Credit Suisse MultiFund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Credit Suisse MultiFund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem"

Transkript

1 Prodejní prospekt Červenec 2009

2 Obsah 1. Upozornění pro budoucí investory Credit Suisse MultiFund (Lux) Přehled tříd podílových listů (1)) Fond Investiční politika Investování s Credit Suisse MultiFund (Lux)... 6 i. Všeobecné informace o podílových listech... 6 ii. Upisování podílových listů... 7 iii. Odkup podílových listů... 8 iv. Výměna podílových listů... 8 v. Market Timing... 8 vi. Přerušení výpočtu čisté hodnoty aktiv podílových listů a jejich emise, odkup a výměny... 8 vii. Opatření k potírání praní špinavých peněz Investiční omezení Rizikové faktory Čistá hodnota aktiv Náklady a daně Účetní rok Použití čistého příjmu a kapitálových zisků Doba trvání fondu, likvidace a sloučení dílčích fondů Informace pro podílníky Obhospodařovatel Investiční poradce Depozitář Centrální správce Hlavní zúčastnění Prodej podílových listů Prodej podílových listů ve Švýcarsku

3 1. Upozornění pro budoucí investory Tento prospekt je platný pouze společně s nejaktuálnějším zjednodušeným prospektem, poslední výroční zprávou a také nejaktuálnější pololetní zprávou, pokud byla publikována po nejaktuálnější výroční zprávě. Tyto dokumenty jsou součástí prospektu. Tento prospekt nepředstavuje žádnou nabídku nebo výzvu k úpisu podílových listů (dále jako Podílové listy ) fondu Credit Suisse MultiFund (Lux) (dále jako Fond ) provedeném kýmkoliv v rámci jakékoliv jurisdikce, ve které je takováto nabídka nebo výzva nezákonná, nebo v rámci které není osoba předkládající takovouto nabídku nebo výzvu oprávněna takto učinit nebo ji předložit jakékoliv osobě, pro kterou je nezákonné učinit takovouto nabídku nebo výzvu. Informace neuvedené v tomto prospektu nebo v dokumentech zde zmíněných, které jsou k dispozici veřejnosti ke kontrole, budou považovány za neautorizované a nelze se na ně spolehnout. Potencionální investoři by se měli informovat o možných daňových dopadech, právních předpokladech a možných devizových omezeních nebo kontrolních předpisech, se kterými se mohou setkat v rámci zákonů platných v zemích jejich státní příslušnosti, místa pobytu nebo domicilu, a které mohou platit pro úpis, držení, výměnu, odkup nebo nakládání s podílovými listy fondu. Další daňové aspekty jsou uvedeny v kapitole 9 Náklady a daně. V kapitole 19 Prodej jsou uvedeny informace o distribuci v různých zemích. Tento prospekt není přípustný pro veřejnou distribuci ve Spojeném království, popř. z něj nebo do něj, protože se u Credit Suisse MultiFund (Lux) jedná o neregulovanou kolektivní investici, pro kterou je reklama podle popisu v oddílu 238 a 240 Financial Services and Markets Act 2000 přípustná pouze v omezené formě. V případě distribuce ve Spojeném království, popř. z něj nebo do něj, se tento prospekt obrací výlučně na profesionální investory, movité společnosti, osobní společnosti, sdružení nebo nadace s významným jměním a na jejich investiční specialisty (ve smyslu Financial Services and Markets Act 2000 [Financial Promotion] Order 2005) (v příslušném platném znění) a veškeré jiné osoby, kterým je distribuce přípustná. Pro všechny ostatní osoby není tento prospekt platný. Dříve než bude prospekt šířen ve Spojeném království, popř. do něj nebo z něj, musí být zajištěno, aby byla takováto distribuce právně přípustná. Podílové listy nejsou a nebudou zaregistrovány podle zákona Spojených států o cenných papírech z r ( Zákon z r ) nebo podle zákonů o cenných papírech platných v kterémkoliv státě Spojených států. Proto nesmí být podílové listy dílčích fondů popsaných v tomto prodejním prospektu ve Spojených státech nabízeny nebo prodávány, ledaže by takováto nabídka nebo takovýto prodej nepodléhal požadavkům na registraci stanoveným v zákoně z r Pokud by existovaly jakékoliv pochybnosti o obsahu tohoto prospektu, měli by se potenciální investoři obrátit na svou banku, svého burzovního makléře, právníka, účetního nebo jiného nezávislého finančního poradce. Tento prospekt může být překládán do jiných jazyků. Pokud existují rozpory mezi německým prospektem a verzí v jiném jazyce, má německá verze přednostní platnost, pokud platné zákony v právním řádu, ve kterém byly podílové listy prodány, nepředepisují opak. Před tím, než budou investovat do fondu, měli by si potencionální investoři přečíst a zvážit část popis rizik v kapitole 7 Rizikové faktory. Podílové listy jsou kotovány na Lucemburské burze. 3

4 2. Credit Suisse MultiFund (Lux) Přehled tříd podílových listů (1)) Dílčí fond (2) (Referenční měna) Credit Suisse MultiFund (Lux) Balanced Global Aberdeen (Euro) Třída pod. listů (2) Měna Min. počet kusů První vydání (3) Maximální emisní poplatek Maximální úplata za obhospodařová (5) (6) ní (roční) Odměna centrálního správce (p.a.) (7) B EUR n/a (4) 5,00% 1,05% 0,15% I EUR EUR EUR ,00% 0,55% 0,15% R n/a 5,00% 1,05% 0,15% Credit Suisse MultiFund (Lux) Constellation Global Aberdeen (Euro) B EUR n/a (4) 5,00% 1,35% 0,15% I EUR EUR (4) 3,00% 0,65% 0,15% R n/a 5,00% 1,35% 0,15% Credit Suisse MultiFund (Lux) Equity Europe Aberdeen (Euro) B EUR n/a (4) 5,00% 1,35% 0,15% I EUR EUR EUR ,00% 0,65% 0,15% R n/a 5,00% 1,35% 0,15% Credit Suisse MultiFund (Lux) Moderation Aberdeen (Euro) B EUR n/a (4) 5,00% 0,95% 0,15% I EUR EUR EUR ,00% 0,55% 0,15% R n/a 5,00% 0,95% 0,15% (1) Tento přehled tříd podílových listů nelze použít jako náhradu za prostudování prospektu. (2) Podílové listy tříd B a I, které jsou fondem v současné době emitovány, se skládají z podílových listů kapitálového růstu. (3) Pokud není uvedena žádná nabídková cena, mohou být podílové listy upsány za čistou hodnotu kapitálu (viz. kapitola 5 Podíl na Credit Suisse MultiFund (Lux) ). Počáteční nabídková cena neobsahuje prodejní poplatek a případné daně. (4) K okamžiku, kdy byla sepsána tato verze prodejního prospektu, byly vydány tyto třídy podílových listů. Investoři se musí informovat u centrálního správce, zda mezitím nebyly vydány další třídy podílových listů, než podají žádost o úpis. (5) Úplata za obhospodařování pro obhospodařovatele je splatná na konci každého měsíce na bázi průměrné denní čisté hodnoty aktiv příslušných tříd podílových listů za příslušný měsíc. (6) Efektivně získaná úplata za obhospodařování je vykazována ve výroční a pololetní zprávě. (7) Odměna pro centrálního správce je splatná na konci každého měsíce na bázi průměrné denní čisté hodnoty aktiv příslušných tříd podílových listů za příslušný měsíc. 8) Třída podílových listů R může být vydávána v následujících měnách: CHF, EUR, USD, PLN, CZK a HUF. Obhospodařovatel se může kdykoliv rozhodnout k vydání třídy podílových listů R v dalších volně směnitelných měnách a stanovit jejich emisní cenu. Investoři se musí informovat u míst uvedených v kapitole 13 (sídlo obhospodařovatele, platební, informační agenti a distributoři), zda mezitím nebyla třída podílových listů R vydána v jiných měnách, než podají žádost o úpis. U příslušné třídy podílových fondů "R" je riziko cizí měny tendenční devalvace referenční měny příslušného dílčího fondu vůči alternativní měně uložené v třídě podílových listů R dalekosáhle redukováno tím, že je čisté jmění fondu příslušné třídy podílových listů R, počítáno v referenční měně dílčího fondu, zajištěno použitím devizových termínových obchodů vůči příslušné alternativní měně měny uložené ve třídě podílových listů R. Podílové listy těchto alternativních tříd měny podléhají jinému vývoji čisté hodnoty aktiv, než podílové listy třídy podílových listů emitovaných v referenční měně. 4

5 3. Fond Credit Suisse MultiFund (Lux) byl svého času založen jako právně nesamostatný otevřený fond pro kolektivní investování v Lucembursku lucemburskou akciovou společností Credit Suisse MultiFund Management Company na dobu neurčitou v souladu s druhou částí zákona ze 30. března 1988 o fondech pro kolektivní investování. Fond byl 13. února 2004 restrukturalizován a založen podle první části zákona z 20. prosince 2002 o fondech pro kolektivní investování ( Zákon z 20. prosince 2002"). 28. března 2006 byly veškeré činnosti, aktiva, pasiva, práva a závazky Credit Suisse MultiFund Management Company fůzí převedeny na Credit Suisse Fund Management S.A. Credit Suisse Fund Management S.A. tak od té doby funguje jako obhospodařovatel fondu ( obhospodařovatel ). Aktiva fondu jsou oddělena od aktiv obhospodařovatele. Fond je právně nesamostatný a investoři mají stejná a nedělená vlastnická práva na majetek fondu v poměru počtu podílových listů v jejich vlastnictví a poměrné čisté hodnoty aktiv (dále jako čistá hodnota aktiv ) těchto podílových listů. Tato práva jsou zastoupena formou podílových listů emitovaných obhospodařovatelem. Smluvní podmínky ( Smluvní podmínky ) pro hospodaření fondu neobsahují žádné ustanovení o pořádání valné hromady podílníků. Smluvní podmínky fondu byly poprvé vydány dne 10. února 2003 a mohou být změněny obhospodařovatelem se souhlasem depozitáře. Jakákoliv změna musí být oznámena přinejmenším v publikacích, které jsou uvedeny v kapitole 13 Informace pro podílníky je uložena u obchodního a firemního rejstříku Lucemburska. Změny se stanou pro všechny podílníky právně závaznými v den jejich zveřejnění v materiálu nazvaném Mémorial. Změny smluvních podmínek byly naposled změněny dne 29. března 2006 v Mémorial záznamem o uložení. Právně závazná a konsolidovaná verze smluvních podmínek je uložena k nahlédnutí u obchodního a firemního rejstříku Okresního soudu v Lucembursku. Smluvní podmínky upravují vztahy mezi obhospodařovatelem, depozitářem a podílníky popsané v tomto prospektu. Úpis nebo koupě podílových listů představuje akceptování smluvních podmínek (včetně dodatečných prohlášení, které je doplňují) ze strany podílníka. Fond má tzv. deštníkovou strukturu, tj. skládá se z několika různých dílčích fondů (označovaných vždy jako Dílčí fond ). Obhospodařovatel může kdykoliv zřídit nové dílčí fondy s podílovými listy majícími podobné charakteristiky jako podílové listy v již existujících dílčích fondech. Obhospodařovatel může v dílčím fondu vytvořit a emitovat nové třídy nebo typy podílových listů. Jestliže obhospodařovatel založí nový dílčí fond, popř. vytvoří a emituje novou třídu nebo nový typ podílových listů, potom budou podrobné údaje o těchto skutečnostech uvedeny v tomto prospektu. Nová třída nebo typ podílových listů může mít charakteristiku odlišnou od podílových listů, které jsou emitované v současné době. Podmínky nabídky každé z těchto možných tříd podílových listů jsou uvedeny na jiném místě v tomto prospektu, zejména v kapitole 5 Podíl Credit Suisse MultiFund (Lux) a v kapitole 2 Přehled tříd podílových listů. Každý dílčí fond představuje portfolio cenných papírů s různými aktivy a pasivy, a z hlediska podílníků a třetích stran je každý dílčí fond je pokládán za samostatný subjekt. Jmenovitě neručí žádný dílčí fond svým jměním za závazky jiného dílčího fondu. Jednotlivé dílčí fondy jsou označovány názvy uvedenými v kapitole 2 Přehled tříd podílových listů. Referenční měna, ve které se uvádí čistá hodnota aktiv příslušných podílových listů dílčího fondu je rovněž uvedena v kapitole 2 Přehled tříd podílových listů. Údaje k vývoji hodnoty jednotlivých dílčích fondů jsou uvedeny ve zjednodušeném prospektu. 4. Investiční politika Cílem každého fondu je dosáhnout v rámci jednotlivých dílčích fondů přiměřeného výnosu z investic do podílových listů, do kterých dílčí fond investuje, při současném zohlednění zásady rozdělení rizika, bezpečnosti investičního kapitálu a následného omezení investic. Dlouhodobější úvahy na bázi zásadních ekonomických kritérií mají přednost před krátkodobou rizikovou optimalizací výnosu. Kapitál příslušných dílčích fondů podléhá běžným výkyvům trhu; tak nelze garantovat, že pro každý fond bude dosažen investiční cíl. Jednotlivé dílčí fondy investují do podílových listů fondů pro kolektivní investování do cenných papírů (OGAW), které jsou schváleny podle směrnice 85/611 EHS anebo jiných fondů pro kolektivní investování ve smyslu článku 1 odstavec 2, první a druhá pomlčka směrnice 85/611 EHS (OGA), (dále celkově označovány jako «cílové fondy»), za podmínky, že tyto jiné fondy pro kolektivní investování mají sídlo ve členském státu Evropské Unie, ve Švýcarsku, v USA, v Kanadě, v Hongkongu nebo v Japonsku nebo byly schváleny podle právních předpisů, které jim předepisují povinnost dohledu, které jsou podle názoru kontrolního úřadu příslušného pro fond, srovnatelné s předpisy práva platného v EU a pokud existuje dostatečná záruka spolupráce mezi kontrolními úřady, ochrana investic v těchto jiných fondech pro kolektivní investování je srovnatelná s ochranou pro investory do fondů pro kolektivní investování a zejména musí předpisy pro oddělené obhospodařování kapitálu fondu, čerpání úvěrů, poskytování úvěrů, krátké prodeje cenných papírů a instrumentů peněžního trhu odpovídat požadavkům směrnice 85/611/EHS. je obchodní činnost jiných fondů pro kolektivní investování předmětem pololetních a výročních zpráv, které umožňují udělat si úsudek o kapitálu fondu a závazcích, výnosech a transakcích v sledovaném období, cílové fondy, jejichž podílové listy mají být získány, podle jejich smluvních podmínek, popř. jejich stanov smí investovat maximálně 10% svého kapitálu do podílových listů jiných fondů pro investování do cenných papírů nebo fondů pro kolektivní investování. Dílčí fondy smí vedle toho držet likvidní prostředky v těch měnách, ve kterých jsou prováděny investice, nebo v nichž je vyplácena cena za odkup. Kromě toho smí dílčí fondy používat odvozené finanční nástroje (deriváty) podle podmínek popsaných v tomto prospektu pod kapitolou 6 Investiční omezení. Jednotlivé dílčí fondy sledují vzájemně nezávislou investiční politiku a byly založeny následujícím způsobem: Credit Suisse MultiFund (Lux) Balanced Global Aberdeen V rámci tohoto dílčího fondu má být dosahován co nejvyšší kapitálový výnos v Euro investicemi do podílových listů akciových a dluhopisových fondů. Čistá hodnota aktiv dílčího fondu je přitom po odečtení likvidních prostředků investována podle principu rozdělení rizika stejným dílem do akciových a dluhopisových fondů. V závislosti na odhadu trhu lze minimálně 30%, maximálně však 60% čisté hodnoty aktiv dílčího fondu po odečtení likvidních prostředků investovat do akciových fondů. V této souvislosti jsou za akciové fondy považovány takové fondy pro kolektivní investování, které samy minimálně dvě třetiny svého kapitálu celosvětově a nezávisle na měnách investují do akcií nebo cenných papírů podobných akciím firem. Výběr akciových fondů se provádí nezávisle na jejich sektorově specifické, tématicky specifické nebo geografické orientaci. Za dluhopisové fondy jsou považovány takové fondy, které samy minimálně dvě třetiny svého jmění celosvětově a nezávisle na měnách investují do dluhopisů, pokladničních poukázek nebo podobných pevně nebo variabilně úročených cenných papírů (dluhové cenné papíry). Výběr dluhopisových fondů se provádí nezávisle na jejich sektorově specifické, tématicky specifické nebo geografické orientaci a nezávisle na době splatnosti nebo kvalitě základních dluhových cenných papírů. Výnosy z 5

6 debetních cenných papírů s nižším rozsahem kvality jsou vyšší než v případě prvotřídních emitentů. Riziko ztráty je však zde také vyšší. Vyšší výnosy by se měly pokládat za kompenzaci za to, že investice v tomto segmentu skrývají zvýšené riziko ztráty. Typický investor hledá celosvětově vyvážené a široce diverzifikované portfolio ve třídách investičního majetku akcie a dluhopisy. Investicí do různých akciových a dluhopisových fondů má investor profitovat z expertízy a know-how různých managerů. Na základě investiční politiky by měli investoři disponovat střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem. Rizikový profil Dílčí fond investuje diverzifikovaně podle popisu v investiční politice do různých akciových a dluhopisových fondů, které mohou samy investovat celosvětově. Tržní riziko, rizika změny úrokových sazeb a kolísání cen cílových fondů se přitom pohybují v rámci bazických akciových a dluhopisových trhů, na kterých cílové fondy přímo investují. Na základě zákonných požadavků, které musí cílové fondy samy splňovat, je dosahováno široké diverzifikace akcií a obligací na úrovni dílčích fondů. Díky globálním investicím do různých měn mohou mít výkyvy měnového kurzu vliv na vývoj hodnoty kapitálu fondu. Fond je vyrovnaný a stanovuje vyvážený poměr mezi růstem hodnoty a rizikem poklesů cen. Credit Suisse MultiFund (Lux) Constellation Global Aberdeen Investicemi do podílových listů fondů pro kolektivní investování s nadprůměrným výnosovým potenciálem má být v rámci dílčího fondu dosahován co nejvyšší kapitálový výnos v Euro. Investiční prostor dílčího fondu je přitom za dodržení principu rozdělení rizika a v souladu s ustanoveními v kapitole Investiční omezení omezen pouze na typy fondů uvedené v kapitole Investiční politika a výběr cílových fondů se provede nezávisle na jejich sektorově specifické, tématicky specifické nebo geografické orientaci. Nezávislost ve výběru cílového fondu může možná vést ke koncentraci ve výše popsané orientaci. Typický investor hledá celosvětově vyvážené a široce diverzifikované portfolio ve třídě investičního majetku akcie. Investicí do různých akciových fondů má investor profitovat z expertízy a know-how různých managerů. Na základě investiční politiky by měli investoři disponovat dlouhodobým investičním horizontem. Rizikový profil Dílčí fond investuje diverzifikovaně podle popisu v investiční politice do různých akciových fondů, které mohou samy investovat celosvětově. Tržní riziko a kolísání cen cílových fondů se přitom pohybují v rámci bazických akciových trhů, na kterých cílové fondy přímo investují. Na základě zákonných požadavků, které musí cílové fondy samy splňovat, je dosahováno široké globální diverzifikace akcií na úrovni dílčích fondů. Díky celosvětovým investicím do různých měn mohou mít výkyvy měnového kurzu vliv na vývoj hodnoty jmění fondu. Fond je dynamický a má nadprůměrné růstové šance. Pokles ceny je kdykoliv možný. Credit Suisse MultiFund (Lux) Equity Europe Aberdeen V rámci tohoto dílčího fondu má být dosahován co nejvyšší kapitálový výnos v Euro investicemi do podílových listů akciových fondů, které investují přednostně v západní a východní Evropě. Investice ve východní Evropě zahrnují značné rizika. Nákup podílových listů tohoto dílčího fondu je proto vhodný pouze pro investory, kteří jsou si zcela vědomi rizik v souvislosti s touto formou investice a mohou je unést. Investice do tohoto dílčího fondu by měly být realizovány pouze dlouhodobě. Investice cílových fondů v tomto dílčím fondu obnášejí (mimo jiné) následující rizika: Omezení týkající se repatriace kapitálu, rizika protistran v souvislosti s jednotlivými transakcemi, volatilita trhu nebo nedostatečná likvidita dílčího fondu. Všechny tyto faktory se mohou ještě zostřit podmínkami panujícími na jednotlivých trzích východoevropských zemí. Přitom bude dílčí fond po odečtení likvidních prostředků investovat čistý kapitál dílčího fondu podle principů rozdělení rizika výlučně do cílových fondů, které samy investují minimálně dvě třetiny svého kapitálu do akcií nebo cenných papírů podobných akciím společností, které mají sídlo v některé západoevropské nebo východoevropské zemi, nebo které tam vykonávají převážnou část svých ekonomických aktivit. V tomto rámci se provádí výběr cílových fondů nezávisle na jejich sektorově specifické, tématicky specifické nebo geografické orientaci. Typický investor hledá vyvážené a široce diverzifikované portfolio ve třídě investičního majetku evropské akcie. Investicí do různých akciových fondů má investor profitovat z expertízy a know-how různých managerů. Na základě investiční politiky by měli investoři disponovat dlouhodobým investičním horizontem. Rizikový profil Dílčí fond investuje diverzifikovaně podle popisu v investiční politice do různých akciových fondů, které mohou samy investovat v Evropě. Tržní riziko a kolísání cen cílových fondů se přitom pohybuje v rámci bazických evropských akciových trhů, na kterých cílové fondy přímo investují. Na základě zákonných požadavků, které musí cílové fondy samy splňovat, je dosahováno široké diverzifikace akcií na úrovni dílčích fondů. Díky investicím do různých měn mohou mít měnové výkyvy vliv na vývoj hodnoty jmění fondu. Fond je dynamický a má nadprůměrné růstové šance. Pokles ceny je kdykoliv možný. Credit Suisse MultiFund (Lux) Moderation Aberdeen V rámci tohoto dílčího fondu má být dosahován co nejvyšší kapitálový výnos v Euro investicemi do podílových listů akciových a dluhopisových fondů. Čistá hodnota aktiv dílčího fondu je přitom po odečtení likvidních prostředků investována podle principu rozdělení rizika do akciových a dluhopisových fondů. Minimálně 70% čisté hodnoty aktiv dílčího fondu po odečtení likvidních prostředků musí být investováno do dluhopisových fondů. V závislosti na odhadu trhu smí být maximálně 100% čisté hodnoty aktiv dílčího fondu investováno do dluhopisových fondů. V této souvislosti jsou za akciové fondy považovány takové fondy pro kolektivní investování, které samy minimálně dvě třetiny svého kapitálu celosvětově a nezávisle na měnách investují do akcií nebo cenných papírů podobných akciím firem. Výběr akciových fondů se provádí nezávisle na jejich sektorově specifické, tématicky specifické nebo geografické orientaci. Za dluhopisové fondy jsou považovány takové fondy, které samy minimálně dvě třetiny svého kapitálu celosvětově a nezávisle na měnách investují do dluhopisů, pokladničních poukázek nebo podobných pevně nebo variabilně úročených cenných papírů (dluhové cenné papíry). Výběr dluhopisových fondů se provádí nezávisle na jejich sektorově specifické, tématicky specifické nebo geografické orientaci a nezávisle na době splatnosti nebo kvalitě základních dluhových cenných papírů. Výnosy z debetních cenných papírů s nižším rozsahem kvality jsou vyšší než v případě prvotřídních emitentů. Riziko ztráty je však zde také vyšší. Vyšší výnosy by se měly pokládat za kompenzaci za to, že investice v tomto segmentu skrývají zvýšené riziko ztráty. Typický investor hledá celosvětově diverzifikované portfolio ve třídách investičního majetku akcie a dluhopisy. Investicí do různých akciových a dluhopisových fondů má investor profitovat z expertízy a know-how různých managerů. Na základě investiční politiky by měli investoři disponovat střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem. Rizikový profil Dílčí fond investuje diverzifikovaně podle popisu v investiční politice do různých akciových a přednostně dluhopisových fondů, které mohou samy investovat celosvětově. Tržní riziko, rizika změny úrokových sazeb a kolísání cen cílových fondů se přitom pohybují v rámci bazických akciových a dluhopisových trhů, na kterých cílové fondy přímo investují. Na základě zákonných požadavků, které musí cílové fondy samy splňovat, je dosahováno široké diverzifikace akcií a dluhopisů na úrovni dílčích fondů. Díky globálním investicím do různých měn mohou mít výkyvy měnového kurzu vliv na vývoj hodnoty kapitálu fondu. Na základě vysokého podílu dluhopisových fondů na celkovém kapitálu fondu je nutno počítat s mírným růstem při poměrně mírných výkyvech cen. Emisní měny, minimální množství, emisní cena a úplata za obhospodařování jsou uvedeny v Souhrnném přehledu tříd podílových listů na začátku tohoto prospektu. 5. Investování s Credit Suisse MultiFund (Lux) i. Všeobecné informace o podílových listech Každý dílčí fond může emitovat podílové listy tříd B, I a R. Třídy podílových listů, které jsou emitovány v souvislosti s každým dílčím fondem, a poplatky a odměny vznikající v souvislosti s podílovými listy fondu jsou popsány v kapitole 2 Přehled tříd podílových listů. Mimo to jsou určité jiné poplatky, výlohy a náklady hrazeny z aktiv fondu. Viz kapitola 9 Výdaje a daně. Podílové listy tříd B, I a R je možno získat 6

7 pouze jako podílové listy na jméno v necertifikované formě. Všechny třídy podílových listů, které jsou fondem v současné době emitovány, se skládají z podílových listů kapitálového růstu (podílové listy tříd B, I a R ). Podílové listy tříd B a R podléhají úplatě za obhospodařování a sníženému vstupnímu poplatku uvedenému v kapitole 2 Přehled tříd podílových listů. Podílové listy třídy I podléhají snížené úplatě za obhospodařování a sníženému vstupnímu poplatku uvedenému v kapitole 2 Přehled tříd podílových listů. Pro získání třídy I je nutný minimální počet podílových listů uvedený v kapitole 2 Přehled tříd podílových listů. Podílové listy třídy R jsou v závislosti na dílčím fondu vydávány v jedné nebo více měnách, jak je uvedeno v kapitole 2 Souhrnný přehled tříd podílových listů. U příslušné třídy podílových fondů "R" je riziko cizí měny tendenční devalvace referenční měny příslušného dílčího fondu vůči alternativní měně uložené v třídě podílových listů R dalekosáhle redukováno tím, že je čisté jmění fondu příslušné třídy podílových listů R, počítáno v referenční měně dílčího fondu, zajištěno použitím devizových termínových obchodů vůči příslušné alternativní měně měny uložené ve třídě podílových listů R. Podle toho nebude cizoměnové riziko měn investic (vyjma referenční měny) vůči alternativní měně zajištěno vůbec nebo pouze částečně. Podílové listy této alternativní třídy měny podléhají jinému vývoji čisté hodnoty aktiv, než podílové listy třídy podílových listů emitovaných v referenční měně. Podílové listy třídy R podléhají úplatě za obhospodařování a sníženému vstupnímu poplatku uvedenému v kapitole 2 Souhrnný přehled tříd podílových listů. Emisní cena podílových listů, které jsou vydávány poprvé, a úplata za obhospodařování jsou uvedeny v Přehledu tříd podílových listů na začátku tohoto prospektu. S výjimkou následujících ustanovení jsou třídy podílových listů emitovány v referenční měně dílčího fondu, ke které se vztahují (jako v kapitole 2 Přehled tříd podílových listů ). Podle uvážení centrálního správce mohou investoři zaplatit finanční prostředky za úpis podílových listů v konvertibilní měně jiné, než je měna příslušné třídy podílových listů. Takovéto finanční prostředky za úpis, jakmile bude jejich dojití zjištěno u depozitáře, budou depozitářem automaticky převedeny na měnu, v které jsou emitovány příslušné podílové listy. Další podrobné informace jsou uvedeny v kapitole 5 Úpis podílových listů. Obhospodařovatel může kdykoliv v rámci dílčího fondu emitovat jednu nebo více tříd podílových listů v měně jiné, než je referenční měna tohoto dílčího fondu ( alternativní měnová třída ). Emise každé další nebo alternativní měnové třídy bude oznámena v kapitole 2 Přehled tříd podílových listů. Obhospodařovatel může uzavřít devizové termínové kontrakty pro a na úkor této alternativní měnové třídy pro omezení vlivu kursových výkyvů takovéto alternativní měny. U dílčích fondů s alternativními třídami měny mohou měnové zajišťovací obchody pro určitou třídu podílových listů v extrémním případě negativně ovlivňovat čistou hodnotu aktivu u jiných tříd podílových listů. Podílové listy lze vlastnit prostřednictvím kolektivních depozitářů cenných papírů. V tomto případě podílníci obdrží od zvoleného depozitáře (například od banky nebo makléře) dobropis na své podílové listy nebo je mohou podílníci přímo vlastnit na registrovaném účtu vedeném centrálním obhospodařovatelem fondu pro fond a jeho podílníky. Tito majitelé podílu jsou vedeni centrálním správcem. Podílové listy vlastněné prostřednictvím depozitáře cenných papírů mohou být zaregistrovány na účtu vedeném centrálním správcem fondu pro jeho podílníky, nebo mohou být převedeny do jiných depozitářů cenných papírů schválených obhospodařovatelem nebo takových depozitářů cenných papírů, které jsou součástí zúčtovacích systémů Euroclear nebo Clearstream Banking S.A. A naopak, podílové listy vlastněné na účtu podílníků vedeném centrálním správcem fondu mohou být kdykoliv převedeny na účet vedený depozitářem cenných papírů. Obhospodařovatel je v zájmu majitelů podílových listů oprávněn k dělení nebo slučování podílových listů. ii. Upisování podílových listů Podílové listy lze nakupovat v kterýkoliv bankovní den za cenu čisté hodnoty aktiv připadající na jeden podílový list příslušné třídy vypočítanou v přespříští oceňovací den (na základě výpočtové metody popsané pod kapitolou 8 Čistá hodnota aktiv ) po dojití žádosti o úpis zvýšenou o počáteční vstupní poplatky a případné daně. Výše případných maximálních vstupních poplatků, které jsou vyžadovány v souvislosti s podílovými listy fondu, je uvedena v kapitole 2 Přehled tříd podílových listů. Písemné žádosti o úpis musí být předloženy centrálnímu správci nebo distributorovi ( distributor ) zmocněnému obhospodařovatelem k přijímání žádostí o úpis nebo o odkup podílových listů. Žádosti o úpis jsou zúčtovávány v přespříští oceňovací den, který následuje po dni, ve který je potvrzeno přijetí žádosti o úpis do 15 hod. (středoevropského času). Žádosti o úpis obdržené v bankovní den po 15. hodině budou vyřízeny, jako kdyby byly přijaty před 15. hodinou následujícího bankovního dne. Platba musí dojít během dvou bankovních dní po oceňovacím dni, ve kterém byla stanovena emisní cena. Poplatky inkasované při upisování přísluší bankám a jiným finančním institucím, které se zabývají distribucí podílových listů. Všechny daně splatné v souvislosti s emisí podílových listů jsou rovněž vyúčtovány investorovi. Peněžní prostředky za úpis budou placeny v měně příslušného dílčího podílového listu nebo, bude-li to požadováno investory nebo podle výhradního rozhodnutí centrálního správce, v jiné konvertibilní měně. Platba bude provedena bankovním převodem na bankovní účty depozitáře, které jsou uvedeny ve formuláři žádosti o úpis. Investor může rovněž k formuláři žádosti o úpis přiložit šek. Poplatek za proplacení šeku, pokud bude účtován, se odečte z částky za úpis ještě předtím, než bude použita na nákup podílových listů. Emise podílových listů se uskuteční po dojití emisní ceny u depozitáře ve správné měně. Bez ohledu na výše řečené může obhospodařovatel podle vlastního uvážení rozhodnout, že žádost o úpis bude akceptována pouze tehdy, pokud depozitář obdrží zaúčtované peněžní prostředky. Pokud bude platba učiněna v jiné měně, než jaká je určena pro příslušné podílové listy, budou příjmy plynoucí z přepočtu měny platby na určenou měnu snížené o poplatky a kurzovní provize použity pro nákup podílových listů. Minimální hodnota nebo počet podílových listů, které může podílník vlastnit v konkrétní třídě podílových listů je stanovena v kapitole 2 Přehled tříd podílových listů. Takovéto ustanovení o minimálním vlastnictví není nutno v určitém případě dodržet podle výhradního rozhodnutí obhospodařovatele. Nákupy a odkupy zlomkových podílových listů jsou povoleny do úrovně tří desetinných míst. Zlomkové vlastnictví podílových listů poskytuje podílníkovi právo na poměrná práva související s takovýmito podílovými listy. Může se stát, že clearingová místa nebudou schopna zpracovat zlomková množství. Investoři by si v tomto směru měli vyžádat informace. V rámci svých distribučních aktivit jsou obhospodařovatel a centrální správce oprávněni odmítnout kupní žádosti a dočasně nebo trvale ukončit nebo omezit prodej podílových listů jednotlivcům nebo právnickým osobám v určitých zemích nebo oblastech, pokud by takovýto prodej mohl fond nějak znevýhodnit nebo pokud by byl nákup v dotyčné zemi v rozporu s platnými zákony. Navíc tam, kde by měly nové investice nepříznivý vliv na investiční cíle, je obhospodařovatel oprávněn vydat rozhodnutí o trvalém nebo dočasném zastavení emise podílových listů. Obhospodařovatel rovněž může kdykoliv přistoupit k povinnému odkoupení podílových listů ve vlastnictví podílníků, kteří nejsou oprávněni získat nebo vlastnit tyto podílové listy. 7

8 iii. Odkup podílových listů Obhospodařovatel v zásadě odkoupí podílové listy v kterýkoliv bankovní den (na základě výpočtové metody popsané v kapitole 8 Čistá hodnota aktiv ) v čisté hodnotě aktiv na jeden podílový list příslušné třídy podílových listů dílčího fondu, která platí přespříští den ocenění po dojití žádosti o odkup, s odečtením možného poplatku za odkoupení. Za tímto účelem je nutné předložit centrálnímu správci nebo jinému prodejnímu zástupci vyplněné žádosti o odkup. Žádosti o odkup podílových listů vlastněných prostřednictvím depozitáře cenných papírů musí být přes prostředníka předloženy příslušnému depozitáři. Žádosti to odkup je nutné předložit centrálnímu správci nebo jinému prodejnímu zástupci do hodin (středoevropského času) bankovního dne. Žádosti obdržené po 15. hodině bankovního dne budou vyřízené v průběhu následujícího bankovního dne. Pokud by vyřízení žádosti o odkup způsobilo, že příslušný investor bude vlastnit konkrétní třídy podílových listů v objemu pod minimální stanovenou hranicí pro tuto třídu podílových listů, jak je určena podle kapitoly 2 Přehled tříd podílových listů, potom může obhospodařovatel s touto žádostí bez dalšího sdělení investorovi nakládat tak, jako kdyby se jednalo o žádost o odkup všech podílových listů dotyčné třídy ve vlastnictví investora. Podílové listy budou odkoupeny za čistou hodnotu aktiv na jeden podílový list vypočítanou přespříští oceňovací den. To zda a v jakém rozsahu bude odkupní cena vyšší nebo nižší než zaplacená emisní cena, bude záviset na vývoji čisté hodnoty aktiv každé třídy podílových listů. Protože je nutné učinit opatření k dosažení odpovídající likvidity aktiv dílčího fondu, platba odkupní ceny podílových listů bude provedena v průběhu dvou bankovních dnů následujících po datu výpočtu této odkupní ceny. Toto ustanovení neplatí v případech, kdy konkrétní zákonná ustanovení, jakými jsou např. devizová omezení nebo další omezení platná pro transfery nebo ostatní okolnosti, které jsou mimo rámec kontroly depozitáře znemožní převod částky odkupní ceny. V případě velmi rozsáhlých žádostí o odkup se může obhospodařovatel rozhodnout zadržet vyúčtování žádost o odkup až do doby, kdy bez zbytečného odkladu prodá odpovídající část aktiv dílčího fondu. Pokud je nutné takovéto opatření, jsou všechny žádosti o odkup, jenž přišly v tentýž den, zúčtovány za stejnou cenu. Platba bude učiněna formou převodu na bankovní účet nebo šekem nebo, bude-li to možné, v hotovosti v měně, která je zákonným platidlem v zemi, kde má platba proběhnout, po předchozím přepočtu dotyčné částky. Pokud má být platba po svobodném uvážení depozitáře učiněna v jiné měně, než v které jsou emitovány příslušné podílové listy, potom částka k zaplacení bude zahrnovat výnos z převodu určené měny na měnu platby s ponížená o jakékoliv poplatky a směnné provize. Po zaplacení odkupní ceny je příslušný podílový list neplatný. iv. Výměna podílových listů Podílníci vlastnící konkrétní třídy podílových listů dílčího fondu mohou kdykoliv všechny své podílové listy nebo jejich část vyměnit za podílové listy stejné třídy v jiném dílčím fondu. Předpokladem je, že při takovéto výměně musí být splněny požadavky (viz. kapitola Přehled tříd podílových listů na třídu podílových listů, za kterou jsou dotyčné podílové listy vyměněny. Poplatek účtovaný za takovéto výměny nepřesáhne polovinu primárních vstupních poplatků třídy, za kterou jsou podílové listy měněny. Žádosti o výměnu je nutné vyplnit a předložit centrálnímu správci nebo jinému prodejnímu agentovi tak, by je obdrželi v bankovní den do 15 hodin (středoevropského času). Žádosti o výměnu přijaté po 15. hodině budou vyřízeny v následující bankovní den. Výměna se uskuteční podle příslušné čisté hodnoty aktiv na podílový list vypočítané v přespříští oceňovací den po datu doručení žádosti. Pokud by mělo vyřízení žádosti o převod podílových listů na podílové listy jiného dílčího fondu nebo třídy za následek snížení objemu konkrétní třídy podílových listů ve vlastnictví podílníka pod minimální hranici stanovenou podle kapitoly 2 Přehled tříd podílových listů, potom může obhospodařovatel s takovouto žádostí bez dalšího nakládat, jako kdyby to byla žádost o výměnu všech podílových listů, které investor vlastní v této třídě podílových listů. Pokud budou měněny podílové listy emitované v dané měně za podílové listy emitované v měně jiné, potom jsou zohledněny a odečteny případné výlohy a poplatky za směnu deviz. v. Market Timing Obhospodařovatel nepovoluje Market Timing (nekalé využívání rozdílů hodnot u podílových fondů krátkodobým a systematickým obchodováním s podílovými listy). Společnost si proto vyhrazuje právo odmítnout žádosti o nákup nebo výměnu, které jsou podle jejího názoru podezřelé a zavést vhodná opatření sloužící pro ochranu ostatních investorů. vi. Přerušení výpočtu čisté hodnoty aktiv podílových listů a jejich emise, odkup a výměny Obhospodařovatel může pozastavit výpočet čisté hodnoty aktiv a/nebo prodej, vracení a výměnu podílových listů každého dílčího fondu, jestliže podstatná část kapitálu dílčího fondu není ocenitelná, protože je uzavřena burza nebo trh, nebo pokud je omezeno nebo pozastaveno obchodování na takovémto trhu nebo burze; nebo není k dispozici, protože politická, hospodářská, vojenská, monetární nebo jiná událost mimo rámec kontroly obhospodařovatele neumožňuje provádět operace s majetkem dílčího fondu v normálních podmínkách, nebo pokud by takovéto operace byly v neprospěch podílníků; není ocenitelná, pokud by v důsledku výpadku komunikačních sítí nebo z jakéhokoliv jiné příčiny nebylo možné provést ocenění; nebo není k dispozici pro obchodování, protože z důvodu omezení devizových transakcí nebo dalších transferů aktiv nebylo možné vykonávat obchodní transakce dílčího fondu nebo pokud lze objektivně prokázat, že nákupy a prodeje majetku dílčího fondu nelze uskutečnit za běžné směnné kurzy měn. Investoři, kteří požádají nebo již požádali o úpis, vrácení nebo výměnu podílů příslušného dílčího fondu, budou o přerušení neprodleně informováni. Toto přerušení je rovněž zveřejněno podle popisu v kapitole 13 Informace pro majitele podílových listů, pokud přerušení podle posouzení správní rady obhospodařovatele bude předběžně trvat déle než jeden týden. Přerušení výpočtu čisté hodnoty aktiv jednoho dílčího fondu neovlivní výpočet čisté hodnoty aktiv jiných dílčích fondů, jestliže se na tyto další dílčí fondy nebude vztahovat žádná z výše uvedených podmínek. vii. Opatření k potírání praní špinavých peněz Na základě zákonných ustanovení lze pro zamezení praní špinavých peněz pro úpis podílových listů požadovat předložení dodatečných podkladů, které budou použity výlučně pro splnění následujících ustanovení. Distributor je vůči obhospodařovateli zavázán zajistit soulad se všemi stávajícími i budoucími zákonnými a profesními předpisy v Lucembursku zaměřenými na potírání praní špinavých peněz. V důsledku těchto předpisů jsou prodejní agenti povinni před předáním formuláře se žádostí centrálnímu správci (srov. směrnice 60/2005/ES) identifikovat upisovatele, pokud nebyla žádost o úpis převzata jiným uznávaným profesně činným příslušníkem finančního sektoru, který za následek právního řádu, který je pro něj platný, podléhá identifikačním povinnostem, které odpovídají povinnostem požadovaným podle lucemburského práva. Opatření platná v rámci Lucemburského velkovévodství pro potírání praní špinavých peněz je od upisovatelů podílových listů požadováno, aby vůči centrálnímu správci ve funkci transferového místa sdělí svou identitu a identitu případně předpokládaných ekonomicky oprávněných majitelů podílových listů (pokud samy nevystupují jako upisovatel, např. pokud upisovatelem je firma nebo pokud jedná opatrovník nebo pověřenec). Obhospodařovatel a distributoři jsou povinni zavést kontrolní mechanismy pro zjištění identity upisovatelů (a osob, jejichž jménem jednají). Proto jsou žádosti o úpis přijímány pouze tehdy, pokud mohou upisovatelé prokázat, že jsou od tohoto požadavku osvobozeni, nebo k žádosti o odkup přiloží následující kopie, přičemž je na svobodném uvážení centrálního správce, zda si vyžádá další doklady, nebo i po předložení všech dokladů žádosti o úpis nepřijme: a) V případě jednotlivých osob jako upisovatelů doklad o identitě upisovatele (nebo ekonomicky oprávněného/-ých majitele/-ů, pokud upisovatel jedná jménem jiné osoby), která bude řádně 8

9 ověřená vhodným způsobem pověřeným úředníkem státu, ve kterém má takováto fyzická osoba trvalé bydliště (např. notář, policejní úředník, velvyslanec nebo konzul); b) U firem jako upisovatelů se vyžadují zakládací listiny firmy (např. stanovy nebo společenská smlouva) a výpis z příslušného obchodního rejstříku. Zástupci firmy a její společníci (pokud nejsou podíly firmy dostatečně distribuované na veřejnosti) potom musí dodržovat požadavky na informace stanovené v bodě a) výše. Je nutno uvést jména a adresy jednatelů a společníků. Distributor zajistí, aby prodejní agenti vždy postupovali podle výše uvedených postupů pro ověřování totožnosti. Centrální správce a obhospodařovatel jsou oprávněni kdykoliv od distributora požadovat záruku o dodržování postupů. Dále distributor prohlásí, že podléhá mezinárodním předpisům proti praní špinavých peněz a že je řádně používá. 6. Investiční omezení 1. Příslušné dílčí fondy smí investovat maximálně 20% čisté hodnoty aktiv do jednoho a téhož cílového fondu. Při aplikaci tohoto investičního omezení musí být každý dílčí fond zastřešovacího fondu považován za vlastního emitenta, za podmínky, že je zajištěn princip omezení závazků v různých dílčích fondech vůči třetím osobám. Pokud je cílový fond dílčím fondem deštníkového fondu, může být získání podílových listů tohoto cílového fondu spojeno s dodatečným rizikem, protože deštníkový fond může ručit za závazky veškerých dílčích fondů. 2. Investice do podílových listů jiných fondů pro kolektivní investování, které nejsou fondy pro kolektivní investování do cenných papírů podle výše uvedeného popisu, smí činit maximálně 30% čisté hodnoty aktiv dílčího fondu. Příslušný dílčí fond nesmí provádět investice do hedgových fondů, fondů Private Equity, Future fondů, Venture Capital fondů, realitních a deštníkových fondů (fondy fondů). 3. Pokud dílčí fond investuje do podílových listů cílových fondů, které jsou nepřímo nebo přímo spravovány obhospodařovatelem samotným nebo jinou společností, se kterou je obhospodařovatel spojen společnou správou nebo ovládáním nebo přímým nebo nepřímým podílem více než 10% kapitálu nebo hlasů, pak nesmí obhospodařovatel nebo jiná společnost pro upisování nebo odkup podílových listů těchto jiných cílových fondů účtovat žádné poplatky a v rozsahu takovýchto investic nesmí být požadovány žádné správní poplatky, ledaže by jiný fond pro kolektivní investování do cenných papírů anebo jiný fond pro kolektivní investování sám nepožadoval žádné správní poplatky. Investoři jsou upozorňováni na to, že obecně při investicích do podílových listů jiných fondů pro kolektivní investování do cenných papírů anebo jiných fondů pro kolektivní investování mohou vzniknout tytéž náklady jak na úrovni dílčího fondu, tak i u jiných fondů pro kolektivní investování do cenných papírů anebo jiných fondů pro kolektivní investování. Při investicích do takto vzájemně provázaných fondů musí prodejní prospekt nebo příslušné předpisy obsahovat geografickou nebo ekonomickou specializaci. 4. Každý dílčí fond smí investovat pouze do cílových fondů, jejichž inventární hodnota, popř. nákupní a prodejní cena je stanovována denně, popř. je k dispozici, je přístupná třetím osobám a jejich podíly lze cílovému fondu vracet denně bez výpovědní lhůty. Tyto cílové fondy mohou své výnosy buď vyplácet nebo tezaurovat. 5. Každý dílčí fond smí vedle toho držet likvidní prostředky v těch měnách, ve kterých jsou prováděny investice, nebo v nichž je vyplácena cena za odkup. Tyto likvidní prostředky lze investovat do nástrojů peněžního trhu kotovaných na burze, na oficinálním devizovém trhu nebo do vypověditelných vkladů u úvěrových institucí, které mají své sídlo podle stanov v některém z členských států Evropské unie, nebo které pokud se sídlo úvěrového institutu nachází v třetí zemi podléhají takovým podmínkám dohledu, které jsou podle názoru příslušného kontrolního úřadu fondu rovnocenné z hlediska právních předpisů platných v EU, za podmínky, že zbývající doba splatnosti činí maximálně 12 měsíců. 6. Dílčí fond smí maximálně 20% své čisté hodnoty aktiv investovat do vkladů u jedné a téže instituce. 7. Kromě toho smí dílčí fond získat maximálně 25% podílových listů jednoho a téhož cílového fondu. Může se stát, že dojde k překročení těchto limitů v okamžiku nákupu, pokud v tomto okamžiku nelze spočítat čistou hodnotu aktiv vydaných titulů. 8. Každý dílčí fond smí pro zajištění vůči měnovým rizikům prodávat devizové termínové kontrakty a opce na koupi měn, kupovat opce na prodej měn a prodávat devizy na termín nebo uzavírat transakce s prvotřídními úvěrovými instituty, které jsou na tyto transakce specializovány. Účel zajištění takovýchto transakcí předpokládá bezprostřední spojení mezi transakcemi samotnými a zajišťovanými majetkovými hodnotami tím, že rozsah výše uvedených transakcí v určité měně nesmí překročit celkovou hodnotu aktiv dílčího fondu, který zní na tuto měnu, a také trvání takové transakce nesmí přesáhnout období, po které jsou aktiva součástí dílčího fondu. Kromě devizových termínových obchodů musí být všechny zde uvedené nástroje a smlouvy buď kotovány nebo obchodovány na burze nebo na jiném regulovaném trhu. 9. Obhospodařovatel nesmí pro žádný dílčí fond přijímat žádné úvěry, s výjimkou: a) nákupu deviz prostřednictvím půjčky s okamžitou splatností ( Back-to-back ), b) jakékoliv částky odpovídající maximálně 10% čisté hodnoty aktiv dílčího fondu, zapůjčené na krátkou dobu. 10. Fond nesmí poskytovat půjčky a rovněž nesmí vystupovat jako ručitel třetích stran. 11. Nesmí se provádět obchody s půjčkami proti cenným papírům a penzijní obchody. 12. Fond nesmí svá aktiva investovat do nemovitostí, vzácných kovů, certifikátů na vzácné kovy, komodit a certifikátů na komodity, a do cenných papírů emitovaných obhospodařovatelem. 13. Fond nesmí provádět prázdné prodeje cenných papírů. 14. S výjimkou přijímáním úvěrů prováděném v rámci omezení stanovených v prospektu, nesmí obhospodařovatel poskytnout aktiva fondu do zástavy nebo je postoupit jako jistinu. V takovýchto případech může být dáno do zástavy nebo postoupeno maximálně 10% aktiv každého dílčího fondu. Jistiny, které se běžně požadují pro respektované systémy vyúčtování cenných papírů nebo platební systémy podle příslušných předpisů za účelem garance vyúčtování v rámci těchto systémů, a obvyklé deponování marží u opcí, nebudou v tomto smyslu považovány za zástavu. Výše uvedená omezení neplatí pro výkon upisovacích práv. Omezení stanovená výše v části 1) a 6) nebude nutné dodržovat po dobu prvních šesti měsíců po oficiálním schválení dílčího fondu v Lucembursku za podmínky, že bude zachován princip rozložení rizika. Pokud budou překročeny výše uvedené limity z důvodů mimo rámec kontroly obhospodařovatele nebo v důsledku výkonu upisovacích práv, potom obhospodařovatel takovouto situaci prioritně uvede do pořádku, přičemž bude dbát na zájmy držitelů podílových listů. Obhospodařovatel je oprávněn kdykoliv v zájmu podílníků vydat další investiční omezení, za předpokladu, že takováto omezení budou nezbytná pro dodržování zákonů a předpisů zemí, ve kterých jsou nebo budou podílové listy fondu nabídnuty k prodeji nebo ke koupi. 7. Rizikové faktory Před investováním do fondu by měli případní investoři pozorně zvážit následující rizikové faktory. Potenciální investoři by se také měli informovat o možnostech konzultací s profesionálními poradci ohledně daňových důsledků úpisu, nákupu, držení, výměny, umořování nebo jiného nakládání s podílovými listy podle zákonů země jejich občanství, trvalého bydliště nebo domicilu (další podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 9 Výdaje a daně ). Podíly na investičním fondu jsou cenné papíry, jejichž hodnota se určuje podle denních burzovních výkyvů kurzu aktiv nacházejících se v příslušném fondu pro kolektivní investování. Investoři by si měli být vědomi skutečnosti, že investice fondu podléhají normálním tržním výkyvům a dalším rizikům obvyklým při investování do cenných papírů. Hodnota investic a příjem z toho odvozený může klesat nebo růst, a také je možné, že investoři neobdrží kompenzaci za původní částku investovanou do fondu. Neexistuje žádná záruka, že se podaří dosáhnout stanovený investiční cíl dílčího fondu nebo že dojde k nárůstu hodnoty investice. 9

10 Čistá hodnota aktiv dílčího fondu se může lišit v důsledku výkyvů hodnoty bazických aktiv tohoto dílčího fondu a příjmu z nich odvozeného. Dále může být hodnota podílů na cílovém fondu ovlivněna měnovými výkyvy, měnovými směnnými obchody, daňovými předpisy, včetně výběru daní u zdroje a ostatními ekonomickými a politickými rámovými podmínkami nebo změnami v zemích, ve kterých cílový fond investuje. Investování aktiv příslušného dílčího fondu do podílových listů cílového fondu je spojeno s rizikem, že vracení podílů bude podléhat omezením, což má za následek, že takovéto podílové listy budou případně méně likvidní, než jiné kapitálové investice. Investice na termínovém trhu jsou ve srovnání zejména s kapitálovými investicemi do cenných papírů spojeny se značnými dodatečnými riziky, jako je např. vysoká volatilita nebo nižší likvidita. Investorům se připomíná, že za určitých okolností může být jejich právo na vrácení podílových listů dočasně pozastaveno. V závislosti na referenční měně investorova mohou měnové výkyvy nepříznivě ovlivnit hodnotu investic v jednom nebo více dílčích fondech. Kromě toho může u alternativní měnové třídy, u které není zajištěno měnové riziko, výsledek u propojených měnových směnných obchodů negativně ovlivnit výkonnost příslušné třídy podílových fondů. Používání derivátů Použití derivátů je rovněž spojeno se specifickými riziky. Přitom se jedná o tržní riziko, které je spojeno se všemi druhy investic; riziko managementu, protože použití derivátů vyžaduje nejen pochopení bazického instrumentu, nýbrž také znalost derivátů samotných, aniž by přitom existovala možnost sledovat výkon derivátu za všech možných tržních podmínek; úvěrové riziko, pokud jiná strana zúčastněná derivátu nedodržuje podmínky derivátového kontraktu. Použití a komplexita derivátů zejména vyžaduje provádění přiměřených kontrol pro sledování uzavřených transakcí, které obnáší schopnost odhadu rizika, který přináší derivát pro daný fond, a schopnost správné předpovědi pohybů kurzu, úroků nebo směnného kurzu. Dále existují rizika likvidity, protože určité nástroje je možno obtížně koupit nebo prodat. Pokud jsou derivátové transakce obzvláště velké nebo pokud je příslušný trh nelikvidní, nelze provádět transakce nebo nelze určitou pozici zlikvidovat za příznivý kurz. Deriváty nejsou vždy v přímém nebo paralelním poměru k hodnotě aktiv, úrokových sazeb nebo indexů, od kterých jsou odvozeny. Proto používání derivátů ve fondu nemusí vždy představovat efektivní prostředek a někdy by mohlo být kontraproduktivní pro dosažení investičního cíle fondu. 8. Čistá hodnota aktiv Čistá hodnota aktiv podílových listů bude vypočítána v referenční měně konkrétního dílčího fondu a bude v Lucembursku obhospodařovatelem stanovována každý bankovní den mimo sobot a nedělí, který je běžným pracovním dnem lucemburských bank ( pracovní den ) (každý takovýto den je dále uváděn jako oceňovací den ). Za tímto účelem se aktiva a pasiva fondu rozdělí na jednotlivé třídy podílových listů a výpočet se provede tak, že se vydělí čistá hodnota aktiv dílčího fondu celkovým počtem podílových listů, které má tento dílčí fond nebo příslušná třída podílových listů v oběhu. Pokud má dotyčný podílový fond více tříd podílových listů, potom se ta část čisté hodnoty aktiv dílčího fondu, která je relevantní pro konkrétní třídu, vydělí počtem podílových listů emitovaných v dané třídě. Výpočet čisté hodnoty aktiv alternativní třídy měny se provede nejprve v referenční měně příslušného dílčího fondu. Stanovení čisté hodnoty aktiv alternativní třídy měny se provede konverzí za střední kurz mezi referenční měnou a alternativní měnou. Zejména se odrazí náklady a výdaji na výměnu peněz v souvislosti s úpisem, vracením a výměnou podílových listů alternativní třídy měn a zajištění měnového rizika v souvislosti s alternativní třídou měny v čisté hodnotě aktiv této alternativní třídy měny. Aktiva každého dílčího fondu se oceňují následovně: 1. Podíly na cílových fondech se oceňují podle jejich poslední vypočítané čisté hodnoty aktiv, případně při zohlednění poplatku za odkoupení. Pokud není pro podílové listy na cílovém fondu k dispozici čistá hodnota aktiv, nýbrž pouze nákupní a výkupní ceny, lze podílové listy takovýchto cílových fondů ocenit za střední hodnotu mezi takovýmito nákupními výkupními cenami. 2. Hodnota cenných papírů kotovaných nebo obchodovaných na burze cenných papírů je založena na posledním disponibilním kurzu. Pokud není takovýto kurz k dispozici, avšak je k dispozici průměrný uzavírající kurz (střed kotovaných nabídkových a poptávkových uzavírajících kurzů) nebo nabídkový uzavírající kurz, pak je jako báze pro ocenění použit průměrný kurz nebo jako alternativa nabídkový uzavírající kurz. Pokud se cenný papír obchoduje na více burzách cenných papírů, provede se ocenění na základě příslušné burzy cenných papírů, která představuje hlavní trh daného cenného papíru. Pro cenné papíry, pro které není obchodování na burze cenných papírů signifikantní, které však jsou obchodníky s cennými papíry kupovány a prodávány na vedlejších trzích (což má za následek, že je kurz stanovován na bázi tržní ceny), se má oceňování provádět na tomto vedlejším trhu. 3. Hodnota cenných papírů obchodovaných na regulovaném trhu, se stanovuje podle stejných pravidel jako hodnota cenných papírů obchodovaných na burze cenných papírů. 4. Cenné papíry, které nejsou obchodovány nebo kotovány na burze ani na jiném regulovaném trhu, jsou oceněny v poslední disponibilní tržní ceně; pokud není žádná tržní cena k dispozici, pak je hodnota těchto cenných papírů stanovena podle kritérií stanovených správní radou a kontrolovatelných auditorem a na bázi předběžně dosažitelné prodejní ceny. 5. Hodnota pohledávek u bank je stanovena v jejich nominální hodnotě s připočtením naběhlých úroků. Za účelem emise nebo zpětného odkupu mohou být připočteny úroky až ke dni splatnosti. 6. Hodnota cenných papírů peněžního trhu je na základě čisté kupní ceny a z nich vyplývajícího konstantního výnosu progresivně přizpůsobována kurzu pro zpětný odkup. V případě značné změny tržních podmínek je oceňovací báze přizpůsobena novým tržním výnosům. 7. Sumy, které vyplynou z takovýchto ocenění, budou přepočítány na referenční měnu každého jednotlivého objemu aktiv na základě v té době platného středního kurzu. Při tomto převodu je nutno zohlednit devizové obchody uzavírané za účelem pojištění kurzu. Čistá hodnota aktiv podílového listu bude podle okolností zaokrouhlena nahoru nebo dolů na nejnižší možnou a v dané době používanou jednotku referenční měny. Čistá hodnota aktiv jednoho nebo více dílčích fondů může být rovněž převedena na další měny podle středního tržního kurzu, pokud se obhospodařovatel rozhodne emitovat a odkoupit podílové listy v jedné nebo více měnách. Pokud tedy obhospodařovatel stanoví takovéto měny, potom bude čistá hodnota aktiv příslušných podílových listů zaokrouhlena nahoru nebo dolů na nejnižší možnou jednotku dotyčné měny. Za mimořádných okolností lze během jednoho dne provést další ocenění, která jsou směrodatná pro žádosti o úpis, popř. zpětný odkup, které dojdou poté. Celková čistá hodnota aktiv fondu se vypočítává v Eurech. 9. Náklady a daně 1) Následující přehled vychází ze zákonů a postupů, které jsou v současnosti platné v Lucemburském velkovévodství, a ze změn v nich provedených. Aktiva fondu jsou v Lucemburském velkovévodství zdaněna (tzv. taxe d abonnement ) sazbou 0,05% p.a. Tato daň je splatná čtvrtletně. Tato daň není relevantní pro tu část aktiv fondu, která je investována do jiných fondů pro kolektivní investování. Výnos fondu v Lucembursku nepodléhá zdanění. Evropská směrnice 2003/48/ES týkající se zdanění úrokových výnosů z pohledávek byla lucemburským zákonem z 21. června 2005 s účinností od 1. července 2005 implementována do národní legislativy. V souladu s předpisy jsou úrokové výnosy zahrnuté ve směrnici 2003/48/EU při výplatě, postoupení, výměně nebo vrácení podílových listů dílčího fondu v budoucnu ze strany platebního agenta, který tyto úrokové výnosy bezprostředně připisuje soukromé osobě oprávněné k užívání se sídlem v jiném členském státu EU, ve smyslu výše uvedené směrnice, zatíženy 10

11 daní u zdroje, pokud podílové listy dílčího fondu, které dosahují úrokových výnosů ve smyslu evropské směrnice 2003/48/EU, v případě výplaty přesahují 15% čisté hodnoty aktiv dílčího fondu nebo při postoupení, výměně nebo vrácení dividendových podílových listů nebo podílových listů kapitálového růstu 40% čisté hodnoty aktiv dílčího fondu. Dividendy, úroky, příjem a výnosy získané investicemi fondu mohou být v zemích původu předmětem nevratné srážkové daně nebo i jiných daní. Podle současně platné legislativy se po podílnících nepožaduje, aby v Lucembursku platili jakoukoliv daň z příjmu, darovací daň, dědickou daň nebo další daně, pokud nemají v Lucembursku trvalý pobyt nebo domicil nebo pokud zde nemají trvalé sídlo podniku nebo provozovnu. Daňové dopady jsou rozdílné pro každého investora podle zákonů a postupů, které jsou v současnosti platné v zemi, které je takovýto investor občanem nebo v ní má trvalý nebo přechodný pobyt, a také podle individuálních okolností investora. Investoři by si proto měli sami opatřit příslušné informace a případně se poradit se svými vlastními investičními poradci. Za správu příslušného fondu obdrží obhospodařovatel odměnu, jejíž výše, výpočet a výplata pro příslušný fond je uvedena v kapitole Přehled tříd podílových listů na začátku tohoto prodejního prospektu. Vedle nákladů obhospodařovatele na správu dílčího fondu jsou aktiva každého dílčího fondu nepřímo zatížena úplatami za obhospodařování cílových fondů za cílové fondy v něm obsažené. Kumulovaná úplata za obhospodařování činí maximálně 4,00%. Pokud je určitý cílový fond spravován obhospodařovatelem samotným nebo společnostní, která je s obhospodařovatelem spojena přímým nebo nepřímým podílem více než 10% kapitálu nebo hlasů, pak nesmí obhospodařovatel nebo jiná společnost pro upisování nebo odkup podílových listů těchto jiných cílových fondů požadovat žádné poplatky a v rozsahu takovýchto investic nesmí být požadovány žádné správní poplatky. Toto omezení je rovněž možno použít v případech, kdy určitý dílčí fond získá podílový list investiční společnosti, se kterou je spojen ve smyslu výše uvedené věty. U úplaty za obhospodařování toho lze tím, že obhospodařovatel svou úplatu za obhospodařování za část spadající na podílové listy v takovýchto spřízněných cílových fondech případně až do jejich celkové výše pokrátí vždy o úplatu za obhospodařování ze získaných cílových fondů. Kumulovaná úplata za obhospodařování může být v případě výběru úplaty ze strany jednotlivých cílových fondů za výkonové úplaty a poplatky za investiční poradenství vyšší. Pokud však příslušný dílčí fond investuje do cílových fondů, které byly založeny nebo jsou spravovány jinými společnostmi, je nutno případně duplicitně zohlednit příslušnou emisní přirážku, popř. případné poplatky za odkup a úplatu za obhospodařování. Jinak je nutno zohlednit, že dodatečně k nákladům, kterými bude zatíženo příslušné jmění dílčího fondu podle ustanovení tohoto prospektu a smluvních podmínek, bude kapitál těchto cílových fondů zatíženo odměnou depozitáře, náklady auditorů, daněmi a ostatními náklady a poplatky, a tím může dojít k vícenásobnému zatížení stejnými náklady. Centrální správce příslušného fondu obdrží z kapitálu příslušného fondu odměnu, jejíž výše, výpočet a výplata pro příslušný fond je uvedena v kapitole Přehled tříd podílových listů na začátku tohoto prodejního prospektu. 2) Vedle toho nese fond následující náklady: 1. Náklady související s nákupem a prodejem investičních podílů a ostatního investičního majetku, s výjimkou emisních přirážek a srážek při zpětném odkupu podílových listů cílových fondů, které jsou spravovány obhospodařovatelem samotným nebo společností, která je s obhospodařovatelem spojena významným bezprostředním nebo zprostředkovaným podílem. Toto omezení je rovněž možno použít v případech, kdy určitý dílčí fond získá podílový list investiční společnosti, se kterou je spojen ve smyslu výše uvedené věty; 2. Poplatky splatné depozitáři podle sazby dohodnuté s obhospodařovatelem podle sazeb platných v Lucembursku a vycházející z čisté hodnoty aktiv příslušného dílčího fondu nebo hodnoty deponovaných cenných papírů nebo jsou stanoveny formou pevné částky. 3. Veškeré daně, které jsou z hlediska aktiv dílčího fondu, jeho příjmů a výdajů účtovány k tíži fondu; 4. Náklady na právní poradenství, které vzniknou obhospodařovateli nebo depozitáři v důsledku jednání v zájmu podílníků příslušného dílčího fondu; 5. auditora; 6. Náklady na přípravu, vytvoření, uložení a zveřejnění smluvních podmínek a jiných dokumentů, které se týkají příslušných dílčích fondů, včetně přihlášek k registraci, prodejních prospektů (kromě dodatků) nebo písemných vysvětlení u veškerých dohledových úřadů a burz (včetně místních asociací obchodníků s cennými papíry), které je nutno provádět/vytvářet v souvislosti s příslušnými dílčí fondy nebo s nabízením podílových listů fondů; náklady na tisk a distribuci výročních a pololetních zpráv pro podílníky ve všech požadovaných jazykových verzích, společně s náklady za tisk a distribuci všech dalších zpráv a dokumentů, které jsou požadovány podle příslušné legislativy nebo předpisů výše uvedených úřadů; poplatky za příslušné reprezentanty v zahraničí a veškeré správní poplatky; 7. Obvyklé bankovní poplatky případně včetně obvyklých bankovních nákladů za úschovu zahraničních investičních podílů v zahraničí; 8. Náklady na reklamu a náklady, které vzniknou bezprostředně v souvislosti s nabízením a prodejem podílových listů fondu; 9. Náklady na oznámení pro podílníky. Všechny opakované poplatky budou odečteny z investičního zisku a poté z výnosů z operací s cennými papíry a nakonec z čistého kapitálu. Ostatní výdaje lze odepsat v průběhu doby nepřesahující pět let. Výdaje odpovídající jednotlivým dílčím fondům jsou alokovány přímo. Ostatní výdaje budou rozloženy mezi jednotlivé dílčí fondy v poměru čisté hodnoty aktiv každého dílčího fondu. Náklady na zřízení nových dílčích fondů nebo tříd podílových listů dosahují přibližně Euro pro každý nový dílčí fond nebo třídu podílových listů. Ostatní výdaje lze rovněž odepsat v průběhu doby nepřesahující pět let. 10. Účetní rok Účetní rok fondu končí 30. září každého roku. Audit majetku fondu provádí společnost KPMG Audit S.à r.l., Luxemburg. 11. Použití čistého příjmu a kapitálových zisků Podílové listy kapitálového růstu V současné době se nepředpokládá žádná výplata výnosů pro třídy podílových listů kapitálového růstu (podílové listy třídy "B" a "I") a výnosy po odečtení všeobecných nákladů zvyšují čistou hodnotu aktiv podílových listů (kapitálový růst). Obhospodařovatel však může čas od času zcela nebo částečně vyplatit řádné čisté výnosy anebo realizované kapitálové zisky stejně jako všechny příjmy neopakovaného typu s odečtením realizovaných kapitálových ztrát. Obhospodařovatel může navíc čas od času snížit čistou hodnotu aktiv na jeden podílový list pomocí splitu (rozdělením). Podílové listy distribučního typu V současné době se nepočítá s emisí distribučních podílových listů. V budoucnu mohou být emitovány nové třídy distribučních podílových listů. V tomto případě musí být změněn tento prospekt. Všeobecné pokyny Platba výplaty zisku bude provedena způsobem popsaným výše v kapitole Odkup podílových listů. 11

12 Nároky na výplaty, které nebudou učiněny do pěti let po uplynutí lhůty splatnosti, zaniknou a příslušný majetek bude převeden do dotyčného fondu. 12. Doba trvání fondu, likvidace a sloučení dílčích fondů Fond a jeho dílčí fondy byly založeny na dobu neurčitou. Podílníci, jejich dědici nebo jiné oprávněné osoby nesmí požadovat rozdělení nebo likvidaci fondu nebo některého dílčího fondu. Obhospodařovatel je však oprávněn se souhlasem depozitáře kdykoliv ukončit činnost fondu a rozpustit jednotlivé dílčí fondy nebo zrušit jednotlivé třídy podílových listů. Počínaje dnem, kdy obhospodařovatel a depozitář přijmou rozhodnutí o likvidaci, nesmí se prodávat žádné další podílové listy. Vracení podílů zůstává oproti tomu možné, pokud může být zajištěno rovné jednání se všemi majiteli podílových listů. Současně musí být učiněna opatření pro všechny zjistitelné nezaplacené výdaje a poplatky. Rozhodnutí o zrušení fondu bude zveřejněno v Mémorial a rovněž minimálně ve dvou dalších novinách a rovněž v různých novinách v zemích, v nichž je fond schválen k prodeji. Rozhodnutí o zrušení dílčího fondu bude zveřejněno ve dvou novinách, zejména v těch, které jsou zmíněné v kapitole 13 Informace pro podílníky. Při likvidaci fondu, dílčího fondu nebo třídy podílových listů bude obhospodařovatel nakládat s majetkem fondu způsobem nejlepším pro podílníky a depozitáři nařídí, aby poměrným způsobem distribuoval čistou hodnotu likvidačního výnosu (poníženou o likvidační náklady) mezi podílníky. Jestliže obhospodařovatel provede likvidaci třídy dílčího fondu, aniž by ukončil činnost celého fondu, potom musí odkoupit všechny podílové listy této třídy podílových listů za jejich čistou hodnotu aktiv platnou v dané době. Obhospodařovatel zveřejní oznámení o výkupu, a výkupní cena bude depozitářem převáděna nebo odevzdávána šekem ve prospěch bývalých podílníků po dobu šesti měsíců nebo vyplácena v hotovosti v příslušné měně dané země depozitářem nebo platebními agenty. Případné likvidační výnosy a výkupní ceny, které nebylo možno ve lhůtě šesti měsíců rozdělit podílníkům, budou až do uplynutí promlčecí lhůty uloženy na konto lucemburského ústavu Caisse des Consignation. Obhospodařovatel se navíc může rozhodnout pro sloučení různých dílčích fondů tak, že převede třídu nebo třídy podílových listů jednoho nebo více dílčích fondů na třídu nebo třídy podílových listů jiného dílčího fondu nebo jiného fondu pro kolektivní investování podle lucemburského práva. V takovýchto případech budou práva přináležející k různým třídám podílových fondů určena podle příslušné čisté hodnoty aktiv odpovídajících tříd podílových listů v datum účinnosti takovéhoto sloučení. Sloučení budou přitom oznámena nejméně jeden měsíc předem, aby byla investorům poskytnuta možnost požádat o odkup jejich podílových listů, pokud nebudou chtít investovat do sloučených dílčích fondů. 13. Informace pro podílníky Informace o otevření nových dílčích fondů budou dostupné nebo je bude možné získat u depozitáře a prodejních agentů. Výroční auditované zprávy budou podílníkům do čtyř měsíců od uzávěrky každého účetního roku zdarma k dispozici v hlavním sídle obhospodařovatele a u platebních a prodejních agentů. Neauditované pololetní zprávy budou stejným způsobem k dispozici do dvou měsíců od konce účetního období, ke kterému se vztahují. Ostatní informace o fondu a o emisních a výkupních cenách podílových listů lze získat v kterýkoliv pracovní den v sídle obhospodařovatele. Výše čisté hodnoty aktiv bude denně publikována na internetových stránkách a v různých novinách. Veškerá oznámení pro podílníky včetně jakýchkoliv informací o přerušení výpočtu čisté hodnoty aktiv budou, bude-li to nutné, publikovány v Mémorial, v Luxemburger Wort a v různých novinách v zemích, ve kterých je fond schválen k distribuci. Obhospodařovatel může oznámení také dodatečně zveřejnit v jiných denících nebo periodikách dle vlastního výběru. Investoři mohou v sídle obhospodařovatele bezplatně získat prodejní prospekt, zjednodušený prodejní prospekt, poslední výroční a pololetní zprávu a exempláře smluvních podmínek. Stanovy obhospodařovatele jsou k nahlédnutí v sídle obhospodařovatele během běžných provozních hodin. 14. Obhospodařovatel Společnost Credit Suisse Fund Management S.A. byla zapsána do obchodního rejstříku v Lucembursku dne 9. prosince 1999 pod jménem CSAM Invest Management Company jako akciová společnost s působností na dobu neurčitou a podléhá ustanovením kapitoly 13 zákona z 20. prosince Název obhospodařovatele byl dne 15. října 2003 změněn na Credit Suisse Fund Management Company a 26. dubna 2005 na Credit Suisse Fund Management S.A. Obhospodařovatel má sídlo na adrese 5, rue Jean Monet, Luxembourg. Stanovy obhospodařovatele byly původně publikovány v Mémorial 31. prosince 1999 a od té doby byly několikrát změněny. Právně závazná verze byla uložena u obchodního a firemního rejstříku Oblastního soudu v Lucemburku. Poslední změna stanov byla zveřejněna 23. února 2006 v Mémorial. Obhospodařovatel je zapsán u lucemburského obchodního rejstříku pod číslem B Vlastní kapitál obhospodařovatele činí dvěstěpadesát tisíc ( ) Švýcarských franků. Akciový kapitál je ve vlastnictví společností Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) S.A. a Credit Suisse Asset Management International Holding, Zurich. Představenstvo obhospodařovatele má neomezenou plnou moc jednat v zastoupení obhospodařovatele a může učinit veškeré další kroky, které budou nezbytné pro dosažení cíle obhospodařovatele, zejména v souvislosti s obhospodařováním majetku fondu. Seznam současných členů představenstva je uveden v kapitole 18 Hlavní zúčastnění. Dohled nad obhospodařovatelem vykonává auditor; v současné době tuto funkci zastává společnost KPMG Audit S.à r.l., Luxembourg. Obhospodařovatel v současné době kromě fondu spravuje ještě další investiční fondy a investiční společnosti: 15. Investiční poradce Obhospodařovatel může pro každý dílčí fond podle vlastního uvážení jmenovat investičního poradce, který mu bude pomáhat obhospodařovat jednotlivá portfolia. Obhospodařovatel pro výše uvedené dílčí fondy jmenoval následujícího investičního poradce: Aberdeen International Fund Managers Limited, Rm , 26/F Alexandra House, 18 Chater Road, Central, Hong Kong (Aberdeen International Fund Managers Limited, který podléhá dozoru Securities and Futures Commission (SFC), Hong Kong). Aberdeen Asset Managers Limited, 10 Queen s Terrace, Aberdeen, AB10 1YG, United Kingdom (Aberdeen Asset Managers Limited, který podléhá dozoru Financial Services Authority des Vereinigten Königreichs (FSA)), bude jmenován obhospodařovalem jako sekundární investiční poradce. Investiční poradce má pouze poradní funkci, rozhodnutí o investicích jsou v pravomoci obhospodařovatele. Investiční poradce je však oprávněn uzavřít transakce s makléřem a tyto transakce nabídnout fondu až po jejich uzavření. Pokud obhospodařovatel odmítne přijetí tohoto obchodu, zůstane příslušná transakce soukromou záležitostí investičního poradce. 16. Depozitář Práva a povinnosti depozitáře stanovené v článcích 17 a 18 Zákona z 20. března 2002 o fondech pro kolektivní investování byla přijata společností Credit Suisse (Luxembourg) S.A., se sídlem v L-1660 Luxemburg, 56, Grand Rue. Další povinnosti depozitáře obnášejí zabezpečení toho, aby všechna aktiva fondu a výnosy ze všech transakcí učiněných pro fond byla po předepsanou dobu uložena na blokovaných účtech nebo úschovních účtech u depozitáře. Se souhlasem obhospodařovatele může depozitář na vlastní odpovědnost jmenovat banky a finanční instituce za účelem úschovy cenných papírů a nástrojů peněžního trhu. Depozitář může uložit cenné papíry do kolektivní úschovy v depozitech zvolených depozitářem se souhlasem obhospodařovatele. 12

13 Obhospodařovatel a depozitář může tento kontrakt kdykoliv ukončit prostřednictvím předchozí tříměsíční písemné výpovědi doručené druhé straně. Obhospodařovatel avšak může ukončit používání služeb depozitáře, pouze pokud už byl jmenován nový depozitář, který během dvou měsíců převezme funkce a povinnosti depozitáře. Po ukončení spolupráce musí původní depozitář pokračovat ve výkonu své funkce, do té doby než bude celý majetek převeden na nového depozitáře. 17. Centrální správce Veškeré povinnosti, které vyplývají z obhospodařování majetku fondu, včetně emise a odkupu podílových listů, výpočtu čisté hodnoty aktiv, účetnictví a vedení registru podílníků, byly svěřeny Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., což je lucemburská servisní společnost patřící ke skupině Credit Suisse Group. 18. Hlavní zúčastnění Obhospodařovatel Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg Správní rada Raymond Melchers Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., Luxembourg Luca Diener Ředitel Credit Suisse Zürich Germain Trichies Ředitel Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., Luxemburg Guy Reiter Ředitel Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., Luxemburg Depozitář Credit Suisse (Luxembourg) S.A. 56, Grand Rue L-1660 Luxemburg elektronické platformě «www.swissfunddata.ch». Obhospodařovatel může oznámení také dodatečně zveřejnit v jiných denících nebo periodikách dle vlastního výběru. Ve vztahu k podílovým listům distribuovaným ve Švýcarsku bude místem plnění a jurisdikce místo domicilu zástupce pro Švýcarsko. Možné prodejní poplatky (poplatky za obhospodařování) nebo zpětné poplatky příjemce ve Švýcarsku budou vyrovnávány podle směrnice pro transparentnost poplatků za obhospodařování SFA ze 7. června Obhospodařovatelské poplatky lze vyplatit ve Švýcarsku níže popsaným prodejcům a prodejním partnerům: schválení prodejci, vedení fondů, banky, obchodníci s cennými papíry, Švýcarská pošta, pojistné společnosti, správci majetku a prodejní partneři, kteří umísťují akcie výlučně u institucionálních investorů s profesionálním Tresorerie. Vratky lze vyplatit ve Švýcarsku následujícím institucionálním investorům, kteří z hospodářského hlediska drží akcie pro třetí osoby: Společnosti pro životní pojišťování, důchodové fondy a jiná zaopatřovací zařízení, investiční nadace, managementy fondů a fondové společnosti a investiční společnosti. Používání derivátů může vést k tomu, že celková účast dílčího fondu překročí jeho čistou hodnotu aktiv. Celková účast spojená s deriváty nesmí překročit 100% čisté hodnoty aktiv. Celková účast celkem nesmí překročit 200% čisté hodnoty aktiv fondu. Při zohlednění možnosti přechodného přijetí úvěru v rozsahu max. 10% nesmí celková účast překročit 210% čisté hodnoty aktiv fondu. Celková účast překračující čistou hodnotu aktiv fondu má za následek, že hodnota aktiv dílčího fondu roste rychleji, pokud jsou zisky z investic získaných s pomocí derivátů vyšší, než s tím spojené náklady, jmenovitě prémie z použitých derivátových nástrojů. Pokud však ceny poklesnou, je tento efekt vyvážen odpovídajícím rychlým propadem aktiv. Prospekt obsahuje další údaje k rizikům spojeným s použitím derivátů (viz kapitola 7 Rizikové faktory ). Obhospodařovatel minimalizuje tato rizika použitím vhodných metod řízení rizika. Na základě plánovaného použití derivátů je tento fond kvalifikován jako fond pro kolektivní investování do cenných papírů Při měření rizika je použit odhad Commitmentu. Nezávislý auditor KPMG Audit S.à r.l. 31, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Distributoři Credit Suisse, Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg - Aberdeen International Fund Managers Limited, RM , 26/F Alexandra House, 18 Chater Road, Central, Hong Kong Centrální správce Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg 19. Prodej podílových listů Prodej podílových listů ve Švýcarsku Podle podmínek smlouvy uzavřené mezi obhospodařovatelem, Credit Suisse (Luxembourg) S.A. a Credit Suisse Asset Management Funds, Giesshübelstrasse 30, CH-8070 Zürich, byla posledně jmenovaná společnost ustanovena do funkce zástupce fondu pro Švýcarsko. Podle podmínek smlouvy uzavřené mezi obhospodařovatelem a Credit Suisse, Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich, byla posledně jmenovaná společnost ustanovena do funkce platebního agenta pro Švýcarsko. Podílníci mohou zdarma získat prodejní prospekt, zjednodušený prodejní prospekt, kopie Směrnic pro hospodaření a nejaktuálnější výroční a pololetní zprávy u zástupce fondu pro Švýcarsko. V souladu s ustanoveními švýcarských zákonů bude zástupce zastupovat fond ve Švýcarsku stran jednání s podílníky fondu a dozorujícími úřady. Všechna oznámení pro podílníky budou zveřejňována minimálně v Schweizerisches Handelsamtsblatt a na elektronické platformě Ceny budou denně zveřejňovány minimálně na 13

14 CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. 5, rue Jean Monnet L Luxembourg

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Credit Suisse Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem

Credit Suisse Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Prodejní prospekt Červenec 2010 Obsah 1. Upozornění pro budoucí investory... 3 2. Přehled tříd podílových listů (1)... 4 3. Fond... 7 4. Investiční

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Management fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Cíle a investiční

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna Penzijní fond České spořitelny, a.s. vznikl podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

Lucembursko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Lucembursko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Lucembursko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o zemi Lucembursko je dědičnou konstituční monarchií. Podle ústavy

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost s proměnlivým kapitálem založená v souladu s lucemburským právem

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost s proměnlivým kapitálem založená v souladu s lucemburským právem Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost s proměnlivým kapitálem založená v souladu s lucemburským právem Prospekt Listopad 2010 Obsah 1. Informace pro budoucí investory... 3 2. Credit Suisse

Více

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 RÉSERVÉ Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, Za účelem rozšíření geografického rozpětí nabídky níže uvedených slučujících se podfondů a zvýšení jejich aktiv pro efektivní

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2020, CPI % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

Politika střetu zájmů

Politika střetu zájmů RSJ a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 11800, IČ: 008 84 855, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14743 (dále jen Obchodník ) tímto v

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost,

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost REALITNÍ FOND PRAHA a.s., IČ: 030 71 740, se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním

Více

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT Otevřeného podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. S T A T U T J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

1.4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/ 62.283 /94 dne 24.11.1994.

1.4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/ 62.283 /94 dne 24.11.1994. Statut penzijního fondu Komerční banky Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Obchodní jméno :Penzijní fond Komerční banky,a.s. (dále jen "penzijní fond"). zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Shortování cenných papírů (Formulář o přijetí)... 4 Článek 4. Execution only...

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ

EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ 1 IDENTITA A KONTAKTNÍ ÚDAJE PŮJČOVATELE Půjčovatel: DEGIRO B.V. Adresa: Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Telefonní číslo: +420

Více

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z Lukáš Vácha Přes fondy lze investovat lze nejen do cenných papírů... Fondy kolektivního investování jsou pro většinu synonymem pro investice do cenných papírů

Více