STRATEGIE REGION[LNÍHO ROZVOJE ČR PRO OBDOBÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGIE REGION[LNÍHO ROZVOJE ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020"

Transkript

1 STRATEGIE REGION[LNÍHO ROZVOJE ČR PRO OBDOBÍ PŘÍLOHA 2 METODICKÝ PŘÍSTUP K TYPOLOGII REGION[LNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI Metodický materi{l ke kapitole 1.3 verze 31. leden 2012 Zpracov{ní analýz a podkladových materi{lů pro přípravu Strategie region{lního rozvoje ČR pro období

2 OBSAH HODNOCENÍ REGION[LNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI KRAJŮ A SPR[VNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Úvod Faktory region{lního rozvoje a region{lní konkurenceschopnost Pilíře region{lní konkurenceschopnosti Hodnocení region{lní konkurenceschopnosti v podmínk{ch ČR Pilíř 3 - Infrastruktura Pilíř 4 - Zdraví Pilíř 6 - Vyšší a celoživotní vzděl{v{ní Pilíř 7 - Účinnost trhu pr{ce Pilíř 8 - Velikost trhu Pilíř 9 - Technologick{ připravenost Pilíř 10 - Sofistikovanost podnik{ní Pilíř 11 - Inovace Zdroje dat pro hodnocení Metodické postupy pro výpočet RCIcz Standardní normov{ní hodnot ukazatelů Distribuční funkce pomocného ukazatele V{hy ukazatelů Výpočet indexu region{lní konkurenceschopnosti RCIcz Sub-indexy RCIcz Typologie regionů podle region{lní konkurenceschopnosti Literatura Seznam zkratek Seznam příloh

3 HODNOCENÍ REGION[LNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI KRAJŮ A SPR[VNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 1. ÚVOD Metodika Hodnocení region{lní konkurenceschopnosti ů a spr{vních obvodů obcí s rozšířenou působností ČR byla zpracov{na v působnosti společnosti RegioPartner, s.r.o. v souvislosti s řešením veřejné zak{zky Zpracov{ní analýz a podkladových materi{lů pro přípravu Strategie region{lního rozvoje ČR pro období , kterou zadalo Ministerstvo pro místní rozvoj sdružení firem GaREP, s.r.o. a RegioPartner, s.r.o. Hodnocení region{lní konkurenceschopnosti bylo provedeno EK v souvislosti s publikací 5. Zpr{vy o hospod{řské, soci{lní a územní soudržnosti. Toto hodnocení provedené v celoevropském kontextu pro regiony na úrovni však není s ohledem na charakter dokumentu Strategie region{lního rozvoje zcela relevantní, protože zastír{ specifické rozdíly, významné pro skou a nižší územní úroveň. Cílem zpracov{ní metodiky je konverze postupů použitých Evropskou komisí pro hodnocení konkurenceschopnosti regionů Evropské unie do podmínek hodnocení konkurenceschopnosti územních celků ČR menších než. Zpracovaný metodický apar{t je použit při analýze region{lní konkurenceschopnosti, jako jednoho z východisek pro n{vrhovou č{st Strategie region{lního rozvoje ČR pro období 2014 až Metodika hodnocení region{lní konkurenceschopnosti v podmínk{ch ČR se soustředí na dvě z{kladní úrovně: Krajsk{ region{lní konkurenceschopnost, zaměřen{ na jednotlivé e ČR. Region{lní konkurenceschopnost jednotlivých ů bude r{mcem pro nasměrov{ní Strategie, ale zejména bude determinovat konkurenceschopnost nižších územních celků a obcí v r{mci e. Mikroregion{lní konkurenceschopnost, zaměřen{ na. Obce s rozšířenou působností jsou centrem mikroregionu integrovaného denní dojížďkou za prací a službami. Z hlediska nasměrov{ní Strategie se analýza konkurenceschopnosti na úrovni 205 spr{vních obvodů ČR jeví jako optim{lní. Praha jako metropolitní region je hodnocena spolu s i ČR. 1.1 Faktory region{lního rozvoje a region{lní konkurenceschopnost Tradiční lokalizační faktory ekonomických aktivit, které se díky technologickému rozvoji mnohdy st{vají všudypřítomnými, jsou postupně nahrazov{ny faktory novými, mezi něž patří především schopnost vytv{řet a využívat nové znalosti a inovace, kvalita lidských zdrojů a schopnost ekonomických subjektů vz{jemně spolupracovat. Kromě toho rychlý technologický rozvoj, pokles dopravních n{kladů a rozvoj moderních informačních a komunikačních technologií přin{ší také z{sadní změnu v organizaci ekonomických činností. Stejně tak rychlý technologický pokrok znamen{, že v současnosti se vlastní fyzick{ výroba podílí na výsledné ceně výrobků malou a st{le klesající měrou (Reich 1990). Klíčové jsou n{klady na výzkum, vývoj, marketing a další činnosti. Příkladem může být výroba počítačů nebo farmaceutický průmysl. Rozhodující přidan{ hodnota připad{ na výzkum a vývoj, 3

4 klinické zkoušky, patentov{ řízení, marketing, finanční řízení a další činnosti spojené s výslednou produkcí. V důsledku výše nastíněných změn nemůže být již konkurenční výhoda ve vyspělých zemích a regionech dosahov{na prostřednictvím snižov{ní n{kladů (low-road strategie), ale především schopností inovovat a přin{šet st{le něco nového (Dunning 2000). Tato schopnost je klíčovou konkurenční výhodou měst a regionů, a proto se pozornost aktérů region{lního rozvoje musí zaměřit na identifikaci a n{sledný rozvoj faktorů, které tuto schopnost ovlivňují. Zjednodušeně řečeno, významn{ je z hlediska místního ekonomického rozvoje skutečnost, jak místní aktéři se zdroji, které mohou být odkudkoli dovezeny, naloží a co z nich vyprodukují. Z{kladem tvorby nových inovací jsou samozřejmě znalosti či vědomosti, i proto se v současnosti nejčastěji hovoří o vytv{ření informační či na znalostech založené společnosti. Zvyšov{ní region{lní konkurenceschopnosti postavené na těchto z{kladech je tak vysoce komplexním procesem, který nespočív{ jen v omezeném počtu klíčových faktorů. Naopak, konkurenceschopnost rozvoje regionů je multi-faktorově podmíněna, přičemž roli nehraje jen přítomnost jednotlivých faktorů, ale jejich výsledn{ kombinace vytv{řející příznivé lok{lní prostředí. V kontextu uvedené komplexní podmíněnosti konkurenceschopnosti regionů a měst jsou v n{sledujících podkapitol{ch stručně diskutov{ny jednotlivé faktory ovlivňující region{lní rozvoj a jejich význam. Region{lní konkurenceschopnost je v nejužším pojetí možno spojit s poměrně přesně definovanou konkurenceschopností na mikroúrovni, tzn. na úrovni firem, kdy konkurenceschopnost firem je spojena s jejich schopností trvale a se ziskem vytv{řet produkty, které splňují požadavky trhu ve smyslu ceny, kvality apod. Firmy však své aktivity realizují v neust{lé interakci s prostředím, ve kterém se nach{zejí a jsou zakořeněny. Proto je firemní konkurenceschopnost ovlivněna faktory, které jsou specifické pr{vě pro dané území. Mezi faktory ovlivňující firemní konkurenceschopnost je však nutné zařadit i vnější vlivy ležící mimo dané úzce vymezené území (region{lní a nadregion{lní úroveň). Region{lní konkurenceschopnost je pro účely tvorby metodiky definov{na obecněji, jako schopnost regionu maxim{lně využít své vnitřní zdroje tak, aby dok{zal uspět (a prosperovat) v region{lní, n{rodní a popřípadě i glob{lní konkurenci a byl schopen se flexibilně přizpůsobit změn{m na těchto trzích. 1 Za hlavní složky ekonomického a rozvojového potenci{lu regionů, determinující region{lní konkurenceschopnost lze považovat n{sledující skupiny charakteristik 2 : Ekonomick{ a inovační výkonnost. Rozsah, intenzita a struktura ekonomických aktivit. Instituce a podpora podnik{ní. Lidské zdroje. Geografick{ poloha, dopravní dostupnost a struktura osídlení. 1 Metodika hodnocení ekonomického a rozvojového potenci{lu území zpracovan{ v r{mci projektu Region{lní ekonomick{ data pro evaluaci RPS a NSRR a pro sekund{rní analýzy region{lního rozvoje, (RegioPartner, s.r.o., MMR 2009) 2 VITURKA, M.: Konkurenceschopnost regionů a možnosti jejího hodnocení. Politick{ ekonomie, Praha: VŠE, 55, 5, od s , 22 s. ISSN

5 1.2 Pilíře region{lní konkurenceschopnosti Při hodnocení region{lní konkurenceschopnosti byl pro potřeby 5. Zpr{vy o hospod{řské, soci{lní a územní soudržnosti modifikov{n 3 postup používaný na úrovni Světového ekonomického fóra. Nově vzniklý model m{ však tři z{kladní odlišnosti: respektuje skutečnost, že Evropa a její regiony vykazují větší konzistenci, než jednotlivé st{ty světa, které se nach{zejí se na různém stupni ekonomického a soci{lního rozvoje; vzhledem k víceméně porovnatelné datové z{kladně více použív{ exaktní (tvrd{) data, nebo vych{zí ze studií a hodnocení renomovaných organizací; v hodnocení diferencuje tak, aby nepřiměřeně nepenalizoval zjevně méně rozvinuté regiony. Z{kladním územím, pro které bylo hodnocení provedeno, byly regiony. V případech, kdy u konkrétního zvoleného ukazatele nebyl pro hodnocení na této úrovni dostatek relevantních údajů, byly hodnoceny všechny regiony shodně s nadřazenou územní jednotkou, tedy členským st{tem EU. Schéma přístupu EK vyplýv{ z n{sledujícího obr{zku (vymezení jednotlivých ukazatelů pro dané pilíře je uvedeno v Příloze 1). Z 11 definovaných pilířů konkurenceschopnosti byly 3 hodnoceny bez region{lní diferenciace, jednotně za celý členský st{t, 2 byly hodnoceny mixem region{lních a n{rodních ukazatelů a 6 bylo hodnoceno výhradně region{lními ukazateli. 3 5

6 Tab. 1: Pilíře pro hodnocení RCI Pilíře Úroveň hodnocení 1 Instituce st{t 2 Makroekonomick{ stabilita st{t 3 Infrastruktura 4 Zdraví 5 Kvalita z{kladního a středního školství st{t 6 Vyšší a celoživotní vzděl{v{ní /st{t 7 Účinnost trhu pr{ce 8 Velikost trhu 9 Technologick{ připravenost /st{t 10 Sofistikovanost podnik{ní 11 Inovace Celkový index region{lní konkurenceschopnosti RCI (Regional Competitiveness Index) byl vyčíslen na z{kladě hodnot ukazatelů ve všech 11 pilířích, kterých je celkem 69 (viz příloha č. 1). Pro vyj{dření vnitřní struktury celkového indexu region{lní konkurenceschopnosti byly vyčísleny 3 sub-indexy RCI: index z{kladní (basic), vyčíslený na z{kladě hodnot ukazatelů pilířů 1 až 5; index efektivnosti (efficiency), vyčíslený na z{kladě hodnot ukazatelů pilířů 6 až 8; index inovací (innovation), vyčíslený na z{kladě hodnot ukazatelů pilířů 9 až 11. Použitý model hodnocení konkurenceschopnosti regionů EU uk{zal, že není relevantní v některých pilířích zkoumat region{lní rozdíly a že pro parci{lní hodnocení lze v takovém případě použít v r{mci vyššího územního celku shodné hodnoty konkrétního ukazatele pro jeho jednotlivé regiony. V konkrétním případě to znamenalo použití stejného hodnocení (jaké bylo přiřazeno ČR jako celku) např. pro hodnocení úrovně korupčního prostředí ve všech regionech () v ČR. Takový přístup byl použit pro pilíře 1, 2 a 5. Druhou metodickou premisou, použitou při výpočtech RCI, je kombinace nadregion{lních (shodně kvantifikovaných) ukazatelů a ukazatelů region{lně diferencovaných. Takový přístup byl použit pro pilíře 6 a 9. 6

7 2. HODNOCENÍ REGION[LNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI V PODMÍNK[CH ČR Promítnutím metodiky EK do podmínek ČR, při snaze zachovat kompatibilitu výsledků hodnocení, byl vypracov{n způsob hodnocení ů a v jednotlivých pilířích konkurenceschopnosti. Jak bylo výše uvedeno, pro hodnocení region{lní konkurenceschopnosti na úrovni EU bylo použito pouze 8 z 11 pilířů s region{lně diferencovanými daty a ve 3 případech byl všem regionům v r{mci členského st{tu přiřazen stejný údaj u hodnocených indik{torů daného pilíře. Pokud nejde o mezin{rodní srovn{ní regionů, je zřejmé, že při hodnocení region{lní konkurenceschopnosti v r{mci jednoho st{tu je kvantifikace ukazatelů v pilířích s nemožností region{lní diferenciace bezpředmětn{. Metodika hodnocení region{lní konkurenceschopnosti v podmínk{ch ČR proto pracuje pouze s osmi z celkově jeden{cti pilířů definovaných pro hodnocení region{lní konkurenceschopnosti na úrovni regionů EU. Při hodnocení region{lní konkurenceschopnosti území menších než NUTS 3 je ve velké většině případů limitujícím faktorem nedostupnost kvalitních datových vstupů pro vyčíslení některých ukazatelů. Proto byl výběr ukazatelů proveden tak, aby v maxim{lní míře byla data dostupn{ nejen pro úroveň e, ale také pro úroveň. V případech, kdy nebylo možné použít pro úroveň e i shodné ukazatele, byly použity n{sledující typy metodického zjednodušení: ukazatel pro nebyl pro úroveň použit ani nahrazen a jeho v{ha byla rozpuštěna mezi ostatní ukazatele pilíře; hodnota ukazatele pro daný byla podle vhodně zvolené distribuční funkce rozpuštěna mezi dotčené. Z hlediska požadavku na porovnatelnost hodnocení provedeného EK a hodnocení podle této metodiky muselo být v maxim{lní možné míře zachov{no zaměření ukazatelů jednotlivých pilířů a pouze výjimečně se použil n{rodní ukazatel, ovšem za podmínky významné korelace s ukazateli použitými EK. Tento přístup ve svém důsledku umožňuje propojení výsledků EK a n{rodního hodnocení region{lní konkurenceschopnosti. Normované hodnocení jednotlivých pilířů při kvantifikaci RCIcz na hodnotu průměr ČR = 100 umožňuje stanovení úrovně jednotlivých regionů ČR k průměru EU. Volba diametr{lně odlišných ukazatelů v jednotlivých pilířích, než jaké použila EK, by takový přístup neumožňovala. Analýza robustnosti proveden{ EK uk{zala, že nejstabilnějším sub-indexem je sub-index zahrnující pilíře 6, 7 a 8, jemuž EK doporučuje přiřadit v{hu 50/100. Při rozdělení vah mezi sub-index z{kladní a inovací EK doporučuje zohlednit míru vyspělosti hodnoceného regionu, aby nebyly nepřiměřeně penalizov{ny méně rozvinuté regiony. V podmínk{ch ČR, kter{ sama sebe charakterizuje jako ekonomiku postavenou na inovacích, znamen{ aplikace tohoto principu prim{rní rozdělení vah mezi sub-indexy v poměru index z{kladní (pilíře 1 až 5) v{ha 20/100 index efektivnosti (pilíře 6 až 8) v{ha 50/100 index inovací (pilíře 9 až 11) v{ha 30/100 7

8 V r{mci příslušného sub-indexu pak EK doporučuje rozdělit v{hu proporcion{lně mezi jednotlivé pilíře. I tento princip je pro podmínky ČR akceptovatelný. 2.1 Pilíř 3 - Infrastruktura Pilíř charakterizuje z{kladní předpoklady pro region{lní rozvoj a konkurenceschopnost území. Je zaměřen na dopravní infrastrukturu, konkrétně na silniční, železniční i leteckou. Celkov{ v{ha tohoto pilíře v hodnocení region{lní konkurenceschopnosti činí 10/100. Ukazatele zvolené pro RCIcz jsou n{sledující: 3.1 Hustota sítě d{lnic a rychlostních komunikací (v{ha ukazatele 2,5/100) Délka sítě d{lnic a rychlostních komunikací vztažena k rozloze e Délka sítě d{lnic a rychlostních komunikací vztažena k rozloze 3.2 Průměrn{ časov{ dojezdnost obyvatel do ského města (v{ha ukazatele 2,5/100) Průměrn{ doba, v níž obyvatelé e dojedou do ského města 3.3 Dostupnost mezin{rodních letišť (v{ha ukazatele 2,5/100) Celkov{ minutov{ vzd{lenost obyvatel e od mezin{rodních letišť Průměrn{ doba, v níž obyvatelé dojedou do ského města Minutov{ vzd{lenost střediska od nejbližšího mezin{rodního letiště 3.4 Hustota železniční sítě (v{ha ukazatele 2,5/100) Délka železniční sítě vztažena k rozloze e Délka železniční sítě vztažena k rozloze SO ORP 2.2 Pilíř 4 - Zdraví Tento pilíř je dalším prvkem, který charakterizuje z{kladní předpoklady pro region{lní rozvoj a konkurenceschopnost území. Je zaměřen na vystižení zdravotního stavu a délky života obyvatel. V podmínk{ch ČR lze vhodně využít souhrnný ukazatel střední délky života mužů a žen. Dalším ukazatelem reflektujícím zdravotní stav populace je kojeneck{ úmrtnost. Celkov{ v{ha pilíře v hodnocení region{lní konkurenceschopnosti činí 10/100. Ukazatele pro RCIcz jsou n{sledující: 4.1 Kojeneck{ úmrtnost (v{ha ukazatele 2/100) Zemřelí do 1 roku na 1000 živě narozených Zemřelí do 1 roku na 1000 živě narozených 8

9 4.2 Střední délka života mužů (v{ha ukazatele 4/100) Střední délka života mužů Střední délka života mužů 4.3 Střední délka života žen (v{ha ukazatele 4/100) Střední délka života žen Střední délka života žen 2.3 Pilíř 6 - Vyšší a celoživotní vzděl{v{ní Pilíř č. 6 charakterizuje lidský potenci{l, jako jeden ze z{kladních zdrojů, který vytv{ří konkurenční výhody území. Je zaměřen zejména na vyšší vzděl{v{ní obyvatel regionu, ale reflektuje i opačnou č{st spektra vzděl{ní, osoby s neukončeným nebo z{kladním vzděl{ním. Pilíř je tedy charakterizov{n vzdělanostní strukturou obyvatelstva a významem vysokých škol. Celkov{ v{ha pilíře v hodnocení region{lní konkurenceschopnosti činí 17/100. Ukazatele pro RCIcz jsou n{sledující: 6.1 Podíl osob s VŠ vzděl{ním v populaci let (v{ha ukazatele 5/100) Podíl VŠ vzdělaných osob v i na populaci e ve věku let Podílu VŠ vzdělaných osob v na populaci ve věku let 6.2 Podíl osob s VŠ vzděl{ním v populaci let (v{ha ukazatele 3/100) Podíl VŠ vzdělaných osob v i na populaci e ve věku let Podílu VŠ vzdělaných osob v na populaci ve věku let 6.3 Podíl osob s neukončeným nebo z{kladním vzděl{ním v populaci let (v{ha ukazatele 4/100) Podíl osob ve věku 18 až 24 let předčasně opouštějících vzděl{vací systém, tj. s nejvyšším dosaženým vzděl{ním na úrovni ISCED 1,2 (z{kladní vzděl{ní) v i na populaci dané věkové kategorie Statisticky zjišťovaný údaj o podílu mladých osob ve věku 18 až 24 let předčasně opouštějících vzděl{vací systém, tj. s nejvyšším dosaženým vzděl{ním na úrovni ISCED 1,2 (z{kladní vzděl{ní) v na populaci dané věkové kategorie 6.4 Rozpočet veřejných vysokých škol dle parametru (vědecký výkon, kvalifikační zajištění a mezin{rodní zaměření) na obyvatele (v{ha ukazatele 5/100) Ukazatel charakterizující kvalitu vysokých škol dle objemu jejich rozpočtu Ukazatel charakterizující kvalitu vysokých škol dle objemu jejich rozpočtu 9

10 2.4 Pilíř 7 - Účinnost trhu pr{ce Jedn{ se o další pilíř, který charakterizuje využív{ní vnitřních zdrojů regionu, tj. zapojení a integraci na region{lním trhu pr{ce a využití pracovního potenci{lu. Pilíř je zaměřen zejména na ukazatele zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Celkov{ v{ha pilíře v hodnocení region{lní konkurenceschopnosti činí 17/100. Ukazatele pro RCIcz jsou n{sledující: 7.1 Míra zaměstnanosti (v{ha ukazatele 6/100) Podíl zaměstnaných na populaci e ve věku let (roční průměr) Podíl zaměstnaných na populaci ve věku let (roční průměr) 7.2 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti (v{ha ukazatele 6/100) Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na pracovní síle v i (roční průměr) Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na pracovní síle v (roční průměr) 7.3 Míra registrované nezaměstnanosti (v{ha ukazatele 4/100) Podíl registrovaných nezaměstnaných na pracovní síle e (roční průměr) Podíl registrovaných nezaměstnaných na pracovní síle (roční průměr) 7.4 Rozdíl mezi mírou nezaměstnanosti mužů a žen (v{ha ukazatele 1/100) Rozdíl mezi podílem registrovaných nezaměstnaných mužů a žen (roční průměr) Rozdíl mezi podílem registrovaných nezaměstnaných mužů a žen (roční průměr) 2.5 Pilíř 8 - Velikost trhu Pilíř charakterizuje svými ukazateli tržní potenci{l a vytvořené a spotřebované zdroje v území. Lze jej rovněž zařadit mezi pilíře vypovídající o vnitřním potenci{lu území, které determinují region{lní konkurenceschopnost. Vedle ukazatele region{lního HDP a disponibilního důchodu dom{cností je použit ukazatel charakterizující velikost trhu vyj{dřeného počtem obyvatel. Aby se předešlo vícen{sobné penalizaci malých ů, byl pro podmínky ČR zvolen relativní údaj HDP na obyvatele, u něhož nejsou rozdíly mezi i tak významné. Protože údaje o HDP i disponibilním důchodu dom{cností nejsou pro nižší než skou úroveň k dispozici, byly zvoleny pomocné ukazatele o vytvořené účetní přidané hodnotě, resp. vydaných osobních n{kladech u přev{žné č{sti ekonomických subjektů působících v. Pomocí těchto pomocných ukazatelů byly definov{ny distribuční funkce pro rozpuštění ských hodnot mezi dotčené. Jako ukazatel popisující velikost trhu na demografickém parametru byl zvolen počet obyvatel žijících na území rozvojových oblastí a rozvojových os (a jejich z{zemí). Takový 10

11 ukazatel staticky (oblasti) i dynamicky (osy) vypovíd{ o velikosti trhu, vyj{dřené počtem obyvatel. Celkov{ v{ha pilíře v hodnocení region{lní konkurenceschopnosti činí 16/100. Ukazatele pro RCIcz jsou n{sledující: 8.1 Region{lní HDP na obyvatele (v{ha ukazatele 7/100) HDP v přepočtu na obyvatele e Jako pomocný ukazatel pro distribuci ské hodnoty na úroveň se využijí data o vytvořené účetní přidané hodnotě ekonomickými subjekty v v sektorech podle CZ-NACE (A, C, F, H, I, J, K, L, M, N) 8.2 Disponibilní důchod dom{cností (v{ha ukazatele 5/100) Disponibilní důchod dom{cností v i Jako pomocný ukazatel pro distribuci ské hodnoty na úroveň se využijí data o vydaných osobních n{kladech ekonomickými subjekty v v sektorech podle CZ-NACE (A, C, F, H, I, J, K, L, M, N) 8.3 Potenci{lní trh vyj{dřený podílem obyvatel v rozvojovém území (v{ha ukazatele 4/100) Podíl obyvatel e žijících na území Podíl obyvatel žijících na území rozvojových oblastí, rozvojových os a jejich rozvojových oblastí, rozvojových os a jejich z{zemí na celkovém počtu obyvatel z{zemí na celkovém počtu obyvatel 2.6 Pilíř 9 - Technologick{ připravenost Tento pilíř je prvním z pilířů, který charakterizuje potenci{l regionu v oblasti zav{dění inovací, jako stěžejního atributu růstu region{lní konkurenceschopnosti v budoucnosti. Za klíčovou technologickou připravenost se považuje míra dostupnosti a praktického využití informačních technologií, zejména internetu. Pro mikroregion{lní úroveň, na rozdíl od úrovně NUTS 2, však není dostatek dat o dostupnosti a využív{ní internetu v podnicích. Jako korelující ukazatel, dostupný za, byl proto zvolen údaj o počtu IT odborníků na 1000 zaměstnaných v daném území. Pro celkový nedostatek ukazatelů vhodných pro hodnocení technologické připravenosti byl jako ukazatel korelující s technologickou připraveností zvolen také údaj o výdajích na licenční poplatky za patenty a užitné vzory. Tento údaj je však dostupný pouze pro skou úroveň. Celkov{ v{ha pilíře v hodnocení region{lní konkurenceschopnosti činí 10/100. Ukazatele pro RCIcz jsou n{sledující: 11

12 9.1 Počet IT odborníků na 1000 zaměstnaných (v{ha ukazatele 3/100) Statisticky zjišťovaný údaj o počtu IT Statisticky zjišťovaný údaj o počtu IT odborníků (CZ NACE 62) přepočtený na odborníků (CZ NACE 62) přepočtený na 1000 zaměstnaných v i 1000 zaměstnaných v 9.2 Podíl počtu dom{cností s PC a internetem na celkovém počtu dom{cností (v{ha ukazatele 2/100) Podíl dom{cností s počítačem s přístupem k internetu v i na celkovém počtu dom{cností v i Podíl dom{cností s počítačem s přístupem k internetu v na celkovém počtu dom{cností v 9.3 Podíl počtu dom{cností s PC na celkovém počtu dom{cností (v{ha ukazatele 2/100) Podíl dom{cností s počítačem v i na celkovém počtu dom{cností v i Podíl dom{cností s počítačem v na celkovém počtu dom{cností v 9.4 Počet pasivních licencí za patenty a užitné vzory (v{ha ukazatele 3/100) Statisticky sledovaný údaj o zakoupených licencích na patenty a užitné vzory Ukazatel se nepoužije a jeho v{ha se rozpustí mezi zbývající ukazatele pilíře 2.7 Pilíř 10 - Sofistikovanost podnik{ní Tento pilíř rovněž charakterizuje potenci{l regionu pro aplikaci inovací. Je postaven na struktur{lních údajích o tzv. znalostně n{ročných služb{ch, klasifikovaných podle CZ-NACE jako sektor J a K. Dalšími ukazateli charakterizujícími úroveň sofistikovanosti podnik{ní jsou přímé zahraniční investice a rozvoj klastrů. Z důvodu absence agreg{tního ukazatele o region{lních klastrech použitého EK je na ské úrovni použit ukazatel o koncentraci ústředí větších firem (nad 100 zaměstnanců), působících v sektorech znalostně n{ročných služeb. Celkov{ v{ha pilíře v hodnocení region{lní konkurenceschopnosti činí 10/100. Ukazatele pro RCIcz jsou n{sledující: 10.1 Hodnota přímých zahraničních investic na obyvatele (v{ha ukazatele 2/100) Velikost přímých zahraničních investic do e (v Kč) vztažen{ na počet obyvatel e Ukazatel se nepoužije a jeho v{ha se rozpustí mezi zbývající ukazatele pilíře 10.2 Podíl znalostně n{ročných služeb na celkové zaměstnanosti (v{ha ukazatele 3/100) Podíl zaměstnaných v podnicích poskytujících znalostně n{ročné služby (CZ- Podíl zaměstnaných v podnicích poskytujících znalostně n{ročné služby (CZ- 12

13 NACE sektor J a K) na celkovém počtu zaměstnaných v i NACE sektor J a K) na celkovém počtu zaměstnaných v 10.3 Podíl znalostně n{ročných služeb na celkové přidané hodnotě ve sledovaných sektorech (v{ha ukazatele 4/100) Podíl vytvořené přidané hodnoty Podíl vytvořené přidané hodnoty v podnicích poskytujících znalostně n{ročné v podnicích poskytujících znalostně n{ročné služby (CZ-NACE sektor J a K) na celkové služby (CZ-NACE sektor J a K) na celkové přidané hodnotě ve sledovaných sektorech přidané hodnotě ve sledovaných sektorech (CZ-NACE sektory A, C, F, H, I, J, K, L, M, (CZ-NACE sektory A, C, F, H, I, J, K, L, M, N) v i N) v 10.4 Počet ústředí firem ve znalostně n{ročných služb{ch s více než 100 zaměstnanci (v{ha ukazatele 1/100) Počet ústředí firem ve znalostně n{ročných služb{ch (J+K) nad 100 zaměstnanců na 1000 obyvatel e Ukazatel se nepoužije a jeho v{ha se rozpustí mezi zbývající ukazatele pilíře 2.8 Pilíř 11 - Inovace Tento pilíř je klíčovým pro vyj{dření potenci{lu regionu zav{dět (implementovat) inovace. Ukazatele zvolené EK sice dobře vystihují j{dro problému, avšak pro hodnocení území menších než NUTS 2 je problémem citeln{ absence dat. Proto byl sestaven soubor ukazatelů ze čtyř oblastí, přiměřeně korelujících s pojmem inovační potenci{l území. V prvé řadě je to údaj o příjmech z licencí za patenty a užitné vzory. Data za tuto oblast jsou však dostupn{ pouze na ské úrovni. V druhé řadě jsou to údaje o výdajích na VaV v podnikatelském sektoru. Data za tuto oblast jsou však dostupn{ pouze na okresní úrovni. Třetí oblastí jsou struktur{lní ukazatele o zaměstnanosti v sektoru VaV a o podílu technologicky n{ročných (inovativních) oborů zpracovatelského průmyslu na ekonomických aktivit{ch v regionu. Pro hodnocení inovačního potenci{lu připad{ v úvahu také čtvrt{ oblast dat o koncentraci ústředí velkých firem, působících v technologicky n{ročných oborech zpracovatelského průmyslu. Celkov{ v{ha pilíře v hodnocení region{lní konkurenceschopnosti činí 10/100. Ukazatele pro RCIcz jsou n{sledující: 11.1 Počet aktivních licencí za patenty a užitné vzory (v{ha ukazatele 2/100) Statisticky sledovaný údaj o poskytnutých licencích na patenty a užitné vzory Ukazatel se nepoužije a jeho v{ha se rozpustí mezi zbývající ukazatele pilíře 13

14 11.2 Podíl celkových výdaje na vědu a výzkum v podnikatelském sektoru na region{lním HDP (v{ha ukazatele 2/100) Statisticky sledovaný údaj o výdajích veřejné i soukromé sféry na výzkum v podnikatelském sektoru v i vztažený k region{lnímu HDP (v %) Ukazatel se nepoužije a jeho v{ha se rozpustí mezi zbývající ukazatele pilíře 11.3 Počet pracovníků ve výzkumu a vývoji na 1000 zaměstnaných (v{ha ukazatele 2/100) Statisticky sledovaný údaj o celkovém počtu Statisticky sledovaný údaj o celkovém počtu pracovníků ve výzkumu a vývoji (CZ NACE pracovníků ve výzkumu a vývoji (CZ NACE 72), vztažený na 1000 zaměstnaných v i 72), vztažený na 1000 zaměstnaných v SO ORP 11.4 Podíl technologicky n{ročných oborů na celkové zaměstnanosti (v{ha ukazatele 2/100) Podíl zaměstnaných v podnicích vyr{bějících v technologicky n{ročných oborech zpracovatelského průmyslu (CZ- NACE oddíl 20, 21, 26, 27, 28, 29 a 30) na celkovém počtu zaměstnaných v i Podíl zaměstnaných v podnicích vyr{bějících v technologicky n{ročných oborech zpracovatelského průmyslu (CZ- NACE oddíl 20, 21, 26, 27, 28, 29 a 30) na celkovém počtu zaměstnaných v 11.5 Podíl technologicky n{ročných oborů na celkové přidané hodnotě ve sledovaných sektorech (v{ha ukazatele 1/100) Podíl vytvořené přidané hodnoty v podnicích vyr{bějících v technologicky n{ročných oborech zpracovatelského průmyslu (CZ-NACE oddíl 20, 21, 26, 27, 28, 29 a 30) na celkové přidané hodnotě ve sledovaných sektorech (CZ-NACE sektory A, C, F, H, I, J, K, L, M, N) v i Podíl vytvořené přidané hodnoty v podnicích vyr{bějících v technologicky n{ročných oborech zpracovatelského průmyslu (CZ-NACE oddíl 20, 21, 26, 27, 28, 29 a 30) na celkové přidané hodnotě ve sledovaných sektorech (CZ-NACE sektory A, C, F, H, I, J, K, L, M, N) v 11.6 Počet ústředí firem v technologicky n{ročných oborech s více než 250 zaměstnanci (v{ha ukazatele 1/100) Počet ústředí firem v technologicky Počet ústředí firem v technologicky n{ročných oborech zpracovatelského n{ročných oborech zpracovatelského průmyslu (CZ-NACE oddíl 20,21,26,27,28,29 průmyslu (CZ-NACE oddíl 20,21,26,27,28,29 a 30) nad 250 zaměstnanců na 1000 obyvatel a 30) nad 250 zaměstnanců na 1000 obyvatel e 14

15 2.9 Zdroje dat pro hodnocení Zdrojem dat pro kvantifikaci ukazatelů jsou zejména veřejně přístupné datové zdroje. V některých případech jsou použita data ze zdrojů ČSÚ, běžně nepublikovan{, využívan{ pro další zpracov{ní statistických výstupů. Pro kvantifikaci ukazatelů jsou využita data jak pravidelných, tak mimoř{dných šetření. V případě dat z pravidelných (periodických) statistických zjišťov{ní se pro výpočet použijí a) nejaktu{lnější dostupn{ data, nebo b) průměr údajů za určité relevantní období (u dat s výraznou fluktuací). V případě dat z mimoř{dných (n{razových) šetření se použijí údaje z posledního šetření daného typu. Pro vyčíslení některých struktur{lních a demografických ukazatelů jsou datovým zdrojem výsledky SLDB Bližší odkazy na zdroje dat a referenční období jsou uvedeny v Příloze 3. 15

16 3. METODICKÉ POSTUPY PRO VÝPOČET RCICZ Index region{lní konkurenceschopnosti, modifikovaný na podmínky ČR (RCIcz), je na rozdíl od indexu RCI, použitého pro hodnocení regionů na úrovni EU, postaven pouze na osmi pilířích a celkem na 32 dílčích ukazatelích (viz Příloha č. 2). Pro skou úroveň jsou dostupn{ data pro výpočet všech 32 ukazatelů, avšak pro úroveň je nezbytné v 7 případech použít metodické zjednodušení jednoho z n{sledujících typů: v 5 případech nebyl daný ukazatel pro úroveň použit a jeho v{ha byla rozpuštěna mezi ostatní ukazatele pilíře; ve 2 případech byla hodnota ukazatele pro daný rozpuštěna pomocí distribuční funkce mezi dotčené ; 3.1 Standardní normov{ní hodnot ukazatelů Výchozím metodickým postupem je normov{ní zjištěných absolutních hodnot jednotlivých ukazatelů, založené na dvou z{kladních principech: hodnota daného ukazatele pro celou ČR je benchmarkem s hodnotou = 100 a pro každý zkoumaný region ( nebo ) se vyčíslí procentní odchylka od celorepublikového průměru; procentní odchylka směrem k pozitivnímu hodnocení se přičte k hodnotě průměru (100) a procentní odchylka směrem k negativnému hodnocení se od průměrného stavu (100) odečte. Příklad propočtu: Ukazatel 1 čím více, tím lépe Ukazatel 2 čím více, tím hůře ABS hodnota NORM hodnota ABS hodnota NORM hodnota Region Region Region Region < Průměr ČR Uvedeným postupem lze normované hodnoty ukazatelů v r{mci příslušného pilíře prostě sčítat bez rizika jejich trendové nekonzistence. 3.2 Distribuční funkce pomocného ukazatele V několika případech nejsou u zvolených ukazatelů dostupn{ data za region{lní úroveň nižší než a přesto není nezbytně nutné použít pro všechny dotčené shodnou hodnotu daného ukazatele, kvantifikovanou pro skou úroveň. Při vhodně zvoleném pomocném ukazateli lze hodnotu ukazatele pro skou úroveň rozdistribuovat na jednotlivé a zohlednit tak jejich odlišnost. 16

17 Příklad propočtu: Ukazatel 3 NORM hodnota NORM hodnota pom. ukazatele NORM hodnota Region ,75 Region ,75 Region ,50 Průměr ,00 Průměr ČR , V{hy ukazatelů K zohlednění významu jednotlivých ukazatelů v r{mci konkrétního pilíře jim byly přiděleny v{hy, respektující jejich relativní významnost. Při propočtu výsledného hodnocení konkrétního regionu v daném pilíři se po zohlednění v{hy jednotlivých ukazatelů výsledné hodnocení normuje na hodnotu průměr ČR = 100. Příklad propočtu: Ukazatel 1 Ukazatel 2 Ukazatel 3 hodnocení NOR M v{ha NOR M v{ha NOR M v{ha suma NOR M Region , ,75 125,35 Region , ,75 110,15 Region , ,50 79,50 Region < Průměr ČR Stejný postup je použit při agregaci hodnot jednotlivých pilířů do celkového RCIcz nebo do parci{lních sub-indexů. 3.4 Výpočet indexu region{lní konkurenceschopnosti RCIcz Do celkového indexu region{lní konkurenceschopnosti vstupuje v poměru svých definovaných vah všech 31 dílčích ukazatelů v osmi pilířích. Přehledn{ tabulka v{hových relací ukazatelů a pilířů je v příloze 3. Vzorec pro klasifikaci dílčí konkurenceschopnosti v konkrétním pilíři je n{sledující: kde: Pi pilíř konkurenceschopnosti i; Ukx ukazatel x; N normovaný ukazatel, α příslušn{ v{ha. Do vzorce pro výpočet indexu region{lní konkurenceschopnosti RCIcz pak s příslušnou v{hou vstupuje klasifikace jednotlivých pilířů: 17

18 kde: RCIcz index region{lní konkurenceschopnosti i; Pi pilíř konkurenceschopnosti i; N normovaný ukazatel, α příslušn{ v{ha. 3.5 Sub-indexy RCIcz Analogicky k modelu hodnocení region{lní konkurenceschopnosti na úrovni regionů EU jsou i na n{rodní úrovni definov{ny sub-indexy RCIcz, kvantifikující charakteristické složky region{lní konkurenceschopnosti ů a ČR. Mezi z{kladními atributy konkurenceschopnosti území se v 5. Zpr{vě o hospod{řské, soci{lní a územní soudržnosti uv{dí pět pilířů konkurenceschopnosti: 1 - Instituce 2 - Makroekonomick{ stabilita 3 - Infrastruktura 4 - Zdraví 5 - Úroveň z{kladního a středního školství Na jejich z{kladě je definov{n parci{lní sub-index region{lní konkurenceschopnosti, kvantifikující vybavenost zkoumaného území uvedenými z{kladními atributy, které jsou klíčové pro růst konkurenceschopnosti. V podmínk{ch ČR je počet pilířů tvořících sub-index RCIczBASIC redukov{n na dva Infrastrukturu a Zdraví. Vzorec pro výpočet sub-indexu RCIczBASIC je analogický výpočtu celkového indexu RCIcz, zahrnuje však pouze pilíře 3 a 4, resp. v jejich r{mci definované ukazatele: kde: P3,4 pilíř konkurenceschopnosti 3 a 4; N normovaný ukazatel, α příslušn{ v{ha. Parci{lní sub-index region{lní konkurenceschopnosti RCIczBASIC charakterizuje z{kladní atributy konkurenceschopnosti území. Druhým parci{lním sub-indexem region{lní konkurenceschopnosti je sub-index charakterizující míru schopnosti regionu využívat svůj potenci{l pro růst konkurenceschopnosti, resp. zda takový potenci{l vůbec existuje. V podmínk{ch ČR, shodně jako na úrovni regionů EU, vstupují do sub-indexu RCIczEFFICIENCY tři pilíře konkurenceschopnosti: 6 - Vyšší a celoživotní vzděl{v{ní 7 - Účinnost trhu pr{ce 8 - Velikost trhu Pro výpočet sub-indexu RCIczEFFICIENCY je použit analogický vzorec jako v případě sub-indexu RCIczBASIC, zahrnuje však pouze pilíře 6, 7 a 8, resp. v r{mci nich definované ukazatele. 18

19 kde: P6,7,8 pilíř konkurenceschopnosti 6,7 a 8; N normovaný ukazatel, α příslušn{ v{ha. Parci{lní sub-index region{lní konkurenceschopnosti RCIczEFFICIENCY charakterizuje efektivitu využív{ní zdrojů v území pro růst region{lní konkurenceschopnosti. Třetím definovaným parci{lním sub-indexem region{lní konkurenceschopnosti je sub-index charakterizují připravenost regionu budovat svoji konkurenceschopnost na faktorech inovací, resp. zda takový potenci{l v regionu vůbec existuje. V podmínk{ch ČR, shodně jako na úrovni regionů EU vstupují do sub-indexu RCIczINNOVATION tři pilíře konkurenceschopnosti: 9 - Technologick{ připravenost 10 - Sofistikovanost podnik{ní 11 - Inovace Vzorec pro výpočet sub-indexu RCIczINNOVATION analogicky výše uvedenému zahrnuje pouze pilíře 9,10 a 11, resp. v r{mci nich definované ukazatele. kde: P9,10,11 pilíř konkurenceschopnosti 9,10 a 11; N normovaný ukazatel, α příslušn{ v{ha. Parci{lní sub-index region{lní konkurenceschopnosti RCIczINNOVATION charakterizuje potenci{l region{lní konkurenceschopnosti postavené na inovacích. 19

20 4. TYPOLOGIE REGIONŮ PODLE REGION[LNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI Kategorizace regionů podle souhrnného agregovaného ukazatele RCI proveden{ EK pro úroveň je poměrně hrub{ a vyhovuje potřeb{m porovn{ní v r{mci EU. V podmínk{ch České republiky je potřeba kategorizace jemnější a proto se typologie regionů podle míry region{lní konkurenceschopnosti RCIcz soustředila na úroveň ů a na úroveň. Vzhledem k nízkému počtu ů (14) nebude třeba pro jejich typologii použít sofistikované statistické metody. Kraje postačí roztřídit podle hodnot agreg{tů jednotlivých pilířů region{lní konkurenceschopnosti do skupin, které budou zohledňovat současný stav i dynamiku vývoje v posledních letech. Pro spr{vní oblasti obcí s rozšířenou působností však bude nezbytné za účelem vytvoření podrobné typologie použít tzv. shlukovou analýzu. Výsledkem této vícerozměrné statistické metody bude roztřídění územních jednotek () do relativně stejnorodých skupin - tzn. tak, aby jednotky patřící do jedné skupiny si byly z hlediska sledovaných ukazatelů co nejvíce podobné a z{roveň co nejvíce odlišné od jednotek v ostatních skupin{ch. Roztříděním do několika podsouborů rozumíme vytvoření klasifikace, kter{ vede k vytvoření systému tříd. Na z{věr shlukové analýzy se proto prov{dí charakterizace (popis) jednotlivých tříd (tj. shluků) a interpretace analytických zjištění. Shlukov{ analýza zahrnuje několik možných přístupů a algoritmů, jejichž využití se liší podle charakteru výchozích dat. Pro účely klasifikace je vhodné použít metodu tzv. hierarchické shlukové analýzy. Hierarchické shlukov{ní je systém podmnožin-shluků, kde průnikem dvou shluků je buď pr{zdn{ množina, nebo jeden z nich. Pokud nastane alespoň jednou druhý případ, je systém hierarchický. Je to tedy jakési větvení, zjemňov{ní klasifikace. Hierarchické shlukov{ní tak nabízí více alternativních řešení, kter{ jsou graficky vyj{dřena tzv. dendrogramem (hierarchický strom). Vlastní shlukov{ní objektů je možné realizovat různými způsoby na z{kladě jejich vzd{lenosti (nejčastěji se jedn{ o tzv. euklidovskou vzd{lenost) či podobnosti. Mezi z{kladní metody patří: metoda nejbližšího souseda vzd{lenost shluků je určov{na vzd{leností dvou nejbližších objektů z různých shluků. metoda nejvzd{lenějšího souseda vzd{lenost shluků je určov{na naopak vzd{leností dvou nejvzd{lenějších objektů z různých shluků. Tato metoda funguje dobře především v případě, že objekty tvoří přirozeně oddělené shluky, a naopak nehodí se, pokud je tendence k řetězení. centroidní metoda vzd{lenost shluků je určov{na vzd{leností jejich center (hypotetick{ jednotka s průměrnými hodnotami znaků). Může být nev{žen{ nebo v{žen{. Ta zohledňuje velikosti klastrů a hodí se, pokud oček{v{me jejich rozdílnost. Metoda shlukov{ní bude zvolena po spočít{ní hodnot všech indik{torů. Do shlukové analýzy vstupují standardizované proměnné, tak aby byla splněna jedna z podmínek této metody, a to že proměnné by neměly být z{vislé na jednotk{ch měření. 20

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava

VŠB-Technická univerzita Ostrava VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR jejich vznik, identifikace a eliminace Karel Skokan a kol. REGIONÁLNÍ DISPARITY V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

Více

REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ DATA PRO EVALUACI RPS A NSRR A PRO SEKUNDÁRNÍ ANALÝZY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ DATA PRO EVALUACI RPS A NSRR A PRO SEKUNDÁRNÍ ANALÝZY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ DATA PRO EVALUACI RPS A NSRR A PRO SEKUNDÁRNÍ ANALÝZY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE DÍLČÍ PROJEKT Metodický aparát pro vyhodnocení meziročních trendů v období 2006 až 2013 a pro kvantifikaci

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11 / ročník 2005 / 19.12.2005 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Informační společnost

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem září 2012 Tyto podklady byly

Více

AUTOŘI RECENZE ISSN: 1802-9450

AUTOŘI RECENZE ISSN: 1802-9450 AUTOŘI Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Doc. Ing. Barbara Vojvodíková, PhD. Ing. Božena Schejbalová, CSc. Ing. Martin Vojvodík Mgr. Jan Pileček RNDr. Jan Müller Ing. Petr Ponikelský Ing. Hana Novotná

Více

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (PRAŽSKÁ ris3) [ září 2014 ] 1 Regionální inovační strategii hlavního města Prahy schválilo Zastupitelstvo

Více

Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií

Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií Závěrečná zpráva připravila společnost Červen 2013 Dílo je součástí projektu

Více

Regionální hospodářská konkurenceschopnost

Regionální hospodářská konkurenceschopnost Regionální hospodářská konkurenceschopnost příručka pro představitele veřejné správy Projekt identifikace klastrů v ČR Zadavatel: CzechInvest Zpracovatel: Berman Group Datum: únor 2006 Autoři Ing. Petr

Více

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti Daniel Toth 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ OBOR MANAGEMENT DIZERTAČNÍ PRÁCE Management

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem 4. října 2013 Podklady pro tuto

Více

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY HOSPODÁŘSKY SLABÝCH OBLASTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY HOSPODÁŘSKY SLABÝCH OBLASTÍ V ČESKÉ REPUBLICE 486 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY HOSPODÁŘSKY SLABÝCH OBLASTÍ V ČESKÉ REPUBLICE Miroslav Žižka Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta Hálkova 6, CZ 461 17 Liberec Česká republika miroslav.zizka@tul.cz

Více

Dílčí evaluace systému monitoringu - Indikátorová soustava Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007-2013

Dílčí evaluace systému monitoringu - Indikátorová soustava Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007-2013 Dílčí evaluace systému monitoringu - Indikátorová soustava Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007-2013 20. 8. 2007 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. HODNOCENÍ PROPORCIONALITY

Více

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 AKTUALIZACE FINÁLNÍ VERZE 2.0 Vedoucí zpracovatelského týmu: Ing. Petr Zahradník Obsah 1. Úvod... 4 2. Hodnocení hlavního cíle strategie... 5 2.1. Makroekonomické

Více

ZÁSADY TVORBY INDIKÁTORŮ PRO MONITORING A EVALUACI

ZÁSADY TVORBY INDIKÁTORŮ PRO MONITORING A EVALUACI 1 ZÁSADY TVORBY INDIKÁTORŮ PRO MONITORING A EVALUACI Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor Rámce podpory Společenství Evaluační jednotka strukturálních fondů březen 2006 uveřejněno na www.strukturalni-fondy.cz

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

Ekonomické listy. Měření regionálního HDP: důchodový a produkční přístup. Dopad ekonomické recese na ekonomickou aktivitu cizinců v České republice

Ekonomické listy. Měření regionálního HDP: důchodový a produkční přístup. Dopad ekonomické recese na ekonomickou aktivitu cizinců v České republice Odborný vědecký časopis Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu el 05 Ekonomické listy 2011 3 14 26 45 Měření regionálního HDP: důchodový a produkční přístup Dopad ekonomické recese

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Předběžný návrh Praha 20. březen 2013 OPPIK_verze_0-2_Platforma 2_03-2013.docx Poznámky

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha červenec 2010 Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 po změnách schválených Evropskou komisí Rozhodnutím K(2010)4355 ze dne 8. července 2010

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2013 2 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ ANALÝZA A POPIS SEKTORU PRŮMYSLU A SLUŽEB... 11 1.1 ANALÝZA EKONOMICKÉHO VÝVOJE ČR... 11 1.1.1

Více

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2012 Autorský kolektiv: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Prof. Ing. arch.

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 14. 1. 2011 Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských záležitostí

Více

Regionální disparity kvality lidských zdrojů v České republice v kontextu demografického a ekonomického vývoje

Regionální disparity kvality lidských zdrojů v České republice v kontextu demografického a ekonomického vývoje GEOGRAPHIA CASSOVIENSIS VIII 1/2014 Regionální disparity kvality lidských zdrojů v České republice v kontextu demografického a ekonomického vývoje Dana HÜBELOVÁ Abstract: The economy of developed countries

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost_ září 2007

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost_ září 2007 _ září 2007 1 _ září 2007 Obsah Úvod... 1 I. Současná ekonomická a sociální analýza v oblasti vzdělávání... 5 Normativní rámec vzdělávání v ČR...5 Demografická struktura populace ČR ve vztahu k vzdělávání...5

Více

VÝVOJ INOVAČNÍCH AKTIVIT V RÁMCI VYBRANÝCH KRAJŮ ČR

VÝVOJ INOVAČNÍCH AKTIVIT V RÁMCI VYBRANÝCH KRAJŮ ČR VÝVOJ INOVAČNÍCH AKTIVIT V RÁMCI VYBRANÝCH KRAJŮ ČR Pavlína Hronová 1 1 Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, Univerzitní nám. 1934/3,73340 Karviná Email:pavlina.hronova@vsp.cz Abstract:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více