Kulturní potenciál města Bruntálu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kulturní potenciál města Bruntálu"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Dramatická výchova Kulturní potenciál města Bruntálu se zaměřením na divadlo Bakalářská práce Autor práce: Adéla Marešová Vedoucí práce: Mgr. Matěj T. Růţička Oponent práce: MgA. Kamila Kostřicová Brno 2014

2 Bibliografický záznam MAREŠOVÁ, Adéla. Kulturní potenciál města Bruntálu se zaměřením na divadlo [Cultural potential of Bruntálu focusing on theater]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér Divadlo a výchova, s. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Matěj T. Růţička.

3 Anotace Hledání kulturního a divadelního potenciálu bývalého okresního města Bruntálu s přesahem do teoretické přípravy vlastní divadelní praxe, jeţ bude součástí připravovaného konceptu Bruntálského kulturního centra Kulturhaus. Abstracts Searching the cultural and theatrical potential of the former county town Bruntál, overlapping into theoretical preparation of a personal theater scene, that will bepart of the upcoming concept Bruntál s cultural center - "Kulturhaus". Klíčová slova Potenciál, Společnost, Sudety, Bruntál, Kultura, Kulturní centrum, Kulturhaus, Divadlo, Autorská tvorba, Brownfields, Financování Keywords Potential, Society, Sudetenland, Bruntál, Culture, Cultural Center, Kulturhaus, Theater, Authorial Creativity, Brownfields, Financing

4 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a pouţila jen uvedené prameny a literaturu. V Brně, dne Adéla Marešová

5 Poděkování Na tomto místě bych především chtěla poděkovat svému vedoucímu bakalářské práce Mgr. Matějovi T. Růţičkovi za obrovskou dávku sebeovládání, pomoc a cenné rady. Dále pak mámě, Bc. Pavlíně Marešové, za improvizaci a podporu v kritických chvílích.

6 Obsah ÚVOD BRUNTÁL V HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH Z HISTORIE MĚSTA BRUNTÁLU SUDETY POVÁLEČNÉ ZAMĚŘENÍ OCHOTNICKÉHO DIVADLA V BRUNTÁLE VZNIK STÁLÉHO DIVADELNÍHO SOUBORU PRODUKCE SOUBORU NAŠE DIVADLO DALŠÍ DIVADLA NA ÚZEMÍ BRUNTÁLSKA PO ROCE VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍKŮ V BRUNTÁLE KOLEM ROKU BRUNTÁL SOUČASNOSTI DEMOGRAFICKÉ STATISTIKY SOUČASNÁ DIVADELNÍ SCÉNA V BRUNTÁLE KULTURHAUS KULTURNÍ CENTRUM ANEB VZDĚLANÝ A ZDRAVÝ NÁROD KULTURNÍ NÁROD PŘEDPOKLADY VZNIKU NÁPLŇ STÁLÝ HERECKÝ SOUBOR? DRAMATURGICKÁ PŘEDSTAVA KDE? BROWNFILDS FABRIKA NA UMĚNÍ: PROJEKT, KTERÝ MÁ SMYSL: KULTURHAUS FINANCOVÁNÍ A PRÁVNÍ FORMA... 38

7 ZÁVĚR POUŢITÁ LITERATURA SOUVISEJÍCÍ PRAMENY SEZNAM OBRÁZKŮ...44

8 Úvod Kultura je soubor informací, které získává jedinec od ostatních příslušníků svého druhu, prostřednictvím učení, napodobování a jiných forem sociálního přenosu, jeţ jsou schopné ovlivňovat jeho jednání. (Informací se míní jakýkoli duševní stav, vědomý nebo nevědomý, který je získáván sociálním učením a který ovlivňuje chování.) (12, s. 17) Můj záměr je osobní. Chtěla bych přinést do rodného města nabyté zkušenosti, zuţitkovat je a motivovat ostatní zde zůstávat. Jsem odtud a je pro mě přirozené se vracet. Svým způsobem se opakují chyby, kterých se kraj stále nezbavil a jsou patrné dodnes. Násilné odsuny německého obyvatelstva a přísun nových osídlenců po roce 1945 měly a dosud mají devastující vliv na sebeurčení a integritu Bruntálska. Touto prací chci zmapovat moţnosti, příčiny a důsledky. Definovat etapy, které vedou k vybudování kulturního centra, obsahující získání prostoru, moţnosti financování, historický kontext aj. Ve své práci se pokusím postihnout problematiku vzniku kulturního domu ve specifickém prostředí, jakým Bruntálsko bezesporu je. Uvedu příklady kulturních domů ze zahraničí i z Čech, kterým se podařilo takový prostor vytvořit a udrţet při ţivotě s mimořádnými úspěchy. Ať uţ se jednalo o metropoli New York, nebo o maloměsto jako třeba Ţilina. Bruntál nabízí obdobné prostory, které vyhovují a odpovídají mým představám. Touto prací si chci utřídit svoje myšlenky a představy o kulturním centru v kontextu reality města Bruntálu

9 1 Bruntál v historických souvislostech 1.1 Z historie města Bruntálu Můj výčet historických událostí pro následující kapitolu je opřen o zdroje z oficiálních internetových stránek města Bruntálu a webovou stránku wikipedia.org. Počátky pohnuté a bohaté historie města Bruntálu sahají k prvním letům 13. století. Přesné datum vzniku města neznáme: zakládací listina, stejně jako většina nejstarších listin, privilegií a knih, nepřečkala léta válek, poţáry a jiné katastrofy. Takzvaná zakládací listina Bruntálu z roku 1213 byla badateli odhalena jako jedno z falz moravského archiváře Bočka. A tak nejstarším písemným dokladem, ve kterém se poprvé setkáváme se zmínkou o Bruntále, je tzv. Uničovská listina krále Přemysla Otakara II. z roku V této listině král Přemysl II. Otakar potvrzuje občanům Uničova práva udělená moravským markrabětem Vladislavem Jindřichem, povoluje nadále mýtit les po dobu 30 let, přičemţ z této doby jiţ uplynulo deset let, a potvrzuje Uničovským totéţ magdeburské právo a zvyklosti, které kdysi získali i občané Bruntálu. (Podle 10) Diplomatickým rozborem a interpretací textu dané listiny lze s určitou dávkou jistoty tvrdit, ţe Bruntál byl městem s magdeburským právem jiţ roku Je-li tato interpretace správná, lze vznik města Bruntálu klást k roku 1213, přičemţ by Bruntál byl městem s nejstarším doloţeným městským právem v českých zemích vůbec. Třicetiletá válka způsobila Bruntálu nesmírné škody a jeho velký úpadek. Ve čtyřicátých letech 17. století Bruntál několikrát dobyli a vyplenili Švédové - v roce 1642 vojska generála Torstensona, v roce 1643 vojáci Wrangelovi, roku 1645 jednotky generála Königsmarcka a v roce 1648 muţi generálmajora Müllera. (Podle 3 a 10) Město, které v roce 1643 vyhořelo, bylo kromě tíţivých kontribucí a dranujících posádek postiţeno i morovými epidemiemi, a to v roce 1633 a opět 1647, kterým podlehla polovina obyvatel města. Není divu, ţe po válce byl Bruntál označován jako polorozbořený

10 Přes poválečnou obnovu panství Bruntál jiţ nedosáhl postavení, bohatství ani významu, který město mělo v předbělohorském období. Původní lesk městu nevrátilo ani povýšení bruntálského panství na status minor v roce 1639, ani léta , kdy bylo centrem kníţectví, ani výstavba nových budov. V 18. století navíc postihly město další katastrofy, které ho přivedly do hlubokého úpadku. V roce 1714 postihl Bruntál orientální mor, který dodnes připomíná sloup Nejsvětější Trojice z roku 1715 na náměstí. Další mor byl do města zavlečen v roce Velkému poţáru v roce 1748 podlehla velká část města. Skutečnou tragédií však byl poţár v roce 1764; s výjimkou zámku, piaristické koleje a 30 domů lehlo popelem celé město; při tomto obrovském poţáru byly zničeny téměř všechny dokumenty k historii města. Městu se nevyhnuly útrapy válek slezských ( , ), války sedmileté ( ) i války o dědictví bavorské ( ), kdy byl v Bruntále zřízen štáb císařských armád. Přes nesmírně těţké poměry poznamenalo toto období významným způsobem tvářnost města. Bruntál byl zcela změněn řadou barokních staveb. V roce 1795 zaloţil vicemístodrţitel František Josef z Thierheimu (místodrţitel v letech ) zámeckou kapelu, jejíţ činnost úzce souvisela s ochotnickým divadelním souborem, pro který zřídil v roce 1798 na zámku v Bruntále z koníren divadelní sál. V tomto divadle vystupoval a později i reţíroval Josef František Krones, otec slavné bruntálské rodačky, oblíbené vídeňské herečky a operní zpěvačky Terezie Kronesové ( ). Nový rozmach přinesl městu nástup průmyslové výroby koncem 18. a v 19. století. V Bruntále vznikla řada továren, orientujících se převáţně na textilní výrobu. Rostoucí význam města se zákonitě projevil i v jeho postavení: po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Bruntál stal sídlem okresního úřadu a okresního soudu. Po první světové válce došlo i v Bruntále k pokusu o iredentistický puč, který byl potlačen v prosinci 1918 československým vojskem. V následujících letech první Československé republiky se v Bruntále konstituovala aktivní česká menšina. Do Bruntálu přišli čeští úředníci, vojáci, ţelezničáři; přesto tvořilo české obyvatelstvo v Bruntále pouze nepatrnou menšinu. Její kulturní a společenský ţivot se soustředil

11 do několika organizací, z nichţ nejvýznamnější byla pobočka Matice opavské pracující v Bruntále od svého zaloţení v roce 1921 pod názvem Vzdělávací spolek Praděd. (Podle 3 a 10) Německé obyvatelstvo města podléhalo od počátku 30. let sílícímu nacionalismu. Vývoj vyvrcholil v dramatických dnech podzimu 1938: koncem září 1938 se pokusili bruntálští Němci povstáním převzít moc ve městě. Československá armáda ještě obnovila pořádek, ale jiţ zakrátko, po mnichovském diktátu, byl Bruntál obsazen německým vojskem. V květnu 1945 bylo město osvobozeno. V průběhu let 1945 aţ 1946 osídleno českým obyvatelstvem. Nadále zůstalo jako okresní město významným centrem oblasti. Negativně se však projevila likvidace textilního průmyslu v 50. letech, neboť zmizel tradiční zdroj obţivy obyvatel. Ve snaze nahradit úbytek pracovních příleţitostí ve městě a stabilizovat tak osídlení města byly ve městě vybudovány nové závody. Kromě závodu Automobilových opraven ostatní nově budované závody, zejména Lisovny nových hmot a hydrometalurgický závod, měly od prvopočátku značné problémy s výrobními programy a odbytem svých výrobků. Tyto potíţe závodů vzrostly zejména v souvislosti se změnami hospodářskými po roce (Podle 10) V současné době se město potýká s velkým odlivem, zejména mladých lidí. Důvodem je nejen vysoká nezaměstnanost, ale i absence kořenů. Vlivem historických událostí, častou migrací obyvatel, odsunem sudetských Němců, osidlování pohraničí atd. město ztratilo nit. Dle mého názoru se však Bruntál vţdy mohl pyšnit krásným okolím a zdravým prostředím. Toto místo přináší jedinečné spojení tvůrčí činnosti s přírodou, která poskytuje dostatek příleţitostí k fyzické i duševní relaxaci, proto stojí za to se pokusit onu ztracenou nit navázat

12 1.2 Sudety Pro tuto kapitolu jsem informace čerpala z rozhovorů s místními pamětníky a dokumentů České televize. Rozměr kulturního potenciálu lze vyvodit z historických a geografických předpokladů, které tolik diferencují tuto oblast od oblastí blíţe středu republiky. Nelze nebrat v úvahu umístění města v pohraničí, podle geografa Radima Perlína na okraji bohatých Sudet : Bohaté Sudety se rozkládají v prostoru od ašského výběţku přes Karlovarsko, severočeskou konurbaci, oblast Českého středohoří, Liberecko, krkonošské a orlické podhůří aţ na Jesenicko a Opavsko. Pro Bohaté Sudety je charakteristická industrializace a urbanizace. Oblast Chudé Sudety se rozkládá podél jihozápadní, jiţní a jihovýchodní hranice Česka. Chudé Sudety jsou vymezeny na bázi původní etnické hranice, ale na rozdíl od Bohatých Sudet v rurálním prostředí. (11, s. 17) Sudety nemají vymezeny konkrétní hranice. Jiţní část Slezska si nárokovalo Polsko, které svedlo dramatický ozbrojený konflikt o toto území. Část severní měla být připojena k Německému Rakousku. Zde ţijící Němci poţadovali nezávislost na Československu a rozdělení Sudet na čtyři celky, z nichţ se zaměřuji na provincii Sudetenland s hlavním centrem v Opavě. Okolí Bruntálska bylo před druhou světovou válkou obýváno převáţně Němci. Češi byli se svou 30% populací menšinou. Neměli v tomto kraji zastoupení vzhledem k historicky původnímu německému osídlení. Paměti starousedlíků mluví o dobrých vztazích mezi různorodými národnostmi obyvatel, ale sílící nacionalismus české menšiny ve 30. letech 20. století a německý anšlus zpřetrhal vybudované rodové vazby. V 50. letech byli do Slezska umístěni Řekové, kteří zde hledali útočiště před Řeckou občanskou válkou. Další přísun obyvatelstva se objevil v 70. letech. Do polomrtvých vísek přicházeli ţelezničáři, niţší úředníci či vojáci, protoţe stát nabízel domy a byty v pohraničí za minimální nákupní ceny. Tyto příchody a odchody obyvatel měly za následek vykořenění a zpřetrhání pout k území. Tradice neměly návaznost

13 2 Poválečné zaměření ochotnického divadla v Bruntále Podstatou a důvodem zaloţení divadelního spolku je odjakţiva potřeba sdruţovat se. Toto sdruţování má v kontextu poválečných událostí velmi specifické parametry. Díky faktorům jako jsou odsun původního obyvatelstva, poválečné geopolitické uspořádání, specifická politická situace ČSR atp., nelze mluvit o organickém, přirozeném společenském vývoji, a to téměř v ţádném směru. Stát si během velmi krátké doby osvojil dohled nad téměř veškerým společenským ţivotem (a nejen nad ním). V poválečných letech byla společnost dušena systémem příkazů a zákazů. Vznikalo tolik norem, aţ se lidé podvolili a reprodukovali osvědčené, politicky korektní názory. Politicky korektní se stalo vše včetně divadla. V zemském archivu Opava se píše: Dosavadní předpisy o cenzuře divadelních her, respektive k jejich veřejnému předvádění, vydané za doby okupace se staly neplatnými aby praxe jednotlivých úřadů I. Stolice byla jednotná, budiţ při povolování divadelních představení zachován tento postup. V části A se opatření týkala stálých divadel, v části B Ochotnické divadelní spolky ohlašují představení dosavadním způsobem ( 2, odst. 2 divadelního řádu č. 254/1850 ř. z.) Hru povoluje místně příslušný úřad okresního národního výboru (Okresní státní komise resp. Úřad státní bezpečnosti. Tyto úřady vyţádají si od okresního inspektora státní osvětové péče posudek, zda je hra ze stanoviska kulturního a ze stanoviska místní potřeby.) (14)

14 2.1 Vznik stálého divadelního souboru První pokus o sestavení poválečného souboru je z roku 1945 a podíleli se na něm předseda okresní správní komise Bruntálu Jan Doleţal, M. Krejčí, JUDr. Rýpar, praporčík SNB Valentin Juříček. Dále byl jmenován místopředseda ochotnického spolku Vlastimil Válek a jednatelem Augustin Stárek. Ţádost byla přijata a opatřena razítkem Okresního vedení svazu české mládeţe Bruntál. Zároveň na schůzi vzniká jméno nového souboru Naše Divadlo. Celým městem kolovaly přihlášky pro lidi, kteří by měli zájem se na divadle podílet umělecky, technicky či příspěvkem apod. Výbor spolupracoval s papírnictvím a knihkupectvím, které se staly strategickým místem pro přijímání přihlášek a podávání informací. (5, s. 3) 2.2 Produkce souboru Naše divadlo 26. září 1945 v 20:00 byl zaloţen Bruntálský ochotnický spolek Naše divadlo. První představení Našeho divadla byla roku 1946 hra Na Valdštejnské baště v Katolickém domě - Kaťák (současné městské divadlo). Druhá hra Ve stínu lípy. Další hry Karla Luţanského Za svobodu a Praha je naše hráli hru F. X. Svobody Na Hasištejnské samotě v reţii pátera Zdeňka Suchomela. Dále hru Františka Spitzera Skláři a to Prosíme Okresní osvětovou radu, aby zaslala přípis Místní radě osvětové v Oborné, aby tuto akci plně podporovala, neboť je to hra v tendenci podpory pětiletce. (5) Tato korespondence dokládá poplatnost politickému systému. Roku 1949 v únoru byla městu předána budova Turnhalle, která se tímto stala Besedním domem určeným k provozování ochotnického divadla. Ve znamení centralizace byla zrušena činnost sdruţení Naše divadlo jako samostatného subjektu zákonem č. 68/ 1951 Sb. Soubor tímto připadl pod druţstvo

15 Rovnost Bruntál. Změna vedení přinesla i změnu jména na Divadlo pracujících. (5, s. 6) Jako Divadlo pracujících uvedl soubor veselohru roku 1950 Kozí mléko Jana Skalky v reţii Karla Hanzlíka a Vlasty Zemanové. (5) V Besedním domě dne ( ) kdy byl Besední dům uzavřen, jelikoţ hrozilo zřícení stropu hlavního sálu. V průběhu rekonstrukce byl přistaven balkon, hlediště bylo upraveno pro divadlo a pořízeno nové jeviště s orchestřiště ( ) (5, s. 7) byl zahájen provoz v podání orchestru opery Zdeňka Nejedlého v Opavě a přejmenoval se na Dům osvěty. Zároveň do Domu osvěty jezdily soubory z Opavy (Slezské divadlo Zděňka Nejedlého v Opavě) a Těšína (Těšínské divadlo Český Těšín). Druhé zmiňované divadlo roku 1958 přivezlo inscenaci Pavla Kohouta Taková láska. Naše soubory se mohly přesvědčit, jak působivé a hodnotné pro diváky jsou dnešní hry se současnou tematikou a jak daleko za nimi zůstávají veselohry a la Štech, Štolba, Šamberk. Bylo by jiţ načase skoncovat s takovým repertoárem, který nám brání se podívat na dnešek očima divadelního umění. (5, s. 10) Dále soubor Domu osvěty nastudoval tři hry zároveň: Kleistův Rozbitý dţbán, komedii W+V Baladu z hadrů a připravovali Kvapilovu Princeznu pampelišku. V roce 1956 byla nastudována hra Aloise Jiráska Lucerna v reţii Františka Poláčka. Hra se setkala se zaslouţeným ohlasem a měla v následujících týdnech pět repríz. Nejen klasickým divadlem ţil soubor, jak svědčí plakát, který oznamoval, ţe divadelní soubor Okresního domu osvěty v Bruntále vysílá v úterý 30. dubna 1957 ve 20 hodin televizní reportáţ s hádáním o ceny Znám já jedno krásné město. Autoři se nepřiznali, Reportéři se snad najdou, Zvukové efekty členové souboru Hudba místní posádky a ještě jiná. Technicky spolupracují další umělci, kteří si ze skromnosti nepřejí být jmenováni. Premiéru uvidíte na obrazovce v Okresním domě osvěty v Bruntále za sníţenou cenu 5Kčs splatných hned v hotovosti. (5, s. 7) První nastudovanou divadelní hrou v roce 1957 byli Naši furianti Ladislava Stroupeţnického v reţii Františka Poláčka. Hru, která měla 5 repríz, vidělo na

16 diváků. (...) Další inscenace souboru Okresního domu osvěty: Půlnoční vlak A. Rydleeho v reţii J. Vachutky, Třetí zvonění Václava Štecha r se stejným reţisérem, Hvězdy nad hradem Karla Krpaty v reţii Fr. Poláčka, pohádková revue W+V s hudbou Jaroslava Jeţka Robin zbojník pod reţijním vedením Dr. Lubomíra Valenty, Společný byt jugoslávského autora Dragutina Dobričanina s reţií MUDr. Jaroslava Strádala. Dále pak Strakonický dudák od J. K. Tyla v reţii Jaromíra Šamánka, hru P. Choinovského Základy na písku Jana Vachutky, 1958 César W. Shakespeara, reţie Josef Štěpánek. (Podle 3) ( ) od prosince 1955 do června 1957 soubor nastudoval 7 divadelních her a 1 estrádu a s reprízami bylo odehráno 38 představení s návštěvou diváků. S nastudovanými hrami se mimo Bruntál členové souboru představili divákům ve Vrbně pod Pradědem, Moravském Berouně, Moravském Kočově, Razové, Karlovci, Mnichově, Karlové Studánce, Břidličné a Široké Nivě. (5, s. 9) S rokem 1960 se soubor rozloučil hrou Jana Drdy Dalskabáty hříšná ves aneb zapomenutý čert. Za dvě nejvýznamnější a přelomové hry se povaţují Půlnoční mše Petra Kalvaše a Příliš štědrý večer Vratislava Blaţka v reţii Jaroslava Navrátila druhá zmiňovaná hra byla uvedena touto otázkou: Co chceme říci Blaţkovým textem? Co nejupřímněji všem vám, ţe: a) člověk to zní hrdě, b) člověk to není jen kartotéka, c) mládí to není jen 20 let a ţivot není a) b) c), není jednoduchý a je tím, zač stojí ţít (5, s. 14) Rok 1963 přinesl Českou bouři Karla Nového, na níţ se podílelo 28 postav a několik desítek komparsistů, dále pak komedii W. Shakespeara Veselé paničky Windsdorské. Ve zpravodaji se dále píše: Tuto část uzavřeme rokem 1965, kdy soubor Městské osvětové besedy představil hru, Ráno budeme dospělí, od francouzského autora J. L. Lacoura. (9)

17 2.3 Další divadla na území Bruntálska po roce 1945 Sbor dobrovolných hasičů (manţelé Zemanovi a pan Hanzlík) uvedl hru B. Rajské-Smolíkové Ze starých mlýnů v Nových Heřmínovech. Další jejich produkcí byla hra pro děti Pohádka o Meluzíně, kterou soubor uvedl v roce 1949 v Hasičském domě. Ve stejném roce sbor hasičů nastudoval a odehrál hru pro děti v polovině května, a to Krakonoš autorky V. Baldessari-Plumlovské opět v Hasičském domě. Na přelomu 1949/50 tamtéţ upravil prostor, kde vzniklo jeviště, a díky tomu mohl proběhnout kurz, kde se hasiči-divadelníci přiučili divadlu a do konce roku odehráli 5 pohádek pro děti. Dalšími hrami dobrovolných hasičů byly Květiny míru, pohádka Princezna se zlatou hvězdou na čele a Sirotek. (Podle 5) Dále pak Studio mladých, které zaloţila Libuše Vašková, nastudovalo hru Františka Koţíka o 7 obrazech Meluzina. V dochované recenzi se píše, ţe byl patrný elán mladých herců, kteří se vcelku dobře zhostili tak těţkého úkolu. Hra překonává vše, co doposud bylo na bruntálské dětské scéně pro děti uvedeno (5, s. 11) Libuše vašková o Studiu mladých říká: Bylo to veliké mnoţství dětských her. Vţdyť jsme hráli nejméně dvakrát ročně a těţko mohu posoudit, která hra byla nejkrásnější Jak květiny přezimovaly, Stříbrná kopýtka, Stříbrná studánka, Zbojník Muchomor, Dům kočky modroočky, nebo Meluzina od Fr. Koţíka Také Andersonova Sněhová Královna patřila mezi ty hry, které mi zůstanou v trvalé paměti. (5, s. 11) Roku 1963 se objevilo nové divadelní seskupení BRUSKA bruntálské divadlo satiry a kabaretu se svým prvním pořadem PEL-MEL-LÁSKA od A do Z. (Podle 5, s. 15) Loutkové divadlo bylo zaloţeno v roce 1945 a své působiště mělo v hostinci U Halíře. Loutky byly získávány tak, ţe kaţdý člen KSČ ţivnostník přispěl částkou 1000Kčs na jejich zakoupení. Činnost tohoto souboru byla povolena s podmínkou, ţe bude Vámi dodrţovaný program stanovený loutkářským sdruţením v Praze. (5, s. 5) Své působiště měli změnit roku 1951, kdyţ jim byla dána částka Kčs na úpravu budovy starého kina, coţ se bohuţel nedostavělo ani do roku

18 Další loutkové divadlo v Bruntále provozoval katolický spolek OREL s vedoucí Alenou Musilovou. Její kvalifikace zněla takto: Neboť dlouhá léta hraje divadlo a absolvovala loutkářský Orelský kurz v Krnově roku (5, s. 5) Avšak tyto snahy záhy skončily. Potom byl zvolen dohled okrsek Jiřího Wolkera ÚMDOČ nad ochotnickými divadelními snahami to roku V prosinci 1956 byl na území Bruntálu sečten přibliţný počet účastníků divadelních souborů. Okresní osvětový dům (56 členů), Závodní klub ČSAO Bruntál (15 čl.), divadelní soubor poţárního sboru (20 čl.), na obou školách byly dětské divadelní soubory, loutková scéna Závodního klubu Okresního průmyslového podniku. (Podle 5, s. 7-15) 2.4 Vzdělávání amatérských divadelníků v Bruntále kolem roku 1945 Na pozvánce zaslané na ONV Bruntál se píše: V neděli byl uspořádán v bruntálském besedním domě kurz pro divadelní ochotníky bruntálského okresu, kterého se účastnilo 64 osob. Přednášeli členové Jiráskova ÚMDČ V dalším programu školení byli přítomní seznamováni s vytvářením role (Hynel) scénováním, osvětlováním a oblékáním v ochotnickém divadle Vedle divadelního krouţku se v Bruntále nacházel krouţek loutkářský, recitační a baletní. Roku 1960 byl zaloţen divadelní festival Přátelství, na kterém se bruntálské soubory mohly setkávat a porovnávat úroveň výstupů. V roce 1966 se uspořádal 7. ročník festivalu Přátelství pod vedením výboru, během něhoţ se uskutečnil pedagogicko-divadelní seminář pro pedagogy, vychovatele o problematice divadla pro děti a mládeţ

19 Zde se oprávněně naskýtá otázka, proč právě ochotnické divadlo? Protoţe i přes roztříštěnost (byly postupně zaloţeny i další soubory) se jednalo o spontánní radost z národního osvobození ( ) a tradic ochotnického divadla v naší zemi. Ochotnické divadlo posilovalo potřebné národní sebevědomí v českém pohraničí a začalo zde plnit své společensko výchovné poslání ( ) nástrojem k tomu byly inscenace her J. K. Tyla, A. Jiráska ( ) hrála se Vojnarka, Maryša, Gorali, Hadrián z Římsu, Pasekáři, Mordová rokle ( ) kdy pochopitelně v oné době zde byla hrána i řada dalších her, které byly obsahově chudé a jako takové z amatérských scén postupně vymizely. (5, s. 3)

20 3 Bruntál v současnosti 3.1 Demografické statistiky Počet obyvatel vyměřený Českým statistickým úřadem (mj. viz k začátku roku 2014 na území města Bruntálu je Následné údaje dokreslují představu o současném stavu obyvatelstva z hlediska počtu obyvatel, ale i zaměstnanosti a věkového či národnostního sloţení. Vývoj počtu obyvatel Sniţování čísla u počtu obyvatel naznačuje stálý úbytek obyvatel Bruntálu. Nejčastěji odcházejí do Ostravy, Prahy, Brna, či zahraničí. Rok: počet obyvatel Bruntálu 2004: : : : : : : : : : Věkové rozloţení Počet obyvatel Bruntálu ve věku 0-14 let: (15,34%) Počet obyvatel Bruntálu ve věku let: (69,82%) Počet obyvatel Bruntálu ve věku 65 a více let: (14,84%) Nározné zobrazení rozloţení věkových skupin obyvatel Bruntálu - viz obrázek č

21 Obrázek č. 1: Národnostní sloţení Na bruntálsku stále panuje národnostní nejednotnost. S tím rozdílem, ţe sedmdesáti procentní německou příslušnost vystřídala česká. Konkrétní data vypovídají toto: Česká: 84.42%, Moravská: 7.25%, Slezská: 0.57%, Slovenská: 3.43%, Romská: 0.26%, Polská: 0.24%, Německá: 0.26%, Ruská: 0.03%, Ukrajinská: 0.12%, Vietnamská: 0.07%, Ostatní: 1.13%. Nezjištěno: 2.21%. Nározné zobrazení národnostního sloţení obyvatel Bruntálu - viz obrázek č. 2. Obrázek č. 2:

22 Průměrné mzdy podle hlavních tříd Stručný přehled uvedený níţe představuje průměrné mzdy obyvatel Bruntálu podle hlavních tříd. Rozdělení do platových tříd se děje dle pracovního zařazení vyzvětlení je podáno ve druhém přehledu. Rok 2012 Rok 2010 Rok 2008 Rok 2007 Třída 1000: Třída 2000: Třída 3000: Třída 4000: Třída 5000: Třída 6000: Třída 7000: Třída 8000: Třída 9000: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč třída 1000: pracovníci vedoucí a řídící třída 2000: pracovníci vědečtí, odborní, duševní třída 3000: technici, zdravotníci, pedagogové třída 4000: niţší administrativní třída 5000: pracovníci provozní ve sluţbách a obchodě třída 6000: dělníci v zemědělství, lesnictví třída 7000: kvalifikovaní dělníci ve výrobě třída 8000: obsluha strojů a zařízení třída 9000: pracovníci pomocní, nekvalifikovaní Strategie rozvoje obcí je podpora podnikání a investic. Vznikají tak nová pracovní místa pro obyvatele. Přičemţ dochází k paradoxu. Průměrný plat dělníka se v okrese Bruntál je Kč, přičemţ sociální dávky mohou dosáhnout téměř identické výše, coţ logicky k práci nikoho nemotivuje

23 Tradiční zemědělství, které bylo obţivou pro stovky německých starousedlíků, jejich odchodem přestalo de facto existovat, protoţe nový kolonisté ho jednoduše neovládali. Naprostou katastrofou pak byla následná centralizace a kolektivizace. Mnohdy zmizely části měst i celé vesnice, po kterých dnes zbývají jen ruiny. Spojení nehostinných přírodních podmínek a výše jmenovaných po sobě jdoucích katastrof způsobilo dnes všeobecně známou situaci Bruntálska jako kraje s největší nezaměstnaností v ČR. 23

24 3.2 Současná divadelní scéna v Bruntále Město Bruntál zřizuje své Městské divadlo, které ovšem funguje pouze jako stagiona s komerční náplní a plní tak pouze omezenou společenskou funkci. Dále však v Bruntálu existuje řada amatérských souborů: Občanské sdruţení DS Magnet Bruntál Divadelní soubor přijal staronový název Magnet (všem obyvatelům Bruntálu nostalgicky znějící) v roce Vznikl přirozeným stárnutím dětského dramatického krouţku působícího při DDM Bruntál, od roku (Podle 15) S novým názvem přešel soubor pod Městský úřad v Bruntále a Městské divadlo, kde působil do konce roku Od února 2004 bylo ustanoveno Občanské sdruţení DS MAGNET Bruntál. V současné době máme 15 stálých členů ve věku let a také při nás působí i dětský soubor, který sdruţuje malé herce od 10 do 14 let.??? (Podle 15) K jejich repertoáru patří převáţně pohádky a jarmareční představení např. Tibitanzl Minitheatro, Košilaté Epopeje, Jak Zuzanka malovala, Košilaté Epopeje, Pověst o Sovinci, Vodník Mařenka, Čarodějnický proces, Lakomá Barka, ţivý Betlém aj. Poslední zmínka o tvorbě divadla Magnet je z roku Záplata Soubor Záplata byl zaloţen roku Jeho vedoucím souboru je Ladislav Gurecký, který zastává pozici autora, reţiséra a herce. Do jejich repertoáru patří inscenace Krysař podle povídky Viktora Dyka, Fyzikové Friedricha Durrenmatta a autorská díla Zastav se, Náš domov, Půlnoční mejdan aj. Sedm jejich her bylo autorských. Soubor Záplata hrál v prostorách Městského divadla Bruntál, v roce 2013 soubor oslavil svoji desátou sezonu, ale v současnosti o sobě nedává znát. Nedramatická elipsa Soubor Nedramatická elipsa funguje pod záštitou studentského klubu na Gymnáziu Petrin. Ve svém reperotáru uvedli představení Rodrigo a jeho odraz v zrcadle, k němuţ scénář podle své povídky napsal Ondřej Ládek (český rapper Xindl X), a dále autorské 24

25 dílo Elišky Beranové s názvem Divný pohovor, aneb komu tady hráblo? Autorka Eliška Beranová, neteř reţiséra Vladimíra Morávka, se podílela i na dramaturgii a reţii inscenace. Soubor byl aktivní pouze dva roky Divadla Járy Šmitra Cimrmana Jan Šmatlák, bývalý člen souboru Záplata, zaloţil a stal se současným principálem Divadla Járy Šmitra Cimrmana ve Světlé hoře. 25

26 4 KULTURHAUS 4.1 Kulturní centrum aneb vzdělaný a zdravý národ kulturní národ Uţ v přeneseném významu slova kultura - Cultura z latin colere, pěstovat, tedy co jest pěstováno, původně označuje zemědělství. Jako metaforu jej jako první pouţívá Marcus Tulius Cicero v překladu Platonova péče o duši. (8) - Haus z německého překladu dům. Tedy nadneseně můţeme říci: Kulturhaus = dům, kde o duši bude pečováno. Kulturhaus jako místo tvorby, základna, útulek, otevřený prostor. Místo vzniku, místo umění, místo divadla, filmu, hudby a mnoha dalších. Místo setkávání, základna pro osoby i osobnosti s touhou tvořit, zkoušet a mýlit se. Místo s důrazem na tvorbu, nikoli na peníze. Výše zde jmenované je bezpochyby ideou, nedej boţe idealismem, s mnoha úskalími, jichţ jsem si plně vědoma. Současnost je obdobným projektům zcela nenakloněna. Není mi ovšem známo, ţe by jakákoli jiná doba nakloněna byla. Přesto (moţná právě proto) tato centra vznikají. Ať uţ organicky či plánovitě z vůle osvícených městských zastupitelstev, avšak především na západ od nás (New York, Amsterdam, Berlín). Nemám nejmenší iluze o osvícenosti bruntálské politické scény. Na druhou stranu nevidím nejmenší důvod, proč se o cosi takového nepokusit. Nebude to ani jednoduché, ani levné a na první pohled se to můţe zdát zcela nemoţné. Domnívám se však, ţe tato snaha je zcela legitimní. Z historie kraje totiţ vyplývá mnohé. Staleté osídlení původního německého obyvatelstva v sobě logicky neslo prvky vysoké kultury násilně zničené poválečným odsunem. Přes veškerou devastaci (fyzickou, ale hlavně duševní) lze ještě dnes nalézt stopy tradičních kulturních projevů. Bohuţel především architektonického charakteru. Z prostého součtu kulturních domů ergo Kulturhausů slouţících kultuře v téměř kaţdém, byť malém městečku, je jasně patrná nutnost potřeby původního obyvatelstva tvořit, projevovat se, sdruţovat se, společně se bavit. Těţko říct, jestli byla pro tento bohem zapomenutý kraj větší katastrofou Druhá světová válka, nebo následných čtyřicet let komunistického blahobytu. Pravděpodobně se jedná o součet obého. Přesto se dvacet let po pádu reţimu na Bruntálsku neděje nic. 26

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

Moţnosti financování přírodních zahrad

Moţnosti financování přírodních zahrad Moţnosti financování přírodních zahrad Zuzana Krpálková Operační program Ţivotní prostředí OP Ţivotní prostředí Prioritní osa 6 Zlepšení stavu přírody a krajiny Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast BRNO - divadla Datum vytvoření 27. 6. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehled brněnských divadelních scén Způsob využití Rozšíření základního učiva v

Více

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 HISTORIE LIBERCE Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s historií Liberce Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si

Více

VY_32_INOVACE_12_FILMOVÝ FESTIVAL ZLÍN_34

VY_32_INOVACE_12_FILMOVÝ FESTIVAL ZLÍN_34 VY_32_INOVACE_12_FILMOVÝ FESTIVAL ZLÍN_34 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400 Anotace:

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor: Divadelní manažerství Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

2. PŘEHLED ČINNOSTI SDRUŢENÍ V ROCE 2006 2.1. CO PŘEDCHÁZELO OBČANSKÉMU SDRUŢENÍ PIK-ART? 2.2. ČINNOST ZA ROK 2006 2.3.

2. PŘEHLED ČINNOSTI SDRUŢENÍ V ROCE 2006 2.1. CO PŘEDCHÁZELO OBČANSKÉMU SDRUŢENÍ PIK-ART? 2.2. ČINNOST ZA ROK 2006 2.3. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. O PIK-ARTU 1.1. CO JE PIK-ART 1.2. CÍLE A SMYSL PRÁCE PIK-ARTU 1.3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PRÁCE PIK-ARTU 1.4. PROSTŘEDKY A METODY K NAPLNĚNÍ CÍLŮ 2. PŘEHLED ČINNOSTI SDRUŢENÍ

Více

Sehnat dobré muzikanty je lehké, ale hrát jako orchestr, je krásné.

Sehnat dobré muzikanty je lehké, ale hrát jako orchestr, je krásné. Handicap centrum Srdce, o.p.s. Ostende 87/II Poděbrady 290 80 tel./fax.: 325 613 362 IČO: 27576612 ředitel: Mgr. Marcela Marková e-mail: hcs@sdmchotesice.cz web: www.sdmchotesice.cz bankovní spojení: Česká

Více

ORGANIZACE ZAJIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB

ORGANIZACE ZAJIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB ORGANIZACE ZAJIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB Organizační a příspěvkové organizace ÚVODEM Veřejné statky: ekonomické aktivity, které nesou společnosti větší/menší uţitek není vhodné je nechat na soukromém sektoru

Více

Vedení sekce Média v rámci 26. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Vedení sekce Média v rámci 26. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management Dokumentace bakalářského absolventského

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

TV POŘAD SRDCE REGIONU

TV POŘAD SRDCE REGIONU TV POŘAD LIBERECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOČESKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace OBČANSKÁ SPOLEČNOST Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Knihovny města Ostravy PŘEDSTAVENÍ A VYMEZENÍ REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Obsáhlý fond dokumentů o regionu a od regionálních autorů. Pořádá vzdělávací a kulturní akce, digitalizuje

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH AUTOR Ing. Jiří Králík Michalská 660 68603 Staré Město MOBIL: +420 602 704620 jirka.kralik@seznam.cz Projekt ARTEDIEM vytváří příležitost pro konkrétní

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Umělecký šéf: Jiří Honzírek. Produkce: Klára Mišunová

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Umělecký šéf: Jiří Honzírek. Produkce: Klára Mišunová ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Divadlo Feste je nezávislé profesionální divadlo. Ve svých inscenacích se zaměřuje na nejednoznačná témata společensko-politických diskusí. Jedná se o jediné nezávislé divadlo u nás, které

Více

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace představení nadace kdo jsme a co děláme jak pomáháme Nadace PROMĚNY je soukromá nezisková organizace, kterou na přelomu

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Kronika obce Nová Ves Příloha

Kronika obce Nová Ves Příloha Indikační skica Stabilního katastru obce z roku 1842, kterou pro potřeby finančního úřadu v Brandýse nad Labem v tehdejším Kouřimském kraji zhotovili adjunkt Franz Lizius a geometr Anton Matchinger. Indikační

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Co je Asociace profesionálních divadel ČR Je registrovaným zaměstnavatelským svazem Sdružuje většinu profesionálních divadel

Více

Obec Stará Červená Voda (něm. Alt Rothwasser, Alt-Rothwasser, Altrothwasser, pol. Stara Czerwona Woda) se nachází v okrese Jeseník, kraj Olomoucký.

Obec Stará Červená Voda (něm. Alt Rothwasser, Alt-Rothwasser, Altrothwasser, pol. Stara Czerwona Woda) se nachází v okrese Jeseník, kraj Olomoucký. Stará Červená Voda Identifikationsangaben Lokalita Gemeinschaft Bezirk Erdstrich Stará Červená Voda Stará Červená Voda Jeseník Olomoucký kraj Katastrální území Stará Červená Voda, Kode: 753688 GPS-Koordinaten

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Tělovýchovná rada jako poradní orgán byla zvolena na zasedání ÚR dne 1. prosince 2007. Část rady (zástupci oblastí) byla zvolena na dalším zasedání

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: 5. DATUM: 5. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Člověk a jeho

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice červen 2012 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 3/2010 ve dnech 21.

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE?

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? Praha, 16. dubna 2010 Úvod - obsah Hodnocení kvality dat mýty a realita Význam DM roste získávání nových zákazníků, i CRM K čemu se DM pouţívá? Zdroje dat: vlastní x veřejné

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Úvod výsledky za kulturní sektor jsou v této souvislosti značně ovlivněny jeho strukturou sektor kultury rozšířen

Úvod výsledky za kulturní sektor jsou v této souvislosti značně ovlivněny jeho strukturou sektor kultury rozšířen Úvod Satelitní účet kultury ČR (dále také účet kultury ) byl, v návaznosti na úkol vyplývající z usnesení vlády ČR č.1452 z roku 2008, poprvé v ověřovacím provedení zpracován za referenční rok 2009 1.

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Venkov 2011 Workshop C: Zemědělství a životní prostředí

Venkov 2011 Workshop C: Zemědělství a životní prostředí Národní konference Venkov 2011 Workshop C: Zemědělství a životní prostředí Národní konference VENKOV 2011 Panelisté: Ing. Josef Stehlík, poradce ministra zeměděl., předseda ASZ ČR Bc. Roman Scharf, zástupce

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

MIGRACE VIETNAMCŮ DO ČESKÉ REPUBLIKY A JEJICH POZICE NA PRACOVNÍM TRHU

MIGRACE VIETNAMCŮ DO ČESKÉ REPUBLIKY A JEJICH POZICE NA PRACOVNÍM TRHU MIGRACE VIETNAMCŮ DO ČESKÉ REPUBLIKY A JEJICH POZICE NA PRACOVNÍM TRHU I N G. Š Á R K A P R Á T R N D R. J A N A K O U Ř I L O V Á, P H. D. ÚVOD Migrace je pokládána za jednu z nejvýznamnějších globálních

Více

HVĚZDONICE 56, CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, Benešov

HVĚZDONICE 56, CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, Benešov HVĚZDONICE 56, 257 24 CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov Zápis č. 1/2011 výboru ze zasedání svazku obcí Malé Posázaví dne 8. 2. 2011 v 15 hodin - Čtyřkoly Program

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. - Kultura k Programovému dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí (dále jen Program nebo programový

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ŢIVOT LIFE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ŢIVOT LIFE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR KRESBY A GRAFIKY STUDIO OF DRAWING AND PRINTMAKING ŢIVOT LIFE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR

Více

Veřejné diskuze o kultuře a jejich problémech ve městě: open space / platforma pro dialog skrz kultrurní obcí, městskou samosprávou a veřejností

Veřejné diskuze o kultuře a jejich problémech ve městě: open space / platforma pro dialog skrz kultrurní obcí, městskou samosprávou a veřejností Projekt Platforma nezřizované kultury v Českých Budějovicích: Rok realizace projektu 2012 Hlavní aktivity projektu: Festivalový koncept SLAVIE ožije: festival místní spolkové a nezřizované kultury v Českých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

PREZENTACE VÝSLEDKŮ PROJEKTU

PREZENTACE VÝSLEDKŮ PROJEKTU PREZENTACE VÝSLEDKŮ PROJEKTU EKONOM - nové formy výuky ekonomických odborných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.0170 v rámci semináře Výměna zkušeností s realizací projektu OPVK PRAHA 6. února 2014 1 Stručné

Více

Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký residenční pobyt v Kapli Nečtiny. Termín residence: 12. 30. září 2012

Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký residenční pobyt v Kapli Nečtiny. Termín residence: 12. 30. září 2012 Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký residenční pobyt v Kapli Nečtiny Termín residence: 12. 30. září 2012 Země, z nichž se mohou residenti hlásit: ČR, Slovensko, Německo, Polsko, Rakousko

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Prezentace filmového projektu VTEŘINA

Prezentace filmového projektu VTEŘINA Prezentace filmového projektu VTEŘINA O autorovi projektu Jméno: Roman Manda Studium: 1. ročník kombinovaného studia oboru Divadlo a výchova na JAMU v Brně Profese: Vyučující na Pedagogickém lyceu na SŠ

Více

DOTAČNÍ INFO K OPŽP. PO1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

DOTAČNÍ INFO K OPŽP. PO1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní DOTAČNÍ INFO K 15. 9. 2016 OPŽP Výzva č. 38 SC 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Datum vytvoření 1.9.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Česká divadelní ocenění Čtvrtý Nejznámější česká divadelní ocenění Práce v divadelním

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010

yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010 yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010 Obsah O yourchance o.p.s.... 3 Hodnoty společnosti yourchance o.p.s.... 3 Základní údaje o společnosti... 3 Organizační struktura společnosti... 3 Správní rada...

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum fabrika projekt, který

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2 Plzeň 2015 ve spolupráci s Košice 2013 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar Termín rezidence: 23. července 21. září 2013 Počet účastníků rezidence: 2 Profil

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Projekty v roce 2009

Projekty v roce 2009 Projekty v roce 2009 Popis obrazu / Bildbeschreibung (Identita 2) Osmdesátdevět Trenažér jedné revoluce (Identita 3) Marie Restituta / Nemocnice na kraji Říše (Identita 5) Be Free! - Divadlo etnické čistky

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_5 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků PROGRAM MLÁDEŽ V ČR HODNOCENÍ 2002 AKCE 1 MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY MLÁDEŽE Priority ČNA pro podávané v rámci Akce 1 byly pro rok 2002 stanoveny následovně: 1. podpora multilaterálních mládežnických výměn, propagace

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi a realitou Benjamin Fragner Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze

průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi a realitou Benjamin Fragner Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi a realitou Benjamin Fragner Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi a realitou Příspěvky konference v mnohém

Více