Smlouva o poskytování investičních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytování investičních služeb"

Transkript

1 Smlouva o poskytování investičních služeb Smlouva č.. Komisionářská smlouva o poskytování investičních služeb a souvisejících služeb v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění (dále jen jako Smlouva ). uzavřená v dne mezi Zákazníkem na straně jedné jako komitentem 1 Jméno a příjmení, titul Ulice a č. p. trvalé adresy PSČ Město Kontaktní údaje: Pevný telefon Mobilní telefon ová adresa Korespondenční adresa Osobní údaje: Místo narození Státní občanství Doklad totožnosti č. 1 Číslo dokladu totožnosti č. 1 Doklad totožnosti č. 2 Číslo dokladu totožnosti č. 2 *Pakliže může jménem klienta jednat jiná, jiné osoby, bude jejich výpis nedílnou součástí dodatku k této smlouvě. a investičním zprostředkovatelem HV Group, s.r.o. se sídlem K Závěrce 3074/23, , Praha 5, IČ: , osvědčení o registraci podle 30 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu vydané Českou národní bankou, na straně druhé jako komisionářem, také jen jako Zprostředkovatel 2, uzavírají výše uvedeného roku, měsíce a dne tuto smlouvu. 1 Dále jen Zákazník 2 Dále již jen Zprostředkovatel K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 1

2 I. Předmět smlouvy 1. Zprostředkovatel se zavazuje, že zařídí, aby Zákazník měl možnost uzavřít smlouvu s osobou nebo osobami uvedenými v 29 odst. 1 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu 3 (tedy zpravidla obchodníci s cennými papíry a investiční společnosti) a na základě takto uzavřené smlouvy poskytoval Zákazníkovi hlavní investiční službu uvedenou v 4 odst. 2 písm. a) ZPKT, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, přičemž konkrétní náplň těchto služeb bude spočívat především a) v předsmluvním jednání se Zákazníkem, v informování zákazníka o obsahu a podmínkách smluvního vztahu a v uzavření smluvního vztahu s osobami uvedenými v 29 odst. 1 písm. b) ZPKT, b) v Zákazníkem vyžádaném nebo nevyžádaném informování o stavu jeho účtu a o kurzech investičních nástrojů, c) ve výkonu činnosti přijímání pokynů zákazníka a jejich předávání osobě, s níž zákazník uzavře příslušnou smlouvu postupem podle písm. a) pokud zákazník se Zprostředkovatelem uzavře oprávnění a zmocnění k přijímání a předávání pokynů. 2. Předmětem Smlouvy je dále dohoda o poskytování investičního poradenství v rozsahu a za podmínek podle čl. II. této Smlouvy. II. Dohoda o poskytování investičního poradenství 1. Zprostředkovatel prohlašuje, že je na základě své registrace udělené Českou národní bankou oprávněn poskytovat rovněž hlavní investiční službu investiční poradenství týkající se investičních nástrojů podle 4 odst. 2 písm. e) ZPKT (dále v textu této dohody označována také jen jako poradenství ). 2. Účastníci této dohody se dohodli, že Zprostředkovatel bude Zákazníkovi v rozsahu a za podmínek sjednaných v této dohodě poskytovat poradenství. 3. Účastníci této dohody se dohodli, že Zprostředkovatel poskytne Zákazníkovi poradenství na jeho žádost nebo z vlastní iniciativy. V případě, že Zprostředkovatel navrhne Zákazníkovi poradenství z vlastní iniciativy, je poradenství poskytnuto v okamžiku, kdy Zákazník příslušné poradenství přijme. 4. Pro poskytování investičního poradenství je zákazník povinen poskytnout Zprostředkovateli dostatek informací, a to zejména formou investičního dotazníku, který je zákazník povinen vyplnit úplně a pravdivě osobě uvedené v čl. I. odst. 1 písm. a) této Smlouvy nebo Zprostředkovateli. 5. Zprostředkovatel je oprávněn využít pro účely poskytnutí investičního poradenství podle této smlouvy veškeré údaje o Zákazníkovi, které o něm získala osoba uvedená v čl. I. odst. 1 písm. a) této Smlouvy a Zákazník s tím, aby osoba uvedená v čl. I. odst. 1 písm. a) této Smlouvy Zprostředkovateli příslušné údaje poskytla, a aby je Zprostředkovatel ve smyslu této Smlouvy využil, souhlasí. 3 Dále jen ZPKT Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 2

3 6. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, aby Zprostředkovatel poskytoval poradenství prostřednictvím svých smluvních zástupců (vázaných zástupců), a to osobně, písemně, elektronicky nebo telefonicky. III. Kategorizace zákazníka Zákazník bere na vědomí, že na základě povinného vyplnění investičního dotazníku může být zařazen do jedné ze zákonem stanovených kategorií: a) Neprofesionální zákazník b) Profesionální zákazník (např. banka, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry) c) Způsobilé protistrany Zprostředkovatel tímto informuje zákazníka a zákazník podpisem této smlouvy plně souhlasí, že je zařazen do kategorie neprofesionální zákazník, v níž je mu poskytována nejvyšší míra ochrany a nejširší rozsah informací. V případě, že zákazník ze zákona spadá do kategorie odlišné od kategorie neprofesionální zákazník, žádá podpisem této Smlouvy Zprostředkovatele o zařazení do kategorie neprofesionální zákazník. IV. Komunikace 1. Zákazník může se Zprostředkovatelem komunikovat osobně, telefonicky, elektronicky, písemně a prostřednictvím faxu. Vzájemná komunikace mezi Zákazníkem a Zprostředkovatelem probíhá v českém jazyce. 2. Smluvní strany se dohodly, že budou v souvislosti s plněním této Smlouvy komunikovat primárně telefonicky. 3. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, budou veškeré informace, zprávy nebo jiné údaje Zákazníkovi předávány (zasílány) Zprostředkovatelem elektronickou formou na ovou adresu, kterou Zákazník uvedl v hlavičce Smlouvy. 4. Zákazník se pro účely plnění povinnosti Zprostředkovatele podle odst. 2. tohoto čl. VI. Smlouvy zavazuje sdělit Zprostředkovateli ovou adresu určenou pro elektronickou komunikaci se Zprostředkovatelem. V. Zmocnění Zákazník výslovně zmocňuje Zprostředkovatele ke všem potřebným úkonům spojeným s realizací jeho závazků podle této smlouvy. V případě potřeby se Zákazník zavazuje vystavit Zprostředkovateli bezodkladně i samostatně nezbytné plné moci k realizaci předmětu závazku Zprostředkovatele podle této Smlouvy, a to i potvrzující plnou moc udělenou v rámci této Smlouvy. Uvedené oprávnění nezahrnuje možnost Zprostředkovatele udělit příkaz Obchodníkovi s cennými papíry k dispozici s investičními nástroji nebo peněžními prostředky Zákazníka bez předchozího K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 3

4 konkrétního pokynu Zákazníka. Zákazník zmocňuje osoby určené pro komunikaci, uvedené dodatku k této smlouvy k veškeré komunikaci se Zprostředkovatelem a rovněž s osobami podle čl. I odst. 1 písm. a) této smlouvy, s kterými má uzavřenou příslušnou smlouvu. Zprostředkovatel je oprávněn předat těmto osobám všechny údaje o Zákazníkovi a oprávněných osobách, včetně hesla a telefonních čísel pro autorizovanou komunikaci, přičemž osoby podle čl. I. odst. 1 písm. a) této smlouvy budou rovněž oprávněny použít tyto údaje pro autorizovanou komunikaci se Zákazníkem, zejména pak při přijímání Zákazníkových obchodních pokynů a při řešení případných úvěrových pozic Zákazníka. To platí obdobně i přímo pro zákazníka fyzickou osobu nebo oprávněného zástupce právnické osoby, uvedené v dodatku k této smlouvě. VI. Práva a povinnosti Zprostředkovatele 1. Zprostředkovatel je povinen při realizaci této Smlouvy chránit všechny jemu známé zájmy Zákazníka. Dále je Zprostředkovatel povinen poskytovat investiční služby s odbornou péčí spočívající zejména v kvalifikovaném, čestném a spravedlivém jednání v nejlepším zájmu zákazníků a řídit se pokyny zákazníka. 2. Zprostředkovatel je povinen vyžadovat od Zákazníka informace v rozsahu dle ZPKT a jeho prováděcích předpisů, a dalších zákonů ukládajících povinnost takové informace získat, a to způsobem stanoveným v investičním dotazníku. 3. Zprostředkovatel není povinen posuzovat, zda je zvažovaná investiční služba spočívající v příjímání a předávání pokynů pro zákazníka vhodná, přiměřená, je-li prováděna z podnětu zákazníka. 4. Při poskytování služeb dle Smlouvy je Zprostředkovatel povinen postupovat s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy, čestně a spravedlivě a tyto přizpůsobovat individuálním potřebám a zájmům Zákazníka. 5. Zprostředkovatel se zavazuje od Zákazníka přijímat pokyny k nákupu nebo prodeji Investičních nástrojů a bez zbytečného odkladu je předávat spolupracujícímu obchodníkovi s cennými papíry (dále jen OCP ) k provedení. Součástí uvedené služby je i zprostředkování uzavření smluvního vztahu mezi OCP a Zákazníkem, na základě kterého bude OCP obstarávat provedení pokynů Zákazníka k investičním nástrojům, poskytovat Zákazníkovi úvěry a/nebo zápůjčky Investičních nástrojů, provádět správu a úschovu Investičních nástrojů a peněžních prostředků Zákazníka a poskytovat další služby nezbytné pro obchodování Zákazníka s Investičními nástroji. O provedení pokynu informuje OCP Zákazníka způsobem dohodnutým mezi OCP a Zákazníkem. 6. Po přijetí pokynu Zákazníka je Zprostředkovatel povinen tento bez zbytečného odkladu předat OCP k provedení. Zákazník je srozuměn s tím, že mezi přijetím a předáním pokynu mlže být prodleva způsobená technickými prostředky nebo jednáním OCP, přičemž Zprostředkovatel nemá povinnost hradit případnou újmu Zákazníkovi tímto způsobenou. Podrobnější pravidla přijímání a předávání pokynů stanovují Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) Zprostředkovatele. K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 4

5 7. Zprostředkovatel se zavazuje, že nebude Zákazníkovi poskytovat Investiční poradenství způsobem, který by vedl k Nadměrnému obchodování nebo který by odporoval investičnímu profilu Zákazníka. VII. Práva a povinnosti a prohlášení Zákazníka 1. Před zahájením poskytování investičních služeb Zákazník poskytne Zprostředkovateli informace o svých odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic, finančním zázemí a investičních cílech. Na základě takto získaných informací bude Zákazníkovi stanoven investiční profil, podle kterého budou Zprostředkovatelem poskytovány investiční služby. Zákazník současně bere na vědomí, že pokud Zprostředkovateli informace uvedené v předchozí větě neposkytne, nebo pokud Zprostředkovatel na základě poskytnutých informací vyhodnotí, že požadovaná investiční služba je pro Zákazníka nevhodná, musí Zprostředkovatel poskytnutí investiční služby odmítnout. Zprostředkovatel v žádném případě není povinen nahradit případnou újmu, kterou Zákazník utrpí v důsledku toho, že poskytl Zprostředkovateli nepravdivé či neúplné informace ve smyslu tohoto článku Smlouvy. Se stanoveným investičním profilem Zprostředkovatel seznámí Zákazníka. V případě, že Zákazník nesdělí Zprostředkovateli svůj nesouhlas s tímto vyhodnocením, má Zprostředkovatel za to, že Zákazník s vyhodnocením souhlasí. 2. Zákazník je povinen poskytnout Zprostředkovateli veškeré informace a podklady pro účely identifikace a kontroly své osoby v rozsahu a v souladu s příslušnými předpisy upravujícími opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a veškeré změny takových údajů, informací a podkladů, nastanou-li v době platnosti této Smlouvy. 3. Zákazník podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí s pořizováním kopií občanského průkazu, dalších dokladů totožnosti a dokladů, prokazujících další požadované skutečnosti, a s jejich archivací. 4. Zákazník výslovně prohlašuje: - že si je vědom možnosti případných rizik nebo ztrát vyplývajících z obchodování na finančních trzích a byl na ně Zprostředkovatelem upozorněn, - že si je vědom, že předpokládané či možné výnosy nejsou zaručeny a že není zaručena ani návratnost investované částky, na což byl Zprostředkovatelem upozorněn, - že byl Zprostředkovatelem seznámen s právními předpisy, které Zprostředkovateli zakazují poskytnout investiční službu nebo provést jakýkoli jiný související úkon, zejména že Zprostředkovatel odmítne poskytnutí požadované služby v celém rozsahu nebo částečně, pokud bude hrozit střet zájmů mezi Zprostředkovatelem a Zákazníkem nebo mezi Zákazníkem a zákazníky Zprostředkovatele navzájem, - že byl Zprostředkovatelem upozorněn a souhlasí se skutečností, že veškerá komunikace vedená se Zprostředkovatelem nebo jeho smluvními zástupci v souvislosti s poskytováním investičních služeb prostřednictvím telekomunikačních zařízení pro autorizovanou komunikaci je zaznamenávána a v souladu s příslušnými ustanoveními ZPKT a jeho K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 5

6 prováděcími předpisy archivována; takto pořízený záznam je ve vlastnictví Zprostředkovatele a je dostatečným dokladem o projevech vůle, učiněných smluvními stranami v rámci realizace této Smlouvy, a jako takový může být použit v reklamačním řízení, při řešení jakýchkoli sporů a/nebo při komunikaci s dozorovým orgánem, soudy nebo jinými státními a stavovskými orgány, - v případě, že uzavírá tuto Smlouvu na dálku, mu byla Zprostředkovatelem předložena kompletní smluvní dokumentace, obsahující veškeré povinné informace dle Občanského zákoníku, s dostatečným předstihem před uzavřením této Smlouvy, - že pokud uvedl v záhlaví této Smlouvy elektronický kontakt, tedy svoji soukromou E- mailovou nebo faxovou adresu, výslovně souhlasí, aby mu na tento elektronický kontakt byla Zprostředkovatelem nebo jeho smluvními zástupci zasílána obchodní sdělení, a to při zachování možnosti Zákazníka odmítnout souhlas s využitím takového jeho elektronického kontaktu při zasílání jednotlivých zpráv. 5. Zákazník výslovně prohlašuje, že byl Zprostředkovatelem seznámen s celkovou cenou poskytovaných investičních služeb včetně všech poplatků, resp. o způsobu výpočtu takové konečné ceny, jakož i o dalších možných finančních závazcích vyplývajících z poskytnutí investiční služby. 6. Zákazník je srozuměn s tím, že mezi přijetím a předáním pokynu mlže být prodleva způsobená technickými prostředky nebo jednáním OCP, přičemž Zprostředkovatel nemá povinnost hradit případnou újmu Zákazníkovi tímto způsobenou. Podrobnější pravidla přijímání a předávání pokynů stanovují Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) Zprostředkovatele. 7. Zákazník bere na vědomí, že Zprostředkovatel není oprávněn přijímat od Zákazníka v jakékoliv podobě peněžní prostředky nebo Investiční nástroje určené k obchodům s Investičními nástroji. Peněžní prostředky určené k nákupu Investičních nástrojů je Zákazník povinen odeslat na bankovní účet stanovený OCP. 8. Zákazník podává Zprostředkovateli pokyny k obchodům s Investičními nástroji prostřednictvím nahrávané telefonní linky, případně jiným prokazatelným způsobem dohodnutým mezi Smluvními stranami. Zákazník obdržel od Zprostředkovatele heslo pro telefonickou komunikaci, které bude používat při podávání pokynů Zprostředkovateli prostřednictvím nahrávané telefonní linky. V odůvodněných případech je Zákazník oprávněn využít k identifikaci místo hesla jiný údaj požadovaný Zprostředkovatelem. 9. Využije-li Zákazník Investičního poradenství Zprostředkovatele, činí tak výhradně na základě vlastního rozhodnutí a výslovně přitom prohlašuje, že si je vědom toho, že Zprostředkovatelem poskytnutá informace se v budoucnu může ukázat jako nesprávná, že investice učiněné na jejím základě mohou být ztrátové a že Zprostředkovatel může v závislosti na dalším vývoji kdykoliv svou investiční radu v budoucnu odvolat nebo změnit, přičemž samotná investiční rozhodnutí jsou vždy na Zákazníkovi, který za ně nese plnou odpovědnost. K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 6

7 VIII. Ochrana osobních údajů Zprostředkovatel, jeho zaměstnanci a smluvní zástupci budou zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, týkajících se Zákazníka, o stavu jeho finančních účtů a účtů cenných papírů či jeho obchodování s cennými papíry (dále jen Informace ) s výjimkou případů, kdy je informační povinnost Zprostředkovatele nebo smluvních zástupců Zprostředkovatele stanovena platnými právními předpisy či pravidly zahraničních trhů závazných pro Zprostředkovatele/smluvní zástupce Zprostředkovatele nebo případů, kdy je to vyžadováno za účelem splnění předmětu Smlouvy nebo jde o osoby Zprostředkovateli smluvně vázáné mlčenlivostí. Veškeré informace zjištěné Zprostředkovatelem o Zákazníkovi při uzavření a při plnění Smlouvy se považují za důvěrné dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zákazník tímto dává výslovný souhlas se shromážděním, zpracováním uchováním svých osobních údajů, které poskytne Zprostředkovateli, a to v rozsahu nutném pro řádné plnění Smlouvy, to vše na dobu trvání platnosti smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Zprostředkovatelem a dále po dobu, po kterou trvá Zprostředkovateli zákonem uložená povinnost archivační. Zprostředkovatel je oprávněn tyto údaje zpracovávat v rozsahu nutném pro řádné plnění Smlouvy a poskytnout údaje třetím subjektům, které se budou účastnit na činnosti, kterou Zprostředkovatel vykonává v rámci a v souvislosti se Smlouvou, či které se budou podílet na plnění Smlouvy a na dosažení účelu Smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům. Zákazník rovněž bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zprostředkovatel může plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy prostřednictvím třetích osob, zejména Vázaných zástupců. IX. Zástupci V případě, že Zprostředkovatel využívá k propagaci svých služeb, k poskytování investičních služeb přijímání a předávání pokynů a investiční poradenství smluvní zástupce, vyplácí těmto osobám provize, jejichž výše je buď fixní, nebo je odvozena od výše poplatků, které přijal Zprostředkovatel od Zákazníka nebo od osoby uvedené v čl. I. odst. 1 písm. a) této Smlouvy nebo od peněžních prostředků vložených na účet této osoby za účelem poskytování investičních služeb. Více informací poskytne Zprostředkovatel Zákazníkovi na jeho žádost. X. Odměna Zprostředkovatele 1. Za služby uvedené v čl. I této Smlouvy neúčtuje Zprostředkovatel Zákazníkovi žádnou odměnu. Za poskytování v čl. I této Smlouvy uvedených služeb přijímá Zprostředkovatel od osob uvedených v čl. I. odst. 1 písm. a) této Smlouvy pobídku, která představuje podíl na ceně, kterou platí Zákazník těmto osobám (provedení pokynu, aj). Sazebník osob uvedených v čl. I. odst. 1 písm. a) Smlouvy je součástí smluvní dokumentace resp. součástí smluvní dokumentace osoby uvedené v čl. I. odst. 1 písm. a) Smlouvy. Bližší informace poskytne Zprostředkovatel Zákazníkovi na základě jeho žádosti. 2. Odměnu za služby poskytnuté podle čl. II. této Smlouvy stanoví blíže Sazebník poplatků č. 1., který je nedílnou součástí smluvní dokumentace. K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 7

8 3. Podpisem této Smlouvy Zákazník potvrzuje, že obdržel ceník investičních služeb OCP a Ceník služeb a že byl podrobně seznámen a rozumí způsobu odměňování Zprostředkovatele a OCP. 4. V případě, že se zákazník kdykoliv v průběhu obchodování rozhodne k samostatnému nákupu nebo prodeji investičních nástrojů, který Zprostředkovatel nedoporučil, vyhrazuje si Zprostředkovatel právo nárokovat si provizi z doposud vytvořeného zisku v probíhajícím kvartále, pokud byl nějaký vytvořen. Fakturace bude provedena ještě před uskutečněním zákazníkem požadované transakce. Zákazník se v tomto případě zavazuje, že uhradí Zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši Kč za tuto fakturaci. Pokuta je splatná do 14 dní od obdržení faktury na adresu uvedenou zákazníkem v této Smlouvě. Zákazník a Zprostředkovatel se dále dohodli, že Zákazník své nákupy bude realizovat za poplatky, uvedené v ceníku II. Ceník č. II je nedílnou součástí této Smlouvy. XI. Ostatní ustanovení 1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky Zprostředkovatele (dále jen VOP IZ ). Zákazník potvrzuje, že obdržel platné VOP IZ, náležitě se s nimi seznámil, všem jejich ustanovením rozumí a podpisem Smlouvy souhlasí s jejich zněním. 2. Zprostředkovatel je oprávněn VOP IZ v přiměřeném rozsahu změnit, a to v návaznosti na změny právních předpisů, pravidel a obchodních podmínek třetích osob, které Zprostředkovatel využívá ke splnění závazků vůči Zákazníkovi, zavádění nových služeb, změnu způsobu poskytování služeb nebo jestliže změna VOP IZ není v neprospěch Zákazníka. Zprostředkovatel v takovém případě Zákazníka upozorní na změnu VOP IZ písemně nebo v elektronické podobě na ovou adresu Zákazníka a/nebo zveřejní nové VOP IZ na Internetových stránkách IZ, je-li to možné, v časovém předstihu alespoň 30 dnů. Zákazník se zavazuje, s novým zněním VOP IZ seznámit. Pokud Zákazník do 30 dnů od sdělení informace Zprostředkovatelem o změně VOP IZ neprojeví výslovný písemný nesouhlas s novým zněním VOP IZ nebo přijímá-li nadále služby poskytované Zprostředkovatelem, stává se nové znění VOP IZ pro něj závazné a to ode dne stanoveného ve sdělení o změně VOP IZ. V případě nesouhlasu se změnou VOP IZ má Zákazník právo tuto změnu odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět, a to do 30 dnů od sdělení informace o změně VOP IZ. Výpovědní lhůta činní jeden měsíc a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Zprostředkovateli. 3. Zákazník prohlašuje, že před podpisem Smlouvy byl podrobně seznámen s: a. Obsahem Smlouvy, b. VOP IZ, c. Ceníkem služeb I. a II., d. Údaji o Zprostředkovateli a jím poskytovaných službách, Investičních nástrojích. Kterých se má Investiční služba týkat, možnými riziky, která mohou být spojena s požadovanou investiční službou nebo Investičním nástrojem a s možným zajištěním se proti nim, e. Kategorizací Zákazníků, f. Pravidly střetu zájmů, g. Reklamační řádem, a h. Harmonogramem provozního dne. K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 8

9 XII. Společná a závěrečná ustanovení 1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a vstupuje v účinnost okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Jakákoliv smluvní strana může kdykoli tuto Smlouvu písemně vypovědět s měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď se považuje za doručenou rovněž uplynutím jednoho týdne od marného pokusu doručit výpověď druhé straně. 2. Zprostředkovatel je oprávněn smlouvu předčasně vypovědět s okamžitou účinností, pokud zákazník porušuje jakékoliv smluvní ujednání dohodnuté mezi zákazníkem a Zprostředkovatelem či závazné právní předpisy. 3. Tato Smlouva může být měněna pouze vzájemně odsouhlasenými písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 4. Jakákoli změna právního řádu, která ovlivní obsah této Smlouvy, bude odpovídajícím způsobem nahrazovat dotčená ustanovení. 5. Účastníci smlouvy prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům a že jsou oprávněni zavázat se způsobem stanoveným v této smlouvě. Současně se zavazují nahradit případnou škodu, jestliže by se toto prohlášení dodatečně ukázalo nepravdivým. 6. Účastníci Smlouvy prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, což stvrzují připojením svých podpisů. Smluvní strany podepisují tuto smlouvu na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem. V dne HV Group, s.r.o. Zákazník K o l í n s k á 1 6, , P r a h a 3 Stránka 9

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele Finin group s.r.o. IČ: 24238899 Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha 6 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 2 1. Základní ustanovení 2 2. Definice

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 -

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 3 1. Základní ustanovení 3 2. Definice

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele IMPERIUM FINANCE s.r.o. IČ: 248 48 808 Sídlo: Jesenice - Osnice, Vavřínová 240, PSČ 252 42 1 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST... 3 1. Základní ustanovení...

Více

Nakládání s cennými papíry II. Kolektivní investování Obstarání nákupu/odkupování/přestupu (výměny) cenných papírů. Jednotlivá transakce.

Nakládání s cennými papíry II. Kolektivní investování Obstarání nákupu/odkupování/přestupu (výměny) cenných papírů. Jednotlivá transakce. Smlouva o investičním účtu, vedení evidence cenných papírů a o obstarání nákupu a zpětného odkupu cenných papírů kolektivního investování (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 269 odst.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

Obchodní podmínky. poskytování služeb společností Colosseum, a.s.

Obchodní podmínky. poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Společnost Colosseum, a. s., se sídlem Praha 2, Londýnská 59, PSČ 120 00, Česká republika, identifikační číslo 25133454 (dále jen společnost

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování

Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování Číslo smlouvy: Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ 45 31 70 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ Komerční banka, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45 31 70 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

standardní klient, ostatní 1

standardní klient, ostatní 1 ČSOB INVESTIČNÍ ÚČET KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA O OBSTARÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350 pobočka: jejímž jménem jedná/jednají: (dále jen

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁKUPEM A PRODEJEM CENNÝCH PAPÍRŮ Článek 1 Úvod (1) Československá obchodní banka, a. s. (dále jen ČSOB nebo Komisionář

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013 Všeobecné obchodní podmínky Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013 I. Obecná ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky Fortissimo, spol.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

Produktové podmínky pro obstarání obchodů s cennými papíry kolektivního investování

Produktové podmínky pro obstarání obchodů s cennými papíry kolektivního investování Produktové podmínky pro obstarání obchodů s cennými papíry kolektivního investování Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti Banky III. Nákup Fondů Klientem IV. Odkoupení Fondů Bankou V. Přestup

Více

Smlouva o platebních službách

Smlouva o platebních službách Smlouva o platebních službách číslo smlouvy: (dále jen rámcová smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, níže uvedeného

Více

Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s. Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s. 1. OBECNÁ ČÁST Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále v textu označovány také jen jako VOP ) vytváří rámec pro poskytování investičních služeb a upravují

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 01 1.1 Základní informace o Záložně 01 1.2 Vymezení pojmů 01 1.3 Závaznost VOP a

Více

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ČESKÉ ZÁKAZNÍKY XTB

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ČESKÉ ZÁKAZNÍKY XTB DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ČESKÉ ZÁKAZNÍKY XTB Společnost X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÒŁKA AKCYJNA, se sídlem Ogrodowa č. 58, Varšava, PSČ: 00 876, Polsko (dále jen XTB ) je oprávněna

Více

Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb s cennými papíry

Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb s cennými papíry Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb s cennými papíry Účinné od 26. 8. 2015 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb s cennými papíry (dále

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. (dále jen Produktové obchodní podmínky )

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. (dále jen Produktové obchodní podmínky ) PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro obchodování s tuzemskými cennými papíry UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen Produktové obchodní podmínky ) 1. Definice pojmů Banka znamená UniCredit

Více

PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁKUPEM A PRODEJEM CENNÝCH PAPÍRŮ.

PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁKUPEM A PRODEJEM CENNÝCH PAPÍRŮ. PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁKUPEM A PRODEJEM CENNÝCH PAPÍRŮ Článek 1 ÚVOD 1) Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Věřitel: obchodní společnost : V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná v

Více