Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád"

Transkript

1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1

2 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004 sb. o archivaní a spisové služb a zmn nkterých zákon(dále jen zákon).obanské sdružení je povinno zajistit plnní 64,65,67 zákona v plném rozsahu a plnní 66 a 68 odst. 1 a 2zákona pimen. I. Píjem, evidence, rozdlování a obh dokument 1) Pracovník podatelny zajistí píjem poštovních zásilek, osobn podaných dokument a ústn úinných podání. Za tím úelem vede podací deník došlé pošty, do kterého v íselném a asovém poadí zapisuje došlé dokumenty. Veškeré došlé dokumenty se v den, kdy byly dorueny opatí otiskem podacího razítka s íslem jednacím (viz píloha. 1) a s vyznaením spisové znaky. 2) Zaevidované dokumenty založí oddlen do poadae Došlá pošta a pedá k vyízení editeli sdružení. II. Vyizování a podepisování dokument 1) Pi vyizování dokument se všechny dokumenty týkající se téže vci spojí ve spis. Vyízením spisu se rozumí zpracování konceptu, jeho aprobace, vyhotovení, podepsání a vypravení istopisu rozhodnutí nebo jiné formy vyízení. 2) Dokumenty obanského sdružení podepisuje jeho statutární orgán (editel) nebo jiná osoba oprávnná za nj jednat podle zvláštního právního pedpisu nebo osoba, která k tomu byla statutárním orgánem zmocnna. 3) Pi vypravování istopisu pracovnice podatelny opatí dokument íslem jednacím a spisovou znakou. III. Odesílání dokument 1) Odesílání dokument zajišuje pracovnice kanceláe MAS, která veškeré vypravované zásilky zapíše do deníku odeslané pošty s íslem jednacím, které je v záhlaví dokumentu. Doporuené zásilky a zásilky do vlastních rukou se v deníku oznaí. Doklad potvrzující doruení (dodání) bude pracovnicí kanceláe MAS pipojen k píslušnému spisu. IV. Ukládání dokument 1) Všechny vyízené spisy a dokumenty jsou po dobu 1 roku uloženy podle druhu vyizované agendy v místech k tomu urených kancelá editele a úetní a ostatní dokumentace. Po ukonení kalendáního roku budou dokumenty uloženy do archivaních krabic s uvedením druhu dokumentace a skartaním znakem. Takto zpracovaná archiválie bude zapsaná do seznamu dokument uložených v píruním archivu v sídle sdružení. Místnost archivu je samostatná místnost pod uzamením. Nahlížení je možné pouze na vyžádání se souhlasem editele nebo pedsedy správní rady. 2

3 V. Oznaování dokument skartaními znaky 1) Skartaní znak A (archiv) oznauje dokument trvalé hodnoty, který bude ve skartaním ízení vybrán jako archiválie k trvalému uložení do archivu. 2) Skartaní znak S (stoupa) oznauje dokument bez trvalé hodnoty, jenž bude ve skartaním ízení navržen ke zniení. 3) Skartaní znak V (výbr) oznauje dokument, který bude ve skartaním ízení posouzen a rozdlen mezi dokumenty se skartaním znakem A nebo mezi dokumenty se skartaním znakem S. VI. Skartaní ád Základní ustanovení 1)Skartaní ád stanoví postup pi vyazování písemností ze spisovny v procesu skartaního ízení. Je závazný pro všechny zamstnance sdružení. 2)Žádné písemnosti nesmjí být znieny bez ádného skartaního ízení. Archiválie jsou chránny státem. 3)Za provádní ádného skartaního ízení u sdružení odpovídá editele sdružení.za provádní skartaního ízení utajovaných písemností a písemností obsahující zvláštní skutenosti odpovídá editel sdružení. 4)Písemnosti, které se stanou po pevzetí píslušným archivem archiváliemi, tj.je jim piazen skartaní znak A, a písemnosti oznaené skartaním znakem V, musejí být ke skartanímu ízení pedloženy v psané nebo tištné form, zajišující jejich trvalé uchování. 5)Písemnosti, kterým je podle skartaního plánu piazen skartaní znak S, mohou být ke skartanímu ízení pedloženy i v jiné podob, nap. ve form datového záznamu na disket, to však nezbavuje pvodce povinnosti zpracovat seznam písemností skupiny S písemn. Odpovdnost za uchování dat do ukonení skartaního ízení nese jejich pvodce nebo nástupce. Spisový a skartaní plán a)spisový a skartaní plán obsahuje seznam písemností rozdlených podle vcných hledisek se spisovými znaky a skartaními znaky a skartaními(uschovacími)lhtami. b)skartaní znaky a lhty jsou závazné pro stanovení trvalé hodnoty písemností jako archiválií a pro urení písemností ke zniení. Každé písemnosti musí být piazen skartaní znak se skartaní lhtou. c)všichni zpracovatelé jsou povinni pi pedání vyízeného spisu do spisovny oznaovat písemnosti spisovnými znaky, skartaními znaky a lhtami podle spisového a skartaního plánu. Skartaní(uschovací) lhty a)skartaní(uschovací) lhta stanoví dobu(vyjádenou letech), po kterou musí být vyízená písemnost uložena ve spisovn. Je vyjádena íslicí za skartaním znakem. b)skartaní lhta poíná bžet dnem 1.ledna následujícího roku po vyízení písemností nebo uzavení spisu c)skartaní lhty nesmjí být zkracovány. Výjimen však mohou být prodlouženy po dohod se Státním oblastním archivem Litomice 3

4 Skartaní ízení a)skartaní ízení je souhrn úkon provádných pi plánovitém vyazování písemností z spisovny, které jsou po uplynutí stanovených skartaních lht pro innost sdružení dále nepotebné. Souasn se posuzuje i jejich význam. b)pedmtem skartaního ízení jsou veškeré písemnosti sdružení, u nichž uplynuly skartaní lhty. c)skartaní ízení se ídí závaznými skartaními pedpisy platnými v dob vzniku písemnosti. 4)Prbh skartaního ízení a)skartaní ízení se provede v roce následujícím po uplynutí skartaní lhty písemnosti. b)sdružení provede skartaní ízení pod dohledem Státního oblastního archivu Litomice. c)sdružení mže s píslušným archivem dohodnout, že pokud je bhem jednoho roku malá produkce písemnosti, bude skartaní ízení provedeno za delší období, které však nesmí pesáhnout dobu ty let. Vždy musí být provedeno pi reorganizaci sdružení nebo pi zmn jeho psobnosti. d)k provedení skartaního ízení mže editel sdružení sestavit komisi (zpravidla dvoj až tílennou). e)písemnosti ke skartanímu ízení pedkládá administrativní pracovník. Po uplynutí skartaních lht vypracuje odpovdný pracovník skartaní návrh a spolen se seznamy písemností navržených ke skartaci jej zašle píslušnému archivu V tchto seznamech písemností navrhovaných ke skartanímu ízení se uvedou zvláš písemnosti se skartaním znakem A a zvláš písemnosti se skartaním znakem S. Písemnosti se skartaním znakem V musí být po posouzení jejich hodnoty rozdleny a samostatn zapsány do seznam písemností skupiny A a skupiny S. f)na základ pedloženého skartaního návrhu provede odpovdný zamstnanec okresního archivu odbornou archivní prohlídku písemností navrhovaných ke skartaci. g)po provedené archivní prohlídce písemností pedkládaných ke skartaci sepíše odpovdný pracovník okresního archivu skartaní protokol, kterým: I.schválí seznam navrhovaných písemností k vyazení a vydá povolení ke zniení písemností vyazených ve skupin S, nebo II.dohodne s odpovdným pracovníkem úadu zpsob, do kdy, kde a jakým zpsobem budou písemnosti pedány k uložení píslušnému archivu. Vzor protokolu o skartaním ízení je uveden v píloze.3 h)na základ povolení ke zniení písemností vyazených ve skupin S zabezpeí odpovdný pracovník sdružení jejich likvidaci. Tyto písemnosti musí být po podepsání skartaního protokolu znieny(rozdrceny) bu vlastním zaízením, nebo pedány ke zniení. Pi pevozu musí být zajištn dohled ze strany sdružení, který likvidaci provádí. Veškeré náklady vynaložené na zniení písemností nese sdružení. ch)písemnosti vybrané jako archiválie k trvalému uložení pedá odpovdný pracovník sdružení protokolárn v dohodnutém termínu píslušnému archivu dohlížejícímu na skartaní ízení. Náklady na pedání písemností nese obanské sdružení. i)skartaní návrh a protokol o skartaním ízení, podepsaný všemi odpovdnými pracovníky zúastnnými na vyazování písemností, a potvrzení píslušného archivu o pevzetí písemností, jsou uloženy ve spisovn úadu. Kopii si ponechá píslušný archiv. j)evidenní pomcky se odevzdávají do archivu až po vyazení písemností v nich evidovaných. k)vyazování utajovaných písemností se ídí: I.píslušnými skartaními smrnicemi(hodnocení písemností) 4

5 II.vyhláškou Národního bezpenostního úadu.137/2003 Sb.o podrobnostech stanovení a oznaení stupn utajení a o zajištní administrativní bezpenosti. Skartaní návrhy a skartaní protokoly se neskartují, ale uschovávají pro kontrolní úely. VII. Zvláštní ustanovení ízení a kontrola a)za výkon spisové služby úadu odpovídá editel sdružení. b)metodickou a kontrolní innost výkonu spisové služby uvnit úadu a jeho útvar vykonává povená osoba sdružení. VIII. Spolená, pechodná a závrená ustanovení a)spisový a skartaní plán bude doplnn a upraven až po schválení píslušným archivem. b)tento spisový a skartaní ád nabývá úinnosti dnem 5

6 6

7 Seznam píloh: Píloha. 1: Vzor podacího razítka Píloha. 2: Vzor výpjního lístku Píloha. 3: Vzor protokolu o skartaním ízení Píloha. 4: Pehled o druzích písemností které se neoznaují íslem jednacím Píloha.5: Oznaení archiválií Píloha.6: Pedávací seznam písemností do ústední spisovny Píloha.7: Píloha ke skartanímu návrhu 7

8 Vzor podacího razítka Píloha. 1 8

9 Píloha.2 Vzor výpjního lístku ze spisovny 9

10 Vzor protokolu o skartaním ízení Píloha. 3 10

11 P ehled o druzích písemností, které se neozan ují íslem jednacím 11 P íloha. 4

12 Oznaení archiválií Píloha. 5 12

13 Pedávací seznam písemností do ústední spisovny Píloha. 6 13

14 Píloha ke skartanímu návrhu Píloha. 7 14

Spisový a skartaní ád Název školy

Spisový a skartaní ád Název školy Spisový a skartaní ád Název školy 1. Úvodní ustanovení: 1.1. Tento spisový ád se vztahuje na innost organizaní jednotky (název a adresa školy nebo školského zaízení). 1.2. Spisový a skartaní ád vychází

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

erven 2009 íslo 4.4 Metodické listy Agentury ochrany p írody a krajiny R Postup p i poskytování informací a dat AOPK R

erven 2009 íslo 4.4 Metodické listy Agentury ochrany p írody a krajiny R Postup p i poskytování informací a dat AOPK R erven 2009 íslo 4.4 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4.4 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby pracovníci

Více

eské dráhy, a.s. D K 4 PEDPIS PRO PEPRAVU ZAVAZADEL A ZÁSILEK Úrove pístupu C

eské dráhy, a.s. D K 4 PEDPIS PRO PEPRAVU ZAVAZADEL A ZÁSILEK Úrove pístupu C eské dráhy, a.s. D K 4 PEDPIS PRO PEPRAVU ZAVAZADEL A ZÁSILEK Úrove pístupu C 2 O B S A H Záznam o zmnách... 5 Rozsah znalostí... 6 Seznam použitých znaek a zkratek... 7 ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostedí ze dne 11. záí 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovrak, vybraných autovrak, o zpsobu vedení jejich evidence a evidence odpad vznikajících

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

STANOVY eského svazu ochránc pírody

STANOVY eského svazu ochránc pírody STANOVY eského svazu ochránc pírody 1. Poslání a cíle Svazu 1 1. eský svaz ochránc pírody (dále jen Svaz) je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje aktivní zájem o ochranu pírody

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. Branišovská 31, 370 05 České Budějovice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD část první Úvodní ustanovení Článek 1 Základní předpisy 1. Biologického centra AV ČR (dále jen BC) se

Více

Verze: 1.1 Odpovídá: Jií Hejl Datum: 25.8.2005 Utajení: Veejný dokument

Verze: 1.1 Odpovídá: Jií Hejl Datum: 25.8.2005 Utajení: Veejný dokument Verze: 1.1 Odpovídá: Jií Hejl Datum: 25.8.2005 Utajení: Veejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha 3 Tel: 222 866 150-1 fax: 222 866 190 Email: info@eidentity.cz Copyright 2005 e-identity

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, e-mail:detenice@iol.cz, www: http://detenice.wz.cz, IČ:00271471, č.ú. 1163237349/0800

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více