Comparison of quality of life of South Bohemian and Nitra regions

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Comparison of quality of life of South Bohemian and Nitra regions"

Transkript

1 Komparace kvality života Jihočeského a Nitranského kraje Comparison of quality of life of South Bohemian and Nitra regions Zuzana BOHATOVÁ Veronika HUMLEROVÁ Petra PÁRTLOVÁ Abstract The paper will focuse on comparision of two regions: South-Bohemian and Nitra regions. It will compare socio-economic and demographic indicators including local amenities, infrastructure networks and infrastructure and environmental indicators, for example indicator of ecological stability. In the paper a literature review focused on terms such as countryside, rural area, development potential index, indicators and disparities will be done. Then authors will try to describe main problems of studied areas and to propose possibilities of future development and practical solutions. Key words: development potential index, rural area, disparities ÚVOD DO PROBLEMATIKY Venkovské oblasti představují téměř 74 % území České republiky a 86 % území Slovenské republiky. Venkovské oblasti jsou domovem více než čtvrtiny jejích obyvatel, což z rozvoje venkova činí politiku důležitého významu. Venkov je specifickým, různorodým společenským, ekonomickým, kulturním i ekologickým prostředím. Po roce 1989 prošel venkov mnoha změnami. Procesem transformace venkova se postupně vytrácí funkce zemědělská, resp. prvovýrobní a v souvislosti implementace evropských politik je kladen důraz především na údržbu krajiny, péče o životní prostředí. Součástí venkovského prostoru jsou i jednotlivý subjekty a aktéři, kteří ovlivňují funkce venkovského prostoru, jako jsou životní prostředí, malé střední podnikání, veřejnou složku obce, včetně kulturně rekreační funkci. Jednotlivé subjekty usilují o rozvoj venkova: o zvýšení kvality života na venkově, rozvoj lidských zdrojů, rozvoj podnikání; Mezi nejvýznamnější aspekty budoucího rozvoje venkova je zmírňování nepříznivých trendů, resp. Snižování regionálních disparit, jako jsou nežádoucí projevy vylidňování venkova, zhoršování podmínek pro ekonomické i společensko-kulturní aktivity obyvatel, zhoršování kvality kulturní krajiny apod.). Venkov má mnohé komparativní výhody, které ho dělají atraktivním, jako místo pro život nejen venkovského, ale i části městského obyvatelstva. Potvrzují to současné suburbanizační a desurbanizační demografické trendy ve světě. Navzdory nesporným výhodám života ve venkovských obcích, mnohé zahraniční i domácí studie konstatují všeobecný názor o nižší úrovni kvality života ve venkovském prostoru oproti urbanizovaném prostoru. (Fáziková- Milotová, 2010) Vztahy mezi land use a systémem osídlení řešil již v 19. století J. H. von Thünen (1826), hierarchii sídel rozpracoval počátkem 20. století W. Christaller (1933). S nástupem industrializace a urbanizace zájem o problematiku projekce venkovské krajiny klesá. Znovuoživení zájmu začíná opět až v 70. letech 20. století. Do popředí zájmů se dostávají témata bydlení, rekreace, dopravní dostupnosti, ale také rozvoj a údržba krajiny. Mezi nejvýznamnější české autory této doby popisující venkov včetně popisu aktuální problematiky venkova v různých světových regionech píše A. Slepička (1989). Transformací zemědělství v českém prostředí se nejvíce zabývá A. Věžník (1993, 1995), I. Bičík (2001). Typologií českého venkova včetně jeho vymezení, charakteristiky, vývoje a prostorové regionalizace se podrobněji zabývá R. Perlín (1998), později v modifikaci R.

2 Perlín a S. Kuldová (2008). R. Perlín se mimo jiné zabýval např. i úlohou aktérů v lokálním rozvoji (2000) či možnostmi a limity spolupráce venkovských obcí se státní správou a samosprávou. (2006). Se vstupem České republiky do Evropské unie a především s implementací Společné zemědělské politiky, je zdůrazněn význam kvality života na venkově a tvorba venkovské krajiny. Proměny venkova v České republice po roce 1990 publikovali I. Bičík a V. Jančák (2003), významem indikátorů, jako faktor rozvoje se zabýval A. Slepička (2008) nebo V. Majerová (2008). O zařazení oblastí do typových zemědělských regionů pojednává studie M. Hrabánkové a V. Trnkové (1996). Rozdělení mělo účinněji pomoci při poskytování dotací regionům s horšími přírodními podmínkami (LFA) a jinými znevýhodněními (restrukturalizační problémy, špatná infrastruktura atp.). M. Hrabánková se dále zabývá formami a realizací regionální zemědělské politiky. Obecně vychází z principu, že by se zemědělská politika na regionální (a především mikroregionální) úrovni měla výrazně podílet na zlepšování kulturní krajiny. Venkovem a především vztahem obyvatelstva k obci a okolí se dlouhodobě zabývá P. Spišiak (např. P. Spišiak, D. Kollár 1994; P. Spišiak, M. Kozov, D. Sádovská 2000;P. Spišiak, R. Klamár, E. Michaeli 2002; P. Spišiak a kol. 2005) či V. Majerová a kol.v edici Český venkov ( ).Z. Bednaříková, Z. Trávníček, V. Vávra (2006) se pokusili definovat problémové aspekty venkova, zaměřila si na poznání disparit na venkově. Na studium disparit a jejich využití, jako účinný nástroj pro regionální politiku (ukazatele pro vymezování,kriteriální soustava, metody a metodiky vymezování) se zaměřilo několik autorů, především (Binek a kol.; 2007, 36 42), Kern (2007, 34), Hučka, Kutscherauer, Tománek (2008, 22 23). J. Kabrda a V. Jančák (2007) publikovali článek o vlivu vybraných politických a institucionálních faktorů na zemědělsky využívanou krajinu. Výzkumem malých oblastí se zabývá např. A. Vaishar (2005,2009). Managementu rozvoje venkova se věnuje např. S. Nunvářová et al. (2006a, 2006b). Podle Bělici (2004) jsou trendy regionálního rozvoje ve vyspělých státech založené na využívání vnitřních zdrojů regionu. Decentralizací kompetencí, financí, zodpovědnosti a kvalitní legislativou vytvoří takové podmínky, aby samospráva vyššího územního celku spolu s obcemi mohla ve velké míře ovlivňovat rozvoj svého vyššího územního celku. Vláda upraví rámcové podmínky regionálního rozvoje decentralizací veřejných financí a zavede nový, efektivnější systém finančního vyrovnávání socio-ekonomických rozdílů vyšších územních celků. Těmito a dalšími kroky vytvoří lepší podmínky pro národní, přeshraniční a mezinárodní spolupráci na úrovni obcí, mikroregionů a vyšších územních celků. Z řady zahraničních autorů zaměřujicící na problematiku rozvoje venkova a krajiny lze uvést např. anglo-saské autory např. B. Ilbery (1998) nebo M. Woods (2005), situaci evropského venkova hodnotí J. Bryden (2003). Ze středoevropských autorů se možnostmi rozvoje venkova zabývá v Polsku W. Hasiński (2003), ve Slovinsku hledali nové možnosti rozvoje venkova např. M. Špes a kol. (1999) nebo A. Perpar a A. Udovč (2007), v Maďarsku např. E. Varga (2009). Další autoři popisující změny rurálního prostoru především na příkladech USA, Spojeného království a Evropské unie (EU-15) byli Bowler, I., Butler, R., Furuseth, O., Gilg, A., Lewis, G., Marsden, T., Mather, A., North, D., Phillips, M., Potter, C.

3 METODIKA A CÍL Cílem článku je komparace jihočeského a nitranského regionu z pohledu kvality života, Dílčím cílem je poukázat na změny v těchto regionech i v souvislosti se vstupem do Evropské unie a s možností čerpání evropských peněz včetně implementace evropské legislativy a principů. V článku byla použita metoda sekundární analýzy literárních zdrojů, internetových zdrojů a konferenčních příspěvků, včetně vlastních prací. Dále také byla využita metoda hodnocení disparit dle článku Regionální disparity v územním rozvoji jejich identifikace, měření a hodnocení Kutscherauera (2010), který se zabýval výzkumem regionálních disparit v územním rozvoji ČR. Autor popsal sedm typů modelových regionů, z nichž budou v článku použity dva a to Model ekonomické výkonnosti regionů a Model regionu s všestrannými podmínkami pro život. Kvantitativní ověření modelu ekonomické výkonnosti regionů je založeno na osmi indikátorech, výpočet hodnot tohoto modelu je proveden metodou normované proměnné s expertně stanovenými vahami výchozích indikátorů (viz. níže). Kvantitativní ověření modelu regionu s všestrannými podmínkami pro život je založeno na dvanácti indikátorech, které zahrnují sociální, ekonomickou a územní sféru. I výpočet tohoto modelu je proveden metodou normované proměnné, s expertně stanovenými vahami výchozích indikátorů (viz. níže). Metodu normované proměnné (Tuleja, 2009) lze vyjádřit pomocí následující rovnice: kde: - normovaná veličinai-tého ukazatele pro j-tou zemi - směrodatná odchylka i-tého ukazatele. Vzhledem k tomu, že při regionální disparity byly měřeny pomocí jednotlivých indikátorů, byl pak z jednotlivých normovaných proměnných vypočten ekonomický index regionálních disparit. Článek je součástí řešení výzkumného projektu GAJU č. 029/2011S.

4 VÝSLEDKY A DISKUZE Pro výpočet ekonomického indexu regionálních disparit dle modelu ekonomické výkonnosti regionu byly použity následující indikátory a jejich expertně stanovené váhy: Model ekonomické výkonnosti regionů váha 1 HDP na obyvatele 0,15 2 Hrubá přidaná hodnota na zaměstnanou osobu 0,15 3 Podíl zaměstnanosti v sekundární sféře 0,08 4 Míra registrované zaměstnanosti 0,15 5 Ekonomické subjekty s 25 a více zaměstnanci na 1000 obyv. 0,10 6 Podíl domácností s čistými měsíčními příjmy pod hranici životního minima 0,10 7 Podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnaných obyvatel 0,12 8 Čistý roční disponibilní důchod na obyvatele 0,15 Výsledky krajů pro období před vstupem do EU, data z let : Graf 1 Model ekonomické výkonnosti regionů, období před vstupem do EU

5 Výsledky krajů pro období členství v EU, data z let : Graf 2 Model ekonomické výkonnosti regionů, období členství v EU Pro výpočet ekonomického indexu regionálních disparit dle modelu regionu s všestrannými podmínkami pro život byly použity následující indikátory a jejich expertně stanovené váhy: Model s všestrannými podmínkami pro život váha 1 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti 0,11 2 Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele 0,11 3 Podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnaných obyvatel 0,11 4 Počet míst v zařízeních sociální péče na 10 tis. obyvatel 0,08 5 Počet veřejných knihoven s pobočkami na 10 tis. obyvatel 0,06 6 Počet středisek pro volný čas dětí a mládeže na 10 tis. obyvatel 0,07 7 Počet sportovních zařízení na 10 tis. obyvatel 0,07 8 Počet zjištěných trestních činů na 1000 obyvatel 0,10 9 Emise oxidu siřičitého na km 2 0,10 10 Podíl zalesněné plochy z území kraje 0,06 11 Celková délka silnic a dálnic na 100 km 2 0,08 12 Hustota železničních tratí v km na 100 km 0,04

6 Výsledky krajů pro období před vstupem do EU, data z let : Graf 3 Model regionu s všestrannými podmínkami pro život, období před vstupem do EU Výsledky krajů pro období členství v EU, data z let : Graf 4 Model regionu s všestrannými podmínkami pro život, období členství v EU Dílčí závěry pro Nitranský kraj Nitranský kraj má výhodnou polohu a dobré dopravní spojení s ostatními regiony Slovenské republiky. Ekonomický potenciál kraje je charakteristický rostoucím HDP na obyvatele, na který má pozitivní vliv zejména příliv zahraničních investic. V oblasti lidského potenciálu můžeme konstatovat, že je k dispozici dostatečný počet kvalifikované pracovní síly s kvalitním středoškolským, resp. vysokoškolským vzděláním.

7 Technická a občanská vybavenost je srovnatelná s ostatními kraji SR a jsou zavedeny základní nástroje na podporu bytové výstavby. V kraji též existuje dostatečná síť regionálních kulturních a sportovních zařízení profesionálního i zájmového charakteru. Slabou stránkou Nitranského kraje je celková míra nezaměstnanosti s rostoucím podílem dlouhodobě nezaměstnaných při současném poklesu nabídky nových pracovních míst a nízkým objemem prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti, která neodpovídá reálným potřebám a připraveným projektům aktivní politiky zaměstnanosti. Bytový fond je charakterizovaný zanedbanou údržbou, nedostačující obnovou a nízkým přírůstkem nových bytů. K rozvoji regionu může přispět především podpora malého a středního podnikání, aktivnější využívání fondů EU a zvýšená angažovanost vlády v průmyslové a zemědělské politice. Dílčí závěry pro Jihočeský kraj Z prvních dvou grafů, které ilustrují situaci v Jihočeském kraji před vstupem do EU, je patrné, že co se týče ekonomické výkonnosti regionu i v oblasti infrastruktury, sociálních podmínek a ve zdravotnictví, byl na tom Jihočeský kraj podstatně hůře než kraj Nitranský. Příčinou mohly být velké socioekonomické rozdíly mezi jednotlivými částmi kraje,velká nezaměstanost, především v příhraničních oblastech, velký podíl ekonomicky slabých obcí s měneším počtem obyvatel, nízký podíl progresivních odvětví na tvorbě HDP a zaměstnanosti, problémy veřejných rozpočtů s negativními dopady na rozvoj kraje a obcí, nevyhovující struktura a kapacita sociálních služeb nebo např. neexistující evropské dopravní napojení TEN-T. Po vstupu do EU se Jihočeský kraj snažil tyto a jiné problémy řešit mj. i čerpáním dotací z EU. V současném programovacím období, tedy , získal Jihočeský kraj několik významných projektů v celkovém objemem ,-. Finančně největším projektem Jihočeského kraje byl projekt na výstavbu pavilonu dětského oddělení nemocnice České Budějovice. V současné době kraj připravuje projekt na modernizaci jihočeského regionálního letiště s cílem napojení se na ostatní evropské regionální letiště a zvýšit tak povědomí a nalákat jak podnikatelksou sféru, tak i zatraktivnit a zpřístupnit region pro cestovní ruch. Dotace samozřejmě nečerpá jen kraj, ale i jednotlivé obce, místní akční skupiny, aj. Mezi silné stránky Jihočeského kraje můžeme zařadit výhodnou geografickou polohu v centru Evropy a na hranici s Německem a Rakouskem, vč. tradičních vazeb na sousední regiony. Jihočeský kraj a jeho organizace získali na přeshraniční spolupráci s Bavorskem a Rakouskem přes 28 milionů Kč. Jihočeský kraj je v současné době krajem se stabilním ekonomickým růstem a dlouhodobou nízkou mírou nezaměstnanosti na většině území kraje, s rozvíjejícím se malým a středním podnikáním. Příležitosti pro další rozvoj kraje nalezneme v rozvoji technologicky náročnějších výrob a diverzifikaci ekonomických činností, ve vzniku mezinárodně konkurenceschopných center na území kraje jako základu pro další rozvoj výzkumu a inovací v regionu, v rozvoji služeb spojených s cestovním ruchem, lázeňstvím, agroturistikou s tím spojené i trvale udržitelné využití přírodních památek a kulturního dědictví, v budování cyklostezek, v podpoře rozvoje bytové výstavby a jejich modernizace, efektivnější poskytování zdravotní péče apod.

8 ZÁVĚR Z výsledků, které byly zjištěny na základě provedené analýzy, lze usuzovat, že i v budoucím programovacím období po roce 2013 budou oba regiony potřebovat financovat především tzv. tvrdé infrastrukturní projekty. Dlouhodobá pomoc infrastruktuře představuje důležitý regionální ekonomický nástroj, který podporuje všeobecné zlepšení kvality území. Jako nejpalčivější se ukazuje dopravní infrastruktura a úpravy veřejného prostranství a chodníků. Jako další problematickou nejčastěji zmiňují úroveň veřejné dopravy, potřebu její modernizace a související zajištění nabídky parkování. V oblasti životního prostředí stále přetrvává důraz na čištění odpadních vod a roste význam šetření energií a tepelného zásobování (úspory). Nedostatky vnímají regiony také u zajištění udržitelného rozvoje území včetně revitalizací, výstavby bytů a navazujících inženýrských sítí. Naopak měkkými projekty se budou sledované regiony snažit vyrovnat s konkurenceschopnosti regionů udržet a přilákat obyvatele a zároveň být atraktivní pro podnikatele Použitá literatura 1. BEDNAŘÍKOVÁ, Z., TRÁVNÍČEK, Z., VÁVRA, V.: Regional differentitations of rural villages in the Czech Republic - Regionální diferenciace venkovských obcí v České republice. In: Zemědělská ekonomika. Praha: ČAZV - ÚZPI, Vol. 52, 6/2006. s ISSN X. 2. BELICA, M.: Sociálno-ekonomická disparita regiónov na Slovensku, In: Acta regionalia et environmentalica 1/2004, s , Nitre: SPU BIČÍK, I., JANČÁK, V.: České zemědělství po roce In Geografie, sborník České geografické společnosti, 2001, roč. 106, č. 4, s BIČÍK, I., PERLÍN, R., ŠEFRNA, L. :Rozvoj povodí Kocáby. Praha : Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, 87 s. 5. BINEK, J., TOUŠEK, V., GALVASOVÁ, I., VĚŢNÍK, A., KUNC, J., SEIDENGLANZ, 6. BRYDEN, J.: Keynote research: Rural Development Situation and Challenges in EU- 25. Salzburg: EU Rural Development Conference, s. 7. D., HALÁSEK, D., ŘEHÁK, S.: Venkovský prostor a jeho oživení. 1. vydání, Brno: Georgetown, s. ISBN FÁZIKOVÁ, M.- MILOTOVÁ, B.: Metodologické a metodické prístupy k meraniu kvality života vo vidieckych obciach, In: Acta regionalia et environmentalica, roč. 7, 2010, č. 1, ISSN: HASIŃSKI, W.: Transformation of the social and economic structure of the Silesia region. In: Economic and Environmental Studies; no. 5. Opole: Opole University, HRABÁNKOVÁ, M., TRNKOVÁ, V.: Hodnocení území z pozice agrární regionální politiky a rozvoje venkova. Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha, 1996, 82 s.,isbn X 11. HUČKA, M.KUTSCHERAUER, A. TOMÁNEK, P. :Metodologická východiska zkoumání regionálních disparit. Regionální disparity (Working Papers), 2008, roč. 2, č. 2, s ISSN CHRISTALLER, W.: Central Places in Southern Germany. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1933/ s. (německý originál 1933; anglický překlad 1966)

9 13. ILBERY, B. (ed.): The geography of rural change. 1. vydání, Essex: Addison Wesley Longmann Limited, s. ISBN ILBERY, B. et al.: The Geography of Rural Change. Essex : Addison Wesley Longman Limited, 1998, 267 s. ISBN KABRDA, J., JANČÁK, V.: Vliv vybraných politických a institucionálních faktorů na české zemědělství a krajinu Impact of selected political and institutional factors on Czech agriculture and landscape. In: Geografie - Sborník České geografické společnosti. Praha: ČGS, Vol. 112, 1/2007. s ISSN X. 16. KUTSCHERAUER, A.: Regionální disparity v územním rozvoji jejich identifikace, měření a hodnocení. In Regionální disparity, 12/2010. Opava: Slezská univerzita. s ISSN MAJEROVÁ, V. a kol.: Český venkov 2008: Proměny venkova. Vyd. 1. Praha: Česká zemědělská univerzita, PEF s. ISBN NUNVÁŘOVÁ, S. et al.: Metodika zavádění managementu rozvoje mikroregionů. 1. vydání, Přerov: CpKP, 2006a. 184 s. ISBN NUNVÁŘOVÁ, S. et al.: Řízení místních samospráv. 1. vydání, Brno: Ekonomickosprávní fakulta MU, 2006b. 78 s. ISBN PERLÍN, R., KULDOVÁ, S. Typology of rural areas. In: Collection of papers of international conference Countryside Our world. Praha: PEF ČZU, 2008b. s ISBN PERLÍN, R.: Představitelé veřejné správy jako aktéři lokálního rozvoje. In: Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s ISBN PERLÍN, R.: The co-operation of rural municipalities - chance or condition of achievement - Spolupráce venkovských obcí - možnost nebo podmínka úspěchu. In: Zemědělská ekonomika. Praha: ČAZV - ÚZPI, Vol. 52, 6/2006. s ISSN X. 23. PERLÍN, R.: Typologie českého venkova, In Zemědělská ekonomika, 1998, str PERLÍN, R.: Typologie českého venkova. In: Zemědělská ekonomika. Praha: Česká akademie zemědělských věd - Ústav zemědělských a potravinářských informací, Vol. 44, 8/1998. s ISSN X. 25. PERPAR, A., UDOVČ, A.: Rural tourism and protected areas - factors to increase resilience of rural areas = Podeželski turizem in zavarovana območja dejavniki povečanja prožnosti podeželskih območij. In. Acta agriculturae slovenica. Letn. 89, št. 1/2007. s ISSN SLEPIČKA, A.: Factors Influencing the Future of the Czech Countryside. 1. vyd. In: Countryside Our World. Praha: PEF ČZU ISBN SLEPIČKA, A.: Přeměny venkova: venkov našeho věku. 1. vydání, Praha: Svoboda, s. ISBN SPIŠIAK, P. a kol. Agrorurálne struktury Slovenska po roku vyd. Bratislava: Geografika, s. ISBN SPIŠIAK, P. a kol.: Trvalo udržatelný rozvoj mikroregiónu Ptava. Humenné : Visual studio, 2002, 38 s. OÚ OOA / SPIŠIAK, P., KOLLÁR, D.: Vzťah obyvatel stva ku vlastnej obci a ku skúmanému okoliu. Spoločnosť pre trvalo udrţatel ny ţivot, odbočka Biele Karpaty, s. 31. SPIŠIAK, P., KOZOVÁ, M., SÁDOVSKÁ, D.: Trvalo udržatel ny rozvoj obce Dunajská Lužná - vyhodnotenie prieskumu vzťach obyvatel stva k vlastnej obci a k mikroregiónu. Bratislava: Geografika, s. ISBN

10 32. SPIŠIAK, P.: Základy geografie polnohospodárstva a lesného hospodárstva. Univerzita Komenského Bratislava, s. 33. ŠPES, M., ZUPANČIČ, J., KLEMENC, B., HRASTNIK, J., CIGALE, D., SAJKO, I.: Nove možnosti podeželja = New prosperity for rural regions. In. Geographica Slovenica. Ljubljana: Inštitut za geografijo, str. ISSN ; THÜNEN, J. H. von: Isolated State. Oxford, New York: Pergamon. 1826/1966. (německý originál 1826, anglický překlad ). 35. TULEJA, P.: Možnosti měření regionálních disparit nový pohled. In Regionální disparity. 9/2009. Opava: Slezská univerzita, s ISSN VAISHAR, A., ZAPLETALOVÁ, J.: Small towns as centers of rural micro-regions. In. European countyside. 2/2009. Warsaw: Versita, p ISSN VAISHAR, A.: Small Towns as Centres of Rural Microregions. In: Komornicki, T., Czapiewski, T. (eds.): Central and Eastern Europe: Changing Spatial Patterns of Human Activity (pp ). Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization PAN VARGA, E.: Non-profit organizations in hungarian rural development a leader+ example in the southern Transdanubian region. In. European countyside. 1/2009. Warsaw: Versita, p ISSN VĚŽNÍK, A.: Agriculture in former Czechoslovakia before and after In Scripta Facultatis Scientarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, 23. Brno : Masarykova univerzita, 1993, s ISBN VĚŽNÍK, A.: Geographical aspects of the transformation of agriculture of the Czech republic. In Scripta Facultatis Scientarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, 25. Brno : Masarykova univerzita, 1995, s ISSN WOODS, M.: Rural Geography: processes, responses and experiences in rural restructuring. 1. vydání, London: SAGE Publications Ltd., s. ISBN , ISBN Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, Slovakia, Ekonomická fakulta Jihočeská Univerzita, České Budějovice, Czech Republic

AUTOŘI RECENZE ISSN: 1802-9450

AUTOŘI RECENZE ISSN: 1802-9450 AUTOŘI Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Doc. Ing. Barbara Vojvodíková, PhD. Ing. Božena Schejbalová, CSc. Ing. Martin Vojvodík Mgr. Jan Pileček RNDr. Jan Müller Ing. Petr Ponikelský Ing. Hana Novotná

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 203 z hlediska kohezní politiky KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Centrum EP Hradec Králové ČERVENEC 200 2 Obsah. Úvod... 3 2. Základní charakteristika

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A ROLE VENKOVSKÉ TURISTIKY

UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A ROLE VENKOVSKÉ TURISTIKY UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A ROLE VENKOVSKÉ TURISTIKY Eva Šimková 1. Úvod Kvalita života je důležitá pro každého z nás, bez ohledu na kulturu a zemi původu. Zvyšování kvality života souvisí se zvyšováním

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 14. 1. 2011 Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských záležitostí

Více

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2-

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2- Obsah I. Úvod... 3 II. Základní charakteristika Plzeňského kraje... 4 1. Postavení kraje... 4 1.1. Správní struktura... 4 1.2. Geografická a dopravní poloha... 4 1.3. Postavení v rámci ČR... 4 2. Obyvatelstvo

Více

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR K vytvoření projektu MasterCard česká centra rozvoje nás přivedla globální studie MasterCard Worldwide

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Udržitelný rozvoj venkova v Jihomoravském kraji Doktorská disertační práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Antonín Vaishar,

Více

PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ

PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ Praha 2005 Editorka: Marie Novotná Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Albertov 6, 128 43 Praha 2 tel.: 221

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

přehledy a diskuse Vývoj a nástroje politiky rozvoje venkova v České republice

přehledy a diskuse Vývoj a nástroje politiky rozvoje venkova v České republice Vývoj a nástroje politiky rozvoje venkova v České republice History and instruments of rural development policy in the Czech Republic Zuzana Bednaříková bednarikova.zuzana@uzei.cz Ústav zemědělské ekonomiky

Více

ANALÝZA POTŘEB MĚST PO ROCE 2013 Z HLEDISKA BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY

ANALÝZA POTŘEB MĚST PO ROCE 2013 Z HLEDISKA BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY ANALÝZA POTŘEB MĚST PO ROCE 2013 Z HLEDISKA BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY Svaz měst a obcí České republiky 18.9.2010 Impressum Autorský kolektiv Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. Mgr. Eva Srnová Mgr. Ingrid Štegmannová

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol.

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown JAN BINEK A KOL. VENKOVSKÝ PROSTOR A JEHO OŽIVENÍ Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown Autorský kolektiv: Ing. Jan

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2012 Autorský kolektiv: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Prof. Ing. arch.

Více

Migrační trendy v regionu Šumava po roce 1990

Migrační trendy v regionu Šumava po roce 1990 Silva Gabreta vol. 16 (3) p. 187 206 Vimperk, 2010 Migrační trendy v regionu Šumava po roce 1990 Migration trends in the Bohemian Forest region after 1990 Marie Novotná *, Jan Kopp Pedagogická fakulta,

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava

VŠB-Technická univerzita Ostrava VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR jejich vznik, identifikace a eliminace Karel Skokan a kol. REGIONÁLNÍ DISPARITY V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

Více

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR PO 1: Evropský a národohospodářský

Více

III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13. Verze 2.3

III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13. Verze 2.3 III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13 Verze 2.3 Ostrava 21. 6. 2006 OBSAH OBSAH Seznam tabulek Seznam grafů Seznam zkratek Úvod 9 1 Sociálně-ekonomická analýza 10 1.1 Výchozí

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU Jiří Vystoupil Andrea Holešinská Josef Kunc Martin Šauer Brno 2007 MASARYKOVA

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013 Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013 Ostrava 3. 12. 2007 Obsah SEZNAM ZKRATEK... 6 ÚVOD... 9 1 SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÁ ANALÝZA... 11 1.1 VÝCHOZÍ DOKUMENTY A LEGISLATIVA

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A PRÁVA

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A PRÁVA UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A PRÁVA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONU OPAVSKO (SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOST) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Gabriela Řehulková

Více

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti Daniel Toth 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ OBOR MANAGEMENT DIZERTAČNÍ PRÁCE Management

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 4. 8. 2010 M M R, O D B O R ŘÍZENÍ NSRR Analýza socioekonomického rozvoje kraje se

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA DIPLOMOVÁ PRÁCA. 2008 Bc.

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA DIPLOMOVÁ PRÁCA. 2008 Bc. SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA DIPLOMOVÁ PRÁCA 2008 Bc. Marie Čevorová 0 SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE Rektor: prof. Ing.

Více

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR K vytvoření projektu MasterCard česká centra rozvoje nás přivedla globální studie MasterCard Worldwide

Více