Zelená energetika a jaderné elektrárny Komu patří budoucnost?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zelená energetika a jaderné elektrárny Komu patří budoucnost?"

Transkript

1 Zelená energetika a jaderné elektrárny Komu patří budoucnost? Výstup Spolkové republiky Německo z jaderné energetiky a jeho důsledky pro okolní země Doc. Ing. Petr Otčenášek, CSc. Praha, říjen 2011

2 K tématu Komu patří budoucnost? V blízké i vzdálenější budoucnosti mají fosilní paliva klíčový význam zejména z hlediska životního prostředí, světové bezpečnosti a ekonomiky Proto je nezbytné v kontextu se zelenou energetikou a jadernými palivy i na dnešní konferenci zahrnout i ropu, uhlí a zemní plyn Žijeme v době ubývání zdrojů paliv a materiálů, a proto je koncentrace na obnovitelné zdroje rozumná Závažnými podklady pro analýzu světové energetické situace a jejích výhledů jsou texty World Energy Council aktuálně z konference v roce 2010 (Montreal)

3 Výstup Spolkové republiky Německo z jaderné energetiky a jeho vliv na okolní země (přístup k tématu specifikovanému pořadateli dnešní konference) Strategická (ne) vize světové energetiky Evropská pozice Rizika rozhodnutí Přijaté důsledky pro SRN Možný vliv na okolní země

4 Očekávaná věrohodnost závěrů Identifikaci problému lze s rostoucí věrohodností získat: 1. vyhodnocením dostupných a využitých informací, 2. expertním odhadem, 3. matematickým modelováním a experimentálním prověřením, 4. dlouhodobým procesem sledování významných dat a jejich hodnocením. Závěry dnešní konference patří do první kategorie a proto mají nízkou věrohodnost. Jsou odhadem možných souvislosti situace v SRN vytvořeným v krátkém časovém intervalu od doporučení etické komise. Rovněž nemohou zohlednit zřejmě probíhající jednání vlády Spolkové republiky Německo a Bundstagu

5 Magický trojúhelník který při vývoji lidstva určoval vztahy mezi člověkem, materiály a energií se na konci 20. století změnil na šestiúhelník ukazující ve svém časovém vývoji cestu do 21. století člověk materiály energie člověk materiály energie životní prostředí kapitál nadnárodní regulace sedmým hrotem je etika (ENERGETIKA 10/2010)

6 Fosilní, jaderné a obnovitelné zdroje Až dosud rozhodovala o volbě zdrojů energie zejména ekonomická a bezpečnostní kritéria. Doporučení etické a následné rozhodnutí vlády Spolkové republiky Německo přijala etické hledisko mezi rozhodující kritéria. Etika jako soubor morálních principů a pravidel pro jejich využívání našla odezvu v závažném strategickém rozhodnutí vlády SRN Důsledkem rozhodnutí bude zřejmě nová dimenze řešení politického a ekonomického vývoje SRN a zřejmě i okolních zemí (dobré téma s neznámým řešením)

7

8

9 Quelle: Siemens PG, eigene Berechnungen Entwicklung von Weltbevölkerung, Primärenergie- und Stromverbrauch Strom Primärenergie Weltbevölkerung Mrd. kwh Mrd. kwh 19 Mrd. t SKE 14 Mrd. t SKE 8 Mrd. Menschen 6 Mrd. Menschen

10 Dilema: ředit koncentrovanou versus koncentrovat rozředěnou energii Chemická reakce ve fosilních palivech a jaderná energie v řetězové reakci jsou příslibem energie ale také hrozbou explozí a vojenského zneužití, Využití obnovitelných zdrojů má své meze se zřetelem k nárokům rostoucí světové populace i na prostor a vodní zdroje. V praktickém řešení tohoto dilematu jsme konfrontování s výhledem na zbývající roky 21. století požadovaná životnost jaderných elektráren je 80 roků

11 Etické hledisko Celosvětově roste ohrožení lidské společnosti poznanými i dosud neznámými faktory. Na projevech rizika má energetika, doprava a války lví podíl. Tím, že člověk přistupuje k využívání technologií, které nejsou a nemohou být předem dlouhodobě ověřeny, přijímá vědomě i bez tušení souvislosti s ohrožením důsledky, které mohou ohrozit jednotlivce, regiony a svět. Proto je na místě posuzovat i zdroje energie z hlediska globální bezpečnosti a tím etiky. Analyzovat a podle výsledků dostupných analýz jednat nejen pro ohrožení druhu homo sapiens, ale i biologických systémů, krajiny a prostoru, do kterého člověk ať již směrem do nitra Země nebo směrem k kosmu vstupuje.

12 Na jaké scénáře se máme připravovat Industriální společnost využila v minulosti levná fosilní paliva k růstu populace a kvality života (a také k vedení válek) Industriální rozvoj má v jejich využití meze dané zdroji a odpady. Po vyčerpání těchto mezí může dojít k: 1. dosažení stability na jaderných a/nebo obnovitelných zdrojích, 2. řízenému poklesu požadavků na energii, 3. zhroucení civilizace současného typu, 4. technicko-fantastickému pokračování expanze člověka za dnes myslitelné meze.

13 Současné tržní prostředí a podmínky pro racionální energetickou strategii Ekonomické teorie vznikaly v době ekonomického růstu a neumí se vyrovnat se scénářem ekonomické stagnace a/nebo poklesu Vývoj jaderné energetiky byl akcelerován vojenskými důvody. O nových elektrárnách rozhodují investoři a ne vlády (Citi bank) O stavbě elektráren rozhodují investoři, které zajímají jen peníze a riziko. Tržní hodnota a EVA (Economic Value Added) vyjádřená jako rozdíl příjmů a nákladů vztažených k riziku, velmi preferuje obnovitelné zdroje, méně zemní plyn, se zřetelem k nejisté politice klimatu toleruje uhlí a je zdrženlivá k jaderné energii.

14 Hospodářská krize, celosvětový boj o zdroje energie, vodu a potraviny v kontextu s explozivně rostoucí populací nemají daleko k označení 4. světové válka Světová hospodářská krize, která zřejmě nebyla překonána, ukázala, že předpovědi očekávaného ekonomického rozvoje a odhady následků pro společnost nebyly předvídány hloubkou působení, délkou trvání a vlivem na světovou populaci. Již dnes poznané souvislosti mají vliv na světové a evropské energetické hospodářství a jeho strategie Základní problémy spojené s růstem světová populace o 1,9% ročně, přírůstkem elektrické energie o 4,1% ročně, spotřeba energie o 1,8% ročně, spotřebou vody, která se se zdvojnásobí za čtrnáct let a s potravinovou krizí setrvaly, Související rizika nedosažení energetické bezpečnosti získáváním zdrojů energie, rozvoje přenosových soustav a spotřeby zřejmě vzrostla. Mimořádné výdaje na udržení a rozvoj, které byly i předtím odhadovány v extrémní výši, bude zřejmě nereálné dlouhodobě získat.

15 Referenční rámec volby zdrojů energie je vytvářen za dramatické situace: Nejasnosti vztažené k ohrožování klimatu skleníkovými plyny Nejistoty a rizika v investicích do velké energetiky Otevírání trhu s energií pro obor, u kterého je schopnost tržních mechanizmů řešit známé a předpokládané očekávané i dosud neznámé problémy výrazně omezena

16 Kolaps finanční stability Součástí této války krize je otřesení důvěry v instituce určující stabilitu bankovního systému, Pokud se hovoří před výborem senátu USA (Lehmann B.) o zavádějících a destruujících chybách jako o upadnutí do světových mýtů, není pochyb o relevantním riziku pro svět Energetická bezpečnost bude nárokovat nepředstavitelné investice do udržení a rozvoje, pro získávání paliv, vývoje a výroby energetických technologií a v neposlední řadě pro přenosové soustavy hmot i energií Tržní přístup není schopen vytvořit koherentní energetickou taktiku, natož strategii Problémem je rozhodnout včas a správně

17 Energetické strategie Logickým důsledkem známé a zřejmě i očekávané situace je ztráta důvěry v neregulovaný tržní systém, První energetickou strategii měly USA, má ji EU, GB, Rusko,.. Evropská unie a její členové berou odpovědnost za udržení energetického hospodářství, za stabilitu v dohledném horizontu a za omezení následků očekávaných rizik Regulační zásahy jsou nezbytné a připravované i přes nejistoty vývoje nejbližších desetiletích

18 Energie jako specifická komodita Růst a kolísání cen paliv a energie jsou rostoucí hrozbou pro hospodářskou i politickou stabilitu států, ekonomiku podniků a jistoty občanů Prohloubil se problém dostupnost potravin, energie a vody jako podmínka udržení přijatelné existence lidského společenství, Poznání a zvládnutí rizik z nedostatku energie zůstává otevřeným problémem lidstva, Neřešeným problémem zůstává zajištění energie za krizových stavů (výpadky dodávky energie, německé dálnice v jomkipurské válce)

19 Evropská energetická situace Evropa spotřebuje cca 14% světové spotřeby EU má nepatrný, pokud vůbec nějaký vliv na světové ceny paliv Její závislost na dovozu trvale roste Ročně vynakládá více než dvě stě miliard euro na dovoz paliv Energetická stabilita je EU je podmíněně stabilní Ekonomické problémy nedovolí zřejmě financovat strategicky významné projekty, které by pozitivně ovlivnily bezpečnost a respektovaly etiku (převedení kamionové dopravy na železnici, využití evropsko-afrického projektu na využití solární energie, dotace výzkumu získání energie z kosmu)

20 Výpadek dodávky elektřiny ve státě New York

21 Totální riziko ze zdrojů energie Riziko z těžby paliv, konstrukce a provozu různých zdrojů energie musí být dále identifikováno. S vyšší odpovědností politiků, technologů i veřejnosti za možné následky projevu rizika v běžných i extrémních krizových situací bude nezbytné přistupovat k formulaci strategických záměrů a opatření v celém spektru energetického hospodářství. Veřejnost a provozovatelé nekupují doly, výrobní podniky, přenosové sítě a úložiště odpadů, ale energii ve formě paliv, elektřiny a tepla. Platí za produkt a nesou riziko z celého řetězce

22

23 Skleníkový efekt Omezení skleníkového efektu se zřetelem ke spalování fosilních paliv a úniku metanu a při těžbě a přenosu zemního plynu zůstalo na úrovni verbálního šermování a extrémních výdajů, které zřejmě nebudou mít reálný efekt. Progresivní projekty EU jako je využití solární energie na afrických pouštích nebo využití solární energie z kosmu patrně nebudou urychleny se zřetelem k celosvětovým finančním problémům

24 Mrd. t SKE ,9 Welt-Primärenergiebedarf und Deckung (WEC 1 -Referenzszenario) 27,1 (in Mrd. t SKE) 19,4 13,7 12,6 10,4 Wasserkraft Erdgas Erdöl Kohle 5 Kernenergie Sonstige erneuerbare Energien 1) World Energy Council

25 Nové zdroje energie S výhledem na třicet roků nejsou až dosud známé žádné nové zdroje, které by se mohly významným způsobem podílet na zabezpečení spolehlivých dodávek energie pro lidstvo. S pravděpodobností hraničící s jistotou lze očekávat, že lidstvo nové zdroje energie získá, pokud na to bude mít dostatek času. Růst světové populace a vize vyčerpávání fosilních paliv ale ukazuje, že takový čas není k dispozici. Přenos solární energie z kosmu není utopií, ale ani realitou

26 Fukušima Daiiči Naléhavost zahrnout etická kritéria do vytváření energetických strategií nově vyburcovala nadprojektová havárie v japonské elektrárně Fukušima Daiiči. Rozsah Fukušimy není dnes přehlédnutelný, škody iniciované tsunami a seismickými vlivy nejen na elektrárně, ale také na postižené oblasti jsou odhadovány řádově na tisíce miliard dolarů. Napětí vyvolané touto havárií je jen dlouhodobě řešitelné. Dosud poznané následky havárie otřásly dosud stabilní japonskou ekonomikou a evokovaly výzvy k novým hodnocením a z nich plynoucím strategickým řešením. Zoufalé nouzové chlazení paliva mořskou vodou je mimo dosah reálného myšlení Havárie ve Fukušimě nezměnila riziko, ale jeho hodnocení

27 Katastrofické scénáře Následky vulkanické činnost na Islandu a ropné katastrofy při extrémně hlubokých vrtech jsou zřejmě efekty, které nebyly připraveny z hlediska technického řešení a očekávaných hospodářských problémů. Je zřejmé, že havarijní analýzy obvyklé v dopravě a energetice, bude nutné rozšířit na oblasti a hloubku analýz nadprojektových havárií dosud považovaných za nadbytečné (Worst Credible Accident?) Scénáře mají ale nízkou vypovídací hodnotu, pokud nejsou doprovázeny kvalifikovaným odhadem následků. Ten je nedostupný (co se může stát, a jak následky havárií řešit).

28 Varování WEC ze Sydney zatím bez odezvy Světový energetický kongres (WEC) akcentoval v roce 2004 tři A Accessability Availability Acceptability, tj. dostupnost energetických zdrojů pro každého, pohotovost energetických služeb zejména z hlediska spolehlivosti zásobování a její přijatelnost širokou veřejností. Realitou ovšem je, že ani jedno z těchto tří A není celosvětově dosažitelné milionů obyvatel světa žije i dnes ve světě bez elektřiny. Energetický systém ztělesňující takové rozdíly není podle WEC ani udržitelný ani přijatelný. Římský kongres WEC přidal další A a tím je Accountability- tj odpovědnost. Ta je výzvou pro volání politiků k odpovědnosti za dlouhodobé důsledky jak rozhodnutí, tak váhání. V ní má nezastupitelný význam etika.

29 TROCHA STATISTIKY... V roce 2025 bude 84% lidí v průmyslových zemích a 57% v rozvojových zemích bydlet ve městech. Dnes 1/3 lidí nemá elektřinu (2 miliardy). Do r vzroste o 33% počet obyvatel v rozvojových zemích, a jen o 4,8% v rozvinutých zemích. V r bude spotřeba energie o 50% vyšší než dnes, spotřeba elektřiny pak dvojnásobná. V r bude EU ze 75% závislá na dovozech energie.

30 Potenciál EU Soudobé světové společenství má vědecký potenciál, technologický park a provozní zkušenosti. Samotná EU ovládá a dále rozvíjí složité technologie od těžby zdrojů až po uložení odpadů, problémy transformace energie a její přenos. Je otázka, jestli má Evropa dostatek odborníků pro celé spektrum, nejen v technických, ale prakticky ve všech profesích na řešení energetického problému, nejen techniků, ale ekonomů, finančníků, ekologů a přírodovědců. Je posláním politiků situaci vyhodnotit a vytvořit podmínky k dlouhodobému řešení. Energetický problém EU nemá ve 21. století známé řešení.

31 Vědecko-technická připravenost Vyspělý evropský průmysl zahrnuje výrobní a provozní znalosti všech dostupných energetických technologií, Pokračuje výzkum a vývoj Potřeba investic do obnovy stávajících kapacit a adresné rozhodování o skladbě budoucích kapacit, do přenosových systémů a o prodlužování životnosti je závažným strategickým problémem, Každý členský stát sám rozhoduje o vlastní skladbě zdrojů v rámci evropských pravidel o bezpečnostních zárukách a vlivu na životní prostředí

32 Nezodpovězené otázky Cena energie (spravedlivá Barroso), Cena energie a její kolísání, Energetická bezpečnost je podmíněně stabilní Je energie drahá (Karas) Kolik vynakládat na obnovitelné zdroje Kolik na vědecký a technologický rozvoj Kolik na evropskou kompetenci (vzdělávání, carier development, získání špiček, ) Kolik na vzdělávací systémy

33 Stagnuje kvalifikace pro energetické hospodářství na úrovni Kompetence: fyzické, psychické a etické předpoklady, vzdělání, vývoj kariéry, osvědčení v profesi (Peter s principle) Informovanosti a odpovědnost politiků Kvalifikace odborníků nejen v technických vědách, ale i v oblasti přírodních věd a v právních a společenských oborech, Informovanost veřejnosti tak, aby občané byli schopni na úrovni svého vzdělání poznat energeticky orientované problémy a vymezit možná řešení v ekonomických souvislostech

34 Problém veřejného mínění zůstává neřešen EK vyzývá k účasti politických stran a komunit na vystoupení Přijatelnost zdrojů energie, přenosových tras a soustav spotřeby je se zřetelem k dopadu politických rozhodnutí a legitimnímu právu obyvatel se tohoto procesu zúčastnit klíčové Veřejnost EU není v otázkách energetické volby stále ještě dobře informována (Sylva) Proto musí mít přístup ke spolehlivým informacím, Veřejné mínění má mít v otázkách energetické budoucnosti prvořadou úlohu

35 Výchozí situaci Evropy charakterizují konstatování Zelené knihy EU 1. Energetická soběstačnost EU není dosažitelná 2.Žádná energetická volba na vlastních zdrojích nemůže řešit (energetické) potřeby Unie 3.Manévrovací možnosti Unie pokud jde o dodávky energie jsou omezené

36 Pilíře energetické politiky EU Energetická politika EU spočívá na třech pilířích: 1. Spolehlivost zajištění dodávky energie, 2. Soutěž a integrované tržní cíle (konkurenceschopnost evropské ekonomiky v rámci rostoucí globalizace trhů), 3. Ochrana životního prostředí Směrnice 96/92 EC

37 Vztah obyvatel EU Volba zdrojů,jejich bezpečnost a vliv na životní prostředí jsou v Evropě velmi emocionální záležitostí. Proto nejsou protesty proti výstavbě vodních a jaderných elektráren neobvyklé Stále nízká informovanost obyvatel vede k velmi nejasnému vztahu k energetickému hospodářství Zásadní je EU je právní rámec, který by umožnil dosažení souhlasu s rozvinutím potenciálu a se souhlasem k jeho využívání, Připravovaný pevný politický rámec má stanovit podmínky pro to,aby nové investic byly jasné a předvídatelné

38 Dosavadní vývoj v SRN Dokázal na základech vytvořených technologiemi USA vlastní přístup, jehož výsledkem byla úspěšně navržený a provozovaná série jaderných elektráren (Dr. Herbert Schenck) Projevy havárií vyvolaly rostoucí obavy časti obyvatel z nadprojektových havárií a z problémů spojených s koncem jaderného palivového cyklu Rozhodnutí SRN vystoupit z jaderné energetiky není novým tématem. Projekty typu Nordstream a výstavba větrných a solárních elektráren připravily rámec rozhodnutí, které uzrálo po havárii ve Fukušimě v intervalu řádově týdnů.

39 Vnitřní a vnější vlivy vystoupení SRN z jaderné energetiky Zřejmě korektní byla rozhodnutí přijatá vládou SRN v souvislosti s jadernou havárií ve Fukušimě Daiiči: 1. Provést a vyhodnotit prověřené testy na dočasně odstavených reaktorech a tak ověřit, zda jsou bezpečnostní systémy ve stavu, který umožňuje další provoz. 2. Ustavit etickou komisi, která by srozumitelně vyjádřila společenský význam i rizika a to v porovnání s ostatními zdroji a s dlouhodobým výhledem.

40 Podklad k tématu Deutschlands Energiewende Ein Gemeinschftswerk fur die Zukunft vorgelegt von der Ethik- Kommission Sichere Energieversorgung navazuje na diskuze v Bundestagu od roku 2000

41 Přijatelnost závěrů EK Velmi rychle (od 4. dubna 2011 do 30. května 2011) vypracovaný dokument vymezující rámec strategického rozhodnutí předložený etickou komisí pro bezpečné zásobování energií vedl ke známým rozhodnutím vlády SRN ukončit éru jaderné energetiky. Je více než zřejmé, že jak produkt etické komise, tak vládní rozhodnutí budou předmětem kritiky zleva i zprava. V časové ose se kritické názory vykrystalizují také zepředu i zezadu, tj. hlediska současných vlivů na německou i evropskou ekonomiku, spolehlivost i bezpečnost energetických technologií a životní prostředí a na význam pro horizont nejbližších desítek roků a s ohledem na mlhavý energetický horizont 21. století.

42 Regulace tržního přístupu Významným doporučením EK je každoroční monitorování průběhu přechodového procesu Německým parlamentem (Deutscher Bundestag). Nezbytný je intenzivní dialog mezi veřejností, městy obcemi a podniky. Takový přístup prokazuje znovu, že tržní přístup se neobejde v energetickém hospodářství bez významných regulujících vlivů státu. Obrat v energetice si vyžádá úsilí na všech politických úrovních. Zaujetí stanovisek může ale vyplynout jen ze zázemí vytvořeného odborným managementem. EK vychází z hodnocení dostupnosti energetických alternativ, které jsou méně rizikové. Jejím záměrem je neohrozit hospodářskou úspěšnost s tím, že alternativy budou využívat nejen zdroje ale také vědecký a technologický pokrok, nové hospodářské modely a změny životního stylu s respektem k přírodě.

43 Dokument etické komise Je výzvou připravenou v krátkém intervalu jednoho měsíce a je formulován jako výzva k rozhodnutí Výzva byla přijata vládou Spolkové republiky Německo Připravenost SRN na takový krok je přijímána za podmínek, které nejsou srovnatelné s žádnou zemí Evropské unie ( (Nordstream, rezervy uhlí, ekonomická situace, ) Odhad vlivů německou a tím méně na českou ekonomiku a není dostupný

44 Odpovědnost řešení v SRN Doporučení EK: respektuje historické i poznané skutečnosti nastiňuje postupy odborného řešení, problémy informovanosti obyvatel, je si vědomo faktu, že přinese zásadní změny v hospodářském životě SRN, zřetelně formuluje dosud neznámý dopad na životní úroveň faktické problémy a důsledky ponechává odbornému řešení a tím představuje prakticky jen politické a etické hledisko k řešení problémů, který dosud nebyly v žádné zemi řešeny

45 Politický charakter rozhodnutí Etická komise formulovala konstatování, že celkové hodnocení jaderné energie může být podle významnosti použitých kritérií v jedné zemi pozitivní a ve druhé negativní. Konečný důkaz o definitivní opodstatněnosti (ne)jaderné koncepce nemůže podat ani jedna strana. Přesná, logická a strategicky dlouhodobě opodstatněná koncepce a možnosti jejího uplatnění v praktické politice je nedostupná.

46 Negativní vlivy doporučení Bezpečná budoucnost Německa spočívá podle EK nadále na třech pilířích: nedotčené prostředí, sociální spravedlnost a zdravé životní prostředí. V souvislosti s nimi má vzniknout společné dílo zaměřené na téma Energetická budoucnost Německa. Jeho provedení musí plně respektovat finanční a časové možnosti státu. Jedná se proces, který zasahuje společnost do hloubky. Zásadní jsou požadavky na přestavbu struktury energetického hospodářství. Se zřetelem na celospolečenské provedení navržených záměrů deklaruje EK nezbytnost participace všech složek společnosti. Zřejmé jsou obavy lidí spojené s negativními vlivy navrženého řešení na hospodářský rozvoj a pracovní místa.

47 Vymezení problému Pokusem o jednoduché vyhranění základního etického problému pro jaderná paliva může být formulace Převyšují světová i lokální rizika pro životy, zdraví a majetek plynoucí v daném státě z nedostatku energie ve 21. století ztráty spojené s využíváním jaderných paliv, generováním radioaktivních odpadů nároky na sanaci jaderných zařízení? Citovaný odhad der Deutsche Institut fur Wirtschaft (str.23) předpovídá zvýšení cen pro domácnost nejvýše 1,4%. To je v protikladu s úvodním konstatováním EK o zátěžích, které takovým rozhodnutím vzniknou (4), Po oznámení vlády SRN stoupla cena elektřiny o 20%, dovoz elektřiny z Francie a ČR stoupl o 40% (Pokorný RP, )

48 Vliv na svět Doporučení EK má významné mezinárodní konsekvence týkající se mezinárodních aspektů bezpečnosti jaderných elektráren. V tomto směru bude SRN i nadále vynakládat významné úsilí. Problematická je původní naděje, že se podaří oddělit vojenské využití jaderné energie od civilní. Podle aktuálních údajů (EK str. 44) vyrábí ve světě 435 JE kolem 15% světové spotřeby elektřiny. Je prognózováno, že tyto hodnoty se do roku 2030 zdvojnásobí, ale to je konzervativní odhad provedený se zřetelem k elektrifikaci výroby, konzumu a mobility. Růst počtu jaderných elektráren je znepokojující zejména se zřetelem na světový terorizmus s tím, že lidé mají klesající vliv na stabilní svět.

49 Náhrada jaderných elektráren v SRN V současné době je v Německu k dispozici 90 GW výkonu a z toho je 20 GW v jaderných elektrárnách. Se zřetelem k odstavení 8,5 GW v jaderných elektrárnách je k dispozici 81,5 GW. K roku 2020 může propojení výroby elektřiny s teplem přinést 12 GW, biomasa až 2,5 GW, konvenční elektrárny až 7 GW. K roku 2019 se má se zvýšit kapacita ostatních zdrojů včetně obnovitelných a uhelných o dalších 30 GW. Uložení radioaktivních odpadů musí být řešeno bez ohledu na scénář vystoupení z jaderné energetiky. V tom je velká etická odpovědnost provozovatelů jaderných zařízení. Je zřejmě, že povinnost uložit vysoceaktivní jaderný odpad je těžkou zátěží pro příští generace.

50 Změna životního stylu Je zřejmé, že doporučení etické komise vyvolá nejrozsáhlejší změnu v ekonomice Spolkové republiky Německo. Vliv přijatého řešení na světové životní prostředí je zanedbatelný. V pozadí jsou obavy ze situace, která v současnosti postihuje Japonsko. Nesporná je odvaha výzvy, která iniciovala řešení přijaté vládou SRN. Akcentovaná změna životního stylu se zřetelem k ochraně přírody nebo nedostatkem energie je očekáváním, ke kterému bezpochyby dojde. Buď dříve s vlivem regulace společnosti, nebo později z nedostatku energie po vyčerpání fosilních paliv. Vedle hrozby nedostatku energie vystupují problémy rezerv pro black-outy a kompenzaci nestabilit v přenosové soustavě Změna životního stylu v Německu ovlivní úroveň v ČR

51 Myslitelné závěry Vystoupení z jaderné energetiky je politickým rozhodnutím a řešením provedeným za nejistých ekonomických, bezpečnostních a etických podmínek Světová situace jím bude jen nevýznamně ovlivněna Politické rozhodnutí vlády SRN ale ovlivní zřejmě ekonomiku a podle Etické komise i životní úroveň obyvatel Vystoupení z jaderné energetiky je se zřetelem ke zbytkové životnosti investic jaderného parku i s významným vkladem německého přínosu ke světové energetice zmařenou investicí v řádech desítek bilionů korun Suverénní rozhodnutí bylo provedeno pro podmínky SRN a jeho vyhodnocení může být podle Etické komise v jiném politickém prostředí odlišné Vliv rozhodnutí na Českou republiku bude zřejmě analyzován na odborné politické, vědecké i ekonomické úrovni

52 Výrobní náklady elektřiny- U.S Zmařená investice : SRN se vzdává ekonomické výhody z investic Palivové/provozní náklad na výrobu elektřiny (cent/kwh) uhlí 2,97 zemní plyn 5,00 jaderná 2,03 ropa Zdroj: WEC- Montreal 2010

53 Doporučení EK vychází z Faktu, že se jedná o těžké rozhodnutí a zátěže (4) Žijeme ve světě, ve kterém mnohé státy provozují jaderně technická zařízení a budou stavět další jaderné elektrárny (5) Výstup z jaderní energetiky bude probíhat lépe, pokud bude podpořen všemi politickými stranami (16) Společnost je povinna vzít v úvahu důsledky vystoupení z jaderné energetiky (15) Faktu, že doporučení se bude týkat průmyslu, obchodu, finančnictví a jeho provedení bude závislé na Parlamentu, vlád spolkových zemí a komunit Skutečnosti, že riziko jde přes hranice Přesvědčení, že člověk nesmí dělat vše, co je technicky schopen

54 Expertní odhady vlivů Doporučení EK má věcné, finanční a časové světové konsekvence Česká republika má dostatečné odborné zázemí v kvalifikaci specialistů pro řešení komplexních problémů současné energetiky. Jiná je situace v ekonomické oblasti. V politické oblasti platí názor druhého presidenta ČSR, který ve svých pamětech říká, že málokterý z poslanců rozumí podstatě problému, o kterém rozhoduje To nemění nic na skutečnosti, že strategické odhady mají jen nízkou vypovídací schopnost Odpovědnost za strategická rozhodnutí i za řešení v horizontu roků je na politické reprezentaci, která odpovídá za formulaci energetické strategie, její prezentace občanům a připravenosti na řešení poznaných i dosud nedefinovaných rizik. Odpovědnost vlády národu je etickým principem, který požadoval již Josef II Habsburg a který uplatnil v Deklaraci lidských práv Thomas Jefferson Doporučení EK vyzývá k realizaci projektu, srovnatelného s poválečným rozvojem, který ovlivní nejen sousední země

55 Významný vliv Die Ethik-Kommission ist zu der Uberzeugung gekommen, dass eine sichere Energieversorgung ohne Abstriche im Klimaschutz und mit einem Zugewinn an Arbeitsplatzen in der Wirtschaft und im Handwerk sowie ohne Stromarmut und ohne Import von Strom aus Kernenergie bewerkstelligt werden kann (16) Pokud se změní životní standard obyvatel SRN, je jeho odezva na Českou republiku více než očekávaná

56 Rámec české energetiky je setrvalý v dodržení technologických, geopolitických, ekologických a bezpečnostních pravidel, který je společný všem státům unie, nezávislá energetická komise vlády ČR došla k závěru, že jaderná energie je součástí českého energetického mixu Premiér Nečas česko-saská energetická konference Česko čeká další rozvoj jaderné energetiky a využívání zásob hnědého uhlí. Dotování dalšího rozvoje zdrojů obnovitelné energie si Česko nemůže dovolit Předseda saské vlády Tillich Sasko respektuje národní suverenitu české vlády, která se s ohledem na energetický mix opírá i o jadernou energii. Setrvalý je i rámec dalších zemí, z nichž Francie má významnou evropskou dimenzi.

57 Memento Využívat politickou moc je snadné zejména pokud člověk není omezován znalostí faktů a odpovědností lpět na těchto faktech. (E. Teller)

58 Strategická vize faktory a jejich váhy 1. člověk s vědomím demokratické askeze 2. materiály a technologie 3. racionální výroba s spotřeba energie 4. životní prostředí 5. kapitál a zisk z něho 6. nadnárodní regulace 7. etika včetně odpovědnosti za vznik a následky rizika Každý z těchto faktorů je nutné hodnotit s pokusem o míru uplatnění jeho významnosti (váhový faktor, Gewichtsfaktor, importance, cennosť, ) Řešení je odpovědností politiků, odborníků a veřejnosti Vláda SRN zvolila vizi výrazně preferující etiku

59 Energetická koncepce Koncepce conceptus pojem Máme pojem o dnešní projekci energetických nároků investic do energetiky v horizontu desítek roků? 4/40 politická odpovědnost Accountability a účet za důsledky? Je zřejmá energetická budoucnost Evropy v rámci snad viditelného horizontu desítek roků? Získá Evropa investiční prostředky pro spolehlivou a bezpečnou energetiku? Je možné dosáhnout politický konsensus a souhlas veřejnosti s ním? Kdo z nás odpoví?

60 Verifikace strategie Etická komise je výzvou. Tím, že vzala na vědomí další výstavbu jaderných elektráren ve světě, konstatovala, že celkové hodnocení jaderné energie může být podle významnosti použitých kritérií v jedné zemi pozitivní a ve druhé negativní. Konečný důkaz o definitivní opodstatněnosti (ne) jaderné koncepce nemůže podat ani jedna strana. Přesná, logická a strategicky dlouhodobě opodstatněná koncepce a možnosti jejího uplatnění v praktické politice je nedostupná. Právě tak je z hlediska současného i strategického řešení nedostupné hodnocení významu rozhodnutí na okolní země.

61 K úvodní otázce Komu patří budoucnost? Zdroje energie budou tvořit ve světě podle WEC i podle EK fosilní a jaderná paliva i obnovitelné zdroje. A to přes rizika, která jsou s jejich využíváním spojena Základní problém spočívá v našem pojetí budoucích obav z: 1. nedostatku energie (paliv, elektřiny, tepla) 2. změn v životním prostředí 3. následků očekávaného rizika a myslitelných i dosud nepoznaných nehod a havárií.

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Ing. Miroslav Vrba, CSc., předseda EK ČR/WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Heslo Kongresu Hledejme řešení k problémům světové energetiky

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Evropský parlament. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu

Evropský parlament. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Strojírenství Ostrava 2011 Ostrava, 21. dubna 2011 Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu Aktuální otázky z energetiky projednávané

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL ŠKODA JS STÁLA U ZRODU ČESKOSLOVENSKÉ JADERNÉ VZDĚLANOSTI A PRŮMYSLU Jaderný průmysl se v ČSR rozvíjí od roku 1956, kdy společnost Škoda JS zahájila práce na projektu

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

Naplnění energetické strategie ČR se neobejde bez intervencí

Naplnění energetické strategie ČR se neobejde bez intervencí Naplnění energetické strategie ČR se neobejde bez intervencí Mělník, 20. 6. 2013 1 Pilíře energetické strategie Udržitelnost Dopady na Životní prostředí Kontinuita provozu a rozvoje energetiky Mezinárodní

Více

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s.

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. SOUČASNÉ TRENDY V ENERGETICE 20. 10. 2016 Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. BUDOUCNOST ENERGETIKY? 1 EVROPSKOU ENERGETIKU DETERMINUJÍ CENY KOMODIT, POLITICKÁ

Více

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Název projektu: Věda pro život, život pro vědu SVĚT (A) ENERGIE Dana

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO XI. ročník konference o bioplynu v ČR Výstavba a provoz bioplynových stanic 13. 14. října 2011, Třeboň OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace pro energetiku

Více

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005 Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005 Současné a perspektivní postavení jaderné energetiky v rámci energetické koncepce

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. ledna 2007 Hospodářský ský výbor

Více

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, 4.7.2008 Obecný rámec Kultivace a rozvoj energetických trhů, poskytnutí prostoru podnikatelským subjektům

Více

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič VYUŽIT ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY Pavel Noskievič Zelená kniha Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii COM (2006) 105, 8.března 2006 Tři i

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Výrobní přiměřenost české elektroenergetiky

Výrobní přiměřenost české elektroenergetiky Výrobní přiměřenost české elektroenergetiky Výbor pro udržitelnou energetiku 11/2016 Miroslav Vrba, Karel Vinkler Základní informace o ČEPS, a.s. (I.) Výhradní provozovatel přenosové soustavy ČR na základě

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Ing. Ivan Beneš Místopředseda Českého národního výboru pro omezování katastrof Člen Rady expertů, Czech BCSD/WBCSD Konference Smart Life Praha 29.1.2014 Tento

Více

ÚJV Řež, a. s. Energetika v ČR Karel Křížek

ÚJV Řež, a. s. Energetika v ČR Karel Křížek ÚJV Řež, a. s. Energetika v ČR 11.05.2016 Karel Křížek Obsah Současný stav energetiky v ČR jeho vliv na vývoj a rozvoj v jaderné oblasti Státní energetická koncepce (SEK) určuje orientaci české energetiky

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Independent Energy Commission Nezávislá energetická komise (NEK) Václav Pačes Hynek Beran

Independent Energy Commission Nezávislá energetická komise (NEK) Václav Pačes Hynek Beran Independent Energy Commission Nezávislá energetická komise (NEK) Václav Pačes Hynek Beran Složení NEK Josef Bubeník Vladimír Dlouhý František Hrdlička (místopředseda) Miroslav Kubín Petr Moos Petr Otčenášek

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, 29. 11. 2012, Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Kolik stojí dnešní energetika spalování uhlí v energetice: asi polovina českých emisí (cca 70

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

Jak by měl být transformován sektor teplárenství a jakou roli by měl hrát

Jak by měl být transformován sektor teplárenství a jakou roli by měl hrát Jak by měl být transformován sektor teplárenství a jakou roli by měl hrát Ing. Josef Novák Veolia Energie ČR, a.s. Pražské evropské energetické fórum 2016 Praha, 21. 4. 2016 Jak může Strategie pro vytápění

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 772/3

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 772/3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 772/3 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Doručeno poslancům:

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008 NÁVRH ZPRÁVY o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj: Herbert

Více

Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Proč se oživuje diskuse o jaderné energetice? Globální oteplování Energetická bezpečnost Nárůst populace Tlak

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

Energetická bezpečnost a možnosti zodolnění energetiky

Energetická bezpečnost a možnosti zodolnění energetiky Energetická bezpečnost a možnosti zodolnění energetiky 1 Ing. Dušan Princ, CityPlan spol. s r.o. Spotřeba elektrické energie V posledních desetiletích značně vzrostla spotřeba elektrické energie vlivem

Více

Stabilita energetických

Stabilita energetických Stabilita energetických systémů nebo chaos? Stabilita energetických systémů nebo chaos? Ing. Ivan Beneš,, CityPlan spol. s r.o. Konference PERCH, Praha, 14. října 2008 1 Obsah prezentace Přesv esvědčivost

Více

Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště. Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9.

Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště. Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9. Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9. 2015 SCÉNÁŘE BUDOUCÍHO VÝVOJE MIKROREGIONU JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY

Více

VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN. Edvard Sequens 3. září 2013 Praha

VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN. Edvard Sequens 3. září 2013 Praha VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN Edvard Sequens 3. září 2013 Praha Jaderná energetika na ústupu Jaderná energetika na ústupu Jaderná energetika na ústupu Průměrný věk reaktorů

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2015/2011(BUD) 5.3.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Rozpočtový výbor k návrhu opravného : Evropský fond

Více

Svět se rychle mění století bude stoletím boje o přírodní zdroje růst populace, urbanizace, požadavky na koncentraci a stabilitu dodávek energií

Svět se rychle mění století bude stoletím boje o přírodní zdroje růst populace, urbanizace, požadavky na koncentraci a stabilitu dodávek energií Přínos české jaderné energetiky k ochraně životního prostředí a její perspektiva Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha Svět se rychle mění - 21. století bude stoletím boje o přírodní zdroje

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 2040 Technické, ekonomické a bezpečnostní ukazatele 2040 1 Strategické cíle energetiky ČR Bezpečnost dodávek energie = zajištění nezbytných dodávek energie pro spotřebitele i při skokové změně vnějších

Více

Teplárenství ve Státní energe/cké koncepci

Teplárenství ve Státní energe/cké koncepci Teplárenství ve Státní energe/cké koncepci XVII. Jarní konference AEM, Praha 27. února 2013 Koncepce hlavní směry Energe&cká účinnost a úspory (jako nástroj efek&vity a bezpečnos&, nikoliv jako dogma)

Více

Současný stav a další vývoj Energiewende

Současný stav a další vývoj Energiewende Současný stav a další vývoj Energiewende Ing. Milan Šimoník 8.12.2014 www.zeleni.cz EW: Reakce na ropné krize, Černobyl, klimat. změny Závislost na importu energetických zdrojů Geopolitické změny, boj

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

NOVÝ JADERNÝ ZDROJ V LOKALITĚ DUKOVANY

NOVÝ JADERNÝ ZDROJ V LOKALITĚ DUKOVANY NOVÝ JADERNÝ ZDROJ V LOKALITĚ DUKOVANY 3.11.2015 Ing. Martin Uhlíř, MBA Martin.uhlir@cez.cz PŘEDČASNÉMU ODSTAVENÍ EDU JIŽ V 2025, ZNAMENÁ NARUŠENA BEZPEČNOST DODÁVEK V ČR Diagram vývoje spotřeby a nabídky

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Internetový portál www.tzb-info.cz Obnovitelné zdroje energie Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie energie.tzb-info.cz www.tzb-info.cz ΕΝ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ

Více

Budoucnost teplárenství 21.6.2013. Konference Mělník

Budoucnost teplárenství 21.6.2013. Konference Mělník Budoucnost teplárenství 21.6.2013 Konference Mělník MÁ CENTRALIZOVANÉ TEPLÁRENSTVÍ ŠANCI V DECENTRALIZOVANÉ, LIBERALIZOVANÉ A PŘEREGULAVANÉ VÝROBĚ ELEKTŘINY? Historicky byly perfektně nastaveny korelace

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Vize decentralizované energetiky

Vize decentralizované energetiky Vize decentralizované energetiky Miroslav Šafařík Energetická bezpečnost a decentralizace, 26.11.2008 1 Co si lze a co nelze představit? Nízkoenergetickou metalurgii? Mechanické ovládání místo elektrického?

Více

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Č. j.: TACR/4321/2015 I. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech 1. Využití (aplikace)

Více

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky 21. února 2012 Senát Parlamentu ČR, Praha Ing. Vladimír Vlk, poradce Ministerstvo životního prostředí ČR

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Smart Cities Co znamená udržitelnost v lokálním hledisku?

Smart Cities Co znamená udržitelnost v lokálním hledisku? Smart Cities Co znamená udržitelnost v lokálním hledisku? Ing. Ivan Beneš Fórum pro udržitelné podnikání 3. ročník Praha, 20.3.2013 Tento příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu VF20112015018 Bezpečnost

Více

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Odhad vývoje v energetickém sektoru a možností jaderné energetiky Přednáška pro konferenci Ekonomické aspekty jaderné energetiky Praha, 28. března 2006

Více

Budoucnost české energetiky. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Budoucnost české energetiky. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Budoucnost české energetiky Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Kompetence pro jaderný program Doc. Ing. Petr Otčenášek, CSc. Je česká republika schopná (kompetentní) postavit další bloky jaderných elektráren?

Více

Role teplárenství v transformaci energetiky

Role teplárenství v transformaci energetiky XXVII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Role teplárenství v transformaci energetiky Ing. Martin Hájek, Ph.D. 26. ledna 2017, hotel Harmonie, Luhačovice Pařížská dohoda vstoupila v platnost 4.11. 2016 Ratifikovalo 126

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv Role cen fosilních paliv v měnové politice Doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. Konference Brno Holiday Inn Očekávaný vývoj cen fosilních paliv 28. března b 2007 Obsah prezentace Ceny ropy, plynu a uhlí zcela

Více

očima České fyzikální společnosti

očima České fyzikální společnosti Česká fyzikální společnost Budoucnost naší a světové energetiky očima České fyzikální společnosti Panelové diskuse se účastní: ing. Marie Dufková ing. Karel Katovský, Ph.D. prof. ing. Martin Libra, CSc.

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Energetická bilance. Doc. Ing. Milan Jäger, CSc.

Energetická bilance. Doc. Ing. Milan Jäger, CSc. Energetická bilance Doc. Ing. Milan Jäger, CSc. Energetická bilance Sestavuje se v pravidelných intervalech Kontrola chodu energetických zařízení případně celého energetického hospodářství (podniků, odvětví,

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

Energetická [r]evoluce pro ČR

Energetická [r]evoluce pro ČR Energetická [r]evoluce pro ČR Shrnutí pokročil ilého scénáře Návrh potřebných opatřen ení Co s teplárenstv renstvím? Jan Rovenský, Greenpeace ČR HUB, Praha,, 6. června 2012 Shrnutí pokročil ilého scénáře

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010 Energetická bezpečnost Petr Binhack 30.1.2010 Bezpečnost a jistota dodávek ropy závisí pouze a jedině na rozmanitosti zdrojů. 2 Energetická bezpečnost: nové paradigma Studená válka dominuje vojensko-politické

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce Výbor pro sociální politiku PS PČR 1 Elektrárna Dukovany v kontextu ASEK Jaderná elektrárna Dukovany (JEDU) je významným zdrojem relativně

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Ochrana obyvatelstva a kritická infrastruktura v oblasti energetických systémů. Ing. Ivan Beneš, CITYPLAN spol. s r.o. 2006

Ochrana obyvatelstva a kritická infrastruktura v oblasti energetických systémů. Ing. Ivan Beneš, CITYPLAN spol. s r.o. 2006 Ochrana obyvatelstva a kritická infrastruktura v oblasti energetických systémů Ing. Ivan Beneš, CITYPLAN spol. s r.o. 2006 1 Oblasti kritické infrastruktury základ pro inventarizaci prvků KI Oblast č.

Více

Pozměňovací návrh k návrhu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (sněmovní tisk č. 772)

Pozměňovací návrh k návrhu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (sněmovní tisk č. 772) Pozměňovací návrh k návrhu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (sněmovní tisk č. 772) V 7 se na konec přidává odstavec následujícího znění: (8) Výdaje odpovídající

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

INDIKÁTORY UDRŽITELNÉ ENERGETIKY

INDIKÁTORY UDRŽITELNÉ ENERGETIKY INDIKÁTORY UDRŽITELNÉ ENERGETIKY PRO ROZHODOVÁNÍ MĚST A OBCÍ výzkum a aplikace sady místních indikátorů se zaměřením na energetiku, ekonomiku a životní prostředí Druhá průběžná zpráva za rok 2008 k projektu

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 14. Energie klasické zdroje Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. 7.12.2007 PE398.537v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. 7.12.2007 PE398.537v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 7.12.2007 PE398.537v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 Návrh stanoviska Werner Langen Udržitelné zemědělství a bioplyn: Potřeba přezkoumání

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více