Analýza lokální reprezentace v malých obcích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza lokální reprezentace v malých obcích"

Transkript

1 Analýza lokální reprezentace v malých obcích Radomír Sztwiertnia Politický život v České republice je do značné míry ovlivňován nikoliv samotnými občany, kteří se zapojují především prostřednictvím voleb, ale politiky poslanci, senátory, hejtmanem, starostou a krajskými nebo obecními zastupiteli. Všichni jsou volenými reprezentanty všech občanů, v jejichž jméně vykonávají politickou moc. Co však znamená pojem reprezentace na lokální úrovni v menších obcích? Jaké je postavení těchto zastupitelů vůči spoluobčanům v obci, čím se řídí, podle čeho rozhodují? Jsou to zájmy politických stran, podnikatelů, sousedů a známých, nebo celé obce? Cílem této analýzy je na příkladu výzkumu mezi zastupiteli malých obcí (do obyvatel) Moravskoslezského kraje, realizovaného v roce 2011, odpovědět na otázky spojené s lokální reprezentací, a to za pomoci teoretických konceptů reprezentace a zejména na základě analýzy postojů samotných zastupitelů, jak je uvedli prostřednictvím dotazníkového šetření. Výzkumu se zúčastnilo 737 zastupitelů z oslovených 243 obcí. Míra návratnosti činila 30 % (Sztwiertnia, Kuděla 2012). Politika na lokální úrovni není u nás považována za vládnutí, ale za projevy vykonávání místní samosprávy, tedy autonomního, samostatného obstarávání určitých činností. Obec je veřejnou mocí oprávněna, v rámci své samostatné působnosti, a pověřena, v rámci přeneseného výkonu státní správy, realizovat určitý okruh úkolů, které lze dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pojímat jako péči o všestranný rozvoj obce a potřeby jejích občanů. Tyto úkoly (ochrana veřejného pořádku, zdraví, rozvoj bydlení atd.) jsou realizovány samosprávnými orgány obce, zejména pak zastupitelstvem. Ačkoli se tedy jedná o odlišné aktéry a procesy než v případě politiky na úrovni státu, můžeme koncept reprezentace rozšířit i na lokální úroveň (Rao 1998). Jak poukazuje Heywood (2008: 290), v rámci politického systému, tudíž i na úrovni námi zkoumaných obcí, existují vedle sebe nebo jsou navzájem

2 propojeny různé modely reprezentace. I když je toto dělení do jisté míry již překonané, lze připomenout nejvýznačnější koncepty reprezentace, které vycházejí z rozdílných ideových tradic a odráží stav a debaty společnosti v době, ve které byly formulovány. Jde o model správce, delegáta, mandátu a podobnosti. Nově se k nim přidává také model politico (Ryšavý, Šaradín 2011: 76). Nedílnou součástí všech přístupů jsou čtyři komponenty, a to samotní reprezentanti, reprezentovaní občané, vlastní obsah reprezentovaného a politická aréna, ve které se odehrávají politické procesy (Rakušanová Guasti 2009). Koncept reprezentace prostřednictvím správců, předpokládá zvolení nejlepších, nejzkušenějších, nejvzdělanějších občanů, kteří budou vykovávat svou funkci ve prospěch ostatních. Zastupitelé se řídí jen vlastním rozumem, nikoli zájmem voličů, ale pracují pro dobro celé komunity, protože vědí, co je pro ni nejlepší. Druhý model chápe zastupitele jako delegáta, který se má rozhodovat podle názorů a zájmů těch, kteří jej do funkce vyslali a které reprezentuje. Model delegáta zdůrazňuje úzké sepětí a kontrolu zvolené osoby s voliči. Třetí model je spojen s vznikem moderních politických stran, které se staly nedílnou a nutnou součástí zastupitelské demokracie (Sartori 1997). Politické strany nabízejí ucelený program, dle kterého se zavazují řídit v případě, že uspějí ve volbách. Strany se stávají reprezentantem voličů a jednotliví poslanci či zastupitelé realizují její politiku. Čtvrtá teoretická koncepce předpokládá výběr reprezentantů na základě podobnosti s určitou společenskou skupinou. Zastánci této teorie tvrdí, že pouze autentičtí představitelé určité skupiny znají její skutečné zájmy. Ženy by takto měly být reprezentovány zastupitelkami, etnické komunity svými členy atd. Pátý model nazývá odborná literatura politico. Chápe reprezentanta jako vnímavého politika, jenž je flexibilní v adaptování se na konkrétní situace, přijímání stylu reprezentování dle potřeb rozhodování (Rao 1998: 31). Modely delegáta, správce, mandátu i politico předpokládají zastupování určitého reálného obsahu, který je dán tím, co reprezentanti činí. Model podobnosti vychází z toho, kým reprezentant ve skutečnosti je. Tento model, zvaný rovněž jako deskriptivní reprezentace, je nejčastěji spojován se zájmy etnických menšin a také žen v souvislosti s jejich přetrvávající podreprezentovaností v politice (Phillips 1995, Rakušanová 2006,

3 Hašková, Křížková, Linková 2006). Společným argumentem je přesvědčení, že ženy tvoří odlišnou politickou i sociální skupinu, mají odlišné občanské postoje a priority, sledují jiný řebříček hodnot nežli muži. Jejich profesní i soukromé role u nich vytvářejí odlišné občanské zkušenosti. Tento přístup není motivován snahou o nalezení shodného zájmu všech žen, ale poukázáním na odlišnosti ženských a mužských zájmů (Phillips 1995: 68). Důležitá je v tomto ohledu samotná přítomnost žen v politice, jelikož pouze tímto způsobem mohou svá ženská témata vnášet do politické diskuze. Obdobně argumentují zastánci politické reprezentace etnických menšin. Důraz je kladen zejména na skutečnost, že etnické menšiny jsou dlouhodobě znevýhodněnou skupinou společnosti a přítomnost v zastupitelských orgánech umožní prosadit nebo alespoň zviditelní jejich zájmy (Dovi 2002). Lze nicméně pochybovat, zda existují ucelené menšinové zájmy sdílené celou komunitou (Saggar 2000). Přítomnost autentického zastupitele nebo zastupitelky má často iracionální podstatu a symbolický význam, příslušníci dané skupiny se identifikují se svým představitelem, ačkoli ten nemusí reálně hájit jejich zájmy. Kritické stanovisko k deskriptivní reprezentaci zaujala Hanna Pitkin tvrdící, že člověk může být zodpovědný pouze za to, co učinil, nikoli za to, kým je (Pitkin 1967: 90). V následující části se pokusíme zhodnotit relevanci deskriptivní reprezentace na úrovni lokální politiky v obcích Moravskoslezského kraje. Nejdříve představme postavení obecních zastupitelů a dalších komponentů teorie reprezentace dle platné legislativy. Tak jako je zvolený poslanec nebo senátor reprezentantem celého lidu, je analogicky zvolený zastupitel formálně reprezentantem celé obce, všech občanů bez ohledu na to, kdo jej ve skutečnosti navrhl, umístil na kandidátní listinu, a kdo jej volil. Zastupitel hájí zájmy občanů obce, rozhoduje nikoli dle jejich instrukcí, ale podle svých vlastních znalostí a zkušeností. Má vykonávat svůj mandát svědomitě, čestně a v souladu s právem. Je vázán výhradně svým slibem, nikoli příkazy či přáním vedení strany, kolegů, příbuzných, jemu blízké socioprofesní nebo jiné skupiny obyvatel obce. Pokud se týče druhého komponentu, reprezentovaných občanů, i v tomto případě zákon o obcích přesně stanoví, kdo je občanem a jaká práva mu z toho titulu přísluší. Jedná se

4 zejména o právo volit a být volen ve volbách do zastupitelstva, právo účastnit se obecního referenda, aktivně se účastnit zasedání zastupitelstva, podávat návrhy, připomínky a podněty orgánům obce, požadovat projednání určitých záležitostí, právo být informován o hospodaření obce, jednáních orgánů samosprávy. Zapojení prvků přímé demokracie na jedné straně pomáhá posilovat místní demokracii, na druhé straně může snižovat význam volených reprezentantů, jejich roli, primát v určování cílů, rozhodování, nakládání se svěřenými prostředky apod. Může mít zásadní vliv na míru zodpovědnosti zastupitelů za učiněné kroky. Zákon neupravuje, co má být předmětem reprezentace. Jedná se o názory, postoje a především zájmy jednotlivých občanů obce. Do hry však kromě jednotlivců vstupují další aktéři, jako např. místní spolky, firmy nebo politické strany. Tím, co do určité míry limituje zájmy občanů adresované svým zastupitelům, jsou pravomoci orgánů obce v rámci samostatné působnosti. Samospráva má pravomoci vytvářet podmínky pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Arénou lokální politiky, coby komponentem reprezentace, jsme se zabývali již v předchozích kapitolách (velikost obcí, velikost zastupitelstev). Jedním z dalších možných přístupů, jak charakterizovat politický prostor obcí, je pracovat s podílem zastupitelů na celkovém počtu obyvatel obce. Ačkoli tento údaj nevypovídá o kvalitě reprezentace, efektivitě a demokratičnosti místní správy, můžeme se přesto domnívat, že čím je obec menší (a menší je i poměr počtu občanů na jednoho zastupitele), tím větší může být pocit blízkosti zastupitelského orgánu na straně jedné, nebo větší šance na prosazení zájmů občanů na straně druhé. Lze totiž předpokládat užší vztahy mezi zastupiteli a jejich spoluobčany, intenzivnější komunikaci, lepší znalost problémů občanů, větší šanci na realizaci partikulárních problémů, potřeb občanů dle jejich aktuálních preferencí. Tyto okolnosti pak mohou posilovat pocity sounáležitosti, spolupráce, uspokojení ze zapojení do života obce a zvláště důvěry voleným zastupitelům. Samospráva je otevřenější a efektivnější je i její veřejná kontrola (Illner 2006). Když se podíváme konkrétně na námi zkoumaný soubor obcí Moravskoslezského kraje, zjistíme, že např. v obci Nová Pláň je zastupitelem každý pátý občan, v dvojnásobně větší obci Dlouhá Stráň pak každý sedmnáctý. V největších obcích těsně pod hranicí 3 tisíc připadá

5 na jednoho zastupitele přes 280 obyvatel. Průměrně za všechny obce do 3 tisíc obyvatel připadá na jednoho zastupitele cca 90 spoluobčanů. Charakter reprezentace zastupitelů obcí Moravskoslezského kraje Při analýze povahy reprezentace na úrovni malých obcí do 3 tisíc obyvatel budeme pracovat s prvním komponentem, jelikož máme k dispozici pouze postoje a názory reprezentujících, nikoli reprezentovaných občanů. Právě jejich vzájemný vztah je tím, co odlišuje jednotlivé teoretické koncepce reprezentace. Vnímání role reprezentanta ve zkoumaných obcích je záležitostí komplexní. Podle získaných dat můžeme usuzovat, že modely delegáta a mandátu jsou nejméně přítomné v postojích a názorech zastupitelů v obcích do 3 tisíc obyvatel. Nicméně nemůžeme ani jednoznačně tvrdit, že politická reprezentace zastupitelů se blíží k modelu správce, i když první pohled na data by tomu mohl nasvědčovat. V otázce, jak by se měli zastupitelé rozhodovat v případě konfliktu mezi jejich vlastními názory a názory voličů, popřípadě politických stran, kterými jsou členy, odpovědělo 76,7 % respondentů, že by hlasovali dle svého vlastního přesvědčení. Většina z nich na druhou stranu souhlasí s názorem, že politická rozhodnutí by neměla být pouze záležitostí zastupitelských orgánů, ale měla by být projednána s těmi, kterých se týkají. Nezanedbatelná část všech dotazovaných (17,5 %) však uvedla, že by se rozhodovala dle mínění voličů. Zároveň ale třetina z takto odpovídajících zastupitelů míní, že pro fungování lokální demokracie je mimořádně nebo velmi důležité, aby zastupitelé činili taková rozhodnutí, která považují za správná, a to nezávisle na okamžitých názorech místních obyvatel. A čtvrtina zastává názor, že mimo volby by občané neměli mít možnost ovlivňovat politiku místní samosprávy. Příčiny této nekonzistentnosti postojů zastupitelů z dotazníkového šetření nezjistíme. Můžeme se domnívat, že se rozchází verbální podpora důležitosti sledování názorů občanů od vnitřního, promyšleného postoje pramenícího z konkrétní situace. Zastupitelé sice na jednu stranu rozhodují dle svého přesvědčení, uznávají však, že je třeba usilovat o konsenzus s názory občanů obce, dbát na jejich zájmy,

6 komunikovat s nimi. Svou roli nepovažují za statickou, zaručenou úspěchem ve volbách, ale do jisté míry jako oboustrannou aktivitu. To koresponduje se soudobým pojetím reprezentace, které hovoří o potřebě schvalování a souhlasu s kroky reprezentantů pomocí nástrojů participace a také o odpovědnosti a vykazovatelnosti zastupitelů (Urbinati, Warren 2008: ). Potvrzuje to rovněž do značné míry flexibilní model politico, jehož přítomnost lze vysledovat i v podobných výzkumech zabývajících se lokální politikou (Ryšavý, Šaradín 2011: 76 77). Model mandátu je v lokální politice také málo zřetelný. Obecně sehrávají politické strany na lokální úrovni odlišnou úlohu než v celostátní politice a můžeme stávající diskuzi (Ryšavý, Šaradín 2010) doplnit potvrzením, že v námi zkoumaných obcích do 3 tisíc obyvatel má stranická příslušnost velmi omezený vliv na pojetí role reprezentanta. Členství v politické straně deklarovalo pouze 14 % zastupitelů. Je zřejmé, že toto pojetí reprezentace nemá příliš velkou váhu v lokální politice MSK. Nicméně je zajímavé se blíže podívat na funkci politických stran při rozhodování zastupitelů. Necelá polovina (46,5 %) zastupitelů, kteří jsou členy politické strany, souhlasí s tvrzením, že jejich vlastní stranická organizace má velký vliv na rozhodování spolustraníků v zastupitelstvu. Zároveň také 36 % straníků potvrzuje skutečnost, že představitelé jejich strany se snaží hledat podporu ostatních před hlasováním. Tedy i na lokální úrovni se zastupitelé setkávají se snahou vedení místní organizace strany nebo řadových spolustraníků ovlivňovat jejich rozhodování, aby konvenovalo s postoji a názory ostatních. S výše uvedenými tvrzeními nesouhlasí necelých 30 % straníků. Je možno soudit, že se alespoň částečně setkáváme se pojetím mandátu vyznačujícího se stranickou disciplínou a hlasováním na základě programu strany. 37 % straníků ostatně považuje za důležité prosazovat program své strany nebo hnutí. Do jaké míry ale straníci zachovávají loajalitu vůči vedení strany? Pokud by při projednávání sporné věci byli zastupitelé postaveni před nutnost volby, jak hlasovat, rozhodli by se dle vlastního přesvědčení. Jen 7 % by loajálně hlasovalo podle mínění strany (viz graf 1).

7 Graf 1. Hlasování v případě konfliktu názorů ,1 74 1,8 7 18,1 19 Hlasovat podle svého vlastního přesvědčení Hlasovat podle mínění strany Hlasovat podle mínění voličů Nestraníci Straníci Podíváme-li se konkrétně na to, koho zastupitelé zkoumaných obcí dle svého přesvědčení reprezentují, zjistíme, že pro naprostou většinu zastupitelů (95,7 %) je velmi nebo mimořádně důležité reprezentovat zájmy celé obce. V grafu 2 jsou uvedeny průměrné hodnoty důležitosti reprezentování určité skupiny nebo zájmů v obci. Zastupitelé považují za středně důležité reprezentovat ženy, místní socioprofesní nebo náboženské skupiny. Poznamenejme, že druhou nejvíce zdůrazňovanou kategorií jsou chudší spoluobčané, což můžeme interpretovat jako reflexi socioekonomické situace kraje a zároveň jako vnímání důležité role místní samosprávy v sociální oblasti.

8 Graf 2. Průměrné hodnoty důležitosti reprezentace skupin nebo zájmů Celá obec Národnostní menšiny Ženy Církve a náboženské Místní podnikatelé Průměr odpovědí na stupnici od 0 (nedůležité) do 4 (mimořádně důležité) Zemědělci Chudší občané Na první pohled mohou tyto hodnoty naznačovat jistý názorový rozpor. Ale jen potud, pokud bychom usuzovali, že reprezentování obce jako celku nebo jedné konkrétní skupiny vylučuje reprezentaci ostatních parciálních zájmů a názorů. Tento typ uvažování není přítomen mezi zastupiteli námi zkoumaných obcí. Zastupitelé, zdá se, reflektují mnohotvárnost místní komunity. Jednotlivé skupiny prostě vnímají jako přirozenou součást obce, tudíž důraz na ně kladen je spíše potvrzováním reprezentace všech. Z toho vyplývá, že zastupitelé sebe z podstaty nepovažují za reprezentanty určitých skupin. Otázkou nicméně zůstává, zda můžeme zcela vyloučit deskriptivní typ reprezentace mezi zastupiteli. Podívejme se na reprezentaci národnostních menšin, tedy skupiny, kterou se teorie deskriptivní reprezentace velmi často zabývá.

9 Reprezentace národnostních menšin Ve srovnání s ostatními nabízenými skupinami lokální společnosti je důraz na reprezentaci národnostních menšin nejmenší. Tato skutečnost nemusí být s ohledem na národnostní složení obyvatelstva celého kraje překvapivá, přesto bychom neměli tento výsledek přejít jako nevýznamný. Pro 17 % dotázaných zastupitelů je totiž mimořádně nebo velmi důležité, aby politicky reprezentovali národnostní menšiny v obci, přestože se v naprosté většině případů (69 %) nepovažují za reprezentanty konkrétních národnostních menšin. Pouze necelá pětina z nich se cítí být členy národnostní menšiny. Navíc, až 60 % uvedlo, že není v žádném kontaktu s organizacemi sdružujícími příslušníky národnostních menšin, a pouze jeden ze sedmi je alespoň jednou měsíčně v kontaktu s menšinami. Tři čtvrtiny z nich považuje za velmi nebo mimořádně důležité prosazovat v zastupitelstvu názory a zájmy menšin v místní komunitě, ale jen 42 % označilo svůj příspěvek v tomto úkolu za výrazný či rozhodující. Ze zastupitelů, kteří se zúčastnili našeho výzkumu, se k národnostní menšině přihlásilo pouze 4,6 %. Zajímalo nás také, jak oni vnímají svůj mandát, tedy zda zastupují svou menšinu, či nikoli. Většina z nich považuje za velmi a mimořádně důležité reprezentovat celou obec, jen necelá třetina přikládá stejnou váhu reprezentaci národnostní menšiny. Domníváme se, že důraz kladen na reprezentaci zájmů menšin pramení především ze skutečnosti, že tito zastupitelé, buď mají mezi svými nejbližšími osoby jiné národnosti, nebo alespoň žijí v multikulturním prostředí, mají zkušenosti se soužitím majoritní a minoritní komunity a navíc zaujímají k tomuto jevu spíše pozitivní postoj. Zastupitelstvo obce ve smíšeném prostředí by tedy mělo dle názoru necelé pětiny zastupitelů reprezentovat nejenom většinu (politickou i etnickou), ale i příslušníky menšiny, kteří dokreslují specifický charakter společenství obce. I zastupitelé, kteří jsou příslušníky národnostní menšiny, sami sebe považují hlavně za reprezentanty všech občanů bez rozdílu. Z výzkumu jsme získali informace o reprezentantech, nezjistíme už však, jak vnímají jejich přítomnost v zastupitelstvu samotní voliči.

10 Literatura Sblíženi politikou - výchova k aktivnímu občanství a lokální demokracii Dovi, Suzanne PreferableDescriptiveRepresentatives: Will Just Any Woman, Black, or Latino Do? American Political Science Review, 96 (4): Hašková, Hana, Křížková, Alena, Linková, Marcela (eds.) Mnohohlasem. Mapování pro-žensky orientovaných aktivit po roce Praha: Sociologický ústav AV ČR. Heywood, Andrew Politologie. Plzeň: Aleš Čeněk. Illner, Michal Velikost obcí, efektivita jejich správy a lokální demokracie. In Vajdová, Zdenka a kol. Autonomie a spolupráce: důsledky ustavení obecního zřízení v roce Praha: Sociologický ústav AV ČR, s Kavková Smiggels,Jana Po volbách se zvýší zastoupení žen v krajích, ovšem výhradně zásluhou levicových stran. Praha: Fórum 50 %. Dostupné z: ]. Norris, Pippa, Inglehart, Ronald Cultural Obstacles to Equal Representation. Journal of Democracy,12 (3): Phillips, Anne The Politics of Presence: The Political Representation of Gender, Ethnicity, and Race. New York: Oxford University Press. Rakušanová, Petra Česká politika: Ženy v labyrintu mužů? Praha: Fórum 50 %. Rakušanová Guasti, Petra Konceptuální zarámování reprezentace. SOCIOweb (10). Dostupné z: ]. Rao, Nirmala Representation in Local Politics: a Reconsideration and some New Evidence. Political Studies, 46 (1): Ryšavý, Dan, Šaradín, Pavel Straníci, bezpartijní a nezávislí zastupitelé na českých radnicích. Sociologicky časopis, 46 (5):

11 Ryšavý, Dan, Šaradín, Pavel Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě. Praha: Sociologické nakladatelství. Saggar, Shamit Race and Representation: Electoral Politics and Ethnic Pluralism in Britain. Manchester: Manchester University Press. Sartori, Giovanni Teória demokracie. Bratislava: Archa. Sztwiertnia, Radomír, Kuděla, Michal Lokální politika v Moravskoslezském kraji. Opava: Slezská univerzita v Opavě. Urbinati, Nadia, Warren, Mark The Concept of Representation in Contemporary Democratic Theory. Annual Review of Political Science,11:

Česká politika: Ženy v labyrintu mužů? Petra Rakušanová

Česká politika: Ženy v labyrintu mužů? Petra Rakušanová Česká politika: Ženy v labyrintu mužů? Petra Rakušanová Abstrakt: Studie přehledně mapuje účast žen ve vrcholové politice a průřezově také v politických stranách. Na základě analýzy empirických dat nabízí

Více

Význam komunitního plánování sociálních služeb při řešení problému sociální exkluze na lokální úrovni

Význam komunitního plánování sociálních služeb při řešení problému sociální exkluze na lokální úrovni SOCIOLÓGIA SLOVAK SOCIOLOGICAL REVIEW Časopis Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied Ročník 39, 2007, číslo 1 Význam komunitního plánování sociálních služeb při řešení problému sociální exkluze

Více

VYPLATÍ SE ROZUMĚT POLITICE? Občanské vzdělávání Klíč ke svobodě a prosperitě občanů. Ondřej Kalina Ondřej Matějka (EDS.)

VYPLATÍ SE ROZUMĚT POLITICE? Občanské vzdělávání Klíč ke svobodě a prosperitě občanů. Ondřej Kalina Ondřej Matějka (EDS.) VYPLATÍ SE ROZUMĚT POLITICE? Občanské vzdělávání Klíč ke svobodě a prosperitě občanů Ondřej Kalina Ondřej Matějka (EDS.) Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané OSS

Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané OSS Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané OSS Zpráva z první fáze výzkumu Libor Musil Olga Hubíková Kateřina Kubalčíková Jana Havlíková VÚPSV Praha

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2010 ISBN 978-80-254-8660-3 SMO ČR 2010 Vážená zastupitelko, vážený zastupiteli, v komunálních volbách se občané

Více

Politická kultura lokálních společenství: případ tří měst *

Politická kultura lokálních společenství: případ tří měst * Politická kultura lokálních společenství: případ tří měst * ZDENKA VAJDOVÁ ** TOMÁŠ KOSTELECKÝ ** Sociologický ústav AV ČR, Praha The Political Culture of Local Communities: The Case of Three Towns Abstract:

Více

Klíč k posílení integrační politiky obcí

Klíč k posílení integrační politiky obcí Klíč k posílení integrační politiky obcí SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ ROMŮ A ČESKÁ SPOLEČNOST Ivan Gabal Karel Čada Jan Snopek Otevřená společnost, o. p. s. Text této publikace byl vytvořen v rámci projektu s názvem

Více

Ženy a muži ve společnosti a rozhodování

Ženy a muži ve společnosti a rozhodování Ženy a muži ve společnosti a rozhodování Příručka k výuce Mgr. Veronika Šprincová Fórum 50 %, o.p.s Motto: Muži a ženy v rovnováze Fórum 50 % je nezisková organizace, která podporuje vyrovnané zastoupení

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Souhrn způsobů realizace komunitní práce na území Moravskoslezského kraje

Souhrn způsobů realizace komunitní práce na území Moravskoslezského kraje CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Souhrn způsobů realizace komunitní práce na území Moravskoslezského kraje Markéta Lokočová Vedoucí práce: Mgr. Daniel Vrána Olomouc 2015

Více

Acta Politologica 7, 1, 28-48. ISSN 1803-8220. Internetový recenzovaný časopis vydává Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze,

Acta Politologica 7, 1, 28-48. ISSN 1803-8220. Internetový recenzovaný časopis vydává Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, www.acpo.cz INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS 2015 Vol. 7 No. 1 ISSN 1803 8220 KRPEC, Oldřich (2015). Problémy současného politického systému: selhání aktérů nebo jejich racionální jednání? Acta Politologica

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2014 978 80 905421 3-6 SMO ČR 2014 Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený

Více

Jak ovlivnit politiku v České republice a Evropské unii? Manuál pro nevládní neziskové organizace

Jak ovlivnit politiku v České republice a Evropské unii? Manuál pro nevládní neziskové organizace Jak ovlivnit politiku v České republice a Evropské unii? Manuál pro nevládní neziskové organizace 2008 Tento manuál vznikl v rámci projektu "Zvyšování kapacit českých a maďarských NNO v oblasti zvyšování

Více

Územní samospráva udržitelný rozvoj a finance

Územní samospráva udržitelný rozvoj a finance Územní samospráva udržitelný rozvoj a finance JAROSLAVA KADEŘÁBKOVÁ JITKA PEKOVÁ Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: KADEŘÁBKOVÁ, J., PEKOVÁ, J. Územní samospráva udržitelný

Více

www.padesatprocent.cz

www.padesatprocent.cz www.padesatprocent.cz Fórum 50 % vzniklo v roce 2004 v reakci na nevyrovnané zastoupení žen a mužů na všech úrovních rozhodování. Tento problém nadále trvá - v politice působí průměrně 80 % mužů. Posláním

Více

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU Hana Svobodová Ondřej Konečný Jan Binek Kateřina Chabičovská Jan Holeček Iva Galvasová Antonín Věžník Alois Hynek GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické

Více

Občan a občanská společnost

Občan a občanská společnost MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA OBČANSKÉ VÝCHOVY Občan a občanská společnost Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc. Vypracovala: Tereza Tkáčová

Více

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Místní referenda v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie Radomír Špok Věra Řiháčková Tomáš Weiss Vladimír Bartovic Jeanne Dromard Institut pro evropskou

Více

České grassroots organizace jdou do Evropy

České grassroots organizace jdou do Evropy České grassroots organizace jdou do Evropy Případová studie projektu Grassroots Europe for Local Wellbeing Vojtěch Černý Agora CE Obsah O realizátorovi projektu v ČR 4 1. Úvod 5 2. Popis projektu Grassroots

Více

* Analýza vyjadřuje osobní názory autorky a nevyjadřuje nutně stanoviska Friedrich-Ebert-Stiftung.

* Analýza vyjadřuje osobní názory autorky a nevyjadřuje nutně stanoviska Friedrich-Ebert-Stiftung. Ženy v České republice v roce 2008 6/2008 Prosinec Alena Králíková, Slovak-Czech Women s Fund * Obsah 1. Úvod: Rovnost příležitostí jako téma v kontextu rodinné politiky 2. Změny v institucionálních mechanismech

Více

ROMSKÁ MINORITA A POSTUPY INTEGRACE Závěrečná zpráva z výzkumu

ROMSKÁ MINORITA A POSTUPY INTEGRACE Závěrečná zpráva z výzkumu INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI ROMSKÁ MINORITA A POSTUPY INTEGRACE Závěrečná zpráva z výzkumu Odpovědná řešitelka výzkumu: PhDr. Markéta Štěchová Spoluřešitelé: PhDr. Kazimír Večerka, CSc.

Více

Analytická sonda. Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová. Občanské vzdělávání v kontextu českého školství

Analytická sonda. Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová. Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Analytická sonda Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Analytická sonda Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová

Více

1 Základní principy fungování obce a jejích orgánů

1 Základní principy fungování obce a jejích orgánů Základní principy fungování obce a jejích orgánů Mgr. Petr Schlesinger Mgr. Ludmila Němcová Mgr. František Lukl Mgr. Pavel Drahovzal Označíme-li některé informace za klíčové, což je případ této kapitoly,

Více

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný Series of Economics Textbooks www.ekf.vsb.cz/soet Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava soet@vsb.cz ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY,

Více

PROBLEMATIKA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM

PROBLEMATIKA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce PROBLEMATIKA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM Bc. Jana Dvořáková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra Křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské

Více

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby Sociálne a politické analýzy 2008, 2, 1, s. 39-71 http://sapa.fvs.upjs.sk ISSN 1337 5555 Proč jsou zaměstnavatelé (ne)spokojení s činností úřadu práce? Jiří Winkler Lenka Klimplová Klára Vrbková Fakulta

Více

«SOCIOweb_6_2003» Adéla Seidlová. «TEORIE PRO VŠECHNY»» Občanská společnost

«SOCIOweb_6_2003» Adéla Seidlová. «TEORIE PRO VŠECHNY»» Občanská společnost «SOCIOweb_6_2003 WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČNOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Za necelých jedenáct týdnů se bude konat referendum o vstupu České republiky do Evropské unie už?! Jde to najednou

Více

Obce a jejich možnosti podílet se na realizaci politiky integrace Romů,

Obce a jejich možnosti podílet se na realizaci politiky integrace Romů, Výstup z projektu AMČR Obce a jejich možnosti podílet se na realizaci politiky integrace Romů, r. 2005, grant Velvyslanectví USA Analýza Koncepce politiky vlády vůči národnostním menšinám, antidiskriminační

Více