Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje"

Transkript

1 Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí

2 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na naplňvání ptřeb byvatel reginu a zárveň snahu respektvat pririty jedntlivých plitických subjektů ve vedení kraje. Eknmika, hspdaření kraje Krizvé řízení Investice Zdravtnictví Sciální věci Šklství, mládež, sprt Dprava Kultura, lázeňství, cestvní ruch Reginální rzvj Správa majetku Živtní prstředí Klíčvé blasti Eknmika, hspdaření kraje V rzpčtvém bdbí bude naší priritu hspdárné nakládání s veřejnými prstředky. Cílem rzpčtvé plitiky kraje bude vyvážení úspr, naplnění závazků kraje a zárveň zachvání investic pr rzvj reginu, bcí, bčanských sdružení a pdnikatelských subjektů s cílem zajistit lepší živtní pdmínky pr bčany kraje. Dsáhneme přebytkvéh rzpčtu v prvzní blasti d knce vlebníh bdbí, budeme hspdárně nakládat s prstředky Karlvarskéh kraje ve všech blastech jeh činnsti Zajistíme finanční zdrje na předfinancvání a splufinancvání prjektů s dtací z peračních, rzvjvých a EU prgramů a efektivní čerpání evrpských finančních prstředků Pdpříme další rzvj infrastruktury ve zdravtnictví Finančně zabezpečíme základní dpravní bslužnst na území reginu Budeme pkračvat v dfinancvání příspěvkvých rganizací kraje řešících sciální zabezpečení bčanů

3 Pdpříme vědu a výzkum v Karlvarském kraji s důrazem na aplikvanu vědu, umžňující rzvj a uplatnění kvalifikvaných pracvních sil Pdpříme eknmický rzvj krajvých blastí kraje, zejména budeme pkračvat ve splupráci s bcemi a mikrreginy Využijeme mžnsti realizace centrálních nákupů s cílem uspřit prstředky kraje, příspěvkvých rganizací a bcí Krizvé řízení Budeme pkračvat v aktualizaci Krizvéh plánu Karlvarskéh kraje s hledem na nvě vznikající rizika Nadále pdpříme rzvj IZS, jedntek sbru dbrvlných hasičů bcí a statních subjektů pdílejících se na zajišťvání a plnění úklů v rámci IZS, včetně pdpry přeshraniční splupráce v tét blasti, za maximálníh využití fndů EU pr financvání těcht aktivit Investice Základní investiční záměry budu směrvány d blastí, které jsu nezbytně nutné pr bezprblémvý chd kraje, jak jsu dprava, šklství a zdravtnictví. Investiční aktivity kraje budeme směrvat d řady knkrétních prjektů, zejména: Rzhdnutí realizaci prjektu Císařské lázně Revitalizace bjektů škl, dmvů pr seniry apd. výměny ken, zateplvání, za účelem snižvání prvzních nákladů Revitalizace Střední průmyslvé škly keramické a sklářské v Karlvých Varech, dknčení revitalizace Prvníh českéh gymnázia v Karlvých Varech Pkračvání v revitalizaci areálu nemcnice v Chebu, revitalizaci nemcnice v Sklvě, dknčení prjektu centralizace nemcnice v Karlvých Varech Pkračvání prjektu transfrmace sciálních služeb Psuzení stavu nemvitstí ve vlastnictví kraje pr mžnst ptimálníh nastavení plánu prav, investic a hspdaření s majetkem, realizace systémů řízení při správě majetku umžňující jeh efektivní využití za sučasnéh snižvání prvzních nákladů při maximálním využití dbrníků krajskéh úřadu V rámci pskytvání infrmačníh servisu investrům zavedení služby pr rychlý přehled správců inženýrských sítí v zájmvém území a mžnstí pdávání elektrnických žádstí vyjádření Aktivní využívání a krdinace činnsti pradenských a vzdělávacích institucí v suvislsti s realizací investic v Karlvarském kraji např. CzechInvest, ČMRB, KHK

4 Zdravtnictví Zdravtnictví se ptýká s dpady dluhdbéh pdfinancvání. Hspdaření nemcnic v cyklických bdbích prchází finanční a persnální krizí. Činnst Rady Karlvarskéh kraje v blasti zdravtnictví bude vedle základní úlhy, tj. zajištění dstupné lékařské péče pr všechny, směrvána i nadále d persnální a finanční stabilizace zdravtnictví. Vedle těcht základních úklů budeme věnvat pzrnst prjektům: Zajištění dalšíh přístrjvéh vybavení pr KKN Obnva a mdernizace nklgickéh centra v Chebu Pdpra rzvje lůžkvé a ambulantní rehabilitace Další rzvj Zdravtnické záchranné služby Karlvarskéh kraje Kncepce akutní lůžkvé péče v Karlvarském kraji Zpracujeme kncepci zdravtnictví Karlvarskéh kraje v kntextu se systémem fungvání ambulantní péče v reginu s cílem předlžení materiálu Zastupitelstvu Karlvarskéh kraje d Sciální věci Zpracujeme kncepci sciálních věcí Karlvarskéh kraje pr bdbí s cílem c nejefektivnějšíh čerpání evrpských prstředků v tét blasti Budeme dbát na zvyšvání kvality sciálních služeb a pdpru aktivit senirů Zachváme síť zařízení v blasti sciálních služeb zřizvaných Karlvarským krajem Budeme pkračvat v rzvji sciálních služeb, které umžní setrvání uživatele v dmácím prstředí Zabráníme pstupům, které by umžnily privatizaci a kmerční prnájmy svěřených sciálních služeb Budeme napmáhat prjektům pr integraci senirů a zdravtně hendikepvaných sb Zajistíme pkračvání výstavby sciálních zařízení na principu rdinnéh bydlení Pdpříme rzvj chráněnéh bydlení Vytvříme pdmínky pr znvutevření Centra substituční terapie v Karlvých Varech s cílem pskytvat služby ambulantní léčby pr sby závislé na herinu a dalších návykvých látkách Budeme pkračvat v dstraňvání bariér a sciálních prblémů v blasti nárdnstních menšin Pdpříme kulturní aktivity menšin Zajistíme plnění prgramu Výbru pr nárdnstní menšiny při Zastupitelstvu Karlvarskéh kraje

5 Šklství, mládež, sprt Vzdělání a všestranný rzvj mladé generace jsu investicemi d buducna, nezbytnu pdmínku pr zkvalitnění a rzvj pdnikání na území kraje a základem pr psílení zaměstnansti. Prt: Zpracujeme výhled rzvje šklství v suladu s ptřebami zaměstnavatelů v Karlvarském kraji pr bdbí Budeme pkračvat v řešení důsledků pklesu pčtu studentů na středních šklách a v pdpře nárůstu pčtu uchazečů studium vybraných brů frmu mtivačních a prspěchvých stipendií Budeme pkračvat v systému udělvání stipendií pr studenty vyských škl s cílem zabránit dlivu vyskšklsky vzdělaných lidí z reginu Psílíme splupráci s Krajsku hspdářsku kmru Karlvarskéh kraje za účelem prpjení středních škl s pdnikatelsku sféru k získání přehledu dluhdbých ptřebách abslventů dbrných studijních brů pr pdniky a pdnikatele v kraji a psílení kvality učňvskéh šklství prakticku výuku prpjenu s praxí Budeme napmáhat vzniku, rzvji a půsbení vyských škl v kraji, budeme pkračvat ve splupráci na dalším půsbení dlučených pracvišť ZČU Plzeň v kraji Budeme přispívat na vlnčasvé aktivity dětí a mládeže jak prevence rizikvéh chvání Pdpříme envirnmentální výchvu, vzdělávání a světu, budeme pkračvat v budvání krajskéh střediska eklgické výchvy Dknčíme prces převdu zřizvatelských funkcí z Karlvarskéh kraje na bce, zejména k základním uměleckým šklám a dmu dětí a mládeže Pdpříme ředitele škl v udržení prjektu Zvyšvání kvality vzdělávání standardizací a zlepšváním řídících prcesů ve šklách (tzv. ISSO 2001) Zajistíme udržitelnst systému dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků a metdické pdpry, finančně pdpříme studující učitele základních a středních škl zřizvaných krajem, bcemi a svazkem bcí Budeme systematicky pdprvat rzvj sprtvních aktivit dětí a mládeže i sprtu pr širku veřejnst; budeme přispívat na výknnstní a vrchlvý sprt Dprava Karlvarskému kraji stále chybí napjení na dálniční síť v ČR, ale také na dálniční systém EU. Řešit je třeba i dluhdbě špatný stav silnic, které stát předal v minulsti krajům značně zdevastvané. Dknčíme velké dpravní stavby realizvané na silnicích II. a III. tříd v kraji, mim jiné bchvat Chebu, mdernizaci silniční sítě v blasti Hrznětína, úsek Merklín Pstruží a další prjekty

6 Nadále budeme pkračvat ve splečném úsilí urychlení výkupu pzemků a zahájení dalších staveb na trase rychlstní silnice R6 d Karlvých Varů směrem na Prahu S připravenými prjekty reknstrukce krajských silnic se budeme snažit uspět v sutěži evrpské prstředky Zachváme dstupnst veřejné dpravy byvatelům kraje, průběžný mnitring ptřeby dpravní bslužnsti, zejména v krajvých částech kraje Budeme pkračvat v zajištění dstupnsti lkální železniční dpravy c nejblíže lidem, přispějeme na prvz v úseku železniční trati Hrní Slavkv Kunice Krásný Jez a pdpříme dknčení bnvy trati Aš Selb, Ležnice Krásný Jez Pdpříme další přeshraniční spjení se SRN, například v blasti Plesné a Aše Budeme sledvat situaci týkající se pklesu cestujících na mezinárdním letišti v Karlvých Varech a pdle th upravíme finanční plán splečnsti Aktivně se zapjíme d vyhledávání nvých cílvých destinací i dalších mžnstí, jak zlepšit situaci letiště Zpracujeme a přijmeme pasprtizaci péče zeleň pdél kmunikací ve vlastnictví Karlvarskéh kraje Kultura, lázeňství, cestvní ruch Kraj bude mít i nadále aktivní rli v prcesu nminace Hrnické kulturní krajiny Krušnhří a nadnárdní nminace evrpských lázeňských měst včetně Lázeňskéh trjúhelníku na Seznam světvéh kulturníh a přírdníh dědictví UNESCO Dknčíme prjekty splufinancvané Evrpsku unií, zajistíme udržitelnst již realizvaných prjektů a přípravu nvých prjektů a rzšíříme půsbnst kraje v přeshraničních prjektech (Cíl 3: Česk-Sask, Česk-Bavrsk, Euregi Egrensis) Psílíme splupráci s městem Karlvy Vary a Česku republiku při bnvě nárdní kulturní památky Císařské Lázně v Karlvých Varech Zachváme a budeme dbát na rzvj příspěvkvých rganizací v blasti kultury (muzea a galerie) a dalších kulturních institucí v kraji Budeme rzvíjet webvý prtál Živý kraj včetně kmplexníh kulturníh kalendáře v jeh rámci Navýšíme finanční prstředky z rzpčtu Karlvarskéh kraje na dtační prgramy v blasti kultury a památkvé péče Pdpříme prgram Mládež, děti a kultura z rzpčtu Karlvarskéh kraje Vytvříme samstatný dtační titul pr rk 2016 na akci Oslava výrčí 700 let narzení Karla IV. Zaměříme se na aktivity v blasti prezentace a prpagace kulturníh dědictví kraje Budeme usilvat udržení a rzvj tradiční lidvé kultury Budeme prpagvat lázeňství Karlvarskéh kraje v České republice a v zahraničí Aktivně budeme rzvíjet marketingvu značku Živý kraj, webvý prtál Živý kraj Zahájíme činnst krajské agentury destinačníh managementu a zrealizujeme s tím suvisející činnsti v blasti marketingu destinace Karlvarský kraj. Sučasně navýšíme finanční prstředky na pdpru marketingu a dalších aktivit rzvíjejících cestvní ruch

7 Aktivně přistupíme k řešení vízvé prblematiky jak významné bariéry pr rzvj cestvníh ruchu a lázeňství Zaměříme se na prpagaci Karlvarskéh kraje jak Film Friendly Lcatin tj. lkality, vhdné pr filmvé prdukce Zaměříme se na prpagaci mntánní turistiky a UNESCO Zaměříme se na prpagaci Karlvarskéh kraje jak lkality pr aktivní dvlenu, pr rdiny s dětmi, pěší turistiku a cyklturistiku, vdáctví a prpagaci hrských středisek Reginální rzvj V nvém prgramvém bdbí, zejména p spuštění IROP, budeme usilvat účelné využití evrpských prstředků k realizaci investičních záměrů kraje. Naším cílem je investvat především d prjektů zabezpečujících další pracvní místa a růst průměrné mzdy pr bčany kraje. Budeme pkračvat v udělvání příspěvků bcím a mikrreginům v rámci Prgramu bnvy venkva Nadále budeme přispívat reginálním firmám na invace v rámci dtačníh titulu invačních vucherů Aktivně se budeme pdílet na vyhledávání nvých průmyslvých zón a jejich zařazení d územních plánů, vlné plchy budeme prpagvat a nabízet investrům prstřednictvím krajskéh prtálu Investiční příležitsti Pdpříme činnst Paktu zaměstnansti Karlvarskéh kraje Zasadíme se rzšíření splupráce s výzkumnými pracvišti, která realizují záměry dpvídající splečenským, technickým a eknmickým ptřebám kraje. Prpjíme tat pracviště s kapacitami našich krajských zařízení, zejména s krajskými šklskými zařízeními, jejich dílnami a učebnami Správa majetku Oživíme energeticku kncepci Karlvarskéh kraje a předlžíme ji Zastupitelstvu Karlvarskéh kraje Budeme důsledně ddržvat zadávání veřejných zakázek elektrnicku frmu (EZAK) i pr příspěvkvé rganizace kraje Učiníme krky směřující k efektivnímu centrálnímu nákupu služeb a energií i pr příspěvkvé rganizace kraje Zahájíme prjekty směřující k úspře nákladů vynakládaných krajem v suvislsti se správu a prvzem budv v majetku kraje Zajistíme a budeme pdprvat transparentní, efektivní a zdpvědnu správu a nakládání s majetkem Karlvarskéh kraje Budeme pkračvat v aktualizaci přehledů neptřebnéh a nevyužívanéh nemvitéh majetku a tent nabízet na webvých stránkách realitníh serveru, sučasně na internetvých stránkách kraje Zaktualizujeme ucelenu pasprtizaci nemvitéh majetku Rzšíříme zavedený gegrafický mdulární infrmační systém MISYS

8 Budeme rzšiřvat webvu aplikaci Přehled majetku Karlvarskéh kraje (http://gis.krkarlvarsky.cz/majkk/budvy/) Zaktualizujeme výši pjistnéh pr majetek kraje a budeme průběžně revidvat pjištěný majetek Budeme pkračvat v majetkprávním vypřádání krajskéh majetku, zejména silnic II. a III. třídy, místních kmunikací a chdníků mezi krajem, jedntlivými bcemi, fyzickými, právnickými sbami, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, a Státním pzemkvým úřadem Zaktualizujeme a v praxi prsadíme veřejnu databázi ddavatelů prací, výrbků neb služeb, které mhu být využity ve výběrvých a pptávkvých řízeních, jež prvádí Karlvarský kraj neb jeh příspěvkvé rganizace. Umžní t transparentní přístup k veřejným zakázkám širkému kruhu ddavatelů Živtní prstředí Naším cílem je zachvat a zlepšit stávající živtní prstředí a aktivně půsbit zejména na zachvání bitpů, které jsu lidsku činnstí narušeny, případně hrženy, při maximálním využívání dtačních prstředků z Operačníh prgramu Živtní prstředí a Státníh fndu živtníh prstředí. Budeme splupracvat na prjektech chrany živtníh prstředí (prjekt na záchranu perlrdky říční, prjekty suvisející s blastmi NATURA) Budeme pkračvat v realizaci prjektu mezvání výskytu invazních rstlin Pdpříme hspdaření v lesích příspěvky z krajskéh rzpčtu Zachváme splupráci a pdpru mysliveckých, rybářských, chvatelských, zahrádkářských a včelařských svazů a jednt Budeme přispívat na realizaci prtipvdňvých patření v bcích Pdpříme investice na drbné vdhspdářské akce v bcích Budeme pskytvat metdicku pmc při řešení pvdňvých nebezpečí (pvdňvé plány apd.) Vypracujeme Plán dpadvéh hspdářství na léta Budeme pkračvat ve splečných prjektech třídění a recyklace využitelných slžek dpadů se splečnstmi zabezpečujícími jejich zpětný dběr a využití Metdicky a rganizačně nabídneme bcím a městům splupráci při plnění pvinnstí v blasti nakládání s kmunálním dpadem, budeme pdprvat účast bcí v Kmunální dpadvé splečnsti, a.s. Pdpříme prjekty veducí ke zlepšení kvality vzduší Budeme přispívat na envirnmentální výchvu, vzdělávání a světu neziskvým rganizacím Budeme napmáhat při realizaci revitalizačních prjektů na území zasažených těžbu nerstných survin Pdpříme škly a šklská zařízení při realizaci prjektů envirnmentální výchvy, vzdělávání a světy, např. prjektů zaměřených na pdpru třídění dpadu apd.

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Organizace, management a podpora výzkumu. Základy vědecké práce 5

Organizace, management a podpora výzkumu. Základy vědecké práce 5 Organizace, management a pdpra výzkumu Základy vědecké práce 5 JAK SE VÝZKUM SLEDUJE FINANCUJE 2 Výzkumná pracviště Akademie věd České republiky dbrné ústavy Ústav anrganické chemie Řež Ústav dějin umění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA Stát jak eknmický subjekt. Frmy státních zásahů. Veřejný sektr, vymezení pjmu, rzsah VS, měření, prvnávání VS, vývjvé tendence. stat jak ekn subjekt : neziskvst, mznst

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ Název subjektu: ZUŠ Jana Štursy Nvé Měst na Mravě Adresa subjektu: Vratislavv nám 121, 592 31 Nvé Měst na Mravě IČ: 70 28 24 39 OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V suladu s ustanvením

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice 1 CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných

Více