Městský úřad Sedlec-Prčice, foto a. v. Na chodbě před ředitelnou školy bylo rušno, foto A. Valsová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Sedlec-Prčice, foto a. v. Na chodbě před ředitelnou školy bylo rušno, foto A. Valsová"

Transkript

1 M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 274 únor 2013 Počet obyvatel města o jednoho klesl Matrika vydala počátkem ledna statistiku počtu obyvatel města Sedlec-Prčice. K bylo v Sedlci-Prčici trvale hlášeno celkem 2803 obyvatel, z toho bylo 1403 mužů a 1395 žen. V období od do se narodilo 22 nových občánků a přihlásilo se k nám 65 občanů. Oproti tomu zemřelo 24 občanů a odhlásilo se 64, počet obyvatel tak v roce 2012 od předchozího roku o jednoho občana klesl. Samozřejmě že tyto údaje se zčásti liší od skutečnosti. U některých občanů trvalé bydliště z nejrůznějších důvodů nekoresponduje s místem, kde skutečně trvale žijí. Přesná evidence počtu obyvatel je přesto velice důležitá hned z několika důvodů. Z jakých, na to se už ptám starostky města Miroslavy Jeřábkové. Asi tím nejpádnějším důvodem jsou daňové příjmy dle zákona o rozpočtovém určení daní. Při výpočtu částky pro jednotlivé obce se vychází právě z počtu obyvatel. Na každého obyvatele Sedlce-Prčice vychází dle aktualizované novely o rozpočtovém určení daní částka cca Kč, ale ve skutečnosti bude zřejmě tato částka o něco nižší, Městský úřad Sedlec-Prčice, foto a. v. protože přepočet je daný celkovým výběrem daní ve státě daň z přidané hodnoty, daň z příjmu fyzických a právnických osob atd., které se následně v procentuálním poměru dělí mezi obce. Dále je počet obyvatel nutný například pro výpočet poplatku za systém shromažďování, sběru, svozu, přepravy a ukládání odpadů a výpočet produkce odpadů na jednoho obyvatele nebo v souvislosti s pitnou a odpadní vodou pro určení spotřeby vody na obyvatele. Podle počtu obyvatel hradíme příspěvky za dopravní obslužnost, za členství v jednotlivých sdruženích obcí, ve spolcích Počet obyvatel je samozřejmě nezbytný údaj pro statistiky a v samém základu je podkladem pro přiznání statutu městyse či města. Jistě bychom našli i další případy, kdy je nám statistika potřebná. Vždyť jak říká klasik: Statistika nuda je, má však přesné údaje Podíváme-li se na tabulku č. 1 (str. 3), která znázorňuje počet obyvatel během posledních třinácti let, můžeme zjistit, že letošní stav je druhý nejnižší od roku Méně nás bylo už jen v roce pokračování na str. 3 Dnes jsou ještě předškoláci, v září už ale půjdou do školy Ve středu 23. ledna se v Základní škole Sedlec-Prčice konal zápis dětí do první třídy. Celkem se přišlo zapsat 29 dětí, ne všechny ale v září do školy nastoupí. Zároveň sledujeme, zda jsou praváci nebo leváci. Děti dokreslují a napodobují tvary a na závěr nakreslí postavu. Při rozhovoru s dětmi posuzujeme jejich výslovnost. Ta se, bohužel, poslední dobou velice zhoršila, což je velice závažný problém, když dítě neumí vyslovovat hlásky, nedokáže je pak ani pokračování na str. 10 Na prvním dojmu nejvíce záleží, to v sedlecké škole dobře vědí, a proto se učitelé i žáci snaží v den zápisu pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče připravit pohádkové uvítání. I letos na ně na chodbě školy čekala řada pohádkových bytostí ježibaba s ježidědkem, Pat a Mat, princezny, veverky, veselí klauni i vodníci a děti si s nimi formou her mohly vyzkoušet postřeh, zručnost i tělesnou zdatnost. A zatímco si někteří předškoláci na chodbách ještě hráli, jiní už ve sborovně absolvovali svůj vůbec první rozhovor s některou ze zkušených učitelek, které zápisy s dětmi vedly. Jedné z nich, Zdeny Katrlíkové, jsem se zeptala, co vše se při zápisu hodnotí. Formou jednoduchých testů sledujeme, zda děti znají barvy a jestli umí přiřadit počet počítat na prstech do pěti by už měly umět všechny. Koukáme se také, jak drží tužku, to je nesmírně důležité, protože špatné návyky se později jen těžko napravují. Na chodbě před ředitelnou školy bylo rušno, foto A. Valsová Tříkrálovou sbírku podpořil i koncert v kostele sv. Jeronýma Na samém začátku roku 2013, od 3. do 6. ledna, probíhala v Sedlci-Prčici a jeho širším okolí Tříkrálová sbírka, kterou organizovala Římskokatolická farnost Sedlec-Prčice. Její součástí byl i Tříkrálový koncert, který se konal v pátek 4. ledna v kostele sv. Jeronýma v Sedlci. Celkem se podařilo v Sedlci- -Prčici a okolí vybrat částku korun, která půjde na dobročinné účely. Již potřinácté vyšli počátkem ledna do ulic měst a obcí koledníci Tříkrálové sbírky, aby popřáli šťastný nový rok a poprosili o příspěvek na pomoc těm, kteří si sami pomoci nemohou nebo neumějí. Pražská arcidiecéze, jejíž součástí je i sedlecko-prčická farnost, se na tomto projektu podílí již několik let. Diecézním záměrem pro letošní rok pokračování na str. 4 V tomto čísle najdete: Miloš Zeman vyhrál i u nás...4 Valná hromada hasičů...5 Václav Vrána o nominaci na titul Zasloužilý hasič mu nikdo neřekl...5 Fikaři se pochlubí Hrobkou s vyhlídkou... 8 Od zimní olympiády neodradil ani mráz.. 13 VZP také v Sedlci-Prčici...15

2 INFORMACE Z RADNICE O čem jednala rada města Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání ze dne Rozhodla: že Město Sedlec-Prčice, v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, požádá o zasílání příjmů ze sdílených daní na dosavadní účet vedený u České spořitelny, a.s. V případě přijetí dotací z národních zdrojů bude zřízení povinného účtu u ČNB řešeno individuálně že Město Sedlec-Prčice, v souladu s novelou zákona o dani z přidané hodnoty účinnou od , zůstane i nadále čtvrtletním plátcem DPH Schválila: poskytnutí upomínkových předmětů Města Sedlec-Prčice v hodnotě max. 600 Kč vč. DPH jednotlivým organizacím při konání společenských akcí plesů úpravu směrnice o finanční kontrole v souladu s platnou legislativou úpravu vnitřní směrnice o DPH v souladu s platnou legislativou směrnici o zásadách hospodaření s majetkem města a stanovila finanční hranice pro jeho zatřídění smlouvu o účinkování Divadelního spolku Fikar z Nadějkova dne na představení Hrobka s vyhlídkou, vstupné 70 Kč/osoba smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za účelem rozšíření veřejného osvětlení v osadě Měšetice na stavbou dotčeném pozemku parc. č. 679/2 v k.ú. Měšetice, silnice II/120, ve vlastnictví Středočeského kraje, za jednorázovou úhradu Kč + příslušná sazba DPH a podmínky vypořádání zálohy po dokončení stavby ukončení nájemního vztahu mezi Městem Sedlec-Prčice a nájemcem bytu v čp. 325, Školní ul., Sedlec, dohodou k přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou v Sedlci a uzavření nájemní smlouvy s účinností od za podmínek: doba neurčitá, nájemné 45 Kč/m 2 /měsíc + zálohy, nárok na využívání sociálních služeb úpravu rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok 2012 č. 15 zvýšení příjmové části o Kč, zvýšení výdajové části o Kč podklady, termíny a postup při výběrovém řízení veřejná zakázka na služby: Svoz, sběr a odstranění směsného komunálního odpadu ze správního území Města Sedlec-Prčice smlouvu se společností OSA na hudební doprovody během promítání audiovizuálních děl v kině Sedlec-Prčice připojení nemovitosti čp. 6, nám. 7. května, Sedlec-Prčice na městskou kanalizaci za splnění podmínek provozovatele kanalizační sítě (Služby Sedlec-Prčice, s.r.o.), kterému bude žádost postoupena Jednala: o žádosti na odkoupení částí pozemků parc. č. 968/4 a parc. č. 962, k. ú. Divišovice, obec Sedlec Prčice Stanovila: výši stravného při pracovních cestách zaměstnanců Města Sedlec-Prčice: pracovní cesta 5-12 hod = 75 Kč, pracovní cesta hod. = 100 Kč a pracovní cesta delší než 18 hod. = 160 Kč. Ostatní náležitosti cestovních náhrad budou vypláceny v souladu s platnou vyhláškou Vzala na vědomí: informace tajemnice o aktuálních změnách v oblasti účetnictví a financí v roce 2013 pro obce a města vyúčtování finančního příspěvku Kč poskytnutého v roce 2012 společnosti Český Merán, o.p.s. informace z Krajského úřadu Středočeského kraje k Plánu odpadového hospodářství Města Sedlec-Prčice informace starostky týkající se schválené směny pozemků mezi Městem Sedlec-Prčice a vlastníky pozemků v k.ú. Prčice Zamítla: žádost o finanční podporu regionální turistiky a propagace regionu Příbramska formou investice do publikace ve výši 5-10 tisíc Kč. Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání ze dne Schválila: finanční příspěvek společnosti Ochrana fauny ČR, o.s., ve výši Kč z rozpočtu města na rok 2013 smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení vedení, zajištění oprav a údržby kanalizace na pozemku parc. č. 42/5 v k. ú. Prčice, za jednorázovou úhradu v celkové výši Kč včetně DPH výměnu oken v hasičské zbrojnici v Divišovicích dle předložené nabídky firmy Nedroplast, s.r.o., ze dne a úhradu ceny ve výši Kč vč. DPH z kapitoly rozpočtu - údržba obecního majetku smlouvu o výpůjčce majetku v celkové hodnotě Kč mezi Městem Sedlec-Prčice a Základní školou a Mateřskou školou Sedlec-Prčice, příspěvkovou organizací, na dobu určitou do poskytnutí sponzorských darů účastníkům sedmého ročníku štafetového běhu Corpus Dominy 2013, který proběhne dne Doporučila: zveřejnit záměr výpůjčky pozemků parc. č. 194/7, parc. č. 194/8 a parc. č. 194/5, k. ú. Šanovice zapojení žáků Základní školy a Mateřské školy Sedlec-Prčice do štafetového běhu Corpus Dominy 2013 na území města Sedlec-Prčice informovat zastupitele o založení subjektu Toulava, o.p.s., její činnosti a žádosti o vstup Města Sedlec-Prčice do uvedené společnosti Informujeme naše občany o výši a termínech splatnosti místních poplatků na rok 2013: Místní poplatek za odvoz domovního odpadu je stanoven ve výši: 600 Kč za dospělou osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu 400 Kč za dítě do 16 let, studující osoby do 26 let věku (u studentů nutno doložit potvrzením o studiu) přihlášené v obci k trvalému pobytu 600 Kč za stavby určené k rekreaci a nemovitosti, kde není hlášena osoba k trvalému pobytu Pověřila: starostku jednat s projektantem a zástupcem společnosti ČEZ, a.s., o finanční náhradě za zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou Šanovice, knn pro parc. č. 49/12-17 a požadavkem Města Sedlec-Prčice na souběžné rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě Odložila: rozhodnutí o Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., spočívajícího v umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy u stavby Šanovice, knn pro parc. č. 49/12-17 Vydala: pověření pro organizátory Pochodu Praha-Prčice k organizaci záboru veřejného prostranství při konání tradičního Pochodu Praha-Prčice na dny , zábor veřejného prostranství bude zpoplatněn dle platné obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 souhlasné stanovisko ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení ke stavbě Šanovice, knn pro parc. č. 49/12-17 vyjádření k sítím ve vlastnictví Města stavba označená Šanovice, knn pro parc. č. 49/12-17 stanovisko Města jako vlastníka stavbou dotčených pozemků parc. č. 22 a parc. 202/1 v k. ú. Šanovice Vzala na vědomí: finanční zprávu o hospodaření hasičského okrsku Sedlec-Prčice za rok 2012 sdělení ředitele školy o zápisu žáků do první třídy informace starostky o činnosti a působnosti subjektu Toulava, obecně prospěšné společnosti. MěÚ Sedlec-Prčice Městská knihovna se stěhuje Městská knihovna Sedlec-Prčice upozorňuje své čtenáře, že ve dnech až bude z důvodu stěhování uzavřena. Od bude otevřena v provizorních prostorách v ulici Školní čp. 325 (v budově školních bytů vedle ZŠ). Případné dotazy zodpovíme na tel. čísle , příp. u: -prcice.cz. Děkujeme za pochopení. Alena Lukašíková knihovnice Nenechávejte platbu místních poplatků na poslední chvíli Poplatky za psa jsou dle platných sazeb: 80 Kč pro psa chovaného na osadách 100 Kč pro psa chovaného ve městě Sedlec- -Prčice 250 Kč za psa chovaného v bytovém domě. Poplatky hraďte na pokladně MěÚ Sedlec-Prčice. Všechny poplatky jsou splatné k Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků obecní úřad navýší o procenta z prodlení. Jitka Pišková pokladna MěÚ Sedlec-Prčice 2 strana Náš domov číslo 274, únor 2013

3 Z REGIONU Počet obyvatel města o jednoho klesl Tabulka č. 1 údaje o počtu obyvatel města Sedlec-Prčice od roku 2001 do roku Data jsou platná vždy k konkrétního roku Rok Muži Ženy Celkem dokončení ze str Z tabulky také vyčteme, že od loňského roku je nás sice o jednoho méně, ale mohou za to ženy, jejich počet klesl o dvě, kdežto muži naopak o jednoho přibyli. Z další tabulky pak vyčteme, kolik obyvatel je trvale hlášeno v které osadě či městské části. Samozřejmě nejvíce lidí žije v Sedlci Druhá nejlidnatější je Prčice 510. Následují pak Přestavlky 131 obyvatel, Měšetice 123, Kvasejovice 107, Vrchotice 78, Divišovice 73, Chotětice 69, Sušetice 66, Uhřice 63 atd. Tabulka č. 2 údaje o počtu obyvatel v jednotlivých osadách města Sedlec-Prčice k Osada Počet mužů Počet žen Celkem Bolechovice Bolešín Božetín Chotětice Divišovice Dvorce Jetřichovice Kvasejovice Kvašťov Lidkovice Malkovice Matějov Měšetice Osada Počet mužů Počet žen Celkem Monín Mrákotice Myslkov Náhlík Násilov Nové Dvory Prčice Přestavlky Rohov Sedlec Staré Mitrovice Stuchanov Sušetice Šanovice Uhřice Včelákova Lhota Veletín Víska Vozerovice Vrchotice Záběhlice Záhoří a Kozinec Moninec Celkem Alice Valsová, zdroj: Hana Kratochvílová - matrikářka města Volba prezidenta ČR Miloš Zeman vyhrál i u nás Jen co jsme se stačili v novém roce trochu rozkoukat, už tu byla jedna z nejdůležitějších událostí roku volba prezidenta republiky. Poprvé se volební místnosti otevřely 10. a 11. ledna, ale už v prvním kole bylo zřejmé, že se k volebním urnám budeme muset vydat ještě jednou, žádný z devíti kandidátů v prvním kole neobdržel potřebnou nadpoloviční většinu. Druhé kolo voleb se konalo o čtrnáct dnů později, 25. a 26. ledna. Jak nakonec historicky první přímá volba hlavy státu dopadla a že českým prezidentem pro příštích pět let bude Miloš Zeman, už v tuto chvíli víme, ale můžeme se podívat, jak jsme tento výsledek ovlivnili my voliči ze Sedlce-Prčice. První kolo volby prezidenta: Na území volebního obvodu Sedlec-Prčice se volilo v 10 volebních okrscích a z celkového počtu oprávněných voličů se tu voleb zúčastnilo voličů. To představovalo 67,09% účast. Avšak ne všichni voliči, kteří k volebním urnám přišli, do nich vhodili platný hlas. I v tak jednoduchých volbách, jako byly ty prezidentské, se našli tací, kteří do obálky vložili dva a více lístků najednou, i tací, kteří zřejmě úmyslně svůj volební lístek přetrhli. Celkem bylo v deseti volebních okrscích volebního obvodu Sedlec-Prčice napočteno 5 neplatných hlasů, z toho hned dva v Prčici. Z následující tabulky vyplývá, jak jste své sympatie mezi jednotlivé kandidáty rozdělili. Nejvíce hlasů obdržel Miloš Zeman (365), o pouhých 29 hlasů méně pak obdržel Karel Schwarzenberg (336). Na třetím místě skončil Jan Fischer (288) a na čtvrtém místě Jiří Dienstbier (274). Toto rozdělení hlasů koresponduje i s celostátními výsledky voleb. Nejméně hlasů jste udělili Taťaně Fischerové (27) a Přemyslu Sobotkovi (38). Jana Bobošíková, která v celorepublikovém výsledku zaujala poslední místo, získala 48 sympatizantů a zaujala celkově až 3. místo od konce. Kandidát 1. kolo číslo Příjmení, jméno hlasy % 1 Roithová Zuzana 86 5,50 2 Fischer Jan ,42 3 Bobošíková Jana 48 3,07 4 Fischerová Taťana 27 1,72 5 Sobotka Přemysl 38 2, Zeman Miloš ,35 7 Franz Vladimír 101 6,46 8 Dienstbier Jiří , Schwarzenberg Karel ,49 Ne ve všech okrscích však zvítězil Miloš Zeman. Kupříkladu v Sedlci, v Prčici, v Divišovicích nebo v Kvasejovicích vám byl v prvním kole bližší Karel Schwarzenberg a v Měšeticích jejich souboj dopadl nerozhodně. V prvním kole překročila v Prčici volební účast 70% Zcela podle očekávání zaznamenalo první kolo volby prezidenta velký zájem voličů. Celorepublikově dosáhla volební účast 61,31% (pro politology trochu zklamání), ale Sedlec-Prčice se svou více jak 67% účastí tento průměr výrazně překročil. Hned ve dvou našich okrscích volební účast překročila dokonce 70% hranici. Bylo to ve volebním okrsku č. 9 ve Vrchoticích, kde zaznamenali 73,33% účast, a na infocentru v Prčici volební okrsek č. 2 (70,02%). Těsně pod 70% se dostal volební okrsek č. 1 Sedlec (69,06%). Druhé kolo volby prezidenta: Druhé kolo, které se konalo o čtrnáct dní později, mělo již svá specifika. Předcházela mu vyhrocená volební kampaň, sympatie slavných osobností se přidávaly na jednu i druhou stranu a média na nás valila tuny informací. Výsledek byl ale do poslední chvíle nejistý a průzkumy dávaly šanci oběma kandidátům. Až voliči rozhodli. A rozhodli pro Miloše Zemana. V našem okrsku mu dalo hlas celkem 765 pokračování na str. 4 číslo 274, únor 2013 Náš domov 3 strana

4 Z REGIONU pokračování ze str. 3 voličů (53, 6%), Karel Schwarzenberg si naklonil pouze 662 voličů (46,39%). Podle očekávání byla volební účast ve druhém kole o něco málo nižší než v kole prvním. K urnám přišlo ve volebním obvodu Sedlec-Prčice už jen 61,02% voličů a zvýšil se také počet neplatných hlasů 15. Velmi často voliči do obálky nevhodili ani jeden hlasovací lístek nebo naopak vhodili oba dva. Našly se ale i svérázné vzkazy, skončily zapečetěné ve volební dokumentaci a adresáti je zřejmě nikdy neuvidí. Podíváme-li se na volební účast v jednotlivých okrscích, pak nejvyšší účast v druhém kole opět zaznamenali ve Vrchoticích (71,70%), pouze zde opět překročili hranici 70%. Druhá nejvyšší účast byla v Nových Dvorech (66,67%), třetí v Prčici (63,03%). Naopak nejnižší účast měli v Uhřicích, kam přišlo pouze 53,08% voličů. Specifikem druhého kola voleb byla také kauza s údajnými falešnými voličskými průkazy. Volební komise proto musely dávat zvláště bedlivý pozor na to, kdo na voličský průkaz přichází volit a zda je jeho doklad pravý. Nakonec šlo ale jen o planý poplach. I když se i v našem volebním obvodu na voličské průkazy volilo, a dost v každém volebním okrsku alespoň jeden zaznamenali byly všechny průkazy platné a k žádnému incidentu nedošlo. Jak sem již uvedla, volební klání v Sedlci-Prčici vyhrál Miloš Zeman, nevyhrál ale ve všech volebních okrscích. V okrsku č. 4 Kvasejovice dostal více hlasů jeho soupeř Karel Schwarzenberg, konkrétně 43:38 hlasům. Více sympatizantů našel i ve volebním okrsku č. 10 v Jetřichovicích, kde pro něj hlasovalo 18 voličů proti 15 pro Miloše Zemana. Miloš Zeman si naopak největší vítězství připsal ve Vrchoticích 54:10 hlasům. A velice těsně, o pouhé 4 hlasy, pak zvítězil i v Prčici (142:138). Alice Valsová, zdroj stránky ČSÚ Nedělní odpoledne pro rodiny probíhají již čtvrtým rokem Od roku 2008 pořádají farnosti Sedlec-Prčice a Sedlčany pravidelně pětkrát do roka přednášky na zajímavá témata s názvem Nedělní odpoledne pro rodiny (NOPR). Konají se v prostorách ZUŠ Sedlec-Prčice a jsou určeny pro širokou veřejnost, nejen rodinám s dětmi. V minulém roce přijela např. Věra Luxová přednášet na téma občanská angažovanost, Dita Boudová hovořila o etické výchově, vojenský kaplan P. Miroslav Jordánek o misi v Afghánistánu. Zatím poslední přednáška, která se konala v neděli , se věnovala velice potřebnému a stále aktuálnějšímu tématu jak pomoci svým blízkým důstojně prožít konec života. O své zkušenosti se podělily dvě organizátorky a zřizovatelky mobilního hospice v Táboře. Před několika lety jsem se dozvěděl, že v České republice vznikl první hospic. Zpočátku jsem zcela přesně nevěděl, o čem je řeč, a proto jsem se o toto téma začal více zajímat. Zjistil jsem, že se jedná o zařízení, které se snaží lidským a osobním přístupem pečovat o těžce nemocné lidi a jejich rodiny, a to buď přímo v hospicích, nebo prostřednictvím mobilních hospiců v domovech nemocných. Myslím si, že se jedná o velmi záslužnou činnost, protože myšlenkou hospicu je zdůraznění daru života i ve vážné nemoci, reagoval na přednášku jeden z jejích účastníků, pan Leoš Stárek z Olbramovic. Příští NOPR se bude konat v neděli 3. března 2013 od 14 hodin, opět v sedlecké ZUŠ, a bude na téma Počítač a my, počítač a naše děti slouží počítač nám, nebo my jemu? Každý, kdo by chtěl dostávat podrobnější informace o chystaných besedách přímo na svůj , může si o ně napsat na adresu: Míra Novák organizátor NOPR Tříkrálovou sbírku podpořil i koncert v kostele sv. Jeronýma Tři králové se poklonili Ježíškovi dokončení ze str. 1 bylo podpořit pobytové služby seniorů v Domově seniorů v Mukařově, azylové bydlení pro seniory v Karlíně a péči o lidi s Alzheimerovou nemocí. Tak jako na mnoha jiných místech naší republiky, i v Sedlci-Prčici se na podporu Tříkrálové sbírky konal koncert. V pátek 4. ledna si zaplněný kostel sv. Jeronýma v Sedlci vyslechl díla barokních skladatelů i známé vánoční koledy v podání varhaníka Václava Vály a hráče na trubku Jana Vernera. Na závěr koncertu přišli do chrámu Tři králové, kteří od všech lidí dobré vůle vybrali příspěvky do Tříkrálové sbírky. O průvodní slovo se postaral administrátor sedlecké farnosti P. František Masařík, který mimo jiné řekl: S překvapením jsem ve slovníku Wikipedie zjistil, že francouzské Pour féliciter, tedy naše PF objevující se snad na všech vánočních a novoročních přáních, se ve Francii nepoužívá. Je to do jisté míry naše středoevropské specifikum. Proč tedy nepoužíváme zkratku PŠ, tedy pro štěstí? Ať už je to jakkoli, štěstí si vzájemně přejeme. Je ale faktem, že štěstí samo o sobě je poněkud neurčitý pojem. Co lze ale s radostí říci, že již více než deset let hned na začátku nového roku právě křesťané něco pro skutečné štěstí dělají! Učinit šťastnými lidi kolem sebe se pokouší docela jasně a hlavně prakticky projekt Tříkrálové sbírky. Letošní sbírka se v Sedlci-Prčici a jeho širším okolí konala od 3. do 6. ledna Již tradičně při její organizaci pomáhala řada dobrovolníků, kterým se podařilo vybrat Kč. V oběhu bylo celkem osm kasiček a zde je přehled toho, jak se kde naplnily: Vrchotice a okolí Kč, Červený Újezd Kč, Prčice Kč, Sedlec, číslo kasičky Kč, Sedlec, číslo kasičky Kč (včetně peněz vybraných při koncertu), Kvasejovice a okolí Kč a dvě kasičky použité pouze při koncertu v kostele sv. Jeronýma Kč a Kč. Protože kasička číslo 5 kolovala jak v Sedlci, tak i následně v kostele, nelze přesně určit částku vybranou mezi posluchači koncertu. Kasičky byly do poslední chvíle zapečetěné. Můžeme pouze odhadovat, že výtěžek koncertu byl vyšší než 7 tisíc korun, a to je pěkné. Chtěl bych touto cestou poděkovat těm, kteří se nebáli zazvonit na vaše dveře a obětovali svůj čas k této nelehké službě. Vám, kdo jste je přijali a přispěli jste, a v neposlední řadě také trpělivé paní Typtové, která za město vyřizovala formality nezbytné k vedení veřejné sbírky a pomáhala s počítáním vybraných peněz. Mé poděkování patří i panu Novákovi za jeho tichou a nepostradatelnou službu, říká závěrem P. František Masařík. Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka proběhla. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. V roce 2012 se díky štědrým dárcům vybrala dosud rekordní částka přes 75 milionů korun. red. Kašpar, Melichar a Baltasar v kostele sv. Jeronýma v Sedlci, foto A. Valsová 4 strana Náš domov číslo 274, únor 2013

5 SPOLKY Rekonstrukce hasičských zbrojnic, balónky štěstí i účast hasičů na tryzně, to vše řešila valná hromada hasičů V neděli 13. ledna se na své valné hromadě sešli zástupci dobrovolných hasičských sborů sdružených v okrsku Sedlec-Prčice. Hosty valné hromady byli starostka města Sedlec-Prčice paní Miroslava Jeřábková a člen výkonného výboru a vedoucí okresní rady velitelů Zdeněk Dvořák. Řízení valné hromady se ujal Ladislav Davídek. Valná hromada hasičů okrsku Sedlec-Prčice, foto A. Valsová O nominaci na titul Zasloužilý hasič mu nikdo neřekl, mělo to být překvapení Dlouholetý člen SDH Sedlec Václav Vrána převzal 8. listopadu 2012 v Přibyslavi z rukou starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Karla Richtera čestný titul Zasloužilý hasič. V současné době je jediným nositelem tohoto významného ocenění v okrsku Sedlec-Prčice. Jak ale Václav Vrána podotýká, toto vyznamenání není oceněním práce jen jeho samotného, ale i všech kamarádů a bratrů hasičů, se kterými během 65 let, co je členem hasičského hnutí, spolupracoval. V úvodu zasedání delegáti uctili památku zesnulých bratrů. Následovala zpráva pokladníka a zpráva revizní komise. Pak se slova ujal starosta okrsku Josef Zavadil, který přítomné delegáty seznámil s hodnocením činnosti okrsku za rok Jak z jeho zprávy vyplynulo, rok 2012 byl opět velmi bohatý na nejrůznější akce. Spolkový život se rozjel bezprostředně po začátku roku. Už 15. ledna se konala výroční valná hromada okrsku a krátce nato, 17. ledna, odstartovala soutěž Požární ochrana očima dětí, 25. února proběhlo školení vedoucích mládeže, 17. března se konalo školení velitelů v Jizbici a 17. března školení preventářů v Petroupimi. Jaro pokračovalo 14. dubna námětovým cvičením okrsku v Uhřicích a 23. dubna vyhodnocením soutěže Požární ochrana očima dětí. 25. dubna pořádal Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje ve spolupráci s leteckou záchrannou službou a Policií ČR výcvik záchranářů ve SKI areálu Monínec. 12. května proběhla okrsková soutěž požárních družstev v Přestavlkách a ve dnech června okresní soutěž požárních družstev ve Vlašimi. Na podzim, 6. října, se v Kvasejovicích ještě konal závod požárnické všestrannosti a 8. listopadu převzal člen SDH Sedlec Václav Vrána v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi z rukou starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Karla Richtera čestný titul Zasloužilý hasič. Je v současné době jediným nositelem tohoto významného ocenění v okrsku. V roce 2012 oslavil SDH Bolechovice 75 let od založení a SDH Sedlec již 135 let své činnosti. Josef Zavadil dále nastínil, co se připravuje v roce letošním. Například 4. května bude SDH Sedlec hostit účastníky okresního kola soutěže Plamen. V květnu by mělo také proběhnout okrskové kolo hasičské soutěže (hostitelem měl být SDH Divišovice, ale protože ještě nemá dokončeno zázemí, vzdal se pořadatelství ve prospěch SDH Prčice). Připravuje se také námětové cvičení okrsku nebo školení strojníků. Nejvýznamnější událostí roku by pak měla být chystaná oslava 110. výročí založení sedlecké župy, v jejímž rámci by mělo proběhnout také setkání sborů. V následující diskusi se postupně vystřídali zástupci všech zastoupených sborů. Ve svých zprávách zhodnotili práci za uplynulý rok, vyzdvihli úspěchy, ale připomněli také potíže, se kterými se při své činnosti potýkají. Starostka města ve svém diskusním příspěvku poděkovala všem sborům za jejich obětavou a časově náročnou práci, za pomoc při údržbě obecního majetku, veřejných prostranství i za kulturní, sportovní a společenskou angažovanost. Zmínila také finanční podporu, kterou Město Sedlec-Prčice vyčlenilo z městského rozpočtu na činnost okrsku. Pro letošní rok bude činit 150 tisíc korun. Vedle toho je vyčleněno dalších 40 Hasičem se stal v r oce 1948 v místě svého rodiště, tedy v Kvasejovicích. Byl jsem tehdy dorostenec, ale to víte, naše vybavení, to nebylo jako dneska. Měli jsme jen starou stříkačku, čtyřkolku tisíc korun pro SDH Prčice na opravu hasičského auta a 60 tisíc korun na úpravu prostranství za hasičskou zbrojnicí v Prčici a další prostředky na dokončení oprav hasičských zbrojnic v Divišovicích, Uhřicích a Šanovicích. Město rovněž finančně podpoří jednotku JPO II Sedlec a bude se podílet i na přípravě plánovaného setkání sborů při oslavách 110. výročí založení sedlecké župy. Na závěr starostka popřála všem dobrovolným hasičům mnoho zdraví a úspěšný rok. Další host valné hromady, Zdeněk Dvořák, pozdravil všechny delegáty a spolu se starostkou města předal veliteli okrsku Medaili svatého Floriána jako ocenění za jeho dlouholetou práci v OSH Benešov i v okrsku Sedlec-Prčice. Původně měl být na této hromadě přítomen také čerstvý držitel titulu Zasloužilý hasič, pan Václav Vrána. Pro nemoc se ale omluvil a ke gratulaci a předání dárkového koše došlo o týden později u pana Vrány doma. O konečné shrnutí valné hromady se postaral Josef Zavadil. Seznámil přítomné s problematikou takzvaných balónků štěstí, podpořil výzvu starostky města, aby se zástupci sborů ve větší míře zúčastnili tradiční květnové tryzny, pozval také hasičské sbory na Hasičský den na Konopiště a závěrem poděkoval všem členům hasičských sborů a zásahové jednotce SDH Sedlec. Odhlasováním závěrečného usnesení valná hromada hasičských sborů okrsku Sedlec-Prčice v roce 2013 skončila. Alice Valsová Miroslava Jeřábková a Zdeněk Dvořák předali Josefu Zavadilovi Medaili svatého Floriána, foto A. Valsová taženou koňmi, se kterou se nedalo soutěžit. Až v padesátém roce jsme získali lepší stříkačku PS 8, se kterou jsme mohli začít jezdit i na soutěže. V roce 1966 přešel Václav Vrána do Sboru dobrovolných hasičů Sedlec. Zpočátku jsem dělal funkci preventisty, pak jsem dělal strojníka a později jsem byl navržen na funkci okrskového strojníka. Není divu, občanským povoláním byl strojní zámečník, automechanik, proto měl ke strojům velmi blízko. Pravidelně jsem musel kontrolovat technický stav zařízení ve všech zbrojnicích v okrsku. Bylo to časově hodně náročné, věnoval jsem tomu pomalu každou pokračování na str. 6 číslo 274, únor 2013 Náš domov 5 strana

6 SPOLKY dokončení ze str. 5 volnou chvíli. Dělal jsem to patnáct let, pak už jsem to předal mladším. Jsou to mladí hasiči, kteří zodpovědně pracují pro hasičský sbor. V Sedlci ale strojníka dělal dál, až do osmdesátého pátého roku. A práce měl i tak dost. V zimě se například kontrolovalo, jak jsou zazimované stroje, kontrolovaly se baterie, stav benzínu, každý týden se musely nastartovat a protočit motory u jedné stříkačky, u druhé i strniště a hrozilo, že požár zasáhne i les. Uhasili jsme to, ale jenom díky tomu, že už jsme měli cisternu. Hasili jsme taky řadu lesů, nad Kvašťovem, na Zahrádce, v Matějově. Vzpomínám i na velký požár, když hořelo u Boučků v Komenského ulici v Sedlci. Jenže jako na potvoru jsme ten večer měli hasičský ples v Přestavlkách. Bylo to touhle dobou, mrzlo a naše cisterna byla prázdná, protože jsme ještě neměli garáž a museli jsme ji parkovat venku. Gratulace starosty sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Karla Richtera a slavnostní podpis Václava Vrány do kroniky sdružení hasičů, foto archiv V. Vrány že mne doprovodil Josef Chaloupka. Bylo nás tam asi třicet oceněných z celé republiky. To víte, pocity to byly všelijaké. Připravili pro nás zajímavý program, navštívili jsme hasičské muzeum, kde jsme se vyfotografovali u zdi cti, a pak následoval slavnostní ceremoniál. Ani nevím, kdo mne na to ocenění navrhl, ani kdo na ústředí poslal můj životopis. Byla to taková tajná akce za mými zády, ale bylo to milé a potěšilo mne to. Vyznamenání, které Václav Vrána obdržel, chápe i jako ocenění dlouholeté poctivé práce svých kolegů a kamarádů. Je jich celá řada, Václav Vandělík, Jarda Vodrážka, Franta Heran, Bohouš Janů, Jarda Kratochvíl, Mirek Kabíček, Václav Hůša, Petr Mánik, Láďa Kukačka a další. Měli jsme dobrou partu, ono to ani jinak nešlo. Třeba v zimě, když ještě nebyla zbrojnice a cisterna stála venku, jsme se museli pravidelně střídat v odhazování sněhu, abychom v případě požáru mohli hned vyjet. Kolik hodin jsme věnovali údržbě techniky a těch brigád v akci Z, když se stavěla garáž nebo hasičárna! To už nikdo nespočítá. Ale věděli jsme, že ta práce má smysl, že je to potřeba, říká Zasloužilý hasič Václav Vrána a já vím, že ta slova myslí upřímně. Alice Valsová Byl při tom, když starou stříkačku nahradila DS 16, pak přišla na řadu modernější Tatra 805 Speciál. Koupili jsme podvozek z kropícího vozu a ten zbytek jsme si museli různě poshánět sami. Na vrakovišti jsme sehnali nádrž, jinde za velké pomoci B. Janů zase boudu. Když jsme měli všechny díly pohromadě, dovezli jsme to do Vysokého Mýta, kde se dělaly hasičské přestavby, a tam nám hasičskou cisternu zkompletovali. Cisterna má pro hasiče velikou cenu a sloužila nám řadu let. Václav Vrána vzpomněl i na velké a dalo by se říci slavné požáry, u kterých zasahoval. Nad Mrákoticemi na poli chytla řezačka, od ní chytlo Voda z hydrantu také za chvíli přestala téct a nebylo čím hasit. Bylo to hodně náročné. Dnes je to už snazší, je moderní technika, hadice jsou pogumované, ale tenkrát, když byly hadice ještě plátěné a přijeli jsme od požáru, nemohli jsme jít domů. Ještě začerstva jsme je museli vypláchnout, pověsit a nechat sušit. Později jsme si na to pořídili pračku, ale stejně to byla práce. To, že byl Václav Vrána navržen na udělení titulu Zasloužilý hasič, mu nikdo neřekl, mělo to být překvapení. A také bylo. Přišel mi dopis a v něm pozvánka do Přibyslavi do Centra hasičského hnutí na slavnostní udílení titulu. Jsem rád, Dodatečná gratulace Josefa Zavadila, foto A. Valsová Senioři se v minulém roce vzdělávali, cestovali a bavili se Rok 2013 odstartoval více než před měsícem a i my, členové Klubu důchodců Sedlec-Prčice, jsme se od té doby již několikrát sešli, přesto bych se ale ještě chtěla vrátit do roku minulého a představit vám činnost našeho klubu za rok První schůzka roku 2012 se odehrávala v hospodě U Škrpálu v Prčici, kde jsme zhodnotili uplynulý rok a naplánovali ten příští. Pozvali jsme mezi nás paní starostku, která nás seznámila s děním v obci i s tím, co se kde bude budovat a vylepšovat. Velice rádi si v průběhu roku na naše schůzky zveme pravidelné hosty. Hosté se sice opakují, ale jejich témata ne. Kupříkladu pan učitel Fiala si pro nás připravil velmi poutavé povídání o rodu Tluksů z Čechtic na Uhřicích. Zejména pak vyzdvihl Přibíka Tluksu z Čechtic statečného a bojovného hejtmana královského vojska krále Jiřího z Poděbrad. Odměnou za jeho služby mu byla dána tvrz na Uhřicích. Dalším tradičním hostem je MUDr. Ondřej Bažant, který si pro nás tentokrát připravil přednášku na téma Srdce a cévy. V posledních letech nastal v této oblasti velký pokrok a je až s podivem, co vše již lékaři dokážou spravit transplantace, bypassy, kardiostimulátory Ale i tak bychom si měli srdce šetřit, hlídat si cholesterol, krevní tlak, tělesnou váhu a samozřejmě nezanedbávat ani pohyb, třeba jen formou krátkých procházek. S Jindřichem Částkou jsme se tentokrát podívali do Chorvatska. Sami jsme si tuto oblast vybrali, chtěli jsme si oživit vzpomínky na tuto oblíbenou zemi. Jindra se do Chorvatska vydal se svou rodinou i s osmiměsíčním synem. Procestovali jadranské pobřeží od Dubrovníku přes Split, zastavili se i v hercegovinském Mostaru a podívali se i do přírodních parků Krka a Plitvice. S manželi Helenou a Pavlem Dohnalovými jsme se podívali až za velkou louži, do New Yorku a na Floridu. Dohnalovi nám představili úchvatný noční New York s jeho rozzářenými ulicemi i k nebi se vypínajícími mrakodrapy, podívali jsme se na sochu Svobody a pomocí fotografií jsme vystoupali až do její koruny, odkud byl nádherný pohled na město. Z New Yorku jsme se s Dohnalovými přesunuli na Floridu. Viděli jsme kosmické středisko NASA na mysu Canaveral nebo plno atrakcí v zábavném parku. Tradiční jsou také naše zájezdy do Sedlčan na divadelní představení tamních ochotníků. V loňském roce nastudovali národní báchorku J. K. Tyla Strakonický dudák. Příjemný kulturní zážitek jsme zakončili večeří v hezkém prostředí restaurace rekreačního zařízení v Hulíně. V rámci Národního týdne trénování paměti nás navštívila paní Irena Bartoňová a pověděla nám, proč je třeba si paměť trénovat. Seznámila nás s různými metodami tréninků paměti a vyzkoušeli jsme si i různé hry. Irena Bartoňová nás navštívila ještě jednou, s ukázkou výcviku asistenčního psa. Pes byl připraven pro paní upoutanou na invalidní vozík. Irena Bartoňová na sobě ilustrovala, jak pes bude ženě pomáhat v běžném životě, například při oblékání, nebo jak nosí a podává různé předměty. Museli jsme ocenit trpělivost cvičitele, bez které by se výcvik nezdařil, i šikovnost psa. Marie Kovalová si pro nás připravila povídání o záhadách. Představila nám knihu Jana Nováka Tajemné Česko, ve které autor uvádí, že v Česku jsou stovky záhadných lokalit, traduje se zde plno legend a tajemných událostí. Začali jsme na dané téma i diskutovat a někteří z nás dokonce přiznali, že se s nejrůznějšími záhadami, které si neuměli vysvětlit, setkali i v osobním životě. Už několikrát jsme se přesvědčili, že jsou mezi námi i opravdové šikulky. Jedno odpoledne jsme proto věnovali právě šikovným rukám. Paní Bezkočková, Jindráková a Kubková nám předvedly své překrásné paličkované výrobky krajkové obrázky, kterými se dá okrášlit byt, ale i vkusné paličkované šperky. Zároveň nám dámy ukázaly, jak takováto dílka vznikají a co to dá práce. Jedno odpoledne jsme věnovali poezii. Naše členky Růžena Šmejkalová a L. Bursíková si pro nás připravily pásmo o K. J. Erbenovi. Pověděly nám něco o jeho životě, připomněly Erbenovo pokračování na str. 7 6 strana Náš domov číslo 274, únor 2013

7 SPOLKY OKÉNKO DO PŘÍRODY dokončení ze str. 6 rozsáhlé dílo a potom nám zarecitovaly úryvky z několika jeho velmi známých básní Mateřídoušky, Vodníka, Polednice Jejich přednes byl opravdovým zážitkem a ještě chvilku po skončení jsme zůstali bez hnutí sedět a vychutnávali si kouzlo Erbenových veršů. Manželé Sládkovi nás v květnu pozvali na 14. ročník Běhu naděje běhu proti rakovině. Nejprve byl pro nás připraven program v Ateliéru Prčice, který otevřeli svým pásmem písní a básní žáci základní školy. Po nich doktor Ondřej Bažant pohovořil na téma Rakovina léčba a prevence a pak jsme se přesunuli na prčické náměstí, odkud Běh naděje startoval. První společný výlet roku 2012 jsme podnikli do nižborské sklárny, kde nám ukázali, jak se sklo fouká, brousí či leptá. V této sklárně se vyrábí jak sklo umělecké, tak i užitkové nebo osvětlovací. V podnikové prodejně jsme si mohli některé výrobky koupit. Jako dárek jsme dostali malé slůně pro štěstí. Další zastávkou byl hrad Křivoklát, jeden z nejzajímavějších a nejvýznamnějších českých hradů, který je spjat se jmény českých knížat i králů. Jeho počátky sahají až do 12. století. A pak už jsme zamířili do Svatého Jana pod Skalou malebné obce uprostřed národní přírodní rezervace Český kras. Podívali jsme se do jeskyně poustevníka Ivana a vyslechli jsme si o něm legendu, navštívili jsme kotel Svatého kříže a ochutnali léčivou vodu z pramene svatého Ivana a neopomněli jsme ani kapli na svatojánském hřbitově. Na jaře jsme se vypravili také do Českých Budějovic na oblíbenou výstavu Hobby. Potěšili jsme se množstvím kytiček, seznámili se s nejnovějšími pomocníky pro dům i zahradu, prohlédli si nádobí, ve kterém se nic nepřipálí, a mnozí z nás i dobře nakoupili. O tom, že někteří naši členové absolvovali v roce 2012 kurz práce s počítačem, jsme vás již informovali. Při tomto kurzu jsme zjistili, že pražská ZOO nabízí každé první pondělí v měsíci vstupné pro důchodce za jednu korunu. Využili jsme této nabídky a do ZOO se vypravili. Je to rozlehlý areál, proto každý zamířil do toho oddělení, které ho nejvíce zajímalo. Někteří zamířili ke gorilám, jiní zase k pavilonu šelem nebo k tučňákům, obdivovali jsme také lední medvědy a svezli se i vláčkem. Škoda jen, že ten den byl zavřený nedaleký Trojský zámeček. Rádi bychom si ho také prohlédli. A tak jsme se před ním alespoň vyfotografovali na památku. A pak už se zvolna blížily Vánoce a byl nejvyšší čas oživit staré recepty a připomenout si rodové tradice. Povídali jsme si o tom, jak prožíváme Štědrý den, i o tom, co o Vánocích jíme nejen obligátního smaženého kapra, ale i řadu dalších tradičních pokrmů. Kolik jen receptů na bramborový salát se sešlo! Někdo o Vánocích vaří černou omáčku, další zase kubu a co rodina, to jiný recept na rybí polévku. Poslední schůzka v roce je rovněž veselá. Bývá už jakousi generálkou na silvestra, plná vtipů a veselých příběhů. Vybírali jsme při ní také peníze na charitu, celkem jsme mezi sebou vybrali částku korun a poslali jsme ji na konto televizních adventních koncertů. Konkrétně jsme podpořili adventní koncert, který byl vysílán z chrámu svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze a byl věnován občanskému sdružení Hvězda ve Zlíně. Každá naše schůzka je krásnou příležitostí se opět společně setkat, popovídat si, dozvědět se něco nového a zajímavého a na chvíli zapomenout na bolístky, starosti nebo samotu. Proto se na ně pokaždé znovu a znovu těšíme. Slovy Miroslava Horníčka: Čas je pojem relativní a den může mít hodnotu pěti minut nebo šedesáti hodin, záleží na tom, co v něm prožijeme. Jaroslava Valentová předsedkyně Klubu důchodců Sedlec-Prčice Členové Klubu důchodců ve Svatém Janu pod Skalou, foto M. Doktorová Před trójským zámečkem OKÉNKO DO PŘÍRODY O dovolené zkuste odpočívat, ochutnávat a poznávat, ne drancovat Ekorada na únor Blíží se doba, kdy lidé plánují svou letní dovolenou. Mezinárodní cestovní ruch tvoří asi 30% všech světových služeb a zaměstnává přes 100 milionů osob. Přes hranice cestuje každoročně též více než 100 milionů osob. To za sebou zanechává tu větší, tu menší ekologickou stopu, někde přináší rozvoj, jinde spíše zkázu. Mnohdy nemáme moc šancí získat autentické zážitky, poznat aktuální problémy místních, objevit pro sebe něco nového. Téměř vše bývá překryté rouškou předem připravených situací, konzumem a komercí. Nemusí to tak ale být vždy! Často jsou spokojenější lidé, kteří si dovolenou vybírali skromněji a s rozmyslem. Jejich způsob rekreace lze také většinou považovat za více udržitelný. Tzv. měkké formy turismu jsou více rozmanité, není to masová zábava, ale spíše individuální ochutnávání, které mívá i nízkou ekologickou stopu. Ta vyplývá hlavně z ujeté vzdálenosti a způsobu dopravy, ubytování, jídla aj. Takový turismus zpravidla napomáhá udržitelnému rozvoji regionů, neničí místní zdroje, kulturu ani přírodu. Tvrdý turismus bývá typický okázalou nákladnou zábavou, velkou dojezdovou vzdáleností s luxusní dopravou, vysokými nároky na komfort, dále však také znečištěním pobřeží a moře, vymíráním organismů a devastací krajiny, zánikem tradičních kultur, nadměrným čerpáním zdrojů (např. vody) a stává se tak dlouhodobě neudržitelným. PhDr. Roman Andres ekoporadce Rady pro eko logický přístup k rekreaci: 1. Udělejte si dovolenou sobě na míru. Nenechte si diktovat podle zavedené šablony určité cestovní kanceláře či současné módy a využijte služeb až podle své jasné představy. Inspirovat se můžete třeba na či 2. Na dovolenou nejezděte z povinnosti. Můžete klidně odpočívat doma, u přátel či v tuzemském penzionu. Nenechte si vnutit představu, že jedině na jiném kontinentě a u moře může člověk prožít to pravé. Najděte si svůj styl. 3. Vždy nejprve vybírejme, co chceme na dovolené dělat (prožít), až potom kde to má být. Mnoho aktivit nabízených v katalogu ze zámoří můžeme uskutečnit doslova za humny a z ušetřených peněz si dovolit ještě více. 4. Preferujme hromadnou dopravu k cestě na místo i v místě dovolené a snažme se vyhýbat letecké dopravě (největší ekologická zátěž). 5. Co si z dovolené přivezeme? Poznání něčeho odlišného a úlevu od každodenních stereotypů. Kvůli nakupování v nákupních řetězcích, jídlu z celosvětově stejných supermarketů a fast food restaurací, lehátku u bazénu, ani diskotéce opravdu nemusíme jezdit nikam daleko. 6. Chcete vědět více o dopadech vaší dovolené na prostředí? Sledujte nebo se zúčastněte cestovatelského festivalu Zisky a ztráty cestování ve Vlašimi. číslo 274, únor 2013 Náš domov 7 strana

8 Z KULTURY Fikaři se pochlubí Hrobkou s vyhlídkou Divadelní program pro rok 2013 otevíráme v sobotu 2. března kriminální komedií anglického dramatika Normana Robinse Hrobka s vyhlídkou v podání ochotnického divadelního souboru Fikar z Nadějkova. V ponurém starém domě rodiny Tombů se chystá čtení poslední vůle Septima Tomba, která má mezi pozůstalé rozdělit sedm milionů liber. Není však vůbec jisté, jestli šílený otec vskutku zemřel, nebo se plíží tajnými chodbami rodinného sídla. V Monument House se vůbec málo chodí dveřmi málo členů rodiny bychom mohli považovat za normální a dali si s nimi sklenku. Do láhví se tu totiž leccos přimíchá, všechno je zde podezřelé a nikdo si není jist životem. Autorem hry, která je třaskavou směsicí hororu a humoru, je Angličan Norman Robbins, jeden z nejplodnějších a nejúspěšnějších současných světových dramatiků. Spolek Fikar již jednu jeho hru o rodině Tombových uvedl (Do hrobky tanečním krokem, premiéra ), dokonce v české premiéře. Režisérovi spolku, Jiřímu Jiroutkovi, ji jako čerstvé zboží nabídl její překladatel Alexandr Jerie. Autor ji prý napsal po dvou desetiletích úspěšného hraní hry Tomb with a View (premiéra 1977), čili Hrobky s vyhlídkou, kterou A. Jerie přeložil v roce Takže Fikar jde vlastně proti proudu času, ale to vůbec nevadí postavy jsou jiné, protože v rodině Tombů se často tajemně umírá... V překladu Alexandra Jerie a za režijního vedení Jiřího Jiroutka hrají známí fikarští herci Honza Peterka, Eva Urbanová, Maruška Kvasničková, Jitka Pincová, Jarda Souček, Boženka Dvořáková, Jakub Veselý, Mirka Dvořáková, Monika Pincová, Snímek z představení, foto archiv Fikaru Zdeněk Černý, Pavel Dvořák. Scéna a technická pomoc Pavel Dvořák a Tom Kabíček. Hrobku s vyhlídkou můžete vidět v sobotu 2. března 2013 od 19 hodin, vstupné je 70 korun. Předprodej lístků bude probíhat na infocentru od 11. února. Přijďte se dobře pobavit a možná i trochu bát. Alice Valsová, zdroj FIKAR Únorové kalendárium v brněnském Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie byla provedena první transplantace jater v Československu. Brněnská II. chirurgická klinika se tak stala pátým pracovištěm v Evropě, které uskutečnilo úspěšnou transplantaci jater. Příjemcem byl šestatřicetiletý muž s neléčitelným nádorem. Vlastní operace a pooperační průběh byly bez komplikací a pacient vyplnil následující léta plnohodnotným životem. Mohl se vrátit do zaměstnání, věnovat se svým zálibám a svou rodinu rozšířil o dalšího potomka došlo k havárii amerického raketoplánu Columbia, při němž zahynulo všech sedm členů posádky. Stalo se tak po úspěšném šestnáctidenním letu, při návratu raketoplánu na základnu po jeho sestupu do atmosféry. Vyšetřovací komise došla k závěru, že tragédii pravděpodobně zavinil úlomek izolační pěny pokrývající přídavnou nádrž paliva zemřela ve věku 23 let Anna Falcká, druhá manželka českého krále Karla IV. Karlovi už se blížila čtyřicítka a ani tato druhá manželka mu neporodila syna, což byl dosud snad jediný kaz na jeho slibné kariéře. A tuhle znáte? Tříletý chlapeček zvedne telefon. Ahoj, ozve se ze sluchátka, můžeš mi zavolat maminku? Chlapeček do telefonu šeptá: Maminka nemůže, má moc práce. Hlas se tedy ptá po tatínkovi. Chlapec opět šeptá: Ten má taky hodně práce. A je u vás doma ještě nějaký jiný dospělý?, zkouší to opět hlas. Chlapec stále šeptá. Ano, je tu policista. Ale taky má moc práce. Volající to nevzdává: Jací dospělí u vás jsou ještě? Jsou tu ještě hasiči, ale taky nemají vůbec čas. Volající už to nevydrží a rozčileně se ptá: Ksakru, co tam všichni dělají?! Chlapeček vítězoslavně šeptá: Hledají mě! bylo otevřeno nové centrální nádraží v New Yorku Grand Central Terminal. Dodnes je to údajně největší železniční nádraží na světě co do počtu nástupišť 44 ve dvou patrech oficiálně zanikla Svazová republika Jugoslávie, která zbyla po předchozím odtržení čtyř částí z velké Jugoslávie. Ten den vznikla volná federace s názvem Srbsko a Černá Hora odhlasováním její ústavy v parlamentech obou částí. Tím ale konflikty na Balkáně nekončily, za další tři roky se Černá Hora osamostatnila a pak v roce 2008 vyhlásilo samostatnost i Kosovo. Ale napětí živené hlavně náboženskou nesnášenlivostí v některých částech bývalé velké Jugoslávie stále trvá zemřel ve věku 80 let akademik Jaromír Koutek, geolog, jeden ze zakladatelů moderní geologie rudných ložisek. Zasloužil se o založení katedry nerostných surovin na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Napsal na dvě stovky odborných prací týkajících se jak teoretické, tak i aplikované geologie. Na jeho počest byl jeden z nových minerálů nazván koutekit zemřel Adolf Heyduk, básník, řazený po bok Jana Nerudy, Vítězslava Hálka, Boženy Němcové aj., do literární skupiny májovců. Bylo mu úctyhodných 87 let. Východočeský rodák od Skutče byl původním povoláním učitel. Jeho dílo je velmi rozsáhlé. Čítá na šedesát samostatných sbírek básní, další tisíce veršů nacházíme v dobových novinách, časopisech, sbornících, almanaších a dalších tiskovinách, případně v rukopise v jeho rozsáhlé pozůstalosti. Vzpomeňme aspoň cyklus básní Cikánské melodie inspirovaný touláním mladého romantika po Slovensku, či sbírku Cimbál a husle, která vyšla v době zvýšeného maďarizačního útlaku vůči Slovákům a značně zapůsobila na světové veřejné mínění zemřel v 58 letech Joseph Sheridan Le Fanu, u nás asi málo známý irský prozaik, básník a dramatik, autor povídek a románů se záhadnými a hrůzostrašnými motivy, jeden ze zakladatelů hororu a detektivního žánru. Napsal celkem 14 románů a několik sbírek kratších strašidelných příběhů, z nichž vyniká novela Carmilla ze sbírky V temném zrcadle (1871) o lesbické upírce, která ovlivnila i Brama Stokera při psaní jeho románu Drakula zemřel v necelých 62 letech Radek Pilař, významný představitel českého výtvarného umění. Věnoval se ilustracím, grafice, malbě, filmové tvorbě a režii. Spolupracoval s hudebním divadlem Semafor, se Státním nakladatelstvím dětské knihy, Československou televizí i Krátkým filmem. Založil obor animované tvorby na FAMU v Praze. K jeho nejznámějším dětským kresleným postavičkám patří loupežník Rumcajs z díla spisovatele Václava Čtvrtka a postava Večerníčka uvádějící od roku 1965 stejnojmenný televizní pořad pro děti byla ukončena měnová unie České republiky se Slovenskou republikou. Trvala od 1. ledna 1993 a v obou státech v ní platila koruna československá. Nastala měnová odluka a vznikla koruna česká a na Slovensku koruna slovenská zemřel v 77 letech Wilhelm Conrad Röntgen, německý fyzik. Byl to nejen skvělý vědec, ale i mimořádně charakterní a obětavý člověk. Jeho objev nového typu záření (v letech ), nazvaného pak jeho jménem, posunul možnosti lékařské vědy značně kupředu. Paprsky pronikající měkkými tkáněmi lidského těla a vytvářející obraz vnitřních orgánů, otevřely lékařům úplně nový svět. Za svůj objev nepřijal Röentgen sebemenší odměnu, dokonce i Nobelovu cenu, kterou dostal jako první vědec za fyziku v roce 1901, věnoval celou univerzitě v Mnichově. Odmítl také nabízený šlechtický titul a nakonec ve všeobecné nouzi, která po první světové válce Německo postihla, zemřel v nedostatku, protože si nenechal svůj významný objev patentovat zemřel tři měsíce před svými 70. narozeninami Richard Wagner, německý hudební skladatel, neodmyslitelně spojený s městem Bayreuth, kde ho potkaly největší umělecké úspěchy. pokračování na str. 9 Moudro na tento měsíc: Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí, PROBUĎME HO! Ten, kdo neví, a ví, že neví, je prostý, POUČME HO! Ten, kdo neví, a neví, že neví, je hlupák, VYHNĚTE SE MU! Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý, NÁSLEDUJME HO! neznámý autor 8 strana Náš domov číslo 274, únor 2013

9 Z KULTURY Na výsluní ho vynesly jeho romantické opery Bludný Holanďan (1843) a Tannhäuser (1845), ale nejslavnější jsou jeho opery Tristan a Isolda ( ) a cyklus o 4 částech Prsten Nibelungův ( ). Jeho hlavním mecenášem byl Ludvík II. Bavorský, který mu nechal v Bayreuthu postavit pro jeho opery Festspielhaus zemřel ve věku 66 let Karel Krohn. Jeho jméno dnes už málokomu něco řekne. Snad jen obyvatelům Velvar, zajímajícím se historií města, neboť byl v letech jejich starostou. Předtím, v roce 1864, (tenkrát mladík ani ne dvacetiletý) byl ve Velvarech iniciátorem založení prvního českého dobrovolného hasičského sboru v Čechách. Krohn byl pak postupně jeho jednatelem, pokladníkem i předsedou. Od Velvarských se inspirovala další česká města a později i vesnice a zakládaly sbory dobrovolných hasičů, jejichž prospěšnost oceňujeme dodnes tento den zemřeli dva významní Češi: jedním z nich byl světoznámý cestovatel Jiří Hanzelka nerozlučně na cestách spjatý s Miroslavem Zikmundem. Bylo mu 82 let. Tím druhým byl herec a spisovatel Miroslav Horníček. Zemřel ve věku 84 let zemřel na tuberkulózu ve věku 51 let Molière, vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin, francouzský dramatik a herec, autor na svou dobu dost odvážných frašek a komedií. Jeho úspěch na divadle, jeho novátorství, společenská angažovanost a konečně i úspěch u diváků ho nutily bojovat celé roky proti intrikám, osočování a pronásledování jeho odpůrců a konkurentů z divadelního prostředí. Molière zemřel těsně po skončení své hry Zdravý nemocný, kterou s vysokou horečkou těžko dohrával. Z ostatních jeho her, které jsou stále na repertoáru současných divadel, připomeňme např. tituly Lakomec, Tartuffe, Šibalství Skapinova a Misantrop zemřel Alois Rašín, politik a národohospodář, ministr financí v mladé československé republice. Bylo mu 55 let. Podlehl dlouho připravovanému atentátu, který na něj spáchal ani ne dvacetiletý Josef Šoupal, anarchokomunista, který ale těsně před atentátem z KSČ vystoupil. Protože byl mladistvý, dostal za vraždu 18 let, z vězení vyšel za války, přejmenoval se na Ilju Pravdu a znovu vstoupil do KSČ. Dožil na severu Čech jako oddaný komunistický funkcionář v roce Šoupal střelil Rašína zákeřně zezadu dvěma výstřely, které zasáhly páteř a míchu. Rašín byl jedním z mužů října 1918, za první světové války byl za protihabsburský postoj odsouzen k smrti, ale naštěstí se dočkal od císaře Karla amnestie. V Československu jako ministr financí odloučil korunu od zanikající rakouskouherské měny, přísnou finanční politikou zabránil roztočení inflace a z koruny vytvořil jednu z nejsilnějších a nejstabilnějších měn v Evropě v Rusku začali vládnout Romanovci starý moskevský bojarský rod. Ten den byl Michal I. v Moskvě na zemském sněmu zvolen carem. Podařilo se mu získat od Poláků smolenskou, od Švédů novgorodskou zemi a další území získal na jihovýchodě. Rusko pokračovalo v expanzi i v druhé polovině 17. století. Díky povstání Bohdana Chmelnického se mu podařilo získat část Ukrajiny a expandovalo dále na Sibiř, kterou postupně ovládlo. 17. století znamenalo pro Rusko také řadu povstání, z nichž snad nejznámější je selská vzpoura Stěpana Razina. Ačkoli romanovský rod vymřel po meči roku 1727 a po přeslici v roce 1762, přijali noví carové z linie Oldenburků (vzešlé ze sňatku romanovské vel- kokněžny a vévody z Holstein-Gottorpské linie) romanovské jméno. V tomto smyslu jsou tedy za Romanovce zpravidla označováni všichni ruští panovníci až do roku Dnes žijí Romanovci jako soukromé osoby mimo Rusko byl zahájen provoz na Nuselském mostě v Praze. Most se klene přes Nuselské údolí a spojuje Pankrác s Karlovem, je 485 metrů dlouhý a 26,5 m široký. Má železobetonovou rámovou konstrukci a čtyři pilíře. Dvě pole mostu mají rozpětí 68,5 m a zbývající 115,5 m. Průměrná výška mostu je 42,5 m nad údolím. Vnitřní tubus pro metro má lichoběžníkový průřez a výšku téměř 6,5 m. Tloušťka jeho stěn je od 30 do 110 cm. První plány mostu, který by ulehčil přepravu přes údolí potoku Botiče v pražských Nuslích, se vyrojily již na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Později následovaly další nápady, mezi nimi i takové, které počítaly s výstavbou obytných domů v mostních pilířích. O projekt se zajímal také průkopník českého betonového stavitelství Stanislav Bechyně. Konkrétní řešení otázky přemostění přišlo na řadu teprve v šedesátých letech minulého století, kdy se na Pankráci začalo s rozsáhlou výstavbou obytných domů a bylo zapotřebí usnadnit lidem cestování. V té době se ujal projekt tří architektů z Projektového ústavu dopravních a inženýrských staveb Vojtěcha Michálka, Stanislava Hubičky a Svatopluka Kobra. Základní kámen mostu byl položen v roce 1965 a již po pěti letech se mohla uskutečnit první zátěžová zkouška, která probíhala tak, že na ještě nedostavěný most najelo těsně za sebou šestašedesát tanků se stala samostatná Česká republika členem UNESCO organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu. Československo, spolu s dalšími 19 státy, stálo u zrodu UNESCO v listopadu zemřel Jan Valerián Jirsík, rodák z posázavského Kácova, čtvrtý biskup českobudějovický a také spisovatel, novinář a hlavně vlastenecký buditel. V červnu toho roku by završil 85 let. Jirsík zvelebil českobudějovickou diecézi. Do Českých Budějovic přišel v roce 1851 a založil zde mj. první českojazyčné gymnázium, pro které obstaral budovu, a tři roky ho financoval. Biskup Jirsík se zřejmě znal s Janem Nepomukem Kaňkou a minimálně jednou navštívil i naši kotlinu. V neděli 9. října 1859 slavnostně vysvětil nově postavenou jetřichovickou kapli zemřel v necelých 72 letech Tennessee Williams (vlastním jménem Thomas Lanier Williams), americký černošský dramatik, básník a prozaik, jeden z nejvýznamnějších představitelů moderního dramatu 20. století a příležitostný malíř. T. Williams ve svých dílech čerpal z doby svého dětství a mládí, zobrazoval život ztroskotanců, kteří museli čelit těžkým životním situacím a utíkali před skutečností do světa iluzí. Byl typickým americkým jižanem a jen díky němu si vydobyli spisovatelé a dramatici této oblasti výjimečné postavení v americké literatuře. T. Williams napsal 25 divadelních her a větší počet jednoaktovek. Za drama Tramvaj do stanice touha (později zfilmované) získal v roce 1948 Pulitzerovu cenu. Známá je také jeho Kočka na rozpálené střeše, která byla také zfilmována v New Yorku, v poledne místního času, v podzemním parkovišti pod Světovým obchodním centrem vybuchlo auto plné výbušnin. Zabito bylo šest lidí a více než tisíc bylo zraněno. K útoku se přihlásila Ál-Kajda byl to její první útok na tento cíl. Navzdory nízkému počtu obětí tento teroristický čin šokoval americkou veřejnost. Z útoku byli obviněni čtyři muslimští extremisté, každý z nich byl odsouzen k 240 letům vězení. Teroristé vypověděli, že jejich cílem bylo narušit aspoň statiku objektů k tomu však nedošlo. O necelé desetiletí později se útok teroristů na dvojčata opakoval, tentokrát ale s katastrofálními následky v pozdních večerních hodinách vypukl požár v budově německého Říšského sněmu v Berlíně. Nešťastné události využil jako záminku Hitler, aby posílil vliv nacistů v zemi. pokračování na str. 10 Soutěžíme s Naším domovem Vážení soutěžící, ta zima nám dává, viďte? Chvíli je teplo, že by se venku dalo chodit bez kabátu, a pak zase udeří mrazy jako na Sibiři. Ať se pak nikdo nediví, že je vzduch plný virů a bacilů! Pěkných pár tisíc jsem jich tam poslala i já, i mne koncem ledna postihla pěkná chřipka. Ale jinak byl leden převratným měsícem, a nejen proto, že začal nový rok. Máme nového prezidenta, sami jsme si ho zvolili. Podle volebních výsledků vím, že zhruba polovina jste s volbou spokojena a druhá půlka ne, ale co se dá dělat, takový je život. Raději se proto vrhneme na naši soutěž. Přišel mi tentokrát nevídaný počet správných odpovědí. Celkem 31 z vás správně odpovědělo, že jde o pomníček letců, kteří havarovali u Kvašťova. Řada z vás mi také vyprávěla své osobní vzpomínky na onu událost, někteří z vás se sem běželi bezprostředně po havárii podívat a pan Tábořík z Prčice dokonce říkal, že sem přišel jako jeden z prvních. Z vašich odpovědí jsem opět vylosovala jednoho výherce, který získává hrneček s motivem města. A je jím tentokrát paní Marie Nousková z Prčice. Srdečně gratuluji. A nyní již k nové hádance. Jde o jednu z našich nejkrásnějších zvoniček. Je dřevěná a stojí v docela malé osadě jménem Pro ty z vás, kdo máte přístup na naše internetové stránky, to možná tak těžké nebude, protože právě tato fotografie se nachází ve fotogalerii. A ostatním přeji hodně zdaru při poznávání. Vaše správné odpovědi čekám do konce měsíce na známých telefonních číslech nebo přímo na informačním centru v Prčici. Alice Valsová číslo 274, únor 2013 Náš domov 9 strana

10 Z KULTURY ŠKOLY dokončení ze str. 9 Ač se o skutečných iniciátorech žhářství dodnes vedou spory, čerstvě jmenovaný pruský ministr vnitra Hermann Göring tenkrát okamžitě označil požár za signál ke komunistickému puči a požadoval pravomoci k tvrdým opatřením na ochranu státu. Těch se mu dostalo již následujícího dne 28. února, kdy říšský prezident Hindenburg podepsal Výnos na ochranu lidu a státu, který výrazně omezoval práva jednotlivců, svobodu projevu, tisku, shromažďování, listovní tajemství atd. Dohru za požárem říšského sněmu pak znamenal zářijový proces s van der Lubbem, Dimitrovem a dalšími obžalovanými. ŠKOLY Dnes jsou ještě předškoláci, v září už ale půjdou do školy Zatímco rodiče na chodbě nervózně přešlapovali, děti ve sborovně absolvovaly pohovor s paní učitelkou pokračování ze str. 1 napsat. Proto chceme, aby děti, než jdou do školy, dobře vyslovovaly. Před sborovnou jsem hovořila i s několika budoucími školáky. Někteří se ostýchali více, jiní méně, nebyl mezi nimi ale ani jeden, který by si stěžoval, že se mu ve škole nelíbí nebo že se sem v září netěší. Tak kupříkladu Lucinka Pichrtová ze Sedlce-Prčice je už do školy připravená, doma má tašku, umí počítat na prstech a dokonce zvládne i nějaké to písmenko. A na co se do školy těší nejvíce? Na tělocvik. Zápis má teprve před sebou, ale vůbec se ho prý nebojí. Jaruška Glanzová zápis také ještě neabsolvovala, ale o tom, co ji za chvíli čeká, měla naprosto byl prezidentem České republiky zvolen Václav Klaus. Výročí některých událostí u nás: prodal Jan Vít z Mitrovic mitrovický zámek s panstvím Jiřímu Pavlovi Klingerovi, obchodníkovi ze Žatce, za zlatých. Klinger ale panství ještě koncem tohoto roku prodal francouzskému přistěhovalci hraběti Reyovi. O tom, jestli se něco na mitrovickém panství žateckému obchodníkovi nelíbilo nebo na prodeji prostě jen vydělal, se dostupné dokumenty nezmiňují. (Č. Habart 4. díl, str. 467) jasné informace: Můj bratranec Jarda mi říkal, že tam budu něco dodělávat Číst a psát šikovná a sdílná Jaruška prý ještě neumí, jen pár jmen a tak, ale s bratrancem Járou to doma trénuje. Proto se moc těší, až se bude ve škole učit abecedu. Velký problém vidí jen v jediném s kým bude sedět v lavici. Kamarádek a kamarádů má opravdu hodně a má je všechny ráda. Asi bude muset rozhodnout paní učitelka. Až z Heřmaniček bude do sedlecké školy jezdit Daník Šimák. Mohl si vybrat, zda chce chodit do školy ve Voticích, nebo v Sedlci, a ta sedlecká vyhrála. I on už má připravenou tašku, přinesl mu ji Ježíšek, a v tašce má pastelky a další pomůcky. Dokonce i tuší, co ho ve škole čeká a nejvíce ho , v sobotu, byl slavnostně otevřen kulturní dům u základní školy v Sedlci. Místní ochotníci pod režijním vedením Františka Chvojky k této příležitosti sehráli Jiráskovu hru Lucerna v únorovém Našem domově, který měl tenkrát poloviční formát než současný, se mimo jiné objevila i informace, že od počátku roku 1993 se Jetřichovice navrátily do rodiny osad Českého Meránu.... Tehdejší starosta Sedlce-Prčice Jaroslav Krejčí k tomu poznamenal že tento návrat zhodnotí až budoucnost. -MK- na tom láká, že se tu všechno naučí a pak už bude všechno na světě umět. Určitě prý nebude ve škole zlobit a má už jasno i o kamarádovi, se kterým bude sedět v lavici. Péťa Chocholoušek byl další šikovný předškolák, se kterým jsem si povídala. Právě vyšel ze sborovny a hrdě si nesl dárečky, které za úspěšně zvládnutý zápis dostal. Tvrdil, že to vůbec nebylo těžké, prý namaloval maminku a také si s paní učitelkou povídal. Vyprávěl jí, jak se do školy těší a že už má připravenou i aktovku. Jeho nejlepší kamarád Vítek do školy půjde také, tak na to učení budou dva. I další předškolák je z Heřmaniček. Jmenuje se Martin Kolář a také on, když jsme si povídali, měl už zápis za sebou. Na dotaz, co všechno s paní učitelkou dělal, nonšalantně odpověděl, že už vlastně ani neví. Pak si vzpomněl, že asi počítal a maloval domeček, sluníčko a stromeček. Tašku do školy má už vybranou a půjdou ji s maminkou kupovat a také naprosto přesně ví, co v ní bude nosit. No přece matiku, pastelky a svačinu! Poslední rozhovor jsem vedla s Vendulkou Pejšovou. Také ona už měla zápis za sebou a její mamince se tím trochu ulevilo. Vendulce se totiž do školy původně moc nechtělo, měla trošičku obavy, že to nezvládne a ráno prosila maminku, aby k zápisu raději ani nechodily. Nakonec to prý ale těžké nebylo, paní učitelce namalovala plot k domečku, aby králíčci neutíkali, také něco napsala a na závěr namalovala maminku. Ve škole byla poprvé, ale teď už bude vědět, že se bát nemusí, líbilo se jí tady a ráda se sem po prázdninách vrátí. Celkem ve středu přišlo k zápisu 29 dětí, ne všechny ale v září do první třídy půjdou. Kolik v novém školním roce nastoupí prvňáčků i kolik prvních tříd bude na sedlecké škole otevřeno, proto zatím jasné není. Vše se bude rýsovat až v průběhu léta. Škola i pedagogové se už ale na nové školáky těší a budou na ně připraveni. Alice Valsová U Pata a Mata Hod míčkem u klaunů U vodníků Na chodbě na děti čekal pohádkový svět plný her a zajímavých úkolů, foto A. Valsová 10 strana Náš domov číslo 274, únor 2013

11 ŠKOLY Leden v ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice Ve středu proběhl na 1. stupni první ročník závodů ve šplhu na tyči. Celkem se soutěže zúčastnilo 18 žáků ze 4. a 5. třídy. Každý šplhal dvakrát a počítal se jeho lepší čas. Všichni se velmi snažili. V kategorii chlapců byl nejrychlejší Martin Vítovec (5. tř.), druhé místo obsadil Marek Kaňka (5. tř.) a na třetím místě se umístil Nikolas Šarišský (4. tř.). Z děvčat na první příčku dosáhla Nikola Kadlecová (4. tř.), jako druhá v pořadí skončila Lucie Beranová (5. tř.) a třetí místo obsadila Nela Kohoutová (5. tř.). Absolutním vítězem a nejrychlejším šplhavcem se stal Martin Vítovec. Blahopřejeme! 17. ledna děti z mateřské školy a žáci 1. až 6. třídy zhlédli v kulturním sále divadelní představení Matylda zasahuje aneb Povídačky naší kačky. Matylda je kachna domácí, která žije se svým sousedem psem Barykem a ostatními zvířaty na venkovském dvorku. Všem svým zvířecím souse- Účastníci lyžařského kurzu, foto archiv školy dům ráda pomůže, ale hlavně poradí, protože se zajímá o své bližní, jak říká své zálibě zasahovat druhým do života a manipulovat jimi. A právě v tom spočívalo poselství tohoto příběhu každý se má řídit svou přirozeností a hlavně rozumem a nenechat si vnutit hloupá řešení. Dětem se představení líbilo, potěšily se hezkými písničkami a ještě si odnesly ponaučení. kladech lyžování, péči o lyže, lyžařských závodech a disciplínách i o první pomoci. Zájemci o snowboard zhlédli video o této disciplíně. Velmi zajímavá byla beseda s členem Horské služby o nebezpečí hor a zásadách pobytu v zimní přírodě. Počasí bylo správně zimní, byl dostatek sněhu a celý týden se teploty pohybovaly pod bodem mrazu. Sjezdovky byly většinou upravené. Lyžařský výcvik splnil svůj Závody ve šplhu, foto archiv školy 19. ledna proběhl na naší základní škole zápis do první třídy, ke kterému se dostavilo celkem 29 dětí. Některé byly velmi sebejisté, některé váhavé, ale objevily se i takové, kterým ta slzička ukápla. Na všechny trampoty však zapomněly v pohádkovém světě, který pro ně každý rok připravují žáci devátých tříd. Konečný počet dětí, které opravdu nastoupí, budeme znát až po ukončení správního řízení, o jehož přerušení někteří rodiče požádali z důvodu odkladu školní docházky a nutného vyšetření svých dětí v pedagogicko-psychologické poradně a u dětského lékaře. V týdnu od 19. do 26. ledna byli žáci sedmého ročníku na pravidelném lyžařském výcviku v Rokytnici nad Jizerou. 26 sedmáků doplnili dva chlapci z 8. třídy. Ubytování a stravování bylo tradičně zajištěno v penzionu AKUMA. Dopoledne i odpoledne probíhal lyžařský i snowboardový výcvik na sjezdovce Rokytka a v areálu Horní Domky na Lysé hoře. Večery byly vyplněny přednáškami o záúčel. Na začátku bylo 7 dětí bez základních lyžařských dovedností a 9 snowboardistů začátečníků. Při závěrečných závodech dokázali všichni, že lyže či snowboard dobře ovládají. Z chlapců byl nejrychlejší Martin Konopiský před Zdeňkem Všetečkou a Patrikem Prátem. Z děvčat zvládla slalom nejlépe Kristýna Šustrová před Nelou Pištěkovou a Annou Burdovou. Snowboardovou jízdu nejlépe zvládla Denisa Dušková před Kateřinou Marečkovou a Terezou Pavlíkovou. Přepravu účastníků lyžařského výcviku tam i zpět bezpečně provedli Pavel Kobliha a Jiří Lukšan autobusem TJ Sokol. Masopust je období, které trvá od svátku Tří králů až do Popeleční středy, tj. do 40 dnů před Velikonocemi. Co všechno je s touto veselou lidovou tradicí spojeno, zjišťovali ve středu žáci čtvrtého a pátého ročníku. Celé dopoledne pracovali ve skupinách. Dověděli se, co slovo masopust znamená, jaký význam tento čas měl pro lidi v minulosti a jak se slaví dnes u nás i jinde ve světě. Děti zhlédly ukázku masopustního průvodu, zazpívaly si píseň Masopust slavíme a každý si vyrobil technikou kašírování svou vlastní škrabošku. Jednotlivé skupiny během dopoledne vytvářely informační plakáty na téma: Masopust a tradice, Masopustní masky, Masopust v říkankách, písních a hádankách, Masopust a s ním spojené jídlo, pití a pranostiky, Masopust v jiných zemích světa. Výsledky své práce pak skupiny společně odprezentovaly před třídou. Jak celé dopoledne probíhalo, si můžete prohlédnout na webových stránkách naší školy. 31. leden byl dnem hodnocení prospěchu a chování za první pololetí školního roku. Ti, co nesli vysvědčení poprvé, byli určitě téměř všichni spokojeni, neboť si zasloužili samé jedničky. Žáci ve vyšších třídách se musí sami zamyslet, jestli výsledky odpovídají jejich schopnostem, nebo se mohou ještě zlepšit. Příjemný pro všechny byl určitě volný pátek pololetní prázdniny. Do druhého pololetí přejeme všem, aby se jim práce dařila a jejich výsledky byly ještě lepší. ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice Děti z dětského domova tvořily a pak své výrobky prodávaly na jarmarku Na začátku roku bývá dobrým zvykem zhodnotit uplynulý rok. Ohlédnout bychom se chtěli i my, zaměstnanci a děti ze ZŠ a Dětského domova Přestavlky, a zároveň si připomenout, co se nám v loňském roce podařilo, co nám udělalo radost a naopak, čím jsme možná my potěšili ty druhé. Při volných chvilkách rádi sportujeme, malujeme, posloucháme hudbu, vyrábíme různé dárečky. A právě o tom se vám chceme zmínit. V květnu jsme se umístili na hezkém druhém místě ve sportovních hrách. Uspěli jsme také ve výtvarné soutěži s hasičskou tématikou, když se mezi výherci umístily dvě děti z naší školy. Časopis Mateřídouška udělil první místo dívce ze 7. ročníku za výtvarné ztvárnění idolu. Tradiční je účast našich dětí na oslavě Dne matek v Červeném Újezdě, kde loni vystupovaly s hudebním kroužkem. pokračování na str. 12 číslo 274, únor 2013 Náš domov 11 strana

12 ŠKOLY ZE SPORTU dokončení ze str. 11 Nejintenzivněji se již několik let ale věnujeme tvořivé činnosti, kterou pak o Velikonocích a Vánocích prezentujeme v Milevsku, v Borotíně a Chyškách na tamních jarmarcích. V loňském roce byla pro všechny dětské domovy vyhlášena organizací Spolu dětem soutěž o účast Při tvorbě na Jarmarku s Albertem. Nezávislá porota vybírala ze všech přihlášených domovů pouze 16 z celé republiky, které jí zaslaly nejzajímavější výrobky s vánoční tématikou. S velkým potěšením jsme přijali zprávu, že odbornou porotu naše práce zaujaly a i my jsme byli vybráni. Hned jsme se pustili do díla. Přestože byly prázdniny, vyráběli jsme andělíčky, ozdoby a jiné vánoční dekorace. A vyplatilo se 1. prosince 2012 náš domov odjel již ráno do Plzně, kde jsme se v prodejně Albert společně s dětským domovem z Aše a Plzně jarmarku zúčastnili. Zájem o výrobky vytvořené dětskýma rukama byl velký. Děti se mohly do prodeje dokonce samy zapojit a měly velkou radost, když viděly, jaký je o jejich výrobky zájem. Zanedbatelná ale není ani finanční odměna, za kterou si o následujících letních prázdninách uděláme hezký výlet. Přáli bychom si, abychom podobné úspěchy zažívali i letos a třeba i v jiných činnostech, abychom veřejnosti mohli ukázat, kolik bezvadných dětí v našem dětském domově vyrůstá. V tomto roce bychom kupříkladu rádi obnovili náš dramatický kroužek, takže kdoví, třeba o nás brzy uslyšíte... Kolektiv zaměstnanců ZŠ a DD, foto archiv DD Přestavlky Děti na dopravním hřišti ZE SPORTU Teplo a pohodlí domova vyměnili za atmosféru automobilových závodů Ve středu 26. prosince se v prostoru Kalvárie u Jesenice konal tradiční Vánoční offroad trial. Zúčastnilo se ho osm offroadů a jedenáct autovraků. Podívat se přišly i desítky diváků. Ne všichni chtějí čas Vánoc trávit u televize obloženi cukrovím a řízky se salátem. Pro ty, co jsou postiženi offroadem a auty vůbec, uspořádaly Offroad team Prčice a Offroad team Lomnice nad Lužnicí tradiční Vánoční offroad trial. Poprvé se ale tato akce konala v našem kraji, konkrétně v sousední Jesenici. Záblatská rokle, kde se toto tradiční setkání v minulých letech pořádalo, byla totiž pro většinu startujících z ruky, a tak byl využit areál Na Kalvárii v Jesenici, který byl v minulém roce místem konání pohárových závodů Jihočeského capu v offroad trialu. Jesenice má navíc ještě jednu výhodu vejdou se sem se svou tratí i autovraky. Jejich jezdci se proto této příležitosti okamžitě chopili a dohodli se s pořadateli na svém startu. Závod se tak stal pestřejší a přilákal další diváky. Nejtěžší úkol stál před pořadateli, kteří museli o prvním svátku vánočním v Jesenici připravit tři sekce offroad trialu i trať pro rallycros. Na Štěpána, 26. prosince, bylo vše nachystáno a už se jen čekalo, kolik nadšenců přijme výzvu a dostaví se na start. Nakonec dorazilo osm natěšených offroadů a jedenáct autovraků. Na úvod proběhlo seznámení s pravidly Jihočeský cup by se v letošní sezoně měl jezdit dle pravidel M.ČR, a tak byla příležitost si tato pravidla vyzkoušet v praxi a pak už se šlo na věc. Překvapivě vysoký zájem diváků podnítil většinu jezdců k maximálním výkonům. V tak krásné atmosféře se chtěli všichni předvést a ukázat možnosti svého stroje. Nouze proto nebyla o offroadově povedené situace. Nakonec se stihlo odjet pět sekcí i s malou přestávkou na opečení buřtů, a jen stmívání a blížící se déšť ukončily tak povedený volný závod. Autovraky mezi tím jely svůj vlastní závod a i zde šlo v první řadě o zábavu a adrenalin. Pár aut při zdolávání nástrah trati zkolabovalo, ale to už k podobným závodům prostě patří. Každý další karambol byl především vítanou podívanou pro diváky. Vyzdvihovat vítěze v tomto případě snad ani není třeba, vyhráli všichni, kdo romantiku Vánoc, teplo a pohodlí domova vyměnili za neopakovatelnou atmosféru amatérských automobilových závodů závodníci i přihlížející diváci. Z. Opplt, Offroad team Prčice, foto A. Skalická 12 strana Náš domov číslo 274, únor 2013

13 ZE SPORTU Turistům sezóna nikdy nekončí Klub přátel dlouhých kilometrů na konci starého roku a na samém začátku roku nového připravil dvě turistické akce. Ještě před Vánocemi, 15. prosince, si jeho členové naplánovali poslední vycházku roku Bohužel se ale někteří členové KPDK potýkali s chřipkou a nachlazením, a museli proto předvánoční vycházku oželet. Sešlo se tak pouze sedm turistů, kteří se vydali k Veletínu hledat v zimní krajině obětní kámen. Vycházka se nakonec vydařila. Kámen byl objeven, rozdělali jsme si ohýnek, opekli si špekáčky a všichni jsme měli pěkný pocit z vydařeného dne. Již počtvrté jsme si takto vyšli v předvánočním čase a s touto pěknou tradicí bychom chtěli i nadále pokračovat, říká jeden z účastníků výletu Jan Nousek. V první den roku nového pozvali členové KPDK všechny zájemce na tradiční novoroční vycházku Novoroční čtyřlístek. Ti, kteří pozvání přijali, tak Turisté na poslední vycházce roku 2012 na Nový rok udělali nejen důležitý krok pro zdraví, ale navíc svým malým dílem pomohli k radosti lidí, kterým zdravotní problémy ztěžují pohyb v přírodě. Výtěžek pochodu totiž již po několik let přispívá do sbírky, která umožňuje budování stezek pro vozíčkáře. Do cíle pochodu, který byl již potřetí umístěn ve Staré poštovně na Javorové skále, dorazilo 186 účastníků a celková částka, kterou se v průběhu pochodu podařilo vybrat, činila 4251 korun. Peníze byly ihned odeslány na účet sbírky vyhlášené Klubem českých turistů. -mfd-, foto Karel Mikulanda Od zimní olympiády děti neodradil ani mráz V sobotu 26. ledna se ve Ski areálu Kvasejovice konala II. dětská zimní olympiáda. Po loňském zdařilém prvním ročníku se i letos několik rodičů domluvilo na uspořádání dětské zimní olympiády. Zima zatím milovníkům zimních sportů moc nepřála, a proto jsme si na příhodné podmínky museli chvíli počkat. Jakmile ale napadl Skok do dálky sníh, během deseti dnů jsme domluvili termín závodů. Ten byl stanoven na sobotu 26. ledna. I přes to, že šlo o opravdu narychlo připravenou akci a navíc ten den panoval silný mráz, přišlo do Ski areálu Kvasejovice kolem 70 dětí. Olympiáda odstartovala ve 13 hodin přidělením startovních čísel dle věkových kategorií. Děti si mohly změřit své dovednosti a síly na dvanácti stanovištích, absolvovaly například člunkový běh, sjezd na skibobu, střílení míčku hokejkou do branky, slalom na lyžích, sjezd na bobech, házení hůlkou do dálky, střílení pistolí na terč, opičí dráhu, skok na lyžích do dálky a jiné. Navzdory mrazivému počasí si to odpoledne všechny děti užívaly. Po skončení soutěží následovalo slavnostní udílení cen, každý účastník dostal diplom, jedlou medaili a další drobné dárky. Myslím, že se nám olympiáda opět vydařila, i když musím sebekriticky přiznat, že máme do příště ještě co dolaďovat. Možná, že Střelba Sjezd Slalom nebudeme čekat ani do zimy několik rodičů totiž přišlo s nápadem uspořádat i letní olympiádu, tak uvidíme, řekla jedna z organizátorek soutěže Marie Birhanzlová. Závěrem bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří s organizací pomohli: Lidovcům za sponzorování cen a Petru Kroužilovi za možnost využití jeho Ski areálu. Více fotografií ze závodů naleznete na Míra Novák hlavní pořadatel olympiády, foto archiv pořadatele Nezapomeňte, v březnu se jde 43. ročník pochodu Čertova podkova Klub přátel dlouhých kilometrů Sedlec-Prčice zve všechny turisty a příznivce jarní přírody na tradiční pochod Čertova podkova. Konat se bude v sobotu 16. března. Start 43. ročníku pochodu bude otevřen od 7 do 10 hodin v Ateliéru Prčice. Délka tras bude upřesněna v březnovém čísle Našeho domova, v informační skříňce na náměstí v Sedlci, v Infocentru a v Ateliéru Prčice. Zveme vás i na další jarní pochody: Sobota : PRO VELIKONOČNÍ VAJÍČKO Sobota : POCHOD ZLÁMANÝCH KŘÍDEL Sobota 4. 5.: SUKOVOVOU STEZKOU Sobota : PRAHA-PRČICE Sobota : ZA KVĚTENOU BÍLÝCH SKAL Mnoho jarních kilometrů přejí turisté Sedlec- -Prčice. -mfd- číslo 274, únor 2013 Náš domov 13 strana

14 VZPOMÍNÁME, DĚKUJEME PLACENÁ INZERCE Chtěla bych poděkovat všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit dne s mým tatínkem, panem Vladimírem Havlínem. Zvláště děkuji Sboru dobrovolných hasičů Chotětice za pomoc při obřadu. Jménem rodiny dcera Jindřiška. SDH Nové Dvory děkuje všem sponzorům za poskytnutí věcných cen a darů na ples konaný dne Rodina Dlouhých děkuje touto cestou všem, kteří se dne přišli rozloučit s paní Anežkou Dlouhou z Prčice. Zvláštní poděkování patří P. Františku Masaříkovi za slova útěchy a p. Jiřímu Fáčkovi a p. Habartovi za vzorné vypravení pohřbu. Naše poděkování patří i muzikantům a rovněž Jitce Stiborové za nádhernou květinovou výzdobu. Děkujeme touto cestou všem přátelům a známým, kteří přišli na poslední cestu vyprovodit p. Františka Hájka z Prčice. Zvláště pak děkujeme P. Františku Masaříkovi za slova útěchy, pohřební službě p. Fáčka za vypravení pohřbu a sboru dobrovolných hasičů, svazu rybářů a tělovýchovné jednotě za hezké poslední rozloučení. Děkují manželka a děti s rodinami. PLACENÁ INZERCE PRODEJ SLEPIČEK Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen: Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!! Stáří slepiček týdnů, cena Kč/ks, v začátku snášky 178 Kč/ks Prodej ve čtvrtek 7. března 2013 Sedlec-Prčice u pošty ve hod. Bližší informace na tel: , , Při prodeji slepiček nová služba výkup králičích kožek cena Kč/ks. DROGERIE TETA, Sedlec 57 NABÍZÍ VÝPRODEJ SORTIMENTU DOMÁCÍ POTŘEBY, ŽELEZÁŘSTVÍ SE SLEVOU -50% P50% sleva na žárovky klasické, svíčkové, úsporné Pbaterie do naslouchadel, hodinek atd. MASÁŽE Sportovní Regenerační Rekondiční Anticelulitidní Lymfondrenáž Lávové kameny ) C Domácí potřeby: soupravy hrců, talířů, příbory, TESCOMA, sušáky na prádlo atd. C Železářství: vruty, brus. kotouče a ostatní NABÍDKA JE OMEZENA NA ZÁSOBY V OBCHODĚ. PRODÁM ZAVEDENOU DROGERII V SEDLCI včetně zásob, regálů a PC TETA systému. Kontakt: Řádková inzerce Vyplněný kupón spolu s dokladem o zaplacení složenkou typu A zašlete na adresu MěÚ Sedlec- -Prčice. Inzerci můžete platit také přímo na IC v Prčici a na pokladně MěÚ v Sedlci. 14 strana Náš domov číslo 274, únor 2013

15 PLACENÁ INZERCE VZPOMÍNÁME INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS VZP bude poskytovat některé své služby také v Sedlci-Prčici V pondělí od 13,30 do 16,30 hodin budou poprvé v přízemí budovy Městského úřadu Sedlec-Prčice (kancelář přestupků) pracovníci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR občanům našeho města poskytovat poradenský servis a další služby (informační servis o zdravotním pojištění, zajištění průkazu pojištěnce, přebírání dokladů, přebírání návrhů na lázeňskou péči, poukazů na PZT a dokladů k proplacení cestovních náhrad pacientů, dále vydávání přehledu o vykázané zdravotní péči nebo informace o výhodách a příspěvcích pro klienty VZP ČR). Pracovníci VZP budou dále v Sedlci-Prčici k dispozici každé první pondělí v měsíci (další nejbližší termín je ). V březnovém čísle Našeho domova vás budeme informovat o pravidelných i mimořádných termínech, protože pracovníci VZP a Finančního úřadu zde budou nápomocni také při odevzdávání daňových přiznání. red. Co se kde koná? VÝSTAVY A TRHY Až do 8. března bude v Městském muzeu Sedlčany otevřena výstava Zory Sokolové s jednoduchým názvem LOGA. Autorka v ní představí svou práci v oblasti grafického designu. Na konkrétních příkladech budete mít možnost se seznámit s detailním pohledem na tvorbu loga a všeho, co s ním souvisí. Přijďte se podívat na to, jak grafická identita pomáhá vytvářet celkový obraz firmy či organizace. Od 8. února do 6. března můžete v Městské knihovně Sedlčany zhlédnout výstavu dokumentů k 150. výročí narození sedlčanského rodáka Karla Ladislava Kukly, vypovídající o jeho životě a době. Osobnost tohoto spisovatele přiblíží jeho knihy, některé novinové články, dobové dokumenty a fotografie. PRČICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY Předkládáme vám termíny Prčických farmářských trhů v roce na téma Jaro, Velikonoce na téma Zahrádkář, pěstitel, chovatel na téma Léto na téma Podzim na téma Advent, Vánoce DIVADLA A KONCERTY Na neděli 10. února je pro děti a jejich rodiče v KDJS Sedlčany připravena další pěkná pohádka s názvem JAK SE HONZA DOSTAL NA HRAD. 12. února od 17 hodin se děti mohou těšit na pohádku se známým hrdinou MAXIPSEM FÍKEM. Příběhy psa, který povyrostl poněkud více, než je obvyklé, děti znají z Večerníčků. Hraje Divadlo Špílberg Brno. Prodej vstupenek na místě před představením. Uvádí Městské divadlo na Poště, Benešov. 15. února od 20 hodin vystoupí v benešovském Atlas Music clubu legendární hudební skupina KRAUSBERRY. 19. února se v KDJS Sedlčany koná folkový koncert oblíbené zpěvačky PAVLÍNY JÍŠOVÉ a JEJÍCH PŘÁTEL. Jak název napovídá, mimo hlavní protagonistky Pavlíny Jíšové vystoupí i její kolegové Adéla Jonášová a Jaroslav Matějů. V průběhu večera zazní osvědčené písně, ale i novinky z jejich tvorby. V pondělí 25. února od hod. uvede KDJS Sedlčany v rámci dárkového balíčku KDJS 2013 divadelní komedii VELKÝ HOLKY NEPLÁČOU amerického autora Neila Simona - tak trochu pro ženy, tak trochu pro muže, nejvíce však pro všechny, kteří se chtějí upřímně bavit a od srdce smát. Účinkují: J. Šulcová, V. Jeníková, V. Křížová, D. Batulková a další. Ve čtvrtek 7. března je pro všechny milovníky swingu v KDJS Sedlčany připraven koncert SWING TRIA AVALON JAKUBA ŠAFRA. 26. března zavítá do KDJS Sedlčany Zdeněk IZER a Šárka VAŇKOVÁ. DALŠÍ AKCE 9. února jste od 14 hodin zváni na Vysoký Chlumec na MASOPUST VE SKANZENU. Uvidíte veselý masopustní průvod s tradičními masopustními maskami, hudbou a veselými scénkami. Zvýhodněné vstupné. 9. února se koná POCHOD S MILEVSKÝMI MAŠKARAMI. Start je u Domu kultury v Milevsku (zahrada) od 7,45 do 9 hod., cíl je tamtéž ve13 hod. Trasy jsou 9 a 12 km. Pochod pořádá KČT Milevsko, kontakt: Ing. Vladimír Ondruška, 15. února od 18,30 hod. se v Městském muzeu Sedlčany koná beseda s účastníky výpravy NEPÁL 2012 Cesta kolem Dhaulagiri (8167 m n. m.). O málo navštěvované cestě kolem nejzápadnější nepálské osmitisícovky, o výstupu na Thapa Peak, o putování asijskou džunglí, zelenými úbočími Himaláje a o mrazivých bivacích pod severní stěnou pokračování na str. 16 číslo 274, únor 2013 Náš domov 15 strana

16 INFORMAČNÍ SERVIS dokončení ze str. 15 Dhaulagiri budou vyprávět Jiří Moulík, Petr Bilina a Milan Borota. 22. února od 18,30 hod. čeká na všechny milovníky dálek v Městském muzeu Sedlčany další cestopisná projekce cestovatele Lukáše Synka, tentokrát s titulem ALBÁNIE A MAKEDONIE. Na Balkán se Lukáš Synek vypravil v roce 2012 s cílem vystoupit na nejvyšší horu Albánie a Makedonie v pohoří Koráb. Cestou navštívil krásné historické město Ochrid u stejnojmenného jezera lemovaného pravoslavnými kláštery, náhoda ho zavála do kaňonu Drinu i do odlehlého údolí v Albánských Alpách, kde přičichl k tradiční krevní mstě. Navštívil také slavné město Skadar, hrad Kruje i Berat jedno z mála zachovalých historických měst v zemi 700 tisíc bunkrů. Důležitá telefonní čísla Univerzální tísňové volání pro hlášení nehod všeho druhu Hasiči místní pohotovost HZS Kladno Lékařská záchranná služba Policie ČR Obvodní oddělení Votice: Středočeská energetická pohotovost Středočeská plynárenská pohotovost Centrální ohlašovna poruch plyn Městský úřad Sedlec-Prčice podatelna: , mobil: Služby Sedlec-Prčice, s.r.o. služby obyvatelům, vodovod a kanalizace: mobil: PLACENÁ INZERCE V sobotu 23. února jsou všichni natěšení turisté zváni na ODCHOD DO NEJISTOTY I. etapu pochodu OKOLO CVIČIŠTĚ SS. Pochodem si připomeneme 70. výročí vystěhování Sedlčanska za 2. světové války. Pochod je rozdělen do deseti etap. Na začátku první etapy prof. Páv krátce seznámí s historií regionu. Sraz je v Sedlčanech v 8.30 hod. na náměstí T. G. M. u kašny. Délka pochodu je cca 12 km, konec v Líchovech, odkud bude zajištěn odvoz do Sedlčan. Plán jednotlivých pochodů: I. etapa: Sedlčany Líchovy, II. etapa: Líchovy Křepenice, III. etapa: Křepenice - Radíč - Kňovice (dubnové brouzdání , délka 10 km). IV. etapa: Kňovice Jablonná (V paprscích slunce 8. 6., délka 17,5 km). V. etapa: Jablonná - Štěchovice (Za výhledy na Velkou řeku , délka 20 km). VI. etapa: Brunšov Krhanice, VII. etapa: Krhanice - Poříčí nad Sázavou, VIII. etapa: Poříčí nad Sázavou Benešov, IX. etapa: Benešov Olbramovice, X. etapa: Olbramovice Sedlčany. V sobotu 2. března od 16 do 21,30 hodin se do sedlčanského kina vrací EXPEDIČNÍ KA- MERA 4. ročník festivalu cestopisných filmů a dokumentů. Nenechte si ujít přehlídku sedmi nejlepších cestovatelských a outdoorových filmů uplynulé sezóny, které přiblíží vynikající výkony špičkových horolezců, kajakářů, paraglidistů, cyklistů i odvážných dobrodruhů odehrávající se v exotických končinách. Každý z filmů získal ocenění na některém z mezinárodních filmových festivalů, což je zárukou, že i letos Expediční kamera přinese strhující podívanou pro všechny, kdo rádi poznávají daleké země a ocení obdivuhodné lidské výkony. V Sedlčanech festival pořádá cestovatel Lukáš Synek. Pro diváky jsou připraveny filmy Ve vlčí kůži po stopách Čingischána (2. díl), Sandstone (Pískaři), Zabijácká krása, Halo Effect, Foli (Rytmus), Siberut, Cesta domů, dále pak slosování o zajímavé ceny, malé občerstvení zdarma a příjemná atmosféra. Bližší informace o filmech a festivalu najdete na PLESY A ZÁBAVY pořádá SDH Prčice od 20 hodin v hospodě U Škrpálu v Prčici HASIČKÝ PLES Hraje RELAX pořádá SDH Vrchotice od 20 hodin v hospodě Na Františku tradiční ROZLOUČENÍ S MASOPUSTEM cca od 13 hodin projde Vrchoticemi MAŠKARNÍ MASOPUSTNÍ PRŮVOD pořádá SDH Prčice od 14 hodin v hospodě U Škrpálu v Prčici DĚTSKÝ KARNEVAL. Bohatý program, volba masek pořádá SDH Nové Dvory DĚTSKÝ KARNEVAL od 13,00 hod. v hasičském domě v Nových Dvorech. Uzávěrka březnového čísla je ve čtvrtek 28. února 2013 v 11 hodin. Na příspěvky došlé po tomto termínu nemusí být brán zřetel pořádá SDH Přestavlky v KD Přestavlky HASIČKÝ MAŠKARNÍ PLES Hraje Hošna band. Začátek ve 20 hodin pořádá SDH Sedlec v KD Přestavlky HASIČSKÝ PLES Hraje Vat pořádá o.s. Oujezďáček II. DIVADELNÍ PLES, který bude ve stylu 20. let minulého století. Začátek ve 20 hodin v sále pohostinství v Červeném Újezdu. K tanci hraje Pohoda Team Miroslava Tlamichy. Vašnostové s doprovodem v dobovém oblečku jsou vítáni. PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA V SEDLCI: Pondělí, středa Sobota hod hod. Náš domov, měsíčník Města Sedlec Prčice. Vydává Město Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, , IČO: Šéfredaktor Alice Valsová, informace a příspěvky na čísle , mobil: , nebo přímo na infocentru. Cena 9 Kč včetně 15% DPH, evidenční číslo MK ČR E 10761, náklad 600 výtisků, tiskne tiskárna Tria Olbramovice. Aktuální číslo v prodeji nejdéle do 15. dne kalendářního měsíce. Cena inzerce: zadní strana 12 Kč, vnitřní strany 10 Kč, inzertní strana 8 Kč/1 cm % DPH. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků od externích přispěvatelů a za názory čtenářů. 16 strana Náš domov číslo 274, únor 2013

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Přítomni: dle prezenční listiny všech 15 zastupitelů Připomínky

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/3-2006 STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS I. Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů zpracoval Michal Bílek Jak můžete ocenit své členy - Řídíme se Statutem čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, který byl schválen shromážděním starostů

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Exkurze do Českého rozhlasu Brno

Exkurze do Českého rozhlasu Brno Exkurze do Českého rozhlasu Brno Datum konání: 15. 11. 2013 Místo konání: Český rozhlas Brno Počet účastníků: 16 Zpracovali: Tomáš Pokorný, Adéla Nevěčná V rámci předmětu Odborná přednáška a exkurze jsme

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Městys Dolní Čermná Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Dolní

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

SDH Oucmanice Oucmanice 16 562 01 Ústí nad Orlicí +420 606 241 289 sdh.oucmanice@tiscali.cz. Výborová schůze SDH Oucmanice 10/2014

SDH Oucmanice Oucmanice 16 562 01 Ústí nad Orlicí +420 606 241 289 sdh.oucmanice@tiscali.cz. Výborová schůze SDH Oucmanice 10/2014 SDH Oucmanice Oucmanice 16 562 01 Ústí nad Orlicí +420 606 241 289 sdh.oucmanice@tiscali.cz IČO: 0061238139 DIČ: 274-61238139 Výborová schůze SDH Oucmanice 10/2014 konaná dne 31. října 2014 od 18:30 hodin

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3)

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 14. zasedání konaného dne 6. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Záhoří Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Záhoří se na

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 4 ze zasedání ZM ze d 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání 25. 5. 2011 od 18.00 v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (15) Nesplněná ussení: 0 Splněná

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém 3. zasedání konaném dne 9. 2. 2015 usnesením č.91/3/2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více