Smlouva o poskytování investičních služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytování investičních služeb"

Transkript

1 Smlouva o poskytování investičních služeb Smlouva č.. Komisionářská smlouva o poskytování investičních služeb a souvisejících služeb v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění (dále jen jako Smlouva ). uzavřená v dne mezi Zákazníkem na straně jedné jako komitentem 1 Jméno a příjmení, titul Ulice a č. p. trvalé adresy PSČ Město Kontaktní údaje: Pevný telefon Mobilní telefon ová adresa Korespondenční adresa Osobní údaje: Místo narození Státní občanství Doklad totožnosti č. 1 Číslo dokladu totožnosti č. 1 Doklad totožnosti č. 2 Číslo dokladu totožnosti č. 2 *Pakliže může jménem klienta jednat jiná, jiné osoby, bude jejich výpis nedílnou součástí dodatku k této smlouvě. a investičním zprostředkovatelem HV Group, s.r.o. se sídlem K Závěrce 3074/23, , Praha 5, IČ: , osvědčení o registraci podle 30 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu vydané Českou národní bankou, na straně druhé jako komisionářem, také jen jako Zprostředkovatel 2, uzavírají výše uvedeného roku, měsíce a dne tuto smlouvu. 1 Dále jen Zákazník 2 Dále již jen Zprostředkovatel K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 1

2 I. Předmět smlouvy 1. Zprostředkovatel se zavazuje, že zařídí, aby Zákazník měl možnost uzavřít smlouvu s osobou nebo osobami uvedenými v 29 odst. 1 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu 3 (tedy zpravidla obchodníci s cennými papíry a investiční společnosti) a na základě takto uzavřené smlouvy poskytoval Zákazníkovi hlavní investiční službu uvedenou v 4 odst. 2 písm. a) ZPKT, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, přičemž konkrétní náplň těchto služeb bude spočívat především a) v předsmluvním jednání se Zákazníkem, v informování zákazníka o obsahu a podmínkách smluvního vztahu a v uzavření smluvního vztahu s osobami uvedenými v 29 odst. 1 písm. b) ZPKT, b) v Zákazníkem vyžádaném nebo nevyžádaném informování o stavu jeho účtu a o kurzech investičních nástrojů, c) ve výkonu činnosti přijímání pokynů zákazníka a jejich předávání osobě, s níž zákazník uzavře příslušnou smlouvu postupem podle písm. a) pokud zákazník se Zprostředkovatelem uzavře oprávnění a zmocnění k přijímání a předávání pokynů. 2. Předmětem Smlouvy je dále dohoda o poskytování investičního poradenství v rozsahu a za podmínek podle čl. II. této Smlouvy. II. Dohoda o poskytování investičního poradenství 1. Zprostředkovatel prohlašuje, že je na základě své registrace udělené Českou národní bankou oprávněn poskytovat rovněž hlavní investiční službu investiční poradenství týkající se investičních nástrojů podle 4 odst. 2 písm. e) ZPKT (dále v textu této dohody označována také jen jako poradenství ). 2. Účastníci této dohody se dohodli, že Zprostředkovatel bude Zákazníkovi v rozsahu a za podmínek sjednaných v této dohodě poskytovat poradenství. 3. Účastníci této dohody se dohodli, že Zprostředkovatel poskytne Zákazníkovi poradenství na jeho žádost nebo z vlastní iniciativy. V případě, že Zprostředkovatel navrhne Zákazníkovi poradenství z vlastní iniciativy, je poradenství poskytnuto v okamžiku, kdy Zákazník příslušné poradenství přijme. 4. Pro poskytování investičního poradenství je zákazník povinen poskytnout Zprostředkovateli dostatek informací, a to zejména formou investičního dotazníku, který je zákazník povinen vyplnit úplně a pravdivě osobě uvedené v čl. I. odst. 1 písm. a) této Smlouvy nebo Zprostředkovateli. 5. Zprostředkovatel je oprávněn využít pro účely poskytnutí investičního poradenství podle této smlouvy veškeré údaje o Zákazníkovi, které o něm získala osoba uvedená v čl. I. odst. 1 písm. a) této Smlouvy a Zákazník s tím, aby osoba uvedená v čl. I. odst. 1 písm. a) této Smlouvy Zprostředkovateli příslušné údaje poskytla, a aby je Zprostředkovatel ve smyslu této Smlouvy využil, souhlasí. 3 Dále jen ZPKT Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 2

3 6. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, aby Zprostředkovatel poskytoval poradenství prostřednictvím svých smluvních zástupců (vázaných zástupců), a to osobně, písemně, elektronicky nebo telefonicky. III. Kategorizace zákazníka Zákazník bere na vědomí, že na základě povinného vyplnění investičního dotazníku může být zařazen do jedné ze zákonem stanovených kategorií: a) Neprofesionální zákazník b) Profesionální zákazník (např. banka, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry) c) Způsobilé protistrany Zprostředkovatel tímto informuje zákazníka a zákazník podpisem této smlouvy plně souhlasí, že je zařazen do kategorie neprofesionální zákazník, v níž je mu poskytována nejvyšší míra ochrany a nejširší rozsah informací. V případě, že zákazník ze zákona spadá do kategorie odlišné od kategorie neprofesionální zákazník, žádá podpisem této Smlouvy Zprostředkovatele o zařazení do kategorie neprofesionální zákazník. IV. Komunikace 1. Zákazník může se Zprostředkovatelem komunikovat osobně, telefonicky, elektronicky, písemně a prostřednictvím faxu. Vzájemná komunikace mezi Zákazníkem a Zprostředkovatelem probíhá v českém jazyce. 2. Smluvní strany se dohodly, že budou v souvislosti s plněním této Smlouvy komunikovat primárně telefonicky. 3. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, budou veškeré informace, zprávy nebo jiné údaje Zákazníkovi předávány (zasílány) Zprostředkovatelem elektronickou formou na ovou adresu, kterou Zákazník uvedl v hlavičce Smlouvy. 4. Zákazník se pro účely plnění povinnosti Zprostředkovatele podle odst. 2. tohoto čl. VI. Smlouvy zavazuje sdělit Zprostředkovateli ovou adresu určenou pro elektronickou komunikaci se Zprostředkovatelem. V. Zmocnění Zákazník výslovně zmocňuje Zprostředkovatele ke všem potřebným úkonům spojeným s realizací jeho závazků podle této smlouvy. V případě potřeby se Zákazník zavazuje vystavit Zprostředkovateli bezodkladně i samostatně nezbytné plné moci k realizaci předmětu závazku Zprostředkovatele podle této Smlouvy, a to i potvrzující plnou moc udělenou v rámci této Smlouvy. Uvedené oprávnění nezahrnuje možnost Zprostředkovatele udělit příkaz Obchodníkovi s cennými papíry k dispozici s investičními nástroji nebo peněžními prostředky Zákazníka bez předchozího K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 3

4 konkrétního pokynu Zákazníka. Zákazník zmocňuje osoby určené pro komunikaci, uvedené dodatku k této smlouvy k veškeré komunikaci se Zprostředkovatelem a rovněž s osobami podle čl. I odst. 1 písm. a) této smlouvy, s kterými má uzavřenou příslušnou smlouvu. Zprostředkovatel je oprávněn předat těmto osobám všechny údaje o Zákazníkovi a oprávněných osobách, včetně hesla a telefonních čísel pro autorizovanou komunikaci, přičemž osoby podle čl. I. odst. 1 písm. a) této smlouvy budou rovněž oprávněny použít tyto údaje pro autorizovanou komunikaci se Zákazníkem, zejména pak při přijímání Zákazníkových obchodních pokynů a při řešení případných úvěrových pozic Zákazníka. To platí obdobně i přímo pro zákazníka fyzickou osobu nebo oprávněného zástupce právnické osoby, uvedené v dodatku k této smlouvě. VI. Práva a povinnosti Zprostředkovatele 1. Zprostředkovatel je povinen při realizaci této Smlouvy chránit všechny jemu známé zájmy Zákazníka. Dále je Zprostředkovatel povinen poskytovat investiční služby s odbornou péčí spočívající zejména v kvalifikovaném, čestném a spravedlivém jednání v nejlepším zájmu zákazníků a řídit se pokyny zákazníka. 2. Zprostředkovatel je povinen vyžadovat od Zákazníka informace v rozsahu dle ZPKT a jeho prováděcích předpisů, a dalších zákonů ukládajících povinnost takové informace získat, a to způsobem stanoveným v investičním dotazníku. 3. Zprostředkovatel není povinen posuzovat, zda je zvažovaná investiční služba spočívající v příjímání a předávání pokynů pro zákazníka vhodná, přiměřená, je-li prováděna z podnětu zákazníka. 4. Při poskytování služeb dle Smlouvy je Zprostředkovatel povinen postupovat s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy, čestně a spravedlivě a tyto přizpůsobovat individuálním potřebám a zájmům Zákazníka. 5. Zprostředkovatel se zavazuje od Zákazníka přijímat pokyny k nákupu nebo prodeji Investičních nástrojů a bez zbytečného odkladu je předávat spolupracujícímu obchodníkovi s cennými papíry (dále jen OCP ) k provedení. Součástí uvedené služby je i zprostředkování uzavření smluvního vztahu mezi OCP a Zákazníkem, na základě kterého bude OCP obstarávat provedení pokynů Zákazníka k investičním nástrojům, poskytovat Zákazníkovi úvěry a/nebo zápůjčky Investičních nástrojů, provádět správu a úschovu Investičních nástrojů a peněžních prostředků Zákazníka a poskytovat další služby nezbytné pro obchodování Zákazníka s Investičními nástroji. O provedení pokynu informuje OCP Zákazníka způsobem dohodnutým mezi OCP a Zákazníkem. 6. Po přijetí pokynu Zákazníka je Zprostředkovatel povinen tento bez zbytečného odkladu předat OCP k provedení. Zákazník je srozuměn s tím, že mezi přijetím a předáním pokynu mlže být prodleva způsobená technickými prostředky nebo jednáním OCP, přičemž Zprostředkovatel nemá povinnost hradit případnou újmu Zákazníkovi tímto způsobenou. Podrobnější pravidla přijímání a předávání pokynů stanovují Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) Zprostředkovatele. K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 4

5 7. Zprostředkovatel se zavazuje, že nebude Zákazníkovi poskytovat Investiční poradenství způsobem, který by vedl k Nadměrnému obchodování nebo který by odporoval investičnímu profilu Zákazníka. VII. Práva a povinnosti a prohlášení Zákazníka 1. Před zahájením poskytování investičních služeb Zákazník poskytne Zprostředkovateli informace o svých odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic, finančním zázemí a investičních cílech. Na základě takto získaných informací bude Zákazníkovi stanoven investiční profil, podle kterého budou Zprostředkovatelem poskytovány investiční služby. Zákazník současně bere na vědomí, že pokud Zprostředkovateli informace uvedené v předchozí větě neposkytne, nebo pokud Zprostředkovatel na základě poskytnutých informací vyhodnotí, že požadovaná investiční služba je pro Zákazníka nevhodná, musí Zprostředkovatel poskytnutí investiční služby odmítnout. Zprostředkovatel v žádném případě není povinen nahradit případnou újmu, kterou Zákazník utrpí v důsledku toho, že poskytl Zprostředkovateli nepravdivé či neúplné informace ve smyslu tohoto článku Smlouvy. Se stanoveným investičním profilem Zprostředkovatel seznámí Zákazníka. V případě, že Zákazník nesdělí Zprostředkovateli svůj nesouhlas s tímto vyhodnocením, má Zprostředkovatel za to, že Zákazník s vyhodnocením souhlasí. 2. Zákazník je povinen poskytnout Zprostředkovateli veškeré informace a podklady pro účely identifikace a kontroly své osoby v rozsahu a v souladu s příslušnými předpisy upravujícími opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a veškeré změny takových údajů, informací a podkladů, nastanou-li v době platnosti této Smlouvy. 3. Zákazník podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí s pořizováním kopií občanského průkazu, dalších dokladů totožnosti a dokladů, prokazujících další požadované skutečnosti, a s jejich archivací. 4. Zákazník výslovně prohlašuje: - že si je vědom možnosti případných rizik nebo ztrát vyplývajících z obchodování na finančních trzích a byl na ně Zprostředkovatelem upozorněn, - že si je vědom, že předpokládané či možné výnosy nejsou zaručeny a že není zaručena ani návratnost investované částky, na což byl Zprostředkovatelem upozorněn, - že byl Zprostředkovatelem seznámen s právními předpisy, které Zprostředkovateli zakazují poskytnout investiční službu nebo provést jakýkoli jiný související úkon, zejména že Zprostředkovatel odmítne poskytnutí požadované služby v celém rozsahu nebo částečně, pokud bude hrozit střet zájmů mezi Zprostředkovatelem a Zákazníkem nebo mezi Zákazníkem a zákazníky Zprostředkovatele navzájem, - že byl Zprostředkovatelem upozorněn a souhlasí se skutečností, že veškerá komunikace vedená se Zprostředkovatelem nebo jeho smluvními zástupci v souvislosti s poskytováním investičních služeb prostřednictvím telekomunikačních zařízení pro autorizovanou komunikaci je zaznamenávána a v souladu s příslušnými ustanoveními ZPKT a jeho K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 5

6 prováděcími předpisy archivována; takto pořízený záznam je ve vlastnictví Zprostředkovatele a je dostatečným dokladem o projevech vůle, učiněných smluvními stranami v rámci realizace této Smlouvy, a jako takový může být použit v reklamačním řízení, při řešení jakýchkoli sporů a/nebo při komunikaci s dozorovým orgánem, soudy nebo jinými státními a stavovskými orgány, - v případě, že uzavírá tuto Smlouvu na dálku, mu byla Zprostředkovatelem předložena kompletní smluvní dokumentace, obsahující veškeré povinné informace dle Občanského zákoníku, s dostatečným předstihem před uzavřením této Smlouvy, - že pokud uvedl v záhlaví této Smlouvy elektronický kontakt, tedy svoji soukromou E- mailovou nebo faxovou adresu, výslovně souhlasí, aby mu na tento elektronický kontakt byla Zprostředkovatelem nebo jeho smluvními zástupci zasílána obchodní sdělení, a to při zachování možnosti Zákazníka odmítnout souhlas s využitím takového jeho elektronického kontaktu při zasílání jednotlivých zpráv. 5. Zákazník výslovně prohlašuje, že byl Zprostředkovatelem seznámen s celkovou cenou poskytovaných investičních služeb včetně všech poplatků, resp. o způsobu výpočtu takové konečné ceny, jakož i o dalších možných finančních závazcích vyplývajících z poskytnutí investiční služby. 6. Zákazník je srozuměn s tím, že mezi přijetím a předáním pokynu mlže být prodleva způsobená technickými prostředky nebo jednáním OCP, přičemž Zprostředkovatel nemá povinnost hradit případnou újmu Zákazníkovi tímto způsobenou. Podrobnější pravidla přijímání a předávání pokynů stanovují Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) Zprostředkovatele. 7. Zákazník bere na vědomí, že Zprostředkovatel není oprávněn přijímat od Zákazníka v jakékoliv podobě peněžní prostředky nebo Investiční nástroje určené k obchodům s Investičními nástroji. Peněžní prostředky určené k nákupu Investičních nástrojů je Zákazník povinen odeslat na bankovní účet stanovený OCP. 8. Zákazník podává Zprostředkovateli pokyny k obchodům s Investičními nástroji prostřednictvím nahrávané telefonní linky, případně jiným prokazatelným způsobem dohodnutým mezi Smluvními stranami. Zákazník obdržel od Zprostředkovatele heslo pro telefonickou komunikaci, které bude používat při podávání pokynů Zprostředkovateli prostřednictvím nahrávané telefonní linky. V odůvodněných případech je Zákazník oprávněn využít k identifikaci místo hesla jiný údaj požadovaný Zprostředkovatelem. 9. Využije-li Zákazník Investičního poradenství Zprostředkovatele, činí tak výhradně na základě vlastního rozhodnutí a výslovně přitom prohlašuje, že si je vědom toho, že Zprostředkovatelem poskytnutá informace se v budoucnu může ukázat jako nesprávná, že investice učiněné na jejím základě mohou být ztrátové a že Zprostředkovatel může v závislosti na dalším vývoji kdykoliv svou investiční radu v budoucnu odvolat nebo změnit, přičemž samotná investiční rozhodnutí jsou vždy na Zákazníkovi, který za ně nese plnou odpovědnost. K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 6

7 VIII. Ochrana osobních údajů Zprostředkovatel, jeho zaměstnanci a smluvní zástupci budou zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, týkajících se Zákazníka, o stavu jeho finančních účtů a účtů cenných papírů či jeho obchodování s cennými papíry (dále jen Informace ) s výjimkou případů, kdy je informační povinnost Zprostředkovatele nebo smluvních zástupců Zprostředkovatele stanovena platnými právními předpisy či pravidly zahraničních trhů závazných pro Zprostředkovatele/smluvní zástupce Zprostředkovatele nebo případů, kdy je to vyžadováno za účelem splnění předmětu Smlouvy nebo jde o osoby Zprostředkovateli smluvně vázáné mlčenlivostí. Veškeré informace zjištěné Zprostředkovatelem o Zákazníkovi při uzavření a při plnění Smlouvy se považují za důvěrné dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zákazník tímto dává výslovný souhlas se shromážděním, zpracováním uchováním svých osobních údajů, které poskytne Zprostředkovateli, a to v rozsahu nutném pro řádné plnění Smlouvy, to vše na dobu trvání platnosti smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Zprostředkovatelem a dále po dobu, po kterou trvá Zprostředkovateli zákonem uložená povinnost archivační. Zprostředkovatel je oprávněn tyto údaje zpracovávat v rozsahu nutném pro řádné plnění Smlouvy a poskytnout údaje třetím subjektům, které se budou účastnit na činnosti, kterou Zprostředkovatel vykonává v rámci a v souvislosti se Smlouvou, či které se budou podílet na plnění Smlouvy a na dosažení účelu Smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům. Zákazník rovněž bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zprostředkovatel může plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy prostřednictvím třetích osob, zejména Vázaných zástupců. IX. Zástupci V případě, že Zprostředkovatel využívá k propagaci svých služeb, k poskytování investičních služeb přijímání a předávání pokynů a investiční poradenství smluvní zástupce, vyplácí těmto osobám provize, jejichž výše je buď fixní, nebo je odvozena od výše poplatků, které přijal Zprostředkovatel od Zákazníka nebo od osoby uvedené v čl. I. odst. 1 písm. a) této Smlouvy nebo od peněžních prostředků vložených na účet této osoby za účelem poskytování investičních služeb. Více informací poskytne Zprostředkovatel Zákazníkovi na jeho žádost. X. Odměna Zprostředkovatele 1. Za služby uvedené v čl. I této Smlouvy neúčtuje Zprostředkovatel Zákazníkovi žádnou odměnu. Za poskytování v čl. I této Smlouvy uvedených služeb přijímá Zprostředkovatel od osob uvedených v čl. I. odst. 1 písm. a) této Smlouvy pobídku, která představuje podíl na ceně, kterou platí Zákazník těmto osobám (provedení pokynu, aj). Sazebník osob uvedených v čl. I. odst. 1 písm. a) Smlouvy je součástí smluvní dokumentace resp. součástí smluvní dokumentace osoby uvedené v čl. I. odst. 1 písm. a) Smlouvy. Bližší informace poskytne Zprostředkovatel Zákazníkovi na základě jeho žádosti. 2. Odměnu za služby poskytnuté podle čl. II. této Smlouvy stanoví blíže Sazebník poplatků č. 1., který je nedílnou součástí smluvní dokumentace. K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 7

8 3. Podpisem této Smlouvy Zákazník potvrzuje, že obdržel ceník investičních služeb OCP a Ceník služeb a že byl podrobně seznámen a rozumí způsobu odměňování Zprostředkovatele a OCP. 4. V případě, že se zákazník kdykoliv v průběhu obchodování rozhodne k samostatnému nákupu nebo prodeji investičních nástrojů, který Zprostředkovatel nedoporučil, vyhrazuje si Zprostředkovatel právo nárokovat si provizi z doposud vytvořeného zisku v probíhajícím kvartále, pokud byl nějaký vytvořen. Fakturace bude provedena ještě před uskutečněním zákazníkem požadované transakce. Zákazník se v tomto případě zavazuje, že uhradí Zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši Kč za tuto fakturaci. Pokuta je splatná do 14 dní od obdržení faktury na adresu uvedenou zákazníkem v této Smlouvě. Zákazník a Zprostředkovatel se dále dohodli, že Zákazník své nákupy bude realizovat za poplatky, uvedené v ceníku II. Ceník č. II je nedílnou součástí této Smlouvy. XI. Ostatní ustanovení 1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky Zprostředkovatele (dále jen VOP IZ ). Zákazník potvrzuje, že obdržel platné VOP IZ, náležitě se s nimi seznámil, všem jejich ustanovením rozumí a podpisem Smlouvy souhlasí s jejich zněním. 2. Zprostředkovatel je oprávněn VOP IZ v přiměřeném rozsahu změnit, a to v návaznosti na změny právních předpisů, pravidel a obchodních podmínek třetích osob, které Zprostředkovatel využívá ke splnění závazků vůči Zákazníkovi, zavádění nových služeb, změnu způsobu poskytování služeb nebo jestliže změna VOP IZ není v neprospěch Zákazníka. Zprostředkovatel v takovém případě Zákazníka upozorní na změnu VOP IZ písemně nebo v elektronické podobě na ovou adresu Zákazníka a/nebo zveřejní nové VOP IZ na Internetových stránkách IZ, je-li to možné, v časovém předstihu alespoň 30 dnů. Zákazník se zavazuje, s novým zněním VOP IZ seznámit. Pokud Zákazník do 30 dnů od sdělení informace Zprostředkovatelem o změně VOP IZ neprojeví výslovný písemný nesouhlas s novým zněním VOP IZ nebo přijímá-li nadále služby poskytované Zprostředkovatelem, stává se nové znění VOP IZ pro něj závazné a to ode dne stanoveného ve sdělení o změně VOP IZ. V případě nesouhlasu se změnou VOP IZ má Zákazník právo tuto změnu odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět, a to do 30 dnů od sdělení informace o změně VOP IZ. Výpovědní lhůta činní jeden měsíc a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Zprostředkovateli. 3. Zákazník prohlašuje, že před podpisem Smlouvy byl podrobně seznámen s: a. Obsahem Smlouvy, b. VOP IZ, c. Ceníkem služeb I. a II., d. Údaji o Zprostředkovateli a jím poskytovaných službách, Investičních nástrojích. Kterých se má Investiční služba týkat, možnými riziky, která mohou být spojena s požadovanou investiční službou nebo Investičním nástrojem a s možným zajištěním se proti nim, e. Kategorizací Zákazníků, f. Pravidly střetu zájmů, g. Reklamační řádem, a h. Harmonogramem provozního dne. K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 8

9 XII. Společná a závěrečná ustanovení 1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a vstupuje v účinnost okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Jakákoliv smluvní strana může kdykoli tuto Smlouvu písemně vypovědět s měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď se považuje za doručenou rovněž uplynutím jednoho týdne od marného pokusu doručit výpověď druhé straně. 2. Zprostředkovatel je oprávněn smlouvu předčasně vypovědět s okamžitou účinností, pokud zákazník porušuje jakékoliv smluvní ujednání dohodnuté mezi zákazníkem a Zprostředkovatelem či závazné právní předpisy. 3. Tato Smlouva může být měněna pouze vzájemně odsouhlasenými písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 4. Jakákoli změna právního řádu, která ovlivní obsah této Smlouvy, bude odpovídajícím způsobem nahrazovat dotčená ustanovení. 5. Účastníci smlouvy prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům a že jsou oprávněni zavázat se způsobem stanoveným v této smlouvě. Současně se zavazují nahradit případnou škodu, jestliže by se toto prohlášení dodatečně ukázalo nepravdivým. 6. Účastníci Smlouvy prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, což stvrzují připojením svých podpisů. Smluvní strany podepisují tuto smlouvu na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem. V dne HV Group, s.r.o. Zákazník K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 9

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele Finin group s.r.o. IČ: 24238899 Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha 6 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 2 1. Základní ustanovení 2 2. Definice

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 -

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 3 1. Základní ustanovení 3 2. Definice

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele IMPERIUM FINANCE s.r.o. IČ: 248 48 808 Sídlo: Jesenice - Osnice, Vavřínová 240, PSČ 252 42 1 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST... 3 1. Základní ustanovení...

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Smlouva o zajištění jazykové výuky

Smlouva o zajištění jazykové výuky Smlouva o zajištění jazykové výuky uzavřené podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany Zadavatel: Zhotovitel: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Smlouva o poskytování služby Back Up PrivateCloud WMS-NET

Smlouva o poskytování služby Back Up PrivateCloud WMS-NET Poskytovatel: WMS s. r. o., IČ: 482 89 957, sídlem Most, Moskevská 14, PSČ 434 01, zapsaná o OR vedeném KS v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka zastoupena: Ing. Ladislavem Fartákem - jednatelem Bankovní spojení:

Více

IČO 61858374, 1, V 1028/10, PSČ

IČO 61858374, 1, V 1028/10, PSČ Rámcová smlouva - investiční (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi bankou Fio banka, a.s., IČO 61858374, sídlo Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smluvní strany: FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040,

Více

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb 1. FinCall s.r.o., sídlem Čihákova 872/17, 190 00 Praha - Libeň korespondenční adresa : Šunychleská 1159, 735 81 Bohumín email: mobil@fincall.cz

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí právní

Více

FitCraft Recyklace s.r.o.

FitCraft Recyklace s.r.o. Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele Solární elektrárny při nakládání s elektroodpadem ze Solárních panelů (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Objednatele:. Číslo smlouvy Zhotovitele:.. uzavřená

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Komisionářská smlouva č... podle 28 a násl. zák. č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v znění pozdějších předpisů

Komisionářská smlouva č... podle 28 a násl. zák. č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v znění pozdějších předpisů Komisionářská smlouva č... podle 28 a násl. zák. č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany: 1. Komitent: Jméno/Název: RČ/IČ: Bydliště/Sídlo: Koresp. Adresa: Zastoupený/zastoupená:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

Pojistná smlouva č. 10203-8

Pojistná smlouva č. 10203-8 Pojistná smlouva č. 10203-8 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 IČ: 61859869 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2866 v

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle par. 642 651 Obchodního zákoníku v platném znění) Smluvní strany: FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ 272 01 IČ 26439573

Více

Rámcová smlouva Clear Deal Číslo smlouvy: Variabilní symbol:

Rámcová smlouva Clear Deal Číslo smlouvy: Variabilní symbol: . Rámcová smlouva Clear Deal Číslo smlouvy: Variabilní symbol:, sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 47115378, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1731 tel.:

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli tito účastníci (dále smluvní

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Smlouva o výkonu funkce jednatele Smlouva o výkonu funkce jednatele uzavřená mezi společností VUSTE-APIS, s.r.o a Ing. Josefem Vančurou podle 59 a násl. zákona c.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí účastníci: 1. Denní centrum Žirafa provozovatel: Nejste sami (spolek) se sídlem

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI Vážený kliente, Komerční banka si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující výňatek z Oznámení, kterým se zavazuje

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 51 a 91 citovaného zákona

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ uzavřená dle zákona č. 37/2004 S., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce ) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) a bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) a (dále jen Správce ) uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ust. 2390 a následujícího zákona č. 89/2012

Více

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14 1 Rámcová smlouva o platebních službách Číslo: 000_14 (dále jen smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku mezi těmito

Více

JEDNORÁZOVÉ INVESTICE DO MODELOVÝCH PORTFOLIÍ PLATFORMA

JEDNORÁZOVÉ INVESTICE DO MODELOVÝCH PORTFOLIÍ PLATFORMA PLATFORMA PLATFORMA / PIONEER INVEST Obchodní podmínky společnosti Pioneer Asset Management, a.s., pro poskytování investičních doporučení a pro přijímání, předávání a provádění pokynů týkajících se cenných

Více

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015.

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pičín (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obec

Více

SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smluvní strany Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. se sídlem: Praha 1 - Staré Město, Národní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 372/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 324 ze dne 27.05.2015 Předložení příkazní smlouvy o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří Becker & Poliakoff s.r.o.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Smlouvu na poskytování služeb projektového managementu

Smlouvu na poskytování služeb projektového managementu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 Zastoupený prof. RNDR. Václavem Hořejším

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice uzavřená mezi: Domov pro seniory Dobřichovice se sídlem Brunšov 365, Všenory 252 31 87 IČ 708 758 80 zastoupený

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)"

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)" Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) fitness centra Undergroundarena.cz, které je provozováno Janem Šachem se sídlem Jana Švermy 1706, 25601

Více

firma: sídlem: zastoupená: IČ DIČ bankovní spojení zapsána v obchodním rejstříku vedeném...soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen příkazce )

firma: sídlem: zastoupená: IČ DIČ bankovní spojení zapsána v obchodním rejstříku vedeném...soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen příkazce ) SMLOUVA O PŘÍMÉM ZASTOUPENÍ v celním řízení uzavřená ve smyslu ustanovení 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami firma: sídlem:

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Smlouva o poskytování asistenčních služeb

Smlouva o poskytování asistenčních služeb Smlouva o poskytování asistenčních služeb podle ustanovení 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen smlouva ), se níže uvedeného dne uzavírá mezi těmito smluvními stranami: DIXO

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB Jméno a příjmení R.č./datum narození Trvale bytem (dále jen Investor ) a Lynx B.V. jednající prostřednictvím Lynx B.V., organizační složka IČO: 02451778 Sídlo: 28. října 767/12,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB [Zadejte text.] SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB Smluvní strany: Advokátní kancelář : Ladislav Kolačkovský, advokát Sídlo : Panská 6 110 00 Praha 1 IČ : 71468781 Evidenční č. ČAK : 12093 (dále jen

Více

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smlouva o ubytování (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smluvní strany: ČSAP, z. s. Dům světla Malého 3/282 186 21 Praha

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli: Pan/paní

Více

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU podle ustanovení 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM Výzva k podávání

Více

Smlouva o poskytování služeb registrátora

Smlouva o poskytování služeb registrátora Smlouva o poskytování služeb registrátora Registrátor: GENERAL REGISTRY, s.r.o. sídlo: Žižkova 1321/1, 370 01 České Budějovice IČ: 26027267 Bankovní spojení: 1328036001/5500 Raiffeisenbank zastoupená jednatelem

Více