Comparison of quality of life of South Bohemian and Nitra regions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Comparison of quality of life of South Bohemian and Nitra regions"

Transkript

1 Komparace kvality života Jihočeského a Nitranského kraje Comparison of quality of life of South Bohemian and Nitra regions Zuzana BOHATOVÁ Veronika HUMLEROVÁ Petra PÁRTLOVÁ Abstract The paper will focuse on comparision of two regions: South-Bohemian and Nitra regions. It will compare socio-economic and demographic indicators including local amenities, infrastructure networks and infrastructure and environmental indicators, for example indicator of ecological stability. In the paper a literature review focused on terms such as countryside, rural area, development potential index, indicators and disparities will be done. Then authors will try to describe main problems of studied areas and to propose possibilities of future development and practical solutions. Key words: development potential index, rural area, disparities ÚVOD DO PROBLEMATIKY Venkovské oblasti představují téměř 74 % území České republiky a 86 % území Slovenské republiky. Venkovské oblasti jsou domovem více než čtvrtiny jejích obyvatel, což z rozvoje venkova činí politiku důležitého významu. Venkov je specifickým, různorodým společenským, ekonomickým, kulturním i ekologickým prostředím. Po roce 1989 prošel venkov mnoha změnami. Procesem transformace venkova se postupně vytrácí funkce zemědělská, resp. prvovýrobní a v souvislosti implementace evropských politik je kladen důraz především na údržbu krajiny, péče o životní prostředí. Součástí venkovského prostoru jsou i jednotlivý subjekty a aktéři, kteří ovlivňují funkce venkovského prostoru, jako jsou životní prostředí, malé střední podnikání, veřejnou složku obce, včetně kulturně rekreační funkci. Jednotlivé subjekty usilují o rozvoj venkova: o zvýšení kvality života na venkově, rozvoj lidských zdrojů, rozvoj podnikání; Mezi nejvýznamnější aspekty budoucího rozvoje venkova je zmírňování nepříznivých trendů, resp. Snižování regionálních disparit, jako jsou nežádoucí projevy vylidňování venkova, zhoršování podmínek pro ekonomické i společensko-kulturní aktivity obyvatel, zhoršování kvality kulturní krajiny apod.). Venkov má mnohé komparativní výhody, které ho dělají atraktivním, jako místo pro život nejen venkovského, ale i části městského obyvatelstva. Potvrzují to současné suburbanizační a desurbanizační demografické trendy ve světě. Navzdory nesporným výhodám života ve venkovských obcích, mnohé zahraniční i domácí studie konstatují všeobecný názor o nižší úrovni kvality života ve venkovském prostoru oproti urbanizovaném prostoru. (Fáziková- Milotová, 2010) Vztahy mezi land use a systémem osídlení řešil již v 19. století J. H. von Thünen (1826), hierarchii sídel rozpracoval počátkem 20. století W. Christaller (1933). S nástupem industrializace a urbanizace zájem o problematiku projekce venkovské krajiny klesá. Znovuoživení zájmu začíná opět až v 70. letech 20. století. Do popředí zájmů se dostávají témata bydlení, rekreace, dopravní dostupnosti, ale také rozvoj a údržba krajiny. Mezi nejvýznamnější české autory této doby popisující venkov včetně popisu aktuální problematiky venkova v různých světových regionech píše A. Slepička (1989). Transformací zemědělství v českém prostředí se nejvíce zabývá A. Věžník (1993, 1995), I. Bičík (2001). Typologií českého venkova včetně jeho vymezení, charakteristiky, vývoje a prostorové regionalizace se podrobněji zabývá R. Perlín (1998), později v modifikaci R.

2 Perlín a S. Kuldová (2008). R. Perlín se mimo jiné zabýval např. i úlohou aktérů v lokálním rozvoji (2000) či možnostmi a limity spolupráce venkovských obcí se státní správou a samosprávou. (2006). Se vstupem České republiky do Evropské unie a především s implementací Společné zemědělské politiky, je zdůrazněn význam kvality života na venkově a tvorba venkovské krajiny. Proměny venkova v České republice po roce 1990 publikovali I. Bičík a V. Jančák (2003), významem indikátorů, jako faktor rozvoje se zabýval A. Slepička (2008) nebo V. Majerová (2008). O zařazení oblastí do typových zemědělských regionů pojednává studie M. Hrabánkové a V. Trnkové (1996). Rozdělení mělo účinněji pomoci při poskytování dotací regionům s horšími přírodními podmínkami (LFA) a jinými znevýhodněními (restrukturalizační problémy, špatná infrastruktura atp.). M. Hrabánková se dále zabývá formami a realizací regionální zemědělské politiky. Obecně vychází z principu, že by se zemědělská politika na regionální (a především mikroregionální) úrovni měla výrazně podílet na zlepšování kulturní krajiny. Venkovem a především vztahem obyvatelstva k obci a okolí se dlouhodobě zabývá P. Spišiak (např. P. Spišiak, D. Kollár 1994; P. Spišiak, M. Kozov, D. Sádovská 2000;P. Spišiak, R. Klamár, E. Michaeli 2002; P. Spišiak a kol. 2005) či V. Majerová a kol.v edici Český venkov ( ).Z. Bednaříková, Z. Trávníček, V. Vávra (2006) se pokusili definovat problémové aspekty venkova, zaměřila si na poznání disparit na venkově. Na studium disparit a jejich využití, jako účinný nástroj pro regionální politiku (ukazatele pro vymezování,kriteriální soustava, metody a metodiky vymezování) se zaměřilo několik autorů, především (Binek a kol.; 2007, 36 42), Kern (2007, 34), Hučka, Kutscherauer, Tománek (2008, 22 23). J. Kabrda a V. Jančák (2007) publikovali článek o vlivu vybraných politických a institucionálních faktorů na zemědělsky využívanou krajinu. Výzkumem malých oblastí se zabývá např. A. Vaishar (2005,2009). Managementu rozvoje venkova se věnuje např. S. Nunvářová et al. (2006a, 2006b). Podle Bělici (2004) jsou trendy regionálního rozvoje ve vyspělých státech založené na využívání vnitřních zdrojů regionu. Decentralizací kompetencí, financí, zodpovědnosti a kvalitní legislativou vytvoří takové podmínky, aby samospráva vyššího územního celku spolu s obcemi mohla ve velké míře ovlivňovat rozvoj svého vyššího územního celku. Vláda upraví rámcové podmínky regionálního rozvoje decentralizací veřejných financí a zavede nový, efektivnější systém finančního vyrovnávání socio-ekonomických rozdílů vyšších územních celků. Těmito a dalšími kroky vytvoří lepší podmínky pro národní, přeshraniční a mezinárodní spolupráci na úrovni obcí, mikroregionů a vyšších územních celků. Z řady zahraničních autorů zaměřujicící na problematiku rozvoje venkova a krajiny lze uvést např. anglo-saské autory např. B. Ilbery (1998) nebo M. Woods (2005), situaci evropského venkova hodnotí J. Bryden (2003). Ze středoevropských autorů se možnostmi rozvoje venkova zabývá v Polsku W. Hasiński (2003), ve Slovinsku hledali nové možnosti rozvoje venkova např. M. Špes a kol. (1999) nebo A. Perpar a A. Udovč (2007), v Maďarsku např. E. Varga (2009). Další autoři popisující změny rurálního prostoru především na příkladech USA, Spojeného království a Evropské unie (EU-15) byli Bowler, I., Butler, R., Furuseth, O., Gilg, A., Lewis, G., Marsden, T., Mather, A., North, D., Phillips, M., Potter, C.

3 METODIKA A CÍL Cílem článku je komparace jihočeského a nitranského regionu z pohledu kvality života, Dílčím cílem je poukázat na změny v těchto regionech i v souvislosti se vstupem do Evropské unie a s možností čerpání evropských peněz včetně implementace evropské legislativy a principů. V článku byla použita metoda sekundární analýzy literárních zdrojů, internetových zdrojů a konferenčních příspěvků, včetně vlastních prací. Dále také byla využita metoda hodnocení disparit dle článku Regionální disparity v územním rozvoji jejich identifikace, měření a hodnocení Kutscherauera (2010), který se zabýval výzkumem regionálních disparit v územním rozvoji ČR. Autor popsal sedm typů modelových regionů, z nichž budou v článku použity dva a to Model ekonomické výkonnosti regionů a Model regionu s všestrannými podmínkami pro život. Kvantitativní ověření modelu ekonomické výkonnosti regionů je založeno na osmi indikátorech, výpočet hodnot tohoto modelu je proveden metodou normované proměnné s expertně stanovenými vahami výchozích indikátorů (viz. níže). Kvantitativní ověření modelu regionu s všestrannými podmínkami pro život je založeno na dvanácti indikátorech, které zahrnují sociální, ekonomickou a územní sféru. I výpočet tohoto modelu je proveden metodou normované proměnné, s expertně stanovenými vahami výchozích indikátorů (viz. níže). Metodu normované proměnné (Tuleja, 2009) lze vyjádřit pomocí následující rovnice: kde: - normovaná veličinai-tého ukazatele pro j-tou zemi - směrodatná odchylka i-tého ukazatele. Vzhledem k tomu, že při regionální disparity byly měřeny pomocí jednotlivých indikátorů, byl pak z jednotlivých normovaných proměnných vypočten ekonomický index regionálních disparit. Článek je součástí řešení výzkumného projektu GAJU č. 029/2011S.

4 VÝSLEDKY A DISKUZE Pro výpočet ekonomického indexu regionálních disparit dle modelu ekonomické výkonnosti regionu byly použity následující indikátory a jejich expertně stanovené váhy: Model ekonomické výkonnosti regionů váha 1 HDP na obyvatele 0,15 2 Hrubá přidaná hodnota na zaměstnanou osobu 0,15 3 Podíl zaměstnanosti v sekundární sféře 0,08 4 Míra registrované zaměstnanosti 0,15 5 Ekonomické subjekty s 25 a více zaměstnanci na 1000 obyv. 0,10 6 Podíl domácností s čistými měsíčními příjmy pod hranici životního minima 0,10 7 Podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnaných obyvatel 0,12 8 Čistý roční disponibilní důchod na obyvatele 0,15 Výsledky krajů pro období před vstupem do EU, data z let : Graf 1 Model ekonomické výkonnosti regionů, období před vstupem do EU

5 Výsledky krajů pro období členství v EU, data z let : Graf 2 Model ekonomické výkonnosti regionů, období členství v EU Pro výpočet ekonomického indexu regionálních disparit dle modelu regionu s všestrannými podmínkami pro život byly použity následující indikátory a jejich expertně stanovené váhy: Model s všestrannými podmínkami pro život váha 1 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti 0,11 2 Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele 0,11 3 Podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnaných obyvatel 0,11 4 Počet míst v zařízeních sociální péče na 10 tis. obyvatel 0,08 5 Počet veřejných knihoven s pobočkami na 10 tis. obyvatel 0,06 6 Počet středisek pro volný čas dětí a mládeže na 10 tis. obyvatel 0,07 7 Počet sportovních zařízení na 10 tis. obyvatel 0,07 8 Počet zjištěných trestních činů na 1000 obyvatel 0,10 9 Emise oxidu siřičitého na km 2 0,10 10 Podíl zalesněné plochy z území kraje 0,06 11 Celková délka silnic a dálnic na 100 km 2 0,08 12 Hustota železničních tratí v km na 100 km 0,04

6 Výsledky krajů pro období před vstupem do EU, data z let : Graf 3 Model regionu s všestrannými podmínkami pro život, období před vstupem do EU Výsledky krajů pro období členství v EU, data z let : Graf 4 Model regionu s všestrannými podmínkami pro život, období členství v EU Dílčí závěry pro Nitranský kraj Nitranský kraj má výhodnou polohu a dobré dopravní spojení s ostatními regiony Slovenské republiky. Ekonomický potenciál kraje je charakteristický rostoucím HDP na obyvatele, na který má pozitivní vliv zejména příliv zahraničních investic. V oblasti lidského potenciálu můžeme konstatovat, že je k dispozici dostatečný počet kvalifikované pracovní síly s kvalitním středoškolským, resp. vysokoškolským vzděláním.

7 Technická a občanská vybavenost je srovnatelná s ostatními kraji SR a jsou zavedeny základní nástroje na podporu bytové výstavby. V kraji též existuje dostatečná síť regionálních kulturních a sportovních zařízení profesionálního i zájmového charakteru. Slabou stránkou Nitranského kraje je celková míra nezaměstnanosti s rostoucím podílem dlouhodobě nezaměstnaných při současném poklesu nabídky nových pracovních míst a nízkým objemem prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti, která neodpovídá reálným potřebám a připraveným projektům aktivní politiky zaměstnanosti. Bytový fond je charakterizovaný zanedbanou údržbou, nedostačující obnovou a nízkým přírůstkem nových bytů. K rozvoji regionu může přispět především podpora malého a středního podnikání, aktivnější využívání fondů EU a zvýšená angažovanost vlády v průmyslové a zemědělské politice. Dílčí závěry pro Jihočeský kraj Z prvních dvou grafů, které ilustrují situaci v Jihočeském kraji před vstupem do EU, je patrné, že co se týče ekonomické výkonnosti regionu i v oblasti infrastruktury, sociálních podmínek a ve zdravotnictví, byl na tom Jihočeský kraj podstatně hůře než kraj Nitranský. Příčinou mohly být velké socioekonomické rozdíly mezi jednotlivými částmi kraje,velká nezaměstanost, především v příhraničních oblastech, velký podíl ekonomicky slabých obcí s měneším počtem obyvatel, nízký podíl progresivních odvětví na tvorbě HDP a zaměstnanosti, problémy veřejných rozpočtů s negativními dopady na rozvoj kraje a obcí, nevyhovující struktura a kapacita sociálních služeb nebo např. neexistující evropské dopravní napojení TEN-T. Po vstupu do EU se Jihočeský kraj snažil tyto a jiné problémy řešit mj. i čerpáním dotací z EU. V současném programovacím období, tedy , získal Jihočeský kraj několik významných projektů v celkovém objemem ,-. Finančně největším projektem Jihočeského kraje byl projekt na výstavbu pavilonu dětského oddělení nemocnice České Budějovice. V současné době kraj připravuje projekt na modernizaci jihočeského regionálního letiště s cílem napojení se na ostatní evropské regionální letiště a zvýšit tak povědomí a nalákat jak podnikatelksou sféru, tak i zatraktivnit a zpřístupnit region pro cestovní ruch. Dotace samozřejmě nečerpá jen kraj, ale i jednotlivé obce, místní akční skupiny, aj. Mezi silné stránky Jihočeského kraje můžeme zařadit výhodnou geografickou polohu v centru Evropy a na hranici s Německem a Rakouskem, vč. tradičních vazeb na sousední regiony. Jihočeský kraj a jeho organizace získali na přeshraniční spolupráci s Bavorskem a Rakouskem přes 28 milionů Kč. Jihočeský kraj je v současné době krajem se stabilním ekonomickým růstem a dlouhodobou nízkou mírou nezaměstnanosti na většině území kraje, s rozvíjejícím se malým a středním podnikáním. Příležitosti pro další rozvoj kraje nalezneme v rozvoji technologicky náročnějších výrob a diverzifikaci ekonomických činností, ve vzniku mezinárodně konkurenceschopných center na území kraje jako základu pro další rozvoj výzkumu a inovací v regionu, v rozvoji služeb spojených s cestovním ruchem, lázeňstvím, agroturistikou s tím spojené i trvale udržitelné využití přírodních památek a kulturního dědictví, v budování cyklostezek, v podpoře rozvoje bytové výstavby a jejich modernizace, efektivnější poskytování zdravotní péče apod.

8 ZÁVĚR Z výsledků, které byly zjištěny na základě provedené analýzy, lze usuzovat, že i v budoucím programovacím období po roce 2013 budou oba regiony potřebovat financovat především tzv. tvrdé infrastrukturní projekty. Dlouhodobá pomoc infrastruktuře představuje důležitý regionální ekonomický nástroj, který podporuje všeobecné zlepšení kvality území. Jako nejpalčivější se ukazuje dopravní infrastruktura a úpravy veřejného prostranství a chodníků. Jako další problematickou nejčastěji zmiňují úroveň veřejné dopravy, potřebu její modernizace a související zajištění nabídky parkování. V oblasti životního prostředí stále přetrvává důraz na čištění odpadních vod a roste význam šetření energií a tepelného zásobování (úspory). Nedostatky vnímají regiony také u zajištění udržitelného rozvoje území včetně revitalizací, výstavby bytů a navazujících inženýrských sítí. Naopak měkkými projekty se budou sledované regiony snažit vyrovnat s konkurenceschopnosti regionů udržet a přilákat obyvatele a zároveň být atraktivní pro podnikatele Použitá literatura 1. BEDNAŘÍKOVÁ, Z., TRÁVNÍČEK, Z., VÁVRA, V.: Regional differentitations of rural villages in the Czech Republic - Regionální diferenciace venkovských obcí v České republice. In: Zemědělská ekonomika. Praha: ČAZV - ÚZPI, Vol. 52, 6/2006. s ISSN X. 2. BELICA, M.: Sociálno-ekonomická disparita regiónov na Slovensku, In: Acta regionalia et environmentalica 1/2004, s , Nitre: SPU BIČÍK, I., JANČÁK, V.: České zemědělství po roce In Geografie, sborník České geografické společnosti, 2001, roč. 106, č. 4, s BIČÍK, I., PERLÍN, R., ŠEFRNA, L. :Rozvoj povodí Kocáby. Praha : Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, 87 s. 5. BINEK, J., TOUŠEK, V., GALVASOVÁ, I., VĚŢNÍK, A., KUNC, J., SEIDENGLANZ, 6. BRYDEN, J.: Keynote research: Rural Development Situation and Challenges in EU- 25. Salzburg: EU Rural Development Conference, s. 7. D., HALÁSEK, D., ŘEHÁK, S.: Venkovský prostor a jeho oživení. 1. vydání, Brno: Georgetown, s. ISBN FÁZIKOVÁ, M.- MILOTOVÁ, B.: Metodologické a metodické prístupy k meraniu kvality života vo vidieckych obciach, In: Acta regionalia et environmentalica, roč. 7, 2010, č. 1, ISSN: HASIŃSKI, W.: Transformation of the social and economic structure of the Silesia region. In: Economic and Environmental Studies; no. 5. Opole: Opole University, HRABÁNKOVÁ, M., TRNKOVÁ, V.: Hodnocení území z pozice agrární regionální politiky a rozvoje venkova. Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha, 1996, 82 s.,isbn X 11. HUČKA, M.KUTSCHERAUER, A. TOMÁNEK, P. :Metodologická východiska zkoumání regionálních disparit. Regionální disparity (Working Papers), 2008, roč. 2, č. 2, s ISSN CHRISTALLER, W.: Central Places in Southern Germany. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1933/ s. (německý originál 1933; anglický překlad 1966)

9 13. ILBERY, B. (ed.): The geography of rural change. 1. vydání, Essex: Addison Wesley Longmann Limited, s. ISBN ILBERY, B. et al.: The Geography of Rural Change. Essex : Addison Wesley Longman Limited, 1998, 267 s. ISBN KABRDA, J., JANČÁK, V.: Vliv vybraných politických a institucionálních faktorů na české zemědělství a krajinu Impact of selected political and institutional factors on Czech agriculture and landscape. In: Geografie - Sborník České geografické společnosti. Praha: ČGS, Vol. 112, 1/2007. s ISSN X. 16. KUTSCHERAUER, A.: Regionální disparity v územním rozvoji jejich identifikace, měření a hodnocení. In Regionální disparity, 12/2010. Opava: Slezská univerzita. s ISSN MAJEROVÁ, V. a kol.: Český venkov 2008: Proměny venkova. Vyd. 1. Praha: Česká zemědělská univerzita, PEF s. ISBN NUNVÁŘOVÁ, S. et al.: Metodika zavádění managementu rozvoje mikroregionů. 1. vydání, Přerov: CpKP, 2006a. 184 s. ISBN NUNVÁŘOVÁ, S. et al.: Řízení místních samospráv. 1. vydání, Brno: Ekonomickosprávní fakulta MU, 2006b. 78 s. ISBN PERLÍN, R., KULDOVÁ, S. Typology of rural areas. In: Collection of papers of international conference Countryside Our world. Praha: PEF ČZU, 2008b. s ISBN PERLÍN, R.: Představitelé veřejné správy jako aktéři lokálního rozvoje. In: Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s ISBN PERLÍN, R.: The co-operation of rural municipalities - chance or condition of achievement - Spolupráce venkovských obcí - možnost nebo podmínka úspěchu. In: Zemědělská ekonomika. Praha: ČAZV - ÚZPI, Vol. 52, 6/2006. s ISSN X. 23. PERLÍN, R.: Typologie českého venkova, In Zemědělská ekonomika, 1998, str PERLÍN, R.: Typologie českého venkova. In: Zemědělská ekonomika. Praha: Česká akademie zemědělských věd - Ústav zemědělských a potravinářských informací, Vol. 44, 8/1998. s ISSN X. 25. PERPAR, A., UDOVČ, A.: Rural tourism and protected areas - factors to increase resilience of rural areas = Podeželski turizem in zavarovana območja dejavniki povečanja prožnosti podeželskih območij. In. Acta agriculturae slovenica. Letn. 89, št. 1/2007. s ISSN SLEPIČKA, A.: Factors Influencing the Future of the Czech Countryside. 1. vyd. In: Countryside Our World. Praha: PEF ČZU ISBN SLEPIČKA, A.: Přeměny venkova: venkov našeho věku. 1. vydání, Praha: Svoboda, s. ISBN SPIŠIAK, P. a kol. Agrorurálne struktury Slovenska po roku vyd. Bratislava: Geografika, s. ISBN SPIŠIAK, P. a kol.: Trvalo udržatelný rozvoj mikroregiónu Ptava. Humenné : Visual studio, 2002, 38 s. OÚ OOA / SPIŠIAK, P., KOLLÁR, D.: Vzťah obyvatel stva ku vlastnej obci a ku skúmanému okoliu. Spoločnosť pre trvalo udrţatel ny ţivot, odbočka Biele Karpaty, s. 31. SPIŠIAK, P., KOZOVÁ, M., SÁDOVSKÁ, D.: Trvalo udržatel ny rozvoj obce Dunajská Lužná - vyhodnotenie prieskumu vzťach obyvatel stva k vlastnej obci a k mikroregiónu. Bratislava: Geografika, s. ISBN

10 32. SPIŠIAK, P.: Základy geografie polnohospodárstva a lesného hospodárstva. Univerzita Komenského Bratislava, s. 33. ŠPES, M., ZUPANČIČ, J., KLEMENC, B., HRASTNIK, J., CIGALE, D., SAJKO, I.: Nove možnosti podeželja = New prosperity for rural regions. In. Geographica Slovenica. Ljubljana: Inštitut za geografijo, str. ISSN ; THÜNEN, J. H. von: Isolated State. Oxford, New York: Pergamon. 1826/1966. (německý originál 1826, anglický překlad ). 35. TULEJA, P.: Možnosti měření regionálních disparit nový pohled. In Regionální disparity. 9/2009. Opava: Slezská univerzita, s ISSN VAISHAR, A., ZAPLETALOVÁ, J.: Small towns as centers of rural micro-regions. In. European countyside. 2/2009. Warsaw: Versita, p ISSN VAISHAR, A.: Small Towns as Centres of Rural Microregions. In: Komornicki, T., Czapiewski, T. (eds.): Central and Eastern Europe: Changing Spatial Patterns of Human Activity (pp ). Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization PAN VARGA, E.: Non-profit organizations in hungarian rural development a leader+ example in the southern Transdanubian region. In. European countyside. 1/2009. Warsaw: Versita, p ISSN VĚŽNÍK, A.: Agriculture in former Czechoslovakia before and after In Scripta Facultatis Scientarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, 23. Brno : Masarykova univerzita, 1993, s ISBN VĚŽNÍK, A.: Geographical aspects of the transformation of agriculture of the Czech republic. In Scripta Facultatis Scientarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, 25. Brno : Masarykova univerzita, 1995, s ISSN WOODS, M.: Rural Geography: processes, responses and experiences in rural restructuring. 1. vydání, London: SAGE Publications Ltd., s. ISBN , ISBN Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, Slovakia, Ekonomická fakulta Jihočeská Univerzita, České Budějovice, Czech Republic

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

Paradoxy rozvoje venkova

Paradoxy rozvoje venkova Venkovský prostor Prostor pro žití nebo dožití Paradoxy rozvoje venkova Radim Perlín Tato prezentace je podpořena projektem VaV MMR č WD-07-01-1 Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa."

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa. Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa." Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Ing. Nikola Krejčová, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová,

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

PROGRAMOVÉ DOKUMENTY POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAMOVÉ DOKUMENTY POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAMOVÉ DOKUMENTY POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 Marek Jetmar Příspěvek stručně charakterizuje základní dokumenty hospodářské a sociální

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU 1 STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

4 SWOT analýza. 4.1 Silné stránky. OBSAH 4 SWOT analýza

4 SWOT analýza. 4.1 Silné stránky. OBSAH 4 SWOT analýza OBSAH 4 SWOT analýza 4.1 SILNÉ STRÁNKY 4.2 SLABÉ STRÁNKY 4.3 PŘÍLEŽITOSTI 4.4 OHROŽENÍ 4 SWOT analýza SWOT analýza shrnuje základní analytické poznatky o faktorech, které je možné využít ve prospěch regionálního

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR LABOUR PRODUCTIVITY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CR AGRICULTURE Úvod Základním předpokladem

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2.

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. Diverzifikace činností zemědělských podniků Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. 2014 Diverzifikace V obecné rovině: rozrůzňování, zvyšování

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Rozvojové priority podle typů venkova

Rozvojové priority podle typů venkova Rozvojové priority podle typů venkova Radim Perlín Tato prezentace je podpořena projektem VaV MMR č WD-07-01-1 Regionálnídiferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje. Venkov nebo venkovy?

Více

Publikační činnost za rok 2005:

Publikační činnost za rok 2005: Publikační činnost za rok 2005: [1] Collection of Scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for economics, management and trade. 2005. ΙSBN 1212-5598. [2] BONĚK, V. Možnosti

Více

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství Ekonomické aspekty zemědělského podnikání a možnosti financování investic z EU Havlíčkův Brod 2008 Mojmír Severin Ředitel společnosti AgroConsult

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Potenciální zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony

Potenciální zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony Univerzita Palackého v Olomouci GaREP, s.r.o. Brno Potenciální zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony Václav Toušek, Miloš Fňukal, Petr Kladivo Projekt MMR Potenciální zaměření

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC

VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC Dana Žídková Anotace: V příspěvku se analyzovaly změny ve vzdělání

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování

A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování Předpis nekonkretizuje cíle udržitelného rozvoje v územním plánování. Toto je věcí pořizovatele, který vychází z konkrétních podmínek místa a času zejména

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU Slovensko má 11 operačních programů pro období 2007 13 Vláda Slovenské republiky schválila na mimořádném zasedání 8. října 2006 jedenáct operačních programů, jejichž prostřednictvím

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Rozvojové aktivity Zlínského kraje

Rozvojové aktivity Zlínského kraje INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE ZLÍNSKÉM KRAJI 1 Rozvojové aktivity Zlínského kraje Zlín 12. 6. 2008 Milan Filip odbor strategického rozvoje kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. ZLÍNSKÝ KRAJ POSTAVENÍ V RÁMCI ČR 2.

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

17.2.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 1. Evropská města v noci

17.2.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 1. Evropská města v noci 17.2.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 1 Evropská města v noci REGION A REGIONÁLNÍ VĚDY URBANIZACE 17.2.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 2 Proměny funkcí sídel Faktory ekonomické, sociální, politické Proces urbanizace

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Součinnost obyvatel venkova jako faktor rozvoje

Součinnost obyvatel venkova jako faktor rozvoje Součinnost obyvatel venkova jako faktor rozvoje Pavlíková Gabriela, Maříková Pavlína, Herová Irena Sociologická laboratoř, Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol pavlikovag@pef.czu.cz,

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Jindřich ich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Jihlava, 9. 11. 2007 Definice diverzifikovaných

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření

II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření Výtah Strategie rozvoje svazku obcí Netolicko Prioritní oblasti, cíle, opatření (zpracovatel BESI a.s., 2005) II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření Cíl 1.1: Zlepšit stav technické infrastruktury

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Analýzy regionálního trhu práce v České republice Analysis of regional labour market in Czech Republic

Analýzy regionálního trhu práce v České republice Analysis of regional labour market in Czech Republic 2 nd Central European Conference in Regional Science CERS, 2007 862 Analýzy regionálního trhu práce v České republice Analysis of regional labour market in Czech Republic PETR ŘEHOŘ, DARJA HOLÁTOVÁ Jihočeská

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více