Smlouva o poskytování investičních služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytování investičních služeb"

Transkript

1 Smlouva o poskytování investičních služeb Smlouva č.. Komisionářská smlouva o poskytování investičních služeb a souvisejících služeb v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění (dále jen jako Smlouva ). uzavřená v dne mezi Zákazníkem na straně jedné jako komitentem 1 Jméno a příjmení, titul Ulice a č. p. trvalé adresy PSČ Město Kontaktní údaje: Pevný telefon Mobilní telefon ová adresa Korespondenční adresa Osobní údaje: Místo narození Státní občanství Doklad totožnosti č. 1 Číslo dokladu totožnosti č. 1 Doklad totožnosti č. 2 Číslo dokladu totožnosti č. 2 *Pakliže může jménem klienta jednat jiná, jiné osoby, bude jejich výpis nedílnou součástí dodatku k této smlouvě. a investičním zprostředkovatelem HV Group, s.r.o. se sídlem K Závěrce 3074/23, , Praha 5, IČ: , osvědčení o registraci podle 30 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu vydané Českou národní bankou, na straně druhé jako komisionářem, také jen jako Zprostředkovatel 2, uzavírají výše uvedeného roku, měsíce a dne tuto smlouvu. 1 Dále jen Zákazník 2 Dále již jen Zprostředkovatel K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 1

2 I. Předmět smlouvy 1. Zprostředkovatel se zavazuje, že zařídí, aby Zákazník měl možnost uzavřít smlouvu s osobou nebo osobami uvedenými v 29 odst. 1 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu 3 (tedy zpravidla obchodníci s cennými papíry a investiční společnosti) a na základě takto uzavřené smlouvy poskytoval Zákazníkovi hlavní investiční službu uvedenou v 4 odst. 2 písm. a) ZPKT, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, přičemž konkrétní náplň těchto služeb bude spočívat především a) v předsmluvním jednání se Zákazníkem, v informování zákazníka o obsahu a podmínkách smluvního vztahu a v uzavření smluvního vztahu s osobami uvedenými v 29 odst. 1 písm. b) ZPKT, b) v Zákazníkem vyžádaném nebo nevyžádaném informování o stavu jeho účtu a o kurzech investičních nástrojů, c) ve výkonu činnosti přijímání pokynů zákazníka a jejich předávání osobě, s níž zákazník uzavře příslušnou smlouvu postupem podle písm. a) pokud zákazník se Zprostředkovatelem uzavře oprávnění a zmocnění k přijímání a předávání pokynů. 2. Předmětem Smlouvy je dále dohoda o poskytování investičního poradenství v rozsahu a za podmínek podle čl. II. této Smlouvy. II. Dohoda o poskytování investičního poradenství 1. Zprostředkovatel prohlašuje, že je na základě své registrace udělené Českou národní bankou oprávněn poskytovat rovněž hlavní investiční službu investiční poradenství týkající se investičních nástrojů podle 4 odst. 2 písm. e) ZPKT (dále v textu této dohody označována také jen jako poradenství ). 2. Účastníci této dohody se dohodli, že Zprostředkovatel bude Zákazníkovi v rozsahu a za podmínek sjednaných v této dohodě poskytovat poradenství. 3. Účastníci této dohody se dohodli, že Zprostředkovatel poskytne Zákazníkovi poradenství na jeho žádost nebo z vlastní iniciativy. V případě, že Zprostředkovatel navrhne Zákazníkovi poradenství z vlastní iniciativy, je poradenství poskytnuto v okamžiku, kdy Zákazník příslušné poradenství přijme. 4. Pro poskytování investičního poradenství je zákazník povinen poskytnout Zprostředkovateli dostatek informací, a to zejména formou investičního dotazníku, který je zákazník povinen vyplnit úplně a pravdivě osobě uvedené v čl. I. odst. 1 písm. a) této Smlouvy nebo Zprostředkovateli. 5. Zprostředkovatel je oprávněn využít pro účely poskytnutí investičního poradenství podle této smlouvy veškeré údaje o Zákazníkovi, které o něm získala osoba uvedená v čl. I. odst. 1 písm. a) této Smlouvy a Zákazník s tím, aby osoba uvedená v čl. I. odst. 1 písm. a) této Smlouvy Zprostředkovateli příslušné údaje poskytla, a aby je Zprostředkovatel ve smyslu této Smlouvy využil, souhlasí. 3 Dále jen ZPKT Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 2

3 6. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, aby Zprostředkovatel poskytoval poradenství prostřednictvím svých smluvních zástupců (vázaných zástupců), a to osobně, písemně, elektronicky nebo telefonicky. III. Kategorizace zákazníka Zákazník bere na vědomí, že na základě povinného vyplnění investičního dotazníku může být zařazen do jedné ze zákonem stanovených kategorií: a) Neprofesionální zákazník b) Profesionální zákazník (např. banka, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry) c) Způsobilé protistrany Zprostředkovatel tímto informuje zákazníka a zákazník podpisem této smlouvy plně souhlasí, že je zařazen do kategorie neprofesionální zákazník, v níž je mu poskytována nejvyšší míra ochrany a nejširší rozsah informací. V případě, že zákazník ze zákona spadá do kategorie odlišné od kategorie neprofesionální zákazník, žádá podpisem této Smlouvy Zprostředkovatele o zařazení do kategorie neprofesionální zákazník. IV. Komunikace 1. Zákazník může se Zprostředkovatelem komunikovat osobně, telefonicky, elektronicky, písemně a prostřednictvím faxu. Vzájemná komunikace mezi Zákazníkem a Zprostředkovatelem probíhá v českém jazyce. 2. Smluvní strany se dohodly, že budou v souvislosti s plněním této Smlouvy komunikovat primárně telefonicky. 3. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, budou veškeré informace, zprávy nebo jiné údaje Zákazníkovi předávány (zasílány) Zprostředkovatelem elektronickou formou na ovou adresu, kterou Zákazník uvedl v hlavičce Smlouvy. 4. Zákazník se pro účely plnění povinnosti Zprostředkovatele podle odst. 2. tohoto čl. VI. Smlouvy zavazuje sdělit Zprostředkovateli ovou adresu určenou pro elektronickou komunikaci se Zprostředkovatelem. V. Zmocnění Zákazník výslovně zmocňuje Zprostředkovatele ke všem potřebným úkonům spojeným s realizací jeho závazků podle této smlouvy. V případě potřeby se Zákazník zavazuje vystavit Zprostředkovateli bezodkladně i samostatně nezbytné plné moci k realizaci předmětu závazku Zprostředkovatele podle této Smlouvy, a to i potvrzující plnou moc udělenou v rámci této Smlouvy. Uvedené oprávnění nezahrnuje možnost Zprostředkovatele udělit příkaz Obchodníkovi s cennými papíry k dispozici s investičními nástroji nebo peněžními prostředky Zákazníka bez předchozího K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 3

4 konkrétního pokynu Zákazníka. Zákazník zmocňuje osoby určené pro komunikaci, uvedené dodatku k této smlouvy k veškeré komunikaci se Zprostředkovatelem a rovněž s osobami podle čl. I odst. 1 písm. a) této smlouvy, s kterými má uzavřenou příslušnou smlouvu. Zprostředkovatel je oprávněn předat těmto osobám všechny údaje o Zákazníkovi a oprávněných osobách, včetně hesla a telefonních čísel pro autorizovanou komunikaci, přičemž osoby podle čl. I. odst. 1 písm. a) této smlouvy budou rovněž oprávněny použít tyto údaje pro autorizovanou komunikaci se Zákazníkem, zejména pak při přijímání Zákazníkových obchodních pokynů a při řešení případných úvěrových pozic Zákazníka. To platí obdobně i přímo pro zákazníka fyzickou osobu nebo oprávněného zástupce právnické osoby, uvedené v dodatku k této smlouvě. VI. Práva a povinnosti Zprostředkovatele 1. Zprostředkovatel je povinen při realizaci této Smlouvy chránit všechny jemu známé zájmy Zákazníka. Dále je Zprostředkovatel povinen poskytovat investiční služby s odbornou péčí spočívající zejména v kvalifikovaném, čestném a spravedlivém jednání v nejlepším zájmu zákazníků a řídit se pokyny zákazníka. 2. Zprostředkovatel je povinen vyžadovat od Zákazníka informace v rozsahu dle ZPKT a jeho prováděcích předpisů, a dalších zákonů ukládajících povinnost takové informace získat, a to způsobem stanoveným v investičním dotazníku. 3. Zprostředkovatel není povinen posuzovat, zda je zvažovaná investiční služba spočívající v příjímání a předávání pokynů pro zákazníka vhodná, přiměřená, je-li prováděna z podnětu zákazníka. 4. Při poskytování služeb dle Smlouvy je Zprostředkovatel povinen postupovat s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy, čestně a spravedlivě a tyto přizpůsobovat individuálním potřebám a zájmům Zákazníka. 5. Zprostředkovatel se zavazuje od Zákazníka přijímat pokyny k nákupu nebo prodeji Investičních nástrojů a bez zbytečného odkladu je předávat spolupracujícímu obchodníkovi s cennými papíry (dále jen OCP ) k provedení. Součástí uvedené služby je i zprostředkování uzavření smluvního vztahu mezi OCP a Zákazníkem, na základě kterého bude OCP obstarávat provedení pokynů Zákazníka k investičním nástrojům, poskytovat Zákazníkovi úvěry a/nebo zápůjčky Investičních nástrojů, provádět správu a úschovu Investičních nástrojů a peněžních prostředků Zákazníka a poskytovat další služby nezbytné pro obchodování Zákazníka s Investičními nástroji. O provedení pokynu informuje OCP Zákazníka způsobem dohodnutým mezi OCP a Zákazníkem. 6. Po přijetí pokynu Zákazníka je Zprostředkovatel povinen tento bez zbytečného odkladu předat OCP k provedení. Zákazník je srozuměn s tím, že mezi přijetím a předáním pokynu mlže být prodleva způsobená technickými prostředky nebo jednáním OCP, přičemž Zprostředkovatel nemá povinnost hradit případnou újmu Zákazníkovi tímto způsobenou. Podrobnější pravidla přijímání a předávání pokynů stanovují Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) Zprostředkovatele. K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 4

5 7. Zprostředkovatel se zavazuje, že nebude Zákazníkovi poskytovat Investiční poradenství způsobem, který by vedl k Nadměrnému obchodování nebo který by odporoval investičnímu profilu Zákazníka. VII. Práva a povinnosti a prohlášení Zákazníka 1. Před zahájením poskytování investičních služeb Zákazník poskytne Zprostředkovateli informace o svých odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic, finančním zázemí a investičních cílech. Na základě takto získaných informací bude Zákazníkovi stanoven investiční profil, podle kterého budou Zprostředkovatelem poskytovány investiční služby. Zákazník současně bere na vědomí, že pokud Zprostředkovateli informace uvedené v předchozí větě neposkytne, nebo pokud Zprostředkovatel na základě poskytnutých informací vyhodnotí, že požadovaná investiční služba je pro Zákazníka nevhodná, musí Zprostředkovatel poskytnutí investiční služby odmítnout. Zprostředkovatel v žádném případě není povinen nahradit případnou újmu, kterou Zákazník utrpí v důsledku toho, že poskytl Zprostředkovateli nepravdivé či neúplné informace ve smyslu tohoto článku Smlouvy. Se stanoveným investičním profilem Zprostředkovatel seznámí Zákazníka. V případě, že Zákazník nesdělí Zprostředkovateli svůj nesouhlas s tímto vyhodnocením, má Zprostředkovatel za to, že Zákazník s vyhodnocením souhlasí. 2. Zákazník je povinen poskytnout Zprostředkovateli veškeré informace a podklady pro účely identifikace a kontroly své osoby v rozsahu a v souladu s příslušnými předpisy upravujícími opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a veškeré změny takových údajů, informací a podkladů, nastanou-li v době platnosti této Smlouvy. 3. Zákazník podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí s pořizováním kopií občanského průkazu, dalších dokladů totožnosti a dokladů, prokazujících další požadované skutečnosti, a s jejich archivací. 4. Zákazník výslovně prohlašuje: - že si je vědom možnosti případných rizik nebo ztrát vyplývajících z obchodování na finančních trzích a byl na ně Zprostředkovatelem upozorněn, - že si je vědom, že předpokládané či možné výnosy nejsou zaručeny a že není zaručena ani návratnost investované částky, na což byl Zprostředkovatelem upozorněn, - že byl Zprostředkovatelem seznámen s právními předpisy, které Zprostředkovateli zakazují poskytnout investiční službu nebo provést jakýkoli jiný související úkon, zejména že Zprostředkovatel odmítne poskytnutí požadované služby v celém rozsahu nebo částečně, pokud bude hrozit střet zájmů mezi Zprostředkovatelem a Zákazníkem nebo mezi Zákazníkem a zákazníky Zprostředkovatele navzájem, - že byl Zprostředkovatelem upozorněn a souhlasí se skutečností, že veškerá komunikace vedená se Zprostředkovatelem nebo jeho smluvními zástupci v souvislosti s poskytováním investičních služeb prostřednictvím telekomunikačních zařízení pro autorizovanou komunikaci je zaznamenávána a v souladu s příslušnými ustanoveními ZPKT a jeho K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 5

6 prováděcími předpisy archivována; takto pořízený záznam je ve vlastnictví Zprostředkovatele a je dostatečným dokladem o projevech vůle, učiněných smluvními stranami v rámci realizace této Smlouvy, a jako takový může být použit v reklamačním řízení, při řešení jakýchkoli sporů a/nebo při komunikaci s dozorovým orgánem, soudy nebo jinými státními a stavovskými orgány, - v případě, že uzavírá tuto Smlouvu na dálku, mu byla Zprostředkovatelem předložena kompletní smluvní dokumentace, obsahující veškeré povinné informace dle Občanského zákoníku, s dostatečným předstihem před uzavřením této Smlouvy, - že pokud uvedl v záhlaví této Smlouvy elektronický kontakt, tedy svoji soukromou E- mailovou nebo faxovou adresu, výslovně souhlasí, aby mu na tento elektronický kontakt byla Zprostředkovatelem nebo jeho smluvními zástupci zasílána obchodní sdělení, a to při zachování možnosti Zákazníka odmítnout souhlas s využitím takového jeho elektronického kontaktu při zasílání jednotlivých zpráv. 5. Zákazník výslovně prohlašuje, že byl Zprostředkovatelem seznámen s celkovou cenou poskytovaných investičních služeb včetně všech poplatků, resp. o způsobu výpočtu takové konečné ceny, jakož i o dalších možných finančních závazcích vyplývajících z poskytnutí investiční služby. 6. Zákazník je srozuměn s tím, že mezi přijetím a předáním pokynu mlže být prodleva způsobená technickými prostředky nebo jednáním OCP, přičemž Zprostředkovatel nemá povinnost hradit případnou újmu Zákazníkovi tímto způsobenou. Podrobnější pravidla přijímání a předávání pokynů stanovují Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) Zprostředkovatele. 7. Zákazník bere na vědomí, že Zprostředkovatel není oprávněn přijímat od Zákazníka v jakékoliv podobě peněžní prostředky nebo Investiční nástroje určené k obchodům s Investičními nástroji. Peněžní prostředky určené k nákupu Investičních nástrojů je Zákazník povinen odeslat na bankovní účet stanovený OCP. 8. Zákazník podává Zprostředkovateli pokyny k obchodům s Investičními nástroji prostřednictvím nahrávané telefonní linky, případně jiným prokazatelným způsobem dohodnutým mezi Smluvními stranami. Zákazník obdržel od Zprostředkovatele heslo pro telefonickou komunikaci, které bude používat při podávání pokynů Zprostředkovateli prostřednictvím nahrávané telefonní linky. V odůvodněných případech je Zákazník oprávněn využít k identifikaci místo hesla jiný údaj požadovaný Zprostředkovatelem. 9. Využije-li Zákazník Investičního poradenství Zprostředkovatele, činí tak výhradně na základě vlastního rozhodnutí a výslovně přitom prohlašuje, že si je vědom toho, že Zprostředkovatelem poskytnutá informace se v budoucnu může ukázat jako nesprávná, že investice učiněné na jejím základě mohou být ztrátové a že Zprostředkovatel může v závislosti na dalším vývoji kdykoliv svou investiční radu v budoucnu odvolat nebo změnit, přičemž samotná investiční rozhodnutí jsou vždy na Zákazníkovi, který za ně nese plnou odpovědnost. K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 6

7 VIII. Ochrana osobních údajů Zprostředkovatel, jeho zaměstnanci a smluvní zástupci budou zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, týkajících se Zákazníka, o stavu jeho finančních účtů a účtů cenných papírů či jeho obchodování s cennými papíry (dále jen Informace ) s výjimkou případů, kdy je informační povinnost Zprostředkovatele nebo smluvních zástupců Zprostředkovatele stanovena platnými právními předpisy či pravidly zahraničních trhů závazných pro Zprostředkovatele/smluvní zástupce Zprostředkovatele nebo případů, kdy je to vyžadováno za účelem splnění předmětu Smlouvy nebo jde o osoby Zprostředkovateli smluvně vázáné mlčenlivostí. Veškeré informace zjištěné Zprostředkovatelem o Zákazníkovi při uzavření a při plnění Smlouvy se považují za důvěrné dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zákazník tímto dává výslovný souhlas se shromážděním, zpracováním uchováním svých osobních údajů, které poskytne Zprostředkovateli, a to v rozsahu nutném pro řádné plnění Smlouvy, to vše na dobu trvání platnosti smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Zprostředkovatelem a dále po dobu, po kterou trvá Zprostředkovateli zákonem uložená povinnost archivační. Zprostředkovatel je oprávněn tyto údaje zpracovávat v rozsahu nutném pro řádné plnění Smlouvy a poskytnout údaje třetím subjektům, které se budou účastnit na činnosti, kterou Zprostředkovatel vykonává v rámci a v souvislosti se Smlouvou, či které se budou podílet na plnění Smlouvy a na dosažení účelu Smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům. Zákazník rovněž bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zprostředkovatel může plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy prostřednictvím třetích osob, zejména Vázaných zástupců. IX. Zástupci V případě, že Zprostředkovatel využívá k propagaci svých služeb, k poskytování investičních služeb přijímání a předávání pokynů a investiční poradenství smluvní zástupce, vyplácí těmto osobám provize, jejichž výše je buď fixní, nebo je odvozena od výše poplatků, které přijal Zprostředkovatel od Zákazníka nebo od osoby uvedené v čl. I. odst. 1 písm. a) této Smlouvy nebo od peněžních prostředků vložených na účet této osoby za účelem poskytování investičních služeb. Více informací poskytne Zprostředkovatel Zákazníkovi na jeho žádost. X. Odměna Zprostředkovatele 1. Za služby uvedené v čl. I této Smlouvy neúčtuje Zprostředkovatel Zákazníkovi žádnou odměnu. Za poskytování v čl. I této Smlouvy uvedených služeb přijímá Zprostředkovatel od osob uvedených v čl. I. odst. 1 písm. a) této Smlouvy pobídku, která představuje podíl na ceně, kterou platí Zákazník těmto osobám (provedení pokynu, aj). Sazebník osob uvedených v čl. I. odst. 1 písm. a) Smlouvy je součástí smluvní dokumentace resp. součástí smluvní dokumentace osoby uvedené v čl. I. odst. 1 písm. a) Smlouvy. Bližší informace poskytne Zprostředkovatel Zákazníkovi na základě jeho žádosti. 2. Odměnu za služby poskytnuté podle čl. II. této Smlouvy stanoví blíže Sazebník poplatků č. 1., který je nedílnou součástí smluvní dokumentace. K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 7

8 3. Podpisem této Smlouvy Zákazník potvrzuje, že obdržel ceník investičních služeb OCP a Ceník služeb a že byl podrobně seznámen a rozumí způsobu odměňování Zprostředkovatele a OCP. 4. V případě, že se zákazník kdykoliv v průběhu obchodování rozhodne k samostatnému nákupu nebo prodeji investičních nástrojů, který Zprostředkovatel nedoporučil, vyhrazuje si Zprostředkovatel právo nárokovat si provizi z doposud vytvořeného zisku v probíhajícím kvartále, pokud byl nějaký vytvořen. Fakturace bude provedena ještě před uskutečněním zákazníkem požadované transakce. Zákazník se v tomto případě zavazuje, že uhradí Zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši Kč za tuto fakturaci. Pokuta je splatná do 14 dní od obdržení faktury na adresu uvedenou zákazníkem v této Smlouvě. Zákazník a Zprostředkovatel se dále dohodli, že Zákazník své nákupy bude realizovat za poplatky, uvedené v ceníku II. Ceník č. II je nedílnou součástí této Smlouvy. XI. Ostatní ustanovení 1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky Zprostředkovatele (dále jen VOP IZ ). Zákazník potvrzuje, že obdržel platné VOP IZ, náležitě se s nimi seznámil, všem jejich ustanovením rozumí a podpisem Smlouvy souhlasí s jejich zněním. 2. Zprostředkovatel je oprávněn VOP IZ v přiměřeném rozsahu změnit, a to v návaznosti na změny právních předpisů, pravidel a obchodních podmínek třetích osob, které Zprostředkovatel využívá ke splnění závazků vůči Zákazníkovi, zavádění nových služeb, změnu způsobu poskytování služeb nebo jestliže změna VOP IZ není v neprospěch Zákazníka. Zprostředkovatel v takovém případě Zákazníka upozorní na změnu VOP IZ písemně nebo v elektronické podobě na ovou adresu Zákazníka a/nebo zveřejní nové VOP IZ na Internetových stránkách IZ, je-li to možné, v časovém předstihu alespoň 30 dnů. Zákazník se zavazuje, s novým zněním VOP IZ seznámit. Pokud Zákazník do 30 dnů od sdělení informace Zprostředkovatelem o změně VOP IZ neprojeví výslovný písemný nesouhlas s novým zněním VOP IZ nebo přijímá-li nadále služby poskytované Zprostředkovatelem, stává se nové znění VOP IZ pro něj závazné a to ode dne stanoveného ve sdělení o změně VOP IZ. V případě nesouhlasu se změnou VOP IZ má Zákazník právo tuto změnu odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět, a to do 30 dnů od sdělení informace o změně VOP IZ. Výpovědní lhůta činní jeden měsíc a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Zprostředkovateli. 3. Zákazník prohlašuje, že před podpisem Smlouvy byl podrobně seznámen s: a. Obsahem Smlouvy, b. VOP IZ, c. Ceníkem služeb I. a II., d. Údaji o Zprostředkovateli a jím poskytovaných službách, Investičních nástrojích. Kterých se má Investiční služba týkat, možnými riziky, která mohou být spojena s požadovanou investiční službou nebo Investičním nástrojem a s možným zajištěním se proti nim, e. Kategorizací Zákazníků, f. Pravidly střetu zájmů, g. Reklamační řádem, a h. Harmonogramem provozního dne. K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 8

9 XII. Společná a závěrečná ustanovení 1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a vstupuje v účinnost okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Jakákoliv smluvní strana může kdykoli tuto Smlouvu písemně vypovědět s měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď se považuje za doručenou rovněž uplynutím jednoho týdne od marného pokusu doručit výpověď druhé straně. 2. Zprostředkovatel je oprávněn smlouvu předčasně vypovědět s okamžitou účinností, pokud zákazník porušuje jakékoliv smluvní ujednání dohodnuté mezi zákazníkem a Zprostředkovatelem či závazné právní předpisy. 3. Tato Smlouva může být měněna pouze vzájemně odsouhlasenými písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 4. Jakákoli změna právního řádu, která ovlivní obsah této Smlouvy, bude odpovídajícím způsobem nahrazovat dotčená ustanovení. 5. Účastníci smlouvy prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům a že jsou oprávněni zavázat se způsobem stanoveným v této smlouvě. Současně se zavazují nahradit případnou škodu, jestliže by se toto prohlášení dodatečně ukázalo nepravdivým. 6. Účastníci Smlouvy prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, což stvrzují připojením svých podpisů. Smluvní strany podepisují tuto smlouvu na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem. V dne HV Group, s.r.o. Zákazník K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 9

Smlouva o investičním zprostředkování

Smlouva o investičním zprostředkování Smlouva o investičním zprostředkování Jméno a příjmení/firma: Rodné číslo/ič: Bydliště/Sídlo: Číslo OP/pasu: Telefon/fax: Email: Bankovní spojení: Jednající: Dále jen Zákazník a Investiční zprostředkovatel:

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ Vnitřní směrnice č. 5/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1. 2.

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

SMLOUVA č... o obstarávání obchodů s finančními nástroji

SMLOUVA č... o obstarávání obchodů s finančními nástroji SMLOUVA č.... o obstarávání obchodů s finančními nástroji Tato smlouva se uzavírá dle Zákona o trzích finančních nástrojů ("ZPFI ) a vyhlášky č. 38 ze dne 25.07.2007 o požadavcích na činnost investičních

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd. mm. rrrr bydliště: xy v textu této smlouvy dále jen osoba a 2) organizace: Sociální služby města České Lípy, příspěvková

Více

KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA. Smluvní strany:

KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA. Smluvní strany: KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA Smluvní strany: ATLANTIK finanční trhy, a. s. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7328 IČ: 26 21 80 62 sídlo: Pobřežní 297/14,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI I. Poskytnuté údaje pro komunikaci mezi stranami Použitelné varianty se označují znakem "X" (pokud je k dispozici znak " ").

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

SMLOUVU O VÝHRADNÍM OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVU O VÝHRADNÍM OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Vzor č. 46: Smlouva o výhradním obchodním zastoupení (1/5) Josef Novák, IČ: 9876543 se sídlem Praha 1, Myslbekova 56 podnikající podle živnostenského listu vydaného Úřadem městské části Praha 1-živnostenský

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele Finin group s.r.o. IČ: 24238899 Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha 6 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 2 1. Základní ustanovení 2 2. Definice

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Komisionářská smlouva a další ujednání

Komisionářská smlouva a další ujednání Komisionářská smlouva a další ujednání ev. číslo: - 0 9 / uzavřená mezi obchodníkem s cennými papíry Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. uzavřená mezi Michal Šenk Firma: Adresa: U Stadionu 955, 664 34 Kuřim IČ: 75679922 DIČ: CZ8307103827 Tel: +420 777 304 145 E-mail: senk@a1net.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s.

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ INVESTIČNÍCH FONDŮ ADMINISTROVANÝCH J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ, a.s. (dále jen Podmínky ) Platné od 1. 2. 2015 1. ČLÁNEK Základní informace

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor Zastoupený: Ing. Lenkou Horejskovou místostarostkou města IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014 NÁZEV

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba

Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Příjmení a jméno: trvalé bydliště: datum narození: zastoupený/ná jméno a příjmení:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr Zadavatel: Obec Brod nad Dyjí Brod nad Dyjí 45 691 81 Březí IČ: 00283045 V Brodě nad Dyjí 23.1.2013 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr Výzva k podání

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Vnitřní směrnice č. 3/2015. Pro zákazníky Zprostředkovatele. Jednatelka společnosti. Platnost od: 1. 2. 2015. Účinnost od: 1. 2.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Vnitřní směrnice č. 3/2015. Pro zákazníky Zprostředkovatele. Jednatelka společnosti. Platnost od: 1. 2. 2015. Účinnost od: 1. 2. REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní směrnice č. 3/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1. 2. 2015 K o l í n s k á 1

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI HV GROUP, S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI HV GROUP, S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI HV GROUP, S.R.O. Divize HV Investment Určena: Vytvořil: Schválil: Název: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti HV Group, s.r.o. IČ: 27

Více

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy: 15/181-0 Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 IČ: 00

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: 26137755 se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr,

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Přílohy: Příloha č. 1 - Roční paušál Balíček 500 1. Smluvní strany Smluvní strany této smlouvy,

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 -

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 3 1. Základní ustanovení 3 2. Definice

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele Kunz a partneři s.r.o. IČ: 02213842 Sídlo: Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele Kunz a partneři s.r.o. IČ: 02213842 Sídlo: Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele Kunz a partneři s.r.o. IČ: 02213842 Sídlo: Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8 1 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2.

Více

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu.

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu. JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu ČÍSLO: PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele IMPERIUM FINANCE s.r.o. IČ: 248 48 808 Sídlo: Jesenice - Osnice, Vavřínová 240, PSČ 252 42 1 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST... 3 1. Základní ustanovení...

Více

- V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO

- V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO - V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/paní... nar.. trvale bytem... v textu této smlouvy dále jen Uživatel a

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená MANDÁTNÍ SMLOUVA Collect Partner s.r.o. Na Florenci 1686/9 110 00 Praha 1 IČO: 290 52 149 zastoupená: Liborem Prokopem pobočka a korespondenční adresa Hradec Králové ČSA 287 502 16 Hradec Králové bankovní

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 372/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 324 ze dne 27.05.2015 Předložení příkazní smlouvy o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří Becker & Poliakoff s.r.o.,

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271071 680, fax 28192 0093 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany Městská část Praha 20 se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

DOHODA O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZE Í MÍSTA ZPĚT ÉHO ODBĚRU AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ

DOHODA O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZE Í MÍSTA ZPĚT ÉHO ODBĚRU AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ DOHODA O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZE Í MÍSTA ZPĚT ÉHO ODBĚRU AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění a v souladu s 31h zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana...3 3.

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti simple shop and rent s.r.o. pro internetový obchod www.simplerent.cz ČÁST A: Obecná ustanovení I. Předmět všeobecných obchodních podmínek II. Předmět Smlouvy ČÁST

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Bulls & Bears Investment Company a.s. IČ: 24821519 se sídlem Staroměstské nábř. 391/59, Děčín III-Staré Město, 405 02 Děčín (dále jen Společnost ) Vážení investoři,

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 2 Vzor prováděcí smlouvy MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká televize se sídlem: Kavčí

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli: Pan/paní

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence č. OA/ / kterou podle 90 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách uzavřeli: 1) Pan/Paní..... (jméno, příjmení, titul), narozen/a:..., bydlištěm:....,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Smlouvu o poskytnutí sociální služby

Smlouvu o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby uzavřená dle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a dle 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník I. Smluvní strany

Více