VLIV SUBURBANIZACE NA DOPRAVU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLIV SUBURBANIZACE NA DOPRAVU"

Transkript

1 UNIVEZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Jana Urbánková VLIV SUBURBANIZACE NA DOPRAVU ROČNÍKOVÁ PRÁCE Praha 2005 Vedoucí ročníkové práce: RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.

2 Obsah 1 ÚVOD TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE A REŠERŠE LITERATURY Studium suburbanizace Proces suburbanizace Dopady suburbanizace na dopravu VÝVOJ DOPRAVY VE SLEDOVANÉM ÚZEMÍ PO ROCE Vývoj dopravy v Praze Automobilová doprava Veřejná doprava Hlavní zásady dopravní politiky na území hlavního města Prahy a jejího zázemí DOPADY SUBURBANIZACE NA DOPRAVU V JIŽNÍM ZÁZEMÍ PRAHY Vymezení zájmového území Vývoj suburbanizace v zájmovém území Dopravní situace v zájmovém území ZÁVĚR Použitá literatura a jiné zdroje informací Přílohy

3 Seznam tabulek Tabulka č. 1: Vývoj vybraných ukazatelů dopravy v České republice v letech Tabulka č. 2: Vývoj vybraných ukazatelů dopravy v Praze v letech Tabulka č. 3: Směrování vnější automobilové dopravy v Praze v letech 1996 a Tabulka č. 4: Základní údaje o vnější hromadné dopravě PID ( ) Tabulka č. 5: Vývoj suburbanizace v zájmovém území Tabulka č. 6: Dopravní intenzity na vybraných úsecích komunikační sítě Seznam grafů Graf č. 1: Počet registrovaných osobních automobilů Graf č. 2: Vývoj počtu přistěhovalých do zájmového území v letech Seznam map Mapa č. 1: Zájmové území Mapa č. 2: Vývoj počtu obyvatel v městských částech a obcích pražského metropolitního regionu v letech 1991 a Mapa č. 3: Vývoj suburbanizace v zájmovém území v letech Mapa č. 4: Vybavenost obcí spoji hromadné dopravy Mapa č. 5: Vybavenost domácností osobními automobily Seznam příloh Příloha č. 1: Sčítací stanoviště vnějšího kordonu...i Příloha č. 2: Parkoviště P + R na území hl. m. Prahy...II Příloha č. 3: Základní údaje o obcích spadajících do zájmového území... III Příloha č. 4: Mapa sčítání dopravy IV

4 1. ÚVOD Destruktivní účinky automobilů jsou mnohem spíše příznakem naší neschopnosti ve výstavbě měst než její příčinou. Jane Jacobsová (1975, str. 10) Česká města procházejí v posledních patnácti letech výraznými změnami, které souvisí s pádem komunistického režimu a následnou ekonomickou, sociální i politickou transformací i s řadou globálních procesů. Tyto změny se týkají jak fyzického, tak i sociálního prostředí měst a výrazně ovlivňují jejich funkční i prostorovou strukturu. V Praze, hlavním a nejdůležitějším městě systému osídlení Česka, se tyto změny projevují s největší dynamikou. Mezi nejvýraznější procesy charakteristické pro současný vývoj Prahy patří komercializace centra, revitalizace některých částí vnitřního města a suburbanizace v zázemí kompaktního města (Sýkora 2001), které se ve své práci budu věnovat. Proces suburbanizace v pražském prostředí po pomalejším začátku nabral vyšší intenzitu ve druhé polovině 90. let a i když zatím nedosahuje rozměrů srovnatelných s městy v západní Evropě a USA, stal se již hlavním procesem měnícím vnější části města. Mezi řadou jeho dopadů je jedním z nejvýraznějších vliv na dopravu. Doprava je také tradičně jedním z největších problémů Prahy, a proto jsem se rozhodla zaměřit svou práci právě tímto směrem. Cílem mé práce je zhodnotit vliv suburbanizace na dopravu v pražském městském regionu a zejména v zájmovém území, které by se zjednodušeně dalo označit jako jižní zázemí Prahy. Ráda bych zjistila, jakým způsobem ovlivnila probíhající suburbanizace intenzitu a organizaci dopravy, stav dopravních sítí a další související faktory v suburbánním zázemí Prahy i v přiléhající oblasti vnějšího města. V práci se soustředím především na dopady rezidenční suburbanizace, která je podrobněji hodnocena v případové studii, ale zmíním se i o suburbanizaci komerční. Dále se zaměřím na problémy, které v souvislosti s nárůstem dopravy vznikly a zkusím navrhnout jejich možné řešení. Zaměřím se především na roli hromadné dopravy, tedy zejména Pražské integrované dopravy (PID), respektive její dostupnost, kvalitu a rychlost. 4

5 Hypotézy, se kterými vstupuji do této práce, jsou následující: 1. Probíhající suburbanizace je jednou z hlavních příčin výrazného zvýšení nároků na dopravu v Praze, zejména nárůstu individuální automobilové dopravy (IAD). Hromadná doprava přes podstatné rozšíření sítě pasažéry ztrácí a její podíl na přepravě osob se snižuje právě ve prospěch IAD. 2. Nárůst dopravy nastal zejména ve směru radiálním do centra, ale zároveň i ve směrech tangenciálních propojujících jednotlivé oblasti zázemí města. Negativní dopady zvýšených dopravních intenzit se projevují především v přilehlé oblasti vnějšího města, která slouží jako transportní pás mezi centrem a suburbii a která má již dlouhodoběji problémy s narůstající dopravou. Hlavní otázky, na které se budu snažit odpovědět, jsou tyto: 1. Jak se změnila dopravní situace v modelovém území a v přilehlé oblasti hlavního města Prahy za posledních 15 let? 2. Jak tyto změny souvisí s rozvojem příměstského bydlení? Čili jak ovlivňuje suburbanizace intenzitu dopravy? 3. Jaké problémy přináší suburbanizace v oblasti dopravy a do jakých částí metropolitního regionu? Co by mohlo tyto problémy vyřešit nebo zmírnit? Začátek práce věnuji stručnému přehledu dosavadní literatury a jiných zdrojů, které se suburbanizací a zejména jejím vlivem a dopady na dopravu zabývaly. Na základě uvedeného přehledu se pokusím stručně popsat podstatu suburbanizačního procesu a jeho dopady. Třetí kapitola tvoří obecný vstup do tématu vývoje dopravy po roce Budu se zabývat situací na dvou řádovostních úrovních - Českem a především Prahou, a to jak v hromadné dopravě, tak v individuální. Budu zjišťovat, ve kterých částech města došlo k největším změnám a jaké mohou být příčiny těchto změn. Jako hlavní zdroje dat mi poslouží Ročenky dopravy v Praze a další průzkumy Ústavu dopravního inženýrství hlavního města Prahy. Ve čtvrté kapitole se věnuji zájmovému území, které nejdříve vymezím a poté v něm popíšu probíhající suburbanizaci v souvislosti s rozvojem v celém pražském metropolitním regionu. Tato kapitola bude stěžejní částí práce, protože se zde pokusím 5

6 prokázat souvislosti mezi suburbanizačním procesem a vývojem dopravní situace v území. Na závěr se pokusím získané poznatky shrnout a zjistit, zda se mé hypotézy potvrdily, či vyvrátily. 6

7 2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE A REŠERŠE LITERATURY Zatímco dříve bylo venkovské obyvatelstvo tradičně považováno za nomádské a města byla synonymem usedlosti, dnes je tomu právě naopak opravdu usedlí jsou lidé žijící na farmách, které neopouštějí, zatímco městský způsob života se stal nomádským. Jean Gottmann (1967, str. x předmluvy) V této kapitole nejdříve na základě rešerše literatury nastíním vývoj studia suburbanizačních procesů ve světě i u nás. Dále se zaměřím na vymezení samotného pojmu suburbanizace a především na její dopady na dopravu Studium suburbanizace Procesem suburbanizace se u nás i v zahraničí zabývala již řada autorů. Zřejmě největší tradici má studium suburbanizace a zejména její specifické formy zvané urban sprawl ve Spojených státech amerických. Je to proto, že zde nastoupil suburbanizační proces ve své moderní podobě nejdříve a nabral zde také největší intenzity. Ačkoli samotný pojem sprawl vstoupil do americké plánovací dokumentace na přelomu 50. a 60. let, počátky studia tohoto typu prostorového růstu měst sahají už do dvacátých let 20. století. Do povědomí širší veřejnosti studium suburbanizace a problémů s ní spojených vstoupilo na počátku 60. let v souvislosti s ohromným rozmachem příměstského bydlení, umožněným rozvojem automobilismu, dálniční sítě a dostupností levných hypoték. Zároveň se jedná o období velkých společenských hnutí a narůstajícího odporu proti maloměšťáckému stylu života, jehož symbolem se staly právě domky na předměstí. Velké popularity dosáhla například kniha americké novinářky Jane Jacobsové Smrt a život amerických velkoměst (1. vydání 1961). I když se přímo nevěnuje suburbanizaci, ukazuje na řadu problémů, které s ní přímo či nepřímo souvisejí, jako je například úpadek vnitřních měst, problémy spojené s monofunkčností městských okrsků apod. Výrazným milníkem výzkumu se stala třídílná studie The Costs of Sprawl, kterou v roce 1974 vydala Real Estate Research Corporation. Tato více než tisícistránková studie se na dlouhá léta stala jedním z hlavních vzorů všech následujících prací na téma 7

8 suburbanizace. Její závěr byl jednoznačný: urban sprawl je ze všech možných forem prostorového rozvoje nejdražší v ekonomických nákladech, spotřebě přírodních zdrojů i osobních nákladech. V současnosti je pravděpodobně nejobsáhlejší, nejdůkladnější a zároveň nejcitovanější analýzou důsledků suburbanizace a zejména dopadů na dopravu její nepřímé pokračování studie The Costs of Sprawl - Revisited zpracovaná pro Americkou akademii věd (TCRP 1998). Představuje výstup dlouhodobého výzkumného projektu a tvoří ji detailní přehled dosavadní literatury o dopadech suburbanizace a urban sprawlu. Podle převažujícího zaměření jsou hodnocené práce setříděny do několika tematických okruhů. Jedním z nich je doprava a dopravní náklady. U nás začala být suburbanizace opět naplno studována po roce 1989 spolu s tím, jak začal nabírat na intenzitě samotný proces a jak se začaly objevovat jeho negativní dopady. Významnými centry výzkumu jsou vysoké školy, při kterých vzniká řada vědeckých i absolventských prací. Dobrý přehled současného stavu studia suburbanizace v českém prostředí podává sborník Ústavu pro ekopolitiku (Sýkora, ed. 2002), který shrnuje informace získané v průběhu projektu Udržitelný rozvoj městských aglomerací. Souvislostem dopravy a suburbanizace se z autorů věnuje především John Pucher Proces suburbanizace V této části se nebudu pouštět do podrobné diskuse různých pojetí suburbanizace, neboť se tomuto tématu přede mnou věnovala již řada autorů a navíc to ani není cílem mé práce. Omezím se proto pouze na základní vymezení pojmů potřebných pro další práci. Podle teorie vývojových stádií měst je suburbanizace považována za přirozenou součást urbanizačního procesu, tedy procesu přeměny prostředí a společnosti z neměstského na městské. Jako taková následuje urbanizaci a předchází deurbanizaci a reurbanizaci, respektive je průběh těchto procesů vzájemně provázaný (Ouředníček 2002, 2003). Samotná suburbanizace má mnoho definic, zpravidla se jí rozumí růst města prostorovým rozpínáním do okolní venkovské krajiny. Tento růst bývá charakterizován přívlastky jako rozvolněný, roztroušený či rozptýlený, což jej odlišuje od pokračující urbanizace (Sýkora 2003). Přitom není ani tak důležité administrativní vymezení města oproti jeho zázemí, jako spíše morfologické, dané hranicí souvislé 8

9 zástavby. Tuto definici zaměřenou spíše na kvantitativní charakteristiky je podle mého názoru potřeba doplnit i o kvalitativní stránku suburbanizace. Mám na mysli fyzickou, sociální i funkční přeměnu prostředí zázemí města související s příchodem nových aktivit, odlišným životním stylem nových obyvatel i samotnou motivací migrace. Ouředníček (2003) jako příklady uvádí proměnu architektury a infrastruktury, výraznou změnu sociální struktury obyvatelstva nebo nové prvky ve vzorcích soužití starousedlíků a nově příchozích v těchto územích. Já budu pro potřeby své práce za suburbanizaci považovat rozvoj, respektive přesun obytných i jiných funkcí z jádra do zázemí města, přičemž tyto nové aktivity jsou s jádrem města bezprostředně funkčně spjaty. Nejčastěji bývá proces suburbanizace dělen na suburbanizaci rezidenční, kterou představuje rozvoj obytné funkce v zázemí, a suburbanizaci komerční, tedy přesun obchodních, průmyslových a jiných aktivit do zázemí. Specifickou formou suburbanizace je tzv. urban sprawl, který je charakteristický zejména pro metropolitní oblasti ve Spojených státech, kde se rozvíjel po druhé světové válce. Podle definice Ministerstva životního prostředí je urban sprawl prostorové bujivé rozpínání měst do okolní volné krajiny, přičemž v krajině je obtížné rozpoznat hranice města, (MŽP ČR, 2004). Podle Ústavu pro ekopolitiku je urban sprawl určitým způsobem prostorového růstu měst, který charakterizuje rozvolněnost, nízká hustota a prostorová roztříštěnost nové zástavby v okolí existujících kompaktních jader městských aglomerací, (Ústav pro ekopolitiku, 2004). Tato forma prostorové expanze měst má horší dopady na životní prostředí než řízená suburbanizace. Studie The Costs of Sprawl (1998) definuje jako hlavní znaky sprawlu nízkou hustotu zalidnění, prostorově nesouvislý neomezený růst (tzv. leapfrog development), prostorovou a sociální segregaci a naprostou dominanci osobních automobilů. Z těchto ukazatelů je nejsnáze měřitelná a zároveň nejpoužívanější hustota zalidnění. Většina autorů se shoduje na tom, že suburbanizaci jako takovou nelze zastavit, ale je možné (a zároveň nutné) regulovat její dopady. Snahou je zejména preferovat koncentrovanější formy růstu před urban sprawl. Nástroji, které by k tomu měly sloužit, jsou především územní a strategické plánování (strategie řízení růstu na regionální úrovni, hranice růstu města, či tzv. smart growth kompaktní rozvoj příznivý pro chůzi i hromadnou dopravu), které má tradičně silnější pozici v Evropě než v zámoří (Ptáček 2002). Klíčová je koordinace rozvoje v celé metropolitní oblasti. Problémem ale bývá 9

10 fragmentace pravomocí mezi množství malých samosprávných jednotek, které jednají nezávisle na sobě a často mají rozdílné zájmy než představitelé centrálního města. To je bohužel i případ pražského metropolitního regionu, jehož území spadá pod pravomoc dvou krajských samospráv. Spory se mimo jiné projevují ve zdlouhavém a náročném procesu schvalování Územního plánu VÚC Pražské středočeské aglomerace. Suburbanizace tak i nadále představuje velkou výzvu pro výzkum, plánování a politiku územního rozvoje, (Sýkora 2002, str. 9) Dopady suburbanizace na dopravu Suburbanizace představuje nejen změnu prostorového rozmístění obyvatel, ale i změnu fyzického a sociálního prostředí měst a jejich zázemí. Těchto dopadů je celá řada a většina se přímo či nepřímo projevuje i v nárocích na dopravu. Suburbanizace vždy byla ve velmi úzké souvislosti s dopravou a jejich vztah byl oboustranný. Vždyť samotný rozvoj suburbanizačního procesu byl umožněn především díky technickému pokroku v dopravě a rozvoji dopravních sítí. Větší využívání osobního automobilu umožnilo bydlení v širším okolí města a dojížďku za prací do centra. Výstavba silnic pak zpřístupnila velké množství relativně levné půdy v zázemí měst pro novou výstavbu (Sýkora 2002). Zatímco v období před masivním rozvojem automobilismu byl rozvoj příměstských sídel lokalizovaný především podél železnice, automobil umožnil růst do všech směrů s preferencí dálničních linií (Mayer 1967). V socialistických státech byla tato změna kvůli dlouhodobé výrazné závislosti na prostředcích hromadné dopravy poněkud opožděna (Ouředníček 2002). Především v počátcích tedy podle mého názoru spíše doprava ovlivňovala suburbanizaci a teprve později se začal výrazněji projevovat i zpětný vliv suburbanizace na dopravu. Dobře tuto dvojakost postihl Pucher (2002). Suburbanizaci vnímá spíše jako další dopad rozvoje automobilismu, ale zároveň tvrdí, že suburbanizace je jedním z nejvýznamnějších důvodů, proč roste počet majitelů a uživatelů automobilů. Rozvolněná příměstská zástavba vyžaduje auta pro potřeby osobní dopravy, ale na druhou stranu, osobní automobily také podporují rozpínání měst do okolní krajiny, (str. 101). Podobně podle Seltzera (2002) automobil výrazně změnil strukturu osídlení a zároveň je to právě tato nová struktura, která si vyžaduje zvýšené nároky na automobilovou dopravu. Stále tedy zůstává otázkou, zda je zvýšená mobilita příčinou či důsledkem suburbanizace. 10

11 Suburbanizace je výrazně selektivní proces, a to jak z hlediska sociálního, tak prostorového. Podle Ouředníčka mezi hlavní určující podmínky suburbánního rozvoje patří především dopravní poloha a vybavenost lokality infrastrukturou. Pro rozvoj rezidenčních lokalit hraje úlohu i celková atraktivita lokality, vyjádřená především kvalitou životního prostředí, (2002, str. 50). To pak v některých případech může znamenat, že se rozvoj soustředí do oblastí, které jsou naopak z hlediska dopravní infrastruktury zcela nevybavené, což je zárodkem budoucích problémů. Pro komerční aktivity je naopak dobrá dopravní obslužnost hlavním lokalizačním faktorem, a proto se tyto subjekty většinou koncentrují v dlouhých pásech podél dálnic a hlavních přístupových komunikací do měst. Většina z nich bývá obvykle pohodlně dostupná pouze automobilem. Monofunkční obytná předměstí jsou závislá na intenzivních kontaktech s jádrem aglomerace, což se projevuje výrazným nárůstem dopravní intenzity v koncentrických směrech. Dickinson (1967, str. 71) tvrdí, že urban sprawl je problém expanze, kde spolupůsobí trend disperze sídelních funkcí proti centralizaci pracovních příležitostí, což je hlavní zdroj tlaků na dopravu. Může docházet i k poněkud paradoxní protisměrnosti dojížďky, kdy do centra dojíždí za prací vysoce kvalifikovaní obyvatelé suburbií, zatímco maloobchod či skladovací funkce v zázemí zaměstnává obyvatele s nižší kvalifikací, kteří si zde bydlení nemohou dovolit (Sýkora 2003). S postupující suburbanizací komerčních funkcí pak tento dopravní proud podstatně slábne ve prospěch tangenciálních proudů, které většinou nelze obsloužit hromadnou dopravou. V USA jsou tak v současnosti nejzatíženější okružní rychlostní silnice a ne radiální (Ptáček 2002). Cestování z jednoho předměstí do druhého se stalo nejrychleji se zvyšující složkou městské dopravy v USA, (Pucher 2002, str. 109). Příkladem nových pohybů v rámci zázemí města jsou cesty z rezidenčních suburbií za nákupy do hypermarketů. Výrazný nárůst dopravy má z převážné části na svědomí individuální automobilová doprava, které ve výkonnosti, efektivitě a flexibilitě nemůže jiný dopravní prostředek konkurovat. Rozvolněnou formu zástavby typu urban sprawl je totiž téměř nemožné efektivně obsluhovat veřejnou dopravou. Navíc je při většině cest automobilem řidič jediným cestujícím. Jako klíčový faktor ekologických dopadů předměstské výstavby se ukazuje hustota zalidnění, která v podstatě vyjadřuje, kolik lidí se o společné náklady na 11

12 infrastrukturu podělí. Několik studií prokázalo, že metropolitní oblasti s nízkou hustotou zástavby jsou odsouzeny k závislosti na autech a úpadku hromadné, pěší a cyklistické dopravy (Pucher 2002). Podle studie TCRP se v amerických podmínkách pohybuje hraniční hodnota okolo deseti obytných jednotek na hektar; jedná se tedy o domy s pozemky přesahujícími 1000 m 2. V tom případě řada nových lokalit v zázemí Prahy tyto hodnoty převyšuje. Je ale nutné zdůraznit rozdíly mezi situací v zámoří a v Evropě. V USA je situace zřejmě nejhorší. Většina rozvoje se zde realizuje formou urban sprawl. Auto se pak stává nezbytností pro obstarání každodenních potřeb. Ve většině suburbánních oblastí je pro rodiny obtížné, ne-li nemožné vystačit si s méně než dvěma auty na rodinu. Počet potenciálních zákazníků hromadné dopravy všude klesl pod práh jejího ekonomického provozu, (Mayer 1967, str. 30). Je běžné, že ženy v předměstích najezdí při obstarávání svých záležitostí více kilometrů než jejich manželé, kteří dojíždějí do zaměstnání, (Jacobsová 1975, str. 212). Závislost na automobilech pak může mít i výrazně negativní sociální dopady, například Sýkora (2002) jmenuje ztrátu sociální soudržnosti nebo posilování individualizace obyvatel. ( Při cestě autem své sousedy nepotkám, (str. 15)). Pravděpodobně nejlepší analýzou situace ve Spojených státech je studie The Costs of Sprawl Revisited (1998). Zabývá se změnami v dopravě ve vztahu k typu, hustotě a lokalizaci rozvoje. Zkoumá náklady fyzické, finanční, časové i sociální, a to jak na úrovni jednotlivců, tak i komunity a celé společnosti. Jako negativní důsledky rozvoje typu urban sprawl v oblasti dopravy jmenuje: - rostoucí náklady na dopravu, - více najetých kilometrů, - delší doby cestování, - větší počet jízd automobilem, - vyšší výdaje rodin na IAD, - dražší a méně efektivní veřejnou dopravu, - hluk, znečištění, dopravní zácpy, nehody Výstavbou místních komunikací, obchvatů, přivaděčů, dálnic či parkovišť navíc neustále roste tlak na další zábor ploch, čímž vznikají radikální a nevratné změny ve využívání krajiny. Výdaje na výstavbu a údržbu dopravní infrastruktury jsou velkou zátěží pro veřejné rozpočty, ve kterých už nezbývají finance na hromadnou dopravu. Jak se navíc ukázalo, ani rozsáhlé rozšiřování kapacity silnic nedokáže vyřešit problém 12

13 přeplnění sítě, protože nové komunikace indukují nové dopravní proudy, které byly před výstavbou uspokojeny jiným způsobem (Pucher 1999). Dopravní změny mohou ale být i pozitivní. Pracovní příležitosti často následují obyvatele do příměstské zóny, takže se může zkracovat průměrná doba dojížďky, navíc vyšší podíl obyvatel používá k dopravě automobil, který lze považovat ze nejrychlejší dopravní prostředek na předměstí. Rozptýlení dopravy na silnice v zázemí města pak může snížit dopravní zácpy v centru. Příkladem pozitivních dopadů na dopravu v zázemí českých měst je podle Ouředníčka (2002) oprava komunikací či zlepšení dopravního spojení do obce zavedením nových linek hromadné dopravy. I když řada závěrů studie TCRP může být použita i pro české prostředí, celková situace je zde odlišná. Důvodů je několik: Především má po mnoho staletí se vyvíjející evropská sídlení struktura nesrovnatelnou tradici oproti americké a s tím souvisí i daleko větší a trvalejší význam tradičních středisek osídlení. Navíc je u nás suburbanizační proces teprve ve svých počátcích a prozatím se nedá v nejbližší budoucnosti předpokládat jeho bouřlivý rozvoj. Dále zde převažuje koncentrovanější forma suburbanizace charakterizovaná obrůstáním a integrací suburbií do současných sídel nad rozvojem typu urban sprawl. A v neposlední řadě se zatím daří udržet relativně dobře fungující hromadnou dopravu. Mnohem větším problémem než výstavba rodinných domků by se tak mohla stát neregulovaná expanze komerčních aktivit, které již dnes mnohde způsobily výrazné změny v krajině. Specifickým faktorem je kontrast sociálního statusu a životního stylu původních a nových obyvatel. Ten se projevuje mimo jiné i zvýšenou mobilitou nových rezidentů. Ve své práci o životním stylu nových obyvatel pražských suburbií se podařilo řadu z těchto údajů potvrdit i Gondové (2004). Dotazníkovým průzkumem například zjistila, že noví respondenti realizují více pohybů mezi místy své každodenní činnosti a dopravou zároveň stráví více času než původní obyvatelé. Navíc mezi oběma skupinami existuje značný rozdíl v míře využití hromadné a individuální dopravy. Zatímco pouze 31 % respondentů z řad původních obyvatel uvedlo jako druh používané dopravy během dne osobní automobil, mezi novými obyvateli to bylo celých 75 %. Suburbanizační proces (a spolu s ním i studium suburbanizace) začal být v posledních patnácti letech po dlouhém období umělé stagnace velmi aktuální i pro česká města. Prozatím nedosahuje takové intenzity jako v jiných západoevropských zemích nebo dokonce v Severní Americe, ale jeho projevy už začínají být velmi 13

14 zřetelné. Mezi nejvýraznější patří dopady na dopravu s celou řadou převážně negativních důsledků. Naší výhodou je, že se při jejich studiu a řešení můžeme opírat o bohaté zahraniční zkušenosti. A i když se prozatím může zdát, že dělat rozsáhlá opatření kvůli několika dopravním zácpám je poněkud přehnané, soustavné studium a usměrňování dalšího rozvoje je, myslím, nezbytné. 14

15 3. VÝVOJ DOPRAVY VE SLEDOVANÉM ÚZEMÍ PO ROCE 1989 Za celé desetiletí narostl automobilový provoz ve městě více, než za celou dobu existence automobilismu; tato situace nemá prakticky v Evropě obdobu. Pavel Fojtík a kol. (2000, str. 259). V této kapitole se budu věnovat vývoji dopravy v Praze po roce Nebudu se zabývat všemi druhy dopravy, ale soustředím se na ty, které nejvíce souvisí s rezidenční suburbanizací (tj. osobní dopravu, a to jak individuální automobilovou, tak systémy veřejné dopravy). Pro širší zasazení situace v Praze se v krátkosti zmíním i o celorepublikovém vývoji. Doprava je klíčovým odvětvím národního hospodářství. Svým rozvojem umožnila funkční specializaci jednotlivých oblastí a stala se tak jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících prostorový rozvoj měst a potažmo celých států. V průběhu celého 20. století procházela doprava bouřlivým rozvojem, který se v posledních letech soustředil především na sektor automobilové dopravy. Prakticky všechny státy Evropy zažily v posledních letech podstatný nárůst ve vlastnictví a používání automobilů. Ve většině západoevropských zemí vzrostl počet osobních automobilů na osobu v letech 1980 až 1994 nejméně o 30 % a počet ujetých kilometrů na osobu vzrostl ve většině zemí nejméně o 40 %, (Pucher 2002, str. 111). Specifická situace nastala v postkomunistických zemích, kde s pádem komunistických režimů došlo k uvolnění trhu a následné revoluci v dopravě. Dlouhodobě zanedbávaný sektor prošel bouřlivým vývojem, jehož výsledkem byl prudký nárůst vlastnictví aut a zároveň odklon od dříve dominující hromadné dopravy (Pucher 1999). Právě v souvislosti s rychlostí změn i nepřipraveností infrastruktury na tyto změny se zde objevila řada závažných sociálních a environmentálních problémů. Také v České republice nastal podobný vývoj. Celkem bylo k v evidenci Centrálního registru vozidel uvedeno vozidel všech druhů a kategorií. Osobních automobilů bylo z tohoto počtu , tedy necelé dvě třetiny. Jejich počet narostl mezi lety 1990 a 2003 o více než 50 %, přičemž v posledních pěti letech 15

16 se prudké tempo růstu z poloviny 90. let mírně zpomalilo. Míra automobilizace dosáhla v Česku v roce osobních automobilů na 1000 obyvatel, čímž jsme se přiblížili západoevropskému průměru. V 90. letech došlo také k nárůstu přepravních výkonů, a to především u individuální automobilové dopravy. Veřejná osobní doprava jako celek přes navýšení nabízené přepravní kapacity zaznamenala výrazný pokles počtu přepravených osob. Úbytek byl nejmenší u systémů městské hromadné dopravy (MHD) - mezi lety 1989 a 2003 o 30 %, oproti 40 % v případě celé veřejné dopravy. Přepravní výkony naopak po prudkém poklesu na počátku 90. let od jejich druhé poloviny rostou. Podíl dopravních výkonů hromadné dopravy k dopravě individuální na počátku 90. let činil přibližně 80:20, v současné době je zhruba na úrovni 50:50. Některé základní údaje o vývoji dopravy v Česku udává tabulka č. 1. Tabulka č. 1: Vývoj vybraných ukazatelů dopravy v České republice v letech ) 2) V roce 2002 došlo ke změně správce údajů z Policie ČR na Ministerstvo dopravy ČR Jedná se o odborný odhad Ministerstva dopravy ČR Zdroje: Ročenka dopravy ČR 2003, Ročenka dopravy Praha 2003 Podrobněji se vývoji českého dopravního systému po roce 1989 s důrazem na městskou hromadnou dopravu věnuje ve svém článku Pucher (1999). 16

17 3.1. Vývoj dopravy v Praze Automobilová doprava V Praze nastalo nejvyšší tempo nárůstu dopravy v rámci Česka. Oproti ostatním městům zde došlo k mnohem výraznějšímu rozvoji soukromého podnikání (služební vozy), je zde lokalizována řada institucí státní správy a navíc mají obyvatelé nadprůměrné příjmy. Rozhodující podíl na přírůstcích motorových vozidel tvoří osobní automobily, které zcela zaplnily ulice města. V roce 2003 bylo v Praze registrováno 15 % z celkového počtu registrovaných osobních vozidel v Česku. Počet automobilů na 1000 osob se za posledních patnáct let více než zdvojnásobil: z 276 v roce 1990 na 555 v roce Ke konci roku 2003 tak připadal 1 osobní automobil na 1,8 obyvatele a ve stupni automobilizace Praha předstihuje i nejmotorizovanější západoevropská velkoměsta (kde se typické hodnoty tohoto ukazatele pohybují kolem 2,2 obyvatel/auto). Uvedený nárůst byl nejdynamičtější začátkem 90. let, v posledním období se již začíná zpomalovat. Graf č. 1: Počet registrovaných osobních automobilů , (1990 = 100) Zdroje: ÚDI: Ročenky dopravy Praha

18 Ještě rychleji než počet vozidel roste automobilový provoz na území města. Denní dopravní výkon v celé síti (vyjádřený ujetými vozokilometry) se v letech 1990 až 2003 zvýšil o 158 %, z toho je převážná část nárůstu způsobena osobními automobily. Tabulka č. 2: Vývoj vybraných ukazatelů dopravy v Praze v letech Zdroje: ÚDI: Ročenky dopravy Praha Příčin uvedených nárůstů je více; můžeme sem zařadit například změnu životního stylu obyvatel a zvýšenou aktivitu podnikatelského sektoru, které zvyšují celkovou mobilitu a zároveň podporují přesun cestujících od hromadné dopravy k IAD. Dále relativní bohatství Pražanů, umožňující provoz osobních automobilů, demografickou situaci (do aktivního řidičského věku se dostaly silné populační ročníky poloviny 70. let) a v neposlední řadě také probíhající suburbanizaci. Pro potvrzení poslední domněnky je potřeba se blíže podívat, ve kterých oblastech města došlo k největším nárůstům. Data z měření prováděných Ústavem dopravního inženýrství hlavního města Prahy (ÚDI) jsou rozdělena podle jednotlivých pásem města. Relativně nejnižší nárůst intenzity dopravy, o 36 %, byl v širší oblasti centra města (na tzv. centrálním kordonu), které po dosažení historického maxima v roce 1998 víceméně stagnuje. Výrazně rychleji se zvyšovala intenzita dopravy ve středním pásmu města, kde ve srovnání s rokem 1990 vzrostla na některých komunikacích trojnásobně až čtyřnásobně. Tento rozdíl je možné vysvětlit tím, že na řadě míst v centru již doprava dosáhla kapacitních mezí a nemůže dále příliš narůstat. Z hlediska suburbanizace je pro nás nejzajímavější vnější pásmo. Podle sčítání na tzv. vnějším kordonu, který představuje obousměrnou intenzitu automobilové dopravy 18

VÝVOJ A SOUČASNÉ PROBLÉMY VNITŘNÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY MĚSTA PARDUBICE

VÝVOJ A SOUČASNÉ PROBLÉMY VNITŘNÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY MĚSTA PARDUBICE Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Martin TOMÁŠ VÝVOJ A SOUČASNÉ PROBLÉMY VNITŘNÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY MĚSTA PARDUBICE Diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Přírodovědecká fakulta. katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Metody terénního výzkumu v sociální geografii

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Přírodovědecká fakulta. katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Metody terénního výzkumu v sociální geografii UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Metody terénního výzkumu v sociální geografii ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Dolní Břežany: projevy suburbanizace a

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ CENTRUM BIOLOGIE, GEOVĚD A ENVIGOGIKY VÝVOJ A PŘEMĚNA SÍDLA KŘIMICE V SUBURBÁNNÍ ZÓNU MĚSTA PLZNĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kristýna Šefčíková Geografie se zaměřením

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1.2.1 únor 2015 Nositel: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1 Vymezení

Více

Bc. Kristýna Benáčková VLIV PROCESU SUBURBANIZACE NA DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A DOSTUPNOST ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁZEMÍ PRAHY

Bc. Kristýna Benáčková VLIV PROCESU SUBURBANIZACE NA DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A DOSTUPNOST ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁZEMÍ PRAHY Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Geografie Sociální geografie a regionální rozvoj Bc. Kristýna Benáčková VLIV PROCESU SUBURBANIZACE NA

Více

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2.12 DOPRAVA ÚVOD Doprava výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory,

Více

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol.

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown JAN BINEK A KOL. VENKOVSKÝ PROSTOR A JEHO OŽIVENÍ Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown Autorský kolektiv: Ing. Jan

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Připravil Odbor evropských fondů MHMP ve spolupráci s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy 11. prosince 2014 verze 6 OBSAH ÚVOD... 4 1.

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 14. 1. 2011 Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských záležitostí

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205 2.12 2.12 DOPRAVA ÚVOD výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory

Více

Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMŮ

Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMŮ Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMŮ Suburbanizace Prahy MARTIN OUŘEDNÍČEK* Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha The Suburbanisation of Prague Abstract: In the 1990s, the suburban areas of post-socialist

Více

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2-

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2- Obsah I. Úvod... 3 II. Základní charakteristika Plzeňského kraje... 4 1. Postavení kraje... 4 1.1. Správní struktura... 4 1.2. Geografická a dopravní poloha... 4 1.3. Postavení v rámci ČR... 4 2. Obyvatelstvo

Více

Dopravní obslužnost obcí v rámci SO ORP Zlín

Dopravní obslužnost obcí v rámci SO ORP Zlín UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Dopravní obslužnost obcí v rámci SO ORP Zlín Bakalářská práce Václav Polášek Vedoucí práce: Mgr. Miloslav Šerý Olomouc 2012 Prohlašuji,

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 4. 8. 2010 M M R, O D B O R ŘÍZENÍ NSRR Analýza socioekonomického rozvoje kraje se

Více

FOND SOUDRŽNOSTI SEKTORU DOPRAVY

FOND SOUDRŽNOSTI SEKTORU DOPRAVY Česká republika NÁRODNÍ STRATEGICKÝ DOKUMENT PRO FOND SOUDRŽNOSTI v SEKTORU DOPRAVY (období 2004 06) Praha březen 2004 2 Obsah ÚVOD... 3 1 SOUČASNÁ SITUACE V DOPRAVNÍM SEKTORU... 5 1.1 MAKROEKONOMICKÉ

Více

SUBURBANIZACE DENSIFIKACE REGENERACE

SUBURBANIZACE DENSIFIKACE REGENERACE SUBURBANIZACE DENSIFIKACE REGENERACE Rozvoj zástavby na hranici kompaktního města a metropolitního regionu Udržitelný rozvoj území a nástroje pro jeho usměrňování Inovativní produkt v rámci projektu OPPA

Více

ANALÝZA POTŘEB MĚST PO ROCE 2013 Z HLEDISKA BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY

ANALÝZA POTŘEB MĚST PO ROCE 2013 Z HLEDISKA BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY ANALÝZA POTŘEB MĚST PO ROCE 2013 Z HLEDISKA BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY Svaz měst a obcí České republiky 18.9.2010 Impressum Autorský kolektiv Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. Mgr. Eva Srnová Mgr. Ingrid Štegmannová

Více

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE Pracovní verze 2.3 30. 3. 2015 Olomoucká aglomerace Objednatel: statutární město Olomouc nositel ITI Olomoucké aglomerace, statutární město Přerov, statutární město Prostějov

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna. Verze pro výběr strategických cílů

Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna. Verze pro výběr strategických cílů Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna Verze pro výběr strategických cílů Kladno, listopad 2007 Řešitelské organizace Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Kateřinská 26, 120 00 Praha 2 Tel./Fax:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra geografie Bc. Veronika HODOŇOVÁ Vývoj na trhu bydlení v Olomouckém kraji po roce 1989 Diplomová práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba,

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV Zpracovatel: SPF Group, s.r.o. Bozděchova 99/6 400 01 Ústí nad Labem Datum: srpen 2014 Projekt: CZ.1.08/3.2.00/14.00346 Zpracování IPRÚ Mladá Boleslav OPTP

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Zpracováno v rámci projektu IPRÚ České Budějovice Operační program Technická pomoc Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00347 Koncept dokumentu: 19.2. 2015

Více

HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH A SOCIÁLNÍCH DOPADŮ SUBURBANIZACE V PROSTORU LIBERECKE AGLOMERACE

HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH A SOCIÁLNÍCH DOPADŮ SUBURBANIZACE V PROSTORU LIBERECKE AGLOMERACE Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: geografie Studijní program: N7503 Učitelství pro základní školy Studijní obor: geografie + historie HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH

Více

Vývoj a přeměna sídla Černice v suburbánní zónu města Plzně

Vývoj a přeměna sídla Černice v suburbánní zónu města Plzně Západočeská univerzita v Plzni Vývoj a přeměna sídla Černice v suburbánní zónu města Plzně Bakalářská práce Jakub Kalista Přírodovědná studia, Geografie se zaměřením na vzdělávání Vedoucí práce: doc. RNDr.

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš. A. Analytický profil městské části

Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš. A. Analytický profil městské části Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš A. Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: leden-únor 2009 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 4 2 POLOHA A ADMINISTRATIVNÍ ZAŘAZENÍ... 5 2.1 Základní informace...

Více