ING INTERNATIONAL SICAV PROSPEKT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ING INTERNATIONAL SICAV PROSPEKT"

Transkript

1 ING INTERNATIONAL SICAV PROSPEKT vztahující se k veřejné emisi akcií Lucemburk, prosinec 2004 Upisování akcií ING International, která je zde dále uváděna jako SICAV nebo ING Intl, bude platné pouze tehdy, je-li realizováno ve shodě s platným prospektem a připojenou poslední dostupnou výroční zprávou, nebo, jedná-li se o dřívější termín, poslední dostupnou půlroční zprávou. Žádná osoba nesmí spoléhat na to, že budou veřejnosti zpřístupněny jakékoliv jiné informace, než ty, které obsahuje tento prospekt a dokumenty, na něž odkazuje.

2 OBSAH Strany Varování týkající se investičních rizik 4 Prospekt, zastoupení a prohlášení ředitele 5 1. Správa Představenstvo správní rada Sídlo společnosti Správcovská společnost Depozitář, správce, zmocněnec pro převody a platby Zástupci oprávnění přijímat žádosti o upisování, zpětný odkup a směnu akcií Správce fondu Nezávislí auditoři 6 2. Obecné informace Vznik a zápis do obchodního rejstříku Akciový kapitál Subfondy a jejich právní postavení Třídy a kategorie akcií Měny Kótování Uveřejnění a zdroje cen akcií 9 3. Investiční zásady Investiční cíl a investiční politika SICAV Omezení týkající se investic a půjček Finanční techniky a nástroje Techniky a nástroje vztahující se k převoditelným cenným papírům Techniky a nástroje pro pojištění devizových rizik, kterým je SICAV vystavena v souvislosti se správou svého majetku Investování do ING International Určení čistého obchodního jmění Aktiva a pasiva Ocenění aktiv a pasiv Upisování, zpětný odkup a přeměna akcií Vydávání a upisování akcií Zpětný odkup akcií Přeměna (konverze) akcií Omezení pro zpětný odkup a přeměny Politika vyplácení dividend Kategorie A (distribuční) Kategorie B (kapitalizační) Obecné poznámky Poplatky, výdaje, náklady, daně Poplatky investičnímu poradci Poplatky bance depozitáře a centrálnímu správci Výdaje a náklady Zdanění Správcovská společnost Správce fondu 21 2

3 9. Svěřenecká banka, ústřední administrátor a svěřenecký správce Svěřenecká banka Ústřední správce Další informace Valná hromada akcionářů Finanční rok a finanční zprávy Uveřejnění oznámení Pozastavení kalkulace čistého obchodního jmění a vydávání, zpětný odkup a přeměny akcií Likvidace SICAV Likvidace a sloučení subfondů Dokumenty, které jsou k dispozici veřejnosti 24 DODATEK 1 K PROSPEKTU ING Intl Czech Bond 25 DODATEK 1 K PROSPEKTU ING Intl Czech Equity 26 3

4 VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE INVESTIČNÍCH RIZIK Určité subfondy ING International (zde dále uváděné jako SICAV nebo ING Intl ) mohou investovat přímo (nepřímo) do akcií a cenných papírů z rozvojových zemí s nízkým a středním příjmem, které jsou také známé pod názvem Emerging Markets countries (země s postupně vyvíjejícími se trhy). Investice, realizované těmito subfondy, jsou ovlivňovány zvláštními faktory, které činí porovnání s investicemi v hlavních průmyslových zemích problematické. V minulosti některé rozvojové země odložily nebo pozastavily splátky zahraničních dluhů ze státního i privátního sektoru, a to s ohledem jak splátky jistiny i úroků. Na tyto odklady a pozastavení splátek měla vliv řada faktorů, jako je např. politická nestabilita, špatné ekonomické řízení a nedostatek měnových rezerv, únik kapitálu, vnitřní nepokoje a nedostatek politické vůle pokračovat se splácením dluhů, které bylo dříve dohodnuto. Schopnost emitentů privátního sektoru plnit své závazky mohla být ovlivněna stejnými faktory. Privátní sektor mohl být dále ovlivněn výnosy, zákony a nařízeními, které vydaly místní orgány. Konkrétními příklady jsou doplňky existujících zákonů, nařízení a devizových kontrol, vyvlastnění a zestátnění a realizace zvýšení daňových sazeb, jako jsou daně z výnosu cenných papírů. Dalšími důležitými činiteli je nejistota plynoucí z často neuspokojivého životního prostředí nebo neschopnost legálně ustanovit skutečné zákonné vlastnictví majetku. Kromě toho jsou informační zdroje v těchto zemích často nespolehlivé, účetní metody nemusí nutně splňovat mezinárodní standardy a finanční nebo obchodní kontroly mohou být zcela nedostačující. Tento seznam rizikových faktorů je čistě informativní, a tudíž nemůže být kompletní. Investice v takovýchto subfondech by měli zvážit pouze ti investoři, kteří jsou si vědomi všech skutečných rizik. 4

5 PROSPEKT, UJIŠTĚNÍ A PROHLÁŠENÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA Tento prospekt podrobně vystihuje celkový rámec investic, platný pro všechny subfondy. Při čtení o jednotlivých subfondech prosím nevynechejte příslušné dodatky, vydané při založení každého subfondu a tvořící jejich nedílnou součást. Žádáme laskavě akcionáře, aby si především přečetli dodatek k prospektu k dílčímu fondu, s nímž předpokládají investovat. Prospekt může být čas od času aktualizován připojením důležitých dodatků a doplňků. Upisovatelům se proto doporučuje obrátit se na SICAV v případě, že si nejsou jisti, zda vlastní skutečně nejnovější verzi prospektu. Tento prospekt nesmí být používán pro nabídku nebo podporu prodeje v žádné zemi a za žádných okolností nikde tam, kde není taková nabídka nebo podpora povolena oprávněnými autoritami. Akcie společnosti nebyly registrovány podle žádného zákonného nebo řídícího ustanovení ve Spojených státech amerických. Následně akcie společnosti nesmí být nabízeny nebo prodávány v této zemi nebo jejích teritoriích nebo državách, ani jejím rezidentům nebo osobám s občanstvím Spojených států amerických nebo jedné z jejích teritoriích nebo držav nebo oblastí podléhajících jejich jurisdikci, nebo jakékoliv jiné společnosti, sdružení nebo subjektu registrovaného nebo řízeného podle zákonů Spojených států amerických (dále společně jen osoba US ). TENTO PROSPEKT NEZAKLÁDÁ NABÍDKU NEBO NÁBOR JAKOUKOLIV OSOBOU V JAKÉKOLIV JURISDIKCI, VE KTERÉ TAKOVÁ NABÍDKA NEBO NÁBOR NEJSOU ZÁKONNÉ NEBO PRO KTEROU OSOBA ČINÍCÍ TAKOVOU NABÍDKU NEBO NÁBOR NENÍ ZPŮSOBILÁ TAK ČINIT. TENTO PROSPEKT NEZAKLÁDÁ NABÍDKU NEBO NÁBOR ŽÁDNÉ OSOBĚ, PRO KTEROU JE NEZÁKONNÉ UČINIT TAKOVOU NABÍDKU NEBO NÁBOR. Upisovatelům se doporučuje vyhledat pomoc odborníka, pokud se jedná o zákony a předpisy (např. o zdanění a devizových kontrolách), které platí pro upisování a nákup, držbu a prodej akcií v místě nebo zemi jejich původu nebo místě bydliště. SICAV potvrzuje, že vyhovuje všem předpisům KYC (Know your customer - poznej svého zákazníka), jak je předepsáno v oběžníku IML 94/112 o praní špinavých peněz ( blanchiment d argent ). ING Intl byl zřízen v Lucemburku a získal tamní oprávnění od příslušného lucemburského úřadu. To nesmí být vykládáno v tom smyslu, že příslušný lucemburský úřad schválil obsah tohoto prospektu nebo kvality nabízených akcií, které SICAV vlastní. Provozní dohled nad SICAV provádí v první instanci příslušný lucemburský úřad. Potencionální nabyvatelé akcií by se měli sami informovat o zákonných požadavcích, devizových nařízeních, a příslušných daní v zemích, kterých jsou občané, kde mají trvalé bydliště nebo sídlo, a měli by se poradit se svým finančním poradcem, makléřem, advokátem nebo účetním, co se týká otázek obsažených v tomto prospektu Představenstvo přijímá odpovědnost za přesnost informací obsažených v tomto prospektu k datu vydání. Pokud si je dostatečně vědomo, Představenstvo stvrzuje, že informace obsažené v prospektu byly správně a přesně vyjádřeny a že nebyla opomenuta žádná informace, která by mohla, zůstala-li by nezahrnuta, pozměnit účel tohoto dokumentu. Hodnota akcií SICAV je ovlivněna proměnlivostí velkého počtu faktorů. Jakékoliv dané odhady návratnosti nebo ukazatele chování burzy v minulosti jsou poskytovány pouze pro informační účely a v žádném případě nijak netvoří záruku budoucí výkonnosti. Představenstvo proto také varuje, že za normálních okolností, jelikož ceny investic SICAV kolísají, může být výkupní cena akcií vyšší nebo nižší, než cena za akcie zaplacená. V případě rozporu mezi anglickou verzí prospektu a verzí v jiném jazyce je platná anglická verze. 5

6 1. Správa 1.1 Představenstvo správní rada Předseda Pan Philippe Catry, generální manažer, ING Luxembourg S.A., Luxembourg Členové představenstva Pan Jean Sonneville, generální manažer, ING Investment Management Belgium, Brusel Pan Alexandre Deveen, výkonný ředitel, ING Investment Management Belgium, Brusel Pan Marc Van de Walle, manažer ING Luxembourg Pan Christian (Gerben) de HAAN, výkonný ředitel, ING Investment Management Belgium, Brusel Pro účely SICAV vybralo představenstvo domácí adresu na sídle společnosti, zapsaném v obchodním rejstříku. Členové představenstva neobdrželi žádnou odměnu za funkce, do nichž byli navrženi. 1.2 Sídlo společnosti 52 route d Esch L Lucemburk 1.3 Správcovská společnost ING Investment Management Luxembourg S.A. 52, route d Esch, L-2965 Lucemburk 1.4 Depozitář, správce, zmocněnec pro převod a platby ING Luxembourg 52, route d Esch, L-2965 Lucemburk 1.5 Zástupci oprávnění přijímat přihlášky pro upisování, zpětný odkup a přeměnu akcií V Lucemburském velkovévodství: ING Luxembourg V Belgii: ING Belgium (dříve BBL ) Jakékoliv další instituce, jejíchž jména se objeví v ročních a pololetních zprávách. 1.6 Správce fondu viz. bod Nezávislí auditoři Ernst&Young Parc d Activité Syrdall, 7 L-5365 Munsbach 2. Obecné informace 6

7 2.1 Vznik a zápis do obchodního rejstříku ING International, také uváděná ve zkratce ING Intl, je investiční společnost s proměnlivým kapitálem ( Societé d Investissement á Capital Variable ( SICAV ), založená podle lucemburského zákona dne 18. května 1994 na dobu neurčitou. Její založení a vedení podléhá ustanovením zákona z 30. března 1888 o kolektivním investičním podnikání, zvláště části 1, a zákona z 10. srpna 1915 o obchodních společnostech, v jeho platném znění. Podle zákona z 30. března 1988 je ING Intl zapsána v oficiálním seznamu pro kolektivní investiční podnikání. SICAV převzala tzv. deštníkovou strukturu, což znamená, že zastřešuje mnoho různých subfondů (zde dále jednotlivě jako subfond, dohromady pak subfondy ), z nichž každý vlastní určité portfolio investic. Oznámení, vyžadované lucemburským zákonem, které se týká vydávání akcií, bylo podáno k zápisu u registrátora okresního soudu v Lucemburku 20. května Stanovy obchodní společnosti jsou k dispozici k nahléhnutí u okresního soudu, kde lze získat i kopie. Stanovy obchodní společnosti byly publikovány v úředním listě Mémorial C, Recueil spécial des Sociétés et Associations dne 13. června První úpravy byly publikovány v Mémorial C dne 25. června Druhé úpravy byly publikovány v Mémorial C dne 31. prosince Třetí úpravy byly publikovány v Mémorial C 14. července Čtvrté úpravy byly publikovány v Mémorial C 25 října SICAV je zapsán v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B SICAV je spravována ING Investment Management Luxembourg, S. A., lucemburská správcovská společnost zřízená podle ustanovení Kapitoly 14 zákona z 20. prosince 2002, jenž se vztahuje k podnikům kolektivního investování, jakož i manažery a sub-manažery. 2.2 Akciový kapitál Akciový kapitál vždy koresponduje se souhrnnou hodnotou aktiv různých subfondů. Neexistuje žádné omezení, pokud jde o počet akcií, které mohou být vydány. Zcela plnoprávně se mohou objevit odchylky v kapitálu, přičemž také neexistují ustanovení, která by vyžadovala uveřejnění a vstup do obchodního rejstříku, která jsou např. běžně předepsána pro zvýšení a snížení akciového kapitálu společností s ručením omezeným. Minimální akciový kapitál je tak, jak je určeno v lucemburském zákoně z 30. března 1988; a pokud akciový kapitál klesne pod dvě třetiny této částky, na valné hromadě akcionářů bude požadováno nastolení návrhu na likvidaci společnosti. Pokud se týče likvidace - viz dále bod 9.5. Počáteční kapitál k datu legálního založení byl stanoven na 2,747,160 NGL (dva miliony sedm set čtyřicet tisíc jedno sto šedesát holandských guldenů, převedených na , 80 EUR (jeden milion dvě stě čtyřicet šest tisíc šest set šest euro a osmdesát centů ), uhrazených v plné výši a zastoupených kapitalizačními akciemi v počtu akcií u ING Intl New Asia Equity (tento subfond byl přesunut do fondu ING/BBL (L) Invest SICAV). 2.3 Subfondy a jejich právní postavení SICAV může založit několik subfondů, které budou obsahovat jednu nebo několik tříd a kategorií akcií. Akcie vydané v subfondech jsou popisovány v dodatcích, připojených k tomuto dokumentu. Představenstvo může kdykoliv založit další subfondy, podléhající příslušným předpisům. To je doprovázeno vydáním dalších doplňků, které budou na nynější subfondy navazovat. Všechny odkazy k subfondu budou, kde to smysl textu vyžaduje, v sobě zahrnovat každou třídu nebo kategorii, která takový subfond utváří; a všechny odkazy ke kategorii budou tam, kde to smysl textu vyžaduje, v sobě zahrnovat podkategorii, která utváří takovou kategorii. Každý subfond bude mít určitá aktiva a pasiva a bude se řídit samostatnou investiční politikou. Investoři mohou zvolit mezi různými subfondy, třídami a kategoriemi akcií. Aktiva daného subfondu ručí pouze za dluhy, závazky a povinnosti vztahující se k takovému subfondu především. S ohledem na vztahy mezi akcionáři s každým subfondem zacházeno jako se samostatným právnickým subjektem. Aktiva a pasiva, výnosy a výdaje, které nemohou být přiřazeny k jednomu určitému subfondu budou rozděleny do všech příslušných subfondů v poměru k jejich příslušnému čistému vlastnímu jmění. 7

8 2.4 Třídy a kategorie akcií Každý dílčí fond vydá na základě usnesení představenstva jednu nebo více tříd akcií, ve formě akcií na doručitele nebo akcií na jméno, jak je souhrnně popsáno v dodatku ke každému subfondu. Potvrzení znějící na doručitele a opravňující k převodu akcií bude vydáno ve formě, kterou určí představenstvo. Výnosy z upisování pro každou třídu akcií budou obvykle investovány v souladu s investiční politikou příslušného subfondu. Avšak minimální investice a držba, odměňovací politika (poplatky za upisování, zpětný odkup a přeměnu a poradenství), taktika pojištění před ztrátou a jiné specifické výdaje se mohou od každé třídy a kategorie akcií lišit. Kromě toho se jedna nebo více tříd může vztahovat na specifické cílové akcionáře, jako jsou institucionální investoři. Takové institucionální akcie jsou rozdělovány výhradně těmto institucionálním investorům, definovaným jako podniky a organizace, které spravují fondy a jiný majetek, neboli jinými slovy profesionálům ve finančním sektoru, bankám, pojišťovnám a zajišťovacím společnostem, institucím sociálního zabezpečení a penzijním fondům, charitativním nebo neziskovým organizacím a finančním skupinám i jejich strukturám, které pro tento účel sestavily a zřídily. V každé třídě mohou existovat následující kategorie akcií: - distribuční akcie ( A ) Akcie A jsou akcie s výplatou dividendy - kapitalizační akcie ( B ) Akcie B jsou akcie, u nichž bude případný výnos plně reinvestován. V rámci každé kategorie (A nebo B) mohou existovat následující pod kategorie akcií: - Chráněné akcie ( H ) Akcie H jsou akcie se jmenovitou hodnotou v jiné měně, než je základní měna pro daný subfond; jejich účelem je pojistit investice před ztrátou způsobenou kolísáním kurzu základní měny. Akcie-H budou brát v úvahu nebezpečí devizových výkyvů, s kterými je nutno při těchto operacích počítat. - Nechráněné akcie ( U ) Akcie-U jsou akcie v základní měně subfondu. Každá akcie ve stejné kategorii tvoří rovnocennou součást čistého akciového kapitálu příslušného subfondu SICAV. Dílčí nároky (nároky vyjádřené zlomkem) jsou v těchto případech u akcií uznávány na dvě desetinná místa. V současnosti se v existujících subfondech nabízejí k upisování následující třídy akcií, popsané v dodatcích, připojených k prospektu: - Akcie P: Akcie, které jsou prodávány výlučně drobným, soukromým investorům - Akcie I. Akcie, které jsou prodávány výlučně institucionálním, velkým investorům. - Akcie X: Akcie, které jsou prodávány výlučně drobným investorům s určitými pravomocemi, kde tržní okolnosti vyžadují vyšší odměňovací strukturu. Dne 1. července 2000 (a/nebo 3. července 2000) byli akcionáři každého subfondu informováni, že všechny zbývající akcie každého subfondu, s výjimkou akcií I byly k 30. červnu 2000 přiděleny do třídy P toho každého subfondu a že byly dodatečně zřízeny třídy X. Investoři by měli se svými zprostředkovateli prokonzultovat dostupnost jednotlivých tříd akcií v jejich jurisdikcích. Tento prospekt se bude aktualizovat, pokud bude vydána nová třída akcií. 8

9 2.5 Měny Základní měnou pro konsolidované účty SICAV je euro (EUR). Základní měny subfondů jsou popisovány v dodatcích k jednotlivým subfondům, které jsou připojeny k prospektu. 2.6 Kótování Akcie jsou kótovány na Lucemburské burze cenných papírů. Představenstvo smí také rozhodnout o registraci některých subfondů na jiných burzách. 2.7 Uveřejnění a zdroje cen akcií Čistá hodnota aktiv každé akcie každé třídy v rámci každého sub-fondu bude uveřejněna každou lucemburskou bankou každý pracovní den v místě sídla SICAV a bude k dispozici v kancelářích Ústředního administrativního zástupce během pracovní doby. Navíc SICAV zařídí, aby tato informace byla zveřejněna v jednom nebo více finančních novinách nebo na internetu, bude-li to vhodné nebo požadováno. 3. Investiční zásady 3.1 Investiční cíl a investiční politika SICAV Cílem SICAV je v rámci jednotlivých subfondů realizovat atraktivní návratnost kapitálu prostřednictvím dostatečně likvidních převoditelných cenných papírů. Subfondy mohou mít dodatečně v držbě likvidní aktiva ve formě bankovních záruk nebo pravidelně obchodovatelných nástrojů peněžního trhu se splatností, nepřesahující 12 měsíců. Jak se zde dále konstatuje, investiční politika určitých subfondů dovoluje investovat v převoditelných cenných papírech, které nejsou oficiálně znamenány na burze cenných papírů nebo na dalším uznávaném regulovaném trhu, který bývá pravidelně otevřen a zpřístupněn veřejnosti. Podle investičních omezení by však SICAV neměl v těchto cenných papírech investovat v žádném případě více, než 10 % z čistých aktiv každého subfondu. SICAV přebírá rizika, která považuje za přiměřená pro dosažení cílů jednotlivých subfondů. Nemůže přesto zaručit, že dosáhne svých cílů vzhledem k proměnlivosti finančního trhu a jiným rizikům, kterým jsou investice vystaveny. Každý subfond se bude řídit nezávislou investiční strategií, která je stanovena v doplňcích k jednotlivým subfondům, připojených k tomuto prospektu, a bude brát zřetel na investiční omezení. SICAV smí použít takové finančním techniky a nástroje, které jsou zapotřebí pro dobře fungující správu portfolia nebo pro krytí měnových rizik a rizik úrokových sazeb. 3.2 Omezení týkající se investic a půjček Pokud se nedostane do rozporu se specifickými investičními strategiemi a omezeními, které platí pro jednotlivé subfondy tak, jak je dále vysvětleno v dodatcích pro každý subfond, SICAV dodrží limity a omezení stanovená níže pro každý subfond: a) V souvislosti s každým subfondem bude investovat výlučně v: 1. převoditelných cenných papírech, které jsou oficiálně kótovány na burze cenných papírů členského státu Evropské unie ( EU ) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ( OECD ). 2. převoditelných cenných papírech, obchodovaných na dalším regulovaném a uznávaném trhu, který je pravidelně otevřen a zpřístupněn veřejnosti ve státě, již zmíněném výše v pododdíle 1; a 3. nově vydaných převoditelných cenných papírech s výhradou, že podmínky pro vydání obsahují závazek podání žádosti o oficiální kótování na jedné z burz cenných papírů nebo na jednom 9

10 z trhů, podrobněji zmiňovaném v pododdílech 1 a 2 tohoto prospektu a že takové kótování bude pro tyto cenné papíry získáno do 12 měsíců od jejich vydání; Avšak: 4. nesmí investovat více než 10 % čistých aktiv z každého subfondu v jiných převoditelných cenných papírech než těch, které byly zmíněny v předcházejících pododdílech 1 3; 5. nesmí investovat více než 10 % čistých aktiv z každého subfondu v dlužních smlouvách, které nejsou převoditelnými cennými papíry, ale lze je považovat, kvůli jejich charakteristikám, za ekvivalentními k těmto, a to tak, že jsou mimo jiné převoditelné, likvidní a schopné zhodnocení v kteroukoliv dobu; a 6. nesmí získat drahé kovy ani potvrzení pro tento druh zboží. Souhrnné investice, zmiňované výše v pododdílech 4 a 5, nesmějí přesáhnout 10 % čistých aktiv každého subfondu. b) ING Intl nesmí investovat více než 10 % čistých aktiv každého subfondu do převoditelných cenných papírů od stejného emitenta. Souhrnná hodnota převoditelných cenných papírů každého emitenta, v nichž je investováno více než 5 % čistých aktiv z daného subfondu, nesmí přesáhnout 40 % hodnoty čistého jmění. 10% limit zde zmiňovaný může být zvýšen na maximum 35 % v případě převoditelných cenných papírů, které vydal a za něž se zaručil suverénní stát, veřejná agentura nebo úřad z členských států EU nebo mezinárodní instituce veřejného charakteru, v níž má podíl jeden nebo více členských států EU. 40 % limit uvedený v tomto oddíle výše se na takovéto převoditelné cenné papíry nevztahuje. 10 % limit uvedený v tomto pododdíle smí být zvýšen na maximum 25 % v případě obligací, vydaných finanční institucí, která má své oficiální sídlo podle obchodního rejstříku v členské zemi EU a která ze zákona podléhá zvláštnímu veřejnému nařízení pro ochranu zájmů držitelů obligací. Podle zákona musí být výnosy z emisí těchto obligací investovány do aktiv, které dostatečně pokrývají převzaté platební závazky spojené s těmito obligacemi, a musí být uchovány netknuté během jejich celé lhůty platnosti a musí být specificky věnovány na vyplacení jistiny a úroku z obligace v případě selhání vydavatele. Pokud SICAV investuje více než 5 % svých aktiv do takovýchto obligací, vydaných stejným emitentem, souhrnná hodnota těchto investic nesmí přesáhnout 80 % hodnoty celkového jmění subfondu. Limity stanovené v tomto pododdíle b) nesmějí být seskupovány v celek, a tudíž investice v převoditelných cenných papírech od jednoho emitenta, vydané podle tohoto pododdílu, b) nesmějí přesáhnout celkově 35 % čistého jmění příslušného subfondu. Metodou derogace (částečného zrušení předchozího ustanovení) má ING povoleno investovat až 100 % čistých aktiv každého subfondu v převoditelných cenných papírech, které vydaly a za něž ručí členské státy OECD, EU, veřejné agentury nebo úřady z členských států EU nebo mezinárodní instituce veřejného charakteru s účastí jednoho či více členských států EU, za předpokladu, že níže zmíněné převoditelné cenné papíry obsahují alespoň šest různých emisí a že taková jednotlivá emise nepřesahuje 30 % čistého jmění příslušného subfondu. c) ING Intl nemá povoleno získat: 1. takové množství akcií spojených s hlasovacím právem, které by umožnilo uplatnit významný vliv ve správě emitenta; 2. více, než 10 % akcií bez hlasovacího práva od daného emitenta 10 % obligací od daného emitenta 10

11 10 % podílů nebo akcií od dané společnosti zabývající se kolektivními investicemi Limity, stanovené v druhé a třetí položce bodu c) 2 neplatí v době nabytí akcií, jestliže v této době hrubé množství vydaných obligací nebo čisté množství vydaných cenných papírů nemůže být určeno. Omezení specifikovaná v tomto pododdíle c) se nevztahují na převoditelné cenné papíry, které vydala a za něž ručí EU nebo členský stát OECD, státní orgán nebo státní instituce členského státu EU nebo mezinárodní instituce veřejného charakteru, v níž má jedna nebo více členských zemí EU účast. Omezení specifikovaná v tomto pododdíle c) také neplatí v případě akcií, které má v držbě investiční společnost ING Intl z nečlenského státu EU s výhradou následujících podmínek: investiční společnost musí investovat především do cenných papírů pocházejících ze stejného státu, v němž je společnost založena a tyto prostředky musí představovat jediné prostředky, s nimiž ING Intl může investovat do cenných papírů z tohoto státu. Dále pak musí investiční taktiky společnosti vyhovovat článkům a bodům 42, 44, 45 (1) a 45 (2) zákona z 30. března 1988, který se vztahuje na kolektivní investiční podnikání. Pokud budou omezení, specifikovaná ve zmíněných článcích 42 a 44 překročena, poté článek 46 stejného zákona platí mutatis mutandis (s příslušnými změnami). d) Každý subfond smí mít v držbě dodatečné likvidní prostředky. e) Pro každý subfond smí ING Intl dočasně uzavřít půjčky za předpokladu, že nepřesáhnou 10 % čistého jmění příslušného subfondu. f) ING nesmí zastavit, postoupit zárukou, převést bez přijetí dostatečné tržní protihodnoty nebo jakkoliv zatížit majetek subfondu, aby se tak zaručila za dluhy nebo závazky třetí strany nebo jiných subfondů. g) V souvislosti s každým subfondem nesmí ING Intl provádět transakce, týkající se prodeje cenných papírů, které subfond nevlastní. h) ING Intl má povoleno investovat až 5 % čistých aktiv každého subfondu do akcií jiných otevřených společností zabývajících se kolektivními investicemi do převoditelných cenných papírů ve smyslu směrnice Council Directive Evropského společenství z 20. prosince 1985 (85/611/EU), postavené na stejnou úroveň zákonům, předpisům a administrativním ustanovením, které se týkají kolektivních investic do převoditelných cenných papírů. Pokud jsou ING Intl a jiný podnik, jak směrnice uvádí, spojeny ve smyslu společné správy nebo řízení nebo v souvislosti s významnou přímou nebo nepřímou držbou, nabytím akcií nebo jednotek, podnikání je povoleno pouze tehdy, pokud stojí ve stanovách společnosti, že se specializuje na investice v konkrétním geografickém nebo ekonomickém sektoru. Při transakcích, které souvisejí s akciemi v tomto podniku, si ING Intl nesmí nárokovat náklady nebo poplatky běžně účtované za řízení a spravování majetku, který byl do těchto cenných papírů investován. i) ING Intl nesmí poskytnout úvěry nebo dávat záruky ve prospěch třetích stran j) ING Intl je povoleno pro každý subfond získat převoditelné cenné papíry, které nejsou plně splacené za předpokladu, že související subfond má v držbě zásoby likvidních prostředků, které postačují na splacení příslušné zbývající částky. 3.3 Finanční techniky a nástroje SICAV je oprávněna v případě každého subfondu SICAV a podle metod dále ustanovených: - využít technik a nástrojů, které souvisejí s převoditelnými cennými papíry za předpokladu, že jsou v první řadě použity pro účely spolehlivé a řádné správy portfolia, a - využít techniky a nástrojů pro pojištění měnových rizik v souvislosti se spravováním majetku subfondů Techniky a nástroje vztahující se k převoditelným cenným papírům Pro účely řádné správy portfolia smí každý subfond SICAVu činit transakce, které souvisejí s: 11

12 - 1. operacemi, týkající se převoditelných cenných papírů - 2. finančními termínovými obchody a opčními smlouvami - 3. půjčováním a vypůjčováním cenných papírů - 4. dohodami o zpětném odkoupení 1. Operace týkající se opcí na převoditelné cenné papíry Každý subfond smí nakupovat a prodávat opční smlouvy za předpokladu, že se s těmito opcemi obchoduje na uznávaném a regulovaném trhu, který je pravidelně otevřen a zpřístupněn veřejnosti nebo že se s nimi obchoduje na mimoburzovním trhu za předpokladu, že protistranou takovéto opce je vysoce hodnocená finanční instituce, která se specializuje na tyto typy operací a je účastníkem na mimoburzovních trzích. Při uzavírání výše zmíněných transakcí musí být dodržena následující pravidla: 1.1 Pravidla, vztahující se na nákup opcí Souhrn poplatků, které zaplatí subfond za získání zde zmíněných opčních smluv nesmí, spolu s celkovými poplatky, zaplacenými za získání opčních smluv popsaných v pododdíle 2.3, níže, přesáhnout 15 % čisté hodnoty celkového jmění subfondu. 1.2 Pravidla pro zajištění závazků plynoucích z transakcí s krytými opcemi Pokud jsou uzavřeny smlouvy o opčních koupích, subfond musí mít v držbě buď cenné papíry sloužící za podklad kupním opcím, porovnatelné opční smlouvy nebo jiné nástroje jako záruky, které s největší pravděpodobností zajistí adekvátní krytí závazků, plynoucích z těchto smluv. S cennými papíry, které slouží jako podklady pro podepsané opční smlouvy, nesmí být disponováno v době, kdy tyto opce existují, pokud nejsou takovéto opce kryty jinými odpovídajícími opcemi nebo dalšími nástroji, které smějí být použity pro ten samý účel. Stejná pravidla platí pro ekvivalentní opční koupě nebo jiné nástroje, které musí mít subfond v držbě, pokud v době, kdy jsou příslušné opční smlouvy uzavřeny, pro ně nevlastní podkladové cenné papíry. Částečným zrušením tohoto pravidla smí subfond sjednat opční koupi na cenné papíry, které nemá v držbě v době realizace opční smlouvy, s výhradou následujících podmínek: - Uplatněná celková cena (cena akcie x počet opcí) takovéto uzavřené nepokryté opční koupě nepřesáhne 25 % čistého obchodního jmění subfondu; - Subfond musí být vždy schopen zajistit krytí závazků, které vyplývají z takovýchto uzavřených opcí. Sjednává-li subfond opce s právem prodeje, musí je pokrýt po dobu plného trvání opční smlouvy likvidními prostředky, jejichž splacení může protistrana vyžadovat za dodané cenné papíry, které jsou předmětem opce. Uzavře li subfond opční koupě, které nejsou kryty, nese riziko ztráty, které je teoreticky neomezené. V případě sjednání opčního prodeje nese příslušný subfond riziko ztráty, pokud by cena podkladových cenných papírů klesla pod uplatněnou celkovou cenu, tedy na méně, než je dosažené ážio. 1.3 Podmínky a omezení, kterými se řídí uzavírání opčních smluv Souhrn závazků. které plynou z uzavření opčních smluv (s výjimkou opčních koupí, pro něž má subfond dostatečné krytí) a souhrn závazků, které plynou z transakcí uvedených v pododdíle 2.3 níže, nesmí nikdy celkově přesáhnout čisté obchodní jmění příslušného subfondu. 12

13 V této souvislosti je pro účely kalkulace závazek vztahující se k uzavřeným opčním smlouvám roven souhrnu uplatněných celkových cen těchto opcí. 2. Transakce související s termínovými obchody a opcemi na finanční nástroje S výjimkou privátně dohodnutých transakcí, sjednaných podle pododdílu 2.2 níže, se mohou transakce zde popsané vztahovat na smlouvy, s nimiž se obchoduje na uznávaném a regulovaném trhu, který je pravidelně otevřen zpřístupněn veřejnosti. Tyto transakce smějí být podnikány pro pojištění před ztrátou, s výhradou podmínek ustanovených níže. 2.1 Transakce, zamýšlené jako pojištění rizik, která jsou spojena s trendy akciového trhu. Každý subfond smí prodávat termínové obchody na akciové indexy, nebo jiné finanční nástroje nebo indexy za účelem globálního pojištění proti rizikům nepříznivých trendů akciového trhu. Každý subfond smí také uzavřít opční koupě nebo nakoupit opce na indexy za tím samým účelem. Aby byl splněn účel pojištění výše zmíněných transakcí, je zde nutný předpoklad existence dostatečného vzájemného vztahu mezi strukturou použitého indexu a složením souvisejícího portfolia subfondu. V zásadě souhrn závazků, který se týká smluv o termínových obchodech, smluv o indexových opcích nebo úrokových sazeb nesmí přesáhnout oceněnou celkovou tržní hodnotu cenných papírů, které na trhu odpovídajícímu každému indexu, subfond vlastní. 2.2 Transakce, zamýšlené jako pojištění proti rizikům kolísání úrokových sazeb. Každý subfond smí uzavřít smlouvy o termínových obchodech s úrokovými sazbami jako globální pojištění proti kolísání úrokových sazeb. Za stejným účelem smí každý subfond také uzavřít opční smlouvy na úrokové sazby, ať na regulovaném trhu nebo na mimoburzovním trhu, nebo podepsat privátní smlouvu o výměně úrokových sazeb. Protistranou pro veškeré tyto transakce bude pouze vysoce hodnocená finanční instituce, která se specializuje na tento typ operací. Souhrn závazků subfondu, vztahujících se na smlouvy o termínových obchodech, opční smlouvy a výměnu úrokových sazeb nesmí v zásadě přesáhnout odhadovanou celkovou tržní hodnotu pojišťovaných aktiv, které tento subfond vlastní ve měně, jmenované ve zmíněných smlouvách. 2.3 Transakce prováděné za jiným účelem než je pojištění proti riziku Smlouvy o termínových obchodech a trhy s opcemi jsou výjimečně nestálé a riziko ztráty je zde velmi vysoké. Kromě opčních smluv na převoditelné cenné papíry a měnových smluv, smí každý subfond za jiným účelem než je jištění nakoupit a prodat smlouvy o termínových obchodech a opční smlouvy na jakýkoliv typ finančního nástroje za předpokladu, že celkové závazky plynoucí z takovýchto kupních a prodejních transakcí, spolu se souhrnem závazků plynoucích z podepsání opčních smluv na cenné papíry, nikdy nepřesáhne čisté obchodní jmění příslušného subfondu. Uzavření opčních koupí na převoditelné cenné papíry, které má příslušný subfond adekvátně kryté se nebude započítávat do souhrnu závazků zmíněných výše. V této souvislosti jsou závazky plynoucí z jiných transakcí než opcí na převoditelné cenné papíry definovány následovně: - závazek plynoucí ze smluv o termínových obchodech bude považován za ekvivalentní likvidační hodnotě čistých prostředků, stanovených v těchto smlouvách v totožných finančních instrumentech (po určení čisté prodejní a kupní sumy), bez toho aby bylo bráno do úvahy příslušné datum splatnosti; 13

14 - závazek plynoucí z nakoupených a uzavřených opčních smluv je roven sumě uplatněných celkových cen opcí, obsahujících čisté hodnoty jednotlivých podkladových aktiv, bez toho, aby se brala v úvahu příslušná data splatnosti. Vezměte na vědomí, že celková částka ážií uhrazených k získání nesplacených výzev (k zaplacení akcií) a opcí s právem prodeje, na které je zde odkazováno, nesmí spolu s celkovou částkou ažií zaplacených za nabytí výzev (práv vyrovnat závazek před splatností) a opcí u převoditelných cenných papírů zmiňovaných v pododdíle 1.1. výše, přesáhnout 15 % čistého obchodního jmění subfondu. Každý subfond smí použít termínovou devizovou smlouvu pro účely posílení správy portfolia a s přihlédnutím k vedení na základě důležitých údajů nebo indexů. 3. Půjčování a vypůjčování cenných papírů SICAV smí, pro každý subfond, uzavírat půjčky a výpůjčky cenných papírů za předpokladu, že dodrží pravidla stanovená níže. 3.1 Pravidla, která zajišťují správnou realizaci půjčování a vypůjčování Subfond smí půjčovat a vypůjčovat si cenné papíry prostřednictvím standardizovaného systému, který organizuje uznávaná clearingová korporace nebo prostřednictvím prvotřídního finančního ústavu, který se specializuje na tyto typy transakcí. Jako součást těchto půjček musí SICAV v principu obdržet záruku ve prospěch subfondu. Při uzavírání smlouvy o půjčce se musí tato záruka rovnat alespoň oceněné hodnotě půjčených cenných papírů. Záruka musí být poskytnuta ve formě likvidních prostředků nebo cenných papírů, které vydaly členské státy OECD, nebo jejich místní vládní úřady nebo podniky Evropského společenství, regionální nebo celosvětové nadnárodní instituce a organizace a musí být blokovány ve prospěch příslušného dílčího fondu až do té doby, dokud smlouva o půjčce nevyprší. Taková záruka nebude požadována, pokud je půjčení cenných papírů realizováno prostřednictvím Cedel Bank nebo Euroclear nebo prostřednictvím jakékoliv jiné organizace, která zaručí věřiteli náhradu za půjčené cenné papíry, a to zárukou nebo jinak. 3.2 Podmínky a limity, jimiž se řídí transakce při půjčování a vypůjčování Pro každý subfond nesmí transakce půjčování cenných papírů zahrnovat více než 50 % odhadnuté celkové hodnoty cenných papírů v portfoliu daného subfondu. Tento limit neplatí v případech, kdy může být smlouva zrušena a kdy lze kdykoliv získat za půjčené cenné papíry náhradu. Transakce, týkající se půjčování a vypůjčování cenných papírů, nesmějí přesáhnout dobu 30 dní. S cennými papíry, které si subfond vypůjčí, nesmí být nijak během doby, v níž je dílčí fond v držbě, disponováno, pokud nejsou kryty dostatečnými finančními prostředky, které umožňují subfondu vypůjčené cenné papíry vrátit. Transakce, týkající se vypůjčování, nesmějí přesáhnout 50 % zjištěné celkové hodnoty portfolia cenných papírů subfondu. Subfond si smí vypůjčit cenné papíry za následujících okolností v souvislosti s vyrovnáním prodejní transakce: a) během doby výpůjčky, kdy dochází ke změně formy cenných papírů b) pokud byly cenné papíry zapůjčeny, ale nebyly včas dodány c) k zamezení chybné úhrady, kdy uschovatel nedoručí. 4. Dohody o zpětném odkoupení Pro každý subfond smí SICAV jako podporu uzavřít dohody o zpětném odkoupení zahrnující nákup a prodej cenných papírů, jejichž uzavření opravňuje prodejce vykoupit cenné papíry zpět od kupujícího, kterému byly prodány za cenu a v den, dohodnutý oběma stranami při podepsání takovéto smlouvy. 14

15 SICAV smí v dohodách o zpětném odkoupení jednat v zastoupení svých subfondů buď jako kupující, nebo prodávající. Realizace těchto transakcí v takovém zastoupení však podléhá následujícím pravidlům: 4.1 Pravidla k zajištění řádného uzavření dohod o zpětném odkoupení. SICAV nesmí koupit nebo prodat cenné papíry v zastoupení svých subfondů v souvislosti s dohodou o zpětném odkoupení, pokud není protistranou prvotřídní finanční instituce, která se specializuje na tento typ transakcí. 4.2 Podmínky a omezení, jimiž se řídí dohody o zpětném odkoupení Během lhůty platnosti smlouvy o zpětném odkoupení SICAV nesmí prodat cenné papíry kryté smlouvou buď před tím, než protistrana cenné papíry vykoupila zpět, nebo před vypršením doby vymezené pro zpětné odkoupení. SICAV musí zajistit, aby takové operace zpětného odkoupení byly udržovány na úrovni a v množství, kdy bude možné kdykoliv splnit závazky, plynoucí z těchto smluv Techniky a nástroje pro pojištění devizových rizik, kterým je SICAV vystavena v souvislosti se správou svého majetku Aby uchránil svá současná a budoucí aktiva od kolísání devizového kurzu, smí každý subfond uzavřít transakce, jejichž účelem je prodej termínových devizových smluv a uzavření opčních koupí nebo nákup prodejních opcí na oběživo. Transakce zde zmiňované mohou zahrnovat smlouvy, s kterými se obchoduje na uznávaném a regulovaném trhu a který je pravidelně otevřen a přístupný veřejnosti, nebo na mimoburzovním trhu za předpokladu, že protistranou pro takové transakce je vysoce hodnocená finanční instituce, která se specializuje na tento typ obchodů. Za stejným účelem smí každý subfond také podepsat termínové prodeje na měny nebo devizové oběživo na bázi privátních smluv uzavřených s prvotřídními finančními institucemi, které se specializují na tyto typy transakcí. Pojišťovací cíl výše zmíněných transakcí předpokládá existenci přímého vztahu mezi těmito transakcemi a aktivy nebo pasivy, které mají být takto jištěny. To znamená, že transakce provedená v konkrétní měně nesmí v principu přesáhnout odhadovanou hodnotu souhrnu aktiv v této měně, nebo přesáhnout dobu, během níž jsou tato aktiva v držbě nebo tyto závazky vznikly. 4. Investice do ING Intl 4.1 Určení čistého obchodního jmění Čisté obchodní jmění každého subfondu bude vyjádřeno v měně, která je plně popsána v dodatku ke každému subfondu. Den, ke kterému je pro daný subfond čisté obchodní jmění určeno, je označován den ocenění. Konkrétně, čisté obchodní jmění bude určeno tak, že hodnota celkových čistých aktiv v akciích příslušného subfondu se bude dělit celkovým počtem takových akcií, vydaných ke dni ocenění. Pokud má subfond v emisi více než jednu třídu akcií, správce bude počítat čisté obchodní jmění každé třídy akcie tak, že vydělí díl čistého obchodního jmění konkrétní třídy akcií příslušného subfondu počtem akcií takovéto třídy příslušného subfondu, které byly vydány ke dni ocenění. Pokud den ocenění jednoho nebo více subfondů připadne na státní svátek nebo bankovní volno v Lucemburku nebo ve finančním centru, které představenstvo považuje za podstatné pro vyhodnocení významného dílu aktiv subfondu, dnem ocenění těchto nebo tohoto subfondu bude následující pracovní den v Lucemburku nebo v popsaných finančních centrech. 15

16 Při vydání nové emise budou celková čistá aktiva, rozmístěna v kategoriích akcií A a B subfondu, určena vynásobením počtu takových akcií v emisi počáteční emisní cenou. Následně budou celková rozdělená čistá aktiva upravena na základě vyplácení dividend a upisování /zpětný odkup takto: - pokaždé při rozdělování výnosu na distribuční akcie bude čisté obchodní jmění akcií této kategorie A sníženo o rozdělenou částku (což znamená, že procento čistého obchodního jmění akcií této kategorie se sníží), zatímco čisté obchodní jmění kapitalizačních akcií zůstane nezměněno (což znamená, že procento čistého obchodního jmění kapitalizačních akcií se zvýší.) - při vydání a zpětném odkupu akcií bude celková hodnota aktiv příslušné kategorie A nebo B zvýšena nebo snížena o vydanou nebo přijatou částku. Čistá aktiva subfondu budou vyhodnocena tak, že od celkových aktiv se odečtou celková pasiva. 4.2 Aktiva a pasiva Aktiva SICAV zahrnují obzvláště: 1. veškerou pokladní i uloženou hotovost, včetně splatných úroků, ještě nevyinkasovaných a úroků, narostlých k těmto vkladům ke dni ocenění; 2. všechny směnky a platební poukázky splatné na požádání a účty dlužníků včetně příjmu z prodeje cenných papírů, u nichž ještě tyto výnosy nebyly obdrženy); 3. všechny cenné papíry, jednotky, akcie, obligace, opce nebo upisovací práva a jiné investice a cenné papíry převoditelné indosamentem, které SICAV vlastní 4. všechny dividendy a distribuční výnosy, jakožto pohledávky SICAV v hotovosti nebo cenných papírech, pokud si je jich SICAV vědoma; 5. všechny splatné úroky, ale dosud neobdržené a všechny úroky uznané ke dni ocenění u cenných papírů, které SICAV vlastní, pokud tyto úroky nejsou zahrnuty v jistině těchto cenných papírů; 6. náklady na vznik SICAV, pokud nebyly umořeny; 7. všechny zálohované výdaje, bez ohledu na jejich charakter; 8. veškeré jiné jmění, bez ohledu na jeho charakter. Pasiva SICAVu budou obzvláště zahrnovat: 1. všechny výpůjčky, splatné směnky a nevyrovnané pohledávky věřitelů; 2. všechna známá pasiva, včetně všech splatných smluvních závazků, které zahrnují platby v hotovosti nebo v naturáliích (včetně částky dividend, které SICAV deklarovala, ale ještě nesplatila); 3. všechny rezervy autorizované nebo schválené Představenstvem, obzvláště ty, které byly ponechány stranou kvůli možnému znehodnocení určitých investic; 4. všechny ostatní závazky SICAV, bez ohledu na jejich podstatu, včetně těch, představujících různé poplatky a výdaje popsané v pododdíle 6.3, který se týká výdajů a poplatků. 4.3 Ocenění aktiv a pasiv 1. ocenění jakéhokoliv cenného papíru, včetně opcí a jiných smluv, kótovaných nebo obchodovaných na oficiální burze cenných papírů nebo na jiném uznávaném a regulovaném trhu otevřeném pro veřejnost bude vycházet z konečné ceny (poslední známá cena ke dni ocenění) a, pokud se je tento cenný papír obchodovaný na několika trzích, na základě poslední známé ceny z trhu, který je považován za hlavní trh pro obchod s tímto cenným papírem. Pokud není konečná cena reprezentativní a typická, ocenění bude založeno na pravděpodobné prodejné hodnotě, kterou s náležitou opatrností a v dobré víře odhadne představenstvo; 2. cenné papíry a finanční nástroje tak, jak jsou zmíněny v poddíle 3.3, které nejsou okótovány (registrovány) nebo s nimiž se neobchoduje na burze cenných papírů nebo na jakémkoliv jiném uznávaném a regulovaném trhu, otevřeném pro veřejnost budou ohodnoceny na základě pravděpodobné prodejné hodnoty, kterou s náležitou opatrností a v dobré víře odhadne představenstvo; 3. veškerá ostatní aktiva a pasiva budou oceněna podle jejich uvedené jmenovité hodnoty za předpokladu, že: - se zdá nepravděpodobné, že aktiva budou plně prodejná, představenstvo provede opatrně a v dobré víře vhodnou cenovou úpravu; a 16

17 - pokud závazek nebo finanční zajištění nemá žádnou nominální hodnotu, představenstvo provede opatrně a v dobré víře její odhad; 4. Veškerá aktiva a pasiva vyjádřená v jiné, než základní měně příslušného subfondu budou přepočtena podle směnného kurzu platného na devizovém trhu ke dni ocenění. V této souvislosti budou brány v úvahu nástroje pro pojištění před ztrátou použité pro krytí devizových rizik. Každá z akcií SICAV bude v průběhu zpětného odkupu považována za akcii vydanou a nadále existující až do uzavření obchodu k datu ocenění, které bylo použito pro zpětný odkup takovéto akcie, a výkupní cena bude považována za pasivum SICAV od uzavření obchodu k témuž datu, dokud nebude uhrazena. Každá akcie, kterou SICAV vydá v souladu s obdrženými žádostmi o upisování bude považována za vydanou od uzavření obchodu ke dni zjištění její ceny a tato cena bude považována za částku dlužnou SICAV, dokud ji SICAV neobdrží. Tak dalece, jak jen to bude možné, budou k datu ocenění brány do úvahy všechny nevyřízené operace. V souvislosti se vztahy mezi akcionáři každého subfondu, bude s každým subfondem nakládáno a zacházeno jako se samostatnou entitou, řízenou a spravovanou odděleně. Každému subfondu přísluší určité jmění a závazky, výnosy a výdaje. Obecné jmění, závazky, výnosy a výdaje, které nemohou být připsány na účet jednoho subfondu budou rozděleny mezi všechny subfondy v poměru k jejich příslušným čistým aktivům Upisování, zpětný odkup a přeměna akcií Žádosti o upisování, zpětný odkup a přeměnu akcií musí obdržet SICAV v Lucemburku písemně nebo telexovou či faxovou zprávou ne později, než v (lucemburského času) ke dni, který předchází dni ocenění, pokud mají být tyto vyřízeny ke dni ocenění anebo, pokud to není vhodné, tak dle termínu, který je specifikován v dodatku pro příslušný subfond. Žádosti obdržené po této uzávěrce budou vyřizovány k následujícímu datu ocenění. Pracovní den je definován jako den, kdy jsou banky v Lucemburku otevřené. Takové žádosti musí obsahovat číslo, třídu, kategorii a podkategorii akcií (subfond, třídu, kategorii a podkategorii) tak, jak náleží, a kde je potřeba, i instrukce o splatnosti. Neexistují žádná omezení týkající se minimální nebo maximální velikosti objednávky. SICAV vydá, splatí a přemění i zlomky akcií, pokud ovšem si akcionář nepřeje provést takové transakce prostřednictvím fyzické dodávky akciových certifikátů. V takových případech lze uskutečnit vydání, splacení a přeměnu akcií jen u celkového počtu akcií. Veškeré vydání a zpětný odkup akcií bude platné od uzavření obchodu k příslušnému datu ocenění. Veškeré platby ve prospěch SICAV nebo platby, které má SICAV uskutečnit budou splatné do tří pracovních dnů od data ocenění. SICAV neumožňuje žádné praktiky související s tržním načasováním (tak, jak je definováno v oběžníku 04/146 jako druh bankovní (obchodní) transakce nebo metody, pomocí které investor systematicky upisuje a odkupuje nebo směňuje podíly nebo akcie toho samého podniku kolektivního investování během krátké doby, a využívá tak časové rozdíly a/nebo nedostatky nebo rozdíly v metodě stanovení čisté hodnoty aktiv podniku kolektivního investování) a SICAV má právo odmítnout příkazy k upisování a směně takového investora, u kterého SICAV může mít podezření, že využívá takových praktik a může přijmout, bude-li to nutné, veškerá nezbytná opatření za účelem ochrany ostatních investorů SICAV před takovými praktikami Vydání a upisování akcií Akcie budou vydány za cenu, vycházející z čistého obchodního jmění na akcii ke dni ocenění. Emisní cena smí být zvýšena o maximální vstupní poplatek ve výši 5 % čistého obchodního jmění, který je splatný zmocněncům, oprávněným přijímat žádosti o upisování. (Pro další podrobnosti na toto téma viz dodatky k subfondům). Emisní cena bude uhrazena upisovatelem v měně příslušné třídy sub-fondu. Při upisování v jiné měně, náklady v souvislosti se směnou na měnu příslušné třídy sub-fondu, budou uhrazeny upisovatelem. 17

18 SICAV si vyhrazuje právo: a) odmítnout všechny nebo část žádostí o upisování akcií; a b) kdykoliv zpět odkoupit (splatit) akcie, které mají v držbě osoby, neoprávněné nakupovat nebo vlastnit akcie SICAV Listinné akcie (dále též akciové certifikáty), pokud je vyžadováno, budou převedeny na upisovatele, jakmile to bude možné poté, co budou obdrženy výnosy z upisování. K emisní ceně mohou být přidány následující poplatky: daně, cla a kolky uplatňovatelné při upisování a poplatky splatné distribučním zástupcům za fyzickou dodávku akciových certifikátů. V zemích Beneluxu bude poplatek za dodávku akciových certifikátů činit 0,5 % čistého obchodního jmění upsaných akcií, s výhradou maxima ve výši 249,58 EUR. V jiných zemích odpovídá sazba tohoto poplatku místní praxi Zpětný odkup akcií Akcie budou spláceny, s výjimkou zvláštních okolností, za cenu vycházející z čistého obchodního jmění na akcii ke dni ocenění. Zvláštními okolnostmi se rozumí situace, kde nelze logicky očekávat, že SICAV splatí akcie, pokud zájmy většiny existujících akcionářů mohou být nepřiměřeně poškozeny. Za zpětný odkup nejsou stanoveny žádné poplatky, pokud není v dodatcích k subfondům specifikováno jinak. Platba bude uskutečněna pod podmínkou přijetí žádosti o zpětný odkup a připojených akciových certifikátů s nesplacenými kupony tam, kde je to žádoucí. Představenstvo může rozhodnout o přijetí úhrad v hotovosti nebo v naturáliích. V takovém případě auditor SICAV podá zprávu o odkupech provedených jinak než za hotové Přeměna akcií Akcionáři mohou požádat o přeměnu jakýchkoliv akcií jakékoliv kategorie nebo subfondu na akcie jakékoliv jiné kategorie nebo subfondu za předpokladu, že jde o akcie stejné třídy. Akcionáři by měli specifikovat číslo, subfond, třídu a kategorii akcií, které mají být přeměněny a stejné údaje nově požadovaných akcií. Akcie různých tříd jsou nesměnitelné. Akcie podléhající žádosti o přeměnu budou vydány a splaceny za cenu odpovídající čisté hodnotě aktiv na akcii k poslednímu datu ocenění. Po provedení přeměny SICAV oznámí žadateli číslo nových akcií a jejich novou emisní cenu. Kde je to vyžadováno, musí být k žádosti přiloženy akciové certifikáty spolu s nesplacenými kupony připojenými k písemnému potvrzení o vlastněných akciích. Akciové certifikáty nebo potvrzení o vlastněných akciích, budou, je-li to vyžadováno, předána zpět upisovatelům, jakmile to po uskutečnění směny bude možné. Peněžní částky odpovídající zlomkům akcií, které nebyly na základě přeměny vydány, budou akcionářům vráceny. Z právní perspektivy se bude s přeměnami zacházet jako s upisováním a zpětným odkupem u příslušných subfondů. V podstatě nemohou být za směnečné operace uplatňovány žádné poplatky, pokud není v dodatcích pro příslušné subfondy specifikováno jinak. Akcionáři by měli vzít na vědomí, že nemohou převést akcie jedné třídy v sub-fondu na akcie jiné třídy příslušných sub-fondů jiné třídy nebo jiného sub-fondu bez předchozího schválení představenstva společnosti. Představenstvo vždy zajistí, že stejné zacházení s akcionáři bude v tomto ohledu dodrženo. Jakákoliv přeměna bude akceptována za předpokladu, že bude vyhověno podmínkám, kterými se řídí přístup k akciím dané třídy, druhu nebo pod-druhu. 4.5 Omezení pro zpětný odkup a přeměny 18

19 Pokud žádosti pro zpětný odkup a/nebo nebo přeměny akcií u subfondu přesáhnou k jednomu datu ocenění úroveň 15 % v souvislosti s počtem akcií vydaných pro tento subfond, Představenstvo smí rozhodnout, že takové zpětné odkupy a přeměny budou o příslušný poměr sníženy. Zpětný odkup a přeměny, které nebyly uskutečněny vlivem takovéhoto proporcionálního omezení budou prioritně provedeny k následujícímu datu hodnocení. Přeměna kapitalizovaných akcií na distribuční akcie stejného subfondu, a naopak, nebude podléhat tomuto omezení. 5. Politika rozdělování dividend 5.1 Kategorie A (Distribuční) Každý rok na valné hromadě akcionářů držitelé distribučních akcií každé třídy akcií a subfondu hlasují o rozdělování, které navrhuje představenstvo s ohledem na každý subfond a třídu akcií. Dividendy lze platit jak z čistého příjmu, tak z čistého kapitálového výnosu z investic, ať už realizovaných či nerealizovaných. Akcionáři budou moci své dividendy reinvestovat bez dalších poplatků. Tam, kde je to považováno za správné, může představenstvo rozhodnout o prozatímní výplatě části dividendy. 5.2 Kategorie B (kapitalizační) Zde se běžně nepočítá s žádným rozdělováním dividend. Výnos bude použit na zvýšení čistého obchodního jmění akcií (růst kapitálu), po odečtení všeobecných nákladů. Přesto smí představenstvo učinit rozhodnutí o rozdělení volných akcií/podílů. 5.3 Obecné poznámky Navrhované vyplácení dividendy se bude konat v souladu s příslušnými předpisy a za předpokladu, že po rozdělení dividend neklesne čisté obchodní jmění SICAV pod minimální kapitál stanovený zákonem z 30. března Rozdělení výnosu bude provedeno po předložení příslušného akciového kuponu nebo akciového certifikátu. Dividendy, nenárokované do pěti let od jejich vyplacení nebudou po této lhůtě již splatné osobám oprávněným pro jejich příjem, ale připadají zpět příslušnému subfondu. Žádný úrok nebude vyplácen z dividend, které jsou splatné, ale v držení společností ve prospěch akcionářů. Představenstvo určí, v souladu se zákonem, dobu a místo, kde dividendy budou vypláceny, jakož i způsob, jakým akcionáři budou informováni o výplatě dividend. 6 Poplatky, výdaje a náklady, zdanění 6.1 Manažerský poplatek (odměna za správu) V souladu s podmínkami jmenování ze strany SICAV ING Investment Management Luxembourg S.A., SICAV uhradí ING Investment Management Luxembourg S.A. roční odměnu vypočítanou z čistých aktiv subfondu, jak je popsáno v dodatku ke každému subfondu, splatnou na měsíční bázi podle výpočtu k poslednímu dni ocenění v měsíci. 6.2 Poplatky bance depozitáře a centrálnímu správci Navíc k Dohodě o správcovských službách a Dohodě o službách uschovatele, ING Luxembourg S.A., může obdržet provizi od každého sub-fondu SICAV v souladu s běžnou praxí v Lucembursku. 19

20 Depozitář bude také oprávněn přijmout od SICAV náhradu za určité výdaje třetí strany, vzniklé při vyrovnání jejích poplatků. Takové výdaje budou zahrnovat registrační poplatky spojené se záznamem o prodeji převoditelných cenných papírů a poplatků uhrazených třetím stranám za smlouvy o obchodním partnerství. Tento seznam nelze považovat za vyčerpávající. 6.3 Výdaje a náklady SICAV ponese, bez toho, aby byly považovány za vyčerpávající, následující výdaje a náklady: výdaje za založení a náklady za následné dodatky k prospektu a stanovám společnosti, poplatky a výdaje splatné investičnímu poradci/ům, manažerovi/ům, zmocněnci/ům pro převod a platby nebo jiným autorizovaným zástupcům SICAV, včetně jejích stálých zástupců v zemích, kde je registrována, náklady na právní výpomoc a prověření výročních zpráv SICAV, náklady na tisk a zveřejnění dokumentů, připravených pro účely podpory prodeje akcií, náklady na tisk výročních a prozatímních finančních zpráv SICAV, náklady na organizaci valných hromad akcionářů a zasedání představenstva, registrační poplatky, veškerá cla a daně vymáhaná vládními úřady a burzami cenných papírů, náklady na uveřejnění emisních a výkupních cen, stejně tak, jako jiné provozní náklady, včetně finančních, bankovních a makléřských výdajů vzniklých při nákupu nebo prodeji majetku či jiného, a všechny ostatní správní náklady, které se týkají aktivit SICAV. Náklady na založení SICAV byly oceněny na počáteční hodnotu , 38 EUR. Tyto náklady nesou subfondy, které byly založeny k datu zapsání do obchodního rejstříku a splácejí je během prvních pěti finančních let každého subfondu. Náklady vztahující se k vytvoření a emisi akcií dalších subfondů ponesou příslušné subfondy a budou umořovány po pět let od data zahájení činnosti těchto subfondů. Pokud se týká vydání různých tříd akcií SICAV, náklady na takovéto vydání budou přiděleny výlučně k části aktiv, která přísluší takovým třídám akcií. 6.4 Zdanění V souladu se současnou legislativou a současnou praxí, SICAV nepodléhá žádnému lucemburským daním z příjmu nebo kapitálových výnosů, a stejně tak dividendy, které SICAV vyplácí nepodléhají lucemburské srážkové dani z výnosu cenných papírů. SICAV však podléhá celostátní dani, také známé jako daň z upisování akcií v sazbě 0,05 % p.a. na akcii, pokud není v příslušném dodatku k subfondu stanoveno jinak. Tato daň je splatná čtvrtletně při určení čistého obchodního jmění každého subfondu. Některé z výnosů portfolia SICAV, ve formě dividend a úroků, mohou podléhat daním o různých výměrech, které jsou odečítány při vzniku v zemi původu. Za stávající legislativy akcionáři nepodléhají žádným daním v Lucembursku z kapitálových výnosů, příjmů, darů nebo dědictví, nebo srážkové daně, pokud mají domicil, jsou residenty nebo mají trvalý pobyt v Lucembursku, nebo jsou bývalí rezidenti země, jenž vlastní více než 10 % akciového kapitálu, nebo 25 % akcií, jestliže akcie byly nabyty před 1. lednem 2002, a nedošlo ke zvýšení do roku 2007 (ve smyslu 100 (2), (3) novelizovaného zákona ze 4. prosince 1967 o zdanění příjmu, řádně novelizovaného 21. prosince 2001). Výše uvedená ustanovení jsou založena na současně platných zákonech a praxi s výhradou pozdějších možných doplňků. Budoucím akcionářů se doporučuje získat informace a pokud bude potřeba, rady, týkající se zákonům a předpisům (především těch souvisejících se zdaněním a devizovou kontrolou), které pro ně platí v případě upisování a nákupu, držby a prodeje akcií v zemi původu, místě bydliště nebo sídle. 7. Správcovská společnost ING Investment Management Luxembourg S.A. byla jmenována představenstvem správcovskou společností SICAV. ING Investment Management Luxembourg S.A. byla zřízena ve formě veřejné společnosti s ručením omezením akciemi akciové společnosti ( société anonyme ) v souladu se zákonem z 10. srpna 1915 o obchodních 20

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

ING INDEX LINKED FUND II SICAV

ING INDEX LINKED FUND II SICAV ING INDEX LINKED FUND II SICAV PROSPEKT Lucemburk, září 2004 Upisování akcií SICAV bude platné pouze tehdy, je-li realizováno ve shodě s platným prospektem a připojenou poslední dostupnou výroční zprávou

Více

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 300.000.000 Kč Dluhopisy s výnosem závislým na souboru indexů a koši akcií splatné v roce 2011, emisní kurz 100,00 % jmenovité hodnoty ISIN CZ0003701237 Tento

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Shortování cenných papírů (Formulář o přijetí)... 4 Článek 4. Execution only...

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Česká pojišťovna a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Sub-fond PARETURN, investiční společnosti s variabilním kapitálem podle práva Lucemburska ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Z SRPNA 2009 Zjednodušený prospekt obsahuje

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ING International SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen Obsah Strana A. SPOLEČNOST.... Informace týkající se investování... Subscriptions, redemptions and conversions... a) Upisování b) Odkupy c)

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka dluhopisů, jakož i náležitosti dluhopisů a jejich emise. Dluhopisy

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Představenstvo akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost, IČ 27755291, se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01,

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

Informace o podfondu ČSOB Premium 12

Informace o podfondu ČSOB Premium 12 Informace o podfondu ČSOB Premium 12 1. Základní detaily 1.1. Název: ČSOB Premium 12 1.2. Datum otevření: Od 7. listopadu 2011 do 4. ledna 2012 (včetně) 1.3. Trvání: Omezena do 31. ledna 2017 1.4. Kotace

Více

ING Index Linked Fund II

ING Index Linked Fund II ING Index Linked Fund II SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen 2005 1 Obsah Strana I. SPOLEČNOST... A. Informace týkající se investování... B. Subscriptions, redemptions and conversions... 1. Upisování

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. podřízené dluhopisy pevným úrokovým výnosem

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. podřízené dluhopisy pevným úrokovým výnosem EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ podřízené dluhopisy pevným úrokovým výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 125 000 000 Kč splatné v roce 2016 ISIN CZ0003702953 Emisní kurz: 102,21

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTÉČNÍ

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments 6. dubna 2010 Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments Dovolujeme si Vás informovat o tom, že dne 1. dubna 2010 se sloučily společnosti BNP Paribas Investment Partners

Více