1. SMLUVN STRANY. tc: C otc: sidlem Praha 4, Hornokrdsk6 15, pse: pbjednatel.prohla5uje,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. SMLUVN STRANY. tc: 630 78 236 C263078236. otc: sidlem Praha 4, Hornokrdsk6 15, pse: 140 21. 1.1 pbjednatel.prohla5uje,"

Transkript

1 Software602 a,s. tc: C otc: Smlouva o dilo a licendni smlouva sidlem Praha 4, Hornokrdsk6 15, pse: zastoupene Ing. Janem Petrem, mistopiedsedou pfedstavenstva, a Ing. Pavlem Nemravou, elenem piedstavenstva zapsane v obchodnim rejstfiku vedenem Mestsklim soudem v praze, oddil B, vlozka 3044 (d6le jen,,zhotovitel") E_ndokrinologicky f stav lc: Dld: C sidlem NArodni 8, Praha 1 zastoupena ieditelkou doc. RNDr. 86lou Bendlovou, CSc. nezapsana v obchodnim rejstliku: plimo iizend SpO (dale jen,,objednatel") uzavfely nize uvedeneho dne, m6sice a roku ve smyslu piislusnych ustanoveni zakona d. 513/1991 Sb., obchodni zdkonik, v platnem zn6ni (dele len,,ouchoani zrilonil,,l a zekona e. tz -o-oo so., o pravu autorskem, o prevech_souvisejlcich s pravem autorskym a o zmcn6 ncktenich zdkon0, v platnem'zn6ni (dale jen,,autorski zakon") tuto Smlouvu o dilo a licen6ni smlouvu (dile jen,,smlouva") Smluvni strany, vedomy si swch zavazkt v teto Smlouv6 obsazenlch a s 0myslem byt touto Smrouvou vdz6ny, dohodly se na nasledujicim zneni Smlouvy: 1. SMLUVN STRANY 1.1 pbjednatel.prohla5uje, Ze je spolednosti iadne zalozenou a existujici v souladu s pravnim fidem Cesk6 reoublikv. 1.2 Zhotovitel profrtasule, Ze je spolednosti ladne zalozenou a extstu1ici v souladu s pr6vnim iddem Ceske republiky PREDMET smlouvy ej9lmet9m teto smlouvy )e zevazek zhotovitete poskytnout objednateti nasledujici dito,,elektronicky system spisove sluzby": a) licence k produktu Software602 Form Server Spisova sluzba pro 20 uzivatelit b) implementace Software602 Form Server Spisove sluzba c) technicka servisni podpora Dila (ddle spoledne jen,,dilo") Blizsi specifikace piedmetu smlouvy e popis zpirsobu zajistdni piedm6tu ptneni smlouvy jsou uvedeny v pliloze E. I Smlouw, ktere tvofijeji nedilnou soudast. Piedmetem teto Smlouvy ie deir- zilvazek Zhotovitele zajistit a poskytovat technickou servisni podporu pro Dilo podle podminek a -v rozsahu vypllivajiclm z oiilohv 6.-2 smlouvy, ktere tv;ri jeji nedilnou soudest (d5le jen "Podpora"). zhotovitel se zavazuje zhotovit a piedat Dllo podle teto smlouvy na sv6 naiklady a na sve nebezpedi ve stanovenych terminech a v dohodnut6 kvalit6 dle Smrouw.

2

3 2.5 Objednatel se za podminek touto Smlouvou stanovenych zavazule Dilo pievzit, pievzit na sebe nebezpeci Skody za podminek d6le uvedenlich v t6to Smlouve a zaplatlt za Dilo dohodnutou cenu' 3. CENAAPLATEBNIPODMiNKY 3.1 Cena za Dilo byla dohodou smluvnich slran stanovena takto (dale.ien,,cena"): Piedm6t plneni Cena bez DPH a) Dllo popsane v odst. 2.1 ' ,- Kd b) Podpora Dila, blizsi popis v piiloze 6. 2 (rodni platba) ,- Kd Celkem 't90 000,- K6 Zhotovitel se zavazuje, ze Cena pokryje vesker5 vydaje spojene s pln6nim pfedm6tu Smlouvy a povinnostmi Zhotovitele v souvislosti s pln6nim piedmetu plneni teto Smiouvy. 3.2 Ceny uvedene ve smlouvd neobsahuji DPH, ktere bude stanoveno na zeklade platnych pravnich piedpis0 v den uskutedndni zdanitelneho plndni. 3.3 Podkladem pro Uhradu smluvni ceny podle odstavce 3.1 shora je faktura, ktera bude mit vsechny nalezitosti daioveho dokladu. Lhfrta splatnosti faktury je 14 dnt od dorudeni Objednateli. V nesledujicich letech bude faktura dle odstavce 3.1. dlinek b) shora vystavena vzdy ke dni vlrodi uzavienismlouvy. 3.4 Povinnost zaplatitje splnena dnem odepsini pfislusne castky z tlatu Obtednatele. 3.5 Vyse Ceny je stanovena ke dni uzavienl teto Smlouvy a jakakoliv zm6na ceny je mozna pouze pisemnou dohodou smluvnich stran. 3.6 V pfipad6 prodteni Objednatele s 0hradou jakekoliv eestky dle t6to Smlouvy se Objednatel zavazge uhradit Zhotoviteli smluvni urok z prodleni ve vr/si 0,05 o/o z dlu1n6 eastky za ka2dy i zapoeaty den prodleni, nejvice vsak souhrnnou smluvni pokutu ve vlsi 10 % z celkove fakturovane CastkY. 3.7 Neuhrazeni jakekoliv aasti Ceny Objednatelem za shora stanovenych podminek po dobu delsi nez 1 mesic znamena jeho prodleni a zeuazne poruseni t6to Smlouvy a zaklade pravo Zhotovitele odstoupit od t6to Smlouvy. 4. ZPOSOB, TERM N A MiSTO PLNEN1 4.1 Dod6ni Dila bude zhotovitelem uskuteaneno jeho poskytnutim zp0sobem vyplyvajlcim z p;ilohv E. 1 Smlouvy. 4.? Zhotovitel zavazuje dodat Dilo nejpozdeji do Mistem plndni Zhotovitele podle teto Smlouvy je sidlo Objednatele. 4.4 V piipadd prodleni Zhotovitele s piedanim Dila z dtvodu stgicich na stranc Zhotovitele je objednatel oprivn6n pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 o/o z ceny Dila za kazd'i den prodleni, nejvice vsak souhrnnou smluvni pokutu ve WSi 10 o/o z Ceny dila pneoaruioill Po dodini Dila Zhotovitelem je Objednatel opravncn a soudasne povinen provest akceptaeni testy dodaneho Dfla, o jejichz ukoneeni bude stranami Smlouvy sepsen protokol. Dilo se povazuje za fedne piedan6 dnem podpisu protokolu o [sp6snem ukonaeni akceptadnich testi oprevn6nymi zestupci obou smluvnich stran di dnem uvedeni Dila na strane Objednatele do rutinniho provozu, a to podle toho, ktere z udalosti nastane diive. V piipade nerjspesneho ukondeni akceptadnich test0 je Zhotovitel povinen odstranit zjisten6 chyby a vady Dila ve lhr:rte 15 dn0, nedohodnou-li se strany pisemnc jinak. Pote budou akceptaini testy provedeny stejnym zpirsobem (viz. shora) opakovan6.

4

5 o.l PoDMiNKY UzlTi DiLA obiednatel na zekradc t6to smrouvy nabwa pro rizemi 6esk repubriky trvarou casove neomezenou nevyhradni Licenci k Dilu, tj. prevo uziti Dila zptsobem vyplli,vajicim z jeho dokumentace a smrouvy, a to bez pr6va podricence a bez jakichioriv oarsicn'b<iprairj n"oo'in" formy plateb nad rdmec dohodnute Ceny podle dt. 3. t6to Smiouvy objednatel je povinen uzivat Diro v souradu s ustanovenimi t6to smrouvy, obecnd zavaznlimi pravnimi piedpisy a z5sadami poctiveho obchodniho styku. Bez predchoziho pisemn6ho souhrasu zloigvltgle neni obrednater opravnen pievest di postouprr pravo uzit Dito podte t6to Smtouvy, a to ani 6estedne, na tfetioioou objednatel neni opravndn odstranit 0daje o autorskich prevech, obchodnich znadkach, ochrannich zndmksch apod., ktere jsou v/na bfle uvedeny. ' Objednatel je opr6vn6n a povinen uzivat Dilo s nesledujicimi mnozstevnimi omezenimi co se tliee poatu licenci takto: 20 uzivatelsh.fch ticenci. 9^o*9:":1_fl,:!liungn upravovat a jak6kotiv.provadct zm6ny Dfla. objednatet neni dare opravnen- provadet zelmena zp6tnou anarlizu, dekompilaci, manipuracr nebo pievod ze zdrojogho k9du.:oqvag stejne jako neni oprivnen piekrddat softwaie do jinych programou"dl-r,- ^ narodnich jazyk0 ei.nebo do zdrojoveho tvaru, zihrnout jej do jin6ho 'siin- "ottiu"ru [iojultv i"tto " vznikle, odvozene od p0vodniho Dira a jakkoriv zasjhbvat'oo vnitini struktu6ottr"iu irjii"l objednatet nema n6rok na zdrojov6 k6dy ti a, za ka2di piipad poru5eni ustanoveni il -6.- gjnroyvy objednaterem je objednater povinen zapratit zhotovrteli smruvni pokutu ve vysi Kd 1oo ooo,-. rua'ror<ein n" -Jt,r"ou smruvni pokuty neni dotcen nerok Zhotovitele na nahradu vznikle Skodv I-) t.o '1 ZAnuxe, odpovednost za VADY, NAHRADA SxooY zhotovitel se za_vazuje poskytnout na Dilo zaruku v d6lce 12 mdsic0 ode dne l6dn6ho predani Dita (viz. el. 5. odst. 5.2 Smlouw). Vady.Dila, ktere vzniknou v zaruenidobe, je zhotovitel povinen odstranit v mist6 provedeni Dila na sve ndklady. objednatel je povinen ozn6mit vady Dila vznikle v zdrudni dob6 Zhotoviteli bez zbyteeneho odkladu na adresu uvedenou zahravi.v t6to smrouvy nebo terefonicky na eisro urcene pro poskytovanf podpory podte piitohv E. 2 t6to Smtouvy. Zhotovrtef^se?v??u!e zahajit Wece.na odstrandni vady Dila bez zbytedn6ho odkladu, nejpozdeji vsak do 10 dn0 od jejtho tadneho nahlesen i. V piipadc prodleni Zhotovitele z dfrvodu stojicich na strane zhotovitele se zahejenim praci na :tlr."l:lll:qy 9jla je Objednatet opravndn pozadovat zaptaceni smtuvni pokuty vl vysi o,os V" z ueny ulra za Kazdy den prodreni, nejvice vsak souhrnnou smluvni pokutu ve lnisi 10 0k z ceny Dila. zhotovitel se zavazuje odstranit vady Dira nejpozd6ji do 10 dn0 ode dne jejich nahriiseni, je-ri to objektivn mozne. V piipade prodleni Zhotovltele z dtvodu stojlcich na strand Zhotovitele s odstranenim vad Dila ie objednatel oprevnen pozadovat zapraceni smruvni pokuty ve wsi 0,05 o/o z ceny oita za razli den prodlenf, nejvlce vsak souhrnnou smluvni pokutu ve vfsi t O "Z z Ceny Dila - - ' DUVERNoST INFoRMAci ob6 smluvni strany se zavezuji povazovat informace o veskerych skutednostech, o dozv6d6ly kten/ch se na z6klad6 t6to Smlouvy nebo v souvislosti s toutt Smtouvou, za informace dfrv6rn6 zavazuli a se zachovat mldenlivost o takovfch skutednostech, a to az oo doby, kdy se stanou tyto informace obecnc zn6mymi za piedpokradu, ze se tak nestane porusenim povinnosti d0vdrnosti zachovanl informaci dle t6to S;louvy di piislusnlich -ol"cn6,au"rnyi"fi pra".tn Zhotovitel je opravnen na zdkradd t6t; lr"opi",: smiouvy uuaaet Jrlno objednltere r, referen6nich obchodn ich pfipadl. ""rn"rir-.iy"n 3/3

6

7 8.2 Vpiipadeporusenipovinnos$zachovenid0vernostiinformacidletohotoustianoveniSmlouvy;e 'poi"oovat ooskozene smluvni strana oprl-u-nii" po druhe smluvni stranc zaplaceni smluvni taxovy pripaa poruseni Timto ustanovenim neni 8.3 ookutv ve vvsi ,- Ke' ;'i;;i;tei ioie"i,o ptaio na nahradu pfipadn6 vznikle skody' Povinnostzachovanid0v6rnostiinformaciplatikdyko ivbezoh edunaukondeniudinnostiteto Smlouvy KONTAKTNiOSOBY Kontaktnimioprevnenymiosobamipovcfenli'mivedenimvecnych'iednanivramciplnenipiedmetu teto Smlouvy jsou: za Objednatele:. smluvni a obchodni iedneni: Bc. Martin Kodl. koordindtorprojektuobjednatele: Mgr. Helena Vdeldkove' Ph D' za Zhotovitele:. smluvni a obchodni jednani: Veronika Demovd, c2. koordinatorprojekuzhotovitele: Ondiei Jenik, c2 g.zsm uvnistranysezavazujivpr0bchup n6nipiedmctut6losm ouvynezmenitkontaktniosobybez zevaznych d.vodr]. V prirj"lioa*ri"i tontirtnt osoby.je strana, itera kontaktni osobu odvolala, povinna jmenovat U",,O'ile-niioi-toAf".i ror", f.""tl"itni osobu a informovat neprodlene o t6to skuteonosti druhou smluvnl stranu' 10. PRAVA DUSEVN HOVLASTNICTVI 10.1 zhotovitel prohlasuje, 2e pln6nim zavazkrh podle teto smlouvy neporusuje v zddnem ohledu prava dusevniho vlastnictvi tfetich osob 10.2 V piipad, ze iakekoliv reti osoba vdetne zamdstnancrl nebo oracovnikii Zhotovitele uplalhi narok proti Ob.lednateli t tit {f"y1tin" vlastnictvi v souvislosti s touto Smlouvou' zhotovite sezavazuleposiytnoutobiednatelirj6inn-ou,pomocauhraditmuveskerenek ady,ktere 'u'pjtulliii"a" v souvislosti," "po,"t-'i"'i-6oiui*t"f "rn a tieti..osotou. Ob'ednateli o''" t" YtIIlo^u"." zavazuje uhradit objedna'i;;-;;r';i;;jk;rj u.nitte 3kody, litera mu vznikne v d0sledku udtatndni neroku z prau"' a-ii"unino vtastnictvi tfeti osoby v06i oblednateti v souvislosti s touto si"ioruor' to us" u itne a bez jakehokoliv omezeni "ysi 11. ODSTOUPENI OD STTILOUVY 11.1 Oblednatel je opravnen od t to smlouvy odstoupit v piipadech stanovenych Smlouvou a dale' pokud: a) Zhotovitel je z duvodu sto.iicich na jeho strane v prodlenl s piedanim Oila delsim nez 1 meslc; b) do.lo z dgvodu stojicich na strand Zhotovitele opakovanc k neusp 5n6mu ukondeni akceptadnich test Zhotovitel je oprevnen odstoupit od t6to Smlouvy v piipadech stanovenych Smlouvou a dale' pokud Objednatef potusr ti-e ioiinnosti stanoven6 shora v 61 3'6' 8 al2 smlouvy' ' 1.3 Odstoupeni od teto smlouw.ie [dinn6 dnem dorudeni pisemn ho ozndmeni o odstoupeni druhe smluvni strane

8

9 12. ZARAZVZAJEMNEHo ziskavani PRAcovNicH sil 12.'1 Obe smluvni strany se timto zavazuji, ze nebudou po dobu platnosti t6to Smlouvy a dale po dobu 'l roku po jejim ukondeni nabizet zamdstneni zamestnanc0m di pracovnikim druhe strany, a 2e tyto zam6stnance ai pracovniky u sebe nezam6stnaji a neuzaviou s nimi pracovneprevni ani jiny obdobny pomer di vztah podle zakona O Sb., zakonik prece, platnem zn6nl, nebo Obchodniho zekoniku bez piedchozlho pisemneho souhlasu druhe strany Za zamdstnance di pracovnika smluvni strany se pro ldely t6to Smlouvy rozumi osoba, ktera byla zamestnana u teto smluvni strany nebo byla s touto smluvnf stranou v obdobnem smluvnim vztahu v dobe platnosti teto smlouvy nebo v t6to dobd pracovni nebo jemu obdobny pomcr di vztah ukondila Pokud jedna ze stran, porusi ustanoveni tohoto dlsnku teto Smlouvy, zavazuje se uhradit druhe smluvni strane smluvni pokutu ve vlsi ,- Ka za kaadi jednotlivli' piipad poruseni tohoto zauazku- Timto ustanovenim neni doteeno prevo na nehradu pfipadnd vznlkle Skody. 13. ZAVEREENA UsTANovENi 13.1 Tato Smlouva nabyva platnosti a U6innosti dnem podpisu opravnenymi zastupci obou smluvnich sran Tato Smlouva se fidi zejmena Obchodnim zikonikem a vybranymi ustanovenimi Autorsk6ho zakona zadne ze smluvnich stran nenl odpovedna za prodleni zp0sobene okolnostmi wlueuiicimi odpovednost. za okolnosti vyludujici odpovednost se povazuje piekazka, jez nastala neiaviste na v&li povinne strany a br6ni ji ve splneni jeji povinnosti, jestlize nelze rozumnd piedpokladat, ze by povinne strana tuto piekezku nebo jeji nisledky odvretila nebo piekonala a dale, Ze by v dob6 vzniku piekdzku pfedvidala. Odpovednost nevyluduje piek62ka, ktere vznikla teprve v dobe, kdy povinna strana byla v prodleni s plndnim sve povinnosti nebo vznikla z jejich hospod6isklch pomeru. U6inky vyluaujici odpovednost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trv6 ptekazka, s niz jsou tl^o povinnosti spojeny Je-li nebo stane-li se nektere ustanoveni teto Smlouvy neplatne di netdinne, z0stavaji ostatni ustanoveni Smlouvy platnd a 0dinna. Namisto neplatneho 6i nerjdinneho ustanoveni se pouzli ustanoveni obecne zevaznych prevnich piedpistr upravujicich otazku vzajemneho vztahu smluvnich stran. Strany se pak zavazuji upravit svtj vztah pfijetim.iineho ustanoveni, ktere by svym obsahem nejl6pe odpovidalo zam6ru ustanoveni neplatneho di neueinneho Tato Smlouva piedstavuje Uplnou dohodu smluvnich stran o piedmdtu teto Smlouvy a nan(azule veskera predesla ujednani mezi Ucastniky ve stejne veci, a to Ustni i pisemna Jakekoliv zmeny a dodatky teto smlouvy jsou platne a 06inne jen na ziklad pisemnych oboustranne odsouhlasenlich dodatk0 podepsanli'ch smluvnimi stranami. K navrhu dodatk0 k t6to smlouvc ueinenych ndkterou ze smluvnich stran se druh6 smluvni strana zavazuje Wadiit pisemnc ve lh0te 15 dnt ode dne doruceni navrhu dodatku druh6 smluvni stranc. Po tuto dobu je timto navrhem vezana strana, kter6.iej podala. Pro platnost dodatkt:i se vyzaduje dohoda o cel6m textu dodatku Tato Smlouva kon6i spln6nim smluvnich povinnosti stran, pisemnou dohodou stran, odstoupenim od Smlouvy nebo zanikem Objednatele di Zhotovitele bez prdvniho ndstupce, eventuelnd zanikem opravneni nektere ze smluvnich stran, ktere je nezbytne ke splndni smluvnich povinnosti t6to strany nebo k naplneni Udelu teto Smlouvy Jakekoliv spory,.iez vzniknou mezi smluvnimi stranami v souvislosti s touto Smlouvou, veetnd jejiho uzavieni, platnosti a prdva s t6mito prevy souvisejici budou iegeny v rozhoddim ilzeni, a to Rozhoddim soudem pii Hospodafske komoie eesk6 republiky a Agrerni komoie desk6 Republiky tiemi rozhodci. Kaade ze smluvnich stran urei jednoho rozhodce a tito rozhodci zvoli piedsedajiciho rozhodce. Jestlize strana, ktera ma jmenovat rozhodce, tak neudini do dtrn6cti (14) dnti od doru6eni vyzvy druh6 strany, nebo nemohou-li se jmenovani rozhodci do t6chto dtrn:icti (14) dnt shodnout na osobe predsedajlciho rozhodce, jmenuje rozhodce a/nebo piedseda.jiciho rozhodce na Zadost kter6koliv ze stran Rozhodei soud pii Hospodeisk6 komofe ieske republiky a Agr6mi-komoie eeske republiky postupem dle jeho Radu. Mistem kondni rozhoddfho iizeni bude Praha, Ceska republika. Smluvni strany souhlasi s tim, Ze rozhoddi fizeni vdetne fstniho iedn,ni, pisemnych rn/pov di, d0kaz0 a korespondence bude vedeno v desk6m jazyce. 5/5

10

11 13.9 Nedilnou soudest teto Smlouvy tvoii jeji piilohy: Priloha 6. 1 Piiloha a- 2 Podrobn6 specifikace D a Rozsah technick6 servisni podpory Dila Tato smlouva.ie sepsena ve dvou vyhotovenich a kazdi ze smluvnlch stran obdr2i po iednom vyhotoveni Smluvni strany prohlasuji, Ze se dikladn seznamav s celtm textem teto Smlouvy vdetne jelich piiloh a nemaji v06i n6mu Zddnlch vfhrad a Ze tato Smlouva vyjadiuje skuteenou, svobodnou a vezne min6nou virli smluvnich stran a 2e nebyla ujednena v tisni 6i za nevyhodnych podminek pro Zidnou z nich. Za Zhotovitele V Praze, dne Za Objednatele v Praze, dne Software602 a.s. Jm6no: Ing. Jan Petr Funkce: mistopiedseda pfedstavenstva il 4, ' (,,, o Endokrinologickf ristav Jmeno: doc. RNDr. B6la Bendlovd, CSc. Funkce: ieditelka V Praze, dne Software602 a.s. Jm6no: Ing. Pavel Nemrava Funkce: dlen pfedstavenswa :..i,'r : '.,,: u!:rjlilliri.j ;.,4 li t:: r:12.i. ::r;noh,-iskri!5 :,11, -llai:i.--:',)9235 6/6

12

13 SPECIFIKACE APLIKACE Piiloha d. 1 Podrobn6 specifikace Dila Oblast piichozi posty a) vyzvednuti datovych zprav a adresace na konkr6tni pracovistd b) potvrzenim pievzeti je zasirka na sprdvnem mistc a der se postupuje standardnimi procesy - napiiklad prostiednictvim elektronicke posty c) vyzvednuti datovych zprev ze sledovan6 ove slo2ky d) zpracoveni pfichozich papirowch zes'lek e) aviza o doslych datovych zpravach jsou zasilana formou elektronicke po6ty f)automaticka adresace: podle vystavce, nezvu zesilky, 6isla org. jednotky Oblast odchozi posty a) odeseni zprev pies datovou schranku b) odeslani zprav prostfednictvim elekhonicke posty c) odesleni zprav klasickou papirovou postou Oblast archivace a) archivace datovych zprev v originarnim tvaru v6etn6 er. podpisi a dasovych razitek b) archivace odeslanlich dato\/ch zprav v originarnim tvaru vaetn6 er. podpis0 a easovych razltek c) paroveni dorudenek k odeslanym datovym zpravdm Oblast evidence a) podaci denik pro pfichozi postu b) podaci denik pro odchozi postu c) napojeni na crm systemy, piipadnc vyuziti vrastniho adresdie pro jednoduchou adresacl adresett odchozf posty a odesilatel0 pfichozi posty d) napojeni na adreseiove systemy organizace (LDAP) 2. IMPLEMENTACE - POVINNOSTIZHOTOVITELE A OBJEDNATELE Zhotovitel. se zavazuie zajistit realiz ci vsech nezbytnich krok0, ktere povedou ktomu, ze Objednatel bude moci k smluvnd dohodnutemu terminu prnohodnotn6 pracovat s dodanlm Direm. Objednatel se zavazuje zajistit nssledujici podminky pro 0spesny prtbeh implementace: a) Poskytnout rmprementadnim tymim prnou podporu managementu a vedeni spore6nosti. b) Definovat zodpovddn6 osoby - pro ka2dou oblast urei zodpovddnou osobu s dostateonou znalosti problematlky a pravomocemi pro iizeni implementace. fyto osooy vytvoiijeonotnli implementaeni ti'm s pracovniky dodavatele. c) P;ipravenost urienfch pracovnikli na jednofliva jednini a splndni dildich tlkolit stanoven!?ch v piedchozich konzultacich. Vdetnd vdasne ieklarace pozadavkrir na-olatovani nepochopen6 problematiky. d) Vymezeni dostatku 6asov6 kapacity pracovnlk0, ktefi se Udastni konzultaci a Skoteni - hlavnd koordindtora implementace. e) ZWSen6 pracovni nasazeni dotaenych pracovnikt v dob6 implementace. f) Prede zhotoviteli infomace o skuteinostech, ktere by mohly narusit prib6h implementace podle odsouhlasen6ho harmonogramu a specifikace. 7/7

14

15 s) Funk6ni a zkontrclov.ny Hw - servery, stianice, tiskamy, pocltadovi slt v termlnech realizace jednotlivfch ffzt implementrace. h) Pllprava stivajicich d.t - v piipadd pozadavku na pfevedeni dat plipravl vsechna pottebna data a zajistl k nim pfistup pro zhotovitele. Nedilnou soueasfl tiktb piipravenych dat je take popis jejich datov6 struktury. V pr0b hu _realizace projektu je bezpodmtnednd nutne vsechny po2adavky nad r6mec specifikace Dfla, upozorneni a pfipominky Cinit Whradn plsemne. 8/8

16

17 } Piiloha i. 2 Rozsah technick6 servisni podpory Dila cena Technick Podpory za jeden rok je dohodnuta ob6ma stranami ve rn/si ,- Kd bez DpH podle odstavce 3.1 dr6nku b) smrouvy a bude zapracena na zekbd r"ttrlv "v"i*j"e'#ii s pouzitim odstavc0 3.4 a2 3.7 Smlouvy_ 1. PODPORADILAZAHRNUJE: 1.1 legislativni update (udrzoveni systemu v souladu se z6konem), 1'2 poskytovenim novich vezi produktt nejpozdeji do 30{i dnil ode dne uvorncnr nove veze 1'3 pristup k hreseni uddrosti a pozadavkt, a to na adrese a) (ogin: endo b) hesto: bude sdeteno po podpisu smlouvy 1-4 instalace v sidle a na poeitaei Objednatele, 1.5 konzultace, Upravy 6i Skoleni v rozsahu nejv)rse 20 hodin roene, 2. GARANTOVANASMLUVNiSAZBA 2'1 poskytnutf garantovane iodinov6 sazby pracovnik{r zhotovitele nad rdmec bodu 1 pritohy i. 2 Smlouvy o dilo 1.125,- K6 bez DpH, 3. MisToAzPuSoB PLNENi 3.1 Mistem plncnije sidlo Objednatele dle podminek teto Smlouvy. 3'2 Pln ni piilohy d 2 smlouvy buge elng provedeno speciatisty.zhotovitete, piednostn6 vzdatenym piistupem, pripadn6 podle povahy plndni osobne na'pia"ouisticr, 6lj"-J""t5r" -""-u-.,'pi"".nou, u- matlovou, telefonickou formou po jejich vyzedeni Objednaterem. 3 3 Pozadavky na servisni zasahy a konzultace budou hleseny do systemu pro hleseni udatosti a pozadavk0 viz bod '4 Na produkty je poskytnuta zeruka v d6lce 12 mesict ode dne redn6ho piedani Dila, ai ode dne jejich uvedeni do rutinniho provozu u Objednatele, " to pooru tot'o, ktera z udelosti nastane diive. 3'5 Vady, ktere vzniknou v zarudni dob6, je zhotovitel povrnen odstranit v mist6 instalace na sve naklady. 3'6 objednatel je povinen ozn6mit vady \rznikle zhotoviteli bez zbyteeneho odkladu em na kontaktni adresy Zhotovitete. 3 7 Technickd servisni podpora je p.oskytovana v b62n6 pracovni dob6 poskytovatele, a to od 9 do 17 hod. v pracovni dny, tj. vyjma svatk0, dn0 pracovniho klidu, apod.

18

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou -+l,f-- :t ff POLYMED rnedical CZ. a.s. Pelra Jilemni*eho'l 4/51 503 01,Hradec Krabve.t + lar 495 220 206, 195 211 341 rll lt':-:*r,'^-' EVRO PS KA UN IE EVRopSKY FoND pro REoroNAr-r.ti Rozvo.r SANCE PRo

Více

SMLOUVA 0 DILO Vyvoj informacniho systemu Viola 2012

SMLOUVA 0 DILO Vyvoj informacniho systemu Viola 2012 OPERACNI * * Oslo smlouvy MF 3321010/2012 Toto cislo uvadejte prifakturaci SMLOUVA 0 DILO Vyvoj informacniho systemu Viola 2012 uzaviraji na zaklade vysledku jednaciho rizeni c.j. MF - 22 472/2012/23-232/BA

Více

av'ea KUPNI SMLOUVA 00 5 4 1 / 2 0 14 Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Dle: C2257a0768 Dld: C275010330 Auto St6p6nek, a.s.

av'ea KUPNI SMLOUVA 00 5 4 1 / 2 0 14 Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Dle: C2257a0768 Dld: C275010330 Auto St6p6nek, a.s. O PE RAEI i dlintegrovany EVRO PS KA UNIE EVROPSKV FOND PRO REOIONALNi ROZVO] SANCE PRO VAs ROZV0J av'ea Ni2e uveden6 smluvni strany KUPNI SMLOUVA Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Zastoupen:

Více

VZoe. smluvnimi stranami:

VZoe. smluvnimi stranami: VZoe. Smlouva o dodavce pitn6 vody a o odv6d6ni odpadnich vod i. (dale jen 'Smlouva") uzavfend v souladu s piislusnymi ustanovenimi zekana d..27412001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potebu

Více

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice"

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice SMLOUVA O DILO Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice" uzavfend podle 536 a ndsledujicich zdkona c. 513/1991 Sb. obchodniho zdkoniku ve zneni

Více

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Doruteno : 10. 12.2014 Ie: 61383082 5641/2014-uVN I hd:\f : 48 p,.llchy : CZ61383082. I. Predmet plneni

Doruteno : 10. 12.2014 Ie: 61383082 5641/2014-uVN I hd:\f : 48 p,.llchy : CZ61383082. I. Predmet plneni .t"j SMLOUVA OiLO die 2586 a nasi. zakona c. 89/212 Sb., obcanskeho zakoniku Smluvni strany: 1.1bjednatel: Ustredni vojenska nemocnice Vojenska fakultni nemocnice Praha pffspvkova organizace zi'izena Ministerstvem

Více

Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku

Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku Uzavfena nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi: 1. Pavel Dvorak se sidlem: Ulice l.maje, 411 45 Ustek IC: 69 41 28 21 DIG: 196-6805101853 bankovni spojeni:

Více

SIS! /z'tre\ --.-,SI!]-z- jednajici: Boris Mettter, jednatet tc: 017 7A 544 otd: czo17 78 544. Email:

SIS! /z'tre\ --.-,SI!]-z- jednajici: Boris Mettter, jednatet tc: 017 7A 544 otd: czo17 78 544. Email: /z'tre\ SIS! --.-,SI!]-z- EVROPSKA UNIE EVROPSKf FOND PRO REGIONALN{ ROZVOJ INVESTICE DO VASi BUDOUCNOSTI xuptti sttrtt_ouvl uzaviena dle ustanoveni s 2079 a nasr. zakona e. ggr2012 sb., obeansky zakonik

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

S M LO U VA NA DODÁVKU A ÚPRAVY INFORMAČNÍHO SYST É MU PRO NEMOCNIC I NA FRANIŠKU

S M LO U VA NA DODÁVKU A ÚPRAVY INFORMAČNÍHO SYST É MU PRO NEMOCNIC I NA FRANIŠKU S M LO U VA NA DODÁVKU A ÚPRAVY INFORMAČNÍHO SYST É MU PRO NEMOCNIC I NA FRANIŠKU Městská část Praha 1 se sídlem Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 IČO: 00063410 Bankovní spojení: Jejímž jménem jedná: Ing.

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená ve smyslu 2586 a násl. Občanského zákoníku. I. Účastníci smlouvy

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená ve smyslu 2586 a násl. Občanského zákoníku. I. Účastníci smlouvy Verze hotově economy RD Rýmařov s.r.o. 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov www.rdrymarov.cz SMLOUVA O DÍLO uzavřená ve smyslu 2586 a násl. Občanského zákoníku I. Účastníci smlouvy Evidenční číslo : Značka

Více

Smlouva o dílo. na realizaci zakázky. Rozšífení datové, serverové a síťové infrastruktury TC ORP" Smluvní strany:

Smlouva o dílo. na realizaci zakázky. Rozšífení datové, serverové a síťové infrastruktury TC ORP Smluvní strany: Smluvní strany: Město Třebíč IČ: 00290629 (dále jen Objednatel") a oddíl C, vložka 26849 (dále jen Zhotovitel") dle č l ánku 9 Narrzenf Komise (ES) č. 1828/2006 Smlouva o dílo na realizaci zakázky ~ ROZVOJ

Více

SMLOUVA O DÍLO. Čl. I Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Čl. I Smluvní strany Číslo smlouvy MF 3302/013/2013 Toto číslo uvádějte při fakturaci SMLOUVA O DÍLO Dodávka montáž a integrace zabezpečovacího systému v objektu AO Politických vězňů uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona

Více

Veřejná zakázka Webový portál pro zřizované organizace a jeho integrace. Smlouva. o poskytování technické podpory (maintenance)

Veřejná zakázka Webový portál pro zřizované organizace a jeho integrace. Smlouva. o poskytování technické podpory (maintenance) Smlouva o poskytování technické podpory (maintenance) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje SMLOUVA o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 269 odst. 2 zákona

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

SMLOUVA 0 OiLO (dale jen "smlouva U ) k verejne zakazce s nazvem:

SMLOUVA 0 OiLO (dale jen smlouva U ) k verejne zakazce s nazvem: SMLOUVA 0 OiLO (dale jen "smlouva U ) evidovana U objednatele pod c. ev. CSU 220/20 11 evidovana u zhotovitele pod c. 01-3-11-005 k verejne zakazce s nazvem: "Rekonstrukee a doplneni bezpecnostnieh teehnologii"

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, SMLOUVA O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, SMLOUVA O DÍLO č. /15/OVV OBCHODNÍ PODMÍNKY, SMLOUVA O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění Smluvní strany 1. Statutární město

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Scanfore s.r.o. - IT divize egen se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58827 www.egen.cz

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více