu (např. burza) 3

4 Minimální informace o obsahu smlouvy upozornění na právo klienta na odvolání (právo na odstoupení) dostupnost/ navýšení / odběr výpisy z depozitu modality výpovědi smluvní podmínky při případné kapitálové a výnosové záruce (doba trvání atd.) 5. Dokumenty Jaké podklady musí být klientovi odevzdané? Informace pro klienta se Všeobecnými obchodními podmínkami informačný list o produktu při investičních fondech: (zjednodušený) prodejní prospekt resp. dokument o informacích klienta (od 2011) kopie protokolu o rozhovoru a smlouvy Podmínkový list Jaké podklady jsou v každém případě od klienta potřebné? smlouva a protokol o rozhovoru kopie platného cestovního pasu, průkaz totožnosti, řidičský průkaz jen u rakouských klietnů jiné podklady podle jednotlivých případů 6. Co znamená obsáhlé, přímé, jednoznačné/nezavádějící a profesionální poradenství v co možná nejlepším zájmu klienta? Obsáhlé je poradenství klienta pak, jakmile na základě Vámi zprostředkovaných informací klient úplně porozumí, o jaký druh a jaké rizika předmětných služeb se v oblasti cenných papírů/finančních nástrojů jedná. I přes mnohaletou činnost jako investor ve vysoko spekulativní oblasti musí být investor obsáhle informován o všech rizicích a případných ztrátách. Klient sa musí od Vás dozvědět, že pozitívní vývoj hodnoty v minulosti není žádnou zárukou pro požadovaný vývoj v budoucnosti. Profesionálně radíte tehdy, když produktu/cennému papíru rozumíte a prostudovali jste si ho. Klient Vás právem považuje za odborného znalce, pro kterého ze zákona platí daleko vyšší povinnost důkladnosti. Nemusíte konzultovat každé myslitelné a na kapitálovém trhu existující riziko, provádějte avšak poradenství o rizicích, typických pro produkt, např. kurzovní riziko při všech druzích cenných papírů, riziko cizí měny při cenných papírech nevydávaných v EURO, riziko likvidity a emisní riziko při cenných papírech se slabou trhovou kapitalizací. Při chybějícím poradenství, týkající se speciálních rizik, ručí poradce také v případě, jestliže byl klient zběhlým ekonomickým právníkem. Používejte jednoduché výrazy a ne odborné pojmy, jejichž významu/důsledkům klient nerozumí. Jakmile musíte použít odborné výrazy, vysvětlete je. 4

5 Neudělejte chybu a nezobrazujte rizika zkrášleně třeba osobním hodnocením. Profesionální a upřímné poradenství může být zničené záverečnými větami jako ale to se nestane nebo to je velmi nepravděpodobné. 7. Odhalení plateb provizí Klient má být od PFS informovaný o platbách provizí, aby byl zohledněn zájem PFS na co možno nejvyšším výdělku. V opačném případě zůstává svobodným rozhodnutím klienta, rozhodnutí o investici i po letech napadnout a žádat od PSF úplné zpětné převedení investice a platby provize. Investování do zlata a pravidla bezúhonnosti? Při poradenství, týkající se investování do zlata, sa má dodržovat jistý standard a jistá informační celistvost jako při poradenství o cenných papírech. Příklady: Zprostředkovatel má upozornit na to, že smlouva, týkající se nákupu a úschovy drahých kovů, se uskuteční s BANKOU; přezkoumá individuální investiční cíle, existující majetek klienta jakož i jeho odborné znalosti, původ prostředků a dosavadní investiční chování klienta a zaznamená to v protokolu o rozhovoru; musí příslušný produkt drahého kovu úplně a správně objasnit, zvlášť možné rizika; přezkoumá důkladně podpis a totožnost klienta podle úředně vystaveného průkazu s fotografií; zprostředkuje klientovi Informace pro klienta včetně Všeobecných obchodních podmínek BANKY, jakož i kopii podepsané smlouvy a protokolu o rozhovoru a také odevzdá Informace o podmínkách, je povinný BANCE neodkladně podat zprávu, jakmile má důvod k doměnce, že transkace slouží praní špinavých peněz. Právo na náhradu škody Pasti při ručení jsou pro PFS vlastní ručení, regres ze strany hlavního ručitele a zpětné účtování provizí. K právu se dopracuje ne ten, kdo v právu je, ale ten, kdo ví jak svoje právo dokázat: Při poradenských termínech je mimořádně důležité se vždy znovu a znovu ujistit, jestli je klientovi jasný výpis z depozitu, zpráva o činnosti, a pod. a tyto skutečnosti následně dokumentovat. Jakékoliv poznámky v písemné formě, či už v protokolu o rozhovoru nebo v jiných záznamech, zápisy v kalendáři o rozhovoru s klienty a pod. mají před soudem vysokou hodnověrnost a můžou výpověď svědka značně ulehčit. 5

6 COMPLIANCE 1. Vyvarování se konfliktům zájmů ( 34 ff WAG - Zákona o dozoru nad cennými papíry) Zájmy klientů mají před zájmy PFS (optimalizace provize/odměna) a před zájmy banky vždy, bez vyjímky přednost. Žádný klient nesmí být upřednostňován: o zákaz častých převrstvování v rozporu se zájmy klienta, které by sloužilo ke zvýšení odměny o zákaz doporučení ve vlastním zájmu s cílem ovlyvnění trhu a ceny o zákaz uskutečňovat vlastní obchody před obchody klienta nebo paralelně s nimi při znalostech příkazové situace s cílem sebe nebo jiné majetkově zvýhodnit o zákaz příjmání výhod prostřednictvím zprostředkovatele (= provize, výjímka: jen při plném odhalení vůči kientovi) o zákaz doporučení určitých cenných papírů/nabízejícího/druhu cenných papírů s cílem optimalizovat vlastní odměnu o zákaz upřednostňování určitých klientů 2. Zákaz obchodů mezi důvěrnými osobami ( 39 ff WAG, 48 a, b Zákona o burze): Zákaz využívání důvěrných informací s cílem zabezpečit výhody pro sebe nebo pro jiné. Důvěrné informace: Veřejnosti neznámé, přesné informace, které se přímo nebo nepřímo týkají emitentů finančních nástrojů nebo finančních nástrojů samotných a které by v případě zveřejnění byly vhodné na to, aby závažně ovlivnily kurz těchto finančních nástrojů nebo kurz derivovaných finančních nástrojů. Praktický příklad: Vědomost o velkém příkazu např. více klientů, která by při cenném papíru mohla vést k ovlivnění kurzu (při nízké trhové kapitalizaci), nesmí být použita k vlastnímu zvýhodnění. 6

7 3. Manažment stížností ( 17 ods. 5 WAG) o Stížnosti klientů musí být přiměřeně a neodkladně zodpovězené. o Každý případ musí být od začátku až do konce dokumentovaný. o Informujte Vašeho hlavního ručitele o stížnostech a podniknutých opatření. o Podpořte Vašeho hlavního ručitele při objasnění okolností např. zasláním přesného písemného stanoviska. o Při nedodržení můžou vzniknout povinnosti nahrazení škody a správní pokuty. o Veďte protokoll o každém, i velmi krátkém rozhovoru a telefonátu s klientem. Postačí heslovité poznámky v kalendáři. SMLOUVA, PROTOKOL O POHOVORU, FORMULÁŘE 1. Opravy a škrty Opravy a škrty musí být opatřené podpisem klienta a datumem. V opačném případě nebude později možné dokázat a vysledovat, že opravy nebo škrty odpovídaly přání klienta. 2. Protokol o rozhovoru Kdy / pro které obchodní případy je potřebné odeslat aktuální PP? 1. Jakmile každá z více investicí slouží jinému účelu, přičemž klient nechce podstoupit stejné riziko při jednotlivých investicích. Pro každou investici je teda potřebný samostatný protokol o pohovoru. 2. Nejpozději po 3 letech je v každém případě potřebné vyhotovit nový protokol o pohovoru. 3. Už před uplynutím 3-leté lhůty musí být vyhotovený nový protokol o pohovoru, jakmile je PFS nebo bance známo, že se změnil klientův profil např. jeho finanční poměry, rizikový profil a pod. Na koho má být PP vystavený? V zásadě na příkazce resp. na oba příkazce. Při zástupcích platí (zmocněnec, rodiče za nezletilé atd.): finanční poměry, investiční cíle, riziko údaje o zastupovaném znalosti a zkušenosti údaje o zástupci V protokole o pohovoru se toto označí dodatkem jako např. příkazce resp. 7

8 zástupce např. 1. A. znalosti a zkušenosti klienta zástupce nebo ve volném políčku G.). Protokol o pohovoru - ZLATO Zlato je speciální forma investování a proto musí být protokol o pohovoru přizpůsoben těmto zvláštnostem. 4. Speciální případy Přílohy (jednorázové mimořádné platby, varianty zpracovatelského poplatku, a pod.), nezletilé osoby, zmocněnci, dediči, zmocněnci při pečovatelství/jiní zástupci, převodové příkazy, podnik 8

PREVENCE PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

PREVENCE PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ PREVENCE PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ školící podklady Prevence proti praní peněz Partner Bank AG (stav 01/2011) strana 1 /14 Obsah této prezentace je duševním vlastnictvím společnosti Partner Bank AG.

Více

Informace pro zákazníky Platné od 1. června 2012

Informace pro zákazníky Platné od 1. června 2012 Informace pro zákazníky Platné od 1. června 2012 1. Úvod 1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ: 25684558, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA Přehled A) Informace o společnosti Partner Bank B) Zařazení zákazníka C) Řešení konfliktů zájmů (zásady) D) Zásady společnosti Partner Bank týkající se provedení zakázky (prováděcí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODUKTy KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ A MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen IIP nebo ING Investice podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODUKTy KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ A MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen IIP nebo ING Investice podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODUKTy KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ A MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen IIP nebo ING Investice podmínky ) Obchodní podmínky pro produkty kolektivního investování a MiFID Obchodní podmínky

Více

Informace pro zákazníky Platné od 1. června 2014

Informace pro zákazníky Platné od 1. června 2014 Informace pro zákazníky Platné od 1. června 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 Informační povinnosti 1.1.1 Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČO: 25684558, zapsaná

Více

Propagace některých finančních služeb (PROP)

Propagace některých finančních služeb (PROP) Propagace některých finančních služeb (PROP) PROP 1: Obsah OBSAH: 1. Účel a povaha materiálu... 4 2. Působnost... 7 2.1. Osobní působnost... 7 2.2. Věcná působnost... 7 3. Zásady propagace... 10 4. Preventivní

Více

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401)

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) ČÍSLO SMLOUVY: A SMLUVNÍ STRANY Klient muž žena Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) NÁZEV ÚČTU: Active Invest Horizont Invest Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Více

Informace pro zákazníky Pioneer Investments platné od 14. února 2015

Informace pro zákazníky Pioneer Investments platné od 14. února 2015 Informace pro zákazníky Pioneer Investments platné od 14. února 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 Informační povinnosti 1.1.1 Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140

Více

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje.

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb jsou podmínkami společnosti MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁKUPEM A PRODEJEM CENNÝCH PAPÍRŮ Článek 1 Úvod (1) Československá obchodní banka, a. s. (dále jen ČSOB nebo Komisionář

Více

Informační manuál společnosti M-cent s.r.o.

Informační manuál společnosti M-cent s.r.o. 1 Stránka Informační manuál společnosti M-cent s.r.o. Tento souhrn informací byl vytvořen pro potřeby zákazníků společnosti M-cent s.r.o. a slouží jako průvodce důležitými body vzájemné spolupráce. Snahou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 -

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 3 1. Základní ustanovení 3 2. Definice

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele IMPERIUM FINANCE s.r.o. IČ: 248 48 808 Sídlo: Jesenice - Osnice, Vavřínová 240, PSČ 252 42 1 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST... 3 1. Základní ustanovení...

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁKUPEM A PRODEJEM CENNÝCH PAPÍRŮ.

PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁKUPEM A PRODEJEM CENNÝCH PAPÍRŮ. PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁKUPEM A PRODEJEM CENNÝCH PAPÍRŮ Článek 1 ÚVOD 1) Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 301. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z

Více

Obchodní podmínky. poskytování služeb společností Colosseum, a.s.

Obchodní podmínky. poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Společnost Colosseum, a. s., se sídlem Praha 2, Londýnská 59, PSČ 120 00, Česká republika, identifikační číslo 25133454 (dále jen společnost

Více

Corporate Banking Společně dokážeme více

Corporate Banking Společně dokážeme více Informace o obchodování s investičními nástroji Corporate Banking Společně dokážeme více Obsah 03 04 07 10 12 22 25 Co je dobré vědět o MiFID Commerzbank a její služby v oblasti obchodování s investičními

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ Komerční banka, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45 31 70 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014)

ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014) ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014) Tyto MiFID Obchodní podmínky ( Obchodní podmínky ) stanovují zásady, podle nichž vám budeme poskytovat naše služby. Jejich pečlivému

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obsah H I. Část první Všeobecná část 1. Základní ustanovení 2. Definice pojmů 3. Výkladová pravidla II. Část druhá Společná ustanovení 1. Jednání Klienta a prokazování totožnosti

Více

Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování

Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování Číslo smlouvy: Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ 45 31 70 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. (dále jen Produktové obchodní podmínky )

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. (dále jen Produktové obchodní podmínky ) PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro obchodování s tuzemskými cennými papíry UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen Produktové obchodní podmínky ) 1. Definice pojmů Banka znamená UniCredit

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV FONDU... 4 1.3 ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ...

Více

Informace o HighSky Brokers, a. s.

Informace o HighSky Brokers, a. s. Informace o HighSky Brokers, a. s. 1. Právní informace týkající se HighSky Brokers, a.s. HighSky Brokers, a.s., sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1, 110 00, IČ: 247 10 164, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Všeobecné informace k investičním obchodům. poskytnuté. PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, A-4020 Linz, Europaplatz 1a Rakousko

Všeobecné informace k investičním obchodům. poskytnuté. PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, A-4020 Linz, Europaplatz 1a Rakousko Všeobecné informace k investičním obchodům poskytnuté PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, A-4020 Linz, Europaplatz 1a Rakousko Tel.:+43(0)732 6596 7500 Fax:+43(0)732 6596 7509 E-mail:

Více