Informace o investičním poradenství poskytovaném klientům ČSOB Privátního bankovnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o investičním poradenství poskytovaném klientům ČSOB Privátního bankovnictví"

Transkript

1 Informace o investičním poradenství poskytovaném klientům ČSOB Privátního bankovnictví Vážený kliente, na následujících stránkách naleznete informace o tom, jakým způsobem Vám chceme usnadnit rozhodování, které produkty z naší široké nabídky či ještě lépe jaká skladba ČSOB spořicích a investičních produktů je vhodná právě pro Vás. Trocha teorie na úvod Na finančních trzích se setkáváme se širokou škálou různých finančních produktů, jejichž účelem je především zhodnocování peněžních prostředků (dále jen produkt ). Jsou to například termínované vklady a spořicí účty, stavební spoření, penzijní fondy, podílové fondy, dluhopisy, akcie, kapitálové nebo životní pojištění atd. Při detailnějším pohledu zjistíme, že všechny tyto produkty lze charakterizovat z hlediska potenciálu jejich výnosu, rizika a likvidity. Podívejme se trochu podrobněji na tyto pojmy. Potenciál výnosu Výnos, respektive jeho potenciál, je sice důležitým parametrem, avšak jeho význam je investory mnohdy přeceňován nebo se dokonce stane prakticky jediným kritériem pro výběr ideálního produktu. Následkem výběru produktu založeného pouze na předpokladu jeho výnosnosti je pak zpravidla podcenění podstupovaného rizika ztráty investovaných peněz. Některé produkty nabízejí poměrně jistý, ale nízký výnos, jiné mají potenciál výnosu vysoký, ale jeho dosažení je nejisté. Obecně se u produktů setkáváme s těmito typy výnosu: Úrokový výnos je charakteristický pro bankovní depozitní produkty a dluhopisy. Závisí na nastavení úrokových sazeb v ekonomice, do značné míry je ovlivňován úrokovou politikou centrální banky. Dividendový výnos nebo výnos z růstu hodnoty majetku je spojen především s investováním do akcií firem a je závislý na jejich výkonnosti a ziskovosti. Riziko Riziko spočívá ve změně hodnoty produktu, a to jak ve směru pozitivním, tak i negativním. U některých produktů se hodnota prakticky nemění nebo pouze roste díky pravidelně vyplácenému úroku (např. depozita), u jiných může být změna hodnoty významná i v rámci jednoho dne (např. akcie). V důsledku kolísání může hodnota dokonce poklesnout i pod svoji počáteční hodnotu. Riziko je přirozenou součástí v podstatě každého produktu, takže riziku se prakticky nelze vyhnout. Je však možné svým jednáním, zejména výběrem vhodného produktu, volbou objemu investovaných finančních prostředků a délkou investičního horizontu, ovlivnit výši podstupovaného rizika. Bankovní depozita v domácí měně nepodléhají riziku změny jejich hodnoty, ale působí na ně riziko, že kvůli inflaci, která je většinou vyšší než dosahovaný úrokový výnos, ztratí svoji kupní sílu. U bankovních depozit v cizí měně musí samozřejmě investor kalkulovat též s rizikem změny směnných kurzů, pokud by chtěl vloženou částku konvertovat zpět do své domácí měny. Naproti tomu hodnota akcií kolísá velmi významně, ale v dlouhodobém horizontu mohou akcie přinést investorům vysoké výnosy. Dostupnost za přijatelnou cenu (likvidita) Likvidita vyjadřuje, jak rychle lze produkt přeměnit na hotovost za přijatelnou cenu a v přijatelném čase. Spořicí účet má vysokou likviditu, protože z něj lze hotovost vybrat ve velmi krátkém čase, a nehrozí riziko, že vybraná částka bude nižší než částka vložená. Z do akciového fondu lze peníze získat také poměrně rychle, ale může se stát, že získaná částka bude nižší, než částka investovaná z důvodu poklesu cen akcií na akciových trzích. Pro názorné grafické zobrazení závislosti těchto tří parametrů, tj. potenciálu výnosu, rizika a likvidity, se často používá tzv. magický trojúhelník. Ukažme si to na příkladech: 1

2 Příklad 1: Spořicí účet Výnos Příklad 2: Akcie Výnos Přináší nízký potenciál výnosu při nízkém riziku s poměrně vysokou mírou dostupnosti. vysoký Potenciál výnosu je obvykle vysoký za cenu vysokého rizika a nižší dostupnosti. vysoký vysoké 0 (nula) vysoká vysoké 0 (nula) vysoká Riziko Dostupnost (likvidita) Riziko Dostupnost (likvidita) Dosáhnout ideální kombinace vysokého potenciálního výnosu, nízkého rizika a zároveň vysoké dostupnosti (likvidity) je prakticky nemožné, obzvláště pak pokud klient vloží své peněžní prostředky pouze do jednoho produktu. K tomuto ideálu se lze přiblížit díky vhodné kombinaci několika různých produktů, a to vytvořením portfolia produktů. Poskytování investičních služeb v ČSOB ČSOB se kromě klasických bankovních produktů a služeb zaměřuje i na poskytování investičních produktů a investičních služeb svým klientům. Základní službou v oblasti investování je prosté přijímání pokynů k obchodování s investičními nástroji od klientů. Výběr produktu, se kterým bude obchod uskutečněn, je zcela v rukou klienta, ČSOB je pouze v roli zpracovatele těchto pokynů. Pokud se jedná o jednoduchý investiční nástroj, jako je např. dluhopis, cenný papír investičního fondu atd., bez poskytnutí služby investičního poradenství, není ČSOB povinna vyžadovat od klienta informace, které by jí umožnily vyhodnotit, zda je daná služba či produkt pro klienta vhodná/vhodný. Pokud se klient rozhodne pro složitý investiční nástroj 1 (cenný papír, jehož hodnota se vztahuje k derivátům, finančním indexům či finančním kvantitativně vyjádřeným ukazatelům) bez poskytnutí služby investičního poradenství, ČSOB je povinna od klienta zjišťovat informace o jeho odborných znalostech a zkušenostech z oblasti investic a vyhodnotit, zda požadovaná služba či produkt odpovídají klientovým znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik. K tomu slouží dokument Test znalostí a zkušeností. Další důležitou službou, kterou ČSOB poskytuje, je investiční poradenství, viz dále. ČSOB investiční poradenství Cílem ČSOB investičního poradenství je pomoci klientům vybrat si ze široké nabídky ČSOB takové investiční nebo zajišťovací produkty nebo jejich kombinaci, které budou co možná nejlépe vyhovovat jejich potřebám, možnostem a ochotě podstupovat riziko spojené s investováním. Záleží však zcela na rozhodnutí klienta, zda toto doporučení využije, či nikoliv. Co od ČSOB investičního poradenství mohou klienti ČSOB očekávat a jakým způsobem probíhá, je obsahem následujících kapitol. Investiční profil Před prvním poskytnutím jakékoli formy doporučení ve vztahu k investičním produktům je klient požádán, aby ve spolupráci s klientským pracovníkem ČSOB vyplnil investiční dotazník. ČSOB tyto informace potřebuje proto, aby mohla své poradenství přizpůsobit situaci klienta, navíc jí tuto povinnost ukládá zákon. Na základě vyhodnocení odpovědí na otázky obsažené v dotazníku je klient zařazen do jednoho ze čtyř investičních profilů. Investiční profil zohledňuje: klientovu finanční a životní situaci; znalosti a zkušenosti klienta v oblasti investic; investiční cíle klienta; klientův postoj k investičnímu riziku. Výsledný investiční profil klienta je tedy ovlivněn několika faktory. Zjednodušeně lze pak charakterizovat jednotlivé typy investičních profilů takto: Konzervativní profil Klient s tímto profilem preferuje stabilitu hodnoty své i navzdory velmi nízkému potenciálu výnosu. Je ochotný nebo mu jeho zejména finanční situace umožňuje podstoupit jen nízké riziko. 1) Tj. investiční, které nejsou zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, považovány za jednoduché. 2

3 Vyvážený profil Klient s tímto profilem se nespokojí pouze se stabilitou hodnoty své, ale požaduje potenciál výnosu na střední úrovni, je ochotný a schopný podstoupit i tomu odpovídající míru rizika. Růstový profil Klient s tímto profilem si je vědom, že vyššího potenciálu výnosu lze dosáhnout pouze za předpokladu podstoupení vyšší míry rizika a je ochoten toto riziko podstoupit. Poklesy hodnoty své nepovažuje za impuls k jejich neuváženému prodeji, tyto případné poklesy hodnoty jeho nemají zásadní dopad na jeho životní situaci. Dynamický profil Klient je primárně zaměřen na vysoký potenciál výnosu a plně si uvědomuje, že podstupuje i vysoké riziko ztráty. Pokles hodnot investic na kapitálových trzích považuje za příležitost pro nové nebo navýšení objemu investic stávajících za atraktivní cenu. Jeho životní situace není těmito poklesy vážně narušena, ale naopak mu umožňuje tyto nákupy za snížené ceny uskutečnit. Stejně jako jiné informace, které klient poskytuje ČSOB, tak i informace obsažené v investičním dotazníku podléhají bankovnímu tajemství a vztahuje se na ně i povinnost mlčenlivosti podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Pokud i přesto klient není ochoten tyto informace poskytnout, je vhodnější pro obě strany, aby toto svoje stanovisko ČSOB potvrdil písemně, což zabrání případným pozdějším nedorozuměním a ČSOB toto klientovo rozhodnutí respektuje. Klient pak nemůže od ČSOB obdržet investiční poradenství ani jiné doporučení ohledně vhodnosti vybraného produktu a svůj výběr investičních produktů z nabídky ČSOB uskutečňuje výhradně na základě vlastního rozhodnutí. Zajišťovací produkty Produkty, které si klient obstarává s investičním cílem zajištění tzv. zajišťovací produkty (např. REPO operace, FX Swap či FX Forward), mají v ČSOB speciální režim.v tomto případě zjišťuje ČSOB potřebné informace vedle Investičního dotazníku i dokumentem nazývaným Test vhodnosti. Jeho vyplnění je nutnou podmínkou pro případné obstarání produktu pro klienta. Výsledkem vyhodnocení tohoto testu není investiční profil, ale přímé posouzení vhodnosti daného produktu pro klienta. Investiční cíl zajištění představuje chování klienta, kdy uzavírá obchody v příslušném složení a s příslušnou splatností tak, aby odstranil riziko, kterému je vystaven v souvislosti s držením aktiv. Účelem uzavření těchto obchodů je tedy omezení možných ztrát, které by mohly nastat v důsledku nepříznivého vývoje ceny aktiv v držení klienta. Produkty K tomu, aby bylo možné vyhodnotit vhodnost jednotlivých investičních produktů pro jednotlivé typy klientů dle jejich investičního profilu, je produktům jednak stanoveno produktové skóre a jednak jsou zařazeny do tzv. tříd aktiv. Produktové skóre Produkty z nabídky ČSOB mají přiřazeno tzv. produktové skóre na stupnici 1 až 7, přičemž skóre 1 znamená nejnižší investiční riziko, skóre 7 pak riziko nejvyšší. Podrobnější informace o stanovování produktových skóre jsou obsaženy v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre, který je k dispozici na Produktová skóre jednotlivých investičních produktů jsou k dispozici na a v informativních materiálech dostupných v pobočkách ČSOB. Produktová skóre jsou pravidelně revidována, případné změny jsou promítnuty na o změnách se lze informovat i v pobočkách ČSOB. Zařazení do třídy aktiv Produkty z nabídky ČSOB jsou zařazeny do jedné nebo více tříd aktiv. V jednotlivých třídách jsou zařazeny produkty, které si jsou blízké z hlediska důležitých charakteristik, jako jsou především potenciál výnosu, riziko a likvidita. Pro účely poradenství ČSOB používá pro své produkty tyto třídy aktiv: Depozita a peněžní zahrnují depozitní produkty (běžné, termínované, spořicí účty apod.) s počáteční dobou do splatnosti (pokud ji mají stanovenu) kratší než jeden rok a fondy peněžního trhu. Nízký potenciál výnosu, nízké riziko a vysoká dostupnost (likvidita) jsou charakteristické pro tuto třídu aktiv. Úrokové zahrnují depozitní a investiční produkty s počáteční dobou do splatnosti (pokud ji mají stanovenu) jeden rok a více, patří sem např. stavební spoření, dluhopisy, dluhopisové fondy, kapitálová hodnota kapitálového životního pojištění apod. Potenciál výnosu, riziko i likvidita se obvykle pohybují okolo středních úrovní. Akciové jsou tvořeny akciemi, akciovými fondy, strukturovanými fondy bez ochrany nebo s podmíněnou ochranou. Potenciál výnosu je obvykle vysoký, vysoká je i míra rizika, likvidita je nižší. 3

4 Realitní představují do cenných papírů navázaných na realitní sektor. Potenciál výnosu je obvykle vysoký, vysoká je i míra rizika, likvidita je nižší. Alternativní obsahují produkty navázané např. na komodity nebo produkty, které svým charakterem nespadají do žádné z výše uvedených tříd aktiv. Potenciál výnosu je obvykle vysoký, vysoká je i míra rizika, likvidita je nižší. Pokud produkt obsahuje více než jednu třídu aktiv, pak je rozdělen do více tříd aktiv v souladu s jeho investiční strategií. Jedná se zejména o smíšené, zajištěné a strukturované fondy, pokud jsou součástí portfolia napřímo nebo jako součást jiného produktu, např. investičního životního pojištění, nebo individuálně spravovaná portfolia finančních aktiv. Dále může jít o účastnické fondy doplňkového penzijního spoření, popř. transformované fondy doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem apod. Zkráceně účastnické fondy nebo transformované fondy. Jaký produkt je tedy považován za vhodný? V současné době postupuje ČSOB při tvorbě investičního doporučení v rámci investičního poradenství (dále jen doporučení ) dvěma různými způsoby, tyto jsou popsány níže. Pro oba platí, že jsou poskytovány při jednáních klienta a privátního bankéře, a to buď osobních, nebo telefonických. Pravidla pro přijímání pokynů po telefonu upravuje komisionářská smlouva: 1. Transakční způsob ČSOB prostřednictvím svého zaměstnance (dále jen privátního bankéře ) posuzuje, zda produktové skóre investičního produktu (např. investičního fondu), do kterého klient zvažuje svou investici nebo který mu ČSOB hodlá nabídnout, odpovídá investičnímu profilu klienta dle tabulky: Investiční profil klienta Konzervativní Vyvážený Růstový Dynamický Produktové skóre potenciálně vhodného investičního produktu 1 1 až 3 1 až 5 1 až 7 ČSOB v tomto případě posuzuje každou klientovu investici samostatně, vždy pouze s ohledem na klientův investiční profil a odpovídající produktové skóre investičního produktu, a to pouze ke dni, kdy je doporučení ze strany ČSOB klientovi poskytnuto. Příklad: Klientovi s vyváženým investičním profilem může být doporučen dluhopisový fond s produktovým skóre 3. Naopak čistě akciový fond s produktovým skóre 5 nebude klientovi doporučen jako vhodný. Pokud by však klient měl zájem o produkt, který má v sobě obsaženy akciové a zároveň by byl vhodný pro jeho investiční profil, může mu ČSOB doporučit smíšený podílový fond, který část svých investic umisťuje na akciový trh. Větší část investic takového fondu je pak např. v dluhopisech a/nebo v nástrojích peněžního trhu, což snižuje celkovou rizikovost fondu tak, že produktové skóre dosáhne hodnoty přijatelné pro tento typ klienta. Transakční způsob je vhodný především pro klienty, kteří se dívají na své spořicí a investiční produkty odděleně, nikoliv jako na ucelené portfolio (viz dále). Dále pak pro klienty, kteří se rozhodnou uzavřít Smlouvu o obhospodařování cenných papírů se společností ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (dále jen ČSOB AM) a volí produkt na základě této smlouvy. Jak toto poradenství probíhá v praxi? Klientovi je představena nabídka produktů. Z investičních produktů jsou mu pak doporučeny jako potenciálně vhodné takové produkty, jejichž produktové skóre odpovídá investičnímu profilu klienta. Z těchto produktů pak privátní bankéř ve spolupráci s klientem vybere na základě dalších informací (investiční zaměření, typ produktu, apod.) takový produkt, který co možná nejlépe vyhovuje klientovým potřebám a očekáváním. Může však nastat i taková situace, že si klient sám zvolí ať už na základě veřejně dostupných informací nebo na základě informací o produktu získaných od privátního bankéře, takový investiční produkt, jehož produktové skóre je vyšší, než odpovídá investičnímu profilu klienta. V tom případě je na nevhodnost produktu upozorněn svým privátním bankéřem a lze následně pokračovat jedním z následujících způsobů: a) Klient svůj záměr změní a zvolí si vhodnější produkt. b) Klient trvá na svém záměru, přestože byl ČSOB upozorněn, že dotyčný investiční produkt pro něj není podle názoru ČSOB vhodný, a toto potvrdí svým podpisem na nákupním pokynu. Klient tudíž nevyužil investiční poradenství ze strany ČSOB, nákup uskutečňuje na vlastní žádost, na základě vlastního rozhodnutí a je si vědom podstupovaného rizika. 4

5 2. Portfoliový způsob Pokud si klient přeje při svém investičním rozhodování vycházet z podrobnějšího rozboru skladby svých produktů u ČSOB, může se se svým privátním bankéřem dohodnout na využívání portfoliového způsobu investičního poradenství. Jedná se o způsob, při kterém je kladen důraz na rozložení prostředků klienta u ČSOB mezi jednotlivé třídy aktiv a na celkovou rizikovost klientova portfolia. Vhodnost transakce nebo transakcí s produktem je bankou posuzována s ohledem na to, jak výsledně ovlivní skladbu klientova portfolia právě z hlediska rozložení mezi třídy aktiv a z hlediska celkové rizikovosti. Na základě analýzy chování finančních trhů v dlouhodobém horizontu ČSOB vytvořila doporučení, jak by měl mít klient s určitým investičním profilem rozloženy své finanční prostředky mezi třídy aktiv (tzv. cílová portfolia) a přitom aby celková rizikovost klientova portfolia odpovídala klientovu investičnímu profilu. V tomto případě se jedná o obecné doporučení, tedy nikoli doporučení konkrétního produktu. Je velmi důležité si uvědomit, že doporučené podíly rizikových složek (akciové, realitní a alternativní ) jsou považovány za maximálně možné (resp. je možné dočasně tolerovat překročení o max. z hodnoty portfolia), aby celková rizikovost portfolia byla ještě v souladu s investičním profilem klienta. ČSOB nejprve analyzuje skladbu produktů v portfoliu klienta z hlediska rozložení mezi třídy aktiv a celkové rizikovosti. Následně porovná tyto ukazatele s doporučenými ukazateli pro cílové portfolio přiřazeného ke klientovu investičnímu profilu a navrhne klientovi potřebné změny v produktovém složení portfolia. Posuzovaná hlediska při analýze klientova portfolia a při vytváření doporučení na jeho úpravy: a) Doporučené složení portfolia v závislosti na investičním profilu klienta ČSOB Třídy aktiv Investiční profil Konzervativní Vyvážený Růstový Dynamický Depozita a peněžní 4 Úrokové 4 60 % 40 % 1 Akciové 10 % % Realitní 0 % Alternativní 0 % Konzervativní Vyvážený Růstový Dynamický Depozita a peněžní 4 Úrokové 4 Depozita a peněžní Alternativní Realitní Depozita a peněžní Alternativní Realitní Úrokové 40 % Depozita a peněžní Alternativní Realitní Úrokové 1 Akciové 10 % Akciové 2 Úrokové 60 % Akciové 4 Akciové 70 % Pozn.: Výše uvedené složení cílových portfolií je platné od ČSOB si vyhrazuje právo složení aktualizovat v nepravidelných intervalech v závislosti na vývoji a odhadech vývoje na finančních trzích. Aktuální složení cílových portfolií je k dispozici v pobočkách ČSOB. b) Doporučená celková rizikovost portfolia Výše zmíněné produktové skóre je využíváno i pro výpočet celkové rizikovosti portfolia, a to metodou výpočtu váženého průměru, kde vahou je objem produktu v portfoliu. Pro jednotlivé investiční profily je pak nastaven tento rozsah celkové rizikovosti (skóre portfolia): Investiční profil Konzervativní Vyvážený Růstový Dynamický Skóre portfolia 1 až 1,84 1,85 až 3,84 3,85 až 5,84 5,85 až 7,0 5

6 Příklad: Produkt Objem Produktové skóre Skóre portfolia Spořicí účet Kč 1 Dluhopisový fond Kč 2 Akciový fond Kč 5 Portfolio Kč 2,1 Skóre portfolia ukazuje, že z hlediska celkové rizikovosti toto portfolio odpovídá vyváženému investičnímu profilu. c) Koncentrace v jednom produktu Předmětem analýzy je posouzení, zda klientovy prostředky jsou dostatečně rozloženy mezi různé typy produktů neboli, zda jsou dostatečně diverzifikovány. Např. v případě, že akciová složka portfolia je tvořena pouze jedním akciovým fondem navíc úzce zaměřeným na jeden ekonomický sektor nebo jeden region, je riziko portfolia vyšší než v případě rozložení mezi více různých akciových fondů. d) Koncentrace v produktech vydávaných jedním emitentem Posuzuje se, jestli v portfoliu klienta je překročena míra koncentrace v produktech vydaných vybranými emitenty. V případě využití portfoliového způsobu při tvorbě investičního doporučení může ČSOB klientovi doporučit k nákupu i produkt, který by při použití pouze transakčního způsobu nedoporučila z důvodu vyššího produktového skóre. Je tomu tak díky podrobné analýze klientova portfolia, posouzení více hledisek a dále díky tomu, že obsahem doporučení je zároveň i informace, v jakém objemu lze tuto investici doporučit, aby celková rizikovost portfolia odpovídala investičnímu profilu klienta a jeho investičním cílům. Součástí takového doporučení je samozřejmě i podrobné vysvětlení podstaty a rizik takto doporučovaných produktů. ČSOB může též klientovi navrhnout, aby objem některého produktu v portfoliu snížil, např. z důvodu, že příliš zvyšuje riziko portfolia, nebo naopak zbytečně snižuje potenciál možného výnosu. Portfoliový způsob umožňuje sestavit takovou skladbu portfolia, která vyhovuje specifickým potřebám daného klienta. Portfoliový způsob je vhodný především pro klienty, kteří: se na své produkty dívají jako na komplexní soubor (portfolio); kladou důraz na výkonnost celého portfolia, nikoliv pouze na zhodnocení jednotlivých produktů odděleně; jsou ochotni se o své peníze pravidelně starat tím, že alespoň jednou za rok navštíví svého privátního bankéře v ČSOB a požádají ho o analýzu svého portfolia a doporučení pro případné úpravy; převážnou většinu svých příjmů a výdajů uskutečňují v české koruně. Co je potřeba vzít do úvahy při tomto typu poradenství: Za portfolio se, za podmínek uvedených níže, považuje soubor následujících produktů těchto společností: Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB) depozitní produkty (běžné a spořicí účty, termínované vklady apod.), vlastní dluhopisy, investiční certifikáty emitované ČSOB; Českomoravská stavební spořitelna, a. s. stavební spoření; ČSOB penzijní společnost, a.s. účastnické fondy a transformovaný fond; ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost investiční fondy, individuální správa finančních aktiv; ČSOB Pojišťovna, a. s. investiční životní pojištění, kapitálové životní pojištění; produkty jiných společností, které ČSOB distribuuje a vede jejich evidenci, jako jsou například dluhopisy, produkty ze skupiny KBC apod.; spořicí státní dluhopisy, které byly nakoupeny prostřednictvím ČSOB. Do portfolia jsou zahrnuty pouze ty produkty výše uvedených společností, které klient získal: prostřednictvím obchodních míst ČSOB s výjimkou obchodních míst označených logem Poštovní spořitelny nebo logem Era. Produkty pořízené prostřednictvím těchto obchodních míst se do úvahy neberou. Do portfolia se započítávají jak produkty, které klient získal na základě doporučení banky, tak i produkty, které si koupil na základě vlastního podnětu či je získal jiným způsobem (darováním, dědictvím). 6

7 ČSOB poskytuje tento způsob poradenství pouze po vzájemné dohodě s klientem, a to pro každý případ takového poskytnutí poradenství. Vzájemná dohoda je vyjádřena oboustranným podpisem dokumentu Doporučené změny v portfoliu nebo jiného, účelem obdobného dokumentu. Případné nákupy nebo prodeje investičních produktů nebo vklady a výběry ze spořicích produktů, uskutečněné klientem mimo rámec poskytovaného poradenství, mohou mít negativní dopad na složení klientova portfolia, a tudíž i na jeho předpokládanou výnosnost a rizikovost. Rizika spojená s takovým postupem nese plně klient. ČSOB neposkytuje službu průběžného monitorování klientova portfolia a není povinna připravovat konkrétní doporučení na úpravy klientova portfolia na základě vlastní iniciativy. To mj. znamená, že např. v případě významného kolísání hodnoty některých aktiv či v případě negativních zpráv spojených s konkrétním produktem či jeho emitentem nemá ČSOB povinnost na tuto skutečnost klienta z vlastní iniciativy upozornit a doporučit mu případnou úpravu portfolia. Vzhledem k výše zmíněným rizikům, ČSOB doporučuje svým klientům, kteří se rozhodnou využívat tento typ poradenství, aby svá investiční rozhodnutí konzultovali se svým privátním bankéřem a aby si alespoň jednou ročně nechali svým privátním bankéřem posoudit, zda jejich portfolio je stále v souladu s jejich investičním profilem. Ani to, s ohledem na výše uvedené, však nemusí zaručovat, že cíle sledované klientem při využití investičního poradenství ze strany banky budou naplněny. Doporučení poskytnutá bankou mají časově omezenou platnost do konce následujícího pracovního dne s tím, že pokud je na základě doporučení zadáván pokyn prostřednictvím privátního bankéře, tato doba je prodloužena do konce šestého pracovního dne ode dne poskytnutí. Doporučení platí jako celek pokud je součástí jednoho doporučení více transakcí, pak je potřeba, aby je klient realizoval kompletně a beze změny a v době platnosti doporučení. Jednotlivé transakce nelze vytrhávat z kontextu všech doporučených transakcí, protože by to mohlo vést k negativním dopadům na portfolio klienta. Transakce, které klient uskuteční bez respektování celkového doporučení, nelze považovat za doporučené ze strany ČSOB. Takové transakce by tedy byly považovány za prováděné bez poskytnutého investičního poradenství. Jak tento způsob poradenství probíhá v praxi? Privátní bankéř má k dispozici poradenský nástroj Vedení investičního portfolia (dále VIP ), který mu poskytuje potřebné informace a umožňuje vytvářet příslušná doporučení na úpravu klientova portfolia. Pro klientovu potřebu lze pořídit tiskové výstupy z VIP. Poskytnutí poradenství formou portfoliového přístupu zahrnuje následující kroky a postupy: a) Stanovení hotovostní rezervy Klient je na začátku rozhovoru s privátním bankéřem požádán, aby se rozhodl, jakou část svých finančních prostředků chce ponechat mimo své portfolio jako hotovostní rezervu. Ta slouží především pro pokrytí neočekávaných výdajů, jako je například ztráta zaměstnání, nutnost stěhování, výměna vybavení domácnosti z důvodu poruchy apod., a měla by být zhruba ve výši 6násobku průměrných měsíčních výdajů klientovy domácnosti. Do rezervy je potřeba také započítat již plánované vyšší výdaje mimo běžnou spotřebu domácnosti v následujících 12 měsících (koupě nového automobilu, dovolená, koupě či oprava nemovitosti, narození potomka apod.). Pro rezervu je důležitá její rychlá dostupnost (vysoká likvidita) a nízké riziko, dosažený výnos není podstatný a je zpravidla nízký. Proto ČSOB pro tento účel doporučuje využívat především depozitní produkty u ČSOB běžné, spořicí nebo termínované vklady, případně v kombinaci s fondem peněžního trhu v českých korunách, u kterého je však potřeba vzít do úvahy možné daňové dopady. Do rezervy lze započítat i peníze uložené na obdobných produktech v jiné bance. ČSOB však nemá možnost ověřit si výši zůstatku ani vhodnost produktu v jiné bance, proto vychází z informací, které ji klient poskytl a jejich správnost potvrdil svým podpisem dokumentu Doporučené změny v portfoliu. b) Analýza investičního portfolia a tvorba doporučení Privátní bankéř nejprve analyzuje klientovo investiční portfolio (po odečtení objemu finanční rezervy) z hlediska rozložení mezi třídy aktiv, celkové rizikovosti portfolia a limitů koncentrace na produkt a vybrané emitenty. Na základě výsledků analýzy pak vytvoří doporučení na úpravu portfolia (dokument Doporučené změny v portfoliu ), kde jsou uvedeny produkty, včetně objemu v měně produktu, které je podle názoru ČSOB vhodné do portfolia přikoupit nebo naopak, které je vhodné odprodat. Součástí doporučení je také kontrola, zda portfolio klienta po uskutečnění změn bude v souladu s výše uvedenými hledisky. Zvláště u produktů z rizikovějších tříd aktiv může být v poznámce uvedeno doporučení investovat pravidelně v menších částkách. Klient ve spolupráci s privátním bankéřem může navrhnout dodatečné úpravy tak, aby výsledek co možná nejlépe vyhovoval klientovým potřebám např. si vybere jiný fond stejného typu. Privátní bankéř pak klienta informuje, jaký dopad má klientova volba na složení portfolia. Klientovi jsou k dispozici následující tiskové výstupy z poradenského VIP: ba) Seznam produktů Obsahuje seznam produktů, které jsou součástí investičního portfolia klienta, včetně dalších údajů. bb) Přehled portfolia Produkty obsažené v portfoliu jsou pro snadnější orientaci rozčleněny do produktových kategorií (např. Depozita, Fondy s kapitálovou ochranou atd.). 7

8 Přehled také poskytuje informace o rozložení klientem získaného portfolia produktů mezi třídy aktiv a zobrazuje jeho porovnání s rozložením portfolia, které ČSOB považuje za obecně vhodné pro klienty s příslušným investičním profilem (tzv. cílové portfolio). Přehled portfolia není osobním doporučením týkajícím se konkrétní investiční služby ani konkrétního spořicího nebo investičního nebo jiného produktu. V případě zájmu může klient požádat svého privátního bankéře o vypracování doporučení a poskytnutí dokumentu Doporučené změny v portfoliu (viz níže). V Přehledu portfolia jsou též uvedeny informace o hotovostní rezervě. bc) Přehled portfolia podle měn Ukazuje měnové složení portfolia. U investičních produktů je zohledněno případné měnové zajištění cizí měny do české koruny. bd) Přehled portfolia podle splatností Poskytuje přehled, v jakém objemu budou v následujících letech a měsících splatné produkty, které mají stanoveno datum splatnosti. Splatný objem je vypočítaný na základě posledních známých cen investičních produktů a měnových kurzů vyhlášených ČNB k předchozímu pracovnímu dni. be) Přehled a vyhodnocení portfolia Kromě údajů, které jsou obsažené v dokumentu Přehled portfolia (viz výše bod bb), obsahuje i přehledné vyhodnocení, zda současné portfolio klienta je rozložené v souladu s posuzovanými hledisky vhodnosti pro klientův investiční profil. Přehled a vyhodnocení portfolia není osobním doporučením týkajícím se konkrétní investiční služby ani konkrétního spořicího nebo investičního nebo jiného produktu. bf) Doporučené změny v portfoliu Jedná se o souhrnný dokument s informacemi rozčleněnými do těchto částí: i. Vaše stávající portfolio Přehled produktů obsažených v portfoliu a rozčleněných do produktových kategorií stejně, jako tomu je v Přehledu portfolia. ii. Vaše hotovostní rezerva Podrobné informace o hotovostní rezervě, na jakých produktech je evidována a jaká část rezervy je pokryta produkty mimo ČSOB. iii. Doporučené změny v portfoliu (dále Doporučení ) Obsahuje navrhované změny a zobrazuje, jaké dopady by měly na portfolio klienta v případě realizace, a to z hlediska: i. Rozložení mezi třídy aktiv ii. Celkové rizikovosti portfolia iii. Rizika koncentrace (nízké diverzifikace) Pokud klient projeví zájem o investování do produktů z nabídky ČSOB, ale peněžní prostředky má uloženy u jiné banky (v depozitních produktech zejména běžné účty, termínované vklady, spořicí účty apod.), může svého privátního bankéře v ČSOB požádat, aby tyto peněžní prostředky uložené mimo ČSOB zahrnul do Doporučení. V takovém případě ČSOB vychází pouze z informací, které jí klient sdělí, a nemá možnost jejich pravdivost jakkoli ověřit. Nové prostředky v Doporučení zvyšují objem v Upraveném a Cílovém portfoliu a jsou započítány do třídy aktiv Depozita a peněžní. Doporučení může obsahovat i pro tyto prostředky návrhy pro převod pouze do produktů z nabídky ČSOB. Privátní bankéř ČSOB v žádném případě neposkytuje poradenství ohledně produktů, které nemohou být zahrnuty do klientova portfolia v ČSOB. Vysvětlivky a upozornění k tiskovým výstupům Účelem tiskových výstupů není nahradit výpisy, které ČSOB nebo společnosti ze skupiny ČSOB zasílají klientovi na základě příslušných smluv. V tiskových výstupech jsou shromážděny údaje o spořících a investičních nástrojích, popř. jiných produktech získaných klientem, z několika různých evidenčních systémů ČSOB, a případně i z evidenčních systémů společností ze skupiny ČSOB uvedených výše. Protože načítání údajů z těchto systémů neprobíhá v reálném čase, ale až s určitým zpožděním, mohou se údaje uvedené v materiálu předaném klientovi, zejména zůstatky, lišit od aktuálních údajů především vlivem transakcí, které klient uskutečnil po posledním zanesení údajů do systému, z něhož se tento materiál tiskne. Pokud klient zjistí v obdrženém tiskovém výstupu jakoukoli nesrovnalost, měl by se obrátit na pověřeného pracovníka ČSOB, s nímž jedná, se žádostí o nový, opravený výtisk. Totéž platí, pokud je na poskytnutém výtisku uveden zůstatek v kategorii Různé nebo Ostatní fondy. Bez provedení opravy nesprávných údajů nelze považovat výtisk za správný a platný. K výpočtu zůstatků vyjádřených v peněžních prostředcích u investičních nástrojů jsou použity poslední známé kurzy těchto investičních nástrojů a počty kusů těchto investičních nástrojů, případně jiných produktů, které klient vlastnil ke dni načtení do příslušného evidenčního systému, který je zdrojem dat pro tiskové výstupy. Pro přepočet peněžních prostředků u finančních produktů vedených v cizích měnách (např. termínované účty, podílové fondy apod.) do české koruny je použit měnový kurz vyhlášený Českou národní bankou k předchozímu pracovnímu dni. 8

9 Pokud je v tiskovém výstupu uvedena směnka, předpokládá se, že klient má směnku ve vlastnictví a tato směnka je evidována pouze do splatnosti. V případě, že klient směnku mezitím převedl na třetí osobu, nelze tiskový výstup, včetně případného z něj vycházejícího doporučení, považovat za správný a je nutné, aby klient požádal privátního bankéře o vynětí směnky z portfolia a aby mu tento pracovník vytiskl aktualizovaný tiskový výstup. Vysvětlení pojmů: Celková současná hodnota portfolia součet zůstatků jednotlivých produktů v portfoliu včetně hotovostní rezervy přepočtený do CZK. Naběhlý úrok úrok, který je průběžně vypočítáván, ale ještě nebyl klientovi vyplacen. Je uváděn u vybraných typů dluhopisů. Vyplacení naběhlého úroku se řídí podmínkami konkrétního produktu. Průměrná nákupní cena uvádí se u investičních fondů a investičního životního pojištění. Jedná se o vážený průměr nákupních cen jednotlivých nákupních transakcí, kde vahou je nákupní objem. Tím je zajištěno, že cena u nákupu ve větším objemu má také významnější vliv na průměr než cena u nákupu v menším objemu. Výnos uvádí se u investičních fondů a investičního životního pojištění. Vypočítává se ze současného počtu cenných papírů/jednotek životního pojištění jako rozdíl mezi současným objemem produktu a objemem vypočítaným z průměrné nákupní ceny. Tento způsob výpočtu může v případě částečných zpětných odkupů (prodejů) produktu vykazovat odchylky oproti výpočtům výnosu s použitím metody FIFO nebo LIFO. Výnos v % uvádí se u investičních fondů a investičního životního pojištění. Vypočítává se ze současné ceny a průměrné nákupní ceny cenného papíru/investičního životního pojištění. Určeno pro hotovostní rezervu část zůstatku produktu, který je započten do hotovostní rezervy a nevstupuje do investičního portfolia. Důležité informace ČSOB poskytuje tento typ poradenství pouze při osobním jednání s klientem majitelem produktů a předaná doporučení se vztahují k situaci, jaká byla ke dni jejich vypracování. Doporučení mají platnost do konce následujícího pracovního dne s tím, že pokud je na základě doporučení zadáván pokyn prostřednictvím privátního bankéře, tato doba je prodloužena do konce šestého pracovního dne ode dne poskytnutí. Transakce s produkty v portfoliu uskutečněné klientem bez konzultace s privátním bankéřem mohou způsobit výrazné odchýlení klientova portfolia od portfolia cílového ve smyslu zvýšení rizikovosti a změny očekávaného výnosu. Jedná se například o: nákupy investičních fondů prostřednictvím investičního programu, tj. uskutečněné poukázáním investované částky, tj. finančních prostředků, na předem vyhrazený účet fondu bez konzultace s privátním bankéřem; nákupy investičních nástrojů z tříd aktiv akciové, realitní nebo alternativní ; nákupy cizoměnových produktů; prodeje produktů nebo výběry hotovosti z tříd aktiv Depozita a peněžní trh nebo Úrokové, např. výběr vkladu ve stavebním spoření. Z tohoto důvodu ČSOB doporučuje, aby klient svá rozhodnutí týkající se jeho portfolia konzultoval se svým privátním bankéřem. Privátní bankéř tak může klientovi poskytnout informace, jaký dopad bude mít zamýšlená změna na klientovo portfolio, a může klientovi navrhnout potřebnou úpravu tak, aby výsledné portfolio stále odpovídalo klientovu investičnímu profilu. ČSOB doporučuje klientům, kteří se rozhodnou využívat tento typ poradenství, aby se pravidelně informovali u svého privátního bankéře o složení svého portfolia alespoň jednou ročně, lépe však dvakrát ročně, případně kdykoli, kdy to budou považovat za důležité, např. v případě významných životních změn. Závěrečné informace a upozornění Při poskytování poradenství ČSOB vychází z aktuálně dostupných informací, především o situaci na finančních trzích, ale i z dalších relevantních dat, která jsou bance známa v okamžiku poskytování poradenství. Dále ČSOB bere do úvahy odhad pravděpodobného vývoje na finančních trzích. Vzhledem k povaze finančních trhů a množství různých faktorů, které ovlivňují jejich vývoj, však ČSOB nenese odpovědnost za správnost a přesnost těchto informací a odhadů. Poradenství dává klientovi informace potřebné k tomu, aby mohl učinit vlastní investiční rozhodnutí týkající se jeho finančních prostředků. Při realizaci svého investičního záměru klient může, ale nemusí postupovat v souladu s poradenstvím ze strany ČSOB. Konečné rozhodnutí je vždy na straně klienta. V souvislosti s tím ČSOB upozorňuje, že vlivem změn na finančních trzích může dojít k poklesu hodnoty klientova majetku v investičních produktech, ačkoli budou dodržena doporučení daná bankou klientovi, a to i pod hodnotu investované částky. ČSOB dále upozorňuje, že pořízení každého produktu je spojeno se specifickými riziky. O těchto rizicích je klient informován před obstaráním daného produktu. 9

10 Tento materiál má pouze informativní charakter, není nabídkou k nákupu ani prodeji žádného konkrétního instrumentu ani třídy instrumentů a ČSOB nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí klienta učiněná pouze na základě postupů popsaných v tomto dokumentu. Klient prohlašuje, že pokud jsou součástí jeho portfolia státní spořicí dluhopisy, bude je držet až do splatnosti, a pokud je prodá, bude o tom ČSOB před poskytnutím dalšího investičního poradenství informovat. Klient souhlasí s výše uvedenými principy poskytování investičního poradenství a s tím, že údaje o spořících a investičních nástrojích a jiných produktech vedených u výše vyjmenovaných společností může ČSOB používat pro účely poradenství poskytovaného klientovi ohledně jeho produktů. Klient souhlasí s poskytováním poradenství portfoliovým přístupem. V dne Jméno, příjmení a podpis klienta 10

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio Jak vyplnit tento dotazník Prosím vyplňte tento dotazník uvedením relevantních údajů, které jsou požadovány, nebo zaškrtnutím některé

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

Investiční dotazník BH Securities a.s. *** Identifikace zákazníka. %klient%

Investiční dotazník BH Securities a.s. *** Identifikace zákazníka. %klient% Investiční dotazník BH Securities a.s. Jméno a příjmení bo obchodní firma zákazníka: Rodné číslo bo identifikační číslo zákazníka: E-mail zákazníka: Telefon zákazníka: *** Identifikace zákazníka %klient%

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ osobní FINANČNÍ PLÁN pro: JAN BOHATÝ Kontakt na poradce: Ing.Petr Ondroušek, PO Investment Dunajská 17 625 Brno petr.ondrousek@poinvestment.cz +42 63383742 DŮLEŽITÉ INFORMACE K FINANČNÍMU PLÁNOVÁNÍ Finanční

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ 1. Internetová adresa Banky, na které jsou umístěny veškeré informace poskytované Bankou, na které odkazuje tato Smlouva: http://www.kb.cz.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

2. Poskytování jiné hlavní investiční služby a provádění tzv. testu přiměřenosti:

2. Poskytování jiné hlavní investiční služby a provádění tzv. testu přiměřenosti: Investiční dotazník Fio banka, a.s. (dále jen obchodník ) žádá neprofesionálního zákazníka, aby vyplnil tento Investiční dotazník, a současně jej upozorňuje, že vyplnění tohoto dotazníku je DOBROVOLNÉ.

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. K o l í n s k á 1 6, 1 3 0 0 0, P r a h a 3 Stránka 1. Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. K o l í n s k á 1 6, 1 3 0 0 0, P r a h a 3 Stránka 1. Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba: Rodné číslo (IČ): Dotazník slouží investičnímu zprostředkovateli společnosti HV Group, s.r.o. (dále také jen Zprostředkovatel

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka INVESTIČNÍ DOTAZNÍK se sídlem Pobřežní 97/4, 86, Praha 8 IČ: 4767684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 585 (dále také jen Manažer ) Úplné a pravdivé vyplnění

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Účetní závěrka ROZVAHA k 30. 6. 2013 AKTIVA k 30. 6. 2013 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 310

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 18. březen Připravil: Ing.Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 62500 Brno Kontakt: telefon: 603383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 173/02, zahájeném dne 23.8. 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích Dne 1. listopadu 2007 vešla na Slovensku v účinnost novela Zákona č. 566/2001 o cenných papieroch se šestiměsíčním přechodným obdobím. Novelou se implementovala evropská směrnice MiFID (Markets in Financial

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 8 Edice Investice Petr

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Custody + transakční poplatky Výše custody poplatků (správa cenných papírů) a transakčních poplatků se výrazně liší v závislosti

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Obchodování s cennými papíry SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ CYRRUS vám umožní obchodovat s různými druhy investičních nástrojů především na burzách v Německu,

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Ministerstvo financí. Spořicí státní dluhopisy. Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost

Ministerstvo financí. Spořicí státní dluhopisy. Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost Ministerstvo financí Spořicí státní dluhopisy Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Správa portfolia SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Zákaznický majetek u společnosti CYRRUS dosahuje celkové výše 1,8 miliardy Kč. Z toho značná část je obhospodařována

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Investiční dotazník. ID_Strategie_01052014 1

Investiční dotazník. ID_Strategie_01052014 1 Investiční dotazník společnost: CYRRUS a.s. adresa: Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno IČ: 63907020; zápis v OR vedeném Krajským soudem v Brně, B.3800 tel.: 538 705 711; fax : 538 705 733; e-mail: info@cyrrus.cz

Více