Politický kalkul u zpoplatnění kongescí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Politický kalkul u zpoplatnění kongescí"

Transkript

1 Politický kalkul u zpoplatnění kongescí David King, Michael Manville, Donald Shoup 1 Department of Urban Planning, University of California, Los Angeles, CA , USA (Katedra městského rozvoje, Kalifornská universita, Los Angeles) Resumé Politická proveditelnost využití účtování cen pro zmírnění kongescí závisí na tom, kdo dostává výnosy z mýtného. Jsme přesvědčeni, že zpoplatnění kongescí na dálničních komunikacích bude mít největší šanci na politický úspěch tehdy, když bude příslušný výnos rozdělen ve prospěch měst, a to zejména těch měst, jimiž takové dálniční komunikace procházejí. Na rozdíl od řady dřívějších návrhů zastáváme stanovisko, že města mají větší nároky na tyto výnosy než jednotliví řidiči či krajské úřady. Při svém závěru vycházíme z teorie ekonomie chování a politologie, s jejíž pomocí vysvětlujeme náš návrh a dokládáme jej údaji z několika metropolitních oblastí. V Los Angeles, kde potenciální výnosy z mýtného z kongescí jsou odhadovány na téměř 5 miliard USD ročně, by rozdělení výnosů z mýtného ve prospěch měst s dálničními komunikacemi mohlo být politicky efektivním a vysoce progresivním nástrojem Elsevier Ltd. Všechna práva vyhrazena Klíčová slova: mýtné z kongescí; politická proveditelnost 1. Politické aspekty zpoplatnění kongescí Stalo se poměrně běžným jevem, že dopravní ekonomové přicházeli s konvenčním schématem [teorie kongescí] a konstatovali samozřejmou optimálnost řešení otázky zpoplatnění, a poté seděli se založenýma rukama a čekali, až svět přijme toto samozřejmě správné řešení. V podstatě v tomto smyslu čekáme již po sedmdesát let, a tedy stojí za to se ptát, jaké jsou různé aspekty tohoto problému, které jdou mimo nás. Proč tedy svět přistupuje tak vlažně k tomu, aby provedl takovou samozřejmost? Charles Lave (1995) Většina odborníků na dopravní plánování a ekonomů souhlasí s tím, že zpoplatnění kongescí je nejlepším způsobem a možná i jediným způsobem, jak omezit dopravní kongesce. Většina politiků však považuje zpoplatnění kongescí za komplikovaný nový poplatek za něco, co vždy bylo zadarmo. Zpoplatnění kongescí tudíž vyžaduje vysvětlování, a jak říká jedno politické rčení: Když vysvětlujete, tak ztrácíte. Navrhovatelé někdy reagují tvrzením, že jakmile bude zpoplatnění kongescí zavedeno, pochopí veřejnost jeho přínosy a tyto politické problémy zmizí. Taková realizace však nevyřeší politický problém, protože tato realizace je sama o sobě politickým problémem. Politická obtížnost spojená se zpoplatněním kongescí přesvědčuje lidi k tomu, aby jej zrealizovali na prvním místě, ale již je nepřesvědčuje o své vlastní hodnotě poté, co k takovému zavedení dojde. Zpoplatnění kongescí je charakterizováno široce rozloženými náklady (většina lidí nakonec bude platit mýtné) a široce rozloženými přínosy (řidiči budou méně trpět kongescemi a výnosy z mýtného mohou být použity k rozšíření veřejných služeb). To, co takové účtování postrádá, je určení té strany, která bude získávat koncentrované přínosy, jež budou přesahovat její náklady. Vysoká politická cena za podporu zpoplatnění silničních komunikací dopadá v plném rozsahu na ty, kdo vynaloží svůj čas, peníze a politický kapitál na snahu zavést mýtné. Pokud nové platby mýtného nebudou nabízet určité přínosy, jež by přesáhly tyto politické náklady, půjde do toho jen málo lidí. 1 Korespondenční autor. Tel.: ; fax: ová adresa: (D. King), (M. Manville), (D. Shoup).

2 Z tohoto důvodu je patrné, že zpoplatnění kongescí trpí nedostatkem silných zastánců tohoto nástroje. Neexistuje nic obtížnějšího k podniknutí nebo nic nejistějšího z hlediska dosažení úspěchu, napsal Machiavelli ve Vladařovi, než se ujmout vedení při zavádění nového pořádku. Tomu je tak z toho důvodu, že ten, kdo přichází s novým řádem, má za nepřátele všechny ty, kterým se vedlo dobře za starého pořádku, a jen vlažné zastánce v těch, kterým se může vést dobře za nového řádu. Machiavelli svá slova napsal v roce Wachs (1994) dospěl ke stejnému závěru, přestože v méně květnaté mluvě, když shrnul politické dilema, jež stojí před zpoplatněním kongescí: Kromě profesorů dopravní ekonomie a dopravní politiky, kteří jen ztěží představují mocnou politickou sílu, mě napadá jen málo subjektů, které by ochotně a odhodlaně bojovaly za tuto koncepci. 2. Možný zastánce mýtného z kongescí: města V tomto článku navrhujeme nový způsob pro vytvoření politické podpory pro zpoplatnění kongescí na městských dálničních komunikacích: rozdělení výnosů z mýtného ve prospěch měst, a zejména těch měst, skrze něž procházejí dálniční komunikace. Díky těmto výnosům představujícím určitou odměnu se města mohou stát vítězi politiky zpoplatnění kongescí; přínos veřejným představitelům v těchto městech může mít daleko větší cenu, než náklady vynaložené na podporu mýtného. Návrhy politiky jsou často úspěšné nikoliv z toho důvodu (nebo alespoň nejen z toho důvodu), že slouží ve prospěch veřejného zájmu, ale z toho důvodu, že slouží ve prospěch dílčích zájmů a tyto zájmy pak formují vítězné návrhy příslušných politik. I když odborníci na dopravní plánování doporučují mýtné za účelem snížení objemu dopravy, stále je u nich zřejmá tendence zaměřovat se na širokosáhlé ekonomické přínosy z eliminace kongescí než na politické přínosy. Ale jak říká Goodwin (1997, s. 2): Je zcela nepravděpodobné, že by diskuse o zpoplatnění silnic bez explicitního upozornění na využití výnosů mohla zařídit souhlas s jeho podporou. Přistupuji k této skutečnosti jako k axiomu současné dopravní politiky. Spíše než utrácet získané výnosy na snižování odporu řidičů ke zpoplatnění kongescí navrhujeme rozdělení výnosů za účelem zvýšení podpory místních politických vůdců ve prospěch zpoplatnění kongescí. V ekonomickém žargonu navrhujeme vytvoření politicky vlivných reziduálních nárokovatelů výnosů z mýtného: tedy skupiny oprávněné získávat čistý výnos ze zpoplatněných silnic. Wilson (1980) předložil teorii klientské politiky, která poskytuje rámec pro tuto argumentaci. Wilson tvrdí, že politiky s koncentrovanými přínosy a široce rozloženými náklady budou pravděpodobně úspěšné: Když budou přínosy nějaké budoucí politiky koncentrovány, ale příslušné náklady budou široce rozloženy, bude výsledkem pravděpodobně klientská politika. Určitá malá snadno organizovaná skupina bude z toho mít prospěch, a tudíž bude mít silnou pobídku organizovat a lobovat; náklady těchto přínosů jsou rozloženy, takže představují nízkou částku na obyvatele pro velký počet lidí, a tito lidé tak mají jen malou pobídku k tomu, aby organizovali odpor proti této politice (s. 369). Jestliže budou výnosy z mýtného dány k dispozici městům s dálničními komunikacemi, budou z toho mít značný prospěch zvolení představitelé z těchto měst a ti tedy budou mít silný důvod lobovat pro mýtné. Řidiči, kteří naproti tomu budou platit toto mýtné, budou přicházet jen o drobné částky a jakákoliv taková ztráta bude alespoň dílčím způsobem vykompenzována sníženými kongescemi. Čtyři základní podmínky pro politické schválení zpoplatnění kongescí napomáhají vysvětlit, proč jsou města vhodnými nárokovateli daného výnosu. Právě jsme projednali první podmínku, která konstatuje, že musejí být zřejmé potenciální přínosy pro nárokovatele výnosů. Druhou podmínkou je, že tito nárokovatelé musejí být organizováni a musejí být politicky silní. Třetí podmínkou pak je, že nárokovatelé musejí mít určitý obhajitelný nárok na daný výnos. A konečně čtvrtou podmínkou je, že výnos musí být koncentrován. Nesmí zde existovat příliš velký počet nárokovatelů, neboť pak by žádný z nich nezískal dost na to, aby mu příslušné politické kroky stály za to. Řidiči, kteří platí mýtné, by mohli mít obhajitelný nárok na tyto výnosy ve formě snížení dalších uživatelských poplatků za silniční komunikace, jako je například spotřební daň z benzínu, ale tito řidiči přesto nejsou vhodnými politickými nárokovateli, neboť jich je příliš mnoho a jsou příliš rozptýlení, což znamená, že u nich není pravděpodobné, že by mohli vytvářet politickou sílu. Dálniční komunikace mají regionální přínosy, a proto by se mohlo zdát smysluplné rozdělovat peníze některým krajským úřadům například správě veřejné dopravy nebo správě silnic. Zde však

3 můžeme zavést další podmínku pro obdržení výnosu z mýtného z kongescí: příjemce musí mít určitý nárok na daný výnos, který je ekonomický i politický, přičemž příslušný politický nárok musí být důležitější. A přestože existují určité dobré důvody pro přidělení výnosů z mýtného krajským úřadům a agenturám, nejedná se o politické argumenty. Regionální úřad či agentura by byly pod silným tlakem na vytváření veřejné služby, kterou by rezidenti v příslušném regionu považovali za rozumnou kompenzaci za ztrátu bezplatného přístupu na dálnice. Dokonce i vynakládání těchto výnosů na zlepšení regionální dopravy může znamenat jen málo pro zlepšení vyhlídek na zpoplatnění. Ve Spojených státech jezdí veřejnou dopravou jen politicky slabá a neorganizovaná menšina, což snižuje šance efektivní politické podpory. Jednotlivá města by však mohla přesvědčivě dospět k určité kombinaci veřejných statků a služeb, jež by vytvořily podporu zpoplatnění kongescí. Rozdělení výnosů z mýtného mezi města by umožnilo každému městu zvolit svou preferovanou kombinaci veřejných statků a služeb; přínosy pro jednotlivé osoby v jejich rolích rezidentů příslušných měst při kombinaci s časovými úsporami z mýtného by mohly vyvážit ztráty, jež tito jednotlivci utrpí ve svém postavení motoristů. Namísto toho, aby z daného přístupu profitovala nějaká krajská agentura či úřad na úkor všech řidičů, by občané každého města měli přínos z mýtného uvalovaného na motoristy přijíždějící z oblastí za hranicemi těchto měst. Přestože takové rozlišení je spíše otázkou vnímání než reality (motoristé ze sousedních měst by jen přestali dotovat vzájemné veřejné statky), způsob, jakým dochází k formování takových výběrů a politik, ve značné míře závisí na politickém rozhodování (Bertrand a spol., 2005). Obdobně též rozdělování peněz městům znamená, že výnosy z mýtného by byly vynakládány lokálním způsobem, ale vybírány na úrovni celého regionu, což by umožňovalo místním představitelům nárokovat zásluhy za poskytování nových přínosů při současném chránění těchto představitelů před záští spojenou s náklady na zpoplatnění kongescí. Nevylučujeme jiné nárokovatele z těchto výnosů, ani netvrdíme, že politické aspekty jsou jediné faktory, na nichž záleží. Jakmile dojde k mobilizaci měst tímto směrem, tak bude docházet nepochybně k jánabráchismu a obchodování s hlasy na cestě ke schválení zpoplatnění, a může se zcela dobře stát, že se města budou muset podělit o výnos z mýtného s dopravními úřady a agenturami, aby si zajistila jejich podporu nebo alespoň utišila jejich odpor. A v závislosti na konkrétním kontextu každého regionu je možno provádět různá rozšíření a úpravy u rozdělení výnosů, jež budou založeny na zásadě spravedlnosti nebo na plánování. Ale politická podpora pro zpoplatnění kongescí bude záviset na tom, kdo získá výnosy z mýtného, a nikdo žádný takový výnos nezíská, dokud nebude přijato zpoplatnění kongescí. Jedna závěrečná poznámka předtím, než půjdeme dál: jestliže náš návrh vyznívá jako vyžadování nájemného, je tomu skutečně tak. Městské samosprávy budou lobovat za regulaci (zpoplatnění kongescí), protože jim přinese přítok výnosů. Termín vyžadování nájemného je obvykle používán v pejorativním významu a pro tuto oblast to platí též o termínu klientská politika Wilson vytvořil daný termín, ale o této praxi nepsal příliš souhlasným tónem. Jednotlivci nebo skupiny, které vyžadují nájemné, tak obecně činí, aby sami sebe chránili před působením trhu. Konkurování formou regulací namísto inovacemi promrhává jinak produktivní zdroje a dusí průmyslový rozvoj; společnost, která utrácí své peníze lobováním za ochranný tarif namísto zlepšování svých produktů, je brzdou a nikoliv motorem pro širší ekonomiku (Tullock a spol., 2002). V tomto případě však města, která vyžadují nájemné (neboli mýtné vyžadující města ), budou určitý tržní mechanismus spíše zavádět než redukovat. Zpoplatnění kongescí může být předzvěstí k účinnému vyžadování nájemného. Ve zbývající části tohoto článku nejprve zařadíme náš návrh na rozdělování výnosů do politické a ekonomické teorie s využitím koncepcí klientských politik a odporu vůči ztrátám. Poté přistoupíme k vyhodnocení dalších navrhovaných nárokovatelů na výnosy z mýtného ve světle těchto teorií. V dalším kroku pak načrtneme důvody, proč dávat výnosy městům, a poté budeme ilustrovat, jak by takový distribuční program mohl fungovat. V Los Angeles by rozdělování peněz městům s dálničními komunikacemi bylo jak progresivním nástrojem, tak politicky prospěšným prostředkem. V St. Paul a Minneapolis navrhujeme rozdělení, které odráží stávající závazek regionu k regionálnímu přerozdělování. Významným bodem v této souvislosti je, že koalice místních samospráv by měla sílu a inspiraci k vytvoření politického rozjezdu programu zpoplatnění kongescí. 3. Politika zpoplatnění kongescí

4 Zpoplatnění kongescí bude znamenat dvě věci: omezení kongescí a generování výnosů. Nemůžeme tak předpovídat, kdo bude získávat čistý přínos ze zpoplatnění kongescí, dokud nebudeme vědět, jak se budou výnosy z mýta používat. V jedné studii pilotního programu zpoplatnění kongescí (Stockholm, 2006) byl proveden odhad, že výnos z mýta je zhruba trojnásobkem přínosu představovaného snížením kongescí. To zhruba řečeno znamená, že motoristé platí 3 dolary mýtného za každý 1 dolar přínosu, který získávají z uvolnění kongescí. Aby bylo dosaženo spravedlnosti, je proto rozdělení výnosů z mýtného důležitější než rozdělení přínosů z uvolnění kongescí. Ještě před jakýmkoliv rozdělováním výnosů bude zpoplatnění kongescí vytvářet čistý přínos pro dvě skupiny z důvodu zlepšeného dopravního toku: 1. Řidiči, jejichž uspořený čas má větší hodnotu než mýtné, které platí. 2. Lidé, kteří již používají veřejnou dopravu a nebudou platit mýtné, ale budou cestovat rychleji. Opět ještě před zvažováním využití výnosů poznamenejme, že zpoplatnění kongescí bude vytvářet čistou ztrátu pro další tři skupiny: 3. Řidiči, jejichž uspořený čas má menší hodnotu než mýtné, které platí. 4. Řidiči, kteří přejdou na méně vhodnou trasu, aby se vyhnuli mýtnému. 5. Lidé cestující na trasách, jež nebudou zpoplatněny mýtným a jejichž dopravní objem vzroste, když řidiči ze skupiny 4 přejdou na jejich silnice. Členové skupin 1 a 2 jsou na tom lépe bez ohledu na to, zda dostávají nějaký přínos z výnosů z mýtného či nikoliv, zatímco členové skupin 3 až 5 na tom budou lépe pouze tehdy, když budou dostávat přínosy z výnosů mýtného, které vyváží mýtné, jež zaplatí. Pokud se zaměříme pouze na to, jak zpoplatnění kongescí ovlivňuje řidiče a pokud odhlédneme od potenciálně velkého počtu lidí, kteří budou mít přínos z výnosů z mýtného ve svém postavení rezidentů měst dostávajících výnosy, uvidíme, že počet těch, kteří zde budou ztrácet, zcela jistě přesáhne počet potenciálních vítězů. Pokud však budeme brát v úvahu také přínosy pro rezidenty z veřejných služeb (nebo daňová snížení) financovaných výnosem z mýtného, uvidíme, že zpoplatnění kongescí může vést k mnohem většímu počtu těch, kteří něco získají, než je počet těch, kteří budou ztrácet. Přestože zpoplatnění může poškodit většinu řidičů, žádná z těchto osob není pouze řidičem. To znamená, že mnoho lidí ve skupinách 3 až 5 může získat více ve svém postavení rezidentů, jimž se dostane dalších veřejných služeb, než tito lidé ztratí ve svém postavení řidičů. Politické výsledky zpoplatnění kongescí tudíž silně závisejí na tom, jakým způsobem budou výnosy z mýtného vynaloženy. Zvažujme například možné výsledky pro členy skupiny 3. Předpokládejme, že každý z nich bude platit 100 USD měsíčně na mýtném, ale ušetří čas, který má hodnotu jen 60 USD za měsíc. Mýtné tak představuje čisté náklady ve výši 40 USD měsíčně pro tyto osoby v jejich postavení řidičů. Nyní předpokládejme, že platby z výnosů mýtného orientované na rozšíření veřejných služeb budou podle těchto řidičů mít hodnotu 50 USD měsíčně v jejich postavení rezidentů. Výsledkem mýtného z kongescí a přidaných služeb financovaných výnosy z kongescí je čistý přínos v hodnotě 10 USD měsíčně pro všechny členy skupiny 3, i když díky mýtnému jsou na tom hůře ve svém postavení řidičů. Když vezmeme v úvahu hodnotu přidaných veřejných služeb financovaných z mýtného, může zpoplatnění kongescí obdobným způsobem zajistit, že i členové skupin 4 a 5 na tom budou lépe. A členové skupin 1 a 2 jsou na tom rovněž lépe i bez přidaných veřejných služeb. Ve Stockholmu například Eliasson a Mattson (2006, s. 618) odhadují, že zpoplatnění kongescí by vytvořilo čisté náklady na rezidenta ve výši 482 švédských korun ročně před zvažováním využití výnosů, ale čistý přínos 222 korun ročně po zvážení využití výnosů z mýtného ve výši 704 korun ročně. Při zvažování perspektiv na zpoplatnění kongescí v kraji Los Angeles, který je charakterizován nejhoršími dopravními kongescemi ve Spojených státech (Texas Transportation Institute, 2005). Giuliano (1992) uvádí, že v regionech závislých na automobilové dopravě, jako je např. Los Angeles, zpoplatnění kongescí zpočátku bude znamenat, že si mnoho řidičů pohorší. Poptávka po automobilové dopravě v Los Angeles (obdobně jako u většiny jiných městských oblastí v USA) je vysoce neelastická, a proto většina lidí konfrontovaná se zpoplatněním kongescí skončí u placení mýtného nebo bude jezdit po méně vhodných trasách namísto toho, aby přešla na jiný druh dopravy nebo na

5 cestování v jinou dobu. Los Angeles má jinými slovy neúměrný počet osob ve skupinách 3 až 5. Pokud odhlédneme od přínosů přidaných veřejných služeb financovaných výnosy z mýtného, bude to znamenat, že zpoplatnění kongescí zhorší situaci těchto lidí. Jedna studie pravděpodobných dopadů zpoplatnění kongescí ve městech St. Paul a Minneapolis došla k obdobnému závěru: pro všechny skupiny uživatelů až na dvě malé skupinky (uživatelé veřejné dopravy a bohatí řidiči) by platby mýtného přesahovaly časové úspory (Anderson a Mohring, 1997). Důkazy získané z průzkumu, který provedli Colfee a Winston (1998), rovněž naznačují, že většina řidičů ve Spojených státech nezhodnotí dostatečně časové úspory, aby získali čistý přínos z mýtného, které by zaplatili. Bude zpoplatnění kongescí politicky úspěšné pouze tehdy, když vytvoří větší počet vítězů než poražených? Počet vítězů přesáhl počet poražených v Londýně, Singapuru a Stockholmu, které mají tři z nejprominentnějších programů pro zpoplatnění kongescí. Když Singapur zavedl zpoplatnění kongescí v roce 1975, bylo v tomto městě pouze jedno auto na 16 lidí, a tudíž jen malá menšina platila mýtné (Cervero, 1998, s. 171). Když Londýn zavedl zpoplatnění kongescí v roce 2003, bylo pouze 12 % veškerého dojíždění do ohraničené oblasti prováděno osobními automobily (Transport for London, 2003). Předtím, než Stockholm zahájil své zkoušky se zpoplatněním kongescí v roce 2006, bylo pouze 33 % cest z řad domácností do zóny mýtného prováděno automobilem a 59 % těchto cest bylo prováděno veřejnou dopravou (Armelius a Hultkrantz, 2006, s. 167). Vzhledem k tomu, že všechna tři města používala výnosy z mýtného pro zlepšení veřejné dopravy, dopadlo břemeno mýtného na menšinu jezdící automobilem, zatímco přínosy byly směrovány na většinu používající veřejnou dopravu. Jelikož motoristé jsou malou menšinou v rozvojových zemích, kde automobilová doprava brání rozvoji veřejné dopravy, kterou používá velká většina, mohlo by se zdát překvapujícím jevem, že zde dosud nebylo široce zavedeno zpoplatnění kongescí. Nemotorizovaná většina by měla napomoci při přijetí mýtného z kongescí, ale je zřejmé, že na to nestačí. A vzhledem k tomu, že motoristé jsou ve Spojených státech velkou většinou, mohlo by se zdát ještě překvapivější, pokud by v této zemi mělo vůbec někdy být přijato zpoplatnění kongescí. Abychom mohli vysvětlit jak absenci zpoplatnění kongescí v přeplněných městech s menšinou motoristů, tak vyhlídky na zpoplatnění kongescí v městech s většinou motoristů, budeme se zabývat dvěma významnými politickými překážkami, jež stojí v cestě zpoplatnění kongescí: odpor vůči ztrátám a problém pasivního vyčkávání. Poté navrhneme způsoby, jak tyto překážky překonat. 3.1 Odpor vůči ztrátám Jedním z vysvětlení pro neoblíbenost zpoplatnění kongescí je, že jeho praktické výhody jsou rovněž politickými závazky: výběr mýtného je jak lokální, tak transparentní. Na zpoplatněné komunikaci dochází k tomu, že s tím, jak řidiči platí mýtné, rovněž mění své chování, neboť čelí novým nákladům. Jak řekl vedoucí pracovník singapurského systému jednomu novináři, zpoplatnění silnic funguje, protože řidiči pociťují bolest (Baum, 2001). Transparentnost zpoplatnění kongescí znamená, že toto zpoplatnění je náchylné k averzi vůči ztrátám. Averze vůči ztrátám je neochota rozloučit se s výhodou, kterou člověk již má, a tendence považovat novou výhodu i když by byla stejná nebo dokonce větší hodnoty za méně žádoucí, než je stávající výhoda, které se má člověk vzdát. Jestliže vyhnutí se ztrátě je důležitější než získání přínosu, tak jev averze vůči ztrátám vede jednotlivce jednak k tomu, aby platili více za udržení něčeho, co mají, než by zaplatili za nákup jiného přínosu, a k tomu, aby více bojovali za ochranu nějakého stávajícího přínosu než za získání nového přínosu o souměřitelné hodnotě. Zbytečnost související se ztrátou nějakého přínosu, jak vysvětloval Kahneman a spol. (1991, s. 194), je větší než užitek související s jeho získáním. Nebo, abychom citovali Adama Smithe: Bolest je v téměř všech případech sžíravějším pocitem, než opačná a odpovídající radost. V souvislosti se zpoplatněním kongescí averze vůči ztrátám navozuje dojem, že úsilí vynaložené na uklidnění řidičů tím, že se jim vrátí výnosy z mýtného, nebude fungovat. Ztráta volného přístupu na silniční komunikace bude vážit více, než jakékoliv přínosy z výnosů mýtného. I kdyby byly veškeré výnosy vráceny řidičům formou nižších registračních poplatků za vozidla nebo nižších daní z benzínu, považovala by pravděpodobně i přesto většina řidičů zpoplatnění kongescí za ztrátu. To, co ekonomové považují za přijatelný obchod, je místo toho odmítnuto jako netolerovatelné a nepoctivé.

6 Mýtné je viditelným a opakujícím se novým nákladem, zatímco sleva za registrační poplatek je nepříliš častým a skrytým přínosem dojde k ní jednou za rok a je skrytá v nejrůznějších detailech velkého účtu, který většina lidí zkoumá jen zřídka. Totéž by se mohlo říci o snížení daně z benzínu. V porovnání s každodenním úkolem platit za přístup na silnici by se mírný pokles daně z benzínu vůbec nezdál jako jakákoliv kompenzace, i když by výkyvy trhu v ceně benzínu nepotopily žádné cenové snížení, jež by vyplynulo ze snížení daně. Averze vůči ztrátám pomáhá vysvětlit, proč je nepravděpodobné, že by většina lidí na začátku podporovala zpoplatnění kongescí. Avšak literatura zabývající se averzí vůči ztrátám rovněž uvádí, že je pravděpodobné, že by počáteční odpor byl mnohem silnější než následná opozice. Jednotlivci budou platit mnohem více z hlediska času či energie, aby si udrželi nějakou výhodu, než by byli ochotni platit za účelem opětného získání dané výhody, jakmile ji ztratí (Kahneman a spol., 1991; Haneman, 1991). Primární politickou výzvou pro zpoplatnění kongescí tedy není maximalizovat počet vítězů, ale spíše překonat počáteční odpor vůči dané myšlence. Jakmile se zpoplatnění stane daným stavem, jeho politické problémy se budou stále zmenšovat, neboť bude mít prospěch ze stejné politické setrvačnosti, jako je ta, která nyní působí proti němu. 3.2 Problém pasivního vyčkávání Ve svém výzkumu politiky mýtného z kongescí Deakin a Harvey (1996, s. 5-15) poznamenávají: U těch, co na zpoplatnění vydělají, bude často obtížnější provést jejich politickou mobilizaci, než tomu bude v případě těch, co na něm budou tratit; například ti, kteří by sdíleli přínosy z výnosů mýtného, mohou být určitou velkou skupinou, ale přínosy jednotlivců mohou být poměrně malé. Averze vůči ztrátám často brání řidičům v pochopení toho, že by mohli získat (nebo by alespoň nemuseli tratit) ze zpoplatnění kongescí. Avšak i když dojde k pochopení přínosů, nebudou často tyto přínosy dostatečně velké na to, aby přesvědčily jednotlivce k tomu, aby zmobilizovali své síly a lobovali pro mýtné. Vyvstává zde problém parazitujících: i když se většina řidičů domnívá, že by na tom byli lépe v případě mýtného z kongescí, nikdo by na tom nebyl natolik lépe, aby se ujal vedení a postavil se za realizaci daného programu. V práci The Logic of Collective Action Olson (1963) vysvětlil paradox, že široce rozšířený zájem jednotlivců nemusí nutně vést ke skupinové akci. Odsud nevyplývá, napsal Olson, že z toho důvodu, že by všichni jednotlivci ve skupině získali určitý prospěch, kdyby dosáhli svého skupinového cíle, šli by jednat za účelem dosažení takového cíle, ani kdyby všichni byli racionální a sledovali svůj zájem. (1963, s.2) Olson dále uvedl, že s tím, jak dochází ke zvětšování skupiny, dochází též k poklesu pravděpodobnosti, že by se tato skupina zapojila do nějaké kolektivní akce, neboť průměrné výhody pro jednotlivé členy taktéž klesají. Členové skupin, kteří si zvykli na pasivní vyčkávání, prosazují své individuální zájmy na úkor svých kolektivních zájmů. Setrvačnost velkých skupin otvírá dveře k tomu, co Olson nazývá vykořisťování velkého malým (1963, s. 3). Malé skupiny jsou méně náchylné k pasivnímu vyčkávání, snadněji se organizují a mají větší pobídku k tomu, aby se zapojily do politické činnosti, neboť to vede k větším přínosům pro jednotlivé členy skupiny. Tak je možno přijímat pravidla, když nějaká malá avšak dobře zorganizovaná skupina podporovatelů je schopna vyšachovat velkou ale špatně organizovanou skupinu oponentů. 3.3 Klientská politika Teorie klientské politiky Jamese Q. Wilsona rozšiřuje práci Olsona. Jádrem klientské politiky je, že malé skupiny se mohou politicky zmobilizovat a dosáhnout svého pouze tehdy, když mají silnou pobídku k vítězství. Úspěch není určován absolutním počtem vítězů a prohrávajících, nýbrž relativní snadností kolektivní akce a rozsahem, v jakém vítězi zvítězí. Tak je tomu i v případě dobře zdokumentovaného kalkulu u politik lehkých železnic. Mnoho železničních projektů je politicky životaschopných zčásti díky tomu, že jejich přínosy se soustřeďují mezi dodavatele, odborové svazy a místní politiky, zatímco velký podíl jejich nákladů je široce rozprostřen mezi všemi federálními daňovými poplatníky (Castelazo a Garret, 2004; Richmond, 2004; Altshuler a Luberoff, 2003). Lokální příjemci prospěchu z federálně dotovaných železničních projektů byli motivováni k tomu, aby

7 za tyto projekty bojovali, zatímco ti, kteří platí, mají jen malou motivaci proti tomu bojovat a ve skutečnosti ani nemusejí vědět, že platí. Zpoplatnění kongescí se nikdy samozřejmě nebude těšit všem politickým výhodám městských železnic, neboť náklady tohoto zpoplatnění jsou transparentní, zatímco náklady u uvedené železnice mohou být skryté. Řidiči na zpoplatněných silnicích na rozdíl od daňových poplatníků, kteří platí za železniční dopravu, budou vždy vědět, kolik platí. Ale pro řidiče, obdobně jako pro daňové poplatníky, kteří platí za železnice, může být obtížné se zorganizovat. Stejný problém pasivního vyčkávání, který brání řidičům v podpoře zpoplatnění kongescí, může rovněž bránit v jejich sjednocení proti němu. Klíč k politickému úspěchu u zpoplatnění kongescí nespočívá v obrácení rozptýlených nákladů do rozptýlených přínosů ani v jiném úsilí zaměřeném na vytvoření širokosáhlé podpory. Zpoplatnění kongescí bude politicky životaschopné, když bude mít dobře zorganizované vítěze, kteří budou vidět rozsáhlé výhody, a tyto rozsáhlé výhody budou nalezeny ve výnosech z mýtného. 3.4 Dřívější návrhy v oblasti výnosů Jak Goodwin (1989), tak Small (1992) nabízeli návrhy na vynakládání výnosů z mýtného z kongescí způsoby určenými k maximalizaci politické podpory. Přestože jsou v určitých ohledech tyto nabídky obdobné, jejich návrhy nesdílejí stejnou logiku. Tam, kde je Goodwinův přístup zaměřen na vytvoření kruhů, které by měly prospěch ze zpoplatnění, zamýšlí Smallův přístup zabránit odporu těch, kteří by ztráceli. Goodwin tvrdí, že zpoplatnění kongescí netrpí nedostatkem zastánců, ale že ve skutečnosti trpí vnímáním skutečnosti, že tito zastánci vzájemně jeden druhého vyčleňují. Zastánci chtějí, aby mýtné bylo zavedeno jejich způsobem, což jinými slovy znamená, že budou podporovat zpoplatnění pouze tehdy, když získají výnosy. Odsud plyne, že zpoplatnění ztrácí podporu s tím, jak se posouvá blíže k realitě, protože s tím, jak dochází k postupné eliminaci potenciálních kandidátů na získání výnosů, klesá i počet zájmových skupin ochotných takový projekt podporovat. Goodwinovým řešením tohoto dilematu je jeho Pravidlo třetin, které volá po rozdělení výnosů z mýtného způsobem, který zachová nejširší možnou skupinu podporovatelů. Navrhl, aby třetina výnosů z mýtného byla směrována na zlepšení silniční infrastruktury, další třetina šla na veřejnou dopravu a konečně poslední třetina putovala do obecného fondu města nebo státu. Toto pravidlo třetin je tedy zamýšleno tak, aby vytvořilo politické příjemce i tak, aby současně kompenzovalo cestující, kteří platí mýtné. Small oponoval Goodwinovu návrhu na základě zdůvodnění, že tento návrh posílá příliš mnoho peněz do silnic a veřejné dopravy. Small navrhl svůj vlastní třícestný systém pro rozdělení výnosů: jedna třetina by měla být směrována k cestujícím jakožto skupině ; další třetina na snížení obecných daní, které financují dopravu; a konečně poslední třetina by měla být zaměřena na nové dopravní služby, ať již veřejné či soukromé. Specifické kroky pro splnění těchto cílů by mohly zahrnovat nižší poplatky za registraci vozidel a nižší daně z benzínu; snížení DPH a majetkových daní v souvislosti s dopravou; a poskytování podpory pro dojíždějí hromadnou dopravou. Smallův plán je poněkud sporný v souvislosti s tím, co víme o averzi vůči ztrátám; pokus o určitou variaci jeho navrhovaného rozdělení byl učiněn v roce 1984 a neuspěl. V roce 1984 se vláda Hongkongu snažila prodat program zpoplatnění kongescí ujišťováním Automobilové asociace Hongkongu (HKAA), že výběr mýtného bude doprovázen souměřitelným snížením poplatků za registraci vozidel. Avšak příslib neutrality výnosů nepřesvědčil ani HKAA ani širokou veřejnost. HKAA, která je rozumným zástupcem řidičů jakožto skupiny, daný plán odmítla a Hongkong zpoplatnění kongescí nepřijal (Borins, 1988). Další návrhy na rozdělení výnosů z mýtného přímo řidičům se snaží řešit problém averze vůči ztrátám, avšak vůbec neřeší problém pasivního vyčkávání. Za účelem rozprostření výnosů na největší skupinu osob Kockelman a Kalmanje (2005) navrhují, aby výnosy z mýtného byly přidělovány jako zápočty všem řidičům s řidičským průkazem a aby tyto zápočty byly používány na zpoplatněných silnicích. Řidiči by z vlastní kapsy platili za mýto pouze tehdy, pokud by překročili svůj obdržený zápočet, a řidiči s nevyužitými zápočty by je mohli vyměnit za hotovost (transakční náklady na výběr a rozdělení mýtného však znamenají, že řidiči by dostali zpět méně než platí). Anderson a Mohring

Cenové signály dopravy

Cenové signály dopravy Technická zpráva č. 3/2004 Cenové signály dopravy Monitorování změn, k nimž dochází u cen dopravy v Evropě a u politiky výběru poplatků v rámci mechanismu TERM Evropská agentura pro životní prostředí 1

Více

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE ENERGIE A DOPRAVA Zpráva o vývoji za období let 2000-2004 Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE OBSAH ÚVOD... 3 1. Ekonomický kontext, vliv událostí a obecné směry politiky... 6 1.1

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o činnosti členských států týkající se požadavků na veřejné služby v osobní železniční, silniční a říční dopravě

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o činnosti členských států týkající se požadavků na veřejné služby v osobní železniční, silniční a říční dopravě Komise Evropských společenství Brusel 13.1.2000 COM (2000)... Návrh na NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o činnosti členských států týkající se požadavků na veřejné služby v osobní železniční, silniční

Více

ITF MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ FÓRUM

ITF MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ FÓRUM OECD ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) je jedinečným fórem, kde spolupracují vlády 30 demokratických zemí. Zaměřuje se na ekonomické,

Více

Dojíždění do zaměstnání: změní lidé svůj návyk na osobní automobily?

Dojíždění do zaměstnání: změní lidé svůj návyk na osobní automobily? Dojíždění do zaměstnání: změní lidé svůj návyk na osobní automobily? S. Kingham, J. Dickinson, S. Copsey Tento materiál se zabývá zkoumáním toho, jak zaměstnanci vnímají výběr svého druhu dopravy pro cesty

Více

Příručka pro místní rozvoj

Příručka pro místní rozvoj Příručka pro místní rozvoj Obsah Úvod 1. Co je místní hospodářský rozvoj 2. Zajištění konkurenční výhody 3. Kdo se účastní 4. Vedení procesu 5. Role obce v místním hospodářském rozvoji 6. O tom, jako postupovat

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 Jan Žůrek: Existuje vůbec optimální daňový systém? Dále v tomto vydání: Základ daně z příjmů právnických osob Návrh směrnice právě předložen Novinky

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Regulační rámce a veřejná legislativa 1

Regulační rámce a veřejná legislativa 1 Regulační rámce a veřejná legislativa 1 Poznámka k využití následujícího materiálu: Cílem projektu PORTAL je urychlit rozšíření výsledků výzkumu EU v oblasti místní a regionální dopravy vytvořením nových

Více

EVROPSKÁ OBČANSK Á KONZULTACE NA TÉMA UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY

EVROPSKÁ OBČANSK Á KONZULTACE NA TÉMA UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY EVROPSKÁ OBČANSK Á KONZULTACE NA TÉMA UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY OBSAH 2 ÚVOD Úvod do občanské konzultace 8 1. KAPITOLA Současná situace: nástroje tvorby politiky ÚVOD DO OBČANSKÉ KONZULTACE 16 2. KAPITOLA Změna

Více

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro otázky životního prostředí U Kříže 8 158 00 Praha 5 ředitel: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro otázky životního prostředí U Kříže 8 158 00 Praha 5 ředitel: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. Univerzita Karlova v Praze Centrum pro otázky životního prostředí U Kříže 8 158 00 Praha 5 ředitel: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. Přehled nástrojů regulace dopravního chování 2.3 projektu MD 24/2006-430-OPI/3

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Rovná daň diskuse a polemiky Sborník textů Marek Loužek (ed.) Pavel Kohout, Petr Mach, Ladislav Minčič Ondřej Schneider, Vladimír Tomšík, Václav Klaus Jiří Weigl, Petr

Více

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 2010 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 01 02 03 04 ČÁST PRVNÍ Vysvětluje důležitost broadbandu pro samosprávu a objasňuje, proč je v této oblasti vhodná její aktivní účast... 6 ČÁST

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

Přehled. Přímé zahraniční investice do rozvoje

Přehled. Přímé zahraniční investice do rozvoje Přehled Přímé zahraniční investice do rozvoje Maximalizace přínosů, minimalizace výdajů Overview Foreign Direct Investment for Development: Maximising Benefits, Minimising Costs Czech Translation Přehledy

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA 2010 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA JAK MŮŽE EVROPSKÁ UNIE OVLIVNIT INTEGROVANÝ A INTELIGENTNÍ RŮST MĚSTSKÝCH OBLASTÍ Tento informační dokument připravil Svaz měst

Více

Occasional paper. Reforma politické ekonomie v současném období krize

Occasional paper. Reforma politické ekonomie v současném období krize Occasional paper Reforma politické ekonomie v současném období krize Val Koromzay, 2013 2 Reforma politické ekonomie v současném období krize Obsah OP ČBA Úvod výkonného ředitele Ing. Pavla Štěpánka, Csc....

Více

Tr an s par e n cy I nte r national Česk á r e p u b li k a

Tr an s par e n cy I nte r national Česk á r e p u b li k a Tr an s par e n cy I nte r national Česk á r e p u b li k a Ko le k tiv auto r ů z áří 2006 Průhledný státní rozpočet? Kudy tečo u a k am p rosakuj í naše ve ř e j n é finance w w w.tr an s par e n cy.cz

Více

Reforma veřejných financí

Reforma veřejných financí Reforma veřejných financí Nejčastější otázky a odpovědi Dokument KDU-ČSL REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ Nejčastější otázky a odpovědi KDU-ČSL 2007 Daňová reforma 2008 2010 V příkladech uváděných v prezentaci

Více

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ První výsledky připravované publikace ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ vznikající ve spolupráci s nezávislými autoritami Zdeněk Lhota, poslanec PS PČR Vlastní texty po kliknutí na odkaz naleznete v závěru

Více

kontakt listopad 2003 ročník 8 číslo 11 zdarma

kontakt listopad 2003 ročník 8 číslo 11 zdarma kontakt listopad 2003 ročník 8 číslo 11 zdarma Demonstrativní odchod části odborářů: Kolektivní vyjednávání je ohroženo! Foto: Petr Malík Průběh kolektivního vyjednávání na rok 2003 byl velmi dramatický

Více

Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na makroekonomické agregáty v České republice VaV 1C/4/42/04

Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na makroekonomické agregáty v České republice VaV 1C/4/42/04 Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na makroekonomické agregáty v České republice VaV 1C/4/42/04 Závěrečná zpráva za rok 2004 Praha, listopad 2004 Autoři: Doc. Ing. Stanislav

Více

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013.

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Volební program Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Obsah Preambule 3 Veřejné finance 4 Efektivní stát a veřejná správa 6 Hospodářská

Více

POCHOPENÍ MARKETINGOVÉHO PROCESU

POCHOPENÍ MARKETINGOVÉHO PROCESU POCHOPENÍ MARKETINGOVÉHO PROCESU KAPITOLA 1 OBSAH Co je to marketing Role marketingu při získávání toho nejlepšího z báze aktiv majetkové základny podniku Spojitost mezi vnějším prostředím, zákazníky a

Více

30 návrhů Asociace Energy Cities

30 návrhů Asociace Energy Cities Evropská asociace místních samospráv plánujících svou energetickou budoucnost 30 návrhů Asociace Energy Cities k procesu energetické transformace měst a obcí Projekt Udržitelný rozvoj v Euroregionu Beskydy

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

DOKUMENT K DISKUSI LISTOPAD

DOKUMENT K DISKUSI LISTOPAD Svět v roce 2025 Jak bude muset Evropská unie reagovat DOKUMENT K DISKUSI LISTOPAD 2007 www.ein.eu DV\692142CS.doc PE DV\692142CS.doc 2/54 PE Svět v roce 2025 Jak bude muset Evropská unie reagovat Obsah

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.12.2005 KOM(2005) 658 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Hodnocení strategie udržitelného rozvoje Akční platforma CS CS SDĚLENÍ

Více