Analýza lokální reprezentace v malých obcích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza lokální reprezentace v malých obcích"

Transkript

1 Analýza lokální reprezentace v malých obcích Radomír Sztwiertnia Politický život v České republice je do značné míry ovlivňován nikoliv samotnými občany, kteří se zapojují především prostřednictvím voleb, ale politiky poslanci, senátory, hejtmanem, starostou a krajskými nebo obecními zastupiteli. Všichni jsou volenými reprezentanty všech občanů, v jejichž jméně vykonávají politickou moc. Co však znamená pojem reprezentace na lokální úrovni v menších obcích? Jaké je postavení těchto zastupitelů vůči spoluobčanům v obci, čím se řídí, podle čeho rozhodují? Jsou to zájmy politických stran, podnikatelů, sousedů a známých, nebo celé obce? Cílem této analýzy je na příkladu výzkumu mezi zastupiteli malých obcí (do obyvatel) Moravskoslezského kraje, realizovaného v roce 2011, odpovědět na otázky spojené s lokální reprezentací, a to za pomoci teoretických konceptů reprezentace a zejména na základě analýzy postojů samotných zastupitelů, jak je uvedli prostřednictvím dotazníkového šetření. Výzkumu se zúčastnilo 737 zastupitelů z oslovených 243 obcí. Míra návratnosti činila 30 % (Sztwiertnia, Kuděla 2012). Politika na lokální úrovni není u nás považována za vládnutí, ale za projevy vykonávání místní samosprávy, tedy autonomního, samostatného obstarávání určitých činností. Obec je veřejnou mocí oprávněna, v rámci své samostatné působnosti, a pověřena, v rámci přeneseného výkonu státní správy, realizovat určitý okruh úkolů, které lze dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pojímat jako péči o všestranný rozvoj obce a potřeby jejích občanů. Tyto úkoly (ochrana veřejného pořádku, zdraví, rozvoj bydlení atd.) jsou realizovány samosprávnými orgány obce, zejména pak zastupitelstvem. Ačkoli se tedy jedná o odlišné aktéry a procesy než v případě politiky na úrovni státu, můžeme koncept reprezentace rozšířit i na lokální úroveň (Rao 1998). Jak poukazuje Heywood (2008: 290), v rámci politického systému, tudíž i na úrovni námi zkoumaných obcí, existují vedle sebe nebo jsou navzájem

2 propojeny různé modely reprezentace. I když je toto dělení do jisté míry již překonané, lze připomenout nejvýznačnější koncepty reprezentace, které vycházejí z rozdílných ideových tradic a odráží stav a debaty společnosti v době, ve které byly formulovány. Jde o model správce, delegáta, mandátu a podobnosti. Nově se k nim přidává také model politico (Ryšavý, Šaradín 2011: 76). Nedílnou součástí všech přístupů jsou čtyři komponenty, a to samotní reprezentanti, reprezentovaní občané, vlastní obsah reprezentovaného a politická aréna, ve které se odehrávají politické procesy (Rakušanová Guasti 2009). Koncept reprezentace prostřednictvím správců, předpokládá zvolení nejlepších, nejzkušenějších, nejvzdělanějších občanů, kteří budou vykovávat svou funkci ve prospěch ostatních. Zastupitelé se řídí jen vlastním rozumem, nikoli zájmem voličů, ale pracují pro dobro celé komunity, protože vědí, co je pro ni nejlepší. Druhý model chápe zastupitele jako delegáta, který se má rozhodovat podle názorů a zájmů těch, kteří jej do funkce vyslali a které reprezentuje. Model delegáta zdůrazňuje úzké sepětí a kontrolu zvolené osoby s voliči. Třetí model je spojen s vznikem moderních politických stran, které se staly nedílnou a nutnou součástí zastupitelské demokracie (Sartori 1997). Politické strany nabízejí ucelený program, dle kterého se zavazují řídit v případě, že uspějí ve volbách. Strany se stávají reprezentantem voličů a jednotliví poslanci či zastupitelé realizují její politiku. Čtvrtá teoretická koncepce předpokládá výběr reprezentantů na základě podobnosti s určitou společenskou skupinou. Zastánci této teorie tvrdí, že pouze autentičtí představitelé určité skupiny znají její skutečné zájmy. Ženy by takto měly být reprezentovány zastupitelkami, etnické komunity svými členy atd. Pátý model nazývá odborná literatura politico. Chápe reprezentanta jako vnímavého politika, jenž je flexibilní v adaptování se na konkrétní situace, přijímání stylu reprezentování dle potřeb rozhodování (Rao 1998: 31). Modely delegáta, správce, mandátu i politico předpokládají zastupování určitého reálného obsahu, který je dán tím, co reprezentanti činí. Model podobnosti vychází z toho, kým reprezentant ve skutečnosti je. Tento model, zvaný rovněž jako deskriptivní reprezentace, je nejčastěji spojován se zájmy etnických menšin a také žen v souvislosti s jejich přetrvávající podreprezentovaností v politice (Phillips 1995, Rakušanová 2006,

3 Hašková, Křížková, Linková 2006). Společným argumentem je přesvědčení, že ženy tvoří odlišnou politickou i sociální skupinu, mají odlišné občanské postoje a priority, sledují jiný řebříček hodnot nežli muži. Jejich profesní i soukromé role u nich vytvářejí odlišné občanské zkušenosti. Tento přístup není motivován snahou o nalezení shodného zájmu všech žen, ale poukázáním na odlišnosti ženských a mužských zájmů (Phillips 1995: 68). Důležitá je v tomto ohledu samotná přítomnost žen v politice, jelikož pouze tímto způsobem mohou svá ženská témata vnášet do politické diskuze. Obdobně argumentují zastánci politické reprezentace etnických menšin. Důraz je kladen zejména na skutečnost, že etnické menšiny jsou dlouhodobě znevýhodněnou skupinou společnosti a přítomnost v zastupitelských orgánech umožní prosadit nebo alespoň zviditelní jejich zájmy (Dovi 2002). Lze nicméně pochybovat, zda existují ucelené menšinové zájmy sdílené celou komunitou (Saggar 2000). Přítomnost autentického zastupitele nebo zastupitelky má často iracionální podstatu a symbolický význam, příslušníci dané skupiny se identifikují se svým představitelem, ačkoli ten nemusí reálně hájit jejich zájmy. Kritické stanovisko k deskriptivní reprezentaci zaujala Hanna Pitkin tvrdící, že člověk může být zodpovědný pouze za to, co učinil, nikoli za to, kým je (Pitkin 1967: 90). V následující části se pokusíme zhodnotit relevanci deskriptivní reprezentace na úrovni lokální politiky v obcích Moravskoslezského kraje. Nejdříve představme postavení obecních zastupitelů a dalších komponentů teorie reprezentace dle platné legislativy. Tak jako je zvolený poslanec nebo senátor reprezentantem celého lidu, je analogicky zvolený zastupitel formálně reprezentantem celé obce, všech občanů bez ohledu na to, kdo jej ve skutečnosti navrhl, umístil na kandidátní listinu, a kdo jej volil. Zastupitel hájí zájmy občanů obce, rozhoduje nikoli dle jejich instrukcí, ale podle svých vlastních znalostí a zkušeností. Má vykonávat svůj mandát svědomitě, čestně a v souladu s právem. Je vázán výhradně svým slibem, nikoli příkazy či přáním vedení strany, kolegů, příbuzných, jemu blízké socioprofesní nebo jiné skupiny obyvatel obce. Pokud se týče druhého komponentu, reprezentovaných občanů, i v tomto případě zákon o obcích přesně stanoví, kdo je občanem a jaká práva mu z toho titulu přísluší. Jedná se

4 zejména o právo volit a být volen ve volbách do zastupitelstva, právo účastnit se obecního referenda, aktivně se účastnit zasedání zastupitelstva, podávat návrhy, připomínky a podněty orgánům obce, požadovat projednání určitých záležitostí, právo být informován o hospodaření obce, jednáních orgánů samosprávy. Zapojení prvků přímé demokracie na jedné straně pomáhá posilovat místní demokracii, na druhé straně může snižovat význam volených reprezentantů, jejich roli, primát v určování cílů, rozhodování, nakládání se svěřenými prostředky apod. Může mít zásadní vliv na míru zodpovědnosti zastupitelů za učiněné kroky. Zákon neupravuje, co má být předmětem reprezentace. Jedná se o názory, postoje a především zájmy jednotlivých občanů obce. Do hry však kromě jednotlivců vstupují další aktéři, jako např. místní spolky, firmy nebo politické strany. Tím, co do určité míry limituje zájmy občanů adresované svým zastupitelům, jsou pravomoci orgánů obce v rámci samostatné působnosti. Samospráva má pravomoci vytvářet podmínky pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Arénou lokální politiky, coby komponentem reprezentace, jsme se zabývali již v předchozích kapitolách (velikost obcí, velikost zastupitelstev). Jedním z dalších možných přístupů, jak charakterizovat politický prostor obcí, je pracovat s podílem zastupitelů na celkovém počtu obyvatel obce. Ačkoli tento údaj nevypovídá o kvalitě reprezentace, efektivitě a demokratičnosti místní správy, můžeme se přesto domnívat, že čím je obec menší (a menší je i poměr počtu občanů na jednoho zastupitele), tím větší může být pocit blízkosti zastupitelského orgánu na straně jedné, nebo větší šance na prosazení zájmů občanů na straně druhé. Lze totiž předpokládat užší vztahy mezi zastupiteli a jejich spoluobčany, intenzivnější komunikaci, lepší znalost problémů občanů, větší šanci na realizaci partikulárních problémů, potřeb občanů dle jejich aktuálních preferencí. Tyto okolnosti pak mohou posilovat pocity sounáležitosti, spolupráce, uspokojení ze zapojení do života obce a zvláště důvěry voleným zastupitelům. Samospráva je otevřenější a efektivnější je i její veřejná kontrola (Illner 2006). Když se podíváme konkrétně na námi zkoumaný soubor obcí Moravskoslezského kraje, zjistíme, že např. v obci Nová Pláň je zastupitelem každý pátý občan, v dvojnásobně větší obci Dlouhá Stráň pak každý sedmnáctý. V největších obcích těsně pod hranicí 3 tisíc připadá

5 na jednoho zastupitele přes 280 obyvatel. Průměrně za všechny obce do 3 tisíc obyvatel připadá na jednoho zastupitele cca 90 spoluobčanů. Charakter reprezentace zastupitelů obcí Moravskoslezského kraje Při analýze povahy reprezentace na úrovni malých obcí do 3 tisíc obyvatel budeme pracovat s prvním komponentem, jelikož máme k dispozici pouze postoje a názory reprezentujících, nikoli reprezentovaných občanů. Právě jejich vzájemný vztah je tím, co odlišuje jednotlivé teoretické koncepce reprezentace. Vnímání role reprezentanta ve zkoumaných obcích je záležitostí komplexní. Podle získaných dat můžeme usuzovat, že modely delegáta a mandátu jsou nejméně přítomné v postojích a názorech zastupitelů v obcích do 3 tisíc obyvatel. Nicméně nemůžeme ani jednoznačně tvrdit, že politická reprezentace zastupitelů se blíží k modelu správce, i když první pohled na data by tomu mohl nasvědčovat. V otázce, jak by se měli zastupitelé rozhodovat v případě konfliktu mezi jejich vlastními názory a názory voličů, popřípadě politických stran, kterými jsou členy, odpovědělo 76,7 % respondentů, že by hlasovali dle svého vlastního přesvědčení. Většina z nich na druhou stranu souhlasí s názorem, že politická rozhodnutí by neměla být pouze záležitostí zastupitelských orgánů, ale měla by být projednána s těmi, kterých se týkají. Nezanedbatelná část všech dotazovaných (17,5 %) však uvedla, že by se rozhodovala dle mínění voličů. Zároveň ale třetina z takto odpovídajících zastupitelů míní, že pro fungování lokální demokracie je mimořádně nebo velmi důležité, aby zastupitelé činili taková rozhodnutí, která považují za správná, a to nezávisle na okamžitých názorech místních obyvatel. A čtvrtina zastává názor, že mimo volby by občané neměli mít možnost ovlivňovat politiku místní samosprávy. Příčiny této nekonzistentnosti postojů zastupitelů z dotazníkového šetření nezjistíme. Můžeme se domnívat, že se rozchází verbální podpora důležitosti sledování názorů občanů od vnitřního, promyšleného postoje pramenícího z konkrétní situace. Zastupitelé sice na jednu stranu rozhodují dle svého přesvědčení, uznávají však, že je třeba usilovat o konsenzus s názory občanů obce, dbát na jejich zájmy,

6 komunikovat s nimi. Svou roli nepovažují za statickou, zaručenou úspěchem ve volbách, ale do jisté míry jako oboustrannou aktivitu. To koresponduje se soudobým pojetím reprezentace, které hovoří o potřebě schvalování a souhlasu s kroky reprezentantů pomocí nástrojů participace a také o odpovědnosti a vykazovatelnosti zastupitelů (Urbinati, Warren 2008: ). Potvrzuje to rovněž do značné míry flexibilní model politico, jehož přítomnost lze vysledovat i v podobných výzkumech zabývajících se lokální politikou (Ryšavý, Šaradín 2011: 76 77). Model mandátu je v lokální politice také málo zřetelný. Obecně sehrávají politické strany na lokální úrovni odlišnou úlohu než v celostátní politice a můžeme stávající diskuzi (Ryšavý, Šaradín 2010) doplnit potvrzením, že v námi zkoumaných obcích do 3 tisíc obyvatel má stranická příslušnost velmi omezený vliv na pojetí role reprezentanta. Členství v politické straně deklarovalo pouze 14 % zastupitelů. Je zřejmé, že toto pojetí reprezentace nemá příliš velkou váhu v lokální politice MSK. Nicméně je zajímavé se blíže podívat na funkci politických stran při rozhodování zastupitelů. Necelá polovina (46,5 %) zastupitelů, kteří jsou členy politické strany, souhlasí s tvrzením, že jejich vlastní stranická organizace má velký vliv na rozhodování spolustraníků v zastupitelstvu. Zároveň také 36 % straníků potvrzuje skutečnost, že představitelé jejich strany se snaží hledat podporu ostatních před hlasováním. Tedy i na lokální úrovni se zastupitelé setkávají se snahou vedení místní organizace strany nebo řadových spolustraníků ovlivňovat jejich rozhodování, aby konvenovalo s postoji a názory ostatních. S výše uvedenými tvrzeními nesouhlasí necelých 30 % straníků. Je možno soudit, že se alespoň částečně setkáváme se pojetím mandátu vyznačujícího se stranickou disciplínou a hlasováním na základě programu strany. 37 % straníků ostatně považuje za důležité prosazovat program své strany nebo hnutí. Do jaké míry ale straníci zachovávají loajalitu vůči vedení strany? Pokud by při projednávání sporné věci byli zastupitelé postaveni před nutnost volby, jak hlasovat, rozhodli by se dle vlastního přesvědčení. Jen 7 % by loajálně hlasovalo podle mínění strany (viz graf 1).

7 Graf 1. Hlasování v případě konfliktu názorů ,1 74 1,8 7 18,1 19 Hlasovat podle svého vlastního přesvědčení Hlasovat podle mínění strany Hlasovat podle mínění voličů Nestraníci Straníci Podíváme-li se konkrétně na to, koho zastupitelé zkoumaných obcí dle svého přesvědčení reprezentují, zjistíme, že pro naprostou většinu zastupitelů (95,7 %) je velmi nebo mimořádně důležité reprezentovat zájmy celé obce. V grafu 2 jsou uvedeny průměrné hodnoty důležitosti reprezentování určité skupiny nebo zájmů v obci. Zastupitelé považují za středně důležité reprezentovat ženy, místní socioprofesní nebo náboženské skupiny. Poznamenejme, že druhou nejvíce zdůrazňovanou kategorií jsou chudší spoluobčané, což můžeme interpretovat jako reflexi socioekonomické situace kraje a zároveň jako vnímání důležité role místní samosprávy v sociální oblasti.

8 Graf 2. Průměrné hodnoty důležitosti reprezentace skupin nebo zájmů Celá obec Národnostní menšiny Ženy Církve a náboženské Místní podnikatelé Průměr odpovědí na stupnici od 0 (nedůležité) do 4 (mimořádně důležité) Zemědělci Chudší občané Na první pohled mohou tyto hodnoty naznačovat jistý názorový rozpor. Ale jen potud, pokud bychom usuzovali, že reprezentování obce jako celku nebo jedné konkrétní skupiny vylučuje reprezentaci ostatních parciálních zájmů a názorů. Tento typ uvažování není přítomen mezi zastupiteli námi zkoumaných obcí. Zastupitelé, zdá se, reflektují mnohotvárnost místní komunity. Jednotlivé skupiny prostě vnímají jako přirozenou součást obce, tudíž důraz na ně kladen je spíše potvrzováním reprezentace všech. Z toho vyplývá, že zastupitelé sebe z podstaty nepovažují za reprezentanty určitých skupin. Otázkou nicméně zůstává, zda můžeme zcela vyloučit deskriptivní typ reprezentace mezi zastupiteli. Podívejme se na reprezentaci národnostních menšin, tedy skupiny, kterou se teorie deskriptivní reprezentace velmi často zabývá.

9 Reprezentace národnostních menšin Ve srovnání s ostatními nabízenými skupinami lokální společnosti je důraz na reprezentaci národnostních menšin nejmenší. Tato skutečnost nemusí být s ohledem na národnostní složení obyvatelstva celého kraje překvapivá, přesto bychom neměli tento výsledek přejít jako nevýznamný. Pro 17 % dotázaných zastupitelů je totiž mimořádně nebo velmi důležité, aby politicky reprezentovali národnostní menšiny v obci, přestože se v naprosté většině případů (69 %) nepovažují za reprezentanty konkrétních národnostních menšin. Pouze necelá pětina z nich se cítí být členy národnostní menšiny. Navíc, až 60 % uvedlo, že není v žádném kontaktu s organizacemi sdružujícími příslušníky národnostních menšin, a pouze jeden ze sedmi je alespoň jednou měsíčně v kontaktu s menšinami. Tři čtvrtiny z nich považuje za velmi nebo mimořádně důležité prosazovat v zastupitelstvu názory a zájmy menšin v místní komunitě, ale jen 42 % označilo svůj příspěvek v tomto úkolu za výrazný či rozhodující. Ze zastupitelů, kteří se zúčastnili našeho výzkumu, se k národnostní menšině přihlásilo pouze 4,6 %. Zajímalo nás také, jak oni vnímají svůj mandát, tedy zda zastupují svou menšinu, či nikoli. Většina z nich považuje za velmi a mimořádně důležité reprezentovat celou obec, jen necelá třetina přikládá stejnou váhu reprezentaci národnostní menšiny. Domníváme se, že důraz kladen na reprezentaci zájmů menšin pramení především ze skutečnosti, že tito zastupitelé, buď mají mezi svými nejbližšími osoby jiné národnosti, nebo alespoň žijí v multikulturním prostředí, mají zkušenosti se soužitím majoritní a minoritní komunity a navíc zaujímají k tomuto jevu spíše pozitivní postoj. Zastupitelstvo obce ve smíšeném prostředí by tedy mělo dle názoru necelé pětiny zastupitelů reprezentovat nejenom většinu (politickou i etnickou), ale i příslušníky menšiny, kteří dokreslují specifický charakter společenství obce. I zastupitelé, kteří jsou příslušníky národnostní menšiny, sami sebe považují hlavně za reprezentanty všech občanů bez rozdílu. Z výzkumu jsme získali informace o reprezentantech, nezjistíme už však, jak vnímají jejich přítomnost v zastupitelstvu samotní voliči.

10 Literatura Sblíženi politikou - výchova k aktivnímu občanství a lokální demokracii Dovi, Suzanne PreferableDescriptiveRepresentatives: Will Just Any Woman, Black, or Latino Do? American Political Science Review, 96 (4): Hašková, Hana, Křížková, Alena, Linková, Marcela (eds.) Mnohohlasem. Mapování pro-žensky orientovaných aktivit po roce Praha: Sociologický ústav AV ČR. Heywood, Andrew Politologie. Plzeň: Aleš Čeněk. Illner, Michal Velikost obcí, efektivita jejich správy a lokální demokracie. In Vajdová, Zdenka a kol. Autonomie a spolupráce: důsledky ustavení obecního zřízení v roce Praha: Sociologický ústav AV ČR, s Kavková Smiggels,Jana Po volbách se zvýší zastoupení žen v krajích, ovšem výhradně zásluhou levicových stran. Praha: Fórum 50 %. Dostupné z: ]. Norris, Pippa, Inglehart, Ronald Cultural Obstacles to Equal Representation. Journal of Democracy,12 (3): Phillips, Anne The Politics of Presence: The Political Representation of Gender, Ethnicity, and Race. New York: Oxford University Press. Rakušanová, Petra Česká politika: Ženy v labyrintu mužů? Praha: Fórum 50 %. Rakušanová Guasti, Petra Konceptuální zarámování reprezentace. SOCIOweb (10). Dostupné z: ]. Rao, Nirmala Representation in Local Politics: a Reconsideration and some New Evidence. Political Studies, 46 (1): Ryšavý, Dan, Šaradín, Pavel Straníci, bezpartijní a nezávislí zastupitelé na českých radnicích. Sociologicky časopis, 46 (5):

11 Ryšavý, Dan, Šaradín, Pavel Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě. Praha: Sociologické nakladatelství. Saggar, Shamit Race and Representation: Electoral Politics and Ethnic Pluralism in Britain. Manchester: Manchester University Press. Sartori, Giovanni Teória demokracie. Bratislava: Archa. Sztwiertnia, Radomír, Kuděla, Michal Lokální politika v Moravskoslezském kraji. Opava: Slezská univerzita v Opavě. Urbinati, Nadia, Warren, Mark The Concept of Representation in Contemporary Democratic Theory. Annual Review of Political Science,11:

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., Dubí 1 Veřejná správa Státní

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE PRIORITNÍ OBLAST I Hájení zájmů ČRDM bude hlavním partnerem státu v oblasti politiky a koncepce neformální výchovy a vzdělávání a respektovanou

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

Ochota přijímat imigranty: Česká republika ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi

Ochota přijímat imigranty: Česká republika ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi Ochota přijímat imigranty: Česká republika ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi Richard Nikischer richard.nikischer@soc.cas.cz Migrace do Evropy je v současnosti jedním z hlavních celospolečenských

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 20873/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53.2 nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Statut Komise pro výchovu a

Více

Přímá volba prosazena jinou koaliční stranou do koaliční smlouvy

Přímá volba prosazena jinou koaliční stranou do koaliční smlouvy Přímá volba prosazena jinou koaliční stranou do koaliční smlouvy Odpovědný rezort MV V koaliční smlouvě úkoly pro MV: - důkladná analýza s cílem vytvořit podmínky pro přímou volbu starostů v malých obcích

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Svatby v české společnosti

Svatby v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Svatby v české společnosti Technické parametry Výzkum:

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie.

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PODOBY DEMOKRACIE PŘÍMÁ DEMOKRACIE = možnost občanů bezprostředně rozhodovat

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie Stanovy České společnosti protetické stomatologie I. Obecná ustanovení 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující

Více

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Ústavní soud rozhodl dne 9. února 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Musila (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra

Více

Rozdělení rolí v rodině

Rozdělení rolí v rodině TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: +420 286 840 129, 30 E-mail: chludilo@soc.cas.cz Rozdělení rolí v rodině Technické parametry

Více

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Výzkum byl realizován na katedře sociální práce v letech 2005-2007, byl dotován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia I. Základní ustanovení 1. Spolek rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia je spolek ve smyslu ustanovení 214 a

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2008 VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL JSOU NA TRHU PRÁCE TRVALE ZNEVÝHODŇOVÁNY Týká se to především starších občanů, lidí se zdravotním handicapem,

Více

Občané o volbách do Evropského parlamentu březen 2014

Občané o volbách do Evropského parlamentu březen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129, 210 310 586 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu

Více

Volební model MEDIAN (duben-květen 2012)

Volební model MEDIAN (duben-květen 2012) VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

Obecní rozpočet, jeho příprava a projednávání v ČR *

Obecní rozpočet, jeho příprava a projednávání v ČR * SEDMIHRADSKÁ, Lucie, CHYŤOVÁ, Silvie. Obecní rozpočet, jeho příprava a projednání v ČR. Praha 08.04.2005 09.04.2005. In: Theoretical and practical aspects of public finance [CD-ROM]. Praha : VŠE, 2005,

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1 Stanovy Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111 Čl. 1 1. Název spolku: (dále jen spolek ) Spolek rodičů a přátel Středního odborného učiliště

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Struktura veřejné správy a samosprávy

Struktura veřejné správy a samosprávy Variace 1 Struktura veřejné správy a samosprávy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Struktura veřejné

Více

VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ,

VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ, TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/12 VYDÁNO DNE 7. 6. 12 VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ, ŢE DÁVKY V NEZAMĚSTNANOSTI BY MĚLY BÝT TAKOVÉ, ABY LIDÉ NEZTRÁCELI MOTIVACI HLEDAT SI PRÁCI. Více neţ

Více

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY Stanovy Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992 Zpracováno Radou Klubu rodičů 2011 I. Základní ustanovení 1. Klub rodičů a přátel gymnázia

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s.

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. STANOVY SPOLKU Čl. I Název a sídlo Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce

Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: krizkova@soc.cas.cz Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce

Více

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České republiky Jilská 1, 110 00 Praha 1 tel/fax: +420 286 840 129 e-mail: cvvm@soc.cas.cz, www.cvvm.cz POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Článek 1 Základní a obecná ustanovení str. 2 Článek 2 Volební obvody, počet mandátů str. 3 Článek 3 Volební komise str. 3 Článek 4

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA stručný průvodce přednáškou

VEŘEJNÁ SPRÁVA stručný průvodce přednáškou VEŘEJNÁ SPRÁVA stručný průvodce přednáškou Harmonogram přednášky pondělí 13.00 18.00 hod. Obecné principy organizace a činnosti veřejné správy úterý 8.15 11.45 hod. Územní samosprávné celky (zákon o obcích,

Více

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Úloha participace a spolupráce v rozvoji lokálním rozvoji Sociální faktory rozvoje regionů

Více

Místní referendum a judikatura soudů. Autor příspěvku: Ing. Petr Háp

Místní referendum a judikatura soudů. Autor příspěvku: Ing. Petr Háp Místní referendum a judikatura soudů Autor příspěvku: Ing. Petr Háp Případ z roku 2014 most Vědomice- Roudnice Otázka navržená pro rozhodování v místním referendu Souhlasíte s vyústěním nového mostu přes

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

STANOVY. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. I. Úvodní ustanovení STANOVY I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích, IČ: 616 86 123, bylo založeno v roce 1995 dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, za účelem koordinace

Více

Popis volebního systému - schéma: volební systém -

Popis volebního systému - schéma: volební systém - Popis volebního systému - schéma: volební systém - Navrhovaný volební systém vychází z postulátu, že všechny moc patří lidu. Státní moc je rozdělena na 4 samostatné pilíře státní moci, které jsou na sobě

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) Správní právo dálkové studium IX. Obce obecní zřízení A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) B) Právní základy obecního zřízení a) ústavní základy obecního zřízení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 1. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je součástí tematického celku Člověk a právo, je zaměřen na Ústavu České republiky.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. V České republice je volební právo všeobecné: právo volit mají všechny osoby, které

Více

Mezinárodní výzkum občanské výchovy ICCS 2009. Výzkumná zpráva ZŠ Jablonec nad Nisou

Mezinárodní výzkum občanské výchovy ICCS 2009. Výzkumná zpráva ZŠ Jablonec nad Nisou Mezinárodní výzkum občanské výchovy ICCS 2009 Výzkumná zpráva ZŠ Jablonec nad Nisou Ústav pro informace ve vzdělávání Senovážné nám. 26, P.O. Box 1, 06 Praha 1 Tato výzkumná zpráva předkládá výsledky mezinárodní

Více

Stanovy Klubu osvojitelů, z. s.

Stanovy Klubu osvojitelů, z. s. Stanovy Klubu osvojitelů, z. s. 1) Název Klub osvojitelů, z. s. 2) Sídlo spolku Nerudova 202, 252 30 Řevnice 3) Účel 3.1 Klub osvojitelů, z. s. má tyto hlavní účely: a) podporovat rodiny, které mají osvojené

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY Název spolku zní: Spolek rodičů při ZŠ Plaňany Zkratka názvu: SRZŠ Plaňany I. Název spolku II. Právní forma a sídlo spolku 1. Spolek rodičů při ZŠ Plaňany (dále jen

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Vývoj úloha a struktura obcí v České republice. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj. Drážďany, 3.- 4. 11. 2011

Vývoj úloha a struktura obcí v České republice. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj. Drážďany, 3.- 4. 11. 2011 Vývoj úloha a struktura obcí v České republice Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Drážďany, 3.- 4. 11. 2011 Územně správní členění České republiky je poměrně složité a odráží dlouhodobě vytvářený

Více

MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR. Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém

MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR. Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém 2012 Obsah OBSAH...1 ÚVOD...2 METODIKA...3 CELKOVÉ VÝSLEDKY PRŮZKUMU...5 VÝSLEDKY PRŮZKUMU Z HLEDISKA VĚKU A POHLAVÍ...6 ŽENY...6

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení DOMOV JITKA Název občanského sdružení: Sídlo: Vsetín 755 01,

Více

Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ

Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Volby Akt, při kterém volí právoplatní voliči své

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více