MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Alternativní metoda výuky matematiky na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce KATEDRA MATEMATIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Alternativní metoda výuky matematiky na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce KATEDRA MATEMATIKY"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY Alternativní metoda výuky matematiky na ZŠ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Helena Durnová, Ph.D. Autorka práce: Markéta Ivánková Brno, 2015

2 Bibliografický záznam IVÁNKOVÁ, M. Alternativní metoda výuky matematiky na ZŠ: bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky, s., 2 příl. Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Helena Durnová, Ph.D. Anotace Bakalářská práce na téma Alternativní metoda výuky matematiky přispěje k pochopení rozdílu mezi běžnou výukou matematiky na ZŠ a výukou matematiky podle prof. Hejného. Bakalářská práce se skládá z teoretické části a praktické části. Teoretická část se zabývá Hejného koncepcí a praktická část se věnuje výzkumu a srovnávacím testům na základních školách, které mají za úkol zjistit, jestli je Hejného koncepce efektivní. Během psaní své práce jsem pozorovala probíhající výuku podle učebnic prof. Hejného v 5. ročníku ZŠ a podle běžných metod v 6. ročníku ZŠ. Annotation The bachelor thesis entitled Alternative methods of teaching mathematics at elementary schools will help to understand the difference between conventional teaching mathematics at elementary school and teaching mathematics by professor Hejný. The bachelor thesis consists of a theoretical part and a practical part. The theoretical part is about Hejný concepts and the practical part is devoted to research and comparative testing in elementary schools, which are designed to determine whether the Hejný concept is effective. While writing my thesis, I watched teaching the 5 th grade of elementary school according to Hejný s textbooks and the 6 th grade according to conventional methods. Klíčová slova Hejný, metoda, alternativní metoda, Hejného metoda, Hejného koncepce, tradiční metoda, matematika, kvalitativní výzkum Keywords Hejný, method, alternative method, Hejný method, Hejný concept, conventional method, math, qualitative research

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou bakalářskou práci na téma Alternativní metoda výuky matematiky na ZŠ vypracovala samostatně, s využitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Hodonín, 23. března 2015 Markéta Ivánková..

4 Poděkování Děkuji Mgr. Heleně Durnové, Ph.D., vedoucí mé bakalářské práce, za cenné rady, připomínky a odborné vedení při tvorbě bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat paním učitelkám a jejich žákům v Dubňanech a panu řediteli s učitelským sborem a jejich šesťákům ze Základní školy a mateřské školy v Miloticích, kteří byli ochotni se mnou spolupracovat a vyplnit srovnávací testy.

5 Obsah ÚVOD... 7 TEORETICKÁ ČÁST Pojem alternativní metoda výuky Východiska O metodě prof. Hejného Klíčové principy Zásady metody VOBS (metody prof. Hejného) Role učitele Teze První teze. Učitel: Druhá teze. Žák: Alternativní školy Montessoriovská škola Waldorfská škola Rámcový vzdělávací program Očekávané výstupy Matematika a její aplikace Číslo a početní operace Závislosti, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru Očekávané výstupy Hejného metody Číslo a početní operace Závislosti, vztahy a práce s daty Geometrie v prostoru a v rovině Klíčové kompetence Průřezová témata PRAKTICKÁ ČÁST Cíl výzkumného šetření Výzkumný problém Testové otázky Výzkum a analýza testových otázek Shrnutí Výsledky 1. testu... 51

6 10.2. Výsledky 2. testu Z rozhovorů s učiteli ZÁVĚR RESUME SUMMARY Použité zdroje Seznam obrázků Seznam grafů Seznam tabulek Seznam příloh... 66

7 ÚVOD Z tématu mé bakalářské práce je zřejmé, že se bude věnovat alternativní metodě výuky matematiky na základní škole. Tato metoda se týká pana profesora Hejného, který nejen svým charizmatem, zaujal stovky učitelů z celé České republiky. Téma jsem si vybrala proto, že v mém okolí je několik škol, na kterých je tato matematika s velkým ohlasem a nadšením vyučována a mým cílem je zjistit, zdali je tento styl výuky opravdu tak efektivní, jak většina učitelů, vyučujících touto metodou, tvrdí. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se věnuje pojmu alternativní vyučovací metoda a její definici. Najdeme zde také východiska matematiky a dozvíme se, že v případě matematiky podle Hejného nejde o metodu, ale protože je tento pojem tak zaužívaný, většina učitelů si neuvědomuje, že jde o koncepci. Já sama ve své práci používám oba tyto pojmy. Další kapitola se věnuje metodě prof. Hejného, prof. Hejnému samotnému a zásadám, ze kterých tato metoda vychází. V neposlední řadě se také práce zabývá některými alternativními školami, na kterých je tato metoda také vyučována, a nakonec Rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání, jeho klíčovými kompetencemi a průřezovými tématy. Praktická část je zaměřena na analýzu srovnávacích testů, které jsem pro žáky páté třídy v Dubňanech, vyučovaných podle Hejného metody a žáky šesté třídy v Miloticích, vyučovaných podle tradiční metody, vytvořila. V praktické části je použit kvalitativní výzkum, který jsem, mimo jiné, využila pro rozhovor s učiteli. 7

8 TEORETICKÁ ČÁST 1. Pojem alternativní metoda výuky Před zavedením pojmu alternativní metoda výuky je důležité vymezit některé pojmy. Slovník cizích slov (2002, s. 476) uvádí, že metoda je vědecký postup umožňující získávání poznatků. Dle Zormanové (2012, s. 13) pojmem metoda označujeme určité prostředky, postupy a návody, pomocí kterých dosáhneme či můžeme dosáhnout cíle a to v kterékoliv činnosti. Dále pak Maňák a Švec (2003, s. 22) uvádějí, že výuková metoda vyznačuje cestu, po níž se ve škole ubírá žák, ostatní činitelé mu tuto cestu usnadňují. Zormanová (2012, s. 13) také říká, že výukovou metodu můžeme označit jako specifickou činnost učitele, která rozvíjí vzdělanost žáků a vede je k dosahování stanovených výchovně-vzdělávacích cílů, jelikož v úspěšnosti výuky hraje důležitou roli vzájemná spolupráce jak na straně učitele, tak i na straně žáka, tak pojem výuková metoda zahrnuje též učební aktivity žáků (Maňák, 1997). Z toho plyne, že výukovou metodu lze tedy definovat volně podle J. Maňáka (Maňák, Švec, 2003) jako uspořádaný systém vyučovacích činností učitele a učebních metod žáka, který směřuje k dosažení výchovně-vzdělávacích cílů. Pokud je dlouhodobě používána stejná metoda výuky, může u žáků dojít k poklesu pozornosti. Proto by během výuky mělo docházet ke změnám nebo jiným alternativám (inovacím). Podle Zormanové (2012, s. 55) pojmy alternativní a inovativní nemají jednotný výklad a jsou chápany jako synonyma (Maňák, Švec, 2003). Jako inovace je označováno zavádění nového prvku (metody, moderní techniky apod.) do tradiční výuky. Alternativa má podobný význam a představuje možnost volby jiného postupu než tradičního. Alternativní metoda označuje nový postup, prostřednictvím kterého předává učitel vědomosti a dovednosti svým žákům. Zormanová (2012, s. 55) zmiňuje, že inovativní výukové metody jsou charakteristické náročnější přípravou, než je tomu při použití metod klasických, vyžadují většinou materiální zajištění a také postupnou přípravu žáka na tento typ vzdělávání. Žák je ve výuce, v níž se používají inovativní výukové metody, aktivním činitelem celého procesu, převážně se učí samostatným 8

9 objevováním a zjišťováním informací, učí se vyhledávat a zpracovávat informace, aktivně spolupracuje s ostatními žáky, učí se týmové práci, organizaci, kooperaci a komunikaci s lidmi v týmu. Je tedy možné, že právě tato cesta výuky povede k větší efektivitě výuky, které se žáci aktivně účastní. 9

10 2. Východiska V Příručce pro učitele matematiky pro 5. ročník základní školy (2011, s. 6) se uvádí, že hlavním cílem vyučování matematice na prvním stupni tradičně bývá naučit žáky počítat, tj. sčítat, odčítat, násobit a dělit. Stěžejním nástrojem je nácvik. Výsledkem jsou žákovy dovednosti. Nedostatečně se však rozvíjí žákův intelekt, na což se poukazuje již řadu desetiletí. Nicméně ke změnám v této oblasti nedochází. Problém tkví v přirozené setrvačnosti školního systému. Společenství učitelů je ochotno přijímat nové myšlenky a měnit metody své práce po malých krůčcích. V minulosti se mnohdy tato odolnost vůči novotám ukázala jako pozitivní, a to zejména, když byly novinky zaváděny direktivně. Větší nadějí na přijetí mají inovace zaváděné nenásilně. V současnosti se stalo něco, co vytváří příznivé podmínky pro realizaci změn. Na jedné straně je institucionální tlak na školy vytvářený zaváděním RVP. Na druhé straně však není tento tlak direktivní v tom smyslu, že by učitelům předepisoval, jak mají učit. Naopak, žádá od nich, aby se nad svou prací zamysleli a písemně formulovali obsah i metody práce, kterou hodlají realizovat. Nicméně duch RVP nabádá učitele k tomu, aby ve své práci zvýraznili rozvoj osobnosti žáka. Vzniklá situace je nová a není divu, že se někteří z nich cítí zaskočeni. Jiní zase nabízený prostor vítají a snaží se zhostit této úlohy co nejlépe. Vycházejí z vlastní zkušenosti a hledají nápady a podněty kolegů, v materiálech, které vznikají v současnosti. 10

11 3. O metodě prof. Hejného Pojem Hejného metoda je ve školství zaužívaná, ve skutečnosti jde však o koncepci vzdělávání matematice dle pana profesora Hejného. Dle Slovníku cizích slov (2002, s. 385) je koncepce pojetí, chápání, způsob nazírání, plán, nebo myšlenková osnova. V poslední době často média hovoří o zvyšování matematické gramotnosti. Upozorňují na to, že matematická gramotnost žáků klesá. Mezinárodní testy TIMSS opakovaně ukazují, že naši žáci pokulhávají za světem. V souvislosti s tím je často zmiňována metoda profesora Hejného, která se v odborných článcích uvádí pod názvem VOBS /vyučování orientované na budování schémat/. Touto metodou učí již přes 750 ze 4100 základních škol v ČR. Hejného metodu využívá i řada alternativních škol nebo rodiče při domácí výuce svých dětí. O metodu profesora Milana Hejného se zajímají v Itálii, Řecku, Finsku, Švédsku, Polsku (kde se již pilotují učební materiály) či v Kanadě. Českou řadu učebnic pro první stupeň základních škol schválilo MŠMT v roce Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. se narodil 23. května 1936 v Martině na Slovensku. Je předním českým odborníkem v didaktice matematiky a po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1959) působil na ČVUT v Praze, VŠD v Žilině, MFF v Bratislavě a od roku 1991 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vede výzkumný tým, se kterým založil uznávanou školu didaktiky matematiky. Od roku 2005 se svým týmem začal pracovat na učebnicích matematiky pro 1. stupeň ZŠ, které postupně vyšly v letech spolu s příručkami pro učitele a doprovodnými materiály. Škola si myslí, že vím jen to, co jsem se naučil. Omyl. Umím to, co jsem zažil. Milan Hejný. 2 Hejného metoda je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází 1 H-MAT, O.P.S. Co je to Hejného metoda?. In: H-mat, o.p.s. [online]. Praha: H-mat, o.p.s., 2015 [ ]. Dostupné z: 2 H-MAT, O.P.S. Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. In: H-mat, o.p.s. [online]. Praha: H-mat, o.p.s., 2015 [ ]. Dostupné z: 11

12 ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů Klíčové principy 1. Budování schémat: dítě ví i to, co jsme ho neučili V běžném životě i v matematice jsou mentální schémata hlavním nástrojem rozhodování, prostupují lidským myšlením i konáním, podílí se na volbě cílů a hodnocení. Mnohé zákonitosti vztahující se ke schématům každodenního života se vztahují i ke schématům matematickým Práce v prostředích: učíme se opakovanou návštěvou Prostředí obsahuje série na sebe navazujících úloh se stejným námětem. V úlohách se vyskytují různé matematické jevy. Všechna prostředí nabízejí úlohy, ve kterých se prolíná několik matematických jevů. Úlohy vybízejí k experimentování a k objevování Prolínání témat: matematické zákonitosti neizolujeme Pokud si jednotlivá témata dáváme do souvislostí, které navíc odpovídají našim vlastním zkušenostem, jsme schopni si kdykoli jednotlivý poznatek odvodit či lehce vybavit. Naopak naučíme-li se jednotlivá fakta či pravidla izolovaně bez skutečného pochopení, nemusíme být schopni si na ně časem vůbec vzpomenout Rozvoj osobnosti: podporujeme samostatné uvažování dětí Škola je prostředím, ve kterém dítě tráví podstatnou část svého života. Má vliv na jeho psychický i osobnostní růst. Odehrává se zde mnoho klíčových okamžiků, proto je uzpůsobení vzdělávacích cílů tomuto rozvoji tak zásadní. Vycházíme z hluboké znalosti psychiky dětí a respektujeme potřeby a zákonitosti jejich vývoje. Snažíme se dostat do souladu vzdělávání a výchovu, školní povinnosti a činorodé zájmy dítěte, cíle učitelů a potřeby žáků. Výuka matematiky Hejného metodou tak plnohodnotně využívá 3 H-MAT, O.P.S. 12 klíčových principů metody. In: H-mat, o.p.s. [online]. Praha: H-mat, o.p.s., 2015 [ ]. Dostupné z: 4 H-MAT, O.P.S. Budování schémat: dítě ví i to, co jsme ho neučili. In: H-mat, o.p.s. [online]. Praha: H- mat, o.p.s., 2015 [ ]. Dostupné z: 5 H-MAT, O.P.S. Práce v prostředích: učíme se opakovanou návštěvou. In: H-mat, o.p.s. [online]. Praha: H-mat, o.p.s., 2015 [ ]. Dostupné z: 6 H-MAT, O.P.S. Prolínání témat: matematické zákonitosi neizolujeme. In: H-mat, o.p.s. [online]. Praha: H-mat, o.p.s., 2015 [ ]. Dostupné z: 12

13 potenciál osobnosti žáka a zároveň podporuje, motivuje a usměrňuje její růst Skutečná motivace: když nevím, a chci vědět Motivace dává poznávacímu procesu energii i orientaci, a proto hraje klíčovou roli v kvalitě celého procesu učení. Dítě s vnitřní potřebou poznávat poznává intenzivněji, hlouběji a komplexněji než to, které je k poznávání donuceno Reálné zkušenosti: stavíme na vlastních zážitcích dítěte Snad každý si dokáže představit vývoj dítěte, které je nejprve schopno ukázat tři vlastní prsty namísto tří různých předmětů, později místo prstů napsat číslici 3 a dokonce časem tuto číslici zastoupit písmenem x. Jsme-li vedeni naší vlastní důvěrně známou zkušeností, jsme ochotni vstoupit i do světa naprosté abstrakce Radost z matematiky: výrazně pomáhá při další výuce Ta nejúčinnější motivace přichází z pocitu úspěchu, z upřímné radosti dítěte, jak dobře vyřešilo přiměřeně náročný úkol. Je to radost z vlastních pokroků i z uznání spolužáků i učitele. Děti tak neznají blok z matiky, o kterém v českém školství již kolují legendy. Naopak když vidí vzoreček, není jejich reakcí averze, ale nadšení: To znám, to vyřeším! Vlastní poznatek: má větší váhu než ten převzatý Naše učebnice jsou koncipovány jinak, než je obvyklé. Jsou stavěny na přesvědčení, že poznatek získaný vlastní úvahou je kvalitnější než poznatek převzatý. Matematiku podle nich žák objevuje. Cesta k objevu jde od zkušenosti k pojmu. Žák sbírá celou řadu zkušeností, o kterých mluví. Konzultuje své zkušenosti se spolužákem a vysvětluje mu své teorie, které si následně ověřuje na dalších úlohách. Ale především rozumí tomu, co dělá H-MAT, O.P.S. Rozvoj osobnosti: podporujeme samostatné uvažování dětí. In: H-mat, o.p.s. [online]. Praha: H-mat, o.p.s., 2015 [ ]. Dostupné z: 8 H-MAT, O.P.S. Skutečná motivace: když nevím, a chci vědět. In: H-mat, o.p.s. [online]. Praha: H- mat, o.p.s., 2015 [ ]. Dostupné z: 9 H-MAT, O.P.S. Reálné zkušenosti: stavíme na vlastních zážitcích dítěte. In: H-mat, o.p.s. [online]. Praha: H-mat, o.p.s., 2015 [ ]. Dostupné z: 10 H-MAT, O.P.S. Radost z matematiky: výrazně pomáhá při další výuce. In: H-mat, o.p.s. [online]. Praha: H-mat, o.p.s., 2015 [ ]. Dostupné z: 11 H-MAT, O.P.S. Vlastní poznatek: má větší váhu než ten převzatý. In: H-mat, o.p.s. [online]. Praha: H- mat, o.p.s., 2015 [ ]. Dostupné z: 13

14 9. Role učitele: průvodce a moderátor diskuzí Běžná společenská představa učitele je obraz někoho, kdo ví, umí a přednáší. Tak učitel matematiky umí matematiku, proto o ní může vykládat. V řadě případů se i tak děje. Dítě si vyslechne učitelův výklad, zapíše si nějaké poznámky do sešitu, poslechne si návod k řešení nové situace a tento návod se učí používat. V našem chápání výuky je role učitele i dítěte zcela jiná Práce s chybou: předcházíme u dětí zbytečnému strachu Chyba u jakékoli lidské činnosti je přirozený jev, zejména když se člověk tuto činnost teprve učí. Je-li s chybou dobře naloženo, je vítaným společníkem na cestě k porozumění. Jestliže si člověk uvědomí, že se chyby dopustil, a jestliže navíc zjistí, proč k tomu došlo, zdokonalí se jeho schopnosti dělat příště danou činnost lépe Přiměřené výzvy: pro každé dítě zvlášť podle jeho úrovně Naše učebnice obsahují úlohy všech obtížností. Tím, že slabší žáci vždy nějaké úlohy vyřeší, předcházíme pocitům úzkosti a hrůzy z dalších hodin matematiky. Těm nejlepším žákům zároveň neustále předkládáme další výzvy, aby se nenudili. Učitel je nepřetěžuje úkoly, ale zadává takové, aby děti neustále motivoval. Rozděluje úlohy v rámci třídy podle toho, co které dítě potřebuje Podpora spolupráce: poznatky se rodí díky diskusi Většina poznatků se v hlavách dětí rodí na základě zkušeností a vzájemné diskuze. Proto děti potřebují mít prostor ke vzájemné spolupráci a diskusím přímo v hodinách. Tato komunikace se totiž ukazuje jako vysoce efektivní Zásady metody VOBS (metody prof. Hejného) V Příručce učitele pro 4. ročník základní školy (2010, s. 6) je uvedeno pět zásad výuky podle metody prof. Hejného, ze kterých bude dále vyvozeno desatero pro učitele : 12 H-MAT, O.P.S. Role učitele: průvodce a moderátor. In: H-mat, o.p.s. [online]. Praha: H-mat, o.p.s., 2015 [ ]. Dostupné z: 13 H-MAT, O.P.S. Práce s chybou: předcházíme u dětí zbytečnému strachu. In: H-mat, o.p.s. [online]. Praha: H-mat, o.p.s., 2015 [ ]. Dostupné z: 14 H-MAT, O.P.S. Přimeřené výzvy: pro každé dítě zvlášť podle jeho úrovně. In: H-mat, o.p.s. [online]. Praha: H-mat, o.p.s., 2015 [ ]. Dostupné z: 15 H-MAT, O.P.S. Podpora spolupráce: poznatky se rodí díky diskusi. In: H-mat, o.p.s. [online]. Praha: H- mat, o.p.s., 2015 [ ]. Dostupné z: 14

15 A. Dbát hierarchie cílů cíle výchovné jsou důležitější než cíle poznatkové, protože kvalitu společnosti více určují hodnoty mravní než hodnoty znalostní. Porozumění je důležitější než dovednost. B. Držet klima výuky mnohdy strach blokuje myšlení. Ovzduší vzájemné důvěry žáka a učitele podporuje radost z práce a jeho tvořivost. Úspěch žáka učitel se žákem citově prožívá. Žákovu chybu pak pomáhá bez emocí analyzovat a poučit se z ní. Chyba není jev nežádoucí. Analýza chyby je asi nejúčinnější způsob nabývání znalostí. C. Stanovit přiměřené možnosti pro každého žáka děti přicházející do 1. ročníku se většinou výrazně liší svými předchozími matematickými znalostmi a schopnostmi. D. Poznatek získaný vlastní úvahou je kvalitnější než poznatek převzatý učitel, který vede žáky k samostatnému hledání řešení, dává žákům víc než učitel, který je učí, jak ten nebo onen typ úloh řešit. První cesta vyžaduje trpělivost a čas. Výsledky se dostavují pomaleji, ale jsou trvalé a schopné dalšího rozvoje. Druhá cesta je rychlejší, ale nabízí žákovi spíše protézu poznatku než skutečný poznatek. E. Komunikace role učitele je motivační a organizační. Úloha badatele náleží žákům. V diskusi se bude objevovat mnoho podnětů, názorů a chybných představ, které pomáhají všem zúčastněným vytvořit si vlastní plnohodnotný, do již existující struktury znalostí dobře zapadající, poznatek. Hlavatá (2014, s. 13) však uvádí, že v běžné praxi nepostačí umět vyjmenovat zásady metody VOBS. Každý učitel si musí ujasnit, co to pro něj znamená při přímé vyučovací práci a měl by dospět k tomuto: A. Hierarchie cílů důležitější než výsledek má být pro učitele fakt, že žák vůbec pracuje. Učitelovým úkolem je zařídit věci v hodinách tak, aby každý žák pracovat mohl. Tedy diferencovat třídu. B. Klima výuky opatrně pracovat s chybou. Netrestat ji, vybízet žáky, aby chyby připouštěli a hledali, proč chyba vznikla. Snažit se udržet příjemnou a tvořivou atmosféru ve třídě. C. Přiměřené možnosti pro každého žáka nechat žákům prostor pro jejich individuální tempo. Mít zásobu úloh pro děti nadané a rychlejší, stejně tak i mít pomůcky pro děti, které jsou pomalejší a budou potřebovat více manipulovat či modelovat si úlohy. 15

16 D. Poznatek získaný vlastní úvahou je kvalitnější než poznatek převzatý vydržet nevstupovat do uvažování žáků. E. Komunikace - nechat žákům prostor pro diskuzi a vzájemnou komunikaci Role učitele Učitel je rozhodující aktér edukačního procesu. Jeho edukační styl je určen jeho pedagogickým a didaktickým přesvědčením. To je v případě edukačního stylu VOBS zaměřeno na optimální rozvoj nejen matematického orgánu žáka, ale i na rozvoj jeho osobnosti. Tento edukační styl lze charakterizovat souborem zásad: 1. Učitel vytváří optimální pracovní klima: žádný žák není frustrován, žádný se nenudí. Autonomní práci žáků posiluje tím, že spoluprožívá s žákem radost z jeho úspěchu. Žáka, kterému hrozí rezignace, povzbuzuje poukazem na jeho dřívější úspěch. 2. Učitel ponechává žákům prostor pro jejich úvahy. Nepodsouvá jim svoje postupy, aniž se mu ty žákovské jeví těžkopádné. Nedává žákům pomocné otázky, které ochuzují rozvoj metakognice žáka. Nevstupuje žákovi do jeho myšlenkového pochodu. Na přímý matematický dotaz žáka reaguje slovy typu: To je zajímavá otázka, a obrací se ke třídě, aby hledala odpověď. 3. Učitel vede žáky k vzájemným diskusím, ať již ve dvojicích, malých skupinkách, nebo v rámci celé třídy. Při moderování diskuse upřednostňuje chybné myšlenky a slabší žáky, aby žáci k podstatě zkoumané problematiky pronikli odhalováním příčiny chybných představ. V případě, že se ve třídě vyhrotí dva protichůdné názory, nepřikloní se k žádnému, ale ponechá, aby si každý žák zvolil to, co považuje za správné. Například, když žáci objeví dva různé algoritmy písemného odčítání, ponechá každému žákovi volbu, který algoritmus bude používat. Tím, že připouští, ba podporuje různost názorů, dává žákům nejen hlubší pohled do matematiky, ale i porozumění pro jiné myšlenkové pochody a názory obecně. V tomto bodě matematika přispívá ke kritickému myšlení a kultivuje demokratické chování žáků. 4. Učitel dává žákům přiměřené úlohy: každý žák řeší úlohu, která odpovídá jeho schopnostem, a tak může zažít radost z úspěchu. Frontálně zadávané úlohy, které neumožňují diferenciaci, jsou pro slabé žáky frustrující a pro silné žáky nudné. Naopak velice vhodné jsou úlohy, které připouští jak rychlé, tak i pomalé řešitelské postupy. 16

17 5. Vlastním přístupem k matematice vede žáky k potřebě rozumět matematice, tedy k potřebě experimentovat, hledat a odhalovat zákonitosti, komunikovat se spolužáky, formulovat vlastní myšlenky a interpretovat myšlenky spolužáků a hledat argumenty. Tím, že vysoce hodnotí tvůrčí práci žáků a nijak zvláště nehodnotí rychlost, reprodukci ani imitaci, orientuje žáky k účinnému rozvíjení vlastního matematického orgánu. 6. S chybou žáka pracuje učitel promyšleně. Tím rozumíme, že vede žáka k tomu, aby sám vlastní chybu odhalil a aby odhalil i příčiny chyby. Tento poslední bod vyžaduje zvláštní úvahu. Učitel, který coby žák byl odchován tradiční metodikou a později i v tomto duchu začal učit, musí překonávat mnohé stereotypy, když chce aspoň v jisté míře naplnit výše uvedené zásady Teze V Hejného metodě existují dvě základní teze, ze kterých se ve vyučování této alternativní metody vychází. První se týká učitele, druhá žáka: První teze. Učitel: 1. Žákům nic nevysvětluje, nedemonstruje, žádné matematické moudra neprozradí. 2. Na chyby žáky neupozorňuje, do jejich myšlenkových pochodů nevstupuje. 3. Buduje vstřícné pracovní klima. 4. Průběžně diagnostikuje matematické znalosti a schopnosti jednotlivých žáků, aby mohl každému žákovi dávat jemu přiměřené kaskády úloh. 5. Iniciuje a řídí diskuzi třídy. 6. Organizuje řešení dlouhodobých problémů. 7. Hodnocením práce žáků, zejména tvořivých aktů orientuje hodnotový systém žáků. 8. Analýzou chyb (žákových nebo svých) učí žáky jak vyřešit z chyby poznání. 9. Spoluprožíváním úspěchu žáka nebo třídy motivuje zájem žáků o matematiku. 10. Povzbuzuje žáky, kterým hrozí, že rezignují a získají komplex méněcennosti. 17

18 Druhá teze. Žák: 1. Individuálně nebo ve skupině řeší různé kaskády úloh. 2. O svém řešení diskutuje se spolužáky, aby získal jiné pohledy na danou situaci. 3. Učí se porozumět tomu, co říká nebo píše spolužák. 4. Učí se formulovat vlastní myšlenku tak, aby jí spolužák rozuměl. 5. Řešení kaskád úloh vedou žáka k dílčím poznatkům a z nich procesem zobecňování nachází poznatky obecnější. 6. Důležité poznatky pak formuluje co nejjasněji a nejpřesněji. Sám tvoří úlohy pro spolužáky, nebo pro učitele. 18

19 4. Alternativní školy Hejného matematika je vyučována na řadě alternativních škol, zde je výčet některých z nich. Průcha (2012, s. 45) uvádí, že alternativní škola je jakákoli škola bez ohledu na zřizovatele, tj. škola nestátní i státní která se určitou pedagogickou a didaktickou specifičností odlišuje od standardních, běžných škol svého druhu Montessoriovská škola Dle Průchy (2012, s. 51) je základním smyslem montessoriovské koncepce vytvářet takové edukační prostředí, které umožňuje normální, přirozený vývoj dětí. Vnitřní potřeba něčemu se učit se vyvíjí v tzv. senzitivních fázích. Jde o určitá období, v nichž je dítě zvlášť citlivé pro vnímání a chápání určitých jevů vnější reality. Jsou to např. senzitivní fáze pro rozvoj pohybových činností, řeči, morálního cítění atd. Úkolem výchovy je připravovat podněty a prostředky specifické pro tyto fáze. Teprve když okolní edukační prostředí odpovídá vnitřním potřebám dítěte, když je umožněno, aby jeho absorbující duch přijímal nabídku od dospělého, může se uskutečňovat normální výchova Waldorfská škola Waldorfská škola je alternativní nestátní škola se soukromým zřizovatelem. Rodiče platí školné. V České republice mají waldorfské školy postavení státem uznávaných experimentálních škol. Plně organizovaná waldorfská škola je dvanáctiletou školou integrovaného typu. Základní stupeň tvoří ročník, vyšší stupeň ročník. Výchova a vzdělávání ve waldorfské škole jsou plně podřízeny tomu, aby podněcovaly a rozvíjely aktivitu dítěte, jeho zájmy a potřeby. K tomu je přizpůsobena i didaktická organizace výuky. (Průcha, 2012, s. 47) Paní učitelka vyučující na waldorfské škole se o Hejného matematice vyjádřila takto: Učím na waldorfské škole a s matematikou prof. Hejného jsem se setkala až vloni (2010). A zjistila jsem, že postupy, které má on ve své metodice, používám už dávno, jaksi intuitivně. Neříkám tomu autobus a pavučiny, ale je to v podstatě stejný princip. Takže v první řadě učit srdcem! METODICKÝ PORTÁL RVP. Diskuze: Frausovská matematika. In: diskuze Metodického portálu RVP. [online]. Praha: Metodický portál RVP, 2015 [ ]. Dostupné z: 19

20 5. Rámcový vzdělávací program Šimoník (2003, s. 17) charakterizuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) jako konkrétní základ pro pedagogickou činnost školy, neboť formuluje cíle vzdělávání, k jejichž naplnění pedagogická činnost směřuje, vymezuje závazný vzdělávací obsah a charakterizuje přístupy k tvorbě učebního plánu a školního vzdělávacího programu. Vymezuje požadavky na žáka a klíčové kompetence, které jsou základem pro stanovení evaluačních kritérií a nástrojů. Stanovuje, čemu se žáci učí a jaké jsou očekávané výsledky, jichž mají dosáhnout na konci základního vzdělávání. Níže popsané výstupy jsou závazné. Dále bude vysvětleno, jak k výstupům dospívá Hejný a co se očekává od žáků po absolvování Hejného koncepce Očekávané výstupy Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v RVP ZV (2005, s ) charakterizována jako oblast založená především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích Číslo a početní operace 1. Žák používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků. 2. Žák čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti. 3. Žák užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose. 4. Žák provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly. 5. Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace Závislosti, vztahy a práce s daty 6. Žák se orientuje v čase, provádí jednoduché převody jednotek času. 7. Žák popisuje jednoduché závislosti z praktického života. 8. Žák doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel Geometrie v rovině a v prostoru 9. Žák rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci. 10. Žák porovná velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky. 20

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a Psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor: Anglický jazyk Občanská výchova

Více

Činnostní učení v matematice na 1. stupni ZŠ

Činnostní učení v matematice na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky Ing. Kateřina Zapletalová 5. ročník kombinované studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol Činnostní učení v matematice

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Vypracovala: Vedoucí práce: Veronika Čížová

Více

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více

VÝHODY A RIZIKA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V BĚŽNÝCH ANEBO SPECIÁLNÍCH ŠKOLÁCH

VÝHODY A RIZIKA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V BĚŽNÝCH ANEBO SPECIÁLNÍCH ŠKOLÁCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY VÝHODY A RIZIKA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V BĚŽNÝCH ANEBO SPECIÁLNÍCH ŠKOLÁCH DIPLOMOVÁ PRÁCE Martina

Více

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ Bc. Alexandra Palasová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická

Více

VYBRANÉ ETICKÉ ASPEKTY V OBSAHU PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT

VYBRANÉ ETICKÉ ASPEKTY V OBSAHU PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie VYBRANÉ ETICKÉ ASPEKTY V OBSAHU PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Diplomová práce Autor: Lucie Doležalová Vedoucí diplomové

Více

Diplomová práce Výuka geometrie na 1. stupni ZŠ aneb Paní učitelko, mě to baví

Diplomová práce Výuka geometrie na 1. stupni ZŠ aneb Paní učitelko, mě to baví Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT Diplomová práce Výuka geometrie na 1. stupni ZŠ aneb Paní učitelko, mě to baví Vypracovala: Jaroslava Šťastná, Učitelství

Více

Vzdělávání nadaných dětí a žáků. Přehled základních dokumentů

Vzdělávání nadaných dětí a žáků. Přehled základních dokumentů Vzdělávání nadaných dětí a žáků Přehled základních dokumentů Vzdělávání nadaných dětí a žáků (přehled základních dokumentů) Praha leden 2010 Zpracovali: Martina Kupcová, Simona Šedá, Karel Tomek, Radka

Více

KOOPERATIVNÍ UČENÍ V PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK NA I. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KOOPERATIVNÍ UČENÍ V PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK NA I. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra primárního vzdělávání Katedra: Studijní program: M7503 Učitelství pro základní školy Učitelství pro 1. stupeň základní

Více

Diplomová práce Vyuţití pohádek v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ

Diplomová práce Vyuţití pohádek v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT Diplomová práce Vyuţití pohádek v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ Vypracovala: Kristýna Sedláčková, Učitelství pro 1.

Více

Prohlášení. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně na základě literatury uvedené v seznamu.

Prohlášení. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně na základě literatury uvedené v seznamu. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT DIPLOMOVÁ PRÁCE GEOMETRIE HROU NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Vypracovala: Uhlířová Radka, učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ UPLATNĚNÍ AKTIVIZAČNÍCH METOD VE VÝUCE NA SZŠ A VOŠZ ZNOJMO Diplomová práce Bc. Marcela Sabová Vedoucí práce: Mgr.

Více

Inkluze ve vzdělávání. Lenka Šmeráková

Inkluze ve vzdělávání. Lenka Šmeráková Inkluze ve vzdělávání Lenka Šmeráková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Práce předkládá informace týkající se inkluze ve vzdělávání a informace o možnostech či omezeních inkluzivního vzdělávání žáků se

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Efektivita vyučovaní německého jazyka prostřednictvím projektové výuky ve srovnání s tradičními výukovými metodami

MASARYKOVA UNIVERZITA. Efektivita vyučovaní německého jazyka prostřednictvím projektové výuky ve srovnání s tradičními výukovými metodami MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky Efektivita vyučovaní německého jazyka prostřednictvím projektové výuky ve srovnání s tradičními výukovými metodami Diplomová práce Brno 2012

Více

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta. Diplomová práce. 2013 Ivana Latislavová

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta. Diplomová práce. 2013 Ivana Latislavová Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta Diplomová práce 2013 Ivana Latislavová Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT Diplomová práce POČKEJ,

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Bakalářská diplomová práce 2009 Lucie Viková Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Sociální pedagogika a poradenství

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra PEDAGOGIKY Realizace programu Škola podporující zdraví na českých školách s ohledem na žáky a jejich okolí (se zaměřením na 1. stupeň základních

Více

SROVNÁNÍ METOD A FOREM PRÁCE V HODINÁCH MATEMATIKY NA MÁLOTŘÍDNÍCH ŠKOLÁCH A BĚŽNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE

SROVNÁNÍ METOD A FOREM PRÁCE V HODINÁCH MATEMATIKY NA MÁLOTŘÍDNÍCH ŠKOLÁCH A BĚŽNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Diplomová práce SROVNÁNÍ METOD A FOREM PRÁCE V HODINÁCH MATEMATIKY NA MÁLOTŘÍDNÍCH ŠKOLÁCH A BĚŽNÉ ZÁKLADNÍ

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY INTERAKCE UČITEL-ŽÁK V PROMĚNÁCH PRIMÁRNÍHO

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UPLATNĚNÍ METOD KRITICKÉHO MYŠLENÍ PŘI VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA NA STŘEDNÍ ŠKOLE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UPLATNĚNÍ METOD KRITICKÉHO MYŠLENÍ PŘI VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA NA STŘEDNÍ ŠKOLE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pro pedagogiku a sociální vědy Mgr. TOMÁŠ MACOUN UPLATNĚNÍ METOD KRITICKÉHO MYŠLENÍ PŘI VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA NA STŘEDNÍ ŠKOLE DISERTAČNÍ PRÁCE

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE. RNDr. Irena Dvořáková

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE. RNDr. Irena Dvořáková Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE RNDr. Irena Dvořáková Fyzikální vzdělávání žáků a učitelů v projektu Heuréka Katedra didaktiky fyziky MFF UK Vedoucí disertační

Více

Základní škola a Mateřská škola Kájov. Školní vzdělávací program pro základní vzdělání. Tvořivá škola

Základní škola a Mateřská škola Kájov. Školní vzdělávací program pro základní vzdělání. Tvořivá škola Základní škola a Mateřská škola Kájov Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Tvořivá škola Základní škola a Mateřská škola Kájov Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní

Více

Školní klima jako součást analýzy podmínek školy. (ZŠ a MŠ Loděnice) Diplomová práce. Brno 2007. Vedoucí diplomové práce:

Školní klima jako součást analýzy podmínek školy. (ZŠ a MŠ Loděnice) Diplomová práce. Brno 2007. Vedoucí diplomové práce: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA PEDAGOGIKY Školní klima jako součást analýzy podmínek školy (ZŠ a MŠ Loděnice) Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Hana Filová Vypracovala:

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - zdravá škola Obsah Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

Projektové vyučování jako pomoc dětem na okraji třídy

Projektové vyučování jako pomoc dětem na okraji třídy Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Eva Baranoková Pedagogika sociální práce Kombinovaná forma Projektové vyučování jako pomoc dětem

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více