Příklad dobré praxe VII

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklad dobré praxe VII"

Transkript

1 Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/ Příklad dobré praxe VII z realizace kariérového poradenství Mgr. Václav Štrof 2010

2 PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Základním cílem kariérového poradenství na střední škole je pomoc žákům při jejich rozhodování o budoucí kariéře. Kariérový poradce by v žádném případě neměl být ten, kdo učiní rozhodnutí za žáka, ale na druhé straně ani pasivní člen, který je schopen žákovi poskytnout pouze informace technického rázu, týkající se vyplnění přihlášky na vysokou školu. Kariérový poradce by tedy měl tvořit jakýsi styčný bod, ve kterém se stýkají informace ohledně trhu práce z různých zdrojů a úhlů pohledu a ze kterého na druhé straně vycházejí informace, které ovlivňují přípravu žáků na škole a jsou různými kanály předávány žákům tak, aby výsledkem tohoto procesu bylo takové rozhodnutí žáka o jeho budoucí kariéře, které povede k jeho pracovní úspěšnosti. Při tomto procesu kariérový poradce úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, žáky a i jejich rodiči. Co je myšleno pod pojmem pracovní úspěšnost? Člověk úspěšný na trhu práce: Má práci To je zcela základní cíl přípravy mladých lidí na střední škole a tedy i základní a nejhlavnější úkol kariérového poradenství. Brány středních škol by měli opouštět absolventi, kteří jsou připraveni uspět minimálně po pracovní stránce, tedy mají práci, která: a) Se mu daří Jinými slovy má veškeré kompetence, které ke své práci potřebuje, nebo je schopen si tyto kompetence pružně doplňovat. b) Má budoucnost Tedy, již na začátku své kariéry se zaměřil na obory, které nejsou atraktivní momentálně, ale obory, které budou žádané i v středně a dlouhodobém měřítku. Navíc je připraven se pružně přizpůsobit změnám na trhu práce formami dalšího studia, rekvalifikacemi apod. c) Uspokojí jeho materiální potřeby Tedy není nucen přijmout jakoukoliv práci, nýbrž je dostatečně kvalifikovaný, aby si mohl vybrat kvalitní a dobře hodnocenou prácí d) Ho baví Vybraný obor musí také odpovídat absolventovým předpokladům a zájmům tak, aby ho práce zajímala a tudíž v ní byl kreativní a realizoval se v ní. Má li být úspěšně dosažen základní cíl, tedy, že absolvent střední školy bude mít práci, je nezbytně nutné, aby kariérové poradenství bylo realizováno na třech úrovních. Strategické Ovlivňování školních vzdělávacích programů tak, aby zahrnovaly přípravu na kompetence společností žádané. Kariérový poradce ve spolupráci s ostatními pedagogy upravuje vzdělávací programy tak, aby co nejlépe odrážely požadavky společnosti. To se tedy samozřejmě dotkne všech studentů Skupinové Tyto aktivity již budou zacíleny na specifickou skupinu tak aby doplnily vzdělávací programy o specifické informace například pro zájemce o specifický obor, určitou vysokou školu, nebo pro studenty určitého ročníku tak aby podpořili jejich motivaci k práci apod. Individuální Na tomto stupni se již jedná o práci s jednotlivými žáky, kde jsou jim předložena data, která jim usnadní orientaci na trhu práce a v možnostech, které mají tak, aby jejich konečné rozhodnutí bylo co možná nejoptimálnější.

3 V následujícím textu je naznačeno schéma kariérového poradenství na střední škole, které přesněji vyjasní pozici kariérového poradce a informační toky, které zajišťují, aby kariérové poradenství dosahovalo maximální efektivity. Příprava a nácvik kompetencí potřebných pro budoucí povolání Tento bod se nejvíce promítne na strategické, tedy celo školní úrovni. Kariérový poradce zde s dalšími pedagogy definuje požadavky na školní vzdělávací program (ŠVP) takové, které nejlépe odrážejí požadavky společnosti. ŠVP je následně na základě těchto doporučení upravován. Tím je zaručeno, že všichni žáci školy jsou cvičeni v kompetencích skutečně žádaných a potřebných, čímž je splněn základní předpoklad k jejich úspěšnému zvládání budoucí profese. Firmy Sociální partneři Informační zdroje o požadovaných kompetencích. Např. Národní soustava kvalifikací Metodik celoživotního vzdělávání Kariérový poradce Ředitelka školy Zástupce pro vzdělávání Vedoucí předmětových sekcí Rodiče Obrázek 1 Schéma toku informací pro aktivní ovlivňování tvorby ŠVP

4 Na skupinové úrovni kariérový poradce organizuje přednášky, projektové dny, exkurze a podobné aktivity pro vybrané skupiny žáků tak, aby byly dále doplněny kompetence, které v rámci výuky procvičit nelze, nebo jsou procvičeny pouze částečně. Na individuální úrovni pak kariérový poradce upozorňuje jednotlivé žáky na požadavky kladené pozicí o kterou se žák uchází tak, aby si mohl případně potřebné kompetence doplnit. Kariérový poradce je schopen mu poskytnout přehled možností, jak, popř. kde, lze danou kompetenci natrénovat. Přijímací pohovor nanečisto Jako příklad skupinové práce je projektový den nazvaný Přijímací pohovor nanečisto. Tato akce je pořádána ve spolupráci se sociálními partnery (firmami) které vypíší fiktivní pozice a žáci 3 tích ročníků se zúčastní konkurzu na tyto pozice tak, jako by se jednalo o pozice skutečné. Vyhodnocení jejich životopisů a motivačních dopisů bude provedeno skutečnými personalisty ze zapojených firem. Nejúspěšnější žáci pak budou pozváni k pohovoru, na jehož základě budou pozice nabídnuty nejlepším. Ostatní žáci budou během projektového dne seznámeni s dalšími informacemi, které jim ještě více pomohou zvýšit svoji úspěšnost při ucházení se o pracovní pozici. Příprava na kariéru, která má budoucnost Je samozřejmé, že má li být absolvent pracovně úspěšný, musí se při hledání své kariéry zaměřit především na odbornosti, které jsou ve společnosti žádány a to nejen momentálně, ale také v dlouhodobém horizontu. Tento bod úzce souvisí s předcházejícím bodem a na strategické úrovni se projeví stejným způsobem, jak je znázorněno na Obrázek 1. Kariérový poradce zde využívá další informační zdroje, které poskytují informace o potřebě odborníků v daných oborech a o možnostech uplatnění. ŠVP je pak modifikován tak, aby se přednostně zaměřoval na kompetence vhodné pro tyto perspektivní oblasti. Na skupinové úrovni jsou opět využívány nástroje, jako přednášky, exkurze, stáže, které žákům představí žádané odbornosti a tím zvýší informovanost o těchto oborech a zároveň i motivuje žáky k dalšímu zájmu o tyto obory. Důležitou částí není pouze motivace k žádaným oborům, ale motivace k práci jako takové. Má li mít člověk budoucnost, musí mít pozitivní vztah k práci jako takové. K zvýšení této motivace lze zvážit například takové akce, jako je setkání a diskuse s nezaměstnaným člověkem, které žáky vystaví realitě a pocitům člověka který nemůže najít práci, ukáže jim to, že práce není pouze zdroj peněz, ale že tvoří značnou část seberealizace jedince a naplnění lidského života jako takového. Na úrovni individuální je v této oblasti úzké pouto se zbývajícími dvěma body. Pozice musí mí t nejen budoucnost, ale také musí absolventovi nabízet uspokojení jeho materiálních potřeb a musí ho bavit. Při individuální práci s jednotlivými žáky, jsou žákům předkládány informace, které mu poskytují přehled o perspektivě oboru, který ho zajímá a umožní mu učinit rozhodnutí, které mu zajistí povolání s budoucností, ale zároveň takové, které ho zabezpečí a bude ho bavit.

5 Možnost podnikání INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V této části je třeba se také věnovat možnosti podnikání. V prvním bodě je zajištěno, že žáci budou připravováni tak, aby měli potřebné kompetence k úspěšnému zvládání zaměstnání. Ovšem možnost převzetí zodpovědnosti za svou vlastní zaměstnanost a popřípadě i vytvoření pracovních příležitostí i pro ostatní, nesmí být v žádném případě opomenuta. Tato problematika bude určitě ošetřena v některých předmětech, např. občanská nauka, nebo ekonomie, kde se žáci seznámí se základy podnikání, s rozdílem mezi pozicí zaměstnance a zaměstnavatele a s výhodami jednoho, nebo druhého. Budou tak mít základní platformu k tomu, aby se mohli rozhodnout, která pozice jim bude více vyhovovat. Tato oblast je pak intenzivně doplňována na úrovni skupinové formou exkurzí, přednášek nebo diskuzí s podnikateli. Navíc zde přichází v úvahu velmi výhodná spolupráce s Úřadem práce, který podporuje vznik a rozvoj nových firem a bude schopen žákům podat přesnější informace včetně informací o podpoře začínajícím podnikatelům. Práce, která baví a je dobře placená Jak je již zmíněno v předcházejícím odstavci, pomoc při hledání kariéry, která jedince zabezpečí a bude ho bavit se bude již realizovat spíše na nižších stupních, tedy na stupni skupinovém a individuálním. Z hlediska strategického je možno pouze motivovat žáky k zájmu o práci, čímž jim poskytneme dobrý základ pro jejich budoucnost. To je ale spíše zapadá do výchovného poradenství, které s kariérovým poradenstvím úzce souvisí, ale není již cílem tohoto projektu. Vzhledem k tomu, že Česká Republika má velkou strojírenskou tradici, strojařské pozice budou u nás vždy žádány a potřebné. To samo o sobě je již dobrým předpokladem pro uplatnění našich absolventů a zárukou perspektivního zaměstnání. Nicméně je žádoucí, aby zájem studentů o strojařské odbornosti byl během studia podporován a dále rozdmýcháván. Zde se dají využít především exkurze do podniků. Tyto exkurze by se dali rozčlenit na dva druhy. Motivační exkurze pro žáky jednoho ročníku, nebo třídy bez ohledu na jejich zájmy, čistě proto, aby je informovali o jistém druhu strojní výroby a motivovaly je k dalšímu zájmu o strojařinu. Cílené exkurze pro skupinky žáků, kteří již mají užší zájem o specifickou problematiku. Takové exkurze jim pak dodají další přesnější informace jak ohledně daného oboru, tak ohledně nabídky práce, možné kariéry u podniku, nutnosti dalšího vzdělávání atd. Na individuální úrovni kariérový poradce využívá svých informačních zdrojů, aby žákovi předložil reálný obraz situace v oboru, o který má zájem a popřípadě mu pomohl nají vhodnější alternativu, je li to třeba. Kariérový poradce má k dispozici nástroje, pomocí kterých je schopen pomoci žákovi, který nemá představu o své budoucí kariéře, identifikovat oblasti, které by ho mohly zajímat a bavit. S výsledky těchto nástrojů je pak možno dále pracovat tak, že se porovnají se seznamem profesí z dané oblasti a společně se dále postupuje tak, aby si žák postupně ujasnil a zúžil svůj zájem a podle toho dále zaměřil další kroky.

6 Závěr Cílem kariérového poradenství na střední škole je připravit absolventa, který bude mít práci, která bude mít budoucnost, bude ho bavit a materiálně ho zabezpečí. Z toho důvodů kariérové poradenství vstupuje přímo do přípravy učebních plánů tak, aby žáci byli od prvních okamžiků na střední škole připravováni a cvičeni v kompetencích, které budou potřebovat pro své budoucí povolání. V průběhu studia jsou pak formou skupinových aktivit, které jsou koordinovány kariérovým poradcem, seznamováni s dalšími informacemi a možnostmi, které jim doplňují přehled o situaci na trhu práce a o jejich možnostech. Na nejnižší úrovni pak kariérový poradce pracuje s jednotlivci individuálně a s využitím diagnostických nástrojů a informačních zdrojů pomáhá budoucímu absolventovi najít pro něj co možná nejvhodnější budoucí kariéru.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více

Návrh koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství. Autorský kolektiv pod vedením Jiřího Strádala

Návrh koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství. Autorský kolektiv pod vedením Jiřího Strádala Návrh koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství Autorský kolektiv pod vedením Jiřího Strádala Praha 2013 OBSAH 1. Cíl... 1 2. Vymezení cílových skupin... 1 3. Vymezení požadovaných funkcí

Více

Prezentace oborů a prezentace akcí projektu

Prezentace oborů a prezentace akcí projektu Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Klíčová aktivita: A05 - Příprava a motivace žáků pro studium technických oborů Produkt subjektu: SPŠ Ostrov a partnerské

Více

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola

Více

Vazby vzdělávání a trhu práce. Obsahová analýza závěrečných zpráv z výběrových šetření realizovaných NÚV (NÚOV) v období 2004-2012

Vazby vzdělávání a trhu práce. Obsahová analýza závěrečných zpráv z výběrových šetření realizovaných NÚV (NÚOV) v období 2004-2012 Vazby vzdělávání a trhu práce Obsahová analýza závěrečných zpráv z výběrových šetření realizovaných NÚV (NÚOV) v období 2004-2012 1 Obsah Úvod, metodologie... 3 Metodologie... 9 1. Názory zaměstnavatelů

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIKY A MANAGEMENTU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL DIPLOMOVÁ PRÁCE 2007 Bc. Irena Macková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Součástí školního vzdělávacího programu je dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky. 2.

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-51-E/01 Strojírenské práce název: Zámečnické práce a údržba motto: Odbornost spojená se vzdělaností je základem pro důstojný a spokojený život. Střední odborná

Více

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 11 22 Obsah Úvod s. 4 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 2. Výchova k podnikání ve školách s. 6 2.1 Současný stav výchovy k podnikání na základních školách

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Bezpečnostně právní činnost 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Strojírenství - programování CNC strojů

Strojírenství - programování CNC strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Strojírenství - programování CNC strojů 3-41-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4. Profil absolventa... 5.1 Úvodní identifikační

Více

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Stránka 1 z 33 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost Prioritní osa: Oblast podpory:

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Lesnické práce 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Školní vzdělávací program ŘEZNÍK - UZENÁŘ

Školní vzdělávací program ŘEZNÍK - UZENÁŘ Školní vzdělávací program ŘEZNÍK - UZENÁŘ Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Strojírenské práce 23-51-E/01. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Strojírenské práce 23-51-E/01. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Strojírenské práce 23-51-E/01 Verze: v1.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2 Profil absolventa... 6 2.1. Úvodní identifikační údaje... 6 2.2 Popis

Více

Metodický materiál pro kariérové poradce

Metodický materiál pro kariérové poradce Metodický materiál pro kariérové poradce jeho realizace ve Střední škole automobilní v Holicích 2010 PaedDr. Jiří Knoll Stav, trendy a cíle kariérového poradenství Poradenské služby související s kariérou

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Nové prvky duálního odborného vzdělávání podporující spolupráci škol a firem Koncepční studie POSPOLU

Nové prvky duálního odborného vzdělávání podporující spolupráci škol a firem Koncepční studie POSPOLU Nové prvky duálního odborného vzdělávání podporující spolupráci škol a firem Koncepční studie POSPOLU Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem, který je

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

Přehled změn v ŠVP. 13. 7. 2011 Změna názvu školního vzdělávacího programu

Přehled změn v ŠVP. 13. 7. 2011 Změna názvu školního vzdělávacího programu Dodatek č. Dodatek č.1 Dodatek č.2 Dodatek č.3 Dodatek č.4 Dodatek č.5 Dodatek č.6 Dodatek č.7 Přehled změn v ŠVP Datum Dodatek se týká: 13. 7. 2011 Změna názvu školního vzdělávacího programu 13. 7. 2011

Více