Evropská komise schválila definitivní podobu Operačního programu Životní prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropská komise schválila definitivní podobu Operačního programu Životní prostředí 2014 2020."

Transkript

1 Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO I BŘEZEN KVĚTEN 2015 I zdarma I Zájemci o dotaci z Operačního programu Životní prostředí mohou začít s přípravou svých projektů. Zaměření prvních výzev v programovém období je díky proaktivnímu přístup MŽP a SFŽP ČR již známo. STR. 2 Evropská komise schválila definitivní podobu Operačního programu Životní prostředí Monitorovací výbor Koncem března se uskutečnilo takzvané nulté jednání monitorovacího výboru OPŽP Na jednání výboru bylo diskutováno mimo jiné i nastavení výběrových kritérií u aktuálně avizovaných výzev Operačního programu Životní prostředí. Další jednání monitorovacího výboru OPŽP je plánováno na polovinu června, kdy jeho členové schválí hodnoticí kritéria nyní avizovaných výzev. str. 6 Tři rozhovory Priorita se v článku Změřeno a zváženo: přínosy OPŽP 2007 až 2013 životnímu prostředí ČR znovu vrací k výroční konferenci Operačního programu Životní prostředí , která se uskutečnila v půlce února. Článek o přínosech Operačního programu Životní prostředí je doplněn třemi rozhovory se žadateli, kteří se konference zúčastnili. str. 20 První výzvy OPŽP V Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR zveřejnily nastavení chystaných výzev v Operačním programu Životní prostředí Ostré výzvy pro prioritní osu 1, 2, 3 a 4 včetně výzvy fázování v prioritní ose 1 budou oficiálně vyhlášeny v druhé polovině června. S příjmem žádostí se počítá od 14. srpna. Priorita přináší podrobné informace k zaměření avizovaných výzev včetně jejich znění. strana 36 Divocí koně Jen málokterý projekt podpořený z Operačního programu Životní prostředí se dočkal takové publicity jako návrat divokých koní do volné přírody u Milovic, který si například v počtu citací v mezinárodních médiích vydobyl přední místo mezi projekty podpořenými z OPŽP. Tento projekt zmínili novináři The New York Times, The Washington Post, BBC, CBS News, ale i desítek dalších světových médií. str. 32 Bible OPŽP Jednou z novinek v Operačním programu Životní prostředí 2014 až 2020 je sjednocení všech důležitých informačních materiálů do jednoho. Zatímco v Operačním programu Životní prostředí 2007 až 2013 se museli žadatelé a příjemci podpory orientovat hned v několika dokumentech, v novém programu jsou všechny informace shromážděny do příručky s názvem Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období str. 40

2 2 3 AKTUALITY AKTUALITY EDITORIAL Vážení čtenáři, Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR avizovalo zaměření a znění vůbec prvních výzev v Operačním Daniel Tácha šéfredaktor programu Životní prostředí Výzvy prozatím nejsou oficiálněvyhlá- šeny z toho důvodu, že finální podobu Operačního programu Životní prostředí teprve schválila Evropská komise. Teprve po jejím schválení programu může být ustanoven nový monitorovací výbor OPŽP, který pak může podobu nyní avizovaných výzev oficiálně posvětit. Zásadní změny ve znění výzev se neočekávají, nejen protože členové nového monitorovacího výboru byli s výše uvedeným postupem seznámeni, ale i protože není v zájmu žadatelů o dotace provádět v již avizovaných dokumentech jakékoliv zásadní změny. Mnozí z nich totiž již nyní pracují na podobě svých projektů a žádostí o podporu. Můžete se ptát, proč byly výzvy z Operačního programu Životní prostředí pouze avizovány a proč Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR nevyčkaly na jejich oficiální schválení monitorovacím výborem OPŽP. Odpověď zní, že není na co čekat. Již nyní jsou všechny evropské operační programy vzhledem k programovému období ve více než ročním skluzu. Již nyní běží lhůty, v nichž se z nich mají čerpat finanční prostředky, a již nyní se ví, že se nečerpají, a čas se přitom dále rychle krátí. Při tom všem se nehraje o nic menšího než o miliardy korun, které buď Česká republika stihne z operačních programů vyčerpat, nebo které jako v mnohých případech předloni, loni a zřejmě i letos vyčerpat nestihne a bude je muset vrátit do Bruselu. Žadatelé o dotace z OPŽP mohou začít s přípravou svých projektů Žadatelé o podporu z Operačního programu Životní prostředí tak mají již od konce dubna díky proaktivnímu přístupu Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR k dispozici veškeré podklady a klíčové dokumenty včetně hodnoticích kritérií nutné pro zahájení přípravy projektů. Současným avízem chystaných výzev v Operačním programu Životní prostředí vycházíme vstříc žadatelům, aby měli dostatek času na přípravu svých projektů. Tímto krokem zároveň mezi prvními rozbíháme nové programové období a minimalizujeme riziko, že bychom se dostali do podobné situace jako v posledních letech, kdy kvůli otálení s vyhlašováním výzev Česká republika nečerpala z tohoto programu tak rychle, jak měla, uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec. Ostré výzvy v červnu Šanci začít připravovat projekty a žádosti tak ode dneška mají obce, města, kraje, neziskové organizace a občanská sdružení či podnikatelské subjekty. MŽP avizuje první výzvy téměř za 8 miliard korun pro oblasti budování čistíren a kanalizací, protipovodňovou ochranu, ochranu biodiverzity, odpadové hospodářství i ochranu ovzduší. Oficiální výzvy budou vyhlášeny v druhé polovině června. Žádosti budou přijímány prostřednictvím informačního systému MS2014+ (IS KP14+) po schválení Programového dokumentu OPŽP Evropskou komisí a schválení hodnoticích kritérií monitorovacím výborem OPŽP. Ostré výzvy vyhlásíme ihned po prvním jednání monitorovacího výboru, jenž musí schválit hodnoticí kritéria výzev a jehož první zasedání je v současnosti naplánováno na polovinu června. S ohledem na dostatečnou dobu pro přípravu projektů ke zveřejněným výzvám zahájíme příjem žádostí letos 14. srpna, dodal ministr Brabec. Za osm miliard korun Maximální celková dotace z prostředků EU na schválené projekty v rámci nyní avizovaných výzev bude činit bezmála 8 miliard korun. Alokace finančních pro- středků pro projekty v oblasti zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní je stanovena na 1,3 miliardy korun, pro projekty zaměřené na zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech na 2,5 miliardy korun, pro oblast odpadů a materiálových toků, ekologických zátěží a rizik na 1,2 miliardy korun a konečně pro projekty z oblasti ochrany a péče o přírodu a krajinu byla alokace finančních prostředků na podporu vybraných projektů stanovena na 2,9 miliardy korun. Hodnoticí kritéria Žadatelům jsou ode dneška k dispozici veškeré podklady a klíčové dokumenty včetně hodnoticích kritérií nutné pro zahájení přípravy projektů. Hodnoticí kritéria byla předmětem projednávání na březnovém, takzvaném nultém, monitorovacím výboru OPŽP. S našimi partnery jsme důsledně vydiskutovali nastavení výběrových kritérií a jsem přesvědčen o tom, že si kritéria na řádném jednání monitorovacího výboru obhájíme, říká náměstek ministra pro EU fondy Jan Kříž. Novému vedení na Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR se v loňském roce podařilo zachránit 13 miliard z OPŽP , které by jinak Česká republika musela vracet do Bruselu vinou manažerského selhání předchozího vedení obou institucí. Efektivní administrace Žadatelé mohou počítat s efektivní administrací projektových žádostí v ambiciózních termínech ze strany Státního fondu životního prostředí, kterou jsme nastavili v loňském roce a pokračujeme v ní i letos, říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman, který dále upozorňuje, že žádosti o podporu musí být v souladu s Progra-movým dokumentem OPŽP, Pravidly pro žadatele a příjemce OPŽP a výzvou pro podávání žádostí a projekty musí reflektovat zveřejněná hodnoticí kritéria garantující efektivní vynakládání prostředků EU. Všechny poslední platné verze dokumentů jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP Prioritní osa 1 Specifický cíl 1.3 Žadatelé o podporu mohou v případě avizované výzvy v prioritní ose 1 žádat o podporu v rámci specifického cíle 1.3, týkajícího se zajištění povodňové ochrany intravilánu. Alokace finančních prostředků činí 300 milionů korun. Mezi podporované aktivity lze zařadit například projekty na vsakovací a retenční zařízení jak plošné, tak podzemní, dále vsakovací šachty a obdobná opatření, která budou řešit hospodaření se srážkovými vodami odvodem do recipientu. Dále budou podporována opatření na vybudování nebo opravu bezpečnostních přelivů u objektů, které slouží povodňové ochraně. Podporována budou opatření na sanaci svahových nestabilit, říká vedoucí Odboru ochrany přírody Květoslava Kapková. Požádat o dotaci lze u následujících opatření a aktivit: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků Obnova, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužících povodňové ochraně v rámci výzvy budou podporována opatření na obnovu nebo vybudování bezpečnostních přelivů. 30. dubna 2015 EK schválila OP Životní prostředí Operační program Životní prostředí pro nové programové období v gesci MŽP se stal hned druhým programem, který k čerpání schválila Evropská komise. Považuji to za obrovský úspěch, stejně jako zachráněných 13 miliard korun, které jsme nemuseli v loňském roce vracet do Bruselu díky nastavení krizového managementu a zrychlení celé administrace Stabilizace a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z Registru svahových nestabilit. Květoslava Kapková tvrdí, že podmínky avizované výzvy se zásadně neliší od podmínek obdobných výzev v Operačním programu Životní prostředí Sanace svahových nestabilit odpovídá podoblasti podpory 6.6 z OPŽP 2007 až 2013 Prevence sesuvů a skalních řícení. Dokumenty k žádosti jsou požadovány stejné jako v minulém OPŽP, rozdíl je pouze v tom, že svahová nestabilita musí být uvedena v Registru svahových nestabilit, tvrdí Kapková a zdůrazňuje, že podporovaná opatření a jsou novými opatřeními. I tak však lze říci, že dokumenty požadované k žádosti o dotaci a dále i k celé další administraci budou obdobného charakteru jako v OPŽP , dodává. V rámci avizované výzvy v prioritní ose 1 nejsou platná žádná speciální omezení. Největší šanci na úspěch mají projekty s kvalitně připravenou projektovou dokumentací ve stupni pro stavební povolení nebo dokumentací pro provádění stavby a s vy- daným stavebním povolením, projekty s přiměřenými náklady na realizaci a kvalitně zpracovaným položkovým rozpočtem, říká Kapková. Prioritní osa 1 Specifický cíl 1.4 V rámci avizované výzvy zaměřené na prioritní osu 1 budou přijímány i projekty v rámci specifického cíle 1.4 v oblasti podpory preventivních protipovodňových opatření. Alokace finančních prostředků činí 200 milionů korun. Žádat bude možné na následující aktivity: Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální i celostátní úrovni, digitální povodňové plány obce, města, svazky obcí, kraje. Mezi podporované aktivity lze zařadit projekty na budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby, projekty na budování a modernizaci systému předpovědní povodňové služby, upřesňuje Květoslava Kapková. Podle ní se jedná o obdobné projekty, které byly v OPŽP podporovány v rámci oblasti podpory 1.3, podopatření Aktualitou je, že v rámci avizované výzvy bude s největší pravděpodobností stanovena minimální bodová hranice a minimální částka na projekt. Největší šanci na úspěch mají projekty s kvalitně připravenou projektovou dokumentací a projekty s přiměřenými náklady na realizaci, uzavírá Kapková. Prioritní osa 2 Specifický cíl 2.2 v končícím OPŽP 2007 až Chci zdůraznit, že pokračujeme v nastaveném rychlém tempu a důkazem toho je i to, že MŽP již minulý týden vyhlásilo tzv. avíza výzev nového programového období na ekologické projekty v celkovém objemu téměř 8 miliard Kč. Náš program je tedy, co se týče připravenosti pro žadatele, na špici všech operačních programů. Momentálně V rámci avizované výzvy z Operačního programu Životní prostředí lze žádat o podporu v oblasti podpory 2.2. Jedná se o projekty zaměřené na omezování emisí tuhých znečišťujících látek. Alokace finančních prostředků činí 2,5 miliardy korun. Druhy podporovaných opatření jsou: náhrada nebo rekonstrukcespalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NO X a VOC, náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NO X a VOC, náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů emitu jících těkavé organické látky za účelem snížení emisí TZL, NO X a VOC, pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NO X a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů, pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovněznečištění TZL, NO X a VOC u ostatních stacio- nárních zdrojů, pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NO X a VOC u stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky, pořízení technologií ke snižování emisí NH 3 z chovů hospodářských zvířat, omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžicí zařízení), rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií. Podle vedoucího Odboru ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie Státního fondu životního prostředí ČR Bohdana Polaka jsou podporovaná opatření a aktivity srovnatelné s podporovanými opatřeními a aktivitami, na které bylo možné získat dotaci již v Operačním programu Životní prostředí 2007 až V rámci aktuálně avizované výzvy však existují určitá omezení, která se na podporovaná opatření vztahují. Nejsou podporovány projekty definované prioritní osou 5. Projekty zaměřené na realizaci OZE jsou přijatelné pouze v případě nemožnosti podpory v rámci Operačního programu Podnikání a inova ce pro konkurenceschopnost. Projekt musí být v souladu s výstupy programu zlepšování kvality ovzduší a Národního už běží přípravy na jednání Monitorovacího výboru OPŽP, které proběhne v polovině června, tak abychom ostré výzvy mohli vyhlásit ihned po tomto jednání a příjem žádostí spustit už od 14. srpna tohoto roku. Richard Brabec Ministr životního prostředí programu snižování emisí zpracovaných v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Projekty realizované na spalovacích stacionárních zdrojích s celkovým tepelným příkonem 20 MW a vyšším mohou být podporovány, pouze po kud nevedou ke snižování emisí CO 2, resp. snížení emisí CO 2 je pouze vedlejším efektem. Podpora na výměnu lokálního zdroje tepla na vytápění je určena pouze pro budovy, kde je výroba tepla v současné době realizována zdrojem využívají cím pevná paliva. V případě realizace výměny lokálního zdroje tepla na vytá pění musí budova, resp. budovy (u kotelen vytápějících více objektů) po realizaci projektu splňovat minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy U em, N uvedenou v odst. 5.3 normy ČSN (znění říjen 2011). Tento požadavek se netýká budov určených převážně pro skladování nebo pro výrobu včetně samostatně stojících kotelen a budov, kde slouží zdroj pouze pro ohřev teplé vody. V případě realizace kotlů na pevná paliva budou podporovány pouze kotle splňující požadavky nařízení Komise, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva. V případě realizace kotle na zemní plyn budou podporo vány pouze kondenzační plynové kotle plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o poža-

3 4 5 AKTUALITY AKTUALITY Tabulka 1 Tabulka 2 materiálovým využitím a obsloužení dostatečného počtu obyvatel. V novém programovém období lze získat podporu v některé z následujících oblastí: Operační program Životní Teplotní Minimální topný Teplotní Minimální Technologie Technologie U projektů na sanace a zpracování Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní PRIORITNÍ OSA 1 prostředí charakteristika faktor charakteristika topný faktor analýz rizik je dle mého názoru důležitá země voda B0/W35 4,3 země voda B0/W35 1,3 také komunikace s Odborem environmentálních rizik a ekologických škod na MŽP Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech PRIORITNÍ OSA 2 navazuje na končící vzduch voda A2/W35 3,1 vzduch voda A2/W35 1,3 a také stavební připravenost, nejlépe Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika PRIORITNÍ OSA 3 OPŽP voda voda W10/W35 5,1 voda voda W10/W35 1,3 stavební povolení, uzavírá Prokop. Ochrana a péče o přírodu a krajinu PRIORITNÍ OSA 4 Pro žadatele je v něm Prioritní osa 4 Specifický cíl 4.1 Energetické úspory PRIORITNÍ OSA 5 přichystáno téměř 2,637 davky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů. V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která dle ČSN EN dosahují hodnot uvedených v tabulce 1 (dle typu technologie a určené teplotní charakteristiky) a zároveň parlametrů definovaných nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů. V případě realizace plynových tepelných čerpadel jsoupod porována čerpadla, kterádle ČSN EN dosahují hodnot uvedených v tabulce 2 (dle typu technologie a určené teplotnícharakteristiky) a zároveň parametrů definovaných nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů. V případě spalovacích zdrojů nespadajících do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES budou podpořeny pouze projekty zaručující splnění požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení. Nebudou přijaty projekty, u nichž dochází k odpojení od CZT (či k náhradě dodávek energií z CZT). U projektů zaměřených na rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií nejsou přijatelnými příjemci podpory podnikatelské subjekty. U projektů zaměřených na rozšiřování soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií musí napojená budova, resp. budovy ve vlastnictví žadatele splňovat po realizaci projektu minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy U em, N uvedenou v odst. 5.3 normy ČSN (znění říjen 2011). Tento požadavek se netýká budov určených převážně pro skla dování nebo pro výrobu včetně samostatně sto jících kotelen a budov, kde slouží zdroj pouze pro ohřev teplé vody. Bohdan Polak ze Státního fondu životního prostředí ČR dále upozorňuje na to, že v případě aktuálně avizované výzvy dochází oproti minulosti k částečné změně hodnoticích kritérií, které v sobě nově obsahují bodové bonifikace projektu na základě úrovně znečištění ovzduší v území a imisní významnosti řešeného stacionárního zdroje. To platí pro tyto případy: Stacionární zdroj se nachází v obci s více než obyvateli, kde byl dle map klouzavých pětiletých průměrů sestavených ČHMU překročen více než jeden imisní limit. Dosažené bodové hodnocení projektu bude navýšeno o 10 %. Stacionární zdroj se nachází v obci s právě obyvateli a méně, kde byl dle map klouzavých pětiletých průměrů sestavených ČHMU překročen více než jeden imisní limit. Dosažené bodové hodnocení projektu bude navýšeno o 5 %. Pokud dále platí, že stacionární zdroj je jmenovitě uveden v programu zlepšování kvality ovzduší v souladu s ustanovením 13 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší nebo je stacionární zdroj jmenovitě uveden v programu zlepšování kvality ovzduší, jelikož má významný imisní příspěvek k suspendovaným částicím PM10 (tj. nad 4 µg/m 3 ), bude dosažené bodové ohodnocení navýšeno. Při realizaci OZE bude v rámci bonifikace navýšeno bodové ohodnocení o 5 %. Bohdan Polak dále upozorňuje na to, aby žadatelé dbali správnosti předložených příloh, jako je rozpočet, projektová dokumentace, odborný posudek nebo energetický posudek studie proveditelnosti. Žadatelé by měli vidět, že parametry projektu je potřeba nastavit na dosažení maximálního bodového zisku. Je namístě tedy věnovat pozornost i výběru zpracovatelů žádosti a příloh z řad prověřených poradenských firem s pozitivními referencemi, říká Polak a dodává, že pracovníci Státního fondu životního prostředí ČR z Odboru ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie jsou maximálně otevřeni konzultacím projektových záměrů žadatelů. Prioritní osa 3 Specifický cíl 3.2 a 3.4 V rámci avizované výzvy a vůbec prvních výzev z Operačního programu Životní prostředí budou moci žadatelé žádat v prioritní ose 3 o podporu na sběrné dvory v SC 3.2 i na všechny typy projektů v SC 3.4 s výjimkou inventarizace lokalit. Alokace finančních prostředků činí 1,2 miliardy korun. V zásadě se bude pro tyto výzvy jednat o stejný typ projektů jako u Operačního programu Životní prostředí Avšak v rámci oblasti SC 3.2 platí pro první výzvu omezení pouze na veřejné subjekty, vysvětluje vedoucí Odboru odpadového hospodářství Tomáš Prokop. Šanci na úspěch podle něj mají hlavně kvalitně připravené projekty s nízkou nákladovostí a vysokým stupněm připravenosti. Tomáš Prokop dále upozorňuje na to, že hodnocení projektů na sběrné dvory, které vycházelo z hodnocení OPŽP , bylo nyní rozšířeno ještě o další hodnoticí kritéria. U sběrných dvorů bude opět povinnost separovat minimálně papír, sklo, plasty, kovy, objemný odpad, nebezpečné složky KO a zajistit zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení. Hodnocení a základní principy v rámci specifického cíle 3.4 nového OPŽP zůstávají stejné jako u bývalé oblasti podpory 4.2. Maximální možná míra podpory u projektů SD a sanací je 85 % z Fondu soudržnosti, uvádí. Dle Prokopových slov napomůže úspěchu žadatele zejména dobře zpracovaný kvalitní projekt, nejlépe stavební povolení, dobře rozmyšlené třídění s maximálním následným Šanci získat dotaci mají v rámci avizované výzvy ve specifickém cíli 4.1 prioritní osy 2 žadatelé, kteří předloží projekty na zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území. Alokace finančních prostředků činí 1,9 mil. Kč pro AOPK, NP, Správu jeskyní kontinuální výzva, 500 mil. Kč pro kraje kontinuální výzva 36 mil. Kč soutěžní výzva ostatní žadatelé. Mezi podporovanými aktivitami jsou opatření na implementaci soustavy Natura 2000, vyhlašování lokalit za ZCHÚ dle platné legislativy, zajištění péče o zvláště chráněná území v kategorii NP, CHKO, NPP, NPR a lokality Natura 2000, což jsou území národního významu. Jedná se tedy o podobné projekty, které byly podporovány v rámci oblasti podpory 6.1 a 6.2 prioritní osy 6 OPŽP V rámci avizované výzvy nejsou žádná speciální omezení. Největší šanci na úspěch mají projekty s kvalitně připravenou projektovou dokumentací ve stupni pro stavební povolení nebo dokumentací pro provádění stavby a s vydaným stavebním povolením a projekty s přiměřenými náklady na realizaci. Šanci mají i ostatní kvalitně zpracované záměry, které splní kritéria přijatelnosti, říká vedoucí Odboru ochrany přírody Státního fondu životní prostředí ČR Květoslava Kapková. Novinka v případě prioritní osy 4 a Operačního programu Životní prostředí přitom spočívá v příjmu a hodnocení žádostí, kdy novým zprostředkujícím subjektem bude Agentura ochrany přírody a krajiny. Ta bude zajišťovat všechny činnosti související s příjmem a hodnocením žádostí až po vydání registračního listu kromě žádostí ve 4.1 kontinuální výzvy pro NP, AOPK a Správu jeskyní, kde bude zprostředkujícím subjektem SFŽP ČR. Následná administrace po vydání RL bude i nadále probíhat na SFŽP ČR, říká Kapková, podle níž je další změnou kontinuální výzva pro žadatele AOPK, NP, Správu jeskyní a kraje, kdy projekty nebudou mezi sebou soutěžit, ale budou podpořeny všechny, které splní kritéria přijatelnosti včetně specifických kritérií. Více informací o novém OPŽP najdete na internetových stránkách Žadatelé by se podle ní měli soustředit na kvalitně zpracovanou projektovou dokumentaci včetně položkového rozpočtu a na naplnění podmínek výzvy. Projekty doporučujeme předem konzultovat s Agenturou ochrany přírody a krajiny, uzavírá Kapková. Prioritní osa 4 Specifický cíl 4.2 Mezi podporované aktivity spadající do specifického cíle 4.2 prioritní osy 4 patří posílení biodiverzity, tedy projekty zaměřené na péči o vzácné druhy, biotopy, interpretaci hodnot v přírodní rezervaci a přírodní památce, likvidace invazních druhů, opatření na zajištění prevence a zmírnění škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Alokace finančních prostředků činí 37 milionů korun. Jedná se o obdobné projekty, které se podporovaly v rámci prioritní osy 6 v oblasti podpory 6.2, vysvětluje vedoucí Odboru ochrany přírody Květoslava Kapková, podle které u avizované výzvy nejsou žádná speciální omezení. Šanci uspět mají opět projekty s kvalitně připravenou projektovou dokumentací ve stupni pro stavební povolení nebo dokumentací pro provádění stavby a s vydaným stavebním povolením, projekty s přiměřenými náklady na realizaci. Šanci ale mají i ostatní kvalitně zpracované projektové záměry, které splní kritéria přijatelnosti, říká Kapková. I v tomto případě je zprostředkujícím subjektem Agentura ochrany přírody a krajiny, která bude zajišťovat všechny činnosti související s příjmem a hodnocením žádostí až po vydání registračního listu. Následná administrace po vydání registračního listu bude ale už probíhat na SFŽP ČR, dodává Kapková. Žadatelé by se podle ní měli soustředit na kvalitně zpracovanou projektovou dokumentaci včetně položkového rozpočtu, ale také na naplnění podmínek výzvy. Prioritní osa 4 Specifický cíl 4.3 Mezi podporované aktivity patří projekty posilující přirozenou funkci krajiny. Mezi ně náleží projekty na zprůchodnění migračních bariér pro živočichy, vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů, protierozní opatření, zlepšování druhové skladby lesů aj. Alokace finančních prostředků činí 1,25 mil. Kč kontinuální výzva pro projekty vyplývající z Plánů oblastí povodí, 500 mil. Kč kontinuální výzva pro zprůchodnění migračních bariér / 164 mil. Kč soutěžní (kolová) výzva pro ostatní projekty. V rámci avizované výzvy budou přijímany obdobné projekty, které se podporovaly v rámci prioritní osy 6 v oblasti podpory 6.3 a 6.4. Avizovaná výzva neobsahuje žádná speciální omezení. Šanci uspět mají projekty s kvalitně připravenou projektovou dokumentací ve stupni pro stavební povolení nebo dokumentací pro provádění stavby a s vydaným stavebním povolením, projekty s přiměřenými náklady na realizaci i ostatní kvalitně zpracované záměry, které splní kritéria přijatelnosti. Změna je opět v příjmu a hodnocení žádostí, kdy novým zprostředkujícím subjektem bude Agentura ochrany přírody a krajiny. Ta bude zajišťovat všechny činnosti související příjmem a hodnocením žádostí až po vydání registračního listu. Následná administrace po vydání registračního listu bude i nadále probíhat na SFŽP ČR. Jinou změnou je kontinuální výzva pro žadatele na aktivitu revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů obsaženou v Plánech oblastí povodí a na projekty zprůchodnění migračních bariér pro vodní živočichy, kdy projekty nebudou mezi sebou soutěžit, ale budou podpořeny všechny projekty, které splní kritéria přijatelnosti včetně specifických kritérií přijatelnosti, vysvětluje vedoucí Odboru ochrany přírody Květoslava Kapková, která opět doporučuje projekty předem konzultovat se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny. Prioritní osa 4 Specifický cíl 4.4 V rámci specifického cíle 4.4 lze žádat o dotaci na projekty, jež mají za cíl zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. To jsou projekty na zakládání a obnovu funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně, zakládání a obnovu doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru. Alokace finančních prostředků činí 152 milionů korun. Opět se jedná se o obdobné pro- jekty, které se podporovaly v rámci prioritní osy 6 v oblasti podpory 6.5 s tím, že v OPŽP II budou podporovány i aktivity dříve nepodporované, např. výstavba tůní, mokřadů, průlehů. Dříve bylo nutné podávat kombinované projekty v rámci více oblastí podpory, říká vedoucí Odboru ochrany přírody Květoslava Kapková, podle které ani u specifického cíle 4.4 nejsou žádná speciální omezení. Velkou změnou je, že mohou být podány pouze projekty pro obce o velikosti nad 500 obyvatel. Žadatelů s velikostí obce do 500 obyvatel budou moci žádat z národních programů. Další novinkou je požadavek na zpracování studie systémů sídelní zeleně, která bude v rámci hodnocení projektu bodově zvýhodněna, říká Kapková, která i v tomto případě doporučuje projekty předem prodiskutovat se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny, jež je i v tomto případě zprostředkujícím subjektem. miliardy eur (72 mld. Kč). Prioritní osa 1 Fázovací výzva Speciální kapitolou v případě avizovaných výzev je takzvaná fázovací výzva v prioritní ose 1 s alokací ve výši 800 milionů korun. Jedná se o takzvaně zúženou výzvu, která je určena jen pro projekty podané do LXI. výzvy Operačního programu Životní prostředí V rámci zmíněné výzvy jsou podporovány projekty v rámci specifického cíle 1.1 a 1.2, což jsou projekty zaměřené na výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod a vodovodů. Jako první bude vyhlášena nesoutěžní výzva pro 2. fáze projektů, kdy 1. fáze bude financována z Operačního programu Životní prostředí , vysvětluje vedoucí Odboru ochrany vod Ivana Vráblíková. Podle ní se bude jednat o stejné typy podporovaných projektů jako v OPŽP Při vyhlášení LXI. výzvy již byla zohledněna způsobilost výdajů pro nové programové období. Například 2. fáze projektů nemůže řešit rekonstrukce kanalizací, protože tato aktivita není v novém OPŽP způsobilá pro financování, dodává Vráblíková. Protože se jedná o nesoutěžní výzvu, budou k podpoře doporučeny všechny řádně podané žádosti. Projekty podané do LXI. výzvy byly hodnoceny jako celek na 1. a 2. fázi. V OPŽP jsou právě předkládány podklady k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na 1. fázi a je třeba projekty schválit pro nové programové období, vysvětluje Vráblíková, která udává i významnou změnu, jež se dotkne projektů podpořených v rámci prioritní osy 1. V novém OPŽP v PO 1 bude podstatnou změnou určení výše podpory. Předpokládá se, že výše podpory již nebude určena dle finanční analýzy metodou výpočtu finanční mezery, nýbrž paušální sazbou flat rate. Pro fázované projekty však řídicí orgán vyjednává určení míry podpory dle metodiky OPŽP , uzavírá Ivana Vráblíková.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím SFŽP ČR LXVI. výzvu z OP Životní prostředí 2007 2013.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím SFŽP ČR LXVI. výzvu z OP Životní prostředí 2007 2013. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 6 I ČERVEN 2015 I zdarma I www.opzp.cz Ministr životního prostředí Richard Brabec schválil projekty vzešlé z LXIV. a LXV. výzvy OPŽP 2007

Více

Všenorská škola má nový kabát

Všenorská škola má nový kabát Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 3 I BŘEZEN 2014 I zdarma I www.opzp.cz Přesné znění aktuálně vyhlášených výzev v Operačním programu Životní prostředí naleznete od strany

Více

Radost zámeckého pána

Radost zámeckého pána Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 9 I ZÁŘÍ 2013 I zdarma I www.opzp.cz V případě implementace chystáme změny s cílem zjednodušení a zefektivnění procesů tak, aby nový dotační

Více

Buďte rychlejší, nebo přijdete o peníze

Buďte rychlejší, nebo přijdete o peníze Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 9 10 I ZÁŘÍ ŘÍJEN 2014 I zdarma I www.opzp.cz Státní fond životního prostředí ČR apeluje na žadatele z letošních výzev, aby co nejrychleji

Více

Kvalita projektů zaměřených na odpady stoupá. Řídící výbor OP Životní prostředí potvrdil kvalitu projektů vázajících se k odpadovému hospodářství.

Kvalita projektů zaměřených na odpady stoupá. Řídící výbor OP Životní prostředí potvrdil kvalitu projektů vázajících se k odpadovému hospodářství. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 3 I BŘEZEN 2010 I zdarma I www.opzp.cz Problémem je zejména nadměrná administrativa spojená s evidováním projektů OPŽP v tzv. systému ISPROFIN,

Více

Neřád starých ekologických zátěží. Nové vedení Státního fondu životního prostředí ČR chce přeměnit fond v takzvanou zelenou banku.

Neřád starých ekologických zátěží. Nové vedení Státního fondu životního prostředí ČR chce přeměnit fond v takzvanou zelenou banku. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 7 I ZÁŘÍ 2010 I zdarma I www.opzp.cz Rozdíl mezi bankou a fondem je v tom, že banka má daleko více diverzifikované zdroje, říká nový ředitel

Více

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ROČNÍK I I ČÍSLO 2 I ČERVEN 2008 I ZDARMA I WWW.OPZP.CZ Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí Odstraňování starých ekologických zátěží Za starou ekologickou zátěž považujeme takové

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 23. 6. 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ FOND

Více

Kdo si řekne o peníze z Operačního programu Životní prostředí?

Kdo si řekne o peníze z Operačního programu Životní prostředí? Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 5 I KVĚTEN ČERVEN 2010 I zdarma I www.opzp.cz Finanční prostředky v Operačním programu Životní prostředí byly přidělovány řádně, s důrazem

Více

Tereza Paulová (MŽP): V prioritní ose 4 jednoznačně vedou množstvím projektů sběrné dvory.

Tereza Paulová (MŽP): V prioritní ose 4 jednoznačně vedou množstvím projektů sběrné dvory. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 10 I PROSINEC 2009 I zdarma I www.opzp.cz Tereza Paulová, Odbor odpadů MŽP: 4. prosince 2009 byla vyhlášena XV. výzva OPŽP pro poskytnutí

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@sf zp.cz OBSAH SHRNUTÍ... 6 1 ÚVOD... 8 1.1

Více

Protikorupční audit pomůže bránit zneužívání evropských a národních dotací. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí

Protikorupční audit pomůže bránit zneužívání evropských a národních dotací. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ROČNÍK I I ČÍSLO 3 I ŘÍJEN 2008 I ZDARMA I WWW.OPZP.CZ Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí Velké dobrodružství administrace pro krajinu Prioritní osa 6 Operačního programu Životní

Více

AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí

AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí k přípravě žádostí o poskytnutí podpory k podání v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu

Více

Dobrá voda v Chanovicích

Dobrá voda v Chanovicích Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 1 2 I LEDEN ÚNOR 2014 I zdarma I www.opzp.cz V evropských předpisech není termín pro vyhlašování výzev omezen, jasně dán je jen termín pro

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 20. 10. 2009 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

2,5 miliardy korun na zateplování. Z Operačního programu Životní prostředí bude uvolněno více peněz do zateplování veřejných budov

2,5 miliardy korun na zateplování. Z Operačního programu Životní prostředí bude uvolněno více peněz do zateplování veřejných budov Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 3 I ČERVENEC 2011 I zdarma I www.opzp.cz Prostředky proplácíme plynule, každý den podepisuji příkazy k proplacení 60 70 milionů korun, říká

Více

Oko NOKu. Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci fondů EU

Oko NOKu. Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci fondů EU léto 2015 Oko NOKu Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci fondů EU Rozhovor s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou Přehled implementační struktury 2014 2020

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

č. 200 1/ 2015 Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

č. 200 1/ 2015 Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 1/ 2015 č. 200 www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Ledový začátek zimy. Na začátku prosince nás zaskočil nebývalý mrznoucí déšť,

Více

NÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROST

NÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROST ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ pro období 2007-2013 Praha 7. března 2007 2 OBSAH ÚVOD...9 KAPITOLA 1. Současná ekonomická a sociální situace...13 1.1

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08. Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.2007 Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond )

Více

Implementační dokument

Implementační dokument Implementační dokument Operačního programu Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260

Více

Grafický manuál publicity

Grafický manuál publicity OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Příručka pro žadatele o dotace z Operačního programu Životní prostředí Grafický

Více