Smlouva o poskytování investičních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytování investičních služeb"

Transkript

1 Smlouva o poskytování investičních služeb Smlouva č.. Komisionářská smlouva o poskytování investičních služeb a souvisejících služeb v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění (dále jen jako Smlouva ). uzavřená v dne mezi Zákazníkem na straně jedné jako komitentem 1 Jméno a příjmení, titul Ulice a č. p. trvalé adresy PSČ Město Kontaktní údaje: Pevný telefon Mobilní telefon ová adresa Korespondenční adresa Osobní údaje: Místo narození Státní občanství Doklad totožnosti č. 1 Číslo dokladu totožnosti č. 1 Doklad totožnosti č. 2 Číslo dokladu totožnosti č. 2 *Pakliže může jménem klienta jednat jiná, jiné osoby, bude jejich výpis nedílnou součástí dodatku k této smlouvě. a investičním zprostředkovatelem HV Group, s.r.o. se sídlem K Závěrce 3074/23, , Praha 5, IČ: , osvědčení o registraci podle 30 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu vydané Českou národní bankou, na straně druhé jako komisionářem, také jen jako Zprostředkovatel 2, uzavírají výše uvedeného roku, měsíce a dne tuto smlouvu. 1 Dále jen Zákazník 2 Dále již jen Zprostředkovatel K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 1

2 I. Předmět smlouvy 1. Zprostředkovatel se zavazuje, že zařídí, aby Zákazník měl možnost uzavřít smlouvu s osobou nebo osobami uvedenými v 29 odst. 1 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu 3 (tedy zpravidla obchodníci s cennými papíry a investiční společnosti) a na základě takto uzavřené smlouvy poskytoval Zákazníkovi hlavní investiční službu uvedenou v 4 odst. 2 písm. a) ZPKT, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, přičemž konkrétní náplň těchto služeb bude spočívat především a) v předsmluvním jednání se Zákazníkem, v informování zákazníka o obsahu a podmínkách smluvního vztahu a v uzavření smluvního vztahu s osobami uvedenými v 29 odst. 1 písm. b) ZPKT, b) v Zákazníkem vyžádaném nebo nevyžádaném informování o stavu jeho účtu a o kurzech investičních nástrojů, c) ve výkonu činnosti přijímání pokynů zákazníka a jejich předávání osobě, s níž zákazník uzavře příslušnou smlouvu postupem podle písm. a) pokud zákazník se Zprostředkovatelem uzavře oprávnění a zmocnění k přijímání a předávání pokynů. 2. Předmětem Smlouvy je dále dohoda o poskytování investičního poradenství v rozsahu a za podmínek podle čl. II. této Smlouvy. II. Dohoda o poskytování investičního poradenství 1. Zprostředkovatel prohlašuje, že je na základě své registrace udělené Českou národní bankou oprávněn poskytovat rovněž hlavní investiční službu investiční poradenství týkající se investičních nástrojů podle 4 odst. 2 písm. e) ZPKT (dále v textu této dohody označována také jen jako poradenství ). 2. Účastníci této dohody se dohodli, že Zprostředkovatel bude Zákazníkovi v rozsahu a za podmínek sjednaných v této dohodě poskytovat poradenství. 3. Účastníci této dohody se dohodli, že Zprostředkovatel poskytne Zákazníkovi poradenství na jeho žádost nebo z vlastní iniciativy. V případě, že Zprostředkovatel navrhne Zákazníkovi poradenství z vlastní iniciativy, je poradenství poskytnuto v okamžiku, kdy Zákazník příslušné poradenství přijme. 4. Pro poskytování investičního poradenství je zákazník povinen poskytnout Zprostředkovateli dostatek informací, a to zejména formou investičního dotazníku, který je zákazník povinen vyplnit úplně a pravdivě osobě uvedené v čl. I. odst. 1 písm. a) této Smlouvy nebo Zprostředkovateli. 5. Zprostředkovatel je oprávněn využít pro účely poskytnutí investičního poradenství podle této smlouvy veškeré údaje o Zákazníkovi, které o něm získala osoba uvedená v čl. I. odst. 1 písm. a) této Smlouvy a Zákazník s tím, aby osoba uvedená v čl. I. odst. 1 písm. a) této Smlouvy Zprostředkovateli příslušné údaje poskytla, a aby je Zprostředkovatel ve smyslu této Smlouvy využil, souhlasí. 3 Dále jen ZPKT Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 2

3 6. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, aby Zprostředkovatel poskytoval poradenství prostřednictvím svých smluvních zástupců (vázaných zástupců), a to osobně, písemně, elektronicky nebo telefonicky. III. Kategorizace zákazníka Zákazník bere na vědomí, že na základě povinného vyplnění investičního dotazníku může být zařazen do jedné ze zákonem stanovených kategorií: a) Neprofesionální zákazník b) Profesionální zákazník (např. banka, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry) c) Způsobilé protistrany Zprostředkovatel tímto informuje zákazníka a zákazník podpisem této smlouvy plně souhlasí, že je zařazen do kategorie neprofesionální zákazník, v níž je mu poskytována nejvyšší míra ochrany a nejširší rozsah informací. V případě, že zákazník ze zákona spadá do kategorie odlišné od kategorie neprofesionální zákazník, žádá podpisem této Smlouvy Zprostředkovatele o zařazení do kategorie neprofesionální zákazník. IV. Komunikace 1. Zákazník může se Zprostředkovatelem komunikovat osobně, telefonicky, elektronicky, písemně a prostřednictvím faxu. Vzájemná komunikace mezi Zákazníkem a Zprostředkovatelem probíhá v českém jazyce. 2. Smluvní strany se dohodly, že budou v souvislosti s plněním této Smlouvy komunikovat primárně telefonicky. 3. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, budou veškeré informace, zprávy nebo jiné údaje Zákazníkovi předávány (zasílány) Zprostředkovatelem elektronickou formou na ovou adresu, kterou Zákazník uvedl v hlavičce Smlouvy. 4. Zákazník se pro účely plnění povinnosti Zprostředkovatele podle odst. 2. tohoto čl. VI. Smlouvy zavazuje sdělit Zprostředkovateli ovou adresu určenou pro elektronickou komunikaci se Zprostředkovatelem. V. Zmocnění Zákazník výslovně zmocňuje Zprostředkovatele ke všem potřebným úkonům spojeným s realizací jeho závazků podle této smlouvy. V případě potřeby se Zákazník zavazuje vystavit Zprostředkovateli bezodkladně i samostatně nezbytné plné moci k realizaci předmětu závazku Zprostředkovatele podle této Smlouvy, a to i potvrzující plnou moc udělenou v rámci této Smlouvy. Uvedené oprávnění nezahrnuje možnost Zprostředkovatele udělit příkaz Obchodníkovi s cennými papíry k dispozici s investičními nástroji nebo peněžními prostředky Zákazníka bez předchozího K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 3

4 konkrétního pokynu Zákazníka. Zákazník zmocňuje osoby určené pro komunikaci, uvedené dodatku k této smlouvy k veškeré komunikaci se Zprostředkovatelem a rovněž s osobami podle čl. I odst. 1 písm. a) této smlouvy, s kterými má uzavřenou příslušnou smlouvu. Zprostředkovatel je oprávněn předat těmto osobám všechny údaje o Zákazníkovi a oprávněných osobách, včetně hesla a telefonních čísel pro autorizovanou komunikaci, přičemž osoby podle čl. I. odst. 1 písm. a) této smlouvy budou rovněž oprávněny použít tyto údaje pro autorizovanou komunikaci se Zákazníkem, zejména pak při přijímání Zákazníkových obchodních pokynů a při řešení případných úvěrových pozic Zákazníka. To platí obdobně i přímo pro zákazníka fyzickou osobu nebo oprávněného zástupce právnické osoby, uvedené v dodatku k této smlouvě. VI. Práva a povinnosti Zprostředkovatele 1. Zprostředkovatel je povinen při realizaci této Smlouvy chránit všechny jemu známé zájmy Zákazníka. Dále je Zprostředkovatel povinen poskytovat investiční služby s odbornou péčí spočívající zejména v kvalifikovaném, čestném a spravedlivém jednání v nejlepším zájmu zákazníků a řídit se pokyny zákazníka. 2. Zprostředkovatel je povinen vyžadovat od Zákazníka informace v rozsahu dle ZPKT a jeho prováděcích předpisů, a dalších zákonů ukládajících povinnost takové informace získat, a to způsobem stanoveným v investičním dotazníku. 3. Zprostředkovatel není povinen posuzovat, zda je zvažovaná investiční služba spočívající v příjímání a předávání pokynů pro zákazníka vhodná, přiměřená, je-li prováděna z podnětu zákazníka. 4. Při poskytování služeb dle Smlouvy je Zprostředkovatel povinen postupovat s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy, čestně a spravedlivě a tyto přizpůsobovat individuálním potřebám a zájmům Zákazníka. 5. Zprostředkovatel se zavazuje od Zákazníka přijímat pokyny k nákupu nebo prodeji Investičních nástrojů a bez zbytečného odkladu je předávat spolupracujícímu obchodníkovi s cennými papíry (dále jen OCP ) k provedení. Součástí uvedené služby je i zprostředkování uzavření smluvního vztahu mezi OCP a Zákazníkem, na základě kterého bude OCP obstarávat provedení pokynů Zákazníka k investičním nástrojům, poskytovat Zákazníkovi úvěry a/nebo zápůjčky Investičních nástrojů, provádět správu a úschovu Investičních nástrojů a peněžních prostředků Zákazníka a poskytovat další služby nezbytné pro obchodování Zákazníka s Investičními nástroji. O provedení pokynu informuje OCP Zákazníka způsobem dohodnutým mezi OCP a Zákazníkem. 6. Po přijetí pokynu Zákazníka je Zprostředkovatel povinen tento bez zbytečného odkladu předat OCP k provedení. Zákazník je srozuměn s tím, že mezi přijetím a předáním pokynu mlže být prodleva způsobená technickými prostředky nebo jednáním OCP, přičemž Zprostředkovatel nemá povinnost hradit případnou újmu Zákazníkovi tímto způsobenou. Podrobnější pravidla přijímání a předávání pokynů stanovují Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) Zprostředkovatele. K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 4

5 7. Zprostředkovatel se zavazuje, že nebude Zákazníkovi poskytovat Investiční poradenství způsobem, který by vedl k Nadměrnému obchodování nebo který by odporoval investičnímu profilu Zákazníka. VII. Práva a povinnosti a prohlášení Zákazníka 1. Před zahájením poskytování investičních služeb Zákazník poskytne Zprostředkovateli informace o svých odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic, finančním zázemí a investičních cílech. Na základě takto získaných informací bude Zákazníkovi stanoven investiční profil, podle kterého budou Zprostředkovatelem poskytovány investiční služby. Zákazník současně bere na vědomí, že pokud Zprostředkovateli informace uvedené v předchozí větě neposkytne, nebo pokud Zprostředkovatel na základě poskytnutých informací vyhodnotí, že požadovaná investiční služba je pro Zákazníka nevhodná, musí Zprostředkovatel poskytnutí investiční služby odmítnout. Zprostředkovatel v žádném případě není povinen nahradit případnou újmu, kterou Zákazník utrpí v důsledku toho, že poskytl Zprostředkovateli nepravdivé či neúplné informace ve smyslu tohoto článku Smlouvy. Se stanoveným investičním profilem Zprostředkovatel seznámí Zákazníka. V případě, že Zákazník nesdělí Zprostředkovateli svůj nesouhlas s tímto vyhodnocením, má Zprostředkovatel za to, že Zákazník s vyhodnocením souhlasí. 2. Zákazník je povinen poskytnout Zprostředkovateli veškeré informace a podklady pro účely identifikace a kontroly své osoby v rozsahu a v souladu s příslušnými předpisy upravujícími opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a veškeré změny takových údajů, informací a podkladů, nastanou-li v době platnosti této Smlouvy. 3. Zákazník podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí s pořizováním kopií občanského průkazu, dalších dokladů totožnosti a dokladů, prokazujících další požadované skutečnosti, a s jejich archivací. 4. Zákazník výslovně prohlašuje: - že si je vědom možnosti případných rizik nebo ztrát vyplývajících z obchodování na finančních trzích a byl na ně Zprostředkovatelem upozorněn, - že si je vědom, že předpokládané či možné výnosy nejsou zaručeny a že není zaručena ani návratnost investované částky, na což byl Zprostředkovatelem upozorněn, - že byl Zprostředkovatelem seznámen s právními předpisy, které Zprostředkovateli zakazují poskytnout investiční službu nebo provést jakýkoli jiný související úkon, zejména že Zprostředkovatel odmítne poskytnutí požadované služby v celém rozsahu nebo částečně, pokud bude hrozit střet zájmů mezi Zprostředkovatelem a Zákazníkem nebo mezi Zákazníkem a zákazníky Zprostředkovatele navzájem, - že byl Zprostředkovatelem upozorněn a souhlasí se skutečností, že veškerá komunikace vedená se Zprostředkovatelem nebo jeho smluvními zástupci v souvislosti s poskytováním investičních služeb prostřednictvím telekomunikačních zařízení pro autorizovanou komunikaci je zaznamenávána a v souladu s příslušnými ustanoveními ZPKT a jeho K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 5

6 prováděcími předpisy archivována; takto pořízený záznam je ve vlastnictví Zprostředkovatele a je dostatečným dokladem o projevech vůle, učiněných smluvními stranami v rámci realizace této Smlouvy, a jako takový může být použit v reklamačním řízení, při řešení jakýchkoli sporů a/nebo při komunikaci s dozorovým orgánem, soudy nebo jinými státními a stavovskými orgány, - v případě, že uzavírá tuto Smlouvu na dálku, mu byla Zprostředkovatelem předložena kompletní smluvní dokumentace, obsahující veškeré povinné informace dle Občanského zákoníku, s dostatečným předstihem před uzavřením této Smlouvy, - že pokud uvedl v záhlaví této Smlouvy elektronický kontakt, tedy svoji soukromou E- mailovou nebo faxovou adresu, výslovně souhlasí, aby mu na tento elektronický kontakt byla Zprostředkovatelem nebo jeho smluvními zástupci zasílána obchodní sdělení, a to při zachování možnosti Zákazníka odmítnout souhlas s využitím takového jeho elektronického kontaktu při zasílání jednotlivých zpráv. 5. Zákazník výslovně prohlašuje, že byl Zprostředkovatelem seznámen s celkovou cenou poskytovaných investičních služeb včetně všech poplatků, resp. o způsobu výpočtu takové konečné ceny, jakož i o dalších možných finančních závazcích vyplývajících z poskytnutí investiční služby. 6. Zákazník je srozuměn s tím, že mezi přijetím a předáním pokynu mlže být prodleva způsobená technickými prostředky nebo jednáním OCP, přičemž Zprostředkovatel nemá povinnost hradit případnou újmu Zákazníkovi tímto způsobenou. Podrobnější pravidla přijímání a předávání pokynů stanovují Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) Zprostředkovatele. 7. Zákazník bere na vědomí, že Zprostředkovatel není oprávněn přijímat od Zákazníka v jakékoliv podobě peněžní prostředky nebo Investiční nástroje určené k obchodům s Investičními nástroji. Peněžní prostředky určené k nákupu Investičních nástrojů je Zákazník povinen odeslat na bankovní účet stanovený OCP. 8. Zákazník podává Zprostředkovateli pokyny k obchodům s Investičními nástroji prostřednictvím nahrávané telefonní linky, případně jiným prokazatelným způsobem dohodnutým mezi Smluvními stranami. Zákazník obdržel od Zprostředkovatele heslo pro telefonickou komunikaci, které bude používat při podávání pokynů Zprostředkovateli prostřednictvím nahrávané telefonní linky. V odůvodněných případech je Zákazník oprávněn využít k identifikaci místo hesla jiný údaj požadovaný Zprostředkovatelem. 9. Využije-li Zákazník Investičního poradenství Zprostředkovatele, činí tak výhradně na základě vlastního rozhodnutí a výslovně přitom prohlašuje, že si je vědom toho, že Zprostředkovatelem poskytnutá informace se v budoucnu může ukázat jako nesprávná, že investice učiněné na jejím základě mohou být ztrátové a že Zprostředkovatel může v závislosti na dalším vývoji kdykoliv svou investiční radu v budoucnu odvolat nebo změnit, přičemž samotná investiční rozhodnutí jsou vždy na Zákazníkovi, který za ně nese plnou odpovědnost. K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 6

7 VIII. Ochrana osobních údajů Zprostředkovatel, jeho zaměstnanci a smluvní zástupci budou zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, týkajících se Zákazníka, o stavu jeho finančních účtů a účtů cenných papírů či jeho obchodování s cennými papíry (dále jen Informace ) s výjimkou případů, kdy je informační povinnost Zprostředkovatele nebo smluvních zástupců Zprostředkovatele stanovena platnými právními předpisy či pravidly zahraničních trhů závazných pro Zprostředkovatele/smluvní zástupce Zprostředkovatele nebo případů, kdy je to vyžadováno za účelem splnění předmětu Smlouvy nebo jde o osoby Zprostředkovateli smluvně vázáné mlčenlivostí. Veškeré informace zjištěné Zprostředkovatelem o Zákazníkovi při uzavření a při plnění Smlouvy se považují za důvěrné dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zákazník tímto dává výslovný souhlas se shromážděním, zpracováním uchováním svých osobních údajů, které poskytne Zprostředkovateli, a to v rozsahu nutném pro řádné plnění Smlouvy, to vše na dobu trvání platnosti smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Zprostředkovatelem a dále po dobu, po kterou trvá Zprostředkovateli zákonem uložená povinnost archivační. Zprostředkovatel je oprávněn tyto údaje zpracovávat v rozsahu nutném pro řádné plnění Smlouvy a poskytnout údaje třetím subjektům, které se budou účastnit na činnosti, kterou Zprostředkovatel vykonává v rámci a v souvislosti se Smlouvou, či které se budou podílet na plnění Smlouvy a na dosažení účelu Smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům. Zákazník rovněž bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zprostředkovatel může plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy prostřednictvím třetích osob, zejména Vázaných zástupců. IX. Zástupci V případě, že Zprostředkovatel využívá k propagaci svých služeb, k poskytování investičních služeb přijímání a předávání pokynů a investiční poradenství smluvní zástupce, vyplácí těmto osobám provize, jejichž výše je buď fixní, nebo je odvozena od výše poplatků, které přijal Zprostředkovatel od Zákazníka nebo od osoby uvedené v čl. I. odst. 1 písm. a) této Smlouvy nebo od peněžních prostředků vložených na účet této osoby za účelem poskytování investičních služeb. Více informací poskytne Zprostředkovatel Zákazníkovi na jeho žádost. X. Odměna Zprostředkovatele 1. Za služby uvedené v čl. I této Smlouvy neúčtuje Zprostředkovatel Zákazníkovi žádnou odměnu. Za poskytování v čl. I této Smlouvy uvedených služeb přijímá Zprostředkovatel od osob uvedených v čl. I. odst. 1 písm. a) této Smlouvy pobídku, která představuje podíl na ceně, kterou platí Zákazník těmto osobám (provedení pokynu, aj). Sazebník osob uvedených v čl. I. odst. 1 písm. a) Smlouvy je součástí smluvní dokumentace resp. součástí smluvní dokumentace osoby uvedené v čl. I. odst. 1 písm. a) Smlouvy. Bližší informace poskytne Zprostředkovatel Zákazníkovi na základě jeho žádosti. 2. Odměnu za služby poskytnuté podle čl. II. této Smlouvy stanoví blíže Sazebník poplatků č. 1., který je nedílnou součástí smluvní dokumentace. K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 7

8 3. Podpisem této Smlouvy Zákazník potvrzuje, že obdržel ceník investičních služeb OCP a Ceník služeb a že byl podrobně seznámen a rozumí způsobu odměňování Zprostředkovatele a OCP. 4. V případě, že se zákazník kdykoliv v průběhu obchodování rozhodne k samostatnému nákupu nebo prodeji investičních nástrojů, který Zprostředkovatel nedoporučil, vyhrazuje si Zprostředkovatel právo nárokovat si provizi z doposud vytvořeného zisku v probíhajícím kvartále, pokud byl nějaký vytvořen. Fakturace bude provedena ještě před uskutečněním zákazníkem požadované transakce. Zákazník se v tomto případě zavazuje, že uhradí Zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši Kč za tuto fakturaci. Pokuta je splatná do 14 dní od obdržení faktury na adresu uvedenou zákazníkem v této Smlouvě. Zákazník a Zprostředkovatel se dále dohodli, že Zákazník své nákupy bude realizovat za poplatky, uvedené v ceníku II. Ceník č. II je nedílnou součástí této Smlouvy. XI. Ostatní ustanovení 1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky Zprostředkovatele (dále jen VOP IZ ). Zákazník potvrzuje, že obdržel platné VOP IZ, náležitě se s nimi seznámil, všem jejich ustanovením rozumí a podpisem Smlouvy souhlasí s jejich zněním. 2. Zprostředkovatel je oprávněn VOP IZ v přiměřeném rozsahu změnit, a to v návaznosti na změny právních předpisů, pravidel a obchodních podmínek třetích osob, které Zprostředkovatel využívá ke splnění závazků vůči Zákazníkovi, zavádění nových služeb, změnu způsobu poskytování služeb nebo jestliže změna VOP IZ není v neprospěch Zákazníka. Zprostředkovatel v takovém případě Zákazníka upozorní na změnu VOP IZ písemně nebo v elektronické podobě na ovou adresu Zákazníka a/nebo zveřejní nové VOP IZ na Internetových stránkách IZ, je-li to možné, v časovém předstihu alespoň 30 dnů. Zákazník se zavazuje, s novým zněním VOP IZ seznámit. Pokud Zákazník do 30 dnů od sdělení informace Zprostředkovatelem o změně VOP IZ neprojeví výslovný písemný nesouhlas s novým zněním VOP IZ nebo přijímá-li nadále služby poskytované Zprostředkovatelem, stává se nové znění VOP IZ pro něj závazné a to ode dne stanoveného ve sdělení o změně VOP IZ. V případě nesouhlasu se změnou VOP IZ má Zákazník právo tuto změnu odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět, a to do 30 dnů od sdělení informace o změně VOP IZ. Výpovědní lhůta činní jeden měsíc a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Zprostředkovateli. 3. Zákazník prohlašuje, že před podpisem Smlouvy byl podrobně seznámen s: a. Obsahem Smlouvy, b. VOP IZ, c. Ceníkem služeb I. a II., d. Údaji o Zprostředkovateli a jím poskytovaných službách, Investičních nástrojích. Kterých se má Investiční služba týkat, možnými riziky, která mohou být spojena s požadovanou investiční službou nebo Investičním nástrojem a s možným zajištěním se proti nim, e. Kategorizací Zákazníků, f. Pravidly střetu zájmů, g. Reklamační řádem, a h. Harmonogramem provozního dne. K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 8

9 XII. Společná a závěrečná ustanovení 1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a vstupuje v účinnost okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Jakákoliv smluvní strana může kdykoli tuto Smlouvu písemně vypovědět s měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď se považuje za doručenou rovněž uplynutím jednoho týdne od marného pokusu doručit výpověď druhé straně. 2. Zprostředkovatel je oprávněn smlouvu předčasně vypovědět s okamžitou účinností, pokud zákazník porušuje jakékoliv smluvní ujednání dohodnuté mezi zákazníkem a Zprostředkovatelem či závazné právní předpisy. 3. Tato Smlouva může být měněna pouze vzájemně odsouhlasenými písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 4. Jakákoli změna právního řádu, která ovlivní obsah této Smlouvy, bude odpovídajícím způsobem nahrazovat dotčená ustanovení. 5. Účastníci smlouvy prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům a že jsou oprávněni zavázat se způsobem stanoveným v této smlouvě. Současně se zavazují nahradit případnou škodu, jestliže by se toto prohlášení dodatečně ukázalo nepravdivým. 6. Účastníci Smlouvy prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, což stvrzují připojením svých podpisů. Smluvní strany podepisují tuto smlouvu na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem. V dne HV Group, s.r.o. Zákazník K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 9

Smlouva o investičním zprostředkování

Smlouva o investičním zprostředkování Smlouva o investičním zprostředkování Jméno a příjmení/firma: Rodné číslo/ič: Bydliště/Sídlo: Číslo OP/pasu: Telefon/fax: Email: Bankovní spojení: Jednající: Dále jen Zákazník a Investiční zprostředkovatel:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: RÁMCOVÁ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Citfin Finanční trhy, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 751/113e, PSČ: 158 00 IČ: 25079069 DIČ: CZ25079069 zapsanou v obchodním rejstříku

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

PRAVIDLA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INVESTIC. Název: Vnitřní směrnice č.: 1/2012

PRAVIDLA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INVESTIC. Název: Vnitřní směrnice č.: 1/2012 Název: PRAVIDLA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INVESTIC Vnitřní směrnice č.: 1/2012 Obsah: Pravidla zprostředkování smluv, jejichž předmětem je nákup cenných papírů kolektivního investování (fondy) Přílohy: Příloha č.

Více

Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou

Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou Moravský Peněžní Ústav spořitelní družstvo, se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ 25307835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA. Smluvní strany:

KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA. Smluvní strany: KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA Smluvní strany: ATLANTIK finanční trhy, a. s. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7328 IČ: 26 21 80 62 sídlo: Pobřežní 297/14,

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ Vnitřní směrnice č. 5/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1. 2.

Více

SMLOUVA č... o obstarávání obchodů s finančními nástroji

SMLOUVA č... o obstarávání obchodů s finančními nástroji SMLOUVA č.... o obstarávání obchodů s finančními nástroji Tato smlouva se uzavírá dle Zákona o trzích finančních nástrojů ("ZPFI ) a vyhlášky č. 38 ze dne 25.07.2007 o požadavcích na činnost investičních

Více

DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ

DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ 1. Definice 1.1 Ve smlouvách, podkladech a dokumentech uvedených v odst. 2.1 níže: Autorizovaný správce Bankovní

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd. mm. rrrr bydliště: xy v textu této smlouvy dále jen osoba a 2) organizace: Sociální služby města České Lípy, příspěvková

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI I. Poskytnuté údaje pro komunikaci mezi stranami Použitelné varianty se označují znakem "X" (pokud je k dispozici znak " ").

Více

Smlouva o obhospodařování majetku FWR Basic č.

Smlouva o obhospodařování majetku FWR Basic č. Smlouva o obhospodařování majetku FWR Basic č. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník") (dále jen "Smlouva") mezi následujícími smluvními stranami:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

(Banka a Klient dále také jen "Smluvní strana" nebo společně "Smluvní strany").

(Banka a Klient dále také jen Smluvní strana nebo společně Smluvní strany). Smlouva o obstarání obchodů s investičními nástroji, obstarání vypořádání obchodů s investičními nástroji, správě investičních nástrojů a jiných službách č.. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI

SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI Centrální depozitář cenných papírů, a. s., se sídlem na adrese Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČ 25081489, DIČ CZ699000864, jednající panem Ing. Petrem Koblicem,

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

SMLOUVU O VÝHRADNÍM OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVU O VÝHRADNÍM OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Vzor č. 46: Smlouva o výhradním obchodním zastoupení (1/5) Josef Novák, IČ: 9876543 se sídlem Praha 1, Myslbekova 56 podnikající podle živnostenského listu vydaného Úřadem městské části Praha 1-živnostenský

Více

Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště: Článek I. Rozsah poskytování odlehčovací služby SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště: Článek I. Rozsah poskytování odlehčovací služby SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Evidenční číslo smlouvy... Pan/paní Narozen/a Trvalé bydliště zastoupený/ná opatrovníkem panem/paní "[Doplnit jméno a příjmení]" ustaveným rozhodnutím "[Doplnit

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele Finin group s.r.o. IČ: 24238899 Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha 6 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 2 1. Základní ustanovení 2 2. Definice

Více

DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ

DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ 1. Definice 1.1 Ve smlouvách, podkladech a dokumentech uvedených v odst. 2.1 níže: Autorizovaný správce Bankovní

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Evidenční číslo smlouvy... Dle 40 zákona o sociálních službách č. 108/2006Sb. o poskytování pečovatelské služby Pan/paní Narozen/a Trvalé bydliště zastoupený/ná

Více

DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ 1

DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ 1 DEFINICE POJMŮ UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ 1 PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41 IČ: 47116129 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. uzavřená mezi

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. uzavřená mezi Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY uzavřená mezi Ledax o.p.s. IČ: 280 68 955 se sídlem Riegrova 51, České Budějovice PSČ 370 01 jejímž jménem jedná [Doplnit] (dále jen Poskytovatel

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK A PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ POKYNŮ PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129 zapsaná v obchodním

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Pan/paní:... Narozen/a: Trvalé bydliště:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Pan/paní:... Narozen/a: Trvalé bydliště: Evidenční číslo smlouvy:. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pan/paní:... Narozen/a: Trvalé bydliště: (v textu dále jen Uživatel ) Ledax o.p.s. se sídlem Riegrova 51, 370 01 České Budějovice, IČ:

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici"

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce Areál Ráček a Areál Na Zvonici MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-174-011-14 ze dne 30.9.2014 Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici" Rada městské části 1. schvaluje 1.1. Smlouvu o běžném

Více

Komisionářská smlouva a další ujednání

Komisionářská smlouva a další ujednání Komisionářská smlouva a další ujednání ev. číslo: - 0 9 / uzavřená mezi obchodníkem s cennými papíry Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU uzavřená v souladu s ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

ze dne Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o.

ze dne Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-030-033-15 ze dne 10.8.2015 Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o. Rada městské

Více

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád)

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) Reklamační řád ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) 1. Obecné informace 1.1. Reklamační řád blíže upravuje postupy a procesy související s podáváním

Více

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Příloha č. 2. Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017 VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. uzavřená mezi Michal Šenk Firma: Adresa: U Stadionu 955, 664 34 Kuřim IČ: 75679922 DIČ: CZ8307103827 Tel: +420 777 304 145 E-mail: senk@a1net.cz

Více

Investiční dotazník - poradenství

Investiční dotazník - poradenství Investiční dotazník - poradenství Zákazník vyplňuje tento dotazník DOBROVOLNĚ. Dotazník slouží Investičnímu Zprostředkovateli STOCK BUSINESS a.s., aby poznal znalosti a zkušenosti zákazníka ve vztahu k

Více

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s.

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ INVESTIČNÍCH FONDŮ ADMINISTROVANÝCH J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ, a.s. (dále jen Podmínky ) Platné od 1. 2. 2015 1. ČLÁNEK Základní informace

Více

člen a dohodce Českomoravské komoditní burzy Kladno

člen a dohodce Českomoravské komoditní burzy Kladno Příloha č. 11 usnesení 36. Rady města Stříbra ze dne 11.04.2016 PROSPEKSA, a.s. člen a dohodce Českomoravské komoditní burzy Kladno Smlouva o zprostředkování burzovních obchodů č. 072/2016/E+P (podle 2445

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

Smlouva o poradenských službách

Smlouva o poradenských službách Smlouva o poradenských službách Název: Obec Podolí Zastoupený: Ing. Vítězslavem Eliášem, starostou obce Sídlo: Podolí č.p.1, 664 03 Podolí Právní forma: veřejná správa IČ: 00282332 DIČ: CZ00282332 Bankovní

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI Vlastník1: na straně jedné a Zprostředkovatel2: na straně druhé uzavřená, dne /v poté, co účastníci smlouvy sdělili druhé straně, že jim není známa žádná okolnost omezující

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smluvní strany: 1. Město Židlochovice IČ: 00282979, DIČ: CZ00282979 sídlem: Masarykova 100, Židlochovice, 667 01 Židlochovice bankovní spojení:

Více

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: , DIČ: CZ se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, Krč

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: , DIČ: CZ se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, Krč Výběrové řízení na prodej nemovitých věcí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem:

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba

Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Příjmení a jméno: trvalé bydliště: datum narození: zastoupený/ná jméno a příjmení:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI HV GROUP, S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI HV GROUP, S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI HV GROUP, S.R.O. Divize HV Investment Určena: Vytvořil: Schválil: Název: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti HV Group, s.r.o. IČ: 27

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 2 Vzor prováděcí smlouvy MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká televize se sídlem: Kavčí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

SMLOUVA O REPREZENTACI uzavřená dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále také jako reprezentační smlouva nebo smlouva /

SMLOUVA O REPREZENTACI uzavřená dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále také jako reprezentační smlouva nebo smlouva / SMLOUVA O REPREZENTACI uzavřená dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále také jako reprezentační smlouva nebo smlouva / 1. Český svaz tanečního sportu Spolek vedený u Městského soudu

Více

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) MANDÁTNÍ SMLOUVA NA KONTROLNÍ ČINNOSTI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM ČÁST 1: KONTROLY DODRŽENÍ PODMÍNEK PROGRAMU ZE STRANY PŘÍJEMCŮ PODPORY V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A, B, C SFZP 168898/2012

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK (dále jen dotazník )

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK (dále jen dotazník ) INVESTIČNÍ DOTAZNÍK (dále jen dotazník ) PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka

Více

zastoupena Josefem Landou, předsedou představenstva (dále jen pojišťovací makléř )

zastoupena Josefem Landou, předsedou představenstva (dále jen pojišťovací makléř ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Pojišťovací makléřství INPOL a.s., se sídlem Praha 4 - Braník, Bezová 1658, PSČ 147 14, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B vložka

Více

SMLOUVA č. 190/2015 O POSKYTNUTÍ DOTACE NA MZDU PEČOVATELKY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2016

SMLOUVA č. 190/2015 O POSKYTNUTÍ DOTACE NA MZDU PEČOVATELKY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2016 SMLOUVA č. 190/2015 O POSKYTNUTÍ DOTACE NA MZDU PEČOVATELKY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2016 uzavřená dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Č.: 290/2016

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Č.: 290/2016 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Č.: 290/2016 1) Pan (paní)... (jméno a příjmení),... (datum a místo narození), bydliště... (adresa), v textu této smlouvy

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu:

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu: MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 1... IČ:.. zapsaný v.. Bankovní spojení:., jehož

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 -

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 3 1. Základní ustanovení 3 2. Definice

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. I. Smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Poskytovatel služeb: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého č.p. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele IMPERIUM FINANCE s.r.o. IČ: 248 48 808 Sídlo: Jesenice - Osnice, Vavřínová 240, PSČ 252 42 1 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST... 3 1. Základní ustanovení...

Více

I. Obecná ustanovení. II. Poskytovatel a příjemce dotace

I. Obecná ustanovení. II. Poskytovatel a příjemce dotace VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu města Milevska na rok 2016 č. sml./2016 uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a 10a odst.

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor Zastoupený: Ing. Lenkou Horejskovou místostarostkou města IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014 NÁZEV

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 724 a násl.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele Kunz a partneři s.r.o. IČ: 02213842 Sídlo: Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele Kunz a partneři s.r.o. IČ: 02213842 Sídlo: Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele Kunz a partneři s.r.o. IČ: 02213842 Sídlo: Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8 1 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí

Více

Smlouva č. PZV - /2016 o poskytnutí dotace dle Programu na zvelebení vzhledu obce Křimov

Smlouva č. PZV - /2016 o poskytnutí dotace dle Programu na zvelebení vzhledu obce Křimov Vzor smlouvy Příloha č. 3 Smlouva č. PZV - /2016 o poskytnutí dotace dle Programu na zvelebení vzhledu obce Křimov uzavřená v souladu s 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více