Sociologie moderního města. Urbanizace měst Třetího světa a měst v průmyslových zemích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociologie moderního města. Urbanizace měst Třetího světa a měst v průmyslových zemích"

Transkript

1 Sociologie moderního města Urbanizace měst Třetího světa a měst v průmyslových zemích

2 Úvod Počátky rozsáhlé urbanizace moderních měst můžeme umístit do 19. století. Město lze definovat jako označení lidského sídla s vysokou hustotou obyvatel a komunikací, rozvinutou dělbou práce a poskytováním služeb uspokojujících převážnou většinu potřeb obyvatel a s vysokou mírou kulturní a hmotné směny. Konkrétní podoba města se velmi mění v závislosti na době a místě. (Jandourek, 2001: 155). Prudké a z počátku nekontrolované rozrůstání měst mělo řadu důsledků i na jejich, což konstatuje ve svých dílech řada autorů zabývajících se touto problematikou. Vývoj moderních velkoměst měl obrovský vliv nejenom na zvyky a chování lidí, ale také na jejich myšlení a cítění. (Giddens, 1999: 447). Názory autorů na vliv měst na sociální život se vždy lišily a je tomu tak i dnes. Jedni tvrdí, že je město zdrojem kultury, ekonomického rozkvětu, pohodlí a civilizace, druzí oponují tím, že město je naopak centrem zločinu a násilí, nedůvěřivosti, odcizení a agresivity lidí. Skutečnost se podle mého názoru nachází někde mezi těmito dvěma stanovisky. Pro mě je město centrem civilizace s dostatkem míst pokrývajících požadavky každodenního života. Cítím se zde bezpečně, ale zároveň v místech s větší koncentrací lidí zůstávám ostražitá. Myslím si, že to je zásadní nutností v dnešních městech udržet si ostražitost. Umět se pohybovat po ulicích i obchodních centrech s elegancí, nevrážet do lidí, nevcházet do vozovky před jedoucí auto atd., ale přesto jít svým tempem za svými záležitostmi a být při tom ostražitý. Lidé, kteří nejsou ostražití se snáze stávají aktéry dopravních nehod či nějaké formy násilí nebo zločinu. Město umí být vlídné k těm, kteří se v něm dokáží orientovat a přizpůsobit se jeho tempu a nebezpečné těm, kteří to nedokáží... 2

3 Tématem, kterému bych se ráda věnovala jsou rozdíly v urbanizaci měst Třetího světa a měst v průmyslových zemích. Vývoj osídlení Z demografického hlediska je zajímavé pozorovat vývoj a rozmístění nejlidnatějších světových sídel. Zhruba před padesáti lety bylo osm z deseti největších světových měst ve vyspělých zemích. Nyní se role obrátily a osm z deseti největších měst se nachází v Asii či Latinské Americe (Tab.1). Tab největších světových měst, 2011 Rank Name Country Population 1 Tokyo Japan 34,400,000 2 Canton China 25,400,000 3 Seoul Korea (South) 25,200,000 4 Shanghai China 24,900,000 5 Delhi India 23,500,000 6 Bombay India 23,200,000 7 Mexico City Mexico 23,000,000 8 New York United States of America 22,000,000 9 São Paulo Brazil 21,000, Manila Philippines 20,400,000 Zdroj: Proč tomu tak je, je nasnadě. Díky populačnímu růstu a faktu, že lidé ze skomírajícího venkova hledají ve městech práci, jsou města Třetího světa přelidněná. Díky náhlému zavedení moderní lékařské péče a celkové změně životního stylu došlo k výraznému poklesu úmrtnosti, ale porodnost zůstává stále vysoká. Vzniká tak mimo jiné nevyváženost v demografické struktuře obyvatelstva (např. v Mexiko City je až 45% populace mladší patnácti let, tedy v neproduktivním věku), což je zdrojem nejen sociálních, 3

4 ale také ekonomických problémů daného regionu. Vláda nemá potřebné finanční prostředky (především na vzdělávání mladých lidí) a to ještě více prohlubuje stávající krizi. Porodnost ve Třetím světě zůstává i přes tyto problémy vysoká (vliv tradic a náboženství). Jednou z mála velkých zemí Třetího světa, které se povedlo pomocí drastických protipopulačních opatření (politika jednoho dítěte) snížit porodnost a stabilizovat počet obyvatel zhruba na současné úrovni jedné miliardy obyvatel, je Čína. Podobného úspěchu stejnými metodami však nelze v ostatních zemích dosáhnout, jelikož v nich není možný tak vysoký stupeň centrálního dohledu, jako v Číně. Jedním z populačně nejrychleji rostoucích států je sousední Indie. V roce 2011 dosáhla hranice obyvatel a tato hodnota zcela určitě dále poroste. Zároveň dochází k výraznému přesunu obyvatel z venkova do městských oblastí. Následující tabulka (Tab.2.) zobrazuje nárůst počtu venkovského i městského obyvatelstva v Indii během 20. století. Tab.2. Obyvatelstvo ve městech a na venkově ( ) ok Venkov ské (v milionech) Městské (v milionech) Venkov ské (%) Městské (%) ,2 10, ,7 10, ,8 11, ,0 12, ,1 13, ,7 17, ,0 18,0 4

5 ok 961 Venkov ské (v milionech) Městské (v milionech) Venkov ské (%) Městské (%) ,1 19, ,7 23, ,3 25, ,2 27,8 Zdroj: STRNAD, Jaroslav, et al. Dějiny Indie Je vidět, že na počátku 20. století bylo v Indii pouze 10,8% městského obyvatelstva oproti 89,2% obyvatel venkova, zatímco o sto let později již tento poměr činil 27,8% ku 72,2%. Urbanizace se tak stala ve 20. století globálním procesem, do kterého se stále více zapojují i rozvojové státy (Obr.1.). Obr.1. Celková populace světa, Zdroj: UNDP, World Urbanization Prospects, 2005 Revision Srovnání urbanizace v jednotlivých oblastech 5

6 Urbanizace se v dnešní době stále více týká i rozvojových států. Proč se však jejich vývoj tak liší od vývoje v průmyslových zemích? Lidé ve Třetím světě směřují do měst buď proto, že zanikají tradiční způsoby zemědělské výroby, anebo proto, že městské oblasti nabízejí lepší pracovní příležitosti... Přistěhovalci žijí obvykle v narychlo postavených chatrčích, které se rozrůstají podél okrajů měst. Zatímco na Západě se nově příchozí usidlují spíše v centrálních oblastech velkoměst,... (Giddens, 1999: 463). Právě místa, ve kterých se usidlují nově příchozí obyvatelé jsou jedním z hlavních rozdílů mezi urbanizací rozvinutých průmyslových zemí a Třetího světa. Další významný rozdíl je ten, že urbanizace měst v průmyslových zemích probíhala pozvolna a trvala zhruba 200 až 250 let, zatím co v rozvojových zemích Třetího světa proběhla velmi rychle v rámci 50 až 70 let. Nedílnou součástí městského života je jak v průmyslových zemích, tak v zemích Třetího světa jakási soutěž jednotlivců i celých skupin o co nejlepší postavení ve městě. Na neustálé soutěžení jednotlivých skupin o zlepšení materiálního postavení naráží ve svém díle Spor o ekonomický růst i E. J. Mishan. Pluralismus moderních společností nabývá dvou podob. Za prvé existuje neustálá soutěž mezi různými ekonomickými skupinami nejen o zlepšení materiálního postavení, ale i o větší podíl na národním krajíci... (Mishan, 1994: 48). Z tohoto soutěžení je však již od počátku vyřazeno chudší městské, které nemá zdroje na to, aby se soutěže mohlo zúčastnit a je tak odsunuto na pozici pouhého pozorovatele. S touto jeho pozicí souvisí i segregace (z Lat. segregare = oddělit, vzdálit, vyloučit), která znamená oddělení diferencovaných sociálních skupin do rozdílných obytných oblastí města. Je tedy prostorovým vyjádřením sociální nerovnosti. (Burjanek, 1997: 423). 6

7 Ze tří miliard městských obyvatel po celém světě jich žije celá jedna miliarda ve slumech (Obr. 2.), jsou náchylní k onemocněním, násilí a sociálnímu, politickému a ekonomickému vyloučení. 7

8 Obr. 2. Indický slum, součást hl. m. Delhi UN Habitat odhaduje, že světová populace slumů se v příštích třiceti letech zdvojnásobí a překročí tak předpokládané míry urbanizace. Jinými slovy, v příštích třiceti letech budou žít všichni nově příchozí obyvatelé měst v chudinských čtvrtích. Miliony z nich budou bydlet v největších světových metropolích počátku 21. století, jako jsou Tokyo, New York, Londýn, Shanghai a Paříž. Avšak již v roce 2015 tato města s výjimkou Tokia (které se i nadále bude držet na vrcholu) nebudou největšími světovými metropolemi. Na jejich pozici je vystřídají, jak již bylo zmiňováno na začátku této práce, města jako Mumbai, Delhi, Mexico City a São Paulo. Ve skutečnosti bude v roce z 30 největších světových měst v méně rozvinutých regionech a většina z nich bude domovem více než 10 milionů obyvatel. Početnost městského obyvatelstva, které žije ve špinavých podmínkách představuje všude na světě obrovskou výzvu pro městské a národní vlády a klade vysoké nároky na životní prostředí.(beall, 2007) 8

9 Obr. 3. Podíl obyvatelstva slumů ve světových regionech Zdroj: UN HABITAT 2003 Pokud hovoříme o rozvojových zemích Třetího světa, musíme si uvědomit, že se jedná přibližně o tři čtvrtiny lidské populace. Proto nelze očekávat, že je ve všech zemích demografický, ekonomický či sociální vývoj totožný. V rámci rozvojových zemí je např. nutno rozlišovat mezi těmi, které se relativně dlouhodobě více či méně dynamicky rozvíjejí... a těmi, jejichž situace se zlepšuje jen pomalu, nebo se dokonce v některých ohledech zhoršuje (nejchudší, nejméně rozvinuté země, dříve někdy označované jako tzv. čtvrtý svět), a jejichž problémy zasluhují speciální pozornost... V současné době je do této skupiny řazeno 50 zemí, ve kterých žije více než desetina světového obyvatelstva. (Novotný, 2006: 3). Problematika života ve městech Třetího světa je dobře znázorněna na Obr. 4. Jsou zde přehledně uvedeny faktory ovlivňující život jedinců i celých sociálně slabších skupin, fyzické podmínky ovlivňující psychickou stránku a v návaznosti na to 9

10 i sociální stránku života lidí ve městech (již zmiňovanou segregaci). Obr. 4. Problematika života ve městech Třetího světa Nedostatečný přístup k prostředkům na podporu podnikání a bydlení Nedostatek pracovních míst, chybějící stálý příjem a sociální jistoty, špatná výživa Neschopnost dovolit si dostatečné bydlení Pocit nejistoty, separace a znevýhodnění Nízká úroveň zdravotní péče a vzdělání Nejistota pronájmu, ztráta úspor investovaných do bydlení Nehygienické životní podmínky, nízká úroveň veřejných služeb Zdroj: Kvášová H., Urbanizace a rozvoj měst v zemích Třetího světa Diferenciace, adaptace a ekonomický růst Americký sociolog A. Hawley kladl důraz na diferenciaci (= specializaci skupin a profesí), adaptaci (= přizpůsobení se svému okolí) a vzájemnou závislost jednotlivých částí města. Tvrdil, že Adaptace na prostředí je vždy problémem celé populace, nikoli pouze izolovaných individuí. Proto je ekologická rovina výkladu tak blízká rovině sociologické, jež také upřednostňuje zkoumání pravidelností v chování celých agregátů. (Keller, 1997: 66) Dalším autorem, který se zabýval městem a jeho vývojem, byla M. D. Loweová, jejíž příspěvek Přetváření měst byl zařazen do knihy L. F. Browna, Stav světa Autorka zde popisuje rozrůstání dnešních měst, která se již nedrží vzoru starořeckých polis a rozrůstají se do šířky, ničíce přírodní zdroje, zatímco středy měst jsou vylidněné a 10

11 nevyužité plochy leží ladem. Aby byla města kompaktnější a dopravně efektivnější, je zapotřebí zavézt nové urbanistické plánování, jak tomu je nyní např. v Japonsku. Nejdůležitějším aspektem při plánování výstavby je dopravní systém a jemu uzpůsobená zástavba. Základem by mělo být omezení automobilů kompenzované možností městské hromadné dopravy, cyklostezek a bezpečných tras pro pěší. Ze zkušeností vyplývá, že nejvhodnějším uspořádáním je hustá vnitroměstská zástavba spojená dopravním systémem s vnějšími kompaktními a soběstačnými centry. Přínos omezení automobilové dopravy pro zlepšení kvality života ve městech ukazuje autorka na příkladu měst Portland či Curitiba, kde byla tato opatření zavedena již před lety. Dalším důležitým krokem pro přetvoření měst k lepšímu, je umožnit chudším lidem přístup ke službám, které by zkvalitnily jejich život (doprava, ekonomicky přijatelné bydlení, přístup do knihoven,...), což v praxi znamená hlavně odstranit diskriminaci, sociální bariéry a přílišnou byrokratizaci. Díky zjednodušení legislativy (zkrácení čekacích lhůt, zákaz pozemkových spekulací, zdanění i nezastavěných pozemků,...) a finanční podpoře vlády již nebudou muset desetitisíce lidí žít v nelegálních obydlích. Autorka zde také mluví o tzv. zlidštění měst, které zahrnuje do plánování i využití ulic již zmiňované omezení automobilů, zklidnění dopravy, dostatek zeleně, rozšíření pěších zón, omezení pouličních prodavačů, zpřístupnění parků či omezení zločinnosti... Všechny tyto kroky mají zpříjemnit lidem život ve městech a budou efektivnější, pokud se bude moci veřejnost procesu plánování přímo účastnit. Již jednou zmiňovaný E. J. Mishan se ve svém díle také zabývá problémem kvality lidského života. Dává ji do souvislosti s tzv. ekonomickým růstem o kterém tvrdí, že má z naprosté většiny případů na lidský život negativní 11

12 dopady. Tvrdí, že veškeré vztahy ve společnosti se řídí principem výhodnosti a výnosnosti, a že lidem jde jen o zvýšení své materiální úrovně, čehož dosahují všemi dostupnými prostředky, často i nelegálními, což znamená nárůst kriminality... Zvyšující se životní úroveň a vzdělání jsou ve všech bohatších zemích doprovázeny v průběhu posledních dvou desetiletí rostoucí zločinností a násilím,... (Mishan, 1994: 125). Dalšími důsledky ekonomického růstu jsou podle něj zvyšující se individualismus, ztráta tradičních citových vazeb, neustálé zrychlování životního tempa, pohlcení jedinců prací a v neposlední řadě také znečišťování ovzduší, vody a životního prostředí obecně. Na rozdíl od Loweové, která věří v možnost zlepšení, je Mishan ve svých tvrzení značně skeptický. Závěr Na závěr bych ráda shrnula svá zjištění z této práce do několika vět. Mnohými výzkumy a pozorováními bylo potvrzeno, že moderní průmyslová města se vyvíjejí a rozšiřují jiným způsobem, než města Třetího světa. Život v nich se od sebe velmi liší, což je dáno sociálním vývojem skupin obyvatelstva, které v nich žijí a danou dobou. Není pochyb o tom, že pokud se budou města na celém světě rozrůstat způsobem jako dodnes, bude to znamenat velkou zátěž pro životní prostředí i pro sociální vztahy obyvatelstva. Prohloubí se ještě více rozdíly mezi menšinou bohatých občanů, kteří mají přístup ke všem městským službám (což ještě zkvalitňuje jejich život) a většinovým množstvím chudých obyvatel, kteří kvůli svému nízkému postavení ztrácejí přístup k veřejným službám (což jejich bídu ještě prohlubuje) a vytváří tak koloběh chudoby, ze kterého není cesty ven. Je patrné, že vývoj měst v průmyslových zemích je již téměř u konce (v některých 12

13 městech se již setkáváme s termínem tzv. recyklace města, což je renovace starých budov a městských čtvrtí pro nové účely), zatímco vývoj měst v rozvojových zemích bude nadále pokračovat, počet jejich obyvatel poroste a životní podmínky se budou pravděpodobně zhoršovat (minimálně pro chudé ). Velké množství odborníků z řad sociologů, ekonomů, demografů či ekologů se touto otázkou aktivně zabývá, ale trvalé řešení problému je stále v nedohlednu. Padají mnohé návrhy na zlepšení situace, ale dokud své chování (zbytečné plýtvání energiemi a přírodními zdroji, vedení válek a ozbrojených konfliktů, které stojí zbytečně moc peněz, jež by mohly být investovány např. do rozvoje vzdělání a zdravotní péče a jejich zpřístupnění i těm nejchudším vrstvám obyvatelstva,...) nezmění všechny státy (chudé i bohaté), naděje na změnu je mizivá. 13

14 Použité zdroje: [1] BEALL, J., FOX, S. (2007): Urban Poverty and Development in the 21st Century. Oxfam Research Report. Dostupný z: [2] BROWN, L. F.: Stav světa 1992, Praha: NUKLIN, 1992 [3] BURJANEK, Aleš: Segregace, Sociologický časopis, 1997, Vol. 33 (No. 4: ) [4] GIDDENS, Antony: Sociologie, Praha: ARGO, 1999 [5] JANDOUREK, Jan: Sociologický slovník, Praha: PORTÁL, 2001 [6] KELLER, Jan: Sociologie a ekologie, Praha: SLON, 1997 [7] KVÁŠOVÁ, H., Urbanizace a rozvoj měst v zemích Třetího světa, Diplomová práce, Brno, 2006 [8] MISHAN, Ezra J.: Spor o ekonomický růst, Praha: SLON, 1994 [9] NOVOTNÝ, J. (2006): Nejchudší země světa. Geografické rozhledy, 16, č. 1, s [10] STRNAD, Jaroslav, et al. Dějiny Indie. Praha : Lidové noviny, Základní statistické údaje, s. 892 [11] 14

Populační růst-globální problém lidstva

Populační růst-globální problém lidstva UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Michaela KUČEROVÁ Populační růst-globální problém lidstva Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Zdeněk OPRŠAL, Ph.D. Olomouc

Více

Nerovnoměrný rozvoj světa a jeho socioekonomické důsledky

Nerovnoměrný rozvoj světa a jeho socioekonomické důsledky Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Nerovnoměrný rozvoj světa a jeho socioekonomické důsledky Bakalářská práce 2009 autor: Milena Poděbradská vedoucí práce: RNDr. Šárka Brychtová, Ph.D. Prohlašuji:

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA 2010 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA JAK MŮŽE EVROPSKÁ UNIE OVLIVNIT INTEGROVANÝ A INTELIGENTNÍ RŮST MĚSTSKÝCH OBLASTÍ Tento informační dokument připravil Svaz měst

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Víchová Pavlína Pedagogika sociální práce 3. ročník ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ

Více

Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě

Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě 1 Obrázky na obálku (přebal) 2 3 4 5 Mobilita, transport a dostupnost ve městě Mobilita ve městě pro každého Vztah mezi dopravou a růstem měst

Více

Kvalita života současné české rodiny v městském a venkovském prostředí (v kontextu se stavem v EU) Bc. Marie Machatková

Kvalita života současné české rodiny v městském a venkovském prostředí (v kontextu se stavem v EU) Bc. Marie Machatková Kvalita života současné české rodiny v městském a venkovském prostředí (v kontextu se stavem v EU) Bc. Marie Machatková Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Práce srovnává QOL českých rodin žijících ve městě

Více

Bc. Ivana Přidalová REZIDENČNÍ MOBILITA OBYVATEL PRAHY SE ZAMĚŘENÍM NA ETNICKÉ MENŠINY

Bc. Ivana Přidalová REZIDENČNÍ MOBILITA OBYVATEL PRAHY SE ZAMĚŘENÍM NA ETNICKÉ MENŠINY Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Studijní program: Geografie Studijní obor: Sociální geografie a regionální rozvoj Bc. Ivana Přidalová

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2012 Otakar Kraucher UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

14. 15. 16. 17. 18. 19.

14. 15. 16. 17. 18. 19. ČÁST I. - PREAMBULE 1. Uznáváme, že zlepšit lidská sídla, jejichž kvalita značně ovlivňuje každodenní život i celkovou pohodu a spokojenost našich národů, je naprosto nutné. Cítíme, že existuje velká příležitost

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Udržitelný rozvoj venkova v Jihomoravském kraji Doktorská disertační práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Antonín Vaishar,

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: KGE 2. stupeň Zeměpis - Tělesná výchova POMOC POTŘEBNÝM ZEMÍM AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Pastorační a sociální práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Tomáš Kašpar Praha 2015 Karlova univerzita v Praze Evangelická teologická fakulta Pastorační

Více

VÝVOJ A SOUČASNÉ PROBLÉMY VNITŘNÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY MĚSTA PARDUBICE

VÝVOJ A SOUČASNÉ PROBLÉMY VNITŘNÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY MĚSTA PARDUBICE Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Martin TOMÁŠ VÝVOJ A SOUČASNÉ PROBLÉMY VNITŘNÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY MĚSTA PARDUBICE Diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček,

Více

METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ

METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ ÚVOD Tým Evropské rozvojové agentury vnímá aktuální demografické změny ve společnosti, narůstající

Více

1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI

1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI 1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI Město v důsledku rozvoje společnosti a jejích jednotlivých aktivit prodělalo od počátku 20. století v celosvětovém měřítku radikální přerod, přičemž

Více

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 1 1/2013 C I V I T A S P E R POPULI /VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Vážení čtenáři, jarní - tedy první číslo ročníku 2013 časopisu Regionální rozvoj mezi teorií

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ UČEBNÍ MODUL ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ Mgr. Robert Stojanov, Palacký University (Olomouc) OBSAH 1. ÚVOD... p.3 2. PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY... p.4 2.1. VZTAH ROZVOJE, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Tuto práci a její zveřejnění finančně zajistil Open Society Institute - Budapest (OSI) v rámci programu Local Government and Public Service Reform

Tuto práci a její zveřejnění finančně zajistil Open Society Institute - Budapest (OSI) v rámci programu Local Government and Public Service Reform Tuto práci a její zveřejnění finančně zajistil Open Society Institute - Budapest (OSI) v rámci programu Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI). OBSAH Úvod.... 3 Část I. Segregace Sídelní

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

Vzdělávání seniorů v ČR

Vzdělávání seniorů v ČR Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Vzdělávání seniorů v ČR Sociální práce Vypracovala: Eva Grohová Vedoucí práce: Jarmila Viplaková Čelákovice 2011 Čestné prohlášení: Prohlašuji,

Více

Sociologie podklady ke kurzu Sociologie a psychologie, FEL ČVUT, zimní semestr 2011/2012 Alice Červinková

Sociologie podklady ke kurzu Sociologie a psychologie, FEL ČVUT, zimní semestr 2011/2012 Alice Červinková Sociologie podklady ke kurzu Sociologie a psychologie, FEL ČVUT, zimní semestr 2011/2012 Alice Červinková J.W.Mills (1916-1962) definuje sociologickou imaginaci jako schopnost chápat vzájemné vztahy mezi

Více

MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ

MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ Stanislav Kutáček Masarykova Univerzita MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ Stanislav Kutáček Masarykova univerzita motto: Řešení

Více

Fenomén singles v České republice

Fenomén singles v České republice UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Lucie FORMANOVÁ Fenomén singles v České republice Diplomová práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Marián HALÁS, Ph.D. Olomouc 2010

Více

Početní růst obyvatelstva Země jako globální problém Country numerical population growth as a global problem

Početní růst obyvatelstva Země jako globální problém Country numerical population growth as a global problem MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Početní růst obyvatelstva Země jako globální problém Country numerical population growth as a global problem Závěrečná práce Brno 2012

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Efekty mikrofinancování na cílovou populaci... disertační práce

Efekty mikrofinancování na cílovou populaci... disertační práce ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Efekty mikrofinancování na cílovou populaci... disertační práce Autor: Školitel: Ing. Lucie Crespo Stupková Doc. Ing. Ivana Boháčková CSc.

Více

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol.

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown JAN BINEK A KOL. VENKOVSKÝ PROSTOR A JEHO OŽIVENÍ Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown Autorský kolektiv: Ing. Jan

Více

SEGREGACE: TEORIE A PRAXE NA PŘÍKLADU MĚSTA OLOMOUCE

SEGREGACE: TEORIE A PRAXE NA PŘÍKLADU MĚSTA OLOMOUCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Kateřina ČERVINKOVÁ SEGREGACE: TEORIE A PRAXE NA PŘÍKLADU MĚSTA OLOMOUCE Diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více