Pomůcky ve výuce matematiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pomůcky ve výuce matematiky"

Transkript

1 Pomůcky ve výuce matematiky Využívání pomůcek ve školní výuce je spojeno s jedním ze základních principů vzdělávacího procesu, tedy s názorností. Názornost je vedle systematičnosti a přiměřenosti tendencí, která oproti aktivitě žáků prochází dějinami pedagogiky již od nepaměti. Již v antice se setkáme s vybízením scholastiků, aby kromě slovního výkladu problému bylo využito příkladů z praktického života. Z hlediska názornosti je bezesporu největším pedagogem Jan Amos Komenský. Ten si názornost vytkl jako vůbec nejdůležitější princip pedagogické praxe. Někdy lze místo věcí, když jich není, užít bez náhrady, totiž modelů nebo obrazů, pořízených za účely školskými. [Maňák 1990/1991]. Komenský přispěl i k zavedení názorné výuky počtů a zařazení tehdejší matematiky k základním předmětům obecné školy. Proto budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předváděno všem smyslům, kolika možno [Maňák 1990/1991]. Mnoho dalších filosofů, psychologů a pedagogů se zabývalo principem názornosti a i dnes je tento princip považován za stěžejní. Co je vlastně názornost? Cílem učení je propojit již zakotvené kognitivní představy žáků s nově poznávanou skutečností. Tu většinou není možno vidět online. Ale i ta skutečná realita je vlastně pomůckou pro vysvětlování jevů, dějících se v této realitě. Tedy i exkurze či vycházka je metodou názorné výuky. Častěji však dané téma neumíme zkoumat v jeho přirozeném prostředí. Společně s prof. Jůvou můžeme tedy členit předměty názorného vyučování z hlediska vztahu ke studovanému na: a) Vlastní předmět studovaný předmět (např. přírodnina, výtvor lidské činnosti) b) Vzorek část reálné skutečnosti (různé preparáty, apod.) c) Obraz (např. fotografie) předmětu či jevu dvourozměrný, co nejvěrnější převod reality do plošné pomůcky d) Schéma převod reality, všímající si a zdůrazňující jen základní vlastnosti reality e) Diagramy a výstupy matematického zpracování reality f) Simulace dějů jak reálných tak ve virtuálním prostředí 377

2 Pokud budeme probírat historické či geografické téma, vlastně se snažíme převést konkrétní realitu do představy žáka. Tady nám pomůžou fotografie míst, lidí, schémata prostorových vztahů (pohyb vojsk, komunikace, vzdálenosti míst). Vždy jde o obraz konkrétní skutečnosti. Obtížnějším úkolem je, když studované téma nemá konkrétní oporu, je abstraktní. Ve všech vědách máme potřebu kromě konkrétních jevů předávat i informace, jejichž objekt je abstraktní. Tak např. hrubý domácí produkt, politické spory, význam historických postav jsou již věci, které mají určitý stupeň abstrakce. Matematika je věda, jejíž objekt studia je výhradně abstraktní. Již na základní škole vyžaduje po žácích nejvyšší stupeň abstrakce, kterého jsou schopni. Tím je matematika krásná a obtížná. Tedy i způsob přiblížení a názornost probírané skutečnosti bude obtížný. Pokud ukážeme fotografii neznámé x, nikomu tím nepomůžeme. Pomůcky můžeme dělit podle různých kritérií. Jendo z nejjednodušších dělení je na pomůcky přímé a nepřímé. Pomůcky přímé v tomto případě umožňují splnit výchovný a vzdělávací cíl. Například skok přes kozu nelze bez kozy nacvičit. Nepřímé pomůcky pak pomáhají cíl splnit tak, že ilustrují zkoumaný problém (obrazy, fotografie), nebo pomáhají učiteli řídit učební proces (diaprojektor, ukazovátko). Podobně můžeme pomůcky dělit na pomůcky pro individuální práci či pro hromadnou práci ve třídě. Pomůcky totiž plní funkci informativní (jsou zdrojem informací), funkci formativní (vhodným uspořádáním rozvíjejí praktické i myšlenkové operace žáka) a funkci instrumentální (pomáhají žákovi k výkonu různých činností). Učební pomůcky většinou neplní všechny tyto funkce současně, ani postupně [Ondráček 1971]. Přehled materiálních didaktických prostředku podle J. Machala: 1. učební pomůcky 2. technické výukové prostředky 3. výukové prostory a jejich vybavení 4. vybavení učitele a žáka 378

3 Učební pomůcky 1. Originální předměty a reálné skutečnosti a) přírodniny v původním stavu (minerály, rostliny) upravené (vycpaniny, lihové preparáty) b) výtvory a výrobky v původním stavu (vzorky výrobků, přístroje, umělecká díla) c) jevy a děje fyzikální chemické biologické, aj. 2. Zobrazení a znázornění předmětů a skutečností a) modely statické funkční stavebnicové b) zobrazení prezentovaná přímo (školní obrazy, fotografie, mapy) prezentovaná pomocí didaktické techniky (statické, dynamické) originální předměty a reálné skutečnosti 3. Textové pomůcky a) učebnice klasické, programované b) pracovní materiály pracovní sešity, studijní návody, sbírky úloh, tabulky, atlasy c) doplňková a pomocná literatura časopisy, encyklopedie 4. Pořady a programy prezentované didaktickou technikou a) pořady diafonové, televizní, rozhlasové b) programy pro vyučovací stroje, výukové soustavy či počítače 5. Speciální pomůcky a) žákovské experimentální soustavy b) pomůcky pro tělesnou výchovu 379

4 Technické výukové prostředky 1. Auditivní technika magnetofony, gramofony, školní rozhlas, sluchátková souprava, přehrávače CD 2. Vizuální technika a) pro diaprojekci b) pro zpětnou projekci c) pro dynamickou projekci 3. Audiovizuální technika a) pro projekci diafonu b) filmové projektory c) magnetoskopy, videorekordéry d) videotechnika, televizní technika e) multimediální systémy na bázi počítačů 4. Technika řídící a hodnotící a) zpětnovazební systémy b) výukové počítačové systémy c) osobní počítače d) trenažéry 5. Organizační a reprografická technika a) fotolaboratoře b) kopírovací a rozmnožovací stroje c) rozhlasová studia a videostudia d) počítače, počítačové sítě e) databázové systémy (CD ROM disky) Výukové prostory a jejich vybavení učebny se standardním vybavením, tj. tabule (klasická, magnetická), nástěnky, skříň na knihy, atd. učebny se zařízením pro reprodukci audiovizuálních pomůcek odborné učebny počítačové učebny laboratoře dílny, školní pozemky tělocvičny, hudební a dramatické učebny 380

5 Vybavení učitele a žáka psací potřeby kreslicí a rýsovací potřeby kalkulátory, přenosné počítače notebooky učební úbor, pracovní oděv Matematika je disciplínou, která člověka provází celý život. Samozřejmě na různých úrovních. Ta vyšší úroveň předpokládá však hlubokou znalost a pochopení úrovně nižší. Proto je nejdůležitější vybudovat základní matematické představy - správně termín pochopit, ukotvit ho do kognitivní struktury a umět ho využít v aplikacích. Tedy nejdůležitější období pro rozvoj matematických představ je předškolní a mladší školní věk dítěte. Matematika již v této fázi abstrahuje, proto je nutné doplnit intuitivní matematický problém představou, nebo příkladem či spojením s praxí. Matematické představy lze rozdělit na tyto skupiny: Představa o velikosti (malé, velké, menší, větší) Představa o rozměrech (delší, kratší, úzký, široký) Představa o množství (hodně, málo, nic, všichni, aspoň jeden, žádný, každý) Představa o číselných řadách (od 1 do 10) Představa o tvarech (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník) Představa o řadových číslovkách (první, druhý,., poslední) Představa o poloze (nad, pod, na, za, před, uvnitř, venku, dole, nahoře, v, mezi, vpravo, vlevo) Pro rozvoj těchto představ lze využít: Přímé pomůcky či obrázky přírodních objektů (kytičky, zvířátka, děti, hračky ) Přímé pomůcky či obrázky dortů, tabulkových čokolád pro dělení celku Pravítka, úhloměry, modely úseček, modely úhlů Modely rovinných útvarů Modely těles Pomůcky při výuce osové a středové souměrnosti (zrcátko, symetrické objekty) Pro délku kružnice etikety z PET lahví Hlavolamy pro rozvoj logického myšlení Pracovní listy Tabulky údajů Karty s násobky, děliteli Statické údaje, diagramy Jízdní řády, apod. 381

6 Interaktivní tabule Příchod Interaktivní tabule je revoluční změnou ve využívání pomůcek. I když výpočetní techniku používáme poměrně dlouho, interaktivní tabule vnáší do hodin dynamičnost, aktivitu, inovaci a lepší názornost. Využití interaktivní tabule dovoluje učiteli připravit si hodinu předem, ale umožňuje i aktuálně reagovat na vývoj vyučovací jednotky. Hodiny s interaktivní tabulí pomáhají žákovi svou názorností, žák se může stále orientovat v samotné činnosti, ale i ve struktuře daného tématu. Jde vlastně o spojení levohemisférového a pravohemisférového učení, kdy učitel verbálně předává informace, paralelně přitom může žák danou problematiku vnímat vizuálně. Učitel i žáci jsou online spojeni se světem internetu, tedy je možno další informace, obrázky, animace, hry či jiné aplikace ihned doplnit. Žáci rychle a rádi akceptují způsob výuky pomocí interaktivní tabule. Pro generaci školních žáků je to přirozenější svět, než například reálné počítání v přírodě. Počítání elektronických fiktivních oveček je pro žáky reálné, oproti tomu počítání oveček reálných je pro současné děti naprostou fikcí. Interaktivní tabule je jistě pomůckou budoucnosti, přispívá k názornému učení, i když pomocí virtuální reality. 382

7 Projekt Výuka matematiky pomocí aplikací z reálného života aneb Matematika není věda pamatuje i na oblast výukových pomůcek. V rámci tohoto projektu byla pořízena celá řada pomůcek a to buď přímým nákupem, nebo zadáním specifikace na zhotovení dané pomůcky. Nakoupeny byly následující pomůcky: Tělesa s pohyblivými výškami - obsahuje čtyřboký hranol, trojboký hranol, šestiboký hranol, krychli, čtyřboký jehlan, trojboký jehlan, šestiboký jehlan, válec, kužel a kouli. Tyto pomůcky se využívají zejména pro představu prostorových útvarů a prostorových vztahů na 1. stupni a k výuce základů stereometrie na stupni druhém. Tělesa a pláště - 16-ti dílná sada rozkládacích modelů z barevného plastu pro výuku pláště, povrchu a objemu těles. Magnetické tagram tvary - plošné útvary s magnetickou fixací. Sada je určena pro výuku základů planimetrie, kterou je možno použít i pro budování prvostupňových představ tvarů formou hry. Geometrická mini tělesa - 17-ti dílná sada geometrických těles z 2 mm plexiskla, a odnímatelné podstavy těles z červeného plastu. Tělesa lze plnit tekutinami nebo sypkým materiálem. Je možno využít na obou stupních ve výuce matematiky, ale lze je využít i pro výuku fyziky. Rovinná geometrie velká sada velkých a barevných magnetických tvarů pro výuku a demonstraci rovinné geometrie. Použití pro jakoukoliv magnetickou tabuli. Model krychlového metru skládací model pro rychlé sestavení, skládá se z 12 plastových tyčí a 8 rohových spojek. Kromě matematiky rozvíjí pomůcka prostorové vnímání, motoriku a zručnost. Obří plnící tělesa 10-ti dílná sada geometrických těles z průhledného nerozbitného plastu. Tělesa lze plnit vodou, pískem, apod. Sada obsahuje: kvádr, čtyřboký hranol, osmiboký hranol, válec, pravidelný čtyřboký jehlan, čtyřboký jehlan, osmiboký jehlan, kužel a 2 polokoule Keramická tabule triptych na pylonech 400x120. Jedná se de facto o klasickou tabuli v moderním provedení. 383

8 Drobné pomůcky Pro rýsování a znázorňování - kružítko, kružidlo kovové, pravítko, čtvrtky, nůžky - dle možností jsou některé pomůcky i v provedení pro leváky Pro měření - krejčovský metr, krejčovský metr svinovací, nástěnný dětský metr, měřící pásmo - osobní váha - stopky, hodiny, výukové papírové hodiny Demonstrační pomůcky - provázek, šňůra na prádlo, provázek lněný, dětská modelína, nálevka, balónky, nafukovací míčky, terč, textilní vlákno, samolepky, magnety Na základě přesné specifikace byly zhotoveny následující pomůcky: Police dělená na výsuvné destičky - možnost zásuvu vertikálních a střední horizontální police. Využívá se pro ukázky procent a zlomků, obecně pro dělení celku na části. Matematické pexeso. Jedná se o matematické příklady a obrázky na principu klasického pexesa. V jednotlivých kartách v praktické části této publikace je vždy věnována pozornost pomůckám vhodným pro řešení daného matematického problému. 384

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Miroslav V. Hospodářský JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát a její aplikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 a její aplikace 2 4 PLACE

Více

SROVNÁNÍ METOD A FOREM PRÁCE V HODINÁCH MATEMATIKY NA MÁLOTŘÍDNÍCH ŠKOLÁCH A BĚŽNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE

SROVNÁNÍ METOD A FOREM PRÁCE V HODINÁCH MATEMATIKY NA MÁLOTŘÍDNÍCH ŠKOLÁCH A BĚŽNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Diplomová práce SROVNÁNÍ METOD A FOREM PRÁCE V HODINÁCH MATEMATIKY NA MÁLOTŘÍDNÍCH ŠKOLÁCH A BĚŽNÉ ZÁKLADNÍ

Více

Materiální didaktické prostředky

Materiální didaktické prostředky Materiální didaktické prostředky doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

univerzita palackého v olomouci

univerzita palackého v olomouci univerzita palackého v olomouci pedagogická fakulta, katedra matematiky Výukový software a jeho využití v hodinách matematiky na 2. stupni základních škol DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Bc. Josef CHMELAŘ Vedoucí

Více

e r er er e r ë r ee r e r ë r r!" e Vzdělávací oblast je v 1. 4. ročníku realizována prostřednictvím vzdělávacího předmětu Matematika. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO GYMNÁZIA, S. R. O., ŘÍČANY Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů TEORIE A PRAXE TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Oldřich Lepil Olomouc 2010 Tento projekt je

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra matematiky. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra matematiky. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky Diplomová práce Výuka stereometrie s využitím softwaru Elica DALEST Autor práce: Roman Krčmář Vedoucí práce: Mgr. Roman

Více

Matematicko-fyzika lní gramotnost

Matematicko-fyzika lní gramotnost 1 Matematicko-fyzika lní gramotnost Metodika pro inovovanou výuku v přírodovědných předmětech Mgr. Lucie Písařová, Jana Hanáková 2 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Proces výuky... 4 Cíle výuky... 5 Obsah výuky

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro

Více

Poděkování. V Liberci dne:

Poděkování. V Liberci dne: Poděkování Tímto děkuji vedoucímu mé diplomové práce, panu doc. PaedDr. Jaroslavu Pernému, Ph.D., za cenné rady a odborná stanoviska při tvorbě diplomové práce. Dále děkuji vedení Základní školy Liberec,

Více

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU ZA POZNÁNÍM září 2010 verze 1.1 1. Identifikační údaje: PŘÍLOHA I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena

Více

Prohlášení. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně na základě literatury uvedené v seznamu.

Prohlášení. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně na základě literatury uvedené v seznamu. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT DIPLOMOVÁ PRÁCE GEOMETRIE HROU NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Vypracovala: Uhlířová Radka, učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Více

Diplomová práce Výuka geometrie na 1. stupni ZŠ aneb Paní učitelko, mě to baví

Diplomová práce Výuka geometrie na 1. stupni ZŠ aneb Paní učitelko, mě to baví Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT Diplomová práce Výuka geometrie na 1. stupni ZŠ aneb Paní učitelko, mě to baví Vypracovala: Jaroslava Šťastná, Učitelství

Více

STUDIJNÍ MATERIÁLY VYUŽITÍ CAD TECHNOLOGIÍ PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ

STUDIJNÍ MATERIÁLY VYUŽITÍ CAD TECHNOLOGIÍ PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e-learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 STUDIJNÍ MATERIÁLY VYUŽITÍ CAD

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3. obdobích základního vzdělávání v oboru Matematika.

Více

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) Verze 1 z 29. 03. 0007 Platnost od 1.9. 2007 Obsah 1. Identifikační

Více

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Učební osnovy Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena

Více

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Bakalářská práce Soutěžní práce SVOČ 2008 Autor: Studijní

Více

Didaktické prostředky a pomůcky

Didaktické prostředky a pomůcky Didaktické prostředky a pomůcky Definice Předměty a jevy sloužící k dosažení vytyčených cílů. Prostředky v širokém smyslu zahrnují vše, co vede ke splnění výchovně vzdělávacích cílů. Zajišťují, podmiňují

Více

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 8. ročník: Žáci mají 2 hodiny volitelných předmětů. Každý předmět je zastoupen jednou hodinou týdně. Jsou vytvořeny dvě skupiny

Více

SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY

SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY Název projektu: Modely inkluzivní praxe v ZŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/14.0125 SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ OBČANA V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU PODPORA MONTESSORI PEDAGOGIKY NA ZŠ PASTVINY

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ OBČANA V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU PODPORA MONTESSORI PEDAGOGIKY NA ZŠ PASTVINY Projekt EVVO ÚVOD K POJETÍ MODULU ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ OBČANA V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU PODPORA MONTESSORI PEDAGOGIKY NA ZŠ PASTVINY Kolegyně, kolegové, na následujících stránkách máte

Více

Manipulativní činnosti a modelování rozvíjející matematickou gramotnost

Manipulativní činnosti a modelování rozvíjející matematickou gramotnost Manipulativní činnosti a modelování rozvíjející matematickou gramotnost Autoři: Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., předseda Společnosti učitelů matematiky. Dlouhodobě se věnuje problematice výchovy učitelů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Sokolovská 45, 741 11 Nový Jičín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá OBSAH IDENTIFIKAČNÍ

Více

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika.

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika. ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika. 1. stupeň A) Charakteristika výuky Matematické

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Matematika je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více