Comparison of quality of life of South Bohemian and Nitra regions

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Comparison of quality of life of South Bohemian and Nitra regions"

Transkript

1 Komparace kvality života Jihočeského a Nitranského kraje Comparison of quality of life of South Bohemian and Nitra regions Zuzana BOHATOVÁ Veronika HUMLEROVÁ Petra PÁRTLOVÁ Abstract The paper will focuse on comparision of two regions: South-Bohemian and Nitra regions. It will compare socio-economic and demographic indicators including local amenities, infrastructure networks and infrastructure and environmental indicators, for example indicator of ecological stability. In the paper a literature review focused on terms such as countryside, rural area, development potential index, indicators and disparities will be done. Then authors will try to describe main problems of studied areas and to propose possibilities of future development and practical solutions. Key words: development potential index, rural area, disparities ÚVOD DO PROBLEMATIKY Venkovské oblasti představují téměř 74 % území České republiky a 86 % území Slovenské republiky. Venkovské oblasti jsou domovem více než čtvrtiny jejích obyvatel, což z rozvoje venkova činí politiku důležitého významu. Venkov je specifickým, různorodým společenským, ekonomickým, kulturním i ekologickým prostředím. Po roce 1989 prošel venkov mnoha změnami. Procesem transformace venkova se postupně vytrácí funkce zemědělská, resp. prvovýrobní a v souvislosti implementace evropských politik je kladen důraz především na údržbu krajiny, péče o životní prostředí. Součástí venkovského prostoru jsou i jednotlivý subjekty a aktéři, kteří ovlivňují funkce venkovského prostoru, jako jsou životní prostředí, malé střední podnikání, veřejnou složku obce, včetně kulturně rekreační funkci. Jednotlivé subjekty usilují o rozvoj venkova: o zvýšení kvality života na venkově, rozvoj lidských zdrojů, rozvoj podnikání; Mezi nejvýznamnější aspekty budoucího rozvoje venkova je zmírňování nepříznivých trendů, resp. Snižování regionálních disparit, jako jsou nežádoucí projevy vylidňování venkova, zhoršování podmínek pro ekonomické i společensko-kulturní aktivity obyvatel, zhoršování kvality kulturní krajiny apod.). Venkov má mnohé komparativní výhody, které ho dělají atraktivním, jako místo pro život nejen venkovského, ale i části městského obyvatelstva. Potvrzují to současné suburbanizační a desurbanizační demografické trendy ve světě. Navzdory nesporným výhodám života ve venkovských obcích, mnohé zahraniční i domácí studie konstatují všeobecný názor o nižší úrovni kvality života ve venkovském prostoru oproti urbanizovaném prostoru. (Fáziková- Milotová, 2010) Vztahy mezi land use a systémem osídlení řešil již v 19. století J. H. von Thünen (1826), hierarchii sídel rozpracoval počátkem 20. století W. Christaller (1933). S nástupem industrializace a urbanizace zájem o problematiku projekce venkovské krajiny klesá. Znovuoživení zájmu začíná opět až v 70. letech 20. století. Do popředí zájmů se dostávají témata bydlení, rekreace, dopravní dostupnosti, ale také rozvoj a údržba krajiny. Mezi nejvýznamnější české autory této doby popisující venkov včetně popisu aktuální problematiky venkova v různých světových regionech píše A. Slepička (1989). Transformací zemědělství v českém prostředí se nejvíce zabývá A. Věžník (1993, 1995), I. Bičík (2001). Typologií českého venkova včetně jeho vymezení, charakteristiky, vývoje a prostorové regionalizace se podrobněji zabývá R. Perlín (1998), později v modifikaci R.

2 Perlín a S. Kuldová (2008). R. Perlín se mimo jiné zabýval např. i úlohou aktérů v lokálním rozvoji (2000) či možnostmi a limity spolupráce venkovských obcí se státní správou a samosprávou. (2006). Se vstupem České republiky do Evropské unie a především s implementací Společné zemědělské politiky, je zdůrazněn význam kvality života na venkově a tvorba venkovské krajiny. Proměny venkova v České republice po roce 1990 publikovali I. Bičík a V. Jančák (2003), významem indikátorů, jako faktor rozvoje se zabýval A. Slepička (2008) nebo V. Majerová (2008). O zařazení oblastí do typových zemědělských regionů pojednává studie M. Hrabánkové a V. Trnkové (1996). Rozdělení mělo účinněji pomoci při poskytování dotací regionům s horšími přírodními podmínkami (LFA) a jinými znevýhodněními (restrukturalizační problémy, špatná infrastruktura atp.). M. Hrabánková se dále zabývá formami a realizací regionální zemědělské politiky. Obecně vychází z principu, že by se zemědělská politika na regionální (a především mikroregionální) úrovni měla výrazně podílet na zlepšování kulturní krajiny. Venkovem a především vztahem obyvatelstva k obci a okolí se dlouhodobě zabývá P. Spišiak (např. P. Spišiak, D. Kollár 1994; P. Spišiak, M. Kozov, D. Sádovská 2000;P. Spišiak, R. Klamár, E. Michaeli 2002; P. Spišiak a kol. 2005) či V. Majerová a kol.v edici Český venkov ( ).Z. Bednaříková, Z. Trávníček, V. Vávra (2006) se pokusili definovat problémové aspekty venkova, zaměřila si na poznání disparit na venkově. Na studium disparit a jejich využití, jako účinný nástroj pro regionální politiku (ukazatele pro vymezování,kriteriální soustava, metody a metodiky vymezování) se zaměřilo několik autorů, především (Binek a kol.; 2007, 36 42), Kern (2007, 34), Hučka, Kutscherauer, Tománek (2008, 22 23). J. Kabrda a V. Jančák (2007) publikovali článek o vlivu vybraných politických a institucionálních faktorů na zemědělsky využívanou krajinu. Výzkumem malých oblastí se zabývá např. A. Vaishar (2005,2009). Managementu rozvoje venkova se věnuje např. S. Nunvářová et al. (2006a, 2006b). Podle Bělici (2004) jsou trendy regionálního rozvoje ve vyspělých státech založené na využívání vnitřních zdrojů regionu. Decentralizací kompetencí, financí, zodpovědnosti a kvalitní legislativou vytvoří takové podmínky, aby samospráva vyššího územního celku spolu s obcemi mohla ve velké míře ovlivňovat rozvoj svého vyššího územního celku. Vláda upraví rámcové podmínky regionálního rozvoje decentralizací veřejných financí a zavede nový, efektivnější systém finančního vyrovnávání socio-ekonomických rozdílů vyšších územních celků. Těmito a dalšími kroky vytvoří lepší podmínky pro národní, přeshraniční a mezinárodní spolupráci na úrovni obcí, mikroregionů a vyšších územních celků. Z řady zahraničních autorů zaměřujicící na problematiku rozvoje venkova a krajiny lze uvést např. anglo-saské autory např. B. Ilbery (1998) nebo M. Woods (2005), situaci evropského venkova hodnotí J. Bryden (2003). Ze středoevropských autorů se možnostmi rozvoje venkova zabývá v Polsku W. Hasiński (2003), ve Slovinsku hledali nové možnosti rozvoje venkova např. M. Špes a kol. (1999) nebo A. Perpar a A. Udovč (2007), v Maďarsku např. E. Varga (2009). Další autoři popisující změny rurálního prostoru především na příkladech USA, Spojeného království a Evropské unie (EU-15) byli Bowler, I., Butler, R., Furuseth, O., Gilg, A., Lewis, G., Marsden, T., Mather, A., North, D., Phillips, M., Potter, C.

3 METODIKA A CÍL Cílem článku je komparace jihočeského a nitranského regionu z pohledu kvality života, Dílčím cílem je poukázat na změny v těchto regionech i v souvislosti se vstupem do Evropské unie a s možností čerpání evropských peněz včetně implementace evropské legislativy a principů. V článku byla použita metoda sekundární analýzy literárních zdrojů, internetových zdrojů a konferenčních příspěvků, včetně vlastních prací. Dále také byla využita metoda hodnocení disparit dle článku Regionální disparity v územním rozvoji jejich identifikace, měření a hodnocení Kutscherauera (2010), který se zabýval výzkumem regionálních disparit v územním rozvoji ČR. Autor popsal sedm typů modelových regionů, z nichž budou v článku použity dva a to Model ekonomické výkonnosti regionů a Model regionu s všestrannými podmínkami pro život. Kvantitativní ověření modelu ekonomické výkonnosti regionů je založeno na osmi indikátorech, výpočet hodnot tohoto modelu je proveden metodou normované proměnné s expertně stanovenými vahami výchozích indikátorů (viz. níže). Kvantitativní ověření modelu regionu s všestrannými podmínkami pro život je založeno na dvanácti indikátorech, které zahrnují sociální, ekonomickou a územní sféru. I výpočet tohoto modelu je proveden metodou normované proměnné, s expertně stanovenými vahami výchozích indikátorů (viz. níže). Metodu normované proměnné (Tuleja, 2009) lze vyjádřit pomocí následující rovnice: kde: - normovaná veličinai-tého ukazatele pro j-tou zemi - směrodatná odchylka i-tého ukazatele. Vzhledem k tomu, že při regionální disparity byly měřeny pomocí jednotlivých indikátorů, byl pak z jednotlivých normovaných proměnných vypočten ekonomický index regionálních disparit. Článek je součástí řešení výzkumného projektu GAJU č. 029/2011S.

4 VÝSLEDKY A DISKUZE Pro výpočet ekonomického indexu regionálních disparit dle modelu ekonomické výkonnosti regionu byly použity následující indikátory a jejich expertně stanovené váhy: Model ekonomické výkonnosti regionů váha 1 HDP na obyvatele 0,15 2 Hrubá přidaná hodnota na zaměstnanou osobu 0,15 3 Podíl zaměstnanosti v sekundární sféře 0,08 4 Míra registrované zaměstnanosti 0,15 5 Ekonomické subjekty s 25 a více zaměstnanci na 1000 obyv. 0,10 6 Podíl domácností s čistými měsíčními příjmy pod hranici životního minima 0,10 7 Podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnaných obyvatel 0,12 8 Čistý roční disponibilní důchod na obyvatele 0,15 Výsledky krajů pro období před vstupem do EU, data z let : Graf 1 Model ekonomické výkonnosti regionů, období před vstupem do EU

5 Výsledky krajů pro období členství v EU, data z let : Graf 2 Model ekonomické výkonnosti regionů, období členství v EU Pro výpočet ekonomického indexu regionálních disparit dle modelu regionu s všestrannými podmínkami pro život byly použity následující indikátory a jejich expertně stanovené váhy: Model s všestrannými podmínkami pro život váha 1 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti 0,11 2 Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele 0,11 3 Podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnaných obyvatel 0,11 4 Počet míst v zařízeních sociální péče na 10 tis. obyvatel 0,08 5 Počet veřejných knihoven s pobočkami na 10 tis. obyvatel 0,06 6 Počet středisek pro volný čas dětí a mládeže na 10 tis. obyvatel 0,07 7 Počet sportovních zařízení na 10 tis. obyvatel 0,07 8 Počet zjištěných trestních činů na 1000 obyvatel 0,10 9 Emise oxidu siřičitého na km 2 0,10 10 Podíl zalesněné plochy z území kraje 0,06 11 Celková délka silnic a dálnic na 100 km 2 0,08 12 Hustota železničních tratí v km na 100 km 0,04

6 Výsledky krajů pro období před vstupem do EU, data z let : Graf 3 Model regionu s všestrannými podmínkami pro život, období před vstupem do EU Výsledky krajů pro období členství v EU, data z let : Graf 4 Model regionu s všestrannými podmínkami pro život, období členství v EU Dílčí závěry pro Nitranský kraj Nitranský kraj má výhodnou polohu a dobré dopravní spojení s ostatními regiony Slovenské republiky. Ekonomický potenciál kraje je charakteristický rostoucím HDP na obyvatele, na který má pozitivní vliv zejména příliv zahraničních investic. V oblasti lidského potenciálu můžeme konstatovat, že je k dispozici dostatečný počet kvalifikované pracovní síly s kvalitním středoškolským, resp. vysokoškolským vzděláním.

7 Technická a občanská vybavenost je srovnatelná s ostatními kraji SR a jsou zavedeny základní nástroje na podporu bytové výstavby. V kraji též existuje dostatečná síť regionálních kulturních a sportovních zařízení profesionálního i zájmového charakteru. Slabou stránkou Nitranského kraje je celková míra nezaměstnanosti s rostoucím podílem dlouhodobě nezaměstnaných při současném poklesu nabídky nových pracovních míst a nízkým objemem prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti, která neodpovídá reálným potřebám a připraveným projektům aktivní politiky zaměstnanosti. Bytový fond je charakterizovaný zanedbanou údržbou, nedostačující obnovou a nízkým přírůstkem nových bytů. K rozvoji regionu může přispět především podpora malého a středního podnikání, aktivnější využívání fondů EU a zvýšená angažovanost vlády v průmyslové a zemědělské politice. Dílčí závěry pro Jihočeský kraj Z prvních dvou grafů, které ilustrují situaci v Jihočeském kraji před vstupem do EU, je patrné, že co se týče ekonomické výkonnosti regionu i v oblasti infrastruktury, sociálních podmínek a ve zdravotnictví, byl na tom Jihočeský kraj podstatně hůře než kraj Nitranský. Příčinou mohly být velké socioekonomické rozdíly mezi jednotlivými částmi kraje,velká nezaměstanost, především v příhraničních oblastech, velký podíl ekonomicky slabých obcí s měneším počtem obyvatel, nízký podíl progresivních odvětví na tvorbě HDP a zaměstnanosti, problémy veřejných rozpočtů s negativními dopady na rozvoj kraje a obcí, nevyhovující struktura a kapacita sociálních služeb nebo např. neexistující evropské dopravní napojení TEN-T. Po vstupu do EU se Jihočeský kraj snažil tyto a jiné problémy řešit mj. i čerpáním dotací z EU. V současném programovacím období, tedy , získal Jihočeský kraj několik významných projektů v celkovém objemem ,-. Finančně největším projektem Jihočeského kraje byl projekt na výstavbu pavilonu dětského oddělení nemocnice České Budějovice. V současné době kraj připravuje projekt na modernizaci jihočeského regionálního letiště s cílem napojení se na ostatní evropské regionální letiště a zvýšit tak povědomí a nalákat jak podnikatelksou sféru, tak i zatraktivnit a zpřístupnit region pro cestovní ruch. Dotace samozřejmě nečerpá jen kraj, ale i jednotlivé obce, místní akční skupiny, aj. Mezi silné stránky Jihočeského kraje můžeme zařadit výhodnou geografickou polohu v centru Evropy a na hranici s Německem a Rakouskem, vč. tradičních vazeb na sousední regiony. Jihočeský kraj a jeho organizace získali na přeshraniční spolupráci s Bavorskem a Rakouskem přes 28 milionů Kč. Jihočeský kraj je v současné době krajem se stabilním ekonomickým růstem a dlouhodobou nízkou mírou nezaměstnanosti na většině území kraje, s rozvíjejícím se malým a středním podnikáním. Příležitosti pro další rozvoj kraje nalezneme v rozvoji technologicky náročnějších výrob a diverzifikaci ekonomických činností, ve vzniku mezinárodně konkurenceschopných center na území kraje jako základu pro další rozvoj výzkumu a inovací v regionu, v rozvoji služeb spojených s cestovním ruchem, lázeňstvím, agroturistikou s tím spojené i trvale udržitelné využití přírodních památek a kulturního dědictví, v budování cyklostezek, v podpoře rozvoje bytové výstavby a jejich modernizace, efektivnější poskytování zdravotní péče apod.

8 ZÁVĚR Z výsledků, které byly zjištěny na základě provedené analýzy, lze usuzovat, že i v budoucím programovacím období po roce 2013 budou oba regiony potřebovat financovat především tzv. tvrdé infrastrukturní projekty. Dlouhodobá pomoc infrastruktuře představuje důležitý regionální ekonomický nástroj, který podporuje všeobecné zlepšení kvality území. Jako nejpalčivější se ukazuje dopravní infrastruktura a úpravy veřejného prostranství a chodníků. Jako další problematickou nejčastěji zmiňují úroveň veřejné dopravy, potřebu její modernizace a související zajištění nabídky parkování. V oblasti životního prostředí stále přetrvává důraz na čištění odpadních vod a roste význam šetření energií a tepelného zásobování (úspory). Nedostatky vnímají regiony také u zajištění udržitelného rozvoje území včetně revitalizací, výstavby bytů a navazujících inženýrských sítí. Naopak měkkými projekty se budou sledované regiony snažit vyrovnat s konkurenceschopnosti regionů udržet a přilákat obyvatele a zároveň být atraktivní pro podnikatele Použitá literatura 1. BEDNAŘÍKOVÁ, Z., TRÁVNÍČEK, Z., VÁVRA, V.: Regional differentitations of rural villages in the Czech Republic - Regionální diferenciace venkovských obcí v České republice. In: Zemědělská ekonomika. Praha: ČAZV - ÚZPI, Vol. 52, 6/2006. s ISSN X. 2. BELICA, M.: Sociálno-ekonomická disparita regiónov na Slovensku, In: Acta regionalia et environmentalica 1/2004, s , Nitre: SPU BIČÍK, I., JANČÁK, V.: České zemědělství po roce In Geografie, sborník České geografické společnosti, 2001, roč. 106, č. 4, s BIČÍK, I., PERLÍN, R., ŠEFRNA, L. :Rozvoj povodí Kocáby. Praha : Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, 87 s. 5. BINEK, J., TOUŠEK, V., GALVASOVÁ, I., VĚŢNÍK, A., KUNC, J., SEIDENGLANZ, 6. BRYDEN, J.: Keynote research: Rural Development Situation and Challenges in EU- 25. Salzburg: EU Rural Development Conference, s. 7. D., HALÁSEK, D., ŘEHÁK, S.: Venkovský prostor a jeho oživení. 1. vydání, Brno: Georgetown, s. ISBN FÁZIKOVÁ, M.- MILOTOVÁ, B.: Metodologické a metodické prístupy k meraniu kvality života vo vidieckych obciach, In: Acta regionalia et environmentalica, roč. 7, 2010, č. 1, ISSN: HASIŃSKI, W.: Transformation of the social and economic structure of the Silesia region. In: Economic and Environmental Studies; no. 5. Opole: Opole University, HRABÁNKOVÁ, M., TRNKOVÁ, V.: Hodnocení území z pozice agrární regionální politiky a rozvoje venkova. Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha, 1996, 82 s.,isbn X 11. HUČKA, M.KUTSCHERAUER, A. TOMÁNEK, P. :Metodologická východiska zkoumání regionálních disparit. Regionální disparity (Working Papers), 2008, roč. 2, č. 2, s ISSN CHRISTALLER, W.: Central Places in Southern Germany. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1933/ s. (německý originál 1933; anglický překlad 1966)

9 13. ILBERY, B. (ed.): The geography of rural change. 1. vydání, Essex: Addison Wesley Longmann Limited, s. ISBN ILBERY, B. et al.: The Geography of Rural Change. Essex : Addison Wesley Longman Limited, 1998, 267 s. ISBN KABRDA, J., JANČÁK, V.: Vliv vybraných politických a institucionálních faktorů na české zemědělství a krajinu Impact of selected political and institutional factors on Czech agriculture and landscape. In: Geografie - Sborník České geografické společnosti. Praha: ČGS, Vol. 112, 1/2007. s ISSN X. 16. KUTSCHERAUER, A.: Regionální disparity v územním rozvoji jejich identifikace, měření a hodnocení. In Regionální disparity, 12/2010. Opava: Slezská univerzita. s ISSN MAJEROVÁ, V. a kol.: Český venkov 2008: Proměny venkova. Vyd. 1. Praha: Česká zemědělská univerzita, PEF s. ISBN NUNVÁŘOVÁ, S. et al.: Metodika zavádění managementu rozvoje mikroregionů. 1. vydání, Přerov: CpKP, 2006a. 184 s. ISBN NUNVÁŘOVÁ, S. et al.: Řízení místních samospráv. 1. vydání, Brno: Ekonomickosprávní fakulta MU, 2006b. 78 s. ISBN PERLÍN, R., KULDOVÁ, S. Typology of rural areas. In: Collection of papers of international conference Countryside Our world. Praha: PEF ČZU, 2008b. s ISBN PERLÍN, R.: Představitelé veřejné správy jako aktéři lokálního rozvoje. In: Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s ISBN PERLÍN, R.: The co-operation of rural municipalities - chance or condition of achievement - Spolupráce venkovských obcí - možnost nebo podmínka úspěchu. In: Zemědělská ekonomika. Praha: ČAZV - ÚZPI, Vol. 52, 6/2006. s ISSN X. 23. PERLÍN, R.: Typologie českého venkova, In Zemědělská ekonomika, 1998, str PERLÍN, R.: Typologie českého venkova. In: Zemědělská ekonomika. Praha: Česká akademie zemědělských věd - Ústav zemědělských a potravinářských informací, Vol. 44, 8/1998. s ISSN X. 25. PERPAR, A., UDOVČ, A.: Rural tourism and protected areas - factors to increase resilience of rural areas = Podeželski turizem in zavarovana območja dejavniki povečanja prožnosti podeželskih območij. In. Acta agriculturae slovenica. Letn. 89, št. 1/2007. s ISSN SLEPIČKA, A.: Factors Influencing the Future of the Czech Countryside. 1. vyd. In: Countryside Our World. Praha: PEF ČZU ISBN SLEPIČKA, A.: Přeměny venkova: venkov našeho věku. 1. vydání, Praha: Svoboda, s. ISBN SPIŠIAK, P. a kol. Agrorurálne struktury Slovenska po roku vyd. Bratislava: Geografika, s. ISBN SPIŠIAK, P. a kol.: Trvalo udržatelný rozvoj mikroregiónu Ptava. Humenné : Visual studio, 2002, 38 s. OÚ OOA / SPIŠIAK, P., KOLLÁR, D.: Vzťah obyvatel stva ku vlastnej obci a ku skúmanému okoliu. Spoločnosť pre trvalo udrţatel ny ţivot, odbočka Biele Karpaty, s. 31. SPIŠIAK, P., KOZOVÁ, M., SÁDOVSKÁ, D.: Trvalo udržatel ny rozvoj obce Dunajská Lužná - vyhodnotenie prieskumu vzťach obyvatel stva k vlastnej obci a k mikroregiónu. Bratislava: Geografika, s. ISBN

10 32. SPIŠIAK, P.: Základy geografie polnohospodárstva a lesného hospodárstva. Univerzita Komenského Bratislava, s. 33. ŠPES, M., ZUPANČIČ, J., KLEMENC, B., HRASTNIK, J., CIGALE, D., SAJKO, I.: Nove možnosti podeželja = New prosperity for rural regions. In. Geographica Slovenica. Ljubljana: Inštitut za geografijo, str. ISSN ; THÜNEN, J. H. von: Isolated State. Oxford, New York: Pergamon. 1826/1966. (německý originál 1826, anglický překlad ). 35. TULEJA, P.: Možnosti měření regionálních disparit nový pohled. In Regionální disparity. 9/2009. Opava: Slezská univerzita, s ISSN VAISHAR, A., ZAPLETALOVÁ, J.: Small towns as centers of rural micro-regions. In. European countyside. 2/2009. Warsaw: Versita, p ISSN VAISHAR, A.: Small Towns as Centres of Rural Microregions. In: Komornicki, T., Czapiewski, T. (eds.): Central and Eastern Europe: Changing Spatial Patterns of Human Activity (pp ). Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization PAN VARGA, E.: Non-profit organizations in hungarian rural development a leader+ example in the southern Transdanubian region. In. European countyside. 1/2009. Warsaw: Versita, p ISSN VĚŽNÍK, A.: Agriculture in former Czechoslovakia before and after In Scripta Facultatis Scientarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, 23. Brno : Masarykova univerzita, 1993, s ISBN VĚŽNÍK, A.: Geographical aspects of the transformation of agriculture of the Czech republic. In Scripta Facultatis Scientarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, 25. Brno : Masarykova univerzita, 1995, s ISSN WOODS, M.: Rural Geography: processes, responses and experiences in rural restructuring. 1. vydání, London: SAGE Publications Ltd., s. ISBN , ISBN Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, Slovakia, Ekonomická fakulta Jihočeská Univerzita, České Budějovice, Czech Republic

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Vývojové tendence v zaměstnanosti v agrárním sektoru a potravinářském odvětví ČR

Vývojové tendence v zaměstnanosti v agrárním sektoru a potravinářském odvětví ČR Vývojové tendence v zaměstnanosti v agrárním sektoru a potravinářském odvětví ČR 2004-2014 Mgr. Ilona Svobodová, Ph.D., Ing. Jan Drlík Bratislava, listopad 2015 Zdroje dat, literatura VŠPS (jen pro agrární

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

REGIONALISTIKA REGIONÁLNÍ ANALÝZA SITUACE ČR

REGIONALISTIKA REGIONÁLNÍ ANALÝZA SITUACE ČR REGIONALISTIKA REGIONÁLNÍ ANALÝZA SITUACE ČR 1 KRITÉRIA ANALÝZY ÚZEMÍ EXOGENNÍ FAKTORY RR (geografická poloha, ekonomika.) ENDOGENNÍ FAKTORY RR (politika krajů, obcí, lidské zdroje.) JAK HODNOTIT ROZVOJ

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ Series on Advanced Economic Issues Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava Alois Kutscherauer Hana Fachinelli Jan Sucháček Karel Skokan Miroslav Hučka Pavel Tuleja Petr Tománek REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP Globální cíl NRP Globální cíl Národního rozvojového plánu ČR pro období 2007-2073 reflektuje východiska politiky soudržnosti Evropské unie a respektuje zásadní strategické dokumenty České republiky. Globální

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Tab. 1: Dlouhodobý vývoj změny paradigma v pojetí rozvoje venkova. Pramen: OECD, 2006, s. 60

Tab. 1: Dlouhodobý vývoj změny paradigma v pojetí rozvoje venkova. Pramen: OECD, 2006, s. 60 Společná zemědělská politika EU jako faktor nebo bariéra rozvoje venkova? Common Agricultural Policy of the EU as factor or barrier of rural development? Hana Svobodová Abstract Rural and agriculture development

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Rozvojové výzvy venkovských obcí v České republice. Jiří Ježek Západočeská univerzita v Plzni

Rozvojové výzvy venkovských obcí v České republice. Jiří Ježek Západočeská univerzita v Plzni Rozvojové výzvy venkovských obcí v České republice Jiří Ježek Západočeská univerzita v Plzni Hustota zalidnění ve venkovských obcích (2008) Procentuální index změny hustoty zalidnění ve venkovských obcích

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Srovnání vývoje vybraných strukturálních indikátorů v České republice, Slovensku, Polsku a Maďarsku

Srovnání vývoje vybraných strukturálních indikátorů v České republice, Slovensku, Polsku a Maďarsku Srovnání vývoje vybraných strukturálních indikátorů v České republice, Slovensku, Polsku a Maďarsku Ing. Zdeněk Brož Abstrakt Příspěvek se zabývá problematikou strukturálních indikátorů sledovaných Evropskou

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Obecná a regionální ekonomie

Obecná a regionální ekonomie Obecná a regionální ekonomie 1) Ekonomie (předmět zájmu, pojetí); podstata a funkce regionální ekonomie 2) Neoklasické a neoliberální modely v regionální ekonomii 3) Keynesiánské a strukturalistické přístupy

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem. Brno,

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem. Brno, Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem Brno, 10.10.2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci Od

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Význam pracovních příležitostí vzemědělství vrozvoji a stabilizaci venkovských obcí

Význam pracovních příležitostí vzemědělství vrozvoji a stabilizaci venkovských obcí Venkov 2011 1. února 2011, Přírodovědeckáfakulta UK, Albertov 6, Praha 2 Význam pracovních příležitostí vzemědělství vrozvoji a stabilizaci venkovských obcí Na příkladě Jihomoravského kraje Ondřej Konečný

Více

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního plánování Ing. Miroslav Pavlas Univerzita Pardubice, Civitas Per Populi Pardubice, 2. června 2011 Cíle ekonomických ukazatelů TUR Podněcování či redukce

Více

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGROVANÝ PŘÍSTUP KE KRAJINĚ INDIKÁTORY UDRŽITELNOSTI JAKO NÁSTROJ ROZVOJOVÉ

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní 29 Krajské rozpočty a hl. m. Prahy 36 Obecní rozpočty

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

PROBLÉMOVÉ REGIONY A JEJICH PŘEDPOKLADY PRO ZHODNOCENÍ PODPOR Z FONDŮ EU

PROBLÉMOVÉ REGIONY A JEJICH PŘEDPOKLADY PRO ZHODNOCENÍ PODPOR Z FONDŮ EU PROBLÉMOVÉ REGIONY A JEJICH PŘEDPOKLADY PRO ZHODNOCENÍ PODPOR Z FONDŮ EU THE PROBLEM REGIONS AND THEIR PRECONDITIONS FOR THE EVALUATION OF THE MEANS FROM THE FUNDS OF THE EUROPEAN UNION Hrabánková, M.,

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Nové programovací období co nás čeká

Nové programovací období co nás čeká Vědecko-výzkumný ústav Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. Nové programovací období co nás čeká doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. lubor.hruska@accendo.cz Nový přístup EU k období 2014 2020 preferovány integrované

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Hlavní rozvojové příležitosti a bariéry ČR

Hlavní rozvojové příležitosti a bariéry ČR Hlavní rozvojové příležitosti a bariéry ČR Regionalistika=regionální vědy vědní obor, vědní disciplína (podobně jako ekonomie, sociologie, právní vědy apod.), která se zabývá řešením problémů rozvoje v

Více

KLASIFIKACE ZMENŠUJÍCÍCH SE MĚST V ČESKÉ REPUBLICE

KLASIFIKACE ZMENŠUJÍCÍCH SE MĚST V ČESKÉ REPUBLICE KLASIFIKACE ZMENŠUJÍCÍCH SE MĚST V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Jan Binek, Ph.D. RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D. RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. ÚVOD zmenšování měst = smršťování měst =

Více

Hrubý domácí produkt na obyvatele

Hrubý domácí produkt na obyvatele 2.3. Popis indikátorů a jejich vývoj Hrubý domácí produkt na obyvatele Hrubý domácí produkt na obyvatele v tis. Kč běžné ceny Popis Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků

Více

Zaměstnanost a podnikání na venkově v rámci dosavadní strategie MAS, Dotazníkové šetření

Zaměstnanost a podnikání na venkově v rámci dosavadní strategie MAS, Dotazníkové šetření Zaměstnanost a podnikání na venkově v rámci dosavadní strategie MAS, Dotazníkové šetření Kulatý stůl k projektu Místní partnerství zaměstnanosti, CZ1.04/5.1.01/77.00419 Doloplazy, 7.11. 2013 a 27.11.2013

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Evropský model země dělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova Ing. arch. Iveta Merunková merunkova@gmail.com ČZU Praha Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Kvalita venkovského

Více

SZP Společná zemědělská politika. prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

SZP Společná zemědělská politika. prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích SZP Společná zemědělská politika prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Společná zemědělská 1. Pilíř politika SZP přímé platby

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - B Mapové výstupy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 1 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

Paradoxy rozvoje venkova

Paradoxy rozvoje venkova Venkovský prostor Prostor pro žití nebo dožití Paradoxy rozvoje venkova Radim Perlín Tato prezentace je podpořena projektem VaV MMR č WD-07-01-1 Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Životopis. Osobní údaje. Pedagogická činnost. Řešené projekty. Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE

Životopis. Osobní údaje. Pedagogická činnost. Řešené projekty. Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE Životopis Osobní údaje Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE Pedagogická činnost IKK MOP OST PEU ZVS EGGA EVPR ZVSA ZVSA EHPAC RRMOP RRZVS RRZVSA Řešené projekty Interkulturní kompetence (PEF) Mezinárodní

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 6. dubna 2006 Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 1. Období do 31. prosince 2006/31. prosince 2008 2. Obdobní od 2007 do 2013 /2015!!!!!! ""!!!! ## 2004-2006 (2008)

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007-2013 2013 (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matouškov ková,, CSc. Ministerstvo zemědělstv lství odbor Řídící orgán n EAFRD 221812189, kamila.matouskova matouskova@mze.

Více

Analýza příčin regionálních disparit

Analýza příčin regionálních disparit Analýza příčin regionálních disparit Dopravně-geografický výzkum Mgr. Tomáš Boruta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita Obsah prezentace 1. Příčiny

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Tělesná kultura, 2009, 32(1), 56 72 REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Kamil Kotlík, Pavel Slepička, Pavel Landa Fakulta tělesné výchovy a sportu, Universita Karlova, Praha, ČR Předloženo v červenci

Více

VÝZKUM ROZVOJE VENKOVA NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

VÝZKUM ROZVOJE VENKOVA NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE VÝZKUM ROZVOJE VENKOVA NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu VaV MMRČR č. WD-01-07-1: Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a

Více

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010 Dotační programy ve prospěch měst a obcí Mgr. Martin Radvan září 2010 Přehled dotačních titulů Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu A) Cíle opatření: rozvoj konkurenceschopné, environmentálně šetrné zemědělské výroby především v oblastech s

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Dílčí cíl 006 (FAST) Zmapování vývoje i aktuálních regionálních disparit (na

Více