MASARYKOVA UNIVERZITA. Sochařská výzdoba hřbitovního kostela ve Slavonicích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Sochařská výzdoba hřbitovního kostela ve Slavonicích"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FILOSOFICKÁ FAKULTA Seminář dějin umění Sochařská výzdoba hřbitovního kostela ve Slavonicích (Bakalářská diplomová práce) Brno 2010 Vedoucí práce: Vypracovala: prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. Bc. Kateřina Mňuková

2 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou diplomovou práci vypracovala samostatně na základě uvedených pramenů a literatury. V Brně dne 21. dubna 2010 Kateřina Mňuková 2

3 Na tomto místě bych ráda poděkovala všem, kteří se nejrůznější měrou a nejrůznějším způsobem podíleli na vzniku této bakalářské diplomové práce. V první řadě bych ráda poděkovala vedoucí práce prof. Mileně Bartlové za čas, který mi věnovala a za cenné rady, kterými přispěla k jejímu vypracování. Nemalý dík patří také Bc. Zdeňce Míchalové za velmi cenné připomínky a postřehy, které mi taktéž velmi pomohly. 3

4 Obsah 1. ÚVOD Kritika pramenů a literatury DĚJINNÝ A KULTURNÍ PŘEHLED Luteránské umění a Slavonice HŘBITOVNÍ KAPLE SV. KŘÍŽE VE SLAVONICÍCH Figurální výzdoba portálu IKONOGRAFIE PORTÁLU Poslední soud Ikonografie portálu a luteránské umění Shrnutí ZÁVĚR SOUPIS PRAMENŮ A LITERATURY OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

5 1. ÚVOD Tématem mé diplomové bakalářské práce je hřbitovní kaple sv. Kříţe ve Slavonicích. Svou pozornost však nebudu věnovat celé této kapli, ale především jejímu portálu, který na rozdíl od vlastní kaple, jeţ byla vystavěna v 18. století, pochází z roku Je zvláštní, ţe jak celá stavba, tak i její portál byly v literatuře víceméně opomíjeny a kromě několika velmi krátkých zmínek a popisných hesel jim ţádný z badatelů dosud nevěnoval více prostoru. Tato práce je tedy prvním pokusem o monografické zpracování Hřbitovní kaple sv. Kříţe ve Slavonicích, resp. jejího portálu, jejímţ cílem by mělo být upozornění na hlavní konfesijní rozpory v ikonografii díla. Jedná se o jedinou větší kamenickou práci té doby ve Slavonicích. 1 Renesanční sochařství zde totiţ, ostatně jako v našich zemích vůbec, nezanechalo významnějších památek. Kameníci, kteří pracovali často také jako zedníci, mohli uplatnit své sochařské ambice většinou jen na portálech domů, ostěních oken a kamenických výzdobných detailech architektur, městských branách, atp. 2 Ve Slavonicích např. nenajdeme ţádnou volně stojící renesanční sochu. Mezi další, i kdyţ nepříliš hodnotné, renesanční sochařské práce patří dva náhrobní kameny zasazené do západního průčelí farního kostela 3 a kašna na Dolním náměstí. Práce je rozdělena do tří základních částí, které se dále dělí do podkapitol. Součástí úvodní kapitoly je také kritika pramenů a literatury, která popisuje stav pramenného materiálu a literatury, vztahující se k dané stavbě. První kapitola se věnuje dějinnému vývoji Slavonic v době vzniku portálu, tedy ve druhé polovině 16. století. Jejím cílem je přiblíţit čtenáři dobu, ve které dané dílo vzniklo. Zvlášť je zde zařazena podkapitola věnující se luteránskému umění ve Slavonicích. 1 Jaroslav Sedlář Jitka Sedlářová, Slavonice. Odeon Praha 1973, s Ibidem, s Jedná se o figurální náhrobek pastora Jakuba Peregrina z roku 1578 a o epitaf z roku

6 Druhá kapitola je věnována výhradně hřbitovní kapli sv. Kříţe ve Slavonicích a jejímu portálu. Tato část je pojata zcela klasicky, obsahuje popis díla, technické záleţitosti a provenienci. Závěrečnou kapitolou je kapitola třetí, která si všímá ikonografie portálu slavonické kaple v kontextu luteránského umění. Snaţí se popsat vnímání daného tématu z pohledu protestantů a popsat hlavní konfesijní odlišnosti co se ikonografie portálu a luteránského umění týče. V závěru nechybí soupis pouţitých pramenů a literatury a část s obrazovou přílohou Kritika pramenů a literatury Z důvodu komplikovaného vývoje Slavonic, které leţí při hranici s Rakouskem, je úsilí při vyhledávání pramenů značně ztíţeno historickými událostmi a neustálým přesouváním archivu města, který byl za druhé světové války předán ţupním orgánům nacistického Rakouska. Na konci války byl navrácen, avšak s nenahraditelnou ztrátou nejstarších městských knih. 4 Současně neexistuje topografie města zachycující toto nejstarší období. Nesmíme opomenout skutečnost, ţe umělecké přesahy a vlivy pozdního středověku a raného novověku nepředjímaly dnešní dělení dvou států. Umělecká tendence této lokality vykazuje společné ovlivnění podunajskou orientací a města jako Eggenburg či Zwettl to jen potvrzují. 5 Z historických pramenů a literatury se můţeme dozvědět také o dalších momentech, které způsobily nenahraditelné ztráty nejstarších dokumentů. K velké ztrátě došlo v době husitských válek, roku 1622 byla vypleněna radnice města i její archiv a v letech 1750 a 1845 zachvátil Slavonice poţár, který se na jiţ tak nízkém počtu dochovaných pramenů podepsal zásadní měrou. 4 Klára Skrbková, Renesanční dům č.p. 518 ve Slavonicích (Fárův dům), Brno: Masarykova univerzita 2009, s Ibidem, s. 5. 6

7 Další ztrátu znamenala pro počet dochovaných pramenů postava archiváře Moravského zemského archivu v Brně Antonína Bočka, který v 19. století pořizoval opisy nejstarších listin slavonického archivu. Jeho přičiněním se tak sice spousta textů zachovala, avšak i častým transportem listin do Brna se jich mnoho poztrácelo. K dochovaným Bočkovým listinným přepisům však musíme přistupovat velmi kriticky, protoţe pro badatele, historiky a historiky umění je jeho jméno spojeno především s falzifikací listin. 6 Ve Státním okresním archivu Jindřichův Hradec (SOA), kam byl slavonický archiv roku 1974 přestěhován, není k nalezení téměř ţádná zmínka o slavonické hřbitovní kapli. Fond Farního úřadu Slavonic neobsahuje zmínku o kapli sv. Kříţe vůbec ţádnou. Ve fondu Archivu města Slavonice jsou církevní záleţitosti pouze z let , a , tedy ne z období, ze kterého pochází portál kaple. Můţeme se zde dozvědět jen o opravách kaple, o portálu jako takovém bohuţel nic. Co se oprav kaple týče, tak se z dobových pramenů 7 a kroniky města 8 dozvídáme, ţe v roce 1904 byla hřbitovní kaple tesařským mistrem Franzem Neufferem nově opravena a vymalována. Krátké zmínky obsahuje také fond ONV Dačice 9, který zaznamenává opravy církevních staveb. Zde si můţeme přečíst krátký popis stavby spolu se zmínkou z roku 1950, která obsahuje informaci, ţe do stavby zatéká a je potřeba opravit krov a střechu. Přestoţe je literatura věnující se městu Slavonice početná, nacházíme v ní jen velmi kusé informace o kapli sv. Kříţe. Většina autorů věnuje pozornost spíše farnímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie a nebo renesančním domům a jejich sgrafitové výzdobě, díky nimţ jsou Slavonice tak proslaveny. 6 Viz: Skrbková (viz. pozn. 4), s. 6. Hans Reutter, Geschichte der Stadt Zlabnings, Brünn 1913, s Okresní archiv Jindřichův Hradec, AM Slavonice, VII/3, Inventář 1904, č. kart Okresní archiv Jindřichův Hradec, AM Slavonice, 01A Pamětní kniha města. 9 Okresní archiv Jindřichův Hradec, ONV Dačice, 293.3, č. kart

8 Jan Tiray ve své Vlastivědě Moravské 10 udává o kapli sv. Kříţe spíše jen všeobecné informace, tj. kdy byla postavena, z jakého roku pochází její portál, zmiňuje postavy donátorů a připojuje také velmi zevrubný popis portálu. Dále připojuje zmínku o oltáři a nástropní fresce uvnitř kaple. Kniha Vladimíra Nekudy Dačicko, Telčsko, Slavonicko 11 neobsahuje zmínky o kapli téměř ţádné. Celá stavba a její portál jsou v díle jen velmi stručně zmíněny a to včetně datací doby vzniku jak původního portálu, tak vlastní kaple. Ţádné další informace zde však obsaţeny nejsou. Velmi všeobecné informace obsahuje také Kirchliche Topographie von Mähren 12 od Gregora Wolného. Autor zde stavbu nepopisuje, zmiňuje pouze její sanktusník, hrobku, sakristii a oltář uvnitř kaple. Na co bych však upozornila je špatně uvedená datace doby vzniku portálu. Gregor Wolný zde udává, ţe se na portálu nachází letopočet 1580 místo roku Další publikace, která kapli a její portál zmiňuje, je kniha Umělecké památky Čech 13 pod vedením Emanuela Pocheho, obsahuje však téměř stejné informace, jeţ udal jiţ J. Tiray. Stavba i portál jsou zde jen o něco málo detailněji popsány a je tu také připojena teorie o Stephanu Famansovi z Retzu jako o pravděpodobném autorovi portálu. Tato doměnka však není podepřena ani doloţena ţádným faktem. Publikace s názvem Slavonice 14 od Jitky a Jaroslava Sedlářových je knihou věnující se dějinám města od počátků aţ do moderní doby 15 se zaměřením na umělecké památky, přičemţ hlavní pozornost je opět věnována právě renesančním domům na náměstí. Slavonické hřbitovní kapli je v knize věnována zhruba jedna strana, na níţ je opět portál popsán a ikonograficky zařazen jako Apokalypsa podle Zjevení sv. Jana. Autoři se také, jako jedni 10 Jan Tiray, Vlastivěda Moravská, Díl 2/46, Slavonický okres, Brno 1926, s Vladimír Nekuda (ed.), Dačicko, Slavonicko, Telčsko, Brno Gregor Wolny, Kirchliche Topographie von Mähren, meist nach Urkunden und Handschriften, III. Band, Brünn 1860, s Emanuel Poche a kol., Umělecké památky Čech, II. svazek, Praha 1982, s Sedlář, Sedlářová (viz. pozn. 1), s , Termín moderní doba zde označuje dobu, ve které byla publikace napsána, tedy rok

9 z mála, zmiňují o nápisových páskách umístěných v portále a také uvádějí moţnou spojitost autora portálu s autorem klášterního kostela v Oslavanech, protoţe se na jeho jiţní loggii objevuje stejná kamenická značka jako slavonickém portálu spolu s letopočtem Přestoţe se článek Mistr Leopold Estreicher a jeho slavonická stavební díla od Milady a Oldřicha Radových, který nalezneme v časopise Umění z roku , věnuje především Estreicherovým ranějším kamenickým dílům, obsahuje také velmi zajímavé informace o slavonickém hřbitovním portálu. Radovi se v článku věnují kamenickým značkám tohoto kamenického mistra na stavbách ve Slavonicích i jinde. A protoţe se na portálu slavonické hřbitovní kaple, ač s odstupem tří desetiletí, setkáváme s mistrovskou značkou Leopolda Estreichera, dozvíme se zde i něco málo o této stavbě. Autoři se věnují vztahu Estreichera a autora portálu, který Estreicherovu značku podle nich na portál umístil jen na památku. Stejně jako Jitka a Jaroslav Sedlářovi také uvádějí moţnou spojitost autora portálu s autorem klášterního kostela v Oslavanech. Zdařilou knihou je také publikace Slavonice perla renesance 17 od kolektivu autorů, kterou vydala Slavonická renesanční společnost. Přestoţe se jedná spíše o turistickou publikaci, která se v rámci vycházkových okruhů věnuje významným a zajímavým stavbám ve Slavonicích i blízkém okolí, najdeme tu zajímavé informace. Hřbitovní kapli věnují autoři jednu stranu, ve které stavbu a její portál spíše technicky popisují, přidávají datace doby vzniku a postavu pravděpodobného autora portálu tedy Stephana Famanse z Retzu. Dále zmiňují postavy donátorů portálu i barokní přestavby kaple a připojují také informaci o nástěnných malbách a oltáři uvnitř stavby. 16 Milada Radová - Oldřich Rada, Mistr Leopold Estreicher a jeho slavonická stavební dílna. Umění, 1970, č. 4, s Daniel Chadim Zdeňka Chadimová Michal Stehlík David Vávra Zdeněk Ţampa, Slavonice - perla renesance. Slavonická renesanční společnost,

10 2. DĚJINNÝ A KULTURNÍ PŘEHLED V 16. století zaţívaly Slavonice skutečný blahobyt, který se projevil výstavbou bohatých renesančních průčelí u většiny slavonických domů. Na počátku století je zde doloţeno na 300 řemeslníků, na potoce kolem města stálo sedm mlýnů a zboţí se vyváţelo aţ do Vídně. V městském urbáři z roku 1575 se uvádí 156 měšťanských domů s přibliţně 1100 obyvateli. 18 Za tento úctyhodný rozvoj vděčí Slavonice hned dvěma okolnostem. Tou první bylo zřízení poštovní stanice v roce 1526 a postupné navazování města na síť kurýrních cest. Vzhledem k nutnosti rychlejšího spojení mezi Prahou a Vídní po nástupu Ferdinanda I. Habsburského na trůn, byla zvolena nejvyšším císařským poštmistrem Antonínem Thurnem-Taxisem nejkratší cesta na trase přes Ober-Hollabrunn, Slavonice, Kunţak, Tábor a dále na Prahu. 19 Kurýrní cesta Praha Vídeň byla vyměřena v roce 1553, v roce 1560 Hanuš Wolzogen zaloţil kurýrní stanici pro pravidelné vozové spojení mezi Prahou a Vídní. Proto také Slavonice zaţily v roce 1564 průjezd císařského pohřebního průvodu. 20 Díky tomuto si město drţelo postavení velkého komunikačního významu. Druhým důvodem rozvoje byly důsledky dělení hradeckých statků mezi Jáchyma a Zachariáše z Hradce v roce Telč a Slavonice, tehdy připadly Zachariášovi z Hradce, vzdělanému humanistovi a příznivci nových uměleckých proudů a Slavonice tak díky němu proţívají ve druhé polovině 16. století opravdový renesanční rozkvět. Stavební ruch přivábil do Slavonic stavitele, zedníky, sgrafitáře a malíře, mezi kterými nechyběli ani mistři, přicházející do našich zemí přes Rakousko ze severní Itálie, odkud k nám přinášeli znalost renesančního slohu. Východiskem nových stavebních forem byla na tomto území přestavba zámku Telč, uskutečňovaná v polovině 16. století Zachariášem z Hradce, který bohatě 18 Chadim a kol. (viz. pozn. 17), s Ibidem, s Ibidem, s

11 mor. 24 Ani 18. století se neobešlo bez katastrof. V roce 1750 bylo město podporoval i stavební podnikání slavonických měšťanů. 21 Jiţ v 16. století začalo v Čechách a na Moravě rezonovat protestantské učení Martina Luthera. Přestoţe patřili páni z Hradce k tradičním katolickým rodům, také na jejich panství se začíná prosazovat nové učení. Na konci 16. století pak jiţ slavoničtí protestanti uţívali pro své bohosluţby kostel Boţího Těla (dnes zasvěcen sv. Duchu). Přelom 16. a 17. století zde předznamenává střety třicetileté války. Do města byli sice roku 1593 povoláni jezuité, ale ani jejich působení nezabránilo tomu, ţe se prakticky celé město hlásilo k luteránské víře. 22 Roku 1619, kdy město obsadil plukovník českého stavovského vojska Pavel Roţnovský, byly Slavonice jiţ definitivně ovládnuty protestantismem. V té době uţ byla okolní města a městečka (např. Dačice) také dávno protestantská. 23 Události, které následovaly po poráţce stavovského povstání na Bílé Hoře roku 1620 rozvoji města nepomohly. Na konci 17. století se počet obyvatel sníţil na osminu. Hlavním důvodem byly boje a drancování spojené s třicetiletou válkou vyplenění města v roce 1622 císařským vojskem generála Dampierra, od roku 1645 zde byli pět let Švédové a v roce 1680 město zasáhl postiţeno poţárem, který zasáhl také farní kostel, věţ a byl zničen také městský archiv. A zejména významné pak bylo přesunutí hlavní trasy z Prahy do Vídně přes Jihlavu a Znojmo Marií Terezií v roce 1750 a následné zrušení místní poštovní stanice v roce Slavonice se ocitly stranou všech důleţitějších spojení a kdysi tak prosperující město upadalo a takřka pozbylo na významu. A především díky tomu zůstalo v podstatě ve stavu, v jakém jej zanechali renesanční stavitelé. 21 Petra Hoftichová, Slavonice - městská památková rezervace, Slavonice 1997, s Chadim a kol. (viz. pozn. 17), s Reutter (viz. pozn. 6), s Karel Kuča, Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 6. díl, Praha 2004, s Chadim a kol. (viz. pozn. 17), s

12 Po vymření pánů z Hradce přešlo panství postupně do majetku rodu Slavatů, později Lichtenštejnů a Podstatských, kteří spojili i svůj znak a spravovali jej aţ do roku Luteránské umění a Slavonice Protestantské učení Martina Luthera začalo v Čechách a na Moravě rezonovat jiţ v 16. století. České země přijaly luteránství v porovnání s ostatními zeměmi, do nichţ reformace pronikla, poněkud opoţděně. I přes to se v Čechách luteránství rozšířilo poměrně rychle díky tomu, ţe zdejší obyvatelstvo dobře rozumělo německy i v těch oblastech, kde němčina nepřevaţovala jako mateřská řeč. 26 Přestoţe patřili páni z Hradce k tradičním katolickým rodům, také na jejich panství se začíná prosazovat nové učení. Jak jiţ bylo popsáno výše, snaţili se páni z Hradce s postupně se rozšiřujícím počtem protestantů ve Slavonicích bojovat. Ve 2. polovině 16. století působili na faře luteránští faráři, Zachariáš z Hradce roku 1589 dosadil katolického faráře, coţ způsobilo řadu nepokojů, ale fara zůstala katolická (vyjma stavovského povstání v letech 1618 a 1620). Vymřením rodu pánů z Hradce se symbolicky započal pozvolný hospodářský a kulturní úpadek města 27 a následkem těchto událostí ustala po roce 1600 ve Slavonicích také téměř veškerá stavební činnost. Reformaci se častokrát vytýká, ţe svým průběhem rušivě zasáhla do umělecké tvorby. Všude tam, kde reformace probíhala bouřlivě, docházelo k ničení sochařských i stavitelských památek. Protestanti odmítali katolický kult obrazů a odstraňovali z kostelů obrazy Panny Marie a ostatních svatých. Luteráni přistupovali k uměleckým památkám poněkud mírněji. Sám Luther na 26 Milena Bartlová, Tatrmánci neuţiteční. Umění české reformace. Art & Antiques, 2010, č. 4, s Nekuda (viz. pozn. 11), s

13 rozdíl od ostatních reformátorů obrazy připouštěl, pokud se tedy samy nestávaly předmětem uctívání. Odsuzoval je ne proto, čím byly, ale pro funkci jaké slouţily. 28 Pokud nějaké památky v době české reformace vznikly, byla jich většina zničena v pozdějších dobách. Pro umění české reformace byla fatální doba rekatolizace v 17. století. Tehdy se záměrně a zcela pochopitelně zničilo vše, co příliš zřetelně připomínalo reformační minulost. 29 Památek doby české reformace se nám tak dochoval jen nepatrný zlomek. Na druhou stranu však v reformační době pozorujeme i jinou věc: umění této doby opouští půdu kostelů a přechází do měšťanských domů, coţ souvisí se samotnou podstatou reformace a jejím zvláštním důrazem na všeobecné kněţství, s důrazem na kázání slova Boţího a rozvaţování Písem. 30 Typický příklad tehdejšího umění uvnitř měšťanských domů můţeme nalézt i ve Slavonicích, kde se v domě č.p. 479 na Náměstí Míru nachází sgrafitová síň s výjevy z Jeţíšova ţivota pocházející z roku 1556, na nichţ je zřejmý jejich evangelický charakter. Dalším velmi známým slavonickým příkladem protestantského umění je síň v domě č. 579 na Horním náměstí, kde se nachází freskový sál s 21 výjevy z Apokalypsy také v evangelickém, ba dokonce protikatolickém pojetí, pocházející z roku V tomto sále se pravděpodobně konala setkání sektářů a jejich kazatelů a to i přes zákaz 31, který pod pokutou desíti kop grošů nebo čtyř týdnů vězení, vydal roku 1573 Zachariáš z Hradce Viz.: Joseph L. Koerner, Reformation of the Image, London 2004, s Bartlová, Tatrmánci neuţiteční (viz. pozn. 26), s Čestmír Rychetský, Reformační umění ve Slavonicích. Český Bratr, XXIX/3-4, 1953, s Luteránská církev totiţ aţ do roku 1609, tedy do Rudolfova majestátu náboţenských svobod, nesměla oficiálně existovat. 32 Ibidem, s

14 3. HŘBITOVNÍ KAPLE SV. KŘÍŽE VE SLAVONICÍCH Slavonická kaple sv. Kříţe se v současné době nachází jiţ mimo městskou památkovou rezervaci při vstupu na místní hřbitov, zvaný téţ nový 33, který pochází ze 2. poloviny 16. století. Hřbitov byl původně pravděpodobně protestantský a byl zaloţen za vlastním centrem města. Renesanční hřbitov má pravoúhlý téměř čtvercový půdorys, jehoţ přední strana je vedena podle zákrutu silnice. Původně byl ohrazen zdí s válcovými nároţními věţicemi. V ose cesty od města směrem od tehdejšího Koţeluţného předměstí byla osazena renesanční hřbitovní brána s reliéfní sochařskou výzdobou. V srpnu roku 1904 byl hřbitov nákladem korun zvětšen. 34 Vlastní stavba kaple byla zahájena roku 1702 na náklady slavonického primátora a obchodníka Eliáše Natzera. Fundaci kostela zřídil roku 1702 novosadský farář Jakub Thamisch, který je spolu s Eliášem a Xaverem Natzerovými v kapli i pohřben. 35 Stavba kaple byla dokončena jiţ v následujícím roce, neboť roku 1703 pro ni dal Eliáš Natzer u zvonaře Kristiána Joachima v Jihlavě ulít drobný sanktusník. Vnitřní úpravy však probíhaly ještě v roce 1708, kdy byla v Telči potvrzena Natzerova nadace ve výši 3000 zlatých, určená k vydrţování druhého kaplana. 36 Kaple byla obnovena v letech 1877 a Co se architektonického pojetí týče, je kaple sv. Kříţe poměrně dost jednoduchá. Jedná se o jednolodní obdélný prostor se závěrem z pěti stran osmiúhelníku. Stěny kaple jsou zevně i zevnitř členěny poměrně plastickými pilastry s římsovými hlavicemi. Okna jsou segmentovaná s nízkými šambránami a bohatě profilovanými římsami. K jednoduché obdélné lodi se 33 Hřbitovy byly ve Slavonicích totiţ dva. Původní hřbitov se rozkládal kolem kostela a byl při něm zřízen i karner, později zanikl. Na tomto hřbitově se však mnoho nepohřbívalo. Druhý hřbitov, nový, byl vystavěn mimo předměstí, přiléhal k němu luteránský. 34 Tiray (viz. pozn. 10), s Ibidem, s Sedlář, Sedlářová (viz. pozn. 1), s Poche (viz. pozn. 13), s

15 přimyká krátký presbytář klenutý valenou klenbou s výsečemi. Střecha je sedlová, průčelí zakončují trojúhelné volutové štíty s hranolovou sanktusovou věţičkou. Autora barokní stavby z důvodu nedostatečného mnoţství dochovaných pramenů v dnešní době bohuţel neznáme. S největší pravděpodobností se však jednalo o nějakého z místních stavitelů či architektů, protoţe ve Slavonicích můţeme najít více staveb, které patrně pochází z jeho ruky. Manţelé Sedlářovi se např. domnívají, ţe stejný stavitel, začátkem 18. století postavil dvě boční kaple farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. 38 Uvnitř kaple se v jejím závěru nacházejí iluzivní nástěnné malby s náměty ze ţivota Jeţíše Krista, čerpající z díla Maulbertschova. 39 Zajímavý je také plastický řezaný oltář s námětem Ukřiţování s postavami Panny Marie a Jana, jenţ vznikl, stejně jako novodobá přestavba kaple, na počátku 18. století. Celá stavba je zajímavá především právě tím, ţe do průčelí kaple byl zakomponován pískovcový renesanční portál původní hřbitovní brány s bohatou reliéfní výzdobou. Bez podrobného archeologického výzkumu se nedá říct, zda dnešní stavba nahradila starší renesanční kapli nebo zda byl portál zasazen do hřbitovní zdi původně členěné na všech čtyřech rozích malými rondely, z nichţ západní slouţil za kostnici a dochoval se dodnes. 40 O pravděpodobné existenci starší hřbitovní kaple se však ve své literatuře zmiňují Jan Tiray 41 a Gregor Wolny. 42 Forma portálu je příkladem vyuţití italského pozdně renesančního portálového schématu. 43 Na portálu kaple je vyobrazen Poslední soud. Z postranních pilířů, které zdobí mělká pole s figurami na levé straně reliéf Panny Marie, vpravo sv. Jana - vybíhá půlkruhová archivolta, lemovaná rollwerkovým ornamentem se 38 Sedlář, Sedlářová (viz. pozn. 1), s Chadim a kol (viz. pozn. 17), s Sedlář, Sedlářová (viz. pozn. 1), s Tiray (viz. pozn. 10), s Wolny (viz. pozn. 12), s Sedlář, Sedlářová (viz. pozn. 1), s

16 středním volutovým klenákem se štítkem, na kterém je mistrovská značka s iniciálami LO. Oba cvikly jsou lemovány polosloupky s kandelábrovými dříky. Vlastní pole jsou vyplněny reliéfy troubících andělů s nápisovými stuţkami s textem: steht auff ier todten geht herfür, gottes gerich is vor der tür. Portál završuje vlys zalamovaný nad dříky i klenákem, na obou koncích lemovaný profilovými ornamentálními římsami. Nad dříky se nachází stylizované lví hlavy, vlysem probíhá stuţka rozvalinami, rollwerky a štítky s jiţ zmíněnými iniciálami mistra portálu a letopočtem Na středu je nad římsou zasazen obdélný nástavec s reliéfem Krista jako soudce na nebeské duze. K hlavě Kristově směřuje z jedné strany meč a z druhé strany větev květu, coţ jsou symboly trestu a odměny při posledním soudu. Nad Kristem je nahoře v pásce nápis: in dem was ir tut auf erden, solt ir von mir gericht werden. Nápisová páska je po stranách zapřená volutovými nástavci s rollwerkovými kartušemi s oválnými štíty Zachariáše z Hradce a jeho druhé manţelky Anny ze Šlejnic. Erbovní růţe pánů z Hradce zdobí i oba štíty na okrajích. Celý portál byl původně pravděpodobně polychromovaný a doplněný malbou, která je dnes skryta pouze ve fragmentech pod barokní fasádou. Portál kaple byl podle letopočtu v nápisové pásce v římse nad klenákem zhotoven roku Uprostřed letopočtu se nachází také mistrovská značka autora portálu, která se opakuje v kartuši ve vlysu nad klenákem mezi monogrami SF a VP a ještě po jeho stranách v rolverkových štítech ve vlysu. Osobnost kameníka zůstává anonymní, i kdyţ víme, ţe stejná značka, která se opakuje na vlysu portálu, je vytesána i na přístavbě arkádové loggie k jihozápadnímu nároţí bývalého klášterního kostela cisterciaček v Oslavanech 16

17 spolu s letopočtem Ne všichni badatelé však zastávají názor anonymity autora. Jak jiţ bylo řečeno výše, na portálu se nachází kamenických značek celkem pět, ze kterých hned čtyři náleţí jedné osobě s monogramem SFVR. Někteří badatelé se přitom domnívají, ţe tento monogram označuje pravděpodobně osobu kameníka Stephana Famanse z Retzu. Tento názor zastávají např. manţelé Radovi 45 nebo autoři knihy Umělecké památky Čech 46 pod vedením Emanuela Pocheho. Autoři publikace Slavonice perla renesance zase Stephana Famanse z Retzu označují jako pořizovatele portálu. 47 Manţelé Sedlářovi se zase domnívají, ţe písmena SF a VP neoznačují vůbec osobu autora portálu, ale ţe se jedná o monogramy donátorů. 48 Poslední, pátá, kamenická značka OL umístěná na spodní straně klenáku v rolverkové kartuši pak označuje mistra Leopolda Oesterreichera (také Leopold Estreicher), významného slavonického kameníka. Jedná se o poslední nám známé umístění kamenické značky Leopolda Estreichera nejen ve Slavonicích, ale i jinde. Vysvětlení důvodu existence monogramu Leopolda Estreichera na portálu můţe být hned několikero. Manţelé Sedlářovi navrhují dvě moţné hypotézy. Estreicher byl podle nich buď autorem kaple, jeţ byla později nahrazena kaplí barokní, nebo byl navrhovatelem portálu a kameník byl pouze provádějícím řemeslníkem. 49 Milada a Oldřich Radovi 50 zastávají jiný názor. Domnívají se, ţe mistr portálu, který zdůraznil autorství portálu hned čtyřnásobným opakováním své kamenické značky, umístil kamenickou značku Estreichera na portál jen na památku. Podle nich vázal mistra portálu slavonické kaple k postavě Leopolda Estreichera pouze těsný, snad příbuzenský, ale 44 Viz.: Sedlář, Sedlářová (viz. pozn. 1), s. 63. Radová, Rada (viz. pozn. 16), s Radová, Rada (viz. pozn. 16), s Poche (viz. pozn. 13) 47 Chadim a kol. (viz. pozn. 17), s Sedlář, Sedlářová (viz. pozn. 1), s Ibidem, s Radová, Rada (viz. pozn. 16), s

18 dozajista umělecký vztah. 51 Stejně jako Leopold Estreicher byl totiţ, dle jejich názoru, vyškolen na gotických vzorech a jeho vlastní výtvarný názor, zanechalli práce podle renesančních předloh, vycházel z gotické tradice Figurální výzdoba portálu Samotné provedení reliéfu není velmi zdařilé. Postavy se jeví ploše, nepropracovaně. Můţeme zde sice vidět řadu detailů, které dodávají postavám na skutečnosti, nejsou však velmi zdařilé a propracované a postavy tak působí poněkud strnulým dojmem. Stěţejní postavou celého výjevu na portálu kaple je postava Krista, jenţ je vyobrazen v reliéfu nad římsou. Kristus, soudce, sedí na oblouku nebeské duhy 53, má zvednuté ruce, s dlaněmi obrácenými vně, aby bylo vidět jeho rány. 54 Jeho pravá ruka je zvednutá nahoru na znamení pro spravedlivé, kteří mají přijít do věčného ráje, ruka levá pak ukazuje směrem dolů, aby ukázala hříšníkům jejich zahnání do pekel. Jako symbol pro nevinné směřuje také po pravé straně na Kristovu hlavu lilie, po straně levé zase meč jako symbol pro provinilé. Tento typ zobrazení posledního soudu byl typický pro období od století, ale jak můţeme vidět na tomto příkladu, udrţel se na mnohých místech aţ do doby renesance Radová, Rada (viz. pozn. 16), s Ibidem, s Nebeská duha, nebeský trůn, či bílý trůn jsou pojmy, které jsou přejaty z knihy Zjevení (20:11-13): A uviděl jsem veliký bílý trůn a toho, kterýž seděl na něm, z jehož tváře země a nebe zmizela, a tam bylo zjištěno žádné místo pro ně. A viděl jsem mrtvé, malé i veliké, stojící před Bohem, a byly otevřeny knihy: a další kniha byla otevřena, což je kniha života: a mrtví byli souzeni z těch věcí, které byly napsány v knihách, podle skutků svých. A vydalo moře mrtvé, kteříž byli v něm, a smrt i peklo vydali ty mrtvé, které byly v nich: a byli souzeni každý podle skutků svých. 54 Ke spáse uţ podle smýšlení této doby nepostačovalo, ţe za ţivota byly vykonány skutky lásky, ale je nezbytné přijmout křesťanskou víru, jeţ se zde ukazuje na viditelných symbolech umučení. Viz.: James Hall, Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha 1991, s Viz.: Engelbert Kirschbaum, Lexikon der Christlichen Ikonographie. Allgemeine Ikonographie, S-Z, Freiburg im Breisgau 1994, s

19 Je zde zřetelná drapérie Kristova šatu, která kopíruje jeho tělo. Při pozornějším sledování si můţeme povšimnou také detailů jeho hlavy můţeme zde vidět detaily obličeje, vlnky vlasů a dokonce i vousů. Další postavy, které bývají často vyobrazovány při scéně posledního soudu, tedy Panna Marie a sv. Jan, můţeme vidět na postranních sloupcích portálu. Na levém sloupku, tedy po pravé ruce Krista, umístěná Panna Marie je natočena z pravého profilu, ruce má sepjaté k modlitbě. Drapérie jejího šatu je docela zřetelná, ale v porovnání s reliéfem sv. Jana neevokuje tolik postavu zahalenou rouchem, ale její tělo je spíše drapériovým schématem pohlceno. Šátek, který má přehozený přes hlavu dodává její figuře skutečnosti. Kolem hlavy je viditelná svatozář. Na druhém postraním sloupku vyobrazený sv. Jan je natočen ze svého levého profilu, ruce má taktéţ spjaty v modlitbu. Drapérie jeho šatu je poněkud reálnější neţ tomu je u Panny Marie u něj dává najevo Janův pohyb, protoţe zadní část jeho šatu jakoby vlála za ním. Skutečnost pohybu potvrzují i světcovy nohy, které nejsou, jak tomu bylo u Marie, obě u sebe, ale naopak ta levá, z našeho pohledu více vepředu, je mírně zdvihnutá za druhou nohou jakoby Jan právě dokončoval krok. Drapérie jeho suknice nám také nechává číst celé světcovo v koleni ohnuté lýtko, jenţ se pod suknicí rýsuje. U obou světců můţeme rozeznat nejen drapérii jejich šatu, ale také, jednotlivé detaily hlavy, jako například lehké vlnky vlasů v případě Jana. Pokud jde o identifikaci světce na levém sloupku, tak kromě zmíněné svatozáře nad jeho hlavou nenalezneme u něj ţádné bliţší atributy. Vlastní pole polokruhové archivolty jsou vyplněna reliéfy troubících andělů. Kaţdý z andělů na portálu je zobrazen v jiné pozici. Anděl na levé straně je vyobrazen zepředu, jeho tělo směřuje k divákovi. Nohy má mírné ohnuty v koulenou, coţ evokuje dojem toho, ţe letí. V levé ruce drţí trubku, kterou má přiloţenou k ústům. Z jejího druhého konce vylézá nad jeho postavou 19

20 páska s jiţ zmíněným nápisem. Pravou ruku má anděl ohnutou za sebou v dosti nepřirozené pozici. Drapérie jeho šatu je poměrně viditelná, ne však tolik jako tomu bylo u postavy sv. Jana. Můţeme zde však rozeznat pás kolem jeho boků, límec kolem krku, ale také to, ţe jeho šat má krátké rukávy. Nepatrné detaily vidíme také v jeho obličeji a na křídlech, jeţ jsou zřetelně vidět za andělovým tělem a zabírají poměrně velkou plochu archivolty. Anděl na pravé straně portálu působí poněkud plastičtěji neţ ten druhý. Je natočen ze svého levého profilu, směrem ke Kristu. Nohy má také ohnuté v letu, přičemţ ta levá, blíţe k divákovi, je výš neţ pravá. V rukou opět drţí trubku přiloţenou k ústům, ze které na druhém konci vychází nápisová páska. Drapérie jeho šatu je nepatrně zdařilejší neţ u prvního anděla, můţeme zde také rozeznat detaily jeho šatu, jako např. opasek nebo krátké vlající rukávy. Pera na křídlech, které vidíme v zákrytu za sebou, jsou v tomto případě poněkud reálnější stejně jako detaily obličeje a hlavy, na níţ zcela jasně vidíme kadeře andělových vlasů. 20

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel Nanebevzetí Panny Marie První písemná zmínka Doba vzniku Skutče není přesně známa, dle písemných pramenů však existovala již před vznikem hradu Rychmburk; roku 1289 ji postoupil král Václav II.

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Jindřichův Hradec od konce 16. do začátku 19. století

Jindřichův Hradec od konce 16. do začátku 19. století ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Jindřichův Hradec od konce 16. do začátku 19. století Vytvořila PhDr. Jana

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO

OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO Prezentaci zpracoval : Miroslav LUKÁŠ, starosta obce Plandry leden 2010 rozšířená verze z roku 2008 Krátce o kapli sv.jana Nepomuckého v Plandrech Kolem roku 1735

Více

Adéla Šmilauerová. Claus Sluter

Adéla Šmilauerová. Claus Sluter Adéla Šmilauerová Claus Sluter Sochař Claus Sluter se narodil kolem roku 1360 v Haarlemu, kde pravděpodobně získal i své sochařské vzdělání v rámci rodinné dílny. Jeho jméno je poprvé uvedeno roku 1379

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu V Brně dne 16. října 2008 Sp. zn.: 2528/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu Magistrátu města Pardubic a Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci stavby pozemní komunikace umístěné mimo jiné na pozemku

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 -

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 - Ú p i c e - město, které se rozkládá po obou březích řeky Úpy. Vznikla v 11. století na obchodní stezce v téže době jako Trutnov. Původně obec při vtoku potoka téhož jména do Úpy. Na ostrohu nad ní později

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

Zajímavosti v obci a okolí

Zajímavosti v obci a okolí Zajímavosti v obci a okolí Zámek Kolštejn Zámek se zbytky hradu - více najdete na stránkách www.icbranna.cz v historii obce. Zámek je v rekonstrukci a je možno po dohodě s kastelánem prohlídka hradu. Kastelán:

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Celkový pohled na současné umístění Bolestného růžence při kostele sv. Michala v Olomouci Socha Krista na Hoře Olivetské, socha Bolestného Krista,

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dokument o zániku kostela sv. Trojice v Aši Vytvořeno k 50. výročí požáru kostela, k události došlo 19.1.1960 Sestavil: Milan Vrbata, odborná pomoc:

Dokument o zániku kostela sv. Trojice v Aši Vytvořeno k 50. výročí požáru kostela, k události došlo 19.1.1960 Sestavil: Milan Vrbata, odborná pomoc: Dokument o zániku kostela sv. Trojice v Aši Vytvořeno k 50. výročí požáru kostela, k události došlo 19.1.1960 Sestavil: Milan Vrbata, odborná pomoc: Bohuslav Karban 1 U vyhořelého kostela Je 19. leden

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH

RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen 2012 VY_32_INOVACE_DVK22/14 Obrazová dokumentace, základní charakterizace CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY RENESANČNÍ ARCHITEKTURY Zdivo

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně 1605 mramor, pískovec, alabastr se zbytky polychromie Zámecká kaple (později kostel sv. Floriána) v Krásném Březně (Ústí

Více

I I r- ( Chórové lavice v kněž/ tl kostela sv. Petra a Pavla Na titulní straně: Celkový pohled na novofíšský kostel

I I r- ( Chórové lavice v kněž/ tl kostela sv. Petra a Pavla Na titulní straně: Celkový pohled na novofíšský kostel -.. \ I I I r- ( Chórové lavice v kněž/ tl kostela sv. Petra a Pavla Na titulní straně: Celkový pohled na novofíšský kostel NovA Ří~E Městečko rozložené kolem svažujícího se náměstí ohtéká na severovýchodě

Více

ŢIDLOCHOVICE PRŮVODCE SLUNEČNÝM MĚSTEM. Jana Koţdoňová Gymnázium Ţidlochovice

ŢIDLOCHOVICE PRŮVODCE SLUNEČNÝM MĚSTEM. Jana Koţdoňová Gymnázium Ţidlochovice ŢIDLOCHOVICE PRŮVODCE SLUNEČNÝM MĚSTEM Jana Koţdoňová Gymnázium Ţidlochovice Původ jména Ţidlochovice (německy Seelowitz) se snaţíme vysvětlit mnoha způsoby. Nejpravděpodobnější verze odvozuje toto pojmenování

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA ÚVOD KATEDRÁLA středověk je doba stavebního rozvoje staví se klasické hrady, kláštery, mosty a silnice hlavní dominantou stavební činnosti je budování kostelů důvodem je silný

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 ROZVOJOVÁ STRATEGIE OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 Historie Obce Kostomlaty pod Milešovkou Kostomlaty pod Milešovkou leží v neobyčejně malebné krajině západní

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Románský sloh architektonické články

Románský sloh architektonické články Románský sloh architektonické články Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

Domy doby laténské a římské

Domy doby laténské a římské Domy doby laténské a římské Od halštatského období se množí doklady sídlišť, na kterých se setkáváme obvykle s pozůstatky zahloubených a v mnohem méně případech také nadzemních domů. Základním stavebním

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1. 07/1. 4. 00/21.2712 Šablona: VY_32_INOVACE_1_09_Vv Ročník: 3., 4. a 5. Datum vytvoření: 11. 4. 2013 Datum ověření ve výuce: 24.

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota Věra VOŇKOVÁ 2013 Titulní strana: Zámek Červená Lhota Zadní strana: Detail z tzv. zpívající fontány, která se nachází před letohrádkem Belveder Strana 2 z 20 Obsah OBSAH 3 SOCHAŘSTVÍ 5 Obrázek 1: Socha

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Kostel sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové

Kostel sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové Kostel sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové HISTORIE Nejstarší písemná památka uvádí, že kostel sv. Petra a Pavla patřil na klášterním panství žďárského kláštera cisterciáků k nejstarším. Kostel měl mít

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

TŘI SLÁNSKÁ BAROKNÍ ZASTAVENÍ

TŘI SLÁNSKÁ BAROKNÍ ZASTAVENÍ TŘI SLÁNSKÁ BAROKNÍ ZASTAVENÍ Barokní památky stále pohledově dotvářejí naši českou krajinu a města, Slaný nevyjímaje. Barok na Slánsku a ve Slaném to však není jen monumentální architektura, ale i malba

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Kostel sv. Jakuba u Bochova

Kostel sv. Jakuba u Bochova Kostel sv. Jakuba u Bochova Nálezová zpráva z archeologického výzkumu Karlovy Vary KMKK, Muzeum Karlovy Vary 15. března 2008 Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer Lokalizace a historie kostela Kostel sv. Jakuba

Více

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 LEDEN Diptych vídeňský Pavlína Rejtharová Dřevěné destičky plátnem potažené, křídový podklad s vyrytou a černě vytaženou kresbou, tempera. Pravděpodobně cestovní oltářík. Levá strana představuje matku

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Vzpomínka na další společné podniky Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Díky pozvání NPÚ územního odborného pracoviště pro střední Čechy jsme měli příležitost zúčastnit se uzavření letošní

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Družstvo: Třída: Část A Gotika ve světě 1. Kdo nechal postavit první gotický kostel? a) opat kláštera v Saint Denis Suger b) zakladatel

Více

SE PŘEDSTAVUJE. Dlouholeté působení nakladatelství na knižním trhu je spojeno zejména s

SE PŘEDSTAVUJE. Dlouholeté působení nakladatelství na knižním trhu je spojeno zejména s SE PŘEDSTAVUJE Patří mezi nejstarší nakladatelské domy v České republice Založena bylo v roce 1954 jako sportovní a turistické nakladatelství Transformována na akciovou společnost v roce 1991 Dlouholeté

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1)

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) V blízkosti brány do zámeckého parku, nedaleko od bývalého pivovaru, se nalézá dům č.2 komplex bývalého zahradnictví. Fotografie z roku 1996. Dům č.2, stejně tak

Více

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY ARCHITEKTURA TYPICKÝ PRVEK = SLOUP DÓRSKÝ SLOUP MOHUTNÝ NEZDOBENÝ IÓNSKÝ SLOUP ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU KORINTSKÝ SLOUP ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY Štít (tympanon) kladí hlavice dřík MALÍŘSTVÍ

Více

www.sklovitraz-skuhravy.cz

www.sklovitraz-skuhravy.cz www.sklovitraz-skuhravy.cz příklady restaurátorských prácí RESTAUROVÁNÍ VITRAJÍ CHRÁMU SV. BARBORY v kutné hoře Pohled na velkou malovanou vitraj západního průčelí z roku 1903 od Františka Urbana Poslední

Více

K zásobování města Brna vodou z Kartouz

K zásobování města Brna vodou z Kartouz K zásobování města Brna vodou z Kartouz David Merta, Marek Peška, Antonín Zůbek K zásobování Brna vodou v období středověku a raného novověku se naposledy před více než desítkou let souhrnně vyjádřily

Více

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny V roce 1690 byla na popud majitele mnichovohradišťského panství, hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna, při severním okraji zámeckého parku započata

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO

OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO Prezentaci zpracoval : Miroslav LUKÁŠ, starosta obce Plandry listopad 2012 rozšířená verze z roku 2008 Krátce o kapli sv.jana Nepomuckého v Plandrech Kolem roku

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice BAROKO A ROKOKO Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_478 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Výroční zpráva. Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392

Výroční zpráva. Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2008 Bůh nám neodnímá břímě života, ale dává nám sílu, abychom je unesli. -

Více

POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE. PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska)

POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE. PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska) POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska) SOUČÁSTÍ FARNOSTI DOMASLAVICE -Fara v Domaslavicích jedna z nejstarších na Těšínsku,

Více

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století.

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století. Adršpach - obec horského rázu rozložená podél silnice má dvě části: Horní a Dolní. Od založení byli původními obyvateli vždy Němci. Jméno znamená vesnice kance. Kolem roku 1250 kraj kolem horního toku

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHŘSTVÍ 2 STUDIO SCULPTURE 2 LOUČENÍ PARTING BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více