Analýza lokální reprezentace v malých obcích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza lokální reprezentace v malých obcích"

Transkript

1 Analýza lokální reprezentace v malých obcích Radomír Sztwiertnia Politický život v České republice je do značné míry ovlivňován nikoliv samotnými občany, kteří se zapojují především prostřednictvím voleb, ale politiky poslanci, senátory, hejtmanem, starostou a krajskými nebo obecními zastupiteli. Všichni jsou volenými reprezentanty všech občanů, v jejichž jméně vykonávají politickou moc. Co však znamená pojem reprezentace na lokální úrovni v menších obcích? Jaké je postavení těchto zastupitelů vůči spoluobčanům v obci, čím se řídí, podle čeho rozhodují? Jsou to zájmy politických stran, podnikatelů, sousedů a známých, nebo celé obce? Cílem této analýzy je na příkladu výzkumu mezi zastupiteli malých obcí (do obyvatel) Moravskoslezského kraje, realizovaného v roce 2011, odpovědět na otázky spojené s lokální reprezentací, a to za pomoci teoretických konceptů reprezentace a zejména na základě analýzy postojů samotných zastupitelů, jak je uvedli prostřednictvím dotazníkového šetření. Výzkumu se zúčastnilo 737 zastupitelů z oslovených 243 obcí. Míra návratnosti činila 30 % (Sztwiertnia, Kuděla 2012). Politika na lokální úrovni není u nás považována za vládnutí, ale za projevy vykonávání místní samosprávy, tedy autonomního, samostatného obstarávání určitých činností. Obec je veřejnou mocí oprávněna, v rámci své samostatné působnosti, a pověřena, v rámci přeneseného výkonu státní správy, realizovat určitý okruh úkolů, které lze dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pojímat jako péči o všestranný rozvoj obce a potřeby jejích občanů. Tyto úkoly (ochrana veřejného pořádku, zdraví, rozvoj bydlení atd.) jsou realizovány samosprávnými orgány obce, zejména pak zastupitelstvem. Ačkoli se tedy jedná o odlišné aktéry a procesy než v případě politiky na úrovni státu, můžeme koncept reprezentace rozšířit i na lokální úroveň (Rao 1998). Jak poukazuje Heywood (2008: 290), v rámci politického systému, tudíž i na úrovni námi zkoumaných obcí, existují vedle sebe nebo jsou navzájem

2 propojeny různé modely reprezentace. I když je toto dělení do jisté míry již překonané, lze připomenout nejvýznačnější koncepty reprezentace, které vycházejí z rozdílných ideových tradic a odráží stav a debaty společnosti v době, ve které byly formulovány. Jde o model správce, delegáta, mandátu a podobnosti. Nově se k nim přidává také model politico (Ryšavý, Šaradín 2011: 76). Nedílnou součástí všech přístupů jsou čtyři komponenty, a to samotní reprezentanti, reprezentovaní občané, vlastní obsah reprezentovaného a politická aréna, ve které se odehrávají politické procesy (Rakušanová Guasti 2009). Koncept reprezentace prostřednictvím správců, předpokládá zvolení nejlepších, nejzkušenějších, nejvzdělanějších občanů, kteří budou vykovávat svou funkci ve prospěch ostatních. Zastupitelé se řídí jen vlastním rozumem, nikoli zájmem voličů, ale pracují pro dobro celé komunity, protože vědí, co je pro ni nejlepší. Druhý model chápe zastupitele jako delegáta, který se má rozhodovat podle názorů a zájmů těch, kteří jej do funkce vyslali a které reprezentuje. Model delegáta zdůrazňuje úzké sepětí a kontrolu zvolené osoby s voliči. Třetí model je spojen s vznikem moderních politických stran, které se staly nedílnou a nutnou součástí zastupitelské demokracie (Sartori 1997). Politické strany nabízejí ucelený program, dle kterého se zavazují řídit v případě, že uspějí ve volbách. Strany se stávají reprezentantem voličů a jednotliví poslanci či zastupitelé realizují její politiku. Čtvrtá teoretická koncepce předpokládá výběr reprezentantů na základě podobnosti s určitou společenskou skupinou. Zastánci této teorie tvrdí, že pouze autentičtí představitelé určité skupiny znají její skutečné zájmy. Ženy by takto měly být reprezentovány zastupitelkami, etnické komunity svými členy atd. Pátý model nazývá odborná literatura politico. Chápe reprezentanta jako vnímavého politika, jenž je flexibilní v adaptování se na konkrétní situace, přijímání stylu reprezentování dle potřeb rozhodování (Rao 1998: 31). Modely delegáta, správce, mandátu i politico předpokládají zastupování určitého reálného obsahu, který je dán tím, co reprezentanti činí. Model podobnosti vychází z toho, kým reprezentant ve skutečnosti je. Tento model, zvaný rovněž jako deskriptivní reprezentace, je nejčastěji spojován se zájmy etnických menšin a také žen v souvislosti s jejich přetrvávající podreprezentovaností v politice (Phillips 1995, Rakušanová 2006,

3 Hašková, Křížková, Linková 2006). Společným argumentem je přesvědčení, že ženy tvoří odlišnou politickou i sociální skupinu, mají odlišné občanské postoje a priority, sledují jiný řebříček hodnot nežli muži. Jejich profesní i soukromé role u nich vytvářejí odlišné občanské zkušenosti. Tento přístup není motivován snahou o nalezení shodného zájmu všech žen, ale poukázáním na odlišnosti ženských a mužských zájmů (Phillips 1995: 68). Důležitá je v tomto ohledu samotná přítomnost žen v politice, jelikož pouze tímto způsobem mohou svá ženská témata vnášet do politické diskuze. Obdobně argumentují zastánci politické reprezentace etnických menšin. Důraz je kladen zejména na skutečnost, že etnické menšiny jsou dlouhodobě znevýhodněnou skupinou společnosti a přítomnost v zastupitelských orgánech umožní prosadit nebo alespoň zviditelní jejich zájmy (Dovi 2002). Lze nicméně pochybovat, zda existují ucelené menšinové zájmy sdílené celou komunitou (Saggar 2000). Přítomnost autentického zastupitele nebo zastupitelky má často iracionální podstatu a symbolický význam, příslušníci dané skupiny se identifikují se svým představitelem, ačkoli ten nemusí reálně hájit jejich zájmy. Kritické stanovisko k deskriptivní reprezentaci zaujala Hanna Pitkin tvrdící, že člověk může být zodpovědný pouze za to, co učinil, nikoli za to, kým je (Pitkin 1967: 90). V následující části se pokusíme zhodnotit relevanci deskriptivní reprezentace na úrovni lokální politiky v obcích Moravskoslezského kraje. Nejdříve představme postavení obecních zastupitelů a dalších komponentů teorie reprezentace dle platné legislativy. Tak jako je zvolený poslanec nebo senátor reprezentantem celého lidu, je analogicky zvolený zastupitel formálně reprezentantem celé obce, všech občanů bez ohledu na to, kdo jej ve skutečnosti navrhl, umístil na kandidátní listinu, a kdo jej volil. Zastupitel hájí zájmy občanů obce, rozhoduje nikoli dle jejich instrukcí, ale podle svých vlastních znalostí a zkušeností. Má vykonávat svůj mandát svědomitě, čestně a v souladu s právem. Je vázán výhradně svým slibem, nikoli příkazy či přáním vedení strany, kolegů, příbuzných, jemu blízké socioprofesní nebo jiné skupiny obyvatel obce. Pokud se týče druhého komponentu, reprezentovaných občanů, i v tomto případě zákon o obcích přesně stanoví, kdo je občanem a jaká práva mu z toho titulu přísluší. Jedná se

4 zejména o právo volit a být volen ve volbách do zastupitelstva, právo účastnit se obecního referenda, aktivně se účastnit zasedání zastupitelstva, podávat návrhy, připomínky a podněty orgánům obce, požadovat projednání určitých záležitostí, právo být informován o hospodaření obce, jednáních orgánů samosprávy. Zapojení prvků přímé demokracie na jedné straně pomáhá posilovat místní demokracii, na druhé straně může snižovat význam volených reprezentantů, jejich roli, primát v určování cílů, rozhodování, nakládání se svěřenými prostředky apod. Může mít zásadní vliv na míru zodpovědnosti zastupitelů za učiněné kroky. Zákon neupravuje, co má být předmětem reprezentace. Jedná se o názory, postoje a především zájmy jednotlivých občanů obce. Do hry však kromě jednotlivců vstupují další aktéři, jako např. místní spolky, firmy nebo politické strany. Tím, co do určité míry limituje zájmy občanů adresované svým zastupitelům, jsou pravomoci orgánů obce v rámci samostatné působnosti. Samospráva má pravomoci vytvářet podmínky pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Arénou lokální politiky, coby komponentem reprezentace, jsme se zabývali již v předchozích kapitolách (velikost obcí, velikost zastupitelstev). Jedním z dalších možných přístupů, jak charakterizovat politický prostor obcí, je pracovat s podílem zastupitelů na celkovém počtu obyvatel obce. Ačkoli tento údaj nevypovídá o kvalitě reprezentace, efektivitě a demokratičnosti místní správy, můžeme se přesto domnívat, že čím je obec menší (a menší je i poměr počtu občanů na jednoho zastupitele), tím větší může být pocit blízkosti zastupitelského orgánu na straně jedné, nebo větší šance na prosazení zájmů občanů na straně druhé. Lze totiž předpokládat užší vztahy mezi zastupiteli a jejich spoluobčany, intenzivnější komunikaci, lepší znalost problémů občanů, větší šanci na realizaci partikulárních problémů, potřeb občanů dle jejich aktuálních preferencí. Tyto okolnosti pak mohou posilovat pocity sounáležitosti, spolupráce, uspokojení ze zapojení do života obce a zvláště důvěry voleným zastupitelům. Samospráva je otevřenější a efektivnější je i její veřejná kontrola (Illner 2006). Když se podíváme konkrétně na námi zkoumaný soubor obcí Moravskoslezského kraje, zjistíme, že např. v obci Nová Pláň je zastupitelem každý pátý občan, v dvojnásobně větší obci Dlouhá Stráň pak každý sedmnáctý. V největších obcích těsně pod hranicí 3 tisíc připadá

5 na jednoho zastupitele přes 280 obyvatel. Průměrně za všechny obce do 3 tisíc obyvatel připadá na jednoho zastupitele cca 90 spoluobčanů. Charakter reprezentace zastupitelů obcí Moravskoslezského kraje Při analýze povahy reprezentace na úrovni malých obcí do 3 tisíc obyvatel budeme pracovat s prvním komponentem, jelikož máme k dispozici pouze postoje a názory reprezentujících, nikoli reprezentovaných občanů. Právě jejich vzájemný vztah je tím, co odlišuje jednotlivé teoretické koncepce reprezentace. Vnímání role reprezentanta ve zkoumaných obcích je záležitostí komplexní. Podle získaných dat můžeme usuzovat, že modely delegáta a mandátu jsou nejméně přítomné v postojích a názorech zastupitelů v obcích do 3 tisíc obyvatel. Nicméně nemůžeme ani jednoznačně tvrdit, že politická reprezentace zastupitelů se blíží k modelu správce, i když první pohled na data by tomu mohl nasvědčovat. V otázce, jak by se měli zastupitelé rozhodovat v případě konfliktu mezi jejich vlastními názory a názory voličů, popřípadě politických stran, kterými jsou členy, odpovědělo 76,7 % respondentů, že by hlasovali dle svého vlastního přesvědčení. Většina z nich na druhou stranu souhlasí s názorem, že politická rozhodnutí by neměla být pouze záležitostí zastupitelských orgánů, ale měla by být projednána s těmi, kterých se týkají. Nezanedbatelná část všech dotazovaných (17,5 %) však uvedla, že by se rozhodovala dle mínění voličů. Zároveň ale třetina z takto odpovídajících zastupitelů míní, že pro fungování lokální demokracie je mimořádně nebo velmi důležité, aby zastupitelé činili taková rozhodnutí, která považují za správná, a to nezávisle na okamžitých názorech místních obyvatel. A čtvrtina zastává názor, že mimo volby by občané neměli mít možnost ovlivňovat politiku místní samosprávy. Příčiny této nekonzistentnosti postojů zastupitelů z dotazníkového šetření nezjistíme. Můžeme se domnívat, že se rozchází verbální podpora důležitosti sledování názorů občanů od vnitřního, promyšleného postoje pramenícího z konkrétní situace. Zastupitelé sice na jednu stranu rozhodují dle svého přesvědčení, uznávají však, že je třeba usilovat o konsenzus s názory občanů obce, dbát na jejich zájmy,

6 komunikovat s nimi. Svou roli nepovažují za statickou, zaručenou úspěchem ve volbách, ale do jisté míry jako oboustrannou aktivitu. To koresponduje se soudobým pojetím reprezentace, které hovoří o potřebě schvalování a souhlasu s kroky reprezentantů pomocí nástrojů participace a také o odpovědnosti a vykazovatelnosti zastupitelů (Urbinati, Warren 2008: ). Potvrzuje to rovněž do značné míry flexibilní model politico, jehož přítomnost lze vysledovat i v podobných výzkumech zabývajících se lokální politikou (Ryšavý, Šaradín 2011: 76 77). Model mandátu je v lokální politice také málo zřetelný. Obecně sehrávají politické strany na lokální úrovni odlišnou úlohu než v celostátní politice a můžeme stávající diskuzi (Ryšavý, Šaradín 2010) doplnit potvrzením, že v námi zkoumaných obcích do 3 tisíc obyvatel má stranická příslušnost velmi omezený vliv na pojetí role reprezentanta. Členství v politické straně deklarovalo pouze 14 % zastupitelů. Je zřejmé, že toto pojetí reprezentace nemá příliš velkou váhu v lokální politice MSK. Nicméně je zajímavé se blíže podívat na funkci politických stran při rozhodování zastupitelů. Necelá polovina (46,5 %) zastupitelů, kteří jsou členy politické strany, souhlasí s tvrzením, že jejich vlastní stranická organizace má velký vliv na rozhodování spolustraníků v zastupitelstvu. Zároveň také 36 % straníků potvrzuje skutečnost, že představitelé jejich strany se snaží hledat podporu ostatních před hlasováním. Tedy i na lokální úrovni se zastupitelé setkávají se snahou vedení místní organizace strany nebo řadových spolustraníků ovlivňovat jejich rozhodování, aby konvenovalo s postoji a názory ostatních. S výše uvedenými tvrzeními nesouhlasí necelých 30 % straníků. Je možno soudit, že se alespoň částečně setkáváme se pojetím mandátu vyznačujícího se stranickou disciplínou a hlasováním na základě programu strany. 37 % straníků ostatně považuje za důležité prosazovat program své strany nebo hnutí. Do jaké míry ale straníci zachovávají loajalitu vůči vedení strany? Pokud by při projednávání sporné věci byli zastupitelé postaveni před nutnost volby, jak hlasovat, rozhodli by se dle vlastního přesvědčení. Jen 7 % by loajálně hlasovalo podle mínění strany (viz graf 1).

7 Graf 1. Hlasování v případě konfliktu názorů ,1 74 1,8 7 18,1 19 Hlasovat podle svého vlastního přesvědčení Hlasovat podle mínění strany Hlasovat podle mínění voličů Nestraníci Straníci Podíváme-li se konkrétně na to, koho zastupitelé zkoumaných obcí dle svého přesvědčení reprezentují, zjistíme, že pro naprostou většinu zastupitelů (95,7 %) je velmi nebo mimořádně důležité reprezentovat zájmy celé obce. V grafu 2 jsou uvedeny průměrné hodnoty důležitosti reprezentování určité skupiny nebo zájmů v obci. Zastupitelé považují za středně důležité reprezentovat ženy, místní socioprofesní nebo náboženské skupiny. Poznamenejme, že druhou nejvíce zdůrazňovanou kategorií jsou chudší spoluobčané, což můžeme interpretovat jako reflexi socioekonomické situace kraje a zároveň jako vnímání důležité role místní samosprávy v sociální oblasti.

8 Graf 2. Průměrné hodnoty důležitosti reprezentace skupin nebo zájmů Celá obec Národnostní menšiny Ženy Církve a náboženské Místní podnikatelé Průměr odpovědí na stupnici od 0 (nedůležité) do 4 (mimořádně důležité) Zemědělci Chudší občané Na první pohled mohou tyto hodnoty naznačovat jistý názorový rozpor. Ale jen potud, pokud bychom usuzovali, že reprezentování obce jako celku nebo jedné konkrétní skupiny vylučuje reprezentaci ostatních parciálních zájmů a názorů. Tento typ uvažování není přítomen mezi zastupiteli námi zkoumaných obcí. Zastupitelé, zdá se, reflektují mnohotvárnost místní komunity. Jednotlivé skupiny prostě vnímají jako přirozenou součást obce, tudíž důraz na ně kladen je spíše potvrzováním reprezentace všech. Z toho vyplývá, že zastupitelé sebe z podstaty nepovažují za reprezentanty určitých skupin. Otázkou nicméně zůstává, zda můžeme zcela vyloučit deskriptivní typ reprezentace mezi zastupiteli. Podívejme se na reprezentaci národnostních menšin, tedy skupiny, kterou se teorie deskriptivní reprezentace velmi často zabývá.

9 Reprezentace národnostních menšin Ve srovnání s ostatními nabízenými skupinami lokální společnosti je důraz na reprezentaci národnostních menšin nejmenší. Tato skutečnost nemusí být s ohledem na národnostní složení obyvatelstva celého kraje překvapivá, přesto bychom neměli tento výsledek přejít jako nevýznamný. Pro 17 % dotázaných zastupitelů je totiž mimořádně nebo velmi důležité, aby politicky reprezentovali národnostní menšiny v obci, přestože se v naprosté většině případů (69 %) nepovažují za reprezentanty konkrétních národnostních menšin. Pouze necelá pětina z nich se cítí být členy národnostní menšiny. Navíc, až 60 % uvedlo, že není v žádném kontaktu s organizacemi sdružujícími příslušníky národnostních menšin, a pouze jeden ze sedmi je alespoň jednou měsíčně v kontaktu s menšinami. Tři čtvrtiny z nich považuje za velmi nebo mimořádně důležité prosazovat v zastupitelstvu názory a zájmy menšin v místní komunitě, ale jen 42 % označilo svůj příspěvek v tomto úkolu za výrazný či rozhodující. Ze zastupitelů, kteří se zúčastnili našeho výzkumu, se k národnostní menšině přihlásilo pouze 4,6 %. Zajímalo nás také, jak oni vnímají svůj mandát, tedy zda zastupují svou menšinu, či nikoli. Většina z nich považuje za velmi a mimořádně důležité reprezentovat celou obec, jen necelá třetina přikládá stejnou váhu reprezentaci národnostní menšiny. Domníváme se, že důraz kladen na reprezentaci zájmů menšin pramení především ze skutečnosti, že tito zastupitelé, buď mají mezi svými nejbližšími osoby jiné národnosti, nebo alespoň žijí v multikulturním prostředí, mají zkušenosti se soužitím majoritní a minoritní komunity a navíc zaujímají k tomuto jevu spíše pozitivní postoj. Zastupitelstvo obce ve smíšeném prostředí by tedy mělo dle názoru necelé pětiny zastupitelů reprezentovat nejenom většinu (politickou i etnickou), ale i příslušníky menšiny, kteří dokreslují specifický charakter společenství obce. I zastupitelé, kteří jsou příslušníky národnostní menšiny, sami sebe považují hlavně za reprezentanty všech občanů bez rozdílu. Z výzkumu jsme získali informace o reprezentantech, nezjistíme už však, jak vnímají jejich přítomnost v zastupitelstvu samotní voliči.

10 Literatura Sblíženi politikou - výchova k aktivnímu občanství a lokální demokracii Dovi, Suzanne PreferableDescriptiveRepresentatives: Will Just Any Woman, Black, or Latino Do? American Political Science Review, 96 (4): Hašková, Hana, Křížková, Alena, Linková, Marcela (eds.) Mnohohlasem. Mapování pro-žensky orientovaných aktivit po roce Praha: Sociologický ústav AV ČR. Heywood, Andrew Politologie. Plzeň: Aleš Čeněk. Illner, Michal Velikost obcí, efektivita jejich správy a lokální demokracie. In Vajdová, Zdenka a kol. Autonomie a spolupráce: důsledky ustavení obecního zřízení v roce Praha: Sociologický ústav AV ČR, s Kavková Smiggels,Jana Po volbách se zvýší zastoupení žen v krajích, ovšem výhradně zásluhou levicových stran. Praha: Fórum 50 %. Dostupné z: ]. Norris, Pippa, Inglehart, Ronald Cultural Obstacles to Equal Representation. Journal of Democracy,12 (3): Phillips, Anne The Politics of Presence: The Political Representation of Gender, Ethnicity, and Race. New York: Oxford University Press. Rakušanová, Petra Česká politika: Ženy v labyrintu mužů? Praha: Fórum 50 %. Rakušanová Guasti, Petra Konceptuální zarámování reprezentace. SOCIOweb (10). Dostupné z: ]. Rao, Nirmala Representation in Local Politics: a Reconsideration and some New Evidence. Political Studies, 46 (1): Ryšavý, Dan, Šaradín, Pavel Straníci, bezpartijní a nezávislí zastupitelé na českých radnicích. Sociologicky časopis, 46 (5):

11 Ryšavý, Dan, Šaradín, Pavel Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě. Praha: Sociologické nakladatelství. Saggar, Shamit Race and Representation: Electoral Politics and Ethnic Pluralism in Britain. Manchester: Manchester University Press. Sartori, Giovanni Teória demokracie. Bratislava: Archa. Sztwiertnia, Radomír, Kuděla, Michal Lokální politika v Moravskoslezském kraji. Opava: Slezská univerzita v Opavě. Urbinati, Nadia, Warren, Mark The Concept of Representation in Contemporary Democratic Theory. Annual Review of Political Science,11:

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., Dubí 1 Veřejná správa Státní

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku únor 2015

Více

VZNIK KRAJŮ LIDÉ HODNOTÍ OBECNĚ POZITIVNĚ,

VZNIK KRAJŮ LIDÉ HODNOTÍ OBECNĚ POZITIVNĚ, INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY VZNIK KRAJŮ LIDÉ HODNOTÍ OBECNĚ POZITIVNĚ, KAŽDÝ DRUHÝ SI HO SPOJUJE SE ZVĚTŠENÍM MOŽNOSTI OBČANŮ ROZHODOVAT O REGIONÁLNÍCH ZÁLEŽITOSTECH Tři čtvrtiny občanů se domnívají,

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ

VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/28 VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ REFORMY I S NUTNOSTÍ ZMĚN VE ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ Nejsilněji je vnímána potřeba změn v daňové oblasti, kde

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM Článek 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel DDM Chrudim Sídlo: Palackého 418, 537 01, Chrudim Článek 2 Účel spolku 1. Spolek rodičů

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

Postoje občanů k prezidentskému úřadu - březen 2013

Postoje občanů k prezidentskému úřadu - březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Postoje občanů k prezidentskému úřadu - Technické

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti červen 2016

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti červen 2016 ov0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 0 1 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti

Více

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje občanů k fungování demokracie v ČR

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 206 Technické

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE PRIORITNÍ OBLAST I Hájení zájmů ČRDM bude hlavním partnerem státu v oblasti politiky a koncepce neformální výchovy a vzdělávání a respektovanou

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

Spolek Parkán STANOVY

Spolek Parkán STANOVY Spolek Parkán STANOVY Čl. I Název a sídlo Spolek Parkán má sídlo v Praze 8 Ďáblicích, U Parkánu 17/11, 182 00. Čl. II Účel spolku Spolek Parkán si klade za cíl podporovat spolupráci rodičů, pedagogů a

Více

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Sídlo spolku:

Více

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 20873/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53.2 nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Statut Komise pro výchovu a

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

Strany a voliči září 2015

Strany a voliči září 2015 Pv1516 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: daniel.kunstat@soc.cas.cz Strany a voliči září 2015 Technické parametry

Více

Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl Úst. + speciální

Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl Úst. + speciální Územní samospráva Obce Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl.99-100 Úst. + speciální zákony Obec Základní územní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA listopad 2012

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2010

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ V ROCE [Zadejte podtitul dokumentu.]

VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ V ROCE [Zadejte podtitul dokumentu.] GENDEROVÁ [Zadejte podtitul dokumentu.] ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB [Vyberte datum.] [Zadejte název společnosti.] jana Kavková DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ V ROCE 2012 Analýza vznikla v rámci projektu Dámy mají

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

Vliv domácností na volební účast: Sdílené normy, stranictví a vztahová teorie volební účasti

Vliv domácností na volební účast: Sdílené normy, stranictví a vztahová teorie volební účasti Vliv domácností na volební účast: Sdílené normy, stranictví a vztahová teorie volební účasti Lukáš Linek, Aleš Kudrnáč, Pat Lyons Sociologický ústav AV ČR Vliv domácnosti na účast Hlavní zdroj variability

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

Stanovy České ortodontické společnosti

Stanovy České ortodontické společnosti Stanovy České ortodontické společnosti Platné od 27.prosince 1993 (Změna 2.7.2003) I. Obecná ustanovení 1. Česká ortodontická společnost (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká

Více

Sněmovní volební model MEDIAN (září-říjen 2012)

Sněmovní volební model MEDIAN (září-říjen 2012) VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Moravskoslezského kraje

Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Moravskoslezského kraje Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Moravskoslezského kraje Čl. I Úvodní ustanovení - název a sídlo Asociace nestátních neziskových organizací Moravskoslezského kraje, z. s., zkráceně ANNO

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DŘÍPATKA, z. s.

STANOVY SDRUŽENÍ DŘÍPATKA, z. s. STANOVY SDRUŽENÍ DŘÍPATKA, z. s. Článek 1 Charakteristika Sdružení Dřípatka (1) Název spolku v plném znění: Sdružení Dřípatka, z. s. (dále jen Sdružení Dřípatka). Tento název vychází jako zjednodušený

Více

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př pm007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Dopady členství v EU na ČR duben 20 Technické parametry

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

Ochota přijímat imigranty: Česká republika ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi

Ochota přijímat imigranty: Česká republika ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi Ochota přijímat imigranty: Česká republika ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi Richard Nikischer richard.nikischer@soc.cas.cz Migrace do Evropy je v současnosti jedním z hlavních celospolečenských

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia I. Základní ustanovení 1. Spolek rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia je spolek ve smyslu ustanovení 214 a

Více

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016 ov63 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 6 8 29 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 6

Více

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Postoje obyvatel České republiky k politickým stranám září 216 Majorita obyvatel České republiky si myslí, že se o ně politické strany zajímají pouze v době voleb. Mladí lidé ve věku 15

Více

Základy politologie 2

Základy politologie 2 Základy politologie 2 1. Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou a fungováním jednotlivých prvků politického systému a politického procesu. Osvojení si pojmového aparátu a znalost zákonitostí politického

Více

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu

Více

Česká asociace provozovatelů lokálních distribučních soustav, z. s.

Česká asociace provozovatelů lokálních distribučních soustav, z. s. Česká asociace provozovatelů lokálních distribučních soustav, z. s. STANOVY Článek I. Název spolku Název spolku je Česká asociace provozovatelů lokálních distribučních soustav, z. s. (dále také jen Spolek

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Výbor pro média (dále jen Výbor ) je poradním orgánem Rady

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie.

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PODOBY DEMOKRACIE PŘÍMÁ DEMOKRACIE = možnost občanů bezprostředně rozhodovat

Více

Důvody vstupu do politických stran

Důvody vstupu do politických stran pv811 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Důvody vstupu do politických stran Technické

Více

Přímá volba prosazena jinou koaliční stranou do koaliční smlouvy

Přímá volba prosazena jinou koaliční stranou do koaliční smlouvy Přímá volba prosazena jinou koaliční stranou do koaliční smlouvy Odpovědný rezort MV V koaliční smlouvě úkoly pro MV: - důkladná analýza s cílem vytvořit podmínky pro přímou volbu starostů v malých obcích

Více

Komunitní plánování věc veřejná

Komunitní plánování věc veřejná Komunitní plánování věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? I. Úvod Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti

Více

republiku: 1 ov9101 Úvodem byla lidem položena otázka, nakolik se cítí být hrdí na Českou Graf 1: Hrdost na Českou republiku

republiku: 1 ov9101 Úvodem byla lidem položena otázka, nakolik se cítí být hrdí na Českou Graf 1: Hrdost na Českou republiku TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 19 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Vztah a pocit hrdosti na příslušnost k ČR Technické

Více

EUROBAROMETR PARLEMETER: REGIONÁLNÍ ANALÝZA 2015 VNÍMÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČESKÉ REPUBLICE EU28 NÁRODNÍ REGIONY

EUROBAROMETR PARLEMETER: REGIONÁLNÍ ANALÝZA 2015 VNÍMÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČESKÉ REPUBLICE EU28 NÁRODNÍ REGIONY PARLEMETER: 2015 NÁRODNÍ REGIONY 1 PARLEMETER: 2015 METODICKÁ PŘÍLOHA: VÝSLEDKŮ EUROBAROMETRU Následující regionální analýza je založena na průzkumech provedených Evropským parlamentem pomocí Eurobarometru.

Více

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci:

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci: INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 03/2005 RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativních výzkumu STEM uskutečněného ve dnech. 7. března 2005. Na otázky

Více

Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 2 Statut asociace. Čl. 3 Účel asociace. studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie.

Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 2 Statut asociace. Čl. 3 Účel asociace. studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie. Stanovy spolku Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Asociace studentů fyzioterapie z.s. (dále jen asociace ). Sídlo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol Čl. 2 Statut asociace

Více

Občané o volbách do Evropského parlamentu březen 2014

Občané o volbách do Evropského parlamentu březen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129, 210 310 586 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY Název spolku zní: Spolek rodičů při ZŠ Plaňany Zkratka názvu: SRZŠ Plaňany I. Název spolku II. Právní forma a sídlo spolku 1. Spolek rodičů při ZŠ Plaňany (dále jen

Více

Názor na Akademii věd České republiky a její financování leden 2016

Názor na Akademii věd České republiky a její financování leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 210 310 584 E-mail: lucie.cerna@soc.cas.cz Názor na Akademii věd České republiky a její financování

Více

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie Stanovy České společnosti protetické stomatologie I. Obecná ustanovení 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující

Více

Výsledky a prezentace české vědy z pohledu veřejnosti

Výsledky a prezentace české vědy z pohledu veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Výsledky a prezentace české vědy z pohledu

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

Graf 1: Důvěra/nedůvěra obyvatel ústavním institucím (%) PI rozhodně důvěřuje spíše důvěřuje spíše nedůvěřuje rozhodně nedůvěřuje neví Prezident

Graf 1: Důvěra/nedůvěra obyvatel ústavním institucím (%) PI rozhodně důvěřuje spíše důvěřuje spíše nedůvěřuje rozhodně nedůvěřuje neví Prezident TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Technické parametry Důvěra ústavním institucím v březnu

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1 Stanovy Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111 Čl. 1 1. Název spolku: (dále jen spolek ) Spolek rodičů a přátel Středního odborného učiliště

Více

Volební model MEDIAN (duben-květen 2012)

Volební model MEDIAN (duben-květen 2012) VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - Zájem o americké prezidentské volby projevují více než dvě pětiny (42 %) české veřejnosti, necelé tři pětiny občanů (57 %) toto téma

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR - březen 2016

Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR - březen 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 19 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR - březen

Více

Ústavou je Chorvatsko zřízeno jako nacionální stát chorvatského národa a stát příslušníků národnostních menšin.

Ústavou je Chorvatsko zřízeno jako nacionální stát chorvatského národa a stát příslušníků národnostních menšin. Zdenka Čuchnilová: Odraz chorvatské menšinové legislativy Bohatá kulturní činnost českých besed v Chorvatsku, která je prezentovaná v předchozím referátů, vychází z úsilí mnohých entuziastů udržet identitu

Více

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České republiky Jilská 1, 110 00 Praha 1 tel/fax: +420 286 840 129 e-mail: cvvm@soc.cas.cz, www.cvvm.cz POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě.

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě. 1. Název spolku Název spolku zní: Spolek šťastných dětí (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 2. Sídlo spolku Maixnerova

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58%

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58% TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o inflaci a reálných příjmech leden 06 Technické parametry

Více

Rozdělení rolí v rodině

Rozdělení rolí v rodině TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: +420 286 840 129, 30 E-mail: chludilo@soc.cas.cz Rozdělení rolí v rodině Technické parametry

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Stanovy občanského sdružení Gabriela o.s. I. Úvodní ustanovení 1/ Občanské sdružení s názvem Gabriela o.s. /dále jen sdružení / je občanským sdružením, určeným k morální, hmotné

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

RODINNÉ CENTRUM CHVALETICE

RODINNÉ CENTRUM CHVALETICE STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ RODINNÉ CENTRUM CHVALETICE 1. Sídlo sdružení: U Stadionu 240, 533 12 Chvaletice čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2. Název sdružení: Občanské sdružení Rodinné

Více

Stanovy občanského sdružení Plchovánek

Stanovy občanského sdružení Plchovánek Stanovy občanského sdružení Plchovánek Článek 1. Poslání sdružení a) Občanské sdružení Plchovánek (dále jen OS Plchovánek ) vzniká na základě potřeby obyvatel obce Plch rozvíjet kulturní a společenský

Více

ČEŠI I SLOVÁCI JSOU DNES MÉNĚ OCHOTNI SE POLITICKY ANGAŽOVAT NEŽ PŘED DESETI LETY

ČEŠI I SLOVÁCI JSOU DNES MÉNĚ OCHOTNI SE POLITICKY ANGAŽOVAT NEŽ PŘED DESETI LETY INFORMACE ZE SPOLEČNÉHO VÝZKUMU STEM A IVO -12/2004 ČEŠI I SLOVÁCI JSOU DNES MÉNĚ OCHOTNI SE POLITICKY ANGAŽOVAT NEŽ PŘED DESETI LETY Následující údaje vycházejí ze společného výzkumu veřejného mínění

Více

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012 1 Česká televize Situace v krajích Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Praha 1. dubna 2012 SC & C spol. s r.o. Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen ESOMAR a Hospodářské

Více