MASARYKOVA UNIVERZITA. Sochařská výzdoba hřbitovního kostela ve Slavonicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Sochařská výzdoba hřbitovního kostela ve Slavonicích"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FILOSOFICKÁ FAKULTA Seminář dějin umění Sochařská výzdoba hřbitovního kostela ve Slavonicích (Bakalářská diplomová práce) Brno 2010 Vedoucí práce: Vypracovala: prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. Bc. Kateřina Mňuková

2 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou diplomovou práci vypracovala samostatně na základě uvedených pramenů a literatury. V Brně dne 21. dubna 2010 Kateřina Mňuková 2

3 Na tomto místě bych ráda poděkovala všem, kteří se nejrůznější měrou a nejrůznějším způsobem podíleli na vzniku této bakalářské diplomové práce. V první řadě bych ráda poděkovala vedoucí práce prof. Mileně Bartlové za čas, který mi věnovala a za cenné rady, kterými přispěla k jejímu vypracování. Nemalý dík patří také Bc. Zdeňce Míchalové za velmi cenné připomínky a postřehy, které mi taktéž velmi pomohly. 3

4 Obsah 1. ÚVOD Kritika pramenů a literatury DĚJINNÝ A KULTURNÍ PŘEHLED Luteránské umění a Slavonice HŘBITOVNÍ KAPLE SV. KŘÍŽE VE SLAVONICÍCH Figurální výzdoba portálu IKONOGRAFIE PORTÁLU Poslední soud Ikonografie portálu a luteránské umění Shrnutí ZÁVĚR SOUPIS PRAMENŮ A LITERATURY OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

5 1. ÚVOD Tématem mé diplomové bakalářské práce je hřbitovní kaple sv. Kříţe ve Slavonicích. Svou pozornost však nebudu věnovat celé této kapli, ale především jejímu portálu, který na rozdíl od vlastní kaple, jeţ byla vystavěna v 18. století, pochází z roku Je zvláštní, ţe jak celá stavba, tak i její portál byly v literatuře víceméně opomíjeny a kromě několika velmi krátkých zmínek a popisných hesel jim ţádný z badatelů dosud nevěnoval více prostoru. Tato práce je tedy prvním pokusem o monografické zpracování Hřbitovní kaple sv. Kříţe ve Slavonicích, resp. jejího portálu, jejímţ cílem by mělo být upozornění na hlavní konfesijní rozpory v ikonografii díla. Jedná se o jedinou větší kamenickou práci té doby ve Slavonicích. 1 Renesanční sochařství zde totiţ, ostatně jako v našich zemích vůbec, nezanechalo významnějších památek. Kameníci, kteří pracovali často také jako zedníci, mohli uplatnit své sochařské ambice většinou jen na portálech domů, ostěních oken a kamenických výzdobných detailech architektur, městských branách, atp. 2 Ve Slavonicích např. nenajdeme ţádnou volně stojící renesanční sochu. Mezi další, i kdyţ nepříliš hodnotné, renesanční sochařské práce patří dva náhrobní kameny zasazené do západního průčelí farního kostela 3 a kašna na Dolním náměstí. Práce je rozdělena do tří základních částí, které se dále dělí do podkapitol. Součástí úvodní kapitoly je také kritika pramenů a literatury, která popisuje stav pramenného materiálu a literatury, vztahující se k dané stavbě. První kapitola se věnuje dějinnému vývoji Slavonic v době vzniku portálu, tedy ve druhé polovině 16. století. Jejím cílem je přiblíţit čtenáři dobu, ve které dané dílo vzniklo. Zvlášť je zde zařazena podkapitola věnující se luteránskému umění ve Slavonicích. 1 Jaroslav Sedlář Jitka Sedlářová, Slavonice. Odeon Praha 1973, s Ibidem, s Jedná se o figurální náhrobek pastora Jakuba Peregrina z roku 1578 a o epitaf z roku

6 Druhá kapitola je věnována výhradně hřbitovní kapli sv. Kříţe ve Slavonicích a jejímu portálu. Tato část je pojata zcela klasicky, obsahuje popis díla, technické záleţitosti a provenienci. Závěrečnou kapitolou je kapitola třetí, která si všímá ikonografie portálu slavonické kaple v kontextu luteránského umění. Snaţí se popsat vnímání daného tématu z pohledu protestantů a popsat hlavní konfesijní odlišnosti co se ikonografie portálu a luteránského umění týče. V závěru nechybí soupis pouţitých pramenů a literatury a část s obrazovou přílohou Kritika pramenů a literatury Z důvodu komplikovaného vývoje Slavonic, které leţí při hranici s Rakouskem, je úsilí při vyhledávání pramenů značně ztíţeno historickými událostmi a neustálým přesouváním archivu města, který byl za druhé světové války předán ţupním orgánům nacistického Rakouska. Na konci války byl navrácen, avšak s nenahraditelnou ztrátou nejstarších městských knih. 4 Současně neexistuje topografie města zachycující toto nejstarší období. Nesmíme opomenout skutečnost, ţe umělecké přesahy a vlivy pozdního středověku a raného novověku nepředjímaly dnešní dělení dvou států. Umělecká tendence této lokality vykazuje společné ovlivnění podunajskou orientací a města jako Eggenburg či Zwettl to jen potvrzují. 5 Z historických pramenů a literatury se můţeme dozvědět také o dalších momentech, které způsobily nenahraditelné ztráty nejstarších dokumentů. K velké ztrátě došlo v době husitských válek, roku 1622 byla vypleněna radnice města i její archiv a v letech 1750 a 1845 zachvátil Slavonice poţár, který se na jiţ tak nízkém počtu dochovaných pramenů podepsal zásadní měrou. 4 Klára Skrbková, Renesanční dům č.p. 518 ve Slavonicích (Fárův dům), Brno: Masarykova univerzita 2009, s Ibidem, s. 5. 6

7 Další ztrátu znamenala pro počet dochovaných pramenů postava archiváře Moravského zemského archivu v Brně Antonína Bočka, který v 19. století pořizoval opisy nejstarších listin slavonického archivu. Jeho přičiněním se tak sice spousta textů zachovala, avšak i častým transportem listin do Brna se jich mnoho poztrácelo. K dochovaným Bočkovým listinným přepisům však musíme přistupovat velmi kriticky, protoţe pro badatele, historiky a historiky umění je jeho jméno spojeno především s falzifikací listin. 6 Ve Státním okresním archivu Jindřichův Hradec (SOA), kam byl slavonický archiv roku 1974 přestěhován, není k nalezení téměř ţádná zmínka o slavonické hřbitovní kapli. Fond Farního úřadu Slavonic neobsahuje zmínku o kapli sv. Kříţe vůbec ţádnou. Ve fondu Archivu města Slavonice jsou církevní záleţitosti pouze z let , a , tedy ne z období, ze kterého pochází portál kaple. Můţeme se zde dozvědět jen o opravách kaple, o portálu jako takovém bohuţel nic. Co se oprav kaple týče, tak se z dobových pramenů 7 a kroniky města 8 dozvídáme, ţe v roce 1904 byla hřbitovní kaple tesařským mistrem Franzem Neufferem nově opravena a vymalována. Krátké zmínky obsahuje také fond ONV Dačice 9, který zaznamenává opravy církevních staveb. Zde si můţeme přečíst krátký popis stavby spolu se zmínkou z roku 1950, která obsahuje informaci, ţe do stavby zatéká a je potřeba opravit krov a střechu. Přestoţe je literatura věnující se městu Slavonice početná, nacházíme v ní jen velmi kusé informace o kapli sv. Kříţe. Většina autorů věnuje pozornost spíše farnímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie a nebo renesančním domům a jejich sgrafitové výzdobě, díky nimţ jsou Slavonice tak proslaveny. 6 Viz: Skrbková (viz. pozn. 4), s. 6. Hans Reutter, Geschichte der Stadt Zlabnings, Brünn 1913, s Okresní archiv Jindřichův Hradec, AM Slavonice, VII/3, Inventář 1904, č. kart Okresní archiv Jindřichův Hradec, AM Slavonice, 01A Pamětní kniha města. 9 Okresní archiv Jindřichův Hradec, ONV Dačice, 293.3, č. kart

8 Jan Tiray ve své Vlastivědě Moravské 10 udává o kapli sv. Kříţe spíše jen všeobecné informace, tj. kdy byla postavena, z jakého roku pochází její portál, zmiňuje postavy donátorů a připojuje také velmi zevrubný popis portálu. Dále připojuje zmínku o oltáři a nástropní fresce uvnitř kaple. Kniha Vladimíra Nekudy Dačicko, Telčsko, Slavonicko 11 neobsahuje zmínky o kapli téměř ţádné. Celá stavba a její portál jsou v díle jen velmi stručně zmíněny a to včetně datací doby vzniku jak původního portálu, tak vlastní kaple. Ţádné další informace zde však obsaţeny nejsou. Velmi všeobecné informace obsahuje také Kirchliche Topographie von Mähren 12 od Gregora Wolného. Autor zde stavbu nepopisuje, zmiňuje pouze její sanktusník, hrobku, sakristii a oltář uvnitř kaple. Na co bych však upozornila je špatně uvedená datace doby vzniku portálu. Gregor Wolný zde udává, ţe se na portálu nachází letopočet 1580 místo roku Další publikace, která kapli a její portál zmiňuje, je kniha Umělecké památky Čech 13 pod vedením Emanuela Pocheho, obsahuje však téměř stejné informace, jeţ udal jiţ J. Tiray. Stavba i portál jsou zde jen o něco málo detailněji popsány a je tu také připojena teorie o Stephanu Famansovi z Retzu jako o pravděpodobném autorovi portálu. Tato doměnka však není podepřena ani doloţena ţádným faktem. Publikace s názvem Slavonice 14 od Jitky a Jaroslava Sedlářových je knihou věnující se dějinám města od počátků aţ do moderní doby 15 se zaměřením na umělecké památky, přičemţ hlavní pozornost je opět věnována právě renesančním domům na náměstí. Slavonické hřbitovní kapli je v knize věnována zhruba jedna strana, na níţ je opět portál popsán a ikonograficky zařazen jako Apokalypsa podle Zjevení sv. Jana. Autoři se také, jako jedni 10 Jan Tiray, Vlastivěda Moravská, Díl 2/46, Slavonický okres, Brno 1926, s Vladimír Nekuda (ed.), Dačicko, Slavonicko, Telčsko, Brno Gregor Wolny, Kirchliche Topographie von Mähren, meist nach Urkunden und Handschriften, III. Band, Brünn 1860, s Emanuel Poche a kol., Umělecké památky Čech, II. svazek, Praha 1982, s Sedlář, Sedlářová (viz. pozn. 1), s , Termín moderní doba zde označuje dobu, ve které byla publikace napsána, tedy rok

9 z mála, zmiňují o nápisových páskách umístěných v portále a také uvádějí moţnou spojitost autora portálu s autorem klášterního kostela v Oslavanech, protoţe se na jeho jiţní loggii objevuje stejná kamenická značka jako slavonickém portálu spolu s letopočtem Přestoţe se článek Mistr Leopold Estreicher a jeho slavonická stavební díla od Milady a Oldřicha Radových, který nalezneme v časopise Umění z roku , věnuje především Estreicherovým ranějším kamenickým dílům, obsahuje také velmi zajímavé informace o slavonickém hřbitovním portálu. Radovi se v článku věnují kamenickým značkám tohoto kamenického mistra na stavbách ve Slavonicích i jinde. A protoţe se na portálu slavonické hřbitovní kaple, ač s odstupem tří desetiletí, setkáváme s mistrovskou značkou Leopolda Estreichera, dozvíme se zde i něco málo o této stavbě. Autoři se věnují vztahu Estreichera a autora portálu, který Estreicherovu značku podle nich na portál umístil jen na památku. Stejně jako Jitka a Jaroslav Sedlářovi také uvádějí moţnou spojitost autora portálu s autorem klášterního kostela v Oslavanech. Zdařilou knihou je také publikace Slavonice perla renesance 17 od kolektivu autorů, kterou vydala Slavonická renesanční společnost. Přestoţe se jedná spíše o turistickou publikaci, která se v rámci vycházkových okruhů věnuje významným a zajímavým stavbám ve Slavonicích i blízkém okolí, najdeme tu zajímavé informace. Hřbitovní kapli věnují autoři jednu stranu, ve které stavbu a její portál spíše technicky popisují, přidávají datace doby vzniku a postavu pravděpodobného autora portálu tedy Stephana Famanse z Retzu. Dále zmiňují postavy donátorů portálu i barokní přestavby kaple a připojují také informaci o nástěnných malbách a oltáři uvnitř stavby. 16 Milada Radová - Oldřich Rada, Mistr Leopold Estreicher a jeho slavonická stavební dílna. Umění, 1970, č. 4, s Daniel Chadim Zdeňka Chadimová Michal Stehlík David Vávra Zdeněk Ţampa, Slavonice - perla renesance. Slavonická renesanční společnost,

10 2. DĚJINNÝ A KULTURNÍ PŘEHLED V 16. století zaţívaly Slavonice skutečný blahobyt, který se projevil výstavbou bohatých renesančních průčelí u většiny slavonických domů. Na počátku století je zde doloţeno na 300 řemeslníků, na potoce kolem města stálo sedm mlýnů a zboţí se vyváţelo aţ do Vídně. V městském urbáři z roku 1575 se uvádí 156 měšťanských domů s přibliţně 1100 obyvateli. 18 Za tento úctyhodný rozvoj vděčí Slavonice hned dvěma okolnostem. Tou první bylo zřízení poštovní stanice v roce 1526 a postupné navazování města na síť kurýrních cest. Vzhledem k nutnosti rychlejšího spojení mezi Prahou a Vídní po nástupu Ferdinanda I. Habsburského na trůn, byla zvolena nejvyšším císařským poštmistrem Antonínem Thurnem-Taxisem nejkratší cesta na trase přes Ober-Hollabrunn, Slavonice, Kunţak, Tábor a dále na Prahu. 19 Kurýrní cesta Praha Vídeň byla vyměřena v roce 1553, v roce 1560 Hanuš Wolzogen zaloţil kurýrní stanici pro pravidelné vozové spojení mezi Prahou a Vídní. Proto také Slavonice zaţily v roce 1564 průjezd císařského pohřebního průvodu. 20 Díky tomuto si město drţelo postavení velkého komunikačního významu. Druhým důvodem rozvoje byly důsledky dělení hradeckých statků mezi Jáchyma a Zachariáše z Hradce v roce Telč a Slavonice, tehdy připadly Zachariášovi z Hradce, vzdělanému humanistovi a příznivci nových uměleckých proudů a Slavonice tak díky němu proţívají ve druhé polovině 16. století opravdový renesanční rozkvět. Stavební ruch přivábil do Slavonic stavitele, zedníky, sgrafitáře a malíře, mezi kterými nechyběli ani mistři, přicházející do našich zemí přes Rakousko ze severní Itálie, odkud k nám přinášeli znalost renesančního slohu. Východiskem nových stavebních forem byla na tomto území přestavba zámku Telč, uskutečňovaná v polovině 16. století Zachariášem z Hradce, který bohatě 18 Chadim a kol. (viz. pozn. 17), s Ibidem, s Ibidem, s

11 mor. 24 Ani 18. století se neobešlo bez katastrof. V roce 1750 bylo město podporoval i stavební podnikání slavonických měšťanů. 21 Jiţ v 16. století začalo v Čechách a na Moravě rezonovat protestantské učení Martina Luthera. Přestoţe patřili páni z Hradce k tradičním katolickým rodům, také na jejich panství se začíná prosazovat nové učení. Na konci 16. století pak jiţ slavoničtí protestanti uţívali pro své bohosluţby kostel Boţího Těla (dnes zasvěcen sv. Duchu). Přelom 16. a 17. století zde předznamenává střety třicetileté války. Do města byli sice roku 1593 povoláni jezuité, ale ani jejich působení nezabránilo tomu, ţe se prakticky celé město hlásilo k luteránské víře. 22 Roku 1619, kdy město obsadil plukovník českého stavovského vojska Pavel Roţnovský, byly Slavonice jiţ definitivně ovládnuty protestantismem. V té době uţ byla okolní města a městečka (např. Dačice) také dávno protestantská. 23 Události, které následovaly po poráţce stavovského povstání na Bílé Hoře roku 1620 rozvoji města nepomohly. Na konci 17. století se počet obyvatel sníţil na osminu. Hlavním důvodem byly boje a drancování spojené s třicetiletou válkou vyplenění města v roce 1622 císařským vojskem generála Dampierra, od roku 1645 zde byli pět let Švédové a v roce 1680 město zasáhl postiţeno poţárem, který zasáhl také farní kostel, věţ a byl zničen také městský archiv. A zejména významné pak bylo přesunutí hlavní trasy z Prahy do Vídně přes Jihlavu a Znojmo Marií Terezií v roce 1750 a následné zrušení místní poštovní stanice v roce Slavonice se ocitly stranou všech důleţitějších spojení a kdysi tak prosperující město upadalo a takřka pozbylo na významu. A především díky tomu zůstalo v podstatě ve stavu, v jakém jej zanechali renesanční stavitelé. 21 Petra Hoftichová, Slavonice - městská památková rezervace, Slavonice 1997, s Chadim a kol. (viz. pozn. 17), s Reutter (viz. pozn. 6), s Karel Kuča, Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 6. díl, Praha 2004, s Chadim a kol. (viz. pozn. 17), s

12 Po vymření pánů z Hradce přešlo panství postupně do majetku rodu Slavatů, později Lichtenštejnů a Podstatských, kteří spojili i svůj znak a spravovali jej aţ do roku Luteránské umění a Slavonice Protestantské učení Martina Luthera začalo v Čechách a na Moravě rezonovat jiţ v 16. století. České země přijaly luteránství v porovnání s ostatními zeměmi, do nichţ reformace pronikla, poněkud opoţděně. I přes to se v Čechách luteránství rozšířilo poměrně rychle díky tomu, ţe zdejší obyvatelstvo dobře rozumělo německy i v těch oblastech, kde němčina nepřevaţovala jako mateřská řeč. 26 Přestoţe patřili páni z Hradce k tradičním katolickým rodům, také na jejich panství se začíná prosazovat nové učení. Jak jiţ bylo popsáno výše, snaţili se páni z Hradce s postupně se rozšiřujícím počtem protestantů ve Slavonicích bojovat. Ve 2. polovině 16. století působili na faře luteránští faráři, Zachariáš z Hradce roku 1589 dosadil katolického faráře, coţ způsobilo řadu nepokojů, ale fara zůstala katolická (vyjma stavovského povstání v letech 1618 a 1620). Vymřením rodu pánů z Hradce se symbolicky započal pozvolný hospodářský a kulturní úpadek města 27 a následkem těchto událostí ustala po roce 1600 ve Slavonicích také téměř veškerá stavební činnost. Reformaci se častokrát vytýká, ţe svým průběhem rušivě zasáhla do umělecké tvorby. Všude tam, kde reformace probíhala bouřlivě, docházelo k ničení sochařských i stavitelských památek. Protestanti odmítali katolický kult obrazů a odstraňovali z kostelů obrazy Panny Marie a ostatních svatých. Luteráni přistupovali k uměleckým památkám poněkud mírněji. Sám Luther na 26 Milena Bartlová, Tatrmánci neuţiteční. Umění české reformace. Art & Antiques, 2010, č. 4, s Nekuda (viz. pozn. 11), s

13 rozdíl od ostatních reformátorů obrazy připouštěl, pokud se tedy samy nestávaly předmětem uctívání. Odsuzoval je ne proto, čím byly, ale pro funkci jaké slouţily. 28 Pokud nějaké památky v době české reformace vznikly, byla jich většina zničena v pozdějších dobách. Pro umění české reformace byla fatální doba rekatolizace v 17. století. Tehdy se záměrně a zcela pochopitelně zničilo vše, co příliš zřetelně připomínalo reformační minulost. 29 Památek doby české reformace se nám tak dochoval jen nepatrný zlomek. Na druhou stranu však v reformační době pozorujeme i jinou věc: umění této doby opouští půdu kostelů a přechází do měšťanských domů, coţ souvisí se samotnou podstatou reformace a jejím zvláštním důrazem na všeobecné kněţství, s důrazem na kázání slova Boţího a rozvaţování Písem. 30 Typický příklad tehdejšího umění uvnitř měšťanských domů můţeme nalézt i ve Slavonicích, kde se v domě č.p. 479 na Náměstí Míru nachází sgrafitová síň s výjevy z Jeţíšova ţivota pocházející z roku 1556, na nichţ je zřejmý jejich evangelický charakter. Dalším velmi známým slavonickým příkladem protestantského umění je síň v domě č. 579 na Horním náměstí, kde se nachází freskový sál s 21 výjevy z Apokalypsy také v evangelickém, ba dokonce protikatolickém pojetí, pocházející z roku V tomto sále se pravděpodobně konala setkání sektářů a jejich kazatelů a to i přes zákaz 31, který pod pokutou desíti kop grošů nebo čtyř týdnů vězení, vydal roku 1573 Zachariáš z Hradce Viz.: Joseph L. Koerner, Reformation of the Image, London 2004, s Bartlová, Tatrmánci neuţiteční (viz. pozn. 26), s Čestmír Rychetský, Reformační umění ve Slavonicích. Český Bratr, XXIX/3-4, 1953, s Luteránská církev totiţ aţ do roku 1609, tedy do Rudolfova majestátu náboţenských svobod, nesměla oficiálně existovat. 32 Ibidem, s

14 3. HŘBITOVNÍ KAPLE SV. KŘÍŽE VE SLAVONICÍCH Slavonická kaple sv. Kříţe se v současné době nachází jiţ mimo městskou památkovou rezervaci při vstupu na místní hřbitov, zvaný téţ nový 33, který pochází ze 2. poloviny 16. století. Hřbitov byl původně pravděpodobně protestantský a byl zaloţen za vlastním centrem města. Renesanční hřbitov má pravoúhlý téměř čtvercový půdorys, jehoţ přední strana je vedena podle zákrutu silnice. Původně byl ohrazen zdí s válcovými nároţními věţicemi. V ose cesty od města směrem od tehdejšího Koţeluţného předměstí byla osazena renesanční hřbitovní brána s reliéfní sochařskou výzdobou. V srpnu roku 1904 byl hřbitov nákladem korun zvětšen. 34 Vlastní stavba kaple byla zahájena roku 1702 na náklady slavonického primátora a obchodníka Eliáše Natzera. Fundaci kostela zřídil roku 1702 novosadský farář Jakub Thamisch, který je spolu s Eliášem a Xaverem Natzerovými v kapli i pohřben. 35 Stavba kaple byla dokončena jiţ v následujícím roce, neboť roku 1703 pro ni dal Eliáš Natzer u zvonaře Kristiána Joachima v Jihlavě ulít drobný sanktusník. Vnitřní úpravy však probíhaly ještě v roce 1708, kdy byla v Telči potvrzena Natzerova nadace ve výši 3000 zlatých, určená k vydrţování druhého kaplana. 36 Kaple byla obnovena v letech 1877 a Co se architektonického pojetí týče, je kaple sv. Kříţe poměrně dost jednoduchá. Jedná se o jednolodní obdélný prostor se závěrem z pěti stran osmiúhelníku. Stěny kaple jsou zevně i zevnitř členěny poměrně plastickými pilastry s římsovými hlavicemi. Okna jsou segmentovaná s nízkými šambránami a bohatě profilovanými římsami. K jednoduché obdélné lodi se 33 Hřbitovy byly ve Slavonicích totiţ dva. Původní hřbitov se rozkládal kolem kostela a byl při něm zřízen i karner, později zanikl. Na tomto hřbitově se však mnoho nepohřbívalo. Druhý hřbitov, nový, byl vystavěn mimo předměstí, přiléhal k němu luteránský. 34 Tiray (viz. pozn. 10), s Ibidem, s Sedlář, Sedlářová (viz. pozn. 1), s Poche (viz. pozn. 13), s

15 přimyká krátký presbytář klenutý valenou klenbou s výsečemi. Střecha je sedlová, průčelí zakončují trojúhelné volutové štíty s hranolovou sanktusovou věţičkou. Autora barokní stavby z důvodu nedostatečného mnoţství dochovaných pramenů v dnešní době bohuţel neznáme. S největší pravděpodobností se však jednalo o nějakého z místních stavitelů či architektů, protoţe ve Slavonicích můţeme najít více staveb, které patrně pochází z jeho ruky. Manţelé Sedlářovi se např. domnívají, ţe stejný stavitel, začátkem 18. století postavil dvě boční kaple farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. 38 Uvnitř kaple se v jejím závěru nacházejí iluzivní nástěnné malby s náměty ze ţivota Jeţíše Krista, čerpající z díla Maulbertschova. 39 Zajímavý je také plastický řezaný oltář s námětem Ukřiţování s postavami Panny Marie a Jana, jenţ vznikl, stejně jako novodobá přestavba kaple, na počátku 18. století. Celá stavba je zajímavá především právě tím, ţe do průčelí kaple byl zakomponován pískovcový renesanční portál původní hřbitovní brány s bohatou reliéfní výzdobou. Bez podrobného archeologického výzkumu se nedá říct, zda dnešní stavba nahradila starší renesanční kapli nebo zda byl portál zasazen do hřbitovní zdi původně členěné na všech čtyřech rozích malými rondely, z nichţ západní slouţil za kostnici a dochoval se dodnes. 40 O pravděpodobné existenci starší hřbitovní kaple se však ve své literatuře zmiňují Jan Tiray 41 a Gregor Wolny. 42 Forma portálu je příkladem vyuţití italského pozdně renesančního portálového schématu. 43 Na portálu kaple je vyobrazen Poslední soud. Z postranních pilířů, které zdobí mělká pole s figurami na levé straně reliéf Panny Marie, vpravo sv. Jana - vybíhá půlkruhová archivolta, lemovaná rollwerkovým ornamentem se 38 Sedlář, Sedlářová (viz. pozn. 1), s Chadim a kol (viz. pozn. 17), s Sedlář, Sedlářová (viz. pozn. 1), s Tiray (viz. pozn. 10), s Wolny (viz. pozn. 12), s Sedlář, Sedlářová (viz. pozn. 1), s

16 středním volutovým klenákem se štítkem, na kterém je mistrovská značka s iniciálami LO. Oba cvikly jsou lemovány polosloupky s kandelábrovými dříky. Vlastní pole jsou vyplněny reliéfy troubících andělů s nápisovými stuţkami s textem: steht auff ier todten geht herfür, gottes gerich is vor der tür. Portál završuje vlys zalamovaný nad dříky i klenákem, na obou koncích lemovaný profilovými ornamentálními římsami. Nad dříky se nachází stylizované lví hlavy, vlysem probíhá stuţka rozvalinami, rollwerky a štítky s jiţ zmíněnými iniciálami mistra portálu a letopočtem Na středu je nad římsou zasazen obdélný nástavec s reliéfem Krista jako soudce na nebeské duze. K hlavě Kristově směřuje z jedné strany meč a z druhé strany větev květu, coţ jsou symboly trestu a odměny při posledním soudu. Nad Kristem je nahoře v pásce nápis: in dem was ir tut auf erden, solt ir von mir gericht werden. Nápisová páska je po stranách zapřená volutovými nástavci s rollwerkovými kartušemi s oválnými štíty Zachariáše z Hradce a jeho druhé manţelky Anny ze Šlejnic. Erbovní růţe pánů z Hradce zdobí i oba štíty na okrajích. Celý portál byl původně pravděpodobně polychromovaný a doplněný malbou, která je dnes skryta pouze ve fragmentech pod barokní fasádou. Portál kaple byl podle letopočtu v nápisové pásce v římse nad klenákem zhotoven roku Uprostřed letopočtu se nachází také mistrovská značka autora portálu, která se opakuje v kartuši ve vlysu nad klenákem mezi monogrami SF a VP a ještě po jeho stranách v rolverkových štítech ve vlysu. Osobnost kameníka zůstává anonymní, i kdyţ víme, ţe stejná značka, která se opakuje na vlysu portálu, je vytesána i na přístavbě arkádové loggie k jihozápadnímu nároţí bývalého klášterního kostela cisterciaček v Oslavanech 16

17 spolu s letopočtem Ne všichni badatelé však zastávají názor anonymity autora. Jak jiţ bylo řečeno výše, na portálu se nachází kamenických značek celkem pět, ze kterých hned čtyři náleţí jedné osobě s monogramem SFVR. Někteří badatelé se přitom domnívají, ţe tento monogram označuje pravděpodobně osobu kameníka Stephana Famanse z Retzu. Tento názor zastávají např. manţelé Radovi 45 nebo autoři knihy Umělecké památky Čech 46 pod vedením Emanuela Pocheho. Autoři publikace Slavonice perla renesance zase Stephana Famanse z Retzu označují jako pořizovatele portálu. 47 Manţelé Sedlářovi se zase domnívají, ţe písmena SF a VP neoznačují vůbec osobu autora portálu, ale ţe se jedná o monogramy donátorů. 48 Poslední, pátá, kamenická značka OL umístěná na spodní straně klenáku v rolverkové kartuši pak označuje mistra Leopolda Oesterreichera (také Leopold Estreicher), významného slavonického kameníka. Jedná se o poslední nám známé umístění kamenické značky Leopolda Estreichera nejen ve Slavonicích, ale i jinde. Vysvětlení důvodu existence monogramu Leopolda Estreichera na portálu můţe být hned několikero. Manţelé Sedlářovi navrhují dvě moţné hypotézy. Estreicher byl podle nich buď autorem kaple, jeţ byla později nahrazena kaplí barokní, nebo byl navrhovatelem portálu a kameník byl pouze provádějícím řemeslníkem. 49 Milada a Oldřich Radovi 50 zastávají jiný názor. Domnívají se, ţe mistr portálu, který zdůraznil autorství portálu hned čtyřnásobným opakováním své kamenické značky, umístil kamenickou značku Estreichera na portál jen na památku. Podle nich vázal mistra portálu slavonické kaple k postavě Leopolda Estreichera pouze těsný, snad příbuzenský, ale 44 Viz.: Sedlář, Sedlářová (viz. pozn. 1), s. 63. Radová, Rada (viz. pozn. 16), s Radová, Rada (viz. pozn. 16), s Poche (viz. pozn. 13) 47 Chadim a kol. (viz. pozn. 17), s Sedlář, Sedlářová (viz. pozn. 1), s Ibidem, s Radová, Rada (viz. pozn. 16), s

18 dozajista umělecký vztah. 51 Stejně jako Leopold Estreicher byl totiţ, dle jejich názoru, vyškolen na gotických vzorech a jeho vlastní výtvarný názor, zanechalli práce podle renesančních předloh, vycházel z gotické tradice Figurální výzdoba portálu Samotné provedení reliéfu není velmi zdařilé. Postavy se jeví ploše, nepropracovaně. Můţeme zde sice vidět řadu detailů, které dodávají postavám na skutečnosti, nejsou však velmi zdařilé a propracované a postavy tak působí poněkud strnulým dojmem. Stěţejní postavou celého výjevu na portálu kaple je postava Krista, jenţ je vyobrazen v reliéfu nad římsou. Kristus, soudce, sedí na oblouku nebeské duhy 53, má zvednuté ruce, s dlaněmi obrácenými vně, aby bylo vidět jeho rány. 54 Jeho pravá ruka je zvednutá nahoru na znamení pro spravedlivé, kteří mají přijít do věčného ráje, ruka levá pak ukazuje směrem dolů, aby ukázala hříšníkům jejich zahnání do pekel. Jako symbol pro nevinné směřuje také po pravé straně na Kristovu hlavu lilie, po straně levé zase meč jako symbol pro provinilé. Tento typ zobrazení posledního soudu byl typický pro období od století, ale jak můţeme vidět na tomto příkladu, udrţel se na mnohých místech aţ do doby renesance Radová, Rada (viz. pozn. 16), s Ibidem, s Nebeská duha, nebeský trůn, či bílý trůn jsou pojmy, které jsou přejaty z knihy Zjevení (20:11-13): A uviděl jsem veliký bílý trůn a toho, kterýž seděl na něm, z jehož tváře země a nebe zmizela, a tam bylo zjištěno žádné místo pro ně. A viděl jsem mrtvé, malé i veliké, stojící před Bohem, a byly otevřeny knihy: a další kniha byla otevřena, což je kniha života: a mrtví byli souzeni z těch věcí, které byly napsány v knihách, podle skutků svých. A vydalo moře mrtvé, kteříž byli v něm, a smrt i peklo vydali ty mrtvé, které byly v nich: a byli souzeni každý podle skutků svých. 54 Ke spáse uţ podle smýšlení této doby nepostačovalo, ţe za ţivota byly vykonány skutky lásky, ale je nezbytné přijmout křesťanskou víru, jeţ se zde ukazuje na viditelných symbolech umučení. Viz.: James Hall, Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha 1991, s Viz.: Engelbert Kirschbaum, Lexikon der Christlichen Ikonographie. Allgemeine Ikonographie, S-Z, Freiburg im Breisgau 1994, s

19 Je zde zřetelná drapérie Kristova šatu, která kopíruje jeho tělo. Při pozornějším sledování si můţeme povšimnou také detailů jeho hlavy můţeme zde vidět detaily obličeje, vlnky vlasů a dokonce i vousů. Další postavy, které bývají často vyobrazovány při scéně posledního soudu, tedy Panna Marie a sv. Jan, můţeme vidět na postranních sloupcích portálu. Na levém sloupku, tedy po pravé ruce Krista, umístěná Panna Marie je natočena z pravého profilu, ruce má sepjaté k modlitbě. Drapérie jejího šatu je docela zřetelná, ale v porovnání s reliéfem sv. Jana neevokuje tolik postavu zahalenou rouchem, ale její tělo je spíše drapériovým schématem pohlceno. Šátek, který má přehozený přes hlavu dodává její figuře skutečnosti. Kolem hlavy je viditelná svatozář. Na druhém postraním sloupku vyobrazený sv. Jan je natočen ze svého levého profilu, ruce má taktéţ spjaty v modlitbu. Drapérie jeho šatu je poněkud reálnější neţ tomu je u Panny Marie u něj dává najevo Janův pohyb, protoţe zadní část jeho šatu jakoby vlála za ním. Skutečnost pohybu potvrzují i světcovy nohy, které nejsou, jak tomu bylo u Marie, obě u sebe, ale naopak ta levá, z našeho pohledu více vepředu, je mírně zdvihnutá za druhou nohou jakoby Jan právě dokončoval krok. Drapérie jeho suknice nám také nechává číst celé světcovo v koleni ohnuté lýtko, jenţ se pod suknicí rýsuje. U obou světců můţeme rozeznat nejen drapérii jejich šatu, ale také, jednotlivé detaily hlavy, jako například lehké vlnky vlasů v případě Jana. Pokud jde o identifikaci světce na levém sloupku, tak kromě zmíněné svatozáře nad jeho hlavou nenalezneme u něj ţádné bliţší atributy. Vlastní pole polokruhové archivolty jsou vyplněna reliéfy troubících andělů. Kaţdý z andělů na portálu je zobrazen v jiné pozici. Anděl na levé straně je vyobrazen zepředu, jeho tělo směřuje k divákovi. Nohy má mírné ohnuty v koulenou, coţ evokuje dojem toho, ţe letí. V levé ruce drţí trubku, kterou má přiloţenou k ústům. Z jejího druhého konce vylézá nad jeho postavou 19

Kostel Nejsvětější Trojice v Jindřichově Hradci Architektura a umělecká výzdoba

Kostel Nejsvětější Trojice v Jindřichově Hradci Architektura a umělecká výzdoba MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Seminář dějin umění Kostel Nejsvětější Trojice v Jindřichově Hradci Architektura a umělecká výzdoba Bakalářská diplomová práce Tereza Nejedlá Vedoucí práce: Mgr.

Více

Kostel Nejsvětější Trojice v Jind ichově Hradci Architektura a umělecká výzdoba

Kostel Nejsvětější Trojice v Jind ichově Hradci Architektura a umělecká výzdoba MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Seminá dějin umění Kostel Nejsvětější Trojice v Jind ichově Hradci Architektura a umělecká výzdoba Bakalá ská diplomová práce Tereza Nejedlá Vedoucí práce: Mgr.

Více

Ústav hudební vědy. Sdruţená uměnovědná studia. Kult svatého Jana Nepomuckého a jeho projevy v umění barokní Prahy

Ústav hudební vědy. Sdruţená uměnovědná studia. Kult svatého Jana Nepomuckého a jeho projevy v umění barokní Prahy Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdruţená uměnovědná studia Markéta Ţiţková Kult svatého Jana Nepomuckého a jeho projevy v umění barokní Prahy Bakalářská diplomová práce Vedoucí

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Architektonický vývoj města Jemnice (okr. Třebíč) od 16. století až do roku 1945 Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Architektonický vývoj města Jemnice (okr. Třebíč) od 16. století až do roku 1945 Bc. Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Architektonický vývoj města Jemnice (okr. Třebíč) od 16. století až do roku 1945 Bc. Jindřich Kadlec Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

Sv. Gothard. ve Slaném v proměnách věků. Královské město Slaný 2007

Sv. Gothard. ve Slaném v proměnách věků. Královské město Slaný 2007 1137 2007 Sv. Gothard ve Slaném v proměnách věků Královské město Slaný 2007 1137 2007 Sv. Gothard ve Slaném v proměnách věků Královské město Slaný 2007 1137 2007 Sv. Gothard ve Slaném v proměnách věků

Více

Památky UNESCO města Třebíče se zaměřením na stavby v židovské čtvrti

Památky UNESCO města Třebíče se zaměřením na stavby v židovské čtvrti Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia Michaela Vobůrková Bakalářská diplomová práce Památky UNESCO města Třebíče se zaměřením na stavby v židovské čtvrti

Více

Čáslav a její archiv (18. 20. st.)

Čáslav a její archiv (18. 20. st.) Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Čáslav a její archiv (18. 20. st.) Jana Pilařová Bakalářská práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

JIHOČESKÝ HEROLD. Časopis o historii a pomocných vědách historických. Znak Marka Bydţovského z Florentina

JIHOČESKÝ HEROLD. Časopis o historii a pomocných vědách historických. Znak Marka Bydţovského z Florentina JIHOČESKÝ HEROLD Časopis o historii a pomocných vědách historických Znak Marka Bydţovského z Florentina 1/2005 Nový znak obce Kestřany, okres Písek František Doubek Kestřany návrh č. 1 Kestřany návrh č.

Více

Dějiny Hostivaře očima studentů Gymnázia bratří Čapků

Dějiny Hostivaře očima studentů Gymnázia bratří Čapků Dějiny Hostivaře očima studentů Gymnázia bratří Čapků 3. ročník Gymnázia bratří Čapků, školní rok 2010/2011 Etymologie (Kateřina Kvisová, Jiří Valenta, Karolína Nefová) Etymologických výkladů k původu

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

Právní naučení Olomouce 1598-1618 v kontextu raně novověkého městského práva

Právní naučení Olomouce 1598-1618 v kontextu raně novověkého městského práva Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie Diana Sedlaříková Právní naučení Olomouce 1598-1618 v kontextu raně novověkého městského práva Diplomová práce Vedoucí práce: Prof.

Více

PO STOPÁCH PAMÁTEK REFORMACE V ČESKÉ REPUBLICE

PO STOPÁCH PAMÁTEK REFORMACE V ČESKÉ REPUBLICE PO STOPÁCH PAMÁTEK REFORMACE V ČESKÉ REPUBLICE Praha 2011 Publikace_1_cast.indd 1 21.2.11 16:51 Poutník českou a moravskou krajinou je zvyklý na původně gotické, většinou později barokizované kostelíky

Více

Evangelické sbory - vybavení

Evangelické sbory - vybavení Evangelické sbory - vybavení (včetně sborů CČSH) Proseminární práce Martin Šanda 1 2 ÚVOD Téma této práce je tématem velice zajímavým a z hlediska dějin umění prakticky neprobádaným. Práce které toto téma

Více

Klá ter minoritû a klarisek

Klá ter minoritû a klarisek PrÛzkumY památek II/1999 Klá ter minoritû a klarisek v âeském Krumlovû Helena Soukupová Obr. 1: Český Krumlov, situace sdruženého kláštera minoritů a klarisek v urbanismu města (z knihy F. Dvořák a druzi,

Více

KRÁLOVSKÉ MĚSTO SLANÝ

KRÁLOVSKÉ MĚSTO SLANÝ KRÁLOVSKÉ MĚSTO SLANÝ SLÁNSKÉ ROZHOVORY 2013 a 2014 historie hudba památky eschatologie KRÁLOVSKÉ MĚSTO SLANÝ 2015 Věnováno památce Antonína Leopolda (* 18. 7. 1927, 14. 2. 2015) dlouholetého profesora

Více

Církevní památky Krkonoš

Církevní památky Krkonoš Církevní památky Krkonoš Evangelický kostel v Herlíkovicích Sakrální architektura Krkonoš Svými kořeny sahá do samého počátku osídlování našich hor. O její původní podobě však máme pouze mlhavé představy.

Více

Ústav evropské etnologie. Etnologie. Předvánoční a vánoční čas na vesnici v minulosti a dnes na příkladu obce Prštice Bakalářská diplomová práce

Ústav evropské etnologie. Etnologie. Předvánoční a vánoční čas na vesnici v minulosti a dnes na příkladu obce Prštice Bakalářská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav evropské etnologie Etnologie Ilona Daňková Předvánoční a vánoční čas na vesnici v minulosti a dnes na příkladu obce Prštice Bakalářská diplomová práce Vedoucí

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Leden 2011 Číslo 1 Ročník 17 Úvodník P. Pavel Hofírek, děkan Liturgický kalendář Putování na významná i méně známá poutní místa Vranov u Brna Rosteme ve víře - Liturgika Slovo

Více

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice sv. Jan Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013 Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Prachatice Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Ti nejlepší kněží

Více

Kapitola 3. Starý zákon, hebrejská tradice a křesťanské zobrazení Boha.

Kapitola 3. Starý zákon, hebrejská tradice a křesťanské zobrazení Boha. Obsah práce: Úvod. Kapitola 1. Kritika pramenů a literatury. 1.1. Teologie - prameny a primární literatura.... 9 1.2. Umělecko-historické prameny a primární literatura.... 10 1.3. Umělecko-historická sekundární

Více

Vývoj kulturní krajiny v okolí zaniklé vsi Mariánské Skoky

Vývoj kulturní krajiny v okolí zaniklé vsi Mariánské Skoky Vývoj kulturní krajiny v okolí zaniklé vsi Mariánské Skoky Tomáš Kekrt, Matouš Bičák, Jakub Jindra, David Štěpánek, Jan Chaloupek, Matěj Horák, Martin Liška, Miroslav Pavlíček, Vojtěch Nedbal Odborný konzultant:

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU POZOR PŮST!!! ZAVŘI TU LEDNIČKU!! POZOR PŮST!!! JE NEBEZPEČNÉ DOTÝKAT SE KLÁVESNICE ČI MYŠI! POZOR PŮST!!! NEHRAJ SI S MOBILEM!!! NETELEFONUJ

Více

zpracoval: PhDr. Zdeněk Henig

zpracoval: PhDr. Zdeněk Henig Souhrnné zpracování kulturních památek města Benešov nad Ploučnicí a metodika k přípravě, zpracování a realizaci městského programu regenerace historického jádra a památkové zóny. zpracoval: PhDr. Zdeněk

Více

Čeněk Pavlík KAMNA KNÍŽETE VIKTORINA Z MINSTERBERKA

Čeněk Pavlík KAMNA KNÍŽETE VIKTORINA Z MINSTERBERKA Čeněk Pavlík KAMNA KNÍŽETE VIKTORINA Z MINSTERBERKA Pro dnešního návštěvníka hradů a zámků je běžné, že interiéry novějších zámeckých staveb, počínaje renesancí, mají zpravidla mnohem bohatší vybavení

Více

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ Bc. Silvie Šobáňová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá analýzou osobnosti Ježíše

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy. Diplomová práce PAŠIJE PASSION

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy. Diplomová práce PAŠIJE PASSION Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy Diplomová práce PAŠIJE PASSION Vypracoval: Martin Volek VV-OV/ZŠ Vedoucí práce: MgA. Petr Brožka Místo a rok odevzdání:

Více

-23-2013.qxd 13.12.2013 12:44 Stránka 1. cena 20 Kč. číslo 23/2013. vyšlo 17. 12. 2013. Foto: M. Marek

-23-2013.qxd 13.12.2013 12:44 Stránka 1. cena 20 Kč. číslo 23/2013. vyšlo 17. 12. 2013. Foto: M. Marek -23-2013.qxd 13.12.2013 12:44 Stránka 1 číslo 23/2013 vyšlo 17. 12. 2013 cena 20 Kč Foto: M. Marek -23-2013.qxd 13.12.2013 12:44 Stránka 2 23/2013 slovo starosty VáÏení spoluobãané, dovolte mi, abych vám

Více

FARNÍ CHRÁM PÁNĚ SV. VAVŘINCE V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM. historie a současnost

FARNÍ CHRÁM PÁNĚ SV. VAVŘINCE V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM. historie a současnost FARNÍ CHRÁM PÁNĚ SV. VAVŘINCE V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM historie a současnost EDICE ZE STARÉ BYSTŘICE, 1. svazek FARNÍ CHRÁM PÁNĚ SV. VAVŘINCE V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM h i s t o r i e a s o u č a

Více

Milí čtenáři, Mgr. Jana Černochová starostka Prahy 2

Milí čtenáři, Mgr. Jana Černochová starostka Prahy 2 Kostely Prahy 2 Milí čtenáři, ať už vcházíme do kostela jako věřící, či jen jako zvědaví návštěvníci, téměř vždy na nás mocně působí. Jako bychom vešli do jiné dimenze. Možná je to i tím, že kostely a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen)

Více