Informace o investičním poradenství poskytovaném klientům ČSOB Privátního bankovnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o investičním poradenství poskytovaném klientům ČSOB Privátního bankovnictví"

Transkript

1 Informace o investičním poradenství poskytovaném klientům ČSOB Privátního bankovnictví Vážený kliente, na následujících stránkách naleznete informace o tom, jakým způsobem Vám chceme usnadnit rozhodování, které produkty z naší široké nabídky či ještě lépe jaká skladba ČSOB spořicích a investičních produktů je vhodná právě pro Vás. Trocha teorie na úvod Na finančních trzích se setkáváme se širokou škálou různých finančních produktů, jejichž účelem je především zhodnocování peněžních prostředků (dále jen produkt ). Jsou to například termínované vklady a spořicí účty, stavební spoření, penzijní fondy, podílové fondy, dluhopisy, akcie, kapitálové nebo životní pojištění atd. Při detailnějším pohledu zjistíme, že všechny tyto produkty lze charakterizovat z hlediska potenciálu jejich výnosu, rizika a likvidity. Podívejme se trochu podrobněji na tyto pojmy. Potenciál výnosu Výnos, respektive jeho potenciál, je sice důležitým parametrem, avšak jeho význam je investory mnohdy přeceňován nebo se dokonce stane prakticky jediným kritériem pro výběr ideálního produktu. Následkem výběru produktu založeného pouze na předpokladu jeho výnosnosti je pak zpravidla podcenění podstupovaného rizika ztráty investovaných peněz. Některé produkty nabízejí poměrně jistý, ale nízký výnos, jiné mají potenciál výnosu vysoký, ale jeho dosažení je nejisté. Obecně se u produktů setkáváme s těmito typy výnosu: Úrokový výnos je charakteristický pro bankovní depozitní produkty a dluhopisy. Závisí na nastavení úrokových sazeb v ekonomice, do značné míry je ovlivňován úrokovou politikou centrální banky. Dividendový výnos nebo výnos z růstu hodnoty majetku je spojen především s investováním do akcií firem a je závislý na jejich výkonnosti a ziskovosti. Riziko Riziko spočívá ve změně hodnoty produktu, a to jak ve směru pozitivním, tak i negativním. U některých produktů se hodnota prakticky nemění nebo pouze roste díky pravidelně vyplácenému úroku (např. depozita), u jiných může být změna hodnoty významná i v rámci jednoho dne (např. akcie). V důsledku kolísání může hodnota dokonce poklesnout i pod svoji počáteční hodnotu. Riziko je přirozenou součástí v podstatě každého produktu, takže riziku se prakticky nelze vyhnout. Je však možné svým jednáním, zejména výběrem vhodného produktu, volbou objemu investovaných finančních prostředků a délkou investičního horizontu, ovlivnit výši podstupovaného rizika. Bankovní depozita v domácí měně nepodléhají riziku změny jejich hodnoty, ale působí na ně riziko, že kvůli inflaci, která je většinou vyšší než dosahovaný úrokový výnos, ztratí svoji kupní sílu. U bankovních depozit v cizí měně musí samozřejmě investor kalkulovat též s rizikem změny směnných kurzů, pokud by chtěl vloženou částku konvertovat zpět do své domácí měny. Naproti tomu hodnota akcií kolísá velmi významně, ale v dlouhodobém horizontu mohou akcie přinést investorům vysoké výnosy. Dostupnost za přijatelnou cenu (likvidita) Likvidita vyjadřuje, jak rychle lze produkt přeměnit na hotovost za přijatelnou cenu a v přijatelném čase. Spořicí účet má vysokou likviditu, protože z něj lze hotovost vybrat ve velmi krátkém čase, a nehrozí riziko, že vybraná částka bude nižší než částka vložená. Z do akciového fondu lze peníze získat také poměrně rychle, ale může se stát, že získaná částka bude nižší, než částka investovaná z důvodu poklesu cen akcií na akciových trzích. Pro názorné grafické zobrazení závislosti těchto tří parametrů, tj. potenciálu výnosu, rizika a likvidity, se často používá tzv. magický trojúhelník. Ukažme si to na příkladech: 1

2 Příklad 1: Spořicí účet Výnos Příklad 2: Akcie Výnos Přináší nízký potenciál výnosu při nízkém riziku s poměrně vysokou mírou dostupnosti. vysoký Potenciál výnosu je obvykle vysoký za cenu vysokého rizika a nižší dostupnosti. vysoký vysoké 0 (nula) vysoká vysoké 0 (nula) vysoká Riziko Dostupnost (likvidita) Riziko Dostupnost (likvidita) Dosáhnout ideální kombinace vysokého potenciálního výnosu, nízkého rizika a zároveň vysoké dostupnosti (likvidity) je prakticky nemožné, obzvláště pak pokud klient vloží své peněžní prostředky pouze do jednoho produktu. K tomuto ideálu se lze přiblížit díky vhodné kombinaci několika různých produktů, a to vytvořením portfolia produktů. Poskytování investičních služeb v ČSOB ČSOB se kromě klasických bankovních produktů a služeb zaměřuje i na poskytování investičních produktů a investičních služeb svým klientům. Základní službou v oblasti investování je prosté přijímání pokynů k obchodování s investičními nástroji od klientů. Výběr produktu, se kterým bude obchod uskutečněn, je zcela v rukou klienta, ČSOB je pouze v roli zpracovatele těchto pokynů. Pokud se jedná o jednoduchý investiční nástroj, jako je např. dluhopis, cenný papír investičního fondu atd., bez poskytnutí služby investičního poradenství, není ČSOB povinna vyžadovat od klienta informace, které by jí umožnily vyhodnotit, zda je daná služba či produkt pro klienta vhodná/vhodný. Pokud se klient rozhodne pro složitý investiční nástroj 1 (cenný papír, jehož hodnota se vztahuje k derivátům, finančním indexům či finančním kvantitativně vyjádřeným ukazatelům) bez poskytnutí služby investičního poradenství, ČSOB je povinna od klienta zjišťovat informace o jeho odborných znalostech a zkušenostech z oblasti investic a vyhodnotit, zda požadovaná služba či produkt odpovídají klientovým znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik. K tomu slouží dokument Test znalostí a zkušeností. Další důležitou službou, kterou ČSOB poskytuje, je investiční poradenství, viz dále. ČSOB investiční poradenství Cílem ČSOB investičního poradenství je pomoci klientům vybrat si ze široké nabídky ČSOB takové investiční nebo zajišťovací produkty nebo jejich kombinaci, které budou co možná nejlépe vyhovovat jejich potřebám, možnostem a ochotě podstupovat riziko spojené s investováním. Záleží však zcela na rozhodnutí klienta, zda toto doporučení využije, či nikoliv. Co od ČSOB investičního poradenství mohou klienti ČSOB očekávat a jakým způsobem probíhá, je obsahem následujících kapitol. Investiční profil Před prvním poskytnutím jakékoli formy doporučení ve vztahu k investičním produktům je klient požádán, aby ve spolupráci s klientským pracovníkem ČSOB vyplnil investiční dotazník. ČSOB tyto informace potřebuje proto, aby mohla své poradenství přizpůsobit situaci klienta, navíc jí tuto povinnost ukládá zákon. Na základě vyhodnocení odpovědí na otázky obsažené v dotazníku je klient zařazen do jednoho ze čtyř investičních profilů. Investiční profil zohledňuje: klientovu finanční a životní situaci; znalosti a zkušenosti klienta v oblasti investic; investiční cíle klienta; klientův postoj k investičnímu riziku. Výsledný investiční profil klienta je tedy ovlivněn několika faktory. Zjednodušeně lze pak charakterizovat jednotlivé typy investičních profilů takto: Konzervativní profil Klient s tímto profilem preferuje stabilitu hodnoty své i navzdory velmi nízkému potenciálu výnosu. Je ochotný nebo mu jeho zejména finanční situace umožňuje podstoupit jen nízké riziko. 1) Tj. investiční, které nejsou zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, považovány za jednoduché. 2

3 Vyvážený profil Klient s tímto profilem se nespokojí pouze se stabilitou hodnoty své, ale požaduje potenciál výnosu na střední úrovni, je ochotný a schopný podstoupit i tomu odpovídající míru rizika. Růstový profil Klient s tímto profilem si je vědom, že vyššího potenciálu výnosu lze dosáhnout pouze za předpokladu podstoupení vyšší míry rizika a je ochoten toto riziko podstoupit. Poklesy hodnoty své nepovažuje za impuls k jejich neuváženému prodeji, tyto případné poklesy hodnoty jeho nemají zásadní dopad na jeho životní situaci. Dynamický profil Klient je primárně zaměřen na vysoký potenciál výnosu a plně si uvědomuje, že podstupuje i vysoké riziko ztráty. Pokles hodnot investic na kapitálových trzích považuje za příležitost pro nové nebo navýšení objemu investic stávajících za atraktivní cenu. Jeho životní situace není těmito poklesy vážně narušena, ale naopak mu umožňuje tyto nákupy za snížené ceny uskutečnit. Stejně jako jiné informace, které klient poskytuje ČSOB, tak i informace obsažené v investičním dotazníku podléhají bankovnímu tajemství a vztahuje se na ně i povinnost mlčenlivosti podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Pokud i přesto klient není ochoten tyto informace poskytnout, je vhodnější pro obě strany, aby toto svoje stanovisko ČSOB potvrdil písemně, což zabrání případným pozdějším nedorozuměním a ČSOB toto klientovo rozhodnutí respektuje. Klient pak nemůže od ČSOB obdržet investiční poradenství ani jiné doporučení ohledně vhodnosti vybraného produktu a svůj výběr investičních produktů z nabídky ČSOB uskutečňuje výhradně na základě vlastního rozhodnutí. Zajišťovací produkty Produkty, které si klient obstarává s investičním cílem zajištění tzv. zajišťovací produkty (např. REPO operace, FX Swap či FX Forward), mají v ČSOB speciální režim.v tomto případě zjišťuje ČSOB potřebné informace vedle Investičního dotazníku i dokumentem nazývaným Test vhodnosti. Jeho vyplnění je nutnou podmínkou pro případné obstarání produktu pro klienta. Výsledkem vyhodnocení tohoto testu není investiční profil, ale přímé posouzení vhodnosti daného produktu pro klienta. Investiční cíl zajištění představuje chování klienta, kdy uzavírá obchody v příslušném složení a s příslušnou splatností tak, aby odstranil riziko, kterému je vystaven v souvislosti s držením aktiv. Účelem uzavření těchto obchodů je tedy omezení možných ztrát, které by mohly nastat v důsledku nepříznivého vývoje ceny aktiv v držení klienta. Produkty K tomu, aby bylo možné vyhodnotit vhodnost jednotlivých investičních produktů pro jednotlivé typy klientů dle jejich investičního profilu, je produktům jednak stanoveno produktové skóre a jednak jsou zařazeny do tzv. tříd aktiv. Produktové skóre Produkty z nabídky ČSOB mají přiřazeno tzv. produktové skóre na stupnici 1 až 7, přičemž skóre 1 znamená nejnižší investiční riziko, skóre 7 pak riziko nejvyšší. Podrobnější informace o stanovování produktových skóre jsou obsaženy v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre, který je k dispozici na Produktová skóre jednotlivých investičních produktů jsou k dispozici na a v informativních materiálech dostupných v pobočkách ČSOB. Produktová skóre jsou pravidelně revidována, případné změny jsou promítnuty na o změnách se lze informovat i v pobočkách ČSOB. Zařazení do třídy aktiv Produkty z nabídky ČSOB jsou zařazeny do jedné nebo více tříd aktiv. V jednotlivých třídách jsou zařazeny produkty, které si jsou blízké z hlediska důležitých charakteristik, jako jsou především potenciál výnosu, riziko a likvidita. Pro účely poradenství ČSOB používá pro své produkty tyto třídy aktiv: Depozita a peněžní zahrnují depozitní produkty (běžné, termínované, spořicí účty apod.) s počáteční dobou do splatnosti (pokud ji mají stanovenu) kratší než jeden rok a fondy peněžního trhu. Nízký potenciál výnosu, nízké riziko a vysoká dostupnost (likvidita) jsou charakteristické pro tuto třídu aktiv. Úrokové zahrnují depozitní a investiční produkty s počáteční dobou do splatnosti (pokud ji mají stanovenu) jeden rok a více, patří sem např. stavební spoření, dluhopisy, dluhopisové fondy, kapitálová hodnota kapitálového životního pojištění apod. Potenciál výnosu, riziko i likvidita se obvykle pohybují okolo středních úrovní. Akciové jsou tvořeny akciemi, akciovými fondy, strukturovanými fondy bez ochrany nebo s podmíněnou ochranou. Potenciál výnosu je obvykle vysoký, vysoká je i míra rizika, likvidita je nižší. 3

4 Realitní představují do cenných papírů navázaných na realitní sektor. Potenciál výnosu je obvykle vysoký, vysoká je i míra rizika, likvidita je nižší. Alternativní obsahují produkty navázané např. na komodity nebo produkty, které svým charakterem nespadají do žádné z výše uvedených tříd aktiv. Potenciál výnosu je obvykle vysoký, vysoká je i míra rizika, likvidita je nižší. Pokud produkt obsahuje více než jednu třídu aktiv, pak je rozdělen do více tříd aktiv v souladu s jeho investiční strategií. Jedná se zejména o smíšené, zajištěné a strukturované fondy, pokud jsou součástí portfolia napřímo nebo jako součást jiného produktu, např. investičního životního pojištění, nebo individuálně spravovaná portfolia finančních aktiv. Dále může jít o účastnické fondy doplňkového penzijního spoření, popř. transformované fondy doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem apod. Zkráceně účastnické fondy nebo transformované fondy. Jaký produkt je tedy považován za vhodný? V současné době postupuje ČSOB při tvorbě investičního doporučení v rámci investičního poradenství (dále jen doporučení ) dvěma různými způsoby, tyto jsou popsány níže. Pro oba platí, že jsou poskytovány při jednáních klienta a privátního bankéře, a to buď osobních, nebo telefonických. Pravidla pro přijímání pokynů po telefonu upravuje komisionářská smlouva: 1. Transakční způsob ČSOB prostřednictvím svého zaměstnance (dále jen privátního bankéře ) posuzuje, zda produktové skóre investičního produktu (např. investičního fondu), do kterého klient zvažuje svou investici nebo který mu ČSOB hodlá nabídnout, odpovídá investičnímu profilu klienta dle tabulky: Investiční profil klienta Konzervativní Vyvážený Růstový Dynamický Produktové skóre potenciálně vhodného investičního produktu 1 1 až 3 1 až 5 1 až 7 ČSOB v tomto případě posuzuje každou klientovu investici samostatně, vždy pouze s ohledem na klientův investiční profil a odpovídající produktové skóre investičního produktu, a to pouze ke dni, kdy je doporučení ze strany ČSOB klientovi poskytnuto. Příklad: Klientovi s vyváženým investičním profilem může být doporučen dluhopisový fond s produktovým skóre 3. Naopak čistě akciový fond s produktovým skóre 5 nebude klientovi doporučen jako vhodný. Pokud by však klient měl zájem o produkt, který má v sobě obsaženy akciové a zároveň by byl vhodný pro jeho investiční profil, může mu ČSOB doporučit smíšený podílový fond, který část svých investic umisťuje na akciový trh. Větší část investic takového fondu je pak např. v dluhopisech a/nebo v nástrojích peněžního trhu, což snižuje celkovou rizikovost fondu tak, že produktové skóre dosáhne hodnoty přijatelné pro tento typ klienta. Transakční způsob je vhodný především pro klienty, kteří se dívají na své spořicí a investiční produkty odděleně, nikoliv jako na ucelené portfolio (viz dále). Dále pak pro klienty, kteří se rozhodnou uzavřít Smlouvu o obhospodařování cenných papírů se společností ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (dále jen ČSOB AM) a volí produkt na základě této smlouvy. Jak toto poradenství probíhá v praxi? Klientovi je představena nabídka produktů. Z investičních produktů jsou mu pak doporučeny jako potenciálně vhodné takové produkty, jejichž produktové skóre odpovídá investičnímu profilu klienta. Z těchto produktů pak privátní bankéř ve spolupráci s klientem vybere na základě dalších informací (investiční zaměření, typ produktu, apod.) takový produkt, který co možná nejlépe vyhovuje klientovým potřebám a očekáváním. Může však nastat i taková situace, že si klient sám zvolí ať už na základě veřejně dostupných informací nebo na základě informací o produktu získaných od privátního bankéře, takový investiční produkt, jehož produktové skóre je vyšší, než odpovídá investičnímu profilu klienta. V tom případě je na nevhodnost produktu upozorněn svým privátním bankéřem a lze následně pokračovat jedním z následujících způsobů: a) Klient svůj záměr změní a zvolí si vhodnější produkt. b) Klient trvá na svém záměru, přestože byl ČSOB upozorněn, že dotyčný investiční produkt pro něj není podle názoru ČSOB vhodný, a toto potvrdí svým podpisem na nákupním pokynu. Klient tudíž nevyužil investiční poradenství ze strany ČSOB, nákup uskutečňuje na vlastní žádost, na základě vlastního rozhodnutí a je si vědom podstupovaného rizika. 4

5 2. Portfoliový způsob Pokud si klient přeje při svém investičním rozhodování vycházet z podrobnějšího rozboru skladby svých produktů u ČSOB, může se se svým privátním bankéřem dohodnout na využívání portfoliového způsobu investičního poradenství. Jedná se o způsob, při kterém je kladen důraz na rozložení prostředků klienta u ČSOB mezi jednotlivé třídy aktiv a na celkovou rizikovost klientova portfolia. Vhodnost transakce nebo transakcí s produktem je bankou posuzována s ohledem na to, jak výsledně ovlivní skladbu klientova portfolia právě z hlediska rozložení mezi třídy aktiv a z hlediska celkové rizikovosti. Na základě analýzy chování finančních trhů v dlouhodobém horizontu ČSOB vytvořila doporučení, jak by měl mít klient s určitým investičním profilem rozloženy své finanční prostředky mezi třídy aktiv (tzv. cílová portfolia) a přitom aby celková rizikovost klientova portfolia odpovídala klientovu investičnímu profilu. V tomto případě se jedná o obecné doporučení, tedy nikoli doporučení konkrétního produktu. Je velmi důležité si uvědomit, že doporučené podíly rizikových složek (akciové, realitní a alternativní ) jsou považovány za maximálně možné (resp. je možné dočasně tolerovat překročení o max. z hodnoty portfolia), aby celková rizikovost portfolia byla ještě v souladu s investičním profilem klienta. ČSOB nejprve analyzuje skladbu produktů v portfoliu klienta z hlediska rozložení mezi třídy aktiv a celkové rizikovosti. Následně porovná tyto ukazatele s doporučenými ukazateli pro cílové portfolio přiřazeného ke klientovu investičnímu profilu a navrhne klientovi potřebné změny v produktovém složení portfolia. Posuzovaná hlediska při analýze klientova portfolia a při vytváření doporučení na jeho úpravy: a) Doporučené složení portfolia v závislosti na investičním profilu klienta ČSOB Třídy aktiv Investiční profil Konzervativní Vyvážený Růstový Dynamický Depozita a peněžní 4 Úrokové 4 60 % 40 % 1 Akciové 10 % % Realitní 0 % Alternativní 0 % Konzervativní Vyvážený Růstový Dynamický Depozita a peněžní 4 Úrokové 4 Depozita a peněžní Alternativní Realitní Depozita a peněžní Alternativní Realitní Úrokové 40 % Depozita a peněžní Alternativní Realitní Úrokové 1 Akciové 10 % Akciové 2 Úrokové 60 % Akciové 4 Akciové 70 % Pozn.: Výše uvedené složení cílových portfolií je platné od ČSOB si vyhrazuje právo složení aktualizovat v nepravidelných intervalech v závislosti na vývoji a odhadech vývoje na finančních trzích. Aktuální složení cílových portfolií je k dispozici v pobočkách ČSOB. b) Doporučená celková rizikovost portfolia Výše zmíněné produktové skóre je využíváno i pro výpočet celkové rizikovosti portfolia, a to metodou výpočtu váženého průměru, kde vahou je objem produktu v portfoliu. Pro jednotlivé investiční profily je pak nastaven tento rozsah celkové rizikovosti (skóre portfolia): Investiční profil Konzervativní Vyvážený Růstový Dynamický Skóre portfolia 1 až 1,84 1,85 až 3,84 3,85 až 5,84 5,85 až 7,0 5

6 Příklad: Produkt Objem Produktové skóre Skóre portfolia Spořicí účet Kč 1 Dluhopisový fond Kč 2 Akciový fond Kč 5 Portfolio Kč 2,1 Skóre portfolia ukazuje, že z hlediska celkové rizikovosti toto portfolio odpovídá vyváženému investičnímu profilu. c) Koncentrace v jednom produktu Předmětem analýzy je posouzení, zda klientovy prostředky jsou dostatečně rozloženy mezi různé typy produktů neboli, zda jsou dostatečně diverzifikovány. Např. v případě, že akciová složka portfolia je tvořena pouze jedním akciovým fondem navíc úzce zaměřeným na jeden ekonomický sektor nebo jeden region, je riziko portfolia vyšší než v případě rozložení mezi více různých akciových fondů. d) Koncentrace v produktech vydávaných jedním emitentem Posuzuje se, jestli v portfoliu klienta je překročena míra koncentrace v produktech vydaných vybranými emitenty. V případě využití portfoliového způsobu při tvorbě investičního doporučení může ČSOB klientovi doporučit k nákupu i produkt, který by při použití pouze transakčního způsobu nedoporučila z důvodu vyššího produktového skóre. Je tomu tak díky podrobné analýze klientova portfolia, posouzení více hledisek a dále díky tomu, že obsahem doporučení je zároveň i informace, v jakém objemu lze tuto investici doporučit, aby celková rizikovost portfolia odpovídala investičnímu profilu klienta a jeho investičním cílům. Součástí takového doporučení je samozřejmě i podrobné vysvětlení podstaty a rizik takto doporučovaných produktů. ČSOB může též klientovi navrhnout, aby objem některého produktu v portfoliu snížil, např. z důvodu, že příliš zvyšuje riziko portfolia, nebo naopak zbytečně snižuje potenciál možného výnosu. Portfoliový způsob umožňuje sestavit takovou skladbu portfolia, která vyhovuje specifickým potřebám daného klienta. Portfoliový způsob je vhodný především pro klienty, kteří: se na své produkty dívají jako na komplexní soubor (portfolio); kladou důraz na výkonnost celého portfolia, nikoliv pouze na zhodnocení jednotlivých produktů odděleně; jsou ochotni se o své peníze pravidelně starat tím, že alespoň jednou za rok navštíví svého privátního bankéře v ČSOB a požádají ho o analýzu svého portfolia a doporučení pro případné úpravy; převážnou většinu svých příjmů a výdajů uskutečňují v české koruně. Co je potřeba vzít do úvahy při tomto typu poradenství: Za portfolio se, za podmínek uvedených níže, považuje soubor následujících produktů těchto společností: Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB) depozitní produkty (běžné a spořicí účty, termínované vklady apod.), vlastní dluhopisy, investiční certifikáty emitované ČSOB; Českomoravská stavební spořitelna, a. s. stavební spoření; ČSOB penzijní společnost, a.s. účastnické fondy a transformovaný fond; ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost investiční fondy, individuální správa finančních aktiv; ČSOB Pojišťovna, a. s. investiční životní pojištění, kapitálové životní pojištění; produkty jiných společností, které ČSOB distribuuje a vede jejich evidenci, jako jsou například dluhopisy, produkty ze skupiny KBC apod.; spořicí státní dluhopisy, které byly nakoupeny prostřednictvím ČSOB. Do portfolia jsou zahrnuty pouze ty produkty výše uvedených společností, které klient získal: prostřednictvím obchodních míst ČSOB s výjimkou obchodních míst označených logem Poštovní spořitelny nebo logem Era. Produkty pořízené prostřednictvím těchto obchodních míst se do úvahy neberou. Do portfolia se započítávají jak produkty, které klient získal na základě doporučení banky, tak i produkty, které si koupil na základě vlastního podnětu či je získal jiným způsobem (darováním, dědictvím). 6

7 ČSOB poskytuje tento způsob poradenství pouze po vzájemné dohodě s klientem, a to pro každý případ takového poskytnutí poradenství. Vzájemná dohoda je vyjádřena oboustranným podpisem dokumentu Doporučené změny v portfoliu nebo jiného, účelem obdobného dokumentu. Případné nákupy nebo prodeje investičních produktů nebo vklady a výběry ze spořicích produktů, uskutečněné klientem mimo rámec poskytovaného poradenství, mohou mít negativní dopad na složení klientova portfolia, a tudíž i na jeho předpokládanou výnosnost a rizikovost. Rizika spojená s takovým postupem nese plně klient. ČSOB neposkytuje službu průběžného monitorování klientova portfolia a není povinna připravovat konkrétní doporučení na úpravy klientova portfolia na základě vlastní iniciativy. To mj. znamená, že např. v případě významného kolísání hodnoty některých aktiv či v případě negativních zpráv spojených s konkrétním produktem či jeho emitentem nemá ČSOB povinnost na tuto skutečnost klienta z vlastní iniciativy upozornit a doporučit mu případnou úpravu portfolia. Vzhledem k výše zmíněným rizikům, ČSOB doporučuje svým klientům, kteří se rozhodnou využívat tento typ poradenství, aby svá investiční rozhodnutí konzultovali se svým privátním bankéřem a aby si alespoň jednou ročně nechali svým privátním bankéřem posoudit, zda jejich portfolio je stále v souladu s jejich investičním profilem. Ani to, s ohledem na výše uvedené, však nemusí zaručovat, že cíle sledované klientem při využití investičního poradenství ze strany banky budou naplněny. Doporučení poskytnutá bankou mají časově omezenou platnost do konce následujícího pracovního dne s tím, že pokud je na základě doporučení zadáván pokyn prostřednictvím privátního bankéře, tato doba je prodloužena do konce šestého pracovního dne ode dne poskytnutí. Doporučení platí jako celek pokud je součástí jednoho doporučení více transakcí, pak je potřeba, aby je klient realizoval kompletně a beze změny a v době platnosti doporučení. Jednotlivé transakce nelze vytrhávat z kontextu všech doporučených transakcí, protože by to mohlo vést k negativním dopadům na portfolio klienta. Transakce, které klient uskuteční bez respektování celkového doporučení, nelze považovat za doporučené ze strany ČSOB. Takové transakce by tedy byly považovány za prováděné bez poskytnutého investičního poradenství. Jak tento způsob poradenství probíhá v praxi? Privátní bankéř má k dispozici poradenský nástroj Vedení investičního portfolia (dále VIP ), který mu poskytuje potřebné informace a umožňuje vytvářet příslušná doporučení na úpravu klientova portfolia. Pro klientovu potřebu lze pořídit tiskové výstupy z VIP. Poskytnutí poradenství formou portfoliového přístupu zahrnuje následující kroky a postupy: a) Stanovení hotovostní rezervy Klient je na začátku rozhovoru s privátním bankéřem požádán, aby se rozhodl, jakou část svých finančních prostředků chce ponechat mimo své portfolio jako hotovostní rezervu. Ta slouží především pro pokrytí neočekávaných výdajů, jako je například ztráta zaměstnání, nutnost stěhování, výměna vybavení domácnosti z důvodu poruchy apod., a měla by být zhruba ve výši 6násobku průměrných měsíčních výdajů klientovy domácnosti. Do rezervy je potřeba také započítat již plánované vyšší výdaje mimo běžnou spotřebu domácnosti v následujících 12 měsících (koupě nového automobilu, dovolená, koupě či oprava nemovitosti, narození potomka apod.). Pro rezervu je důležitá její rychlá dostupnost (vysoká likvidita) a nízké riziko, dosažený výnos není podstatný a je zpravidla nízký. Proto ČSOB pro tento účel doporučuje využívat především depozitní produkty u ČSOB běžné, spořicí nebo termínované vklady, případně v kombinaci s fondem peněžního trhu v českých korunách, u kterého je však potřeba vzít do úvahy možné daňové dopady. Do rezervy lze započítat i peníze uložené na obdobných produktech v jiné bance. ČSOB však nemá možnost ověřit si výši zůstatku ani vhodnost produktu v jiné bance, proto vychází z informací, které ji klient poskytl a jejich správnost potvrdil svým podpisem dokumentu Doporučené změny v portfoliu. b) Analýza investičního portfolia a tvorba doporučení Privátní bankéř nejprve analyzuje klientovo investiční portfolio (po odečtení objemu finanční rezervy) z hlediska rozložení mezi třídy aktiv, celkové rizikovosti portfolia a limitů koncentrace na produkt a vybrané emitenty. Na základě výsledků analýzy pak vytvoří doporučení na úpravu portfolia (dokument Doporučené změny v portfoliu ), kde jsou uvedeny produkty, včetně objemu v měně produktu, které je podle názoru ČSOB vhodné do portfolia přikoupit nebo naopak, které je vhodné odprodat. Součástí doporučení je také kontrola, zda portfolio klienta po uskutečnění změn bude v souladu s výše uvedenými hledisky. Zvláště u produktů z rizikovějších tříd aktiv může být v poznámce uvedeno doporučení investovat pravidelně v menších částkách. Klient ve spolupráci s privátním bankéřem může navrhnout dodatečné úpravy tak, aby výsledek co možná nejlépe vyhovoval klientovým potřebám např. si vybere jiný fond stejného typu. Privátní bankéř pak klienta informuje, jaký dopad má klientova volba na složení portfolia. Klientovi jsou k dispozici následující tiskové výstupy z poradenského VIP: ba) Seznam produktů Obsahuje seznam produktů, které jsou součástí investičního portfolia klienta, včetně dalších údajů. bb) Přehled portfolia Produkty obsažené v portfoliu jsou pro snadnější orientaci rozčleněny do produktových kategorií (např. Depozita, Fondy s kapitálovou ochranou atd.). 7

8 Přehled také poskytuje informace o rozložení klientem získaného portfolia produktů mezi třídy aktiv a zobrazuje jeho porovnání s rozložením portfolia, které ČSOB považuje za obecně vhodné pro klienty s příslušným investičním profilem (tzv. cílové portfolio). Přehled portfolia není osobním doporučením týkajícím se konkrétní investiční služby ani konkrétního spořicího nebo investičního nebo jiného produktu. V případě zájmu může klient požádat svého privátního bankéře o vypracování doporučení a poskytnutí dokumentu Doporučené změny v portfoliu (viz níže). V Přehledu portfolia jsou též uvedeny informace o hotovostní rezervě. bc) Přehled portfolia podle měn Ukazuje měnové složení portfolia. U investičních produktů je zohledněno případné měnové zajištění cizí měny do české koruny. bd) Přehled portfolia podle splatností Poskytuje přehled, v jakém objemu budou v následujících letech a měsících splatné produkty, které mají stanoveno datum splatnosti. Splatný objem je vypočítaný na základě posledních známých cen investičních produktů a měnových kurzů vyhlášených ČNB k předchozímu pracovnímu dni. be) Přehled a vyhodnocení portfolia Kromě údajů, které jsou obsažené v dokumentu Přehled portfolia (viz výše bod bb), obsahuje i přehledné vyhodnocení, zda současné portfolio klienta je rozložené v souladu s posuzovanými hledisky vhodnosti pro klientův investiční profil. Přehled a vyhodnocení portfolia není osobním doporučením týkajícím se konkrétní investiční služby ani konkrétního spořicího nebo investičního nebo jiného produktu. bf) Doporučené změny v portfoliu Jedná se o souhrnný dokument s informacemi rozčleněnými do těchto částí: i. Vaše stávající portfolio Přehled produktů obsažených v portfoliu a rozčleněných do produktových kategorií stejně, jako tomu je v Přehledu portfolia. ii. Vaše hotovostní rezerva Podrobné informace o hotovostní rezervě, na jakých produktech je evidována a jaká část rezervy je pokryta produkty mimo ČSOB. iii. Doporučené změny v portfoliu (dále Doporučení ) Obsahuje navrhované změny a zobrazuje, jaké dopady by měly na portfolio klienta v případě realizace, a to z hlediska: i. Rozložení mezi třídy aktiv ii. Celkové rizikovosti portfolia iii. Rizika koncentrace (nízké diverzifikace) Pokud klient projeví zájem o investování do produktů z nabídky ČSOB, ale peněžní prostředky má uloženy u jiné banky (v depozitních produktech zejména běžné účty, termínované vklady, spořicí účty apod.), může svého privátního bankéře v ČSOB požádat, aby tyto peněžní prostředky uložené mimo ČSOB zahrnul do Doporučení. V takovém případě ČSOB vychází pouze z informací, které jí klient sdělí, a nemá možnost jejich pravdivost jakkoli ověřit. Nové prostředky v Doporučení zvyšují objem v Upraveném a Cílovém portfoliu a jsou započítány do třídy aktiv Depozita a peněžní. Doporučení může obsahovat i pro tyto prostředky návrhy pro převod pouze do produktů z nabídky ČSOB. Privátní bankéř ČSOB v žádném případě neposkytuje poradenství ohledně produktů, které nemohou být zahrnuty do klientova portfolia v ČSOB. Vysvětlivky a upozornění k tiskovým výstupům Účelem tiskových výstupů není nahradit výpisy, které ČSOB nebo společnosti ze skupiny ČSOB zasílají klientovi na základě příslušných smluv. V tiskových výstupech jsou shromážděny údaje o spořících a investičních nástrojích, popř. jiných produktech získaných klientem, z několika různých evidenčních systémů ČSOB, a případně i z evidenčních systémů společností ze skupiny ČSOB uvedených výše. Protože načítání údajů z těchto systémů neprobíhá v reálném čase, ale až s určitým zpožděním, mohou se údaje uvedené v materiálu předaném klientovi, zejména zůstatky, lišit od aktuálních údajů především vlivem transakcí, které klient uskutečnil po posledním zanesení údajů do systému, z něhož se tento materiál tiskne. Pokud klient zjistí v obdrženém tiskovém výstupu jakoukoli nesrovnalost, měl by se obrátit na pověřeného pracovníka ČSOB, s nímž jedná, se žádostí o nový, opravený výtisk. Totéž platí, pokud je na poskytnutém výtisku uveden zůstatek v kategorii Různé nebo Ostatní fondy. Bez provedení opravy nesprávných údajů nelze považovat výtisk za správný a platný. K výpočtu zůstatků vyjádřených v peněžních prostředcích u investičních nástrojů jsou použity poslední známé kurzy těchto investičních nástrojů a počty kusů těchto investičních nástrojů, případně jiných produktů, které klient vlastnil ke dni načtení do příslušného evidenčního systému, který je zdrojem dat pro tiskové výstupy. Pro přepočet peněžních prostředků u finančních produktů vedených v cizích měnách (např. termínované účty, podílové fondy apod.) do české koruny je použit měnový kurz vyhlášený Českou národní bankou k předchozímu pracovnímu dni. 8

9 Pokud je v tiskovém výstupu uvedena směnka, předpokládá se, že klient má směnku ve vlastnictví a tato směnka je evidována pouze do splatnosti. V případě, že klient směnku mezitím převedl na třetí osobu, nelze tiskový výstup, včetně případného z něj vycházejícího doporučení, považovat za správný a je nutné, aby klient požádal privátního bankéře o vynětí směnky z portfolia a aby mu tento pracovník vytiskl aktualizovaný tiskový výstup. Vysvětlení pojmů: Celková současná hodnota portfolia součet zůstatků jednotlivých produktů v portfoliu včetně hotovostní rezervy přepočtený do CZK. Naběhlý úrok úrok, který je průběžně vypočítáván, ale ještě nebyl klientovi vyplacen. Je uváděn u vybraných typů dluhopisů. Vyplacení naběhlého úroku se řídí podmínkami konkrétního produktu. Průměrná nákupní cena uvádí se u investičních fondů a investičního životního pojištění. Jedná se o vážený průměr nákupních cen jednotlivých nákupních transakcí, kde vahou je nákupní objem. Tím je zajištěno, že cena u nákupu ve větším objemu má také významnější vliv na průměr než cena u nákupu v menším objemu. Výnos uvádí se u investičních fondů a investičního životního pojištění. Vypočítává se ze současného počtu cenných papírů/jednotek životního pojištění jako rozdíl mezi současným objemem produktu a objemem vypočítaným z průměrné nákupní ceny. Tento způsob výpočtu může v případě částečných zpětných odkupů (prodejů) produktu vykazovat odchylky oproti výpočtům výnosu s použitím metody FIFO nebo LIFO. Výnos v % uvádí se u investičních fondů a investičního životního pojištění. Vypočítává se ze současné ceny a průměrné nákupní ceny cenného papíru/investičního životního pojištění. Určeno pro hotovostní rezervu část zůstatku produktu, který je započten do hotovostní rezervy a nevstupuje do investičního portfolia. Důležité informace ČSOB poskytuje tento typ poradenství pouze při osobním jednání s klientem majitelem produktů a předaná doporučení se vztahují k situaci, jaká byla ke dni jejich vypracování. Doporučení mají platnost do konce následujícího pracovního dne s tím, že pokud je na základě doporučení zadáván pokyn prostřednictvím privátního bankéře, tato doba je prodloužena do konce šestého pracovního dne ode dne poskytnutí. Transakce s produkty v portfoliu uskutečněné klientem bez konzultace s privátním bankéřem mohou způsobit výrazné odchýlení klientova portfolia od portfolia cílového ve smyslu zvýšení rizikovosti a změny očekávaného výnosu. Jedná se například o: nákupy investičních fondů prostřednictvím investičního programu, tj. uskutečněné poukázáním investované částky, tj. finančních prostředků, na předem vyhrazený účet fondu bez konzultace s privátním bankéřem; nákupy investičních nástrojů z tříd aktiv akciové, realitní nebo alternativní ; nákupy cizoměnových produktů; prodeje produktů nebo výběry hotovosti z tříd aktiv Depozita a peněžní trh nebo Úrokové, např. výběr vkladu ve stavebním spoření. Z tohoto důvodu ČSOB doporučuje, aby klient svá rozhodnutí týkající se jeho portfolia konzultoval se svým privátním bankéřem. Privátní bankéř tak může klientovi poskytnout informace, jaký dopad bude mít zamýšlená změna na klientovo portfolio, a může klientovi navrhnout potřebnou úpravu tak, aby výsledné portfolio stále odpovídalo klientovu investičnímu profilu. ČSOB doporučuje klientům, kteří se rozhodnou využívat tento typ poradenství, aby se pravidelně informovali u svého privátního bankéře o složení svého portfolia alespoň jednou ročně, lépe však dvakrát ročně, případně kdykoli, kdy to budou považovat za důležité, např. v případě významných životních změn. Závěrečné informace a upozornění Při poskytování poradenství ČSOB vychází z aktuálně dostupných informací, především o situaci na finančních trzích, ale i z dalších relevantních dat, která jsou bance známa v okamžiku poskytování poradenství. Dále ČSOB bere do úvahy odhad pravděpodobného vývoje na finančních trzích. Vzhledem k povaze finančních trhů a množství různých faktorů, které ovlivňují jejich vývoj, však ČSOB nenese odpovědnost za správnost a přesnost těchto informací a odhadů. Poradenství dává klientovi informace potřebné k tomu, aby mohl učinit vlastní investiční rozhodnutí týkající se jeho finančních prostředků. Při realizaci svého investičního záměru klient může, ale nemusí postupovat v souladu s poradenstvím ze strany ČSOB. Konečné rozhodnutí je vždy na straně klienta. V souvislosti s tím ČSOB upozorňuje, že vlivem změn na finančních trzích může dojít k poklesu hodnoty klientova majetku v investičních produktech, ačkoli budou dodržena doporučení daná bankou klientovi, a to i pod hodnotu investované částky. ČSOB dále upozorňuje, že pořízení každého produktu je spojeno se specifickými riziky. O těchto rizicích je klient informován před obstaráním daného produktu. 9

10 Tento materiál má pouze informativní charakter, není nabídkou k nákupu ani prodeji žádného konkrétního instrumentu ani třídy instrumentů a ČSOB nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí klienta učiněná pouze na základě postupů popsaných v tomto dokumentu. Klient prohlašuje, že pokud jsou součástí jeho portfolia státní spořicí dluhopisy, bude je držet až do splatnosti, a pokud je prodá, bude o tom ČSOB před poskytnutím dalšího investičního poradenství informovat. Klient souhlasí s výše uvedenými principy poskytování investičního poradenství a s tím, že údaje o spořících a investičních nástrojích a jiných produktech vedených u výše vyjmenovaných společností může ČSOB používat pro účely poradenství poskytovaného klientovi ohledně jeho produktů. Klient souhlasí s poskytováním poradenství portfoliovým přístupem. V dne Jméno, příjmení a podpis klienta 10

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁKUPEM A PRODEJEM CENNÝCH PAPÍRŮ Článek 1 Úvod (1) Československá obchodní banka, a. s. (dále jen ČSOB nebo Komisionář

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Kateřina Mačáková Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Souhrn souvisejících dokumentů (dále jen Souhrn )

Souhrn souvisejících dokumentů (dále jen Souhrn ) Souhrn souvisejících dokumentů (dále jen Souhrn ) Souhrn obsahuje dokumenty, jejichž účelem je blíže specifikovat podmínky a způsob plnění těch komisionářských smluv, jejichž předmětem je obstarání koupě

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

Informace o rizicích a zajištění proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klientů

Informace o rizicích a zajištění proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klientů Informace o rizicích a zajištění proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klientů 1 OBSAH DOKUMENTU 1 Všeobecné informace... 4 2 Všeobecná investiční rizika... 4 2.1 Tržní riziko... 4 2.2 Měnové

Více

Corporate Banking Společně dokážeme více

Corporate Banking Společně dokážeme více Informace o obchodování s investičními nástroji Corporate Banking Společně dokážeme více Obsah 03 04 07 10 12 22 25 Co je dobré vědět o MiFID Commerzbank a její služby v oblasti obchodování s investičními

Více

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401)

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) ČÍSLO SMLOUVY: A SMLUVNÍ STRANY Klient muž žena Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) NÁZEV ÚČTU: Active Invest Horizont Invest Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Prohlášení. Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma. Srovnání investičních fondů v České republice

Prohlášení. Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma. Srovnání investičních fondů v České republice S t r á n k a 1 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Srovnání investičních fondů v České republice vypracoval samostatně pod odborným dohledem vedoucího diplomové práce za použití pramenů

Více

Peněžní trh. Oldřich Šoba

Peněžní trh. Oldřich Šoba Peněžní trh Oldřich Šoba Investice na peněžním trhu mají své výhody i nevýhody vyplývající z magického trojúhelníku investování. Ve většině situací se ovšem jedná o sázku tzv. na jistotu. Jaké jsou investiční

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY Společnost Colosseum, a.s. zastupuje společnost Aura Invest Group s.r.o. OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 4 1.1. Povaha dokumentu 4 1.2. Základní údaje o obchodníkovi s cennými

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IVa DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platné právní úpravy Návrh zákona o důchodovém spoření upravuje tzv. druhý fondový důchodový pilíř na základě vládou schválených Hlavních principů pokračování

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje.

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je informování zákazníků v souladu s 15d odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Produkty ČSOB AM: Účetní a daňové souvislosti. Obecná informace o účtování a zdanění výnosů z cenných papírů

Produkty ČSOB AM: Účetní a daňové souvislosti. Obecná informace o účtování a zdanění výnosů z cenných papírů Produkty ČSOB AM: Účetní a daňové souvislosti Obecná informace o účtování a zdanění výnosů z cenných papírů 2015 OBSAH: 1. PRODUKTY ČSOB AM... 2 2. ÚČETNÍ SOUVISLOSTI... 3 2.1. ZÁKLADNÍ ÚČETNÍ ČLENĚNÍ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODUKTy KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ A MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen IIP nebo ING Investice podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODUKTy KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ A MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen IIP nebo ING Investice podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODUKTy KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ A MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen IIP nebo ING Investice podmínky ) Obchodní podmínky pro produkty kolektivního investování a MiFID Obchodní podmínky

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

STATUT. Zlatý otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Zlatý otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz email: info@cpinvest.cz

Více

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Dynamického důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle

Více

Podmínky obhospodařování

Podmínky obhospodařování PODMÍNKY OBHOSPODAŘOVÁNÍ INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI KB, A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Podmínky obhospodařování Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. pro individuální obhospodařování portfolia

Více

STATUT. Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční cíle...

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s.

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. www.rsj.cz Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. RSJ a.s. je největším obchodníkem s cennými papíry se sídlem v České republice. RSJ a.s. je významným obchodníkem finančních derivátů na světových

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více