Obsah metodiky. Obsah metodiky... 2 Úvod... Cíle využití metody e-learningu Kurz Matematika Svobodová...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah metodiky. Obsah metodiky... 2 Úvod... Cíle využití metody e-learningu ... ... ... 6 Kurz Matematika Svobodová..."

Transkript

1 Metodika aktivity 04 E-learning Matematika v rámci projektu Škola pro praktický život Zpracovala: Mgr. Zdeňka Hudcová Mgr. Martina Svobodová 2010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Obsah metodiky Obsah metodiky... 2 Úvod... 3 Cíle využití metody e-learningu... 4 Členění obsahu portálu e-matematika Kurz Matematika Svobodová... 6 Přehled jednotlivých tematických celků: ročník ročník ročník... 9 Kurz Matematika Mgr. Zdeňka Hudcová... 9 Přehled jednotlivých tematických celků: ročník ročník ročník ročník Maturanti Úlohy na státní maturitu Práce s e-matematikou Prostředí systému Výběr kurzu Spuštění testu Vytvoření nového kurzu Úprava struktury nebo obsahu kurzu Přesun elementu ve struktuře kurzu Smazání elementu ve struktuře kurzu Vkládání matematických vzorců Vytvoření nového testu Propojení samostatně ě vytvořeného testu s kurzem: Úprava testu Typy otázek v systému OLAT Písemné testy Zveřejnění kurzu

3 Úvod Situace na trhu práce odráží dopad hospodářské recese na podniky regionu. V regionu náborové oblasti školy přibývá nezaměstnaných a ubývá počet nabízených volných pracovních míst. Ze základních škol vychází méně početné ročníky a obliba přírodovědných předmětů je stále menší. Naopak obliba internetu u mladé generace vzrůstá, jeho možnosti a rozšíření jsou téměř nekonečné. Projekt Škola pro praktický život zkvalitní vzdělávání ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Horšovský Týn, Littrowa 122 podporou samostatnosti, zodpovědnosti a podnikavosti absolventů. Paralelně se zkvalitňováním vý- uky bude kolektiv učitelů žákům umožňovat využívání oblíbeného internetu a rozvoj jejich aktivity. Škola se připravuje na vzdělávání žáků podle vlastních školních vzdělávacích programů. Proti pasivitě žáků ve vzdělávacím procesu chceme působit právě motivací k podnikavosti, výchovou k uvědomování si ne- zbytnosti dalšího vzdělávání, k samostatnosti v řešení problémů a vyhledávání zdrojů informací. Vyhledáváním dat a jejich užitím ve vlastním řešení chceme vyvolat u žáků prožití pocitu z vlastního úspěchu. V dílčí aktivitě E-learning Matematika chceme jednak využít informačních a ko- munikačních technologií k předávání informací o nové látce, k jejímu procvičení a testování tování jejího zvládnutí. Možnost přístupu k právě probírané látce, opakování a procvičování již probraného učiva a osvobození se od luštění vlastních po- známek nepřetržitě 365 dní v roce bude jistě žáky vítáno. Nabízené testy dávají žákům možnost zpětné kontroly pochopení látky. Dále tímto usnadníme edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti specifických poruch učení. Pro výuku formou e-learningu využijeme i kladný vztah jedinců k soutěživosti. Učitelům portál Matematika přinese přehled námi probírané látky, možnost kontroly pravidelné přípravy žáků na výuku i prověřování jejich vědomostí. 3

4 Cíle využití metody e-learningu Cílem e-learningového kurzu Matematika je zpestření výuky ne příliš oblíbeného předmětu pomocí jiných metod, doplnění učiva a užití elektronické komunikace mezi žákem a učitelem. Při osvojování si nových poznatků a plnění domácích úkolů využíváme pozitivního vztahu mladé generace k výpočetní technice a ke komunikaci jejím prostřednictvím s učitelem tutorem. Existence e-matematiky v žádném případě nenahrazuje klasickou výuku ve třídě, slouží hlavně k domácí přípravě a usnadňuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, především s poruchami učení. Umožňuje také rychlé ověřování vědomostí z probraných lekcí pomocí testů, ve kterých jsou k dispozici čtyři typy otázek a odpovědí:. 1) Jednoduchá volba multipe-choice test Uživatel z několika různých odpovědí vybírá právě jednu správnou odpověď. U jednotlivých odpovědí se zobrazují kolečka ( ), která symbolizují možnost výběru pouze jedné odpovědi. 2) Složená volba multipe-choice test Uživatel z několika různých odpovědí může zvolit více než jednu správnou odpověď nebo dokonce všechny. U jednotlivých odpovědí se zobrazují checkbox ( ), která symbolizují možnost výběru více odpovědí. 3) KPrim. Uživatel právě u čtyř tvrzení označuje jeho pravdivost nebo nepravdivost. U jednotlivých tvrzení se zobrazují dvě kolečka ( ), první symbolizuje prav- divost tvrzení (+) a druhé nepravdivost tvrzení (-). 4) Doplňující text Uživatel dopisuje jednotlivé odpovědi přímo do zadávacích polí. Kromě těchto online testů obsahuje kurz Matematika Mgr. Zdeňka Hudcová také testy v programu MS Word, sloužící k domácí přípravě a odevzdání vypracova- ných testů vyučujícímu při hodinách matematiky, či zaslání elektronickou poš- tou. 4

5 Materiál je zpracováván podle školního vzdělávacího programu oboru tak, aby žáci: využívali výuku prostřednictvím internetu; prohlubovali znalosti matematiky s využitím ICT; měli možnost aktivní domácí přípravy; získali okamžitou zpětnou vazbu v online testech; získali kladný vztah k celoživotnímu učení. 5

6 Členění obsahu portálu e-matematika Obsah je rozdělen do dvou kurzů Matematika Mgr. Z. Hudcová a Matematika M. Svobodová. V Matematice M. Svobodová je především učivo 1. a 2. ročníku, v Matematice Hudcová je učivo 3., 4. ročníku a příprava k maturitní zkoušce. Každý kurz je rozčleněn do jednotlivých ročníků a dále pak na jednotlivé tema- tické celky dle ŠVP. Obsahuje nejen přehled učiva, ale také testy sloužící k ověření znalostí probraného učiva. Kurz Matematika Svobodová V 1. a 2. ročníku obsahuje každá kapitola složky (kromě Opakování ZŠ), a. obsahují PDF soubory nebo www stránky, ve kte- rých je výklad daného tématu. Ve složce jsou příklady doporučené k domácí přípravě. Pokud není uvedeno jinak, jedná se o příklady ze Sbírky úloh z matenakl. Prometheus, autor RNDr. Josef Ku- bát, RNDr. Dag Hrubý, Mgr. Josef Pilgr. Složka obsahuje jeden či více testů matiky pro SŠ Maturitní minimum, k ověření znalostí z dané kapitoly. U většiny testů se musí zodpovědět všechny otázky (neboli vyřešit všechny příklady), otázky ale nemusí mít vždy stejné pořa- dí. U některých testů se generuje pouze předem daný počet příkladů z databáze příkladů. Každý příklad může mít v testech jiné bodové ohodnocení. Po ukončení testu se uživateli zobrazí celkový počet získaných bodů a také podrobné hodnocení, ve kterém zjistí správné a chybné odpovědi. U chybných odpovědí se zobrazí správná odpověď. Přehled jednotlivých tematických celků: 1. ročník Opakování ZŠ Opakování ZŠ Výroky Výroky Výrok, negace výroku Složené výroky Negace složených výroků 6

7 Číselné obory Číselné obory Číselné obory Mocniny a odmocniny Mocniny Odmocniny Mocniny s celým exponentem Usměrňování zlomků Mocniny mix Rovnice Lineární rovnice Kvadratické rovnice Speciální rovnice Soustava lin. rovnic Soustava lin. a kv. rovnice Lineární rovnice Kvadratické rovnice Speciální rovnice Soustavy rovnic Rovnice mix Nerovnice Lineární nerovnice Kvadratické nerovnice Nerovnice v podíl. tvaru Soustava lin. nerovnic Lineární nerovnice Kvadratické nerovnice Nerovnice v podíl. tvaru Soustavy nerovnic Nerovnice mix 7

8 Planimetrie Planimetrie Úhly Trojúhelníky Čtyřúhelníky Mnohoúhelníky Kruh a kružnice Obvody a obsahy Sinová a kosinová věta 2. ročník Funkce Funkce Vlastnosti funkcí Funkce lineární Funkce lineární lomená Funkce kvadratická Funkce mocninná Funkce inverzní Funkce exponenciální Funkce logaritmická Logaritmus Spojitost funkce Limita funkce Vlastnosti funkcí Funkce lineární, lineární lomená Funkce mocninná Funkce inverzní Funkce exponenciální Funkce logaritmická Funkce goniometrická Logaritmus Exponenciální rovnice Logaritmické rovnice Funkce Mix1 Funkce Mix2 8

9 Goniometrie Goniometrické funkce Sinová a kosinová věta Stereometrie Stereometrie Hranoly Jehlany Válec Kužel Komolá tělesa Koule Stereometrie vlastnosti Stereometrie vlastnosti 2 Objemy a povrchy těles 4. ročník Pravděpodobnost Pravděpodobnost Podmíněná pravděpodobnostpodobnost Kurz Matematika Mgr. Zdeňka Hudcová Tento kurz je členěn do 4 ročníků a dále do kapitol pro přípravu maturantů. V jednotlivých celcích jsou umístěny materiály určené k domácí přípravě, procvi- čení učiva, v závěrečné kapitole jsou testy pro online vyplnění. Doporučenou literaturou je Sbírka úloh z matematiky pro SŠ Maturitní mininakl. Prometheus, autor RNDr. Josef Kubát, RNDr. Dag Hrubý, Mgr. Josef mum, Pilgr. 9

10 Přehled jednotlivých tematických celků: 1. ročník Mocniny a odmocniny Funkce Lineární funkce Lineární funkce s absolutní hodnotou Kvadratická funkce Inverzní funkce Exponenciální funkce Mocninná funkce Logaritmické funkce 2. ročník Goniometrie Sinová věta Kosinová věta Jednotková kružnice Definice goniometrických funkcí Orientovaný úhel Hodnoty GF Grafy složených GF Goniometrické rovnice 3. ročník Analytická geometrie Vektory Skalární součin Parametrické rovnice přímky Obecná rovnice přímky Směrnicová rovnice přímky Odchylka přímek Elipsa Kružnice Hyperbola Parabola Komplexní čísla Algebraický tvar Goniometrický tvar Test Kombinatorika Kombinatorické pravidlo součinu Kombinatorika Variace s opakováním 10

11 Variace bez opakování Permutace s opakováním Permutace bez opakování Kombinační čísla Kombinace Kombinace bez opakování 4. ročník 4. L Derivace funkce Sbírka úloh Zdroje na internetu Početní operace 4. P Posloupnosti Posloupnost Aritmetická posolupnost Geometrická posloupnost Praktické úlohy Limita posloupnosti Geometrická řada Test Test Diferenciální počet Derivace funkce Neurčitý integrál Určitý integrál Maturanti 1. okruh 2. okruh 3. okruh 4. okruh 5. okruh 6. okruh 7. okruh 8. okruh 9. okruh 10. okruh 11. okruh 12. okruh 13. okruh 14. okruh 15. okruh 16. okruh 17. okruh 11

12 18. okruh 19. okruh 20. okruh Úlohy na státní maturitu Číselné množiny Analytická geometrie Funkce Logaritmus Planimetrie Planimetrie1 Stereometrie Statistika Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Mocniny a odmocniny Rovnice a nerovnice Komplexní čísla Aritmetická posloupnost Geometrická posloupnost Vektory Přímka 12

13

6.06. Matematika - MAT

6.06. Matematika - MAT 6.06. Matematika - MAT Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu a) Cíle vyučovacího

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu Matematika a ve volitelných předmětech Deskriptivní geometrie

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Matematika (MI

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

Matematika Ekonomické lyceum. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem

Matematika Ekonomické lyceum. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem 7.15 Pojetí vyučovacího předmětu matematika Název vyučovacího předmětu: Matematika Obor vzdělání: Ekonomické lyceum Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) Platnost: od

Více

Matematika. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem

Matematika. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem 6.15 Pojetí vyučovacího předmětu matematika Název vyučovacího předmětu: Matematika Obor vzdělání Gymnázium Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) Platnost: od 1.9.2009

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Vyučovacím jazykem matematiky je v primě až sextě čeština, v septimě angličtina, v oktávě se matematika vyučuje současně česky i anglicky.

Vyučovacím jazykem matematiky je v primě až sextě čeština, v septimě angličtina, v oktávě se matematika vyučuje současně česky i anglicky. Matematika Matematika má jako předmět rozvíjející abstraktní a analytické myšlení a vyžadující přesnost v myšlení a ve vyjadřování velmi důležité místo v koncepci PORGu Ostrava. Těžiště výuky spočívá v

Více

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.7 Matematika 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen jako povinný ve všech ročnících čtyřletého studia. Patří do vzdělávací oblasti

Více

Vyučovacím jazykem matematiky je v primě až sextě čeština, v septimě angličtina, v oktávě se matematika vyučuje současně česky i anglicky.

Vyučovacím jazykem matematiky je v primě až sextě čeština, v septimě angličtina, v oktávě se matematika vyučuje současně česky i anglicky. Matematika Matematika má jako předmět rozvíjející abstraktní a analytické myšlení a vyžadující přesnost v myšlení a ve vyjadřování velmi důležité místo v koncepci Nového PORGu. Těžiště výuky spočívá v

Více

Maturitní témata od 2013

Maturitní témata od 2013 1 Maturitní témata od 2013 1. Úvod do matematické logiky 2. Množiny a operace s nimi, číselné obory 3. Algebraické výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami 4. Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4. Učební osnovy 4.1. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými

Více

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM...

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... TEST 1 ŘEŠENÍ...5 TEST ZADÁNÍ...40 TEST TABULKA S BODOVÝM

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.5 Učební osnovy: Matematika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.5 Učební osnovy: Matematika Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnov předmětu Matematika koordinoval Mgr. Petr Spisar Časová dotace : Nižší gymnázium:

Více

Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+

Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+ Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+ 2 Úvod Účel a obsah katalogu Katalog požadavků výběrové nepovinné zkoušky

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 187/2009/Chl. Tímto dodatkem se od školního roku 2011/2012 mění učební plán pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium,

Více

5. 6 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. 6 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 6 Matematika Výuka matematiky na gymnáziu rozvíjí a prohlubuje pochopení kvantitativních a prostorových vztahů reálného světa, utváří kvantitativní gramotnost žáků

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3.ročníku (septima) v semináři (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena

Více

PŘEDMĚT: MATEMATIKA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy

PŘEDMĚT: MATEMATIKA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRVNÍ/KVINTA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy Žák určuje číselný obor daného čísla (N, Z, Q, R) a rozlišuje základní vlastnosti číselných oborů pracuje

Více

Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO GYMNÁZIA, S. R. O., ŘÍČANY Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 009/00 MATEMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE MATEMATIKA 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE MATEMATIKA 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE MATEMATIKA ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Více

Školní vzdělávací program dodatek platný od 1. 9. 2013 Obchodní akademie Jindřichův Hradec

Školní vzdělávací program dodatek platný od 1. 9. 2013 Obchodní akademie Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program dodatek platný od 1. 9. 2013 Obchodní akademie Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156,

Více

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.5 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího oboru Matematika a její

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více