LZE MATEMATIKU UČIT MODERNĚ, ZAJÍMAVĚ A DISTANČNĚ?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LZE MATEMATIKU UČIT MODERNĚ, ZAJÍMAVĚ A DISTANČNĚ?"

Transkript

1 LZE MATEMATIKU UČIT MODERNĚ, ZAJÍMAVĚ A DISTANČNĚ? VÁCLAV FRIEDRICH Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt: České školství prožívá období, ve kterém ustupuje výuka matematiky a dalších souvisejících kvantitativních disciplín do pozadí. Abychom zastavili tlaky na snižování hodinových dotací a obsahové úrovně předmětů založených na matematice, je třeba změnit metody výuky těchto disciplín. To se týká i distanční a kombinované formy výuky těchto předmětů. Mají pravdu ti, kteří tvrdí, že tyto předměty nelze distančně učit? Následující příspěvek popisuje současnou a budoucí situaci ve výuce těchto předmětů na Ekonomické fakultě VŠB Technické univerzity Ostrava. Klíčová slova: matematika, distanční studium, kombinované studium, elearning, Moodle, počítačové programy, open source Abstract: The Czech education system is found in the period characterized by fading education of mathematics and other related quantitative disciplines into the background. To stop the trend of reducing number of hours and simplifying content of subjects based on mathematics it is necessary to change methods of teaching these disciplines. It is also related to distance and blended learning of these subjects. Is it right that these subjects cannot be learned in distance form? This paper describes both the present situation and future idea of mathematics and statistics education at the Faculty of Economics of Technical University Ostrava. Key words: mathematics, distance learning, blended learning, elearning, Moddle, computer programmes, open source Na našich školách je mnoho žáků vyučováno, aniž by se skutečně učili. Předepsané učivo se probere, většina žáků většinu probrané látky brzy zapomene, a dalo by myslím velkou práci prokázat, že se matematika výrazněji podílí na rozvíjení myšlení většiny žáků." RNDr. Oldřich Botlík, předseda reformní skupiny IDEA [1] 1. VÝUKA MATEMATIKY NA ROZCESTÍ V posledních letech se často hovoří o humanizaci českého školství. Zatímco někdo vidí pod tímto pojmem stále pouze proklamovanou reformu školství v duchu Deklarace o základních lidských právech a svobodách ve výchově a vzdělávání v Evropě (Helsinki, 1991), jiní se domnívají, že humanizace znamená ústup výuky matematiky a exaktních disciplín ve prospěch většího rozšíření humanitních

2 předmětů. Bohužel toto falešné pojetí v naší zemi převládá a promítá se do učebních plánů všech stupňů škol od základních až po vysoké. 1.1 Krize výuky matematiky v českého školství Počátky krize matematiky v českém školství lze vypozorovat již před listopadem Výrazně k tomu přispěla nevydařená tzv. množinová" reforma školství v 70. letech minulého století. Při jejím zavádění se hrubě podcenila příprava učitelů na nové metody a formy výuky a výsledkem bylo, že nová koncepce vyvolala odpor v řadách učitelů i rodičů a po několika letech byla opuštěna a nahrazena původními tradičními metodami i obsahem výuky. Neúspěch nové reformy se obvykle sváděl na nové prvky ve výuce matematiky, a tak není divu, že právě v té době se začaly objevovat první pochyby o nutnosti výuky matematiky ve stávajícím rozsahu a první požadavky na redukci výuky matematiky, tj. zjednodušení obsahu a snížení hodinových dotací. Prvním závažným zásahem do postavení matematiky bylo zrušení povinné maturity z matematiky, čímž se de facto matematika změnila z hlavního předmětu na předmět pouze profilový. Společenské změny po listopadu 1989 s sebou logicky přinesly i potřebu změn v českém školství. Nejvíce deformované předměty, dějepis a společenské vědy (občanská výchova), prošly zásadními obsahovými změnami. Došlo také k posílení významu společenskovědních předmětů zejména ve středním školství spojeného se zvýšením hodinových dotací těchto předmětů. Bohužel tento nárůst byl veden právě na úkor matematiky a některých dalších přírodovědných předmětů. Velkým omylem té doby také bylo rozšířené tvrzení, že výuka matematiky nevyžaduje žádné změny obsahové ani metodické. V té době také došlo ke sporu mezi konzervativním jádrem Jednoty českých matematiků a fyziků, které odmítalo prakticky veškeré reformy, a mezi reformními matematiky, kteří navrhovali provést revizi osnov matematiky, redukci závazného učiva a naopak posílení důrazu na rozvoj schopností, dovedností a postojů každého žáka. Reformisté varovali, že pokud k takové změně ve výuce matematiky nedojde, poroste odpor žáků a studentů k tomuto předmětu a budou sílit tlaky na další snižování dotace matematiky, a tím i jejího významu jako vyučovacího předmětu [2].

3 Následující období ukázalo, že toto varování reformistů bylo oprávněné. Poslední změny v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnaziální vzdělávání [3] vyhrazují pro matematiku ve čtyřletém (vyšším) gymnáziu povinnou úhrnnou dotaci 10 vyučovacích hodin (tj. v průměru 2,5 hodiny týdně) s tím, že v maturitním 4. ročníku (oktávě) se matematika vůbec vyučovat nemusí. Ve srovnání s rozsahem výuky v 80. létech minulého století jde o pokles dotace výuky matematiky o více než 40 %. Je sice pravda, že počet hodin přidělovaných předmětům v pravomoci školy dává možnost zvýšit tyto matematiky na úroveň, kterou si matematika zaslouží, nicméně k tomuto kroku se zřejmě školy uchylovat příliš nebudou. Aby se matematika vrátila zpátky na pozice, které jí oprávněně patří, je třeba změnit pohled na tuto disciplínu i na způsob výuky tohoto předmětu, aby neplatila nelichotivá, ale výstižná slova publicisty Jakuba Malinovského [4]: Jestli nám zastánci matematiky z řad středoškolských profesorů tvrdí, že je to naprosto báječný předmět, který prostupuje všemi oblastmi lidské činnosti a je o logickém uvažování a chápání vztahů a nikoliv o biflování nepotřebných vzorců, tak se opravdu divím tomu, že o této samozřejmosti nejsou schopni přesvědčit tak velkou řadu stávajících studentů." Proti rozšiřování výuky matematiky a znovuzavedení povinné maturity z tohoto předmětu se v současné době staví nejen většina studentů, ale také samotné Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a to i ústy své ministryně JUDr. Petry Buzkové. Podle ní nebude většina studentů údajně matematiku při svém dalším studiu potřebovat, a tak není důvod, proč se budoucí lékaři, právníci, učitelé, filozofové a mnozí další museli k maturitě připravovat z předmětu, ke kterému nemají žádný vztah [5]. 1.2 Krize matematiky není pouze českou záležitostí Bylo by nesprávné domnívat se, že krize výuky matematiky je výhradním problémem českého školství. Podobným problémům čelí školství i v dalších zemích, včetně USA.

4 Ve Spojených státech se reformy matematiky ujala Národní rada učitelů matematiky (National Council of Teachers of Mathematics, NCTM). v roce 1989 připravila tato profesní zájmová organizace návrh standardů matematického vzdělávání, který byl v roce 2000 po deseti letech ověřování a diskusí novelizován a zveřejněn pod názvem "Principles and Standards of School Mathematics" [6]. Podle standardů NCTM má výuka matematiky vést k získání kvantitativní gramotnosti (quantitative literacy). Tento pojem se nekryje s klasickým školským" zvládnutím základů matematiky, ale představuje umění využívat matematiku k řešení každodenních problémů. Studenti mají rozvíjet správné matematické návyky uvažování, naučit se diskutovat o matematice, odvozovat, testovat a vytvářet matematická zdůvodnění a hledat spojení mezi matematikou a problémy reálného světa [7]. Reforma Národní rady se sice týká výuky matematiky v USA, ale ovlivňuje didaktické reformní hnutí v matematice na celém světě. k myšlenkách této reformy se například přihlásilo školství v Kanadě, Velké Británii, Irsku a Austrálii, má své stoupence i mezi matematiky v České republice (bohužel ne oficiální podporu ministerstva). Standardy NCTM jsou proto důležitým dokumentem současné diskuse v oblasti didaktiky matematiky a představují důležitý ukazatel pro výuku matematiky ve třetím tisíciletí. Americké standardy jsou zajímavé i tím, že nevznikly na objednávku na základě ministerského příkazu, ale vytvořily se spontánně zezdola" a postupně získaly podporu na školách všech stupňů. 1.3 Dopad současné situace na vysoké školství Oslabení výuky matematiky na základních a středních školách má svůj dopad i na vysoké školství, zejména technické. Učitelé z těchto škol si stěžují nejen na špatnou přípravu studentů v oblasti matematiky, ale i na jejich logické myšlení, schopnost abstrakce a exaktního vyjadřování. Proto se z těchto míst stále častěji ozývají hlasy žádající návrat matematiky mezi maturitní předměty, a to alespoň na gymnáziích. Diskuse o roli matematiky v českém školství je tak stále otevřena. Hledáme odpověď na otázku, proč se předmět, který akceptovalo jako součást všeobecného vzdělání

5 a bez větších problémů zvládalo několik generací našich předků, stal pro nemalou část veřejnosti neoblíbeným. Podle některých názorů, které sdílí i autor tohoto příspěvku, je hlavním problémem způsob vyučování, a to již na úrovni základních škol, kde se vytváří vztah k matematice. v té době totiž často dochází k tomu, že žáci začnou vnímat matematiku jako suchopárné, nezáživné a nepotřebné biflování vzorců, důsledkem čehož je nechuť k přemýšlení a často i doživotní odpor k matematice, se kterým se později potýkáme u studentů na vysoké škole. Chceme-li proto, aby na vysoké školy chodili studenti s pozitivnějším vztahem k matematice, měli by i vysokoškolští učitelé vstoupit do diskuse o výuce matematiky na nižších stupních. Začít reformovat teprve myšlení vysokoškoláků tedy potlačit jejich dlouholetý odpor k matematice a nahradit jej vztahem pozitivním je již velmi obtížné, ne-li nemožné. V této souvislosti jsou zajímavé i poznatky některých zahraničních pedagogů, kteří působili na českých vysokých školách. Například americký politolog Saxonberg, který hostoval v letech na Karlově univerzitě, uvádí, že čeští studenti mají velmi malou zkušenost s kritickým a analytickým myšlením, neumějí logicky uvažovat a jasně formulovat své argumenty. Většina kurzů, které ve škole absolvují, je založena na pasivním poslouchání přednášek a memorování faktů, jejichž znalost má být potom předvedena u zkoušky [8]. Nelze pochopitelně tvrdit, že reforma obsahu a metodiky výuky matematiky bude mít okamžitý pozitivní vliv na kritické a analytické myšlení studentů. Na druhé straně je však neoddiskutovatelnou skutečností, že další odklon od exaktního myšlení a potlačování výuky matematiky situaci v našem školství nezlepší, ale může ji naopak ještě zhoršit. 2. EKONOMICKÉ VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA MATEMATIKY Ekonomické školství v České republice zasáhla humanizace obdobně jako další vědní disciplíny. Ekonomie má mezi ostatními vědami poněkud výjimečné postavení,

6 neboť vždy stála na rozhraní mezi vědami nominalistickými (tedy spíše humanitními) a essencialistickými (přírodovědnými a technickými). Moderní ekonomie řeší stále nové problémy a úkoly, které s sebou přináší transformace celosvětové ekonomiky. Od dnešního manažera se proto předpokládá, že bude kromě poznatků z obecné a podnikové ekonomie, marketingu a managementu znát také vybrané exaktní matematické a matematickostatistické metody a bude je umět aplikovat na konkrétní problémy ekonomické praxe. Tato skutečnost je zřejmě jedním z hlavních důvodů, proč v USA a západoevropských státech má stále větší počet studentů zájem o studia exaktních metod orientovaných na aplikace v ekonomické oblasti [9]. V České republice se tyto zahraniční trendy příliš neprojevují a v průměru lze sledovat spíše klesající zájem o exaktní disciplíny. Většina ekonomických škol v České republice dokonce začala postupně snižovat hodinové dotace kurzů matematiky, statistiky a dalších exaktních disciplín nebo tyto předměty přeřazovat z kategorie povinných mezi volitelné. Pokud bychom analyzovali příčiny tohoto poklesu zájmu o matematiku a ostatní exaktní předměty, mohli bychom vytipovat tyto tři významné faktory: nezájem studentů o výuku matematiky, statistiky a dalších exaktních předmětů studenti vnímají tyto předměty jako neužitečné a pro ekonomickou praxi zbytečné, pro mnohé studenty jsou navíc příliš náročné a povinnost je absolvovat jim komplikuje celé vysokoškolské studium; nezájem pedagogů z odborných kateder o výuku exaktních disciplín zejména praktici ze staré školy exaktní metody sami nepoužívají a zastávají názor, že jde o módní záležitost a že i bez těchto metod lze dělat kvalitní ekonomii; obdobný postoj mají i pedagogové, kteří o významu exaktních metod nepochybují, ale v omezení rozsahu matematiky a exaktních předmětů vidí více prostoru pro své vlastní předměty; konkurence mezi školami vede ke snižování nároků na studium studenti si často vybírají vysokou školu nikoliv podle toho, co se naučí, ale jak náročné je studium, přičemž dávají přednost školám, kde lze získat vysokoškolský diplom s vynaložením minimálního úsilí.

7 2.1 Výuka matematiky na ekonomické fakultě VŠB TU Ostrava Na Ekonomické fakultě VŠB Technické univerzity Ostrava (VŠB TUO) došlo k významné změně studijních programů ve školním roce 2004/5 v souvislosti s přechodem na systém studia v duchu Boloňské deklarace. Tato změna se dotkla i výuky matematiky a dalších exaktních předmětů, vyučovaných katedrou matematických metod v ekonomice. Například v bakalářském studiu se z původně dvousemestrálního kurzu Pravděpodobnost a statistika o rozsahu 2+2 stala pouze jednosemestrální Statistika a o stejném rozsahu. Přestože podobná redukce výuky byla navrhována i pro matematiku, podařilo se nakonec udržet dvousemestrální kurz matematiky v 1. ročníku studia, i když za cenu redukce hodinové dotace z 2+3 na 1+2 v obou semestrech. Přesto patří Matematika (a také Statistika) k předmětům, které studenti často uvádějí jako příčinu svých studijních neúspěchů, včetně opakování ročníku, přerušení nebo předčasného ukončení studia. Ve školním roce 2004/5 byla na Ekonomické fakultě VŠB TUO provedena statistická analýza postojů studentů 1. a 2. ročníku a jejich vztahu k matematice. Analýzy se zúčastnilo 502 studentů, z toho 167 chlapců (33 %) a 335 dívek (67 %). Ukázalo se, že mezi studenti Ekonomické fakulty převažují absolventi obchodních akademií (46 %), následují gymnazisté (30 %) a absolventi jiných odborných škol (19 %). Zbytek (5 %) tvoří absolventi učebních oborů s maturitou, vyšších odborných škol nebo jiné vysoké školy. Přestože v době průzkumu měli mít již všichni dotazovaní studenti složenou zkoušku z matematiky, ještě 43 % studentů se přiznalo, že tento předmět splněný nemá. V názorech na užitečnost matematiky je zastoupení příznivců a odpůrců matematiky vyrovnané. Toto rozdělení se však změní ve chvíli, kdy ji rozdělíme na gymnazisty a studenty z ostatních škol. Absolventi gymnázií převážně hodnotí matematiku jako předmět důležitý nebo přínosný, studenti z ostatních středních škol naopak zastávají většinový názor, že by se bez matematiky obešli. Vyjdeme-li z předpokladu, že gymnázia mají nejvíce vyučovacích hodin matematiky ze všech typů středních škol,

8 zdá se, že rozsah matematické výuky na střední škole ovlivňuje vztah studentů k tomuto předmětu. 2.2 Hledání nových cest ve výuce matematiky Za největší problémy výuky matematiky (a dalších exaktních předmětů) na ekonomické fakultě VŠB TUO lze považovat: jak provést obsahovou reformu matematiky tak, aby minimalizovala rozpor mezi matematickými znalostmi absolventů středních škol a jejich očekávanými znalostmi po příchodu na vysokou školu; jak přiblížit výuku matematiky studentům, kteří dosud nebyli (nebo byli jen málo) vedeni k logickému a kritickému myšlení a jsou zvyklí učit se matematiku "biflováním" bez skutečného pochopení probírané problematiky; jak propojit výuku matematiky s ostatními předměty, jak přirozeně a nenásilně přivést do matematiky ekonomické aplikace a naopak nabídnout probírané matematické metody ostatním předmětům, včetně odborných ekonomických. Je zřejmé, že ke zkvalitnění výuky matematiky by přispělo zvýšení její hodinové dotace, to však není možné, neboť jakýkoliv nárůst výuky jednoho předmětu by vyvolal potřebu snížit hodinovou dotaci předmětu jiného. Na katedře matematických metod v ekonomice Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava s přispěním Institutu inovace vzdělávání dochází k modernizaci výuky matematiky a dalších souvisejících disciplín s využitím nástrojů elektronické podpory vzdělávání a specializovaných matematických počítačových programů. Při těchto krocích jsou využívány zkušenosti kolegů z dalších vysokých škol, například z katedry matematiky Strojní fakulty Ekonomické univerzity v Bratislavě nebo z univerzity v Zaragoze (Španělsko). 3. VÝUKA MATEMATIKY A ELEARNING Jednou z možností, jak přiblížit matematiku studentovi Ekonomické fakulty a přispět tak k humanizaci výuky matematiky", je využít potenciálu výpočetní techniky

9 a internetu. Studium s pomocí počítačových technologií je pro studenta atraktivnější nežli klasické metody výuky, navíc s sebou přináší i další pozitiva. Na Ekonomické fakultě VŠB TU Ostrava je realizován dlouhodobý projekt nazvaný Elektronická podpora vzdělávání. Cílem této akce je připravit učitele různých předmětů pro přípravu kurzů a výuku s využitím výpočetní techniky a metod elearningu a blended learningu v prezenční, kombinované i distanční formě studia. Největší zapojení do tohoto projektu mají členové katedry matematických metod v ekonomice, kteří již v minulých letech připravili elektronické studijní opory pro několik předmětů a nyní je pilotně ověřují nebo připravují k nasazení do výuky. Pod pojmem elearning si však nesmíme představovat pouze elektronické studijní materiály umístěné na internetu, podstatou elearningu jsou především formy práce s těmito materiály. Jedním z předpokladů správného fungování elearningového kurzu je proto i vzájemná komunikace mezi účastníky kursu, kterými jsou nejen studenti, ale také pedagogové. Takže vzniká jakési virtuální diskusní centrum, ve kterém si účastníci kurzu sdělují své zkušenosti a problémy [10]. 3.1 Elektronická podpora vzdělávání při výuce matematiky K výuce matematiky a dalších exaktních předmětů s elektronickou podporou se mnozí kolegové, a to nejen z naší školy, stavěli skepticky. Podle jejich názoru je pro výuku matematiky nutný face to face kontakt studenta s učitelem, který nelze nahradit žádnou elektronickou učební pomůckou. Je pravda, že příprava kurzů matematiky s využitím elearningu, resp. blended learningu, vyžadovala často náročnější přístup než některé klasické výkladové předměty, ale ukázalo se, že právě moderní elektronické nástroje umožňují výuku matematiky zpestřit a více ji přiblížit studentům nežli suchopárná tištěná skripta. Diskuse na téma, zda je elearning, resp. blended learning vhodný pro výuku matematiky a dalších exaktních předmětů, proto stále častěji dávají za pravdu těm, kteří elektronickou podporu vzdělávání v těchto předmětech vítají. Ukazuje se, že nové technologie pomáhají lépe přiblížit tyto disciplíny studentům, a to z těchto důvodů:

10 individuální tempo výuky díky elektronickým podporám může student individualizovat tempo studia i rozsah látky, což umožňuje po určité době srovnat znalosti studentů s původně různými startovacími podmínkami (z různých typů škol); průběžná kontrola studia vhodně zvolené autotesty umožňují, aby si student sám ověřil, do jaké míry probíranou látku pochopil, při těchto testech navíc není stresován prostředím, přítomností pedagoga ani hrozbou sankcí v případě neúspěchu; možnost konzultací součástí elektronické podpory vzdělávání bývá propracovaný systém pro komunikaci studentů mezi sebou a s pedagogem (nástěnky, diskusní kluby, anonymní pošta, hlasování ), pomocí tohoto systému může student řešit své studijní problémy nebo konfrontovat své znalosti s ostatními kolegy; atraktivnost studia již samotné studium s využitím počítačů má nádech atraktivnosti, navíc oproti papírovým skriptům, resp. tabuli přináší další možnosti, jako jsou multimediální záznamy (videa), animace, simulace apod. Pilotní běhy některých předmětů prokázaly, že studenti, kteří studují s elektronickými podporami, mají o studium větší zájem než studenti, kteří studují klasicky. Neinklinují tolik k mechanickému memorování látky ( biflování") a raději se snaží probíranou látku pochopit. Lépe také překonávají ostych a obavy, které studium matematiky provázejí, a není výjimkou, když se počáteční nedůvěra změní nakonec v pozitivní vztah k danému předmětu. 3.2 Vzdělávací prostředí Moodle a výuka matematiky Na Ekonomické fakultě VŠB TU Ostrava byl před dvěma roky zahájen provoz serveru se vzdělávacím prostředím Moodle. Tento open source elearningový systém se ukázal v konkurenci obdobných programů jako velmi vhodný pro podporu vysokoškolské výuky a v současné době je v tomto prostředí registrováno uživatelů ve více než 160 kurzech určených pro prezenční i kombinovanou formu studia a kurzy celoživotního vzdělávání.

11 V případě systému Moodle se jedná se o neustále se vyvíjející projekt, navržený na základě sociálně konstruktivistického přístupu k vzdělávání. Moodle je poskytován zdarma jako Open Source software, na jehož vývoji se různým způsobem podílí čím dál víc lidí z celého světa. Tato komunita odborníků z řad programátorů, techniků i pedagogů umožňuje udržovat Moodle na vysoké profesionální úrovni (což u programů třídy open source nebývá zvykem) a neustále jej vyvíjet v duchu nejmodernějších trendů v oblasti pedagogiky a elearningu [11]. Jako jedni z prvních, kteří výhody nového vzdělávacího prostředí využili, byli právě učitelé matematiky a příbuzných exaktních předmětů. Přesto se k nové formě výuky matematiky prostřednictvím elektronických vzdělávacích opor někteří kolegové, a to nejen z naší školy, staví skepticky. Podle jejich názoru je pro výuku matematiky nutný face to face kontakt studenta s učitelem, který nelze nahradit žádnou elektronickou učební pomůckou. Je pravda, že příprava kurzů matematiky s využitím elearningu, resp. blended learningu, vyžadovala často náročnější přístup než některé klasické výkladové předměty, ale ukázalo se, že právě moderní elektronické nástroje umožňují výuku matematiky zpestřit a více ji přiblížit studentům nežli klasická tištěná skripta. Jsou to právě učební materiály, které díky novému pojetí výuky zaznamenaly největší proměnu. Zatímco ještě nedávno byly učebnice matematiky především suchopárným výčtem definic, vět a důkazů, dnešní elektronické učebnice jsou plné případových studií, řešených příkladů, odkazů, grafických prvků a dalších doprovodných pomůcek, které usnadňují nejen orientaci v textu, ale i pochopení probírané látky. Text učebnice přestává být monologem faktů, ale stává se dialogem mezi (nepřítomným) autorem a studentem. k tomu slouží více osobní tón výkladu, ale i vhodně umístění průvodci studiem, kontrolní otázky a další navigační a návodné prvky. Elektronická podoba učebního materiálu navíc umožňuje využít hypertextových ( klikacích") odkazů na jiná místa v textu, na nápovědu nebo na jiné zdroje (například na internetu). Někteří autoři se obávají, že také zlidštění studijního textu bude považováno za snížení jeho odborné kvality. Tomuto názoru však oponuje například rektor Vysoké školy ekonomické Richard Hindls, který naopak volá po lidském rozměru a záživnější

12 tváři výkladu exaktních disciplín. Podle Hindlse je důležité umět vysvětlit matematiku nebo jinou exaktní disciplínu jednoduchým a lidským způsobem [12]. Jako příklad matematika, který to uměl, uvádí maďarského matematika z období 1. poloviny 20. století Alfréda Rényiho a jeho Dialogy o matematice. 3.3 Od elektronických skript k Matlabu K rozbití rozšířeného názoru, že matematika je příliš vážná disciplína, než aby se dala její výuka nějakým způsobem zlehčovat, vede také nasazení speciálních matematických programů, tzv. CAS (Computer Algebra Systems počítačové algebraické systémy) do výuky. Počítačové algebraické systémy jsou programy, které umožňují provádět symbolické a numerické výpočty i grafické zobrazení. Jejich použití vede k získání praktických zkušeností s formulací a řešením matematických problému, schopnost demonstrovat úlohy pomocí počítačové grafiky a pochopitelně také odstranění rutinních výpočtů. Po zkušenostech kolegů ze Strojní fakulty Technické univerzity v Bratislavě jsme zpočátku na naší fakultě testovali program Mathematica od firmy Wolfram Research. Licenční politika naší univerzity (VŠB TUO) se však orientovala na podporu programu Matlab od firmy Mathsoft, a tak jsme nakonec i my přistoupili na tuto platformu. Program Mathematica se ukazuje vhodnější pro výuku základní matematiky, jde v podstatě o expertní systém pro symbolické manipulace, také zápis výrazů v Mathematice je bližší běžné algebraické notaci. Program Matlab je především numerickou laboratoří pro práci s reálnými i komplexními čísly a strukturami (vektory, matice), proto je použití tohoto programu vhodnější pro matematické aplikace například pro numerické metody, implementaci manažerských metod apod. V současné době probíhá na naší fakultě pilotní běh předmětu Numerické metody v ekonomice". Přestože jde o předmět teoreticky poměrně náročný, vyžadující od studentů znalosti matematiky i algoritmizace, využití elektronické podpory (blended learning) a nasazení programu Matlab tento předmět zatraktivnilo, ale pomohlo

13 i prolomit bariéru počátečních obav. Studenti najednou zjišťují, že dokážou řešit úlohy, které jim ještě nedávno připadaly složité a neřešitelné. Dalším krokem, ke kterému na fakultě směřujeme, je využití elektronické podpory vzdělávání a programu Matlab v základním bakalářském kurzu matematiky. Chceme přitom využít jak zkušenosti kolegů z Bratislavy, tak i z jiných škol, které jsou v tomto směru před námi. v tomto směru si velice slibujeme především od spolupráce s univerzitou ve španělské Zaragoze, která s využitím programu Matlab ve výuce matematiky má již dobré zkušenosti. 3.4 Výuka matematiky až do domu Díky vzdělávacímu prostředí Moodle může student přenést těžiště své přípravy na výuku matematiky domů. Stačí mu k tomu pouze internetové připojení. To, co bylo ještě před několika roky pro mnohé nedostupným luxusem, se dnes stává standardním vybavením domácností. Rychlé internetové připojení za částku několika set Kč měsíčně dnes nabízejí telefonní operátoři (Telecom i mobilní) i kabelové televize, se svou nabídkou přicházejí i poskytovatelé bezdrátového internetu. Studijní materiály zpracované podle zásad distančního vzdělávání a umístěné na stránkách vzdělávacího prostředí Moodle dnes skutečně umožňují, aby se student připravoval na výuku z domova, a to prakticky se stejným komfortem, jako by byl přítomen ve škole. Na internetu najde kromě studijních textů i autotesty prověřující, zda danou problematiku pochopil a zvládl pomocí komunikačních nástrojů ( , chat, diskusní fóra v Moodle) může navázat kontakt se svými spolužáky nebo s pedagogem a diskutovat problematiku, která mu není zcela jasná. Určitým problémem v této domácí" distanční výuce může být dostupnost některých počítačových programů, které má sice škola k dispozici, ale pro studenty nejsou finančně dostupné. Takovým programem je i CAS program Matlab zmiňovaný v tomto příspěvku. Prodejní cena jedné licence Matlabu je srovnatelná s cenou nového osobního automobilu.

14 Naštěstí i tento problém má své řešení, a tím je platformě open source, čili volně dostupných a šířitelných programů. v této kategorii lze najít i velmi kvalitní programy pro podporu výuky matematiky, které se svými možnostmi blíží komerčním programům, jako je právě Matlab. Na internetových stránkách Math Archives [13] lze najít dokonce několik desítek dostupných programů, z nichž například Octave má syntaxi obdobnou jako komerční Matlab, takže většinu programů psaných pro Matlab lze spouštět i v tomto bezplatném programu. 4. MATEMATIKU LZE UČIT MODERNĚ, ZAJÍMAVĚ A DISTANČNĚ Tento příspěvek má v názvu otázku, zda lze matematiku učit distančně, moderně a zajímavě. Na předchozích stránkách jsem se pokusil ukázat, že toto skutečně možné je. Využití moderních přístupů k výuce matematiky, zejména nasazení nástrojů pro elektronickou podporu vzdělávání a počítačových algebraických systémů do výuky, může při současné změně obsahu i výukových metod vést k zvýšení úspěšnosti studentů v matematice a exaktních disciplínách, aniž by byly populisticky snižovány nároky na jejich absolvování. Přestože mnozí studenti přicházejí na vysokou školu s negativním vztahem k matematice a všemu exaktnímu, jsme přesvědčeni, že tento jejich postoj může být ještě zvrácen. Pokud se podaří změnit vztah studentů k matematice a snížit počet těch, pro které je tento předmět strašákem a příčinou celkových studijních neúspěchů, může dojít k rehabilitaci matematiky v očích ostatních kolegů z jiných kateder a navrátit matematiku na místo, které jí po právu patří. Literatura 1. KVAČKOVÁ, R. Jaká škola našim dětem. Lidové noviny Prohlášení JČMF k transformaci českého školství. Matematika, fyzika, informatika. Leden - únor 1992, s. 24.

15 3. Výzkumný ústav pedagogický v Praze [online]. Dostupný z WWW: <www.vuppraha.cz> 4. MALINOVSKÝ, J. Prostě jen špatný nápad. Britské listy [online] Dostupný z WWW: <www.blisty.cz>. ISSN Bude se povinně maturovat z matematiky? MF Dnes NCTM: Principles and Standards for School Mathematics [online]. Dostupný z WWW: <standards-e.nctm.org>. 7. HENDL, J. Reforma výuky matematiky podle NCTM standardů Učitel matematiky. 2002, č. 1, s SAXONBERG, S. Jak přemýšlejí někteří čeští studenti. In: Čulík, J. Jak Češi jednají. 1. vyd. Chomutov : Milenium Publishing, WISNIEWSKI, M. Metody manažerského rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN BAUEROVÁ, D. Kdy informace mohou být více než instrukce. Odborný seminář VIRTUNIV, [online] Dostupný z WWW: <www.virtuniv.cz> 11. FRIEDRICH, V. E learning: módní vlna nebo šance pro přípravu lidských zdrojů? In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference REGIO Plzeň: ZČU v Plzni, HINDLS, R. Kdo je u nás špičkou, je v Evropě jen průměrem. Ekonom, 49/ Math Archives. [online] Dostupný z WWW: <http://archives.math.utk.edu/cgibin/all_software.html> Ing. Václav Friedrich, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická, Institut inovace vzdělávání a Katedra matematických metod v ekonomii Adresa: Sokolská 33, Moravská Ostrava a Přívoz

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Charakteristika kurzu SEB2

Charakteristika kurzu SEB2 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEB2 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Lingua Live o.p.s. Kurz ověřil: Lingua Live o.p.s.

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX MIROSLAV KOMÁREK, RUDOLF SCHWARZ Abstrakt: Příspěvek pojednává o poznatcích získaných při tvorbě výukových programů z fyziky pomocí systémů

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Výuka statistiky v Moodle zkušenosti a možnosti (11 let s Moodlem na ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava) Václav Friedrich Pavel Hradecký

Výuka statistiky v Moodle zkušenosti a možnosti (11 let s Moodlem na ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava) Václav Friedrich Pavel Hradecký Výuka statistiky v Moodle zkušenosti a možnosti (11 let s Moodlem na ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava) Václav Friedrich Pavel Hradecký Václav Friedrich Pavel Hradecký Část první TROCHA NOSTALGIE NEUŠKODÍ

Více

KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ SVATOPLUK SLOVÁK, PAVEL DOSTÁL Ostravská univerzita v Ostravě Abstrakt: Příspěvek informuje o studijních oborech realizovaných

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ

E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ Sylvie Böhmová Abstrakt E-learningový kurz Zoologie je vytvořen a provozován prostřednictvím LCMS ATutor a je využíván jako opora výuky biologie

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

PODPORA PRÁCE AUTORŮ A TUTORŮ E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE NA EKF VŠB-TUO

PODPORA PRÁCE AUTORŮ A TUTORŮ E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE NA EKF VŠB-TUO PODPORA PRÁCE AUTORŮ A TUTORŮ E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE NA EKF VŠB-TUO JANA HRUBÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt: Na naší fakultě jsme byli úspěšní při podání

Více

STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI. Pavel Praks, Zdeněk Boháč

STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI. Pavel Praks, Zdeněk Boháč STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI Pavel Praks, Zdeněk Boháč Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. listopadu

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

E-learning z pohledu managementu vysoké školy

E-learning z pohledu managementu vysoké školy E-learning z pohledu managementu vysoké školy Doc. RNDR. Petr Kolář, CSc. Prorekor pro vědu a zahraniční styky Univerzita Jana Amose Komenského Praha www.ujak.cz kolar.petr@ujak.cz Obsah Kdo ví, co je

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Charakteristika kurzu IET

Charakteristika kurzu IET CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IET Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

REALIZACE KOMBINOVANÉHO STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

REALIZACE KOMBINOVANÉHO STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY REALIZACE KOMBINOVANÉHO STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PAVEL DOSTÁL, SVATOPLUK SLOVÁK Ostravská univerzita v Ostravě Abstrakt: Příspěvek přináší

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura Anotace Příspěvek popisuje novou koncepci výuky předmětu Programové vybavení ordinace

Více

Moderní formy a metody vzdělávání

Moderní formy a metody vzdělávání Moderní formy a metody vzdělávání S postupným vývojem společnosti se postupně vyvíjí také její nároky na systémy rozvoje lidských zdrojů. Měnící se organizace práce a pracovní doby, výkonnostní nároky

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

ISKI 2007 - Využitie operačných systémov a počítačových sietí v podpore výučby informatických predmetov

ISKI 2007 - Využitie operačných systémov a počítačových sietí v podpore výučby informatických predmetov ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE A MOŽNOSTI AKTIVIZACE DISTANČNÍCH STUDENTŮ ELECTRONIC COMMUNICATION AND POSSIBILITIES FOR ACTIVITY AND MOTIVATION OF DISTANCE STUDENT Rostislav Fojtík Ostravská univerzita v Ostravě

Více

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor Trocha geometrie úvodem Konference GALEOS Start 2010 2 Vzdělání: budoucnost Propojení studia

Více

STATISTIKA LS 2013. Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.

STATISTIKA LS 2013. Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. STATISTIKA LS 2013 Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Cvičící: Ing. Ondřej Grunt RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D. Ing. Kateřina Janurová Mgr. Tereza

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Petr Hubáček Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava 7. 8. 10. 2010 1 E-learning Vzdělávací proces a pozice e-learningu

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU Hana Sochorová, Hana Materová Katedra biomedicínských oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě LMS proč? Pro úspěšné studium

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Výuka informatiky s multimediálními oporami

Výuka informatiky s multimediálními oporami Výuka informatiky s multimediálními oporami Petr Korviny, František Koliba korviny@opf.slu.cz, koliba@opf.slu.cz Abstrakt Příspěvek shrnuje dosavadní průběh zavádění elearningu na Slezské univerzitě v

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové

Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Ústav lékařské biofyziky Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové Josef Hanuš, Josef Bukač, Iva Selke-Krulichová,

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

Vzdělávání podporované novými technologiemi

Vzdělávání podporované novými technologiemi Moderní technologie Vzdělávání podporované novými technologiemi Obsah předmětu Přijímání nových technologií v čase E-learning na základní a střední škole Interaktivní výuka Výuka založená na digitálních

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Charakteristika kurzu BE5

Charakteristika kurzu BE5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

ZKUŠENOSTI S DISTANČNÍMI POMŮCKAMI NA VŠEM

ZKUŠENOSTI S DISTANČNÍMI POMŮCKAMI NA VŠEM ZKUŠENOSTI S DISTANČNÍMI POMŮCKAMI NA VŠEM KAREL HRACH Vysoká škola ekonomie a managementu Abstrakt: Prvním cílem tohoto příspěvku je seznámení s formou publikací britského nakladatelství BPP Publishing,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání

Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání Ing. Kateřina Kostolányová Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, katedra informačních a komunikačních technologií

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Zpráva z průzkumu Názory žáků a žákyň středních škol na kvalitu vzdělávání I. část květen 2012 Zpracovali: Martina Navrátilová

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY Roman Malo Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky, malo@pef.mendelu.cz Abstrakt Problematika

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Charakteristika kurzu SEE

Charakteristika kurzu SEE CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEE Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Gymnázium a Jazyková

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání na internetu MODULY 1, 2, 3 HTML a CSS Publikační systém Legislativa internetového podnikání 2013

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více