Přehled vydaných publikací. Publikace objednávejte na

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled vydaných publikací. Publikace objednávejte na www.vsem.cz/e-shop"

Transkript

1 Přehled vydaných publikací Publikace objednávejte na Vysoká škola ekonomie a managementu 2011

2 PŘEHLED VYDANÝCH PUBLIKACÍ Vysoká škola ekonomie a managementu Vysoká škola ekonomie a managementu nabízí studium bakalářských (Bc.) a navazujících magisterských (Ing., MBA) studijních programů, programů celoživotního a profesního vzdělávání a profesních kurzů. Bakalářské a navazující magisterské studijní programy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Profesní studijní program MBA a bakalářský studijní program jsou akreditovány European Council for Business Education (ECBE) a Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP). Součástí vzdělávacího procesu na VŠEM je zprostředkování aktuálních informací o vývojových trendech v pojetí a přístupu k jednotlivým studijním oborům s cílem přispívat ke zvyšování šancí absolventů uplatnit se ve stále silnějším konkurenčním prostředí integrujícího a globalizujícího se světa. Snahou Vysoké školy ekonomie a managementu je také nabízet rovné příležitosti všem uchazečům a odstranit rozdílné vstupní podmínky způsobené zdravotním handicapem nebo tíživou životní situací. Studijní texty VŠEM texty vytvořené lektorem nebo kolektivem lektorů vyučujících daný studijní předmět s ohledem na systém kombinované a prezenční formy studia. Studijní text má podobu skript, kdy po určitém čase dochází k aktualizaci textů a vytvoření učebního textu. Učební texty VŠEM aktualizovaný studijní text na základě požadavků dané výuky a připomínek studentů VŠEM. Učební text zcela odpovídá požadavkům na distanční formu studia, obsahuje specifické grafické symboly, které studenty upozorňují na definice, cvičení, příklady, klíčová slova, shrnutí apod. Symboly studenta intuitivně vedou tak, aby se již po krátkém seznámení s učebnicí dokázal v textu rychle a snadno orientovat. Na okraji každé stránky učebního textu je speciálně vymezené místo pro vlastní poznámky studenta. E - books VŠEM elektronické verze učebních textů umožňují studentům mít danou publikaci vždy při sobě např. ve čtečce knih, počítači, či mobilním telefonu. E - learning VŠEM interaktivní on-line přednášky jsou určeny zejména pro opakování a testování znalostí ze studijních předmětů v rámci studia příslušných studijních programů/oborů. E learning je pravidelně rozšiřován o nové studijní předměty a je důležitou součástí studentova života nejen při přípravě na zkoušku, ale i při rozšiřování znalostí ve všech oblastech (ekonomie, management, marketing, lidské zdroje). E-learning také pomáhá studentům, kteří se z rozličných důvodů (zdravotní handicap, sociální omezení, časová vytíženost, atd.) nemohou pravidelně účastnit přednášek. 2

3 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU EKONOMIKA PODNIKU Jaroslava Hyršlová, Jiří Klečka Učební text seznamuje čtenáře se základními otázkami podnikové ekonomiky. Pozornost je věnována cílům podnikání, jednotlivým právním formám podnikání a fázím životního cyklu podniku. Je vysvětlena majetková a kapitálová struktura podniku a jsou diskutovány faktory, které ovlivňují strukturu podnikového majetku a výběr zdrojů financování. Velký prostor je věnován efektivnosti podnikání. Jsou objasněny základní ekonomické kategorie a popsány základní nástroje řízení podnikové efektivnosti. Druhá část je zaměřena na marketing, nákupní činnosti, výrobu i prodej. Jsou probírány základní principy financování, finanční analýza, finanční plánování, strategické finanční rozhodování a krátkodobé financování. Jsou vysvětleny základní metody hodnocení efektivnosti investic a diskutovány způsoby jejich financování. Závěrečná kapitola se věnuje organizaci podnikového řízení. FINANČNÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA Ludvík Prouza Učební text Finanční a pojistná matematika seznamuje čtenáře přístupnou, názornou, ale dostatečně odborně přesnou formou se základními principy finančních výpočtů. Posluchači poznají matematické základy většiny finančních a pojistných operací a na praktických úlohách budou tyto poznatky aplikovat. Zvládnou kromě zásadních principů změny hodnoty kapitálu v čase také úlohy z oblasti akumulace kapitálu a splácení dluhů. Pojistné operace, zahrnující navíc pravděpodobnostní činitel, jsou demonstrovány a procvičeny na úlohách životního pojištění. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Pavel Novotný Cílem učebního textu je seznámit studenty s potřebnými znalostmi v účetnictví podnikatelských subjektů. Kromě doplňování teorie jde o získání prvních praktických účetních dovedností. Předmět Finanční účetnictví navazuje na obor Základy účetnictví, jehož znalosti jsou nutným základem. Rozšiřování teoretických vědomostí je zaměřeno na prohloubení metodiky a postupů účtování v jednotlivých účetních třídách a seznámení se s problematikou účetní závěrky a s pracemi, které jí předcházejí. Učební text má poskytnout studentům nejen nejzákladnější informace pro studium finančního účetnictví, ale seznámit je i s některými praktickými problémy. Proto úzce navazuje na platnou metodiku, která je vymezena účetními předpisy. K dosažení tohoto cíle má pomoci cvičebnice, ve které jsou příklady s řešeními od nejjednodušších účetních případů až po složitější účetní problematiku. 3

4 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA Milan Žák Cílem publikace je ukázat studentům hospodářské dění nejen v národním, ale i celosvětovém měřítku jako proces, který není jen procesem ekonomickým, ale je z velké části ovlivňován politikou. V teoretické rovině zahrnuje hospodářská politika řadu poznatků jak z politologie a sociologie, tak také psychologie a práva, a to vše v historickém kontextu jak hospodářských dějin, tak i dějin ekonomických teorií. Praxe hospodářské politiky je jednoznačně ovlivňována fungováním trhů, a to jak v globálním, tak i lokálním prostředí, existencí a chováním ekonomických a politických subjektů a způsobem a charakterem vládnutí. Stává se tak hraniční disciplínou mezi ekonomií a politologií: z hlediska ekonomie zkoumá možnosti realizace zájmů jednotlivých ekonomických subjektů; z hlediska politologie formuje a vytváří komplexní a ucelený hospodářsko-politický systém. INFORMAČNÍ SYSTÉMY A TECHNOLOGIE Jan Pour Aplikovaná informatika významně ovlivňuje úspěšnost podniku na trhu. Tato publikace odpovídá potřebě poskytnout manažerům i pracovníkům administrativy komplexní pohled na aplikační potenciál současných informačních systémů a technologií. Orientuje se primárně na to, co informatika může nabídnout pro vlastní řízení firem, řízení jejich vztahů k obchodním partnerům, kde jsou její zdroje pro dynamizaci podnikového řízení a podnikatelských aktivit. Na rozvoji, provozu i užití informačních systémů se obvykle účastní celá řada profesí programátoři, analytici, technici a zejména uživatelé, tj. manažeři, obchodníci, účetní a nejrůznější podnikoví specialisté. Peníze, čas, práce a technika, které se vkládají do jejich rozvoje, se musejí reálně zhodnotit v jejich kvalifikaci, znalostech a schopnostech. Proto je smyslem této publikace přispět k efektivnímu využití nabízených možností v podnikové praxi. LOGIKA A MATEMATIKA PRO EKONOMY Jan Coufal, Vítězslav Línek 4 Úvodní část učebního textu Logika a matematika pro ekonomy je věnována logice a jejím základním částem, tj. výrokovému a predikátovému počtu. Autoři se informativně zmiňují o množinových operacích a připomínají některé pojmy z teorie grafů. V kapitolách 4 a 5 věnovaných lineární algebře jsou uvedeny aritmetické vektory a jejich vlastnosti, matice, řešení soustavy lineárních rovnic, maticová algebra a determinanty. Zavádí se funkce jedné a dvou proměnných s důrazem na elementární funkce a jejich vlastnosti. V diferenciálním počtu funkcí jedné proměnné je po informativním uvedení limity a spojitosti funkce důkladně studován výpočet derivací 1. a 2. řádu, jejich užití pro průběh funkce, extrémy spojité funkce na uzavřeném intervalu a elasticita funkce. V diferenciálním počtu funkcí dvou proměnných kromě parciálních derivací je uveden výpočet lokálních extrémů. V části integrály je zavedena primitivní funkce, neurčitý integrál, integrační metody a určitý integrál.

5 MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA Anna Kadeřábková, Václav Žďárek Učebnice klade důraz na otázky ekonomického růstu a konkurenceschopnosti. Výklad je doprovázen bohatým empirickým materiálem s důrazem na státy EU-25. Nevyhýbá se ani širšímu mezinárodnímu srovnání, zejména s USA. Věnuje se makroekonomickým agregátům, a to ekonomickému růstu, základnímu nástroji pro makroekonomickou analýzu národnímu účetnictví a vybraným postupům používaným pro mezinárodní komparace. Ve třetí části seznamuje čtenáře se základními pojmy a ukazateli v oblasti konkurenceschopnosti a rovnováhy ekonomiky. Zvláštní pozornost je zaměřena na zahraniční obchod a přímé zahraniční investice. Ve vnitřní rovnováze je položen důraz na cenový vývoj a veřejné finance, vnější rovnováha je zaměřena na rozbor platební bilance, měnový kurz a měnovou politiku. MAKROEKONOMIE ZÁKLADNÍ KURZ Tomáš Pavelka Učební text seznamuje čtenáře se všemi nejdůležitějšími okruhy makroekonomické problematiky na úrovni základních kurzů makroekonomie standardně vyučovaných na vysokých školách. Pozornost je věnována mimo jiné hrubému domácímu produktu, inflaci, nezaměstnanosti, ekonomickému růstu, měnovému kurzu, platební bilanci, mezinárodnímu obchodu, ale také možné úloze vlády a centrální banky v ekonomice. Text je vhodně doplněn aktuálními statistickými daty, která mohou pomoci osvětlit a oživit probíranou teorii. Učební text je možné doporučit nejen všem studentům bakalářských programů vysokých škol ekonomického zaměření, ale také všem zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří se chtějí hlouběji seznámit s problematikou teoretické makroekonomie a pochopit tak lépe některé ekonomické jevy, se kterými se zcela běžně setkávají v reálném životě. MANAGEMENT ZMĚNY František Kovář, Kateřina Hrazdilová Bočková Management změny představuje základní disciplínu v oblasti managementu, která svojí povahou tvoří jádro manažerských dovedností. Hlavním posláním textu je umět připravovat a prosazovat změny jako podstatu vývojového procesu ekonomických organismů tak, aby přinášely optimální efekt. Prezentované poznatky opouštějí poznatkovou základnu empirismu, který bohužel v řadě společenských disciplín převažuje. Vychází z poznatků nejrůznějších vědních oborů a aplikuje je do přístupů managementu tak, aby vyhověly požadavku umět dávkovat frekvenci a úroveň změn tak, aby přinášely pozitivní efekty. První část textu je věnována teoreticko-metodologickým východiskům managementu změny, druhá část se zabývá výkladem managementu změny v ekonomických organismech, v další části jsou uvedeny některé moderní přístupy managementu změny v ekonomických organismech a poslední část informuje, jak řídit změny a inovace jako projekty. 5

6 PŘEHLED VYDANÝCH PUBLIKACÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM Ludvík Čichovský Učební text ve čtrnácti kapitolách s využitím sto sedmi přiklady a šesti případových studií komplexně seznamuje čtenáře s moderním přístupem k marketingovému výzkumu. Ten umožnuje s využitím vědeckého paradigmatu monitorovat, popisovat a hledat kauzalitu v krocích příčina jev důsledek následek ve vztahu k vývoji tržních parametrů, a to i v době hospodářské krize či pokrizovém období. Dále umožnuje sledovat nákupní chování, rozhodování, priority a spokojenost zákazníku, uživatelů, spotřebitelů aj. Díky němu lze identifikovat, vyhodnocovat a funkčně dokonce prognózovat a specifikovat trendy tržního vývoje, potřeb, požadavků, přání, hodnotových priorit aj. parametrů, rozhodujících pro spokojenost kupujících a efektivitu, účelnost a úspornost výroby producentů pro jejich prosperitu. V textu najdou zdroj poznání a inspirace pro své efektivní a účelné rozhodování studenti bakalářských, magisterských, doktorandských a MBA programů vysokých škol nejrůznějšího zaměření, podnikatelé, živnostníci, neziskové organizace i široká veřejnost. MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Helena Hrůzová Publikace Manažerské rozhodování předkládá studentům ucelený výklad jedné z nejvýznamnějších oblastí managementu. Rozhodování a odpovědnost za rozhodnutí jsou neoddělitelnou součástí manažerské práce. S trochou nadsázky můžeme říci, že každý podnik je jen tak úspěšný, jak úspěšná jsou rozhodnutí, která přijal a uskutečnil. Studium manažerského rozhodování je tedy pro manažera poměrně zásadní. Při studiu předmětu Manažerské rozhodování se student naučí využívat rozhodovací postupy a metody pro svoji budoucí manažerskou praxi a bude umět pracovat s riziky a omezovat jejich dopad na výsledky podnikání. Studium předmětu napomůže si uvědomit, jak často se rozhodujeme intuitivně, bez znalosti souvislostí a bez variant. MATEMATIKA PRO EKONOMY Karel Hrach 6 Učební text pokrývá základy vysokoškolské matematiky a je kombinací klasické učebnice a sbírky úloh, s využitím pravidel pro texty distančního studia. První čtyři kapitoly jsou věnovány lineární algebře (vektory, matice, determinanty a využití těchto pojmů při řešení soustav rovnic), zbývajících pět kapitol se zabývá matematickou analýzou (základy diferenciálního a integrálního počtu pro funkce jedné a dvou proměnných). Témata byla vybrána tak, aby odpovídala standardům běžným při výuce matematiky pro ekonomické obory. V souladu s klasickými učebnicemi matematiky jsou i zde uváděny defi nice a tvrzení, celá publikace je však zaměřena především aplikačně. Cílem je seznámit čtenáře nejen s pojmy, ale prostřednictvím konkrétních příkladů i s praktickými postupy řešení, včetně využití SW MS Excel. Po úspěšném zvládnutí celé problematiky bude čtenář schopen pokračovat ve studiu odborných disciplín obsahujících prvky matematizace.

7 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU MARKETING: PRINCIPY A NÁSTROJE Jan Koudelka, Oldřich Vávra Text předkládá pojetí marketingu jako specifického přístupu trhu, ve kterém je zásadní postavení zákazníka. Pozornost soustředí nejprve na postižení podstatných rysů marketingového postupu a působení faktorů, které ovlivňují marketingové rozhodování. Blíže jsou rozpracována témata marketingového informačního systému a marketingového výzkumu. Druhá část podrobněji sleduje hlavní nástroje, které marketing k uspokojování zákazníků využívá. MIKROEKONOMIE Tomáš Pavelka Učební text seznamuje čtenáře se všemi nejdůležitějšími okruhy mikroekonomické problematiky na úrovni základních kurzů mikroekonomie standardně vyučovaných na vysokých školách. Pozornost je věnována mimo jiné poptávce a nabídce statků a faktorům, které je ovlivňují, možným zásahům státu, rozhodování spotřebitelů, fi rmám v dokonalé a nedokonalé konkurenci, trhu výrobních faktorů, externalitám a veřejným statkům. Text je vhodně doplněn o reálie, které pomohou osvětlit a oživit probíranou mikroekonomickou teorii. Učební text je možné doporučit nejen studentům bakalářských programů vysokých škol ekonomického zaměření, ale také zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří se chtějí hlouběji seznámit s problematikou teoretické mikroekonomie a pochopit tak lépe jevy, se kterými se dennodenně setkávají v reálném životě. PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Petr Bucman, Otakar Němec, Martin Šikýř Učební text zpracovaný kolektivem autorů obsahuje ucelený výklad problematiky personální práce (personalistiky) v organizaci. V kontextu současného vývoje globální ekonomiky, evropské integrace a souvisejících otázek trhu práce, sociální politiky, politiky zaměstnanosti a pracovního práva, seznamuje s vývojem přístupů k personální práci, rolí personalistiky při dosahování cílů organizace a hlavními principy a postupy provádění dílčích personálních činností analýzy a vytváření pracovních funkcí pracovních míst, získávání, výběru, přijímání a adaptace, rozmísťování, řízení pracovního výkonu, vzdělávání a rozvoje, odměňování apod., včetně problematiky pracovních vztahů, pracovních podmínek nebo personálního informačního systému. Učební text je určen široké odborné veřejnosti, zejména studentům vysokých škol, personalistům a manažerům. 7

8 PRACOVNÍ PRÁVO Věra Hrouzková Učební text seznamuje čtenáře se základními instituty týkajícími se zaměstnávání fyzických osob v pracovněprávních vztazích uzavíraných se zaměstnavateli tzv. podnikatelské i nepodnikatelské sféry. Jeho jednotlivé kapitoly jsou řazeny tak, aby zhruba kopírovaly zákoník práce v platném znění (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Pozornost je věnována vzniku, změně a skončení pracovního poměru, jakož i právům a povinnostem jeho účastníků. Stranou není ponechána problematika pracovních podmínek, za nichž zaměstnanci konají pro zaměstnavatele práce. Jedná se o pracovní dobu, její délku a uspořádání, o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Popsány jsou druhy dovolené i pravidla pro její čerpání a krácení. Není opomenuta ani problematika odměňování a poskytování náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce. Text je zpracován dle právního stavu k PRINCIPY MANAGEMENTU Pavel Štrach Co mají společného manažeři firem i neziskových organizací, vedoucí pracovníci ve výrobě a v administrativě, generální ředitelé a předáci? Jaké jsou motivy, předpoklady a techniky nutné k řízení pracovníků, procesů, projektů a nehmotných aktiv? To jsou jen některé otázky, na něž ve stručnosti poskytuje odpovědi tato učebnice úvodu do problematiky managementu. Od historických souvislostí a studií souvisejících se vznikem managementu jako disciplíny přechází k základním poznatkům jednotlivých manažerských funkcí. Nejsou opominuty ani aktuální otázky, na které musí řídící pracovníci nalézat odpovědi, např. podnikatelská etika či inovační úsilí. Každá z kapitol je opatřena stručným shrnutím a případovou studií, na jejímž podkladě lze blíže pochopit souvislosti mezi teorií a organizační praxí. PRODUKČNÍ A OPERAČNÍ MANAGEMENT Hana Svobodová 8 Základní funkční oblastí organizace jsou produkční procesy, jejichž výsledky jsou základním prostředkem dosahování cílů organizace. Produkční a operační management představuje aplikaci obecných zásad a nástrojů managementu na vlastní produkční (výrobní) proces. Jeho objektem je oblast přeměny vstupních prvků do konečných výstupů, tj. výrobků nebo služeb. Učební pomůcka přináší základní poznatky o informacích, které jsou nutné pro řízení těchto výrobních produkčních procesů, charakterizuje základní dokumenty, ve kterých by tyto informace měly být obsaženy, vysvětluje logiku a posloupnost vytváření plánů týkajících se výrobního procesu, přináší vysvětlení systémů řízení výroby a její evidence. Věnuje pozornost oblasti, ve které jsou předurčeny parametry výrobku, technologie a organizace produkčního procesu, tj. oblasti technické přípravy výroby, a významu a využití standardizace v produkčním procesu. Součástí textu je i oblast řízení procesů podpůrných, které vytvářejí podmínky pro vlastní průběh výroby.

9 SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ A SEGMENTACE TRHU Jan Koudelka Dobrá znalost chování spotřebitelů je zásadní podmínkou pro úspěšnou tržní orientaci. Kdo jsou spotřebitelé našich produktů, jaké jsou jejich představy a požadavky, proč produkty užívají? A do jaké míry je jejich tržní rozhodování podmíněno kulturním prostředím, jejich psychikou? Má-li být marketing úspěšný, musí najít na tyto a další související otázky odpovědi. Tato publikace se snaží upozornit na ty oblasti chování spotřebitele, které jsou pro spotřební marketing obzvláště významné. Seznamuje čtenáře s hlavními přístupy ke sledování spotřebitelů, s kulturním a sociálním zázemím spotřebního chování, s vlivem osobnostních charakteristik spotřebitele na jeho kupní chování. A protože lidé se ve svých spotřebních projevech často výrazně liší, poslední část textu se zabývá problémy spojenými se segmentací spotřebních trhů. STATISTICKÉ METODY A DEMOGRAFIE Tomáš Löster, Hana Řezanková, Jitka Langhamrová Učební text seznamuje čtenáře s běžně používanými metodami a ukazateli z oblasti statistiky a demografie. Pozornost věnována mimo jiné popisné statistice, teorii pravděpodobnosti, náhodné veličině, teorii odhadu, testování hypotéz, analýze závislostí, časovým řadám, indexní analýze a základním pojmům z oblasti demografie. Text je kromě samotného výkladu dané problematiky doplněn o množství řešených i neřešených příkladů. V rámci řešených příkladů se čtenář seznámí s jednotlivými kroky řešení, včetně komentářů. U neřešených příkladů si může čtenář ověřit, zda-li danou problematiku správně pochopil a vyzkoušet si aplikovat metodu sám. V rámci textu jsou prezentovány i některé standardizované výstupy ze softwarových produktů, včetně případného návodu, jak analýzy aplikovat v systému Microsoft Excel. STATISTIKA PRO EKONOMY Eduard Souček Publikace Statistika pro ekonomy obsahuje přehled základních statistických metod použitelných při analýzách ekonomických dat, a je proto určena pro vzdělávání ekonomů, manažerů a také pro studenty kurzů statistiky na ekonomických fakultách. Výklad je podřízen zájmu na uživatelský komfort a zaměřuje se tedy především na aplikační oblasti užití statistických metod v ekonomické praxi. Základní postupy jsou prezentovány formou komentovaných příkladů, v kterých jsou objasněny způsoby přípravy dat pro analýzu, postupy zpracování a především možnosti interpretace získaných výsledků. Výukový charakter učebního textu (vhodný i pro potřeby distančního studia) u každé kapitoly vhodně doplňují soubory řešených a neřešených příkladů, které čtenáři pomáhají vytvořit si širší obraz o uplatnění metod statistické analýzy. 9

10 PŘEHLED VYDANÝCH PUBLIKACÍ STRATEGICKÝ MANAGEMENT František Kovář Učební text poskytuje základní informace z oblasti strategického managementu na úrovni vysokoškolského studia manažersko-ekonomického zaměření. Usiluje o dovedení informací z oblasti strategického řízení do podoby znalostí a dovedností nezbytně nutných pro provádění strategické analýzy a pro tvorbu strategie rozvoje podniku. Poskytuje základní metodologická východiska systémového přístupu a osvojení si systémového myšlení. Vymezuje základní pojmy z oblasti strategického managementu. Obsahuje výklad pojetí a obsahu strategie a základní poznatky ze strategického plánovacího cyklu jako součásti tvorby a realizace strategického rozvoje fi rmy. Text rovněž obsahuje základní přístupy a metody používané v externí strategické analýze i aplikaci systémového přístupu při analýze prvků a složek vnitřní struktury podniku. Učební text je uzavřen formulováním klíčových kompetencí firmy, které jsou nositeli konkurenceschopnosti, a konkurenčních a komparativních výhod jako základní složky formulace a tvorby strategií. ZÁKLADY PRÁVA Petr Zima Předkládaná publikace se liší od běžných textů pro studenty neprávnických fakult tím, že se soustředí pouze na hlavní aspekty soukromého práva důležité pro podnikání a jen na ta právní odvětví, s nimiž přicházejí manažeři nejčastěji do styku (s výjimkou obchodního a pracovního práva, které jsou součástí specializovaných publikací). První a druhá kapitola jsou věnovány významu práva pro manažery a českému právnímu systému obecně. Následuje výklad o věcných právech a o právu smluvním. V části páté je pak vysvětlena problematika české právní úpravy náhrady škody. Konečně v šesté a sedmé části jsou pojednány oblasti řešení sporů a insolvenčního řízení. Výklad je založen na principu příkladů. Publikace vychází z praktického právního života; je v ní ve zkrácené formě více než čtyřicet konkrétních soudních případů; celá řada dalších soudních rozhodnutí je citována v textu. ZÁKLADY PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIE ŘÍZENÍ (VYBRANÉ KAPITOLY) Hana Lorencová, Petra Rohlíková 10 Učební text přináší zpracování základních psychologických a sociologických témat, a to především v kontextu manažerské praxe. Jednotlivé oblasti popisuje nejprve z hlediska zaměření na jedince, dále z pohledu jeho interakce se sociálním prostředím, až po specifické otázky personálního řízení. Publikace se věnuje vývoji psychologického myšlení a současné psychologii jako součásti systému společenských věd, přináší základní poznatky z psychologie osobnosti, přibližuje její strukturu a dynamiku. Zabývá se základními tématy manažerské praxe, jako je pracovní jednání, proces komunikace či specifikace sociálních a pracovních skupin a týmů. V textu je uveden přehled jednotlivých procesů, v nichž se uplatňují psychologické poznatky v rámci personálního řízení (např. nábor a výběr, stimulace pracovníků, profesní kariéra atp.). Závěrem učební text seznamuje s pojmem organizační kultura a jejími specifiky.

11 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Pavel Novotný Učební text tvoří základ pro orientaci v celé problematice účetnictví. Předpokladem jsou určité prvotní znalosti ekonomie a ekonomického fungování podniku. Vysvětluje účetní terminologii a základy metodologie účetnictví a tím dává předpoklady pro pochopení složitějších účetních případů, se kterými je možné se setkat v každodenní práci účetního pracovníka a orientovat se v účetnictví jako v uceleném systému. Jde o určitou abecedu, z jejíž znalosti jako pojmového aparátu se může odvíjet další studium účetních postupů a předpisů s postupným získáváním orientace v náročné ekonomické disciplíně, které by mělo vyústit v umění ekonomicky a účetně myslet. Po získání znalostí základů účetnictví je pak možné přistoupit ke studiu Finančního účetnictví a seznámit se s konkrétními metodickými postupy. Edice studijních textů VŠEM APLIKACE PODNIKOVÉ INFORMATIKY Ing. Zuzana Šedivá, Doc. Ing. Jan Pour, CSc. BUSINESS ENGLISH Ing. Diana Průšová BUSINESS INTELLIGENCE Doc. Ing. Jan Žižka, CSc. EVROPSKÁ UNIE Ing. Petr Mach, Ph.D., Ing. Ivan Pilip, Prof. Ing. Milan Žák, CSc. FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Radka Pešková, Ph.D., Ing. Irena Jindřichovská, CSc. MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA Prof. Ing. Vojtěch Spěváček, DrSc., Ing. Růžena Vintrová, DrSc., Ing. Eva Zamrazilová, CSc., Ing. Václav Žďárek, MSc. MANAGEMENT KVALITY Ing. Dana Spejchalová, Ph.D MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI PhDr. Ivor Krátký, Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D., Ing. Helena Hrůzová, CSc. MASOVÁ, MEDIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE Ing. Aleš Marek Ph.D., RNDr. Ludvík Čichovský, CSc., MBA, Ing. Karel Friml, MBA, RNDr. Aleš Krejčí, Ing. Břetislav Stromko, MBA PODNIKOVÁ KULTURA Prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová - Műllerová, Ph.D., MPH, Ing. Zdeněk Šimek, MSc., MBA REKLAMA A PUBLIC RELATIONS Mgr. Jaroslav Stuchlík, RNDr. Ludvík Čichovský, CSc., MBA ŘÍZENÍ RIZIK A FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ VE VÝVOZU A DOVOZU Ing. Anna Kalinová, CSc., Ing. Miroslav Klíma, CSc. SOCIOLOGIE ŘÍZENÍ PhDr. Eva Kašparová, Ph.D., Mgr. Petr Hampl STRATEGICKÝ MANAGEMENT Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. 11

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ František Kovář Strategický management VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Úvod Cílem studia předmětu Strategický management, strategie a strategická analýza je získat základní

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Hana Svobodová Produkční a operační management VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Produkční a operační management Operations Management (Production Control), v češtině

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ. Pers_Man_obalka_slouceny.ps PersonÆln management_obalka_384stran 17. œnora 2008 23:16:59

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ. Pers_Man_obalka_slouceny.ps PersonÆln management_obalka_384stran 17. œnora 2008 23:16:59 Profil barev: Euroscale - Coated v2 Sazba V choz rastr EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Pers_Man_obalka_slouceny.ps PersonÆln management_obalka_384stran 17. œnora 2008 23:16:59 Otakar Němec Petr Bucman Martin Šikýř

Více

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING)

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) Obsah ANALÝZA A NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 4 ANALÝZA DAT V EKONOMII... 5 APLIKACE PODNIKOVÉ INFORMATIKY...

Více

Obsah ANALÝZA DAT... 3 ANGLICKÝ JAZYK A1... 4 DANĚ A DAŇOVÁ POLITIKA... 5 DĚJINY MODERNÍHO PODNIKÁNÍ... 6 EKONOMICKÉ MYŠLENÍ A SPOLEČNOST...

Obsah ANALÝZA DAT... 3 ANGLICKÝ JAZYK A1... 4 DANĚ A DAŇOVÁ POLITIKA... 5 DĚJINY MODERNÍHO PODNIKÁNÍ... 6 EKONOMICKÉ MYŠLENÍ A SPOLEČNOST... Obsah ANALÝZA DAT... 3 ANGLICKÝ JAZYK A1... 4 DANĚ A DAŇOVÁ POLITIKA... 5 DĚJINY MODERNÍHO PODNIKÁNÍ... 6 EKONOMICKÉ MYŠLENÍ A SPOLEČNOST... 7 EKONOMIKA PODNIKU I... 8 EKONOMIKA PODNIKU II... 9 EKONOMIKA

Více

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍHO PROGRAMU MBA

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍHO PROGRAMU MBA ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍHO PROGRAMU MBA Obsah EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ... 2 FINANČNÍ MANAGEMENT (původní název Finanční management a finanční analýza).. 3 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA... 4 MANAGEMENT KVALITY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 1 OBSAH 1 ÚVOD Úvod 1 Základní informace 2 Vzdělávací program 5 Studium 8 Vzdělávací moduly 10 Slovník pojmů 17 Zdroje 20 Účel a obsah průvodce

Více

Ekopress. Ekopress. ekonomie finance a investice obchod a management marketing a prodej reklama jazyky. www.ekopress.cz

Ekopress. Ekopress. ekonomie finance a investice obchod a management marketing a prodej reklama jazyky. www.ekopress.cz ekonomie finance a investice obchod a management marketing a prodej reklama jazyky www.ekopress.cz ekonomie finance a investice obchod a management marketing a prodej reklama jazyky EKOPRESS is a publisher

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vysoká škola ekonomie a managementu

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vysoká škola ekonomie a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vysoká škola ekonomie a managementu 01 Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona o VŠ č. 111/1998 Sb., podle aktuální doporučené rámcové osnovy vydané MŠMT

Více

Výchova k podnikání. Metodika VII

Výchova k podnikání. Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV (v souladu s RVP OA) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIKY A MANAGEMENTU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL DIPLOMOVÁ PRÁCE 2007 Bc. Irena Macková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Profesní vzdělávání pro rozvoj venkova

Profesní vzdělávání pro rozvoj venkova Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Profesní vzdělávání pro rozvoj venkova Vzdělávací program Strategické plánování a řízení obcí = cesta k

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Jana Pipková BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROFIL ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa Studijní program Hospodářská politika a správa je zaměřen na přípravu absolventů pro

Více

Podniková ekonomika. Marek Vochozka, Petr Mulač a kolektiv

Podniková ekonomika. Marek Vochozka, Petr Mulač a kolektiv Marek Vochozka, Petr Mulač a kolektiv Podniková ekonomika Mikroekonomie a podniková ekonomika Hospodaření, hodnota a funkce podniku Management a marketing podniku Řízení podnikových rizik Malé a střední

Více