L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, Lanškroun, tel , fax

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244"

Transkript

1 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, Lanškroun, tel , fax Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : zasedací místnost města Lanškrouna Datum jednání : Přítomni : dle prezenční listiny Hosté : RNDr. Antonín Fiala,poradce svazku Věra Novotná, účetní svazku Program: 1) Zpráva o činnosti svazku za uplynulé období roku 2) Schválení závěrečného účtu svazku za rok 2010 včetně zprávy o kontrole hospodaření a přijetí nápravných opatření 3) Hospodaření v roce 2011, rozpočtové opatření č.1 4) Projekt cyklostezky Lanškroun-Česká Třebová ( stav, smluvní vztahy, ) 5) Ostatní projekty- informace ( protipovodňová opatření, energetické využití odpadů, regionální vzdělávání ) 6) Projekt Drobná architektura Lanškrounska-rozdělení prostředků 7) Různé Předsedkyně svazku přivítal členy svazku a seznámila přítomné s programem jednání. Shromáždění starostů schvaluje návrh programu jednání tak, jak byl předložen. Předsedkyně svazku jmenovala zapisovatelem RNDr.Antonína Fiala navrhl shromáždění starostů za ověřovatele zápisu. Shromáždění starostů jednohlasně jmenuje ověřovateli zápisu Vladimíra Žáka a Jiřího Marka.

2 1) Zpráva o činnosti svazku za uplynulé období roku (od ) Poradce svazku seznámil s činností svazku od Cyklostezky Lanškroun-Rudoltice : o byla vyhodnocena žádost o podporu ze SFDI s negativním výsledkem o byla provedena řada konzultací projektu s projektantem a na SFDI o žádost by měla být podána opakovaně v rámci druhé výzvy - Cyklostezka Rudoltice Česká Třebová o přechodně bylo zastaveno zpracování dokumentace o proběhlo jednání v České Třebové o dalším pokračování projektu o probíhá přednostní zpracování dokumentace pro úsek Rybník-Česká Třebová - Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatřeni o stále probíhá schvalování zadávací dokumentace na OPŽP Rada svazku se sešla v Lanškrouně : Doporučila Shromáždění starostů - schválit závěrečný účet svazku za rok schválit navržená nápravná opatření - schválit navržené památky k podpoře v rámci programu Drobná architektura Lanškrounska - jednat o změnách v obchodních vztazích u přípravy cyklostezky Rudoltice-Česká Třebová - jednat o založení místní akční skupiny Rada svazku dále projednala a vzala na vědomí - přípravu žádosti o podporu vzdělávacího programu se zaměřením na regionální tématiku Lanškrounska - postup při organizaci výběrového řízení na projekty protipovodňových opatření Poradce svazku podal zprávu o plnění úkolů z minulého shromáždění starostů.. Usnesení 18/2011 Shromáždění starostů bere na vědomí informace o činnosti svazku za uplynulé období roku.

3 Ad 2) Schválení závěrečného účtu svazku za rok 2010 Paní Novotná podala návrh opatření k nápravě chyb a nedostatků ke zprávě o výsledku hospodaření svazku za rok 2010 s tím, že všechny chyby a nedostatky již byly odstraněny. Další dokladové inventury již budou probíhat v souladu s platnými předpisy. Dále konstatovala, že obec Trpík neuhradila členský příspěvek za rok Poradce vyzve obec k úhradě příspěvku. Poradce svazku navrhl schválit závěrečný účet svazku za rok Poradce svazku požádal členy, kteří doposud nedoručili závěrečný účet, aby ho co nejdříve dodali na sekretariát starostky Lanškrouna Následně proběhla diskuze o formě schválení závěrečného účtu svazku vzhledem k zjištěním chybám a nedostatkům. Po odborné konzultaci bylo konstatováno, že pokud již došlo odstranění zjištěných chyb, může být závěrečný účet přijat bez výhrad, což předsedkyně i poradce doporučili. Usnesení 19/2011 Shromáždění starostů schvaluje návrh opatření k nápravě chyb a nedostatků ke zprávě o výsledku hospodaření svazku za rok 2010, který je v příloze tohoto zápisu a bere na vědomí provedení těchto opatření k odstranění chyb a nedostatků Usnesení 20/2011 Shromáždění starostů po provedení opatření k odstranění chyb a nedostatků schvaluje závěrečný účet svazku obcí Lanškrounsko za rok 2010 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Lanškrounsko za rok 2010 bez výhrad Pro: 16 Proti: 0 Zdrželi se: 1 Ad 3) Hospodaření v roce 2011, rozpočtové opatření č.1 Poradce svazku seznámil s plněním rozpočtu v roce 2011 a návrhem Rozpočtového opatření č.1/2011. Usnesení 21/2011 Shromáždění starostů bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu roku 2011 a schvaluje Rozpočtové opatření 1/2011, které je přílohou zápisu. Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 1

4 Ad 4) Projekt cyklostezky Lanškroun Česká Třebová Předsedkyně svazku a poradce podali zprávu o průběhu poskytování dotace ze SFDI. V I..kole nebyla žádost podpořena z důvodu nesouladu projektové dokumentace s vyhláškou č.398/2009 sb. SFDI z důvodu nedočerpání finančních prostředků vyhlašuje II.výzvu k podávání žádostí. Poradce dále informoval o průběhu jednání ve věci pokračování přípravy II.úseku cyklostezky. V současné době bylo dohodnuto v rámci platných smluv prioritně dokončit k územnímu řízení část Rybník-Česká Třebová. Dále byl dohodnut systém společného financování a to jen po vydání územního rozhodnutí. Z tohoto důvodu budou přepočítány příspěvky Lanškrouna a Rudoltice. Dále byla dohodnuta změna trasy v úseku Rudoltice-Damníkov, po aktualizaci nákladů bude jednáno s dotčenými obcemi a městy o zapojení do financování této části a následně bude rozhodnuto o dalším možném pokračování projektu. Oba dodavatelé Via projekt Hradec Králové s.r.o. a REDEA Žamberk s.r.o. budou vyzváni k předložení pohledávek na úseku Rudoltice-Damníkov podél komunikace I/43. Následně budou tyto pohledávky řešeny dodatky ke smlouvám. Usnesení 22/2011 : Shromáždění starostů schvaluje podání žádosti o podporu výstavby cyklostezky Lanškroun-Česká Třebová, I.úsek Lanškroun Rudoltice do programu SFDI Podpora výstavby cyklostezek v roce 2011 v rámci II. Výzvy Usnesení 23/2011 : Shromáždění starostů bere na vědomí informace o stavu jednání ve věci přípravy II.úseku cyklostezky Lanškroun-Česká Třebová a ukládá předsedkyni vyzvat dodavatele dokumentace a inženýrské činnosti k podání návrhu na cenu prací při změně trasy v úseku Rudoltice-Třebovice a dále k vyčíslení pohledávek za práce na úseku Rudoltice-Damníkov podél I/43. Usnesení 24/2011 : Shromáždění starostů pověřuje radu svazku uzavřením dodatku s dodavateli prací na II.úseku a to ve věci změn trasy, termínů a financování. Ad 5) Ostatní projekty- informace ( protipovodňová opatření, energetické využití odpadů, regionální vzdělávání )

5 Poradce informoval o projektech protipovodňových opatření,. Poradce svazku dále informoval o možnostech společného postupu při nákupu energii. Poradce informoval o přípravě žádosti o podporu regionálního vzdělávání. Usnesení 25/2011 Shromáždění starostů bere na vědomí informaci o realizaci projektů Lanškrounska. Ad 6) Projekt Drobná architektura Lanškrounska-rozdělení prostředků Manažer svazku seznámil obce s návrhem rady svazku na realizace konkrétních aktivit v rámci projektu Drobná architektura Lanškrounska a vysvětlil postup pro vyúčtování památek. Starosta Damníkov namítnul, že jeho žádost se vůbec v hodnocení neobjevila. Poradce svazku konstatoval, že právě kvůli ověření shody mezi zaslanými a hodnocenými žádostmi byly obce seznámeny se stavem obdržených žádostí již v průběhu května. A žádná obec, ani Damníkov se neozvaly, že je něco v nepořádku. Pan starosta Damníkov sdělil, že jejich projekt má náklady 20 tis.kč a že žádá o 10 tis.kč. Poradce navrhnul ověřit, že žádost obce byla v požadovaném termínu doručena a pokud to tak bylo, aby byla po souhlasu ze strany obce Luková snížena dotace na jejich památku o 10 tis.kč, které by byly přiznány Damníkov. Paní starostka Lukové s tímto řešením souhlasila. Usnesení 26/2011 Shromáždění starostů schvaluje jednotlivé aktivity v rámci realizace projektu Drobná architektura Lanškrounska dle přílohy zápisu Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 1 Ad 6) Různé Pan starosta Holý z Cotkytle vyjádřil nespokojenost se zasíláním podkladů na jednání shromáždění starostů.

6 Poradce se za pozdní zaslání některých podkladů omluvil, s tím, že částečně bylo zaslání ovlivněno termínem jednání rady svazku a částečně jeho nepřítomností týden před jednáním svazku. Pan starosta Holý navrhnul ověřovat doručení mailové pošty. Poradce sdělil, že pokud to bude technicky a termínově možné budou podklady k jednání zasílány min.dva týdny před jedná ním a bude ověřováno jejich doručení. Zároveň připomenul, že všechny zápisy jsou uveřejňovány po předchozí dohodě na webu města Lanškrouna, část Region Lanškrounsko. Mgr.Stanislava Švarcová předsedkyně Ověřili:.. Zapsal: RNDr.Antonín Fiala

7 Schválené památky zařazené do projektu Drobná architektura Lanškrounska 2011 Obec Památka Náklady na opravu Příspěvek Lanškrounska Příspěvek obce Luková válečný hrob Damníkov Boží muka Strážná kostelní varhany Žichlínek Trojiční pilíř Sv.Jan Nepomucký Trpík Boží muka Lanškroun fragment sloupu Horní Čermná Bratrský hřbitov Sázava Boží muka Horní Třešňovec kamenný kříž Krista Krasíkov Boží muka Rudoltice hřbitovní zeď Výprachtice pomník padlých kříž s Kristem Celkem

8 Opatření k nápravě chyb a nedostatků ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Odstranění nedostatků ve vedení účetnictví (následující opravy zachycuje peněžní deník PN ): Nedostatek v investičních výdajích investiční výdaje na položce 6121 nemusí souhlasit s účtem 042. Chybné účtování investiční zálohy bylo opraveno účetním zápisem 052/00 / 314/00 ve výši Kč. Chybné účtování investiční dotace na cyklostezku ve výši ,- Kč do výnosů bylo opraveno zápisem 408/00 / 403/00. Chybné účtování členského příspěvku za rok 2010 od obce Trpík ve výši 1.628,- Kč bylo opraveno zápisem 348/00 / 315/00. Zbývající zůstatek účtu 315 (přeplatek 4,- Kč ze splátek dluhu za poškozené prvky v Sázavském údolí) byl vrácen dlužníkům na účet. Následující dokladové inventury budou vypracovány v souladu se zákonem. Vypracoval/a: Ing. Věra Novotná Datum:

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : sál restaurace C Dolní

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Lanškroun Datum jednání : 8.11.2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Lanškrounsko. V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Lanškrounsko. V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Lanškrounsko Dobrovolný svazek obcí.. Závěrečný účet 2013 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku Sdružení vzniklo

Více

Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 03.10. 2007 v 17.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku

Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 03.10. 2007 v 17.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 03.10. 2007 v 17.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: Ing.

Více

i. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

i. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument i. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní OSO Sdružení měst a obcí Východní Moravy třída Tomáše Bati 5146 76001 Zlín datum pověřená úřední

Více

Program jednání byl schválen 9 hlasy.

Program jednání byl schválen 9 hlasy. ZÁPIS z veřejného 72. zasedání (4/2009) DSO Mikroregionu Český ráj konaného dne 27. 8.2009 v Obci Vyskeř, v zasedací místnosti OÚ Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková

Více

Závěrečný účet obce Horní Maršov za rok 2011 doplňující údaje Zůstatek na běžném účtu k 31. 12. 2011 21 139 083,23 Obec Horní Maršov má tyto úvěry - zůstatek k 31. 12. 2011 6 404 484,29 Komerční banka

Více

mmm Krajský úřad Libereckého kraje U \ L i b e r e c k ý odbor kontroly

mmm Krajský úřad Libereckého kraje U \ L i b e r e c k ý odbor kontroly mmm Krajský úřad Libereckého kraje U \ L i b e r e c k ý odbor kontroly kraj Č. j.:lk -0112/14/H er ZPRÁVA o výsledku přezkoum ání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj, IČ69155950

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0092/12/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 19. 2. 2013 na základě zákona

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2012

Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hvozdná 210 763 11 Želechovice nad Dřevnicí datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.3.2013 Ing. Jaroslav Císař KUSP 42625/2012

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 61529/2013 OKP Č. j.: JMK 61529/2013 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO 8. 4. 2014. Ing. Oldřich Žďárský - předseda

Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO 8. 4. 2014. Ing. Oldřich Žďárský - předseda Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO 8. 4. 2014 Ing. Oldřich Žďárský - předseda Program: ÚVOD Jmenování ověřovatele a schválení programu I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 01. Zpráva o plnění usnesení 1.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více