Michael Sievernich SJ. Diaspora a misie v religiózní krajině dneška

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Michael Sievernich SJ. Diaspora a misie v religiózní krajině dneška"

Transkript

1 Michael Sievernich SJ Diaspora a misie v religiózní krajině dneška Diaspora a misie si nejsou navzájem ani konkurencí, ani alternativou, nýbrž patří k sobě jako dvě strany téže mince. Pro Bonifatiuswerk to platilo vždy, jak ukazuje krátký pohled na rok jeho založení V 19. století si němečtí katolíci nárokovali práva svobody a utvořili kreativně svoji konfesijní diasporu v pruské protestantské Německé říši. Náboženskou svobodu spojili s moderním právem shromažďovacím, spolkovým a právem svobodně mluvit a založili z laické iniciativy mnoho spolků, které jednou měly utvářet spolkový katolicismus a dodnes jsou sdruženy v Ústředním výboru německých katolíků (Zantralkomitee der deutschen Katholiken ZdK). Na třetím generálním shromáždění katolických spolků Německa, který proběhl v roce 1849 v Řezně, tedy přesně před 160 lety, došlo za rozhodujícího podílu barona Josepha ze Stolbergu k založení vlastního německého misijního spolku, který byl podle velkého misionářského vzoru nazván Spolkem Bonifácovým (Bonifacius-Verein). Měl skrze modlitbu a almužnu sloužit k podpoře církevní misie v německé vlasti a podle stanov ( 1) měl za úkol podporovat katolíky žijící v protestantském a smíšeném prostředí Německa, a to ve vztahu ke škole a duchovní péči 1. Stejně jako u krátce předtím založeného protestantského spolku pro diasporu, který byl bojovně nazván po švédském králi Gustavu Adolfovi (1842), byly v centru zájmu jeho aktérů konfesijní diaspora a posílení misijních obcí. Tento prozíravý záměr, totiž posílit Bonifácovým spolkem misii ad intra, byl včleněn do dalších iniciativ na podporu zahraničních misí; v 19. století bylo založeno ne méně než 40 misijních spolků, mezi nimi Spolek Františka Xaverského (1832) v Cáchách a Misijní spolek krále Ludvíka (1838) v Mnichově, předchůdci dnešního papežského misijního díla missio Cáchy a missio Mnichov. Misie ve vnitřní diaspoře a misie v zahraničí tedy historicky a věcně souvisejí. O dobré půlstoletí později 2 po tomto prozíravém rozhodnutí, které bylo výrazem vzmachu misionářské aktivity v německém katolicismu, se lokální i globální náboženská krajina ovšem výrazně proměnila. Nyní se křesťanská konfesijní diaspora zdá být zvláštním případem kontextově a teologicky rozšířeného pojmu diaspory. Abychom se dostali k jeho aktuálností podobě, vztáhneme nejprve tradiční chápání diaspory na plurální diasporní přítomnost, která může posloužit jako typická pro náboženské a kulturní krajiny. Na tomto základě se poté vyprofiluje specificky křesťanské chápání diaspory a narýsuje se misijní úkol v globalizované společnosti. Křesťanská diaspora současnosti Sledujeme-li působení Bonifácova spolku a dnešního Díla sv. Bonifáce německých katolíků v dějinách diaspory 3 nemůžeme nemluvit o dějinách úspěchu. Nachází své vyjádření v intereklesiální jednotě, spojuje misijním způsobem spiritualitu a solidaritu a s tvořivostí a kreativitou přistupuje k epochálním výzvám v německých, nordických a pobaltských diasporách. V religiózní krajině dneška získává pojem diaspory překvapujícím způsobem nové kontextové fasety. 1 Jednání třetího generálního shromáždění katolických spolků Německa 2., 3., 4. a 5. října 1849 v Řezně. Úřední zpráva, Řezno 1849, 141 (závěr), (Bonifacius-Verein Satzungen) 2 Srv. Günter Riße/ Clemens A. Kathke (Ed.): Diaspora: Zeugnis von Christen für Christen. 150 Jahre Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken (Diaspora svědectví křesťanů křes tanům. 150 let Bonifatiuswerk). Paderborn Srv. Hans Georg Aschoff: Diaspora, in: Erwin Gatz (Ed.), Katholiken in der minderheit. Diaspora, Ökumenische Bewegung, Missionsgedanke (Geschichte des kirchlichen Lebens Bd. 3) (Katolíci v menšině. Diaspora, ekumenické hnutí, misijní úvahy (Dějiny života církve sv. 3).

2 K charakteru naší epochy na počátku 21. století patří rozptýlenost. Nejprve ve stylu pozdní moderny pluralizace náboženské oblasti a šíře rozptylu náboženského v kultuře 4, které vypovídají o tom, že náboženství v moderních společnostech v žádném případě nemizí nebo nevyšumělo, ale proměňuje se. K náboženské rozptýlenosti přistupuje v době globalizace migrační proudění, které ročně čítá miliony lidí; jde o vystěhovalecká hnutí z Asie, Latinské Ameriky a Afriky do Evropy a Severní Ameriky, ale také do zemí Zálivu. Co mají tyto souvislosti společného s naším předmětem, diasporou, si můžeme ukázat na příkladu zemí Zálivu. Diecéze apoštolského vikáře pro Arábii se sídlem v Abú Dhabí zahrnuje asi 2, 5 milionu katolíků na celém arabském poloostrově. Většinou se jedná o dělníky z Filipín nebo Jižní Indie, ale také o dobře vzdělané zahraniční odborníky z Indie, Ameriky a Evropy, mezi nimi také o mnoho Němců. Jelikož Spojené arabské emiráty na rozdíl od Saúdské Arábie vykonávají liberální náboženskou politiku mohou tam být postaveny kostely (vysvěcení kostela v roce 2008 v Doha v Kataru) a katolíci se shromažďují k bohoslužbám v jazykově diferencovaných obcích. Tito katolíci se prozatím nacházejí v konfesijní diaspoře, protože politika vyžaduje, aby všechna křesťanská společenství jako katolíci a koptové, anglikáni, asyrové nebo svobodné církve se místně soustředila do jedné čtvrti, často ozvučené elektronickým muezzinem z blízké mešity. Společně se křesťané nacházejí v náboženské diaspoře muslimské země, která jejich práva výrazně omezuje a misie mezi muslimy stejně jako jejich konverzi zakazuje. Nadto se křesťané jako menšina nacházejí v kulturní diaspoře, neboť arabská řeč a kultura je jim cizí a tak to má zůstat (nemohou se stát občany se všemi právy a povinnostmi). Protože do zemí Zálivu přišli dobrovolně za prací a možností výdělku, žijí v dělnické diaspoře, která drasticky přispívá k tomu, že ti s nejmenším výdělkem, kteří bez kvalifikace pracují na stavbách, často v táborech dělníků zůstávají marginalizováni. Příklad ozřejmuje vícenásobnou menšinovou situaci těchto katolických pracovních migrantů v arabském muslimském světě a ukazuje nepřehlédnutelnou vícenásobnou situaci diaspory. Dříve, než o tom budeme dále uvažovat, podívejme se zpět na naši německou situaci. Náboženství v moderní době V Německu vypadá náboženská situace statisticky tak, že katolická a evangelická církev s třetinovým zastoupením mezi obyvatelstvem tvoří náboženskou menšinu, křesťané celkem však dvoutřetinovým podílem stále s přehledem tvoří většinu. Zbylá třetina se rozděluje mezi příslušníky jiných náboženství a lidi bez náboženství, kterých je 15%. Značné jsou však rozdíly mezi východem a západem. Zatímco na západě země se ke křesťanství v jeho katolické nebo evangelické podobě hlásí 78% obyvatel, v nových spolkových zemích mají většinu (68%) lidé bez náboženství nejen kvůli dvěma totalitním režimům, národnímu socialismu a reálnému socialismu a tím z křesťanů tvoří menšinu. V Evropě je náboženská krajina velmi pestrá a je charakterizována extrémy. Zatímco země jako Polsko, Irsko a Švýcarsko se ve velké většině hlásí ke katolické církvi, na západě České republiky a v pobaltském Estonsku nepatří většina obyvatel k žádné církvi, takže tam se katolíci nacházejí v diaspoře. I když je Evropa považována za sekularizovaný kontinent, empirická data ukazují silnou spojitost s křesťanstvím v jeho konfesijních podobách, což se projevuje ve víře v Boha a náboženské praxi, jako je např. pravidelné chození do kostela (30%) nebo náboženské doprovázení při životních přechodech narození, svatbě a úmrtí (75%). 5 Rozšířená teze, že modernizace společnosti s sebou přináší sekularizaci není s ohledem na tento vývoj udržitelná a byla samotnými bývalými zástupci jako je Peter Berger odložena coby wishful thinking (zbožné přání). 4 Hans-Joachim Höhn: Rozptýlenost. Náboženství mezi hledáním smyslu a zážitkovým trhem. Düsseldorf 1998, Srv. Atlas of European Values (Atlas evropských hodnot), ed. Loek Halman, Ruud Luijkx, Marga van Zundert. Leiden 2005,

3 Ještě méně platí tato údajná souvislost s podmínkami modernizace odklízejícími náboženství ve Spojených státech Amerických, kde naopak s modernizací přichází vysoká religiozita, která na rozdíl od Evropy je spojena s vysokou veřejnou úctou k náboženství a přesahujícím civilním náboženstvím (civil religion). Podle toho to nevypadá, že by v dohledné době křesťanství v Evropě bylo vymýceno nějakou (a už vůbec ne bojovou) antireligiozitou s ateistickým podtónem. Spíše se vyvine produktivní polarita mezi věřícími (v Boha, v božské) a nevěřícími (kteří však také věří v nějaký smysl: v přírodu, život, lidi), mezi smrtelnými (kteří znají jen pozemský život) a nesmrtelnými (kteří doufají v posmrtný život). 6 Kdo na počátku 21. století mluví o katolické církvi, nesmí se omezit jen na vývoj v Evropě, kde má katolická církev s 280 miliony lidí sedmadvacetiprocentní podíl na světové církvi, která zahrnuje celkem 1,2 miliardy katolíků ve všech kulturách. Ačkoli Evropa má stále ještě více katolíků než celá Afrika (12%) a Asie (10%) dohromady, podíl katolíků na těchto kontinentech jsou dvě třetiny (74%) celkového počtu obyvatelstva. Do počtů však je třeba zahrnutou budoucí vývoj, který poskytuje zcela jiný obraz. V posledních padesáti letech vzrostl počet obyvatel Afriky o 313%, zatímco počet katolíků se zvýšil o 700%. Nikdy ve svých dějinách nerostla církev za jedno století tak rychle jako v černé Africe. V Asii vzrostl počet obyvatel o 104%, avšak počet katolíků o 280%. Pro tyto kontinenty, ale také pro Ameriku (187%) a Oceánii (3600%) tedy platí, že počet katolíků roste značně rychleji než počet obyvatel. Sociokulturní a misijní růst církve tedy vede l silnému obrazu diaspory. V subsaharské černé Africe například se nachází značně vzrůstající počet katolíků v mnohonásobné diaspoře, nejen v konfesijní diaspoře vůči jiných křesťanským církvím a hnutím, ale i v náboženské diaspoře; ta vyplývá z konkurence se stejně rychle rostoucími African Independent (Initiated) Churches(AIC) a islámem, který expanduje ze severu a dosud, jako v případě Nigérie, vede k etnicky (Yoruba, Haussa) a nábožensky (křesťané, muslimové) rozděleným zemím. Podíváme-li se na obě Ameriky, zde žije polovina všech katolíků (50%), což je dalším důkazem jižního proudění katolicismu, který na všech kontinentech kromě Evropy zaznamenává enormní růst. Čísla signalizují dramatický obrat v katolické světové církvi její proměnu ze světové církve ve světovou církev, ale také její vzrůstající diasporizaci. Neboť při veškerém nárůstu čísla ukazují (kromě Latinské Ameriky, jižní Evropy a Filipín) menšinovou pozici katolické církve od umírněné formy jako v černé Africe po extrémní formu ve východní Asii. 7 Tento vývoj předpověděl a teologicky přesně vyjádřil již v padesátých letech Karl Rahner ( ), když ukázal pozici křesťanů v moderním světě a tuto pozici popsal jako planetární diasporu.tím globalizoval chápání diaspory a dal mu teologický význam spásně-dějinné nutnosti. Neboť diaspora podle něho není politováníhodnou situací, kterou je třeba překonat, ale je formou uskutečňování univerzální církve. Křesťanství je (i když ve velmi rozdílném dávkování) všude ve světě a všude ve světě je v diaspoře je opravdovou menšinou, nikde nemá fakticky vedoucí roli, která by mu umožnila důrazně a s mocí vtisknout době charakter křesťanských ideálů. Jsme dokonce bezpochyby v období, kdy tato diasporizace ještě pokročí. (...) V okamžiku, kdy církev bude církví všech pohanů, začne být také církví mezi všemi pohany. 8 Dosavadní chápání se vztahuje ke křesťanské diaspoře, tj. k rozptýlení nebo menšinové situaci katolíků nebo křesťanů v nábožensky odlišném prostředí. Avšak pojem diaspory udělal v poslední době další kariéru jako pojem, který je uvnitř církve určen spíše sekularizačním vývojem 6 Paul Michael Zulehner: Spirituelle Dynamik in säkularen Kulturen? (Spirituální dynamika v sekulárních kulturách?) Deutschland Österreich Schweiz, in: BertelsmannStiftung: Religionsmonitor 2008, Gütersloh 2007, , zde 154n. 7 K statistickým údajům srv. Bryan T. Froehle/Mary L. Gautier: Global Catholicism. Portrait of the Worl Church. (Globální katolicismus. Portrét světové církve). Maryknoll, NY Karl Rahner: Theologische Deutung der Position des Christen in der modernen Welt (Teologický význam postavení křesťanů v moderním světě), in: ders.: Sendung und Gnade, Einl. von Karl-Heinz Neufeld. Innsbruck- Wien 1998, 13-47, zde 27 a 30.

4 moderní doby než konfesijními rozpory 9 - nad církevními a teologickými kontexty křesťanské diaspory k pluralitní sekulární diaspoře, kterou je třeba vzít v potaz. 2. Moderní pluralizace diaspory V přítomnosti již křesťanská diaspora není osamělá, nýbrž dostalo se jí společnosti. Na základě globálního migračního hnutí se globalizoval i pojem diaspory a popisuje menšiny v novém, pro ně cizím prostředí. K často zmiňovaným příkladům takovéto situace patří irská diaspora v Americe nebo arménská diaspora v Evropě. První je dobrovolnou nebo hladem motivovanou migrací, druhé bylo zapříčiněno násilným odsunem a genocidou na křesťanských Arménech sunnitskými Turky. Jiné výzkumy se zabývají muslimskou diasporou v Německu, indickou diasporou v Jižní Africe, čínskou diasporou ve Spojených státech (Chinatowns) a v jihovýchodní Asii nebo konečně kubánskou diasporou v USA nebo hinduistickou diasporou v Karibiku. Nad geograficky a národnostně podmíněnou diasporou se však vede ještě jeden diasporní diskurs, který se zabývá městy jako je Londýn a New York. Ty již nejsou nazývány tavícím kotlíkem (melting pot), ale na základě hybridity, smíšení kultur a náboženství, jsou označovány jako Diaspora-City. K tomu diaspora proniká do genderového diskurzu a kyberprostoru internetu. Sociálně a kulturně vědní chápání pojmu diaspory tedy rozšiřuje tradiční náboženské chápání a upozorňuje na to, že je možno být vpleten do vícenásobné diasporní situace, tedy být nábožensky, kulturně, politicky a sociálně cizinci, jak již ukázal výše zmíněný příklad Abú Dhabí. Africká diaspora Příkladem pro moderní chápání diaspory je mnohokrát diskutovaná africká diaspora 10, tj. africká přítomnost mimo černý kontinent s cca 80 miliony afrobrazilců a 40 miliony afroameričanů v USA. Podíváme-li se zpět do biblických dob, najdeme již poukazy na zmínky o Africe ve Svatém Písmu. Ve Starém zákoně se mluví o Kúši, což je hebrejské pojmenování Etiopie; Ať Kúš vztáhne ruce vstříc Bohu, říká se v Žalmech (Ž 68, 32). Skutky apoštolů vypráví o obrácení etiopského dvořana krále Kandaka, kterému Filip vysvětluje prorocký spis Izajášův, totiž ono místo o beránkovi vedeném na porážku, jež poukazuje na Ježíšův osud (Iz 53, 7). Toto hermeneutické osvětlení prorockého textu dvořana natolik zasáhlo, že se ještě na cestě nechal pokřtít (Sk 8, 26 40). Příklad apoštolské misie v dřívější africké diaspoře. Vnímání Afriky bylo ovšem po staletí zatíženo břemenem, které vychází z trvale chybného výkladu biblického textu. V první biblické knize, Genesis, se nachází seznam národů (Gen 10), který schematicky vypočítává tehdy známé národy světa a vztahuje je ke třem Noemovým synům: k Jefetovi, Chámovi a Šémovi, neboť podle nich se rozdělila celá země (Gen 9, 19). Na (středověkých a raně novověkých) mapách byly tři kontinenty přiřazeny třem synům: Asie Šémovi (semité), Evropa Jefetovi (jafité) a zemský díl Afrika Chámovi (hamité) Toto schéma bylo natolik zažité, že se po objevu Ameriky vedly spory o tom, z jakého Noemova syna pocházejí Indiáni. Přiřazení Cháma Africe mělo vést k hořkým dějinám Afričanů. Podle biblického vyprávění byl Chám proklet a uvržen do otroctví, neboť odhalil hanbu svého opilého otce (Gen 9, 18 26). Toto Chámovo prokletí otcem bylo přeneseno na africké národy, a tak měl špatný výklad biblického textu ospravedlnit diskriminaci a utlačování černé Afriky až do 20. století byl tento výklad předkládán jako odůvodnění apartheidu. 9 Thomas Söding (Ed.): Zukunft der Kirche Kirche der Zukunft. Christen in der modernen Diaspora. (Budoucnost církve církev budoucnosti. Křesťané v moderní diaspoře). Hildesheim 1994, Srv. Joseph E. Harris (ed.): Global Dimensions of the African Diaspora (Globální rozměr africké diaspor). Washington D. C

5 Tento negativní obraz mravně hřešících a tedy potrestání hodných Afričanů také spolupůsobil při tvorbě největší vnucené diaspory afrických národů. I když v severní a východní Africe probíhal arabský a africký obchod s otroky, v raném novověku šel lukrativní obchod s otroky ze západní Afriky do Ameriky, rovněž do koloniálních říší iberoamerických a později i do jižních států ustavujících se Spojených států Amerických. Na to upomínají duchovní písně amerických otroků, černošské spirituály jako Go down Moses nebo Nobody knows the trouble I ve seen, které zlidověly a připomínají zkušenost židovské diaspory. 11 Atlantický obchod s otroky a severoamerická rasová otázka tedy hluboce charakterizují africkou diasporu, jejichž vitalita v amerických a afrokaribských oblastech se projevila i v hudební tradici jazzu a jiných afrických formátů. Africkou diasporou tedy rozumíme nucené nebo dobrovolné rozptýlení v různých epochách, s nímž je spjata nová kulturní identita v cizině a také naděje na návrat do vlasti. Co platí pro Afriku, týká se i dalších forem moderní diaspory. Označení diaspora pro rozptýlení a migrační hnutí vzniklo na konci dekolonizace, když byl tento pojem uveden v roce 1965 do debaty. Byla to i léta Druhého vatikánského koncilu ( ), který znovu objevil teologickou pozici diaspory. V sociálních a kulturních vědách se mezitím pojem diaspory stal vůdčí kategorií, která označuje velmi rozdílené jevy. 12 Míněny jsou totiž osoby, společenství nebo skupiny, které z různých důvodů ztratily svoji původní vlast a z donucení nebo dobrovolně odešly (musely odejít) do ciziny, kde se snaží udržovat svoji identitu a kontextově ji nově určit. Může se jednat o politické azylanty nebo ekonomické migranty, etnické vyhnance nebo nábožensky pronásledované, politické exulanty nebo postkoloniální emigranty, válečné uprchlíky nebo uprchlíky před hladem. A protože tyto proudy lidí čítají ročně miliony a stále se zvětšují pomysleme jen na tlak na jižní a východní hranice EU není přehnané mluvit o století migrace. Ať už jsou pohnutky jakkoli rozdílné a heterogenní, shodují se diasporní společenství v tom, že se ze svého původního centra vzdálili dobrovolně, často však pod tlakem, a žijí rozptýleně na novém místě, ponechávají si však způsoby chování a vzpomínky, které doprovázejí přijetí nové situace, mohou však také být neseny nadějí na návrat. Židovské kořeny Pojem a skutečnost diaspory pocházejí jak známo ze židovské zkušenosti a tradice. Židovská diaspora tvoří matici a zvláštní orientační bod, je-li v moderním, metaforickém smyslu řeč o diaspoře. Ve třetím předkřesťanském století přeložilo sedmdesát židovských učenců v diaspoře v egyptské metropoli Alexandrii podle legendy kánon biblických spisů (Zákon, Proroci, Spisy) z hebrejštiny do řečtiny. Tento velký literární čin, Septuaginta (LXX), zpřístupnil svatá písma Izraele v obecné řeči antiky. Zde překladatelé poprvé označili rozptýlení izraelského lidu jako diasporu. Forma existence Izraele mimo jeho zemi to je diaspora. Tato existence v cizině se v dějinách přihodila vícekrát, od otroctví v Egyptě až po zničení prvního Chrámu a masovou deportaci za Nabukadnesara do babylonského exilu v 6. století před Kristem. U řek babylónských, tam jsme sedávali s pláčem, naříká Žalm 137 a hrozí babylónské dceři, ničitelce, odplatou. Následovalo zničení Chrámu v roce 70 po Kristu Římany událost je vytesána v Titově římském oblouku - a 11 Srv. Lothar Zenetti: Peitsche und Psalm. Geschichte und Glaube, Spirituals und Gospelsongs der Neger Nordamerikas, (Bič a žalm. Dějiny a víra, spirituály a gospely severoamerických černochů) München Srv. Ruth Mayer: Diaspora. Eine kritische Begriffsbestimmung (Diaspora kritické určení pojmu). Bielefeld 2005

6 rozptýlení po středomoří politicky vnucený exil. Avšak ne každé rozptýlení do ciziny bylo spojeno s odsunem a deportací do exilu (Galut) a tím vynucenou ztrátou vlasti. 13 Židé vyhledali cizinu a diasporu i dobrovolně. Když po osvobození z Babylónského zajetí perský král Kýros v roce 538 před Kristem umožnil zavlečeným Židům návrat do vlasti (srv. Iz 45, 1.13), mnozí této možnosti nevyužili, ale po staletí zůstávali v cizině a značně se asimilovali. Dobrovolná diaspora znamebala zůstat v cizí zemi z hospodářských nebo demografických důvodů. Tak se Židé v antice dostali do Alexandrie a do Říma, do Severní Afriky a Španělska, kde žili jako menšiny v diaspoře. 14 Jako obchodníci proniklo nemálo Židů mořskými cestami a rozvětvenými hedvábnými stezka do Asie a diasporu založili dokonce i v Číně. A protože Chrám jako centrum izraelské země (Erec Jisráel) byl dvakrát zničen, rozšířily se v diaspoře synagógy, shromažďovací prostory pro modlitbu, v jejichž středu trůnil svitek Tóry. Diaspora může v židovském chápání znamenat soud a trest rozptýlení nevěrného lidu, jako bylo Božím trestem zničení Babylónské věže, rozptýlení lidí a zmatení jazyků (srv. Gen 11,9). Ale diaspora může znamenat i přítomnost Boží mezi pohany, aby Izrael mohl být světlem národů, abys byl spása má do končin země (Iz 49,6). I v číslech se ukazuje dominance židovské existence v diaspoře. Z celkem 60 milionů obyvatel Římské říše bylo okolo přelomu letopočtů asi 10% Židů, z nichž 7% žilo v diaspoře. Dnes je tento poměr podobný. Počítáme-li s dobře 13 miliony Židů na celém světě, žije z nich většina (8 mil.) v diaspoře (v Izraeli jen asi 5 milionů). Na příkladu diaspory je zřejmá dominantní existenční forma židovského náboženství, které svoji etnickou a náboženskou identitu extrateritorializovalo a tím stanovilo hranice mezi vlastí a cizinou spíše duchovně než geograficky, a tímto způsobem spoluutvářelo globální náboženskou krajinu. Symbolem a centrem této zvnitřnělé identity je Tóra se svým narativním jádrem pěti knih Mojžíšových (Pentateuch). V protestantismu pokřtěný a katolicky sezdaný německý spisovatel Heinrich Heine ( ) ve svých Doznáních trefně nazval Tóru přenosnou vlastí, kterou Židé, při veškeré rozptýlenosti a v ghettech, všude s sebou vláčí, aby mohli v diaspoře žít z tohoto pokladu Misijní diaspora Přes židovskou diasporu se již blížíme k otázce diaspory a misie. Je sice sporné, zda nebo v jaké míře rozvíjely židovské obce v diaspoře v pozdní antice misijní aktivity, zvláště proto, že proselytství a obřízka nebyly podle římské práva dovoleny ne-židům. Ale v okruhu židovské synagogy žili lidé, kteří se zajímali, kteří byli přitahováni Písmem Izraele a jeho monoteismem, takže synagógy, které vedle své náboženské funkce plnily ještě funkci sociální a kulturní, se mohly stát místy misie. Ze Skutků apoštolských víme, že apoštol národů Pavel zvolil pro svou misii rozdílné výchozí body. Mohlo to být osvícené město Atény, ale i venkov opletený mýty. Především se však obracel na diasporní synagógy s jejich proselyty, bohabojnými lidmi a sympatizanty, kteří byli také nezřídka přitahováni i křesťanstvím (srv. Sk 13,14-52; 17,4-12). Tak se bohabojná zámožná obchodnice s purpurem Lydie tak cítila být oslovena Pavlem, že se nechala ve Filipech pokřtít a stala se tak první evropskou křesťanskou (srv. Sk 16,11-15). 13 Srv. Jörg Kiefer: Exil und Diaspora. Begrifflichkeit und Deutungen im antiken Judentum und in der hebräischen Bibel (Arbeiten zur Bibel und ihrer Geschichte 19) (Exil a diaspora. Pojmosloví a výklad v antickém židovství a v hebrejské bibli).leipzig Srv. Erich S. Gruen: Diaspora. Jews admidst Greeks and Romans (Diaspora. Židé mezi Řeky a Římany). Cambridge Ma. London Heinrich Heine: Geständnisse, Memoiren und Kleinere autobigrapfhische Schriften (Historisch-kritische Gesamtsausgabe der Werke Bd. 15) zprac. Gerdem Heinemannem, Hamburg 1982, 43.

7 Skutky apoštolů nám také osvětlují spojitost mezi rozptýlením a misií. Je zde zpráva o pronásledování prvotní křesťanské obce v Jeruzalémě, během níž byl zabit Štěpán za podílu Saulova, který ještě nebyl Pavlem. Kvůli tomuto pronásledování však byli mnozí křesťané rozprášeni do krajiny Judska a Samaří, a přesně o tom se říká: Ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali hlásat evangelium všude, kam přišli (Sk 8,4) Pronásledování a rozptýlení se tedy staly podnětem k mobilnímu misijnímu zvěstování. Biblické chápání křesťanské diaspory můžeme také vyrozumět z 1. listu Petrova, který se obrací ke křesťanům z pohanů a je chápán jako dopis do diaspory. Oslovuje křesťany jako vyvolené, ale také jako cizince, kteří žijí v diaspoře (diasporá) (1.P 1,1). 16 Diaspora ohrožených obcí, které trpí nepřátelstvím a diskriminací je interpretována jako důsledek nového křesťanského životního stylu, který svým náboženským a etickým kontrastním programem vede ke konfliktům. Křesťané jsou cizinci svým znovuzrozením ve křtu, mravním životem a monoteistickou vírou, která se zakládá na občanství Božího království. Diaspora je tedy křesťanskou formou existence, která se v dějinách objeví vždy, když uvažujeme o křesťanské misii. Byli to profesionální i dobrovolní misionáři,kteří ve svém zavazadle nesli evangelium a svým životem vydávali atraktivní svědectví o Boží lásce. Ve středověku povstala dvě mocná misijní hnutí: první z Palestiny a Malé Asie do Evropy a druhé do Asie skrze orientální církev Východu. V souvislosti s těmito misiemi vznikla křesťanská diaspora, z níž se na Západě vyvinulo mocné plošně rozšířené křesťanství, na Východě lokálně zakořeněné křesťanství, které se ovšem udrželo jen do raného novověku. Příklady poukazují na možnost dešifrovat dějiny misií jako dějiny diaspory; tohoto úkolu se může někdo ujmout. Vidíme-li v Bibli, že rozptýlení může vést k misii, pak s ohledem na dějiny můžeme konstatovat, že veškerá misijní snaha nejprve vede k diaspoře. Existuje tedy vzájemný vztah mezi diasporou a misií. Teologické zdůvodnění Dnešní základní teologické chápání diaspory se může odvolat na Druhý vatikánský koncil, který se tímto tématem přímo nebo nepřímo zaobíral a včlenil jej do své obnovené eklesiologie. Na jedné straně odmítá pastorální konstituce o církvi Gaudium et spes implicitně každé uzavření do sebe nebo oddělení církve a jejích obcí od světa, a zdůrazňuje naproti tomu úzké spojení církve s lidmi a jejich dějinami (GS 1), přičemž církev má specifickou povinnost osvětlovat tajemství lidí ve světle Kristově (GS 10) a jde spolu s celým lidstvem, sdílí s ním týž pozemský osud a je jakoby kvas a duše lidské společnosti (GS 40). Co platí pro církev jako celek, platí i pro obce nezávisle na jejich velikosti. Proto dogmatická konstituce o církvi zdůrazňuje přítomnost Krista v diasporních obcích: V těchto shromážděních, i když často bývají malá a chudá nebo žijí v rozptýlení (in dispersione), je přítomen Kristus,... (LG 26). Na základě této teologické pozice obce (v diaspoře) může také koncil narýsovat poslání spásy, i když tato obec je jen malým stádečkem (pusillus grex); má být pro celé lidské pokolení naprosto bezpečným zárodkem jednoty, naděje a spásy. Kristus ho ustavil jako společenství života, lásky a pravdy, činí z něho nástroj vykoupení všech lidí a posílá ho do celého světa jako světlo a sůl země (srov. Mt 5,13-16) (LG 9). Toto teologické zdůvodnění chápe tedy malé stádce diaspory v jejím symbolickém charakteru jako nezničitelný zárodek, v jejím soteriologickém charakteru jako nástroj vykoupení a v jejím misijním charakteru na základě poslání do světa. Větší teologické zdůvodnění a větší prostor se dají diaspoře a její misii sotva přiznat. Diaspora má tedy 16 Srv. Reinhard Feldmeier: Die Christen als Fremde. Die Metapher der Fremde in der antiken Welt, im Urchristentum und im 1. Petrusbrief (Křesťané jako cizinci. Metafora ciziny v antickém světě, v prvotním křesťanství a v 1. Petrově listu). Tübingen 1992.

8 bezpochyby misii poznatek, který již před koncilem jasnozřivě zdůraznil Hugo Aufderbeck pro diasporu v NDR, totiž že i každá chudá obec se podílí na misijním úkolu církve. 17 Z dobrých historických a teologických důvodů tedy patří diaspora a misie k sobě a jsou ve vzájemném vztahu. Přitom je třeba předpokládat takové chápání misie, které vidí poslání církve v tom, aby pokračovala v poslání a pověření Ježíšově, aby všichni lidé a národy měli podíl na zjevené Boží lásce a aby Ježíšovo evangelium působilo v Duchu svatém. A protože tento úkol vychází z křesťanského universalismu spásy, mají všichni lidé bez rozdílu osoby a národa a etnické skupiny právo na to, aby toto evangelium poznali, i když jeho přijetí je ponecháno na svobodné vůli jedince a nikdy nesmí být vnucováno. Misie tedy musí dostát vlastnímu nároku na pravdu, totiž sloužit zjevení Boží lásky v Ježíši Kristu, aniž by zanedbávala nárok na svobodu, tj. jednala s druhým jako se svobodným subjektem, který dokáže jednat responsoriálně a zodpovědně. Misie ve světové církvi znamená jak to formuluje programové slovo biskupů s názvem Všem národům spásu, která jim náleží (2004) překračovat hranice směrem k druhému a zvěstovat jim evangelium s respektem k jejich jinakosti tak, aby se cítili pozváni následovat Ježíše a přijmout evangelium. 18 Tím se však rozšiřuje pole misií co se aktérů, prostor a metod týče. Platí-li misie pro všechny místní církve na kontinentech, pak se týká podle jejich možností všech křesťanek a křesťanů (srv. AG 2) a tento úkol nepřináleží jen profesionálním misionářům. Pole misí se otevírá i prostorově, neboť nejsou míněny jen vzdálené země a kultury, ale i vlastní země, zvláště jde-li ideologickým nebo sekulárním způsobem o exkulturaci křesťanství. Uvažme jen, že v Německu v západních spolkových zemích patří k nějaké křesťanské církvi dvě třetiny obyvatelstva, zatímco ve východních spolkových zemích mají dvě třetiny lidí sotva jaký vztah ke křesťanství, což je nejen výsledkem náboženské politiky dvou ateistických režimů. Širší pole misií dovnitř a ven rozšiřuje také repertoár metod, které se mohou v diaspoře použít. Můžeme to popsat podle již klasických základních funkcí martyria, leiturgia, diakonia což je tu však možné jen zkratkovitě. K martyria patří všechny formy svědectví, od mlčenlivého svědectví životem až k veřejnému vyznání, od křesťansky inspirovaných etických vystoupení v povolání až ke kázání pro věřící nebo lidi vzdělané mezi odmítači náboženství. K leiturgia patří všechny formy soukromé nebo společné modlitby, v tichu komůrky i na městských prostranstvích, ale také všechny formy liturgického slavení svátostí, jejichž smyslový a symbolický rituál vyžaduje i pečlivou estetickou péči. To se týká normálních kostelů stejně jako jiných atraktivních sakrálních míst, např. poutních. A konečně k diakonia patří charitativní formy jednání, od drobného dobrovolnictví po služby poskytované velkými institucemi organizované Charity. Kde se realizují tato základní gesta, vzniká křesťanské společenství a kde existuje křesťanská obec, přicházejí ke slovu základní gesta. Při vykonávání všech misijně působících základních gest se zavádí Boží otázka, která má střežit diasporu a aktualizovat misii. Obdivuhodným způsobem se to podařilo francouzské křesťance Madelein Delbrel ( ), která otevřela extrémně marxistické město Ivry-sur-Seine misii, žila z liturgie, podávala intelektuální svědectví a zasazovala se i diakonicky. Jelikož její pojetí mlčenlivého svědectví nepostačovalo, podporovala explicitní apoštolát. Jsme-li odpovědni za to, že lidé ztratili Boha, pak za to možná musíme trpět, ale především jim Boha musíme vrátit (rendre Dieu). Sice jim víru nemůžeme dát, můžeme však darovat sami sebe (donner). Ve víře jsme našli Boha, můžeme ho předávat, když darujeme sami sebe a to zde, v našem městě. Nejde tedy o to odejít 17 Hugo Aufderbeck: Diasporaseelsorge, in: Lexikon für Theologie und Kirche, 2. völlig neu bearbeitete Aufl., Bd. 3., Freiburg 1959, 347n, zde Všem národům spásu, která jim náleží. Misie ve světové církvi (Němečtí biskupové 76), Bonn 2004, 37.

9 s těžkým srdcem od bídy druhých, ale musíme zůstat při nich, s Bohem mezi nimi a námi (avec Dieu entre eux et nous). 19 Praktické možnosti Pro misijní chápání diaspory, které je ve dvojím smyslu dobové a zohledňuje jak pluralitní diasporní situaci tak teologicky zadané úkoly, musí být nepostradatelné dvě varianty. Můžeme je označit jako globální solidaritu a teologické profilování. Globální solidarita znamená novou pozornost pro různé formy lidské diaspory, ať už se jedná o její náboženskou nebo kulturní, etnickou nebo jazykovou, sociální nebo národní formu. Nezřídka se mísí tyto i další zkušenosti se zkušeností bytí v cizině. Afričan, který se s vidinou výdělku za nejtěžších podmínek dostává do zemí Evropské unie se nachází v sociální, kulturní, jazykové a náboženské diaspoře. Pokud pochází z frankofonní oblasti a je katolíkem, najde snadněji záchytné body, které mu pobyt v cizině ulehčí. Na katolických přistěhovalcích za prací, kteří v Německu našli společenství své mateřštiny lze pozorovat zdařilý integrační proces. Tak můžeme posoudit vícenásobnou diasporu, v níž konfesijní nebo náboženská diaspora tvoří jen malou část. Globální solidarita vyžaduje tedy nejprve vklad vlastní křesťanské zkušenosti s diasporou a empatii se všemi, kdo učinili podobnou zkušenost. Je-li církev co nejtěsněji spjata s lidstvem a jeho dějinami, když Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků (GS 1), vyplývá z toho i solidarita se všemi, kteří musejí žít v diaspoře jakéhokoli druhu. Jedná se tedy o odstranění hranic pojmu diaspora a začlenění konfesní nebo křesťanské diaspory do srovnatelné situace. Tímto zařazením ztrácí křesťanská diaspora svůj monopolní charakter, aniž by se ovšem stala libovolnou. Nezbytné odlišení od jiných diaspor plyne z jejího teologického profilu. Teologické profilování vyplývá nejprve z pohledu na židovskou diasporu, která, chápána jako trest a požehnání, má i spásnou relevanci pro druhé cizí (pohanské) národy a byla startovním polem prvokřesťanské misie. K tomu přistupují novozákonní výpovědi, které uvádějí rozptýlení a misijní aktivity do nové souvislosti. A konečně eklesiologie communia II. vatikánského koncilu zdůrazňuje Kristovu přítomnost v diasporních obcích, které však nemají být uzavřenými ghetty. Spíše by měly působit jako nástroj Božího vykoupení v celém světě, mají proto misii. Z toho pro typický profil křesťanské diaspory vyplývá, že svoji situaci nevnímá primárně jako ohrožující nebo nebezpečnou své identitě, ale jako platformu pro věrohodné a sebevědomé hlásání evangelia ve svém sociálním a kulturním kontextu, který evangelium nezná, nechce poznat nebo ho odmítá. Obec v diaspoře však sdílí i mnohé kontextové momenty jako řeč a mentalitu, sociální postavení nebo vzdělání, sousedství, školu a nemocnici. Každá diaspora tedy stojí před úkolem inkulturace, která umožňuje vstoupit s ostatními do každodenního dialogu života (convivis) a jednání (cooperatio) a dojít k výměně spirituálních zkušeností a náboženských přesvědčení. Pro takovou inkulturaci potřebují obce v diaspoře mnohostrannou komunikační náboženskou kompetenci 20, aby přeložili evangelium do kultury druhého. Misie v diaspoře spočívá v tom, zapojit se solidárně do diasporní situace a skrze shromažďování ve víře získat kompetenci pro poslání k druhým. 19 Medelein Delbrel: Auftrag des Christen in einer Welt ohne Gott (Úkol křesťana ve světě bez Boha) (Theologia Romanica 24), 2. vydání, Einsiedeln 2000, Srv. k tomu Annegret Beck: Christ sein können. Religiöse Kompetenz in der katholischen Diaspora Ostdeutschlands (Moci být křesťanem. Náboženská kompetence v katolické diaspoře východního Německa). (Erfurter Theologische Studien 95). Würzburg 2009,

Georg Austen/Günter Riße. Misijní perspektivy církve v diaspoře

Georg Austen/Günter Riße. Misijní perspektivy církve v diaspoře Georg Austen/Günter Riße Projev navenek, čemu v srdci věříš Misijní perspektivy církve v diaspoře Žijeme v zemi, která sice má křesťanský charakter, ale která již není zcela křesťanskou. Ne-křesťanské

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Obyvatelstvo. Struktura obyvatelstva podle sociálních a kulturních znaků. 1) Vysvětlete pojmy:

Obyvatelstvo. Struktura obyvatelstva podle sociálních a kulturních znaků. 1) Vysvětlete pojmy: Struktura obyvatelstva podle sociálních a kulturních znaků 1) Vysvětlete pojmy: a) rasa europoidní, mongoloidní, negroidní, mestic, mulat, zambo b) jazykový a územní národ, stát národnostně homogenní,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Česká republika - demokratický stát - republika - vyspělý stát z hlediska

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru (Vzdělávací obsah je koncipován jako východisko pro povinný předmět na církevních základních školách) Charakteristika: Obor Římskokatolické

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Jacques B. Doukhan. tajemství izraele

Jacques B. Doukhan. tajemství izraele Jacques B. Doukhan tajemství izraele Redakční poznámka Při přípravě této knihy jsme si uvědomili, že v češtině není dostatečně ujasněno, s jakými počátečními písmeny a v jakých případech se píše slovo

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně pojednává o světových koloniích.

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8 Amr Chálid, islám ovládne Evropu do 20-ti let Egypťan Amr Chálid, Jak islamizovat Evropu, 2. 11. 2011 http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-53482070-muslimovepropadli-kouzlu-televiznich-kazatelu-nejoblibenejsi-z-nich-vestil-osudevropy

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Svět po druhé světové válce

Svět po druhé světové válce Svět po druhé světové válce Anotace:prezentace věnující se tématu dekolonizace po druhé světové válce a vzniku nových států. Pracovní list může posloužit jako zápis, nebo jako opakování látky. Dětský diagnostický

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA CIESLAROVÁ HLAVÁČEK

ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA CIESLAROVÁ HLAVÁČEK ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy průřezového tématu realizováno ve výuce vzdělávací oblasti/ oboru realizováno v rámci projektu realizováno

Více

Ježíšova večeře (všechna evang.) Slavení Večeře Páně. Křest Křest a další bohoslužby

Ježíšova večeře (všechna evang.) Slavení Večeře Páně. Křest Křest a další bohoslužby KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Jabok 2007 6. POSLÁNÍ CÍRKVÍ: MARTYRIA 2 MARTYRIA - svědectví (služba slova) - slavení (bohoslužba) Činnosti církve Svědectví o Ježíšovi (J 21,24) Ježíšův příkaz

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

4.2.2.. Poznávej světová náboženství doporučená vzdělávací oblast, předmět

4.2.2.. Poznávej světová náboženství doporučená vzdělávací oblast, předmět 4.2.2.. Poznávej světová náboženství doporučená vzdělávací oblast, předmět cíl aktivity rozvíjená klíčová kompetence pomůcky doba trvání aktivity organizace základy společenských věd, soudobý svět, člověk

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

zviditelnění závazku církví ke společnosti, která nikoho nevylučuje a práce pro migranty a s nimi

zviditelnění závazku církví ke společnosti, která nikoho nevylučuje a práce pro migranty a s nimi migration 2010 migrace 2010 Konference evropských církví spolu s Církevní komisí pro migranty v Evropě (CCME) european vyhlašují churches kampaň responding Migrace to migration 2010. Cílem je zdůraznit

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Franýois Vouga. Teologie Nového zákona

Franýois Vouga. Teologie Nového zákona Franýois Vouga Teologie Nového zákona KŇAZ5KÝ SBMINÁR sv. Františka Xilverského BANSKÁ BYSTRICA KNIŽNIC A zapísané dňa J prfrastkové číslo: il (ilfj značka:,ti;. I! /tj!i OBSAH PŘEDMLUVA....... I 1. ÚVOD

Více

Úvod do Skutků apoštolských

Úvod do Skutků apoštolských Úvod do Skutků apoštolských Autor Pradávná církevní tradice tvrdí, že autorem Skutků, podobně jako třetího evangelia, je Lukáš, byť nikde jako autor není v Bibli zmiňován. Při nedávném úvodu do Lk ev.

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Startovní strana. Cíle projektu. Naším cílem. Úkoly koncilu (2007 2009) Vlevo na všech stránkách:

Startovní strana. Cíle projektu. Naším cílem. Úkoly koncilu (2007 2009) Vlevo na všech stránkách: (2007 2009) Vlevo na všech stránkách: Podporováno z Startovní strana Úkoly koncilu V zvažuje církev o to více, jaký je její vztah k souladu se svým II. Vatikánský koncil, Nostra aetate 1 Evropský rok mezináboženského

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Konfrontace nebo dialog? Palčivé otázky dneška a křesťanská víra

Konfrontace nebo dialog? Palčivé otázky dneška a křesťanská víra Konfrontace nebo dialog? Palčivé otázky dneška a křesťanská víra v SK "Kdo není schopen dialogu nebo jej odmítá, ten se nenntže stát dobrým ki esťanem. " Miloslav kardinál Vlk )' SEMINÁR K N A Z sv. Frant"ška

Více